es Y.G B for at be va re chancen før - f?. J Vs r i d e r. r. e periode sy^ - iui ti s k e 1 vad han.tienta.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "es Y.G B for at be va re chancen før - f?. J Vs r i d e r. r. e periode sy^ - iui ti s k e 1 vad han.tienta."

Transkript

1 - er: er i : e v irksorr.he den, men d å dett e tid sou nkt h - ^ eet r. ar.s side /ck) mest været i 6 t f o.rsc É På at es Y.G B for at be va re chancen før - f?..tækk s i n sov ic - i_ (/I rn 1 h u s t ru til Danmark J Vs r i d e r. r. e periode sy^ - iui ti s k e 1 H an; f jr; 2 g på at find e e n n a t u r 1 ig fc rk la r _ n : å m '2)C -r*1 n C ~ r u m o g e e n e f t e r f o Isende tur i S-t C-xSt v a r mild ^ ~ talt f o r b 1 f f e n d e, cg jeg trcr ikk e en gang r.a n selv v ~ c vad han.tienta. ' Set med KC-3 briller har D^s position - dels som en person udstyret ni ed sn or ts ssrde Iss skaro pen og dels som medlem af SNU - været ualmindelig nyttig. Det er ikke uden grund, at han på et tidspunkt i CENTRET blev benævnt som "nr.1" i Danmark, men hvor meget man reelt %/ h a r f å e t ud af denne agent, kan der kun gisne? cm. /\

2 Pio \ I materialet fra KGB-officeren navngives forskellige sovjetiske e. fterre,tningsofficeref og lieres- danske kontakter. Endvidere sovjetiske operationsbetegnelser og formål med disse operationer. KGB 1s terminologi!i à i forbindelse med kontaktpersoner: --^AG^ENT^ ~--Per sorren~^er -'kiar- 'Dver, Bir~ino~dpa r t~e n ~e r ^-f-rar KGB - og_ pâ_g_ælden d e _&r villig til at ad- FORTROLIG KONTAKT : Personen får aldrig direkte at vide, at modparten er fra KGB, men møder foregår hemmeligt - der kan være tale om betaling m.v. KONTAKT UNDER DYBT STUDIE : Kontaktpersonen virker som et lovende agentemne, hvorfor pågældende studeres grundigt i alle personlighedsmæssige og sociale aspekter. Møderne kan foregå hemmeligt. Pågældende får ==:saaf4*^gt=vidc-. -ax- modparter, er f-ra_kgg. OFFICIEL KONTAKT Personen får ikke at vide, at modparten er fra KGB og møder foregår uden hemmelige elementer. Efterfølgende er en oversigt over KGB-officerer, der er - eller har været - operativt aktive i Danmark, samt deres danske kontakter. I forbindelse med kontakterne (agenterne) anvender KGB hyppigt dæknavne og operationsbetegnelser, hvilket i denne redegørelse er anført i parantes efter kontaktpersonens navn: KGB-officer Kontaktperson (dæknavn) kontaktstatus

3 Pio KGB-officer Kontaktperson (dæknavn) kontaktstatus Journalist v/information DRAGSDAHL, Jørgen Johannes Dalitz, cpr. ;y e r s h o v ) Forfatter. cpr. (PALLE) agent. v

4 KGB-officer. Kontaktperson (dæknavn) kontaktstatus. :r s e n, Al eksartdr ov I c h, : f.d. 1/ i Sovjet Pågældende er p.t. tjenestegørende ved ambassaden i København. O * \ / Journalist v/information Å DRAGSDAHL, Jørgen Johannes / \ Dalitz ( CM

5 k o n s p i r a t i v v i r k s o m h e d. KATERINKIN1s forhinriplsp Ved en analyse af KATERINKIN1s aktiviteter stod det klart, at han med månedlig regelmæssighed afholdt hemmelige møder udenfor København med en person. V a grund af KATI&TnKIN1s store sikkerhedsmæssige foran- & i É se rndfre-r rrertmgsr eventuel observation mod sig - i samarbejde med KGBresidenturets operative chauffør og tekniker - konkluderedes det herfra, at kontaktpersonen måtte være en ^ g e ntti g~kgbyagent7 I begyndelsen af marbs 1983 blev agenten identificeret som journalist Jørgen(DRAGSDAHL>. DRAGSDAHL's efterretningsmæssige potentiale kan illustreres af, at han i sit journalistiske^ arbe j_d_e på INFORMATION er beskæftiget med sikkerhedspolitiske emner - og regnes for en kapacitet på området. DRAGSDAHL var endvidere medlem af regeringens Sikker^heds- og Nedrustningspolitiske Udvalg, SNU. DRAGSDAHL blev identificeret ved et yderst konspirativt møde med KATERINKIN, der fandt sted i et tog mellem Farum og København. Før mødet kørte KATERINKIN i sin bil til BILKA i Ishøj hvor han, efter at have parkeret, kørte med S-toget kil Farum S-station, hvor han mødtes med DRAGSDAHL. Forud for mødet havde K G B, efter det foreliggende, placeret kontraobservation mod DRAGSDAHL ved KGBchaufføren og teknikeren. DRAGSDAHL og KATERINKIN satte sig sammen ind i S-toget mod København og førte en lavmælt samtale på engelsk.

6 Sideatvtal: 3 M i w w i i a ai!a S8EMaisaæ»ffi5EB T<- V i V w land. Ha'hs oplysninger til/så%etliié :, nge ské.sojn-den danske ef t.érrethihgst jen.es.te (r ) 'd a itn s-g BiafeS«.dann&t fragg rund./for -en I ^ ' --i /efterforskning^ som med h e n s y n s :tiåv;djerild^sjke,^.i,nk'ei- -fore - løbjg har godtgjort, at" \. " a) -v journalist ved Information -(^ ø r ge-q- DRAGSDAHL-, har,o v e r - tråd t.jgtraf felovens -*T -1 0 & y'j :j-det ha n s.id.én 1 9^78*har v i r k e t.som.''påvirkni.ngsagénfe V -^fer._ KigB~.dRAGSDrA.HL, der af,- ':K b.lev tildelt dskhavhe t.sfot -.^idstiey^at hån's kontakt.på Den sovjetiske Ambass&de i. KJ!ai?finTt^vn var*-.eft^r-rpl yderligere bestynk.é.t-ved'at.-der.. lev afholdt -k o n s p i r a tive møder i Københavns omegn, samt lands-møder.- (Sammenskrivning over- f orhorlde.t vedlægges u n d e r,.,1). /. b) forfatter (, T, har over trådt-s traffelevens_ 1C idet han siden nar?, virket som "påvirkiiingsagent" for KGB. Dét/vides ikke, om. han vidst e}> at hans kontakt. ~i ~~ pa Den sov jetiske Ambassade i København., var.efterretningso'f f ieer, men det m?. formodes i at., han. vår., klar over denne forbindelse.,han har modtaget større., pengesummer den- sovjetiske etterretnings tjeneste, ligesom han..også har afholdt 3-- lands-møder mé.d sin føringsofficer. blev af KGB tildelt dæknavnet 'PRIEST. (Sammenskrivning over forholdet vedlægges under II).

7 Hans holdning, sikkerhedspolitisk, kan meget kort betegne som: atiti NATO/USA og for- nedrustning på grundlag^af "Freeze" - synspunktet. På den anden side er hans holdning til det sovjetiske sys ikke ubetinget positiv, idet han ved enkelte artikler har angrevet Sovjet/fredsbevægelsen samt den sovjetiske brug kemisk krigsførelse. 2. D'-s forbi-ndel s-e_tii^ gen herværende sov lelis.ke ampa:s.saae7:.ki Den første forbindelse til russerne blev konstateret i ap: 1978, hvor D mødtes med SOKOVNIN i forbindelse med en rej; tii Sovjet. - I juli 1978 mødtes D med PR-liniechefen Vladimir MININ,, de var identificeret KGB-officer. De aftalte helt åbent at mødes efter D's Sovjet-tur. I september 1978 mødets D igen med MININ med henblik på at arrangere et interview fc D med en sovjetisk viceadmiral på besøg i Danmark., I noven tje.r 1979 hjalp_d.gfl.u-q.fficer.en.bfv.y A K I N CTASS.)..jned at..o.ver nog'^e artikler 1 forblndetse med nye NATU-raketter. I begyndelsen af 1982 sørgede VOLOVETS fra APN for at etat lere forbindelser i Sovjet til D i forbindelse med hans re til Sovjet for at foretage nogle interviews. Frem til marts 1983 har det således ikke været muligt at konstatere konspirativ forbindelse mellem D og russerne. Ved en analyse af KGB-officeren Vyacheslav KATERINKIN's aktiviteter stod det klart, at han med månedlig regelmæssi hed afholdt hemmelige møder uden for København med en pers KATERINKIN brugte store sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med disse møder timers forsøg på erkendelse og afrystning af eventuelt observation mod sig - i samarbejde med den operative KGB-chauffør og KGB-teknike Den 7/ blev ^^TgerTten^ identificeret som (P~) idet KATER II KIN og D afholdt et yderst konspirativt møde i et tog mellem Farum og Københa v n.

8 V M M 8 Vurdering af D's skribentvirksomhed: D har tidligere udmærket sig ved en udpræget antiamerikansk holdning. Efter hjemkomsten fra en ca. l.årig udstationering i USA (76/77), synes D imidlertid at have dæmpet sin antimaerikanske holdning. -Indtil sl-u-tn-is-g-e-f. a-f s-k-rev-han især på -gr-und-lag- -af -eg - alle fredsbevægelser, herunder begejstret de amerikanske - i hovedsagen beskylder - om ikke USA - så dog REGAN administrationen for at bære næsten al skyld i spændingen mellem supermagterne og for helt at mangle forståelse fo at Sovjetunionens fremturen netop kan være en reaktion på den amerikanske politik.. - -han._be_b.re. j..clej?-_båiie. USA.,.og.MATG-_p.ol.it,iker.ne-,--at-.de..end--. -ikke vil forsøge at'betragte Sovjetunionens udspil som- ei fremstrakt hånd eller i hvert fald et grundlag, man kunn< begynde at tale sammen om. Med hensyn til hans syn på Sovjetunionen og kommunisme, er det næsten påfaldende, at han så godt som aldrig selv forfalder til at kritisere, men heller ikke rose systemet, hverken internt eller m.h.t. den førte udenrigspolitik. Han strækker sig højst til at udtrykke forståelse, f.eks. for Sovjetunionens oprustning, - men gør det mest ved at citere de udvalgte vestlige - ikke mindst amerikanske - "eksperter i østmagtforhold". Der hersker således ingen tvivl om, at D var en dygtig "agent of influence" med hovedopgave som en neutral politisk iagttager at undergrave tilliden til USA og sammenhold mellem USA og NATO/Europa. I begyndelsen af november måned 1984 forsøgte presseattache A. CHIKIRA, KGB-officer i PR-linien, at få bragt en artikel

9 i Berlingske Tidende og Politiken. Ai t-ikienr-varrtrskr'evet a f generarnr: T C H ^ R V O V T - d^partennentchef i generalstaben for Sovjetunionens Væbnede Styrker og omhandlede skandinavisk sikkerhedspolitik. Hverken Berlingske Tidende eller Politiken ønskede at bringe artiklen Ü,-4-6^-n&vemfeef b le v > -i-nvi-t-ep-et -t-il--e-n-.--k-op-ica-f-f-e på dc-n: 'zu-~rr Tf. novenc-e r.~r^5^ ~prag-t-e_ Z ' ~ V ~ v y r derfor vort indtryk, at ambassaden har lagt pres på D for at bringe artiklen. Ovenstående eksempel synes at være et klassisk eksempel på brug af en "agent of infliience" og det vil ikke være-uventet hvis artiklen bringes i udlandet, citeret som en artikel i Information uden angivelse af forfatternavn. 9. Rejsen til Moskva blev aldrig til noget, men den 6. august mødtes.d og. V.OLO.VIK med KATERINKIN på Den sovjetiske -Ambassade Dagen før havde D rettet henvendelse til Hen herværende ' amerikanske ambassade, hvor han forhørte sig m.h.t. visum for sin sovjetiske hustru og datter. Den 16. august 1985 rejste D alene til USA, hvor han udstationerer i ca. 10 mdr. for Information. 10 Den sikkerhedsmæssige betydning. Som bekendt har Sovjetunionen et højt prioriteret og velorganiseret program for politisk indhentning og "active measures" rettet mod Vesten. \ på D har som påvirkningsagent haft til opgave at øve indflyaels den vestlige offentligheds politiske bevidsthed på linie med de sovjetiske synspunkter. Med baggrund i det beskrevne, anses det for /påvist,\at D

10 fjenden" (USAX, ligesom han i 1977 blev nævnt i residenturets 3-årsplan mod stats-og udenrigsministeriet. I \s978yblev DRAGSDAHL rekrutteret som agent, og i 1980 udsendte Information ham som korrespondent i USA. Under dette ophold forsynede KGB D R A G S D A H L~jn ji---g^*sle. og han blev mindst 3 gange kaldt til 3-lands-møder i Wien. Han skaffede KGB oplysninger om USA's politik og forsvars spørgsmål og han blev betegnet som en god og resultatrig agent. Han vendte i 1981 hjem, og han har siden været i Sovjetunionen flere gange dels for officielt at samle materiale til artikler samt som Informations korrespondent i Moskva I 1,982^ va-i^han til endnu et møde i Wien. Året efter fandt den sidst konstaterede konspirative forbindelse sted mellem KGB og DRAGSDAHL. Som de nævnte eksempler Nqå s ^ g klart belyser, er der ingen tvivl om, at KGB i arbejdet mod de danske politiske mål har anvendt kontakter/agenter, som (helt evident par overtrådt straffelovens 108. Det skal anføres, at det på g ruacl af bevismæssige/politi-

11 CHEBOTOK afholdt sit sidste* møde i juli 1977 med D, hvorefter forbindelsen blev frosset, idet D's frax / / y 7 skilte hustru - ifølge D^- var flblevet o.psøgt af PET og udspurgt..om D's forbindelse til Bovjet-ambassadexi medens D var i USA for Information; D havde iøvrigt under dette møde givet udtryk for nervøsitet over, at CIA kunne have penetreret den sovjetiske ambassade - hvilket ville kunne skaffe ham ubehageligheder. 4./ f a & % Af PR-årsplanen for 1978 fremgår det, at KGB p å tænkte en genoptagelse af forbindelsen til D ved hjælp af en passende dækhistorie. I denne forbindelse var det planlagt at lade Sergey SHISHKIN (co-opteret KGB) deltage. ^ 5,. > -* * '& KGB-officeren Vladimir MININ, der var udset som ny % føringsofficer, mødte iøvrigt D ved en officiel l ejlighed primo * 1 Residenturet mente, at kontakten skulle genoptages, m e n Centret vår skeptiske. (ycfrdijev-l k f ^ Efter at have været hjemme i Centret o p l y s t é Q Q ^ ^ f at D nu har AGENT-status - med YERSHOV som nyt daekn a v n * O t ø - ' w ) Medens D var i USA som korrespondent for Information, rejste han 3 gange til debriefing i Wien. Rejserne blev betalt af KGB. MININ var føringsofficer indtil juni 1982, hvorefter D blev overtaget af KGB-officeren Vyacheslav KATERIN KIN. Man var iøvrigt blevet lidt utryg ved D i Centret, idet rygter fra MfS (Ministerium fiirstatssicherheit) sagde, at D var dobbeltagent (for CIA). På _grund af dis&e S=r^g±pr måt.t.f MUfflj -artee.ide hårdt med D i Wien_ (novemberzdj gember 198?^) - men alt i alt konkluderede residenturet (efter grundige studier), at der V i ^ ^ t ^ ^ a r ^ om^denne^dobb^l/tagentsgak..-

12 I slutningen af 198? mødte D imidlertid i USSR en jødisk kvinde, som han senere giftede sig med. Hun frygtede ikke at få udrejsetilladelse på grund af faderen, der sad fængslet. Denne frygt meddelte hun D på et hotelværelse i Moskva (der var mikrofoneret af KGB), men D svarede dertil, at han kendte en KGB mand i København. KATERINKIN. og ville drøfte sagen med ham. Hvis de sovjetiske myndigheder ikke ville give udrejsetilladelse, ville D fonårsaee en masse. _balladé--? KGB afbrød herefter forbindelsen til D, idet en offentliggørelse af forbindelsen til KATERINKIN ville kunne skade hele 3. departement. Udover de allerede nævnte møder i Wien med MININ, mødte D føringsofficeren KATERINKIN i små bygr uden for København. KATERINKIN kørte med t o g ^ti,l og fra disse møder, og forinden havde residenturet checket for observation i København, i I november/december 1981 var D i USSR, officielt for at besøge IMEMO, men hovedformålet var imidlertid m ødeaktivitet med KATERINKIN. Denne rejse blfev be_-;* talt af KGB. A f PR-årsrapporten for 1977 fremgår det, at D h^r fået penge af KGB for konkrete opgaver, men intet nærmere om opgavernes art. I 1982 understreges det også, at D accepterer penge fra KGB. Arbejdet for KGB: KGB-residenturets årsrapporter nævner dels D som talentspejder og accessagent, men det understreges, a_t: D først, og J:remmest bruges i forbindelse med active-niaasure operationer^imod Hovedfjenden (USA) - via aj^ejdet som journalist. Fremtidig status: j a BARANIKAS, APN-chef (og co-opteret KGB) har efter KGB's brud med D knyttet venskabelige bånd til ham. Dette betyder (ifølgetbé j B, at KGB ønsker at køre forbindelsen videre på et åbent plan

13 (BARANIKAS vil naturligvis vidererapportere samvære%, med D til KGB). X Om KGB vil inddrage D i agentnettet /i^en)er ikke ude-' lukket, men afhænger i høj grad af D's sovjetiske h u stru. Hvis hun bliver i Danmark, vil det nok være tvivlsomt af sikkerhedsmæssige årsager.

14

15 der på dette tidspunkt - efter en lidt aggressiv politisk "opvækst", hvor han i forbindelse med sit partiarbe.ide for VS var involveret i Black PapJ^her bevægel - sen - havde fundet den skarpe pen frem.han nærede et ubændig t had til den amerikanske regering og brugte sit journalistiske arbejde til udgydelser mod USA. Han blev tildelt dæknavnet STOT, og den første føringsofficer var CHEBOTOK KGB fandt straks ud af, at journalistens talenter var mangesidede. Man brugte ham i antiva measures operationer, ligesom han i residenturets 3-års plan for perioden tænktes anvendt mod stats-og udenrigsministeriet Der er dog ingen tvivl om, at hans virkelige styrke lå - og_yel stadig ligger - som påvirkninpsagpnt, va hans journalistvirksomhed. / I 1978 blev pågældende rekrutteret som ap-pnt. og i 1980 udsendte hans blad ham som korrespondent i USA. CHEBOTOK var udrejst og den nye føringsofficer hed MININ. Under opholdet i USA forsynede KGB ham med penge, og han blev i mindst 2 tilfælde kaldt til 3-lands møder i Wien, hvor han mødte MININ. Han skaffede KGB oplvsningpr om USA's politik og forsvårsspørgsmål, og han blev betegnet som en god og resultatrig agent. Han vendte hjem i Han blev i 1982 kaldt til endnu et møde i Wien, hvor ~ 1 1f han igen mødtes med MININ, der på dette tidspunkt var udrejst af Danmark og tjénestegjorde i Moskva. Føringsofficeren i Danmark hed KATERINKIN, med hvem han afholdt yderst konspirative møder i mindre byer på S iælland. Det skal erindres, at journalisten på dette tidspunkt ikke var en hr. hvemsomhelst, idet han i perioden 1930

4. VERDENSBANKENS OG VALUTAFONDENS ÅRSMØDE I KØBENHAVN 1970

4. VERDENSBANKENS OG VALUTAFONDENS ÅRSMØDE I KØBENHAVN 1970 4. VERDENSBANKENS OG VALUTAFONDENS ÅRSMØDE I KØBENHAVN 1970 For at forhindre en gentagelse af 1930 ernes økonomiske krise tog USA under anden verdenskrig initiativ til at etablere et nyt økonomisk fastkurssystem,

Læs mere

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 2.1 POUL VILLAUME...4 2.2 BENT JENSEN...5 2.3 THORSTEN BORRING OLESEN...6 2.4 NIKOLAJ PETERSEN...7 3. RIDS OVER DANSK

Læs mere

FORSVARETS AUDITØRKORPS Rapport i anledning af undersøgelsen ved auditør af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste og

FORSVARETS AUDITØRKORPS Rapport i anledning af undersøgelsen ved auditør af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste og FORSVARETS AUDITØRKORPS Rapport i anledning af undersøgelsen ved auditør af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste og Militærnægterforeningen mv. i perioden 19701978. Afgivet den 16.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S013000L- KHN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. juli 2013 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Hans Chr. Thomsen, Jon Fridrik Kjølbro og Lone Dahl Frandsen med domsmænd).

Læs mere

Besøgsforbud til gæst på plejecenter

Besøgsforbud til gæst på plejecenter Besøgsforbud til gæst på plejecenter En kvindes mor havde i nogle år inden sin død været beboer på et plejehjem. I forbindelse med at kvinden besøgte sin mor, opstod der konflikter mellem kvinden og personalet

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Det var 4 års illegalitet, der ventede de

Det var 4 års illegalitet, der ventede de 1 PÅ SPORET AF KOMMU- NISTERNE Politiets overvågning af DKP 1932-1941 Af Torben Jano Det danske politi gennemførte i perioden fra 1932 til 1941 en systematisk og omfattende overvågning af Danmarks Kommunistiske

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 43. møde Onsdag den 19. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger (hasteforespørgsel). Af

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 11. Rejser og repræsentation mv.

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 11. Rejser og repræsentation mv. FARUM-KOMMISSIONEN Bind 11 Rejser og repræsentation mv. Bind 11 Rejser og repræsentation m.v. Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital.

2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital. 2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital. Resumé: Udtalt, at en borger var berettiget til behandling på et andet sygehus i medfør af 17 i bekendtgørelse om

Læs mere

Advarsel for overtrædelse af lydigheds- og loyalitetspligt. Underretningspligt

Advarsel for overtrædelse af lydigheds- og loyalitetspligt. Underretningspligt 20-5. Forvaltningsret 12.1 1.4. Advarsel for overtrædelse af lydigheds- og loyalitetspligt. Underretningspligt En museumsinspektør fik en skriftlig advarsel på baggrund af en episode hvor han i sin chefs

Læs mere

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp Udarbejdet af Enhed for

Læs mere

Udredningen bør afgives til regeringen senest den 1. oktober 2006 med henblik på efterfølgende offentliggørelse. Kildemateriale

Udredningen bør afgives til regeringen senest den 1. oktober 2006 med henblik på efterfølgende offentliggørelse. Kildemateriale Bilag 1 Kommissorium for udarbejdelse af en historisk udredning om omstændighederne i forbindelse med Grønlands ændrede status fra koloni til ligeberettiget del af riget ved ændringen af grundloven i 1953:

Læs mere

2005-11-30: Redegørelse om konkurrenceforhold i vvs-branchen

2005-11-30: Redegørelse om konkurrenceforhold i vvs-branchen 2005-11-30: Redegørelse om konkurrenceforhold i vvs-branchen Resumé Journal nr. 1120-0201-0332/SEK/KB 1. På baggrund af en mistanke om, at der foregik kartelaktiviteter i vvs-branchen, gennemførte Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2006 Nr. 3/2006 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Styr på arbejdspresset i Kriminalforsorgen 16 Dansk Fængselsforbund: For få påbud fra Arbejdstilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Metoderapport SKUP 2011

Metoderapport SKUP 2011 Metoderapport SKUP 2011 We will create a poverty museum in Bangladesh. Like you have a museum for keeping dinosaurs - we will make a museum to show how poverty looked like. Nobelprismodtager Muhammad Yunus,

Læs mere

3F og bekæmpelse af forskelsbehandling

3F og bekæmpelse af forskelsbehandling 3F og bekæmpelse af forskelsbehandling Analyse af integration og evne til at håndtere forskelsbehandling November 2006 Forfatter: JLP Sidst gemt: 23-11-2006 16:39 Sidst udskrevet: 24-11-2006 16:34 Q:\Projekt\0182-05

Læs mere