Referat for møde i Indre By Lokaludvalgs Byudviklingsgruppe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for møde i Indre By Lokaludvalgs Byudviklingsgruppe"

Transkript

1 Referat for møde i Indre By Lokaludvalgs Byudviklingsgruppe Tid: tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17,00-19,00 Sted: Huset i Rådhusstræde Deltagere: Anton Skovle, Lise Frandsen, Kjeld A. Larsen, Ingolf Ibus, Hans Henrik T. Ohlsen, Lars Richard Rasmussen, Lilian Sølbeck, Marietta Bonnet og Henning Lyhne Afbud: Jens Erik Frandsen, Thom Jepsen, Margot Riis, Birgit O Sullivan og Moritz Schramm 1/ Præsentation af nye medlemmer i arbejdsgruppen Lilian Sølbeck deltog for første gang Tovholderne opfordrer deltagerne i Byudviklingsgruppen til løbende at komme med forslag til gruppens dagsorden 2/ Godkendelse af referat fra den 25. september og valg af referent Referatet blev godkendt, og Marietta og Kjeld valgt som referenter 3/ Erhvervsparkering i Indre By På sidste LU-møde blev nedsat en ad hoc gruppe til at komme med forslag til at løse de store problemer vedrørende erhvervsparkering og af- og pålæsning af varer i Indre By. Ad hoc gruppen består af Byudviklingsgruppen tillige med lokaludvalgsmedlemmerne Jan Baltzersen og Kirsten Sloth. Vi opfordrer alle til at komme med gode forslag, som i første omgang skal forelægges på næste lokaludvalgsmøde. Jan: Alle byens dampledninger skal udskiftes til fjernvarmeledninger, og her skal håndværkerne have mulighed for at parkere dagen igennem, for det tager tid at skifte rør. Ingolf har studeret det udsendte materiale og finder, at der må skabes en sammenhæng mellem private og erhvervs-parkeringer. Det viser, at der er meget forskellige parkeringsbehov, der kræver en større analyse, hvis alles behov skal tilgodeses og der kan skabes en sammenhæng. Det vil være godt i det videre arbejde at få en oversigt over hvor mange beboerlicenser der udstedes til de enkelte områder, og hvor mange der gør brug af erhvervslicenser. For nogle ville parkeringsbehovet kunne dækkes, hvis beboerlicensen også gjaldt et bevogtet park and drive anlæg ved en større station uden for byen. Der efterlyses oversigt over parkeringsmuligheder og parkeringsforhold, hvordan kan parkeringshuse bruges osv. Et større overblik vil gøre det nemmere at udarbejde en behovsanalyse og skabe en sammenhæng mellem de forskellige parkeringsformer. Oversigten vil også kunne bruges i forhold til information til beboere omkring, hvor parkering er mulig. Kjeld: Der er flere forskellige trafikantgrupper: gennemkørende trafik, pendlere udefra, beboerlicensindehavere, erhvervskørsel og delebilstrafikanter. Arealerne til parkering er begrænsede, eksempelvis i form af gadeparkering, p-huse, private gårde, delebils/elbils/handicap reserverede arealer, og

2 flere trafikantgrupper kæmper om samme arealer, eksempelvis også cyklister. Den gennemkørende trafik optager ikke P-pladser i byen, men optager i al fald plads. Kjeld havde fundet en pjece fra Bente Frost tid i 1990 erne, da man påbegyndte planerne om en havnetunnel og trafiksanering af Indre By da ingen vil bruge tunnelen, hvis det koster noget, må man lave restriktioner for at få folk til at tage tunnelen og lette trykket på eksempelvis Bremerholms-gennembruddet. Prioriteringen for P-pladser burde være som følger: Erhvervskørsel skal tilgodeses først Beboere Pendlere Gennemkørende trafik Hvis man vil bo i indre Tokyo, må man fortælle, hvor man kan have sin bil parkeret. P-arealet i de private gårde er der ikke taget højde for, og hvis man kunne fjerne pendler-biler fra gårdene, ville det være muligt at få P-pladser til erhverv. Lise: I Italien er der miljøzoner, hvor kun beboere og håndværkere/erhvervsdrivende med ærinde har lov til at holde. Marietta: Problem at overrule privat ejendomsret over P-pladser i gårde. Lise: Gør det lettere at leje bil, mange folk vil gerne undvære egen bil, bare de har let adgang til at få fat i en bil, når de skal bruge den. Kjeld: en tysk forsker har arbejdet meget med delebiler en delebil siges at kunne fjerne op til 4-5 biler, hvis den udnyttes korrekt. Desuden mangler der også cykelparkeringsarealer, hvilket optager gadeareal. Derfor er prioriteringen højst nødvendig. Kjeld havde rundsendt en parkeringsredegørelse, der nævner nogle af disse ting på side 7-8: Gøre bilejerne mere opmærksomme på P-husmuligheder i byen Delebil. En analyse af mange nytilflyttere til byen viser, at der er et lavere bilejerskab blandt de yngre tilflyttere. På Carlsberg bygger man en højere og tættere by med samme P-normer som i omegnen, således at de nye beboeres biler belaster de fattigere områder i Sydvest og på Vesterbro. Lilian: En havnetunnel vil fjerne meget af trafikken. Lars: Alle analyser viser, at det vil den ikke, hvis ikke man kombinerer gulerod med pisk. Lise: I Nice har man lavet en letbane på tværs af byen det er charmerende, og 10 min. føles ikke som lang tid, fordi man ved, at den kommer regelmæssigt (ikke som en bus, der sinkes af trafikken). Der skal flere ting til for at få bilister til at sætte bilen. Vi burde slå på kvaliteterne ved at have en letbane. Ingolf: Havnetunnel man skal beskrive formålet med at lave den. Skal den bygges for at få trafikken væk fra byen, skal den planlægges derefter mht. fra- og tilkørsler. Der skal satses på infrastruktur for at folk kan komme til Parken, uden at skulle bruge bil (ved store kampe og arrangementer i Parken er alle beboerpladser optaget i flere km fra Parken), og der skal være tilgængelig information om, hvor man kan holde. 1 licens pr. husstand (max. nogle steder er der kun plads til 1 bil pr. 2 husstande). Marietta: behov for holdningsbearbejdning for at få folk til 1) droppe idéen om, at man har ret til at have bil, selv om man bor i byen 2) at det ikke er fint at bruge de offentlige transportmidler måske lige akkurat metro og tog, men ikke bus. Lars: 2/3 af indbyggerne i Kbh. har ikke nogen bil. Deleøkonomien er på vej, der er nedgang i bilsalget i store byområder i USA, mens man deler bil vha. apps m.v., vi mangler bare at få gennembruddet i København. Skinnefaktoren (det at det er finere at køre i tog end i bus) er kendt.

3 Kjeld: Letbanelinjer kan give områder med stoppesteder et løft. Det er vedtaget på Folketingsniveau at få lavet en undersøgelsesrapport for hovedstadsområdet om letbaner, som også er blevet støttet med et beløb i Københavns Kommunes budgetforliget for Desværre er det tanken, at den eneste planlagte letbane i Københavns kommune skal stoppe ved Nørrebro Station og ikke føres ind til Indre By, hvilket ikke er en god idé, så længe busserne på Nørrebrogade bliver stærkt forsinket på vej ind til IB. Lars: De Radikale i Hovedstadsregionen støtter letbaner. Egentlig er letbaner bedre på korte afstande, suppleret af metro, der rækker længere ud. Nogle af de bedste erfaringer fra London og Stockholm har været hos erhvervslivet, idet der pludselig blev skabt plads til, at man kunne køre ind til byen. Endelig skal vi ikke glemme, at man også kan få håndværkere til at benytte alternative transportmidler, ladcykel m.v., hvilket blev pointeret af Kirsten Sloth på sidste lokaludvalgsmøde. Turistbusser: I trafikrapporten har vi foreslået at erstatte turistbusser med både, der sejler krydstogtsgæster ind til byen. Lilian: Gammel Strand plejede før metrobyggeriet at blive hjemsøgt af 4-5 store turistbusser der spærrede det halve af gaden. 4/ Borgerhenvendelse om grøn sti ved Rådhuspladsen mm Lokaludvalget har modtaget en henvendelse fra Henning Lyhne, som foreslår etablering af en 10 km grøn gangsti. Forslaget rundsendes til Byudviklingsgruppens medlemmer. Vi har inviteret forslagsstilleren til at komme til gruppens møde. Indlæg ved Henning Lyhne om sit museums/fæstningsring-projekt. Kjeld: Trafikplanen, som en gruppe blandt LU-medlemmer har lavet, har også en vision for at prioritere netop gående i de centrale bydele. Et museumsprojekt bør indeholde gode adgangsmuligheder med offentlig transport til besøgende og ikke satse på P-pladser, når museet ligger i de indre bydele Projektet bør også fremlægges for det samlede Indre By Lokaludvalg, så udvalget anbefaler, at det kunne vælges som et af LU s projekter for Kommuneplan Det blev foreslået, at lokaludvalget arrangerer en guidet tur langs udvalgte dele af stiruten. Lilian Sølbeck: Man er nødt til at have omegnskommunerne med for at få bygget P-pladser ude ved stationerne, så folk ikke tager deres bil med ind til Indre By. Lars: Det er muligt på langt de fleste stationer at parkere bilen. Det må være på tide at få inkorporeret de forskellige strategier for cykling, fodgængere, bilister etc. Hans-Henrik: Frank Jensen havde foreslået at Kbh. skulle betale for P-pladser, der blev oprettet i omegnskommunerne. 5/ Forskellige TMF-projekter om cykelruter Teknik- og Miljøudvalget har i en henvendelse til sekretariatet gjort opmærksom på en række tiltag i forbindelse med supercykelstier: Havneringen, Københavnerruten og Allerødruten. Vi rundsender den omtalte henvendelse til Byudviklingsgruppens medlemmer. Hvordan forholder vi os til projekterne, specielt de strækninger der løber gennem Indre By. Supercykelsti-pjece: Løs definition på side 16, som indeholder nøgleordene tilgængelighed til nettet, fremkommelighed, komfort og sikkerhed og tryghed. Der er planlagt 9-10 stier men blandt de tre fremsendte projekter er kun 2 ægte supercykelstier: Københavnerruten og Allerødruten, mens Havneringen

4 er et projekt alene inden for Københavns Kommune. Københavnerruten dækker større dele af København og kører så nordpå. Realdania-Fonden burde opfordres til at finansiere broer i forbindelse med Havneringen på strækningen fra Sydhavnen ind til Indre By og til den nye Nyhavnsbro. Ingolf: hvad er vores rolle? Høring, kommentarer..? Projektet er et samarbejde mellem adskillige forstadskommuner og KK. Man får via ansøgning en stor støtte fra staten (via Vejdirektoratet). Lars: Relevant for IB, har brugt Albertslund-cykelruten en del, der kører fint fra Rødovre, men fra IB til Rødovre bruger man lang tid så formålet må være at lave hurtige ruter gennem IB, hvilket kræver enorme investeringer. Det gode eksempel er cykelstien på Frederiksberg, der starter ved den tidl. Landbohøjskolen, og hvor man kører på separate tracéer. På november- eller december-mødet i IBLU kommer der en fremlæggelse af planerne for supercykelstier. Der er også diskussionen om, hvorvidt Københavnersupercykelstien skal køre gennem Christiania, og p.t. er der lagt op til kamp. Måske skulle vi konferere med Christianshavns LU og bede Christian om at finde frem til den person i CLU, der beskæftiger sig med det. 6/ Høring om supplerende VVM-redegørelse for metro til Nordhavn Da hovedparten af strækningen befinder sig på Østerbro vil vi henvende os til Østerbro Lokaludvalg for at få information om, hvad dette lokaludvalg vil foretage sig. Vi vil samtidig spørge vor egen metrorepræsentant Anthon Ørnbo Skovle om eventuelle kommentarer. Kjeld: Det er en ren Østerbro-sag iflg. Chr. Christensen. Kjeld har sendt mail til Axel Thrige, formand for Østerbro LU for at høre nærmere. 7/ Cykelstier på Gothersgade Som opfølgning på sidste byudviklingsgruppemøde sætter vi et forslag fra Teknik- og Miljøudvalget om cykelstier på Gothersgade til kommentering igen. Der blev uddelt bilag på sidste møde. Vi kom med nogle få kommentarer, specielt vedrørende de store kryds se det rundsendte referat. Projektet kommer på dagsordenen på lokaludvalgsmødet torsdag den 13. november. Har vi yderligere forslag? Der har været kritik af, at 13 P-pladser er taget for at bygge cykelstien. HH: På Kommunehospitalets område er der adskillige P-pladser, som ikke bruges intensivt. De hører til universitetet og bruges af fuldtidsansatte, der dog ikke bruger dem om aftenen. Jf. i øvrigt seneste referat. 8/ Henvendelse til TMU vedrørende Østre Anlæg op til den ny Museumshave Ingolf Ibus vil fremlægge problemstillingen og komme med formulering af henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen. Skal vi lave en henvendelse til TMU om sammenhæng mellem parkerne, bedre belysning m.v. for at parken fremstår mindre forsømt og utryg det foreslås at LU retter en henvendelse til TMU. Ingolf læste et udkast op. Godkendt med følgende tilføjelser. Man kunne måske bemærke, at de afholdte musikarrangementer havde relativt få tilskuere, set i relation til støjbelastningen og mangel på oprydning efter fester. Vigtigt at folk får besked om, hvor de kan klage i tilfælde af støj. Desuden er der observeret et antal hjemløse, der overnattede i parken. Ingolf sender henvendelsen ud, når bemærkningerne er føjet ind, og tager kontakt med sekretariatet om det videre forløb.

5 9/ Forslag om et borgermøde vedrørende de centrale pladsers og husfacadernes udformning Vort forslag var på dagsordenen på sidste lokaludvalgsmøde, men punktet blev udskudt, således at vi har mulighed for at komme med forslag til et borgermødes afholdelse, herunder forslag til borgermødets form, oplægsholdere etc. Der sker løbende en række ændringer af centrale pladser, deres indhold tillige med husfacaders udformning, som ikke altid vækker den store begejstring blandt byens borgere. Lokaludvalget har brugt ordet tarveliggørelse som et godt udtryk for den oplevede tendens. Seneste eksempel er planerne om NETTOs indtog på Rådhuspladsen. Der eksisterer styringsredskaber på området, eksempelvis dokumenter om arkitekturpolitik, om byrumsinventar og om designpolitik, men en helhedstænkning er fraværende. Kjeld: Det er vigtigt, at vi får nogle vidende indledere, hvis vi skal lave et borgermøde. Fra KK s side stadsarkitekten, og derudover Kulturarvsstyrelsen Forskønnelsesforeningen Jens Kvorning Peter Olesen Mads Nørgaard Allan Mylius Thomsen, dvs. personer med kant. Er det Metroselskabet, der bestemmer, hvad der skal være på forpladserne, eller hvad er status? Der burde måske laves ny borgerdialog om Højbro Plads og Gammel Strand, som risikerer at blive smadret, samt Rådhuspladsen. Hard Rock Café flytter til Rådhuspladsen oven på Netto (V. Voldgade lige ved Strøget, tidl. Vangsgaard/Danske Bank-lokaler). Det er kun forpladsen og placeringen af elevatorer, lysskakter og cykelparkeringen, Metroselskabet kan bestemme. Vi kan bede Metrogruppen og formandskabet tage sagen op for at få en status for forpladserne. 10/ Dagsordenspunkter fra Teknik- og Miljøudvalget På sidste TMU-møde var kun et punkt med relevans for Indre By på dagsordenen, nemlig cykelprojektet Havneringen se vor egen dagsorden punkt 5. Kjeld opremsede dagsordenpunkter fra , herunder startplan for Tivolihjørnet. Det ser stadig ret voldsomt ud, sammen med forslag om P-pladser, som automatisk udløses, og som skal placeres på Scalagrunden, på trods af at det ligger lige ved siden af Hovedbanegården. Den nye dagsorden for TMU den 3/11 omhandler bl.a. et punkt om erstatningspladser for nedlagt P-pladser. 11/ Eventuelt nyt fra Metrogruppen Anton Skovle fra Sortedamsgruppen fremlægger eventuelt nyt. Christian vil sætte flg. på dagsordenen for LU-mødet: Der er sket flere højresvingsulykker ved udkørslen fra byggepladsen Øster Søgade til Dag Hammarskjölds Allé. Der børes sættes et trafiklys op ved udkørslen gruppen havde faktisk gjort opmærksom på problemstillingen i god tid. 12/ Turistbusstrategi På lokaludvalgsmødet den 9. oktober blev dagsordenspunktet om turistbusstrategi udskudt. Vi har bedt om at komme med i samarbejdsgruppen for turistbusser og har fået bekræftet, at vi vil blive inviteret med, når der sker noget. Der er kommet et kæmpekatalog med forslag (tidligere sendt rundt).

6 13. Besvarelse af henvendelser til lokaludvalget via hjemmesidens Idekort Der er ikke kommet borgerhenvendelser med relevans for Byudviklingsgruppen se hjemmesidens Idekort 14. Fastsættelse af datoer for kommende møder Næste møde er torsdag den 27. november kl Næste møde herefter fastsættes til tirsdag den 27. januar Eventuelt

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009

Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009 Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009 Velkomst Kim Christensen, formand for Nørrebro Lokaludvalg Det er i EU disse ting vedrørende luftforurening bliver besluttet. Vi skal tage

Læs mere

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet vidbog HVIDBOG - OFFENTLIG HØRING 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANSTRATEGI 2010 - GRØN VÆKST OG LIVSKVALITET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl.

Læs mere

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 trafikpolitisk program appendices juni 2013 Indhold Appendix 1: Baggrund for vision og principper...

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200)

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) 4. Sikker By uge (2011-35200) 5. Trafikforsøg på Elmegade (2011-35200) 6.

Læs mere

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d. 02.12.2008 Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d. 28.08.2008

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

Metro, letbaner og trængselsafgiften

Metro, letbaner og trængselsafgiften Metro, letbaner og trængselsafgiften Udspil til hurtig udbygning af den kollektive trafik December 2011 Metrolinjerne M4, M6 og M7. Letbanenet for det samme beløb. Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Borgermøde om vinge 16/4/2012

Borgermøde om vinge 16/4/2012 Borgermøde om vinge 16/4/2012 Introduktion af borgmesteren Velkomen til. Nu skal vi genstarte udviklingen af Vinge Ny by. I første omgang genstarter vi den offentlige proces. Dette er muligt pga. den erhvervelse

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-151630) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2012-170303) 2 3. Formandens

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere