Matrikel 7t, Lilballe By, Eltang, beliggende Eltangvej 140.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matrikel 7t, Lilballe By, Eltang, beliggende Eltangvej 140."

Transkript

1 MELDGAARD MILJØ A/S Askelund Aabenraa By- og Udviklingsforvaltningen Industri CVR-nr P-nr.: Tillæg til miljøgodkendelse til nyttiggørelse af affaldsprodukter, dispensation til anvendelse af slagger som bundsikring samt tilladelse til etablering af opsamlingsbassin til overfladevand. Etape 5 og 6 Nytorv Kolding Telefon Telefax EAN Dato 11. oktober 2016 Sagsnr. 16/10018 Løbenr /16 Sagsbehandler Irene Samsøe Figen Direkte telefon Matrikel 7t, Lilballe By, Eltang, beliggende Eltangvej 140.

2 Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af affaldsprodukt, dispensation til anvendelse af slagger som bundsikring samt tilladelse til etablering af opsamlingsbassin til overfladevand. Meldgaard Miljø A/S Askelund Aabenraa CVR-nr.: Beliggende: Eltangvej 140, 6051 Almind P-nr.: Sammendrag Virksomheden ønsker at etablere en plads til håndtering, opbevaring og sortering af forskellige affaldsfraktioner. Ansøgningen er en forlængelse af den oprindelige ansøgning af 27. juni Matriklen er beliggende i tidligere råstofgraveområde. Virksomheden ønsker over en 10-årig periode at etablere befæstet plads på hele matriklen. Matriklen er opdelt i 6 etaper. Dette tillæg til miljøgodkendelse omfatter udelukkende etablering af etape 5 og 6, der er de sidste etaper i anlægsprojektet. Miljøgodkendelse til drift af pladsen samt tilladelse til tilslutning til offentlig kloak er meddelt separat. Med udgangspunkt i placering af virksomheden, indretning og drift af produktionen og de beskyttelsesforanstaltninger, der vil blive etableret, vurderes virksomheden at kunne drives uden at give anledning til forurening eller gener af betydning. Virksomheden er omfattet af VVM-bekendtgørelsen 1. Kolding Kommune har i henhold til VVMbekendtgørelsen foretaget en VVM-screening og vurderet, at der ikke er behov for udarbejdelse af en VVM-redegørelse for etablering og drift af virksomheden. Denne godkendelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år fra den er meddelt. Forudsætningerne for godkendelsen ses i afsnittet: Grundlaget for afgørelse. 1 Bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Side 2

3 Indhold Sammendrag... 2 Kolding Kommunes afgørelse... 5 Vilkår... 5 Generelt... 5 Indretning og drift... 5 Luftforurening... 7 Affald... 7 Spildevand... 7 Olietanke / beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand... 8 Støj... 8 Lavfrekvent støj og infralyd... 9 Vibrationer... 9 Egenkontrol Ekstern støj Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer Driftsjournal Indberetning Ophør Øvrige bemærkninger Vurdering VVM Færdiggørelse Kortlægning Klagevejledning Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven Grundlaget for afgørelse Lovgrundlag m.m Sagsakter Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Vurdering Beliggenhed Indretning og drift Side 3

4 Luft Støj Affald / farligt affald Egenkontrol Driftsjournal Beskyttelse af jord og grundvand Spildevand Virksomhedens ophør Basistilstandsrapport Udtalelser Kopimodtagere Bilag 1. Oversigtskort 2. Situationsplan 3. Drikkevandsinteresser 4. Ansøgningsmateriale Side 4

5 Kolding Kommunes afgørelse Kommunen godkender efter miljøbeskyttelsesloven 2, 19 og 33 Meldgaard Miljø A/S Askelund Aabenraa CVR-nr.: P-nr.: Beliggende: Eltangvej 140, 6051 Almind på følgende vilkår: Vilkår Generelt 1. Tilladelse gælder alene det skitserede projekt af 14. juni 2016 benævnt etape 5 og 6 på adressen Eltangvej 140, 6000 Kolding. 2. Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. 3. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for og kendt af personalet på anlægget, som således er orienteret om godkendelsens indhold. 4. Der skal på anlægget foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan der skal foretages fornøden modtagekontrol og hvordan der skal ageres i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal være udarbejdet inden arbejdet påbegyndes. Instruksen skal forelægges tilsynsmyndigheden. 5. Projektet skal gennemføres inden 24 måneder fra igangsættelse af anlægsarbejdet. Indretning og drift 6. Arealet skal indrettes, så overfladevand ledes mod opsamling i bassin. 7. Aktiviteter omfattet af denne miljøgodkendelse må kun ske på hverdage / mandage - fredage i tidsrummet kl samt lørdage kl Opstart af maskinel og tilkørsel af personbiler kan dog ske i tidsrummet mandag fredag. 2 Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Side 5

6 8. Olier, benzin og andre hjælpestoffer skal opbevares aflåst, under tag og med opsamlingsbund. Service, påfyldning og olieskift mm. skal foregå, så der ikke kan ske udslip til jord og grundvand. 9. Spild skal straks oprenses og bortskaffes efter kommunens retningslinjer. 10. Der må ikke opbevares eller udspredes kemiske midler som f.eks. støvdæmpende midler, plantegift eller vejsalt under anlægsarbejdet. 11. Virksomheden må ikke medføre støvgener. I tørre perioder skal adgangsveje og interne veje m.v. vandes i nødvendigt omfang. Støjvold 12. Støjvolden skal opføres i kategori 1 jord. Bassin 13. Bassin til overflade- og spildevand skal dimensioneres således, at der maksimalt kan ske overløb hvert 10. år. 14. Anvisning/vejledning fra leverandøren for transport, opbevaring og opsætning af bassin skal følges. 15. Enhver ændring af anlægget og ændring i brugen af bassinet kræver forudgående skriftlig accept fra godkendelsesmyndigheden. 16. Kontrol af styrke og tæthed af bassin skal udføres af autoriseret kontrollant og som beskrevet i Bekendtgørelse om beholderkontrol 3 minimum hvert 10. år. Slagge: 17. Gennemsnitligt må der maksimalt oplægges et affaldsslaggelag på 2 m i gennemsnit. 18. Affaldsslaggen skal overdækkes med tæt belægning i form af asfalt eller beton. 19. Overfladevand fra befæstede områder skal opsamles. 20. Affaldsslaggen skal kantafgrænses i hele lagtykkelsen, så det sikres, at der ikke kan ske udvaskning af affaldsslaggen til jord eller grundvand. 21. Affaldsslaggen skal anbringes minimum 2 m over højeste grundvandsspejl. 3 Bekendtgørelse nr af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. Side 6

7 22. Øvrige krav efter Restproduktbekendtgørelsen 4 skal overholdes. 23. Det skal sikres, at der ikke kan ske nedsivning fra affaldsslaggen til grundvandet under anlægsarbejdet. 24. Der skal ske afdækning af åbne kanter ved affaldsslaggelaget indtil disse tildækkes. 25. Der skal indsendes analyser af affaldsslaggerne til kommunen inden anvendelse. 26. Der må ikke oplægges affaldsslagge indenfor en radius på 300 m fra drikkevandsbrønd NV for matriklen se bilag 3. Luftforurening 27. Driften af anlægget må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. 28. Ved tilrettelæggelse af driften skal det sikres, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område, dette kan f. eks. ske ved vanding eller befugtning. 29. Hvis der uden for ejendommen konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvgenerne skal afhjælpes. Affald 30. Spildolie og andet farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller forsynet med spildbakke og placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal være mærkede, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Affaldet skal bortskaffes til godkendt modtager. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på anlægget. 31. Affald skal opbevares og bortskaffes i henhold til Kolding Kommunes affaldsregulativ. Spildevand 32. Eventuelt sanitært spildevand skal opsamles og bortskaffes til godkendt modtager. 33. Der må ikke vaskes materiel på pladsen under anlægsarbejdet. 4 Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret bygge- og anlægsaffald med senere ændringer. Side 7

8 Olietanke / beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 34. Entreprenørtanke skal være typegodkendte og der skal være mærkeskilt på tankene med oplysninger om fabrikantens navn, hjemsted, tankrumfang, tanktype, fabrikationsnummer og fabrikationsår. 35. Påfyldningspistol for motorbrændstof skal være sikret, så påfyldning kun kan ske med manuel aktivering af pumpe og pistol skal være med automatisk stop ved fuld tank. 36. Tanke til motorbrændstof skal sikres mod overfyldning ved en overfyldningsalarm og skal sikres mod påkørsel. 37. Eventuelt spild af olie eller brændstof skal straks opsamles. Ved større spild og / eller uheld skal der straks ringes 112 og Kolding Kommune skal orienteres. Støj 38. Anlæggets støjbelastning, målt udendørs som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) må ikke overskride nedenstående grænseværdier, målt i ethvert punkt uden for skel. Ved enkeltliggende boliger i det åbne land, vurderes støjen ved udendørs opholdsareal i op til 15 m fra boliger. De i tabellen anførte grænseværdier skal overholdes inden for bestemte tidsrum jfr. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder. Periode Tid Industri Bolig Åbent land Mandag fredag db(a) 45 db(a) 55 db(a) Mandag - fredag db(a) 40 db(a) 45 db(a) Mandag - fredag db(a) 35 db(a) 40 db(a) Lørdag db(a) 45 db(a) 55 db(a) Lørdag db(a) 40 db(a) 45 db(a) Søn og helligdag db(a) 40 db(a) 45 db(a) Lørdag og søndag db(a) 35 db(a) 40 db(a) Referencetidsrum o o o o For samtlige dagsperioder undtagen lørdage skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede 8 timers tidsrum mellem kl og kl På lørdage skal grænseværdierne i dagsperioden kl til kl overholdes indenfor 7 timer og kl til kl inden for 4 timer. For samtlige aftenperioder skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time i tiden kl til kl For samtlige natperioder skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastede halve time i tiden kl til kl Side 8

9 39. I perioden mandag-fredag kl må der kun forekomme kørsel med personbiler samt klargøring til opstart på anlægsarbejdet. Selve anlægsarbejdet må først påbegyndes kl Lavfrekvent støj og infralyd 40. I berørte bygninger må den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen målt indendørs ikke overstige følgende: Anvendelse A-vægtet (10-1 G-vægtet infralydniveau, db Beboelsesrum, herunder i børneinstitution, og lignende, kl Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum Øvrige rum i virksomheder Reference tidsrum: Støjgrænserne gælder for ekvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 min, hvor støjen er kraftigst. Vibrationer 41. Virksomhedens vibrationsbidrag i bygninger uden for virksomhedens eget areal må ikke overstige følgende værdier: Område Kl (db) Kl (db) Vægtet accelerationsniveau, Law i db Vægtet accelerationsniveau, Law i db Erhvervsområde Blandet bolig- og erhverv Boligområde Grænseværdi for vibrationer, db re 10-6 m/s 2. Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S. Side 9

10 Egenkontrol Ekstern støj 42. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal virksomheden gennem målinger eller beregninger dokumentere, at vilkår nr. 39 er overholdt. Dokumentationen kan dog højst forlanges en gang årligt. Dokumentationen skal ske enten i form af resultater af støjmåling udført efter Miljøstyrelsens Vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 eller beregninger udført efter Den Nordiske Beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Målinger eller beregninger skal udføres af et laboratorium / firma, der er optaget på listen over godkendte laboratorier udarbejdet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Et eksemplar af rapporten med dokumentation af måle- og beregningsmetode skal sendes til Kolding Kommune senest 1 måned efter, at målingerne/beregningerne er udført. Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer 43. Målingerne skal udføres i overensstemmelse med anvisningerne i Orientering fra Miljøstyrelsen: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø nr. 9/1997. Vibrationsbidraget måles som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau i db re 10-6 m/s 2 med integrationstid på 2 sek. Vibrationsbidraget måles i det mest belastede punkt i bygningen. Grænseværdierne anses for overholdt, hvis bidraget målt i terræn eller bygningsfundament er 15 db lavere end tabellens værdier. Måleresultaterne for lavfrekventstøj og vibrationer må ikke være højere end de fastsatte grænser. Virksomhedens skal såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, dog højst én gang årligt, dokumentere, at vilkårene 56 og 57 er overholdt. Måling af lavfrekvent, infralyd og vibrationer skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret hertil eller som beskæftiger personer, der er certificerede til at foretage målingerne. Vibrationsmålinger skal udføres i henhold til retningslinjerne i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i ekstern miljø. Driftsjournal 44. Der skal føres journal over hvert enkelt parti modtaget affaldsslagge samt udlægning heraf. Journalen skal indeholde oplysninger om partiets størrelse og oprindelse samt dokumentation af det leverede slaggeparti (parametre og koncentration). Driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Side 10

11 Indberetning 45. Senest 3 måneder efter at etablering af pladsen er afsluttet skal der til Kolding Kommune indsendes en dokumentationsrapport for arbejdet. Rapporten skal omfatte en oversigt over den modtagne mængde affaldsslagge og forureningsindhold, og der skal indsendes et kort med angivelse af slaggelagets endelige placering. Ophør 46. Inden virksomheden og tilhørende aktiviteter fjernes, skal der indsendes en plan for reetableringen af området til tilsynsmyndigheden, som skal godkende planen. Planen skal indsendes senest 1 måned efter, at der er truffet beslutning om ophør af drift. Der skal i planen redegøres for hvordan området reetableres i en miljømæssigt tilfredsstillende tilstand. Øvrige bemærkninger Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningen, med mindre det er ændret i afgørelsen. Virksomheden skal straks underrette tilsynsmyndigheden om eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor. Underretning skal ske til Alarmcentralen på tlf.: 112. Kolding Kommune er tilsynsførende med virksomheden. Vurdering Med udgangspunkt i placering af virksomheden, indretning og drift af produktionen og de beskyttelsesforanstaltninger, der vil blive etableret, vurderes virksomheden at kunne drives uden at give anledning til forurening eller gener af betydning. Støjvold: Det færdige udbyggede anlæg forventes at have en ikke ubetydelig støj- og støvreducerende effekt på aktiviteterne fra virksomheden. Affaldsslagger: Affaldsslagger er anlægsteknisk velegnet som bundsikring og erstatter primære råvarer til bundsikring. Vi vurderer, at anvendelsen er miljømæssig forsvarlig med den i ansøgningen beskrevne opbygning og med efterlevelse af de vilkår, der stilles i godkendelsen. Side 11

12 VVM Der er foretaget en screening af behovet for en VVM-vurdering (Vurdering af Virkning på Miljøet) i denne sag. Vurderingspunkterne i bekendtgørelsens bilag 3 er gennemgået af Kolding Kommune og det er vurderet, at virksomhedens etablering og drift ikke vil kunne få en væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Vurderingen af de potentielle miljøpåvirkninger og virksomhedens forebyggende og afhjælpende tiltag viser, at virksomheden ved efterlevelse af de stillede vilkår i miljøgodkendelsen ikke vurderes at give anledning til forurening og gener af betydning. Samlet set er der således ikke forhold vedr. virksomhedens karakteristika, placering og potentielle miljøpåvirkninger, der giver anledning til krav om udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Færdiggørelse Når projektet er gennemført skal dette meddeles til Kolding Kommune og til Region Syddanmark. Der skal sendes et kort over det område, hvor affaldsslaggerne er udlagt og tykkelsen af laget. Kortlægning Til orientering kan det oplyses, at Region Syddanmark tager stilling til om ovennævnte areal kortlægges i medfør af kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 434 af 13. maj 2016 af lov om forurenet jord efter at projektet er gennemført. Hvad betyder kortlægningen for Jer? Med kortlægningen følger nogle konsekvenser, pligter og vilkår. Nedenfor ses hvilken betydning kortlægningen får for Jeres ejendom: Arealet kan bruges som hidtil. Der skal søges om tilladelse ved kommunen, hvis anvendelse af arealet ønskes ændret til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhusgrund. Kommunen skal søges om tilladelse, før der bygges, graves eller foretages andet anlægsarbejde. Flytning af jord fra arealet skal anmeldes til kommunen senest 4 uger i forvejen. Eventuelle lejere og købere skal underrettes om, at arealet er kortlagt. Hvis der konstateres forurening i forbindelse med grave- og anlægsarbejder, skal arbejdet stoppes og det skal anmeldes til kommunen. Side 12

13 I vil få særskilt besked fra Region Syddanmark, når grunden kortlægges. Ønsker I at få en foreløbig vurdering af om arealet kortlægges, kan I kontakte Region Syddanmark på tlf.: eller mail: Klagevejledning Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger. Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. Hvem er klageinstans? Natur- og Miljøklagenævnet. Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på eller på telefon Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest onsdag den 9. november Hvad er lovgrundlaget? Bekendtgørelse nr af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse Hvad koster det at klage? Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen sendes først videre, når gebyret er betalt, og du endeligt har godkendt klagen. Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen. Side 13

14 Grundlaget for afgørelse Lovgrundlag m.m. Miljøbeskyttelsesloven Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse. Planloven Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 23. november 2015 af lov om planlægning. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Godkendelsesbekendtgørelsen Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 514 af 27. maj 2016 om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer. Affaldsbekendtgørelsen Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald. Restproduktbekendtgørelsen Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 30. november 2015 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald. Olietankbekendtgørelsen Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Godkendelsesvejledningen Miljøstyrelsens digitale vejledning om miljøgodkendelse. Støjvejledning Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984: Måling af ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Orientering nr. 9/1997: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Luftvejledningen Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Begrænsning af luftforurening fra virksomheder. Side 14

15 B-værdier Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002 om B-værdier, inkl. supplementer til vejledningen. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 Begrænsning af lugtgener fra virksomheder. Ansøgningen behandles efter 19 og 33 i Miljøbeskyttelsesloven. Virksomheden er omfattet af listepunkt K 206, bilag 2, i godkendelsesbekendtgørelsen og delvist af standardvilkår. Miljøgodkendelsen efter 33, stk. 1 er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Herefter kan de enkelte vilkår tages op til revision. Tilladelse efter 19 er ikke omfattet af retsbeskyttelse og kan tages op, hvis der kommer nye oplysninger om forureningsrisiko. Sagsakter 14. juni Ansøgning 12. august 2016 Anmodning om supplerende oplysninger 1. september 2016 Supplerende oplysninger 8. september 2016 Anmodning om supplerende oplysninger 14. september 2016 Supplerende oplysninger 23. september 2016 Udkast til miljøgodkendelse Side 15

16 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Vurdering Den miljøtekniske vurdering er lavet på baggrund af det af virksomheden fremsendte materiale. De fremsendte miljøtekniske oplysninger er sendt i høring og kan rekvireres hos kommunen jf. bilag 3. Etablering af bundsikring med affaldsslagger fra flere forskellige leverandører er omfattet af listepunkt K 206 på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 om nyttiggørelse af ikke-farligt affald. Det betyder, at anlæg og drift af et sådant anlæg skal miljøgodkendes. Der er udarbejdet standardvilkår for dette listepunkt vedr. neddeling af bygge- og anlægsaffald, slaggebehandling udendørs og slammineraliseringsanlæg, men ikke for genanvendelse af slagger. Standardvilkårene, som findes i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 18 er herfor kun anvendt som inspiration. Etablering af affaldsslaggelag som bundsikring er omfattet af restproduktbekendtgørelsen. Etablering af bassin til opsamling af overfladevand er omfattet af miljøbeskyttelsesloven 19. Hele virksomheden er i driftsfasen omfattet af bilag 1, pkt. 5.3 og 5.5 i Godkendelsesbekendtgørelsen. Beliggenhed Matriklen er beliggende i et område, der er omfattet af lokalplan af 16. maj 2013 Ved Eltangvej et industriområde. Lokalplanen inddeler området i område 1, 2 og 3. I område 1 må anlægges virksomhed op til klasse 4. I område 2 må anlægges virksomhed op til klasse 6. Område 3 må kun anvendes til beplantet grønt område og anlæg til støj- og støvafskærmning. Matriklen omfatter alle områdetyper. Mod syd grænser matriklen op til område omfattet af lokalplan af 13. december 1999 Industri Nord 3 og støjende idræt. Området er udlagt til industri. Mod vest grænser matriklen op til område omfattet af lokalplan af 24. august 2004 Ved Eltangvej et erhvervsområde. Området er udlagt til industri. Mod nord grænser området op til landzone og mod øst grænser området op til ca. 200 m industriområde og herefter landzone. Nærmeste bebyggelse ligger ca. 130 m nord for matriklen. Herudover ligger der bebyggelser øst for virksomheden i ca. 230 m og 340 m afstand. Alle boliger ligger i landzone. Side 16

17 Ca. 800 m vest for den påtænkte placering af virksomheden ligger et område omfattet af lokalplan af 8. maj 2006 Lilballe By bevaring af et landsbymiljø. Området er udlagt til boligområde og er beliggende i byzone. Matriklen grænser mod nord og øst op til område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Selve matriklen ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Data fra den statslige kortlægning i området viser, at hele området omkring Eltangvej 140 ligger indenfor vandværkernes indvindingsoplande. Jf. den statslige udmelding har indvindingsoplande til vandværker samme status som OSD. Det betyder, at der indenfor ikke udnyttede/etablerede arealer foretages samme grundvandsbeskyttende tiltag indenfor indvindingsoplande som indenfor OSD. Ca. 200 m nord for matriklen ligger en drikkevandsindvinding. Indretning og drift Pladsen opbygges med 2 m ren jord over grundvandsspejlet. Herover lægges et lag affaldsslagger, der sikrer at pladsen får et fald på minimum 2% mod opsamlingsbassiner. Ovenpå affaldsslaggen sluttes der af med tæt belægning i form af asfalt eller beton. For at kunne opnå 2 m ren jord mellem grundvand og affaldsslaggelag, er det nødvendigt at tilføre jord til matriklen. Området er tidligere råstofgraveområde og det er Region Syddanmark, der er myndighed for tilførsel af jord til tidligere råstofgraveområder. Region Syddanmark er søgt om dispensation til at modtage jord. Der er stillet en række driftsvilkår, der skal modvirke, at der opstår væsentlige gener i anlægsfasen, og endvidere er der stillet vilkår om afskærmning, således uvedkommende ikke uforvaret kan komme i kontakt med restprodukter. Der er stillet krav om løbende afdækning af de områder, der ikke er færdigetablerede, således udvaskningen og kontaktrisikoen minimeres. Der er indsendt tankattest på entreprenørtank. Side 17

18 Bassin: Overfladevand fra arealet vil blive opsamlet i perkolatbassiner med en samlet opsamlingskapacitet på ca m 3. Der etableres sandfang på pladsen efter behov. Det vurderes, ud fra overslagsberegninger, at bassinet vil kunne opfylde kravene om at der kun må ske overløb mindst hvert 10. år. Der må maksimalt afledes 4 l/s fra opsamlingsbassin i etape 5 og 6. Vandet afledes til offentlig spildevandssystem. Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at der vil blive etableret forsinkelse af overfladevandet. Der etableres vandmåler på opsamlingsbassin. Under opsamlingsbassinerne etableres pumpe til bortpumpning af grundvand, hvis grundvandet skulle stige mere end forventet. Der etableres dræn til bortledning af eventuelt grundvand. Bortpumpning af grundvand sikrer, at der ikke sker sætningsskader i bassinerne. Der er ansøgt om byggetilladelse til etablering af bassin. Affaldsslagge: Der skal indsendes analyser af de anvendte slagger. Slaggerne skal overholde kravene til kategori 3 i Restproduktbekendtgørelsen. Kategori 3 affaldsforbrændingsslagge kan ikke overholde genanvendelsesbegrænsningerne i bekendtgørelsens bilag 3, men kommunen kan meddele dispensation efter bekendtgørelsens 7, hvis genanvendelsen er anlægsteknisk begrundet og miljømæssig forsvarlig. Affaldsslaggen placeres min. 2 m over højeste grundvandsspejl. Det vurderes at grundvandsinteresserne tilgodeses ved forhold som vist i ansøgningsmaterialet. Affaldsslagge erstatter primære råstoffer som bundsikring og er anlægsteknisk velegnede til formålet. Affaldsslaggerne anvendes i et område med almindelige drikkevandsinteresser og der er udlagt sikkerhedszone, der sikrer, at der er mere end 300 m til nærmest drikkevandsboring. Det vurderes med de stillede vilkår, at det er miljømæssigt forsvarligt at meddele dispensation til anvendelse af slagger til bundsikring under pladsen. Affaldsslaggen udlægges i delområde 2 jf. lokalplan Side 18

19 Området er udpeget som indvindingsopland for vandværk. Der etableres dræn under opsamlingsbassinerne. Der vil i miljøgodkendelse til drift af pladsen blive stillet vilkår om, at der skal udtages prøver af drænvandet, hvis kommunen finder det nødvendigt. Støjvold: Der etableres støjvold med kategori 1 jord langs matriklen. Luft Der er stillet vilkår om, at anlægsarbejdet og anlægget i øvrigt ikke må give anledning til støvgener. Der er endvidere stillet vilkår, der gør, at kommunen kan stille krav om, at støvgener skal afhjælpes. Støj Der er fastsat støjgrænser jf. Miljøstyrelsens vejledning om støj fra virksomheder. Dagperioden mandag-fredag er udvidet til kl , dog med den begrænsning, at der kun må klargøres til start af anlægsarbejdet samt ske tilkørsel af personbiler mellem kl. 06 og 07. Efterfølgende forventes voldanlægget at medvirke til en ikke uvæsentlig støv- og støjreduktion i forbindelse med virksomhedens aktiviteter. Normalt sættes vilkår om støjgrænser som områdetype 2 Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder jf. Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder på 60 db(a) i industriområder. Anlæg af virksomheden betragtes dog som en midlertidig aktivitet, hvor støjgrænsen af kommunen tillades op til 70 db(a) i dagtimerne. Der fastsættes derfor støjvilkår på 70 db(a) i dagperioden mod industriområdet mod syd. For boliger i landzone fastsættes støjgrænser som områdetype 3 Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse jf. Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Der er udarbejdet en støjrapport til dokumentation for støjvoldens virkning under drift. Der er stillet støjvilkår i anlægsfasen og der er stillet vilkår, således kommunen kan forlange kontrol af vilkåret. Kørsel med tungt materiel samt selve anlægsarbejdet kan give anledning til vibrationer og lavfrekvent støj. Der er derfor stillet vilkår om overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for lavfrekvent støj og vibrationer. Side 19

20 Affald / farligt affald Der er stillet krav om opbevaring og håndtering af affald i henhold til kommunens affaldsregulativ og jf. standardvilkår. Egenkontrol Der er medtaget de krav fra bilag 5 afsnit 18 i godkendelsesbekendtgørelsen, som er relevante for virksomhedens drift. Herudover er der stillet vilkår, således kommunen kan forlange dokumentation for overholdelse af støjvilkårene. Driftsjournal Der er stillet krav om driftsjournal og indsendelse af dokumentationsrapport 3 måneder efter afslutning af projekterne. Beskyttelse af jord og grundvand Ca. 200 m N for arealet ligger en drikkevandsbrønd DGU-nr.: Jf. Restproduktbekendtgørelsen, bilag 3, skal afstand til drikkevandsforsyning være min. 300 m. I bilag 3 er angivet, hvor vi, jf. GEUS 5 database, har oplysninger om brønden er placeret. Grundvandets strømningsretning er sydlig, så brønden ligger opstrøms pladsen. Indenfor en afstand på 300 m fra brønden må der ikke oplægges slagge. Der er stillet vilkår om afstand fra affaldsslagge til drikkevandsboringen. Der anvendes dobbeltrør til ledningsføring. Støjvolden forventes etableret med kategori 1 jord. Der er stillet vilkår om brug af kategori 1 jord til etablering af støjvolden. For at hindre udvaskning af affaldsslaggen til jord eller grundvand skal åbne kanter under anlægsarbejdet kantafgrænses enten med kategori 1 jord eller membran i hele kantens længde, så det sikres, at regnvand ikke kommer i kontakt med slaggen. Der er stillet vilkår om kantafgrænsning langs hele affaldsslaggelaget. Spildevand Der vil ikke blive afledt spildevand fra pladsen. 5 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Side 20

21 Der er stillet vilkår om at der ikke må forgå vask af materiel på ejendommen under anlægsarbejdet. Der er indføjet et vilkår, der sikrer, at kommunen ved konstaterede gener med overfladevand kan stille krav om afhjælpende foranstaltninger. Virksomhedens ophør Der er fastsat vilkår for ophør af virksomheden inkl. støjvolde. Basistilstandsrapport Virksomhedens vurdering: Meldgaard Miljø A/S vurderer at det ikke er nødvendigt at udarbejde en basistilstandsrapport på baggrund af: I henhold til tidligere udarbejdet geotekniske rapport til Super Dome i 2006, er der fastsat et grundvandsspejl til kote 58,00. For at sikre grundvandet vil der blive udlagt ren jord, svarende til en afstand på 2 m til grundvandsspejlet. Efterfølgende bliver der udlagt affaldsslagge som bliver afdækket med en tæt belægning af asfalt, som sikrer at der ikke sker udvaskning af slaggen til grundvandet. Alt overfladevand vil blive opsamlet og ført til regnvands bassiner, som efterfølgende vil blive brugt til overrisling af div. fragmenter, for at undgå støvgener. På baggrund af alle disse foranstaltninger skønner vi, at der ikke er risiko for at der sker en udvaskning af farlige stoffer, som vil påvirke grundvandet eller jordbunden. Kommunens oplysninger: Området er tidligere råstofindvindingsområde. Det ses af luftfoto, at der i en periode omkring 1995 er tilført jord til den nordlige skelgrænse. Herudover ses det, at der er tilført jord i perioden mellem 1999 til 2002 til den sydlige skelgrænse. Der er ingen dokumentation for jorden, der er tilført, men det fremgår af arkivmateriale, at jorden, der er tilført i perioden mellem 1999 og 2002 er landbrugsjord, der er afgravet i forbindelse med anlæg af et nyt industriområde. Landbrugsjord betegnes som ren jord, medmindre man har konkret viden om, at jorden er forurenet. Region Syddanmark har meddelt dispensation til at der må modtages ren jord på arealet. Kommunens vurdering: Der er i forbindelse med et tidligere projekt udarbejdet en VVM-redegørelse for området. Det fremgår ikke af VVM-redegørelsen, at der findes jordforurening på matriklen. Side 21

22 Den tidligere tilførte jord formodes at være ren jord. Det skønnes derfor, at jorden på pladsen kan betegnes som ren, og at der med de stillede vilkår og med opbygning af pladsen som beskrevet i ansøgningsmaterialet er der meget lille risiko for at der kan ske en forurening af miljøet herunder grundvand - fra virksomheden. Kommunen stiller derfor ikke krav om udarbejdelse af en basistilstandsrapport. Udtalelser Ansøgningen til etablering af etape 1 og 2 med beskrivelse af det samlede projekt har været sendt i høring ved en række naboer til virksomheden. Dette er et tillæg til udvidelse af pladsen med etape 5 og 6 til miljøgodkendelse af 4. september 2013 til anlæg, som giver tilladelse til etape 1 og 2. Tillægget har derfor ikke været sendt i høring. Tillægget offentliggøres på kommunens hjemmeside. Tillægget sendes desuden til de klageberettigede som anført i kopilisten. Side 22

23 Kopimodtagere Lilballe Borgerforening og Forsamlingshus v.lasse Kokholm Millnitz: RGS 90 A/S: Danmarks Naturfredningsforening: Danmarks Naturfredningsforening, lokal afd.: Friluftsrådet: Friluftsrådet, lokal afd.: Region Syddanmark: Side 23

24 Bilag 1. Oversigtskort 2. Situationsplan 3. Drikkevandsinteresser 4. Ansøgningsmateriale

25 Bilag 1 Oversigtskort Z Side 25

26 Bilag 2 Situationsplan Side 26

27 Z Bilag 3 Drikkevandsinteresser Side 27

28 Bilag 4 Ansøgningsmateriale Ansøgningsmateriale kan rekvireres ved: By- og Udviklingsforvaltningen Industri Nytorv Kolding Mail: Venlig hilsen Irene Samsøe Figen Miljøsagsbehandler Side 28

1. Affald fra sandblæsning og -skæring skal håndteres og behandles jf. miljøgodkendelse af 25. juni 2014 og nedenstående vilkår.

1. Affald fra sandblæsning og -skæring skal håndteres og behandles jf. miljøgodkendelse af 25. juni 2014 og nedenstående vilkår. RÅSTOF OG GENANVENDELSE SELSKABET AF 1990 A/S Selinevej 4 2300 København S By- og Udviklingsforvaltningen Industri CVR-nr.: 15084790 P-nr.: 1010351215 Miljøgodkendelse til modtagelse og håndtering af sandblæsningssand

Læs mere

Sammendrag. Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding. CVR nr.: 11454496. Tillæg til miljøgodkendelse: bejdseplads

Sammendrag. Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding. CVR nr.: 11454496. Tillæg til miljøgodkendelse: bejdseplads Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding CVR nr.: 11454496 By- og Udviklingsforvaltningen Industri, jord og grundvand Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 74 69 E-mail industri@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den Hjørring Kommune Martin Andreasen Holtevej 145 9700 Brønderslev Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til vask og rengøring af plastemballage fra fødevareindustri, landbrug, gartneri og anden biologisk kontamineret

Læs mere

Arkil A/S Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding CVR-nr.: 15070544 P-nr.: 1003215475. Miljøgodkendelse

Arkil A/S Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding CVR-nr.: 15070544 P-nr.: 1003215475. Miljøgodkendelse Arkil A/S Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding CVR-nr.: 15070544 P-nr.: 1003215475 By- og Udviklingsforvaltningen Industri Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 5 33 om nyttiggørelse af ren

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup CVR nr. 26 69 86 87 Tillæg til miljøgodkendelse 1200 årlige skolehelikopteroperationer på Koldingegnens Lufthavn ApS, matr. nr. 6a Bønstrup By, Vamdrup

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Sammendrag. Dachser Danmark A/S Venusvej 32 6000 Kolding. CVR nr.: 17169114 MILJØGODKENDELSE

Sammendrag. Dachser Danmark A/S Venusvej 32 6000 Kolding. CVR nr.: 17169114 MILJØGODKENDELSE Dachser Danmark A/S Venusvej 32 6000 Kolding CVR nr.: 17169114 By- og Udviklingsforvaltningen Industri, jord og grundvand Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 74 69 E-mail industri@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens. Vedsted, beliggende Hærvejen 9, 6500 Vojens.

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens. Vedsted, beliggende Hærvejen 9, 6500 Vojens. MILJØGODKENDELSE Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for anlæg af støjvold på matr. nr. 21 Skovby, Vedsted, beliggende Hærvejen 9, 6500 Vojens. Haderslev 30.

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt ELF DEVELOPMENT A/S Strandvejen 70 2 2900 Hellerup 25. januar 2016 Tilladelse til genindbygning af knust asfalt Firmaet DGE har på jeres vegne med brev af den 25. september 2015 søgt om tilladelse til

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Vamdrup Special Transport A/S Industrivej 10 6580 Vamdrup CVR-nr.: 13609438. Miljøgodkendelse om oplag og nedknusning af tegl og beton.

Vamdrup Special Transport A/S Industrivej 10 6580 Vamdrup CVR-nr.: 13609438. Miljøgodkendelse om oplag og nedknusning af tegl og beton. Vamdrup Special Transport A/S Industrivej 10 6580 Vamdrup CVR-nr.: 13609438 Miljøgodkendelse om oplag og nedknusning af tegl og beton. Til Vamdrup Special Transport A/S Krumtappen 2 6580 Vamdrup Matrikelnr.:

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens. Hammelev, beliggende Slethusvej 1, 6500 Vojens.

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens. Hammelev, beliggende Slethusvej 1, 6500 Vojens. MILJØGODKENDELSE Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for anlæg af støjvold på matr. nr. 303 Styding, Hammelev, beliggende Slethusvej 1, 6500 Vojens. Haderslev,

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

Afgørelse efter 27 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om etablering af et maskinhus på ejendommen Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning

Afgørelse efter 27 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om etablering af et maskinhus på ejendommen Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning Bjarne Jensen Stubberup Skovvej 33 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000020 Sagsnr.:

Læs mere

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter.

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter. 10. september 2015 Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse af: Genwin A/S Industrivænget 6-8, matr.

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Marie-Louise Søndberg Drejensvej Kolding. Landzonetilladelse til etablering af ridebane på Drejensvej 86, 6000 Kolding

Marie-Louise Søndberg Drejensvej Kolding. Landzonetilladelse til etablering af ridebane på Drejensvej 86, 6000 Kolding Marie-Louise Søndberg Drejensvej 86 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til etablering af ridebane på Drejensvej 86, 6000 Kolding Kolding Kommune har den 15. november 2016

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Betingelserne vil blive tinglyst på ejendommen for din regning, jf. Planlovens 55.

Betingelserne vil blive tinglyst på ejendommen for din regning, jf. Planlovens 55. HCS A/S Transport & Spedition Hvissingevej 100 DK-2600 Glostrup Att. Per Otzen Per.Otzen@hcs.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Notat VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Thorbjørn Kjær har den 11. august 2008 indgivet ansøgning om miljøgodkendelse til

Læs mere

Afgørelse efter 27 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om etablering af et maskinhus på ejendommen Pebringsvej 5, 8700 Horsens

Afgørelse efter 27 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om etablering af et maskinhus på ejendommen Pebringsvej 5, 8700 Horsens Jeppe Mouritsen Pebringsvej 5 8700 Horsens Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L03-000074 Sagsnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Arkil A/S Anlæg Jernet 4 E 6000 Kolding CVR-nr.: 15070544 P-nr.: 1003215475. Kolding Kommune meddeler:

Miljøgodkendelse. Arkil A/S Anlæg Jernet 4 E 6000 Kolding CVR-nr.: 15070544 P-nr.: 1003215475. Kolding Kommune meddeler: Arkil A/S Anlæg Jernet 4 E 6000 Kolding CVR-nr.: 15070544 P-nr.: 1003215475 Miljøgodkendelse By- og Udviklingsforvaltningen Industri Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310464

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg og Fanø Kommune

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 15-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Forlængelse af tilladelse til indvinding af grundvand på 640.000 m 3 /år til almen vandforsyning. Der indvindes fra 16 eksisterende boringer.

Læs mere

Simon Moos A/S Kallehave Sydals

Simon Moos A/S Kallehave Sydals 04-01-2013 12/24399 KS: aann Simon Moos A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændring af vilkår for støjgrænser til Simon Moos A/S Sønderborg Kommune meddeler den 4. januar 2013 påbud om ændring af støjgrænser.

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra Kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra Kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Jakob Andersen Højskovgårdvej 25 6070 Christiansfeld jakoband@godmail.dk Landzonetilladelse lagerbygning Højskovgårdvej 25 Kolding Kommune har den 8. december 2014 modtaget din ansøgning om tilladelse

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge.

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge. Arkil A/S - Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Tilladelsen bliver offentliggjort på www.kolding.dk/landzone mandag den 29. juni 2015 og vil være fremlagt i 4 uger indtil mandag den 27. juli 2015.

Tilladelsen bliver offentliggjort på www.kolding.dk/landzone mandag den 29. juni 2015 og vil være fremlagt i 4 uger indtil mandag den 27. juli 2015. Kolding Spildevand Kolding Åpark 3 6000 Kolding Att.: John Gejlager joge@kspv.dk Landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlæg Kolding Kommune har den 15. april 2015 modtaget din ansøgning om tilladelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Ræs for hjertet på Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg, matr.nr. 362 Kragelund Ejerlav, Bov Sogn, Aabenraa Kommune

Miljøgodkendelse af Ræs for hjertet på Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg, matr.nr. 362 Kragelund Ejerlav, Bov Sogn, Aabenraa Kommune Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 17-08-2017 Sagsnr.: 17/19770 Kontakt: Lene Lyster Hansen Direkte tlf.: 7376 7044 E-mail: lha@aabenraa.dk

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven

19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven TEKNIK OG MILJØ I/S Yllebjerg O K Christensen Henning Kiel Madsen Hodsager 50 Hodsager 7490 Aulum CVR 26648718 Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029 bjgjp@herning.dk

Læs mere

Oplysninger. Hedegaard A/S Caspar Müllers Gade Kolding CVR nr Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 2

Oplysninger. Hedegaard A/S Caspar Müllers Gade Kolding CVR nr Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 2 Hedegaard A/S Caspar Müllers Gade 13 6000 Kolding CVR nr. 34728712 By- og Udviklingsforvaltningen Industri Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310464 E-mail byogudvikling@kolding.dk

Læs mere

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21.

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21. Mathias Robert Bech Jessen Lovtrup Vestermark 25 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/36635 Dok.løbenr.: 36055/15 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Kullegaard Dato: 22-10-2015 Kanalstræde 10, 2.sal Sagsb.: Lov 4300 Holbæk Sagsnr.: 33842 Dir.tlf.: 72 36 41 50 Att. Lotte Petersen E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Du har søgt

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

For anlæg nævnt i bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen gælder, at kommunen skal vurdere om anlægget er omfattet af VVM-pligt.

For anlæg nævnt i bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen gælder, at kommunen skal vurdere om anlægget er omfattet af VVM-pligt. Kolding Kommune Att.: Projektleder Torben Gade By- og Udviklingsforvaltningen togad@kolding.dk VVM-screening af Marina City lystbådehavn og ny bydel. Kolding Kommune har den 20. december 2016 i henhold

Læs mere

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra tirsdag den 9. august 2016 på

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra tirsdag den 9. august 2016 på Harald Nyborg A/S Gammel Højmevej 30 5250 Odense SV harald.kolding@harald-nyborg.dk Landzonetilladelse til opstilling af 4 containere til opbevaring og salg af fyrværkeri, en mandskabsvogn og en toiletvogn

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th Sønderborg.

Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th Sønderborg. Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: 76292507 SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th. 6400 Sønderborg www.horsens.dk Sagsnr. 09.08.26-G00-2-17

Læs mere

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt.

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt. GÅRDEJER JENS JØRGEN JENSEN Volstrupvej 11 8920 Randers NV Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Øhavscenter-Faaborg. Munkholm 4b 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. Øhavscenter-Faaborg. Munkholm 4b 5600 Faaborg Miljøgodkendelse Øhavscenter-Faaborg Munkholm 4b 5600 Faaborg Miljøgodkendelse til indretning og drift af midlertidig modtageplads på Munkholm 4b, 5600 Faaborg Øhavscenter-Faaborg ønsker at udvide molen

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest onsdag den 7. december 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest onsdag den 7. december 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. DNA Arkitekter Varde A/S Nordre Boulevard 88b 6800 Varde Att.: Jens Henrik Nielsen Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus Østergårdsvej 2c Kolding Kommune har den 15. september 2016 modtaget din ansøgning

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

Miljøgodkendelse af H.J. Hansen s nedknusningsanlæg til neddeling af betontagplader.

Miljøgodkendelse af H.J. Hansen s nedknusningsanlæg til neddeling af betontagplader. H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Havnegade 100 D 5000 Odense C CVR 25485270 By- og Udviklingsforvaltningen Industri Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Miljøgodkendelse - ændring af vilkår på

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Allan Rosenberg Rasmussen Eltangvej 67D 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til udhus på Eltangvej 67D, 6000 Kolding Kolding Kommune har den 26. december 2016 modtaget din

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 04-12-2015 Sagsnr.: 15/18369 Dok.løbenr.: 331235/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre CBM Center for Byg og Miljø 4330 Hvalsø H www.lejre.dk Majbritt Haslund Thomson Natur og Miljø D 46464945 E Maht@lejre.dk Dato: 25. januar 2017 J.nr.: 16/10815

Læs mere

1. Tanken skal fjernes uden udgift for det offentlige, når den ikke længere anvendes til affaldsprodukter/slam eller gylle.

1. Tanken skal fjernes uden udgift for det offentlige, når den ikke længere anvendes til affaldsprodukter/slam eller gylle. John Langdahl Gunderuplundvej 10 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende gylletank

Læs mere

MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S

MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S Godkendelsen omfatter Randers Stevedore A/S aktiviteter på matr. 568 bm RM, Tronholmen 49, 8960 Randers Sø med håndtering af ikke-farligt brandbart affald. Dato:

Læs mere

Nakskovvej 15, 7400 Herning. 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Nakskovvej 15, 7400 Herning. 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven TEKNIK OG MILJØ DCH - Herning Nakskovvej 15 7400 Herning Att.: Anita Fyrstman E-mail: anita@tjekket.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029 bjgjp@herning.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Søren Noltensmejer RK3 ApS Rytterkær 3, Herringløse, 4000 Roskilde Sendt til mail:

Søren Noltensmejer RK3 ApS Rytterkær 3, Herringløse, 4000 Roskilde Sendt til mail: Søren Noltensmejer RK3 ApS Rytterkær 3, Herringløse, 4000 Roskilde Sendt til mail: info@rk3aps.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

#split# Bekendtgørelse nr af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen)

#split# Bekendtgørelse nr af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) #split# AFFALDSSELSKABET VENDSYSSEL VEST I/S Mandøvej 4 9800 Hjørring Plan og Miljø Dato: 08-03-2016 Sags. nr.: 09.02.16-P19-1-16 Sagsbeh.: Kasper Nimand Steffensen Lokaltlf.: +4599454665 Ny Rådhusplads

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere