Vilkårsændring for vilkår 37, afledningskrav for bly fastsættes - Marius Pedersen, Division Special Affald (DSA), T-Vej 4, Prøvestenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkårsændring for vilkår 37, afledningskrav for bly fastsættes - Marius Pedersen, Division Special Affald (DSA), T-Vej 4, Prøvestenen"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse MARIUS PEDERSEN A/S Ørbækvej 851 Ferritslev 5863 FERRITSLEV FYN CVR. nr./p-nr.: / Sagsnr Dokumentnr Vilkårsændring for vilkår 37, afledningskrav for bly fastsættes - Marius Pedersen, Division Special Affald (DSA), T-Vej 4, Prøvestenen I virksomhedens reviderede miljøgodkendelse af 14. august 2014 er der ikke fastsat udledningskrav for bly i vilkår 37. Efter modtagelse af handlingsplan i hht. vilkår 38, kan Center for Miljøbeskyttelse (CMB) fastsætte grænseværdi for afledning af bly ved ændring af vilkår 37. Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger: Miljøgodkendelse af 14. august Handlingsplan fra DSA, Marius Pedersen af 12. september Supplerende oplysninger af 10. december 2014, med COWI s vurderinger af analyseresultater. Afgørelse og vilkår På baggrund af det foreliggende materiale, meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse hermed vilkårsændring af miljøgodkendelsen af 14. august Ændringen af vilkår 37 meddeles i henhold til vilkår 38 i virksomhedens miljøgodkendelse af 14. august Vilkår ændres FRA: 37. Overfladevand fra virksomheden skal ved afledning til regnvandskloak i vej, overholde følgende emissionsgrænser: Parameter Grænseværdi Analysemetode Temperatur Max. 50 ºC Termometer ph 6,5-9 ISO 287 Mineralsk olie Bly 10 mg/l ISO Fastsættes efter handlingsplan (jf. vilkår 38) Reflab metode M013 (a) Virksomhedsenheden Njalsgade 13 Postboks København S Telefon Direkte telefon Mobil EAN nummer

2 Cadmium 2 µg/l Reflab metode M013 (a) Chrom 34 µg/l Reflab metode M013 (a) Kobber 11 µg/l Reflab metode M013 (a) Kviksølv (b) 0,58 µg/l Reflab metode M013 (a) Nikkel 3,5 µg/l Reflab metode M013 (a) Zink 83 µg/l Reflab metode M013 (a) Arsen 2,0 µg/l Reflab metode M013 (a) * Grænseværdier er angivet med 10 x fortynding og baggrundsværdier indregnet. (a) For disse tungmetalanalyser skal der foretages oplukning efter DS 259:2002 eller DS/EN ISO :2003, for bestemmelse af totalt indhold af metal. (b) For kviksølv skal der foretages oplukning efter DS/EN 12338:1998, Annex B; DS/EN 1483:2000, Annex B; DS 259:2002, eller DS/EN ISO :2003, Annex C eller D. Detektionsgrænsen for de ikke-standardiserede analysemetoder skal som udgangspunkt være mindre end eller lig med 1/10 af grænseværdien for den pågældende parameter. Anvendelse af andre analysemetoder end de ovenfor nævnte skal aftales med CMB. TIL: 37. Overfladevand fra virksomheden skal ved afledning til regnvandskloak i vej, overholde følgende emissionsgrænser: Parameter Grænseværdi Analysemetode Temperatur Max. 50 ºC Termometer ph 6,5-9 ISO 287 Mineralsk olie 10 mg/l ISO Bly 3,4 µg/l Reflab metode M013 (a) Cadmium 2 µg/l Reflab metode M013 (a) Chrom 34 µg/l Reflab metode M013 (a) Kobber 11* µg/l Reflab metode M013 (a) Kviksølv (b) 0,58* µg/l Reflab metode M013 (a) Nikkel 3,5* µg/l Reflab metode M013 (a) Zink 83* µg/l Reflab metode M013 (a) Arsen 2,0* µg/l Reflab metode M013 (a) Side 2 af 27

3 Kravværdierne er angivet for opløste koncentrationer af tungmetaller, dvs. der skal analyseres på filtrede prøver. * Grænseværdier er angivet med 10 x fortynding og baggrundsværdier indregnet. (a) For disse tungmetalanalyser skal der foretages oplukning efter DS 259:2002 eller DS/EN ISO :2003, for bestemmelse af totalt indhold af metal. (b) For kviksølv skal der foretages oplukning efter DS/EN 12338:1998, Annex B; DS/EN 1483:2000, Annex B; DS 259:2002, eller DS/EN ISO :2003, Annex C eller D. Detektionsgrænsen for de ikke-standardiserede analysemetoder skal som udgangspunkt være mindre end eller lig med 1/10 af grænseværdien for den pågældende parameter. Anvendelse af andre analysemetoder end de ovenfor nævnte skal aftales med CMB. Side 3 af 27

4 Klagevejledning m.v. Klageadgang Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet frem til fire uger efter afgørelsens dato, jf. miljøbeskyttelseslovens 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening inden den [XXX regn klagefristen fra tilladelse er kommet frem og læg til, hvis de sidste dage er weekend eller helligedage]. Hvem kan klage? Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens , hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen. Klageproces Det følger af miljøbeskyttelseslovens 94, stk. 1, at klage skal indgives skriftligt til Københavns Kommune ved anvendelse af digital selvbetjening via for borgere og for virksomheder, foreninger, myndigheder og tilsvarende. Kommunen vil, hvis den fastholder afgørelsen, snarest og ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb sende klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet via den digitale selvbetjening. Videresendelsen vil være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra kommunen med bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. De i klagesagen involverede, vil modtage en kopi af kommunens udtalelse. Efter lovens 94, stk. 2, gælder der som udgangspunkt herefter en frist for at afgive supplerende bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Bemærk at al kommunikation vedrørende klagesagen alene skal ske ved anvendelse af den digitale selvbetjening jf. 94, stk. 1. Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Natur- og Miljøklagenævnets supportfunktion. Se mere herom på Klagegebyr Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Natur- og Miljøklagenævnet. Information om Natur- og Miljøklagenævnets klagegebyr kan findes på under Vejledninger. Side 4 af 27

5 Opsættende virkning Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen vil have opsættende virkning, jf. lovens 95, stk. 1. Efter miljøbeskyttelsesloven 78, stk. 2, kan Københavns Kommune imidlertid beslutte ikke at give en eventuel klage opsættende virkning. Søgsmål Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven 101, stk. 1. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede på eller tlf Øvrige forhold Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. Med venlig hilsen Kristine Karpf Hjortø Kopi af denne afgørelse er sendt til: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Øst Friluftsrådet Danmarks Naturfredningsforening Københavnernes Miljøforening Miljøbevægelsen NOAH CMP att: Jens Haugsöen, Fyrtårnsvej 1, 2300 København S Side 5 af 27

6 Miljøteknisk vurdering I spildevandsanalyser fra af virksomhedens overfladevand til regnvandskloak, er der påvist forhøjede værdier for bly. Analyseresultaterne for bly svinger mellem 2,2-33 μg/l i de i alt 8 prøver, der er taget i de to år. Gældende grænseværdi for bly ved tilledning af forurenende stoffer til regnvandskloak er 3,4 μg/l. Da der ikke er nogen umiddelbar forklaring på de forhøjede værdier af bly, og da det vil pålægge virksomheden uforholdsmæssigt store udgifter at omlægge overfladevandet til renseanlæg, blev der i miljøgodkendelsen af august 2014 stillet vilkår om, at virksomheden skulle forsøge at finde og fjerne kilden til udledning af bly. I hht. vilkår 38 har virksomheden d.12. september 2014 fremsendt handlingsplan for nedbringelse af udledningen af bly til CMB. Her fremgår det at spildevandsanalyseresultaterne fra 2012 og 2013 foretaget af Eurofins ikke er foretaget på filtrerede prøver. I Miljøministeriets bekendtgørelse nr gælder kravet til bly for koncentrationen i opløsning, dvs. for den opløste fase af vandprøven, der er filtreret gennem et 0,45 µm filter eller behandlet tilsvarende. D. 17. december har virksomheden fremsendt rapport fra COWI (jf. bilag 1), hvor to prøver i november 2014 er sammenlignet for indholdet af bly på hhv. filtreret og ufiltreret vandprøve. Konklusionen er at gældende grænseværdi for bly på 3,4 μg/l kan overholdes. På denne baggrund stilles vilkår med krav om grænseværdi for bly på 3,4 µg/l ved vilkårsændring af vilkår 37. Hvis virksomheden fremadrettet får problemer med at overholde grænseværdien for bly, kan de øvrige aktiviteter foreslået i handlingsplanen foretages (jf. bilag 1). Vilkår 38 om fastsættelse af grænseværdi for bly sløjfes hermed. 1 Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer og havet. Side 6 af 27

7 Bilag 1: Handlingsplan fra COWI om udledning af bly, Side 7 af 27

8 Side 8 af 27

9 Side 9 af 27

10 Side 10 af 27

11 Side 11 af 27

12 Side 12 af 27

13 Side 13 af 27

14 Bilag 2: Rapport fra COWI om udledning af bly, december Side 14 af 27

15 Side 15 af 27

16 Side 16 af 27

17 Bilag 3: Ny samlet vilkårsoversigt med ændringen Generelt 1. Hvis denne miljøgodkendelse ikke er taget i brug inden to år fra dato for meddelelse bortfalder den. 2. Kopi af denne miljøgodkendelse skal være til rådighed for virksomhedens medarbejdere, som betjener anlægget. 3. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til CMB på senest 3 måneder før driften ophører. Indretning og drift 4. Virksomheden skal altid være bemandet, når den er åben for aflevering af farligt affald. 5. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere. 6. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende: Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed. Betjening af de enkelte anlæg, pumper mv. Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder. Virksomhedens egenkontrol. Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld. Instrukser og procedurer skal fremsendes til CMB på senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden. Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet. Modtagelse og oplagring af farligt affald 7. Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art Side 17 af 27

18 samt eventuel deklarering og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger. 8. Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, jf. vilkår 10, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden modtagevirksomhed, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde, der er adskilt fra de øvrige oplag. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte CMB om affaldet. 9. Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, jf. vilkår 8 skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter CMB s stillingtagen til sagen. 10. Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter og fraktioner af farligt affald i de i tabel 1 angivne mængder. Opbevaringen skal ske i henhold til de eventuelle særlige krav til opbevaring og i de oplagsområder eller tanke, der fremgår af tabel 1, kolonne 5. Side 18 af 27

19 11. Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter og -fraktioner skal opbevares. 12. Oplag af farlige affaldsarter eller -fraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal ske således, at sammenblanding ikke er mulig. Spild fra stoffer, der kan reagere med andre f.eks. oxiderende stoffer skal opsamles i separat spildbakke/sump. Emballeret farligt affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast. 13. Afstanden mellem oplag af farlige affaldsarter eller -fraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal være mindst 10 meter. Tilsvarende må der ikke kunne ske blanding af spild fra disse affaldsarter eller -fraktioner. Hvis spild fra forskellige affaldsarter og/eller fraktioner Side 19 af 27

20 ledes til den samme sump eller lignende opsamlingsområde, skal spildet opsamles hurtigst muligt. Emballeret farligt affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast. 14. Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsart eller -fraktion og forsynede med tydelig mærkning. 15. Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen. 16. I tilfælde af modtagelse af let fordærveligt affald (fx EAK ), må det højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald skal det hurtigst muligt videretransporteres til forbrænding/bortskaffelse. 17. I telthallen øst for opbevaringshallen må der kun opbevares faste affaldsfraktioner. Oplag af specifikke affaldsarter eller -fraktioner 18. Giftigt og meget giftigt affald samt medicinrester skal opbevares forsvarligt i særskilt og aflåst skab eller rum forsynet med advarselsskilt. 19. Klinisk risikoaffald skal opbevares særskilt under lås. Vævsaffald, der ikke er konserveret, skal opbevares nedkølet. 20. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere. 21. Helt eller delvist knuste kviksølvholdige lyskilder samt kviksølvholdigt glas eller pulver skal opbevares i tætte lukkede emballager. 22. Asbeststøv, støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende samt asbestholdigt affald, der kan støve, som f.eks. bløde lofts- og vægplader og itugåede plader med cementbundne asbestfibre, skal i befugtet tilstand opbevares i egnet, lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Stationære tankanlæg samt øvrige faste rør og slanger 23. Stationære tankanlæg 2 til opbevaring af farligt affald skal være tætte og i god vedligeholdelsesstand, være korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles. 2 Ved tankanlæg forstås tanke med tilhørende rørsystemer og slanger. Side 20 af 27

21 Eventuelle utætheder skal udbedres straks efter, at de er konstateret. Tankene skal være udformet som lukkede beholdere med fast tag, og de skal være hævet over underlaget, så inspektion af bunden er muligt. Påfyldningsrør på tankene skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Rør og slanger til påfyldning og aftapning skal være placeret og udformet således, at de er tomme, når der ikke transporteres farligt affald i dem. Tankanlæg skal være placeret på tæt belægning, hvor volumenet af den største tank maksimalt udgør 90 % af belægningens opsamlingskapacitet. 24. Det store tankanlæg til spildolie (25 m 3 ) skal være forsynet med overfyldningsalarm, der markerer, når tanken er 90 % fuld (alarmen og eventuelt overvågnings- og styringspanel skal kunne registreres fra påfyldningsstedet). Alarmen skal være etableret inden 1. september Øvrige faste rørsystemer og slanger, som anvendes til farligt affald, skal være tætte, i god vedligeholdelsestilstand og korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles. 26. Inden ibrugtagning af stationære tankanlæg og øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal dokumentation for anlæggenes, rørenes og slangernes tæthed fremsendes til CMB på Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald 27. Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald må kun foregå på de angivne og dertil indrettede arealer. 28. Påfyldning af og aftapning fra tankanlæg med farligt affald skal foregå under overvågning. 29. Relevante afspærringsventiler i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner beliggende i ikke-overdækkede arealer skal være lukkede, når der håndteres farligt affald, fyringsolie eller motorbrændstof i det tilhørende område, og indtil eventuelt spild er fjernet. 30. PCB-holdig olie må ikke blandes med andet affald. 31. Forskellige fraktioner af farligt affald må ikke sammenblandes på virksomheden. Affald af samme type og EAK-kode må gerne sammenblandes på virksomheden. 32. Emballager med farligt affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt. Støj 33. Det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau Lr må ikke overstige: Side 21 af 27

22 34. CMB kan til enhver tid, dog højst én gang om året forlange at virksomheden dokumenterer, at støjkravene i vilkår 33 er overholdt. Dokumentationen skal foretages i form af støjmålinger/beregninger udført som Måling ekstern støj af et laboratorium der er optaget på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendt til at udføre Målinger ekstern støj. Luftforurening 35. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter CMB s vurdering. 36. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter CMB s vurdering. Spildevand 37. Overfladevand fra virksomheden skal ved afledning til regnvandskloak i vej, overholde følgende emissionsgrænser: Parameter Grænseværdi Analysemetode Temperatur Max. 50 ºC Termometer ph 6,5-9 ISO 287 Mineralsk olie 10 mg/l ISO Bly 3,4 µg/l Reflab metode M013 (a) Cadmium 2 µg/l Reflab metode M013 (a) Chrom 34 µg/l Reflab metode M013 (a) Kobber 11* µg/l Reflab metode M013 (a) Kviksølv (b) 0,58* µg/l Reflab metode M013 (a) Nikkel 3,5* µg/l Reflab metode M013 (a) Zink 83* µg/l Reflab metode M013 (a) Arsen 2,0* µg/l Reflab metode M013 (a) Side 22 af 27

23 Kravværdierne er angivet for opløste koncentrationer af tungmetaller, dvs. der skal analyseres på filtrede prøver. * Grænseværdier er angivet med 10 x fortynding og baggrundsværdier indregnet. (a) For disse tungmetalanalyser skal der foretages oplukning efter DS 259:2002 eller DS/EN ISO :2003, for bestemmelse af totalt indhold af metal. (b) For kviksølv skal der foretages oplukning efter DS/EN 12338:1998, Annex B; DS/EN 1483:2000, Annex B; DS 259:2002, eller DS/EN ISO :2003, Annex C eller D. Detektionsgrænsen for de ikke-standardiserede analysemetoder skal som udgangspunkt være mindre end eller lig med 1/10 af grænseværdien for den pågældende parameter. Anvendelse af andre analysemetoder end de ovenfor nævnte skal aftales med CMB. 39. Der må på pladsen ikke anvendes sæbe/detergenter eller andre stoffer, der forringer sandfangets eller olieudskillerens effektivitet, til vask af biler. 40. Olieudskilleren skal monteres med elektronisk alarm, senest d. 1. september Denne skal være installeret således, at den aktiveres, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten. 41. Drift og tømning af olieudskiller og sandfang skal ske i overensstemmelse med følgende: Sandfang skal senest tømmes, når 50 % af slamvolumen er fyldt op. Olieudskiller skal senest tømmes, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller. Ved bundtømning af olieudskiller skal også det bundfældede materiale (slam) fjernes. Efter tømning skal olieudskiller fyldes med vand. I forbindelse med hver tømning, og mindst én gang årligt skal olieudskilleren inspiceres for synlige fejl og mangler, og alarmen skal afprøves. Inspektionen skal ske af tømt olieudskiller. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleranlægget (sandfang, olieudskiller og rørledninger) eller alarmen, skal disse udbedres inden fortsat brug. Med mindre der alene er tale om fejl på alarmen, skal CMB straks underrettes om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer iværksættes. Side 23 af 27

24 42. Sandfang og olieudskillere samt tilsluttede rørforbindelser, der ikke længere anvendes, skal tømmes efter nærmere anvisning fra CMB og sløjfes ved opfyldning, afpropning, fjernelse eller efter nærmere anvisning. Affald 43. Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal afspærringsventilen straks lukkes. 44. Spild af farligt affald i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt. 45. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. Beskyttelse af jordforurening, grundvand og overfladevand 46. Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, ske under tæt presenning. 47. Kemikalier skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. 48. Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil. 49. Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod opsamlingsbassin uden afløb eller med afspærringsventil. Arealer og gulve skal endvidere indrettes således, at spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området, og således at overfladevand fra de ikke-overdækkede arealer kan opsamles forinden udledning. Side 24 af 27

25 50. Arealer, hvor der sker omlastning til og fra tankbiler, slamsugere og/eller jernbanetankvogne, skal, uanset vilkår 49, være indrettet som et afgrænset tæt opsamlingsområde med hældning mod grube, brønd eller lignende opsamlingsbassin uden afløb eller med afspærrings-ventil og med en samlet opsamlingskapacitet på minimum 5 m Alle tætte belægninger og befæstede arealer, brønde og lignende opsamlingsbassiner skal være i god vedligeholdelsesstand. Eventuelle utætheder skal udbedres straks efter, at de er konstateret. 52. I tilfælde af brand skal afløbsventil efter olieudskiller lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger. Driftsforstyrrelser og uheld 53. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal Center for Miljøbeskyttelse underrettes på eller tlf Ved større spild af olie eller kemikalier skal der desuden gives alarm på telefon I tilfælde af uheld med konsekvenser for omgivelserne skal virksomheden inden 14 dage indsende en redegørelse til Center for Miljøbeskyttelse på Denne redegørelse skal omfatte årsagen til uheldet, følgerne af uheldet og hvad virksomheden agter at gøre for at undgå gentagelse. Bedste tilgængelige teknologi 55. Virksomheden skal kontinuerligt undersøge og vurdere de enkelte processer, procesgange og materialevalg med henblik på at anvende den bedste tilgængelige teknologi og nedbringe ressourceforbruget på en økonomisk forsvarlig måde, så en reduktion i miljøbelastningen opnås. Egenkontrol 56. Som dokumentation for overholdelse af vilkår 37, skal der udtages en stikprøve af spilde-vandet én gang årligt. Stikprøven skal udtages i fritfaldende vandstråle i prøvebrønden efter olieudskilleren. Prøvetagning og analyse skal udføres af akkrediteret firma/laboratorium, med mindre andet aftales med CMB. 57. Analyseresultaterne skal sendes til CMB på så vidt muligt senest 10 hverdage efter at prøverne er udtaget. 58. Hvis prøven viser overskridelser af vilkår 37, skal virksomheden senest 14 dage efter at resultatet kendes, indsende en skriftlig redegørelse til CMB på om, hvad årsagen til overskridelsen er, samt en handlingsplan for hvad der bliver gjort for at overholde grænseværdierne. 59. Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer. Side 25 af 27

26 60. Ved påfyldning af 5,5 m3 tanke til malingsvand, kølervæske og spildolie skal fyldningsgraden overvåges kontinuerligt under hele påfyldningen for at sikre, at der ikke sker overfyldning eller fejlpåfyldning. 61. Virksomheden skal løbende og mindst en gang i kvartalet, jf. vilkår 23, 25 og 51, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve, brønde og lignende opsamlingsbassiner, stationære containere, rørføringer og egne transportcontainere, 62. CMB kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af tætte belægninger og befæstede arealer, brønde og lignende opsamlingsbassiner, stationære containere og egne transportcontainere, dog højst en gang hvert 3. år. 63. En gang om året skal virksomheden foretage tæthedsprøvning af de enkeltvæggede tanke med tilhørende rørsystemer med henblik på at dokumentere, at vilkår 23 er overholdt. Tæthedsprøvningen skal dokumenteres i driftsjournalen, vilkår Der skal føres driftsjournal med angivelse af: Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P- nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret. Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret. Navn, adresse og så vidt muligt CVR- og P-nummer på affaldsproducenter, der afvises. Dato for og resultatet af kontrol af automatiske kontrol-, alarmog sikringssystemer, jf. vilkår 59 Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner og containere, samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår 61. Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tankanlæg og øvrige faste rørsystemer samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår 61. Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår 62. Dato og resultat af pejling af sandfang og olieudskiller. Dato og resultat af kontrol af vandstand i olieudskilleren. Side 26 af 27

27 Dato og resultat af tæthedsprøvning af sandfang og olie udskiller samt tilsluttede rørforbindelser. Dato for tømning og bundsugning af olieudskiller og sandfang. Dokumentation for bortskaffelse af affald fra sandfang og olieudskiller. Dato og resultat af tæthedskontrol af tanke og tilhørende rørsystemer, jf.vilkår 63. Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsarter eller -fraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 10. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Side 27 af 27

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE MARIUS PEDERSEN DIVISION SPE- CIAL AFFALD, T-VEJ 4, PRØVESTENEN 2300 KØBENHAVN S

MILJØGODKENDELSE MARIUS PEDERSEN DIVISION SPE- CIAL AFFALD, T-VEJ 4, PRØVESTENEN 2300 KØBENHAVN S MILJØGODKENDELSE MARIUS PEDERSEN DIVISION SPE- CIAL AFFALD, T-VEJ 4, PRØVESTENEN 2300 KØBENHAVN S AUGUST 2014 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR MILJØBESKYTTELSE Njalsgade 13 Postboks 380, 1503 København

Læs mere

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0215570 Dokumentnr. 2016-0215570-4 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 Norrecco A/S har d. 1. april 2016 ansøgt om

Læs mere

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen.

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 02-09-2015 Sagsnr. 2015-0143145 Dokumentnr. 2015-0143145-6 Endelig vilkårsændring for NORRECCO -

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele Diyar Auto vilkårsændring af vilkår 10, 29 og 37 i miljøgodkendelse af 15. maj 2006.

Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele Diyar Auto vilkårsændring af vilkår 10, 29 og 37 i miljøgodkendelse af 15. maj 2006. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DIYAR AUTO V/H DIYAR ABDUL-WAHAB Speditørvej 1 A,-2 2450 KØBENHAVN SV Vilkårsændring: Ændret sikkerhedsstillelse, affaldsmængde og fordeling

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 11 DK8270 Højbjerg Att.: Lars Storkholm Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning

Læs mere

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger:

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0075804 Dokumentnr. 2016-0075804-6 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion

Læs mere

Tillægget til miljøgodkendelsen er midlertidigt og bortfalder den 17. maj 2015.

Tillægget til miljøgodkendelsen er midlertidigt og bortfalder den 17. maj 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Marius Pedersen A/S Raffinaderivej 20 2300 København S CVR: 49979517 P-nummer: 1017656437 Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse modtagelse

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 19 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 19 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 Norrecco A/S K-vej 19, Prøvestenen 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1013892306 Sagsnr. 2014-0097805 Dokumentnr. 2014-0097805-6

Læs mere

Marius Pedersen A/S, Baltikavej 25: Vilkårsændring vedr. vask af beholdere

Marius Pedersen A/S, Baltikavej 25: Vilkårsændring vedr. vask af beholdere KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Marius Pedersen A/S Ørbæksvej 851 5863 Ferritslev Att.: Nicolai Boss Nielsen 04-01-2016 Sagsnr. 2015-0286552 Dokumentnr. 2015-0286552-7

Læs mere

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Nordic Seaplanes Invest ApS Kvægdriften 13 8330 Beder CVR-nr. 36448849 Vilkårsændring: ændret periode for tilladelse 05-11-2015

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Pladsen godkendes hermed til modtagelse, oplagring og udskibning af RGA, forurenet jord, slagger samt bygge- og anlægsaffald.

Pladsen godkendes hermed til modtagelse, oplagring og udskibning af RGA, forurenet jord, slagger samt bygge- og anlægsaffald. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse RGS 90 A/S Vindmøllevej Vindmøllevej 45 2300 København S Vilkårsændring for RGS 90, Vindmøllevej 45 vedrørende modtagelse af

Læs mere

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor.

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. Lovliggørelse, efter miljøbeskyttelseslovens 19, af nedsivning af overfladevand

Læs mere

2. Boringerne må etableres til 10 m. u. t. og med filterinterval mellem 8-10 m. u. t. som angivet i ansøgningen.

2. Boringerne må etableres til 10 m. u. t. og med filterinterval mellem 8-10 m. u. t. som angivet i ansøgningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KAB Vester Voldgade 17 1552 København V E-mail: Pen@KAB-bolig.dk Tilladelse til 4 miljøtekniske boringer på Enghavevej 81, København SV

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten, Skelbækgade 3, 1717 København V

19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten, Skelbækgade 3, 1717 København V KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Hvidovre 19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten,

Læs mere

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Glostrup 19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af

Læs mere

Marius Pedersen Ørbækvej Ferritslev. Sagsnr Dokumentnr

Marius Pedersen Ørbækvej Ferritslev. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Marius Pedersen Ørbækvej 851 5863 Ferritslev Vilkårsændring, ændrede affaldsfraktioner på Marius Pedersen A/S, Baltikavej 25, 2150 Nordhavn

Læs mere

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik April 2017 Miljø & Teknik Spildevandstilladelse til Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Vaskeplads TITEL OG DATO ENHEDENS

Læs mere

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse NCC/SMET Østerbro Tunnel Konsortiet I/S Tobaksvejen 2 A 2860 Søborg Relevante underentreprenører 15-09-2015

Læs mere

Glostrup Vestergårds interne containerplads

Glostrup Vestergårds interne containerplads Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Glostrup Vestergårds interne containerplads Meddelt den 6. juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Miljøgodkendelse af Flux Solutions Dalsvinget 9-11, Slagelse

Miljøgodkendelse af Flux Solutions Dalsvinget 9-11, Slagelse Miljøgodkendelse af Flux Solutions Dalsvinget 9-11, Slagelse Stamoplysninger Virksomhedens navn: Flux Solutions Virksomhedens placering: Dalsvinget 9 11, 4200 Slagelse Matrikel nr. Virksomhedens art: Behandling

Læs mere

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé 43 2100 København Ø Att.: Thomas Jacobsen, (tja@pension.dk) 04-05-2017 Sagsnr. 2017-0201655 Dokumentnr.

Læs mere

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår:

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår: Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Att.: Eva Zib 12-10-2015 Sagsnr. 2015-0208942 Dokumentnr. 2015-0208942-1 Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til mellemlagring og efterfølgende genanvendelse

Læs mere

Udkast til vilkårsændringen har været til udtalelse hos virksomheden, men virksomheden har ikke haft bemærkninger til udkastet.

Udkast til vilkårsændringen har været til udtalelse hos virksomheden, men virksomheden har ikke haft bemærkninger til udkastet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 24-02-2016 Motorbanen Ved Slusen 2 2300 København S CVR/P nr. 64942212/ 1018524364 Vilkårsændring af Motorbanens mulighed for afholdelse

Læs mere

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse)

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse) Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Greve Renovation A/S Løvmosen 2 2670 Greve Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S Dansk Affald A/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att. Bjørn Stender, mail:bls@danskaffald.dk og post@danskaffald.dk Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112 Regler for opbevaring af olie og kemikalier Obs! Ved akut forurening ring 112 Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

TILSLUTNINGSTILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAK FRA VASKEHAL HOS DANMARKS NATIONALBANK HAVNEGADE 5, 1093 KØBENHAVN MARTS 2017

TILSLUTNINGSTILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAK FRA VASKEHAL HOS DANMARKS NATIONALBANK HAVNEGADE 5, 1093 KØBENHAVN MARTS 2017 TILSLUTNINGSTILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAK FRA VASKEHAL HOS DANMARKS NATIONALBANK HAVNEGADE 5, 1093 KØBENHAVN MARTS 2017 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1503 København

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse har 6. januar 2016 meddelt miljøgodkendelse til opbevaring af lud i tank 35.

Center for Miljøbeskyttelse har 6. januar 2016 meddelt miljøgodkendelse til opbevaring af lud i tank 35. OJT Tankstore ApS Prøvestenen 2300 København S Tank 35: Vilkårsændring til midlertidigt oplag af biodiesel OJT Tankstore ApS har søgt om oplag af dieselolie (biodiesel) i den ledige tank 35, der har en

Læs mere

Tillæg til EKOKEMs miljøgodkendelse af 1. december 2005 om midlertidigt oplag af ammoniumnitrat i P9, Prøvestenen.

Tillæg til EKOKEMs miljøgodkendelse af 1. december 2005 om midlertidigt oplag af ammoniumnitrat i P9, Prøvestenen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse EKOKEM Lindholmvej 3 5800 Nyborg Tillæg til EKOKEMs miljøgodkendelse af 1. december 2005 om midlertidigt oplag af ammoniumnitrat

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Påbud efter 72 i Miljøbeskyttelsesloven at undersøge kilden til indholdet af dichlormethan i beton fra Poul Henningsens Plads

Påbud efter 72 i Miljøbeskyttelsesloven at undersøge kilden til indholdet af dichlormethan i beton fra Poul Henningsens Plads KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Relevante underentreprenører Påbud efter 72 i Miljøbeskyttelsesloven at undersøge kilden til indholdet af dichlormethan

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SuperBrugsen SuperBrugsen CVR nr.: 18623978 Skovvej 3, 4622 Havdrup P nr.: 1003245455 Tilladelsesdato:

Læs mere

Tilsynsrapport. Vojens Genbrugsplads Tingvejen Vojens

Tilsynsrapport. Vojens Genbrugsplads Tingvejen Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, I 6100 Haderslev Tlf. : 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. Tlf. 74 34 21 53 anjc@haderslev.dk Tilsynsrapport Vojens Genbrugsplads

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

Marius Pedersen A/S, Division Special Affald Baggeskærvej 15, 7400 Herning

Marius Pedersen A/S, Division Special Affald Baggeskærvej 15, 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til nedgravede opsamlingstanke Godkendelse af nye affaldsfraktioner Marius Pedersen A/S, Division Special Affald Baggeskærvej

Læs mere

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse MARIUS PEDERSEN A/S Ørbækvej 851 Ferritslev 5863 FERRITSLEV FYN Marius Pedersen A/S, Baltikavej 25: Vilkårsændring af miljøgodkendelse

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse (CMB) har besluttet at ændre grænseværdien for DEHP i virksomhedens spildevandstilladelse fra juni 2013.

Center for Miljøbeskyttelse (CMB) har besluttet at ændre grænseværdien for DEHP i virksomhedens spildevandstilladelse fra juni 2013. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Statens Serum Institut Ørestads Boulevard 5 2300 København S Att: Inge Rudebeck CVR-nr.: 46837428 P-nr.: 1003398624 10-10-2014 Sagsnr.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Bilag Miljøstyrelsens vejledende vilkår for overjordiske olietanke under 200.000 l på erhvervsvirksomheder. 16. december 2008 Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Som det fremgår af 3, stk.

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K212 (hovedaktivitet) og K203 (biaktivitet).

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K212 (hovedaktivitet) og K203 (biaktivitet). KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse H J HANSEN GENVINDINGSINDUSTRI A/S Postboks 209 Havnegade 1 5000 ODENSE C H J Hansen, Prøvestenen, København: Vilkårsændring - Nye grænseværdier

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

Miljøgodkendelse. Marius Pedersen A/S. Ørbækvej 851 A, 5863 Ferritslev Fyn

Miljøgodkendelse. Marius Pedersen A/S. Ørbækvej 851 A, 5863 Ferritslev Fyn Miljøgodkendelse Marius Pedersen A/S Ørbækvej 851 A, 5863 Ferritslev Fyn Faaborg-Midtfyn Kommune miljøgodkender: - Omlastning og oplagring af farligt affald (spildolie, olievand og sandfangssand). - Rensning

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

OJT Tankstore ApS G-vej København S. Sagsnr Dokumentnr CVR-nr.:

OJT Tankstore ApS G-vej København S. Sagsnr Dokumentnr CVR-nr.: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse OJT Tankstore ApS G-vej 3 2300 København S CVR-nr.: 28503873 Midlertidig miljøgodkendelse til oplag af kaliumnitratvand 13-05-2015

Læs mere

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-p19-20-15 Dato: 26. august. 2015

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse til modtagelse af affald hos MOTAS I/S, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia.

Revurdering af miljøgodkendelse til modtagelse af affald hos MOTAS I/S, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia. Modtagestation Syddanmark I/S Vejlbyvej 21 7000 Fredericia 06-07-2015 Sags id.: 13/8322 Sagsbehandler: Mette Schjødt Revurdering af miljøgodkendelse til modtagelse af affald hos MOTAS I/S, Vejlbyvej 21,

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab Villabyernes Ejendomskontor CVR nr.: - Lindeholmen 4 P nr.: - Tilladelsesdato:

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE FOR

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE FOR REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE FOR AffaldsCenter, Farligt Affald 25. juni 2015 1 Sagsnr.: MIL-002432 Journalnr.: 13/022000 Sagsbeh.: Lene Brink 2. sagsbeh.: Jens T. Andersen Revurdering af miljøgodkendelse

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

SPILDEVAND TILSLUTNINGSTILLADELSE

SPILDEVAND TILSLUTNINGSTILLADELSE . SPILDEVAND TILSLUTNINGSTILLADELSE NYKØBING SYGEHUS NY P-PLADS VED EJEGODVEJ 33, 4800 NYKØBING F. GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK & MILJØ XX-NOVEMBER-2015 SAG NR 15/42763 Tilslutningstilladelse

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Midlertidig tilladelse til lempede udledningskrav for aflastning af mekanisk renset spildevand fra Renseanlæg Damhusåen til Øresund.

Midlertidig tilladelse til lempede udledningskrav for aflastning af mekanisk renset spildevand fra Renseanlæg Damhusåen til Øresund. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BIOFOS A/S Refshalevej 250 1432 København K 30-11-2015 Sagsnr. 2015-0246532 Dokumentnr. 2015-0246532-3 Midlertidig tilladelse til lempede

Læs mere

Vilkårsændring: Håndtering af affald med farlige stoffer hos CPH Waste (Marius Pedersen A/S), Baltikavej 25, København. CVR P-nr

Vilkårsændring: Håndtering af affald med farlige stoffer hos CPH Waste (Marius Pedersen A/S), Baltikavej 25, København. CVR P-nr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Marius Pedersen A/S Islevdalvej 119 2610 Rødovre Vilkårsændring: Håndtering af affald med farlige stoffer hos CPH Waste (Marius Pedersen

Læs mere

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i Herlev Bygade 90 2730 Herlev HOFOR A/S, Vand Ørestads Boulevanrd 35 2300 København S Att.: Bibi Shabeer Sendt til miljøafdelingen miljoe@hofor.dk 10. august 2015 Journalnr. 163-2015-46506 CVR 10073022

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00.

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00. Nordkystens Autocenter A/S H P Christensens Vej 8 3000 Helsingør info@helsingor.peugeot.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/15035

Læs mere

TIVOLI A/S Vesterbrogade København V. Sagsnr Dokumentnr Fatamorgana: Afgørelse.

TIVOLI A/S Vesterbrogade København V. Sagsnr Dokumentnr Fatamorgana: Afgørelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse TIVOLI A/S Vesterbrogade 3 1620 København V Fatamorgana: Afgørelse. 19-02-2016 Sagsnr. 2015-0226750 Dokumentnr. 2015-0226750-45

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Wash World ApS Svanevænget 23 A 4040 Jyllinge Att.: Jesper Rossing

Wash World ApS Svanevænget 23 A 4040 Jyllinge Att.: Jesper Rossing Wash World ApS Svanevænget 23 A 4040 Jyllinge Att.: Jesper Rossing Dato 13. september 2016 Sagsnr. 06.01.00-P19-2-16 NATUR OG MILJØ Tilslutningstilladelse for spildevand fra Vaskehaller, Askelundsvej 8

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Stamoplysninger Virksomhedens navn: Skælskør Haveaffaldsplads Virksomhedens placering: Industrivej 55 4230 Skælskør Matrikel nr.

Læs mere

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen,

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen, Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej 52 Fensmark 4684 Holmegård København J.nr. MST-1272-01253 Ref. Majli/Hechr Den 24. september 2014 Påbud om ændring af vilkår for analyser af spildevand direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere