Udvalget for Voksenservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Voksenservice"

Transkript

1 Dagsorden Udvalget for Voksenservice Møde nr.: 4. Mødedato: Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 VOK Genoptagelse af Temadrøftelse af Udvalgets indsats- og resultatmål i VOK Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug jf. Servicelovens VOK Kvalitetsstandard for støttekontaktperson(skp)-ordningen jf. Servicelovens 99 4 VOK Kvalitetsstandard for kvindekrisecenter jf. Servicelovens VOK Kvalitetsstandard daghjem Servicelovens 84 og VOK Kvalitetsstandard pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom og plejevederlag til pasning af døende Servicelovens VOK Kvalitetsstandard botilbud og specialvejledning Servicelovens 85 og VOK Kvalitetsstandard beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Servicelovens VOK Årsberetning 2008 for det kommunale tilsyn med plejeboliger 10 VOK Status tryghedspladserne, Lindehøj Centret 11 VOK Status for Horsens Kommunes træningstilbud efter Serviceloven 12 VOK Godkendelse af takster for OK-Centret Enghaven 13 VOK Navngivning - kommende plejeboliger i Gedved 14 VOK Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikeres deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v.

2 Side 2/27 1 VOK Genoptagelse af Temadrøftelse af Udvalgets indsats- og resultatmål i Direktionen i Horsens Kommune ønsker at sikre helhed og sammenhæng på tværs af budgetlægning og udvalgsplanlægning. Direktionen har derfor på sit møde den 17. marts 2009 godkendt et oplæg til en årlig temadrøftelse i fagudvalgene med henblik på forberedelse af det kommende års udvalgsplan. På grundlag heraf har Voksen og Sundhed lavet et oplæg til temadrøftelse i Udvalget for Voksenservice. Sagen afgøres af Udvalget for Voksenservice. Direktionen indstiller, at Udvalget drøfter temaer til udvalgsplan for Udvalget for Voksenservice den /16:00:14 Udvalget drøftede sagen. Sagen genoptages i udvalgets møde i maj måned. Jessie Mogensen og Ulrik Kragh deltog ikke i mødet. Direktionen i Horsens Kommune ønsker at sikre helhed og sammenhæng på tværs af budgetlægning og udvalgsplanlægning. Direktionen har derfor på sit møde den 17. marts 2009 godkendt et oplæg til en årlig temadrøftelse i fagudvalgene med henblik på forberedelse af det kommende års udvalgsplan. Formålet med temadrøftelsen er: Overordnet drøftelse af indsatser og prioriteringer på fagudvalgets område Årligt samlet overblik over indholdet i Udvalgets ansvarsområder Forberedelse af næste års udvalgsplan Forventningsafstemning mellem det politiske og det administrative niveau. Prioriteringer og indsatser drøftes inden for rammen af årets budget og med forventning om krav til besparelser på området. Det forventede udbytte af temamødet er: Drøftelse af følgende, (ikke politiske beslutninger) o Generelle principper o Retningslinier for det videre arbejde i administrationen o Udvælgelse og /eller prioritering af fokus- og analyseområder.

3 Voksen og Sundhed foreslår følgende disposition for temadrøftelse i Udvalget for Voksenservice: Side 3/27 1. Generel introduktion til Udvalgets ansvarsområder 2. Den borger- og brugerrettede indsats 3. Den faglige indsats 4. Den organisatoriske og ressourcemæssige indsats 5. Omverdensperspektiv 6. Eventuelt. Bilag Bilagsfortegnelse: Oplæg til temamøde i Udvalget for Voksenservice Mål for Voksenområdet pdf

4 Side 4/27 2 VOK Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug jf. Servicelovens Godkendelse af kvalitetsstandarden for: Social behandling for stofmisbrug efter Servicelovens 101 Kvalitetsstandarden for 101 er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende regler på området (Bekendtgørelse 622 af 15. juni 2006). Kvalitetsstandarden skal revideres mindst hvert andet år i en proces, hvor brugerne høres. Der er gennemført høring af brugere den 23. marts 2009 og høring af pårørende den 9. marts Første gang kvalitetsstandarden blev udarbejdet, var i foråret Kvalitetsstandarden giver en samlet information om servicetilbud, visitationsprocedure, serviceniveau, klagemuligheder og klageprocedure på området. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af den ønskede praksis i Horsens Kommune på det pågældende område. Afvigelse fra det beskrevne serviceniveau kan derfor danne grundlag for en klage. Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at Kvalitetsstandarden godkendes. Social behandling af stofmisbrug efter Servicelovens 101 er en ydelse, som borgeren kan modtage, hvis borgeren selv henvender sig til Horsens Kommune for at modtage hjælp. Det er derfor vigtigt, at borgeren, andre myndigheder eller andre, for eksempel familiemedlemmer, kan hente en enkelt og let tilgængelig information om, hvilke tilbud Horsens Kommune har, samt hvor og hvordan man kan modtage disse tilbud. Kvalitetsstandarden offentliggøres på Horsens Kommunes hjemmeside. Formålet med kvalitetsstandarden er derfor at give en kortfattet og præcis samlet information om, hvilken service borgere som minimum kan forvente at modtage fra Horsens Kommune. Kvalitetsstandarden er nedskrevet praksis og den vanlige procedure som Horsens Kommune ønsker at følge, når Horsens Kommune visiterer borgere til et servicetilbud og når Horsens Kommune leverer et servicetilbud.

5 Side 5/27 Kvalitetsstandarder er også en hjælp til borgere, som ønsker at klage over tilbud, de har modtaget fra Horsens Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver, hvor og hvorledes borgere kan benytte sig af klageadgang og de formalia, der er relevante i denne forbindelse. Der er i forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsstandarderne for 101 afholdt møder med brugerne i TrinHorsens. TrinHorsens forestår visitationen, den ambulante behandling og dagbehandlingen. Der er desuden afholdt et brugermøde på Horsens Kommunes egen døgninstitution Kråsiglund, der forestår døgnbehandlingen. I forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetsstandarden på 101 er der endelig holdt et møde med de pårørende til brugerne i foreningen "Nøglehullet". Disse høringer er sammen med beskrivelsen af serviceniveauet en del af en løbende kvalitetsudvikling, hvor Horsens Kommune inddrager brugernes oplevelser af den service, der leveres og de forslag til ændringer og forbedringer, som brugerne eventuelt måtte have. Særligt i forhold til det tilbud, der leveres til voksne stofmisbrugere, har dialogen i processen været gavnlig. Under høringen i 2007 pegede flere brugere på, at der var behov for et tilbud, der var mere omfattende end den ambulante behandling og mindre indgribende end døgnbehandlingen. Dette tilbud blev etableret i januar 2008 i form af 15 dagbehandlingspladser. Dagbehandlingstilbuddet har fået meget positive tilmeldinger fra brugerne i forbindelse med høringen i marts Tilbuddet vurderes, at have øget tilgængeligheden til misbrugsbehandlingen i Horsens Kommune, for en gruppe af borgere der har problemer, som er for massive til den ambulante behandling, men som ikke er indstillet på at gå i døgnbehandling. Bilag Bilagsfortegnelse: Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug jf. Servicelovens 101

6 Side 6/27 3 VOK Kvalitetsstandard for støttekontaktperson(skp)-ordningen jf. Servicelovens Godkendelse af kvalitetsstandard for: Støttekontaktperson-ordningen efter Servicelovens 99 Kvalitetsstandarden for 99 er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne fra notatet "Skabelon til kvalitetsstandarder for ydelser til voksne efter Serviceloven". Kvalitetsstandarden giver en samlet information om det tilbud, Horsens Kommune har på 99-området. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af den ønskede praksis i Horsens Kommune på det pågældende område. Handicaprådet er blevet hørt som en del af processen Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at Kvalitetsstandarden godkendes. SKP-ordningen adskiller sig fra andre tilbud på det sociale område, hvor borgeren selv skal henvende sig til Horsens Kommune med henblik på at modtage hjælp. SKP-ordningen er en ordning for det opsøgende sociale arbejde, hvor medarbejdere fra Horsens Kommune forsøger at skabe kontakt til de udsatte borgere, der ikke af egen drift henvender sig for at modtage hjælp, støtte, behandling eller andre tilbud på det sociale område. Kvalitetsstandarden er nedskrevet praksis og den vanlige procedure, som Horsens Kommune ønsker at følge, når Horsens Kommune leverer et servicetilbud. Kvalitetsstandarden offentliggøres på Horsens Kommunes hjemmeside. Det er ikke muligt at klage over SKP-ordningen, da det ikke er en service, som borgeren har ret til eller kan søge om, men en særlig serviceydelse, der tilbydes borgere i målgruppen, der så enten kan vælge at modtage tilbuddet eller afstå fra at modtage tilbuddet. Handicaprådet har fået udleveret kvalitetsstandarden på møde den 23. april Bemærkninger til standarden vedlægges Udvalgets mapper inden mødet. Bilag

7 Bilagsfortegnelse: Kvalitetsstandard for støtte-kontakpersonordningen 99 Side 7/27

8 Side 8/27 4 VOK Kvalitetsstandard for kvindekrisecenter jf. Servicelovens Godkendelse af kvalitetsstandard for: Ophold på Horsens Kvindekrisecenter efter Servicelovens 109 Kvalitetsstandarden for 109 er udarbejdet på grundlag af et lovkrav om sådanne og i overensstemmelse med de gældende bekendtgørelser på områderne (Bekendtgørelse 631 af 15. juni 2006). Kvalitetsstandarden skal revideres mindst hvert andet år i en proces, hvor brugerne høres. Der blev gennemført en brugerhøring den 16. april 2009 i Horsens Kvindekrisecenter. Første gang kvalitetsstandarden blev udarbejdet, var i sommeren Kvalitetsstandarden giver en samlet information om servicetilbud, visitationsprocedure, serviceniveau, klagemuligheder og klageprocedure på det pågældende område. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af den ønskede praksis i Horsens Kommune på det pågældende område. Afvigelse fra det beskrevne serviceniveau kan derfor danne grundlag for en klage. Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at Kvalitetsstandarden godkendes. Kvalitetsstandarden skal kortfattet og præcist give borgere, andre myndigheder og andre interesserede en samlet information om, hvilken service borgere som minimum kan forvente at modtage fra Horsens Kommune. Kvalitetsstandarder er en hjælp til borgere, der ønsker at orientere sig om tilbud i Horsens Kommune og borgere, som ønsker at klage over tilbud, de har modtaget fra Horsens Kommune, da en kvalitetsstandard klart og tydeligt beskriver, hvilke ydelser og service borgeren kan forvente at modtage fra Horsens Kommune, samt hvor og hvorledes borgere kan benytte sig af klageadgang og de formalia, der er relevante i denne forbindelse. Kvalitetsstandarden offentliggøres på Horsens Kommunes hjemmeside. Så længe Horsens Kvindekrisecenter har en driftsoverenskomst med Region Midtjylland, vil Horsens Kommunes kvalitetsstandard desuden være tilgængelig på Region Midtjyllands

9 hjemmeside, fordi det er den stedlige kommune, der ifølge Serviceloven vedtager kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre i Danmark. Side 9/27 Der er afholdt en høring i form af et møde med brugerne i Horsens Kvindekrisecenter den 16. april Høringen, der er afholdt i forbindelse med beskrivelsen af serviceniveauet, er en del af en løbende kvalitetsudvikling, hvor Horsens Kommune inddrager brugernes oplevelser af den service, der leveres og de forslag til ændringer og forbedringer, som brugerne eventuelt måtte have. Bilagsfortegnelse: Kvalitetsstandard for kvindekrisecenter efter Servicelovens 109

10 Side 10/27 5 VOK Kvalitetsstandard daghjem Servicelovens 84 og Voksen og Sundhed har udarbejdet kvalitetsstandarder for: Visitering til daghjem i henhold til Servicelovens 84 Visitering til daghjem for demente i henhold til Servicelovens 104. Kvalitetsstandarderne beskriver det nuværende serviceniveau i Horsens Kommune og forventes ikke at have økonomiske konsekvenser. Kvalitetsstandarderne indstilles til godkendelse. Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. Kvalitetsstandard for visitering til daghjem for demente godkendes 2. Kvalitetsstandard for visitering til daghjem godkendes. Horsens Kommune skal i henhold til Servicelovens 84 tilbyde aflastning efter behov til nærtstående, der bor sammen med en borger med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Horsens Kommune skal i henhold til Servicelovens 104 tilbyde aktivitet og samvær til borgere med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse til forbedring eller opretholdelse af færdigheder. I Horsens Kommune tilbydes begge dele i daghjem for ældre og demente borgere. Voksen og Sundhed har udarbejdet kvalitetsstandarder for daghjem for ældre og demente borgere, der beskriver det nuværende serviceniveau i Horsens Kommune. Kvalitetsstandarderne forventes ikke at få økonomiske konsekvenser, da der er rammenormering på driftsområdet. Ældrerådet høres om kvalitetsstandarderne på møde den 19. maj Bilag

11 Bilagsfortegnelse: Kvalitetsstandard for visitering til daghjem for demente Kvalitetsstandard for visitering til daghjem Side 11/27

12 6 VOK Kvalitetsstandard pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom og plejevederlag til pasning af døende Servicelovens Voksen og Sundhed har udarbejdet forslag til kvalitetsstandarder for: Side 12/27 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter Servicelovens 118 Plejevederlag til pasning af døende efter Servicelovens Forslagene forventes ikke at have økonomiske konsekvenser. Forslagene indstilles til godkendelse. Sagen afgøres af Byrådet. Diretktion indstiller, at 1. Kvalitetsstandard for pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom godkendes 2. Kvalitetsstandard for plejevederlag til pasning af døende godkendes. Horsens Kommune skal i henhold til Servicelovens 118 ansætte en nærtstående i 6 måneder til at passe en borger med handicap eller alvorlig sygdom, hvis borgeren ønsker dette og pasnings- og/eller plejebehovet svarer til en fuldtidsstilling eller alternativet er et døgnophold uden for hjemmet. Ordningen har eksisteret i en årrække, men den har ikke været særligt brugt. Folketinget vedtog derfor i november 2008 mere fleksible regler for ordningen for at forbedre de nærtståendes muligheder for at varetage pasnings- og/eller plejeopgaver i en begrænset periode. Voksen og Sundhed har udarbejdet en kvalitetsstandard for pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, der beskriver de nye regler og den forventede praksis i Horsens Kommune. Horsens Kommune skal i henhold til Servicelovens udbetale plejevederlag til en nærtstående, der passer en terminalerklæret borger efter dennes ønske. Voksen og Sundhed har udarbejdet en kvalitetsstandard for plejevederlag til pasning af dødende, der beskriver det nuværende serviceniveau i Horsens Kommune.

13 Kvalitetsstandarderne forventes ikke at få økonomiske konsekvenser. Side 13/27 Handicaprådet har behandlet kvalitetsstandarderne på møde den 23. april Bilag Bilagsfortegnelse: kvalitetsstandard for pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Kvalitetsstandard for plejevederlag til pasning af døende

14 Side 14/27 7 VOK Kvalitetsstandard botilbud og specialvejledning Servicelovens 85 og Voksen og Sundhed har som led i implementeringen af Strategi for psykiatriområdet udarbejdet forslag til kvalitetsstandarder for: Socialpædagogiske støtte efter Servicelovens 85 Midlertidige botilbud til voksne efter Servicelovens 107 Længerevarende botilbud til voksne efter Servicelovens 108. De økonomiske konsekvenser for kvalitetsstandarderne er på grund af mindsteindgrebsprincippet indbyrdes afhængige. Forslagene indstilles til godkendelse. Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud til voksne godkendes 2. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud til voksne godkendes 3. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand godkendes. Horsens Kommune skal i henhold til Serviceloven yde socialpædagogisk støtte til borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for støtte til eller udvikling af færdigheder. Støtten kan gives i borgerens eget hjem efter Servicelovens 85 eller i et botilbud efter Servicelovens Voksen og Sundhed har udarbejdet forslag til kvalitetsstandarder for ydelserne efter Servicelovens 85, 107 og 108, som led i implementeringen af Strategi for Socialpsykiatri Princippet er at anvende den mindst indgribende foranstaltning overfor borgeren. Der vil blive udarbejdet strategi for handicapområdet ultimo Kvalitetsstandarderne fremlægges samlet, da kvalitetsstandarderne på grund af mindstindgrebsprincippet er indbyrdes økonomisk afhængige. Udgifterne til specialvejledning og botilbud efter Servicelovens 85 og kan ikke holdes inden for bevillingen i Der er iværksat initiativer jf. Udvalget for Voksenservices behandling

15 Side 15/27 af strategi - Socialpsykiatri i mødet den 1. april 2009 med henblik på at nedbringe udgifterne. Handicaprådet er hørt om kvaltitetsstandarderne på møde den 23. april Bilag Bilagsfortegnelse: kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud til voksne Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud til voksne

16 Side 16/27 8 VOK Kvalitetsstandard beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Servicelovens Voksen og Sundhed har udarbejdet kvalitetsstandarder for: Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens 103 Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104. Kvalitetsstandarderne beskriver det nuværende serviceniveau og forventes ikke at få økonomiske konsekvenser. Kvalitetsstandarderne indstilles til godkendelse. Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse godkendes 2. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud godkendes. Horsens Kommune skal i henhold til Servicelovens 103 tilbyde borgere under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Horsens Kommune skal i henhold til Servicelovens 104 tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Voksen og Sundhed har udarbejdet kvalitetsstandarder for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, der beskriver det nuværende serviceniveau i Horsens Kommune. Kvalitetsstandarderne forventes ikke at få økonomiske konsekvenser. Kvalitetsstandarderne har været til høring i Handicaprådet den 23. april Bilag

17 Bilagsfortegnelse: Kvalitetsstandard servicelovens for beskyttet beskæftigelse Kvalitetsstandard for akktivitets- og samværstilbud - psykiatri og handicap Side 17/27

18 Side 18/27 9 VOK Årsberetning 2008 for det kommunale tilsyn med plejeboliger Årsberetningen for det kommunale tilsyn med plejeboliger indeholder 3 dele: Redegørelse for det kommunale tilsyn Redegørelse for Sundhedsstyrelsens tilsyn Redegørelse om magtanvendelse i området Sundhed og Omsorg. Årsberetningen er til udvalgets orientering. Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at Årsberetning 2008 for det kommunale tilsyn med plejeboliger tages til efterretning. Horsens Kommune skal ifølge Servicelovens 151, stk. 4, en gang årligt udarbejde en samlet redegørelse for tilsynet med plejeboligerne i kommunen og Sundhedsstyrelsens tilsyn. Som et tillæg til tilsynsopgaven påser den tilsynsførende, at de fastlagte procedurer for anvendelse af magt efter servicelovens kapitel 24 er fulgt på området for voksne i plejeboliger. Årsberetningen er derfor opdelt i 3 dele: Redegørelse for det kommunale tilsyn Redegørelse for Sundhedsstyrlsens tilsyn Redegørelse for magtanvendelse i plejeboliger Årsberetningen har været til høring hos sundhedscentrene og i henhold til Servicelovens 151, stk. 4, i bruger- og pårørenderåd og i Ældrerådet, før den fremlægges for Byrådet. Der er modtaget høringssvar fra sundhedscentrene og Ældrerådet. Høringssvarene er indarbejdet i årsberetningen. Bilagsfortegnelse: Årsberetning 2008 Tilsyn med de kommunale plejeboliger

19 Side 19/27

20 Side 20/27 10 VOK Status tryghedspladserne, Lindehøj Centret I tilknytning til dagrehabiliteringsafdelingen på Lindehøj er der etableret 4 tryghedspladser. I første kvartal 2009 er der registreret en væsentligt stigende efterspørgsel, som ikke har kunnet imødekommes. Sagen afgøres af Udvalget for Voksenservice. Direktionen indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning. I tilknytning til dagrehabiliteringsafdelingen på Lindehøj Centret blev der i efteråret 2000 etableret 4 tryghedspladser i Horsens Kommune. Tryghedspladserne er karakteriseret ved, at den enkelte borger, pårørende eller døgnhjemmeplejen kan rette direkte henvendelse med ønsket om et døgnophold á maksimalt 14 dage. Den situation, der udløser behovet hos borgeren, kan eksempelvis være en svær influenza, lungebetændelse, blærebetændelse eller opblussen af kronisk lidelse. Der kan også være tale om nedtrykthed efter dødsfald i nærmeste familie, eller at livet føles svært, og at der er akut behov for tryghed. Belægningsprocenten i 2008 har været 92%. I 2008 er der registreret 72 afslag. Årsagen hertil har været, at pladserne har været optaget eller at borgeren har været omfattet af eksklusionskriterier (demente eller borgere visiteret til plejebolig). I første kvartal i 2009 har der været en belægningsprocent på 96. I dette kvartal er der allerede registreret 64 afslag. Disse fordeler sig på 45 afslag, fordi pladserne har været optaget. 14 afslag blev givet begrundet i eksklusionskriteriet. 5 afslag er ikke begrundet. Det skal bemærkes, at 1 plads har været lukket i 8 uger på grund af ombygning. Samtidig oplever personalet i dagrehabiliteringsafdelingen, at de får direkte kontakt fra Regionshospitalet med forespørgsel om, at borgeren kan udskrives direkte til en tryghedsplads, hvilket ikke er en mulighed i forhold til den praksis, der er aftalt. I første kvartal har der været 8 borgere, som er påbegyndt deres ophold inden for den første uge efter deres hospitalsindlæggelse. Disse havde været indlagt på grund af hoftenær fraktur (3), cancer (3), brud på overarmen (1) og komplikationer i forhold til kronisk lidelse (1).

21 Side 21/27 Det svarer til, at 38% af de borgere, der har haft ophold på tryghedsplads i 2009, er kommet inden for den første uge efter udskrivelse fra hospital. Det er ikke undersøgt, om der er tale om sammenfald mellem henvendelserne fra Regionshospitalet og de borgere, der kommer på tryghedsplads hurtigt efter udskrivelse. De øvrige pladser har været og er optaget af borgere med forskellige, andre problemstillinger. Mest almindeligt er ernæringsproblematikker, konfusion/faldtendens og ensomhed/isolation. Opholdet er ofte indledningen på et udredningsforløb, hvor der er registreret kontakt til samarbejdspartnere, eksempelvis egen læge, vagtlæge, myndighedsafdeling, hjemmeplejen, terapeuter, gerontopsykiatrien og sygehuset. Bilag Bilagsfortegnelse:

22 Side 22/27 11 VOK Status for Horsens Kommunes træningstilbud efter Serviceloven Der redegøres for Horsens Kommunes træningstilbud efter Serviceloven. Formålet med status er dels at synliggøre træningstilbudene efter Serviceloven, men også at danne grundlag for eventuelle justeringer i fremtiden. Sagen afgøres af Udvalget for Voksenservice. Direktionen indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning Til Udvalget vedlægges en redegørelse for status på Horsens Kommunes træningstilbud efter Serviceloven. Efter strukturændringen i Sundhed og Omsorg er træningstilbudene organisatorisk forankret i Sundhedscenter Ceres. Redegørelsen omhandler ikke Horsens Kommunes træningstilbud efter Sundhedsloven, Det kommunale Sundhedsteams tilbud, ligesom terapeuternes opgaver i relation til lov om arbejdsarbejdsmiljø heller ikke er indeholdt. Redegørelsen giver status i forhold til: - Døgnrehabilitering på Lindehøj - Dagrehabilitering på Vesterled og Lindehøj - Distriktstræning - Dagcenter Lindehøj - Sorg/krise-indsats - Bassintræning - Selvtræning - Samarbejde med frivillige Motionscirklen, herunder Stol på Idræt - Praktiksted for fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende Formålet med status er dels at synliggøre træningstilbudene efter Serviceloven, men også at danne grundlag for eventuelle justeringer af indsatsen i fremtiden. Redegørelsen slutter således med forslag om, hvad der kan indgå i det videre planarbejde i Voksen og Sundhed. Bilag Bilagsfortegnelse:

23 Side 23/27 Status Lindehøj Centret - Døgnrehabilitering Status Lindehøj Centret - dagrehabilitering Teorigrundlag for træning ved ergoterapeut og fysioterapeut Redegørelse for status på Horsens Kommunes træningstilbud efter Servicelovens 86

24 Side 24/27 12 VOK Godkendelse af takster for OK-Centret Enghaven OK-Centret Enghaven er et privat opholdssted. Der fremsendes budget for 2009 med henblik på godkendelse af takstbetalinger for Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. Fremsendt budget for OK-Centret Enghaven for 2009 med et årsbudget på kr. godkendes 2. Opholdsbetalingen godkendes for de enkelte afdelinger og opkræves med en døgnopholdsbetaling, som angivet i sagsfremstillingen. Fra OK-Centret Enghaven, Søvind er modtaget budget 2009 med oversigt over de månedlige opholdsbetalinger fordelt på de enkelte afdelinger. Af bemærkninger til budgettet skriver Enghaven: At lønningerne er fremskrevet med 5,3 % og alle øvrige poster er fremskrevet med 3,4 % i forhold til Desuden, at indtægtsbudgettet er reduceret i henhold til lov om særlige serviceydelser, der blev ophævet pr. 1. juli Tidligere betalte førtidspensionister særlige serviceydelser på henholdsvis kr. ved højeste pension og 825 kr. ved mellemste pension pr. måned. Manglende indtægt i 2009 udgør kr. KL`s generelle PL-fremskrivning er 4,4 pct. fra 2008 til opgjort den 27. februar Lønfremskrivning alene udgør 5,3 pct. Enghaven har grundet større efterspørgsel på døgn- og støttecenterpladser udvidet antallet på følgende pladser: Enghaven, fra 41 til 44 pladser Bofællesskabet Ravnebjerg (uden natpersonale), 6 døgnpladser Støttecenter Ravnebjerg

25 (fleksible døgnpladser), fra 35 til 50 pladser Side 25/27 Samtidig med opnormering af døgn- og støttecenterpladser har vi intensiveret behandlingen ved at ansætte en musikterapeut 30 t/uge, samt en familie- og misbrugsterapeut på 37 t/uge, hvilket giver en merudgift på kr. årligt. Enghavens samlede budget for 2009 udgør i alt kr. og finansieres ved følgende opholdsbetalinger på de enkelte afdelinger pr. døgn: Afdeling Enghaven kr kr. Støttecenter 443 kr. 467 kr. Bostedet kr kr. Reballegård kr kr. Ravnebjerg kr. Bilag Bilagsfortegnelse:

26 Side 26/27 13 VOK Navngivning - kommende plejeboliger i Gedved Der er indkommet 5 forslag til navn for de nye plejeboliger. Sagen afgøres af Udvalget for Voksenservice. Direktionen indstiller, at Udvalget drøfter forslagene med henblik på at fastsætte navn for det nye center. På et møde i Brugerpårørenderådet enedes om, på forslag fra IngerliseThaysen, at indsamle forslag til et navn for det nye center, som indrettes i det tidligere rådhus i Gedved. Af de indkomne forslag er følgende nomineret: Egely Rosenhaven Gedvedhus 3 Eges Center Solhjem Det foreslås, at Udvalget på baggrund af ovenstående, drøfter og fastsætter navn for det nye center. Bilag Bilagsfortegnelse:

27 14 VOK Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikeres deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v Side 27/27 Bilag Bilagsfortegnelse:

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme REFERAT Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 2 Mødedato: 23.04.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.30 Charlotte Juhl Andersen, Ulrik Kragh, Elise Gerstrøm, Mødested: Mødelokale 4 Jytte Holm Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice REFERAT Udvalget for Voksenservice Møde nr.: 10. Mødedato: 09.09.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.30 Mødested: Mødelokale 1 Ulrik Kragh Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 VOK Opgørelse af ventetider

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Dagsorden Udvalget for Voksenservice Møde nr.: 11. Mødedato: 07.10.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 VOK Genoptagelse - Konkurrenceudsættelse af hjælpemiddelområdet

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 3. Mødedato: Mødevarighed: 15.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Venteliste, specialiserede botilbud

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Side 1 af 8 Udvalget for Voksenservice Dagsorden med beslutninger Møde nr. 4. Mødested : Mødelokale 4 Mødetidspunkt : onsdag den 30. april 2008 kl. 16:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE Nr. 30 Handicaprådet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice REFERAT Udvalget for Voksenservice Møde nr.: 3. Mødedato: 01.04.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-18.45 Jessie Mogensen, Ulrik Kragh Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Mødedato: 24. november 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 24. november 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Handicapråd Mødedato: 24. november 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Temaorientering-

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice REFERAT Udvalget for Voksenservice Møde nr.: 2. Mødedato: 04.03.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-18.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 VOK Tilbygning til Horshøj 2 VOK

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Målgruppe Målgruppen for afløsning eller aflastning er forældre, ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer børn eller voksne borgere i en af følgende målgrupper:

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring på voksenområdet - Nogle eksempler De centrale emner i et serviceniveau og styring på voksenområdet: 1. Behov: - Tydelige kriterier for at få adgang til hjælp - Tydelige mål for

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017 Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarderne

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume Indstilling Til Aarhus byråd via Magistraten Den 1. juni 2011 Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard O vers krift Midlertidige botilbud Handic ap Servic elovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere, som på grund af betydelig

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Page 1 of 9 51 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Side 1 af 5 Udvalget for Voksenservice Dagsorden med beslutninger Møde nr. 6 - Ekstraordinært møde Mødested : Mødelokale 3 Mødetidspunkt : tirsdag den 29. maj 2007 kl. 17:00 Fraværende : Jessie Mogensen

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Mødedato: 20. januar 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 20. januar 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 20. januar 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Godkendelse/underskrift af referat 3 3 Høring - af Midttrafiks køreplaner

Læs mere

1 Høring - Sundhedspolitik kl. 14:00-14:15 2

1 Høring - Sundhedspolitik kl. 14:00-14:15 2 Dagsorden Handicapråd Mødedo: 4 december 2014 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: 1 Høring - Sundhedspolitik 2015-2018 - kl 14:00-14:15 2 2 3 4 5 Høring - Retningslinjer for udførelse

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119 Serviceinformation Indsats til borgere med skizofreni jf. Lov om social service 119 Hvad er Indsats til borgere med skizofreni? Er du diagnosticeret med skizofreni, kan du få hjælp af Lolland Kommune.

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Bæredygtighedsudvalg

Bæredygtighedsudvalg REFERAT Bæredygtighedsudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: Mødevarighed: 12.30-14.45 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BD Kvalitetskontrakt 2010 Horsens Kommune 2 BD Sundhedsvision

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Handicap og Socialpsykiatri Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Handicap og Socialpsykiatri Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud Handicap og Socialpsykiatri 2016 Skanderborg Kommune Side 1 af 18 Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse 103... 4 Kvalitetsstandard Aktivitets-

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger

Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandard for plejeboliger Hvis du har brug for en plejebolig Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for plejeboliger. Kvalitetsstandarderne beskriver

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere