Bestyrelsesformand Jakob Fastrup bød velkommen til generalforsamlingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesformand Jakob Fastrup bød velkommen til generalforsamlingen."

Transkript

1 J.nr /CNO Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S CVR.-nr mandag den 5. december 2016 kl. 17:00. Hammershøjhallen, Hammershøj, 8830 Tjele Bestyrelsesformand Jakob Fastrup bød velkommen til generalforsamlingen. Under hele generalforsamlingen blev der løbende henvist til en forevist power-point præsentation, der i sin helhed vedhæftes dette referat som bilag 1. For generalforsamlingen forelå følgende: Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 4. Eventuelt. Ad 1: Valg af dirigent Bestyrelsesformand Jakob Fastrup foreslog, på vegne af bestyrelsen, advokat Jørgen Kjergaard Madsen som dirigent. Der var ingen modkandidater, hvorefter Jørgen Kjergaard Madsen ansås som valgt til dirigent. Dirigenten redegjorde indledningsvis for, at generalforsamlingen afholdtes på begæring af to af bankens aktionærer Lind Invest ApS samt Farringdon Netherlands BV, der repræsenterede henholdsvis 20 % og 5,5 % af kapitalen. Dirigenten overgik herefter til konstatering af, om generalforsamlingen var lovligt indvarslet, jfr. vedtægternes 11, stk. 1 og 12, idet generalforsamlingen er indvarslet ved selskabsmeddelelse, elektronisk indkaldelse udsendt pr. mail fra VP Investor Services til de aktionærer, der har fremsat begæring herom til ejerbogen, ved brev udsendt med quick-post til de aktionærer, der har fremsat anmodning herom, og ved annoncering i landsdækkende dagblad, Jyllands Posten. Herudover var generalforsamlingen korrekt og rettidigt annonceret med tilhørende bilag på bankens hjemmeside. På dette grundlag konstaterede dirigenten, jfr. vedtægterne og de relevante bestemmelser i Selskabsloven, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og der fremkom ikke indsigelser herimod. Dirigenten orienterede herefter om, at alle tilstedeværende skulle være registrerede, og at aktionærer, der ikke allerede havde udnyttet deres stemmeret, skulle være i besiddelse af en e-voter. Dirigenten oplyste endvidere, at alle, der ønskede at tage ordet, skulle melde sig ved håndsoprækning samt komme op på talerstolen og tydeligt oplyse deres navn i forbindelse med deres indlæg. 1.

2 Herefter overgik generalforsamlingen til pkt. 2 på dagsordenen. Ad 2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Dirigenten oplæste bestyrelsens forslag til ændring af bankens vedtægter, således at: - Vedtægternes 19, stk. 1, 3. pkt., der lyder: Mindst ét af bestyrelsens medlemmer skal være uafhængigt og regnskabs- eller revisionskyndigt, jf. bekendtgørelse om revisionsudvalg, slettes. - Vedtægternes 19, stk. 5, der lyder Bestyrelsesmedlemmer afgår senest 4 måneder efter udløbet af det år, i hvilket de fylder 70 år, slettes. Ved generalforsamlingens beslutning herom rykker vedtægternes 19, stk. 6 og stk. 7 som konsekvens heraf op og udgør herefter ny 19, stk. 5 og stk. 6. Dirigenten gjorde opmærksom på, at hvert forslag ville blive sat til afstemning enkeltvis. Dirigenten overgav herefter ordet til bestyrelsesformand Jakob Fastrup til nærmere begrundelse af forslagene. Jakob Fastrup gjorde i forhold til bestyrelsens første ændringsforslag opmærksom på, at den i bestemmelsen angivne bekendtgørelse ikke længere var gældende men afløst af anden regulering, hvorfor det var mest korrekt at lade henvisningen udgå. For så vidt angik bestyrelsens andet ændringsforslag, oplyste Jakob Fastrup, at bestemmelsen efter hans opfattelse var et levn fra tidligere, hvor brugen af aldersbegrænsninger havde været kutyme, men at det i takt med, at aldersdiskrimination generelt bortfaldt i andre sammenhænge, da folk var friskere i længere tid, forekom mest korrekt også at fjerne den i vedtægterne, selvom dette ikke var et lovkrav. Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om der var spørgsmål, hvilket ikke var tilfældet, hvorfor man gik videre til afstemningen. Dirigenten orienterede herunder om, at afstemninger på generalforsamlingen skulle ske elektronisk ved anvendelse af elektroniske stemmebokse såkaldte e-votere. Der blev forevist en film om, hvorledes en e-voter fungerer, og der blev afholdt en prøveafstemning. Dirigenten forespurgte, om alle deltagere på generalforsamlingen havde fået kvittering for den afgivne stemme under prøveafstemningen, hvilket var tilfældet, hvorfor dirigenten konstaterede, at alle tilstedeværende havde forstået at anvende e-voter korrekt. Herudover meddelte dirigenten, at ved enhver tvivl om stemmeafgivelse og i hvert tilfælde, hvor man ønskede at ændre stemmer afgivet pr. e-voter, skulle man straks markere ved håndsoprækning, hvorefter en af de tilstedeværende fra VP Investor Services ville være behjælpelig. Herefter overgik generalforsamlingen til afstemning om den første vedtægtsændring, der blev vedtaget med mere end 2/3 flertal. Herefter overgik generalforsamlingen til afstemning om den anden vedtægtsændring, der blev vedtaget med mere end 2/3 flertal. Herefter overgik generalforsamlingen til næste punkt på dagsordenen. 2.

3 Ad 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer Dirigenten bemærkede indledningsvis, at Henrik Lind som ejer af Lind Invest ApS, der havde anmodet om indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling, havde bedt om ordet. Henrik Lind præsenterede sig indledningsvis og oplyste, at han ønskede at redegøre for tre punkter: Lind Invest ApS historik med banken, hans eget syn på bankens udfordringer og baggrunden for, hvorfor det efter hans opfattelse var nødvendigt, at bankens bestyrelse blev tilført nye medlemmer. Før investeringen havde der ikke tidligere været kontakt med banken. Banken manglede kapital, og Lind Invest ApS havde med sin investering på et trecifret millionbeløb givet banken ro til at arbejde, men havde også lavet en forventningsafstemning inden investeringen. Banken havde været for optimistisk i sine udmeldinger, og der var ikke andre banker, der i første kvartal havde været ude at nedjustere basisindtjeningen med henvisning til ydre omstændigheder. Lind Invest ApS fulgte som investor op på de penge, man lånte ud, ligesom banken gjorde det i forhold til sine kunder. Tilliden fra de professionelle investorer var forsvundet. Der mangler fortsat restindfrielse af det statslige hybridlån, og den kapitalmæssige overdækning vil falde drastisk pr Det eneste reelle værn mod fusion fremefter er, at banken leverer bedre resultater. Så længe kursværdien er langt under indre værdi, vil man være attraktiv. Lind Invest ApS har opstillet tre kompetente kandidater, der kan bidrage med at styrke bestyrelsen. Dette er gjort andre steder til glæde for alle. Da Lind Invest ApS anmodede om indkaldelsen, havde man bred opbakning i fondene, og selvom de nu bakker bestyrelsen op, sker det modvilligt. Bestyrelsessammensætningen bør afspejle aktionærsammensætningen og vil sikre ro til bestyrelsen. En kompetent bestyrelse vil forbedre bankens muligheder for at skabe gode resultater, hvorfor alle aktionærer opfordres til at bakke op om en bredt sammensat bestyrelse, men Lind Invest ApS respekterer naturligvis den demokratiske proces, og tager den til efterretning. Bestyrelsesformand Jakob Fastrup fik herefter ordet. Det var hans opfattelse, at der var overensstemmelse mellem Henrik Linds og hans egen vurdering af banken og dens situation, hvorfor det undrede ham, at Henrik Lind havde fundet det fornødent at anmode om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling i stedet for at vente på den ordinære generalforsamling i foråret, da indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling havde været skadelig for banken og havde gjort kunderne urolige, ligesom omkostningerne var meget store, hvorfor det var hans opfattelse, at Henrik Lind med fremgangsmåden havde skadet såvel bankens som sine egne interesser. Jakob Fastrup kommenterede herefter Henrik Linds tre punkter, idet han indledningsvis konstaterede, at det var hans opfattelse, at Henrik Lind, alene havde bakket op omkring banken med sin investering, fordi han heri havde set en god forretning. Han gjorde endvidere opmærksom på, at anmodningen om indkaldelse efter 3. kvartal ikke harmonerede med, at årsagen hertil skulle være nedjustering af basisindtjeningen, der skete i forbindelse med aflæggelse af 1. kvartalsregnskab. Jakob Fastrup var i øvrigt enig i, at det bedste værn mod fusion var gode resultater, hvilket bankens medarbejdere, direktion og bestyrelse arbejdede hårdt på hver dag. Jakob Fastrup understregede endvidere, at bestyrelsen løbende arbejdede med bestyrelsens kompetencer og løbende tog stilling hertil og skiftede ud i bestyrelsen, når det var nødvendigt. I forhold til andre sammenlignelige pengeinstitutter har bankens bestyrelse nogle af de bedste kompetencer. Jakob Fastrup pointerede, at det var utopi at tro på fredsvalg med et forlig i 11. time, da det var praktisk uigennemførligt, og at der i øvrigt ikke var repræsentativt demokrati i bestyrelser i Danmark. Han understregede dog, at bestyrelsen ønskede at samarbejde med alle aktionærer samt at 3.

4 genetablere samarbejdet med Lind Invest ApS. Situationen, som den ser ud nu, er uholdbar for banken og uden gavn for nogen, hvorfor der bør findes en løsning fremover. Henrik Lind bad om ordet, idet han ønskede at præcisere, at anmodningen om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling var sendt før aflæggelsen af 3. kvartalsregnskab og ikke efter. Jakob Fastrup svarede hertil, at det blot var nogle dage før, hvorfor det undrede, at man ikke havde afventet offentliggørelsen af regnskabet, inden man havde fremsendt anmodningen. Dirigenten spurgte herefter, om der var yderligere, der ønskede at tage ordet, hvorefter der var følgende indlæg: Johan Winther Rasmussen oplyste, at han med hjertet var helt enig i, at Andelskassen skulle fortsætte, men at fornuften sagde, at man skulle kigge på konstruktionen og stille spørgsmål til strategien. Der var mange problemer at tage fat på, og konkurrencen blev skarpere, hvorfor alt skulle overvejes, herunder fusion. Man skulle ikke kun tænke som kunde men også som aktionær. Kaj Jeppesen var af den opfattelse, at bestyrelsen ikke magtede sin opgave, men at der skulle nye folk til, da man ikke skulle gøre tingene som for 70 år siden. Jens Frederik Demand oplyste, at han var én af de aktionærer, der kom til i 2015, og at han også var skuffet. Det var hans opfattelse, at der skulle nye kræfter til, hvorfor han støttede de af Lind Invest ApS opstillede kandidater. Jens Madsen, tidligere fondsbestyrelsesformand for Andelskassen Outrups Fond udtrykte sin opbakning til den siddende bestyrelse, idet det var hans opfattelse, at Lind Invest agerede i strid med almindelig etik og moral i forbindelse med det forløb, hvor fondene var blevet kontaktet. Han var i øvrigt uenig med Henrik Lind i, at Lind Invest ApS var bankens største aktionær, idet det var fondene. Jakob Thorgaard mente ikke, at der var oplyst forhold under generalforsamlingen, der nødvendiggjorde en ekstraordinær generalforsamling, og han opfordrede til at støtte op om den siddende bestyrelse for derved at sikre det lokale pengeinstitut. En fusion ville i givet fald gøre det af med banken, og bestyrelsen behøvede ro for at kunne gøre sit arbejde. Søren Errebo fortalte om sin og sin families mangeårige erfaring med banken, som ikke var positiv, hvorfor langt det meste af hans familie enten var flyttet til andre pengeinstitutter eller overvejede at skifte, ligesom han kendte til mange andre, der overvejede at skifte. Det var hans opfattelse, at banken ikke gjorde det godt nok heller ikke overfor erhvervskunder, samt at bankens handlinger ikke levede op til bankens strategi. Henrik Lind ønskede at korrigere nogle faktuelle forhold, idet han fastholdt, at Lind Invest var største enkeltstående aktionær. Han gennemgik endvidere en mail fra Jakob Fastrup, hvor denne satte spørgsmålstegn ved, om det var Henrik Lind, hans ansatte eller hans advokat, der havde rettet henvendelse til myndighederne vedrørende fondsbestyrelsernes sammensætning inden den ekstraordinære generalforsamling med henblik på at underminere ejerdemokratiet og oplyste, at han havde svaret på denne mail umiddelbart efter modtagelsen, hvor han havde afkræftet dette. Jakob Fastrup ville gerne svare på nogle af de mange indlæg og bekræftede, at han var enig i, at det var væsentligt, at landbruget havde det godt. Han var endvidere enig med Kaj Jeppesen i, at banken ikke skulle drives, som den blev for 70 år siden. Man skulle i stedet forandre for at bevare. Søren Errebo var i øvrigt velkommen til at tage kontakt til Jakob Fastrup efter generalforsamlingen, såfremt han ønskede at drøfte sine erfaringer yderligere. 4.

5 Allan Kirk Jensen, formand for aktionærrådet i Midtjylland meddelte, at afstemningen efter hans opfattelse drejede sig om, hvorvidt Andelskassen fortsat skulle eksistere eller ej. Ikke uden ændringer men i en opdateret form, så man sikrede et lokalt pengeinstitut. Han troede på fremdrift for Andelskassen og syntes, at der var de første tegn på, at der var fremgang, hvorfor han opfordrede til at støtte op om den siddende bestyrelse, idet dette også ville være godt for langt de fleste af aktionærerne, der samtidig var kunder. Thomas Nielsen oplyste, at han deltog i generalforsamlingen af kærlighed til banken. Han kendte ikke Henrik Lind, men ville gerne sige tak til ham for, at der blev gjort status og mente, at Henrik Lind fortjente en bedre behandling. Bestyrelsen bar det fulde ansvar for situationen. Bestyrelsen havde desuden sendt brev ud til alle aktionærer, uden at Henrik Lind havde haft samme mulighed, hvilket ikke var retfærdigt. Bankens aktier var nu spekulationsobjekt. Afslutningsvis ønskede han oplyst, hvor mange fuldmagter, bestyrelsen besad. Dirigenten svarede, at der var stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, hvilket svarede til 79,93 % af de samlede stemmer reduceret for egne aktier. Fuldmagter til bestyrelsen forelå for stemmer udgørende 49,85 % af repræsenterede stemmer. Dirigenten spurgte, om der var yderligere, der ønskede at tage ordet. Tina Hougaard Møller oplyste, at hun var opstillet som kandidat, og at hun hverken kendte bestyrelsen eller Henrik Lind men stillede spørgsmålstegn ved, om Jakob Fastrup var sober, hvorimod hun mente, at Henrik Lind havde været sober igennem hele forløbet. Det var hendes opfattelse, at Andelskassen skulle bevares men på ordentlige vilkår. Hun redegjorde herefter for sin opvækst og sin og sin families tætte tilknytning til banken, hvor der aldrig havde været stillet spørgsmålstegn ved Andelskassen eller ved, om man var kunde i banken, da der var tale om hjerteblod, men nu havde tingene udviklet sig til en skyttegravskrig, hvor det blot var den stærkeste, der vandt, og hvor bestyrelsen ønskede at kuppe Henrik Lind. Afgørelsen var som sådan truffet med de fuldmagter, som bestyrelsen havde, men hun ønskede at være mediator i det fremadrettede forløb, idet hun tog afstand fra plot og mente, at man skulle være ordentlig og have forandringsintelligens, idet det var vigtigt at udvikle banken. Flemming Larsen, tidligere fondsbestyrelsesformand for Andelskassen Norddjurs Fond syntes, at bestyrelse og direktion havde gjort det godt i de forløbne år, men at det også ville være godt med fornyelse. Der skulle være fokus på, at der også kom en dag efter generalforsamlingen, hvorfor han opfordrede til, at der blev givet arbejdsro, hvor der blev arbejdet for kunder og aktionærer. Han gav på dette grundlag den siddende bestyrelse sin opbakning men med åbenhed overfor nye medlemmer. Jeanette Obling, formand for aktionærrådet i Sydjylland fortalte, at hun var del af landbruget i og med, at hendes mand havde lånt penge af Andelskassen, som i det hele havde støttet op. Privat var det hendes opfattelse, at det var vigtigt, at der fandtes pengeinstitutter, der støttede op om landbruget og mindre erhvervskunder, som banken gjorde det. Hun udtrykte sin opbakning til den siddende bestyrelse under forudsætning af, at der fortsat skete udvikling. Kofoed, Randers var ikke tilfreds med bestyrelsen, selvom de nok havde gjort det ok ud fra deres forudsætninger. Han stillede Jakob Fastrup spørgsmål om, hvorvidt der havde foreligget eller ville komme et tilbud om fusion? Jakob Fastrup oplyste, at han ikke kunne svare på, hvad der kom fremadrettet, men skulle der komme et tilbud, ville dette blive offentliggjort via en selskabsmeddelelse, hvilket naturligt gav svaret på, om der havde foreligget noget tilbud. 5.

6 Tina Hougaard Møller bemærkede, at dette ikke var svar på spørgsmålet og udbad sig svar på, hvilke konkrete henvendelser, der havde været. Hun bemærkede i øvrigt, at bestyrelsen ikke skulle vælges som en samlet bestyrelse, men at der skulle vælges individuelle personer. Jakob Fastrup svarede, at det talrige gange havde været oplyst, at der ikke havde været et tilbud. Dirigenten bemærkede, at det var korrekt, at der faktuelt var tale om individuelle kandidater til bestyrelsen og spurgte generalforsamlingen, om der var yderligere, der ønskede at komme med bemærkninger. Da dette ikke var tilfældet, overgik man til selve valget, hvor dirigenten indledningsvis bemærkede, at der skulle vælges 8 bestyrelsesmedlemmer. Der var opstillet følgende kandidater: Bent Andersen Heine Bach Jakob Fastrup Britt Hauervig Michael Knie-Andersen Michael Vilhelm Nielsen Helle Okholm Asger Pedersen Klaus Moltesen Ravn Poul Weber Tina Hougaard Møller Tommy Skov Kristensen Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var flere, som ønskede at stille op til bestyrelsen, hvilket ikke var tilfældet. Herefter overgik generalforsamlingen til præsentationen af kandidaterne. Bestyrelsesformand Jakob Fastrup præsenterede indledningsvis de nuværende bestyrelsesmedlemmer, medens de øvrige opstillede havde ønsket at give en kort præsentation af sig selv. Vi lægger i bestyrelsen vægt på, at vi kompetencemæssigt fremstår som et team, altså at det den ene ikke kan, det kan den anden og så fremdeles. De kompetencer, som vi samlet skal dække, er hvert år til evaluering på baggrund af bankens behov, som situationen for banken er nu og her. Jeg er blevet betroet at præsentere bestyrelsens kandidater, og det vil jeg så gøre i alfabetisk orden: Bent Andersen har en lang flot karriere i finanssektoren bag sig og sluttede som direktør for DLR Kredit A/S. Bents kompetencer er mange men særligt på kapital, og selvfølgelig når det gælder overordnede forhold i landbruget, er det ofte ham, vi lytter til, når fakta skal på bordet. Herudover har Bent et fantastisk fagligt netværk, som også aktiveres til gavn for banken, når der er behov for det. På det personlige plan er Bent i besiddelse af en i visse situationer meget livgivende portion sønderjysk lune, som selv en lang deportation til København ikke har kunnet spolere. Jakob Fastrup, det er så mig selv, og hvad bidrager jeg så med? Jeg har som jurist og advokat selvfølgelig en helt grundlæggende viden, selv om vi selvfølgelig i banken benytter interne og eksterne eksperter, når der er behov for det. Herudover er jeg en af de kandidater, der har gjort hele turen med, og jeg var i sin tid en af drivkræfterne i den omdannelse fra 16 andelskasser til én bank, der fandt sted i På det personlige plan brænder jeg for, at der også er mulighed for udvikling af det Danmark, der ligger uden for de store byområder østpå. Dette er baggrunden for 6.

7 mit virke som formand for Landsforeningen Danmark på Vippen, som Danske Andelskassers Bank jo var en af initiativtagerne til. Britt Hauervig er vores mest kompetente bestyrelsesmedlem, når det gælder kommunikation. Ikke mindst i en situation som den vi har været i op til denne generalforsamling, er viden om kommunikation en kompetence, som vi simpelthen skal have i bestyrelsen På det personlige plan er Britt altid i besiddelse af en sydfynsk optimisme, der er smittende for os lidt mere sortseende jyder. Helle Okholm er bestyrelsens næstformand og er trods sit ungdommelige udseende en gammel rotte, undskyld udtrykket, som talknuser på allerhøjeste plan. Revisionsudvalget er under Helles ledelse blevet et værdiskabende forum, hvor tallene lige kan tjekkes en ekstra gang, og hvor hver en sten så at sige vendes, inden de endelige beslutninger træffes i den samlede bestyrelse. På det personlige plan er Helle formentlig pga. sin revisorbaggrund bestyrelsens mest forsigtige medlem. Samtidig har Helle både autoritet og temperament, der kommer mest tydeligt frem, hvis der er nogen, der betvivler hendes meninger, uden at have argumenterne i orden. Asger Pedersen er en dygtig landmand i ind-og udland og har dermed kompetencer, som vi - som en meget landbrugstung bank - har behov for på hvert eneste bestyrelsesmøde. Asger har derudover stor erfaring fra organisationsarbejde både inden for landbruget og i idrætssammenhænge, hvis man da kan kalde motorsport for idræt. Asger er i de løbende vurderinger af landbrugets fremtidsudsigter opdateret nærmest i realtime via sin mobiltelefon og er, udover det faktuelle fundament, også i besiddelse af noget i vore dage ikke helt almindeligt, nemlig sund fornuft og menneskekundskab. Klaus Moltesen Ravn er også en kapacitet på landbrugsområdet. Klaus har qua sin viden og gode evner til at formidle denne viden skabt sig en position i bestyrelsen på særligt det driftsøkonomiske område. Herudover har Klaus strategiske evner, der i gennem tiden ofte har været af stor betydning for vores sejlads i de hajfyldte farvande, som ethvert mindre dansk pengeinstitut manøvrerer i i disse tider. Poul Weber er en kapacitet på det politiske område. Med en erfaring fra hverv som såvel borgmester som amtsborgmester har Poul en enestående evne til at lugte en rævekage, allerede før den bliver sat i ovnen. Den politiske kapacitet er samtidig vigtig i en bank med vores historie og med et stort bagland af kunder og aktionærer med hjerter der brænder for vores bank, Poul holder os på sporet, så vi hele tiden er tro mod vores historie, og så vi ikke mister det robuste DNA, der foreløbig har båret igennem i 101 år. Tommy Skov Kristensen er foreslået til nyvalg af bestyrelsen. Tommy, som jeg jo af gode grunde ikke endnu kender så godt som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, er en mand med mange kompetencer, der vil kunne bruges i bestyrelsen. Jeg vil dog her i dag særligt fremhæve en kompetence, nemlig Tommys erfaring på salgssiden. Vi forventer, at netop salgssiden vil blive et fokusområde i de kommende år, ligesom det i øvrigt har været i år, og som det er fremgået, trænger vi til forstærkning på netop dette område. Kandidaten Heine Bach præsenterede sig og redegjorde for, hvad han kunne bidrage med som medlem af bestyrelsen. Heine Bach oplyste, at han var født i Bjerringbro, udlært i Privatbanken og havde arbejdet som områdedirektør i Nordea i mange år og sammenlagt havde været i sektoren i 45 år. Som bestyrelsesmedlem ville han kunne bidrage med sin mangeårige erfaring fra pengeinstitutsektoren til fordel for bank, kunder og aktionærer. Kandidaten Michael Knie-Andersen præsenterede sig og redegjorde for, hvad han kunne bidrage med som medlem af bestyrelsen. Michael Knie-Andersen oplyste, at han var 45 år gammel og havde 20 års erfaring fra den finansielle sektor samt var uddannet cand. oecon., MBA og ph.d. Som bestyrelsesmedlem ville han kunne bidrage med sin erfaring inden for det finansielle område 7.

8 og forandringsledelse, ligesom han ville sætte bankens udvikling over personlige interesser samt medvirke til at bygge bro mellem fondene og de professionelle investorer. Kandidaten Michael Vilhelm Nielsen præsenterede sig og redegjorde for, hvad han kunne bidrage med som medlem af bestyrelsen. Michael Vilhelm Nielsen oplyste, at han var advokat og partner i advokatfirmaet Plesner og havde siddet i 2 andre pengeinstitutters bestyrelser, ligesom han havde fungeret som rådgiver for andre pengeinstitutter og havde god kontakt til Finanstilsynet. Han havde endvidere været ansvarlig for rådgivning af store danske virksomheder og havde et indgående kendskab til governance-reglerne, og han kunne som bestyrelsesmedlem bidrage med sin samlede erfaring. Kandidaten Tina Hougaard Møller præsenterede sig og redegjorde for, hvad hun kunne bidrage med som medlem af bestyrelsen. Tina Hougaard Møller oplyste, at hun var uddannet civilingeniør og herudover havde gennemført flere forskellige uddannelsesforløb, herunder en coach- og en projektlederuddannelse samt mediation. Som bestyrelsesmedlem ville hun særligt kunne bidrage med sin erfaring og kunne tilføre sit hjerteblod for banken og fokus på den gode tone Efter præsentationerne forespurgte dirigenten generalforsamlingen, om der var spørgsmål til kandidaterne, hvilket ikke var tilfældet. Thomas Nielsen ønskede dog at få ordet og spurgte, om det ikke var muligt at suspendere generalforsamlingen 10 minutter med henblik på, at bestyrelsen og Henrik Lind kunne finde et kompromis i stedet for, at der blev gennemført et valg? Dirigenten meddelte, at man naturligvis ikke kunne udelukke noget, men at han anså mulighederne for indgåelse af kompromisser for udtømte, hvorfor han besluttede ikke at suspendere generalforsamlingen. Herefter blev forevist en introduktionsvideo om brugen af e-voter ved personafstemning, og forsamlingen blev adspurgt, om der var spørgsmål hertil, ligesom den blev oplyst, at man ved enhver usikkerhed kunne markere og få hjælp, så der kunne være fuld sikkerhed for, at alle afgav de stemmer, som de pågældende ønskede. Herefter overgik generalforsamlingen til afstemning, der fik følgende udfald: 1. Helle Okholm 2. Bent Andersen 3. Klaus Moltesen Ravn 4. Britt Hauervig 5. Asger Pedersen 6. Poul Weber 7 Jakob Fastrup 8. Tommy Skov Kristensen 9. Heine Bach 10. Michael Vilhelm Nielsen 11. Michael Knie-Andersen 12. Tina Hougaard Møller Kandidaterne nr. 1-8 ansås herefter for valgt til bestyrelsen. Herefter overgik generalforsamlingen til næste punkt på dagsordenen. 8.

9 Ad 4 Eventuelt Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger, hvilket der ikke var, hvorfor dirigenten takkede for god ro og orden og nedlagde sit hverv. Bestyrelsesformanden Jakob Fastrup takkede dirigenten for myndig og kompetent ledelse. Han meddelte endvidere, at det allerede fremgik af pressen, at der på generalforsamlingen havde været et benhårdt opgør, hvilket han dog ikke kunne tilslutte sig, idet det var hans opfattelse, at generalforsamlingen var blevet afholdt i en god tone. Jakob Fastrup afsluttede herefter generalforsamlingen med at takke for opbakningen til bestyrelsen. Generalforsamlingen blev afsluttet ca. kl Hammershøj, den 5. december 2016 Advokat Jørgen Kjergaard Madsen Jakob Fastrup Juridisk direktør Camilla Nowak Dirigent Bestyrelsesformand Protokolfører 9.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4-2011 Skive, 22. marts 2011 UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 År 2011, den 22. marts, afholdtes kl. 17.30

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende J.nr. 036920-0018 ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2009 Den 21. april 2009 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms AIS, CVR nr. 28 31 2504 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 01.03.2013

Generalforsamlingsprotokollat Dato 01.03.2013 Generalforsamlingsprotokollat Dato 01.03.2013 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 01. marts 2013 klokken 10.00 i Vintersalen på Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den samlede

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Charlottenlund, den 11. juli 2014 Meddelelse nr. 131 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Fredag den 11. juli 2014 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN 523-18602 JST/pkc 21.04.2016 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for SKAGEN BRYGHUS A/S CVR-NR. 29 22 28 86 Advokatfirma Den 16. april 2015 kl. 15.00 afholdtes i Skagen Kultur- og Fritidscenter ordinær

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.00) afholder Aktieselskabet Lollands Bank ekstraordinær generalforsamling i Nakskov Teatersal, Søvej 6, 4900 Nakskov.

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008 Den 22. april 2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR nr. 28 31 25 04 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund,

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Ad pkt. 2. Forslag om ændringer af vedtægterne i forbindelse med den nye struktur ændring af 1, 2 og 12.

Ad pkt. 2. Forslag om ændringer af vedtægterne i forbindelse med den nye struktur ændring af 1, 2 og 12. INDKALDELSE til ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkalder bestyrelsen hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag,

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger:

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger: Fondsbørsmeddelelse af 8. marts 2007. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

CARLSBERG A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

CARLSBERG A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT CARLSBERG A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT Den 17. marts 2016, kl. 16.30, holdt selskabet ordinær generalforsamling i Falkoner Salen, Radisson BLU Falconer Hotel & Conference Center, 9 Falkoner Allé,

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Fredag den 14. oktober

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 for CVR-nr. 37800406 GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S SAGSNR. 148277 KAD/KAD DOK. NR. 45410232-36 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100

Læs mere

Bilag 1 Præsentation af kandidater til Danske Andelskassers Banks bestyrelse

Bilag 1 Præsentation af kandidater til Danske Andelskassers Banks bestyrelse Bilag 1 Præsentation af kandidater til Danske Andelskassers Banks bestyrelse I henhold til vedtægternes 19 består bestyrelsen af 6-10 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. Antallet fastsættes af bestyrelsen

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Alm. Brand Pantebreve A/S

Alm. Brand Pantebreve A/S Til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S København, den 3. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2010,

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5 / 2013 Birkerød, 13. marts 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn...1 2. Hjemsted...1 3. Formål...1 4. Bankens kapital...2 5. Bankens aktier...2 6. Bankens ledelse...2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn... 1 2. Hjemsted... 1 3. Formål... 1 4. Bankens kapital... 2 5. Bankens aktier... 2 6. Bankens ledelse... 2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Forløb af ordinær generalforsamling d. 31. oktober 2014 og konstituering af bestyrelsen

Forløb af ordinær generalforsamling d. 31. oktober 2014 og konstituering af bestyrelsen 31. oktober 2014 Meddelelse nr. 191 Forløb af ordinær generalforsamling d. 31. oktober 2014 og konstituering af bestyrelsen År 2014, den 31. oktober, kl. 12:00, afholdtes ordinær generalforsamling i SSBV

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Hirtshals Strømforsyning Holding amba

VEDTÆGTER. for. Hirtshals Strømforsyning Holding amba Side 1 VEDTÆGTER for Hirtshals Strømforsyning Holding amba 1 Selskabets navn er Hirtshals Strømforsyning Holding amba (andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabets hjemsted er Hirtshals Kommune. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere