Udviklingsaftale 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsaftale 2016"

Transkript

1 1 of 14 Udviklingsaftale 2016 Sundhed og Omsorg 1

2 2 of 14 Aftalens periode: 01. januar december 2016 Aftaleparter Direktionen og Sundheds- og omsorgschef Aftalens grundlag: Værdigrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Koncept for aftalestyring Centrale politikker og strategier, der indgår som grundlag: MED-aftalen, personalepolitikken samt generelle og organisatoriske akkrediteringsstandarder jf. DDKM Ældrepolitik Demenspolitik Frivillighedspolitik for ældreområdet. Det økonomiske grundlag: Sundhedsudgifter m.v. Hele kr Tandpleje Ambulant specialiseret genoptræning, regionen Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Genoptræning Bevilling i alt Den samlede driftsbevilling i budget 2016 til sundhedsområdet udgør kr. 2

3 3 of Tilbud til ældre Hele kr Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Pleje, omsorg og praktisk hjælp, hjemmeboende (hjemmepleje) Pleje, omsorg og praktisk hjælp, plejeboliger m.v Hjemmesygepleje Rehabiliteringsafdelingen Forebyggende besøg Køkken og madservice Koordinering, demens Koordinering, hjerneskade Koordinering, uddannelse af elever Boliger i ældreområdet Øvrige udgifter Hjælpemidler mv Bevilling i alt Lønsum konto 6 Hele kr Adm.+Afd. For visitation og hjælpemidler Sundhed og Ældre - anlæg Hele kr Bevilling , Sundhedsområdet: Rønde og Kolind, øvrige institutioner mv Bevilling i alt Bevilling , Ældreområdet: Renovering Bakkegården /Ringparken Velfærdsteknologi ABA-brandalarmering, plejecentre og -boliger Plejeboliger Rønde Plejeboliger Kolind Bevilling i alt Bevilling Tilbud til voksne med særlige behov, men vedr. ældreområdet: Serviceareal Rønde Serviceareal Kolind Bevilling , men vedr. ældreområdet i alt Anlæg i alt sundheds- og ældreområdet

4 4 of 14 Kerneopgaver / Nøgletal/ kritiske faktorer Kerneopgave defineret for Sundhed og Omsorg: Kerneopgaven er sammen med borgeren at skabe lige muligheder for et godt og aktivt liv et liv, hvor velfærd og sundhed fremmes og sygdom forebygges eller behandles med tværfaglighed og høj kvalitet. Ledergruppen ultimo Kort oversigt over forbruget af borgervendt service: Ca modtagere af hjemmehjælp pleje og omsorg. SEL plejeboliger.. Plejeboligerne omfatter 2 demensafsnit med i alt 25 pladser. 1297borgere modtog i 2015 genoptræning efter hospitalsindlæggelse. Sundhedslovens 140. Det svarer til en stigning på 15% siden borgere modtog i 2015 genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86. stk. 1 og 2. Også her er der tale om en stigning siden 2015 på i alt 20% 331 borgere er, omfattet af madservice. 246 modtager maden fra Djur s mad I/S og 85 borgere modtager mad fra det danske Madhus. Der er tale om mindre stigning, der tilskrives at en privat leverandør af madservice er ophørt Ca børn og unge 0-17år modtager kommunal tandpleje Ca. 100 personer modtager omsorgstandpleje Ca.1300 borgere over 75 år modtager lovpligtige forebyggende hjemmebesøg ECO nøgletal: Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig Regnskab 2014 Syddjurs Smnl. gruppen Region Hele landet Kommune Midtjylland Produktivitet: Produktivitetskommissionen og KORA publicerede i juni 2013 en rapport om kommunale serviceniveauer og produktivitet. Formålet med rapporten var at beregne et samlet indeks for kommunal service samt identificere et kommunalt produktivitetspotentiale. Ser man på rapportens sektoropdelte opgørelse viser den klart, at ældreområdet i Syddjurs kommune sammen med Guldborgsund kommune ligger i top og anses for at være kommunale forbilleder for andre. Der er ifølge tallene altså ikke et produktivitetspotentiale inden for ældreområdet i Syddjurs Kommune. Kritiske faktorer. Demografi: Udviklingen i antallet af ældre ligger over landsgennemsnittet. Der er med budgetvedtagelsen for 2016 indlagt en pulje på 5 mio. kr. til uforudsete demografisk betingede udsving på både ældre og sundhedsområdet.. Sundhedsvæsenets udvikling. Stigende specialisering og accelererede patientforløb i det regionale sundhedsvæsen betyder flere almene sundhedsopgaver skal løses i kommunen. Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser af ældre og sikring af genoptræning/rehabilitering/sygepleje efter udskrivelse stiller krav til det kommunale sundhedsbredskab. Der ses som anført ovenfor en stigning i tilgangen af genoptræningsplaner og der er et stigende pres på Rehabiliteringsafdelingen. 4

5 5 of 14 Delaftaler. Delaftaler inden for Sundhed og Omsorg: Aftale for Vedligeholdende træning og aktivitet, leder Jette Skriver Aftale for Hjemmeplejen, områdeleder Karen Holdsbjerg Aftale for Plejeboligområdet, leder Birgitte Anthonsen Aftale for Ambulant genoptræning Syddjurs, leder Karen Jensen Aftale for Køkken Syddjurs, leder Birgit Kannegaard. Aftale for Sygeplejen, Grethe Vestergaard Nielsen Aftale for Akut og Rehabiliteringsafdelingen, Hanne Kaagaard. Aftale for den kommunale tandpleje, leder Karen Thagaard Aftale for Afdeling for visitation og hjælpemidler, leder Jytte 5

6 6 of 14 Tværgående mål Målsætning 1.Udmøntning af sektorplan på ældreområdet. Udbygningen er en del af vedtaget principprogram for udbygning af boliger og centre til ældre. a.udvikling af plejeboliger og offentlige faciliteter i Rønde Videre planlægning og udvikling efter gennemført arkitektkonkurrence ultimo og dermed valg af vinderprojekt Udbygningen i Rønde midtby skal ses i sammenhæng med øvrige interessenter og byens udvikling i øvrigt Resultat / effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå. Visionen for det samlede anlægsprojekt er at samle offentlige tilbud i et miljø der genererer synergi på tværs af funktionsområder og faglighed. Overordnet mål for udbygning på plejeboligområdet er at samle kommunens plejeboliger i 5 større enheder m.h.p. at optimere driftsøkonomien samtidig med fastholdelse af høj kvalitet i pleje og omsorg for beboeren. Initiativer til opnåelse af det ønskede resultat Organisatorisk udviklingsarbejde på tværs af velfærdsområderne social, familie, ældre og sundhedsområdet. Planlægningen for begge anlægsprojekter foregår i et koordineret samarbejde med afdelingen for PUK og NTM. Projektledelsen er forankret i NTM Sektorplanens delområder suppleres løbende med opdaterede data, eks. demografi, særlige målgrupper, venteliste til pleje og ældreboliger, og efterspørgsel på genoptrænings og sundhedsydelser Opfølgning på resultaterne Hvordan skal resultaterne ses præsentation for byrådet, tilfredshedsundersøgelse o.l. Hvordan skal resultaterne ses f.eks. ved et måltal der er nået, en tilfredshedsundersøgelse el. a. Anlægsprojekterne behandles løbende i direktion, fagudvalg, ØK og Byråd. Overodnet tværgående styregruppe koordinerer projektets fremdrift og politiske sagsbehandling. Afrapportering Hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives næste step i processen Er målet nået fuldt ud? Ved flerårige mål beskrives næste trin i arbejdet b. Udbygning plejeboliger og center til demensramte i Kolind Der foreligger et værdi- og byggeprogram med udgangen af Inddragelse af brugerrepræsentanter, ledere og medarbejdere i planlægning og i byggeudvalg. 6

7 7 of 14 april måned til politiks godkendelse. 2. Rehabilitering i hjemmeplejen. Der gennemføres i løbet af 2016 i alt 300 rehabiliteringsforløb blandt de ca brugere af hjemmeplejen. 60% af de 300 brugere skal efter endt rehabiliteringsforløb være helt eller delvist selvhjulpne i forhold til fastsatte mål for indsatsen Der gennemføres 100 instruktions og vejledningsforløb hos borgere, der første gang henvender sig om hjemmehjælp ( vi vender borgeren i døren ) Strukturelle tiltag i udførerleddet: Ekstra terapeutressourcer prioriteres og sammenhæng til hjemmehjælps og sygeplejedistrikter sikres, så den tværfaglige dialog og indsats hos borgeren styrkes. Forløbskoordinering formaliseret v. sygepl/terapeut Kodeks for ledelse af rehabilitering indgår i ledelsens fortsatte implementering og udvikling af rehabiliteringstankegangen. Resultaterne opgøres i månedlig LIS for ældreområdet og indgår i: - Ledergruppens opfølgning i forhold til de fastsatte mål. - Den strategiske økonomirapportering til Byrådet. 50% af de 100 borgere, der modtager instruktions og rådgivningsforløb bliver helt eller delvist selvhjulpne inden for de fastsatte mål. Syddjurs kommune indgår i som indsatskommune for Socialstyrelsen i et effektstudie, der evalueres af SFI. 200 randomiserede forløb indgår i studiet, der afsluttes medio Resultaterne af SFI s effektstudie opgøres i efteråret Effektstudiet omfatter både en faglig, kvalitativ og økonomisk evaluering. Resultaterne fremlægges for fagudvalg og Byråd. 3. Kvalitet. Målet med DDKM: At fremme kvaliteten af patientforløb på tværs af Sundhed og omsorg arbejder med kvalitetsudviklingen ved at integrere kvalitetsarbejdet i den daglige drift Der foreligger en klar implementeringsstrategi og en formaliseret organisering af Resultatet fra interne og eksternt survey behandles som fastsat i 7

8 8 of 14 sektorer At fremme udviklingen af den kliniske, organisatoriske og patientoplevede kvalitet At synliggøre kvaliteten og arbejdet med kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet og have ledelsesmæssig fokus på kvaliteten. At retningsgivende dokumenter (fagspecifikke retningslinjer, procedurer, organisatoriske standarder m.m.) er tilgængelige for alle medarbejdere. kvalitetsarbejdet. Der foreligger elektronisk genvej til alle dokumenter på medarbejdernes devices. implementeringsstrategien Resultater fra akkreditering offentliggøres på kommunens hjemmeside Mål for sundhed og Omsorg: Sundhed og Omsorg leverer ydelser af høj kvalitet til kommunens borgere. At de kommunale sundhedsområder - genoptræning, - sygepleje - tandpleje i efteråret 2016 akkrediteres efter DDKM med få anmærkninger. Internt survey maj/juni 2016 Eksternet survey ved IKAS efterår 2016 Årshjul for den løbende kvalitetsovervågning. Der følges op på resultaterne i de faglige kvalitetsudvalg og i styregruppen for DDKM. At der ved eksternt survey konstateres: - Høj kvalitet i ydelser til borgeren - At UTH forebygges - Ensartethed i org. retningslinjer/personalemæssige forhold. - Faglig tilfredsstillelse - Øget grad af samarbejde 8

9 9 of Overdragelse af plejecenter Søhusparken til kommunal drift. Målet er en vellykket overdragelse af plejecenter Søhusparken til kommunal drift. Søhusparken er et attraktivt tilbud for Ebeltoft borgere med behov for omfattende pleje og omsorg, der berettiger til en plejebolig. Belægningsprocenten øges til 95% i Overdragelse til fuld kommunal drift iværksættes februar Der vil blive udarbejdet en udviklingsplan for Søhusparken, hvor der vil indgå en række fokusområder som: -kvalitet i pleje og omsorg -omdømmeopbygning -personaleforhold/trivsel -samarbejde med ældreområdet - etablering af ny MEDstruktur - samarbejde med beboer/pårørenderåd Status rapporteres til fagudvalg medio 2016 Områdeleder for plejeboliger og sundheds og omsorgschef ansvarlige for udviklingsarbejdet. Nyhedsbreve med orientering om overdragelsen, hvordan der arbejdes med kvalitet i pleje og omsorg for beboerne og medarbejderens trivsel Gennemføres i samarbejde med BDO Pårørendeundersøgelse ultimo 2016 eller primo 2017 viser øget tilfredshed i forhold til resultatet af pårørendeundersøgelsen i forbindelse med den eksterne evaluering af Søhusparken primo Resultat og status for overdragelsen præsenteres for Byrådet ultimo 2016/primo

10 10 of Forebyggelse af akutte patientforløb, herunder for sindslidende. Prioriteret indsats i Sundhedsaftalen for 2016 Antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser af ældre + 65 årige reduceres og reduktionen er på niveau med sammenligningskommunerne i Randers klyngen. Akut kommunal sundhedsindsats kan leveres inden for få timer alle tider af døgnet alle ugens dage. Én indgang til det kommunale sundhedsbredskab og sygeplejen er etableret 1. februar 2016 Hjemmeplejen registrerer systematisk observationer af borgerens tilstand jf. valgte værktøjer til tidlig opsporing, og handlingsinstrukser følges med henblik på at nødvendige indsats iværksættes rettidigt. Der oprettes én indgang til den kommunale sygepleje og det akutte sundhedsberedskab ved etablering af vagtcentral med ansvar for sygeplejevisitation. Opgaver: Håndtering af henvendelse fra interne og eksterne samarbejdspartnere Iværksættelse af akut og planlagt sundhedsindsats Vurdering af triagering (tidlig opsporing) Frontpersonalet undervises og trænes kontinuerligt. LIS fra Rehabiliteringsafdelingen. Akutsygeplejen registrerer løbende: Antal henvendelser til akutsygeplejen Henvisende instanser læge, vagtlæge, hospital, hjemmesygeplejen. Vurdering af forebyggede indlæggelser Hjemmeplejen registrerer systematisk observationer af borgernes tilstand jf. valgt værktøjer til tidlige opsporing, og handlingsinstrukser følges med henblik på at nødvendige indsatser iværksættes rettidigt. Systematisk arbejde med tidlig opsporing implementeres for at opnå: Bedre livskvalitet for borgerne Reducere antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser Sikre rettidig handling og skabe overblik over borgernes ændringer Indlæggelsesfrekvens for udvalgte populationer samt forebyggelige indlæggelser følges i e- sundhed. LIS indgår i strategisk økonomirapportering til fagudvalg og Byråd. 10

11 11 of 14 At den akut syge ældre patient tilbydes det bedste forløb ved akut opstået eller forværret sygdom. Målet er flere hensigtsmæssige akutte indlæggelser, flere hensigtsmæssige akutte behandlinger i eget hjem samt flere hensigtsmæssige indlæggelser på kommunale akutpladser. Der udarbejdes og implementeres i regi af det sundhedsstrategiske samarbejde i Randers Klyngen en ny model for tværsektoriel visitation af den akut syge ældre borger til rette tilbud Modellen udarbejdes af udviklingsgruppe (lab 8) og konfirmeres i styregruppen SÆ udvalget orienteres forår 2016 om det tværsektorielle sundhedssamarbejde i Randers klyngen. Styrket behandling af borgere med både psykisk og somatisk sygdom jf. Sundhedsaftalen Borgerne med både psykisk og somatisk sygdom sikres et velkoordineret og sammenhængen behandlings og plejeforløb efter indlæggelse Styrket inddragelse af borgeren og relevante samarbejdsparter ved udskrivningsaftaler og koordinationsplaner. Fokus på samarbejde mellem socialpsykiatri og sundhedsområdet. Udfoldes i udviklingsaftale for sygeplejen Udvikling af IT løsninger, der understøtter fælles udskrivningsaftale/koordinationsplan (indgår i implementeringsplan for sundhedsaftalen) 6. Sundheds IT og velfærdsteknologi områdemål Visions og strategiprogrammet for udvikling og indførelse af velfærdsteknologi på ældre og sundhedsområdet - Veltek understøtter de øvrige væsentlige indsatser og strategier på området. Strategien er i Mål for 2016: Fortsat fokus på implementering af de nationale strategier for digital velfærd ved fortsat at investere i: Udbredelse af vaske/tørre toiletter Forflytningshjælpemidler Bedre brug af hjælpemidler Der vil i 2016 være fokus på telesundhedsprojekter: Iværksættelse af velfærdsteknologiske løsninger baseres på en behovsafklaring og en business-case tankegang. Der satses primært på at iværksætte velafprøvede teknologiske løsninger, der kan omsættes i drift, med det formål at understøtte borgerens selvhjulpenhed, medarbejderens arbejdsmiljø, De enkelte indsatser og målopfyldelse dokumenteres i samlet projektoverblik. Målopfyldelse på virtuel genoptræning indgår i den strategiske økonomirapportering til direktion,fagudvalg og byråd. 11

12 12 of 14 overensstemmelse med KL s aktuelle strategiske udmelding om telesundhed. Sundheds IT er desuden et centralt område i arbejdet med Sundhedsaftaler Virtuelle sygebesøg og videokonferencer. Virtuel genoptræning Digital understøttelse af TOBS & Tidlig opsporing Forebyggelse, rehabilitering og telemedicin effektivisering og besparelse. Konkrete mål for indsatserne er udfoldet i samlet projektplan. Vurdering af gevinstrealisering inden for alle indsatser. Der skal opnås et driftsrationale på 6,5 mio. kr. 7. Sammenhængende og tværgående sundheds og rehabiliteringsindsats. Tidlig indsats og større samtænkning mellem arbejdsmarkedsindsats og sundhedsindsats er et fokusområde i den Sundhedsaftalen Mål med en arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats: Kvalificeret, koordineret og rettidig udredning og indsats. Fastholdelse af tilknytning til arbejdsmarkedet ved en arbejdsrettet sundheds indsats. Den rehabiliterende indsats for erhvervsaktive sygemeldte borgere styrkes i et fortsat udviklet samarbejde mellem jobcenter, sundhedsområdet. Indsatsen videreført og udvidet fra 2015 og gælder eksempelvis borgere med psykiske lidelser, ryglidelser, kræft og kronisk sygdom Indsatsen monitoreres og vurdering af sundhedseffekt dokumenteres. Målet udfoldes i aftalen for Ambulant genoptræning Syddjurs (AGS). 8. Sundhedsfremme og forebyggelse. A.Tværgående indsats udmøntning af Alkoholpolitikkens 4 indsatsområder: Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette. Andelen af borgere i med et højrisikoforbrug af alkohol er i 2016 på eller under niveau med regions- og landsgennemsnit Andelen af borgere med tegn på alkoholproblemer er i 2016 på eller under niveau med regions- og landsgennemsnit. Tværgående strategi og planlægningsarbejde videreføres fra 2015 med udarbejdelse af konkrete handleplaner for indsatsområder Arbejdet følges af styregruppe for implementering af alkoholpolitikken. Sundhedsprofil region Midtjylland (HHDD us) 12

13 13 of 14 Der skal tages hånd om alkoholproblemer så tidligt som muligt Den sunde alkoholkultur skal understøttes og udvikles B. Anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker implementeres i 2016 på grundniveau Formålet med forebyggelsespakkerne er at understøtte en systematisk indsats af høj kvalitet med henblik på at styrke folkesundheden i kommunerne Implementering af anbefalingerne berører alle forvaltningsområder i kommunen og forudsætter dialog og samarbejde på tværs. Sundhedskonsulenterne er ansvarlige for i en struktureret dialog at videreformidle anbefalingerne og rådgiver om eventuelle handleplaner. SÆ udvalget får forelagt status. 9. Nedbringelse af sygefravær på ældre og sundhedsområdet.(fællesmål) Der er fokus på sygefraværet, dels som indikator for en attraktiv arbejdsplads, dels som led i en stram ressource-styring. Videreført fra Det er målet at sygefraværet i Syddjurs Kommune på alle områder ligger under landsgennemsnittet ved udgangen 2016 I alle delaftaler beskrives sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser indsatser til at nedbringe eller fastholde et lavt sygefravær. Der fastsættes i delaftaler på pleje og omsorgsområdet måltal for nedbringelse af sygefravær. Der er særligt fokus på iværksættelse af initiativer der fremmer sundhed og trivsel for medarbejdere i ældreplejen, så nedslidning forebygges. Den samlede ledelse inden for ældre og sundhedsområdet vil have nedsættelse/forebyggelse af sygefravær som fælles strategisk fokusområde i 2016 Opfølgning på indsatser til nedsættelse af sygefravær sker i den samlede ledergruppe inden for Sundhed og Omsorg samt i Område MED Sundhedsfremmede tiltag for ansatte inden for sundhed og Omsorg: Selvtræning Mindfullness Sundhedsteamets generelle sundhedstilbud FRIDOM sundhedsprojekt for 400 medarbejdere i samarbejde med Syddansk Universitet. 13

14 14 of 14 Resultater fra FRIDOM projektet præsenteres for SÆ udvalget og ØK maj/juni 2016 Lokale mål Målsætning Resultat / effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå. Initiativer til opnåelse af det ønskede resultat Opfølgning på resultaterne Hvordan skal resultaterne ses præsentation for byrådet, tilfredshedsundersøgelse o.l. Hvordan skal resultaterne ses f.eks. ved et måltal der er nået, en tilfredshedsundersøgelse el. a. Afrapportering Hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives næste step i processen Er målet nået fuldt ud? Ved flerårige mål beskrives næste trin i arbejdet 14

Udviklingsaftale 2016 REHABILITERINGSAFDELINGEN

Udviklingsaftale 2016 REHABILITERINGSAFDELINGEN 1 Udviklingsaftale 2016 REHABILITERINGSAFDELINGEN 1 2 Aftalens periode: 01. januar 2016 31. december 2016 Aftaleparter Sundheds- og omsorgschef Ingelise Juhl og leder af Rehabiliteringsafdelingen Hanne

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 20 Udviklingsaftale 2015 Birgitte Dam Anthonsen Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 14 Udviklingsaftale 2015 Visitation og hjælpemidler Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 Visitation & Hjælpemidler

Udviklingsaftale 2016 Visitation & Hjælpemidler 1 of 5 Udviklingsaftale 2016 Visitation & Hjælpemidler 1 2 of 5 Aftalens periode: 01. januar 2016 31. december 2016 Aftaleparter Ingelise Juhl og Jytte Dalgaard Aftalens grundlag: Værdigrundlag Ledelses-

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Godkendt: 16/

Godkendt: 16/ Overskrift: Kvalitetsarbejdet Akkrediteringsstandard: Kvalitetsarbejdet Formål: Godkendt: 16/12 2014 Revideres: December 2015 At alle medarbejdere skal være involverede i kvalitetsudviklingen i Sundhed

Læs mere

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ)

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) 1 of 11 Referat Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Ekstraordinært udvalgsmøde SÆ Onsdag den 18. november 2015 Kl. 13:00 Lindegården Skolevej 19, 8544 Mørke Medlemmer Ole Bollesen (A) Karen Østergaard

Læs mere

Udviklingsaftale 2015 Rehabiliteringsafdelingen

Udviklingsaftale 2015 Rehabiliteringsafdelingen Udviklingsaftale 2015 Rehabiliteringsafdelingen Indhold Faktaboks om aftaleenheden... 2 Aftale... 5 Aftalens periode:... 5 Aftalens grundlag:... 5 Centrale politikker, der indgår som grundlag:... 5 Det

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 25 Udviklingsaftale 2015 Vedligeholdende træning og aktivitet VTA Indhold Faktaboks om aftaleenheden...3 Aftale...3 Aftalens periode:...3 Aftalens grundlag:...3 Centrale politikker, der indgår som

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 18 Udviklingsaftale 2015 Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...3 Aftalens periode:...3 Aftalens grundlag:...3 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3 Det økonomiske grundlag:...3

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn]

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn] MÅLAFTALE 2016-18 INSTITUTION/AFDELING [institutionens eller afdelingens navn] CENTER [centrets navn] ANSVARLIG LEDER [lederens navn] AFTALEPART Centerchef [navn] AFTALE INDGÅET [dato] STRATEGISK AFSÆT

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Udviklingsaftale 2016

Udviklingsaftale 2016 1 of 24 Udviklingsaftale 2016 Vedligeholdende træning og aktivitet VTA Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...5 Aftalens periode:...5 Aftalens grundlag:...5 Centrale politikker, der indgår som

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Udviklingsaftale 2016

Udviklingsaftale 2016 1 of 14 Udviklingsaftale 2016 Område: sygeplejen Syddjurs kommune Ingelise Juhl Aftaleholder Grethe V. Nielsen Syddjurs Kommune vi gør det sammen 1 2 of 14 Faktaboks om aftaleenheden Ledelse Områdeleder

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar 2014 Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks allè 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.sundhed.pleje.omsorg@albertslund.dk

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 Udviklingsaftale 2015 Syddjurs Kommunale Tandpleje 1 Indhold Faktaboks om aftaleenheden... 3 Aftale... 5 Aftalens periode:... 5 Aftalens grundlag:... 5 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Udvalg SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Bevillingsområde SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Bevillingen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 14 Udviklingsaftale 2015 Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3 Det økonomiske

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen Status på implementering af det nære sundhedsvæsen KL lancerede i 2012 strategiprojektet Det nære sundhedsvæsen. Projektet er en succes, og begrebet det nære sundhedsvæsen er nu en kommunal realitet, der

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem

Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem Indledning Center for Sundhed og Velfærds udviklingsplan har til formål at sætte rammerne og vise retningen for arbejdet i Center for Sundhed

Læs mere

Sektorredegørelse center for Sundhed & Pleje

Sektorredegørelse center for Sundhed & Pleje Sektorredegørelse center for Sundhed & Pleje Forslag til nye og ændrede indsatsområder samt kvalitetsmål 1. Nye udfordringer og tilhørende indsatsområder Udfordring 1: Styring og samarbejde på sundhedsområdet

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Udviklingsaftale 2014. Rehabiliteringsafdelingen

Udviklingsaftale 2014. Rehabiliteringsafdelingen 1 of 25 Udviklingsaftale 2014 Rehabiliteringsafdelingen Indhold Faktaboks om aftaleenheden...1 Aftale...4 Aftalens periode:...4 Aftalens grundlag:...4 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...5

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen 26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i 2014-2015 Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Et sammenhængende sundhedsvæsen Et sammenhængende sundhedsvæsen Oplæg på DSR s fagdag om faglig forsvarlighed ved sundhedschef Birgitte Holm Andersen 27. november 2012 Et sammenhængende sundhedsvæsen Hvordan kan et sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Mål og Midler - Sundhedsområdet

Mål og Midler - Sundhedsområdet Mål og Midler - Sundhedsområdet Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Sundhedsaftale og Praksisplan

Sundhedsaftale og Praksisplan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT Sundhedsaftale og Praksisplan Baggrund Københavns Kommune har sammen med Region Hovedstaden og de øvrige 28 kommuner i regionen to vigtige tværsektorielle

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for Chefen for Forebyggelse og Sundhed er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående

Læs mere

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde 1 of 5 Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sektorplanen for ældre og sundhedsområdet er omsat i et vedtaget principprogram, der som overordnet

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Hvordan kan kommunallægen bidrage til øget kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i kommunerne?

Hvordan kan kommunallægen bidrage til øget kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i kommunerne? Hvordan kan kommunallægen bidrage til øget kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i kommunerne? Oplæg til FAKL-møde d. 2. maj 2013 v. Kommunallæge Malene Vestergaard, Ballerup Kommune mave@balk.dk Drøft

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

MÅL OG ØKONOMI 2016 2019 12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning

MÅL OG ØKONOMI 2016 2019 12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning Politikområde 12 omfatter hovedsagligt de sundhedsopgaver, som er overført til kommunerne med struktur- og opgavereformen i 2007. Det drejer sig om den aktivitetsbestemte medfinansiering af de offentlige

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 Side 1 af 24 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Aftalestyring 2015. Aftale mellem Varde Byråd og Træning og Rehabilitering 2015

Aftalestyring 2015. Aftale mellem Varde Byråd og Træning og Rehabilitering 2015 Aftalestyring 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Træning og Rehabilitering 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

Oversigt Budgetforslag B

Oversigt Budgetforslag B Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere