FORVANDLINGER Tale ved åbningen af udstillingen Metamorphose. Af Dorthe Jørgensen, professor i filosofi og idéhistorie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORVANDLINGER Tale ved åbningen af udstillingen Metamorphose. Af Dorthe Jørgensen, professor i filosofi og idéhistorie"

Transkript

1 FORVANDLINGER Tale ved åbningen af udstillingen Metamorphose Af Dorthe Jørgensen, professor i filosofi og idéhistorie Metamorfose betyder forandring, forvandling, omdannelse, omformning. Det er en metamorfose, når en tudse bliver til en frø eller en larve bliver til et insekt. Når kul bliver til diamant, eller planteog dyrerester bliver til fossile brændstoffer. Når mennesker eller guder forvandles til sten, dyr eller planter som i Bibelen og de græske, romerske og nordiske mytologier. Når en idé eller et begreb forandrer sig, som det er sket med det skønne. 1 Netop skønhedens metamorfose var emnet for den bog med samme titel, som jeg udgav i 2001, og som var baggrunden for, at Bettina Winkelmann og jeg indledte et samarbejde. 2 Det indebar, at jeg også mødte Thyge Thomasen, for som det fremgår af Antikmuseets beskrivelse af den aktuelle udstilling, er de to tæt forbundne. Thyge er keramiker, Bettina er billedkunstner, og de har udstillet sammen ved flere lejligheder. Den aktuelle udstilling er resultatet af et samarbejde, i hvilket de har taget udgangspunkt i Antikmuseets samlinger for at bringe den mediterrane kulturs oldsager og æstetiske udtryk i konstellation med værker, som de selv har skabt. Målet har været at give den antikke kunst og materielle kultur nyt liv igennem nye kunstværker. Thyge og Bettina har også ladet Martin Gru, Magdalena Wyszynska, Aleksandra Lewon, Emma og Sigrid Agergaard Svendsen, Ditte Fonder 1 De førstnævnte eksempler på metamorfoser er alment kendte; de optræder i wikipedias opslag metamorfose. Det samme kan derimod ikke siges om det sidstnævnte eksempel, altså ideers og begrebers forvandlinger, og det er noget sådant, jeg vil fokusere på. 2 Dorthe Jørgensen, Skønhedens metamorfose: De æstetiske idéers historie, Odense Universitetsforlag Denne bog inspirerede i 2002 Dunkers Kulturhus i Helsingborg til en kunstudstilling med titlen Skönhetens metamorfoser?, til hvis katalog jeg bidrog med teksten Skønhedens metamorfose/the Metamorphosis of Beauty (s ). Nogle af pointerne i denne katalogtekst, der selv refererer til bogen Skønhedens metamorfose, genoptager jeg nu i denne åbningstale. Hvad angår Bettinas og mit samarbejde skabte hun og jeg efter et længere ophold i Damaskus foråret 2010 udstillingen Verdenspoesi, og vi udgav i samme forbindelse bogen Verdenspoesi: Malerier og tankebilleder (Kvindemuseet 2011). Ordet tankebillede betegner en poetisk-filosofisk kortprosaform, der blev introduceret af Walter Benjamin, men har rødder i essay-, aforisme- og fragmentformerne. Se mit efterskrift til den danske oversættelse af Benjamins bog Einbahnstrasse: Konstruktion af tankebilledet, Ensrettet gade, Modtryk 1993, s

2 Nielsen, Christina Hold, Liv Jensen, Alexander Fjord og Jørgen Steensen bidrage til udstillingen med lydkunst, video, musik og sang for således at gøre noget nærværende, der ellers som regel er fraværende i historiske udstillinger, nemlig menneskene. Det gælder både de mennesker, der producerede genstandene gennem deres forvandling af det anvendte materiale, og dem, der har brugt eller betragtet genstandene og således selv præget og forandret dem. Målet med udstillingen har derfor også været at give os af i dag indblik i antikkens mennesker og verden gennem en anderledes museumsoplevelse. Det samlede resultat kan betragtes som et gesamtkunstwerk, der ikke er opstået, fordi nogle kunstnere havde lavet noget, de gerne ville have udstillet, men derimod omvendt: Thyge og Bettina havde en idé om en udstilling, til hvis realisering de fandt genstande frem fra museets kælder, og de kiggede også egne gemmer efter og skabte selv nyt, og de gik i dialog med andre kunstnere, med museets personale og ikke mindst med det rum, vi nu står i. Udstillingen tematiserer således på en række forskellige måder den forandring og forvandling, som ordet metamorfose betegner. Jeg vil bruge min taletid på at løfte lidt af sløret for noget af det, der kan forstås ved dette. Det gør jeg i håb om således at befordre den forvandling, man i mødet med kunst selv kan undergå som betragter. I løbet af det århundrede blev det en udbredt forestilling, at skønheden er passé. At der ikke længere er nogen skønhed i den konkrete kunst, og at det heller ikke længere giver mening at tale om skønhed. Men fra mine samtaler med Bettina ved jeg, at hun aldrig har været nogen fjende af det skønne. Og når jeg betragter Thyges værker, tænker jeg, at han vist heller ikke har delt dette fjendskab. Som det fremgår af museets omtale af udstillingen, har de begge fundet inspiration i ældre kunst og kultur, så traditionen er de også venligt stemt. Om Bettina skriver museet således, at hun ikke mindst [er] stærkt påvirket af antik [s]yrisk kunst, kultur og arkitektur efter at have haft længere ophold på Det Danske Institut i Damaskus [ad] to omgange og udstillet i Syrien lige op til borgerkrigens start. Om Thyge skriver museet, at hans inspiration er tæt knyttet til studier af den faraoniske kunst såvel som den tidlige islamiske kunst, og at han til stadighed [vender] tilbage til den [g]ræske og [r]omerske antik, stærkt optaget af periodernes kunstneriske 2

3 idealer. 3 Det var især den historiske avantgarde, der i begyndelsen af det 20. århundrede problematiserede skønheden. Avantgarden gjorde oprør mod den etablerede kunst, kunstakademiernes kunst. Det var den kunst, der dengang blev betragtet som skøn, så oprøret blev forstået som et opgør med den skønne kunst eller ligefrem med det skønne som sådant. Selvom avantgardisterne næppe selv var opmærksomme på det, havde deres oprør rødder i den tidlige tyske romantik, det vil sige slutningen af det 18. århundrede. Romantikerne gav dog netop ikke afkald på det skønne som sådant. De forkastede ikke skønheden, men lod den undergå en metamorfose. I perioden fra renæssancen til romantikken havde man primært defineret skønhed klassicistisk og dermed betragtet den som noget, der afhang af harmonisk proportionalitet. Med den tidlige tyske romantik kunne noget fragmenteret og disharmonisk nu imidlertid også være skønt. For ifølge romantikerne refererede det fragmenterede indirekte til den harmoni og helhed, der ikke forelå i det. Romantikernes måde at erfare skønhed på bestod altså ikke i selve dette at blive konfronteret med disharmoni og fragmentering. Skønt var derimod dette at ane konturerne af en fraværende harmoni og helhed som alligevel var der, men kun som en anelse. Hvor meget Thyge og Bettina end gennem årene har hentet inspiration i genstande fra oldtiden, og hvor meget de i den aktuelle udstilling end går i direkte dialog med ældre værker, er de selv børn af den historie, jeg lige har fortalt. Jeg mener: Thyge og Bettina er ikke klassicister, og det kan man vist heller ikke kalde de andre involverede kunstnere. Allerede qua de medier, som de sidstnævnte arbejder i, er de samtidskunstnere, og om Thyge og Bettina vil jeg sige, at de vel egentlig er modernister, dog bestemt ikke forstået som rationalister, men derimod forstået på følgende måde: Den tidlige tyske romantik foregreb modernismen. Tanken om, at der er form i det fragmenterede, skønhed i det disharmoniske, levede trods den historiske avangarde videre i det 20. århundrede. Og den modernistiske fortolkning af denne tanke har ikke kun rødder i den tidlige tyske romantik, 3 antikmuseet.au.dk, senest besøgt den 6. oktober

4 men peger også længere tilbage i historien. I den vestlige verden blev der i middelalderen skelnet imellem åndelig og sanselig skønhed. Den åndelige var oversanselig og dermed kun intellektuelt tilgængelig. Den sanselige kunne derimod ses og høres, men var selv et tegn på den åndelige; den var symbolsk og skulle fortolkes. Konsekvensen var for kunstens vedkommende, at den ikke skulle være naturtro, ikke bare afbilde omgivelserne men bearbejde dem, så det oversanselige i det sanselige trådte frem, og man kom ånden nærmere. Derfor måtte kunsten gerne være abstrakt, allegorisk og idealiserende. Det var netop noget i den stil, der i begyndelsen af det 20. århundrede blev idealet for de spirituelle modernister. Jeg tænker for eksempel på Wassily Kandinsky, der ikke stræbte efter at afbilde natura naturata (naturtingene), men ville kalde natura naturans (den kreative formdannende kraft i naturen) frem ved at hengive sig til formens iboende åndelighed. Kandinsky mente præcis, at der er spor af oversanselighed i den sanselige verden, og han forsøgte for så vidt at genskabe den vekselsang imellem ånd og materie, som universet sang i middelalderen. Med dette gjorde Kandinsky ikke bare op med det 19. århundredes positivistiske realisme. Han lagde også afstand til den affortryllelse af kunsten, der var begyndt med reformationen i det 16. århundrede. Reformatorer som Luther og Calvin opfattede hverken billeder som levende eller som sande, og de berøvede dem dermed deres magi og evne til at vække sand erkendelse af det guddommelige. Med reformationen blev ånd og materie, denne- og hinsidigt, sanseligt og oversanseligt skilt fra hinanden. Den synlige verden blev tømt for åndelighed, den usynlige verden blev blottet for sanselighed, og kunstnerne var herefter henvist til at efterligne en affortryllet verden af materielle ting. Som sagt resulterede det ønske om at synliggøre noget usynligt, der blev udlevet før reformationen, i et formsprog, der var tydningskrævende takket være dets symbolske karakter. Noget tilsvarende så man igen, da kunsten atter blev åndelig takket være kunstnere som Kandinsky den blev abstrakt. Den middelalderlige og den modernistiske kunst er også fælles om ikke at hylde det klassicistiske krav til værket om harmonisk helhed, men give delementerne mere selvstændigt liv og interessere sig mere for deres individuelle skønhed. Dette hænger sammen med den alperspektivisme (frem for centralperspektivisme), der kendetegner både den middelalderlige og den modernistiske kunst: at der ikke kun er ét fokus i værket, men flere sideordnede perspektiver. I stedet for perspektivisk rum og dybde er der flad frontalitet, mange 4

5 brudte linjer og skiftende synsvinkler. Det er evident, at Bettinas malerier står i gæld til den spirituelle modernisme. Hun forsøger ikke at affotografere den verden, vi umiddelbart ser, men at kalde en anden frem, som kun er synlig for det indre blik med mindre kunsten bygger bro ved at synliggøre usynligt, som maleren Paul Klee sagde i Også alperspektivismen i Bettinas billeder forbinder hende med den spirituelle modernisme samt derigennem med middelalderen, og det gør hendes kolorisme i øvrigt også. Hermed er der også kastet lys over Bettinas begejstring for de udstillede syriske skåle, der netop er fra middelalderen og samtidig ser helt moderne ud. Hendes interesse for dem er beslægtet med den begejstring for genstande fra fremmede kulturer og ældre perioder, der kendetegnede de spirituelle modernister og for eksempel vakte Klees nysgerrighed over for børns tegninger. For Thyges vedkommende bemærker man, at der med hans værker er tale om kunstgenstande ikke brugsgenstande, selvom han er keramiker og at det drejer sig om genstande, som det kræver stor teknisk og håndværksmæssig kunnen at producere. Samtidig mærker man sig det æstetiske udtryks renhed, enkelhed og genstandenes størrelse til trods også ligefrem lethed, både for krukkernes, for glasobjekternes og for skulpturernes vedkommende. Det er en æstetik, der tydeligt refererer til hele den vestlige tradition for abstraktion og for at forbinde abstrakt form med åndeligt indhold en tradition, der løber fra de gamle egyptere og de tidligste grækere over middelalderen, herunder den islamiske, til modernisterne. Og som samtidig er beslægtet, i hvert fald i det ydre, med den japanske æstetik, hvis skønhed de spirituelle modernister netop også havde blik for. Samtidig må vi holde os for øje, at der, som jeg tidligere nævnte, med denne udstilling mere er tale om en helhed af genstande, som betragteren vandrer rundt i jeg kaldte det et gesamtkunstwerk end en udstilling af enkeltværker, man som betragter må forholde sig stykkevist til, og at denne helhed også omfatter lyd, video, rum, lys, omgivelser og så videre. Både det, jeg sagde om Thyges og Bettinas produktioner, og det sidstnævnte om udstillingen som helhed samt nærmere bestemt om udstillingen som en mulig anledning til helhedserfaring bringer 4 Paul Klee, Schöpferische Konfession, Das bildnerische Denken, red. J. Spiller, Schwabe & Co 1971, s. 79. Eller på engelsk: Creative Confession, 1920, Creative Confession and other writings, Tate Publishing 2013, s. 7. 5

6 mig tilbage til skønheden. De gamle grækere fostrede nemlig to forskellige skønhedsforståelser. For det første er der den klassicistiske, som hviler på den græske brug af ordet skøn (kalos) til at betegne den harmonisk proportionerede form, der udmærker de genstande, der klassicistisk betragtet er skønne. Men for det andet er der også den filosofiske skønhedsforståelse, der handler om det skønne som idé (to kalon) og derfor er langt bredere. Ifølge den filosofiske skønhedsforståelse er det skønne ikke bare det harmonisk proportionerede men alt det, der har værdi i sig selv alt det, hvis værdi ikke kan gøres op i målbar nytte, og som derfor fremtræder som et overskud i en nytteorienteret verden. Hvis vi insisterer på den klassicistiske skønhedsforståelse, er der ikke meget skønhed i det meste af det, der bliver skabt i vor tid. Tager vi derimod afsæt i den filosofiske skønhedsforståelse, kan meget være anledning til skønhedserfaring, for det kræver ikke en bestemt form, men at værket i sin fremtrædelse er ladet med merbetydning. Skønhedserfaring er dermed defineret ved, at det i erfaringen er, som om der er noget oversanseligt ved den sanselige genstand. Dette forudsætter for kunstens vedkommende først og fremmest, at værket ikke er entydigt. At det så at sige overskrider sig selv og derigennem lader os erfare et oversanseligt overskud i det, vi sanser. Samtidig forudsætter sådan en skønhedserfaring dog også, at vi som betragtere selv er åbne for, at denne overskridelse kan finde sted og manifestere sig ikke kun som en overskridelse i værket, det vil sige værkets overskridelse af sig selv, men også som en overskridelse i os, vor overskridelse af vort vante blik på verden. At opleve skønhedserfaring kræver altså også, at vi er rede til selv at undergå en forvandling. Ikke blot har skønhedsforståelsen forandret sig historisk, og man kan derfor tale om noget sådant som skønhedens metamorfose. Skønhedserfaringen er i sig selv en metamorfose den er den forvandling, der sker her og nu for det menneske, for hvem skønheden tildrager sig som erfaring. Skønheden er på ingen måde passé. Den kan tildrage sig for os mens vi betragter denne udstilling. Ikke fordi vi vil have, at det sker, men forudsat vi ikke selv forhindrer erfaringen i at ske ved at insistere på det, vi kender og er trygge ved. Med disse ord vil jeg i håb om forsat forvandling erklære udstillingen Metamorphose for åbnet! 6

7 Dorthe Jørgensen holdt talen ovenfor ved åbningen af udstillingen Metamorphose. Maleri, keramik, mixed & multimedia på Antikmuseet ved Aarhus Universitet en udstilling med værker fra museets samling samt af Thyge Thomasen og Bettina Winkelmann, vist 6/ / Dorthe Jørgensen, der er ansat som professor ved Afdeling for Filosofi og Idéhistorie på Aarhus Universitet, er ph.d. i idéhistorie (1995), dr.phil. i filosofi og idéhistorie (2006) og dr.theol. i systematisk teologi (2014). Hun har skrevet en lang række bøger, er Nordens førende ekspert i filosofisk og teologisk æstetik og har også gjort en stor indsats for at formidle sin forskning. Se Dorthe Jørgensens hjemmeside og hendes facebooksider Dorthe Jørgensen og Dorthe Jørgensen in English. Nye læsere af Dorthe Jørgensen kan med fordel begynde med hendes bog Skønhed En engel gik forbi (Aarhus Universitetsforlag 2006). Herefter anbefales det at gå videre med Skønhedens metamorfose: De æstetiske idéers historie (Odense Universitetsforlag 2001) og/eller Aglaias dans: På vej mod en æstetisk tænkning (Aarhus Universitetsforlag 2008), afhængigt af om man er historisk interesseret eller interesseret i aktuelle temaer (begge dele er vævet sammen i Skønhed En engel gik forbi). Den historiefilosofisk interesserede læser kan fortsætte med Historien som værk: Værkets historie (Aarhus Universitetsforlag 2006), der er skrevet i forlængelse af Skønhedens metamorfose (de udgjorde tilsammen Dorthe Jørgensens filosofisk-idéhistoriske disputats). Det hidtil største værk fra Dorthe Jørgensens hånd er dog Den skønne tænkning: Veje til erfaringsmetafysik. Religionsfilosofisk udmøntet (Aarhus Universitetsforlag 2014), med hvilket hun opnåede den teologiske doktorgrad. Denne bog blev i 2014 nomineret til Årets Danske Forskningsresultat og vandt prisen Hædrende Omtale. Dorthe Jørgensens seneste værk er Nærvær og eftertanke: Mit pædagogiske laboratorium (Wunderbuch 2015), i hvilket hun drager pædagogiske og dannelsesfilosofiske konsekvenser af sit arbejde med æstetik. På hendes hjemmeside er der også henvisninger til en mængde såvel korte som lange artikler af både ældre og nyere dato om blandt andet kunst og æstetik. 7

Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching

Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching Vi har som mennesker ikke kun mulighed for at gøre logiske erkendelser, men kan også gøre den anden form for erkendelse, som Baumgarten gav navnet sensitiv erkendelse.

Læs mere

METAMORPHOSE AARHUS UNIVERSITET. Antikmuseet Aarhus universitet Victor Albecks Vej Aarhus C

METAMORPHOSE AARHUS UNIVERSITET. Antikmuseet Aarhus universitet Victor Albecks Vej Aarhus C METAMORPHOSE BETTINA WINKELMANN Antikmuseet Aarhus universitet Victor Albecks Vej 3 8000 Aarhus C Tlf.: 8716 1106, mail: antikmuseet@hum.au.dk Åbent: mandag og torsdag, 12.00 16.00, ved særudstillinger

Læs mere

Skønhed En engel gik forbi

Skønhed En engel gik forbi Skønhed En engel gik forbi Skønhed En engel gik forbi Af Dorthe Jørgensen unı vers Skønhed En engel gik forbi Dorthe Jørgensen og Aarhus Universitetsforlag 2006 Tilrettelægning: Jørgen Sparre Omslag: Jørgen

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Idet hver af de 5 afdelinger i Skønhedens metamorfose indledes med et kort resumé over guddommelighedserfaringens manifestationsformer i den

Idet hver af de 5 afdelinger i Skønhedens metamorfose indledes med et kort resumé over guddommelighedserfaringens manifestationsformer i den DANSK RESUMÉ Bogen Skønhedens metamorfose er en idéhistoriografisk konciperet introduktion til de æstetiske idéers historie, og den er som sådan den første af sin art. Som introduktion betragtet henvender

Læs mere

REMINISCENS VEJEN TIL NEEL JANS GEERT DAAE FUNDER

REMINISCENS VEJEN TIL NEEL JANS GEERT DAAE FUNDER REMINISCENS VEJEN TIL NEEL JANS GEERT DAAE FUNDER Reminiscens - vejen til Udstillingsintroduktion. - Offernedlæggelser - hellige ceremonier overgangsritualer omkring liv og død - menneske og dyreofringer

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

10 Historien som værk

10 Historien som værk Forord Tænkning er work in progress. Det er tænkningens væsen at være uden punktum, at fortsætte i det uendelige, ikke have nogen afslutning. I denne forstand er den i stadig fremdrift, in progress. Men

Læs mere

PICASSO KERAMIK. Kontakt. Undervisningsmaterialet består af:

PICASSO KERAMIK. Kontakt. Undervisningsmaterialet består af: PICASSO KERAMIK Pablo Picasso: Tête de chèvre. 1956. Private Collection Succession Picasso/ VISDA 2018. Photo: Maurice Aeschimann Kontakt Kontakt Louisianas booking for at bestille 1 eller 2-timers forløb

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18.

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. 1 Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. september 2011 Generel information i forbindelse med besøg på KunstCentret

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

Utterslev skole Udskolingen. Fordybelsesuger. Fordybelseshold 2017

Utterslev skole Udskolingen. Fordybelsesuger. Fordybelseshold 2017 Utterslev skole Udskolingen Fordybelsesuger Fordybelseshold 2017 Hour of code Interesser du dig for matematik, spil og kodning? På vores hold skal I lære at programmere gennem Hour of code og programmet

Læs mere

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte e r i n d r i n g e n s l a n d s k a b e r Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte landskaber.

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen 18. aug. 18. okt. 2 0 1 2 Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen Velkommen til udstillingen Art Together Udstillingen præsenterer værker af Billedkunstner Marianne Johansen og arkitekt og billedkunster

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Christian Bundgaard Svendsen

Christian Bundgaard Svendsen Christian Bundgaard Svendsen Undren og tvivl er beslægtede begreber, men de er grundlæggende forskellige. Undren og tvivl er både hverdagsbegreber og filosofiske begreber. Filosofien starter med undren

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Foreløbigt program scenen på Kreative Dage 2013

Foreløbigt program scenen på Kreative Dage 2013 Foreløbigt program scenen på Kreative Dage 2013 Alle dage Strik en ko Se den strikkede 2CV og vær med til at strikke en ko når Gitte Skovmand og Eva Holm laver strikkegraffiti-workshop på stand A-1424.

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Kunstforeningen Brundur. Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016

Kunstforeningen Brundur. Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016 Kunstforeningen Brundur Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016 Kære kollega Ansatte ved Brønderslev Kommune stiftede for mange år siden en kunstforening. Du kan læse mere om foreningen på kommunens

Læs mere

Eksempler på spørgsmål C + B niveau

Eksempler på spørgsmål C + B niveau Eksempler på spørgsmål C + B niveau Forbehold: 1. Det siger sig selv at spørgsmålenes udformning skal være i overensstemmelse med undervisningspraksis, som kan ses i undervisningsbeskrivelsen. 2. Eksaminanderne

Læs mere

På Vej. Lisbeth P. Gro Klaus Olsen. Klaus Olsen. 30. nov. 2012 30. jan. 2013

På Vej. Lisbeth P. Gro Klaus Olsen. Klaus Olsen. 30. nov. 2012 30. jan. 2013 På Vej 30. nov. 2012 30. jan. 2013 Klaus Olsen Lisbeth P. Gro Klaus Olsen Velkommen til udstillingen På Vej Udstillingen På Vej kan ses hos GL-arkitekter MAA & gallerier på vej ud af det gamle år 2012

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Kære Lærere. God fornøjelse

Kære Lærere. God fornøjelse Kære Lærere SORT MÆLK Dette SORT lærerbrev MÆLK SORT knytter MÆLK an til SORT udstillingen MÆLK SORT MÆLK - SORT HOLOCAUST MÆLK SORT I NY KUNST MÆLK og SORT understøtter MÆLK SORT inspirationsmaterialet

Læs mere

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson Kreative processer kan udvikle og styrke sproget Jeg er Tosprogspædagog og vejleder Pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog. Fokus på brug af billedsproglige arbejdsformer i sprogstimulering.

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Psykoanalyse og billedkunst

Psykoanalyse og billedkunst Psykoanalyse og billedkunst JØRGEN BRUUN PEDERSEN Psykoanalyse og billedkunst Omkring Picassos "Guernica" Roskilde Universitetsforlag Jørgen Bruun Pedersen Psykoanalyse og billedkunst Omkring Picassos

Læs mere

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Omkring 150 gæster indfandt sig til fernisering og åbningsarrangement på Efterårsudstillingen på Hirtshals Fyr. Kunstudvalget

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Erhvervsfolk filosoferer de ved det bare ikke

Erhvervsfolk filosoferer de ved det bare ikke 28. FEBRUAR 2016 THOMAS RYAN JENSEN Erhvervsfolk filosoferer de ved det bare ikke Erhvervsfilosofi i praksis: Benedikt var en italiensk munk, der levede 480-547. Han blev helgenkåret, fordi han lagde grunden

Læs mere

Uv-materiale til I bølgen blå klasse

Uv-materiale til I bølgen blå klasse Uv-materiale til I bølgen blå 7.-10. klasse Sol og ungdom en konstruktion En flok børn løber mod havet. Det er sommer, og solen skinner, så man næsten bliver blændet. Børnenes kroppe er stærke, og lyset

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Krystallinske Refleksioner

Krystallinske Refleksioner Krystallinske Refleksioner Viera Collaro Forslag til integreret kunst, Syddansk Universitet, Odense, 2012 Krystallinske Refleksioner Skitseforslag til integreret kunst, marts 2012 Syddansk Universitet,

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 Pædagogiske læreplaner. 6. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Bandholm Børnehus 2011 Kulturel viden er det ubevidste blik, mennesker møder verden med. Først i mødet med de andre og det anderledes,

Læs mere

KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling. 4. oktober - 9. november 2014

KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling. 4. oktober - 9. november 2014 En lærerguide KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling 4. oktober - 9. november 2014 Manuel Canu: From Wall to Floor, 2013 Introduktion Kære underviser I perioden 4. oktober til 9. november kan du og din

Læs mere

tidsskrift for børne- & ungdomskultur BUKS 57 Æstetik Redaktion: Jens-Ole Jensen og Martin Blok Johansen

tidsskrift for børne- & ungdomskultur BUKS 57 Æstetik Redaktion: Jens-Ole Jensen og Martin Blok Johansen tidsskrift for børne- & ungdomskultur BUKS 57 Æstetik Redaktion: Jens-Ole Jensen og Martin Blok Johansen Indhold Forord 5 Kampen mod det æstetiske udtryks dominans 7 Martin Blok Johansen og Ole Morsing

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

EN UDSTILLING OM VREDE Undervisningsmateriale klasse

EN UDSTILLING OM VREDE Undervisningsmateriale klasse EN UDSTILLING OM VREDE Undervisningsmateriale 4.-6. klasse Baggrund Udstillingen Anger er lavet af kunstnerne Martin Erik Andersen, René Schmidt og Vinyl Terror & Horror(kunstnerduoen Camilla Sørensen

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

GESAMTKUNST- WERK ET OG DE MODERNE KUNSTFORMER

GESAMTKUNST- WERK ET OG DE MODERNE KUNSTFORMER 48 8 GESAMTKUNST- WERK ET OG DE MODERNE KUNSTFORMER Af ANDERS V. MUNCH PROFESSOR, DR.PHIL., DESIGNSTUDIER, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION, SYDDANSK UNIVERSITET, KOLDING Den romantiske drøm om en

Læs mere

Introduktion. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff

Introduktion. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Introduktion Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Denne bog om køn i historien udspringer af en seminarrække, som blev afholdt ved Historisk Institut ved Aarhus Universitet i foråret 2002. Alle

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

SPRING UDSTILLINGEN FYLDER 10 ÅR

SPRING UDSTILLINGEN FYLDER 10 ÅR Pressemeddelelse / februar 2013 SPRING UDSTILLINGEN FYLDER 10 ÅR Sideløbende med Kunstnernes Påskeudstilling kan besøgende i Kunsthal Aarhus opleve den årlige SPRING udstilling på 10 ende år. KPs bestyrelse

Læs mere

Martin Fraenkel Vitamin mf Nye malerier d. 27. marts 9. maj 2015

Martin Fraenkel Vitamin mf Nye malerier d. 27. marts 9. maj 2015 Martin Fraenkel Vitamin mf Nye malerier d. 27. marts 9. maj 2015 GALLERI PROFILEN AKADEMISK OUTSIDERKUNST Af Veronika Botin Efter en periode med stor interesse i samtidskunsten for nye udtryksformer som

Læs mere

ind i historien 3. k l a s s e

ind i historien 3. k l a s s e find ind i historien 3. k l a s s e»find Ind i Historien, 3.-5. klasse«udgør sammen med historiesystemet for de ældste klassetrin»ind i Historien Danmark og Verden, 6.-8. klasse«og»ind i Historien Danmark

Læs mere

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 3 Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Forårsudstillingen lørdag den 6. april fra

Læs mere

PROCES DOKUMENT FUTURISME

PROCES DOKUMENT FUTURISME PROCES DOKUMENT FUTURISME JUNAD ASHRAF GRUPPE 5 1 1 Inholdsfortegnelse 1.Forside 2.Inholdsfortegnelse 3.Perioden & Stilarten 4.Tidstypiske Kunstrere 5.Karakteristisk Træk 6.Typografi 7.Reference til Nutiden

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Undervisningsmateriale til 8. klassetrin Hvad handler undervisningsforløbet om, og hvad skal vi lære? Undervisningsforløbet handler om brevskrivning i 1800-tallet,

Læs mere

Fordyb dig i. Bibelens fortælling. Videoer med. Studiehæfte

Fordyb dig i. Bibelens fortælling. Videoer med. Studiehæfte gdette hæfte giver ad ang til videoerne Fordyb dig i Bibelens fortælling Videoer med Bibelens fortælling Studiehæfte til samtale og fordybelse 50 år med Bibellæser- Ringen Studiemateriale til Bibelens

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

Analysemodeller og -metoder

Analysemodeller og -metoder Sculpture by the Sea Aarhus - Danmark 5. juni - 5. juli 2015 Mellem Tangkrogen og Ballehage Analysemodeller og -metoder TIL SKOLER KOM OG VÆR MED! Sculpture by the Sea er her igen. Skulpturudstillingen

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10. Salmer:

Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10. Salmer: Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10 Salmer: Jeg tænker, at alle mennesker flere gange i deres liv har oplevet at møde fællesskaber, der lukkede sig om sig selv. Fællesskaber, man egentlig gerne ville være

Læs mere

Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling'

Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling' Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling' Dette bilag består af 3 dele, som skal udfyldes: Del 1: Projektbeskrivelse Del 2: Budget Del 3: Finansiering PROJEKTBESKRIVELSE Titel

Læs mere

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Hvilke genstande kan man forvente at finde i et tankens museum? En kortlægning af store tænkeres bedrifter? Eller objektet selv, Lenins hjerne, fx? Ikke hos Jytte Høy.

Læs mere

Skoletilbud. Efteråret 2015

Skoletilbud. Efteråret 2015 Skoletilbud Efteråret 2015 VEJLEMUSEERNES TILBUD TIL SKOLER EFTERÅRET 2015 VejleMuseernes slogan er Oplevelser i tiden. Det skal forstås dobbelt dels formidler vi egnens kunst- og kulturhistorie fra oldtid

Læs mere

overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt

overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 9. april til 15. maj kan du og din klasse opleve udstillingen Overlap. Med denne lærerguide i hånden håber vi,

Læs mere

EN UDSTILLING OM VREDE Undervisningsmateriale klasse

EN UDSTILLING OM VREDE Undervisningsmateriale klasse EN UDSTILLING OM VREDE Undervisningsmateriale 7.-10. klasse Baggrund Udstillingen Anger er lavet af fire danske kunstnere i anledning af udstillingssamarbejdet DE SYV DØDSSYNDER, som er en del af Europæisk

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Æstetisk læring i sygeplejerskeuddannelsen

Æstetisk læring i sygeplejerskeuddannelsen Æstetisk læring i sygeplejerskeuddannelsen, sygeplejerske, cand.mag. ph.d.-stipendiat,aalborg Universitet Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi 1 Oversigt Fortælling fra et konkret kursus som eksempel

Læs mere

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. marts 8. april 2012 kan du og din klasse opleve sammenslutningen Den Frie Udstillings Forårsudstilling 2012, der viser

Læs mere

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder Decimal classification 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika 03.81 Leksikoner og ordbøger Græske og

Læs mere

Ordrupgaard præsenterer L.A. Ring som en dybt kompliceret kunstner og et dybt kompliceret menneske på fin udstilling.

Ordrupgaard præsenterer L.A. Ring som en dybt kompliceret kunstner og et dybt kompliceret menneske på fin udstilling. 1 af 5 20-12-2016 10:28 KØB ABONNEMENT LOG IND 16.12.2016 KL. 20:00 Ordrupgaard præsenterer L.A. Ring som en dybt kompliceret kunstner og et dybt kompliceret menneske på fin udstilling. 2 af 5 20-12-2016

Læs mere

morgen Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Sl 84,1-5

morgen Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Sl 84,1-5 indhold 1 Længsel efter Gud 2 Stands op for Guds virkelighed 3 Ånden gør levende 4 At kende Gud 5 Guds hellige mysterium 6 Menneskeligt og guddommeligt 7 Guds hemmelighed: Kristus i mig 8 Som vand over

Læs mere

man selv bider mærke i

man selv bider mærke i 1 KUNST & TRIVSEL Kan et besøg på kunstmuseum hjælpe gæsten til at tage hånd om tilværelsens eksistentielle udfordringer, lindre stress og dermed give større livskvalitet? Med dette spørgsmål i tankerne

Læs mere

Forord. Den protreptiske samtale hjælper den enkelte medarbejder og leder

Forord. Den protreptiske samtale hjælper den enkelte medarbejder og leder FORORD 7 Forord Som leder er det væsentligt at kunne reflektere over værdier på et meget højt plan, fordi det er med til at give overskud af mening og få mennesker til at tage ansvar. Ledelse handler meget

Læs mere

SMITTE-beskrivelse af fokus: Kultur, æstetik og fællesskab

SMITTE-beskrivelse af fokus: Kultur, æstetik og fællesskab SMITTE-beskrivelse af fokus: Kultur, æstetik og fællesskab SAMMENHÆNG Baggrund og forudsætninger EVALUERING Registrering og vurdering MÅL Hvad vil vi opnå? TEGN Hvordan kan vi se at vi er på vej mod målet?

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

25. søndag efter trinitatis, den 13. november 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 17, Salmer: 732, 434, 562, 274, 320, 466, 292 v.5, 353.

25. søndag efter trinitatis, den 13. november 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 17, Salmer: 732, 434, 562, 274, 320, 466, 292 v.5, 353. 1 Jesper Stange 25. søndag efter trinitatis, den 13. november 2016 Vor Frue kirke kl. 10 Tekst: Luk 17, 20-33 Salmer: 732, 434, 562, 274, 320, 466, 292 v.5, 353. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

Undervisnings- materiale

Undervisnings- materiale Undervisnings- materiale Mellemtrin og udskoling Arkitektur og design på Kunsten Foto af Niels Fabæk Kunsten Om undervisningsmaterialet Dette er et undervisningsmateriale om arkitektur og design på Kunsten.

Læs mere

AAGAARD ANDERSEN I BRUG VÆRKER FRA 1950'ERNE OG FREM - KURATERET AF VIBEKE PETERSEN OG JØRGEN MICHEALSEN

AAGAARD ANDERSEN I BRUG VÆRKER FRA 1950'ERNE OG FREM - KURATERET AF VIBEKE PETERSEN OG JØRGEN MICHEALSEN En lærerguide AAGAARD ANDERSEN I BRUG VÆRKER FRA 1950'ERNE OG FREM - KURATERET AF VIBEKE PETERSEN OG JØRGEN MICHEALSEN 17. august 6. oktober 2013 Introduktion I perioden 17. august til 6. oktober 2013

Læs mere

Slotsbanken blev undersøgt og restaureret i af Nationalmuseet, og arbejdet blev en manifestation af en national interesse og selvbevidsthed i

Slotsbanken blev undersøgt og restaureret i af Nationalmuseet, og arbejdet blev en manifestation af en national interesse og selvbevidsthed i Rejsen til Ribe Danskstudiets klassiker, rejsen til Ribe for 1. årgang, fandt i år sted 13.10-15.10 2005. I Ribe vandrer man rundt imellem forskellige tidsaldres kunst, arkitektur og bylandskab og gør

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Indholdsfortegnelse Statskundskabens klassikere John Locke Redaktionelt forord... 7 Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst... 9 Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Kapitel 3. Det første

Læs mere

fra en lang og traditionsrig historie, rodfæstet i den danske agerkultur med sin dybe respekt

fra en lang og traditionsrig historie, rodfæstet i den danske agerkultur med sin dybe respekt inviting nature FILOSOFIEN AT MØBLERE DET GODE LIV. MED Hånden på hjertet INVITEREr vi NATUREN IND I vores HJEM og SOM I DET GODE MÅLTID, DER NYDES SAMMEN MED MENNESKER vi HOLDER AF, ER SANSELIGHED OG

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere