18. årgang, maj 199KØBENHAVNS UNIVERSIl ET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "18. årgang, maj 199KØBENHAVNS UNIVERSIl ET"

Transkript

1 18. årgang, maj 199KØBENHAVNS UNIVERSIl ET Njalsgade 96, 3. etage 2300 Københavns Kun fransk er Republikkens 3 *^! Spogiigheder 2 I Frankrig er det blevet forbudt ved lov at Fransk sprogpolitik 9 bruge fremmede ord, hvis der findes tilsva- En personsag 14 rende franske. I hvert fald i radio og tv, i for- Register brugerinformation, i undervisning og i officiel -j i m.-\ j m årgang kommunikation. Læs om frankofoniminister indlagt Toubonslov side 9 Retskrivning og ansvarlighed 17 På dansk er også andre sprog ok Pædagogisk N Vi låner mange ord fra f.eks. engelsk, og hvis V e o r d *"' P rosa de ikke findes, laver vi dem da selv: bad taste- Plattenslager party, big-shopper osv. Mere almindelige er Sprogviden 32 dog sammensætninger som børneråd og skånejob. Læs om de nyeste ord i dansk side 27 Register til årgang Registeret er lige til at tage ud. Og man kan stadig få registeret til de første 10 årgange. Se side 16 Undervisning, indlæring eller læring? En undervisning på forkant med udviklingen fremmer en procesorienteret, helheds s håbende læring i tværfaglige, differentierede forløb. Nogle af disse pædagogiske slagord er tungt læssede med værdiforestillinger og overtalelseskraft. Se side 18 Jl ÅRLIGE ORD er en Rettesnor for rigtig Udtale af dansk Rigssprog, idet Normaludtalen er fastslaaet for en række Ord, som erfaringsmæssigt er farlige, d.v.s. om hvis Udtale der kan være Tvivl, oftest Fremmedord, men ogsaa danske Ord med Dobbeltudtale eller udbredt Tendens til urigtig Udtale. [Godkendt af Statsradiofoniens Sprogudvalg]. UllaAlbeck,

2 Sprogligheder Denne brevkasse handler om sprogligheder. Det er spørgsmål og problemer om sprog, men det er også fine detaljer i sproget som man bliver opmærksom på, og som man vil gøre andre bekendt med. Går I rundt og tænker på sprogligheder, så send et brev om dem til Carsten Elbro, Erik Hansen og Ole Togeby. De vil svare på brevet hvis de kan. Ellers kender de nok nogen de kan sætte til det. Send brevet til: Mål & Mæle, Pernille Frost C/o Dansk Sprognævn Njalsgade 80, 2300 København S og mærk kuverten Sprogligheder.? Kære Mål & Mæle I det fotografiske optryk af Ordbog over det Danske Sprog bruges der i forordet og indledningen fra 1918 små begyndelsesbogstaver i navneord og kunne/skulle i datid. Hvorfor det? Lone Lomholt Espedal, Norge! Små bogstaver i navneordene blev brugt af en hel del tænksomme mennesker fra midten af forrige århundrede. Det var især folk med tilknytning til folkehøjskolen og andre med interesse for det nordiske, og så en række sprogforskere som dels var nordisk indstillede, dels indså det upraktiske og overflødige i den tyske skik at skrive alle navneord med stort begyndelsesbogstav. Der var derfor intet opsigtsvæk- 2 kende i at redaktionen af Ordbog over det Danske Sprog valgte at redaktionsstavningen skulle være den moderne med små bogstaver. I alle citater bruges der naturligvis minutiøst nøjagtig gengivelse af originalen. De store bogstaver blev afskaffet ved Hartvig Frisch' reform af 1948, og som et biprodukt indførte man datidsformerne kunne, skulle og ville (for kunde, skulde og vilde). Disse skrivemåder er ikke benyttet af ODS-redakti onen, hverken i forordet eller i selve ordbogen. Fra forordet citerer jeg:»tilbage bliver ordbogens praktiske værdi; men denne kunde jo i slutningen af 18. aarhundrede [...] ikke være stor.«(side XX);»en saadan ordbog, om den skulde have nogen værdi, maatte blive betydelig større end paatænkt.«(s. XX);»af forfattere, som fx. I. Levin havde gennemgaaet grundigt [...], vilde jeg derfor læse lidet eller intet.«(s.iii). EH? Hjemland og fædreland Er et hjemland noget andet end et fædreland, eller er ordet fædreland blot ved at glide ud af sproget? Findes/bruges ordet hjemlandskærlig(hed)? Ivar Engel Jensen Hjørring! Hjemland har en lidt bredere (svagere) betydning end fædreland. Et hjemland er et land, hvor man har sit hjem og hører hjemme, hvorimod et fædreland oftest vil være det land, hvor ens

3 forældre kommer fra, hvor man selv er født og opvokset og som man derfor føler sig knyttet til. Der er også den forskel, at ikke bare mennesker kan have et hjemland - man kan tale om 'drømmenes hjemland' og om 'kænguruens hjemland'; mens kun mennesker kan have et fædreland. Hvis hjemland er blevet mere udbredt i de senere år, kan det skyldes den megen tale om flygtninge og indvandrere. Det er nemlig mere relevant at tale om deres hjemland end om deres fædreland. Spørgsmålet om, hvor de kommer fra og føler sig hjemme, er væsentligere end spørgsmålet om, hvor de måtte være født. Vi tror ikke, at fædreland af den grund skulle være på vej ud af sprogbrugen. Vi har ikke fundet eksempler på hjemlandskærlig(hed). ^? Lejlighed I Elisabeth Arnbaks artikel i sidste nummer af M&M står der at de læsesvage elever skal trænes i at genkende orddele. Bl.a. skal de kunne se at lej- i lejlighed hører sammen med leje og ikke med lege. Men holder det virkelig. Jg/js Baggesen Korsør! Det er fuldstændig rimeligt og korrekt at mene at det er udsagnsordet leje der genfindes i lejlighed. En lejlighed er jo en bolig som man lejer, dvs. betaler ejeren penge for at benytte, ligesom man kan leje en bil, en trykluftspuler eller en anhænger. Men for en historisk betragtning forholder det sig lidt anderledes. Ordet lejlighed har vi fra tysk, og de ældste betydninger er 'beliggenhed', 'placering', idet ordet er beslægtet med ligge, tænk fx på sengeleje. Ad snørklede veje (se Ordbog over det Danske Sprog bind XII) kom ordet til dels at betyde 'beskaffenhed', 'situation' (jeg benyttede lejligheden til at...), dels 'bolig'. Ordet har altså intet slægtskab med leje, dvs. 'betaling til ejeren for benyttelse', men de to ord er i tidens løb bragt i forbindelse med hinanden, idet en lejlighed i vore dage først og fremmest er en bolig som man lejer. Betyder det noget andet, må man jo sige ejerlejlighed. Og så lige en ting til, når vi nu er i gang: Hvad betyder husleje? Tidligere betød det 'penge som betales af lejeren til husejeren'. Men nu taler man også om husleje når det drejer sig om udgifterne til en ejerbolig - hus eller lejlighed. Så husleje har skiftet betydning til at betyde 'boligudgift'. ^? Ejefaldsgentagelse Jeg vil nødig gå i graven før I har udfriet mig af et livs usikkerhed om ejefaldsgentagelse eller ej, og om tilhørende tegnsætning. Hvad er rigtigt af flg.: Han huggede sin far ingeniørens bil. Han huggede sin fars, ingeniørens bil. Han huggede sin fars, ingeniørens, bil. Jeg tror godt jeg per gehør kan finde ud af de nemmere tilfælde med titler i ubestemt form: Hun beundrede kronprinsens, Frederiks, næse. Men: Hun beundrede kronprins Frederiks næse. Under tilfældig læsning i en bog (V. Vedel: Helteliv, 1903, s.354, vedlagt) finder jeg lige ved siden af hinanden to tilfælde, som i mine øren lyder o.k. Det sidste får mig til at tro at gentagelsen af ejefald har noget at gøre med en parentetisk-appositionel benævnelse, der 3

4 i og for sig bedre markeres med tankestreger eller parentes end med kommaer udenom. Der er også et problem om at vælge tegn? Jeg imødeser med længsel Deres svar. De er meget velkommen til at omdigte & forkorte brevet og bilaget til et klarere spørgsmål. Dette ville nok også muliggøre et knappere svar. Bare man altid kunne spørge godt nok - så kunne man næsten selv hitte svaret. Med venlig hilsen Lars Peter Rømhild Birkerød! Kære Lars Peter Rømhild: Tak for det udmærkede spørgsmål. Så vidt jeg har kunnet se, er problemet aldrig blevet diskuteret ud fra et sprogrigtighedssynspunkt. Det er måske aldrig blevet diskuteret på tryk mht. dansk overhovedet. Det hænger formentlig samme med at den konstruktion det drejer sig om, er udpræget skriftsproglig og derfor lidt af et luksusproblem. Det drejer sig som De er inde på, om apposition, dvs. dobbeltbetegnelse af en og samme genstand eller person. Den slags findes i forskellige grader af tæthed. (1) De tætteste forbindelser består af titel og navn. Titlen er tryksvag (markeret med o): Qredaktør Larsen, Opastor Blicher, Qdukke Lise, 0Villa Sunset, 0Hotel Postgaarden. Her får vi kun s til slut: redaktør Larsens digte, Villa Sunsets forhave. (2) Det samme gælder nogle forbindelser med slægtskabsbetegnelser o. lign., også tryksvage: min 0søn Anders' bil, min Dfar ingeniørens erindringer, USA's 0præsident Clintons udenrigspolitik. (3) Så er der typen den parisiske metrostation Odéon, den norske komponist Grieg. Her betegner førsteleddet 4 den klasse eller gruppe som andet leddet tilhører: Odéon er en af Paris' metrostationer, Grieg er en af flere norske komponister. Læg mærke til at begge led har fuldtryk. Forbindelsen har ikke noget komma, betragtes som en fast enhed og har kun ét s: den parisiske metrostation Odéons udsmykning, den norske komponist Griegs hovedværk. (4) Men så er der den sidste type sammenstilling. Her betegner første og andet led nøjagtig det samme i omverdenen: onkelen, Hubert H. Holm; den sidste bog,»myrerne«; verdens største by, Mexico City. I den slags forbindelser sættes der komma, og dette komma afspejler i udtalen en betoning som markerer at der er tale om noget parentetisk: når vi har sagt verdens største by kommer der ikke noget nyt til ved at tilføje Mexico City, det er en parentetisk service til læser eller tilhører. Og her hvor begge leddene har en betydelig selvstændighed, kan vi have s på begge leddene: verdens største bys, Mexico Citys, forureningsproblemer; onkelens, Hubert H. Holms, lille fabrik; min fars, ingeniørens, bil. Om forbindelsen hører til her eller i (3) er ikke et spørgsmål om grammatik, men om verdens indretning. Hvis der fx kun eksisterede én norsk komponist, ville det være rigtig at sige og skrive den norske komponists, Griegs, hovedværk. I (4) har vi altså de eneste forbindelser af den art hvor to gange s er muligt. Spørgsmålet er så om det også er det eneste rigtige. Som nævnt synes der ikke at foreligge en vedtagelse om korrektheden på dette felt, så her har den frie tanke en vis chance. Sagen er jo at ingen ansvarlige og sprogbevidste danske føler at der er noget oprørende galt, om overhovedet noget, ved enkelt-sforbindelser i type (4): verdens største by, Mexico Citys, forureningsproble-

5 mer; onkelen, Hubert H. Holms, lille fabrik; min far, ingeniørens, bil. Det hænger sammen med at vi i dansk har det man kalder gruppegeninitiv (-ejefald): endelsen -s kan føjes til en hel gruppe af grammatisk sammenhørende ord: Kontoret for fundne sagers åbningstid, ham der kommer derovres jakke, dronningen af Sabas upassende opførsel. Vi kan så at sige sætte s'et uden for parentes, og det betyder at ét s i de her behandlede sammenstillinger altid må være nok og korrekt - uden altså at to s'er i type (4) på nogen måde er ukorrekt. De eksempler De vedlægger fra Valdemar Vedels hånd lyder: Roar og Helge maa [...] vise megen Snildhed for at undgaa deres Onkel, deres Faders Morders Efterstræbelser og Amlet maa for at undgaa sin Stedfaders - sin Faders Morders - Efterstræbelser komme ham tillivs med sin Hævn. Der er i begge tilfælde tale om type (4), som kan have ét eller to s'er, og jeg ser ingen begrundelse for at de behandles forskelligt, bortset fra at Vedel instinktivt har villet undgå fem genitiver på rad (deres Onkels, deres Faders Morders) i første citat!. Det er i øvrigt påfaldende at tankestregerne i andet citat synes at antyde at sin Faders Morders er mere parentetisk end deres Faders Morders i første citat, og derfor kalder på dobbelt-s. Fra et grammatisk synspunkt er det dog ren tegnsætningssvindel.? Chrisjon Efter mange forgæves forsøg på at få opklaret et ord jeg aldrig er stødt på før, vil jeg nu sætte min lid til jer. Det drejer sig om en titel jeg i sidste uge stødte på i Politiken. Det var en dødsannonce hvor der stod»forhenværende chrisjon«. Det er umuligt for mig at få det oplyst, bl.a. har jeg prøvet Gyldendals leksikon, Lademanns leksikon samt Politikens Oplysning. Det ville være morsom hvis I var i stand til at løse gåden. Inge-Lise Engelstoft-Schmidt Greve! Det er vi desværre ikke. Vores gæt er, at der er tale om en titel knyttet til en særlig forening eller loge. Men måske er der læsere, som ved, hvad en chrisjon er? ^? Sin eller deres Jeg er nylig blevet opmærksom på en sprogbrug, som har undret mig meget. Andre må jo nok have iagttaget den - hvornår mon først? Og har I i øvrigt nogen kommentarer til den? Det drejer sig om anvendelsen af sin(e) og sit uden for 3. person ental - og vist også af sig i 1. og 2. person. Desværre blev jeg så forbavset over de første eksempler jeg hørte at jeg ikke fik dem noteret ned. Som eksempelmateriale har jeg derfor kun en ytring af et barn i radioens P2 søndag morgen 29/ (om kammerater der drikker):»de vil være seje over for sine venner«. Forsåvidt svarer det til norsk sprogbrug, men jeg mener som sagt også at have truffet eksempler hvor det drejer sig om 1. og 2. person. Børge Spang-Thomsen Birkerød! Det oprindelige i dansk er at sin/ sit/sine kan henvise til både ental og flertal, som i dagens norsk og svensk: bonden fandt sin hest igen - Harald og Bjørn satte denne sten over sin fader Rolf. I løbet af middelalderen fortrænges sin/sit/sine i flertal af deres, muligvis efter tysk mønster. Men sin osv. henvisende til flertal forsvinder aldrig 5

6 helt, hvad man kan se i Ordbog over det Danske Sprog, hvis man slår op på sin i bind XVIII. Der er altså absolut ikke noget nyt i dette, og man ser eksempler daglig når man først har fået øje for dem. Her kommer nogle citater fra dagspressen:»mens de fransk-algierske fredsforhandlinger (...) i dag gik ind i sin sidste fase«(1962);»dusører, der kan bidrage til at opklare sagen, er på sin plads«(1966);»det er helt afgørende, at universiteterne i sine forskningsprojekter er samfundsorienterede«(1979);»finansrådet har foreslået at pengeinstitutterne sløjfer sine gebyrer«(1994). Men det andet du skriver om (jeg skynder sig alt hvad jeg kan -1 skulle skamme sig) kender vi ikke. Er det andet end rene fortalelser?? Se's vi på norsk Kjære Erik Hansen I dag, i den fredelige periode mellom jul og nyttår som kailes mellomdagene, dumper Mål & Mæle ned i min postkasse, og jeg gir meg til å lese din fornøyelige artikkel om Apostrophitis furiosa danica (norvegica). Avslutningsvis gjengir du på s 16 et vakkert norsk vinterlandskap (akkurat sånn ser det ut i Norge i dag!) - et norsk prospektkort med teksten»vi se's på Geilo!«Landskapet er vakkert, og gjengivelsen er sikkert god Norgesreklame, men det norske eksemplet med»se's«er ikke utslag av den apostrofitt som du beskriver ellers i artikkelen. I motsætning til dansk kan nemlig norsk ha to ortografiske normalvarianter av ordet sees og ses. Apostrofen i se 's kan dermed betraktes som et uttrykk for den manglende bokstaven - og skrivemåten er således innenfor rammene av det vi kalier korrekt norsk 6 (jf også Retskrivningsordbogen s. 517) Sees og ses er for øvrig ikke bare ortografiske varianter, de har sitt motstykke i uttalen (to stavelser overfor én stavelse). Mellomtittelen på s 1 (»Det se's på apostrophitis«) passerer dermed uten anmerkninger på norsk. Alt godt til deg og til Mål & Mæle. Beste hilsen Finn-Erik Vinje I Den laveste fællesnævner To læsere har sendt forklaringer på udtrykket 'den laveste fællesnævner', som Anne Marie Køllgaard spurgte om i forrige nummer. Begge giver spørgeren medhold i, at der kan være tale om en sammenblanding af de matematiske begreber 'mindste fælles fold' (fællesnævner) og 'største fælles mål'. Karsten Kynde, København 0, giver blandt andet dette eksempel:»jeg vil i en debat advare mod den ringe standard der følger af at alle skal kunne være med. Da går det som med det største fælles mål eller fælles nævner, den bliver noget småtskåren. Imidlertid kan jeg ikke få mig selv til at anvende det positivt ladede ord»største«i forbindelse med et negativt udtryk. Jeg kortslutter til det andet begreb»mindste fælles fold«, som jeg også har lært i skolen, og får udtrykket»mindste fællesnævner«. Den slags meningsforvrængende metaformix ses jævnligt, fx er timen efter kl. II den sidste, heraf»den ellevte time«= i sidste øjeblik (jf. Matt. 20,6). Men den sidste time må dog ellers være den tolvte? Tilsvarende skriver Hans Aage, Roskilde, blandt andet, at grunden til udtrykkets popularitet»er en rent sproglig association, nemlig af 1) noget småt (»laveste«,»mindste«) og 2) noget fælles (»fællesnævner«), men

7 begge dele er matematisk set misforståelser.«hans Aage tilføjer:»1 sin bog Facitlisten anvender Klaus Rifbjerg udtrykkene»den lavest mulige fællesnævner«og»højeste mulige fællesnævner«side om side, hvilket illustrerer dels fællesnævnerens sproglige anvendelighed (især iforbindelsemed fjernsynet, som Klaus Rifbjerg også nævner), dels løsrivelsen fra den matematiske betydning (den højest mulige fællesnævner eksisterer slet ikke - uanset hvor høj en fællesnævner man har fundet, kan man altid finde én, som er højere).«klaus Rifbjerg skriver»... det er snarere en politik, der arbejder ud fra tanken om den lavest mulige fællesnævner. Det gælder om at tækkes de mange, og hvis man skruer ned og ned på fordringerne, bliver der tilsyneladende flere og flere stemmer.man er selv part i alt dette og dermed privilegeret, alt er tilfældigt, men alligevel retningsbestemt, fordi vilkårene i et menneskeliv ideelt er bestemt efter højeste mulige fællesnævner.«ce? Fælleskøn eller intetkøn Tak for et glimrende blad. Her er en lille klamamus til sprogligheder. Jeg håber ikke, at Elisabeth Arnbak i sine i øvrigt prisværdige bestræbelser på at fokusere på rodmorfem-træning i undervisningen af ordblinde (Mål & Mæle 17:4) ganske lader hånt om danske adjektivers køns-deklination. Mit petitessefikserede pedant-øje faldt på en pinagtig triviel fejl, som ellers primært finder vej i dagligdags samtale: at gøre et fælleskønssubstantiv til intetkøn - i dette tilfælde ved at behæfte adjektivet uspiselig, som lagde sig til substantivet mad, med det aldeles uberettigede suffiks t. Efter min mening en besynderlig brøler, da vi på dansk immervæk kun har to køn at skelne imellem. Fejlen er i øvrigt overmåde udbredt, især blandt yngre, hvor fælleskønsord som mad og musik synes at være særlig udsat. Fx noget fedt musik, noget godt (eller uspiseligt) mad. Det bør dertil føjes, at samme personer næppe siger madet smagte godt eller musiket var vellydende. Hvad kan årsagen være til dette? Det er jo ellers en fejltype, der er karakteristisk for udlændinge, der har vanskeligt ved at sondre mellem de danske substantivers køn. J. Aske Munck København S l Danske navneord har i de allerfleste tilfælde et fast køn, fælleskøn eller intetkøn. Sikrest ser man kønnet på den bestemte form: haven/huset, moderen/ barnet, himlen/havet, cementen/gruset osv. Ord som terpentinen, jorden, luften, grøden er altså entydigt fælleskøn. Ikke desto mindre forbindes de tit med ordformer som klart er intetkøn, nemlig t-former: tør det terpentin op - vi skal bruge noget jord her - nu skal det gøre godt med noget frisk luft-jeg kan ikke spise så meget grød. De ord der på den måde kan forbindes med t-former til trods for at de er fælleskøn, er dem der betegner stof eller masse, noget som ikke kan tælles: mad, retfærdighed, ild, tweed, dej, levertran. Man kan selvfølgelig sige og skrive vil du have nogen mad? - der er ikke megen retfærdighed til - vi har stadig megen tweed til overs - vil du have nogen anden maling?, men de fleste finder noget mad, ikke meget retfærdighed, meget tweed, noget andet maling naturligere. Normalt lader man dog ikke tillægsordene få intetkøn i disse forbindelser: noget rød(t) maling

8 qvyspsæjvuzji! 7 So -Souds dysiwp }9(j So 9øsounf{ udsuøf -UOApØU }S[øq pu3 J9 dui9s5p 9ip>jlI9 9p UIO J9Sp(9AJ9A0 9J9JJ p9uitopgsllxl PJtJA JBl 95T5[I JOJJ9p IA JB So PSUBUI 19 J3jdlII3S3pjS3pi SEQpfpiB IB 'urq S9pfÅ*3fS U9 9 JOA JOJ pjafjbpp 9J9UI pofsapm IBq 93p I TA XV, 3p^UI9S3B[ SU9S -snuisb^[ UU09 ipq so J9}rrqsTii iy\ j dumuduuvq udssnmsoyt IUJOQ æjatrep d qgjsj9a0 JOJ ppiiodmi -Bjgpp pi liunqisod xug ppuiiib Bsify "P03 S SdpUdU 93 3 I So IS I p9aoq SUBlf JSBJ req So uosuas 1 dopu of jsppis erijl ^»ISISUB is 1 Sif p uios Sajq BS«}9A9J5[S 9AB! SSo 95J3fl J3qOIjg BJjigp jauinreis ppojq p 'ps jreq So apøp U9p pi asiqip ipii9a ispjnq jgjja -jop So 9UJ9U9SB[ ed 9AJBJ apøj U9p JB pstrej 9A3 q pp 13 9AiBjsiSiSttB asqq U3p p3a pspubjs 9J3BA }B I9Ijg 'P^BTJ -^oqd nq ppffiq p soprx^s læipapire g isejpspire gjpjoqgsbqjp pp t^spbuibjp 3I3UI J9 UOISJ9A SJ9q01jg "(lj9 BUISlI33 -sojod) J9AJBJ assaq aiuuitu p UIO 3U9 9I33A BUI 9UJ3U9SB[ SU91U 'piaqshs UBq J9 xug SOH (^SIJSIIB9J isføq) ppoq 1 p^sbfsyppofq So 9 qsq apfq uo -ISJ9A SJ9qDiyg I 13 U9qsg \I9UOISJ3A 0} 9p I 3UIUJBS pp 95pfl IfSp^BJ IBIS J3Q d J95[U33j Sgf '»i«p p gssqip J9U9J j So z p p jajpj xpg mos»i«sjaqopg 80 'iroqsg sp3j5[bjs U9p p9ul P duj9s3 9 J9 PQ 93fSIlHlÅ"j pp i gsppurusgq paiu gpugpmppn SSpjpjsSBqjp S9J3f JOJ J3J91U9UJrtSjB I JBU 'XUg J0JJ3A0 9pftlJJ3pdS3I JOJ 33]PfI I J3 0 'Spsjpj SO 31S33J XUg pu3 3jp3q 95p[I pa9sl[ B J9qDI g A9I3[S U9UI 'J9S38[ SpSXp U3 1STA JBA XUg SUBJ ' ( )Ll -9B1SJ0J pp J9IJ9 U9[sSuæq t U9 5 pjb \% JB)U9UIUI0X uop^funj So Suiugul uis UIB5JS jnq punø^piui So PuaSup 1 jjnu -JOJ 0 IU9JSXS Sip>JJIA BSJ B J3 J9Q ASO m -uoj/uajuoj 'miojjny/imiojjny '^jjø/udj -\ø :uuoj jiugisgq i uø5 01 JBq BSSO TA JB }SBJ BS J9A9jq J9UUØ>[ J9 J3fJ -JdMIdfJ jdadjq 2yfli 19 miøpputni/udjjopptmif - jpva )9Ad\q.id i9uouny/9a9.iq ip\oipp -111 imdojuvy - wzyunj.wa i9jjø/mdjfunj JVA U9jj0 :9pti9iiSi[ psou mos SQ imuuws dud/jpjj /udud/ dpos oj yif ia - Snpspspøf mut jil 3umj.ivdidSdiupumpvd utf ud JDDJ.Wlf Saf - l dsjød }9 OUpSJØd U9 9AVlf np jia - iso j9 øu/i$o ud jqøy S9f :9SSBUI Sipnæp spp 'jgyr? J9[p opucis -U9S asipjp?} susopq spp pjo p j u pip Sipæs pp jas nip; rsipijaiin PSOU J3US3pq ppjoouabu IB 3J3 BuSlS JB U0p5{Unj U9p BSJ B JBl{ U0^13JU] *S0jdS9[Bl I I9HJUI05f -ojoj pp tinxu '89}S9)/sæif (i)p\oy daiys ud -~ pmu (j)pos j98dm Sipuium -

9 Fransk sprogpolitik Flere måneder i træk var det franske sprog genstand for livlig debat. Det skyldtes et lovforslag fra februar 1994 om franskmændenes rettigheder og forpligtelser i forhold til deres sprog - i Frankrig. 'Mister All Good' kalder franske spøgefugle ham; Frankrigs kultur- og frankofoniminister Monsieur Jacques Toubon. Manden der opfatter ord som 'meeting' og 'joint venture' som værre fyord end diverse franske eder, også Fransk sproghistorie 1539: Fransk bliver Frankrigs officielle sprog. 1635: Det franske Akademi oprettes. Akademiets medlemmer er fra den franske adel. Deres opgave er at overvåge det franske sprog og påvirke dets udvikling. 1794: Efter den franske revolution kræver det nye styre at fransk skal udbredes i Frankrig. Kun 12 % af landets befolkning har fransk som modersmål. 1886: Der indføres obligatorisk, gratis skolegang for alle med undervisning på fransk. Al undervisning på andre mål forbydes. 1975: En lov om anvendelse af fransk i forbrugerinformation vedtages. Denne lov er forløberen til 'La loi Toubon'. 1994: 'La loi Toubon' vedtages. selv om de udtales med tryk på sidste stavelse - ja netop fordi de udtales af franskmænd i fædrelandet Frankrig. Manden der ønsker at generobre det franske sprogs tabte privilegier i Europa og resten af verden. Eller blot manden der vil sine landsmænd det bedste, idet han ønsker at skabe de rette forudsætninger for at alle - unge som gamle - kan forstå de budskaber, der kommunikeres til dem via reklamer, tv, på arbejdspladsen osv. Der var mange bud på Toubons motiver, da han i februar 1994 stillede sit lovforslag om det franske sprogs anvendelse i Frankrig. Onde tunger hviskede, at det i virkeligheden slet ikke handlede om sprog. Måske ville han gerne have sin helt egen lov, lige som andre store mænd bygger monumenter for at eftertiden skal komme dem i hu. 'La loi Toubon' blev hurtigt lovens uofficielle navn. Men før den kunne blive officielt gældende, måtte den igennem Forfatningsrådets cencur.»fransk er Republikkens sprog«fransk har haft status som Frankrigs officielle sprog siden Lige siden har den franske stat haft en vigtig finger med i spillet om sprogets form og rolle i samfundet. Ved ratificeringen af Maastrict-traktaten i Frankrig blev sætningen 'Fransk er Republikkens sprog' indført i den franske forfatning. Indledningsvis slår Toubons sproglov endvidere fast, at det franske sprog er en fundamental del af Frankrigs personlighed og fædrene arv. Præcist hvad 9

10 der ligger i disse højtidelige fraser, det er hvad loven ønsker at definere - og skabe mulighed for at realisere. Loven vedrører især følgende områder: Forbrugerinformation, reklamer, undervisning, officiel kommunikation og kommunikation på arbejdspladser, radio og tv, samt internationale konferencer og forskermøder, der afholdes i Frankrig. Hermed mener man at dække borgernes vigtigste aktiviteter og foretagender. Loven handler således både om franske borgeres rettigheder og egne forpligtelser i forhold til det franske sprog. Den indfører særlige forpligtelser for personer, der optræder i Statens tjeneste. Principielt er brug af det franske sprog nu obligatorisk på de nævnte områder - med visse undtagelser der tager hensyn til regionalsprog og de fremmedsprogede i Frankrig. Mht. internationale forskermøder og konferencer afholdt i Frankrig gøres det obligatorisk at give frankofone, dvs. fransksprogede, deltagere mulighed for at udtrykke sig på fransk. Sprog og menneskerettigheder Men hvilket fransk er obligatorisk? Det spørgsmål gav anledning til en del polemik i den politiske debat og i mediernes reaktion på lovforslaget. Og da det franske socialistparti bragte loven for Forfatningsrådet, var det især dette spørgsmål, Rådet forholdt sig til. I Toubons oprindelige lovforslag forbydes anvendelse af udenlandske termer på en række områder, når der eksisterer tilsvarende franske ord. Her henvises særligt til 'de officielle termer', dvs. rene franske ord som diverse ministerielle udvalg vedtager og offentliggør i en særlig ordbog en gang om året. Et arbejde der tager udgangspunkt i områder, hvor engelske termer florerer i særlig grad. 10 Mest kendt er nok den franske walkman, der blev til en 'baladcur', 'Les CM F - de ministerielle terminologiudvalg - har eksisteret siden begyndelsen af halvfjerdserne, men intentionen om at gøre termerne officielle ved lov, det er noget nyt. Tidligere er visse ord slået igennem, andre ikke - alt efter franske sprogbrugeres smag og behag. Toubons oprindelige ønske var at indføre et officielt fransk, ikke blot for personer der taler i Republikkens navn, men også for privatpersoner. F.eks. ved annoncering af varer, offentlig skiltning, i jobkontrakter og i radio og tv. Forfatningsrådet annullerede dette og erklærede den omstridte formulering for at være i strid med Menneskerettighedserklæringens artikel om ytringsfrihed. Kun når det gælder personer, som optræder i Statens tjeneste, er det nu påbudt at anvende de officielle franske termer. I de øvrige tilfælde er det i praksis op til den enkelte sprogbruger at definere, hvad der er fransk. Ved at påbyde et officielt fransk sprog i medier, reklamer, på arbejdspladser og i skolen ønskede Toubon at sætte ind på de områder, der formodes at præge franskmændenes bevidsthed og dermed danner grundlag for deres sprogbrug. Det var ikke mindst de engelske ord, der sniger sig ind i det franske sprog ad bagvejen, han ønskede at komme til livs. Hertil var 'de officielle termer' et vigtigt middel. Loven har således med Forfatningsrådets censur mistet en del af sin substans. Kodeord: Sproglig mangfoldighed 'La loi Toubon' har også andre mål. I 1886 blev fransk det officielle undervisningssprog i Frankrig. Dette uddybes i Toubons sproglov: Eksamener, prøver og specialer skal være på fransk - med få undtagelser, der tager hensyn til regi-

11 Pierre Merle Lexiqtie du francais tabou ^Ol/V/ Inédit Forsideillustration af Etienne Lécroart til 'tabuordbogen' Lexique du frangais tabou af Pierre Merle. Bogen er udkommet på forlaget Edition du Seuil, Paris onalsprog og fremmedsprogede. Desuden skal sprogundervisning generelt opprioriteres, både undervisningen i det franske sprog og fremmedsprogsundervisning. Alle franskmænd skal nu lære mindst to fremmedsprog. Hermed for- 11

12 12 'La loi Toubon' Anvendelse af det franske sprog er nu principielt obligatorisk på følgende områder: Forbrugerinformation - dvs. varedeklarationer, brugsanvisninger, skilte, reklamer mv. I undervisningen på franske skoler og højere uddannelsesinstitutioner. Eksamener, prøver og specialer skal være på fransk. Den officielle kommunikation på arbejdspladser - dvs. jobkontrakter, informationer, stillingsbeskrivelser mv. I radio og tv. Loven indfører i øvrigt: Påbud om at frankofone deltagere i internationale konferencer afholdt i Frankrig skal have mulighed for at ytre sig på fransk. Alle franskmænd skal lære mindst to fremmedsprog. Franskundervisningen skal generelt opprioriteres. Der indføres reelle sanktionsmuligheder ved overtrædelse af loven. holder loven sig ikke blot til det franske sprog, men også til sproglig mangfoldighed. De franske sprogmyndigheder insisterer på, at loven ikke er et udtryk for sproglig protektionisme, men for åbenhed over for andre sprog og kulturer; et ønske om at styrke sproglig mangfoldighed i verden. I samme ånd pålægger lovteksten de franske radio- og tv-stationer at respektere det franske sprog og udbredelsen af 'la francophonie'. Hermed hentydes til et bredt, etableret samarbejde mellem helt og delvis frankofone lande verden over. Flere frankofone statsledere havde - i følge de franske sprogmyndigheder - længe næret ønske om, at Frankrig skulle stramme op omkring sin sprogpolitik. Ved at insistere på respekt for 'la francophonie' kommer fremme af det franske sprog til at fremstå som en sikring af mindretallets rettigheder, som det modsatte af sproglig imperialisme. En forbrugerlov Jacques Toubon ynder at fremstille sin lov som en forbrugerlov. Den vil først og fremmest sikre franskmænd retten til at forstå de budskaber, der offentligt kommunikeres til dem, og til selv at udtrykke sig på fransk, også i internationale sammenhænge. 'Forbruger' er ikke langt fra 'bruger'; med 'la loi Toubon' bliver sproget brugernes. En sådan fremstilling er Toubons modsvar på Forfatningsrådets dom over loven som værende i strid med ytringsfriheden. 'De officielle termer' består langt overvejende af tekniske ord, hævder han, derfor er Forfatningsrådets skarpe skelnen imellem det officielle sprog og privatpersoners sprogbrug en kedelig misforståelse. Men under debatten om lovforslaget vendte også brugerne af tekniske ord sig imod lovforslaget. Det franske Videnskabernes Akademi gjorde under debatten kraftige indsigelser imod den paragraf, der vil sikre franske forskere mulighed for at ytre sig på fransk i Frankrig. Man frygter, at konsekvensen bliver færre eller slet ingen internationale forskermøder i Frankrig i fremtiden. De franske forskere vægter selve budskabet og det hurtigt at kunne kommunikere dette til omverdenen mere end formen. I øvrigt vendte de højere lag inden for fransk erhvervsliv og tvbranchen sig imod loven. Den kaldtes diktatorisk, til skade for Frankrigs erhvervsliv og internationale omdømme eller i bedste fald latterlig og unødvendig. Andre fandt loven på sin plads eller endog for mild. De modsatte opfattelser af loven bun-

13 der i forskellige opfattelser af det franske sprogs position og udvikling. De engelske ords optræden i det franske sprog opfattes på den ene side som en farlig trussel, en stigende inficering af fransk sprog og bevidsthed, og på den anden side som en naturlig udvikling eller et ubetydeligt og forbigåeede fænomen. Det er dele af den politiske højrefløj der mener, at loven ikke går vidt nok, at den burde sætte kraftigere ind på især undervisningsområdet. Dele af venstrefløjen opfatter derimod loven som en overdreven barrikade af det franske sprog, der i stedet for at sikre sproglig udvikling kan få den modsatte effekt. Frihed, lighed og broderskab De franske sprogmyndigheders opfattelse af sproglig udvikling er central. De opfatter sig selv som dem, der netop sikrer det franske sprogs udvikling ved at fremme nye franske orddannelser. Denne opgave ser de som en naturlig forpligtelse, som en nødvendighed i den givne situation og som et udtryk for respekt for det franske sprog. Andre opfatter de engelske orddannelser i det franske sprog som udtryk for sproglig udvikling, sprogfolkene opfatter disse som uegnede. Uegnede for den sproglige udvikling, de finder mest gunstig. Således begrænser de sig ikke til at registrere sproglig udvikling, men forholder sig til den og søger at præge den. Skønt Toubon åbenlyst opfatter de engelske ords indtrængen i det franske sprog som en trussel, er det vigtigt for ham at fremstille sin lov som en offensiv lov. Det er ikke det franske sprog, men den sproglige - og kulturelle - mangfoldighed, der trues af Tangloaméricain'. For at komme det amerikanske uhyre til livs er det franske sprog, dets forsvar og fremme, et glimrende middel. Fransk for frihed, lighed og broderskab, fransk som humanismens sprog. Altså, myterne om det franske sprogs særlige kvaliteter, sprogets universelle kald, de lever i bedste velgående i den aktuelle sprogdebat i Frankrig. Men ved at trække disse myter frem i lyset er lovens tilhængere med til at forplumre debatten. I udlandet stejler vi, når franskmænd bruger så store ord. Lovens væsentligste hensigt fremstår - ikke mindst efter Forfatningsrådets censur - som temmelig uskyldig og forståelig: En sikring af retten til at leve på fransk i Frankrig. En hellig arv At hæge om det franske sprog, det er noget dybt grundfæstet i fransk kultur. Traditionelt betragter franskmændene deres sprog som en særlig ressource, en hellig arv. I dag er det vigtigt for sprogmyndighederne ikke at bevare sproget statisk som i det 17. århundrede, da Akademiet autoritativt satte den sproglige dagsorden. I dag er devisen berigelse af sproget i den sproglige og kulturelle mangfoldigheds navn. Men måske er denne insisteren på det franske sprog, dets udvikling og dynamik, i virkeligheden i fjendens favør. Myten om det engelske sprog som nutidens oplysningssprog, som teknologiens og fremskridtets sprog, træder i hvert fald - via den franske sprogdebat - frem med stadig større tydelighed. Bente Bakmand, f 1967 cand.mag. - har skrevet speciale om fransk sprogpolitik, der udkommer som bog på Aalborg Universitetsforlag i

14 Em personsag Det kontor på Københavns Hovedbanegård som på dansk hedder Depotet for Fundne Sager hedder sammesteds på engelsk Kontoret for Tabte Sager (Lost Property Office); det skib som vi kalder Malmøbåden, kalder vi københavnerbåden hvis vi står ovre i Malmø - og Morgenstjernen og Aftenstjernen er præcis samme himmellegeme. Det hele kommer an på hvor man ser sagen fra, på perspektivet. Sådan også med mennesker. Man kan have brag for at omtale dem efter egenskaber eller funktioner som særlig skal fremhæves i en bestemt forbindelse. Et medmenneske som er genstand for undervisning, kaldes en elev; et medmenneske der er køber, betegnes som en kunde; og et medmenneske der lader sig transportere, omtaler vi som en passager. På den måde kan vi så at sige reducere hinanden til nogle få træk og funktioner som er det eneste væsentlige i en given sammenhæng: patient, læser, censor, debitor, forbipasserende, rekvirent osv. Forleden dag blev jeg i banken reduceret til endossenten, dvs. den der har skrevet sit navn bag på en check. Det var det eneste ved mig som optog dem i banken, de interesserede sig naturligvis ikke for mig som menneske! Et af de mest reducerende udtryk er person. Omtaler man mennesker som personer, er det i reglen fordi kun antallet har interesse, og det kan være særdeles praktisk: en elevator med plads til højst til 8 personer, portionen er tilstrækkelig til 4 personer, 3 perso- 14 ner blev anholdt i forbindelse med demonstrationen. Godt nok! Men der er en tilbøjelighed til at bruge person i meddelelser, hvor det burde være menneske. De der omkommer ved j ordskælvskatastrofer, kommer til skade i trafikken eller rammes af luftvejssygdomme, det er ikke personer, men mennesker. Person er et udpræget overbetjentord, typisk rapport- og statistiksprog. Når vi interesserer os for andet end tal, skemaer og tabeller, så hedder det mennesker. Erik Hansen

15 Facitliste ti Sprogviden 1. Det må være indbon'ning, se Retskrivningsordbogen 6.5, som er det nærmeste man kommer en anvisning på dette meget specielle tilfælde , sammen med de små bogstaver i navneordene og kunne, skulle og ville i stedet for formerne kunde, skulde og vilde. 3. blæk kommer fra oldengelsk blæc, jf. moderne engelsk black; brysk er fransk brusque; chartek stammer fra tysk Scharteke, som betyder 'gammel slidt bog', i dansk også 'bogbind brugt som omslag'; emne er fra svensk åmne; kaviar kommer fra tyrkisk; magasin er oprindelig et arabisk ord; skrøne har vi fra norsk; og spejl kommer, via tysk, fra latin speculum. 4. (a) Skade om fuglen eller fisken går tilbage til et ord som betyder 'smalt træstykke', og dyrene har fået navn efter deres lange hale. Skade i betydningen 'beskadigelse' har intet med dette at gøre. (b) Skide og skede er beslægtede; den rod som de begge går tilbage til, betyder 'skille fra'. At skide er at skille noget fra, og når man skiller træstykker fra en blok får man en ski eller en ske, og lægger man to tynde træstykker rundt om sværdklingen, har man en skede. (c) Skyde er noget med at stikke frem, og roden går igen i stednavnet skade om et fremspringende højdedrag, i skude om et spidst fartøj, og endelig i skøde om de spidse snipper på en kappe eller frakke. En ejendomshandel besegledes i gamle dage ved at jord fra marken blev lagt på køberens kappeskøde, så også handelsaftalen er med her. 5. Når halvanden er IV2, så er halvtredje 2'/2 og halvfemte måned er 4'/2 måned. Vi genkender halvfemte fra halvfemsindstyve), dvs. 4V2 gange tyve. 6. Hermetik og hermetisk er afledt af navnet på den græske gud Hermes, som ansås for kemiens grundlæg 7. Siger jeg naboens den sorte kat, signalerer jeg at den jeg taler til, kender katten i forvejen, eller i det mindste har hørt om den; det siger naboens sorte kat ikke noget om. 8. Alle betegner det totale antal i modsætning til en delmængde. Lise kan være den dygtigste af pigerne - eller af alle eleverne. Begge betegner antallet 2 i modsætning til 1: begge cheferne var til stede (ikke bare én). Man kan ikke være den dygtigste af én, der skal mindst to til. Derfor mangler modsætningen i den dygtigste af begge døtrene, og formuleringen er meningsløs. 9. Princippet er at et ord som historisk er beslægtet med et ord der indeholder a eller å, skrives med æ: gætte (gåde), fæste (fast), behændig (hånd), vænne (vane), tæmme (tam), klokkeslæt (slå, slag). Men i mange tilfælde eksisterer a- eller å-ordet ikke mere, eller forbindelsen er så langt ude at den ikke kan ses med det blotte øje. Så man kan ikke på grundlag af nudansk regne sig til at der skal æ i ord som hæk, vægt, færdig, græs, skærm, spærre. Og så er der i øvrigt også en del undtagelser! 10. De ord der betyder 'stor' har mørk vokal (bagtungevokal): a, o. Ordene med betydningen 'lille' har lys vokal (fortungevokal): i, e. Ordene synes at illustrere deres betydning gennem det lydlige. Undtagelsen fra systematikken er engelsk big og small, som opfører sig nøjagtig modsat. 15

16 Register På modstående side starter det register, som vi annoncerede i et tidligere nummer af Mål & Mæle. Det alfabetiske register dækker indholdet i årgangene 13-17, som strækker sig fra 1990 til 1994, og med det tidligere register, som dækker de første tolv årgange, kan man altså nu bruge Mål & Mæle som opslagsvært Registret er selvstændigt hæftet og sidenummereret, så det kan»lirkes«ud afbladet. Det første register kan man rekvirere gratis, hvis man indsender en svarkuvert i Å4-størrelse (frankeret med 8,75 kr.) til Mål & Mæles sekretær. Mål & Mæle ISSN nr Redaktion: Carsten Elbro, Erik Hansen, Ole Togeby. Grafik: Hanne Simone Ekspedition og tryk: Elbro-Tryk Håndværkervej 10 Postbox3072, 6710 Esbjerg V Giro Telefon Mål & Mæle udkommer 4 gange om året, og abonnementsprisen er kr. 148,00 pr. årgang. Man kan tegne abonnement ved at skrive eller ringe til Elbro-Tryk Hertil retter man også henvendelse om adresseforandring eller fejl ved bladets levering. Eftertryk af tekst og illustrationer er tilladt når kilden angives. Spørgsmål til læserbrevkassen samt manuskripter til Mål & Mæle sendes til: Mål & Mæle, Pernille Frost, c/o Dansk Sprognævn, Njalsgade 80, 2300 København S. 16

17 i ister årgai a: åbning af a i r-forbindclser 13:2 20 a: fladt«13:2 21 Abies concolor: gartnerlatin 13:3 11 Absicht: man merkt die Absicht... 13:4 9 abstrakt sprog: sætningsord 17:2 15»Accentblindhed«14:(l+2) 22 Åctinidia kolomikta: gartnerlatin 13:3 14 acuminata: gartnerlatin 13:3 14 adonis, nestor, mentor mv.: eponymer 16:4 4 Aeschynanthus hildebrandii: gartnerlatin 13:3 12 af: af i fx fra Ringsted af 15:4 4 af- i fx afprøve, afkøle 14:(l+2) 59 af udtalt»at!«" 14:3 3 Afasi - at miste sproget helt eller delvis efter en hjerneskade 15: afatikere 15:4 6 Afdække, afkontrollere, afmærke, afprøve, afslutte 14:( l +2) 59 afladning: politik og gadenavneskift 17:1 18 afledninger på -er, fx brøler, disker, slapper 17:1 11 aflæring af kancellistil i Helsingør Kommune 17:2 11 afløsningsord 13:2 5 afløsningsord for engelske låneord i norsk 15:1 22 afsender: typografisk opsætning 16:4 29 afsnitsmarkering 14:(l+2) 60 afsnitstegn: lille og stort afsnitstegn 14:(l+2) 60 afstandtagere 14:( 1+2)41 agermønje: gartnerlatin 13:3 12 agermåne: gartnerlatin 13:3 12 Agrimonia: gartnerlatin 13:3 12 agurkemagnolie: gartnerlatin 13:3 13 agurketræ: gartnerlatin 13:3 14 akademi, cicerone mv.: eponymer 16:4 4 akilleshæl, sisyfosarbejde mv.: eponymer 16:4 4 akkusativ > genstandsfald 'Aksjonen for sprogligt miljøvern' 15:1 22 allitteration > konsonantrim 'al-tid': nutid bragt som 'al-tid' 15:4 13 ambitiøs el. ærgerrig 13:2 5,17:1 2 analfabetisme: funktionel analfabetisme 13:3 3, 14:3 17 analyse af tekster: edb-programmmet Sprog- Magisteren 16:3 5 Anders Celsius, Rudolf Diesel og den 7. jarl af Cardigan igen - eller Hr. Hybenkradser - hvem var det? 16:4 3-7 andetsprog: dansk som andetsprog 13: angå, gå an 14:4 18 Anscombre, Jean-Claude: argumentativ sprogvidenskab 15:2 27 and-, tele-: tryk eller ikke tryk i sammensætninger 17:1 4 apostrof ved ejefalds-s mv. 17:4 13 apostrofitis 17:4 13 Apostrophitis furiosa danica 17: appellativer > fællesnavne applikation el. program 17:1 2 arbitraritet: sprogets arbitraritct 15:2 8 argumentativ sprogvidenskab 15:2 27 argumentative operatorer: gradsbiord 15:2 27 Aristofanes af Byzans: kommaets historie 14:3 25 arveord: antal arveord i dansk 14:(l+2) 16 assonans > ens vokaler at el. og 13:1 9-12,13:3 3 At føre dagbog 14:(l+2) 10 at ikke: placering af ikke 17:3 3 at/og udtalt»å«13: at skære en madpose 13:1 7 atlas, nemesis mv.: eponymer 16:4 4 augiasstald, damoklessværd mv.: eponymer 16:4 4 automatisk tegnsætning: SprogMagisteren 16:3 7 av for satan-gran: gartncrlatin 13:3 15

18 badekåbe: pleonasmer 13:4 30 badge el. holdningsknap 15:1 22 bag- i sammensætninger, fx bagfra, bagtale: udtale 17:3 2 bager: rette smed for bager 13:4 7 bagvægt og forvægt 16:3 16 bagværk, fx jødekage, birkes, krydder: ordhistorie 15:4 15 bajer, tremaster mv.: afledninger på er 17:1 13 bakke (= højdedrag): indoeuropæistik 16:1 4 ballhornisere mv.: eponymer 16:4 6 -bar i fx betalbar, hørbar 13:1 8 barnedåb, barnefødsel, barnefødt: pleonasmer 13:4 30 bartholinske kirtler, langerhansske øer mv.: eponymer 16:4 3 Batman el. Lynvingen 15:1 22 bechamelsovs, martini mv.: eponymer 16:4 5 becquerel mv.: eponymer 16:4 3 begynde el. størte 15:1 4 bekendthed: trykvekslen ved udtale af navne 13:2 3-4 benjamin, laban mv.: eponymer 16:4 4 benægtede sætninger 15:2 5 beregning af teksters sværhedsgrad: lix- og lop-tal 14:(l+2) 66 Berlingeren, lyneren mv.: afledninger på -er 17:1 13 bestemthed og præsupposition 15:1 27 betalbar 13:1 8 Betydningen af ordet T 13: betydningsbærende orddele > morterner Bevar vokalerne 14:(l+2) 19 bibelcitater 13:4 7 bibeloversættelser: poetisk sprog eller hverdagssprog 14:(l+2) 17 biks 13:3 30 billedkraft: virkemidler i ordsprog og fyndord 15:3 6 Billedmedierne og sproget 13: Billedsprog skal læres. Kommentar til artiklen 'Billedmedierne og sproget' af Mogens Føns 13: billig pris 15:4 3 billigtime el. happy hour 15:1 22 bindeord: og, så 13:1 4-5 bindeord:.så 13:2 6-8 bindestreg i gruppesammensætninger 15:4 3 biord: biord og stødtab 17:3 3 biords placering i sætningen 17:3 3 t eller ikke 117:3 6 -birkes i fx smørbirkes, tebirkes 15:4 17 birkes, jødekager mv.: ordhistorie 15:4 15 Bisætninger 14: bisætning el. hovedsætning 13:1 4-5 bisætninger: ordstilling i talesprog/skriftsprog 14:4 20 blade el. bladre 17:2 4 blandingssprog: sydslesvigdansk 13:4 24 blomstervase: pleonasmer 13:4 29 bodil, oscar mv.: eponymer 16:4 5 bogcafe mv.: klicheer fra 68-oprøret 16:1 7 bogstavet j 13: bohrium, hahnium, nobelium mv.: eponymer 16:4 3 Bolledej eller formstøbt plastic? 14:(l+2) 65 borddug: pleonasmer 13:4 30 Borgernes mening om det offentlige sprog 17: borteliminere: pleonasmer 13:4 29 boykot, boykotte, lynche mv.: eponymer 16:4 5 brødtekst: typografisk opsætning 16:4 29 buko: pleonasmer 13:4 30 byggeren, Informeren mv.: afledninger på -er 17:1 13 bz mv.: klicheer fra 68-oprøret 16:1 7 børn: Børns møde med det skrevne sprog 15: børris stavestrategier 14:( 1 +2) 63 erstatning af uregelmæssigt bøjede ud sagnsord 13:1 14 kort tillægsform for datid (fx jeg smidt mig på gulvet) 13:1 14 tosprogede børn og læsning 14:(l+2) 37 undervisning i sproglig bevidsthed på førskolenivcau 15:3 9 c cl. k > retskrivning cafeteria: det er bare ren cafeteria 14:(l+2) 55 cardigan, havelock mv.: eponymer 16:4 4 Cercidiphyllum: gartnerlatin 13:3 14 ch el. k > retskrivning Chaenomeles lagenaria: gartnerlatin 13:3 11 chauvinist, rindalist mv.: eponymer 16:4 6 cheferen om chefen 15:1 18 Christian den Fjerdes komma 17: Christian én, to, tre, fire 17: cicerone, akademi, mausolæum mv.: eponymer 16:4 4 2

19 cirkeldiagram (lagkagediagram) mv.: grafik 16:1 15 citater: skæve citater 13:4 6-9 Citroen: udtale 15:2 2 coloradogran: gartnerlatin 13:3 11 computergenereret tekst 17:3 25 computeroversættelse 16:1 20,16:2 27 Computer-retorik 17: Cornus kousa: gartnerlatin 13:3 13 creme el. salve 15:1 4,15:2 6 croissant, giffel mv.: ordhistorie 15:4 15 curie mv.: eponymer 16:4 3 cykel udtalt»sikkel«16:2 5 da el. hvor i tidsudtryk 14:3 4 dag: have en fortsat god dag 16:3 30 dagbog: at føre dagbog 14:(l+2) 9 daler, dollar mv.: møntnavnenes historie 15:1 19,15:4 23 damoklessværd, augiasstald mv.: eponymer 16:4 4 Danmarks mindste ord 14: dansk: dansk alfabet i EF (EU) 14:3 6 Dansk i tusind år 17:1 22 Dansk og udansk 14:(l+2) 16 dansk som andetsprog/fremmedsprog 13: , 14:(l+2) 56, 17:2 9 Dansk som fremmedsprog 13: dansk sprogpolitik i EF (EU) 14:3 6 Dansk til nordmenn 14:(l+2) 48 dansk udtale: Den Store Danske Udtaleordbog 13: dansk: vi danskel danskere 13:2 2 dansk-amerikansk 14:(l+2) 36 danske EF-tekster 14:(l+2) 45 danske el. engelske edb-udtryk 17:1 2 Danske navne på japansk 14:(1+2) 7 Danske Ordbog, Den 16:1 25 Danske verbers enhedsforbindelser 14: danske vokaler 17:2 7 danske vokaler i EF (EU) 14:3 6 danske vokaler: udlændinges problemer med danske vokaler 14:(l+2) 46 danskere og dansktalende udlændinge 14:(l+2) 9 Danskernes læsefærdigheder: læseundersøgelse 14:3 18 datalingvistik 17:3 25 datamatisk sprogbehandling: oplæsning 13: datid el. nutid 15:4 13 datid: fx for cl. farede 13:1 14 dav, hej mv.: hilsener 17:1 7 de el. dem 15:4 3 de el. den/det om fx regeringen 15:1 7»De er sure«, sagde ræven om rønnebærrene... 13:4 8 De farlige vokaler 14:(l +2) 46 De kære penge har mange navne 15: dem el. de 15:4 3 Den Danske Ordbog 16:1 25 den el. de om fx regeringen 15:1 7 Den gamle dansklærer 15:2 12 den kommunikative ramme 13:4 15 Den Store Danske Udtaleordbog 13: denar: møntnavne 15:3 22, 15:4 26 der er intet nyt under solen 13:4 7 Desværre 16:3 26 desværre i børnesprog 16:3 26 Det besværlige bogstav 13: Det danske sprogs ringhed - eller de dansktalendes ringe kendskab til deres sprog 17: det el. de om fx postvæsenet 15:1 7 Det er bedre at skrive forkert end slet ikke at skrive 14:(l+2) 29 det er her vandene skilles 13:4 8 Det er mærkeligt på dansk 14:(l +2) 47 Det er rigtig nordjysk, det er! 14:(l+2) 55 Det gule sprog 16: Det splintrede sprog 14:(l+2) 15»Det var kind of tough«. Et lærestykke om norm 14:(l+2) 36 dialektvariation: klejne 14:4 6 digte skrevet af en computer 17:3 28 direkte tale: ordstilling 14:4 20 disker, flipper mv.: afledninger på -er 17:1 13 distinctio: kommaets historie 14:3 25 distinkthedsform: Den Store Danske Udtaleordbog 13:4 13 divaneser om divan 15:1 18 divergens: ordforråd i dansk over for andre sprog 17:2 7 dobbeltformer i dansk og andre sprog 17:2 8 dobbeltkonfekt > pleonasmer dollar, daler, rigsdaler mv. 15:1 19 dorn og dyknagle 17:1 3 drakmer, rubler mv.: møntnavne 15:4 24 dronningebusk: gartnerlatin 13:3 12 du i stedet for man: klicheer fra 68-oprøret 16:1 10 Ducrot, Oswald: argumentativ sprogvidenskab 15:2 27 3

20 dukat: møntnavne 15:1 19 dumsmart 13:2 4 dur og mol: om tonegang i talesproget 13:4 2-3 dyknagle og dorn 17:1 3 dyr (et): om ting 13:3 30 Dyrlæge og dødslagter. Navne i lokalsamfundet 16: dysartri og afasi (hjerneskader) 15:4 6 dækket direkte tale: ordstilling 14:4 20 døde metaforer 13:3 27 døjt: møntnavnenes historie 15:3 22 døves tegnsprog og japansk 14:3 1.1 dåsesprog: PH's sprogsyn 13:3 7 e > trykstærk vokal ECU og ecu mv.: møntnavne 15:4 23 edb-forkortelser 17:2 21 edb-udtryk: dansk el. engelsk 17:1 2 EF-dansk 14:(l+2) 45 EF-harmonisering 14:3 6 efterfølgende 17:3 2 efterhængt sætning 14:(1+2) 55 egennavne og fællesnavne 16:2 11 egennavnets grammatik 16:2 15 ejefald og apostrof 17:4 13 ekkoord (oversættelsesrim) 13: ekspressive pleonasmer fx pipfugl 13:4 30 ekstrovert og introvert sprogpolitik 14:( 1+2) 24 Elektronisk tekstbehandling som fejlkilde 14:(l+2) 31 ellers 14:4 3 ellipser 13: en el. et: katalog 15:4 2 En fars kvaler 1993! 16: engelsk: afløsningsord for engelske låneord i norsk 15:1 22 engelske el. danske edb-udtryk 17:1 2 engelskundervisning med grammatikspil 17:4 17 en hård hals 13:4 7 En ny dansk sproghistorie 17: En sprælsk endelse 17: én ulykke kommer sjældent alene 13:4 9 enderim: virkemidler i ordsprog og fyndord 15:3 6 energi i faglig og normal brug 15:3 4 engelske el. danske edb-udtryk 17:1 2 enhedsforbindclser og sammensætninger fx sætte op og opsætte 14:4 13 enhedskomma 15:3 27 enormt, kæmpe, total mv. i unges sprog 16:3 27 ens vokaler: virkemidler i ordsprog og fyndord 15:3 6 ental el. flertal ved flerhedsbetegnelser 15:1 7 entrecote: udtale 15:2 2 envejskommunikation: tv-mediet 13: , 13:4 22 eponymer 16:4 3 Er det nu så vigtigt med den stavefærdighed? 17: Er mor-femdeling mord? Principper for et undervisningsmateriale, der kan støtte udviklingen af en alternativ læsestrategi hos ordblinde 17: Erik Hansen er seksti 14:(l+2) 61 Erik Hansen - hvilken Erik Hansen? 14:( l+2) 6 et eller andet mv.: klicheer fra 68-oprøret 16:1 7 et eller to ord: fx medmindre el. med mindre 14:4 2 Et brev er et møde - også når det offentlige er afsender 17: Et gåt råj om dænsg 14:(l+2) 12 etisk, moralsk 13:1 3-4 etterne, nullerne, tierne: betegnelser for de første årtier efter årtusindskiftet 17:2 2 europæisk komma: kommaets historie 14:3 30 Eurotraprojektet: oversættemaskiner 16:2 27 eustakiske rør, langerhansske øer mv.: eponymer 16:4 3 f: udtale af/ia/14:3 3 Facitlisten til det danske sprog. Om sammenstød mellem sprogeksperter og sproginteresserede lægfolk 15: familie: slægtskabsbetegnelser 15:3 18 Fantasi 15:3 17 fantasi: ikke have fantasi til at forestille sig 15:3 17 farvel, farveller, hej mv.: hilsener 17:1 7 fed, fedest mv. i unges sprog 16:3 27 fedtfugl om klejne: dialektord 14:4 6 fejl: formuleringsfejl i danske stile 16:3 19 femidom, kondom 16:2 6 femmer, otter mv.: afledninger på -er 17:1 12 Find en udvej! 14:(1+2)51 finger: ikke ville røre en finger for nogen 13:4 7 4

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil.

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. »Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. Under den franske revolution lå en mand allerede med hovedet i guillotinen da der kom et meddelelse på en lap papir fra Nationalkonventet med ordene:

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico Hanne Wacher og Kim Kjærgaard Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik Forlaget Andrico Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik 3. udgave, 3. oplag, 2012 Forlaget Andrico og forfatterne

Læs mere

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK Træning dansk.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal A/S, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose Omslag og

Læs mere

Tillægsord (adjektiver) Hvilken ordgruppe tilhører ordene Hvis, da, og, når Præpositioner Adverbier Konjunktioner (biord)

Tillægsord (adjektiver) Hvilken ordgruppe tilhører ordene Hvis, da, og, når Præpositioner Adverbier Konjunktioner (biord) DANSK TEST, STUDY DANISH 2012 RIGTIGE SVAR SÆT RING RUNDT OM DET ORDGRUPPER Hvilken ordgruppe tilhører ordene Måske, aldrig, snart Tillægsord (adjektiver) Adverbier Konjunktioner (biord) Hvilken ordgruppe

Læs mere

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK Træning dansk3-6.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal AS, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drilske udsagnsord 4. Dobbeltformer af udsagnsord 6. Typiske stavefejl 2 9. Lidt om forholdsord 10

Indholdsfortegnelse. Drilske udsagnsord 4. Dobbeltformer af udsagnsord 6. Typiske stavefejl 2 9. Lidt om forholdsord 10 Sprogtip 2011 Indholdsfortegnelse Drilske udsagnsord 4 Dobbeltformer af udsagnsord 6 Typiske stavefejl 2 9 Lidt om forholdsord 10 Forholdsord i (eller på) fremmarch 12 Falske lån 14 Spørg om sprog 3 16

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Træningsopgaver på Dansk3-6

Træningsopgaver på Dansk3-6 Træningsopgaver på Dansk3-6 Lyde og bogstaver Hvordan lyder bogstaverne? Vokaler Hvordan lyder e? * Hvordan lyder i? * Hvordan lyder u? * Hvordan lyder y? * Konsonanter Hvordan lyder p? * Hvordan lyder

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) AVU092-DSGSP Torsdag den 3. december 2009 kl.9.00-10.00 Dansk som andetsprog, niveau G Sproglig prøve Opgavesættet består af følgende

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører:

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører: Grammatiktræning Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning Dette hæfte tilhører: http://dansk3-6.gyldendal.dk/ Når du får noget for, skriver du datoen det skal laves til i den første kolonne Lektie.

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven

Sprogtest til optagelsesprøven Sprogtest til optagelsesprøven Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder til hvert spørgsmål.

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Vores barn udvikler sprog

Vores barn udvikler sprog Vores barn udvikler sprog Hvordan kan vi hjælpe? Barnets sprog 3-6 år Det tidlige sprog 3-5 år Viden Børn kommunikerer lige fra de bliver født og altså længe før, de kan tale. Den sproglige udvikling sker

Læs mere

Sproglige rettelser (udkast)

Sproglige rettelser (udkast) Sproglige rettelser (udkast) Nutids-r navnemåde e Jeg accepterer ikke at du vil provokere for at hovere. (prøv med prøver) Ene ende Marathonløbene var dårligt tilrettelagt Pigen kom løbende ud i indkørslen

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Sprogpolitik. Skriv rigtigt. Aa p H

Sprogpolitik. Skriv rigtigt. Aa p H Sprogpolitik G Skriv rigtigt Aa p H Skriv rigtigt Denne del af skrivevejledningen handler om at skrive rigtigt. Hvordan er de vigtigste regler for at sætte komma? Hvilke forkortelser bruger vi? Hvornår

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Ondskaben

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Ondskaben OPGAVER TIL Ondskaben NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad tænker du på, når du læser ordet ondskab? Skriv stikord: OPGAVE 2 Instruktion: Kig på bogens forside og læs teksten på bagsiden.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 16. marts 2005 Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 Birgit Kornum har ved mail af 4. januar

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8.

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8. Sprogtip 2012 Indholdsfortegnelse Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4 Sin eller ens/sig eller en? 6 Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8 På eller i 10 Skal det med stort eller lille 2 12 Dobbeltformer

Læs mere

BETYDNINGSOPLYSNINGER... 9 FACITLISTE... 1 LÆRERVEJLEDNING... 1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG OPBYGNING... 1

BETYDNINGSOPLYSNINGER... 9 FACITLISTE... 1 LÆRERVEJLEDNING... 1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG OPBYGNING... 1 BOGSTAVERNES LYDE ALENE OG SAMMEN... 2 OPGAVE 1 ØVELSER I ALFABETISERING... 2 OPGAVE 2 ØVELSER I BOGSTAVERS LYDE... 3 OPGAVE 3 ØVELSER I VOKALERS BETINGEDE UDTALE... 4 OPGAVE 4 ØVELSER I BETINGET UDTALE

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Bente Bakmand Frankrig og sproget

Bente Bakmand Frankrig og sproget Bente Bakmand Frankrig og sproget SPROG OG KULTURMØDE 15 1996 AALBORG UNIVERSITY PRESS 1996, Bente Bakmand Frankrig og sproget Sprog og Kulturmøde 15 1996 ISSN 0908-777X ISBN 87-7307-538-8 Udgiver: Center

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

05-02-2012. Introduktion. Introduktion. Introduktion. Læs sammen med børn Dialogisk læsning skaber mere sproglig interaktion ved

05-02-2012. Introduktion. Introduktion. Introduktion. Læs sammen med børn Dialogisk læsning skaber mere sproglig interaktion ved Introduktion Fra oplæsning til dialogisk læsning Oplæsning: Opæs tidlige geundersøgelser desøgese har vist, s,at traditionel opæs oplæsning ger godt fordi der er samvær med voksne det skaber fælles opmærksomhed

Læs mere

Fuldstændig fantastisk?

Fuldstændig fantastisk? Fuldstændig fantastisk? Holger Juul, lektor, ph.d., Center for Læseforskning, Københavns Universitet Enten-eller vs. både-og I marts-nummeret af Nyt om Ordblindhed tager Erik Arendal afstand fra det han

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk En film af Janus Billeskov Jansen, Signe Byrge Sørensen. DR2, 2005. 57 minutters varighed.

www.cfufilmogtv.dk En film af Janus Billeskov Jansen, Signe Byrge Sørensen. DR2, 2005. 57 minutters varighed. Fag Dansk Titel I sproget er jeg. Voices of the world En film af Janus Billeskov Jansen, Signe Byrge Sørensen. DR2, 2005. 57 minutters varighed. Om verdens sproglige mangfoldighed. Der er ca. 6500 sprog

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvordan skriver man citater? 4. De mest benyttede ord i dansk 6. Tillægsordenes bøjning 8. Gradbøjning af tillægsord 10

Indholdsfortegnelse. Hvordan skriver man citater? 4. De mest benyttede ord i dansk 6. Tillægsordenes bøjning 8. Gradbøjning af tillægsord 10 Sprogtip 2010 Indholdsfortegnelse Hvordan skriver man citater? 4 De mest benyttede ord i dansk 6 Tillægsordenes bøjning 8 Gradbøjning af tillægsord 10 Ordklasser 12 Køb himbær hos kømanden 14 Spørg om

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia LaserTryk.dk præsenterer Typiske sprogbøffer Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia 1 Typiske sprogbøffer 1/6 Du vil her med stor sandsynlighed finde mindst én bøf eller fejl, som du

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre 2 Logik Sandt eller falsk? Lyver han? Taler hun sandt? Det ville

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI KVINDE 32 ÅR KRISTEN-ARMENIER TO BØRN PÅ HHV. 2 OG 4 ÅR UDDANNET REGNSKABSMEDARBEJDER INGEN ARBEJDSERFARING ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1)

Læs mere

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke.

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Regler for kommatering fra 2004

Regler for kommatering fra 2004 fra 2004 Hvor der er parentes om kommaet, betyder det(,) at kommaet afhænger af(,) om man vælger den ene eller anden variant(,) der er beskrevet i regel 2a. 1. Helsætningskomma Der skal altid sættes komma

Læs mere

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6.

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6. 1. Navneord 2. Fx barn, hus, skole 3. Fx god, dygtig, hurtig 4. Fx løbe, hoppe, tale 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen 6. God, bedre, bedst 7. Smuk, smukkere, smukkest 8. Hurtig, hurtigere, hurtigst

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI 2010 2. SETRIN VESTER AABY KIRKE KL. 10.15 Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 Lad dit ord med glæden springe I vor høje gæstehal. Lad

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Mødet på isen. Kopiering er tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot. Copyright Baskerville Forlag - www.baskerville.dk

Mødet på isen. Kopiering er tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot. Copyright Baskerville Forlag - www.baskerville.dk Mødet på isen Langs den svenske Øresunds-kyst er man vandt til om aftenen at se et perlebånd af lys på den anden side - i nabolandet Danmark. Men under anden verdenskrig lå hele den danske kyst i mørke.

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De eller dem? 4. Ændrede staveformer og ordformer 6. Fodboldskamp eller fodboldkamp? 8. Tak for bjørnetjenesten!

Indholdsfortegnelse. De eller dem? 4. Ændrede staveformer og ordformer 6. Fodboldskamp eller fodboldkamp? 8. Tak for bjørnetjenesten! SPROGTIP 2004 Indholdsfortegnelse De eller dem? 4 Ændrede staveformer og ordformer 6 Fodboldskamp eller fodboldkamp? 8 Tak for bjørnetjenesten! 10 Binde-streg? 12 Diskution eller diskussion? 14 Højest

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

substantiver/navneord

substantiver/navneord appellativer/fællesnavne - ting, begreber og levende væsner - fx cykel, virkelighed, mening osv. proprier/egennavne - navne på personer, institutioner, steder, ting mv., som der kun er én af - fx Eva,

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

GUIDE. for børn og deres voksne

GUIDE. for børn og deres voksne åh velkommen mens kultur føle halvtreds os øv tale menneske vi wow kær en selvfølgelig fordi land fjorten og fjerde den mærke hos du kærlighed hvem hviske tvivl snart stor da fascinerende forunderlig af

Læs mere