es Y.G B for at be va re chancen før - f?. J Vs r i d e r. r. e periode sy^ - iui ti s k e 1 vad han.tienta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "es Y.G B for at be va re chancen før - f?. J Vs r i d e r. r. e periode sy^ - iui ti s k e 1 vad han.tienta."

Transkript

1 - er: er i : e v irksorr.he den, men d å dett e tid sou nkt h - ^ eet r. ar.s side /ck) mest været i 6 t f o.rsc É På at es Y.G B for at be va re chancen før - f?..tækk s i n sov ic - i_ (/I rn 1 h u s t ru til Danmark J Vs r i d e r. r. e periode sy^ - iui ti s k e 1 H an; f jr; 2 g på at find e e n n a t u r 1 ig fc rk la r _ n : å m '2)C -r*1 n C ~ r u m o g e e n e f t e r f o Isende tur i S-t C-xSt v a r mild ^ ~ talt f o r b 1 f f e n d e, cg jeg trcr ikk e en gang r.a n selv v ~ c vad han.tienta. ' Set med KC-3 briller har D^s position - dels som en person udstyret ni ed sn or ts ssrde Iss skaro pen og dels som medlem af SNU - været ualmindelig nyttig. Det er ikke uden grund, at han på et tidspunkt i CENTRET blev benævnt som "nr.1" i Danmark, men hvor meget man reelt %/ h a r f å e t ud af denne agent, kan der kun gisne? cm. /\

2 Pio \ I materialet fra KGB-officeren navngives forskellige sovjetiske e. fterre,tningsofficeref og lieres- danske kontakter. Endvidere sovjetiske operationsbetegnelser og formål med disse operationer. KGB 1s terminologi!i à i forbindelse med kontaktpersoner: --^AG^ENT^ ~--Per sorren~^er -'kiar- 'Dver, Bir~ino~dpa r t~e n ~e r ^-f-rar KGB - og_ pâ_g_ælden d e _&r villig til at ad- FORTROLIG KONTAKT : Personen får aldrig direkte at vide, at modparten er fra KGB, men møder foregår hemmeligt - der kan være tale om betaling m.v. KONTAKT UNDER DYBT STUDIE : Kontaktpersonen virker som et lovende agentemne, hvorfor pågældende studeres grundigt i alle personlighedsmæssige og sociale aspekter. Møderne kan foregå hemmeligt. Pågældende får ==:saaf4*^gt=vidc-. -ax- modparter, er f-ra_kgg. OFFICIEL KONTAKT Personen får ikke at vide, at modparten er fra KGB og møder foregår uden hemmelige elementer. Efterfølgende er en oversigt over KGB-officerer, der er - eller har været - operativt aktive i Danmark, samt deres danske kontakter. I forbindelse med kontakterne (agenterne) anvender KGB hyppigt dæknavne og operationsbetegnelser, hvilket i denne redegørelse er anført i parantes efter kontaktpersonens navn: KGB-officer Kontaktperson (dæknavn) kontaktstatus

3 Pio KGB-officer Kontaktperson (dæknavn) kontaktstatus Journalist v/information DRAGSDAHL, Jørgen Johannes Dalitz, cpr. ;y e r s h o v ) Forfatter. cpr. (PALLE) agent. v

4 KGB-officer. Kontaktperson (dæknavn) kontaktstatus. :r s e n, Al eksartdr ov I c h, : f.d. 1/ i Sovjet Pågældende er p.t. tjenestegørende ved ambassaden i København. O * \ / Journalist v/information Å DRAGSDAHL, Jørgen Johannes / \ Dalitz ( CM

5 k o n s p i r a t i v v i r k s o m h e d. KATERINKIN1s forhinriplsp Ved en analyse af KATERINKIN1s aktiviteter stod det klart, at han med månedlig regelmæssighed afholdt hemmelige møder udenfor København med en person. V a grund af KATI&TnKIN1s store sikkerhedsmæssige foran- & i É se rndfre-r rrertmgsr eventuel observation mod sig - i samarbejde med KGBresidenturets operative chauffør og tekniker - konkluderedes det herfra, at kontaktpersonen måtte være en ^ g e ntti g~kgbyagent7 I begyndelsen af marbs 1983 blev agenten identificeret som journalist Jørgen(DRAGSDAHL>. DRAGSDAHL's efterretningsmæssige potentiale kan illustreres af, at han i sit journalistiske^ arbe j_d_e på INFORMATION er beskæftiget med sikkerhedspolitiske emner - og regnes for en kapacitet på området. DRAGSDAHL var endvidere medlem af regeringens Sikker^heds- og Nedrustningspolitiske Udvalg, SNU. DRAGSDAHL blev identificeret ved et yderst konspirativt møde med KATERINKIN, der fandt sted i et tog mellem Farum og København. Før mødet kørte KATERINKIN i sin bil til BILKA i Ishøj hvor han, efter at have parkeret, kørte med S-toget kil Farum S-station, hvor han mødtes med DRAGSDAHL. Forud for mødet havde K G B, efter det foreliggende, placeret kontraobservation mod DRAGSDAHL ved KGBchaufføren og teknikeren. DRAGSDAHL og KATERINKIN satte sig sammen ind i S-toget mod København og førte en lavmælt samtale på engelsk.

6 Sideatvtal: 3 M i w w i i a ai!a S8EMaisaæ»ffi5EB T<- V i V w land. Ha'hs oplysninger til/så%etliié :, nge ské.sojn-den danske ef t.érrethihgst jen.es.te (r ) 'd a itn s-g BiafeS«.dann&t fragg rund./for -en I ^ ' --i /efterforskning^ som med h e n s y n s :tiåv;djerild^sjke,^.i,nk'ei- -fore - løbjg har godtgjort, at" \. " a) -v journalist ved Information -(^ ø r ge-q- DRAGSDAHL-, har,o v e r - tråd t.jgtraf felovens -*T -1 0 & y'j :j-det ha n s.id.én 1 9^78*har v i r k e t.som.''påvirkni.ngsagénfe V -^fer._ KigB~.dRAGSDrA.HL, der af,- ':K b.lev tildelt dskhavhe t.sfot -.^idstiey^at hån's kontakt.på Den sovjetiske Ambass&de i. KJ!ai?finTt^vn var*-.eft^r-rpl yderligere bestynk.é.t-ved'at.-der.. lev afholdt -k o n s p i r a tive møder i Københavns omegn, samt lands-møder.- (Sammenskrivning over- f orhorlde.t vedlægges u n d e r,.,1). /. b) forfatter (, T, har over trådt-s traffelevens_ 1C idet han siden nar?, virket som "påvirkiiingsagent" for KGB. Dét/vides ikke, om. han vidst e}> at hans kontakt. ~i ~~ pa Den sov jetiske Ambassade i København., var.efterretningso'f f ieer, men det m?. formodes i at., han. vår., klar over denne forbindelse.,han har modtaget større., pengesummer den- sovjetiske etterretnings tjeneste, ligesom han..også har afholdt 3-- lands-møder mé.d sin føringsofficer. blev af KGB tildelt dæknavnet 'PRIEST. (Sammenskrivning over forholdet vedlægges under II).

7 Hans holdning, sikkerhedspolitisk, kan meget kort betegne som: atiti NATO/USA og for- nedrustning på grundlag^af "Freeze" - synspunktet. På den anden side er hans holdning til det sovjetiske sys ikke ubetinget positiv, idet han ved enkelte artikler har angrevet Sovjet/fredsbevægelsen samt den sovjetiske brug kemisk krigsførelse. 2. D'-s forbi-ndel s-e_tii^ gen herværende sov lelis.ke ampa:s.saae7:.ki Den første forbindelse til russerne blev konstateret i ap: 1978, hvor D mødtes med SOKOVNIN i forbindelse med en rej; tii Sovjet. - I juli 1978 mødtes D med PR-liniechefen Vladimir MININ,, de var identificeret KGB-officer. De aftalte helt åbent at mødes efter D's Sovjet-tur. I september 1978 mødets D igen med MININ med henblik på at arrangere et interview fc D med en sovjetisk viceadmiral på besøg i Danmark., I noven tje.r 1979 hjalp_d.gfl.u-q.fficer.en.bfv.y A K I N CTASS.)..jned at..o.ver nog'^e artikler 1 forblndetse med nye NATU-raketter. I begyndelsen af 1982 sørgede VOLOVETS fra APN for at etat lere forbindelser i Sovjet til D i forbindelse med hans re til Sovjet for at foretage nogle interviews. Frem til marts 1983 har det således ikke været muligt at konstatere konspirativ forbindelse mellem D og russerne. Ved en analyse af KGB-officeren Vyacheslav KATERINKIN's aktiviteter stod det klart, at han med månedlig regelmæssi hed afholdt hemmelige møder uden for København med en pers KATERINKIN brugte store sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med disse møder timers forsøg på erkendelse og afrystning af eventuelt observation mod sig - i samarbejde med den operative KGB-chauffør og KGB-teknike Den 7/ blev ^^TgerTten^ identificeret som (P~) idet KATER II KIN og D afholdt et yderst konspirativt møde i et tog mellem Farum og Københa v n.

8 V M M 8 Vurdering af D's skribentvirksomhed: D har tidligere udmærket sig ved en udpræget antiamerikansk holdning. Efter hjemkomsten fra en ca. l.årig udstationering i USA (76/77), synes D imidlertid at have dæmpet sin antimaerikanske holdning. -Indtil sl-u-tn-is-g-e-f. a-f s-k-rev-han især på -gr-und-lag- -af -eg - alle fredsbevægelser, herunder begejstret de amerikanske - i hovedsagen beskylder - om ikke USA - så dog REGAN administrationen for at bære næsten al skyld i spændingen mellem supermagterne og for helt at mangle forståelse fo at Sovjetunionens fremturen netop kan være en reaktion på den amerikanske politik.. - -han._be_b.re. j..clej?-_båiie. USA.,.og.MATG-_p.ol.it,iker.ne-,--at-.de..end--. -ikke vil forsøge at'betragte Sovjetunionens udspil som- ei fremstrakt hånd eller i hvert fald et grundlag, man kunn< begynde at tale sammen om. Med hensyn til hans syn på Sovjetunionen og kommunisme, er det næsten påfaldende, at han så godt som aldrig selv forfalder til at kritisere, men heller ikke rose systemet, hverken internt eller m.h.t. den førte udenrigspolitik. Han strækker sig højst til at udtrykke forståelse, f.eks. for Sovjetunionens oprustning, - men gør det mest ved at citere de udvalgte vestlige - ikke mindst amerikanske - "eksperter i østmagtforhold". Der hersker således ingen tvivl om, at D var en dygtig "agent of influence" med hovedopgave som en neutral politisk iagttager at undergrave tilliden til USA og sammenhold mellem USA og NATO/Europa. I begyndelsen af november måned 1984 forsøgte presseattache A. CHIKIRA, KGB-officer i PR-linien, at få bragt en artikel

9 i Berlingske Tidende og Politiken. Ai t-ikienr-varrtrskr'evet a f generarnr: T C H ^ R V O V T - d^partennentchef i generalstaben for Sovjetunionens Væbnede Styrker og omhandlede skandinavisk sikkerhedspolitik. Hverken Berlingske Tidende eller Politiken ønskede at bringe artiklen Ü,-4-6^-n&vemfeef b le v > -i-nvi-t-ep-et -t-il--e-n-.--k-op-ica-f-f-e på dc-n: 'zu-~rr Tf. novenc-e r.~r^5^ ~prag-t-e_ Z ' ~ V ~ v y r derfor vort indtryk, at ambassaden har lagt pres på D for at bringe artiklen. Ovenstående eksempel synes at være et klassisk eksempel på brug af en "agent of infliience" og det vil ikke være-uventet hvis artiklen bringes i udlandet, citeret som en artikel i Information uden angivelse af forfatternavn. 9. Rejsen til Moskva blev aldrig til noget, men den 6. august mødtes.d og. V.OLO.VIK med KATERINKIN på Den sovjetiske -Ambassade Dagen før havde D rettet henvendelse til Hen herværende ' amerikanske ambassade, hvor han forhørte sig m.h.t. visum for sin sovjetiske hustru og datter. Den 16. august 1985 rejste D alene til USA, hvor han udstationerer i ca. 10 mdr. for Information. 10 Den sikkerhedsmæssige betydning. Som bekendt har Sovjetunionen et højt prioriteret og velorganiseret program for politisk indhentning og "active measures" rettet mod Vesten. \ på D har som påvirkningsagent haft til opgave at øve indflyaels den vestlige offentligheds politiske bevidsthed på linie med de sovjetiske synspunkter. Med baggrund i det beskrevne, anses det for /påvist,\at D

10 fjenden" (USAX, ligesom han i 1977 blev nævnt i residenturets 3-årsplan mod stats-og udenrigsministeriet. I \s978yblev DRAGSDAHL rekrutteret som agent, og i 1980 udsendte Information ham som korrespondent i USA. Under dette ophold forsynede KGB D R A G S D A H L~jn ji---g^*sle. og han blev mindst 3 gange kaldt til 3-lands-møder i Wien. Han skaffede KGB oplysninger om USA's politik og forsvars spørgsmål og han blev betegnet som en god og resultatrig agent. Han vendte i 1981 hjem, og han har siden været i Sovjetunionen flere gange dels for officielt at samle materiale til artikler samt som Informations korrespondent i Moskva I 1,982^ va-i^han til endnu et møde i Wien. Året efter fandt den sidst konstaterede konspirative forbindelse sted mellem KGB og DRAGSDAHL. Som de nævnte eksempler Nqå s ^ g klart belyser, er der ingen tvivl om, at KGB i arbejdet mod de danske politiske mål har anvendt kontakter/agenter, som (helt evident par overtrådt straffelovens 108. Det skal anføres, at det på g ruacl af bevismæssige/politi-

11 CHEBOTOK afholdt sit sidste* møde i juli 1977 med D, hvorefter forbindelsen blev frosset, idet D's frax / / y 7 skilte hustru - ifølge D^- var flblevet o.psøgt af PET og udspurgt..om D's forbindelse til Bovjet-ambassadexi medens D var i USA for Information; D havde iøvrigt under dette møde givet udtryk for nervøsitet over, at CIA kunne have penetreret den sovjetiske ambassade - hvilket ville kunne skaffe ham ubehageligheder. 4./ f a & % Af PR-årsplanen for 1978 fremgår det, at KGB p å tænkte en genoptagelse af forbindelsen til D ved hjælp af en passende dækhistorie. I denne forbindelse var det planlagt at lade Sergey SHISHKIN (co-opteret KGB) deltage. ^ 5,. > -* * '& KGB-officeren Vladimir MININ, der var udset som ny % føringsofficer, mødte iøvrigt D ved en officiel l ejlighed primo * 1 Residenturet mente, at kontakten skulle genoptages, m e n Centret vår skeptiske. (ycfrdijev-l k f ^ Efter at have været hjemme i Centret o p l y s t é Q Q ^ ^ f at D nu har AGENT-status - med YERSHOV som nyt daekn a v n * O t ø - ' w ) Medens D var i USA som korrespondent for Information, rejste han 3 gange til debriefing i Wien. Rejserne blev betalt af KGB. MININ var føringsofficer indtil juni 1982, hvorefter D blev overtaget af KGB-officeren Vyacheslav KATERIN KIN. Man var iøvrigt blevet lidt utryg ved D i Centret, idet rygter fra MfS (Ministerium fiirstatssicherheit) sagde, at D var dobbeltagent (for CIA). På _grund af dis&e S=r^g±pr måt.t.f MUfflj -artee.ide hårdt med D i Wien_ (novemberzdj gember 198?^) - men alt i alt konkluderede residenturet (efter grundige studier), at der V i ^ ^ t ^ ^ a r ^ om^denne^dobb^l/tagentsgak..-

12 I slutningen af 198? mødte D imidlertid i USSR en jødisk kvinde, som han senere giftede sig med. Hun frygtede ikke at få udrejsetilladelse på grund af faderen, der sad fængslet. Denne frygt meddelte hun D på et hotelværelse i Moskva (der var mikrofoneret af KGB), men D svarede dertil, at han kendte en KGB mand i København. KATERINKIN. og ville drøfte sagen med ham. Hvis de sovjetiske myndigheder ikke ville give udrejsetilladelse, ville D fonårsaee en masse. _balladé--? KGB afbrød herefter forbindelsen til D, idet en offentliggørelse af forbindelsen til KATERINKIN ville kunne skade hele 3. departement. Udover de allerede nævnte møder i Wien med MININ, mødte D føringsofficeren KATERINKIN i små bygr uden for København. KATERINKIN kørte med t o g ^ti,l og fra disse møder, og forinden havde residenturet checket for observation i København, i I november/december 1981 var D i USSR, officielt for at besøge IMEMO, men hovedformålet var imidlertid m ødeaktivitet med KATERINKIN. Denne rejse blfev be_-;* talt af KGB. A f PR-årsrapporten for 1977 fremgår det, at D h^r fået penge af KGB for konkrete opgaver, men intet nærmere om opgavernes art. I 1982 understreges det også, at D accepterer penge fra KGB. Arbejdet for KGB: KGB-residenturets årsrapporter nævner dels D som talentspejder og accessagent, men det understreges, a_t: D først, og J:remmest bruges i forbindelse med active-niaasure operationer^imod Hovedfjenden (USA) - via aj^ejdet som journalist. Fremtidig status: j a BARANIKAS, APN-chef (og co-opteret KGB) har efter KGB's brud med D knyttet venskabelige bånd til ham. Dette betyder (ifølgetbé j B, at KGB ønsker at køre forbindelsen videre på et åbent plan

13 (BARANIKAS vil naturligvis vidererapportere samvære%, med D til KGB). X Om KGB vil inddrage D i agentnettet /i^en)er ikke ude-' lukket, men afhænger i høj grad af D's sovjetiske h u stru. Hvis hun bliver i Danmark, vil det nok være tvivlsomt af sikkerhedsmæssige årsager.

14

15 der på dette tidspunkt - efter en lidt aggressiv politisk "opvækst", hvor han i forbindelse med sit partiarbe.ide for VS var involveret i Black PapJ^her bevægel - sen - havde fundet den skarpe pen frem.han nærede et ubændig t had til den amerikanske regering og brugte sit journalistiske arbejde til udgydelser mod USA. Han blev tildelt dæknavnet STOT, og den første føringsofficer var CHEBOTOK KGB fandt straks ud af, at journalistens talenter var mangesidede. Man brugte ham i antiva measures operationer, ligesom han i residenturets 3-års plan for perioden tænktes anvendt mod stats-og udenrigsministeriet Der er dog ingen tvivl om, at hans virkelige styrke lå - og_yel stadig ligger - som påvirkninpsagpnt, va hans journalistvirksomhed. / I 1978 blev pågældende rekrutteret som ap-pnt. og i 1980 udsendte hans blad ham som korrespondent i USA. CHEBOTOK var udrejst og den nye føringsofficer hed MININ. Under opholdet i USA forsynede KGB ham med penge, og han blev i mindst 2 tilfælde kaldt til 3-lands møder i Wien, hvor han mødte MININ. Han skaffede KGB oplvsningpr om USA's politik og forsvårsspørgsmål, og han blev betegnet som en god og resultatrig agent. Han vendte hjem i Han blev i 1982 kaldt til endnu et møde i Wien, hvor ~ 1 1f han igen mødtes med MININ, der på dette tidspunkt var udrejst af Danmark og tjénestegjorde i Moskva. Føringsofficeren i Danmark hed KATERINKIN, med hvem han afholdt yderst konspirative møder i mindre byer på S iælland. Det skal erindres, at journalisten på dette tidspunkt ikke var en hr. hvemsomhelst, idet han i perioden 1930

Tyske troppebevægelser

Tyske troppebevægelser Opgaveformulering: På baggrund af en analyse af det udleverede materiale ønskes en diskussion af om krisen i dagene op til 22. maj 1938 udløstes af tyske troppebevægelser med henblik på invasion i Tjekkoslovakiet

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

Af Jakob Andersen. Tidehverv, 2003, s.25-26.

Af Jakob Andersen. Tidehverv, 2003, s.25-26. Af Jakob Andersen. Tidehverv, 2003, s.25-26. For et par år siden skrev Bertel Haarder følgende om dem, som under den kolde krig havde gået Sovjetunionens ærinde: "Den enkle - men deprimerende - kendsgerning

Læs mere

Retten i Svendborg. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 2. juli 2010 i sag nr. BS R4-153/2007:

Retten i Svendborg. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 2. juli 2010 i sag nr. BS R4-153/2007: Retten i Svendborg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. juli 2010 i sag nr. BS R4-153/2007: Journalist Jørgen Dragsdahl Pederstrupvej 25 2750 Ballerup mod Professor Bent Jensen Vestergaard Regissevej

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B201802F - TSS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. oktober 2013 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Hans Chr. Thomsen, Jon Fridrik Kjølbro og Lone Dahl Frandsen). 17. afd.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

For så vidt angår sagsøgte (1), professor emeritus, dr.phil. Bent Jensen:

For så vidt angår sagsøgte (1), professor emeritus, dr.phil. Bent Jensen: DOM Afsagt den 2. juli 2010 i sag nr. BS R4-153/2007: Journalist Jørgen Dragsdahl Pederstrupvej 25 2750 Ballerup mod Professor Bent Jensen Vestergaard Regissevej 2 5871 Frørup og Chefredaktør Carsten Juste

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat.

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. I marginen har udenrigsråd Brun skrevet sine rettelser og tilføjelser, som

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Islands Brygge 7 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med, at ovn

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. juni 2015 Sag 30/2014 (1. afdeling) Jørgen Dragsdahl (advokat René Offersen, beskikket) mod Bent Jensen (advokat K.L. Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

L=TT SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT. Og den juridiske del af sagen kan i sig selv rejse særlige hidtil uprøvede. I Højesteretssag nr. 3012014 T\IDLEDNING

L=TT SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT. Og den juridiske del af sagen kan i sig selv rejse særlige hidtil uprøvede. I Højesteretssag nr. 3012014 T\IDLEDNING L=TT Advokatpa rtnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København v Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 cvr 35 20 93 52 SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT lett@lett.dk www.lett.dk Adv, René Offersen I Højesteretssag nr.

Læs mere

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC.

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. I Bilag 3a finder du det fulde interview med Tårngruppen, Sarah. Lydfil, interview med Sarah fra Tårngruppen:

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Adgangsforbud i X Kommune

Adgangsforbud i X Kommune 01-06- 2011 T I L S Y N E T Adgangsforbud i X Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Henvendelserne vedrører

Læs mere

Den sikkerhedspolitiske dagsorden, 3. maj 1984

Den sikkerhedspolitiske dagsorden, 3. maj 1984 Den sikkerhedspolitiske dagsorden, 3. maj 1984 Her følger debatten om den sikkerhedspolitiske dagsorden, som den fandt sted i Folketinget med deltagelse af Lasse Budtz (S), udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Jeg påberåber mig min procedure for byretten ( DEN INDANKEDE DOM pag. 71 74 ).

Jeg påberåber mig min procedure for byretten ( DEN INDANKEDE DOM pag. 71 74 ). 2013.10.07. HØJE LANDSRET. Jeg påberåber mig min procedure for byretten ( DEN INDANKEDE DOM pag. 71 74 ). Jeg påberåber mig de herfor udviste præmisser ( DEN INDANKEDE DOM pag. 77 80 ). Overordnet for

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger:

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger: 1 Tilkendegivelse Som opmand i den faglige voldgiftssag: DI Overenskomst 1 v/di for Ferrosan A/S (advokat Sannie Skov Tvermoes) mod CO industri for Fagligt Fælles Forbund for fællestillidsrepræsentant

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 Sag 211/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Jeg kom som adm. overlæge til afdelingen i 1996 og deltog i et forløb med konsulentfirma betinget af forholdene i afdelingen i tiden inden

Jeg kom som adm. overlæge til afdelingen i 1996 og deltog i et forløb med konsulentfirma betinget af forholdene i afdelingen i tiden inden 18.7. 2002 18.7. 2002 18.7. 2002 18.7. 2002 Jeg kom som adm. overlæge til afdelingen i 1996 og deltog i et forløb med konsulentfirma betinget af forholdene i afdelingen i tiden inden Tidlig opmærksomhed

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække.

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Side 1 Urup Kirke. Søndag d. 1. maj 2016 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Salmer.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0188 afsagt den 19. maj 2014 ****************************** KLAGER SM (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Alcudia, Mallorca.

Læs mere

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer?

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? ANALYSE November 2010 Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? Mehmet Ümit Necef Hvordan skal man f.eks. som forælder, som beboer eller blot som privat individ agere i forhold til de

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 DET TALTE ORD GÆLDER

Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 DET TALTE ORD GÆLDER Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 28. juni 2011 J.nr.

Læs mere

Hjemmeopgave om AT: Holstebro gymnasium Mads Vistisen, Dennis Noe & Sarah Thayer

Hjemmeopgave om AT: Holstebro gymnasium Mads Vistisen, Dennis Noe & Sarah Thayer Gruppearbejde: Opgave A Pax Americana? det amerikanske missilskjold og verdensfred (AT eksamen: Fysik og samfundsfag) Problemformulering Denne opgave vil undersøge, hvordan opbyggelsen af et amerikansk

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0677/2009 af Maria Luise Rau, tysk statsborger, om det spanske elselskab Iberdrolas opkrævning

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

F-modul 1: Faglitteraturens genrer

F-modul 1: Faglitteraturens genrer F-modul 1: Faglitteraturens genrer Genre [sjangre] betyder egentlig slægt. Når vi har med tekster at gøre, er der tekster der kan grupperes efter nogle fælles træk. De er med andre ord i slægt med hinanden.

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere

Baggrund. Udkast til svar:

Baggrund. Udkast til svar: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Det talte ord gælder 18. december 2012 Forsvarsministerens taleseddel til besvarelse af Retsudvalgets samrådsspørgsmål S vedr.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) FOA Fag og Arbejde for A, B og C (advokat Jacob Goldschmidt) mod Viborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Gosvig & Slangerup ApS v/ advokat Kristian Nørr Olsen Sjællandsgade 32, 1 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen

Læs mere

Træning skal der til. Efter en times hård træning med forhindringsbane og spring fra minitrampolin(trampet) og springbræt kom tiden til erklæret

Træning skal der til. Efter en times hård træning med forhindringsbane og spring fra minitrampolin(trampet) og springbræt kom tiden til erklæret Ugebrev Nr. 08, skoleåret 2015-16. Dato: 25. september Spionjagt Europa især og resten af verden til dels sidder i åndeløs spænding i 4 år, mens franske, engelske, amerikanske og russiske (østlige) efterretningstjenester

Læs mere

Bill The Book Richardson.

Bill The Book Richardson. Bill The Book Richardson. Jeg har altid været interesseret i alle aspekter omkring brevduesporten, specielt når det har drejet sig om forskellige breduemænds evne til at kunne udvælge kanonerne bare ved

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED 8. Marts 2014 GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 27. MARTS 2014.

FORMANDENS BERETNING VED 8. Marts 2014 GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 27. MARTS 2014. FORMANDENS BERETNING VED 8. Marts 2014 GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 27. MARTS 2014. 1. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til at byde alle hjertelig velkommen, endnu

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

at jeg forstod, at hun havde kræft.

at jeg forstod, at hun havde kræft. at jeg forstod, at hun havde kræft. I dag er løgplænen smukkere end nogensinde. Jeg står og beundrer den side om side med et gammelt ægtepar og en mand med barnevogn. Dorthealiljerne ser misfornøjede ud,

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S Søborg Hovedgade 87 2860 Søborg Nævnet har modtaget klagen den 21. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Den 2. december 2008 blev der indhentet en tingbogsattest på ejendommen.

KENDELSE. Den 2. december 2008 blev der indhentet en tingbogsattest på ejendommen. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/advokat Morten Kaas-Vinther Hillerød Port Sdr. Jernbanevej 18 D 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13949 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xx xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Køb af bil Modtagne

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Logning af internettrafik og s

Logning af internettrafik og  s Datatilsynet Borgergade 28,5. 1300 København K Ejendomme Ældre og Økonomi Mads Toftegaard Madsen Telefon MTM@fredensborg.dk Logning af internettrafik og e-mails Sagsnr. 7.. februar 2017 Fredensborg Kommune

Læs mere

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014.

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a38f7

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Præstø ApS Vesterbro 1 4720 Præstø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klager ikke fik solgt sin ejendom til en

Læs mere