Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg"

Transkript

1 Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27. juli 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune den 10. februar 2012 Del 2. VVM-redegørelse og miljørapport inkl. ikke teknisk resume Del 3. VVM tilladelse Februar 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. kommuneplantillæg Hvad er et kommuneplantillæg Hvad er VVM Hvad er Miljøvurdering 3 2. Redegørelse for Kommuneplantillæg Baggrund Projektet Byggeriet VVM pligtigt i medfør af lov om planlægning VVM tilladelse Lov om Miljøvurdering af planer og programmer Forhold til øvrig planlægning Landsplandirektiv/Fingerplan Regional udviklingsplan Kommuneplan Lokalplan Øvrige bindinger Fredninger Kystnærhedszonen Natura 2000 og bilag IV arter Kommuneplantillæg Retningslinjer og rammer Klagevejledning Miljørapport (resume) Indledning Kommuneplantillægget Forhold til anden planlægning Miljøstatus og vilkår i VVM tilladelsen Øvrige mulige påvirkninger Valg af alternativ Afværgeforanstaltninger Overvågningsprogram Anvendte metoder 15 2

3 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET KOMMUNEPLANTILLÆG 1. KOMMUNEPLANTILLÆG 1.1 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for den sammenfattende kommuneplanlægning, som bl.a. udmøntes i en kommuneplan. Kommuneplanen skal sammenfatte og konkretisere de overordnede politiske mål for udviklingen i kommunen blandt andet gennem udstedelse af retningslinjer og rammer. De centrale emner er udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder. I kommuneplanen fastlægges Kommunalbestyrelsens politik for byernes og kommunens øvrige områders udvikling. 1.2 Hvad er VVM VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM reglerne for anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr af 15/12/2010. Formålet med en VVM-redegørelse er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet, og at offentligheden inddrages som en vigtig del af beslutningsprocessen. På den måde sikres det, at planmyndigheden har et godt grundlag for at træffe de miljømæssigt bedste beslutninger forud for den endelige realisering af projektet. VVM redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på: Mennesker, fauna og flora Jordbund, vand, luft, klima og landskab Materielle goder og kulturarv Samspillet mellem disse faktorer Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med tillægget til kommuneplanen. Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I dette tilfælde varetager miljøministeriets lokale landsdelscentre opgaven, da bygherren er staten. Dette betyder, at VVM og plankompetencen overgår til staten (Naturstyrelsen). Naturstyrelsen, Roskilde varetager således ved udbygningen af Panum Komplekset kommunalbestyrelsernes opgaver og beføjelser. En eventuel senere ændring af kommuneplantillægget forudsætter derfor Naturstyrelsens accept. 1.3 Hvad er Miljøvurdering Planlovens VVM-regler er affødt af et EU direktiv fra 1985, der drejer sig om miljøvurdering af konkrete projekter, der kan påvirke miljøet væsentligt. VVM-reglerne trådte i kraft efter en ændring af planlovgivningen i Herudover findes yderligere et EU-direktiv om miljøvurde- 3

4 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET KOMMUNEPLANTILLÆG ring af planer og programmer fra 2001 Direktivet er omsat til dansk lov i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), lovbekendtgørelse 936 af d I henhold til miljøvurderingsloven skal kommuneplantillæg, som udarbejdes i forbindelse med en VVM-sag, også miljøvurderes, hvis kommuneplantillægget ændrer noget i den eksisterende kommuneplan. Formålet med en miljøvurdering af en plan er at sikre, at miljøhensyn integreres i planen og, at planen hermed bedre fremmer en bæredygtig udvikling og sikrer et højt miljøbeskyttelsesniveau. Der skal udarbejdes en miljørapport til miljøvurdering af kommuneplantillægget. Der er ikke særlige formkrav til indholdet af miljørapporten, og da der er stor grad af sammenfald med kravene til en VVM-redegørelse, er det valgt at udarbejde en kombineret VVM-redegørelse og miljørapport. Den samlede rapport kaldes Miljøredegørelse. De særlige krav, der er indeholdt i loven om miljøvurdering af planer og programmer, men ikke i VVM-reglerne, omhandler væsentligst: 1. En beskrivelse af planens/programmets mere strategiske formål og forbindelser med andre relevante planer 2. Et program, der fastlægger de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning af planens miljømæssige påvirkninger 3. Krav om direkte høring af de berørte myndigheder, hvis områder kan blive berørt af planen - både i idefasen (om fokuspunkter og omfang af miljøvurderingen) og inden der træffes endelig afgørelse om planen Endvidere er der i loven om miljøvurdering af planer og programmer mere direkte henvist til, at vurderingerne skal relateres til internationale beskyttelsesmål og -regler, herunder især EU s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv, der restriktivt beskytter en række naturtyper og plante- og dyrearter. Endelig er der lagt større vægt på vurdering af betydningen for befolkningen og menneskers sundhed. 2. REDEGØRELSE FOR KOMMUNEPLANTILLÆG 2.1 Baggrund Med baggrund i et ønske om at styrke forsknings- og uddannelsesmiljøet på Panum Komplekset, ønsker Universitets- og Bygningsstyrelsen, i samarbejde med Københavns Universitet, at udbygge det eksisterende Panum med laboratoriefaciliteter, undervisningsfaciliteter, auditorier og kantinefaciliteter. Panum er beliggende på matrikel 925, Udenbys Klædebo Kvarter, København og er en del af Københavns Universitets Nørre Campus, som udover det Sundhedsvidenskabelige Fakultet rummer en række andre videnskabelige fakulteter og vidensinstitutioner. Samlet betegnes om- 4

5 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET KOMMUNEPLANTILLÆG rådet Vidensbydel Nørre Campus. Udbygningen skal medvirke til at fremme synergien mellem vidensinstitutioner, erhverv og byliv. Panum-komplekset ligger i en trekant og grænser mod vest op til Nørre Allé og De Gamles By, mod Nordøst op til Tagensvej og Rigshospitalet, mod sydøst op til Blegdamsvej og boligområder på indre Nørrebro og mod syd flankeres arealet af Johannes Kirke og Sankt Hans Torv. Figur 1. Panum grundens placering mellem Tagensvej, Nørre Alle og Blegdamsvej. 2.2 Projektet En projektkonkurrence om udbygningen af Panum-komplekset blev lanceret i juni Konkurrencen blev vundet af et rådgiverteam med arkitektfirmaet C.F. Møller i spidsen. Projektforslaget blev offentliggjort november Projektet kommer til at omfatte følgende: En max. 75 m høj laboratoriebygning inklusive kælder på i alt m 2 Mellembygning (Indgangsparti og kantine) og undervisningsfaciliteter på i alt ca m 2 Auditorier på ca m 2 Cykelkælder på ca m 2 Udbygningen vil bestå af en stjerneformet underbygning, hvorfra laboratoriebygningen rejser sig. Byggeriet erstatter 9000 m 2 af de eksisterende bygninger, der rives ned før byggeriet sættes i gang i

6 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET KOMMUNEPLANTILLÆG Figur 2. Den planlagt opførte laboratoriebygning på byggefeltet. Tegning fra projektforslaget. Laboratoriebygningen vil få 16 etager over jorden og én kælderetage og en højde på 75 meter (kote 83,5 m) Den totale bygningsmasse bliver ca m 3. Den samlede udbygning forventes at dække et areal på m 2 af den samlede Panum-grund på m 2. Arealerne udenom nybyggeriet vil blive indrettet som en campuspark, der forbinder det nye Panum med de eksisterende bygninger og de øvrige institutioner i området. Parken indrettes med beplantning, stier, terrasser, cykelsti og gangsti. Det færdige byggeri skaber 600 nye arbejdspladser på længere sigt forventes den endelige kapacitet at være 900 nye arbejdspladser. Det samlede Panum kompleks vil totalt set omfatte medarbejdere og studerende. Alle parkeringspladser på terræn nedlægges og den eksisterende parkeringskælder vil efter nyindretning indeholde 450 parkeringspladser. Der etableres 800 nye cykelparkeringspladser. Indretningen af arealerne omkring bygningerne er fortsat under planlægning. Et næsten endeligt udkast af d. 25. maj 2011 fremgår af nedenstående oversigtstegning: 6

7 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET KOMMUNEPLANTILLÆG Figur 3. Den rumlige fordeling af laboratoriebyggeriet inden for byggefeltet 2.3 Byggeriet VVM pligtigt i medfør af lov om planlægning VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Formålet med en VVM-redegørelse er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. Naturstyrelsen, Roskilde har den 22. december 2010 modtaget Universitetsog Bygningsstyrelsens VVM - anmeldelse vedrørende udbygningen af Panum komplekset. Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Det anmeldte projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 11a "Anlægsarbejder i byzone, herunder butikscentre og parkeringspladser. Naturstyrelsen, Roskilde har den 28. marts 2011 på baggrund af en VVM screening vurderet, at byggeriet er VVM - pligtigt. 7

8 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET KOMMUNEPLANTILLÆG Der har i perioden 13. april 11. maj 2011 været gennemført en offentlig idefase, hvor offentligheden har haft mulighed for at bidrage med en række forhold, der bør undersøges inden projektet realiseres. Der er ikke indkommet forslag og ideer til projektet ved idefasens ophør. På baggrund af Naturstyrelsens gennemgang af projektet, er Universitets- og Bygningsstyrelsen blevet anmodet om at redegøre for de miljømæssige konsekvenser i forbindelse med projektet samt forhold afgrænset i forbindelsen med screeningsfasen. De miljømæssige påvirkninger, der behandles i VVM redegørelsen, vurderes at være knyttet til de mulige påvirkninger i byggeriets anlægsfase samt påvirkninger fra det færdige byggeri på hhv. visuelle, kultur- og trafikmæssige konsekvenser. Herudover behandles alle miljøforhold, der kan siges i et eller andet omfang at kunne påvirkes af anlægget. Naturstyrelsen, Roskilde finder, at redegørelsen udgør et kvalificeret grundlag for at kunne vurdere, om projektet påvirker miljøet væsentligt VVM tilladelse Der udarbejdes en VVM tilladelse til gennemførelse af byggeriet, såfremt det vurderes, at projektet kan gennemføres uden væsentlige miljøpåvirkninger. På baggrund af konklusionerne i VVM - redegørelsens miljøvurderingssafsnit har Naturstyrelsen Roskilde udarbejdet vilkår for udbygningens anlægs- og driftsfaser. Vilkårene meddeles bygherre i en VVM tilladelse og sikrer, at de miljømæssige påvirkninger af udbygningen ikke er væsentlige. Udkast til VVM tilladelsen offentliggøres sammen med forslag til kommuneplantillæg og VVM redegørelse. VVM tilladelsen udstedes umiddelbart efter Naturstyrelsen Roskilde har udstedt endeligt kommuneplantillæg for Panum komplekset 2.4 Lov om Miljøvurdering af planer og programmer Da kommuneplantillægget foranlediger ændringer til kommuneplanen, skal kommuneplantillægget i henhold til 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer miljøvurderes. Et resume af miljørapporten er vedlagt dette kommuneplantillæg. 2.5 Forhold til øvrig planlægning Landsplandirektiv/Fingerplan 2007 I henhold til Fingerplan 2007, der er Miljøministeriets Landsplandirektiv for Hovedstadsområdet, kan der planlægges for større kontorbyggeri, dvs etagemeter inden for 600 meter fra en station. Dog kan større kontorbyggerier placeres inden for 1000 meter fra en station, hvis det kan redegøres for hvordan der vil blive arbejdet med supplerende virkemidler med henblik på at sikre trafikale effekter samt hvis det drejer sig om udvidelse af eksisterende kontorejendomme. Der etableres metrostationer ved Nørrebros Runddel og Trianglen i 2018 med afstande på hhv. 980 m og 908 m til Panum. Dertil kommer, at der planlægges etableret en højklasset busforbindelse fra Lyngbyvej til Nørreport via krydset Nørre Allé/Tagensvej i

9 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET KOMMUNEPLANTILLÆG Udbygningen af den kollektive trafik (metro og busforbindelser) samt udbygningen af cykelparkeringsforhold i sammenhæng med gældende parkeringsforhold udenfor Panum grunden anses for at virke begrænsende for en øget biltrafik til og fra området Regional udviklingsplan Den regionale udviklingsplan 2008 for Region Hovedstaden omfatter ikke forhold som vurderes at være relevante for nærværende kommuneplantillæg Kommuneplan 2011 Den gældende Kommuneplan 2011 for Københavns Kommune beskriver i relation til udbygningen af Panum-Komplekset indgåede partnerskaber med eksterne aktører inklusive Københavns Universitet. Partnerskabet omfatter udviklingsstrategier for tre nye campusområder inklusive Nørre Campus, hvor der gives mulighed for etablering af forskningsaktiviteter i højt byggeri. De gældende rammer for områdetype O3, område til offentlige formål samt private institutioner m.v. som omfatter Panum-Komplekset er følgende: En parkeringsnorm på maksimal én parkeringsplads pr. 320 m 2 En maksimal bebyggelsesprocent på 210 En maksimal bygningshøjde på 75 m indenfor det angivne byggefelt. Uden for byggefeltet gælder en bygningshøjde på 24 m. Med dette kommuneplantillæg ændres de bestående retningslinjer og rammer til kommuneplanen. Afgrænsningen af rammeområde O3 Panum-Komplekset justeres således, at de svarer til rammekortet figur Lokalplan Projektområdet er omfattet af lokalplan nr.10, Panuminstituttet Indre Nørrebro, Bebyggelsesregulerende bestemmelser, Offentlige formål. Lokalplanen er vedtaget af Københavns kommune d. 13. maj, Københavns Kommune udarbejder en ny lokalplan for området, som tager hensyn til de ændrede rammer i nærværende Kommuneplantillæg. 2.6 Øvrige bindinger Fredninger Den nærmeste fredning er Amorparken, som er beliggende nord for Tagensvej. Området berøres ikke; men udbygningens højeste kan anes fra arealet. På grund af synsvinkelen og det eksisterende Panums bygninger ud mod Tagensvej, vil udbygningen set herfra ikke være markant. For en uddybning af visualiseringsforholdene henvises til VVM redegørelsens afsnit Kystnærhedszonen Projektområdet ligger udenfor kystnærhedszonen for Øresund Set i sammenhæng med den øvrige arealanvendelse omkring byggeriet og storbyen som helhed, konkluderes det i øvrigt i VVM-redegørelsen, at projektet ikke vil have nogen betydning for bevarelsen af kyststrækningerne langs Øresund eller oplevelsen af byen herfra. 9

10 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET KOMMUNEPLANTILLÆG Visualiseringerne i VVM redegørelsens bilag 7 med tilhørende vurdering i afsnit 7.1. viser således, at udbygningen ikke er et væsentligt visuelt element i byens "skyline" set fra kysten Natura 2000 og bilag IV arter De nærmeste Natura 2000 områder er følgende: Natura 2000 område: Område 139: Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov Område 141: Brobæk Mose og Gentofte Sø Område 142: Saltholm og omliggende hav Område 143: Vestamager og havet syd for Område 144: Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave Afstand til projektområde: 12 km 5,5 km 9 km 5,5 km 8,5 km Udbygningen vurderes ikke at påvirke områderne. Udbygningen vurderes ligeledes ikke at påvirke bilag 4 arter. Det er undersøgt og afvist at der er forekomst af flagermus i området. Dette beskrives nærmere i VVM redegørelsens afsnit

11 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET KOMMUNEPLANTILLÆG 3. KOMMUNEPLANTILLÆG Fremtidige planforhold: 3.1 Retningslinjer og rammer Med udstedelsen af dette kommuneplantillæg for udbygningen af Panum komplekset ændres rammerne i Kommuneplan 2011 for Panum instituttet til at være både retningslinjer og rammer for det ift. planlovens 11 g VVM pligtige anlæg: Panum Instituttet er beliggende i et O3 område til offentlige formål samt private institutioner mv. Der fastsættes følgende retningslinjer og rammer for ramme 03*, det skraverede areal på figur 5. Figur 5. Det skraverede felt viser område O3*, der er udlagt med retningslinjerne og rammer oplistet i dette kommuneplantillæg. 11

12 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET KOMMUNEPLANTILLÆG O3* - Panum-Komplekset : En maksimal bebyggelsesprocent på 210 O3* - Panum-Komplekset : En maksimal bygningshøjde på 75 meter (kote 83,5 m) i det på figur 6. angivne byggefelt O3* - "Panum Komplekset": En maksimal bygningshøjde på 24 m i det resterende O3 område O3* - Panum-Komplekset : Derudover må der etableres kælderetage indtil dybde -6 meter under terrænkote O3* - Panum-Komplekset : Der må kun etableres én høj bygning indenfor byggefeltet som angivet i figur 6. O3* - Panum-Komplekset : Der må etableres tekniske anlæg i form af f.eks. ventilationsafkast og pudsekran på bygningens tag i en højde af maks. 5 m over tag (kote 88,5 m) O3* - Panum-Komplekset. En parkeringsnorm på maksimal 1 p-plads pr 320 m 2 etageareal O3* - Panum-Komplekset : Ved nybyggeri etableres ½ cykelparkeringsplads pr. bruger Figur 6. O3* området med angivelse af byggefelt for den planlagte laboratoriebygning. 12

13 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET KOMMUNEPLANTILLÆG 4. KLAGEVEJLEDNING Kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens 58 og 59. Den offentlige bekendtgørelse vil finde sted fredag den 10. februar 2012 på Naturstyrelsens hjemmeside Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 13

14 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET RESUME AF MILJØRAPPORT 5. MILJØRAPPORT (RESUME) 5.1 Indledning Planlovens VVM-regler er affødt af et EU direktiv fra 1985, der drejer sig om miljøvurdering af konkrete projekter, der kan påvirke miljøet væsentligt. VVM-reglerne trådte i kraft efter en ændring af planlovgivningen i Herudover findes der et andet EU-direktiv om miljøvurdering af planer og programmer fra 2001, der trådte i kraft i 2004 ved vedtagelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven). I henhold til miljøvurderingsloven kan der være tale om, at det kommuneplantillæg, som udarbejdes i forbindelse med en VVM-sag, i sig selv som en plan skal underkastes en særlig miljøvurdering, der følger lidt andre procedureregler end VVM-processen. Det vil være tilfældet, hvis kommuneplantillægget ændrer noget i den eksisterende kommuneplan, som kan siges at åbne op for en ny påvirkning af miljøet. Jf. miljøvurderingslovens 3, stk. 1 skal der udarbejdes en miljøvurdering for planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4. Blandt andet skal der udarbejdes en miljørapport, hvis indhold stort er sammenfaldende med VVM redegørelsens med undtagelse af de nævnte tre punkter i afsnit 2.3 i dette kommuneplantillæg. Miljøvurderingsloven vedrører planer og programmer, hvorimod VVM-processen vedrører konkrete anlægsprojekter. I denne sag er kommuneplantillægget udarbejdet på grundlag af en VVM redegørelse og miljørapport og kommuneplantillæggets retningslinjer er således fastlagt med udgangspunkt i VVM-redegørelsen og miljørapporten. Den vurdering af indvirkningen på miljøet der fremgår af VVM-redegørelse og Miljørapport er derfor i høj grad dækkende for de krav til miljøvurdering, der er fastlagt i Miljøvurderingslovens bilag 1. Da kommuneplantillægget foranlediger ændringer til kommuneplanen, skal kommuneplantillægget i henhold til miljøvurderingslovens 3 miljøvurderes. Det følgende ikke-tekniske resume omfatter de emner, en miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven skal indeholde. I resumeet henvises til de afsnit i VVM-redegørelse og Miljørapport, hvor emnerne er behandlet. I det omfang, der ud over de nævnte forhold i dette afsnit kan siges at være virkninger på miljøet, henvises der til VVM-redegørelse og Miljørapport, der behandler hele spektret af mulige miljøkonsekvenser. 5.2 Kommuneplantillægget Kommuneplantillæggets indhold (fremtidige planforhold) fremgår af afsnit 2. Udover at være bærer af den nødvendige VVM-redegørelse har kommuneplantillægget til formål at tilvejebringe de planlægningsmæssige forhold, der er nødvendige, for at realisere projektet. Det statslige kommuneplantillæg drejer sig kun om det konkrete anlæg, som Naturstyrelsen Roskilde er VVM myndighed for. Forhold, formuleringer og retningslinjer i kommuneplanen, der ikke er relevante i forbindelse med det ansøgte projekt, ændres ikke, men forudsættes fortsat håndteret i den kommunale planlægning. 5.3 Forhold til anden planlægning Forholdet til anden planlægning er beskrevet i VVM-redegørelsen og Miljørapportens afsnit 5 og kommuneplantillæggets afsnit 3. Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med anden overordnet planlægning. 14

15 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET RESUME AF MILJØRAPPORT 5.4 Miljøstatus og vilkår i VVM tilladelsen Miljøstatus, relevante miljøbeskyttelsesmål og mulige miljøpåvirkninger er beskrevet i afsnit 7. VVM redegørelsen/miljørapporten. Planens væsentligste miljøpåvirkninger vurderes at relatere sig til støj og vibrationer i anlægsfasen samt de visuelle virkninger i nærzonen. VVM tilladelsen omfatter vilkår, der sikrer, at gældende lovgivning på miljøområdet, Københavns Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsaktiviteter, for jordhåndtering og for affaldshåndtering i øvrigt og fastsatte miljøkvalitetskriterier overholdes. Derudover sikres det, med vilkårene at der tages hensyn til risikoforhold vedrørende indflyvning til Rigshospitalet, risikoforhold vedrørende eventuelle, sårbare bygninger i nærområdet samt risiko for at påvirke drikkevandet i Frederiksberg Kommune. Der henvises i øvrigt til VVM-redegørelse og Miljørapport. 5.5 Øvrige mulige påvirkninger Indvirkningerne i VVM-redegørelsen og Miljørapportens afsnit Valg af alternativ 0-alternativet er beskrevet i VVM-redegørelsen og Miljørapportens afsnit 5. Der er ikke vurderet andre alternativer, da det ikke har været muligt at identificere andre, egnede lokaliteter. Dette er ligeledes beskrevet i afsnit Afværgeforanstaltninger Afværgeforanstaltninger er beskrevet i VVM-redegørelsens og Miljørapportens afsnit 8. Der er i VVM-redegørelsen beskrevet mulige afværgeforanstaltninger i drifts- og anlægsfase om blandt andet: Hensyn i anlægsfasen, støj og vibrationer, visuelle virkninger, grundvand, rekreative interesser mm. På baggrund af VVM-redegørelsen og miljørapporten, er der stillet vilkår i VVM-tilladelsen om disse forhold. 5.8 Overvågningsprogram Vilkårene i VVM tilladelsen udgør overvågningsprogrammet. 5.9 Anvendte metoder Vurderingen af kommuneplantillæggets virkning på miljøet er blandt andet baseret på VVM redegørelsen for det konkrete projekt. VVM-redegørelsen er baseret på alment anvendte og accepterede metoder. I de tilfælde, hvor der er mangler og begrænsninger ved den samlede miljøredegørelse, er det beskrevet i VVM-redegørelsen og Miljørapportens afsnit 9. 15

16 Miljøministeriet Naturstyrelsen Roskilde Ny Østergade Roskilde Telefon nr www. Naturstyrelsen.dk ISBE:

17 Udbygning af Panum-Komplekset Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg VVM-redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg

18 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Høring Den forventede afgørelse Forventet udformning af kommuneplantillæg Forventet udformning af VVM-tilladelse Høringens indflydelse på afgørelsen Projektændring kælderudvidelse Begrundelse for at udstede kommuneplantillæg og meddele VVMtilladelse Alternativer Miljøhensynet i afgørelsen Afværgeforanstaltninger Overvågning Bilag

19 1. Indledning Naturstyrelsen Roskilde er myndighed for projektet, da det er staten, der er bygherre, jf. 11, stk. 5, nr. 1 i VVM-bekendtgørelsen (BEK nr af 15/12/2010), og da det anmeldte projekt er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 11a (anlægsarbejder i byzone, herunder butikscentre og parkeringspladser). Det er både i VVM-bekendtgørelsen 1 og i Lov om miljøvurdering af planer og programmer 2 et krav, at der ved endelig godkendelse og udstedelse af kommuneplantillægget udarbejdes en sammenfattende redegørelse. Ifølge VVM-bekendtgørelsens 12 skal redegørelsen indeholde følgende: - Indholdet af den forventede afgørelse og de vilkår, der eventuelt er knyttet til den. - De vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for den forventede afgørelse, herunder hvordan miljøhensynet er integreret i afgørelsen, og hvordan miljøvurderingen, udtalelser og bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. - Om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige virkninger, samt - Oplysning om hvordan og i hvilket omfang virkningerne på miljøet som følge af anlæggets etablering og tilstedeværelse forventes overvåget. Ifølge 9, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal redegørelsen indeholde følgende: - En redegørelse for, hvordan miljøhensynet er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. - En redegørelse for, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet samt - En beskrivelse af hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen. Redegørelsen skal sendes til Københavns Kommune sammen med kopi af indkomne høringssvar, så kommunalbestyrelsen får lejlighed til at udtale sig. 1 BEK nr af 15/12/ Nr. 936 af 24. september

20 2. Høring Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udbygning af Panum-Komplekset samt udkast til VVM-tilladelse har været sendt i offentlig høring i perioden fra den 27. juli 2011 til den 21. september Bygningsstyrelsen (tidligere Universitets- og Bygningsstyrelsen) har som bygherre afholdt et offentligt møde om projektet den 25. august 2011 på Panum Instituttet. Der er i høringsperioden indkommet tre høringssvar henholdsvis fra Ejerforeningen Blegdamsvej 24, Københavns Kommune samt Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Ministeriet for Ligestilling og Kirke har gjort indsigelse med vetovirkning, hvilket betyder, at der ikke kan udstedes kommuneplantillæg og meddeles VVM-tilladelse så længe indsigelsen opretholdes. Ministeriet for Ligestilling og Kirke har efterfølgende trukket indsigelsen tilbage. Høringssvarene er sammenfattet og kommenteret i det følgende. Naturstyrelsen Roskilde har inddraget Bygningsstyrelsen i behandlingen af de øvrige høringssvar. Resumé og vurdering af høringssvar Ejerforeningen Blegdamsvej 24 Resumé Ejerforeningen Blegdamsvej 24 har følgende bemærkninger: a) Ejerforeningen kommenterede på udkast til VVM-tilladelse (del 3). Ejerforeningen ønsker at være omfattet af de målinger af støj og vibrationer, der skal kortlægges. Såfremt disse målinger viser, at ejendommen Blegdamsvej 24 vil blive pådraget skader, vil ejerforeningen modsætte sig VVMtilladelsen. Endvidere ønsker ejerforeningen, at bygherre dækker eventuelle skader på ejendommen som følge af prøvenedbringning af spunsvægge. b) Ejerforeningen ønsker, at bygherre fuldt dækker de skader der måtte opstå på ejendommen Blegdamsvej 24 som følge af nedrivningsarbejdet. c) Der henvises til VVM-redegørelsen (del 2) og miljørapporten, hvor der står, at der vil være en øget skyggepåvirkning af bygninger på Blegdamsvej. Ejerforeningen mener, at skyggepåvirkningen vil nedbringe ejendommens herlighedsværdi, og de ønsker kompensation af bygherre for tabt herlighedsværdi. d) Endelig ønsker ejerforeningen, at bygherre fuldt dækker de eventuelle skader, der måtte opstå på ejendommen som følge af kraftige kastevinde og turbulens i forbindelse med anlæg og drift af høje bygninger. 4

21 Vurdering a) Som skrevet i udkast til VVM-tilladelse, vil der blive iværksat afværgeforanstaltninger inden det egentlige anlægsarbejde påbegyndes. Bygherre vil være erstatningsansvarlig for bygningsskader på ejendommen Blegdamsvej 24, der skyldes aktiviteter i forbindelse med udbygningen af Panum-Komplekset, efter de almindelige erstatningsretlige regler. Bygherre fremlægger gerne resultatet af målingerne for ejerforeningens repræsentanter. Bygherre modtager endvidere gerne ejerforeningens kommentarer/idéer til, hvorledes de før og under udførelsesfasen bedst informerer beboere i området om projektets forløb og forventede gener m.v. b) Det forventes ikke, at nedrivning mv. vil kunne medføre en risiko for bygningsskader på de omkringliggende ejendomme. Bygherre er erstatningsansvarlige for skader på ejerforeningens ejendom efter de almindelige erstatningsretlige regler. c) I VVM-redegørelsens afsnit 7.4 fremgår undersøgelser af Panum- Kompleksets skyggekast. De viser, at skyggen fra den høje bygning ikke rammer ejendommen Blegdamsvej 24. d) Før anlægsarbejdet igangsættes, gennemfører bygherre vindtunnelforsøg for at kortlægge vindforholdene omkring bygningerne. Med vilkår nr. 7 i udkast til VVM-tilladelsen sikres det, at der ikke må være nogen risiko for person- og tingsskader som følge af vind og turbulens foranlediget af bygningerne. Der vil ikke opstå skader på ejendommen Blegdamsvej 24 som følge af vindpåvirkninger fra udbygningen af Panum-Komplekset, idet afstanden mellem de to bygninger er for stor. Københavns Kommune Resumé Københavns Kommune har i deres høringssvar henstillet, at bestemmelsen om maksimalt 16 etager slettes, da der i forvejen i kommuneplantillægget er bestemmelser for en maksimal bebyggelsesprocent på 210 og en maksimal bygningshøjde på 75 meter. Dermed bliver bestemmelsen om maksimalt 16 etager en dobbeltregulering, der er unødvendig. Københavns Kommune har endvidere henstillet, at bestemmelsen om en befæstelsesgrad på 80 % slettes, da kommunen mener, at dette ikke skal reguleres på kommuneplanniveau. Vurdering I VVM-redegørelsens afsnit 7.10 angives en eksisterende befæstningsgrad på ca. 81 %. Med VVM-redegørelsens afsnit 4.1 forudsættes det, at den samlede fremtidige befæstelsesgrad for Panumgrunden bliver på 70, 44 %, hvorfor der ikke synes at være grund til, med retningslinjer i forslag til kommuneplantillæg, at fastlægge en lempeligere befæstelsesgrad, når der netop til grund for projektet indregnes en befæstelsesgrad på 70, 44 %. 5

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Kommunernes bevarende planlægning Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Plansystemet Lokalplanen Den bevarende lokalplan Lokalplanprocessen i praksis Hvornår skal i komme på banen og hvordan?

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere