Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg"

Transkript

1 Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27. juli 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune den 10. februar 2012 Del 2. VVM-redegørelse og miljørapport inkl. ikke teknisk resume Del 3. VVM tilladelse Februar 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. kommuneplantillæg Hvad er et kommuneplantillæg Hvad er VVM Hvad er Miljøvurdering 3 2. Redegørelse for Kommuneplantillæg Baggrund Projektet Byggeriet VVM pligtigt i medfør af lov om planlægning VVM tilladelse Lov om Miljøvurdering af planer og programmer Forhold til øvrig planlægning Landsplandirektiv/Fingerplan Regional udviklingsplan Kommuneplan Lokalplan Øvrige bindinger Fredninger Kystnærhedszonen Natura 2000 og bilag IV arter Kommuneplantillæg Retningslinjer og rammer Klagevejledning Miljørapport (resume) Indledning Kommuneplantillægget Forhold til anden planlægning Miljøstatus og vilkår i VVM tilladelsen Øvrige mulige påvirkninger Valg af alternativ Afværgeforanstaltninger Overvågningsprogram Anvendte metoder 15 2

3 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET KOMMUNEPLANTILLÆG 1. KOMMUNEPLANTILLÆG 1.1 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for den sammenfattende kommuneplanlægning, som bl.a. udmøntes i en kommuneplan. Kommuneplanen skal sammenfatte og konkretisere de overordnede politiske mål for udviklingen i kommunen blandt andet gennem udstedelse af retningslinjer og rammer. De centrale emner er udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder. I kommuneplanen fastlægges Kommunalbestyrelsens politik for byernes og kommunens øvrige områders udvikling. 1.2 Hvad er VVM VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM reglerne for anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr af 15/12/2010. Formålet med en VVM-redegørelse er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet, og at offentligheden inddrages som en vigtig del af beslutningsprocessen. På den måde sikres det, at planmyndigheden har et godt grundlag for at træffe de miljømæssigt bedste beslutninger forud for den endelige realisering af projektet. VVM redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på: Mennesker, fauna og flora Jordbund, vand, luft, klima og landskab Materielle goder og kulturarv Samspillet mellem disse faktorer Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med tillægget til kommuneplanen. Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I dette tilfælde varetager miljøministeriets lokale landsdelscentre opgaven, da bygherren er staten. Dette betyder, at VVM og plankompetencen overgår til staten (Naturstyrelsen). Naturstyrelsen, Roskilde varetager således ved udbygningen af Panum Komplekset kommunalbestyrelsernes opgaver og beføjelser. En eventuel senere ændring af kommuneplantillægget forudsætter derfor Naturstyrelsens accept. 1.3 Hvad er Miljøvurdering Planlovens VVM-regler er affødt af et EU direktiv fra 1985, der drejer sig om miljøvurdering af konkrete projekter, der kan påvirke miljøet væsentligt. VVM-reglerne trådte i kraft efter en ændring af planlovgivningen i Herudover findes yderligere et EU-direktiv om miljøvurde- 3

4 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET KOMMUNEPLANTILLÆG ring af planer og programmer fra 2001 Direktivet er omsat til dansk lov i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), lovbekendtgørelse 936 af d I henhold til miljøvurderingsloven skal kommuneplantillæg, som udarbejdes i forbindelse med en VVM-sag, også miljøvurderes, hvis kommuneplantillægget ændrer noget i den eksisterende kommuneplan. Formålet med en miljøvurdering af en plan er at sikre, at miljøhensyn integreres i planen og, at planen hermed bedre fremmer en bæredygtig udvikling og sikrer et højt miljøbeskyttelsesniveau. Der skal udarbejdes en miljørapport til miljøvurdering af kommuneplantillægget. Der er ikke særlige formkrav til indholdet af miljørapporten, og da der er stor grad af sammenfald med kravene til en VVM-redegørelse, er det valgt at udarbejde en kombineret VVM-redegørelse og miljørapport. Den samlede rapport kaldes Miljøredegørelse. De særlige krav, der er indeholdt i loven om miljøvurdering af planer og programmer, men ikke i VVM-reglerne, omhandler væsentligst: 1. En beskrivelse af planens/programmets mere strategiske formål og forbindelser med andre relevante planer 2. Et program, der fastlægger de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning af planens miljømæssige påvirkninger 3. Krav om direkte høring af de berørte myndigheder, hvis områder kan blive berørt af planen - både i idefasen (om fokuspunkter og omfang af miljøvurderingen) og inden der træffes endelig afgørelse om planen Endvidere er der i loven om miljøvurdering af planer og programmer mere direkte henvist til, at vurderingerne skal relateres til internationale beskyttelsesmål og -regler, herunder især EU s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv, der restriktivt beskytter en række naturtyper og plante- og dyrearter. Endelig er der lagt større vægt på vurdering af betydningen for befolkningen og menneskers sundhed. 2. REDEGØRELSE FOR KOMMUNEPLANTILLÆG 2.1 Baggrund Med baggrund i et ønske om at styrke forsknings- og uddannelsesmiljøet på Panum Komplekset, ønsker Universitets- og Bygningsstyrelsen, i samarbejde med Københavns Universitet, at udbygge det eksisterende Panum med laboratoriefaciliteter, undervisningsfaciliteter, auditorier og kantinefaciliteter. Panum er beliggende på matrikel 925, Udenbys Klædebo Kvarter, København og er en del af Københavns Universitets Nørre Campus, som udover det Sundhedsvidenskabelige Fakultet rummer en række andre videnskabelige fakulteter og vidensinstitutioner. Samlet betegnes om- 4

5 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET KOMMUNEPLANTILLÆG rådet Vidensbydel Nørre Campus. Udbygningen skal medvirke til at fremme synergien mellem vidensinstitutioner, erhverv og byliv. Panum-komplekset ligger i en trekant og grænser mod vest op til Nørre Allé og De Gamles By, mod Nordøst op til Tagensvej og Rigshospitalet, mod sydøst op til Blegdamsvej og boligområder på indre Nørrebro og mod syd flankeres arealet af Johannes Kirke og Sankt Hans Torv. Figur 1. Panum grundens placering mellem Tagensvej, Nørre Alle og Blegdamsvej. 2.2 Projektet En projektkonkurrence om udbygningen af Panum-komplekset blev lanceret i juni Konkurrencen blev vundet af et rådgiverteam med arkitektfirmaet C.F. Møller i spidsen. Projektforslaget blev offentliggjort november Projektet kommer til at omfatte følgende: En max. 75 m høj laboratoriebygning inklusive kælder på i alt m 2 Mellembygning (Indgangsparti og kantine) og undervisningsfaciliteter på i alt ca m 2 Auditorier på ca m 2 Cykelkælder på ca m 2 Udbygningen vil bestå af en stjerneformet underbygning, hvorfra laboratoriebygningen rejser sig. Byggeriet erstatter 9000 m 2 af de eksisterende bygninger, der rives ned før byggeriet sættes i gang i

6 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET KOMMUNEPLANTILLÆG Figur 2. Den planlagt opførte laboratoriebygning på byggefeltet. Tegning fra projektforslaget. Laboratoriebygningen vil få 16 etager over jorden og én kælderetage og en højde på 75 meter (kote 83,5 m) Den totale bygningsmasse bliver ca m 3. Den samlede udbygning forventes at dække et areal på m 2 af den samlede Panum-grund på m 2. Arealerne udenom nybyggeriet vil blive indrettet som en campuspark, der forbinder det nye Panum med de eksisterende bygninger og de øvrige institutioner i området. Parken indrettes med beplantning, stier, terrasser, cykelsti og gangsti. Det færdige byggeri skaber 600 nye arbejdspladser på længere sigt forventes den endelige kapacitet at være 900 nye arbejdspladser. Det samlede Panum kompleks vil totalt set omfatte medarbejdere og studerende. Alle parkeringspladser på terræn nedlægges og den eksisterende parkeringskælder vil efter nyindretning indeholde 450 parkeringspladser. Der etableres 800 nye cykelparkeringspladser. Indretningen af arealerne omkring bygningerne er fortsat under planlægning. Et næsten endeligt udkast af d. 25. maj 2011 fremgår af nedenstående oversigtstegning: 6

7 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET KOMMUNEPLANTILLÆG Figur 3. Den rumlige fordeling af laboratoriebyggeriet inden for byggefeltet 2.3 Byggeriet VVM pligtigt i medfør af lov om planlægning VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Formålet med en VVM-redegørelse er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. Naturstyrelsen, Roskilde har den 22. december 2010 modtaget Universitetsog Bygningsstyrelsens VVM - anmeldelse vedrørende udbygningen af Panum komplekset. Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Det anmeldte projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 11a "Anlægsarbejder i byzone, herunder butikscentre og parkeringspladser. Naturstyrelsen, Roskilde har den 28. marts 2011 på baggrund af en VVM screening vurderet, at byggeriet er VVM - pligtigt. 7

8 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET KOMMUNEPLANTILLÆG Der har i perioden 13. april 11. maj 2011 været gennemført en offentlig idefase, hvor offentligheden har haft mulighed for at bidrage med en række forhold, der bør undersøges inden projektet realiseres. Der er ikke indkommet forslag og ideer til projektet ved idefasens ophør. På baggrund af Naturstyrelsens gennemgang af projektet, er Universitets- og Bygningsstyrelsen blevet anmodet om at redegøre for de miljømæssige konsekvenser i forbindelse med projektet samt forhold afgrænset i forbindelsen med screeningsfasen. De miljømæssige påvirkninger, der behandles i VVM redegørelsen, vurderes at være knyttet til de mulige påvirkninger i byggeriets anlægsfase samt påvirkninger fra det færdige byggeri på hhv. visuelle, kultur- og trafikmæssige konsekvenser. Herudover behandles alle miljøforhold, der kan siges i et eller andet omfang at kunne påvirkes af anlægget. Naturstyrelsen, Roskilde finder, at redegørelsen udgør et kvalificeret grundlag for at kunne vurdere, om projektet påvirker miljøet væsentligt VVM tilladelse Der udarbejdes en VVM tilladelse til gennemførelse af byggeriet, såfremt det vurderes, at projektet kan gennemføres uden væsentlige miljøpåvirkninger. På baggrund af konklusionerne i VVM - redegørelsens miljøvurderingssafsnit har Naturstyrelsen Roskilde udarbejdet vilkår for udbygningens anlægs- og driftsfaser. Vilkårene meddeles bygherre i en VVM tilladelse og sikrer, at de miljømæssige påvirkninger af udbygningen ikke er væsentlige. Udkast til VVM tilladelsen offentliggøres sammen med forslag til kommuneplantillæg og VVM redegørelse. VVM tilladelsen udstedes umiddelbart efter Naturstyrelsen Roskilde har udstedt endeligt kommuneplantillæg for Panum komplekset 2.4 Lov om Miljøvurdering af planer og programmer Da kommuneplantillægget foranlediger ændringer til kommuneplanen, skal kommuneplantillægget i henhold til 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer miljøvurderes. Et resume af miljørapporten er vedlagt dette kommuneplantillæg. 2.5 Forhold til øvrig planlægning Landsplandirektiv/Fingerplan 2007 I henhold til Fingerplan 2007, der er Miljøministeriets Landsplandirektiv for Hovedstadsområdet, kan der planlægges for større kontorbyggeri, dvs etagemeter inden for 600 meter fra en station. Dog kan større kontorbyggerier placeres inden for 1000 meter fra en station, hvis det kan redegøres for hvordan der vil blive arbejdet med supplerende virkemidler med henblik på at sikre trafikale effekter samt hvis det drejer sig om udvidelse af eksisterende kontorejendomme. Der etableres metrostationer ved Nørrebros Runddel og Trianglen i 2018 med afstande på hhv. 980 m og 908 m til Panum. Dertil kommer, at der planlægges etableret en højklasset busforbindelse fra Lyngbyvej til Nørreport via krydset Nørre Allé/Tagensvej i

9 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET KOMMUNEPLANTILLÆG Udbygningen af den kollektive trafik (metro og busforbindelser) samt udbygningen af cykelparkeringsforhold i sammenhæng med gældende parkeringsforhold udenfor Panum grunden anses for at virke begrænsende for en øget biltrafik til og fra området Regional udviklingsplan Den regionale udviklingsplan 2008 for Region Hovedstaden omfatter ikke forhold som vurderes at være relevante for nærværende kommuneplantillæg Kommuneplan 2011 Den gældende Kommuneplan 2011 for Københavns Kommune beskriver i relation til udbygningen af Panum-Komplekset indgåede partnerskaber med eksterne aktører inklusive Københavns Universitet. Partnerskabet omfatter udviklingsstrategier for tre nye campusområder inklusive Nørre Campus, hvor der gives mulighed for etablering af forskningsaktiviteter i højt byggeri. De gældende rammer for områdetype O3, område til offentlige formål samt private institutioner m.v. som omfatter Panum-Komplekset er følgende: En parkeringsnorm på maksimal én parkeringsplads pr. 320 m 2 En maksimal bebyggelsesprocent på 210 En maksimal bygningshøjde på 75 m indenfor det angivne byggefelt. Uden for byggefeltet gælder en bygningshøjde på 24 m. Med dette kommuneplantillæg ændres de bestående retningslinjer og rammer til kommuneplanen. Afgrænsningen af rammeområde O3 Panum-Komplekset justeres således, at de svarer til rammekortet figur Lokalplan Projektområdet er omfattet af lokalplan nr.10, Panuminstituttet Indre Nørrebro, Bebyggelsesregulerende bestemmelser, Offentlige formål. Lokalplanen er vedtaget af Københavns kommune d. 13. maj, Københavns Kommune udarbejder en ny lokalplan for området, som tager hensyn til de ændrede rammer i nærværende Kommuneplantillæg. 2.6 Øvrige bindinger Fredninger Den nærmeste fredning er Amorparken, som er beliggende nord for Tagensvej. Området berøres ikke; men udbygningens højeste kan anes fra arealet. På grund af synsvinkelen og det eksisterende Panums bygninger ud mod Tagensvej, vil udbygningen set herfra ikke være markant. For en uddybning af visualiseringsforholdene henvises til VVM redegørelsens afsnit Kystnærhedszonen Projektområdet ligger udenfor kystnærhedszonen for Øresund Set i sammenhæng med den øvrige arealanvendelse omkring byggeriet og storbyen som helhed, konkluderes det i øvrigt i VVM-redegørelsen, at projektet ikke vil have nogen betydning for bevarelsen af kyststrækningerne langs Øresund eller oplevelsen af byen herfra. 9

10 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET KOMMUNEPLANTILLÆG Visualiseringerne i VVM redegørelsens bilag 7 med tilhørende vurdering i afsnit 7.1. viser således, at udbygningen ikke er et væsentligt visuelt element i byens "skyline" set fra kysten Natura 2000 og bilag IV arter De nærmeste Natura 2000 områder er følgende: Natura 2000 område: Område 139: Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov Område 141: Brobæk Mose og Gentofte Sø Område 142: Saltholm og omliggende hav Område 143: Vestamager og havet syd for Område 144: Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave Afstand til projektområde: 12 km 5,5 km 9 km 5,5 km 8,5 km Udbygningen vurderes ikke at påvirke områderne. Udbygningen vurderes ligeledes ikke at påvirke bilag 4 arter. Det er undersøgt og afvist at der er forekomst af flagermus i området. Dette beskrives nærmere i VVM redegørelsens afsnit

11 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET KOMMUNEPLANTILLÆG 3. KOMMUNEPLANTILLÆG Fremtidige planforhold: 3.1 Retningslinjer og rammer Med udstedelsen af dette kommuneplantillæg for udbygningen af Panum komplekset ændres rammerne i Kommuneplan 2011 for Panum instituttet til at være både retningslinjer og rammer for det ift. planlovens 11 g VVM pligtige anlæg: Panum Instituttet er beliggende i et O3 område til offentlige formål samt private institutioner mv. Der fastsættes følgende retningslinjer og rammer for ramme 03*, det skraverede areal på figur 5. Figur 5. Det skraverede felt viser område O3*, der er udlagt med retningslinjerne og rammer oplistet i dette kommuneplantillæg. 11

12 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET KOMMUNEPLANTILLÆG O3* - Panum-Komplekset : En maksimal bebyggelsesprocent på 210 O3* - Panum-Komplekset : En maksimal bygningshøjde på 75 meter (kote 83,5 m) i det på figur 6. angivne byggefelt O3* - "Panum Komplekset": En maksimal bygningshøjde på 24 m i det resterende O3 område O3* - Panum-Komplekset : Derudover må der etableres kælderetage indtil dybde -6 meter under terrænkote O3* - Panum-Komplekset : Der må kun etableres én høj bygning indenfor byggefeltet som angivet i figur 6. O3* - Panum-Komplekset : Der må etableres tekniske anlæg i form af f.eks. ventilationsafkast og pudsekran på bygningens tag i en højde af maks. 5 m over tag (kote 88,5 m) O3* - Panum-Komplekset. En parkeringsnorm på maksimal 1 p-plads pr 320 m 2 etageareal O3* - Panum-Komplekset : Ved nybyggeri etableres ½ cykelparkeringsplads pr. bruger Figur 6. O3* området med angivelse af byggefelt for den planlagte laboratoriebygning. 12

13 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET KOMMUNEPLANTILLÆG 4. KLAGEVEJLEDNING Kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens 58 og 59. Den offentlige bekendtgørelse vil finde sted fredag den 10. februar 2012 på Naturstyrelsens hjemmeside Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 13

14 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET RESUME AF MILJØRAPPORT 5. MILJØRAPPORT (RESUME) 5.1 Indledning Planlovens VVM-regler er affødt af et EU direktiv fra 1985, der drejer sig om miljøvurdering af konkrete projekter, der kan påvirke miljøet væsentligt. VVM-reglerne trådte i kraft efter en ændring af planlovgivningen i Herudover findes der et andet EU-direktiv om miljøvurdering af planer og programmer fra 2001, der trådte i kraft i 2004 ved vedtagelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven). I henhold til miljøvurderingsloven kan der være tale om, at det kommuneplantillæg, som udarbejdes i forbindelse med en VVM-sag, i sig selv som en plan skal underkastes en særlig miljøvurdering, der følger lidt andre procedureregler end VVM-processen. Det vil være tilfældet, hvis kommuneplantillægget ændrer noget i den eksisterende kommuneplan, som kan siges at åbne op for en ny påvirkning af miljøet. Jf. miljøvurderingslovens 3, stk. 1 skal der udarbejdes en miljøvurdering for planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4. Blandt andet skal der udarbejdes en miljørapport, hvis indhold stort er sammenfaldende med VVM redegørelsens med undtagelse af de nævnte tre punkter i afsnit 2.3 i dette kommuneplantillæg. Miljøvurderingsloven vedrører planer og programmer, hvorimod VVM-processen vedrører konkrete anlægsprojekter. I denne sag er kommuneplantillægget udarbejdet på grundlag af en VVM redegørelse og miljørapport og kommuneplantillæggets retningslinjer er således fastlagt med udgangspunkt i VVM-redegørelsen og miljørapporten. Den vurdering af indvirkningen på miljøet der fremgår af VVM-redegørelse og Miljørapport er derfor i høj grad dækkende for de krav til miljøvurdering, der er fastlagt i Miljøvurderingslovens bilag 1. Da kommuneplantillægget foranlediger ændringer til kommuneplanen, skal kommuneplantillægget i henhold til miljøvurderingslovens 3 miljøvurderes. Det følgende ikke-tekniske resume omfatter de emner, en miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven skal indeholde. I resumeet henvises til de afsnit i VVM-redegørelse og Miljørapport, hvor emnerne er behandlet. I det omfang, der ud over de nævnte forhold i dette afsnit kan siges at være virkninger på miljøet, henvises der til VVM-redegørelse og Miljørapport, der behandler hele spektret af mulige miljøkonsekvenser. 5.2 Kommuneplantillægget Kommuneplantillæggets indhold (fremtidige planforhold) fremgår af afsnit 2. Udover at være bærer af den nødvendige VVM-redegørelse har kommuneplantillægget til formål at tilvejebringe de planlægningsmæssige forhold, der er nødvendige, for at realisere projektet. Det statslige kommuneplantillæg drejer sig kun om det konkrete anlæg, som Naturstyrelsen Roskilde er VVM myndighed for. Forhold, formuleringer og retningslinjer i kommuneplanen, der ikke er relevante i forbindelse med det ansøgte projekt, ændres ikke, men forudsættes fortsat håndteret i den kommunale planlægning. 5.3 Forhold til anden planlægning Forholdet til anden planlægning er beskrevet i VVM-redegørelsen og Miljørapportens afsnit 5 og kommuneplantillæggets afsnit 3. Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med anden overordnet planlægning. 14

15 UDBYGNING AF PANUM KOMPLEKSET RESUME AF MILJØRAPPORT 5.4 Miljøstatus og vilkår i VVM tilladelsen Miljøstatus, relevante miljøbeskyttelsesmål og mulige miljøpåvirkninger er beskrevet i afsnit 7. VVM redegørelsen/miljørapporten. Planens væsentligste miljøpåvirkninger vurderes at relatere sig til støj og vibrationer i anlægsfasen samt de visuelle virkninger i nærzonen. VVM tilladelsen omfatter vilkår, der sikrer, at gældende lovgivning på miljøområdet, Københavns Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsaktiviteter, for jordhåndtering og for affaldshåndtering i øvrigt og fastsatte miljøkvalitetskriterier overholdes. Derudover sikres det, med vilkårene at der tages hensyn til risikoforhold vedrørende indflyvning til Rigshospitalet, risikoforhold vedrørende eventuelle, sårbare bygninger i nærområdet samt risiko for at påvirke drikkevandet i Frederiksberg Kommune. Der henvises i øvrigt til VVM-redegørelse og Miljørapport. 5.5 Øvrige mulige påvirkninger Indvirkningerne i VVM-redegørelsen og Miljørapportens afsnit Valg af alternativ 0-alternativet er beskrevet i VVM-redegørelsen og Miljørapportens afsnit 5. Der er ikke vurderet andre alternativer, da det ikke har været muligt at identificere andre, egnede lokaliteter. Dette er ligeledes beskrevet i afsnit Afværgeforanstaltninger Afværgeforanstaltninger er beskrevet i VVM-redegørelsens og Miljørapportens afsnit 8. Der er i VVM-redegørelsen beskrevet mulige afværgeforanstaltninger i drifts- og anlægsfase om blandt andet: Hensyn i anlægsfasen, støj og vibrationer, visuelle virkninger, grundvand, rekreative interesser mm. På baggrund af VVM-redegørelsen og miljørapporten, er der stillet vilkår i VVM-tilladelsen om disse forhold. 5.8 Overvågningsprogram Vilkårene i VVM tilladelsen udgør overvågningsprogrammet. 5.9 Anvendte metoder Vurderingen af kommuneplantillæggets virkning på miljøet er blandt andet baseret på VVM redegørelsen for det konkrete projekt. VVM-redegørelsen er baseret på alment anvendte og accepterede metoder. I de tilfælde, hvor der er mangler og begrænsninger ved den samlede miljøredegørelse, er det beskrevet i VVM-redegørelsen og Miljørapportens afsnit 9. 15

16 Miljøministeriet Naturstyrelsen Roskilde Ny Østergade Roskilde Telefon nr www. Naturstyrelsen.dk ISBE:

17 Udbygning af Panum-Komplekset Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg VVM-redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg

18 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Høring Den forventede afgørelse Forventet udformning af kommuneplantillæg Forventet udformning af VVM-tilladelse Høringens indflydelse på afgørelsen Projektændring kælderudvidelse Begrundelse for at udstede kommuneplantillæg og meddele VVMtilladelse Alternativer Miljøhensynet i afgørelsen Afværgeforanstaltninger Overvågning Bilag

19 1. Indledning Naturstyrelsen Roskilde er myndighed for projektet, da det er staten, der er bygherre, jf. 11, stk. 5, nr. 1 i VVM-bekendtgørelsen (BEK nr af 15/12/2010), og da det anmeldte projekt er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 11a (anlægsarbejder i byzone, herunder butikscentre og parkeringspladser). Det er både i VVM-bekendtgørelsen 1 og i Lov om miljøvurdering af planer og programmer 2 et krav, at der ved endelig godkendelse og udstedelse af kommuneplantillægget udarbejdes en sammenfattende redegørelse. Ifølge VVM-bekendtgørelsens 12 skal redegørelsen indeholde følgende: - Indholdet af den forventede afgørelse og de vilkår, der eventuelt er knyttet til den. - De vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for den forventede afgørelse, herunder hvordan miljøhensynet er integreret i afgørelsen, og hvordan miljøvurderingen, udtalelser og bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. - Om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige virkninger, samt - Oplysning om hvordan og i hvilket omfang virkningerne på miljøet som følge af anlæggets etablering og tilstedeværelse forventes overvåget. Ifølge 9, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal redegørelsen indeholde følgende: - En redegørelse for, hvordan miljøhensynet er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. - En redegørelse for, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet samt - En beskrivelse af hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen. Redegørelsen skal sendes til Københavns Kommune sammen med kopi af indkomne høringssvar, så kommunalbestyrelsen får lejlighed til at udtale sig. 1 BEK nr af 15/12/ Nr. 936 af 24. september

20 2. Høring Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udbygning af Panum-Komplekset samt udkast til VVM-tilladelse har været sendt i offentlig høring i perioden fra den 27. juli 2011 til den 21. september Bygningsstyrelsen (tidligere Universitets- og Bygningsstyrelsen) har som bygherre afholdt et offentligt møde om projektet den 25. august 2011 på Panum Instituttet. Der er i høringsperioden indkommet tre høringssvar henholdsvis fra Ejerforeningen Blegdamsvej 24, Københavns Kommune samt Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Ministeriet for Ligestilling og Kirke har gjort indsigelse med vetovirkning, hvilket betyder, at der ikke kan udstedes kommuneplantillæg og meddeles VVM-tilladelse så længe indsigelsen opretholdes. Ministeriet for Ligestilling og Kirke har efterfølgende trukket indsigelsen tilbage. Høringssvarene er sammenfattet og kommenteret i det følgende. Naturstyrelsen Roskilde har inddraget Bygningsstyrelsen i behandlingen af de øvrige høringssvar. Resumé og vurdering af høringssvar Ejerforeningen Blegdamsvej 24 Resumé Ejerforeningen Blegdamsvej 24 har følgende bemærkninger: a) Ejerforeningen kommenterede på udkast til VVM-tilladelse (del 3). Ejerforeningen ønsker at være omfattet af de målinger af støj og vibrationer, der skal kortlægges. Såfremt disse målinger viser, at ejendommen Blegdamsvej 24 vil blive pådraget skader, vil ejerforeningen modsætte sig VVMtilladelsen. Endvidere ønsker ejerforeningen, at bygherre dækker eventuelle skader på ejendommen som følge af prøvenedbringning af spunsvægge. b) Ejerforeningen ønsker, at bygherre fuldt dækker de skader der måtte opstå på ejendommen Blegdamsvej 24 som følge af nedrivningsarbejdet. c) Der henvises til VVM-redegørelsen (del 2) og miljørapporten, hvor der står, at der vil være en øget skyggepåvirkning af bygninger på Blegdamsvej. Ejerforeningen mener, at skyggepåvirkningen vil nedbringe ejendommens herlighedsværdi, og de ønsker kompensation af bygherre for tabt herlighedsværdi. d) Endelig ønsker ejerforeningen, at bygherre fuldt dækker de eventuelle skader, der måtte opstå på ejendommen som følge af kraftige kastevinde og turbulens i forbindelse med anlæg og drift af høje bygninger. 4

21 Vurdering a) Som skrevet i udkast til VVM-tilladelse, vil der blive iværksat afværgeforanstaltninger inden det egentlige anlægsarbejde påbegyndes. Bygherre vil være erstatningsansvarlig for bygningsskader på ejendommen Blegdamsvej 24, der skyldes aktiviteter i forbindelse med udbygningen af Panum-Komplekset, efter de almindelige erstatningsretlige regler. Bygherre fremlægger gerne resultatet af målingerne for ejerforeningens repræsentanter. Bygherre modtager endvidere gerne ejerforeningens kommentarer/idéer til, hvorledes de før og under udførelsesfasen bedst informerer beboere i området om projektets forløb og forventede gener m.v. b) Det forventes ikke, at nedrivning mv. vil kunne medføre en risiko for bygningsskader på de omkringliggende ejendomme. Bygherre er erstatningsansvarlige for skader på ejerforeningens ejendom efter de almindelige erstatningsretlige regler. c) I VVM-redegørelsens afsnit 7.4 fremgår undersøgelser af Panum- Kompleksets skyggekast. De viser, at skyggen fra den høje bygning ikke rammer ejendommen Blegdamsvej 24. d) Før anlægsarbejdet igangsættes, gennemfører bygherre vindtunnelforsøg for at kortlægge vindforholdene omkring bygningerne. Med vilkår nr. 7 i udkast til VVM-tilladelsen sikres det, at der ikke må være nogen risiko for person- og tingsskader som følge af vind og turbulens foranlediget af bygningerne. Der vil ikke opstå skader på ejendommen Blegdamsvej 24 som følge af vindpåvirkninger fra udbygningen af Panum-Komplekset, idet afstanden mellem de to bygninger er for stor. Københavns Kommune Resumé Københavns Kommune har i deres høringssvar henstillet, at bestemmelsen om maksimalt 16 etager slettes, da der i forvejen i kommuneplantillægget er bestemmelser for en maksimal bebyggelsesprocent på 210 og en maksimal bygningshøjde på 75 meter. Dermed bliver bestemmelsen om maksimalt 16 etager en dobbeltregulering, der er unødvendig. Københavns Kommune har endvidere henstillet, at bestemmelsen om en befæstelsesgrad på 80 % slettes, da kommunen mener, at dette ikke skal reguleres på kommuneplanniveau. Vurdering I VVM-redegørelsens afsnit 7.10 angives en eksisterende befæstningsgrad på ca. 81 %. Med VVM-redegørelsens afsnit 4.1 forudsættes det, at den samlede fremtidige befæstelsesgrad for Panumgrunden bliver på 70, 44 %, hvorfor der ikke synes at være grund til, med retningslinjer i forslag til kommuneplantillæg, at fastlægge en lempeligere befæstelsesgrad, når der netop til grund for projektet indregnes en befæstelsesgrad på 70, 44 %. 5

Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg

Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27. juli 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune den 10. februar

Læs mere

Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg

Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27. juli 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune den 10. februar

Læs mere

Udbygning af Panum-Komplekset. Sammenfattende redegørelse

Udbygning af Panum-Komplekset. Sammenfattende redegørelse Udbygning af Panum-Komplekset Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg VVM-redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 1: Kommuneplantillæg inkl. miljørapport Del 1. Kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Kommuneplantillægget supplerer Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuners Kommuneplan 2009 med følgende retningslinjer:

Kommuneplantillægget supplerer Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuners Kommuneplan 2009 med følgende retningslinjer: Allerød Kommune, karen.tommerup@alleroed.dk Rudersdal Kommune, MBT@rudersdal.dk Hillerød Kommune, bra@hillerod.dk Lyngby-Taarbæk Kommune, btt@ltk.dk, odm@ltk.dk Naturstyrelsen Roskilde, Fysisk planlægning

Læs mere

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 25.08 2011 HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted. Forslag til kommuneplantillæg

Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted. Forslag til kommuneplantillæg Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted Forslag til kommuneplantillæg Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg VVM-redegørelse Sammenfattende

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

VVM-tilladelse. til. etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune. 22. maj 2013

VVM-tilladelse. til. etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune. 22. maj 2013 VVM-tilladelse til etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune 22. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 VVM-tilladelse til etablering af

Læs mere

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer:

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer: Vesthimmerlands Kommune Viborg Kommune Sendt pr. mail til: post@vesthimmerland.dk viborg@viborg.dk Aarhus fysisk planlægning og VVM J.nr. NST-131-00101 Ref. SURHE 28. oktober 2011 Udstedelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012 Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse Januar 2012 Banedanmark Lumbyesvej 34 7000 Fredericia Sendt til banedanmark@bane.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr.

Læs mere

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Idéoplæg April 2013 Forslag til kommuneplantillæg Og VVM-redegørelse November 2013 Sammenfattende redegørelse Februar 2014 Kommuneplantillæg INDHOLD 1. Den sammenfattende

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Udstedelse af kommuneplantillæg til Vejle Kommunes Kommuneplan. for udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland.

Udstedelse af kommuneplantillæg til Vejle Kommunes Kommuneplan. for udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland. Vejle Kommune Sendt pr. e-mail: post@vejle.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-202-00008 Ref. birhj Den 13. december 2010 Udstedelse af kommuneplantillæg til Vejle Kommunes Kommuneplan 2009-2021 for

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan Forslag til Kommuneplantillæg nr. 02-630 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til teknisk anlæg Industri Syd, Tønder 630.81.4 630.31.2 630.81.2 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April 2013 Kommuneplantillæg

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Maj 2011 Forslag til kommuneplantillæg November

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Udstedelse af kommuneplantillæg til Aabenraa Kommunes Kommuneplan for udbygning af naturgassystemet i Sydog

Udstedelse af kommuneplantillæg til Aabenraa Kommunes Kommuneplan for udbygning af naturgassystemet i Sydog Aabenraa Kommune Sendt pr. e-mail: post@aabenraa.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-202-00008 Ref. birhj Den 13. december 2010 Udstedelse af kommuneplantillæg til Aabenraa Kommunes Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Debatoplæg Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Indkaldelse af forslag og idéer LEGO parkeringshus KIRKBI A/S har søgt Billund Kommune

Læs mere

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail:

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst: Screeningen er udført med henblik på at fastlægge, om projektet udløser VVM-pligt

Læs mere

VVM-tilladelse. for. Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune

VVM-tilladelse. for. Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune VVM-tilladelse for Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune November 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 VVM-tilladelse for Biogasanlæg ved Korskro... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 3: Ikke-teknisk resumé Del 1. Forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 13. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Omfartsvej ved Ørum ØRUM. Hedensted Kommune Fritid og Fællesskab.

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 13. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Omfartsvej ved Ørum ØRUM. Hedensted Kommune Fritid og Fællesskab. Kommuneplantillæg nr. 13 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Omfartsvej ved Ørum Højkildevej Nørremarksvej ØRUM Ørumvej Forslag Hedensted Kommune Fritid og Fællesskab Tjørnevej 6, 7171 Uldum Tlf.: 79 75

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.:

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.: Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads 15 2100 København Ø. Att.: abhs@bane.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00314 Ref. chrbe Den 23. oktober 2014 Afgørelse om at hastighedsopgradering på

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Offentlig og Privat service - Øster Højst Børnecenter Skolegade, Øster Højst 330.71.1 330.71.2 330.11.4 TØNDER KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Dansk Containerindustri (ABC Coating) Limfjordsvej 11 6715 Esbjerg N Att.: Knud Ravn/Dorthe Thrysøe Brevet er sendt eletronisk via: Digtalpostkasse for CVR nr.: 34086427 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Planområdet er beliggende mellem Oksbølvej, Simmerstedvej og Skallebækken, under 1 km. vest for Haderslevs bymæssige bebyggelse.

Planområdet er beliggende mellem Oksbølvej, Simmerstedvej og Skallebækken, under 1 km. vest for Haderslevs bymæssige bebyggelse. 6 2013 Status Vedtaget Plannavn 6 2013 Dato for offentliggørelse af forslag 6. november 2013 Startdato, Offentlighedsperiode 6. november 2013 Slutdato, Offentlighedsperiode 1. januar 2014 Dato for vedtagelse

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Screening for VVM pligt jævnfør

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 30. oktober 2007 J.nr.: NKN-33-01480 ssc Afgørelse i sagen om Frederiksværk-Hundested

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 1 0 Vandværksvej, Kellers Park Hører til lokalplan nr. 1177 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig vedtaget den 25.06.2014 Offentliggjort

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

For anlæg nævnt i bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen gælder, at kommunen skal vurdere om anlægget er omfattet af VVM-pligt.

For anlæg nævnt i bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen gælder, at kommunen skal vurdere om anlægget er omfattet af VVM-pligt. Kolding Kommune Att.: Projektleder Torben Gade By- og Udviklingsforvaltningen togad@kolding.dk VVM-screening af Marina City lystbådehavn og ny bydel. Kolding Kommune har den 20. december 2016 i henhold

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 40 Boliger ved Langelinie i Stege

Kommuneplantillæg nr. 40 Boliger ved Langelinie i Stege AFDELING FOR PLAN OG BY FORSLAG Januar 2017 vordingborg.dk Kommuneplantillæg nr. 40 Boliger ved Langelinie i Stege Kommuneplantillæg Indeværende forslag til kommuneplantillæg nr. 40 er sendt i høring d.

Læs mere

Udstedelse af kommuneplantillæg til Næstved Kommunes Kommuneplan 2001-2012: Etablering af Even Statsskov og naturgenopretning

Udstedelse af kommuneplantillæg til Næstved Kommunes Kommuneplan 2001-2012: Etablering af Even Statsskov og naturgenopretning Næstved Kommune Miljø- og Planafdelingen Brogade 2 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-200-00023 Ref. kaape Den 25. marts 2008 Udstedelse af kommuneplantillæg til Næstved Kommunes Kommuneplan

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til blandet bolig og erhverv Daler 231.21.1 TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning November 2011 Kommuneplantillæg nr. 03-231

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Kommuneplantillæg 7. til Hørsholm Kommune for Ny ovnlinje 5 på I/S Nordforbrænding

Kommuneplantillæg 7. til Hørsholm Kommune for Ny ovnlinje 5 på I/S Nordforbrænding Kommuneplantillæg 7 til Hørsholm Kommune for Ny ovnlinje 5 på I/S Nordforbrænding Del 1: Kommuneplantillæg Del 2: Ikke-teknisk resumé (Miljøstyrelsen) Del 3: VVM redegørelse (Miljøstyrelsen) Del 4: Sammenfattende

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Projektområdet er omfattet af 2 rammeområder i både Kommuneplan 2009 2021 og Kommuneplan 2013 2025 for Mariagerfjord Kommune.

Projektområdet er omfattet af 2 rammeområder i både Kommuneplan 2009 2021 og Kommuneplan 2013 2025 for Mariagerfjord Kommune. NOTAT Mariagerfjord Kommune Sendt til sikkerpost@mariagerfjord.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00032 Ref. surhe/marip Den 24. januar 2014 Sammenfattende redegørelse for VVM for Rockwool - udvidelse og ændring

Læs mere

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 87 til Rammeområde BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Søndergårdsparken i Skarrild Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opstilling af en husstandsvindmølle på 21,6 meter på

Læs mere

Håndværkervænget Gundsømagle

Håndværkervænget Gundsømagle Politisk behandling Håndværkervænget Gundsømagle Tillæg 14 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

VVM- tilladelse til etablering af et biogasanlæg ved Holbækvej 15, 4560 Vig.

VVM- tilladelse til etablering af et biogasanlæg ved Holbækvej 15, 4560 Vig. Den 29. juni 2017 VVM-tilladelse til projektet Odsherred Biogasanlæg et etablering af et biogasanlæg ved Holbækvej 15, 4560 Vig VVM- tilladelse til etablering af et biogasanlæg ved Holbækvej 15, 4560 Vig.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.019 for boliger i Blegdalsparken Aalborg Byråd godkendte den 23. november 2015

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere