Udviklingsaftale 2016 REHABILITERINGSAFDELINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsaftale 2016 REHABILITERINGSAFDELINGEN"

Transkript

1 1 Udviklingsaftale 2016 REHABILITERINGSAFDELINGEN 1

2 2 Aftalens periode: 01. januar december 2016 Aftaleparter Sundheds- og omsorgschef Ingelise Juhl og leder af Rehabiliteringsafdelingen Hanne Lykke Kaagaard. I ledelsen af afdelingen indgår teamleder Lonnie Basnett. Aftalens grundlag: Værdigrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Koncept for aftalestyring Centrale politikker og strategier, der indgår som grundlag: MED-aftalen Personalepolitikken Ældrepolitik Demenspolitik Sundhedspolitik Sundhedsaftalen Generelle og organisatoriske akkrediteringsstandarder jf. DDKM Det økonomiske grundlag: Budget, kr. Vedtaget budget for 2016 er samlet på kr. Inddelt på følgende måde: kr. Løn kr. Ejendomsudgifter/drift kr. Bassin kr. Taleområdet Derudover vil der være puljemidler fra: kr. Ældrepuljen - Løn til 1 årsværk - terapeut kr. Dyr enkeltsagspulje 2

3 3 Kerneopgaver / Nøgletal/ kritiske faktorer Den formelle kerneopgave for Sundhed og Omsorgsområdet: Kerneopgaven er sammen med borgeren at skabe lige muligheder for et godt og aktivt liv et liv, hvor velfærd og sundhed fremmes og sygdom forebygges eller behandles med tværfaglighed og høj kvalitet. (Ledergruppen ultimo 2014) Den udførte kerneopgave: Den udførte kerneopgave i Rehabiliteringsafdelingen løses i praksis af ledere og medarbejdere, og den er omdrejningspunktet for enhver handling i afdelingen, og den sikrer, at der trækkes i samme retning. De midlertidige døgnpladser På rehabiliteringspladserne udfoldes det på følgende måde Kerneopgaven er i tæt samarbejde med borgeren og dennes pårørende at tilbyde flerfaglig rehabilitering og genoptræning af høj kvalitet døgnet rundt, således at borgeren opnår bedst mulig funktionsevne og leveniveau, samt oplever at sundhed og velfærd er fremmet og yderligere sygdom forebygget. På akut- og udredningspladser udfoldes det på følgende måde Kerneopgaven er i tæt samarbejde med borgeren og dennes pårørende at pleje og behandle den akutte tilstand med en flerfaglig indsats af høj kvalitet, at forbygge forværring og ydereligere sygdom, samt aflaste eller udrede den enkelte borgeres problemstillinger i rehabiliterende rammer med henblik på at undgå indlæggelse og genindlæggelse på sygehus. Det ambulante genoptræningstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade I Hjerne og Talehuset udfoldes på følgende måde Kerneopgaven er i tæt samarbejde med borgeren og dennes pårørende at tilbyde ambulant flerfaglig rehabilitering og genoptræning af høj kvalitet, samt tale- og sprogtræning til borgere med erhvervet hjerneskade, således at borgeren får redskaber til at genskabe evnerne til at mestre hverdagen og deltage aktivt i familieliv og arbejdsliv med størst mulig selvhjulpenhed og livskvalitet. Nøgletal For at sikre en effektiv styring og positiv udvikling af produktiviteten i afdelingens forskellige opgaver udarbejdes der løbende produktionstal og kvalitetsmålinger i afdelingen. Data indsamles løbende og registreres i forskellige Excel ark, som er designet efter afdelingens forskellige målområder. Disse målområder er lavet på baggrund af: Afdelingens budgetramme Afdelingens aktivitetsmål og kvalitetsmål. Test af borgerens funktionsevne ved indlæggelse og udskrivelse med Barthel 100 3

4 4 Relevante målinger, tests og samtaler ved alle faggrupper målrettet den enkelte borger. Borgerens egen evaluering via COPM Dataindsamling på akutte sygeplejeydelser i Akutteamet. Kapacitetsudnyttelse Brugertilfredshedsundersøgelser Medarbejdertilfredshed og trivsel Data formidles i en ledelsesinformation LIS, som tilsendes Sundhed - og Omsorgschefen hvert kvartal. Hvert år vil der blive lagt nye måltal ind i ledelsesinformationen på baggrund af sidste års resultater og nye indsatsområder set i forhold til udviklingen indenfor det nære sundhedsvæsen, Sundhedsaftaler, forløbsprogrammer m.m.(se bilag 1) Afdelingens ledelse og medarbejdere vil være ambitiøse realister med øje for effektivitet og produktivitet, men også for kvalitet og et godt arbejdsmiljø i afdelingen, da det på den lange bane er faktorer, som er gensigt afhængige af hinanden. Der arbejdes løbende med at optimere og udvikle kvaliteten af indsatserne i afdelingen, så borgerne får god effekt af de flerfaglige kompetencer og gode fysiske rammer, som er til stede i afdelingen. Dette kvalitets - og udviklingsarbejde ses i retningsgivende dokumenter DDKM og skal ses i vores daglige handlinger/indsatser. Derudover har vi en opslagsbog Afdelingens bog, som bl.a. indeholder en beskrivelse af vision, kerneopgave, strategi, værdier, formål, målgruppe, forløbsbeskrivelse, kvalitetsstandarder m.m. Risikostyring i afdelingen målrettes ved hjælp af indberetning og behandling af utilsigtede hændelser (UTH)for at sikre høj kvalitet i pleje, behandling og genoptræning af den enkelte borger, samt for at holde fokus på de utilsigtede hændelser, der sker i sektorovergangene. UTH drøftes på team-møder, hvor målet er læring og forebyggelse. Sygefravær registreres løbende på vagtplan, og månedlig oversigt udskrives fra KMD. Derudover anvendes den nye sygefraværspolitik, som beskrevet på hjemmesiden. Kritiske faktorer. Sundhedsvæsenets udvikling. Stigende specialisering og accelererede patientforløb i det regionale sundhedsvæsen betyder flere sundhedsopgaver skal løses i kommunen. Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser af ældre og sikring af genoptræning, rehabilitering, sygepleje efter udskrivelse stiller krav til det kommunale sundhedsberedskab. Demografi: Udviklingen i antallet af ældre ligger over landsgennemsnittet. Der er ikke tilført økonomi til ældreområdet til uforudsete demografisk betingede udsving. Der ses en stigning i tilgangen af genoptræningsplaner, og der er et stigende pres på Rehabiliteringafdelingen med komplekse borgerforløb. 4

5 5 5

6 6 Tværgående mål Målsætning 1.Udmøntning af sektorplan på ældreområdet. Udbygningen er en del af vedtaget principprogram for udbygning af boliger og centre til ældre. a.udvikling af plejeboliger og offentlige faciliteter i Rønde Videre planlægning og udvikling efter gennemført arkitektkonkurrence ultimo og dermed valg af vinderprojekt Udbygningen i Rønde midtby skal ses i sammenhæng med øvrige interessenter og byens udvikling i øvrigt b. Udbygning plejeboliger og center til demensramte i Kolind Resultat / effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå. Visionen for det samlede anlægsprojekt er at samle offentlige tilbud i et miljø der genererer synergi på tværs af funktionsområder og faglighed. Overordnet mål for udbygning på plejeboligområdet er at samle kommunens plejeboliger i 5 større enheder m.h.p. at optimere driftsøkonomien samtidig med fastholdelse af høj kvalitet i pleje og omsorg for beboeren. Der foreligger et værdi- og byggeprogram med udgangen af april måned. Initiativer til opnåelse af det ønskede resultat Organisatorisk udviklingsarbejde på tværs af velfærdsområderne. Planlægningen for begge anlægsprojekter foregår i et koordineret samarbejde med afdelingen for PUK og NTM. Projektledelsen er forankret i NTM Sektorplanens delområder suppleres løbende med opdaterede data, eks. demografi, særlige målgrupper, venteliste til pleje og ældreboliger, og efterspørgsel på genoptrænings og sundhedsydelser Inddragelse af brugerrepræsentanter, ledere og medarbejdere i planlægning og i byggeudvalg. Opfølgning på resultaterne Hvordan skal resultaterne ses præsentation for byrådet, tilfredshedsundersøgelse o.l. Hvordan skal resultaterne ses f.eks. ved et måltal der er nået, en tilfredshedsundersøgelse el. a. Anlægsprojekterne behandles løbende i fagudvalg, ØK og Byråd. Afrapportering Hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives næste step i processen Er målet nået fuldt ud? Ved flerårige mål beskrives næste trin i arbejdet 6

7 7 2. Rehabilitering i hjemmeplejen. Der gennemføres i løbet af 2016 i alt 300 rehabiliteringsforløb blandt de ca brugere af hjemmeplejen. 60% af de 300 brugere skal efter endt rehabiliteringsforløb være helt eller delvist selvhjulpne i forhold til fastsatte mål for indsatsen Der gennemføres 100 instruktions og vejledningsforløb hos borgere, der første gang henvender sig om hjemmehjælp ( vi vender borgeren i døren ) 50% af de 100 borgere, der modtager instruktions og rådgivningsforløb bliver helt eller delvist selvhjulpne inden for de fastsatte mål. Strukturelle tiltag i udførerleddet: Ekstra terapeutressourcer prioriteres og sammenhæng til hjemmehjælps og sygeplejedistrikter sikres, så den tværfaglige dialog og indsats hos borgeren styrkes. Forløbskoordinering formaliseret v. sygepl/terapeut Kodeks for ledelse af rehabilitering indgår i ledelsens fortsatte implementering og udvikling af rehabiliteringstankegan gen. Resultaterne opgøres i månedlig LIS for ældreområdet og indgår i: - Ledergruppens opfølgning i forhold til de fastsatte mål. - Den strategiske økonomirapportering til Byrådet. Resultaterne af SFI s effektstudie opgøres i efteråret Effektstudiet omfatter både en faglig, kvalitativ og økonomisk evaluering. Resultaterne fremlægges for fagudvalg og Byråd. 3. Kvalitet. Målet med DDKM: At fremme kvaliteten af patientforløb på tværs af sektorer At fremme udviklingen af den kliniske, organisatoriske og Sundhed og omsorg arbejder med kvalitetsudviklingen ved at integrere kvalitetsarbejdet i den daglige drift og have ledelsesmæssig fokus på kvaliteten. Syddjurs kommune indgår i som indsatskommune for Socialstyrelsen i et effektstudie, der evalueres af SFI. 200 randomiserede forløb indgår i studiet, der afsluttes medio Der foreligger en klar implementeringsstrategi og en formaliseret organisering af kvalitetsarbejdet. Resultatet fra interne og eksternt survey behandles som fastsat i implementeringsstrategien Resultater fra akkreditering offentliggøres på kommunens 7

8 8 patientoplevede kvalitet At synliggøre kvaliteten og arbejdet med kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet At retningsgivende dokumenter (fagspecifikke retningslinjer, procedurer, organisatoriske standarder m.m.) er tilgængelige for alle medarbejdere. Der foreligger Elektronisk genvej til alle dokumenter på medarbejdernes devices. hjemmeside Mål for sundhed og Omsorg: Sundhed og Omsorg leverer ydelser af høj kvalitet til kommunens borgere. At de kommunale sundhedsområder - genoptræning, - sygepleje - tandpleje i efteråret 2016 akkrediteres efter DDKM med få anmærkninger. Internt survey maj/juni Overdragelse af plejecenter Søhusparken til kommunal drift. Målet er en vellykket overdragelse af plejecenter Søhusparken til kommunal drift. At der ved eksternt survey konstateres: - Høj kvalitet i ydelser til borgeren - at UTH forebygges - Ensartethed i organisatoriske retningslinjer personalemæssige forhold. - Øget trivsel faglig tilfredsstillelse Øget grad af samarbejde Søhusparken er et attraktivt tilbud for Ebeltoft borgere med behov for omfattende pleje og omsorg, der berettiger til en plejebolig. Belægningsprocenten øges til 95 % i Eksternet survey ved IKAS efterår 2016 Årshjul for den løbende kvalitetsovervågning. Overdragelse til fuld kommunal drift iværksættes februar Der vil blive udarbejdet en udviklingsplan for Søhusparken, hvor der vil indgå en række fokusområder som: - kvalitet i pleje og omsorg - omdømmeopbygning - personaleforhold/trivsel - samarbejde med det øvrige Plejeboligområde Status rapporteres til fagudvalg medio

9 9 Pårørendeundersøgelse ultimo 2016 eller primo 2017 viser øget tilfredshed i forhold til resultatet af pårørendeundersøgelsen i forbindelse med den eksterne evaluering af Søhusparken primo etablering af ny MED struktur - samarbejde med beboer/pårørenderåd Gennemføres i samarbejde med BDO Resultat og status for overdragelsen præsenteres for Byrådet ultimo 2016/primo Forebyggelse af akutte patientforløb, herunder for sindslidende. Prioriteret indsats i Sundhedsaftalen for 2016 Antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser af ældre + 65 årige reduceres og reduktionen er på niveau med sammenligningskommunerne i Randers klyngen. Akut kommunal sundhedsindsats kan leveres inden for få timer alle tider af døgnet alle ugens dage. Én indgang til det kommunale sundhedsberedskab og sygeplejen er etableret 1. februar 2016 Systematisk arbejde med tidlig opsporing implementeres for at opnå: Bedre livskvalitet for borgerne Reducere antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser Sikre rettidig handling og skabe overblik over borgernes ændringer At den akut syge ældre patient tilbydes det bedste forløb ved akut opstået eller forværret sygdom. Målet er flere hensigtsmæssige akutte indlæggelser, flere hensigtsmæssige akutte behandlinger i eget hjem samt flere hensigtsmæssige indlæggelser Der oprettes vagtcentral i hjemmesygeplejen til: håndtering af henvendelser og iværksættelse af sundhedsindsats handle på triagering af borgere ( værdier tidlig opsporing) Frontpersonalet undervises og trænes kontinuerligt Der udarbejdes og implementeres i regi af det sundhedsstrategiske samarbejde i Randers klyngen en ny model for tværsektoriel visitation af den akut syge ældre borger LIS fra Rehabiliteringsafdelingen. Akutsygeplejen registrerer løbende : Antal henvendelser til akutsygeplejen Henvisende instanser læge, vagtlæge, hospital, hjemmesygeplejen. Vurdering af forebyggede indlæggelser Hjemmeplejen registrerer systematisk observationer af borgernes tilstand jf. valgt værktøjer til tidlige opsporing, og handlingsinstrukser følges med henblik på at nødvendige indsatser iværksættes rettidigt. Indlæggelsesfrekvens for udvalgte populationer samt forebyggelige indlæggelser følges i e- sundhed. LIS indgår i strategisk økonomirapportering til fagudvalg og Byråd. Modellen udarbejdes af udviklingsgruppe (lab 8) og 9

10 10 6. Sundheds IT og velfærdsteknologi områdemål Visions og strategiprogrammet for udvikling og indførelse af velfærdsteknologi på ældre og sundhedsområdet - Veltek understøtter de øvrige væsentlige indsatser og strategier på området. Strategien er i overensstemmelse med KL s aktuelle strategiske udmelding om telesundhed. Sundheds IT er desuden et centralt område i arbejdet med Sundhedsaftaler 7. Sammenhængende og tværgående sundheds og rehabiliteringsindsats. Tidlig indsats og større samtænkning mellem arbejdsmarkedsindsats og sundhedsindsats er et fokusområde i den Sundhedsaftalen på kommunale akutpladser. til det rette tilbud. konfirmeres i styregruppen SÆ udvalget orienteres forår 2016 om det tværsektorielle sundhedssamarbejde i Randers klyngen. Mål for 2016: Fortsat fokus på implementering af de nationale strategier for digital velfærd ved fortsat at investere i: Udbredelse af vaske/tørre toiletter Forflytningshjælpemidler Bedre brug af hjælpemidler Der vil i 2016 vil være fokus på telesundhedsprojekter: Virtuelle sygebesøg og videokonferencer. Virtuel genoptræning Digital understøttelse af TOBS & Tidlig opsporing Forebyggelse, rehabilitering og telemedicin Der skal opnås et driftsrationale på 6,5 mio. kr. Mål med en arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats: Kvalificeret, koordineret og rettidig udredning og indsats. Fastholdelse af tilknytning til arbejdsmarkedet ved en arbejdsrettet sundheds indsats. Iværksættelse af velfærdsteknologiske løsninger baseres på en behovsafklaring og en business-case tankegang. Der satses primært på at iværksætte velafprøvede teknologiske løsninger, der kan omsættes i drift, med det formål at understøtte borgerens selvhjulpenhed, medarbejderens arbejdsmiljø, effektivisering og besparelse. Konkrete mål for indsatserne er udfoldet i samlet projektplan. Den rehabiliterende indsats for erhvervsaktive sygemeldte borgere styrkes i et fortsat udviklet samarbejde mellem jobcenter, socialområdet. Indsatsen videreført og udvidet fra 2015 og gælder eksempelvis borgere med psykiske lidelser, ryglidelser, kræft og kronisk sygdom. Målet udfoldes i De enkelte indsatser og målopfyldelse dokumenteres i samlet projektoverblik. Målopfyldelse på virtuel genoptræning indgår i den strategiske økonomirapportering til fagudvalg og byråd. Indsatsen monitoreres og vurdering af sundhedseffekt dokumenteres. 10

11 11 8. Sundhedsfremme og forebyggelse. A.Tværgående indsats udmøntning af Alkoholpolitikkens 4 indsatsområder: Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette. Der skal tages hånd om alkoholproblemer så tidligt som muligt Den sunde alkoholkultur skal understøttes og udvikles B. Anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker implementeres i 2016 på grundniveau Andelen af borgere i med et højrisikoforbrug af alkohol er i 2016 på eller under niveau med regions- og landsgennemsnit Andelen af borgere med tegn på alkoholproblemer er i 2016 på eller under niveau med regions- og landsgennemsnit. Formålet med forebyggelsespakkerne er at understøtte en systematisk indsats af høj kvalitet med henblik på at styrke folkesundheden i kommunerne aftalen for Ambulant genoptræning Syddjurs. Tværgående strategi og planlægningsarbejde videreføres fra 2015 med udarbejdelse af konkrete handleplaner for indsatsområder Arbejdet følges af styregruppe Implementering af anbefalingerne berører alle forvaltningsområder i kommunen og forudsætter dialog og samarbejde på tværs. Sundhedskonsulenterne er ansvarlige for i en struktureret dialog at videreformidle anbefalingerne og rådgiver om eventuelle handleplaner. Sundhedsprofil region Midtjylland (HHDD us) SÆ udvalget får forelagt status. 11

12 12 Lokale mål Målsætning Resultat / effekt Initiativer til opnåelse af det ønskede resultat Opfølgning på resultaterne Afrapportering Nedbringelse af sygefravær - Videreført fra Der er fokus på sygefraværet, dels som indikator for en attraktiv arbejdsplads, dels som led i en stram ressourcestyring. Det er målet at sygefraværet i Syddjurs Kommune på alle områder ligger under landsgennemsnittet ved udgangen 2016 Rehabiliteringsafdelingen havde i 2015 et årsresultat på 3,54 % i sygefravær. Målet i 2016 er at holde sygfraværet under 4 % som årsresultat. Ved at nedsætte sygefraværet i afdelingen forventes det samlet set at give mere tid til den enkelte borger, som samtidig kommer til at opleve mere sammenhæng i deres forløb, da der vil være et stabilt fremmøde af kendt personale. For medarbejderne i afdelingen vil det betyde mindre tidspres, fordi der er flere på arbejde. Dette vil igen have betydning for en øget arbejdsglæde og tilfreds i arbejdet, da der derved løbende kan arbejdes mere kvalitets og udviklingsorienteret. Anvende politikker og retningslinjer til håndtering af sygefravær. Sikre et godt arbejdsmiljø ved brug af velfærdsteknologi, smarte hjælpemidler og træningsudstyr, som dels gør borgeren mere selvhjulpne og giver personalet færre og mindre belastende arbejds-situationer. Der er etableret en personaleforening, som bl.a. har arrangeret gåture, deltagelse i DHL- stafet, ladywalk, hygge middage og gaveordning. Der er mulighed for fælles træning i afdelingens faciliteter- træningssal og på sigt varmtvandsbassin. Mulighed for at deltage i sundhedsfremmede tiltag for ansatte inden for Sundhed og Omsorg: Selvtræning Sundhedsteamets generelle sundhedstilbud Der er behov for løbende at afdække årsagerne til fraværet og dermed behovene for forandring, så afdelingen kan sætte virkningsfulde indsatser i værk. Sygefraværet følges derfor månedsvis i KMD-vagtplan og behandles på møder i MED-udvalget i afdelingen. LIS hver kvartal. Derudover vil fokus på et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø skabe trivsel blandt medarbejderne og forebygge nedslidning både fysisk og psykisk. 12

13 13 Kvalitets-og udviklingsarbejde. 1. DDKM Mål for Sundhed og Omsorg: Sundhed og Omsorg leverer ydelser af høj kvalitet til kommunens borgere. Målet for Rehabiliteringsafdelingen er at blive akkrediteret efter DDKM med få anmærkninger ved IKAS i efteråret 2016 indenfor både sygepleje og genoptræning. Rehabiliteringsafdelingen vil løbende arbejde med at udvikle og fastholde en høj kvalitet i de ydelser, som skal leveres til borgerne, samt sikre at den borgeroplevede kvalitet hele tiden undersøges nysgerrigt og målrettet. Ved at arbejde kvalitetsorienteret i afdelingen forventes det samlet set at betyde, at medarbejdernes trivsel øges, fagligheden skærpes og udvikles, og forskellige kompetencer bliver sat i spil på det rigtige tidspunkt i opgaveløsningen, så forløbet i afdelingen opleves af borgeren som værende sammenhængende og koordineret og af høj kvalitet for den enkelte. Sammen med MED-udvalget og kvalitetsnøglepersoner udarbejdes der en implementeringsstrategi i afdelingen, så alle medarbejdere kender og arbejder efter de retningsgivende dokumenter, fagspecifikke retningslinjer og procedurer. DDKM sættes på dagsordenen på alle MED-møder og personalemøder, og kvalitetsnøglepersonerne deltager løbende i teammøder for at sættes fokus på kvalitetsarbejdet. Afdelingen deltager aktivt i den formaliserede organisering af kvalitetsarbejdet ved deltagelse i fagudvalg for både sygepleje og genoptræning. Sikre at de retningsgivende dokumenter, fagspecifikke retningslinjer og procedurer er tilgængelige for alle medarbejdere på computer og IPads. Resultatet fra intern og ekstern survey behandles i Med-udvalget og ny retning sættes. Resultater fra akkreditering offentliggøres på kommunens hjemmeside 13

14 14 2. Udviklingsarbejde Afdelingen har en funktionel hverdag, som lægger op til høj effektivitet kombineret med stor faglig kvalitet i opgaveløsningen. Målet med dette udviklings- og kvalitetsarbejde er at fokusere på, hvordan arbejde og samarbejde skal organiseres for at udfylde disse rammer og driftskrav, som hele tiden er i bevægelse, samtidig med at der løbende er aktiv opmærksomhed på sikring af det gode arbejdsmiljø i afdelingen. Når processen afsluttes i juni måned, skal følgende tiltag være implementeret i afd. : En ny organisering af døgnpladserne med 16 rehabiliteringspladser, 4 akutpladser og 4 udredningspladser. En ny team-struktur, som støtter op den enkelte borger med en kontaktpersonsordning En ny vagtplan for både sygeplejen og terapeuter Ny mødestruktur Nye forløbsbeskrivelser og kvalitetsstandarder Velkomstbreve til borgerne Ny udnyttelse af de fysiske rammer, som målrettes et mere rehabiliterende miljø. Plan for kompetenceudvikling og strategi. Løbende indkalde konsulentfirma Goproces til deltagelse i delprocesser, som er særligt udfordrende. Lave mødeplan for de forskellige arbejdsgrupper med deadline for en tilbagemelding. MED-udvalget deltager i alle beslutningsprocesser, og der vil løbende blive inddraget forskellige arbejdsgrupper i de forskellige delprocesser omkring konkrete opgaver. Mulighed for ledersparring undervejs i processen. Resultaterne bliver løbende formidlet på personalemøder, teammøder og monofaglige møder. Hele processen afsluttes med en fælles opsamlingsdag. I juni 2016 skal der afrapporteres til Arbejdstilsynet for at sikre økonomisk støtte til projektet. Processen skal skabe de nødvendige og konstruktive samarbejdsfora på tværs af 14

15 15 afdelingen, som kan fastholde og videreføre arbejdet og beslutningerne. 3.Kvalitets- og aktivitetsmål for afdelingen se bilag 1, som er afdelingens ledelsesinformation. Målet er at sikre en effektiv styring og positiv udvikling af produktiviteten i afdelingens forskellige opgaver ved at der løbende udarbejdes produktionstal og kvalitetsmålinger i afdelingen. Hvert år vil der blive lagt nye måltal ind i ledelsesinformationen på baggrund af sidste års resultater og nye indsatsområder set i forhold til udviklingen indenfor det nære sundhedsvæsen, Sundhedsaftaler, forløbsprogrammer m.m. Data indsamles løbende og registreres i forskellige Excel ark, som er designet efter afdelingens forskellige målområder. Medarbejderne indsætter løbende data i de forskellige skemaer jf. deres kerneopgave i afdelingen. Ledelsen følger løbende op på, om data er indberettet rigtigt for at sikre validiteten af resultaterne. Data formidles i en ledelsesinformation LIS, som tilsendes Sundhed og Omsorgschefen hvert kvartal. Nogle af resultaterne videregives til SÆudvalget / det politiske system. Formidling af vores tilbud på Rehabiliteringsafdelingen til borgerne og deres pårørende, samt relevante samarbejdspartner. Målet er, at afdelingen får produceret nogle små film, som skal være en ny formidlingsform om vores tilbud på Syddjurs kommunes hjemmeside. Filmene skal give borgerne, deres pårørende og vores samarbejdspartnere et indtryk af en både professionel og tryg hverdag i et rehabiliterende miljø på afdelingen. På baggrund af de nye film, som vi får lavet, skal der ske Der er lavet en aftale med en professionel fotograf, som allerede er i gang med filmproduktionen i tæt samarbejde med ledelsen og medarbejderne. Indhente samtykke fra borgere, som deltager i filmoptagelserne. Vise filmene til chefen, medarbejderne og nogle udvalgte borgere for at få et feedback før udgivelse af filmene. Få lavet nogle still-billeder af Filmene om de forskellige opgaver i afdelingen skal løbende opdateres i forhold til ændringer i kerneopgaven og målgrupper. 15

16 16 Forebyggelse af akutte patientforløb en opdatering på forskellige internetside med oplysninger om afdelingen. aktiviteterne i afdelingen, som kan bruges i brochure og andre oplæg. Kontakt til Ole Bjarke om opsætning af filmene på hjemmesiden. Målet er, at den akut syge ældre patient tilbydes det bedste forløb ved akut opstået eller forværret sygdom. Målet er flere hensigtsmæssige akutte indlæggelser, flere hensigtsmæssige akutte behandlinger i eget hjem samt flere hensigtsmæssige indlæggelser på kommunale akutpladser. Målet er, at akut kommunal sundhedsindsats kan leveres inden for få timer alle tider af døgnet alle ugens dage. Oprettelse af yderligere 2 akutpladser, så kommunen i alt råder over 4 akutpladser, som kan bidrage til reducere og forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser af akut dårlige borgere gennem hele døgnet. Der målsættes derfor med flere hensigtsmæssige indlæggelser på kommunale akutpladser 175 borgere indlægges på et akutforløb i Flere hensigtsmæssige akutte behandlinger i eget hjem via flere henvendelse til akutteamet fra læger, vagtlæger og hjemmesygepleje. Dette målsættes med 2700 henvendelser til akutteamet i Dette understøttes af en ny opgørelse over sygebesøg uddelegeret til akutteam fra prak. Læge og vagtlæge. Omorganisering af de midlertidige døgnpladser på Rehabiliteringsafdelingen, samt rotation af medarbejdere for at sikre de rette kompetencer til opgaveløsningen. For at sikre optimal udnyttelse af akutpladserne skal der i visitationen til akutpladserne fastsættes en tidsramme for opholdet jf. kvalitetsstandarden. Der laves et nyt roadshow i 2016 rundt til de praktiserende læger i Syddjurs Kommune og nærliggende lægepraksis, som støder op til Syddjurs Kommune. Invitere læger ude til Rehab som et led i showet. LIS fra Rehabiliteringsafdelingen. Akutsygeplejen registrerer løbende : Antal henvendelser til akutsygeplejen Henvisende instanser læge, vagtlæge, hospital, hjemmesygeplejen. Vurdering af forebyggede indlæggelser Sygebesøg uddelegeret til akutteam fra praksis/vagtlæge Status for Rehab. Afd På baggrund af TOBS-målinger og klinisk vurdering af borgerne af akutsygeplejersken skal antal af vurderede 16

17 17 forbyggede indlæggelser være 85 %. Målet er, at der etableres en indgang til det kommunale sundhedsberedskab og sygeplejen 1. februar 2016 Akutteamet bliver en del af Sygeplejevisitationen Syddjurs med henblik på triagering af opgaver, således at akutte røde opgaver i størst mulig grad løses af akutsygeplejersker, som også via tidlig opsporing (Apinux) sike rettidig handling og skabe overblik over borgernes ændrede situation. For at fremme et tæt samarbejde med sygeplejevisitationen og hjemmesygeplejen tager Akutteamet i løbet af en vagt ud til visitationen for at sikre den mulige indsats til den akut syge ældre patient. Hjemtagelse af stemmeområdet Målet er, at indsatsen over for borgere med tale-/stemmeproblemer varetages af Rehabiliteringsafdeling i løbet af 2016 og senest fra Der bliver derfor indgået et reduceret abonnement for Efterfølgende vil det fortsat være muligt at tilkøbe individuelle forløb fra regionen, f.eks. til borgere med progredierende lidelser. Der er opgivet en målgruppe på 30 borgere. Der må tages et forbehold for dette tal, da der ved hjemtagelse af taleområdet var opgivet et lignende antal borgere, og der er i dag tilknyttet 90 borgere til dette tilbud derfor stor usikkerhed på antal borgere ved Borgeren i centrum: Nærhed og tryghed for borgeren, da undervisningen vil være i lokalområdet. Kortere ventetid for borger. IKH har pt. op til 1 års ventetid på stemmeområdet. Tidsbesparende for borgeren pga. kortere afstand til undervisning. Nem adgang til opfølgning og vejledning. Kvalitet i opgaveløsningen og flerfaglighed: Lettere adgang til flerfaglig sparring for logopæden med fx ergoterapeuter og fysioterapeuter, sygeplejersker. Lettere adgang til borgers eget netværk, pga. kortere Med udgangspunkt i nuværende tilbud fra IKH er følgende tiltag nødvendige at iværksætte for at sikre kvaliteten i tilbuddet til borgerne: Ansættelse af logopæd, som har kompetencer inden for stemmeområdet. Timer til den fysioterapeutiske indsats. Samarbejdsaftale med en psykolog?? Lokaler og renovering af disse til at udfører opgaven i. Indkøb af inventar og undervisningsmateriale. Kompetenceudvikling af personale til at udføre den nye opgave. LIS Rehabiliteringsafdelingen. 17

18 18 hjemtagelse af opgaven. geografiske afstande. Lettere adgang til samarbejde på tværs af sektorer fx Socialcenter, Jobcenter, AGS, Hjerne-Talehus, Rehabiliteringsafdelingen Tirstrup. Mindre tung administration, færre led mellem involverede samarbejdspartnere. Kørsel til borgerne til vores tilbud Tid til visitationsopgave Tidlig indsats: Mulighed for bedsidescreening på Rehabiliteringsafdelingen. Mulighed for at kunne følge udviklingen hos borgeren tæt, da der ikke er langt fra henvisning til indsats. Med udsigt til kort ventetid på udredning og undervisning vil der måske være en gevinst for Syddjurs Kommune i forhold til sygedagpengerefusion ved længere tids sygdom. Borgeren kommer hurtigere tilbage på arbejde. Faglig opkvalificering: Mulighed for at justere serviceniveauet efter det aktuelle behov fra dag til dag. Fælles journalsystem med resten af Sundhed og Omsorg giver mulighed for at følge sagen for kolleger og relevante samarbejdspartnere. Lettere adgang til at skrive til borgers egen læge. Mindre sårbarhed i ferier/ 18

19 19 sygdom mellem talepædagog og logopæd. Mulighed for faglig sparring, faglig udvikling. Oprettelse af holdundervisning Tæt kontakt til fast Øre-næsehalslæge. Sundheds IT Mål for 2016: Fortsat fokus på implementering af de nationale strategier for digital velfærd ved fortsat at investere i: Udbredelse af vaske/tørre toiletter Forflytningshjælpemidler Bedre brug af hjælpemidler Der vil i 2016 vil være fokus på telesundhedsprojekter: Virtuelle sygebesøg og videokonferencer. Bedre brug af hjælpemidler: Være forsøg lab for afprøvning af veltek løsninger F.eks. indrette stue med kontakter til at fremme borgerene selvhjulpen og selvbestemmelse - når jeg gør noget sker der noget Der laves fast tidspunkt til ugentlig videokonference med Hornslet lægehus. Dette laves i tæt samarbejde med KORA og Jette Bødker. Være forsøg lab for afprøvning af veltek løsninger på stue afprøve forskellige modeller i tæt samarbejde med Jette Bødker. Afventer aftale med Hornslet lægehus. Teamleder registrerer antal af planlagte og afholdte videokonferencer. Jette Bødker og KORA 19

Udviklingsaftale 2016

Udviklingsaftale 2016 1 of 14 Udviklingsaftale 2016 Sundhed og Omsorg 1 2 of 14 Aftalens periode: 01. januar 2016 31. december 2016 Aftaleparter Direktionen og Sundheds- og omsorgschef Aftalens grundlag: Værdigrundlag Ledelses-

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 Visitation & Hjælpemidler

Udviklingsaftale 2016 Visitation & Hjælpemidler 1 of 5 Udviklingsaftale 2016 Visitation & Hjælpemidler 1 2 of 5 Aftalens periode: 01. januar 2016 31. december 2016 Aftaleparter Ingelise Juhl og Jytte Dalgaard Aftalens grundlag: Værdigrundlag Ledelses-

Læs mere

Udviklingsaftale 2015 Rehabiliteringsafdelingen

Udviklingsaftale 2015 Rehabiliteringsafdelingen Udviklingsaftale 2015 Rehabiliteringsafdelingen Indhold Faktaboks om aftaleenheden... 2 Aftale... 5 Aftalens periode:... 5 Aftalens grundlag:... 5 Centrale politikker, der indgår som grundlag:... 5 Det

Læs mere

Godkendt: 16/

Godkendt: 16/ Overskrift: Kvalitetsarbejdet Akkrediteringsstandard: Kvalitetsarbejdet Formål: Godkendt: 16/12 2014 Revideres: December 2015 At alle medarbejdere skal være involverede i kvalitetsudviklingen i Sundhed

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 14 Udviklingsaftale 2015 Visitation og hjælpemidler Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 20 Udviklingsaftale 2015 Birgitte Dam Anthonsen Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn]

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn] MÅLAFTALE 2016-18 INSTITUTION/AFDELING [institutionens eller afdelingens navn] CENTER [centrets navn] ANSVARLIG LEDER [lederens navn] AFTALEPART Centerchef [navn] AFTALE INDGÅET [dato] STRATEGISK AFSÆT

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar 2014 Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks allè 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.sundhed.pleje.omsorg@albertslund.dk

Læs mere

Udviklingsaftale 2016

Udviklingsaftale 2016 1 of 14 Udviklingsaftale 2016 Område: sygeplejen Syddjurs kommune Ingelise Juhl Aftaleholder Grethe V. Nielsen Syddjurs Kommune vi gør det sammen 1 2 of 14 Faktaboks om aftaleenheden Ledelse Områdeleder

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser. Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidser til Rehabiliteringser. Baggrund for forslag er: For det første KL s udspil om det nære sundhedsvæsen som bl.a. indeholder visioner

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Hvem er vi og hvor kommer vi fra?

Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Anni Kjærgaard Sørensen, Chef for Sygeplejen, Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Christian Jørgensen, Ledende Oversygeplejerske, Fælles Akut Modtagelse, Sydvestjysk Sygehus

Læs mere

Sektorredegørelse center for Sundhed & Pleje

Sektorredegørelse center for Sundhed & Pleje Sektorredegørelse center for Sundhed & Pleje Forslag til nye og ændrede indsatsområder samt kvalitetsmål 1. Nye udfordringer og tilhørende indsatsområder Udfordring 1: Styring og samarbejde på sundhedsområdet

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen Status på implementering af det nære sundhedsvæsen KL lancerede i 2012 strategiprojektet Det nære sundhedsvæsen. Projektet er en succes, og begrebet det nære sundhedsvæsen er nu en kommunal realitet, der

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Definition af akutfunktioner

Definition af akutfunktioner Definition af akutfunktioner KKR-Hovedstaden 2016 KKR HOVEDSTADEN Hvad er en akutfunktion? Alle kommuner i hovedstadsregionen kan inden udgangen af 2017 tilbyde relevante borgere adgang til en akutfuntion.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Dette spørgeskema er en central del af KL's opfølgningsproces på sundhedsområdet. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om kommunens indsats

Læs mere

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ)

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) 1 of 11 Referat Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Ekstraordinært udvalgsmøde SÆ Onsdag den 18. november 2015 Kl. 13:00 Lindegården Skolevej 19, 8544 Mørke Medlemmer Ole Bollesen (A) Karen Østergaard

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter

Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter Skema 1: Principper for overordnet organisering Høringssvar Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Virksomhedsplan 2015/2016 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen

Virksomhedsplan 2015/2016 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Virksomhedsplan 2015/2016 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen På vej til fremtidens Sundhedscenter Virksomhedsplanen 2015/2016 Sundhedscentret, Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Det nye Sundhedscenter

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Beredskabsforslag. Budget 2016-19

Beredskabsforslag. Budget 2016-19 Harmonisering af sygepleje Ændringer i driftsbudgettet 1.200 1.700 1.700 1.700 I Skive Kommune har man som en af landets eneste kommuner haft en privat leverandør af sygepleje siden 2003. Ordningen har

Læs mere

Aftalestyring 2015. Aftale mellem Varde Byråd og Træning og Rehabilitering 2015

Aftalestyring 2015. Aftale mellem Varde Byråd og Træning og Rehabilitering 2015 Aftalestyring 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Træning og Rehabilitering 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

Skabelon til virksomhedsaftale. Godkendt af: xxx Gældende fra den: xxx 200x

Skabelon til virksomhedsaftale. Godkendt af: xxx Gældende fra den: xxx 200x Skabelon til virksomhedsaftale Godkendt af: xxx Gældende fra den: xxx 200x Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 3 2.1 Navn og kontakt... 3 2.2 Institutionstype

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

STRATEGISKE MÅL FOR SUNDHED, PLEJE & OMSORG 2015-2017

STRATEGISKE MÅL FOR SUNDHED, PLEJE & OMSORG 2015-2017 STRATEGISKE MÅL FOR SUNDHED, PLEJE & OMSORG 2015-2017 www.albertslund.dk 1.0. Indledning Strategiske mål for Sundhed, Pleje og Omsorg 2015 2017 beskriver målene for de aktiviteter og indsatser, som vil

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Gennemgang af de 29 anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune

Gennemgang af de 29 anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Gennemgang af de 29 anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Nr. Anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen 1 At fremtidens hjemmehjælp tager afsæt i det

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere