HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE"

Transkript

1 Juli 2016 HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen

2 ADRESSEFORTEGNELSE FORSVARSMINISTERIET Holmens Kanal København K Tlf FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE Lautruphøj Ballerup Tlf (mandag til torsdag kl til kl , fradag kl til kl ) Hjemmeside: LÆGEORDNING Info vedr. 5 landsdækkende infirmerier, side 17. Sygemelding skal foretages i tidsrummet kl til kl Telefonkonsultation i øvrigt skal foretages i tidsrummet kl til kl

3 Indhold KAPITEL I - INDLEDNING VÆRNEPLIGTSTJENESTEN: CIVILT ARBEJDE MILITÆRNÆGTERTJENESTE... 5 KAPITEL II - TJENESTEN TJENESTENS AFVIKLING TJENESTETID... 6 KAPITEL III - UDSTATIONERING UDSTATIONERINGSSTEDERNE ADMINISTRATION PRAKTISKE FORHOLD... 6 a) Arbejdstid... 6 b) Overarbejde... 7 c) Faglige konflikter... 7 d) Boliggodtgørelse Værelse... 7 e) Løn m.v. fra udstationeringsstedet... 7 f) Udstationeringsforholdets ophør... 7 g) Erstatning... 7 h) Folkeregistrering... 8 KAPITEL IV - HELBREDSMÆSSIGE FORHOLD SYGESIKRING SYGDOM... 8 a) Sygemelding... 9 b) Telefonkonsultation... 9 c) Undersøgelse - lægekonsultation på infirmeri... 9 d) Akut lægebehandling SPECIALLÆGE, FYSIOTERAPEUT, KIROPRAKTOR M.FL MEDICIN TANDLÆGE BESKADIGELSE OG TILSKADEKOMST a) Skade på egne briller b) Skade på egen person KAPITEL V - ØKONOMSIKE FORHOLD KONTANTE YDELSER SKATTEFORHOLD UDBETALING OG LØNSEDLER TAB AF RET TIL YDELSER ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FERIEGODTGØRELSE REJSEKORT KAPITEL VI - FRIHED OG ORLOV FRIDAGE TJENESTEFRIHED ORLOV ORLOVSTYPER a) Ferieorlov b) Familieorlov d) Beskæftigelsesorlov e) Foreningslederorlov f) Idrætsorlov g) Anden orlov h) Barselsorlov KAPITEL VII - HJEMSENDELSE ORIENTERING VED HJEMSENDELSE MIDLERTIDIG HJEMSENDELSE EFTERTJENESTE OG ERSTATNINGSTJENESTE TILBAGEVENDEN TIL JOB EFTER ENDT VÆRNEPLIGTSTJENESTE KAPITEL VIII - FORSKELLIGT KLAGER

4 2. STRAF TILBAGEFØRELSE TIL FORSVARET ELLER BEREDSKABSSTYRELSEN KAPITEL IX - LÆGEORDNING M.M Den koncernfælles sundhedsordnings læge- og tandlægekonsultationer a) Region Storkøbenhavn b) Region Sjælland c) Region Sydøstjylland d) Region Midtjylland e) Region Nordjylland KAPITEL X - BEKENDTGØRELSE OM CIVIL VÆRNEPLIGT

5 KAPITEL I - INDLEDNING 1. VÆRNEPLIGTSTJENESTEN: CIVILT ARBEJDE MILITÆRNÆGTERTJENESTE Grundlovens 81 fastslår følgende om værnepligt i Danmark: Enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver. I Danmark har der siden 1917 været en civilværnepligtslovgivning, der har indeholdt de nærmere bestemmelser om militærnægtertjenesten. Baggrunden for, at du er blevet militærnægter, er lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde 1: Værnepligtige, for hvem militærtjeneste af enhver art efter foreliggende oplysninger må anses for at være uforenelig med deres samvittighed, kan af forsvarsministeren fritages for militærtjeneste mod at anvendes til andet statsarbejde, der dog ikke må tjene militære formål. Lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde er den væsentligste del af det lovgrundlag, der ligger bag den værnepligtstjeneste, du skal i gang med. I denne håndbog får du en række oplysninger, som kan være til hjælp i den kommende tid, hvor du er indkaldt som militærnægter. Vi opfordrer dig til at læse håndbogen igennem, og stille spørgsmål både under introduktionsdagen, og senere når du bliver udstationeret. 1. TJENESTENS AFVIKLING KAPITEL II - TJENESTEN Alle militærnægtere indkaldes til en introduktionsdag i Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Formålet er at give dig en orientering om militærnægtertjenesten og om mulighederne for udstationering. Normalt er der lejlighed til at besøge 2 3 forskellige udstationeringssteder, inden du skal beslutte dig for det sted, hvor du skal aftjene resten af din værnepligt. Dit arbejde som militærnægter vil afhænge af, hvor du bliver udstationeret. Du kan læse herom i kapitel III Udstationering under 1. Udstationeringsstederne. Er du ikke i tjeneste på et udstationeringssted, er du forpligtet til på ugens 5 første hverdage at møde i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, med mindre du har fået anden besked. Der tænkes f.eks. på en eventuel periode fra introduktionsperiodens afslutning til dit udstationeringssted vil/kan modtage dig, og du dermed begynder dit arbejde hos dem. Som et andet eksempel kan nævnes de dage, der måtte gå, fra du eventuelt slutter på et udstationeringssted, til du begynder på et andet. Det samme gælder i de tilfælde, hvor ferieorlov eller afspadsering ikke dækker eventuelle lukkeperioder på udstationeringsstedet. 5

6 2. TJENESTETID Militærnægtere har samme tjenestetid som den, de var indkaldt til i forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. Har du gjort tjeneste i forsvaret eller i Beredskabsstyrelsen i mindst 30 kalenderdage, inden du blev overført til militærnægtertjeneste, fratrækkes disse dage i tjenesten som militærnægter. 1. UDSTATIONERINGSSTEDERNE KAPITEL III - UDSTATIONERING Forsvarsministeriets Personalestyrelse har indgået skriftlig aftale med en række institutioner og organisationer over hele landet om beskæftigelse af militærnægtere. Dit arbejde som militærnægter vil afhænge af, hvor du bliver udstationeret, men der er nogle bestemte forudsætninger, der skal være opfyldt. Udstationeringsstedet må ikke kræve en bestemt faglig uddannelse eller en forudgående erhvervsmæssig erfaring som forudsætning for at beskæftige dig. Du må ikke optage en ledig normeret stilling, og du må ikke tidligere have været ansat på eller have haft en tilknytning til det sted, hvor du bliver udstationeret. Udstationeringsstederne er offentlige eller offentligt støttede institutioner og organisationer med især socialt eller kulturelt sigte, fredsorganisationer, kirkelige organisationer, miljøbevægelser og organisationer med tilknytning til FN. Som eksempler kan nævnes børnehaver, fritidshjem og skolepasningsordninger, specialinstitutioner for fysisk og psykisk handicappede, plejehjem og dagcentre for ældre, varmestuer for mennesker med sociale problemer, museer, teatre og enkelte musiksteder, efterskoler og højskoler, samt biblioteker. 2. ADMINISTRATION Forsvarsministeriets Personalestyrelses personale vejleder dig og udstationeringsstedet om tjenesten, og under værnepligtsforløbet skal du henvende dig til Forsvarsministeriets Personalestyrelse om dine tjenstlige forhold f.eks. om ydelser, orlov og fravær. Udstationeringsstedet skal sørge for, at udstationeringsaftalen bliver overholdt. 3. PRAKTISKE FORHOLD a) Arbejdstid Militærnægterens ugentlige arbejdstid er den samme som for en fuldtidsstilling på det almindelige arbejdsmarked, altså i øjeblikket 37 timer pr. uge. Arbejdstiden skal som hovedregel placeres i tidsrummet kl mandag fredag. Arbejdsmiljølovens regler gælder for militærnægtere, det vil sige, at en udstationeret værnepligtig maksimalt må arbejde 13 timer i døgnet. 6

7 Efter arbejdstids ophør disponerer du selv over din fritid. b) Overarbejde Du kan kun undtagelsesvist pålægges overarbejde. Overarbejde af mere end ½ times varighed skal varsles senest ved arbejdstids ophør dagen før. Overarbejde, der inden for en uge samlet medfører mere end 2 dages afspadsering, må ikke påbegyndes uden Forsvarsministeriets Personalestyrelses godkendelse. Overarbejde skal afspadseres inden udgangen af den følgende måned. Overarbejde afspadseres time for time. Afspadserer du hele dage, skal udstationeringsstedet forud meddele dette til Forsvarsministeriets Personalestyrelse. c) Faglige konflikter Militærnægtere må ikke påtage sig konfliktramt arbejde. Rammes dit udstationeringssted af faglig konflikt, skal du derfor kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse for at få at vide, hvordan du skal forholde dig. d) Boliggodtgørelse Værelse De fleste udstationeringssteder yder boliggodtgørelse til militærnægterens boligudgifter (husleje, varme, el, vand og gas). Enkelte udstationeringssteder har dog i stedet valgt at stille et møbleret værelse til rådighed for militærnægteren. Det vil fremgå af beskrivelserne af udstationeringsstederne, hvilken ordning der tilbydes. Boliggodtgørelsen, der ikke må overstige dine faktiske boligudgifter, betales af udstationeringsstedet månedsvis bagud mod dokumentation. e) Løn m.v. fra udstationeringsstedet Du må ikke modtage løn eller andre typer godtgørelse (bortset fra boliggodtgørelse/værelse) fra dit udstationeringssted. f) Udstationeringsforholdets ophør Du kan ikke selv sige op på udstationeringsstedet. Opstår der samarbejdsproblemer, skal du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, der sammen med dig og udstationeringsstedet tager stilling til, hvad der skal ske. Udstationeringsforholdet kan herefter opsiges af udstationeringsstedet eller af Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Udstationeringsforholdet kan standses omgående, f.eks. hvis militærnægteren gør sig skyldig i brud på de regler, der findes for udstationerede militærnægtere. g) Erstatning Som udstationeret militærnægter betragtes du i erstatningsmæssig henseende som knyttet til udstationeringsstedet. Skadegørende handlinger og undladelser, som du under tjenesten måtte gøre dig skyldig i overfor andre personer og andres ting, er derfor Forsvarsministeriets Personalestyrelse uvedkommende. I tilfælde af brand, tyveri og lignende, hvor dine personlige ejendele helt eller delvist går tabt, vil der ikke kunne ydes erstatning fra statskassen, medmindre der foreligger en situation, hvor 7

8 staten er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Dette vil i almindelighed forudsætte, at der foreligger bevis for, at den skadevoldende begivenhed skyldes fejl eller forsømmelse fra Forsvarsministeriets Personalestyrelses side. h) Folkeregistrering Indkaldelse til aftjening af værnepligt medfører ikke i sig selv en ændring af din bopælsregistrering, men aftjeningen af din værnepligt skal registreres i CPR-registret som supplerende adresse, og dette sørger folkeregistret/borgerservice i din bopælskommune for. 1. SYGESIKRING KAPITEL IV - HELBREDSMÆSSIGE FORHOLD Under din aftjening af værnepligt er du hos Sygesikringen registreret med hvilende sygesikringsret, og Forsvarsministeriets Personalestyrelse, der afholder de fleste udgifter til din sundhedspleje, har udliciteret sundhedsplejen til den koncernfælles sundhedstjeneste. Når din værnepligtstjeneste begynder, skal du - hvis du har 3 måneders tjeneste eller derover - aflevere dit sundhedskort. Derfor skal du i stedet vise dit legitimationskort, hvis du af sundhedstjenesten er blevet henvist til speciallæge, fysioterapeut, kiropraktor m.fl. Det samme gælder, når du skal hente lægeordineret medicin på et apotek. Endelig skal du forevise dit legitimationskort i forbindelse med besøg hos tandlæge. Sammen med dit legitimationskort skal du ved konsultation, behandling m.m. hos speciallæge, fysioterapeut, kiropraktor og tandlæge forevise det særlige sundhedsvejledningskort. Sundhedsvejledningskortet indeholder oplysninger, der er nødvendige for at kunne sende regning til sundhedstjenesten. Forevises sundhedsvejledningskortet ikke, vil du selv kunne komme til at betale for sundhedsudgifterne. Inden du henvender dig til de her nævnte behandlere, skal du læse dette kapitels punkt 2-6, så du ved, hvordan du skal forholde dig, og hvad Forsvarsministeriets Personalestyrelse dækker. Skal du under din værnepligt rejse til udlandet, kan du få et rejsesygesikringskort i din kommune. Hvis du i forbindelse med udlandsrejse ønsker yderligere forsikringsdækning, skal du selv rette henvendelse til et forsikringsselskab, som udbyder en såkaldt rejsesygeforsikring. 2. SYGDOM Under værnepligtstjenesten som militærnægter har du ret til fri lægehjælp. Du skal forholde dig således: Bliver du syg, så du ikke kan give møde på dit udstationeringssted, skal du både ringe til dit udstationeringssted og Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Værnepligtssektionen. Udstationeringsstedet vil efterfølgende orientere Forsvarsministeriets Personalestyrelse, om, at du er sygemeldt. 8

9 a) Sygemelding Sygemeldinger skal foretages telefonisk til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Værnepligtssektionen på hverdage mellem kl og Såfremt du ikke foretager sygemelding i dette tidsrum, betragtes dit fravær som ulovligt fravær. Konsekvensen deraf er, at du ikke modtager ydelser for de dage, du er ulovligt fraværende. En sygemelding af kortere varighed gælder for 3 på hinanden følgende kalenderdage (weekender og helligdage tæller med). Er du på 4.-dagen fortsat syg, skal du igen sygemelde dig. b) Telefonkonsultation Forsvarets Sundhedstjeneste er åben for telefonkonsultation. Telefonkonsultation kan finde sted inden for tidsrummet kl og c) Undersøgelse - lægekonsultation på infirmeri Forsvarets Sundhedstjeneste kan henvise dig til undersøgelse. Dette vil i givet fald ske efter aftale med dig og det nærmeste infirmeri. En liste over sundhedstjenestens infirmerier er optrykt bagerst i håndbogen. d) Akut lægebehandling Kommer du ud for en ulykke, som kræver akut lægebehandling, kan du som normalt opsøge lægevagt, nærmeste skadestue eller i yderste konsekvens ringe til alarmcentralen. 3. SPECIALLÆGE, FYSIOTERAPEUT, KIROPRAKTOR M.FL. Forsvarsministeriets Personalestyrelse betaler kun for konsultation og behandling hos speciallæge, fysioterapeut, kiropraktor m.fl., hvis du har fået en lægehenvisning dertil af sundhedstjenesten. 4. MEDICIN Recepter får du gennem sundhedstjenesten. I praksis sender sundhedstjenesten recepten direkte til det nærmeste apotek, hvor du senere på dagen kan afhente medicinen. Der betales kun for lægeordineret medicin, der er receptpligtig. Håndkøbsmedicin og lign. er ikke dækket af medicinordningen. Der betales ikke for psykofarmaka (nervemedicin). Når du henter din medicin, er det vigtigt, at du kan forevise dit legitimationskort sammen med dit sundhedsvejledningskort, således at apoteket kan videresende regningen til sundhedstjenesten. Glemmer du dit legitimationskort, vil du selv skulle betale for dine medicinudgifter. 5. TANDLÆGE Opstår der under din værnepligtstjeneste behov for tandlægehjælp, skal du rette henvendelse til sundhedstjenesten for nærmere vejledning om, hvilken tandklinik du skal aftale konsultation med. Hvis du skal aftjene 4 måneders værnepligt, kan du i tilfælde af et akut tandproblem blive undersøgt og behandlet, således at du er smertefri. Det akutte tandproblem kan være tandpine, en knækket fyldning, rodbetændelse el.lign. Behandlingen, der tilbydes, kan alene svare til de ydelser, som er omfattet af den gældende overenskomst med Sygesikringen. Behandlingen foretages på en af sundhedstjenestens tandklinikker. Hvis du skal aftjene mere end 4 måneders værnepligt, har du ret til fri ordinær tandbehandling. 9

10 Behandlingen, der tilbydes, kan alene svare til de ydelser, som er omfattet af den gældende overenskomst med Sygesikringen. Behandlingen foretages på en af sundhedstjenestens tandklinikker. Mener du, at du har behov for anden tandbehandling, skal du drøfte dette med en tandlæge i sundhedstjenesten, som træffer afgørelse herom. 6. BESKADIGELSE OG TILSKADEKOMST a) Skade på egne briller Beskadiges dine briller under arbejdet som militærnægter, kan de repareres eller erstattes. Du skal da kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som sender dig et anmeldelsesskema. Dette skema skal du udfylde og returnere til Forsvarsministeriets Personalestyrelse. b) Skade på egen person I forbindelse med arbejdet på udstationeringsstedet er du ved skade på egen person omfattet af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. I sådanne tilfælde skal du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som sender dig et anmeldelsesskema. Dette skema skal du udfylde og returnere til Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Ulykkestilfælde, der er sket uden for tjenestetiden, hører ikke under loven. Har du en privat fritidsulykkesforsikring, kan du anmelde sådanne ulykkestilfælde til dit forsikringsselskab. 1. KONTANTE YDELSER Militærnægternes ydelser er sammensat af KAPITEL V - ØKONOMSIKE FORHOLD dagligt vederlag, kostpenge, hjemsendelsespenge, og beklædningsgodtgørelse (et éngangsbeløb som udbetales ved tjeneste i mere end 30 dage). Disse ydelser betales af Forsvarsministeriets Personalestyrelse, og du er kun berettiget til dem, når du opfylder din tjenesteforpligtelse (se nærmere under punkt 4). Ydelserne reguleres én gang om året (pr. 1. april). Derudover betaler udstationeringsstedet boliggodtgørelse, hvis der ikke stilles værelse til rådighed, og du kan dokumentere en boligudgift. Boliggodtgørelsen reguleres også én gang om året (pr. 1. juli). 2. SKATTEFORHOLD Dagligt vederlag og hjemsendelsespenge bliver indberettet til Skat. Ydelserne er B-indtægt, hvori der ikke tilbageholdes kildeskat. Derfor skal du være forberedt på en mulig restskat. Kostpenge og beklædningsgodtgørelse er skattefri. Boliggodtgørelsen, udstationeringsstedet betaler, er skattefri, hvis den betales af udstationeringsstedet direkte til udlejeren, eller hvis den indbetales på din betalingsservicekonto i 10

11 bank eller sparekasse. Skattefriheden gælder ikke, hvis godtgørelsen udbetales til dig selv, eller hvis du bor i dit eget hus eller i din egen ejerlejlighed. Gælder skattefriheden med hensyn til boliggodtgørelsen ikke for dig, er du selv forpligtet til på selvangivelsen til Skat at indberette det beløb, du får udbetalt af udstationeringsstedet. 3. UDBETALING OG LØNSEDLER Dagligt vederlag og kostpenge indsættes på din NemKonto en gang om måneden og vil være til disposition den sidste bankdag i måneden. Beklædningsgodtgørelsen er et skattefrit éngangsbeløb, der indsættes på din NemKonto første gang dagligt vederlag og kostpenge indsættes. Hjemsendelsespengene indsættes derimod først sammen med udbetalingen af de sidste ydelser. Som militærnægter får du digitale lønsedler, som automatisk sendes til din e-boks. For at få adgang til e-boks skal du bestille en pinkode hos Har du i forvejen en adgang til e-boks enten med digital signatur eller pinkode, skal du fortsætte med at benytte denne for at få adgang til din digitale lønseddel. Du kan henvende dig til vores bogholderi og modtage en vejledning i, hvordan du opretter en e-boks. 4. TAB AF RET TIL YDELSER Er du under aftjeningen af din værnepligt ulovligt fraværende fra tjenesten, udbetaler Forsvarsministeriets Personalestyrelse ingen ydelser for den periode (de dage), du er ulovligt fraværende. Under indlæggelse på sygehus får du ikke udbetalt kostpenge. 5. ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING Militærnægtertjeneste giver ret til indmeldelse i arbejdsløshedskasse mod betaling af kontingent. For at få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge ved hjemsendelsen, skal du have været medlem af arbejdsløshedskassen i mindst 12 måneder, og i løbet af de seneste 36 måneder have haft mindst 52 ugers arbejde i medlemsperioden. (Militærnægtertjeneste tæller som fuldtidsarbejde). 6. FERIEGODTGØRELSE Er du på grund af værnepligt forhindret i at holde ferie i perioden 1. maj 30. september, kan du efter dette tidsrum hæve feriegodtgørelse svarende til højst 15 dage. Feriegirokort skal attesteres inden udbetaling. Attestationen kan du få hos Forsvarsministeriets Personalestyrelse. 7. REJSEKORT Som militærnægter er du omfattet af frirejseordningen for værnepligtige, og du får udleveret et rejsekort, som gælder til alle danske jernbanestrækninger, herunder Metroen og til alle busser under de regionale trafikselskaber. 11

12 Udgifter til brug af egen bil, motorcykel eller lignende dækkes ikke. For militærnægtere med fast bopæl eller udstationeringssted på Bornholm eller andre øer, hvortil rejsekortet ikke gælder, aftales særlig befordring med Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Dette gælder også, hvis du har forældre med fast bopæl på Bornholm eller andre øer, hvortil rejsekortet ikke gælder, eller hvis du har forældre eller ægtefælle/fast samlever med fast bopæl på Færøerne, i Grønland eller i udlandet. Når du viser rejsekortet til togfører, buschauffør eller lignende, skal du samtidig vise dit legitimationskort ellers gælder rejsekortet ikke. Mister du rejsekortet, skal du omgående meddele det til Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Kortet vil da blive eftersøgt. I eftersøgningsperioden (10 dage) refunderer Forsvarsministeriets Personalestyrelse ikke udgifter til befordring. 1. FRIDAGE KAPITEL VI - FRIHED OG ORLOV Weekender og helligdage er fridage, med mindre du på dit udstationeringssted undtagelsesvis indgår i en vagtplan, der til gengæld giver dig fridage til erstatning for arbejde i weekender og på helligdage. Militærnægtere har derudover fri 1. maj, Grundlovsdag (5. juni), samt juleaftens- og nytårsaftensdag (24. og 31. december). 2. TJENESTEFRIHED Tjenestefrihed er frihed af kortere varighed end en hel arbejdsdag. Du kan aftale tjenestefrihed med udstationeringsstedet. 3. ORLOV Orlov er frihed i mindst et døgn. Du skal skriftligt søge Forsvarsministeriets Personalestyrelse om orlov. Til en sådan ansøgning skal du vedlægge dokumentation. Ferieorlov skal du blot give Forsvarsministeriets Personalestyrelse besked om. 4. ORLOVSTYPER a) Ferieorlov Militærnægtere med tjeneste i indtil 12 måneder kan holde en ferieorlovsdag for hver måned, indkaldelsen varer. Ferieorlovsdagene kan eventuelt holdes i forlængelse af anden frihed. Du skal både give dit udstationeringssted og Forsvarsministeriets Personalestyrelse meddelelse om, hvilke dage du holder ferieorlov. En ud af 6 ferieorlovsdage skal falde på en lørdag eller en anden fridag. Der udbetales ydelser under ferieorlov. b) Familieorlov Du kan få familieorlov ved: 12

13 barnedåb, konfirmation, bryllup og lignende samt ved runde fødselsdage (50 år og opefter) i nærmeste familie, eget bryllup (på bryllupsdagen og dagen efter brylluppet), eget barns 1. sygedag, alvorlig tilskadekomst eller pludselig alvorlig sygdom i den nærmeste familie, og dødsfald og begravelse i nærmeste familie. Til nærmeste familie regnes hustru/fast samlever, børn, søskende, forældre samt personer, som er eller har været i forældres sted, bedsteforældre, oldeforældre, svigerforældre, svogre og svigerinder. Der udbetales normalt ydelser under familieorlov. c) Velfærdsorlov Du kan få velfærdsorlov, når det er nødvendigt af hensyn til din eller din nærmeste families sociale velfærd. Det afgøres i hvert enkelt tilfælde, om der udbetales ydelser under orloven. Til nærmeste familie regnes hustru/fast samlever, børn, søskende, forældre samt personer, som er eller har været i forældres sted, bedsteforældre, oldeforældre, svigerforældre, svogre og svigerinder. d) Beskæftigelsesorlov Du kan få frihed til at møde til samtale hos en arbejdsgiver eller på et arbejdsformidlingskontor for at få arbejde efter hjemsendelsen. Kan mødet ikke klares ved tjenestefrihed, skal du søge Forsvarsministeriets Personalestyrelse om orlov. Du skal oplyse navn og adresse på arbejdsgiver eller arbejdsformidlingskontor. Der udbetales ydelser under beskæftigelsesorlov. e) Foreningslederorlov Foreningslederorlov kan gives til ledere i betydende landsorganisationer og landsforeninger, for at de kan deltage i arrangementer af væsentlig betydning for organisationen eller foreningen. Desuden kan ungdomsledere i sådanne organisationer og foreninger få orlov til at deltage i lejrarrangementer og lignende, når arrangementets gennemførelse er afhængig af den pågældende. Ansøgningen skal påtegnes af vedkommende organisation eller forening og sendes til Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Der udbetales ikke ydelser under foreningslederorlov. f) Idrætsorlov Idrætsorlov kan gives til særligt kvalificerede idrætsudøvere til deltagelse i idrætsarrangementer, der er af væsentlig betydning for dansk idræt. Dette gælder således konkurrencer som VM, EM, NM, landskampe og andre internationale stævner samt nationale mesterskaber. Der gives endvidere orlov til fællestræning med forberedelse til de nævnte konkurrencer. 13

14 Ansøgning om idrætsorlov indsendes af vedkommende union, forbund eller klub til Militærnægteradministrationen. Der udbetales ikke ydelser under idrætsorlov. g) Anden orlov Til militærnægtere, der skal have orlov af andre grunde end de, der er nævnt ovenfor under 4. a) 4. f), eller der skal have orlov af længere varighed, kan der gives anden orlov. Som eksempler på tilfælde, hvor anden orlov kan gives, kan nævnes: stipendierejser, der er af afgørende betydning for den værnepligtige, og som ikke kan afvikles på et senere tidspunkt, varetagelse af borgerligt ombud, som ikke kan bestrides af en stedfortræder, deltagelse i faglige konkurrencer af afgørende betydning for den værnepligtige, deltagelse i kompetencegivende eksaminer eller dele heraf, ved egen flytning på flyttedagen. Det afgøres i hvert enkelt tilfælde, om der udbetales ydelser under orloven. h) Barselsorlov Der gælder særlige regler for værnepligtige, der ønsker at benytte retten til at holde barselsorlov under værnepligtstjenesten. Forsvarsministeriets Personalestyrelse oplyser herom. 1. ORIENTERING VED HJEMSENDELSE KAPITEL VII - HJEMSENDELSE Ca. 1 uge før din værnepligtstjeneste slutter og du bliver hjemsendt får du et brev med bl.a. et hjemsendelsesbevis og pjecen Orientering ved hjemsendelse. Vil du have en forholdskarakter, skal du selv bede Forsvarsministeriets Personalestyrelse om dette. En forholdskarakter kan også udstedes, efter du er hjemsendt, ligesom et nyt hjemsendelsesbevis kan udstedes, hvis dit hjemsendelsesbevis bliver væk. Efter lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. har du ret til visse ydelser i forbindelse med ulykkestilfælde eller sygdom, som med rimelig sandsynlighed er en følge af tjenesten, og som varigt nedsætter din arbejdsevne. Mener du at have ret til erstatning efter denne lov, skal du ved hjemsendelsen gøre Forsvarsministeriets Personalestyrelse opmærksom på det og sikre dig, at tilfældet er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. Krav om erstatning skal rejses inden 6 måneder fra hjemsendelsen, eller inden 1 år fra ulykkestilfældet indtrådte, eller sygdommen blev påvist. Ulykkestilfælde, der er sket uden for tjenesten, er ikke omfattet af denne lov. 2. MIDLERTIDIG HJEMSENDELSE Du kan søge om at blive hjemsendt før tid (midlertidig hjemsendelse), hvis 14

15 velfærdstruende forhold for dig eller din nærmeste familie gør det nødvendigt, eller du får tilbudt en stilling, der er et ganske enestående tilbud for dig i forhold til dit uddannelsesniveau. Søger du Forsvarsministeriets Personalestyrelse om midlertidig hjemsendelse, skal du vedlægge dokumentation. Hjemsendes du, skal du skriftligt forpligte dig til at begynde afviklingen af din resterende militærnægtertjeneste senest 1 år efter den midlertidige hjemsendelse, med mindre du til den tid har forhold, der berettiger til udsættelse. Du indkaldes til fuld tjeneste igen, medmindre du allerede har aftjent 30 dage eller derover. 3. EFTERTJENESTE OG ERSTATNINGSTJENESTE Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan udsætte din hjemsendelse på grund af en beslutning om at pålægge dig eftertjeneste, når du har været ulovligt fraværende i alt 10 dage eller derudover. Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan også udsætte din hjemsendelse på grund af en beslutning om at pålægge dig erstatningstjeneste, når du har haft orlov i flere end 10 dage (bortset fra barsel- og ferieorlov). 4. TILBAGEVENDEN TIL JOB EFTER ENDT VÆRNEPLIGTSTJENESTE Har du orlov fra dit arbejde på grund af værnepligtstjenesten, skal du under aftjeningen underrette din arbejdsgiver om, hvornår du regner med at begynde arbejdet igen. Underretning skal gives mellem 3 og 4 måneder før det forventede hjemsendelsestidspunkt. Du skal ligeledes straks underrette din arbejdsgiver om enhver ændring i det forventede hjemsendelsestidspunkt. 1. KLAGER KAPITEL VIII - FORSKELLIGT Er du utilfreds med forhold i forbindelse med din militærnægtertjeneste, skal du rette henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse om sagen. Får du ikke medhold af Forsvarsministeriets Personalestyrelse, kan du klage til Forsvarsministeriet over administrationens afgørelse. En sådan eventuel klage kan du sende til Forsvarsministeriet, 2. kontor, Holmens Kanal 42, 1060 København K. Du kan også sende den til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som videresender klagen sammen med kopi af de bilag, der er i sagen, til Forsvarsministeriet. Forsvarsministeriets Personalestyrelse afgørelse gælder så længe klagesagen behandles. 2. STRAF Du er ikke omfattet af reglerne i militær straffelov, men som militærnægter kan du straffes, hvis du ikke overholder de bestemmelser, der findes på militærnægterområdet. Se 6 i lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde der ses bagerst i denne håndbog. Straffe, herunder bøder, f.eks. med baggrund i ulovligt fravær, kan pålægges af politiet eller af domstolene, hvis der efter politiafhøring skønnes at være grundlag herfor. 15

16 3. TILBAGEFØRELSE TIL FORSVARET ELLER BEREDSKABSSTYRELSEN Du kan blive tilbageført til forsvaret eller Beredskabsstyrelsen ved at sende en ansøgning til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Værnepligtssektionen. Tilbageføres du, vil du blive indkaldt til fuld førstegangstjeneste, det vi sige at den tid, du har aftjent som militærnægter, ikke modregnes. Tilbageføres du til forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, kan du normalt ikke søge tilbage til militærnægtertjeneste igen. KAPITEL IX - LÆGEORDNING M.M. Bliver du syg, så du ikke kan give møde på dit udstationeringssted, skal du både ringe til dit udstationeringssted Forsvarsministeriets Personaletjeneste, Værnepligtssektionen Du må kun kontakte læge- eller tandlægekonsultation på regionsniveau efter aftale med Forsvarets Sundhedstjeneste 16

17 1. Forsvarets Sundhedstjenestes læge- og tandlægekonsultationer a) Region Storkøbenhavn Infirmeriet Flyvestation Skalstrup Køgevej 167, 4621 Gadstrup Tidsbestilling læge: Infirmeri: Tandklinik: b) Region Sjælland Infirmeriet Antvorskov Kaserne Charlottedal Allé 4, 4200 Slagelse Infirmeri: Tandklinik: c) Region Sydøstjylland Infirmeriet Flyvestation Skrydstrup Lilholtvej 2, 6500 Vojens Infirmeri: Tandklinik: d) Region Midtjylland Infirmeriet Flyvestation Karup Kølvrå, 7470 Karup J. Infirmeri: Tandklinik: e) Region Nordjylland Infirmeriet Aalborg, Hvorup Kaserner Gammel Høvej 34, 9400 Nørresundby Infirmeri: Tandklinik: Husk, at du ved konsultation, behandling m.m. hos speciallæge, fysioterapeut, kiropraktor og tandlæge skal forevise det særlige sundhedsvejledningskort 17

18 KAPITEL X - BEKENDTGØRELSE OM CIVIL VÆRNEPLIGT Bekendtgørelse nr. 995 af 4. oktober 2008 om civil værnepligt I medfør af 1, stk. 2, 3 a, 4 og 7, stk. 1, i lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde, jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 13. marts 2006, samt 4a og 4b, stk. 1, i værnepligtsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. marts 2006, fastsættes: Værnepligtiges overførelse til civilt arbejde (militærnægtertjeneste) 1. Militærnægteradministrationen træffer afgørelse efter 1-3 i lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde. Tjenestetid m.v. 2. Værnepligtige, der overføres til civilt arbejde efter at have påbegyndt den første samlede tjeneste i forsvaret eller redningsberedskabet, skal udføre civilt arbejde i et antal dage, der svarer til den resterende del af den første samlede tjeneste. 3. Værnepligtige, der overføres til civilt arbejde efter at have gennemført den første samlede tjeneste i forsvaret eller redningsberedskabet, skal udføre civilt arbejde i et antal dage, der svarer til den efterfølgende tjeneste, den pågældende er indkaldt til. 4. En arbejdsdag for en civil værnepligtig svarer til en sædvanlig overenskomstmæssig arbejdstid på det danske arbejdsmarked. 5. En værnepligtig, der endnu ikke er fordelt til værnepligtstjeneste, og som søger om overførelse til civilt arbejde, deler vilkår med de værnepligtige, sammen med hvilke han skal fordeles. Stk. 2. Hvis en civil værnepligtig får en lavere egnetshedsvedtegning, før han er mødt til tjeneste, deler den pågældende på grundlag heraf og under hensyntagen til uddannelse og livsstilling vilkår med de værnepligtige, med hvilke han er fordelt eller skal fordeles. Eftertjeneste og erstatningstjeneste 6. Har en værnepligtig været ulovligt fraværende fra værnepligtstjenesten i i alt 10 dage eller derover, kan værnepligtstjenesten forlænges i tilsvarende omfang. Med ulovligt fravær sidestilles i denne bekendtgørelse strafafsoning, herunder varetægtsfængsel, der anses som udstået i straffen. Stk. 2. Har en værnepligtig fået meddelt orlov i flere end 10 dage (bortset fra barselsorlov og ferieorlov), kan værnepligtstjenesten forlænges i tilsvarende omfang. Aflønning og andre ydelser 7. Værnepligtige, der er overført til civilt arbejde, før de har gennemført den første samlede tjeneste i forsvaret eller redningsberedskabet, modtager under tjenesten dagløn, kostpenge, hjemsendelsespenge og ved tjeneste i mere end 30 dage beklædningsgodtgørelse. Stk. 2. Satserne for aflønning og andre ydelser udgør pr. 1. april 2008 følgende beløb: 1) Dagløn: 149,01 kr. 2) Hjemsendelsespenge pr. dag: 17,91 kr. 3) Kostpenge pr. dag: 95,77 kr. 4) Beklædningsgodtgørelse ved tjeneste i mere end 30 dage (engangsbeløb): 1.076,00 kr. Stk. 3. Værnepligtige, der er overført til civilt arbejde, efter at de har gennemført den første samlede tjeneste i forsvaret eller redningsberedskabet, modtager under tjenesten godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af merudgifter ved fravær fra hjemmet efter de regler, der gælder for genindkaldte værnepligtige i forsvaret. Stk. 4. Dagløn og hjemsendelsespenge reguleres årligt pr. 1. april med samme gennemsnitlige reguleringsprocent som lønnen til værnepligtige i forsvaret. Kostpenge og beklædningsgodtgørelse reguleres årligt pr. 1. april på grundlag af Danmarks Statistiks månedsprisindeks for fødevarer og for beklædning og fodtøj. 8. I tilfælde af en civil værnepligtiges ulovlige udeblivelse eller fjernelse fra udstationeringsstedet kan Militærnægteradministrationen ved den månedlige udbetaling af ydelser fratrække de samlede ydelser for den periode, den pågældende er ulovligt udeblevet eller ulovligt har fjernet sig fra udstationeringsstedet. 9. Civile værnepligtige har ret til fri rejse efter de regler, der gælder for værnepligtige i forsvaret. Læge- og tandlægehjælp 10. Civile værnepligtige har ret til fri lægehjælp ved Militærnægteradministrationens læge og uden for dennes træffetid ved praktiserende læge eller vagtlæge. Civile værnepligtige har endvidere ret til anden lægehjælp mv., hvortil den værnepligtige er henvist af de i 1. pkt. nævnte læger. 11. Civile værnepligtige, som ønsker tandlægehjælp, skal kontakte Militærnægteradministrationen for nærmere vejledning om tandlægeordningen for civile værnepligtige inden tandlæge opsøges. Stk. 2. Civile værnepligtige med indtil 4 måneders tjeneste kan i tilfælde af et akut problem (tandpine, knækket 18

19 fyldning, rodbetændelse el. lign.) blive undersøgt og behandlet, således at den civile værnepligtige er smertefri. Behandlingen, der tilbydes, kan alene svare til de ydelser, som er omfattet af gældende overenskomst med Sygesikringen. Stk. 3. Civile værnepligtige med mere end 4 måneders tjeneste har ret til fri ordinær tandbehandling. Behandlingen, der tilbydes, kan alene svare til de ydelser, som er omfattet af gældende overenskomst med Sygesikringen. Stk. 4. Militærnægteradministrationen kan efter forudgående ansøgning fra den værnepligtige meddele tilladelse til fri ekstraordinær tandbehandling. Administrationsomkostninger 12. Militærnægteradministrationen opkræver betaling for anvendelse af civile værnepligtiges udførelse af civilt arbejde til dækning af administrationsomkostninger. Stk. 2. Betalingen udgør pr. 1. januar ,00 kr. for hver dag, den civile værnepligtige udfører civilt arbejde. Beløbet reguleres pr. 1. januar efter Danmarks Statistiks lønstatistik for staten for hver hele krones udsving. Undladelse af genindkaldelse af værnepligtige, som er idømt visse sanktioner 13. Militærnægteradministrationen træffer afgørelser efter 4a i værnepligtsloven. Stk. 2. Hvis Militærnægteradministrationen af tidsmæssige årsager ikke kan træffe afgørelse om indkaldelse inden mødedagen, stilles indkaldelsen i bero, og den værnepligtige underrettes herom. Stk. 3. Til brug for behandlingen af sager efter stk. 1 vedrørende værnepligtige, som er overført til civilt arbejde efter at have afsluttet den første samlede tjeneste i forsvaret eller redningsberedskabet, og som skal indkaldes til civilt arbejde, indhenter Militærnægteradministrationen forud for indkaldelse og forud for mødedagen hos Rigspolitichefen oplysninger som nævnt i værnepligtslovens 4b, stk. 1. Klagebestemmelser 14. Militærnægteradministrationens pålæg efter 3, stk. 1, i lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 2. Øvrige afgørelser efter 1-3 i lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde kan indbringes for Forsvarsministeriet inden 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt den værnepligtige. Ikrafttræden 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 781 af 15. oktober 1999 om civil værnepligt. Forsvarsministeriet, den 4. oktober 2008 Søren Gade / Pernille Reuter Eriksen 19

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN 2 ADRESSEFORTEGNELSE FORSVARSMINISTERIET Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf. 33 92 33 20 MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Hedelykken 10 2640 Hedehusene

Læs mere

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE Februar 2010 HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN ADRESSEFORTEGNELSE FORSVARSMINISTERIET Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf. 33 92 33 20 MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Hedelykken

Læs mere

Juli Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen Lautruphøj 8, Postbox Ballerup.

Juli Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen Lautruphøj 8, Postbox Ballerup. Juli 2016 AFTALE Forsvarsministeriets Personalestyrelse og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen

Læs mere

Militærnægteradministrationen Januar 2012

Militærnægteradministrationen Januar 2012 Militærnægteradministrationen Januar 2012 AFTALE Militærnægteradministrationen og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Postadresse Jonstrupvej 240 2750

Læs mere

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER Februar 2010 AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Adresse: Hedelykken 10, 2640 Hedehusene

Læs mere

Militærnægteradministrationen

Militærnægteradministrationen Militærnægteradministrationen NYHEDSBREV TIL UDSTATIONERINGSSTEDERNE Februar 2009 Indledning 2008 har med sikkerhed været et år, hvor begrebet militærnægter har kunnet høres og ses. Bl.a. har Danmarks

Læs mere

Hjemsendt. For sva ret

Hjemsendt. For sva ret Hjemsendt For sva ret 2 Indhold Bopælsændring... 3 Økonomi... 3 Skat... 3 Feriegodtgørelse... 4 Arbejds- eller uddannelsessøgende... 4 Afgang fra uddannelsen i utide... 4 Arbejdsformidling på Jobcentret...

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

NYHEDSBREV TIL UDSTATIONERINGSSTEDERNE. August 2008

NYHEDSBREV TIL UDSTATIONERINGSSTEDERNE. August 2008 NYHEDSBREV TIL UDSTATIONERINGSSTEDERNE August 2008 INDLEDNING Ifølge Forsvarets Rekruttering er den frivillige tilgang til det militære forsvar og til redningsberedskabet i dag så stor, at nødvendigheden

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Militærnægteradministrationen

Militærnægteradministrationen Militærnægteradministrationen NYHEDSBREV TIL UDSTATIONERINGSSTEDERNE August 2009 Indledning Militærnægteradministrationen hører organisatorisk hjemme under Forsvarsministeriets departement, og i begyndelsen

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING 2 FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom? Træning Ny session? Hvad nu? Indkaldt Forsikring? Sygdom? Orlov? Løn? Skat? 2 Indhold Vigtige oplysninger til dig... 3 Ny session?... 3 Træning... 4 Udsættelse?... 4 Hvad skal jeg gøre for ikke at miste

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 2 SUNDHED & VÆRNEPL FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder til sundhedsydelser

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Kapitel 1 Definitioner 1. Ved selvforskyldt ledighed forstås, at en person uden rimelig grund opsiger eller forlader sit arbejde eller bliver

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v.

Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. BEK nr 1034 af 04/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3910 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed A-KASSE Gyldige grunde Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed MARTS 2016 Indhold Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Mette Wiederholt Pedersen og Finn Holst Villadsen,

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 4, Gruppe 1, Lb.nr. 24 11. marts 1936.

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 4, Gruppe 1, Lb.nr. 24 11. marts 1936. - Afsnit nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 11. marts 1936. 4, Gruppe 1, Lb.nr. 24 AFTALE OM GODTGØRELSE AF MERUDGIFTER VED TJENESTEREJSER I GRØNLAND OG DANMARK. Kap. I. Almindelige besteimrelser.

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

(bemærk der findes forside i powerpoint format)

(bemærk der findes forside i powerpoint format) (bemærk der findes forside i powerpoint format) Formålet med elevpjecen Vi ved af erfaring at det første stykke tid kan være en smule uoverskueligt, fordi du møder mange nye mennesker og får en masse ny

Læs mere

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH Velkommen i skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse. Vi håber, du vil få glæde og gavn af de kompetencer og færdigheder, vi kan

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere