PLANLÆGNING / AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLANLÆGNING / AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV"

Transkript

1 PLANLÆGNING / AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE

2 INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION TIL GUIDEN ØKONOMI (EVENTUELLE UDGIFTER) FASTSÆTTELSE AF EVENTUEL ENTRÉ VALG AF LOKALE PLANLÆGNING AF INDHOLDET UDARBEJDELSE AF PROGRAMMET ADMINISTRATION AF TILMELDINGER BESTILLING AF FORPLEJNING ANNONCERING AF ARRANGEMENTET FORMIDLING OG KOMMUNIKATION UNDER ARRANGEMENTET OPGAVER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF ARRANGEMENTET EFTER ARRANGEMENTET

3 INTRODUKTION TIL GUIDEN Guidens formål Denne guide skal hjælpe arrangørerne med at gøre arrangementer tilgængelige for alle. I guiden indgår alle de særlige overvejelser en arrangør bør gøre sig, når han/hun planlægger et arrangement, der skal være tilgængeligt for deltagere med handicap. Arrangementer bør være tilgængelige for alle Det er vigtigt at gøre arrangementer tilgængelige for alle, således at alle borgere har mulighed for at deltage uanset, om de har et handicap eller ej. Det giver den enkelte borger mulighed for at deltage i kulturog samfundslivet. Når man som arrangør planlægger et arrangement, bør man derfor sikre sig, at mennesker med handicap kan deltage. Det bør således indgå som et vigtigt kriterium for valg af geografisk placering og sted for arrangementet, at valgene gør det muligt for mennesker med handicap at deltage. Her tænkes især på vigtigheden af at vælge et sted og en bygning, som er tilgængeligt at komme til, såvel som at bevæge sig rundt i. Sikres tilgængeligheden, styrkes deltagelsen Nogle arrangører er tilbøjelige til at glemme, at en del af de potentielle deltagere til arrangementet kan have en form for funktionsnedsættelse, der kræver, at arrangøren har gjort sig overvejelser omkring tilgængelighed, for at de kan deltage i arrangementet. Det kan betyde, at mange mennesker med handicap helt opgiver at deltage i arrangementer, fordi deres behov ofte glemmes. Argumentet lyder ofte, at overvejelserne ikke er umagen værd, for der kommer sjældent mennesker med handicap til arrangementer. Men måske kommer de netop ikke, fordi arrangementet ikke er tilgængeligt. Ved at skabe reelle muligheder for at mennesker med handicap kan deltage lever kommunen op til FN s handicapkonvention, og er med til sikre, at mennesker med handicap kan udøve deres grundlæggende menneskerettigheder. 2 3

4 ØKONOMI (EVENTUELLE UDGIFTER) Er der behov for tolkebistand, f.eks. tegnsprogstolk, skrivetolk? Det er vigtigt at være opmærksom på, om der er deltagere, der har behov for tolkebistand, da det kan være en udgift, som man måske ikke imiddelbart har tænkt på at inkludere i sit budget for arrangementet. Giv derfor deltagere mulighed for via tilmeldingsproceduren at oplyse om behovet for tolkebistand. Dermed sikrer man sig, at deltagerens behov bliver opfyldt, og at man er bekendt med denne udgift. Retningslinjer for betaling af tolkebistand Ifølge sektoransvarlighedsprincippet er offentlige såvel som private arrangører ansvarlige for at gøre sine tilbud, herunder arrangementer, tilgængelige for handicappede. Ud fra dette princip bør alle arrangører tilbyde tolkebistand, hvis der er deltagere, der har behov for dette uanset om arrangøren kan få udgiften dækket fra offentlige tilskudsordninger eller ej. Læs mere om reglerne for tolkebistand via det sociale tolkeprojekt på Retningslinjer for bestilling af tolkebistand Som arrangør er du ansvarlig for at bestille tolkebistand til arrangementer, hvor der er deltagere, som har behov for dette. Det skal være muligt for deltagere gennem tilmeldingsproceduren at gøre opmærksom på, at man har behov for tolkebistand. Det er den enkelte deltagers ansvar at give arrangøren besked om behovet. Bestilling af tolkebistand (f.eks. tegnsprogstolke, skrivetolke m.v.) Tegnsprogstolke m.v. kan bestilles på Skrivetolke kan bestilles på Ifølge lovgivningen kan personer, der har behov for tolkebistand, få udgiften betalt via offentlige tilskudsordninger, hvis der er tale om arrangementer, der hører under følgende kategorier: Uddannelse (SU-berettigede uddannelser). Læs mere om lovgivningen på Arbejde (efteruddannelse/kurser i forbindelse med erhvervsarbejde). Læs mere om lovgivningen på Det Sociale Tolkeprojekt en yderligere mulighed Gennem Det Sociale Tolkeprojekt er det muligt for borgere at få finansieret tolkebistand til deltagelse i arrangementer, hvor der ikke allerede er adgang til offentligt betalt tolkebistand baseret på lovgivning eller princippet om sektoransvar. 4 5

5 FASTSÆTTELSE AF EVENTUEL ENTRÉ Skal handicaphjælpere og tolke betale entré? Hvis der er deltagere, der har behov for at medbringe hjælpere eller tolke, bør de som udgangspunkt kunne deltage gratis. Det er ikke velset at opkræve entré/gebyr for hjælpere eller tolke, idet deltagere med handicap ikke kan deltage uden deres hjælp. Desuden kommer hjælpere og tolke ikke til arrangementet for deres fornøjelses skyld, men som et led i deres arbejde. Og deres arbejde består netop i at yde den individuelle hjælp, der skal til, for at en deltager med funktionsnedsættelse kan deltage på lige vilkår med andre. VALG AF LOKALE A. Overvejelser omkring stedets geografiske placering Stedet skal vælges ud fra en geografisk placering, der gør det nemt for alle at deltage. Desuden bør man vælge et sted, der ligger tæt på offentlige transportmidler. Vælg en geografisk placering, der gør det nemt for deltagerne at deltage! Stedet skal vælges ud fra en geografisk placering, der gør det praktisk - også for deltagere med særlige behov - at deltage i arrangementet. Hvis målgruppen kommer fra det lokale område, bør stedet også ligge centralt placeret i lokalområdet. Er der tale om et landsdækkende arrangement, betyder den geografiske placering knap så meget, da alle alligevel vil være nødt til at beregne transporttid til arrangementet. Her bør man til gengæld overveje, om stedet ligger i nærheden af hoteller, hvis arrangementet er af længere varighed. Vælg et sted, der ligger tæt på offentlige transportmidler. For at deltagere med handicap skal have mulighed for at deltage i arrangementet, er det vigtigt, at stedet ligger tæt på offentlige transportmidler. Det giver også mennesker med f.eks. synshandicap eller bevægelseshandicap mulighed for at deltage. Det er desuden vigtigt, at stoppestedet for offentlig transport ligger i kort gåafstand til bygningen, hvor arrangementet afholdes. I forhold til benyttelse af offentlige transportmidler skal det dog nævnes, at nogle former for psykisk sygdom kan indebære, at det kan være svært at benytte offentlige transportmidler, idet det tætte samvær med mange mennesker i en bus eller et fly kan medføre utryghed eller angst. 6 7

6 B. Overvejelser omkring stedets omgivelser og udearealer Stedets omgivelser og udearealer bør være tilgængelige for alle. Desuden kan det være en fordel at vælge et sted for arrangementet, hvor deltagerne kan gå en tur og få lidt motion i pauserne. Endvidere bør der være tilstrækkeligt med parkeringspladser i forhold til det antal deltagere, der forventes at komme i bil. Handicapparkeringspladser. Der skal være handicapparkeringspladser i nærheden af indgangen. Belægning. Der bør være fast grund og begrænset hældning mellem handicapparkeringsplads og indgang. Der bør endvidere være fast grund fra det offentlige transportmiddel til indgangsdøren for det sted, hvor arrangementet afholdes. Der bør være mindst én sti med fast grund, hvis der er tilknyttet et udeareal til stedet, således at deltagere med bevægelseshandicap også har mulighed for at komme udenfor i pauserne. Ledelinjer. Der bør være ledelinje fra det offentlige transportmiddel eller parkeringspladsen til indgangsdøren. C. Overvejelser omkring bygningens udformning, indretning og arkitektur Hvilket sted, man vælger til sit arrangement, vil i høj grad afhænge af arrangementets karakter og antal deltagere. Under alle omstændigheder skal man sikre sig, at bygningens udformning, indretning og arkitektur underbygger en god tilgængelighed for alle. Ved at tjekke bygningen for nedenstående punkter, kan du være med til at sikre god tilgængelighed for alle. En logisk indrettet og overskuelig bygning. Man bør vælge en bygning, hvor det er muligt at orientere sig. Det vil sige, at bygningen bør være logisk indrettet, hvilket gør det enkelt at bevæge sig fra sted til sted. Der kan også være brugt farver indendøre, der gør det lettere at finde rundt i bygningen. Og der kan være orienteringspunkter som f.eks. skulpturer, springvand, malerier osv., der gør det nemmere at genkende et område fra et andet. Det kan for eksempel være en dårlig idé at vælge en meget stor bygning som f.eks. en sportshal, hvor mange mennesker og dårlig akustik gør det svært for deltagere med synshandicap eller kognitive handicap at orientere sig. God akustik og ingen baggrundsstøj. Der bør vælges en bygning med en god akustik og ingen baggrundsstøj. Niveaufri adgang. Der bør være niveaufri adgang til - og inden i bygningen, hvilket gør det muligt for bevægelseshandicappede at bevæge sig rundt. Tilgængelige døre og indgange. Der bør være automatisk døråbner for tunge døre, hvilket gør det muligt for bevægelseshandicappede at komme ind/ud af lokaler. 8 9

7 Ligeledes bør der være en vendeplads for kørestole foran døre, hvilket gør det muligt for bevægelseshandicappede at komme ind/ ud af lokaler. Ingen trange passager eller genstande i inde- og udemiljøet. Der bør ikke være trange passager eller genstande i inde- og udemiljøet, der kan forhindre deltagere med bevægelseshandicap i at bevæge sig rundt. Skridsikre gulve. Der bør være skridsikre gulve, hvilket forbedrer sikkerheden for deltagere med bevægelseshandicap i forhold til at bevæge sig rundt. Skranker, telefoner og garderober bør være tilgængelige. Det indebærer, at skranker, telefoner, garderobeknager bør være placeret i en højde, som er tilgængelig for kørestolsbrugere. Ligeledes bør telefoner have taktilt tastatur, så de kan bruges af deltagere med synshandicap. Korte afstande til hvileområder med siddepladser. Der bør være korte afstande til hvileområde med siddepladser, således at deltagere med bevægelseshandicap kan hvile sig, hvis de får brug for det. I forbindelse med valg af stole er det en god idé at vælge stabile stole, der ikke er for lave og gerne med armlæn. Tydelig afmærkning af vinduer, genstande og trapper inden døre. Glasdøre/vinduer, søjler, rækværk, trappetrin og niveauforskelle bør afmærkes med markører, farvet tape, kontrastfarver og/eller have taktil markering, således at deltagere med synshandicap kan orientere sig og ikke risikerer at gå ind disse. Taktil markering af gangbaner. Der bør være taktil markering af gangbaner (ledelinjer) inde og ude, således at deltagere med synshandicap kan orientere sig. Elevatorer. Hvis arrangementet er placeret på andre sale end stueetagen, bør der være elevatorer mellem alle etager og betjeningspanel i siddehøjde, således at deltagere med bevægelses- og synshandicap har mulighed for at deltage. I forbindelse med elevatorers tilgængelighed skal også nævnes, at betjeningspanelet bør være mærket med punktskrift eller relief, så at de kan aflæses af deltagere med synshandicap. Desuden bør elevatoren være suppleret med en stemmeguide, der fortæller, på hvilken sal elevatoren er. Der bør endvidere være klapsæder i elevatoren og håndlister på begge sider. Hvis der er tale om store arrangementer, er det vigtigt med flere elevatorer, da elevatoren ofte bliver en flaskehals, der skaber kø og lang ventetid. Rækværk ved trapper og ramper. Der bør være rækværk i fuld længde i to højder ved alle udvendige og indvendige trapper og ramper til brug for deltagere med bevægelses- og synshandicap. God almen belysning. Der bør være god almen belysning overalt, således at synshandicappede kan orientere sig

8 Skiltning. Skilte bør være placeret i læsehøjde for både gående og siddende deltagere og bør være godt oplyste. Informationerne bør have farver med god kontrast og relief eller punktskrift (Braille). Skilte på døre bør have bogstaver på mindst 5 cm. Desuden bør symboler/ billeder være enkle og tydelige, f.eks. symboler for toilet, garderobe, kantine osv. En sådan skiltning er ensbetydende med en god tilgængelighed for både deltagere med synshandicap, bevægelseshandicap og kognitive handicap. For deltagere med et kognitivt handicap er det endvidere en god idé at placere et oversigtskort centralt ved indgangen i bygningen, hvilket gør det nemmere at orientere sig inde i bygningen. Der kan også tilbydes et oversigtskort på papir, som den enkelte kan tage med sig. Fastlagte varslingsrutiner ved brand og evakuering. Der skal være fastlagt varslingsrutiner ved brand og evakuering, der tager højde for tilstedeværelsen af deltagere med hørehandicap. D. Overvejelser omkring bygningens faciliteter og indeklima Stedets faciliteter og indeklima er også kriterier, der bør inddrages, når man vælger sted. Hvilke former for - og mængde af faciliteter, der er vigtige for arrangementets succes vil afhænge af arrangementets karakter og målgruppe. Stedet må derfor udvælges ud fra, hvilke specifikke krav til faciliteter der stilles, for at arrangementet kan gennemføres. Et indeklima vil med en behagelig temperatur (20 C) og udluftning, vil have en gunstig invirken på deltagernes velbefindende og koncentrationsevne. Desuden er det vigtigt at vælge et lokale med en god akustik. Det forbedrer også deltagernes koncentrationsevne og oplevelse af arrangementet. Endvidere er det vigtigt at være opmærksom på lokalets udformning. Det bør have en form, der understøtter deltagernes mulighed for at koncentrere sig, fastholde interessen og nærværet i forhold til arrangementet. Det kan for eksempel være en ulempe at vælge et aflangt lokale, hvor de deltagere, der sidder på bagerste række, har svært ved følge med i, hvad der foregår oppe foran. Ikke blot kan de have svært ved at høre, hvad der bliver sagt. De kan også miste nærværet og kontakten med oplægsholderen, fordi de ikke kan følge med i mimik, kropssprog osv

9 Man kan forsøge at løse et sådant problem med storskærme, men noget af intimiteten vil gå tabt, og for øvrigt er det en dyr løsning. Kort sagt kan man sige, at det mest velegnede lokale er et, hvor udformning, lys, akustik og indeklima går op i en højere enhed. Udbuddet af teknologi har ofte stor betydning for et arrangements gennemførsel. Mange oplægsholdere forventer, at der står computer, projektorfremviser m.v. til rådighed på stedet. I store forsamlinger kan det ofte være en fordel for oplægsholderen at bruge mikrofon/højtaleranlæg for at sikre, at alle kan høre, hvad der bliver sagt. Det kan også være relevant at vælge et sted ud fra stedets serviceniveau og forplejningens udbud og kvalitet eller ud fra stedets vilje til at opfylde specielle ønsker. Handicaptoiletter. Der bør være handicaptoiletter i nærheden af de lokaler, der bruges ved arrangementet. Handicaptoiletter er ikke kun vigtige for deltagere i kørestol, men kan være vigtige for mange andre grupper handicappede, som har behov for mere plads end et toilet af normal størrelse. Det kan f.eks. være diabetikere, stomibrugere, dialysepatienter m.v. Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at ved store arrangementer er et handicaptoilet sjældent tilstrækkeligt til at imødekomme behovet, da mange skal bruge det i pausen. Overskueligt, roligt og imødekommende lokale. Det er væsentligt, at mødelokalet er indrettet overskueligt, signalerer ro og virker indbydende, hvilket har særlig betydning for deltagere med synshandicap, kognitive handicap og psykisk sygdom. God akustik. En god akustik er specielt vigtigt for deltagere med hørehandicap. Det bør for eksempel være muligt at føre en samtale uden for megen efterklang og anden forstyrrende lyd. Ingen baggrundsstøj: Vælg lokale uden baggrundsstøj, da den gør det vanskeligere for deltagere med hørehandicap at høre, hvad der bliver sagt. Baggrundsstøj kan også forstyrre koncentrationen for deltagere med synshandicap og kognitive handicap. Vær desuden opmærksom på, at det er muligt at reducere støj fra omgivelserne ved f.eks. at sætte beskyttelsesdupper under stolene, så der ikke kommer støj, ved at stolene trækkes hen over gulvet. Vær også opmærksom på at fravælge lokaler, hvor der er elektroniske forstyrrelser (støj) fra eksempelvis lysstofrør

10 Særlig bordopstilling. Hvis man som arrangør planlægger en særlig bordopstilling, er det vigtigt, at opstillingen tilgodeser bevægelseshandicappede/kørestolebrugeres behov, dvs. ekstra plads til kørestol og evt. hjælper. Endvidere bør man vælge borde med fri plads under bordet, dvs. ingen bordben ud for siddepladsen og ingen tværgående stænger under bordet. Adgang til et eventuelt podium. Hvis der i forbindelse med arrangement bruges et podium, bør der være adgang til podiet via en rampe for kørestolsbrugere. Hvis en oplægsholder har en funktionsnedsættelse, bør man spørge vedkommende om, hvilke særlige behov han/hun har, f.eks. et bord til manuskriptet. God belysning undgå modlys. Vælg lokale med god belysning og undgå modlys, hvilket tilgodeser behov fra deltagere med synshandicap. Disse forhold giver også deltagere med hørehandicap bedre mulighed for mundaflæsning og kommunikation via tegnsprog. Undgå stærkt blinkende lys. Personer med fotosensitiv epilepsi er følsomme over for stærkt og/eller blinkende lys. For eksempel kan lav sol og solens spejling i vand og is udløse anfald. Endvidere kan blinkende lys som diskotekslys eller lys i forbindelse med installationskunstværker fremprovokere anfald. Læs mere om fotosensitiv epilepsi på Siddepladser tæt på oplægsholderen. Giv deltagere med hørehandicap mulighed for at sætte sig nær oplægsholderen, således at personen har mulighed for at mundaflæse. God rengøring og rengøringsvenlige materialer. Vælg lokaler med gode rengøringsrutiner, og hvor materialerne er lette at rengøre. Der bør foregå en grundig, daglig rengøring af lokalet med udluftning og gennemtræk. Rengøringsmidler bør være uden parfumer, farvestoffer og unødige kemiske stoffer. Der bør desuden ikke være tæpper på gulvene. Vær også opmærksom på nyrenoverede lokaler. Gasser fra maling og lak kan give symptomer hos deltagere med astma og allergi. Et ventilationsanlæg vil ofte være en fordel, hvis det rutinemæssige eftersyn og vedligeholdelse af ventilationsanlægget er overholdt. Alle disse forhold formindsker risikoen for gener for deltagere med astma og allergi. Røgfrit miljø. Der bør være røgfrit overalt indendørs, hvilket formindsker risikoen for gener for deltagere med astma og allergi. Undgå duftende blomster m.m. Der bør ikke være duftende blomster, græs og kendte allergene planter som primula, julestjerner, kurvblomster samt grene fra hassel, pil og birk, hvilket kan udløse allergiske reaktioner. Undgå stærke dufte. Undgå stærke dufte som parfume, håndsæbe med parfume, luftfriskere og toiletblokke m.v. Dette formindsker risikoen for gener for deltagere med astma og allergi. Undgå pelsdyr indendørs (Undtaget er dog førerhunde/servicehunde). Dette formindsker risikoen for gener for deltagere med astma og allergi. Undgå steder/lokaler med synlige fugtskjolder og vækst af skimmelsvampe. Dette formindsker risikoen for gener for deltagere med astma og allergi

11 PLANLÆGNING AF INDHOLDET Planlæg aktiviteter for alle. Når der indgår forskellige former for aktiviteter i forbindelse med arrangementet, bør man planlægge aktiviteter, hvor alle kan deltage, uanset om de måtte have et handicap eller ej. Inddrag også eksterne oplægsholdere eller procesfacilatoer i denne opgave. Vær desuden opmærksom på, at ikke alle mennesker bryder sig om rollespil, selskabslege m.v. Der opfordres derfor til at være rummelig og accepterende over for deltagere, der ikke ønsker at deltage. Tilbyd eventuelt alternative muligheder for aktiviteter, således at alle deltagere har mulighed for at vælge til/fra. Book tilstrækkeligt med grupperum. Hvis der undervejs i arrangementet forekommer gruppearbejde, bør der være et grupperum til hver gruppe, da flere grupper i samme lokale kan gøre det umuligt for deltagere med hørehandicap at deltage. Desuden kan det være vanskeligt for deltagere med synshandicap at adskille mange stemmer fra hinanden

12 UDARBEJDELSE AF PROGRAMMET Ethvert program skal indeholde oplysninger, som giver deltagerne basale informationer om arrangementet, f.eks. dato, sted og tidspunkt, samt en præsentation af indholdet for konferencen. Det er vigtigt ikke at overvurdere deltagernes koncentrationsevne. Man bør for eksempel ikke planlægge for lange indlæg. Undersøgelser har vist, at mennesker har svært ved at koncentrere sig fuldt ud i mere end ca. 45 min. ad gangen. Oplys i programmet, i hvilket omfang stedet er tilgængeligt. Hvis stedet er registreret på så henvis til denne hjemmeside for yderligere information. Henstil til alle deltagere og foredragsholdere, at de ikke bruger parfume i forbindelse med arrangementet. I programmet bør det nævnes, hvis der tilbydes hjælp efter behov. Tilbyd gerne hjælp til deltagere, f.eks. hjælp til at finde mødelokale, siddeplads, grupperum, handicaptoilet m.v. Rejsebeskrivelser med kort. Det er en god service for deltagerne at beskrive, hvordan de kommer til/fra stedet, hvor arrangementet afholdes. Det gælder både rejsebeskrivelse for de deltagere, som kommer i bil, og de deltagere, der ankommer med offentlige transportmidler. Der bør endvidere være en beskrivelse af, hvor handicapparkeringsplacer i placeret, såvel som hvor lokalet er placeret i bygningen, hvis arrangementet afholdes et stort sted. Planlæg programmet således, at der er indlagt mange pauser. Nogle deltagere med handicap har særligt behov for mange pauser og/eller bevæge sig jævnligt, andre kan have koncentrationsbesvær eller en lav træthedstærskel. Planlæg ikke at starte arrangementet meget tidligt. Ud over at komme langvejs fra, skal mange handicappede deltagere bruge mere tid på at gøre sig klar for at komme ud af døren, hvilket kan betyde, at de skal endnu tidligere op end alle andre. Gør det muligt i tilmeldingsblanketten/via tilmeldingsproceduren, at deltagerne kan meddele, om de har særlige behov. Særlige behov kan f.eks. være at medtage hjælpere, have behov for tolkebistand, særlige ønsker omkring kost og drikkevarer eller andet

13 ADMINISTRATION AF TILMELDINGER Det er vigtigt at sikre sig, at deltagernes oplysningerne om særlige behov opsamles - og at der handles på oplysningerne. Hvis en deltager f.eks. er kørestolsbruger kan det få betydning for planlægning af aktiviteter, bordopstilling (både i forhold til at der skal planlægges mere plads til kørestolen, men også til en eventuel medfølende hjælper), måden maden skal serveres på, antal hjælpere på stedet osv. Er en deltagere synshandicappet kan det have betydning for antal hjælpere på stedet, fremsendelse af materiale i elektronisk format osv. Det har således stor betydning, at de særlige behov registreres, og at der informeres om disse til alle, der er involveret i planlægningen af arrangementet. Husk de særlige behov! Det er vigtigt, at de særlige behov, som deltagerne informerer om også bliver forsøgt opfyldt. Tag derfor stilling til følgende: - Hvordan opsamles og videreformidles oplysninger om særlige behov for deltagere med handicap? - Hvordan sikres, at deltagere med handicap får opfyldt deres særlige behov? BESTILLING AF FORPLEJNING Valg af leverandør i forbindelse med forplejningen vil ofte indgå som en del af den pakke, man køber, når man vælger stedet, hvor arrangementet afholdes. Uanset valget af mad og drikkevarer er det vigtigt at være opmærksom på, at deltagerne tilbydes sund mad og rigeligt med drikkevarer, f.eks. isvand, fordi det øger deres velbefindende og koncentrationsevne. Desuden skal man sikre sig, at leverandøren kan opfylde særlige behov m.h.t. forplejningen. Valg af leverandør. Indhente tilbud, vurdere kvaliteten af tilbuddet. Kan leverandøren opfylde særlige kostbehov? m.v. Tilbyd sund mad. For diabetikere er det afgørende, at der tilbydes sund mad. Der bør derfor altid tilbydes frugt, grønt og sukkerfri drikkevarer. Valg af drikkevarer (vand, sodavand, kaffe, the osv.). Valg af mellemmåltider (frugt, kagebord osv.). Beskriv maden. Der bør stå en kort beskrivelse af indholdet på hver ret, således at deltagere med fødevareallergi kan se indholdet i maden. Tilbyd speciel kost. Generelt bør der tilbydes speciel kost for de deltagere, som på forhånd har givet besked om specielle behov, f.eks. vegetarkost, glutenfri, mælkefri kost osv. Vær opmærksom på måden, måltider serveres på. En buffet er for eksempel vanskelig at benytte, hvis man har et bevægelseshandicap eller et synshandicap. Derfor bør der være 22 23

14 en person, der kan assistere deltagere med handicap med at tage mad fra f.eks. en buffet og bringe tallerken og drikkevarer hen til et bord. Hvis der tilbydes stående buffet, bør der være et bord, hvor deltagere med behov for at sidde ned kan benytte. ANNONCERING AF ARRANGEMENTET Markedsføringen af arrangementet skal skræddersys i forhold til arrangementets art, såvel som dets målgruppe. En stor del af potentielle deltagere med handicap vil kunne nås via de samme medier som deltagere uden handicap. Der vil dog også være nogle potentielle deltagere med handicap, der kun kan nås gennem særlige overvejelser i forbindelse med medievalg og valg af formidlingskanaler. Brug forskellige medieformer Man skal være opmærksom på, at ikke alle handicappede borgere benytter sig af de samme medier som andre borgere - enten fordi mange medier ikke er tilgængelige for handicappede - eller fordi man har et handicap, der gør det mere besværligt at bruge et medie som f.eks. en computer eller en avis. Derfor er det vigtigt at tænke på at bruge forskellige og alternative informationskanaler for at sikre sig, at budskabet når frem. F.eks. er det en god ide at formidle informationen både gennem elektroniske og trykte medier som aviser, hjemmesider, opslag på offentlige steder, elektroniske nyhedsbreve, invitationer osv. Brug forskellige formidlingskanaler Hvis man ønsker at nå ud til en specifik gruppe af handicappede, må man skræddersy markedsføringen af arrangementet til denne målgruppe. Det kan for eksempel være aktuelt, hvis arrangementets emne er relevant for denne gruppe, eller kvaliteten af en debat vil blive forbedret ved at involvere forskellige brugere med handicap eller specifikke handicapgrupper. Kontakt borgerne, hvor de er! Ønsker man at komme i kontakt med psykisk syge borgere, kan man sende invitationer/opslag ud til bosteder, væresteder, distriktspsykiatriske centre m.v. Ønsker man at komme i kontakt med borgere, der har et kognitivt handicap, kan man kontakte bosteder, aktivitetssteder, beskyttede værksteder, plejehjem, dagcentre m.v

15 Brug andre medarbejdere i kommunen! Det kan også være en mulighed at få hjælp til markedsføringen af arrangementet af andre medarbejdere i kommunen, som har kontakt med borgere i institutioner eller eget hjem. Du kan bede hjemmesygeplejersker, hjemmehjælpere, støtte-kontaktpersoner m.v. om at viderebringe budskabet Brug handicaporganisationerne! Det vil også være en god idé at kontakte de forskellige lokale handicaporganisationer og bruge deres netværk til at viderebringe budskabet. FORMIDLING OG KOMMUNIKATION UNDER ARRANGEMENTET A. Overvejelser omkring skriftlig formidling Der bør gøres særlige overvejelser i forbindelse med både den skriftlige og mundtlige formidling under et arrangement i forhold til deltagere med handicap. Skriftligt materiale skal være tilgængeligt. Hvis der er deltagere med synshandicap til arrangementet, er det en god idé at give deltagerne mulighed for at læse eventuelt trykt materiale i elektronisk format inden arrangementets begyndelse. Materialet kan for eksempel sendes via mail eller være tilgængeligt via arrangementets hjemmeside. Det giver deltagerne mulighed for at sætte sig ind i indholdet inden arrangementet, hvilket kan gøre det nemmere at følge med, når man ikke kan se oplægsholderens PowerPoint præsentation. Hvis oplægsholderen ikke vil udlevere sit materiale på forhånd, bør trykt materiale som minimum være elektronisk tilgængeligt efterfølgende. NB. Den hjemmeside, der henvises til for yderligere information eller download af materiale, bør selvsagt være tilgængelig for handicappede

16 Skriftligt materiale skal være læsevenligt. I forbindelse med udarbejdelsen af skriftligt materiale bør man gøre sig følgende overvejelser: Er teksten læsbar? Skriftligt materiale bør være skrevet med en skrifttype uden fødder (sans serif), f.eks. Arial, Verdana eller Helvetica. Skriftstørrelsen bør være på punkter. Tekst, der skal læses på en skærm, bør være skrevet med en skrifttype, der har en jævn tykkelse i stregen, f.eks. Arial, Verdana eller Helvetica. I forbindelse med udarbejdelsen af PowerPoints bør man sikre sig, at skriftstørrelsen er stor nok til, at teksten kan læses på bagerste række. Er teksten skrevet i et letforståeligt sprog? Brug korte sætninger. Undgå brug af fremmedord og fagtermer, hvis det ikke er absolut nødvendigt. B. Overvejelser omkring mundtlig formidling Alt efter lokalets størrelse kan det være nødvendigt at bruge en mikrofon, således at alle kan høre, hvad der bliver sagt. Mikrofon. Det er endnu vigtigere for deltagere med handicap, at der findes en mikrofon i lokalet, hvis der skal foregå en dialog med deltagerne. Nogle deltagere med handicap har en lav stemmeføring og/eller talebesvær som en konsekvens af deres sygdom. Teleslynge eller FM-system. Hvis der bruges mikrofon og højtalersystem, bør der også være en teleslynge eller et FM-system, hvilket giver deltagere med hørehandicap mulighed for at høre, hvad der bliver sagt under arrangementet. Er teksten layoutet på en overskuelig måde? Man bør fokusere på enkelthed og overskuelighed, når man layouter teksten. Det indebærer f.eks., at der er luft mellem bogstaver, ord og linjer. Det er mere læsevenligt og giver større overblik. Brug lige venstremarginer og ujævn højremargin, da det er nemmere at læse. Baggrunden bør være rolig og neutral, således at teksten står frem. Undgå derfor at lægge et billede som baggrund for teksten. Det er desuden en god idé at understøtte tekster med illustrationer, fotos, tegninger m.v. Læsbarheden for synshandicappede er størst, hvis PowerPoint præsentationer er skrevet med hvid tekst på blå baggrund

17 Det teknologiske udstyr skal fungere. Tjek, at alt teknologisk udstyr som mikrofon, teleslynge eller FM-system virker. Mundtlige foredrag og oplæg på lydfil. Det er endvidere en god service, hvis foredrag og oplæg optages og efterfølgende er tilgængelige som lydfiler, der kan downloades. Det kan være til glæde for alle deltagerne, men specielt for deltagere med synshandicap og/eller kognitive handicap. Al information på dagen bør gives både skriftligt og mundtligt. Hvis der på selve dagen for arrangementet præsenteres oplysninger, f.eks. praktiske oplysninger, ændringer i programmet osv., bør disse gives både mundtligt og skriftligt, således at deltagere med synshandicap modtager informationen mundtligt og deltagere med hørehandicap modtager informationen skriftligt. Vær desuden opmærksom på, at personer med hørehandicap ikke kan eller kan have svært ved at høre højtalere eller personer, der henviser deltagerne til et bestemt lokale. Hvis en oplægsholder bruger en PowerPoint præsentation, skal oplægsholderen desuden være opmærksom på at læse indholdet op og fortælle, hvad illustrationerne viser, da synshandicappede måske ikke selv kan se præsentationerne. Udlever oplæg til en eventuel tegnsprogstolk før arrangementet. Hvis der kommer en tegnsprogstolk til arrangementet, bør man udlevere et eventuelt manuskript, der danner baggrund for et mundtligt oplæg til tolken inden arrangementet, således at han/hun er forberedt på at formidle fremmedord, fagudtryk m.v. OPGAVER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF ARRANGEMENTET Tjek, at teknologien virker. Tjek at mikrofon, bærbare computere, mus, projektorer, internetforbindelse, højtalere, fjernsyn, video osv. virker Hvis du ikke selv har de tekniske kompetencer til denne opgave, så kan du sikre dig, at en anden påtager sig denne opgave og dette ansvar. Tjek udluftning og rumtemperatur. Det er vigtigt, at lokalets udluftning fungerer, for at deltagere med astma og allergi kan deltage. Det er også vigtigt, at lokalet har den rette temperatur. Tjek bordopstilling. Skal lokalets møbler opstilles på en bestemt måde i forbindelse med afholdelse af arrangementet, f.eks. hestesko, gruppeborde, skal dette stå klart inden arrangementet. I forbindelse med særlige opstillinger af møbler, så vær opmærksom på, at en kørestol sandsynligvis kræver mere plads end en almindelig stol. Og at i de tilfælde, hvor deltagere har en hjælper med sig, skal hjælperen ofte sidde ved siden af deltageren. Det kan få betydning for planlægningen af antal siddepladser. Tjek, at der ikke er allergifremkaldende blomster og planter i lokalet. Vær opmærksom på, at der ikke findes blomster og planter i lokalet eller tilstødende lokaler, hvor deltagerne skal opholde sig. Hvis lokalet skal udsmykkes med blomster, eller der i forvejen er potteplanter på stedet, så vær opmærksom på, om de kan give allergiske reaktioner

18 Tjek, at forplejningen er klar efter aftale. Vær opmærksom på, at forplejningen er klar efter aftale, f.eks. aftale om særlig kost, drikkevarer, serveringstider m.v. Tilbyd deltagerne hjælp efter behov. Der bør stilles et antal medarbejdere til rådighed alt efter arrangementets størrelse til at hjælpe deltagerne til det rette lokale, den rette plads m.v. EFTER ARRANGEMENTET Evaluering af arrangementets tilgængelighed. Hvordan oplevede deltagere med handicap arrangementet? Var stedet tilgængeligt? Fungerede alle de særlige overvejelser i praksis? Blev deltagernes særlige behov opfyldt? Hvad har vi lært. Hvad har vi lært i forhold til at gøre et arrangement tilgængeligt for alle, og hvad skal vi huske til næste gang? Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede Tekst: Inger Hindhede Kjær / Layout: Designbolaget Folderen kan hentes på og 32

19 CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE Bredgade 25F, 4. sal 1260 København K Tlf.: Mail: Web:

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INTRODUKTION Tjeklisten er en kort

Læs mere

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE SYNSHANDICAP Gruppen af synshandicappede består både af blinde

Læs mere

Guiden Tjek på fysisk tilgængelighed

Guiden Tjek på fysisk tilgængelighed Guiden Tjek på fysisk tilgængelighed Baggrundsviden om handicap i forhold til fysisk tilgængelighed Projekt Mainstreaming af handicapområdet www.handicapmainstreaming.dk v. Center for Ligebehandling af

Læs mere

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL INDIVIDUEL KOMPENSATION OG MAINSTREAMING

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL INDIVIDUEL KOMPENSATION OG MAINSTREAMING BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL INDIVIDUEL KOMPENSATION OG MAINSTREAMING VÆRKTØJET TIL SAGSFREMSTILLING CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION

Læs mere

Eksempel på en handleplan

Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Handleplan til handicappolitikken for Danmarks Universitet I dette eksempel på en handleplan kan I hente inspiration til hvordan en handleplan kan være

Læs mere

GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI

GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET

Læs mere

Tilgængelighed til valg

Tilgængelighed til valg Tilgængelighed til valg FOR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSE HVORDAN KOMMUNERNE SIKRER TILGÆNGELIGHED TIL VALG OG FOLKEAFSTEMNINGER CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE Tilgængelighed til valg Dette

Læs mere

Foreningen Danske DøvBlinde. Veje til kommunikation med nedsat syn & hørelse

Foreningen Danske DøvBlinde. Veje til kommunikation med nedsat syn & hørelse Foreningen Danske DøvBlinde Veje til kommunikation med nedsat syn & hørelse Veje til kommunikation At have nedsat syn og hørelse er et dobbelt sansetab, som gør det svært at orientere sig og svært at følge

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser December 2004 Indholdsfortegnelse: I. Byggesagsbehandling af tilgængelighedskrav 1. Materiale til ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede 27 VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede Udgivet af Landsbyggefonden Studiestræde 50, 1554

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

At sige, at alle er velkomne, er lettere sagt end gjort.

At sige, at alle er velkomne, er lettere sagt end gjort. At sige, at alle er velkomne, er lettere sagt end gjort. 1 2 Der findes mange former for handicap. Da vi gik i gang med at drøfte tilgængelighedsspørgsmål, var vi ikke klar over, hvordan vores hoteller

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Handicapegnede veje. Indledning

Handicapegnede veje. Indledning Handicapegnede veje Handicapegnede veje Af : Mogens Møller, Via Trafik Jacob Deichmann, Anders Nyvig Jens Pedersen, Vejdirektoratet Indledning Gode trafik- og adgangsforhold i det offentlige rum er af

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Når du skal bruge socialtolk Center for Døve

Når du skal bruge socialtolk Center for Døve Når du skal bruge socialtolk Tegnsprogstolk fra ved sociale arrangementer Tolk ved sociale og kulturelle arrangementer Hos kan du bestille tolk til en række arrangementer, f.eks.: Familiefester Kirkelige

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen 28-8- HTX NÆSTVED IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Fysisk system... 3 Hardware og software konfiguration... 3 Overvågning

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse Foreningen Danske DøvBlinde For dig med nedsat syn og hørelse Hvad er døvblindhed? Døvblindhed er et kombineret handicap, der består af alvorlig syns- og hørenedsættelse. Nogle døvblinde har en synsrest,

Læs mere

Gangstier og adgangsveje

Gangstier og adgangsveje Gangstier og adgangsveje Bredde og belægning Adgangsvej fra vej herunder krav p-plads til ejendommens ubebyggede arealer og til indgange i bygninger skal være mindst 1,3 m bredt og med en fast jævn belægning.

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve Når du skal bruge tolk på uddannelsen Tegnsprogstolk fra på uddannelsen Betaling af tolkningen: Tegnsprogstolk til uddannelse betales oftest af SUstyrelsen. Der kan dog være andre muligheder kontakt os

Læs mere

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Kilde og inspiration: Artikel fra 'Teknikeren"' 02/2002 forfatter ukendt nænsomt bearbejdet. Hovedemne: Øvrigt Delemne: Gode råd og mentale virkemidler

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat Find frem, vente og modtagelse

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat Find frem, vente og modtagelse Referat Find frem, vente og modtagelse Møde d. 6. februar 2014 kl. 17.30-20.30 1) Velkomst og introduktion v/naja McNair Naja bød velkommen til dette andet møde i Mit Hospital Hvidovre, panelet for patienter

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Inspiration til ud ar bej del se af abstracts, posters og mundtlig præsentation Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Indledning Denne pjece er tænkt som inspiration til dig, der skal formidle resultater,

Læs mere

TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI

TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI INTRO TILGÆNGELIGHED SKABER LIGE MULIGHEDER MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheder skal fremme personer med handicaps muligheder for at anvende vores tilbud, produkter og

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1 A COMPANY MØBEL SIDE 1 KVALITET HOLDBARHED DYNAMISK UDTRYK SAMMENHÆNG FLEKSIBILITET ENKELT TIDSLØST TIDSLØSHED Kontorindretning Udgangspunktet i indretningen af kontoret har været at understøtte en moderne

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Vil du med på fællesferie? - Tenerife i juni 2016

Vil du med på fællesferie? - Tenerife i juni 2016 ChrisTravel Dyssevangen 48 3520 Farum Telefon +45 4448 2119 Info@christravel.dk www.christravel.dk CVR.nr. 3245 2205 Danske Bank Reg.nr. 4190 Konto 1053 2574 IBAN 2530000010532574 SWIFT DABADKKK Vil du

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Modul 4: Mundtlig fremlæggelse

Modul 4: Mundtlig fremlæggelse Modul 4: Mundtlig fremlæggelse Mange elever ved ikke, hvad de bliver bedømt på i skolen. Når man ikke kender eller forstår, hvilke kvalitetskriterier man skal leve op til, kan det nemt afføde stress og

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed Grafisk design og tilgængelighed Mange tilgængelighedsproblemer bliver skabt allerede i forbindelse med udviklingen af netstedets grafiske udtryk. Tilgængelige netsteder er ikke nødvendigvis ensbetydende

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Center for Døve

Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Center for Døve Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Tegnsprogstolk fra i sundhedssektoren Værd at vide, når du skal bestille tolk: har tolke ansat ved tolkeadministrationerne i Aalborg, Århus, Fredericia, Odense

Læs mere

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed 9 F ASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1.1 Opmærksomhedskurven "Vi lægger hårdt ud, og så øger vi undervejs." Sådan svarede den mangedobbelte

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

DET AKTIVERENDE HOSPITAL

DET AKTIVERENDE HOSPITAL DET AKTIVERENDE HOSPITAL Idékatalog til udformning af fysiske omgivelser i hospitalssektoren DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid DET AKTIVERENDE HOSPITAL

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET Velkommen til Randers Kommunes Uddannelsescenter. Uddannelsescentret er en fysisk ramme om uddannelsesaktiviteter i Randers Kommune. Uddannelsescentret er beliggende

Læs mere

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER

GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER VÆRKTØJET TIL TILGÆNGELIG WEB CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION TIL TEST LINKS Medarbejderen som eksperten Automatiserede

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Eksempler fra Dekorations kurset

Eksempler fra Dekorations kurset Che Bello Design Eksempler fra Dekorations kurset Hermed kan du se uddrag fra forskellige moduler på Dekorationskurset. Side1 Uddrag af: Modul 2 Dekorationskursus Velkommen til modul 2 i Bello Academy

Læs mere

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse.

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Introduktion til projektarbejde Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Vi hjælper dig gerne på vej

Læs mere

Lindø Konferencecenter

Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter Lindø Konferencecenter i Lindø Industripark ved Munkebo/Odense har de perfekte rammer til møder, kurser og konferencer op til 180 personer. Det moderne konferencecenter er placeret

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

Jeg forstår meget, men ikke alt!! Mit kommunikationspas. Min hørelse er normal Mit syn er normalt

Jeg forstår meget, men ikke alt!! Mit kommunikationspas. Min hørelse er normal Mit syn er normalt Mit kommunikationspas Jeg forstår meget, men ikke alt!! Min hørelse er normal Mit syn er normalt Jeg hedder Peter Bor ABC vej nr. 7 4000 Roskilde Tlf.: 12 234 578 Vi forstår bedst hinanden, hvis du...

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

EN PIXIEBOG FOR VÆRTER

EN PIXIEBOG FOR VÆRTER 1 EN PIXIEBOG FOR VÆRTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Værtskab 4 2. Arrangementets indhold 5 3. At holde oplæg 6 4. Arrangementets form 8 5. Deltagerinvolvering 10 6. Rummets indretning 12 2 7. Drejebog 15 8.

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem.

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1 Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 2 Allergi - et voksende problem Allergi er en af de

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere