Voksen- og plejeudvalget REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksen- og plejeudvalget REFERAT"

Transkript

1 Voksen- og plejeudvalget REFERAT Sted: Gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 21. februar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf Krogh Madsen (L) Kirsten Jensen (V) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen (O) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (F) Norddjurs Kommune

2 Voksen- og plejeudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Etablering af STU-kollegium Udmøntning af voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje i Udmøntning af sundhedspuljen i Forslag til vision og strategier for demenspolitik Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandard for visitation til boliger Køb af naboareal til Ørum Bo- og Aktivitetscenter Forslag til sundhedspolitik i Norddjurs Kommune Sundhedspolitiske målsætninger for det nære sundhedsvæsen Projekt til forebyggelse af sygehusindlæggelse - status på fase Orientering og drøftelse af plan for fase 2 - Forebyggelse af indlæggelse Udarbejdelse af høringssvar til landdistriktspolitik Sundheds- og omsorgsområdets betjening af Anholt Kommissorium for arbejdet med en ny integrationspolitik Anvendelse af budgetudvidelse på handicap- og psykiatriområdet Afslag på ansøgning om økonomisk tilskud til etablering af frivilligcenter Budgetopfølgning for voksen- og plejeudvalgets område ultimo januar Oversigt over magtanvendelse i 4. kvartal Kvartalsvis statistik vedr. sundheds- og omsorgsområdet Fremtidig profil for Ørsted Bo- og Aktivitetscenter Orientering om praksis ved bevilling af forbrugsgoder Status - ældrebolighandlingsplanen Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for Orientering Ankeafgørelser fra Det Sociale Nævn Afgørelser fra Ombudsmanden Dialogmøde med handicaprådet, kl Uddeling af Norddjurs Kommunes handicappris, kl Bilagsoversigt...50 Norddjurs Kommune

3 Voksen- og plejeudvalget Etablering af STU-kollegium A00 13/1525 Åben sag Sagsgang: VPU, Høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 traf kommunalbestyrelsen beslutning om at afsætte midler til etablering af et kollegietilbud i tilknytning til STU-uddannelsen på Ravnholtskolen. Ønsket om et kollegium fremgår ligeledes af servicepolitikken, som blev vedtaget i Indhold i kollegietilbuddet STU-uddannelsen er et treårigt uddannelsestilbud til unge mellem 16 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelsen består af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder botræning og praktik i virksomheder og institutioner. Med etableringen af et kollegietilbud bliver det muligt at få botræning og en afklaring af de fremtidige bomuligheder for de enkelte unge til at indgå som en integreret del af tilbuddet i forbindelse med STU-uddannelsen. Socialområdet har i samarbejde med myndighedsafdelingen udarbejdet et forslag med en beskrivelse af indholdet i det kommende kollegietilbud. Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 24. januar 2013 at sende forslaget til høring i handicaprådet og ungdomsrådet. Forslaget med tilhørende høringssvar er vedlagt sagen som bilag. Ombygning af kollegiet Kollegiet etableres i bygningerne beliggende på Kløvervangen 3-7 i Grenaa. Bygningerne har hidtil været anvendt af Norddjurs Børnecenter (den tidligere døgninstitution Djurshøj). 1

4 Voksen- og plejeudvalget Kollegiet forventes at være klar til at blive taget i anvendelse den 1. august Socialområdet har udarbejdet et forslag til ombygning af bygningerne på Kløvervang 3 7. En skitse over de bygningsmæssige ændringer og et forslag til den endelige indretning af kollegiet er vedlagt som bilag. Det samlede boligareal er på 396 m2. Der indrettes 8 værelser, opholds- og spisestue, køkken- og vaskefaciliteter samt lokaler til personale. Udover de bygningsmæssige ændringer er der behov for at afsætte midler til bl.a. maling, ny gulvbelægning samt inventar til indretning af fællesrummene. Husleje Huslejens størrelse er beregnet ud fra følgende årlige udgifter: Bygningens drift (udgiften pt. til el, vand, varme, vask) Beløb til indvendig vedligeholdelse Antenne, internet m.v. I alt kr kr kr kr. Husleje pr. mdr. for den unge (afrundet) kr. De skal betales indskud / depositum svarende til 3 mdr. husleje. De huslejekontrakter, som anvendes, er standardlejekontrakter for beboelse (Typeformular A, 8. udgave). Under punktet aftale om fravigelser og tilføjelser i forhold til lejelovgivningens almindelige regler og standardkontraktens 1-10 indsættes: Lejemålet er tidsbegrænset til 6 måneder efter den planlagte uddannelses ophør. 2

5 Voksen- og plejeudvalget Økonomiske konsekvenser I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev der afsat et anlægsbeløb på 0,5 mio. kr. til etablering af kollegiet. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at forslaget til etablering af et kollegietilbud i tilknytning til STU-uddannelsen Ravnholtskolen godkendes. 2. at rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. på konto XA frigives, og at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. 3. at der fastsættes en husleje på kr. pr. måned på kollegiet. Bilag: 1 Åben STU-kollegium oplæg 9563/13 2 Åben Høringssvar fra handicaprådet vedr. etablering af STU-Kollegium 22726/13 3 Åben Skitse samt forslag til endelig indretning 24091/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. 3

6 Voksen- og plejeudvalget Udmøntning af voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje i P20 13/252 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde den 22. november 2012, blev det besluttet, at alle institutioner og afdelinger i kommunen kan søge om midler fra voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje. De indkomne ansøgninger blev gennemgået og drøftet på voksen- og plejeudvalgets møde den 24. januar Formand for voksen- og plejeudvalget Niels Erik Iversen vil på udvalgsmødet fremlægge et konkret forslag til en fordeling af midlerne i udviklingspuljen. Økonomiske konsekvenser I 2013 er der afsat 0,2 mio. kr. i udviklingspuljen. Indstilling Velfærdsdirektør indstiller, at voksen- og plejeudvalget tager endelig stilling til fordelingen af midlerne i udviklingspuljen. Bilag: 1 Åben Forslag til udmøntning af udviklingspuljen 28360/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Formand for voksen- og plejeudvalget Niels Erik Iversen fremlagde på udvalgsmødet et forslag til fordeling af midlerne i udviklingspuljen. Forslaget er vedlagt som bilag. Voksen- og plejeudvalget godkender det fremlagte fordelingsforslag. 4

7 Voksen- og plejeudvalget Udmøntning af sundhedspuljen i Ø39 13/1153 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde den 22. november 2012 blev det besluttet, at alle institutioner og afdelinger i kommunen kunne ansøge om at få økonomisk støtte fra sundhedspuljen til sundhedsprojekter. De indkomne ansøgninger blev gennemgået og drøftet på voksen- og plejeudvalgets møde den 24. januar Formand for voksen- og plejeudvalget Niels Erik Iversen vil på udvalgsmødet fremlægge et konkret forslag til en fordeling af midlerne i sundhedspuljen. Økonomiske konsekvenser I 2013 er der afsat 0,41 mio. kr. i sundhedspuljen. Indstilling Velfærdsdirektør indstiller, at voksen- og plejeudvalget tager endelig stilling til fordelingen af midlerne i sundhedspuljen. Bilag: 1 Åben Forslag til udmøntning af sundhedspuljen 23808/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Formand for voksen- og plejeudvalget Niels Erik Iversen fremlagde på udvalgsmødet et forslag til fordeling af midlerne i sundhedspuljen. Forslaget er vedlagt som bilag. Voksen- og plejeudvalget godkender det fremlagte fordelingsforslag. 5

8 Voksen- og plejeudvalget Forslag til vision og strategier for demenspolitik A00 13/3850 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 25. oktober 2012 et kommissorium med tidsplan for arbejdet med en demenspolitik i Norddjurs Kommune. Den 10. januar 2013 blev der afholdt et dialogmøde, hvor en bred kreds af interessenter drøftede visioner og strategier for en demenspolitik. Der er nedsat en projektgruppe og en styregruppe som blandt andet på baggrund af dialogmødet har formuleret et forslag til en vision og strategier for Norddjurs Kommunes fremtidige demenspolitik. Den direkte målgruppe for politikken er såvel borgere med en demenssygdom som deres pårørende. Intentionen er, at politikken skal gøre en positiv forskel for målgruppen og skabe rammer og retning for indsatsen. Det er visionen at sikre et trygt, aktivt og værdigt liv for borgere med demens eller demenslignende adfærd og for deres pårørende med udgangspunkt i den enkeltes livshistorie, ressourcer og behov. Strategierne for politikken vedrører: Tidlig opsporing og diagnostisk udredning Borgerens hverdagsliv Familie og netværk Bolig Samarbejde internt og eksternt Viden og velfærdsteknologi Frivillige. 6

9 Voksen- og plejeudvalget Forslaget til vision og strategier er vedlagt som bilag. På voksen- og plejeudvalgets møde vil sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang gennemgå forslaget. Visionen og strategierne skal danne baggrund for, at projektgruppen og styregruppen kan fremsende et endeligt forslag til en demenspolitik i Norddjurs Kommune til behandling i voksen- og plejeudvalget den 20. juni Forslaget sendes herefter til høring forud for den endelige politiske behandling i voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i løbet af august og september Økonomiske konsekvenser Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 at afsætte 0,5 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i overslagsårene til en styrkelse af demensindsatsen i Norddjurs Kommune. Samtidig med fremlæggelsen af et endeligt forslag til en demenspolitik den 20. juni 2013 skal der tages stilling til anvendelsen af de tilførte midler. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget tager stilling til, om forslaget til vision og strategier kan danne udgangspunkt for det videre arbejde med udformningen af det endelige forlag til en demenspolitik i Norddjurs Kommune. 7

10 Voksen- og plejeudvalget Bilag: 1 Åben Norddjurs Kommunes vision og strategier for en demenspolitik 23829/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender, at forslaget til visioner og strategier danner udgangspunkt for det videre arbejde med udformningen af et forslag til en demenspolitik i Norddjurs Kommune. 8

11 Voksen- og plejeudvalget Kvalitetsstandard for plejeboliger P23 13/1453 Åben sag Sagsgang: VPU, Høring, VPU, KB Sagsfremstilling Sundheds- og omsorgsområdet har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for serviceniveauet på plejecentrene i Norddjurs Kommune. Kvalitetsstandarden er gennemarbejdet og ændringer er markeret med rødt af hensyn til læsevenligheden. Ændringerne i standarden afspejler ikke et ændret serviceniveau, men en tilpasning af formen. Der er foretaget følgende ændringer: Der er tilføjet et nyt indledende afsnit, som præciserer formål og værdigrundlag. Der er tilføjet en oversigt over Norddjurs Kommunes plejecentre med angivelse af boligantal. Der er fjernet en del oplysninger, som ikke hører til i selve kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandarden har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Kvalitetsstandarden med tilhørende høringssvar er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Den økonomiske ramme til plejecentrene er uændret. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en revideret kvalitetsstandard for plejecentre godkendes. 9

12 Voksen- og plejeudvalget Bilag: 1 Åben Kvalitetstandard for plejeboliger 9081/13 2 Åben Høringssvar fra ældrerådet vedr. kvalitetsstandard for plejeboliger 22812/13 3 Åben Høringssvar fra handicaprådet vedr. kvalitetsstandard for plejeboliger 22702/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen med den tilføjelse, at sætningen Det er fortrinsvis frivillige, der planlægger og står for gennemførelsen af aktivitetstilbuddene i afsnit 3.12 slettes. 10

13 Voksen- og plejeudvalget Kvalitetsstandard for visitation til boliger P23 13/1511 Åben sag Sagsgang: VPU, Høring, VPU, KB Sagsfremstilling Sundhed- og omsorgsområdet har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger, tryghedsboliger, ældreboliger og midlertidige boliger. Kvalitetsstandarden er gennemgribende revideret. De ændrede områder er af hensyn til læsevenligheden markeret med rødt. Kvalitetsstandarden afspejler de ændrede boligtilbud efter gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanen. I kvalitetstandarden skelnes mellem: Plejeboliger Yngreafdelingen på Violskrænten Tryghedsboliger, Grønnegården Ældrevenlige boliger Midlertidige boliger o Korttidspladser o Døgnrehabilitering For alle boligtypers fremgår såvel en oversigt over boliger, som lovgrundlag, formål, målgruppe og en beskrivelse af ansøgningsproceduren. For de midlertidige boligers vedkommende er der igangsat et analysearbejde, der forventes at medføre anbefalinger til en ændret udnyttelse af boligerne, så de i højere grad imødekommer det behov, der er hos borgerne. Her tænkes især på forebyggelse af indlæggelser og det mere komplekse plejebehov hos borgere, som bliver hurtigt udskrevet fra sygehuset. 11

14 Voksen- og plejeudvalget Analysearbejdet forventes afsluttet medio Kvalitetsstandarden har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Kvalitetsstandarden med tilhørende høringssvar er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en kvalitetsstandard for visitation til boliger godkendes. Bilag: 1 Åben Kvalitetstandard for visitation til boliger 9293/13 2 Åben Høringssvar fra ældrerådet vedr. kvalitetsstandard for visitation til 22820/13 boliger 3 Åben Høringssvar fra handicaprådet vedr. kvalitetsstandard for visitation til 22725/13 boliger Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. 12

15 Voksen- og plejeudvalget Køb af naboareal til Ørum Bo- og Aktivitetscenter A00 13/4032 Åben sag Sagsgang: VPU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med etablering af Ørum Bo- og Aktivitetscenter i det tidligere plejecenter Vestervangs bygninger har benyttelsen af de begrænsede udearealer ændret sig markant. Dette skyldes, at en del af de nye beboere er unge autister, domsanbragte og enkeltmandsprojekter. Denne gruppe unge har behov for udearealer til at røre sig på i umiddelbar nærhed af boenhederne hvor de ikke er til gene for andre. Dette gælder især de domsanbragte unge, som ikke må forlade matriklen uden tilladelse. Manglen på udearealer vil kunne reduceres betydeligt ved køb af naboarealet hvor det nu nedrevne missionshus var beliggende. Arealet vil kunne rumme beskæftigelsesmuligheder som f.eks. brændeproduktion, et drivhus og et bevægelsesareal til f.eks. boldspil. Ørum Bo- og Aktivitetscenter har udarbejdet en skitse, som viser hvilke aktiviteter, der er påtænkt på arealet. Skitsen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Der er med den nuværende ejer aftalt en købspris på kr. Hertil kommer udgifter i forbindelse med overdragelsesforretning og tinglysning, der vurderes at udgør kr. Det vurderes, at anlægsudgiften kan finansieres via Ørum Bo- og Aktivitetscenters budgetramme til domsanbragte borgere. 13

16 Voksen- og plejeudvalget Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. til køb af grund, matrikel 5d Ørum, Stenvadvej 1, Ørum 2. at anlægsbevillingen finansieres via Ørum Bo- og Aktivitetscenters budgetramme. Bilag: 1 Åben Ide og udkast vedr. missionshusgrunden 24817/13 2 Åben Kortudsnit 24818/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. 14

17 Voksen- og plejeudvalget Forslag til sundhedspolitik i Norddjurs Kommune P22 11/22159 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 17. januar 2012 et kommissorium med tidsplan for arbejdet med en ny sundhedspolitik i Norddjurs Kommune. Den 16. april 2012 blev der afholdt et dialogmøde, hvor en bred kreds af interessenter drøftede visioner og strategier for det fremtidige arbejde med en sundhedspolitik. Der er nedsat en projektgruppe, som blandt andet på baggrund af dialogmødet den 16. april 2012 har formuleret et forslag til vision og strategier til Norddjurs Kommunes sundhedspolitik, som voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 25. oktober Med afsæt i voksen- og plejeudvalgets drøftelser og dialogmødet er der nu udarbejdet et endeligt forslag til en ny sundhedspolitik. Forslaget er vedlagt som bilag. I forslaget lægges der op til, at det skal være Norddjurs Kommunes overordnede sundhedspolitiske vision, at alle borgere har et sundt, meningsfyldt og aktivt liv, og at kommunen og borgerne i fællesskab arbejder for, at sundhed bliver en naturlig del af alle borgeres hverdag. På voksen- og plejeudvalgets møde vil sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang orientere om indholdet i sundhedspolitikken. Forslaget til sundhedspolitikken skal sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet, ungdomsrådet, integrationsrådet og de politiske fagudvalg. Fristen for afgivelse af høringssvar er fredag den 12. april Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. 15

18 Voksen- og plejeudvalget Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til sundhedspolitik i Norddjurs Kommune sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet, ungdomsrådet, integrationsrådet og de politiske fagudvalg. Bilag: 1 Åben Udkast til sundhedspolitik /13 Indstilling Formanden indstiller, at der udarbejdes høringssvar. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 16

19 Voksen- og plejeudvalget Sundhedspolitiske målsætninger for det nære sundhedsvæsen A00 13/3662 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling KKR Midtjylland har på et møde den 28. januar 2013 godkendt et forslag til fire fælleskommunale sundhedspolitiske målsætninger for det nære sundhedsvæsen. KKR Midtjylland besluttede samtidig at sende målsætningerne til høring i de 19 midtjyske kommuner. De fire sundhedspolitiske målsætninger vedrører: Forebyggelse af uhensigtsmæssige sygehusindlæggelser og genindlæggelser Tilbud af høj kvalitet til kronisk syge Implementering af en fælles kvalitetsmodel for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver Bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien. Et notat, der beskriver forslaget til de fire målsætninger, er vedlagt som bilag. Norddjurs Kommunes frist for indsendelse af høringssvar er den 15. marts Økonomiske konsekvenser Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at Norddjurs Kommune meddeler KKR Midtjylland, at kommunen godkender de fire fælleskommunale sundhedspolitiske målsætninger for det nære sundhedsvæsen. 17

20 Voksen- og plejeudvalget Bilag: 1 Åben Notat om fire sundhedspolitiske målsætninger for det nære sundhedsvæsen 22709/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 18

21 Voksen- og plejeudvalget Projekt til forebyggelse af sygehusindlæggelse - status på fase I04 10/14752 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttede kommunalbestyrelsen, at antallet af sygehusindlæggelser herunder genindlæggelser skal reduceres med 100 i 2012, 200 i 2013, 300 i 2014 og 400 i Indsatsen er opdelt i 3 faser. I fase 1 er der fokus på forebyggelse af sygehusindlæggelser pga. nedre luftvejssygdomme, diabetes komplikationer og væskemangel hos voksne borgere. Forslagene til forebyggelse af indlæggelser i fase 1 blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 19. juni 2012, og projektarbejdet er startet op i september På voksen- og plejeudvalgets møde vil sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang give en aktuel status på de mange forskellige indsatser, der er iværksat i forbindelse med gennemførelsen af fase 1. For fase 1 tiltagene er der udarbejdet en projektplan med konkrete indsatser, der skal reducere antallet af indlæggelser. Der sker samtidig en koordinering med andre projekter, der har snitflader til dette projekt. Der er indsatser indenfor følgende områder: Kompetenceudvikling for medarbejderne Tværfagligt samarbejde Information om projektet til medarbejderne Tilføjelser til kvalitetsstandarterne Indsats hvor de praktiserende læger er involveret Indsats hvor udskrivningskoordinatoren er involveret Forebyggende hjemmebesøg Indsats der substituerer indlæggelse o IV-behandling 19

22 Voksen- og plejeudvalget o Akutplads/aflastningspladser/døgngenoptræning. Datamaterialet er endnu for spinkelt til at kunne give en fuldstændig valid opgørelse over omfanget af de forebyggede indlæggelser. For KOL og væskemangel er indsatsen begyndt at slå igennem. For diabetes ses det i mindre grad i forhold til tallene for Helt overordnet er vurderingen, at udviklingen går i den rigtige retning. Datamateriale vedrørende fase 1 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Det forventes, at resultaterne af indsatsen med forebyggelse af sygehusindlæggelser vil gøre det muligt at realiserede den indarbejdede besparelse på budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifterne. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Data for forebyggelse af indlæggelse fase /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 20

23 Voksen- og plejeudvalget Orientering og drøftelse af plan for fase 2 - Forebyggelse af indlæggelse I04 10/14752 Åben sag Sagsgang: VPU, Høring, VPU Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttede kommunalbestyrelsen, at antallet af sygehusindlæggelser herunder genindlæggelser skal reduceres med 100 i 2012, 200 i 2013, 300 i 2014 og 400 i Indsatsen er opdelt i 3 faser. Fase 1 og 3 retter sig mod voksne borgere med somatiske sygdomme. Fase 1 er godt i gang, mens fase 3 endnu ikke er påbegyndt. Målgruppen for forebyggelse af indlæggelse i fase 2 er: 1. Børn og unge 2. Borgere med psykiatrisk sygdom. For hver af de to målgrupper er der gennemført analyser for at få afdækket mulighederne for at forebygge indlæggelse. Der er bl.a. fremskaffet data om antal indlæggelser, indlæggelsesårsagerne, behandlingssted, indlæggelseslængden, indlæggelsestidspunktet og indlæggelsesmåden. Med udgangspunkt i de eksisterende tiltag er mulighederne for yderligere indsatser undersøgt. Indsatsområderne vil blive løbende kvalificeret og der er nedsat flere tværorganisatoriske arbejdsgrupper. Nedenfor oplistes de påtænkte tiltag i forhold til at reducerer antallet af indlæggelser af børn og unge: Styrket indsats i forhold til anbefaling og anvendelse af app en Min Baby (komiteen for Sundhedsoplysninger). Fremsendelse af rapporter om antal indlæggelser og indlæggelsesårsager til Familiehuset/Sundhedsplejen. 21

24 Voksen- og plejeudvalget Gennemgang af procedurer og informationsmateriale i forhold til de udvalgte sygdomsområder (luftvejssygdomme og feber/feberkramper). Guideline til personalet i forhold til rådgivning om mulige tiltag ved uegnede boliger i kommunen. Afdækning af mulighederne for vaske hænder intervention i institutionerne. Styrket indsats i forhold til rådgivning om hygiejniske forhold i daginstitutionerne. Fokus på information til nye forældre om god hygiejne, herunder smittespredning. Afdækning af mulighederne og interessen for åbent hus arrangement om astma. Styrket indsats i forhold til forebyggelse af ulykker. Nedenfor oplistes de påtænkte tiltag på psykiatriområdet: Information til medarbejderne om tilbud og muligheder til borgere med psykiatrisk sygdom. Indsats i forhold til tidlig opsporing og sikring af den rette behandling ved tegn på psykisk sygdom. Undervisning målrettet borgerens anvendelse af medicin (medicinpædagogik). Indsats i forhold til forbedring af fysisk sundhed hos borgere med psykisk sygdom. Målrettet forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Pårørendenetværk/-grupper til ældre, der er i risiko for depression. Gennemgang af misbrugsbehandlingen i kommunen i forhold til KL s politiske udspil på området. Undersøgelse af mulighederne for inddragelse af Psykiatri Fondens tilbud. En beskrivelse af planen for gennemførelse af fase 2 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Det forventes, at indsatsen i fase 2 vil medvirke til at realisere den indarbejde besparelse på budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifterne. 22

25 Voksen- og plejeudvalget Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til gennemførelse af fase 2 i arbejdet med forebyggelse af sygehusindlæggelser drøftes og sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet, integrationsrådet og børne- og ungdomsudvalget. Bilag: 1 Åben Plan for fase 2 - Forebyggelse af indlægelse 23855/13 Indstilling Formanden indstiller, at der udarbejdes høringssvar. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 23

26 Voksen- og plejeudvalget Udarbejdelse af høringssvar til landdistriktspolitik P22 12/23210 Åben sag Sagsgang: KUU, Høring, KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2010 landdistriktspolitikken Det gode liv på landet i Norddjurs, Landdistriktspolitikken er en integreret del af Planstrategi og Kommuneplan Politikken er desuden koordineret med politikker og planer på ældre-, børn og unge-, sundheds-, natur og miljø-, og turismeområdet. Efterfølgende udarbejdede forvaltningen Handlingsplan for udmøntning af initiativer. Udviklingsforvaltningen har på baggrund af kultur- og udviklingsudvalgets beslutning 17. december 2012 om revidering af landdistriktspolitikken udarbejdet et udkast til landdistriktspolitik for perioden , som er afstemt med Udviklingsstrategi Se bilag. Der er tale om en redaktionel revidering, og den reviderede udgave af landdistriktspolitikken har fokus på de samme seks udviklingstemaer som den hidtidige landdistriktspolitik: Dialog og samarbejde Offentlig service Erhvervsmuligheder Attraktive landsbyer Muligheder for fællesskab og oplevelser Synliggørelse af det gode liv på landet Sammen med udkast til revideret landdistriktspolitik er der udarbejdet en redegørelse for arbejdet med konkrete initiativer i perioden Se bilag. Revideringen af landdistriktspolitikken består primært i en opdatering med udgangspunkt i de gennemførte aktiviteter. 24

27 Voksen- og plejeudvalget Udviklingsforvaltningen foreslår, at der i marts 2013 afholdes en lokal landdistriktskonference med temaer fra landdistriktspolitikken. Konferencen skal fungere som optakt til, at forvaltningen udarbejder en handlingsplan for perioden Kultur- og udviklingsudvalget har besluttet at fremsende den reviderede landdistriktspolitik til høring i voksen- og plejeudvalget. Efter høring vil udkastet i marts blive fremlagt i kultur- og udviklingsudvalget til endelig godkendelse. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget udarbejder et høringssvar. Bilag: 1 Åben Udkast til revideret landdistriktspolitik /13 2 Åben Landdistriktspolitik - redegørelse for aktiviteter i perioden /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tilslutter sig indholdet i den reviderede landdistriktspolitik. 25

28 Voksen- og plejeudvalget Sundheds- og omsorgsområdets betjening af Anholt A00 13/3857 Åben sag Sagsgang: VPU, Høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde den 19. december 2012 blev udvalget orienteret om det aktuelle serviceniveau for personlig og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje i område Anholt. På mødet blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde forslag, der beskriver forskellige muligheder for den fremtidige betjening af borgerne på Anholt. Et notat om hjemmeplejens betjening af Anholt og et notat om den generelle betjening af småøer (inkl. afgørelse fra Statsforvaltningen) er vedlagt som bilag. Den nuværende lokalaftale om aflønning er forlænget til april Forvaltningen har udarbejdet tre forslag: Forslag 1 beskriver et serviceniveau, hvor borgerne på Anholt ikke stilles ringere end borgerne på fastlandet, og hvor der er taget højde for udfordringerne med arbejdsmiljøet. Forslag 2 beskriver et ændret serviceniveau, hvor borgeres mulighed for at få hjælp er reduceret til tidsrummet og Der vil være borgere, som ikke kan klare sig med denne hjælp, og har derfor behov for en rehabiliterende indsats eller at flytte til fastlandet. Forslag 3 beskriver et døgndækket serviceniveau, der leveres af personale fra fastlandet. Der vil blive suppleret med virtuel sygepleje. Borgere, der har brug for omfattende og kompleks hjælp, vil kun vanskeligt kunne bo på øen. Et notat, der beskriver de tre forslag til betjening af Anholt er vedlagt som bilag. 26

29 Voksen- og plejeudvalget Økonomiske konsekvenser For hver af de tre modeller er der foretaget en økonomisk vurdering. Disse vil dog alle være med et mindre forbehold, da der i forbindelse med forhandling af lokalaftale med de faglige organisationer kan ske justeringer. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget drøfter hjemmeplejens fremtidige betjening af Anholt. Bilag: 1 Åben Modeller for betjening af Anholt 23862/13 2 Åben Notat om hjemmeplejens betjening af Anholt 24244/13 3 Åben Bilag til notat om hjemmeplejens betjening af Anholt 24245/13 4 Åben Hjemmeplejen på Anholt - Skrivelse fra Anholt 24247/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget udsætter behandlingen af sagen til udvalgsmødet den 21. marts

30 Voksen- og plejeudvalget Kommissorium for arbejdet med en ny integrationspolitik P22 13/1711 Åben sag Sagsgang: VPU, Høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling For Norddjurs Kommune er det vigtigt, at flygtninge og indvandrere føler sig velkomne og hurtigt bliver i stand til at deltage i arbejds- og samfundslivet på lige fod med den øvrige del af befolkningen. En vellykket integration er et fælles anliggende, der kræver vilje og forståelse fra alle borgere i kommunen uanset etnisk og kulturel baggrund. På denne baggrund godkendte kommunalbestyrelsen i marts 2009 en integrationspolitik, der skaber en samlet ramme for Norddjurs Kommunes integrationsindsats. Integrationspolitikken indeholder en beskrivelse af overordnede målsætninger og konkrete indsatser på en række kommunale hovedområder som f.eks. modtagelse og boligplacering, skole- og dagtilbud, uddannelse og beskæftigelse, sundhed og omsorg samt kultur og fritid. Efterfølgende har Norddjurs Kommune udarbejdet en lang række generelle politikker, planer og kvalitetsstandarder på disse områder, som har betydning for alle kommunens borgere herunder også flygtninge og indvandrere. Integrationspolitikkens målsætninger skal i vid udstrækning tage udgangspunkt i Norddjurs Kommunes øvrige politikker og planer, og politikken skal medvirke til at sikre, at borgere med anden etnisk og kulturel baggrund kan blive omfattet af de generelle tilbud og aktiviteter for alle borgere i kommunen. Der er derfor behov for at tage den nuværende integrationspolitik op til revision, så integrationsindsatsen i højere grad kan komme til at spille sammen med og påvirke kommunens øvrige politikker og planer, og indgå som en del af de generelle aktivitets- og servicetilbud. 28

31 Voksen- og plejeudvalget Som følge heraf har velfærdsforvaltningen udarbejdet et forslag til et kommissorium og en tidsplan for arbejdet med en ny integrationspolitik. Forslaget er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til et kommissorium og en tidsplan for det kommende arbejde med en revision af integrationspolitikken sendes til høring i integrationsrådet, handicaprådet, ældrerådet, ungdomsrådet og kommunens øvrige fagudvalg. Bilag: 1 Åben Ny integrationspolitik - kommissorium 24418/13 Indstilling Formanden indstiller, at der udarbejdes høringssvar. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 29

32 Voksen- og plejeudvalget Anvendelse af budgetudvidelse på handicap- og psykiatriområdet A00 13/4044 Åben sag Sagsgang: VPU, Høring, VPU Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det besluttet at afsætte et årligt beløb på 0,8 mio. kr. til en styrkelse af indsatsen på handicap- og psykiatriområdet. Voksen- og plejeudvalget havde på sit møde den 19. december 2012 en indledende drøftelse af, hvordan budgetudvidelsen skal anvendes. Voksen- og plejeudvalget pegede i den forbindelse på følgende emner, som der skulle arbejdes videre med: Anskaffelse af velfærdsteknologi på handicap- og psykiatriområdet og uddannelse af medarbejdere i brugen af teknologien Åbent værested for socialt udsatte Kompetenceudvikling af medarbejdere på handicap- og psykiatriområdet Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for årige Pulje til tilskud til dækning af udgifter til ledsagelse af brugere i forbindelse med ferier Sundere liv i psykiatrien Styrkelse af den forebyggende indsats på handicap- og psykiatriområdet Bostøtte i forbindelse med opstart af nyt STU-kollegium Bostøtte målrettet til de mest udsatte grupper. Formand for voksen- og plejeudvalget Niels Erik Iversen vil på udvalgsmødet fremlægge et konkret forslag til anvendelsen af budgetudvidelsen. Økonomiske konsekvenser Budgetudvidelsen på voksen handicap- og psykiatriområdet er på 0,8 mio. kr. i 2013 og overslagsårene

33 Voksen- og plejeudvalget Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at voksen- og plejeudvalget tager stilling til anvendelsen af budgetudvidelsen. 2. at udvalgets forslag til anvendelse af budgetudvidelsen sendes til høring i handicaprådet, ældrerådet, integrationsrådet og ungdomsrådet. Bilag: 1 Åben Forslag til anvendelse af budgetudvidelse på handicap- og psykiatriområdet 28376/13 Indstilling Formanden indstiller, at der udarbejdes høringssvar. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Formand for voksen- og plejeudvalget Niels Erik Iversen fremlagde på udvalgsmødet et forslag til anvendelse af budgetudvidelsen på handicap- og psykiatriområdet. Forslaget er vedlagt som bilag. Voksen- og plejeudvalget tilslutter sig det fremlagte forslag til anvendelse af budgetudvidelsen og godkender, at forslaget sendes til høring i handicaprådet, ældrerådet, integrationsrådet og ungdomsrådet. 31

34 Voksen- og plejeudvalget Afslag på ansøgning om økonomisk tilskud til etablering af frivilligcenter A00 13/3679 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Den 23. februar 2012 blev der afholdt et borgermøde på Hedebo-Centret om etablering af et frivilligcenter i Norddjurs Kommune. Mødet blev afholdt i samarbejde med frivilligrådet, og ca. 120 borgere mødte op for at høre nærmere om, hvad et frivilligcenter er. På borgermødet blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de frivillige foreninger, der skulle arbejde videre med planlægningen af et frivilligcenter. Dette blev efterfølgende godkendt på et møde i voksen- og plejeudvalget den 22. marts Arbejdsgruppen fremsendte den 10. august 2012 en ansøgning til Social- og Integrationsministeriet om økonomisk tilskud til etableringen af et frivilligcenter i Norddjurs Kommune. Social- og Integrationsministeriet har nu i en skrivelse af 25. januar 2013 meddelt arbejdsgruppen, at der gives afslag på ansøgningen om tilskud. Ministeriet begrunder afslaget med, at det vurderes, at projektbeskrivelsen ikke har et tilstrækkeligt udviklingsorienteret fokus i forhold til facilitering af netværk mellem foreninger og evt. andre aktører. Skrivelsen fra Social- og Integrationsministeriet er vedlagt som bilag. På voksen- og plejeudvalgets møde vil myndighedschef Helle Støve orientere om mulighederne for at ansøge Social- og Integrationsministeriet om økonomisk tilskud til etablering af frivilligcentre i 2013 Økonomiske konsekvenser Afslaget på ansøgningen om økonomisk tilskud medfører, at der ikke er afsat tilstrækkelige budgetmidler til drift af et egentligt frivilligcenter i Norddjurs Kommune. 32

35 Voksen- og plejeudvalget Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget drøfter det videre forløb i forbindelse med etableringen af et frivilligcenter i Norddjurs Kommune. Bilag: 1 Åben Svarskrivelse fra Social- og Integrationsministeriet vedr. afslag på ansøgning om tilskud til frivilligcenter 22801/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget udsætter behandlingen af sagen til udvalgsmødet den 21. marts

36 Voksen- og plejeudvalget Budgetopfølgning for voksen- og plejeudvalgets område ultimo januar S00 13/650 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets område viser budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2013, at både drifts- og anlægsbudgettet forventes overholdt. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Oprindeligt Tillægsbevillinger Korrigeret Forventet Afvigelse Forventet tillægsbevillingsbehov budget * budget regnskab ** Drift Anlæg * Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes i bilag til budgetopfølgningen ** - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Effekten på kommunens serviceramme er: (1.000 kr.) 2012 Tillægsbevillinger på voksen- og plejeudvalget med effekt på kommunens samlede serviceramme 0 Afvigelse indenfor servicerammen 0 I alt 0 Sundheds- og omsorgsområdet På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede budget på sundheds- og omsorgsområdet overholdes i Det skal dog bemærkes, at der er fortsat registreringsproblemer på Regionshospitalet Randers. Dette bevirker, at der er regninger vedrørende aktiviteter i 2012, som endnu ikke er modtaget. Omfanget er forsat usikkert, men udgiften forventes at være i samme størrelsesorden, som de 6,4 mio. kr., der var i mindreforbrug på området i

37 Voksen- og plejeudvalget Hvis registreringsproblemerne på Regionshospitalet Randers bliver løst, så Norddjurs Kommune fremover vil modtage regninger rettidigt, kan udgiften til aktiviteter vedrørende 2012 medføre, at der vil opstå et merforbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering i Socialområdet På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede budget på socialområdet overholdes i Myndighedsafdelingen På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede budget på myndighedsafdelingens område overholdes i Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning. Bilag: 1 Åben VPU bilag til budgetopfølgning pr. ult. januar 22644/13 2 Åben Bilag vedr. anlæg - budgetopfølgning januar 24324/13 3 Åben Tillægsbevillinger januar 24057/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 35

38 Voksen- og plejeudvalget Oversigt over magtanvendelse i 4. kvartal A00 13/3855 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling I henhold til gældende retningslinjer skal voksen- og plejeudvalget kvartalsvis orienteres om magtanvendelsen på handicap- og psykiatriområdet samt på sundheds- og omsorgsområdet. Som udgangspunkt er al magtanvendelse i forhold til den enkelte borger forbudt. Der kan imidlertid opstå lejlighedsvise situationer, hvor en særlig foranstaltning er nødvendig for at undgå omsorgssvigt. Såfremt en borger giver sit samtykke til en given foranstaltning, er der ikke tale om magtanvendelse, men i de situationer, hvor borgeren modsætter sig eller er passiv, gælder reglerne om magtanvendelse. Når der er udøvet magtanvendelse, har de enkelte institutioner pligt til at indberette hændelsen til myndighedsafdelingen eller visitationsenheden på ældreområdet. Magtanvendelse indgår efterfølgende som en del af dialogen i forbindelse med udarbejdelsen af handleplaner og tilsyn. Oversigter over indberettede magtanvendelser i 4. kvartal 2012 er vedlagt som bilag. Myndighedsafdelingen og visitationsenheden på sundheds- og omsorgsområdet har gennemgået indberetningerne og vurderer, at magtanvendelserne har været nødvendige. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om magtanvendelsen i 4. kvartal 2012 på handicap- og psykiatriområdet samt på sundheds- og omsorgsområdet tages til efterretning. 36

39 Voksen- og plejeudvalget Bilag: 1 Åben Kvartalsvis opgørelse sundheds- og omsorgsområdet 23860/13 2 Åben Kvartalsvis opgørelse handicap- og psykiatri 25024/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 37

40 Voksen- og plejeudvalget Kvartalsvis statistik vedr. sundheds- og omsorgsområdet A00 13/3669 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Visitationsenheden på sundheds- og omsorgsområdet har udarbejdet kvartalsvise statistikker over: Antallet af visiterede brugere og timer i hjemmeplejen. Statistikken er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Statistik - sundheds- og omsorgsområdet 22734/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 38

41 Voksen- og plejeudvalget Fremtidig profil for Ørsted Bo- og Aktivitetscenter A00 13/3911 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det besluttet at afsætte anlægsmidler til opførelsen af et nyt aktivitetscenter i tilknytning til boenhederne Skovvang og Kærvang i Ørsted. På voksen- og plejeudvalgets møde vil socialchef Hanne Nielsen orientere om den proces, der igangsættes i forbindelse med at få fastlagt den fremtidige profil for det nye aktivitetscenter og de tilhørende boenheder. Processen skal sikre, at både brugere, pårørende og medarbejdere bliver inddraget aktivt i udarbejdelsen af et forslag til en fremtidig profil, som voksen- og plejeudvalget kan tage stilling til på udvalgsmødet den 21. marts Økonomiske konsekvenser Der er afsat 8 mio. kr. til opførelsen af et nyt aktivitetscenter. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 39

42 Voksen- og plejeudvalget Orientering om praksis ved bevilling af forbrugsgoder A26 13/1365 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Voksen og Plejeudvalget godkendte på sit møde den 22. november 2012 Kvalitetsstandard for hjælpemidler. Høringssvaret fra handicaprådet gav anledning til, at udvalget ønskede en mere uddybende redegørelse og drøftelse vedrørende forbrugsgoder på sit møde i januar Borgeren får hjælp til køb af forbrugsgoder efter servicelovens 113. Serviceniveauet er beskrevet i den vedtagne kvalitetsstandards afsnit 8. Ved behandling af ansøgninger om hjælpemidler skelnes der mellem hjælpemidler, forbrugsgoder og sædvanligt indbo. Sædvanligt indbo er produkter, der normalt findes i ethvert hjem, der måtte ønske det, f.eks. borde, stole, fjernsyn og stationære computere. Borgerne skal selv betale for sædvanligt indbo, da dette ikke kan bevilges efter Serviceloven. Forbrugsgoder er produkter, der fremstilles til og bruges af befolkningen som helhed, f.eks. husholdningsredskaber, el-scootere og tohjulede cykler med hjælpemotor. Sagsbehandleren vurderer, om forbrugsgodet helt eller delvist fungerer som hjælpemiddel, og om kommunen derved betaler hele eller 50 % af anskaffelsesudgiften. Der kan kun ydes hjælp, hvis udgiften overstiger 500 kr. Hjælpemidler er produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Hjælpemidler kan dels være til brug for borgere med en funktionsnedsættelse og dels til brug for dem, der hjælper borgeren i hverdagen. Får man bevilget et hjælpemiddel, er der ingen egenbetaling. Nogle hjælpemidler er udlån fra kommunen. Afgrænsningen af, hvad der er henholdsvis hjælpemidler, forbrugsgoder og sædvanligt indbo, ændrer sig over tid. Derfor bliver produkter, der tidligere blev betragtet som hjælpemidler, i dag betragtet som forbrugsgoder eller sædvanligt indbo. Et eksempel er greb, der f.eks. kan 40

43 Voksen- og plejeudvalget opsættes i brusenichen, ved badekar, ved håndvask eller på husmuren da disse kan købes i almindelig handel. Der kan derfor f.eks. kun ydes hjælp til greb, hvis udgiften overstiger 500 kr. Der vil på voksen- og plejeudvalgets møde blive givet en uddybende beskrivelse af arbejdsgange og eksempler på sager, der er afprøvet i Ankestyrelsen. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget udsætter behandlingen af sagen til udvalgsmødet den 21. marts

44 Voksen- og plejeudvalget Status - ældrebolighandlingsplanen A00 13/1542 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om arbejdet med gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanen. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 42

45 Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for A00 13/1 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for voksen- og plejeudvalget i Arbejdsplanen for 2013 er vedlagt som bilag. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2013 godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsplan for voksen- og plejeudvalget i /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 43

46 Voksen- og plejeudvalget Orientering A00 13/1193 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: KL s sociale temamøde den maj 2013 i Aalborg. Fælles kommunal/regional konference om indsatsen for kronikere den 8. maj 2013 i Aarhus. Informationsbrev fra Silkeborg Kommune vedrørende Socialtilsyn Midt. Informationsbrevet er vedlagt som bilag. Rapport fra KKR og Region Midtjylland om behovet for velfærdsuddannede. Rapporten er vedlagt som bilag. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Informationsbrev - Socialtilsyn Midt 22715/13 2 Åben Rapport om behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland 24506/13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 44

47 Voksen- og plejeudvalget Ankeafgørelser fra Det Sociale Nævn A00 13/1336 Lukket sag Sagsgang: VPU 45

48 Voksen- og plejeudvalget Afgørelser fra Ombudsmanden A00 13/3991 Lukket sag Sagsgang: VPU 46

49 Voksen- og plejeudvalget Dialogmøde med handicaprådet, kl A00 13/3923 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Voksen- og plejeudvalget afholder det halvårlige dialogmøde med handicaprådet. Der er følgende dagsorden til mødet: Anvendelse af midler til sundheds- og idrætsaktiviteter for handicappede Anvendelses af budgetudvidelse på handicap- og psykiatriområdet Forslag til en velfærdsteknologipolitik Vedligeholdelse af hjælpemidler på plejecentre Eventuelt. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Ud over voksen- og plejeudvalgets medlemmer deltog Preben Fruelund og Kaj Aagaard fra handicaprådet. På mødet var der enighed om, at det er vigtigt, at en bred kreds af foreninger, institutioner mv. får mulighed for at komme med forslag til anvendelsen af midlerne til sundheds- og idrætsaktiviteter for handicappede. Handicaprådet bemærkede, at det er vigtigt med en god, aktiv fritid og pegede på, at der evt. er mulighed for at indhente inspiration fra andre kommuner f.eks. Syddjurs Kommunes projekt Fysisk aktiv for sjov. Niels Erik Iversen orienterede om voksen- og plejeudvalgets beslutninger vedrørende anvendelsen af budgetudvidelsen på handicap- og psykiatriområdet. 47

50 Voksen- og plejeudvalget I forhold til velfærdsteknologi bemærkede handicaprådet, at det er vigtigt at finde en balance mellem de områder, hvor teknologien kan anvendes, og de områder, hvor der er behov for, at hjælpen leveres af en medarbejder. Der var enighed om, at det er vigtigt at være opmærksom de etiske retningslinier i den nye velfærdsteknologipolitik. Handicaprådet gjorde opmærksom på, at borgere med gigt, synsproblemer, demens mv. kan have vanskeligt ved f.eks. at skifte batterier i høreapparater. Det er derfor vigtigt, at kommunens medarbejdere er opmærksom på vedligeholdelsen af hjælpemidler til beboerne på plejecentre. Sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang bemærkede i den sammenhæng, at både ledere og medarbejdere er opmærksom på problematikken, og at der pt. generelt er stor fokus på kommunikationsområdet. 48

51 Voksen- og plejeudvalget Uddeling af Norddjurs Kommunes handicappris, kl A00 13/1236 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil handicapprisen blive uddelt. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Handicapprisen blev uddelt til Daglig Brugsen i Ørum v./brugsuddeler Henrik Simonsen. 49

52 Voksen- og plejeudvalget Bilagsoversigt 1. Etablering af STU-kollegium 1. STU-kollegium oplæg (9563/13) 2. Høringssvar fra handicaprådet vedr. etablering af STU-Kollegium (22726/13) 3. Skitse samt forslag til endelig indretning (24091/13) 2. Udmøntning af voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje i Forslag til udmøntning af udviklingspuljen (28360/13) 3. Udmøntning af sundhedspuljen i Forslag til udmøntning af sundhedspuljen (23808/13) 4. Forslag til vision og strategier for demenspolitik 1. Norddjurs Kommunes vision og strategier for en demenspolitik (23829/13) 5. Kvalitetsstandard for plejeboliger 1. Kvalitetstandard for plejeboliger (9081/13) 2. Høringssvar fra ældrerådet vedr. kvalitetsstandard for plejeboliger (22812/13) 3. Høringssvar fra handicaprådet vedr. kvalitetsstandard for plejeboliger (22702/13) 6. Kvalitetsstandard for visitation til boliger 1. Kvalitetstandard for visitation til boliger (9293/13) 2. Høringssvar fra ældrerådet vedr. kvalitetsstandard for visitation til boliger (22820/13) 3. Høringssvar fra handicaprådet vedr. kvalitetsstandard for visitation til boliger (22725/13) 7. Køb af naboareal til Ørum Bo- og Aktivitetscenter 1. Ide og udkast vedr. missionshusgrunden (24817/13) 2. Kortudsnit (24818/13) 8. Forslag til sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 1. Udkast til sundhedspolitik 2013 (23788/13) 9. Sundhedspolitiske målsætninger for det nære sundhedsvæsen 1. Notat om fire sundhedspolitiske målsætninger for det nære sundhedsvæsen (22709/13) 10. Projekt til forebyggelse af sygehusindlæggelse - status på fase 1 1. Data for forebyggelse af indlæggelse fase 1 (23866/13) 11. Orientering og drøftelse af plan for fase 2 - Forebyggelse af indlæggelse 1. Plan for fase 2 - Forebyggelse af indlægelse (23855/13) 12. Udarbejdelse af høringssvar til landdistriktspolitik Udkast til revideret landdistriktspolitik (24982/13) 2. Landdistriktspolitik - redegørelse for aktiviteter i perioden (24987/13) 50

53 Voksen- og plejeudvalget Sundheds- og omsorgsområdets betjening af Anholt 1. Modeller for betjening af Anholt (23862/13) 2. Notat om hjemmeplejens betjening af Anholt (24244/13) 3. Bilag til notat om hjemmeplejens betjening af Anholt (24245/13) 4. Hjemmeplejen på Anholt - Skrivelse fra Anholt (24247/13) 14. Kommissorium for arbejdet med en ny integrationspolitik 1. Ny integrationspolitik - kommissorium (24418/13) 15. Anvendelse af budgetudvidelse på handicap- og psykiatriområdet 1. Forslag til anvendelse af budgetudvidelse på handicap- og psykiatriområdet (28376/13) 16. Afslag på ansøgning om økonomisk tilskud til etablering af frivilligcenter 1. Svarskrivelse fra Social- og Integrationsministeriet vedr. afslag på ansøgning om tilskud til frivilligcenter (22801/13) 17. Budgetopfølgning for voksen- og plejeudvalgets område ultimo januar VPU bilag til budgetopfølgning pr. ult. januar (22644/13) 2. Bilag vedr. anlæg - budgetopfølgning januar (24324/13) 3. Tillægsbevillinger januar (24057/13) 18. Oversigt over magtanvendelse i 4. kvartal Kvartalsvis opgørelse sundheds- og omsorgsområdet (23860/13) 2. Kvartalsvis opgørelse handicap- og psykiatri (25024/13) 19. Kvartalsvis statistik vedr. sundheds- og omsorgsområdet 1. Statistik - sundheds- og omsorgsområdet (22734/13) 23. Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for Arbejdsplan for voksen- og plejeudvalget i 2013 (22276/13) 24. Orientering 1. Informationsbrev - Socialtilsyn Midt (22715/13) 2. Rapport om behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland (24506/13) 51

54 Voksen- og plejeudvalget Underskriftsside Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf Krogh Madsen (L) Kirsten Jensen (V) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen (O) Pia Bjerregaard (A) 52

55 Bilag: 1.2. Høringssvar fra handicaprådet vedr. etablering af STU- Kollegium Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22726/13

56 Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet Grenaa ATT: Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Grenaa den 08. februar 2013 Høringssvar etablering af STU-Kollegium Handicaprådet har på ordinært møde den 7. februar 2013 behandlet ovenstående emne. Handicaprådet tog materialet til efterretning og ser frem til, at dette gode initiativ bliver sat i gang. Med venlig hilsen Jens Holst Formand Handicaprådet

57 Bilag: 1.3. Skitse samt forslag til endelig indretning Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 24091/13

58

59

60 Bilag: 1.1. STU-kollegium oplæg Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9563/13

61 Norddjurs Kommune Socialområdet 13. januar 2013 Etablering af STU-kollegium i Norddjurs Kommune Baggrund Norddjurs Kommune har siden august 2007 haft et ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov. Dette på grundlag af Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Lov nr. 564 af den 6. juni STU-uddannelsen er et treårigt uddannelsestilbud til unge mellem 16 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelsen består af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder botræning og praktik i virksomheder og institutioner. Ungdomsuddannelsen indeholder fag og aktiviteter, der: fremmer den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage så selvstændigt og aktivt som muligt i samfundslivet, fremmer den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et så selvstændigt og aktivt fritidsliv som muligt er rettet mod udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer. Ungdomsuddannelsen kan gennemføres på forskellige uddannelsesinstitutioner og derved tilpasses den enkeltes uddannelsesbehov. Uddannelsen skal give den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvorfor der i videst muligt omfang skal være mulighed for, at uddannelsen gennemføres sammen med andre unge. I Norddjurs Kommune udbydes ungdomsuddannelsen som udgangspunkt på Ravnholtskolen, men der visiteres også elever til Grenaa Produktionsskole eller andre udbydere af STU-uddannelsen alt efter den enkelte unges uddannelsesbehov. Kollegium I bestræbelserne på at understøtte en mere helhedsorienteret og koordineret indsats for unge med behov for særlig støtte, hvilket primært er målgruppen for STU uddannelse, samt et ønske om at skabe øget fokus på opbygningen af et mere synligt ungemiljø på dette område, skitseres her en struktur og tilgang til etablering af et kollegium. Organisatorisk placering Kollegiet placeres organisatorisk som en del af Socialområdet omkring lederen for Team 16-25/30, Ravnholtskolen, Kløvervang og STU-kollegium Kollegiet etableres i bygningerne beliggende Kløvervangen 3-7, i Grenaa. Bygningerne har hidtil været brugt af Norddjurs Børnecenter (det tidligere døgninstitution Djurshøj).

62 Husleje og kost m.v. Kollegiets værelser udlejes af Socialområdet, Norddjurs Kommune, ved afdeling Team 16 25/30 år. Den unge får en lejekontrakt / boligdokument med midlertidig ophold i et ungemiljø, som udgangspunkt i den årrække eller gældende for den resttid uddannelsen varer. Det præciseres i Servicelovens 140 handleplanen, i forbindelse med indstilling og visitation, at formålet med opholdet på kollegiet er midlertidigt ophold med henblik på træning og afklaring til fremtidig boform. Dette er vigtigt, da det netop på dette område har stor betydning, at have en tydelig botræningsmulighed for unge indenfor denne målgruppe. For unge under 18 år sker indflytningen efter SL 66 stk. 4 / 142 stk. 6 (unge på eget værelse i kollegielignende form). Ud over huslejen indbetales der til en fælles kostkasse. Kostordningen er med til at sikre og understøtte den tilsigtede botræningsfunktion. Kostkassen dækker eksempelvis også brug af vaskemaskine og tørretumbler. Pædagogisk støtte For unge over 18 år sker den pædagogiske støtte efter Servicelovens 83 og 85 (bostøtte). For unge under 18 år sker den pædagogiske støtte efter Servicelovens 52 stk. 3 nr. 6 (støtte kontaktperson). Der holdes regelmæssige handleplansmøder omkring den enkelte uge, hvor der er fokus på det fremadrettede udviklingsperspektiv. Udviklingsarbejdet omkring den unge sker i et tæt samarbejde mellem den unge, evt. pårørende, sagsbehandleren, det pædagogiske personale på kollegiet samt personale fra uddannelsestilbuddet. Målgruppe Målgruppen for kollegiet er unge, som har et ønske og et behov for en kollegiebolig under deres STU-uddannelse. Hvem kan bo på kollegiet: Unge der har behov for og som kan profitere af støttetilbuddet. Unge som evner, i et vist omfang, at indgå i sociale fællesskaber. Unge med behov for en struktureret og forudsigelig hverdag. Unge med behov for støtte til forståelse af normer, regler (aftaler) og rammer. Unge med behov for støtte til bl.a. posthåndtering og økonomi. Unge med behov for støtte til forståelse af sammenhængen mellem kost, motion, sundheds og indlæring. Unge som ikke profiterer af deres nuværende boform i en sådan grad, at en STU uddannelse kan gennemføres tilfredsstillende. Unge som er bosat uhensigtsmæssigt, og hvor f.eks. lang transport virker demotiverende for deltagelse i en STU-uddannelse. Unge, som af forskellige årsager er bosat i egen bolig, men som ikke magter en sådan udfordring sideløbende med at deltage aktivt i et uddannelsesforløb. Unge med behov for afklaring af fremtidig behov for støtte i egen bolig.

63 Med en mindre ombygning af de eksisterende boliger på Kløvervangen, vil der kunne etableres 8 boliger. Det er ikke muligt pt. at kunne tilbyde plads til fysisk handicappede unge med pladskrævende hjælpemidler og/eller kørestolsbrugere (bygningerne er i forskudte plan med smalle gangarealer). Kollegiet kan, ud over unge på STU-uddannelsen, også give mulighed for bolig og dermed afklaringsmuligheder til unge, der er i gang med en EGU-uddannelse (Erhvervs Grund Uddannelse) for også at støtte op om denne målgruppe. Personalenormering Som udgangspunkt vil der være en personalemæssig grundnormering i tilbuddet og mulighed for yderligere visitation til specifikke personlige støtteforanstaltninger herudover. Den samlede økonomi til personalenormeringen findes indenfor det eksisterende budget til bostøtte efter Servicelovens 85. Nattevagten / rådighedsvagten forventes af kunne udgå fra en af socialområdets øvrige tilbud, som har nattevagtsordning. Tid/ugedag mandag tirsdag onsdag Torsdag fredag lørdag søndag medarbejdere på arbejde, til morgenvækning, motivation, hygiejne og sundhed (ialt 4 timer) 2 medarbejdere på kollegiet. En medarbejder tager sig af indkøb og madlavning med de unge på skift, det øvrige personale hjælper med øvrige bostøtteopgaver. (i alt 15 timer) Weekend bemanding kl Personale, samt ung (på skift), planlægger dagen, kost, oprydning osv. (i alt 4 timer) Rådighedsvagt/telefonvagt. De unge kan kontakte rådighedsvagt ved akutbehov. Det vurderes, at de pædagogiske udfordringer i arbejdet med målgruppen kræver, at personalet er pædagogfagligt uddannet, eller har en solid erfaring inden for området. I indslusningsfasen på kollegiet, forventes repræsentation, i beskedent omfang, af undervisere (kontaktlærer) fra STU-uddannelsen, som en motiverende og trygheds skabende faktor. I udslusningsfasen fra kollegiet forventes repræsentation af bostøttepersonale (såfremt det er af relevans for den pågældende unge), ligeledes for at skabe tryghed i den videre fase til den unges fremtidige botilbud. Det forventes, at personalet: er motiverende og støttende

64 kan handle ud fra den konkrete situation og den enkelte unge tager ansvar for sine handlinger kan prioritere mellem det professionelle, personlige og private har faglig dømmekraft og situationsfornemmelse kan navigere i kaos, bevare overblikket og kunne lide det kan skabe og understøtte den gode stemning Visitation Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Djursland) der indstiller den unge til optagelse på STU-uddannelsen og herefter er det visitationsudvalget bestående af myndighedschefen og arbejdsmarkeds- og borgerservicechefen, der træffer den endelige beslutning om optagelse. Visitation til kollegiet sker gennem den unges sagsbehandler i myndighedsafdelingen, der på baggrund af handleplanen indstiller til visitatoren på området, som træffer endelig beslutning om indflytning på kollegiet. Afklaringen omkring indflytningen på kollegiet sker i et samarbejde med lederen af kollegiet og myndighedsafdelingen. Kollegietilbuddet Der tages udgangspunkt i, at et indgående kendskab og relation til den enkelte unge, er en fundamental byggesten i bestræbelserne på at yde den nødvendige indsats, sammen med troen på, at en vis grad af synergieffekt / gruppedynamik er værdifuld for såvel den unges selvopfattelse som for motivationsarbejdet. Der er 100 pct. fokus på målet for den enkelte unge (differentierede mål) møde op hver dag.. stå op selv.. hvad er realistisk og målbart.. Der indgås en kontrakt / indflytteraftale, som afstedkommer løbende opfølgning. Troværdighed er i den sammenhæng vigtigt. Der er en klar forventning om, at den unge indgår i fælles opgaveløsning på kollegiet og om tilfredsstillende fremmøde på uddannelsesstedet. Den unge har ansvar for eget værelse. Kollegiet yder hjælp til selvhjælp. Personalet hjælper, støtter og rådgiver, når der er behov for det. Dette f.eks. vedrørende personlig hygiejne, søvn, kost, post og penge, omgangsformer i bred forstand (elektronisk såvel som i personlige relationer). Målet er at den unge opnår bedst mulig kompetence til livsmestring. Målepunkterne kan illustreres på følgende måde:

65 Aftalegrundlag med den unge Når den unge visiteres til kollegiet, udarbejdes der en kontrakt (en aftale), der tager udgangspunkt i den unges individuelle handleplan. (Et eksempel på et udkast tiltænkt eleven.) Rammer: - hjælp til selvhjælp, du skal vise at du selv kan - morgenvækning at stå op hver morgen og komme af sted på uddannelse - krav om at indgå i fælles opgaver - forventning/krav om at være aktivt deltagende i uddannelse og beskæftigelse At bo sammen med andre På kollegiet Vi har STU-kollegium i Grenå, hvor I bor 8 unge sammen. Du har eget værelse og er fælles med de andre om stue, stort spisekøkken, et tekøkken og badeværelser, vaskerum m.v. Personalet er til

66 rådighed med hjælp og rådgivning og støtter, når der er behov for det. Du lærer om Eget ansvar Kontrakten Rengøring, oprydning, madlavning, egen økonomi og personlig hygiejne, mens du bor her. På den måde er du selv med til at udvikle og afklare dine praktiske og sociale kompetencer. Du har selv ansvaret for dit eget værelse, men det forventes at det ryddes op og holdes rent. Du skal også være med til at holde orden og gøre rent på fælles områder i husene. Det forventes, at du deltager aktivt i arbejdsopgaverne og det sociale samvær, der er i huset. Ved at du underskriver kontrakten i forbindelse med forventningsmødet, forpligter du dig til at leve op til det, der fremgår af kontrakten. Kontrakten består af en generel del, hvor den unge forpligter sig til at indgå aktivt i de fælles aktiviteter, der foregår i huset. Derudover består kontrakten af en individuel del, der tager udgangspunkt i den enkelte unges handle- og uddannelsesplan, samt ønsker for opholdet. Emner kunne f.eks. være: morgenvækning, rygestop, økonomistyring og personlig hygiejne.

67 Bilag: 2.1. Forslag til udmøntning af udviklingspuljen Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28360/13

68 Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje I 2013 er der afsat kr. i voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje. Hertil kommer endnu ikke forbrugte puljebeløb fra 2012, der overføres til På voksen- og plejeudvalgets møde den 22. november blev det besluttet, at alle institutioner og afdelinger i kommunen kan søge midler fra udviklingspuljen. De foreløbige ønsker blev drøftet på udvalgets møde den 24. januar Med udgangspunkt i voksen- og plejeudvalgets drøftelser er der udarbejdet følgende forslag til anvendelse af puljemidlerne: Beløb Aktivitetsareal ved Ørum Bo- og Aktivitetscenter kr. I forbindelse med erhvervelsen af nabogrunden til Ørum Bo- og Aktivitetscenter foreslås det, at der afsættes et beløb, som gør det muligt at indrette et aktivitetsareal for de beboere, der har et stort behov for fysisk udfoldelse og udendørs aktiviteter, men som samtidig har behov for at være i umiddelbar nærhed af institutionen. Nøddebo kr. Det foreslås, at der ydes støtte til udviklingen af et tværorganisatorisk samarbejde mellem Plejecenter Glesborg og Ørum Bo- og Aktivitetscenter mhp. gennemførelsen af et projekt om det gode hverdagsliv i boenheden Nøddebo. Rehabilitering på socialområdet kr. På baggrund af de positive erfaringer med rehabiliteringsindsatsen på sundheds- og omsorgsområdet foreslås det, at der afsættes et beløb, der kan anvendes til at understøtte opstarten af lignende indsatser på socialområdet. Midlerne skal bl.a. anvendes til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere og gennemførelsen af forsøgsprojekter. Elektronisk tolkebistand kr.

69 Det foreslås, at der afsættes et beløb til undersøgelse og afprøvning af elektroniske tolkebistandsløsninger. Det er målet, at løsningerne på sigt kan medvirke til at reducere de stigende udgifter til tolkning. Markedsføring af den nye demenspolitik I forbindelse med godkendelsen af demenspolitikken forslås det, at der afsættes midler til trykning af en pjece med politikken samt til andre markedsførings-/formidlingstiltag. Fritidspas til udsatte unge i alderen år I 2012 blev der afsat kr. til formålet. Det har vist sig, at beløbet ikke er tilstrækkeligt til at få opstartet aktiviteten. Det foreslås derfor, at de allerede afsatte kr. suppleres med yderligere kr. Bruger- og pårørendedag I 2012 blev der afsat kr. til formålet. Beløbet er endnu ikke blevet anvendt. Beløbet overføres til 2013 og foreslås fortsat anvendt til formålet. Frivilligdag I 2012 blev der afsat kr. til formålet. Beløbet er endnu ikke blevet anvendt. Beløbet overføres til 2013 og foreslås fortsat anvendt til formålet. Klubaktiviteter for beboere på Skovstjernen og STU-elever I 2012 blev der afsat kr. til formålet. Beløbet er endnu ikke blevet anvendt. Beløbet overføres til 2013 og foreslås fortsat anvendt til opstart af klubaktiviteter. Frivilligcenter I 2012 blev der afsat kr. til etablering af et frivilligcenter. Beløbet er endnu ikke blevet anvendt. Beløbet overføres til 2013 og foreslås fortsat reserveret til formålet, indtil mulighederne for etablering af et frivilligcenter er endelig afklaret. I alt kr kr kr.

70

71 Bilag: 3.1. Forslag til udmøntning af sundhedspuljen Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23808/13

72 Voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje I 2013 er der afsat kr. i voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje. På voksen- og plejeudvalgets møde den 22. november blev det besluttet, at alle institutioner og afdelinger i kommunen kan søge midler fra sundhedspuljen. De foreløbige ønsker blev drøftet på udvalgets møde den 24. januar Med udgangspunkt i voksen- og plejeudvalgets drøftelser er der udarbejdet følgende forslag til anvendelse af puljemidlerne: Tobaksforebyggelsesindsats En af de basale sundhedsindsatser. Opgaven løses dels af Grenaa Apotek, og dels af sundhedsskolen. Sundhedsugen Årligt tilbagevendende arrangement, som sætter sundhed på dagsordenen i uge 23. Et tværorganisatorisk team planlægger ugens aktiviteter. Ansvaret for sundhedsugen er placeret på sundheds- og omsorgsområdet. Indsats for overvægtige børn og deres familier Overvægt blandt børn er en stor udfordring. Indsatsen retter sig mod hele familien. Der er tale om en langvarig indsats. Opgaven løses af sundhedsskolen. Koordineret/sammenhængende indsats på misbrugsområdet Det foreslås, at der afholdes en temadag mhp. fælles kompetenceudvikling / undervisning af medarbejdere, der arbejder med misbrugere. Rusmiddelcenteret er ansøger og foreslår at initiativet koordineres gennem socialchefen. Tandsundhed for udsatte grupper Tandsundhed er en betydelig udfordring på såvel handicap- som Beløb kr kr kr kr kr.

73 psykiatriområdet. Det foreslås, at midlerne anvendes til udarbejdelsen af nyt undervisningsmateriale samt konkret undervisning af medarbejdere på handicap- og psykiatriområdet omkring tandsundhed. Markedsføring af den nye sundhedspolitik I forbindelse med godkendelsen af sundhedspolitikken forslås det, at der afsættes midler til trykning af en pjece med politikken samt til andre markedsførings-/formidlingstiltag. I alt kr kr.

74 Bilag: 4.1. Norddjurs Kommunes vision og strategier for en demenspolitik Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23829/13

75 Vision og indsatsområder for den kommende demenspolitik i Norddjurs Kommune Indledning Demens er en alvorlig sygdom syge, som ikke kan kureres. Sygdommen påvirker såvel den syge som dennes pårørende markant. Risikoen for at udvikle demens stiger med alderen, og det antages, at hver tredje borger over 85 år er ramt af demens. Set i lyset af udfordringerne på demensområdet er der brug for at skabe såvel rammer som retning for indsatsen. Med demenspolitikken er formålet at bygge bro mellem den nuværende og den fremtidige indsats, og skabe en sammenhængende indsats på tværs af faggrænser og sektorer med et fælles værdisæt og udgangspunkt. Konkret er ønsket at gøre tilværelsen bedre for både den enkelte borger med demens, de pårørende og medarbejderne. Desuden er ønsket at sikre at ressourcerne anvendes på den bedste måde. I det følgende præsenteres et forslag til målgruppeafgrænsning og en vision for den kommende demenspolitik. Desuden præsenteres en række strategi-/indsatsområder, der beskriver, hvad det er, at Norddjurs Kommune vil sætte fokus på. Målgruppen Målgruppen er opdelt i 3 undergrupper. Ældre borgere med demens eller demenslignende adfærd og deres pårørende Yngre borgere med demens eller demenslignende adfærd og deres pårørende Borgere med psykisk og/eller mental funktionsnedsættelse, der samtidig har demens eller demenslignende adfærd og deres pårørende (målgruppen vil i det nedenstående blive benævnt som borgeren) 1

76 Vision Det er Norddjurs Kommunes vision: At sikre et trygt, aktivt og værdigt liv for borgere med demens eller demenslignende adfærd og for deres pårørende med udgangspunkt i den enkeltes livshistorie, ressourcer og behov. Menneskesyn/værdier Den centrale værdi er respekten for det enkelte menneske og dermed, at borgeren sikres et trygt, aktivt og værdigt liv på egne præmisser. Det enkelte menneskes frihed og retten til selvbestemmelse prioriteres, så længe det er muligt. Såfremt borgeren ikke er i stand til at tage vare på sig selv, vil enhver indgriben ske med respekt for det levede liv og borgerens retssikkerhed. I indsatsen til borgeren vægtes samarbejde med pårørende/borgerens netværk højt. Stratgi-/indsatsområder 1. Tidlig opsporing og diagnostisk udredning Det er vigtigt at identificere symptomer på demens med henblik på, at opsporing og diagnostisk udredning for demens sker så tidligt som muligt. Dette giver bedre mulighed for at udrede for eventuelle andre sygdomme samt træffe de rigtige valg vedrørende behandling og støtte. Derudover vil det give borgeren og de pårørende mulighed for at forberede sig på de forandringer, den nye situation bringer med sig. For at sikre en tidlig opsporing skal der være en bred og let tilgængelig information/viden/ rådgivning om demens og symptomer på tidlig demens til alle borgere i Norddjurs Kommune. Medarbejderne skal arbejde opsøgende og forebyggende og medvirke til, at der igangsættes udredning. Samtidig skal indsatsen hænge sammen med den indsats, der sker andre steder bl.a. ved den praktiserende læge og gerontopsykiatrisk afdeling. Medarbejderne skal sikre, at der sker en opfølgning efter udredning, herunder at den rette hjælp gives på det rette tidspunkt. 2. Borgerens hverdagsliv I størstedelen af voksenlivet består hverdagen af aktiviteter relateret til tre aspekter af tilværelsen: arbejdsliv, fritidsliv og egenomsorg. Hverdagens aktivitet skaber roller og vaner, hvilket er med til at skabe tryghed og identitet. Alle har brug for meningsfuld aktivitet i hverdagen, men personer med demens er i stor risiko for at miste dette. Demens ændrer menneskets betingelser for et hverdagsliv både på det individuelle plan og i relation til omgivelserne. Samtidig ændres muligheden for at håndtere de ændrede betingelser. Den faglige indsats sigter derfor på at fastholde meningsfuldhed og håndterbarhed i hverdagen hos den demente. Det sker ved, at individuelle ønsker og den aktuelle livssituation samt 2

77 ressourcer inddrages, således at borgeren sikres et trygt, aktiv og værdigt liv. Borgeren understøttes i muligheden for at bevarer/genoptage selvstændige funktioner i hverdagen, herunder eksempelvis at kunne blive på arbejdsmarkedet længst muligt; have et aktivt og meningsfuldt fritidsliv og varetage personlige omsorgsopgaver. Både for borgeren og de pårørende sikrer medarbejderne en individuel tilpasset behandling og støtte, der medvirker til at forebygge og imødekomme de udfordringer borgeren og de pårørende oplever. Medarbejderne vil i samarbejde med de pårørende arbejde på at vedligeholde fysiske, psykiske og sociale kompetencer hos borgeren. 3. Familie og netværk Familien er medvirkende til. at borgeren oplever omsorg, tilhørsforhold, tryghed, stabilitet og ro. Samtidig har familien og de nære relationer stor betydning for selvopfattelse og identitetsfølelsen. Når demenssygdom bliver en del af familiens liv ændre rollerne sig og samværet skifter karakter. Derfor er det er ikke kun borgeren med demens, der er ramt af sygdommen, men demens kaldes også De pårørendes sygdom. Udfordringerne i familien kan være at finde ud af, hvordan det nye samliv skal leves. De pårørende kan opleve en belastende dagligdag fyldt med praktiske problemer, sorg, uro og samvittighedskvaler. Som følge heraf skal de pårørende tilbydes en bred vifte af muligheder for individuel støtte, hjælp og aflastning. Efterhånden som sygdommen skrider frem kræver det, at familien skal kunne omstille sig og finde nye løsninger på udfordringer. Borgeren og de pårørende skal sikres en bred og tilgængelig information, viden og vejledning til mestring af de forandringer og nye vilkår, der følger med udviklingen af demenssygdommen. Det er vigtigt at tænke på de pårørende som en væsentlig ressource og samarbejdspartner. 4. Samarbejde intern og ekstern Tryghed og tilgængelighed er vigtige elementer for borgerne og de pårørende i forhold til både den interne og eksterne behandling og støtte. Sygdommen medfører forskellige behov for støtte, pleje og omsorg igennem et forløb, og det skal være tydeligt for borgerne, hvad der sker, og hvilke muligheder, der er. På den måde er demensområdet et komplekst område, der kræver, at der arbejdes tværfagligt omkring borgeren forløb. For at borgeren og de pårørende oplever sammenhæng og kontinuitet, skal medarbejderne sikre, at der sker en koordineret tværfaglig indsats med relevante samarbejdspartnere bl.a. kommunale forvaltninger, interesseorganisationer og eksterne samarbejdspartnere på området. 5. Bolig Boligen er rammen om den enkeltes liv og er fyldt med minder og oplevelser fra fortiden. Samtidig påvirker demenssygdommen sanserne, så borgeren oplever tingene anderledes. Dette gør, at flytning kan være specielt vanskelig for borgere i denne situation. 3

78 Borgeren og de pårørende skal have mulighed for en boligform, der imødekommer den enkeltes behov. Generelt prioriteres det, at borgeren skal blive længst mulig i selvvalgt bolig. Såfremt det bliver hensigtsmæssigt at skifte bolig, skal der være mulighed for at tilbyde borgeren en anden bolig, hvis indretning og placering er særlig hensigtsmæssig. Skift af bolig skal være baseret på rettidighed. Som udgangspunkt skal alle plejeboliger i Norddjurs Kommune kunne rumme og skabe trygge rammer for borgere med en demenssygdom. Enkelte borgeres adfærd gør, at der er særlige behov. Det drejer sig f.eks. om nogle borgere med dobbeltdiagnoser og for borgere med en voldsom udadreagerende adfærd. Der skal sikres de relevante boligtilbud til borgere med demenssygdom i Norddjurs Kommune. Dette gælder såvel i forhold til varig bolig som til udredning og aflastning. Det skal sikres, at der er fleksibilitet i forhold til boligtilbud, og at kommunen i boligindretningen inddrager viden om boformer til borgere med demens. 6. Viden og velfærdsteknologi Udviklingen indenfor demensområdet går hurtig. Omsorgen for borgeren og pårørende skal være på et højt fagligt niveau. Dette kræver personlige og faglige kompetencer hos medarbejderne. I demensindsatsen skal det sikres, at ny og evidensbaseret viden og erfaring hurtigt anvendes og indgår aktivt i udvikling af omsorgen. Som eksempel kan nævnes effekten af en aktiv træningsindsats. Velfærdsteknologi kan bringes i anvendelse, når den understøtter borgerens mulighed for at leve et aktivt hverdagsliv, hvor sikkerhed og uafhængighed vægtes højt. 7. Frivillige Inddragelse af frivillige er en væsentlig del af velfærdssamfundet. Den tid, som de frivillige investerer, kan være med til at øge livskvaliteten hos borgerne. Det stiller særlige krav til de frivillige at skulle understøtte tiltagene til borgere med en demenssygdom. Gode og fleksible tiltag til borgeren og de pårørende kræver et godt samarbejde mellem frivillige og den kommunale pleje. Dette kræver, at der skal være fokus på udvikling af frivillighedsområdet ved mere og bedre inddragelse af frivillige (hvor det giver mening), herunder sikring af, at de frivillige får støtte af medarbejderne og ikke stilles i urimelige situationer. 4

79 Bilag: 5.2. Høringssvar fra ældrerådet vedr. kvalitetsstandard for plejeboliger Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22812/13

80 Voksen- og plejeudvalget Direktionssekretariatet Dato: 7. februar 2013 Reference: Kirsten Hansen Direkte telefon: Journalnr.: Kvalitetsstandard for plejeboliger Ældrerådet behandlede ovennævnte sag i sit møde den 7. februar 2013 og skal foreslå følgende rettelser: Forsiden: Plejecentre rettes til plejeboliger (i lighed med teksten i øvrigt). Afsnit 3.12: Ældrerådet ønsker følgende sætning slettet: Det er fortrinsvis frivillige, der planlægger og står for gennemførelsen af aktivitetstilbuddene. Ældrerådet ønsker at genindføre formuleringen i det sidste punktum. Afsnit 4.1 tilføjes: Samarbejdet sker indenfor Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle af 25. august Afsnit 4.1 sidste afsnit: Frivillige har stor fokus rettes til høj prioritet. Med disse bemærkninger kan ældrerådet godkende kvalitetsstandarden. Med venlig hilsen På ældrerådets vegne Kirsten Hansen fuldmægtig Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

81 Bilag: 5.3. Høringssvar fra handicaprådet vedr. kvalitetsstandard for plejeboliger Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22702/13

82 Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet Grenaa ATT: Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Grenaa den 8. februar 2013 Høringssvar Kvalitetsstandard for plejeboliger Handicaprådet har på ordinært møde den 7. februar 2013 behandlet ovenstående emne. Handicaprådet tog materialet til efterretning med følgende kommentarer: Handicaprådet opfordrer til, at der i afsnit 3.6 tilføjes følgende tekst: Hjælpemidler rengøres og vedligeholdes løbende, så basale livsfunktioner bevares, især syn og hørelse. Handicaprådet opfordrer til, at der anvendes følgende formulering vedrørende bad: Bad efter behov, dog mindst en gang ugentligt. Med venlig hilsen Jens Holst Formand Handicaprådet

83 Bilag: 5.1. Kvalitetstandard for plejeboliger Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9081/13

84 Kvalitetsstandard PLEJECENTRE Plejeboliger Kvalitetsstandard Sundhed og Omsorg Januar 2013 Norddjurs Kommune

85 1. Indledning Oversigt plejeboliger Ydelser Tildeling af hjælp Praktiske opgaver Personlig hjælp og pleje Demens Måltider Vedligeholde daglige færdigheder Nødkald Kontaktperson Livshistorie Handleplan Medicinhåndtering Aktiviteter Bruger- og pårørenderåd og frivillige Frivillige Tilsyn Kommunale tilsyn Embedslægeinstitutionens tilsyn Arbejdstilsynet Klagemulighed...9 Norddjurs Kommune Side 2 af 9

86 1. Indledning Kvalitetsstandarden er godkendt af kommunalbestyrelsen og revurderes en gang om året. Ændret lovgivning eller kommunalt vedtagne ændringer kan dog medføre hyppigere revurderinger eller en ny kvalitetsstandard. Formålet med kvalitetsstandarden At det er tydeligt for borgere og medarbejdere hvilket serviceniveau, politikerne har vedtaget i Norddjurs Kommune. Kvalitetsstandarderne er et politisk og administrativt styringsværktøj. Politisk, fordi kvalitetsstandarden er en formidling af det politisk fastsatte serviceniveau. Administrativt, fordi kvalitetsstandarden er rammen for Norddjurs Kommunes ydelser, og dermed et arbejdsredskab for medarbejderne. Overordnede mål og værdier Norddjurs Kommune har fokus på, at støtte og hjælp gives med et sundhedsfremmende og forebyggende sigte, og på en sådan måde, at borgerens selvbestemmelse, egenomsorg og netværk så vidt muligt bevares. Medarbejderne tager udgangspunkt i, at borgeren vedligeholder funktionsevnen og i størst muligt omfang støttes i at genvinde tabte funktioner og at se nye muligheder for at mestre hverdagen. Sundhed og Omsorgs afdelingen vil være kendt for, at borgerne oplever en imødekommende, åben og ligeværdig dialog i mødet med medarbejderne. 2. oversigt over plejeboligerne Sted Antal Violskrænten, Grenaa 84 Fuglsanggården, Grenaa 40 Digterparken, Grenaa 70 Glesborg, Glesborg 60 Møllehjemmet, Auning 36 Farsøhthus, Allingåbro 53 Bakkely, Gjesing 18 Visitationsafdelingen i Norddjurs Kommune visiterer til plejeboligerne. Norddjurs Kommune Side 3 af 9

87 3. Ydelser 3.1 Tildeling af hjælp Ved tildeling af hjælp, tages der udgangspunkt i en konkret vurdering af den enkelte beboers behov. Udover at afhjælpe de konkrete behov har hjælpen også et sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende sigte. Det er den enkelte plejecenterleder, som visiterer til ydelserne. Tildelingen af hjælpen bygger altid på en skriftlig afgørelse. Livshistorie, vaner og ønsker indgår i videst muligt omfang ved tilrettelæggelse af den samlede indsats. Personlig pleje og omsorg kan leveres over hele døgnet alle ugens dage. Praktisk hjælp leveres som udgangspunkt på hverdage. Da der er færre medarbejdere på arbejde i weekenderne og på helligdage, vil serviceniveauet disse dage være reduceret i forhold til hverdage. Ved fravær vil serviceniveauet ligeledes være reduceret. Sygepleje er beskrevet i kvalitetsstandarden for sygeplejeydelser. Plejen og omsorgen i plejecenteret tilrettelægges i samarbejde med beboeren og med respekt for den enkelte beboers individuelle behov og ønske om livsførelse. Plejen tilrettelægges så vidt muligt fleksibelt indenfor de givne rammer. Ved tildeling af hjælp lægges vægt på: hvad beboeren selv kan gøre om der er en ægtefælle eller andre, som kan hjælpe med at udføre nogen af opgaverne hvad beboeren selv kan gøre med støtte fra personalet hvad der er nødvendigt, at personalet skal gøre for beboeren. Hjælp og støtte er gratis for beboere i plejecentre. Beboeren har i særlige og enkeltstående tilfælde mulighed for helt eller delvist at vælge en anden ydelse end den, der er truffet afgørelse om. Ydelsen skal holdes indenfor samme omfang som den tildelte hjælp. Bytte af ydelser foregår i samarbejde med personalet. Det er personalet, der afgør, om det er fagligt forsvarligt at bytte ydelsen. Der kan ikke ydes hjælp til at følge med til frisør, læge, tandlæge, sygehus eller lignende. Udover at være beboerens hjem er en plejebolig også en arbejdsplads. Der skal derfor, af hensyn til medarbejdernes sikkerhed, laves en arbejdspladsvurdering. Det betyder, at hensynet til medarbejdernes sikkerhed går forud for den enkelte beboers mulighed for at indrette egen bolig. I arbejdspladsvurderingen vil også rygning i hjemmet indgå. 3.2 Praktiske opgaver Praktiske opgaver udføres som udgangspunkt på hverdage og omfatter rengøring og tøjvask. Norddjurs Kommune Side 4 af 9

88 Rengøring tilbydes som udgangspunkt 1 gang hver 14. dag og kan indeholde: støvsugning gulvvask aftørring rengøring af badeværelse renholdelse af hjælpemidler sengeredning samt skift af sengelinned rengøring af fællesarealer og boenhedens fælleskøkken. Ved personalets sygdom og ferie vil der være tilfælde, hvor der ikke i fuldt omfang kan tilbydes anden tid til rengøring indenfor den samme uge. Opgaver som ikke er omfattet af ydelsen: hovedrengøring vinduespudsning afrimning af køleskab og afkalkning af kaffemaskine. Tøjvask tilbydes som udgangspunkt 1 gang ugentligt og omfatter: vask af tøj i vaskemaskine i boligen eller på fællesvaskeri ophængning af tøj eller tørretumbling nedtagning og sammenlægning af tøj håndvask af støttestrømper og nylonstrømper. Opgaver som ikke er omfattet af ydelsen: håndvask af uldtøj reparation og strygning af tøj. Det er op til den enkelte beboer - eventuelt i samspil med pårørende - at sikre, at mængden af tøj er afstemt efter beboerens behov. Der ydes kun i særlige tilfælde hjælp til indkøb. 3.3 Personlig hjælp og pleje Personlig hjælp kan omfatte: personlig daglig hygiejne bad én gang om ugen hårvask, der kan kun i begrænset omfang ske oprulning af hår af/påklædning toiletbesøg hjælp til kropsbårne hjælpemidler forflytninger. Ved personalefravær kan det ske, at badet rykkes til en anden dag eller et andet tidspunkt på dagen. Badet planlægges ud fra personalets arbejdstilrettelæggelse og i dialog med beboeren. I weekender og ved fravær reduceres omfanget af personlig pleje til at omfatte ansigt/hænder, nedre hygiejne og pleje af udsat hud. Norddjurs Kommune Side 5 af 9

89 Ved fravær i personalegruppen eller ved særlige omstændigheder kan beboere, der har behov for hjælp af 2 personer, være nødsaget til komme op på et senere tidspunkt. Opgaver som ikke er omfattet af ydelsen: hårpleje, som sædvanligvis udføres af en frisør klipning af tånegle hvor der er behov for autoriseret terapeut. Personlig hjælp kan udføres hele døgnet. 3.4 Demens Cirka % af de beboere, der i dag bor i plejecentrene, har en demenssygdom. Der er flere forskellige demenssygdomme, som kan inddeles i de 4 mest kendte kategorier. Alzheimers demens Vaskulær demens Frontotemporal demens Lewy body demens. Det er derfor vigtigt, at diagnosen stilles, så beboeren kan modtage den bedst mulige behandling, pleje og omsorg. Plejen og omsorgen af beboere som har demens varetages ud fra en pædagogisk handleplan og socialpædagogiske arbejdsmetoder, der tilsigter en målrettet og individuel omsorg og pleje. For at forebygge, at en beboer som har demens udsætter sig selv eller andre for skade, kan der anvendes overvågningsudstyr, alarmer og pejlesystemer. Afgørelsen træffes af plejecenterlederen i henhold til servicelovens 125. Afgørelsen træffes i dialog med beboeren og i tæt samarbejde med kontaktpersonen og pårørende. Særlige tilbud til beboere med demens: Demenskonsulenter som har specialviden på området og som støtter og vejleder personale og pårørende, så beboeren får den bedst mulige pleje og omsorg 14 plejeboliger på Violskrænten i Grenaa, som er et tilbud til de borgere, der ikke kan modtage den nødvendige pleje og omsorg på et almindeligt plejecenter. Alle medarbejdere i denne afdeling har specialviden indenfor demens. I de øvrige plejecentre kan det i en vis grad tilbydes, at beboere med demens skærmes i dagtimerne. Om aftenen er der kun i specielle tilfælde mulighed for at kunne tilbyde, at beboeren skærmes. 3.5 Måltider Formålet er, at beboeren får dækket sit daglige ernærings- og væskebehov. Den varme mad leveres fra Djurs Mad I/S. De øvrige måltider tilberedes på plejecenteret. Ydelsen dækker hjælp og støtte til: tilberedning af måltider anretning af mad og drikkevarer Norddjurs Kommune Side 6 af 9

90 fællesskab i mindre grupper til hovedmåltiderne opbevaring og hygiejne omkring diverse madvarer oprydning og opvask efter måltidet. Opgaver som ikke er omfattet af ydelsen: oprydning og opvask efter gæster. Dagens måltider udgør en central del af plejecentrenes beboerenes sociale fællesskab. Måltiderne tilpasses beboernes forskellige behov og madvaner. 3.6 Vedligeholde daglige færdigheder Beboeren modtager en helhedsorienteret og kontinuerlig pleje, med udgangspunkt i beboerens ressourcer, vaner og ønsker. Beboeren hjælpes, støttes og vejledes ud fra princippet om at bevare færdigheder. Ydelsen sigter mod at støtte beboeren i at bevare sine daglige færdigheder ved at inddrage beboeren mest muligt i udførelsen af daglige gøremål. ADL. Formålet er, at beboeren opretholder eller udvikler tabte funktioner. Det vil sige at beboeren kan: opretholde/udvikle sine funktioner længst muligt forebygge tab af funktioner. 3.7 Nødkald Ydelsen omfatter etablering af nødkald. Nødkald kan bevilges for en kortere periode. Beboeren kan visiteres til et nødkald, når alle andre muligheder er afprøvet og udtømt. Formålet er at give beboere med væsentlig nedsat funktionsevne, som ikke er i stand til at bruge en telefon, mulighed for at tilkalde hjælp i akut opstået situationer. Plejecenterlederen visiterer til nødkald. Det vil sige at: Tidsfrister for etablering af nødkald: nødkaldet opsættes straks efter, at afgørelsen er truffet beboeren modtager hjælp senest 15 minutter efter opkaldet nødkaldet afprøves minimum 1 gang om måneden. Ved misbrug kan nødkald erstattes af tilsyn efter dokumentation af behov og i samarbejde med beboer og pårørende. 3.8 Kontaktperson Alle beboere får tilbudt en kontaktperson for at sikre, som i samarbejde med beboeren har en fast person, som de føler sig tryg ved. Kontaktpersonen varetager dennes interesser og har kontakt til pårørende. 3.9 Livshistorie Når beboeren flytter ind holdes en samtale med beboeren og pårørende. Hvis beboeren ønsker det, opfordres de pårørende til at nedskrive beboerens livshistorie. Norddjurs Kommune Side 7 af 9

91 3.10 Handleplan Plejen og omsorgen tager udgangspunkt i en individuel handleplan. Handleplanen sikrer, at beboeren modtager en helhedsorienteret og målrettet pleje og omsorg. Handleplaner skal være fremadrettede og tage udgangspunkt i aktuelle ressourcer, behov og muligheder. Planen revurderes og ajourføres løbende i samarbejde med den enkelte beboer Medicinhåndtering Personalets håndtering af medicin er underlagt Sundhedsstyrelsens regler på området, og er beskrevet i plejecentrets proceduremappe Aktiviteter Plejecentrene har forskellige aktivitetstilbud. Det er fortrinsvis frivillige, der planlægger og står for gennemførelsen af aktivitetstilbuddene. tilbud om aktiviteter. men har kun mulighed for dette i et begrænset omfang. Det enkelte plejecenter arbejder målrettet på at få frivillige hjælpere tilknyttet, som laver aktiviteter for beboerne. Formålet med aktiviteterne er at sikre beboerne et aktivt hverdagsliv og vedligeholdelse af sociale færdigheder. og kompetencer. Aktiviteter skaber variation i hverdagen. Aktiviteter kan forstås som både små daglige gøremål og som større arrangementer. Behovet og muligheden for at gennemføre aktiviteter er afhængig af den enkelte beboers ressourcer. Der udarbejdes en oversigt over planlagte fællesaktiviteter. Planlægningen af aktiviteter er styret af beboerinteresser. Medarbejderne stimulerer og inspirerer til at sætte ikke-planlagte aktiviteter i gang. også hvor beboerne ikke selv viser initiativ til gennemførsel af aktiviteter. Aktiviteterne kan være individuelle eller aktiviteter sammen med andre. Pårørende og venner opfordres til at planlægge og deltage i aktiviteter og deltage i hverdagslivet i den enkelte plejeboligenhed. 4. Bruger- og pårørenderåd og frivillige Bruger- og pårørenderåd vælges ud fra de vedtægter, som kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har vedtaget. Vedtægter for bruger- og pårørenderåd findes på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Et godt samarbejde med pårørende er vigtigt for at skabe et godt miljø på plejecentret. Det er derfor et vigtigt fokusområde at udvikle og fastholde dialog og samarbejde med pårørende. 4.1 Frivillige Hvert plejecenter har tilknyttet borgere, der på frivillig basis bidrager med forskellige former for aktiviteter, underholdning, udflugter m.v. Norddjurs Kommune Side 8 af 9

92 Frivillige hjælpere er en vigtig ressource i beboernes hverdag og samarbejdet med de frivillige har stor fokus. At udvikle og fastholde De frivillige Samarbejdet med frivillige hjælpere har stor fokuser et vigtigt fokusområde for plejecentrenes personale. 5. Tilsyn 5.1 Kommunale tilsyn Norddjurs Kommune fører tilsyn med kommunens plejecentre i henhold til Lov om Social service 151, stk. 2. Der skal gennemføres et uanmeldt og et anmeldt tilsyn hvert år. Dette gennemføres som udgangspunkt for et efterfølgende anmeldt tilsyn. Det anmeldte tilsyn skal gennemføres som et kvalitets- og udviklingsbesøg. Tilsynene udføres af områdelederen for visitationen og en visitator. Formålet er at føre tilsyn med, hvorvidt opgaverne i plejecentrene løses i overensstemmelse med den gældende sociale lovgivning, det vedtagne serviceniveau for beboere i plejecentrene og den konkrete afgørelse, der er truffet for den enkelte beboer. Tilsynene skal sikre en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne til beboerne i plejecentrene og afdække styrker og forbedringsmuligheder i den måde, som medarbejderne løser opgaverne på, samt identificere udviklingsområder i plejecentrene. 5.2 Embedslægeinstitutionens tilsyn Sundhedsstyrelsen fører uanmeldt tilsynsbesøg i alle plejecentrene. Tilsynet bliver foretaget af Embedslægeinstitutionen. Formålet er at medvirke til at sikre den sundhedsfaglige indsats over for beboere på plejecentre. 5.3 Arbejdstilsynet For at sikre medarbejdernes arbejdsvilkår gennemfører arbejdstilsynet tilsyn i plejecentrene. 6. Klagemulighed Der er mulighed for at klage over den skriftlige afgørelse til Det Sociale Nævn. Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Det er ikke muligt at klage over det kommunale serviceniveau. Norddjurs Kommune Side 9 af 9

93 Bilag: 6.2. Høringssvar fra ældrerådet vedr. kvalitetsstandard for visitation til boliger Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22820/13

94 Voksen- og plejeudvalget Direktionssekretariatet Dato: 7. februar 2013 Reference: Kirsten Hansen Direkte telefon: Journalnr.: Kvalitetsstandard for visitation til boliger Ældrerådet behandlede ovennævnte sag i sit møde den 7. februar 2013 og kan anbefale standarden. Dog finder ældrerådet, at Mellemstrupvej mangler anført på side 6. Med venlig hilsen På ældrerådets vegne Kirsten Hansen fuldmægtig Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

95 Bilag: 6.3. Høringssvar fra handicaprådet vedr. kvalitetsstandard for visitation til boliger Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22725/13

96 Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet Grenaa ATT: Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Grenaa den 8. februar 2013 Høringssvar Kvalitetsstandard for visitation til boliger Handicaprådet har på ordinært møde den 7. februar 2013 behandlet ovenstående emne. Handicaprådet tog materialet til efterretning. Med venlig hilsen Jens Holst Formand Handicaprådet

97 Bilag: 6.1. Kvalitetstandard for visitation til boliger Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9293/13

98 Kvalitetsstandard Visitation til Plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Midlertidige pladser Sundhed og omsorg 2013 Januar 2013 Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

99 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Plejeboliger...3 oversigt plejeboliger lovgrundlag formål målgruppe, kriterier ansøgning 3. Yngreafdelingen, Violskrænten Øvrige boliger Tryghedsboliger, Grønnegården...5 lovgrundlag formål målgruppe, kriterier ansøgning 4.2 Ældrevenlige boliger..6 oversigt lovgrundlag formål målgruppe, kriterier ansøgning 5. Midlertidige boliger Korttidspladser.8 oversigt lovgrundlag formål målgruppe, kriterier ansøgning 5.2 Døgnrehabiliteringsophold..9 oversigt lovgrundlag formål målgruppe, kriterier ansøgning Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

100 1. Indledning Kvalitetsstandarden er godkendt af kommunalbestyrelsen og revurderes en gang om året. Ændret lovgivning eller kommunalt vedtagne ændringer kan dog medføre hyppigere revurderinger eller en ny kvalitetsstandard. Formålet med kvalitetsstandarden At det er tydeligt for borgere og medarbejdere hvilket serviceniveau, politikerne har vedtaget i Norddjurs Kommune. Kvalitetsstandarderne er et politisk og administrativt styringsværktøj. Politisk, fordi kvalitetsstandarden er en formidling af det politisk fastsatte serviceniveau. Administrativt, fordi kvalitetsstandarden er rammen for Norddjurs Kommunes ydelser, og dermed et arbejdsredskab for medarbejderne.. Overordnede mål og værdier Norddjurs Kommune har fokus på, at støtte og hjælp gives med et sundhedsfremmende og forebyggende sigte, og på en sådan måde at borgerens selvbestemmelse, egenomsorg og netværk så vidt muligt bevares. Medarbejderne tager udgangspunkt i, at borgeren vedligeholder funktionsevnen og i størst muligt omfang støttes i at genvinde tabte funktioner og at se nye muligheder for at mestre hverdagen. Sundhed og omsorgs afdelingen vil være kendt for, at borgerne oplever en imødekommende, åben og ligeværdig dialog i mødet med medarbejderne. 2. Plejeboliger Oversigt over plejeboliger i Norddjurs Kommune Plejebolig Pladser Fuglsanggården, Grenaa 40 Violskrænten, Grenaa 84 Digterparken, Grenaa 70 Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

101 Glesborg, Glesborg 60 Farsøhthus, Allingåbro 53 Bakkely, Gjesing 18 Møllehjemmet- Auning 36 I alt 341 Lovgrundlag Lov om social service 192 a Lov om almene boliger 54 a Formål at tilbyde borgere med særlige behov, en egnet bolig. at støtte borgeren i at bevare sine ressourcer og egenomsorg længst mulig. Målgruppe, kriterier Borgere som har særlige behov for fysisk/psykisk/social omsorg og pleje og som ikke kan modtage den nødvendige pleje og omsorg i hjemmet. Borgere som har behov for tryghed sikkerhed og nærvær og dette kun kan opnås ved tilstedeværelse af plejepersonale døgnet rundt. Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med i en plejebolig. Ansøgning til plejebolig Ønsker man at søge om en plejebolig, kontaktes visitationsafdelingen på telefon mellem kl alle hverdage. Når visitator modtager en ansøgning til en plejebolig, besøger hun borgeren hurtigst mulig og senest 3 uger efter henvendelsen. Når borgeren har underskrevet ansøgningen foreligger der svar på afgørelsen senest 3 uger efter i form af: 1. Et konkret tilbud om bolig, eller 2. optagelse på ansøgerliste, eller 3. begrundet afslag med ankevejledning. Visitation til ledige plejeboliger finder sted en gang om ugen. Visitationsudvalget består af visitatorerne og områdelederen for visitationen. Er der akut behov for en bolig, kan visitationsafdelingen kontaktes alle ugens hverdage. Borgeren kan frit vælge mellem kommunens plejecentre. Ønsker borgeren ikke en bestemt plejebolig, er ansøgningen omfattet af boliggarantien, som betyder, at borgeren skal have et tilbud om en plejebolig senest 2 måneder efter indvisitering. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

102 Ønsker borgeren en eller flere bestemte plejeboliger, er der ingen frist for tilbud om bolig. Når en bolig er ledig, tilbydes pladsen den borger, der har det største behov for anden bolig. Der visiteres derfor ikke efter en venteliste. Borgere har mulighed for at søge plejebolig i en anden kommune, hvis borgeren opfylder Norddjurs Kommunes visitationskriterier og visitationskriterierne i den kommune hvor man ønsker en plejebolig. Borgere, der er visiteret til en plejebolig i en anden kommune, har ligeledes retskrav på at flytte til Norddjurs Kommune, hvis de opfylder Norddjurs Kommunes visitationskriterier og der foreligger refusionstilsagn fra den anden kommune. 3. Yngreafdelingen, Violskrænten Plejecentret Violskrænten har en afdeling med 14 plejeboliger, som er forbeholdt, yngre fysisk handicappede, der kan have glæde af at bo i byen og have glæde af at indgå i et fællesskab med de øvrige mere jævnaldrende beboere i afdelingen. Derudover skal man for at kunne få tildelt en bolig i Yngreafdelingen, opfylde kriterierne for visitering til en plejebolig. Ansøgning om en bolig på yngreafdelingen sker på samme vis, som en ansøgning til en plejebolig 4. Øvrige boliger 4.1 Tryghedsboliger, Grønnegården Norddjurs Kommune har 42 tryghedsboliger, beliggende i Grenaa. Tryghedsboligerne er samlet i Grønnegården, som ligger overfor plejecentret Violskrænten. Boligerne er 2-rums boliger og på størrelse med en plejebolig. Hjemmeplejens personale yder støtte og omsorg til de borgere, der bor i tryghedsboligerne. Lovgrundlag Lov om almene boliger 54a Formål Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

103 Formålet med tryghedsboligerne er, at borgere kan bevare eller genvinde ressourcer til at opnå en bedre livskvalitet i hverdagen ved at bo i tæt naboskab. Målgruppe, kriterier Borgere som: er utrygge i nuværende bolig, og som kan opnå tryghed ved at bo i fællesskab med andre har behov for at bo i en ældrevenlig bolig, men ikke kan opnå den samme tryghed som ved en tryghedsbolig har behov for overskuelige rammer for en bolig som kan have glæde af at bo tæt ved et plejecenter, og gøre brug af cafeen og de aktivitetstilbud, der er på plejecenteret. Ansøgning Ønsker man at søge om en tryghedsbolig, kontaktes visitationsafdelingen på telefon mellem kl alle hverdage. Når visitator har modtaget henvendelsen, besøger hun borgeren hurtigst muligt og senest 3 uger efter henvendelsen. Boligerne er omfattet af lov om almene plejeboliger. Når visitationsudvalget har vurderet, om borgeren opfylder kriterierne for anvisning af en tryghedsbolig, får borgeren et skriftligt begrundet tilsagn herom. Borgeren modtager en lejekontrakt, når der er mulighed for at tilbyde en ledig bolig. 4.2 Ældrevenlige boliger Oversigt Ældrevenlige boliger med klageret Pladser Holbæk, Ørsted 12 Rougsøvej, Ørsted 4 Dr. Frandsensvej, Ørsted 6 Stadionparken, Allingåbro 22 Østervangsvej Vivild, Allingåbro 8 Fuglsanggården, trekanten, Grenaa 18 Dystrupvej, Ørum Djurs 13 Grønnevang, Rimsø 8 Potetevej, Auning 32 Øvrige boliger uden klageret Pladser Vestervænget i Ørsted- Boligforening 19 Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

104 Lovgrundlag Stadionparken, Allingåbro Boligforening 5 Posthaven 23 Lov om almene boliger 54a Formål Forbedre eller vedligeholde borgerens evne til at klare hverdagen i egen bolig længst muligt. Målgruppe, kriterier Boligens indretning giver borgeren mulighed for at forbedre eller vedligeholde sin funktionsevne Borgeren har fået en væsentlig nedsat funktionsevne, som begrænser borgeren i hverdagen Borgeren har behov for at bo i en bolig, som er særlig indrettet i forhold til at kunne anvende hjælpemidler Borgere har behov for særlige pladsforhold i forbindelse med pleje eller for at kunne færdes ude og inde Borgerens evne til at klare sig selv med mindst mulig hjælp vil forbedres væsentligt ved at flytte til en ældrebolig Boligens beliggenhed giver borgeren mulighed for at være tættere på andre mennesker, aktiviteter og samvær Borgeren har i væsentlig grad mistet sit sociale netværk og har vanskeligt ved selv at etablere et nyt Borgeren vil kunne profitere af at bo tættere på andre mennesker. Borgeren vil kunne benytte de aktivitets og samværs tilbud, der findes tæt på en ældrebolig Borgerens evne til at bevare en meningsfuld hverdag vil forbedres væsentlig ved at flytte til en ældrebolig Ansøgning Ansøgning til en ældrevenligbolig, sker på samme måde som angivet under ansøgning til en plejebolig. 5. Midlertidige boliger Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

105 5.1 Kortidspladser Oversigt Sted Antal Digterparken, Grenaa 15 Bakkely, Gjesing 1 Lovgrundlag Lov om Social service 84 stk. 1 og 2 Formål At borgeren, ved et ophold på en korttidsplads, efterfølgende har bedre mulighed for at klare sig i eget hjem. Målgruppe, kriterier Borgere som: har behov for at genvinde ressourcer til at klare hverdagen ikke kan være alene i forbindelse med pårørendes ferie m.m. har en ægtefælle, der i hverdagen drager omsorg for deres pårørende, og som har brug for aflastning venter på en ledig plejebolig og ikke kan være hjemme efter et sygehusophold har brug for rehabilitering for at forebygge genindlæggelser ved et ophold på en korttidsplads kan undgå en unødvendig indlæggelse har behov for at få afklaret deres fremtidige behov for pleje og omsorg skal have afklaret deres fremtidige boligsituation Ansøgning Ønsker man at søge om en plejebolig, kontaktes visitationsafdelingen på telefon mellem kl alle hverdage. Ved akut behov visiteres på hverdage indenfor 24 timer. Ved et akut behov forstås en borger, der ikke kan modtage den nødvendige hjælp i egen bolig, eller en borger som herved kan undgå en unødvendig indlæggelse. Ved et ikke akut behov kontakter visitator borgeren senest 1 uge efter anmodning om ansøgning af korttidsplads for at aftale et tidspunkt for et besøg. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

106 Ansøgeren modtager en skriftlig afgørelse senest 1 uge efter at have underskrevet ansøgning om korttidsplads Borgeren betaler selv for kørsel til og fra korttidspladsen. Borgeren betaler for kost og evt. leje og vask af sengelinned. Prisen fastsættes af kommunalbestyrelsen. 5.2 Døgnrehabiliteringspladser Oversigt Sted Antal Møllehjemmet, træningscenter vest 4 Posthaven, rehabiliteringscenter øst 6 Lovgrundlag Serviceloven 86 stk. 1 eller Sundhedsloven 140. Formål At borgeren som har fået eller er i risiko for at få betydelig begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Målgruppe, kriterier Borgere som: er berettiget til et genoptræningstilbud efter Serviceloven 86 stk. 1 eller Sundhedsloven 140. er udredt og lægeligt færdigbehandlet i hospitalsregi, og som har behov for intensiv genoptræning og rehabilitering. har behov for en intensiv og tværfaglig indsats, på grund af tab af funktionsevne i forhold til tidligere livsform efter sygdom eller anden hændelse. Borgere, som kommer umiddelbart i forbindelse med en hospitalsindlæggelse, skal være lægeligt færdigbehandlet Borgeren skal have en rehabiliteringsmulighed og skal kunne profitere af den optræning, der gives på afdelingen. Rehabiliteringsmulighederne skal være vurderet af en terapeut eller læge. Borgeren skal være motiveret for at forbedre sin funktionsevne. Ansøgning Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

107 Skriftlig henvendelse direkte til Træningscenter Øst eller Vest. Telefoniske forespørgsler er dog altid en mulighed. Telefon træningscenter vest: Telefon rehabiliteringscenter øst: Henvisning til et døgnrehabiliteringsforløb kan ske via praktiserende læger, sygehuslæger, visitatorer, terapeuter, primær sygeplejerske i kommunen eller pårørende/borgeren selv. Visitation til døgnpladserne sker løbende af visitationsudvalget på træningscentrene. Borgeren betaler selv for kørsel til og fra døgnpladsen. Borgeren betaler for kost og evt. leje og vask af sengelinned. Prisen fastsættes af kommunalbestyrelsen. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

108 Bilag: 7.1. Ide og udkast vedr. missionshusgrunden Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 24817/13

109 41 m, Nabo: ældreboliger Petanquebane 4 x 15 m 36 m, Ørum Bo og Aktivitetscenter Missionshusgrunden - Stenvadvej 1, 8586 Ørum Djurs Måleforhold: 1:200 Ørum Bo og Aktivitetscenter Siddepladser Håndbold/fodboldmål Basketballkurv Græs Drivhus 3 x 5 m Plads til brændebunker Ø 5 m Ø 5 m Ø 5 m Parkering med indkørsel fra parkering ved Nøddebo Indkørsel Beplantning (1m bred) 23 m, Stenvadvej

110 Bilag: 7.2. Kortudsnit Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 24818/13

111

112 Bilag: 8.1. Udkast til sundhedspolitik 2013 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23788/13

113 2013 Forslag til politisk behandling Redigeret Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

114 I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende år. Politikken beskriver Norddjurs Kommunes syn på sundhed og indeholder bl.a. en vision for indsatsen og en målgruppebeskrivelse, som medvirker til at prioritere den kommunale indsats. Desuden indeholder politikken en række strategiområder, der beskriver, hvad det er, Norddjurs Kommune vil sætte fokus på. Sundhedsloven 119: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis stk. 2 Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud Norddjurs Kommunes syn på sundhed Norddjurs Kommunes sundhedspolitik tager udgangspunkt i det brede og positive sundhedsbegreb, hvor sundhed er meget mere end fravær af sygdom. Sundhed handler om at have det godt fysisk, psykisk og socialt, at have både evne til og mulighed for at udnytte sine ressourcer og at leve et meningsfyldt liv med høj livskvalitet. Gode sundhedsvaner grundlægges fra fødslen og skal bevares hele livet. De gode sundhedsvaner er vigtige for børn, unge, voksne og ældres fysiske, psykiske og sociale trivsel samt læring. Derfor skal sundhedsfremme og forebyggelse tænkes ind i alle aspekter af borgernes hverdag. Det betyder også, at sundhedsfremme og forebyggelse skal være en integreret del af alle tilbud i Norddjurs Kommune. Der skal samarbejdes om sundhed internt i kommunen og med eksterne samarbejdspartnere. Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser kan i den forbindelse både være et mål i sig selv og et middel eller en løftestang til at løse andre opgaver i andre dele af den kommunale organisation. SUNDHEDSPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 2

115 Målgruppe I Norddjurs Kommune antages det, at den enkelte borger i videst mulig udstrækning ønsker at kunne klare sig selv. Det betyder, at den enkelte borger ønsker at tage ansvar for eget liv og for handlinger, der bidrager til sundhed og trivsel for en selv og ens nærmeste. Borgerne har imidlertid forskellige vilkår og forudsætninger for at tage hånd om egen sundhed. Derfor tilbydes borgerne individuelle indsatser, der medvirker til at mobilisere deres ressourcer og styrke deres handleevne, så de støttes til at forblive eller blive sunde. I den forbindelse opdeles kommunens sundhedsindsatser på følgende måde: Forebyggende tiltag: Til de borgere, der kan selv Foregribende tiltag: Til de borgere, der har brug for hjælp Indgribende tiltag: Til de borgere, der har brug for en særlig indsats. Målgrupperne i sundhedspolitikken kan illustreres på følgende måde: Målgrupper Indgribende / individ / særlig indsats Foregribende / gruppe / de der har brug for hjælp Forebyggende / generelt / de der kan selv SUNDHEDSPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 3

116 De, der kan selv, udgør den største del af borgerne. Til denne målgruppe skal der fortsat udvikles på sunde rammer og generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Målgruppen, der har brug for hjælp, omfatter borgere, som ikke selv kan tage vare på egen sundhed eller opsøge sundhedstilbud. I forhold til denne målgruppe, som f.eks. kan være borgere med kronisk sygdom, etablerer Norddjurs Kommune sundhedsfremmende og forebyggende tilbud samt koordinerer indsatser, f.eks. i samarbejde med praktiserende læger og Region Midtjylland via sundhedsaftalerne 1. Målgruppen, som har brug for en særlig indsats, omfatter udsatte grupper. I forhold til denne målgruppe etablerer og koordinerer Norddjurs Kommune sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, som tilpasses den enkeltes behov. Vision Visionen for sundhedspolitikken i Norddjurs Kommune er: Det Norddjurs vil sige, at Kommunes sundhedspolitiske vision er, at alle borgere har et sundt, meningsfyldt og aktivt liv. Kommunen og borgerne arbejder i fællesskab for, at sundhed bliver en naturlig del af alle borgeres hverdag. Norddjurs Kommune vil arbejde hen imod den sundhedspolitiske vision ved sætte ind på forskellige niveauer, som omfatter rammer, generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser samt udvalgte strategiområder. 1 Sundhedsaftalerne indgås hvert fjerde år mellem region og kommuner for at sikre en klar ansvarsfordeling, koordination og sammenhæng på tværs af sygehus, almen praksis og kommune. I Sundhedsaftalerne er udvikling af det nære sundhedsvæsen, forløbsprogrammer og indsatser til borgere med kroniske sygdomme centrale omdrejningspunkter. SUNDHEDSPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 4

117 Den sundhedspolitiske vision indeholder flere centrale perspektiver Udvikling af den tværgående sundhedsindsats: Sundhed er en fælles opgave for hele kommunen Sundhed indtænkes i alle ydelser og kontakter med borgerne Sundhed anvendes som en løftestang til løsning af andre kommunale opgaver. Sundhed relaterer til alle livets faser fra fødsel til død. Fastholdelse af sunde vaner: Sikre let tilgængelighed til sundhedstilbud i borgernes nærmiljø Fremme netværksdannelse og sunde relationer Styrke borgernes evne til at tage ansvar om egen sundhed. Styrke opfølgningsindsatsen. Løfte flere komplekse opgaver: Øget og stor fokus på tidlig opsporing Sikre at færrest mulige borgere får behov for det specialiserede sundhedsvæsen Fremme lighed i sundhed. Rammer, generelle indsatser og strategiområder Norddjurs Kommunes sundhedspolitik sætter fokus på to generelle områder, som retter sig mod alle borgere i kommunen Sunde rammer for alle Generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Derudover har Norddjurs Kommune valgt otte strategiområder, som skal understøtte den sundhedspolitiske vision. SUNDHEDSPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 5

118 Seks af strategiområderne er valgt ud fra en vurdering af kommunens største sundhedsmæssige udfordringer. Indsatser inden for disse strategiområder er især målrettet borgere, der har behov for hjælp og udsatte borgere. Disse strategiområder er: sundhedsfremme og forebyggelse hele livet øget lighed i sundhed fremme mental sundhed/trivsel udbygge det nære sundhedsvæsen og reducere behovet for det specialiserede sundhedsvæsen videreudvikling af patientuddannelse ved kronisk sygdom fremme det gode arbejdsliv. To strategiområder er tværgående og en forudsætning for arbejdet med de øvrige strategiområder: styrke samarbejde og koordination på tværs fokus på kvalitet og dokumentation. Sunde rammer for alle Norddjurs Kommune vil bevare og udbygge sunde rammer for alle. Det betyder, at kommunen vil fortsætte det systematiske arbejde med at skabe et sundt og aktivt bymiljø, samt arbejde for tilgængelighed og mulighed for en aktiv udnyttelse af Norddjurs Kommunes rige natur. Derfor spiller infrastruktur og byplanlægning en afgørende rolle. Der skal også fortsat arbejdes med at skabe sunde rammer i alle kommunale institutioner for at fremme et sundt hverdags-, arbejds- og fritidsliv. De sunde rammer består både af inde- og uderum, cykelstier, rekreative områder samt retningslinjer, der fremmer sunde omgivelser, f.eks. vedrørende rygning, kost, motion, leg mv. De øvrige politikker i Norddjurs Kommune inddrages også i denne sammenhæng. Rammerne skal endvidere fremme inklusion, netværksdannelse og sociale relationer. SUNDHEDSPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 6

119 Tilgængelighed er et nøgleord i forhold til kommunens sundhedsindsatser. Indsatserne skal være synlige og foregå i områder, hvor flest mulige borgere med behov vil kunne drage nytte af dem. Sundhedsfremme og forebyggelse inddrages i alle kontakter med borgerne. Kommunen, de enkelte medarbejdere, frivillige og foreninger har en vigtig funktion som rollemodel og i at informere om sundhedstilbud og udbrede de gode eksempler/historier. Forventninger til den enkelte borger skal tydeliggøres og afstemmes. Det betyder, at de borgere, som kan selv, skal selv. Det betyder også, at de borgere, som ikke kan selv, skal støttes og motiveres til at bryde usunde vaner og tage hånd om egen livsstil. Generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser De generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser skal forankres og videreudvikles. Disse indsatser bidrager til, at borgerne får mulighed for at træffe sunde valg. Der er især tale om information, rådgivning, undervisning og åbne tilbud rettet mod kost, rygning, alkohol, motion og seksualrådgivning. De generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser foregår i sundhedsplejen, skoler og dagtilbud, i hjemmene hos borgerne, i botilbud, i ungdomsskoler, i kulturinstitutioner, på plejecentre, i foreningslivet, i sygeplejeklinikker, på arbejdspladser mv. Som konkrete eksempler kan nævnes hverdagsrehabilitering, motionsvenner, sund mad i idrætshaller og kantiner, integrering af kost og fysisk aktivitet i undervisningen på skolerne og sundhedsnøglepersoner på arbejdspladser. Samtidig kan der foretages tidlig opsporing af borgere, som får brug for hjælp eller en særlig indsats. Der skal sikres disse borgere mulighed for nem og uhindret adgang til information, råd og vejledning. SUNDHEDSPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 7

120 Sundhedsfremme og forebyggelse hele livet Gode sundhedsvaner hele livet relaterer sig bl.a. til KRAMfaktorerne kost, rygning, alkohol, motion. Desuden er seksuel sundhed, mental sundhed/trivsel, søvn, sociale forhold og relationer samt fysiske rammer afgørende for sundhedstilstanden. Børn, unge, voksne og ældre, der trives og er sunde, har gode muligheder for at forblive sunde. Omvendt kan usunde vaner medføre forringet livskvalitet, kronisk sygdom, mange hospitalsindlæggelser og kontakter til almen praktiserende læge, fravær fra arbejde, førtidspension og tidlig død. Derfor er sunde vaner et vedvarende opmærksomhedsområde, hvor tidlig opsporing gør en forskel. 45 % af voksne (25-79 år) i Norddjurs Kommune er moderat overvægtige, og 21 % er svært overvægtige. 26 % af voksne i Norddjurs Kommune er dagligrygere. 15 % af unge (16-24 år) i Norddjurs Kommune er moderat overvægtige, og 9 % er svært overvægtige. 22 % af unge i Norddjurs Kommune er dagligrygere. Kilde: Hvordan har du det? (2010) Indsatser Norddjurs Kommunes vil gøre brug af de anbefalinger, der ligger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i forhold til KRAM-faktorerne. Sundhedsstyrelsen opdeler indsatser i et grund- og udviklingsniveau. Der skal løbende foretages en prioritering og tilpasning af de anbefalede indsatser på de to niveauer. Nogle af disse indsatser vil foregå i Sundhedshuset. Sundhedsplejen har en særlig rolle i forhold til den tidlige og vedvarende indsats i børnefamilierne. De, der har brug for hjælp: Medarbejdere med borgerkontakt foretager tidlig opsporing af borgere med risikoadfærd eller miljøpåvirkning i forhold til kost, rygning, alkohol og motion. Der tilbydes indsatser i forhold til rygning (rygestop og forebyggelse af rygestart), kost, alkohol og motion til de borgere, der har brug for hjælp. Ved overvægtige børn og unge er det især vigtigt at inddrage familien og det sociale netværk i en langvarig og systematisk indsats. SUNDHEDSPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 8

121 De, der har brug for en særlig indsats: Handicappede, gravide, ledige, psykisk syge eller andre med behov for en særlig indsats f.eks. på grund af begrænsede bevægelsesmuligheder, medicin eller motivation tilbydes en koordineret og langvarig indsats, der tager hensyn til deres særlige situation. Øge ligheden i sundhed Borgere med gode sociale forhold, højt uddannelsesniveau, høj indkomst og et godt socialt netværk har en bedre sundhedstilstand og længere levetid end den øvrige del af befolkningen. Omvendt har socialt udsatte ofte en dårligere sundhedstilstand, som alt andet lige medfører et større behov for det specialiserede sundhedsvæsen. Ulighed i sundhed er derfor en stor udfordring. Sporene for den sociale ulighed lægges tidligt i livet, og det er særligt vigtigt at have fokus på børn og unge samt muligheden for at bryde den sociale arv. Indsatser De, der har brug for hjælp: Øget fokus på tidlig opsporing af socialt udsatte borgere med behov for hjælp. Det indebærer udarbejdelse af kriterier, der sikrer, at de rette borgere får de rette tilbud. Sikre at systemet er overskueligt for borgeren. Borgeren skal forholde sig til så få personer som muligt. Sikre fastholdelse i forløbet. Fokus på fastholdelse af sunde vaner. Indsatserne skal fremme inklusion og modvirke social afvigelse. I forhold til ensomme er indsatserne rettet mod deltagelse i fællesskaber og netværksdannelse. Støtte indsatser der medvirker til at bryde den sociale arv og en tidlig usund livsstil SUNDHEDSPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 9

122 De, der har brug for særlig indsats: Borgere med multisygdomme, psykisk sygdom og fysiske handicap samt børn og unge i svært belastede miljøer med behov for en særlig indsats får mulighed for en sammenhængende indsats og opfølgning, som tager hensyn til deres særlige livssituation. Fremme mental sundhed/trivsel En god mental sundhed/trivsel giver den enkelte mulighed for at udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber. Det gælder uanset, om man er nyfødt, voksen eller gammel. God mental sundhed hænger sammen med et godt selvvurderet helbred, der også indebærer en positiv følelse af velbefindende og tilstrækkelige tilværelseskompetencer. Konkret gør god mental sundhed en person robust i forhold til alle livets udfordringer. Personer med dårligt selvvurderet helbred har en øget risiko for bl.a. sygdom, sygefravær, forringet funktionsevne, førtidspension, brug af sundhedsvæsenet mv. Selvvurderet helbred er således en selvstændig faktor til forudsigelse af lægebesøg, hospitalsindlæggelser mv. Det betyder, at selvvurderet helbred kan anvendes aktivt som et led i tidlig opsporing. 7 % af unge i Norddjurs Kommune mellem år har et dårligt selvvurderet helbred, 33 % har et højt stressniveau, 11 % er meget generet af nedtrykthed og ængstelse og 16 % har en forbigående psykisk lidelse (fx depression). 15 % af voksne i Norddjurs Kommune har et dårligt selvvurderet helbred og 21 % har et højt stressniveau. Indsatser Norddjurs Kommune vil anvende anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for mental sundhed. De, der har brug for hjælp: Medarbejdere med borgerkontakt foretager tidlig opsporing af borgere med tegn på mistrivsel f.eks. via screeninger og selvvurderet helbred. Borgerne tilbydes SUNDHEDSPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 10

123 indsatser, der kan højne den mentale sundhed og reducere angst, stress, depression mv. Indsatserne skal foregå varieret og på tværs af eksisterende strukturer og procedurer. Motion og kulturen kan være sundhedsfremmende i forhold til borgerens mentale velbefindende og tilværelseskompetence. De, der har brug for en særlig indsats: Borgere, der er svært belastede på grund af samtidig fysisk og psykisk sygdom eller handicap tilbydes en sammenhængende indsats målrettet deres særlige situation.. Udbygge det nære sundhedsvæsen og reducere behovet for det specialiserede sundhedsvæsen Flere ældre borgere og flere kortere og intensive patientforløb medfører, at borgere med mere komplekse behov skal kunne rummes i det nære sundhedsvæsen. Det betyder, at Norddjurs Kommune i de kommende år skal rustes til at løse mere komplekse sundhedsopgaver. Derudover er udbygning af det nære sundhedsvæsen en forudsætning for at forebygge sygehusindlæggelser og genindlæggelser. En del sygehusindlæggelser hos både børn og voksne er unødvendigt belastende for den enkelte. I 2011 havde Norddjurs Kommune indlæggelser (2012 tallet når det er endeligt). Nogle af disse er forebyggelige indlæggelser ved børn, voksne og psykiatriske borgere, som kan forebygges. Indsatser Der etableres et sundhedshus i Grenaa, hvor en række private og offentlige sundhedsaktører samles, således at borgerne oplever en helhedsorienteret og effektiv indsats/behandling. Udvikling af telesundhed og velfærdsteknologi. Der gøres en særlig indsats for at sikre en smidig kommunikation og mulighed for vidensdeling mellem sektorer. SUNDHEDSPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 11

124 Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Den vedtagne politik om forebyggelse af sygehusindlæggelser skal gennemføres. Der skal foretages kompetenceudvikling af medarbejdere med borgerkontakt. Udbygning af akutpladser mv. Samarbejdet med de praktiserende læger og hospitaler styrkes. Medarbejdere med borgerkontakt sikrer, at voksne borgere med forebyggelige diagnoser forbliver i en stabil tilstand. Der foretages tidlig opsporing af tegn på ubalance og igangsættes indsatser til at genoprette stabilitet og forebygge indlæggelse. Det kan f.eks. være i borgerens eget hjem, på akutpladser mv. og omfatter inddragelse af velfærdsteknologi. Borgere med behov tilbydes en sammenhængende og differentieret indsats efter udskrivelse. I forhold til børn med forebyggelige diagnoser igangsættes specifikke indsatser for at forebygge infektioner. I forhold til borgere med psykisk sygdom foretages udredning med henblik på etablering af tiltag, som kan minimere antallet af især genindlæggelser Hjerneskaderehabilitering Der foregår en særlig indsat til styrkelse af indsatsen for borgere med en hjerneskade Der etableres kvalitetssikrede tilbud, som sikrer den individuelle rehabilitering Der etableres arbejdsgange, som sikrer et koordineret forløb for den enkelte borger og pårørende Der sker kompetenceudvikling af medarbejdere Der etableres arbejdsgange som sikrer tidlig opsporing af komplikationer SUNDHEDSPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 12

125 Videreudvikling af patientuddannelse ved kronisk sygdom Flere og flere mennesker lever en dagligdag men en eller flere kroniske sygdomme. Det skyldes i høj grad en kombination af usund livsstil, dårlige levevilkår og en større andel af ældre i befolkningen. Nogle lever et godt og aktivt liv trods sygdom, andre har en dagligdag præget af dårlig livskvalitet og ringe mulighed for at klare sig selv. Fælles for borgere med kronisk sygdom er, at de har brug for et livslangt behandlingsforløb. Rehabilitering og tidlig opsporing er væsentlige dele af kronikerindsatsen i Norddjurs Kommune. Den koordinerede og sammenhængende indsats mellem praktiserende læge, sygehus og kommune er af væsentlig betydning for borgerens sundhedstilstand. En stor del af den tværgående indsats reguleres via fagligt og politisk godkendte forløbsprogrammer. På Sundhedsskolen er foreløbig tre forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom implementeret. Det drejer sig om hjertekar sygdomme, rygerlunge(kol) og diabetes. Der udarbejdes og besluttes løbende nye forløbsprogrammer. Indsatsen består af patientuddannelse med henblik på at styrke borgernes handlekompetence og livskvalitet samt at gøre dem i stand til på bedst mulig måde at tage hånd om og leve livet med en kronisk sygdom. Det forudsætter, at borgeren er aktør i eget liv. Udfordringen er især knyttet til den langsigtede fastholdelse af sunde vaner. Disse indsatser skal fortsat udvikles of styrkes. Sundhedsprofilen viser, at forekomsten af kronisk sygdom i Norddjurs Kommune er forholdsvis høj. Det gennemsnitlige antal kroniske sygdomme pr. indbygger i Norddjurs er 1,71. Det betyder, at en del borgere har mere end én kronisk sygdom. Kilde: Hvordan har du det? (2010) Indsatser De, der har brug for hjælp: Der skal implementeres nye forløbsprogrammer for borgere med lænderygsmerter, depression og kræft. SUNDHEDSPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 13

126 Der skal udvikles en kronikerstrategi, herunder for rekruttering, opfølgning og fastholdelse. Det omfatter inddragelse af velfærdsteknologi, en helhedsorienteret og sammenhængende rehabiliteringsindsats med et tæt tværfagligt samarbejde og koordination mellem kommune, almen praksis og Region Midtjylland. Den langsigtede fastholdelse af sunde vaner og mestring af en kronisk sygdom sikres ved anvendelses- og deltagerorienteret undervisning, samarbejde på tværs af forvaltninger og brobygning til øvrige kommunale tilbud, foreninger mv. De, der har brug for en særlig indsats: Der skal udvikles en særlig rehabiliteringsindsats til handicappede og psykisk syge borgere med kroniske sygdomme. Derudover skal den eksisterende indsats til socialt udsatte borgere med kroniske sygdomme videreudvikles. Fremme det gode arbejdsliv Norddjurs Kommune er kommunens største arbejdsplads og vil gå forrest for at fremme det gode arbejdsliv. Arbejdspladsen optager mange timer af den enkelte borgers liv. Derfor er den et velegnet sted til at fremme sundheden. Det drejer sig f.eks. om arbejdsstillinger, miljøpåvirkninger, bevægelse, kost og uddannelse. Derudover er der mange vigtige sociale relationer, som via fællesskabet, normer og kollegial opbakning kan understøtte sundhed. En usund arbejdsplads kan være årsag til mobning, stress, udbrændthed, sygefravær mv. Det at være i beskæftigelse er af væsentlig betydning for den enkelte persons selvværd, trivsel og muligheder generelt. Ledighed kan i sig selv påvirke en borgeres sundhedsadfærd, lige som et dårligt helbred både fysisk og psykisk kan være en barriere for at opnå beskæftigelse. Indsatser På den enkelte arbejdsplads arbejdes der systematisk med at forbedre og udvikle et sundt arbejdsmiljø, hvor det er muligt at adskille arbejdsliv og fritidsliv. SUNDHEDSPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 14

127 De, der har brug for hjælp: Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i Norddjurs Kommune foretager tidlig opsporing af medarbejdere med tegn på stress, sygefravær mv. Jobcenteret og arbejdspladsen samarbejder om etablering af tiltag, som støtter stressramte og/eller sygemeldte med behov for at restituere sig og bevare tilknytning til arbejdspladsen Der skal sikres et godt fysisk, psykisk og socialt arbejdsmiljø for at undgå tilbagefald. Endvidere skal arbejdspladsen være rummelig for at undgå social udskillelse og eksklusion fra arbejdsmarkedet Jobcentret og velfærdsområdet samarbejder om indsatser til ledige borgere, der kan understøtte deres sundhed og mulighed for at komme i arbejde. Styrke samarbejde og koordination på tværs Et styrket samarbejde og koordination på tværs er en gennemgående forudsætning for arbejdet med sundhedspolitikkens strategiområder. Det er med til at sikre koordinerede indsatser og ydelser og den nødvendige innovation. Det ledelsesmæssige fokus og forankring på chefniveau er særligt vigtigt for en vellykket implementering af sundhedspolitikken. Styrket samarbejde og koordination på tværs forudsætter endvidere inddragelse af borgere, frivillige m.fl. som ressourcepersoner. Indsatser Samarbejdet inden for og på tværs af forvaltningsområder skal styrkes. Det skal sikres, at sundhedstilbud er synlige og tilgængelige for borgere, virksomheder, foreninger og eksterne samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet. SUNDHEDSPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 15

128 Kommunens medarbejdere skal være opdaterede om tilbud og formidle disse til borgere med behov Medarbejderne er servicemindede og viser både vej ind i og rundt i kommunen Medarbejderne sikrer overlevering af information mellem forvaltningsområder og sektorer med henblik på at skabe sammenhængende forløb for borgere med behov for hjælp og for særligt udsatte borgere Samarbejdet med frivillige skal udvikles og borgerne skal i højere grad inddrages for at kunne tage hånd om egen sundhed. Fokus på kvalitet og dokumentation Kvalitet og dokumentation i sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatserne er en gennemgående forudsætning for arbejdet med sundhedspolitikkens strategiområder: Indsatserne skal så vidt muligt være baserede på viden og bidrage til at forbedre sundheden for borgerne. Der tages afsæt i en bred forståelse af viden, hvor der også er plads til prøvehandlinger og nytænkning. I forhold til arbejdet med KRAM-faktorerne anvendes Sundhedsstyrelsens vidensbaserede forebyggelsespakker. Der anvendes screeningsredskaber og etableres standarder for it-baseret dokumentation, således at effekten kan måles og evalueres. Der sættes øget fokus på sammenhængen mellem ressourcer, organisering, ydelser og effekt. Fortløbende opfølgning og evaluering skal afdække, hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder. Indsatser udvikles og kvalitetssikres løbende. Indsatser uden effekt afvikles. Der etableres videnscentre for at sikre vidensopsamling og vidensdeling. Medarbejdere og ledere er forpligtede til at holde sig orienterede om ny viden for at sikre kvalitet og effekt. Implementering, monitorering og evaluering af sundhedspolitikken SUNDHEDSPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 16

129 Sundhedspolitikken er en overordnet politik, som afspejler sig i de øvrige politikker, planer og kvalitetsstandarder. Der skal udarbejdes handleplaner på udvalgte områder. Der nedsættes en tværorganisatorisk følgegruppe, som fremadrettet skal sikre et tværgående fokus på sundhed. SUNDHEDSPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 17

130 Bilag: 9.1. Notat om fire sundhedspolitiske målsætninger for det nære sundhedsvæsen Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22709/13

131 Opfølgningen på det nære sundhedsvæsen - de fire må lsætninger Den Kommunale Styregruppe P på Sundhedsområdet i den F midtjyske region - KOSU B Skovvej 20 S 8382 Hinnerup 8 Tlf T Forslag til proces og indhold vedrørende fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet for kommunerne i Region Midtjylland f w Baggrund og forslag til proces På mødet i KKR Midtjylland den 6. november 2012 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en række fælles mål for indsatsen på sundhedsområdet, der kan styrke samarbejdet med regionen, aflaste sygehusene og frem for alt forbedre vilkårene for kommunernes borgere. Beslutningen skal ses som opfølgning på KL s arbejde med det nære sundhed s- væsen. Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er, at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om, hvilke sundhedsydelser man leverer til borgerne, og hvad man kan forvente som samarbejdspart - herunder i særlig grad regionen, sygehusene og de praktiserende læger - at alle kommuner i regionen kan løfte. Kommunerne kan og skal løfte flere opgaver på sundhedsområdet. Borgerne skal være omdrejningspunktet. Den kommunale indsats skal fokusere herpå og samtidig bidrage til at aktivere borgernes egne ressourcer og gøre dem mere selvhjulpne. Opfølgningsprocessen bør vise en ensartet bevægelse i den kommunale sun d- hedssektor, bl.a. med henblik på at skabe et fælles grundlag for kommunernes samarbejde med regionen, herunder hvilke rammestandarder og indsatser kommunerne og regionen gensidigt kan forvente. Jesper Kaas Schmidt formand for KOSU 19. januar 2013 Sagsbehandler: Mads Venø Jessen Tlf Sagsnr Dokument nr S M F T m P F B S 7 D 7 C En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle komm u- ner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. KKR Midtjylland har sagt ja til at gå foran og arbejde for klare resultater af opfølgningsprocessen. Det foreløbige oplæg blev fremlagt på Kommunal Økonomisk Forum (KØF) den januar 2013 til inspiration for de øvrige kommuner. Oplægget bygger videre på KKR-Midtjyllands vision for det nære sundhedsvæsen, øvrige udviklingstiltag på området samt det gode samarbejde med regionen og sygehusene i klyngesamarbejder. Der lægges derfor i processen op til at inddrage Region Midtjylland som samarbejdspart ved at sikre opbakning til målsætninger og sa m- klang med den regionale udvikling. På en række områder har kommunerne i Region Midtjylland allerede truffet beslu t- ning om udvikling og kvalitetssikring af tilbuddene, f.eks. hvad angår kvalitetsstandarder på de kommunale akutpladser. Ligesom der er lavet aftaler om kompete n-

132 ceudvikling i samarbejde med regionen. På de områder samler de foreslåede pol i- tiske målsætninger op på dette og sikrer en samlet kommunikation herom. På andre områder er der tale om nye initiativer. Den overordnede proces for det videre arbejde med målsætninger vil være: På KKR møde den 28. januar 2013 drøftes forslag til det forpligtende samarbejde og det sendes derefter til behandling i fagudvalg/kommunalbestyrelser. På møde med udvalgsformænd/næstformænd den 4. februar 2013 drøftes det forpligtende samarbejde og oplægget, der er sendt til behandling i fagudvalg/kommunalbestyrelserne. På møde i Sundhedsstyregruppen den 4. februar 2013 orienteres om opfølgningen på de fire målsætninger. På møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 7. marts 2013 drøftes det forpligtende samarbejde i kommunerne. På møde i KKR Midtjylland den 8. april 2013 drøftes den kommunale behandling (fagudvalg/kommunalbestyrelse) af det forpligtende samarbejde og hvor langt man kan nå. De 4 målsætninger for opfølgningsprocessen, der nævnes nedenfor, er udarbejdet administrativt af KOSU (den kommunale administrative styregruppe for sundheds - området). Målsætningerne er drøftet undervejs med administrative repræsentanter fra regionen Forslag til fire udvalgte politiske målsætninger: Der er nedenfor skitseret fire overordnede målsætninger indenfor de centrale f o- kusområder for opfølgningsprocessen, hvoraf det første mål om forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser, vurderes at være det mest centrale. Dette ligger i direkte forlængelse af KKR-Midtjyllands initiativer og fokus på dette område. De politiske målsætninger er rettet mod at tydeliggøre, hvilke ydelser kommunerne som minimum kan levere, og hvilken kvalitet man kan forvente. Der er naturligvis forskellighed i vilkår, kompetencer og prioriteringer mellem kommunerne, og derfor vil der også være forskellighed i tilbud, indhold mv. og i modellerne for, hvordan man udmønter målsætningen. Målsætningerne er ikke tænkt som et ydelseskatalog, der favner alle tilbud i alle kommuner, men som en fælles basis på tværs af kommunerne. Fokus er på at finde ensartethed på trods af forskelligheder. Der er desuden lagt op til at tænke målsætninger på en måde, der tager højde for de kommunale forskelligheder og vilkår i organisation, udvikling mv., men samtidig konkret tydeliggør et grundindhold/kvalitet, som alle kommuner lever op til. Dermed kan der være flere måder eller modeller, som målsætningerne kan udmøntes på i de enkelte kommuner. Det gælder f.eks. i form af forskellige organisatoriske løsninger. 2

133 Målsætningerne drøftes med Region Midtjylland undervejs i processen, ligesom det drøftes, hvordan den kommunale proces spiller sammen med udviklingen på syg e- husene. Ligeledes skal de praktiserende lægers rolle i processen drøftes. Dette kunne f.eks. ske via Samarbejdsudvalget for almen praksis og/eller i Sundhedsst y- regruppen. Kommunerne skal i fællesskab udvikle og bruge enkle centrale indikatorer til lede l- sesinformation, i første omgang på de udvalgte målområder, i forbindelse med o p- følgning af den kommunale sundhedsindsats. 1. Målsætning: Kommunerne skal medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser 1. Alle kommuner skal gennem særlige indsatser, der sikrer tidlig opsporing og handling, sikre at problemer fanges i tide, og at borgerne undgår uhensigtsmæssige indlæggelser. a) Alle kommuner sikrer inden udgangen af 2013, at udvalgte medarbejderne i plejesektoren har kompetencer på en række specificerede områder (respirationssvigt, hjertesvigt, IV, neurologi og ernæring) b) Alle kommuner påbegynder implementering af særlig indsats i forhold til faldforebyggelse inden udgangen af 2013, og alle kommuner har in d- sats i drift i Alle kommuner etablerer i 2013 midlertidige døgnpladser med adgang til sygeplejefaglig kompetence døgnet rundt for borgere med risiko for in d- læggelse og borgere, der har behov for intensiv pleje efter indlæggelse. De midlertidige pladser lever alle op til et fælles grundindhold, således at det står klart for borgere og sygehuset, hvad kommunerne som minimum løfte. 3. Kommunerne forpligter sig til i samarbejde med almen praksis at gennemføre besøg som opfølgning efter udskrivelse til ældre patienter, jf. han d- lingsplanen for den ældre medicinske patient. Parallelt med de fælles målsætningerne mellem kommunerne kan det endvidere overvejes, hvordan kommunerne på dette grundlag i fællesskab vil gå i dialog og stille krav til regionens tilbud, praksis og udvikling indenfor f.eks. det akutte område, udskrivning, brug af de kommunale tilbud mv. Udgangspunkt for indfrielse af mål Ad 1-a) 18 ud af 19 kommuner svarer, at de har gennemført særlig opkvalificeringsindsats. Kommunerne i den midtjyske region har i 2012, i samarbejde med Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland, iværksat en efteruddannelse indsats for deres sygeplejersker i emner som respirationssvigt, hjertesvigt, IV, ne u- 3

134 rologi og ernæring. Deltagelsen i efteruddannelsesindsatsen og de kompetencer, de pågældende medarbejdere har opnået skal beskrives. Opfyldelse af målet om opkvalificering kan kræve, at flere medarbejdere skal på kursus, men vil derudover etablere forventning om, at der også fremadrettet findes medarbejdere i komm u- nerne med de givne kompetencer. Ad 1-b) Kun 8 ud af 19 kommuner svarer, at de har særlig indsats ift. faldforebyggelse. Faldforebyggelse er et område, der har stor betydning for ældre borgeres sundhed og for indlæggelser, og hvor der er god viden om muligheder for foreby g- gelse. Det vurderes derfor, at en særlig faldforebyggelsesindsats vil være et rel e- vant område at skubbe kommunerne i Region Midtjylland. Der vil skulle igangsættes udviklingsarbejde og implementeringsprocesser i løbet af 2013; de nærmere muligheder herfor vil blive afklaret i løbet af januar-februar måned. Ad 2) 17 ud af 19 kommuner svarer, at de allerede har akut/subakutte pladser. Der er foretaget en kortlægning af tilbuddene, som vil blive anvendt som udgangspunkt for en beskrivelse af grundindholdet i tilbuddene. Grundindholdet skal indeholde beskrivelse af tilbuddene og indikatorer for kvalitet, herunder eksempelvis sikring af samarbejde med almen praksis og sygehus, sygeplejedækning, evt. rehabilitering, tværfagligt personale mv. Grundindholdet vil ligge i forlængelse af indholdet i de eksisterende akutpladser, men skal samtidig danne et ambitiøst grundlag for de kommunale akutpladser. Forpligtelsen om at sikre tilbud med det givne grundindhold vil derfor få betydning og kræve udvikling i flere end de to kommuner, der ikke allerede har akutpladser. Ad 3) 18 ud af 19 kommuner har allerede etableret opfølgende hjemmebesøg. Tanken her er, at der skal fastsættes en standard ift. gennemførelse af besøg; standarden skal være så tilpas ambitiøs, at opfyldelse kræver særlig opmærkso m- hed i en del af kommunerne. 2. Målsætning: Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge 1. Alle kommuner har allerede tilbud til borgere med diabetes type-2, hjertekarsygdom, og KOL. I løbet af 2013 skal kommunerne i fællesskab udvikle kvalitetsmål, der senest i 2014 sikres opfyldt i alle kommuner. Udgangspunkt for indfrielse af mål Alle kommuner har allerede tilbud til de 4 patientgrupper. Kommunerne deltager i 2013 i temamøder og evt. workshop med henblik på fastlæggelse af kvalitetsmål. KL ønsker i samarbejde med Sundhedsstyrelsen i 2013 at arbejde for udvikling af den gode kommunale model for tilbud; det er vigtigt, at de to udviklingsforløb koordineres. 4

135 3. Målsætning: Alle kommuner skal implementere en fælles kvalitetsmodel for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver 1. Det skal i løbet af 2013 sikres, at de tværfaglige teams, der arbejder med komplekse genoptræningsopgaver, opfylder en række specificerede mål for effektivitet og kvalitet i arbejdet. Udgangspunkt for indfrielse af mål 18 ud af 19 kommuner, har allerede etableret tværfaglige teams for at sikre kvaliteten af komplekse genoptræningsopgaver, dvs. opgaver der forudsætter koordineret arbejdsindsats mellem genoptræningen og øvrige afdelinger og kompetencer i kommunen (socialfaglig, skoleområdet, tolkebistand eller andet). Der skal inden udgangen af marts måned defineres en række fælles mål for dette arbejde; eks. Kontaktperson for genoptræningsområdet i alle øvrige relevante afdelinger, mål for hurtig reaktion af det tværfaglige team, mål for andelen af opgaver hvor der tilknyttes tværfagligt team og lignende. 4. Målsætning: Alle kommuner skal arbejde med bedre sammenhænge indenfor voksenpsykiatrien 1. Der skal skabes en mere sammenhængende og tværgående indsats på psykiatriområdet ved at udbygge samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien, almenpraktiserende læger og den kommunale socialpsykiatri samt andre kommunale områder (f.eks. ældreplejen). Samarbejdet skal medvirke til at skabe bedre helhed og sammenhæng i den behandlingsmæssige og sociale indsats i borgerens eget hjem, ligesom den koordinerede indsats skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser, styrke samarbejdet ved indlægge l- ser og udskrivninger og styrke de lokale behandlingstilbud. 2. Alle kommuner skal udarbejde en plan for, hvordan der kan skabes en større sammenhæng mellem de relevante kommunale indsatser for borgere med komplekse psykiatriske og sociale problemer, herunder sikre helhed og sammenhæng i det enkelte konkrete forløb mellem f.eks. den socialpsykiatrisk indsats, tilbud om alkohol- og rusmisbrugsbehandling, familieindsats i forhold til udsatte børn og unge samt beskæftigelse og uddannelse. Udgangspunkt for indfrielse af mål Kommunerne har i dag en bred vifte af socialpsykiatriske tilbud. Kommunerne arrangerer en konference om fælles kompetenceudvikling og erfaringsudveksling. Repræsentanter fra behandlingspsykiatrien og de praktiserende læger inviteres til at deltage i konferencen. 5

136 Bilag: Data for forebyggelse af indlæggelse fase 1 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23866/13

137 Norddjurs Kommune Forebyggelse af indlæggelse Data Fase1 Norddjurs Kommune

138 Fase 1 Nedre luftvejssygdomme, diabeteskomplikationer og væskemangel Data Der er udtrukket data fra e-sundhed vedrørende de 3 forebyggelige diagnoser i 2009, 2010, 2011 og Data for 2012 skal betragtes som foreløbige tal. Dette skyldes, at det er vigtigt at bemærke, at efterregistreringer for indeværende år finder sted frem til afregningsafslutningen primo marts det følgende år. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at udgifterne i 2012 afspejler overgangen til den nye finansieringsmodel og ikke en faktuel stigning i udgifterne. Data belyser bl.a. antallet af sygehusindlæggelser/genindlæggelser, ambulante besøg, alder mv. De ambulante besøg er medtaget for at give et billede af den samlede aktivitet på området. Data belyser også, hvilket beløb de ambulante besøg udgør af den kommunale medfinansiering. I det følgende præsenteres udvalgte data for hver af de tre forebyggelige diagnoser. Væskemangel Væskemangel er én af de forebyggelige diagnoser, som Norddjurs Kommune vil sætte fokus på og forebygge, således at den ikke medfører sygehusindlæggelse/genindlæggelse. Udskrivninger/indlæggelse, genindlæggelse, genindlæggelsesprocent, antal ambulante besøg og kommunal medfinansiering År Antal udskrivninger/ indlæggelser Heraf genindlæggelse Genindlæggelses procent Antal Besøg (amb) Kommunal medfinansiering Total Pris stationær Pris ambulant ,9 % ,3 % ,0 % ,0 % Kilde: e-sundhed Sukkersygekomplikationer (både type 1 og 2) Sukkersygekomplikationer er én af de forebyggelige diagnoser, som Norddjurs Kommune vil sætte fokus på og forebygge, således at den ikke medfører sygehusindlæggelse/genindlæggelse. 1

139 Sukkersygekomplikationer omfatter bl.a. fodsår, øjen- og nyrekomplikationer, neurologiske komplikationer, ketoacidose (syreforgiftning), koma, gangræn, komplikationer i perifere kar mv. OBS! Data i tabellerne indeholder også oplysninger om indlæggelser/genindlæggelser/ambulante besøg ift. selve diabetessygdommen (type 1 og 2) og ikke kun komplikationer ved diabetes. Udskrivninger/indlæggelse, genindlæggelse, genindlæggelsesprocent, antal ambulante besøg og kommunal medfinansiering År Antal udskrivninger/ indlæggelser Heraf genindlæggelse Genindlæggelses procent Antal Besøg (amb) Kommunal medfinansiering Total Pris stationær Pris ambulant ,5 % ,1 % ,4 % ,5 % Kilde: e-sundhed Nedre luftvejssygdom Nedre luftvejssygdom er én af de forebyggelige diagnoser, som Norddjurs Kommune vil sætte fokus på og forebygge, således at den ikke medfører sygehusindlæggelse/genindlæggelse. Nedre luftvejssygdom omfatter KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom), lungebetændelse, bronkitis, astma, luftansamling i lungevæv mv. Udskrivninger/indlæggelse, genindlæggelse, genindlæggelsesprocent, antal ambulante besøg og kommunal medfinansiering År Antal udskrivninger/ indlæggelser Heraf genindlæggelser Genindlæggelses procent Antal Besøg (amb) Kommunal medfinansiering Total Pris stationær Pris ambulant ,0 % ,2 % ,1 % ,9 % Kilde: e-sundhed 2

140 KOL Data vedr. KOL indgår i tabellen ovenfor vedr. luftvejssygdom. Nedenfor vises, hvor stor en andel KOL udgør. Udskrivninger/indlæggelse, genindlæggelse, genindlæggelsesprocent, antal ambulante besøg og kommunal medfinansiering År Antal udskrivninger/ indlæggelser Heraf genindlæggelser Genindlæggelses procent Antal Besøg (amb) Kommunal medfinansiering Total Pris stationær Pris ambulant ,7 % ,2 % ,5 % ,9 % Kilde: e-sundhed Målsætninger for 2012 Det samlede antal sygehusindlæggelser/genindlæggelser i forhold til væskemangel, sukkersygekomplikationer og nedre luftvejssygdom udgør 449 i Med en reducering på 100 i 2012 vil den procentvise reducering af de tre forebyggelige diagnoser være 22 %. Målsætning i forhold til væskemangel: Effekt Sygehusindlæggelser Antallet reduceres fra 40 i 2011 til max. 31 i Målsætning i forhold til sukkersygekomplikationer: Effekt Sygehusindlæggelser Antallet reduceres fra 59 i 2011 til max. 46 i Målsætninger i forhold til nedre luftvejssygdom: Effekt Sygehusindlæggelser Antallet reduceres fra 350 i 2011 til max. 272 i

141 Bilag: Plan for fase 2 - Forebyggelse af indlægelse Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23855/13

142 Norddjurs Kommune Forebyggelse af indlæggelse Plan for fase 2 Norddjurs Kommune

143 Indhold Plan for fase Baggrund...2 Målgrupper...3 Tids- og procesplanen er opdelt i faser:...3 Borgere med psykiatrisk sygdom...5 Børn og unge...14 Graviditetsbesøg/besøg før adoption...19 Hjemmebesøg...19 Sundhedsplejersketelefonen...20 Åben rådgivning/åben konsultation...20 Nyttige links...21 Målsætning

144 Plan for fase 2 skal ses i forlængelse af Politik for forebyggelse af sygehusindlæggelser i Norddjurs Kommune vedtaget af Kommunalbestyrelse i forbindelse med vedtagelsen af budget Plan for fase 2 Baggrund I 2011 var borgere i Norddjurs Kommune indlagt på sygehus var planlagte indlæggelser, akutte indlæggelser og 595 genindlæggelser. Antallet af indlæggelser af ældre patienter stiger og samtidig siger prognoserne at antallet af ældre over 80 år bliver fordoblet de kommende år. Endvidere er forbruget af sygehusydelser næsten 1000 kr. større pr. borger over 16 år i Norddjurs Kommune end gennemsnittet for kommunerne i Regionen Midtjylland. Forbruget er fortsat højere end gennemsnittet efter justering for bl.a. alder, køn, sundhedsstatus 1. Tabel over forbruget af sundhedsydelser Forbrug af sygehusydelser opgjort som gennemsnitligt DRGforbrug i 2010 for personer på 16+ år Region Midtjylland kr. Norddjurs Kommune kr. Det er uhensigtsmæssigt når, der sker indlæggelser, der kunne have været forebygget, hvis problemstillingen havde været opsporet tidligere og der havde været handlet virkningsfuldt. Borgerne risikerer unødvendige lidelser og ligeledes kan det risikeres at indlæggelserne påfører borgerne tab af funktionsevne under indlæggelsen. Ud over de menneskelige omkostninger er de uhensigtsmæssige indlæggelser unødigt ressourcekrævende. Der er altså både et stort sundhedsfagligt og økonomisk incitament i at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser blandt borgerne i Norddjurs kommune. Ovenstående danner baggrund for at kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune i forbindelse med vedtagelse af budget 2012 har besluttet, at antallet af sygehusindlæggelser skal reduceres. Formålet er bl.a., at reducere udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering, at borgerne undgår unødvendige og uhensigtsmæssige indlæggelser samt at understøtte arbejdet omkring udvikling af det nære sundhedsvæsen, herunder at optimere det tværsektorielle samarbejde. Nedenstående figur viser eksempler på forebyggelse af indlæggelser 2. 1 En analyse af sygehusforbruget med særlig fokus på forskelle på kommunalt niveau. Region Midtjylland CFK 2

145 Målgrupper I planlægningen af projektet blev det påpeget at det at var hensigtsmæssigt at der var fokus på forebyggelse af indlæggelser hos børn og unge samt borger med psykiatrisk sygdom. Dette er grunden til at disse målgrupper er udvalg i projektets fase 2. Borger med psykiatrisk sygdom. Børn og unge under 18 år. Tids- og procesplanen er opdelt i faser: Fase 2: Omhandler indsatser i forhold til børn, unge og borgere med psykiatrisk sygdom: Konstituering af projektgruppe og dataudtræk i perioden september-oktober 2012 Analyse og vurdering af yderligere muligheder for forebyggelse af sygehusindlæggelser/genindlæggelser ved børn, unge og borgere med psykiatrisk sygdom i perioden november januar 2013 Udarbejdelse af plan vedr. udvalgte diagnoser og problemstillinger i perioden november - januar 2013 Drøftelse af plan på voksen- og plejeudvalgsmødet den 21. februar 2013 Høring i ældrerådet, handicaprådet, integrationsrådet og børne- og ungdomsudvalget Behandling på voksen- og plejeudvalgsmøde den 25. april 2013 Implementering af indsatsen i perioden? Evaluering af indsatsen?. 2 Styring af sundhedsindsatsen, Kommunernes Landsforening

146 Borgere med psykiatrisk sygdom I 2011 var der 263 indlæggelser af borgere i Norddjurs Kommune indenfor psykiatrien. I forhold til det samlede antal indlæggelser i kommunen er de psykiatriske indlæggelser en meget lille del af samlede antal. Psykiske lidelser er et omfattende begreb, der omfatter psykiske sygdomme med psykotiske symptomer (fx skizofreni), affektive tilstande (fx depression), nervøse og stressrelaterede tilstande (fx angst), spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, misbrug af alkohol og stoffer og demens. Nedenfor opgøres data over forekomsten af psykisk sygdom. Ud over indlæggelser indenfor psykiatrien er det vigtigt at være opmærksom på at borger med psykiatrisk sygdom har en højere sygelighed og dødelighed sammenlignet med resten af befolkningen. En undersøgelse i Region Midtjylland har fundet at trefjerdedele af de psykisk syge har en eller flere fysiske sygdomme. Og det fremhæves at der er risiko for at fysisk sygdom hos psykisk syge overses, opdages for sent eller underbehandles 3. En anden årsag til den højere dødelig skyldes flere selvmord blandt psykisk syge 4. Borger med psykiatrisk sygdom er ekstra udsatte og derfor er særlig vigtigt at undersøge mulighederne for at forebygge somatiske indlæggelser hos denne målgruppe. Data Data over antal indlæggelser, genindlæggelser og ambulante besøg er trukket fra datakilden KØS, der ligger under Statens Serum Instituts informationssystem esundhed. KØS er baseret på Landspatientregistret. Det er vigtigt at bemærke at efterregistreringer for indeværende år finder sted frem til afregningsafslutningen primo marts det følgende år. Data for 2012 skal derfor betragtes som foreløbige tal. Antal indlæggelser og ambulante besøg 3 Kilde: CfK, Finn Breintholt Larsen, Hvordan har du det? Fysisk sygdom hos psykisk syge. 4 Kilde: Anne Steenberger, Ugeskrift for læger, 9 ud af 10 selvmord skyldes psykisk sygdom. 4

147 Nedenstående tabel viser antallet af psykiatriske indlæggelser og ambulante besøg for borger i Norddjurs Kommune. Umiddelbart ser det ud til at indlæggelser er stagnerende og antallet af ambulante besøg er stigende (januar oktober) Antal indlæggelser Antal ambulante besøg Kommunal medfinansiering (total) Hvor mange borgere har en psykiatrisk sygdom i Norddjurs Kommune og hvilke sygdomme er de hyppigste? Der findes ikke data på kommunalt niveau ift. forekomsten af psykisk sygdom, men nedenfor overføres oplysninger for hele den danske befolkning til Norddjurs Kommune. Andelen af voksne som på et givet tidspunkt har depression i Danmark er ca. 3 %, hvilket svare til at der er 1142 borgere i Norddjurs kommune, der har symptomer på depression. Heraf vil omkring 20 % af de depressive borgere indlægges på psykiatrisk hospital mindst én gang 5. Omkring 10 % får på et eller andet tidspunkt i livet angstsymptomer - fobier, panikangst eller vedvarende angst, det er dog langt fra alle der bliver indlagt. Og op mod 20% får misbrugsproblemer - alkohol, medicin, stoffer 6. I forhold til ovenstående data om forekomsten af psykiatriske sygdomme gøres der opmærksom på at det kan være de samme personer, der kan være med i flere eller alle sygdomsgrupper. Dobbeltdiagnoser er betegnelsen for en kombination af en misbrugsdiagnose og en anden psykiatrisk diagnose. Overforbrug og misbrug optræder ganske hyppigt i forbindelse med andre psykiske lidelser, hos indlagte patienter i op mod 50% hos mænd og 20% hos kvinder. Det er ofte udtryk for behov for at dulme eller lindre symptomerne ved anden psykisk lidelse. Sammenhængen kan dog også være den, at et oprindeligt misbrug har fremprovokeret psykiske lidelser hos disponerede personer, eller med tiden direkte har medført sådanne som følge af misbruget 7. 5 Sundhedsstyrelsen 2007, psykiatrifonden 2013 Link: 6 Psykiatrifonden 7 Region Midjylland, Aarhus Universitetshospital, Risskov. Link: +lidelser/dobbeltdiagnoser+-+misbrug 5

148 Selvmord kan være den yderste konsekvens af psykisk sygdom. Der er ca. 600 selvmord i Danmark om året (2009) sv.t. ca. 1 % af samtlige årlige dødsfald. Der skønnes at være ca selvmordsforsøg årligt i Danmark. Forsøgene udføres af ca personer. Overført til Norddjurs Kommune svare det til 68 selvmordsforsøg pr. år og 4 selvmord. Indlæggelsesårsager I tabellen nedenfor er en oversigt over indlæggelsesårsager indenfor psykiatrien opdelt i hovedgrupper for borgere i Norddjurs Kommune. Data er fra Organiske inklusive symptomatiske psykiske lidelser [DF00-DF09] Eks. delir ved demens Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af psykoaktive stoffer [DF10-DF19] Eks. afhængighedssyndrom ved sedativa/hypnotika Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser [DF20-DF29] Eks. skizofreni Affektive sindslidelser [DF30-DF39] Eks. depression Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med psykisk betingede legemlige symptomer [DF40-DF48] Eks. Generaliseret angst Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer [DF50-D59] Eks. nervøs spisevægring Forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd i voksenalderen [DF60-DF69] Eks. emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderline type Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser sædvanligvis opstået i barndom eller adolescens [DF90-DF98] Eks. forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed 8 Hovedgruppen indenfor de skizofrene lidelser er årsagen til lang de fleste indlæggelser. Den specifikke diagnose paranoid skizofreni er den hyppigst indlæggelsesårsag med 49 indlæggelser. Dvs. at denne diagnose står for næsten 1/5-del af alle indlæggelserne i Behandlingssted 6

149 Når der trækkes oplysninger om behandlingsstedet er psykiatrien Randers, Risskov og Silkeborg det sted, hvor 88 % af indlæggelserne har været. Se nedenstående tabel over behandlingsstedet for indlæggelserne i Behandlingssted Kommunal Andel i medfinansering procent BUC i RM, Risskov % Psyk. & BUC, RM Herning og Holstebro ,3 % Psyk. RM, Risskov/Rand/Silk % Psykiatricenter Vest Esbjerg 1,1 % Ribe Psykiatrien i RM, Horsens ,7 % Psykiatrien i RM, Viborg ,2 % Psykiatrien Nordjylland ,3 % Psykiatrien Region Midtjylland ,5 % Region Hovedstadens Psykiatri ,5 % Total ,6 % Korttidsindlæggelser I nedenstående tabel fremgår det at ca. en femtedel af de indlagte borgere udskrives samme dag eller dagen efter indlæggelsen, hvorimod størstedelen (68 %) er indlagt to eller flere dage. Der er en usikkerhed i disse data da varigheden for indlæggelsen er uoplyst i ca. 10 % af tilfældene

150 Korttidsindlæggelse Patienttype Antal sygehusudskrivninger Kommunal medfinansiering Udskrevet dagen efter indlæggelsen Total Indlagt Udskrevet samme dag som indlæggelsen Total Indlagt Udskrevet to el. flere dage efter Total indlæggelsen Indlagt Uoplyst Total Ambulant Indlagt Skadestue Total Total Hvem henviser til indlæggelse Nedenstående tabel viser henvisningsmåden for de psykiatriske indlæggelser. Henvisningsmåde (januar oktober) Alment praktiserende læge Andet Henvist fra sygehusafsnit Henvist fra sygehusafsnit, venteforløb Ingen henvisning Praktiserende speciallæge Uoplyst Total Ud fra tabellen ses det at størstedelen af indlæggelserne ske via et sygehusafsnit. En fjerdedel (26 %) af indlæggelserne i 2012 sker via den praktiserende læge, dette er en stigning ift. til de tidligere år. Stigning i aktiviteten Data viser at aktiviteten løbende er øget indenfor psykiatrien i Region Midtjylland. Antallet af henvisninger til voksenpsykiatrien er steget med 25 % fra 2011 til Antallet af patienter i behandling forventes at stige med ca. 7 % fra 2011 til Antallet af ambulante besøg forventes at stige 20 % fra 2011 til Data for 2012 er foreløbige tal. 8

151 Årsagerne til den øgede aktivitet skyldes til dels at der foreligger et politisk ønske om, at psykiatrien kan tilbyde behandling til flere og dermed en styringsmæssig indsats og dels at psykiatrien modtager flere henvisninger. Derudover påpeges det pga. en benchmark at det forventes at præcisering af registreringspraksis i regionen vil kunne øge den kommunale medfinansiering 9. Dette er data for hele Region Midtjylland og det er ikke sikkert at det er gældende for Norddjurs Kommune. Hvor mange borger med psykiatrisk sygdom er i kontakt med kommunen? Borgere med psykiatrisk sygdom er i kontakt med kommunen, hvis borgeren er udredt ift. bostøtte, botilbud, kompetencegivende undervisning eller modtager hjemmepleje/hjemmesygepleje/træning. Indenfor målgruppen vil der være mange borger, som kommunen ikke har kontakt til. Antallet af færdigbehandlede patienter monitoreres I myndighedsafdelingen følges antallet af færdigbehandlede patienter, det udarbejdes opgørelser hver måned. Regionale institutioner i Norddjurs Kommune I Norddjurs Kommune ligger den regionale institution Tangkærcenteret, hvilket er et specialiseret socialpsykiatrisk tilbud til voksne fra hele landet. Dette er vigtigt at være opmærksom på ift. data, fordi borger fra Tangkærcentret inkluderes i antallet af indlæggelser i Norddjurs Kommune, ligeledes betales den kommunale medfinansering af Norddjurs Kommune. Lokalpsykiatrien Djursland Lokalpsykiatrien er et regionalt tilbud. Lokalpsykiatrisk Center Djursland har åbent i dagtimer på hverdage og dækker ambulante behandlingstilbud til patienter fra Norddjurs og Syddjurs Kommune. Behandlingen foregår i Lokalpsykiatri Djurslands lokaliteter i Rønde, Grenå og Ebeltoft og i patienternes egen bolig. Formålet er at tilgodese den støtte, pleje og behandling, som patienten har brug for på tværs af sektorerne. Tværsektorielle samarbejdsrelationer kan eksempelvis være Regionspsykiatriens øvrige afsnit, bo støttetilbud, aktivitetstilbud, socialrådgiver i patientens hjemkommune, egen læge og patientens nære netværk m.m. 9 Region Midtjylland, Psykiatri og Social, øget aktivitet,

152 Eksisterende forebyggelse af indlæggelser Indenfor de sidste mange år er der sket ændringen i psykiatrien, antallet af sengepladser blevet reduceret og flere borgere bor hjemme, samtidig med, at de modtager behandling i distriktspsykiatrien eller hos praktiserende speciallæge 10. For at undgå at psykiske sygdomme overhovedet opstår, er det vigtigt at have de psykologiske ressourcer og evner, som er nødvendige for at kunne udvikle sig selv mentalt og klare udfordringer og stress i familie- og arbejdsliv. Den forebyggelse der allerede foregår, er eksempelvis sikring af gode opvækstvilkår, fremme af den enkeltes sociale kontakter samt metoder til at håndtere stress. Derudover opbakning under livets kriser samt forebyggelse af alkohol- og stofmisbrug og fokus på fysisk aktivitet. I Norddjurs Kommune eksisterer der allerede tilbud, hvor hensigten er at sikre forebyggelse af eventuel akut (gen) indlæggelse af psykiatriske patienter. Nedenfor beskrives kommunens tilbud og indsatser. To aflastningspladser i Dolmerhave med visiteret henvisning, der er mulighed for meget hurtig visitering. Udviklingen i behovet følges løbende og der er mulighed for oprettelse af aflastning andre steder, hvis det vurderes nødvendigt. Dette tilbud er med til at forbygge indlæggelser og giver mulighed for mindre indgribende tilbud til psykisk syge med akutte behov. Døgnbemandet telefon i Dolmerhave I det eksisterende klyngesamarbejde arbejdes der på indsatser (på tværs af kommuner), der er med til at sikre sammenhæng og kvalitet i den samlede indsats. Hjemmeplejen og træning tilbyder at psykiatriske borger hurtigt kan få støtte og opbakning i akutte situationer. Ligeledes ydes der tryghedsbesøg. Der findes sygeplejersker indenfor specialerne psykiatri og misbrugsbehandling. Klub Trinet er et tilbud til borgere i Norddjurs Kommunes Handicap og Psykiatri, Øst. Man kan komme i klubben på en uforpligtende måde, uden at man skal visiteres. Der er fast 10 Lægeforeningen, Link:

153 faguddannet personale tilknyttet klubben. Formålet med klubben er, at man sammen med andre ligestillede har mulighed for at skabe et socialt netværk, udvikle ens sociale kompetencer og få et måltid mad. Herunder patientrettet forebyggelse - lære psykisk syge at leve godt med de begrænsninger den pågældende sygdom sætter for livsudfoldelsen. Der arbejdes på etablering af årligt sundhedstjek til alle borger med psykiatrisk sygdom hos egen læge, en indsats der er med til at forebygge at borger med psykiatrisk sygdom har somatiske sygdomme, der enten ikke opdages eller ikke behandles. Indsats overfor borger med dobbeltdiagnoser (psykisk sygdom og misbrug). Kommunen forventes at deltage i et projekt, hvor formålet er at sikre og videreudvikle indsatsen overfor psykisk syge med misbrug. 11

154 Implementering af yderligere indsats Information til kommunens medarbejdere om tilbud og muligheder til borgere med psykiatrisk sygdom. Indsats i forhold til tidlig opsporing og sikring af rette behandling ved tegn på psykisk sygdom. Eks. anvendelse af tiltag fra OPUS (tidlig indsats for unge med skizofreni). Eks. undervisning af personalet i jobcentret i forhold til tidlig opsporing af psykisk syge. Psykoeducation/medicinpædagogik kunne med fordel lægges i AUC regi, her vil flest muligt kunne få adgang til tilbuddet - både borgere i Dolmer Have, men også borgere ude fra (visiterede). Indsats i forhold til forbedring af fysisk sundhed hos borger med psykiatrisk sygdom i Norddjurs Kommune og udvikling af tilbud, der fremmer fysisk aktivitet hos psykisk syge. Målrettede forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud til borgere med psykiske lidelser, der tager højde for de særlige problematikker, som kendetegner målgruppen. Eksempelvis udvikling af tilbuddene på sundhedsskolen, således at sundhedsskolen tilbud er attraktive for psykisk syge. Pårørende netværk/grupper til ældre i risiko for depression, eksempelvis temamøder om sygdommen og de dilemmaer, der følger. Støttesamtaler til ældre der har mistet deres ægtefælle, som går meget tættere på de pårørendes situation, og de belastninger de oplever, og hvilke muligheder de har for at klare det. Gennemgang af misbrugsbehandlingen i kommunen i forhold til KL s politisk udspil En styrket misbrugsbehandling Undersøge om det vil være relevant at anvende Psykiatri Fonden tilbud i forhold til bidrag med omfattende erfaringer med oplysning og afstigmatisering. Eks. Psykiatri Fondens Depressionsskole. 12

155 Børn og unge Generelt er der meget få indlæggelser blandt børn og unge i Danmark. Ifølge Danmark statistik har børn på 5-10 år den laveste andel af indlæggelser på ca. 5 pct. I aldersgruppen 1-4 år er indlæggelsesprocent noget højere på 14,4 % 11. Børn og unge er en gruppe som kommunen har stor kontakt med, idet kommunen tilbyder besøg hos alle familier med nyfødte børn, et besøg hvor fokus er på forebyggelses- og sundhedstiltag. Data Nedenfor er der udarbejdet analyser af indlæggelsesårsagerne hos børn og unge i Norddjurs Kommune. Der er indhentet oplysninger over samtlige indlæggelsesårsager hos børn og unge i En inddeling af indlæggelsesårsagerne konstaterer at det er sygdomme i åndedrætsorganet, hvor der er flest indlæggelser 12. Herefter er indlæggelser i hovedgruppen symptomer og abnorme fund, hvor feber/feberkramper dækker næsten halvdelen af indlæggelserne den gruppe hvor der er anden flest indlæggelser. Sygdomme indenfor læsioner, forgiftninger og visse andre følge af ydre påvirkninger står ligeledes for en stor del af indlæggelserne blandt børn i Knoglebrud er en stor del af diagnoserne i denne hovedgruppe, derudover er diagnoserne bl.a. hjernerystelse, fremmedlegemer i bronkierne og forgiftninger med lægemiddel. Indenfor langt de fleste diagnoser er der under 10 indlæggelser i I projektets fase 1 viste analyserne en del indlæggelser pga. af nedre luftsvejssygdomme og væskemangel hos børn og unge, derfor blev det besluttet at der skulle udarbejdes yderligere analyse indenfor disse to områder. Knoglebrud er en af de diagnoserne, der er udvalgt som fokusområde i projektets fase 3, for de øvrige 6 forebyggelige diagnoser (ernæringsbetinget blodmangel, tarminfektion, blærebetændelse, forstoppelse, tryksår og sociale og plejemæssige forhold) er der ikke foretaget yderligere analyser, da de ikke vurderes relevante for målgruppen børn og unge. Data over antal indlæggelser, genindlæggelser og ambulante besøg er trukket fra datakilden KØS, der ligger under Statens Serum Instituts informationssystem esundhed. KØS er baseret på Landspatientregistret. Det er vigtigt at bemærke at efterregistreringer for indeværende år finder sted 11 Nyt fra Danmarks statistik, sygehusbenyttelse 2011, sociale forhold, sundhed og retsvæsen. 5. oktober Indlæggelsesårsagerne er inddelt efter Sundhedsvæsenets klassifikation system (SKS) 13

156 frem til afregningsafslutningen primo marts det følgende år. Data for 2012 skal derfor betragtes som foreløbige tal. Luftvejssygdomme Nedenstående tabel viser antallet af indlæggelser, genindlæggelser og ambulante besøg pga. nedre luftvejssygdomme blandt børn og unge under 18 år i Norddjurs Kommune. År Antal udskrivninger Heraf genindlæggelser 13 Ambulante besøg (jan-august 14 ) Der er udarbejdet en aldersinddelt analyse, de enkelt tabeller er ikke vist i denne rapport, men analyser viser at aldersgruppen 0-1 år står for 58 % af alle indlæggelserne pga. nedre luftvejssygdomme i 2012 og 64 % i I tidligere udførte analyser er der fundet 72 indlæggelser i 2009 og 76 indlæggelser i 2010 for aldersgruppen 0-18 år. Astma er den diagnose som er årsagen til flest indlæggelser i gruppen af luftvejssygdomme blandt børn. Ud af de 59 indlæggelser i 2011 skyldes 17 af indlæggelserne astma svarende til 29 %. Såfremt alle undertyperne af lungebetændelse (bakteriel, virus og pneumoni UNS (uden nærmere specifikation)) samles, så udgør denne gruppe den største diagnosegruppe. Idet 26 de 61 indlæggelser skyldes pneumoni, svarende til 43 %. Af de foreløbige data fra 2012 er astma den diagnose, der er årsagen til de fleste indlæggelser og astma er årsagen til 12 af de 26 indlæggelser i Den anden hyppigste diagnose er viruspneumoni, hvilket er årsagen til 4 indlæggelser. Såfremt alle undertyperne af lungebetændelse samles, udgør denne gruppe 10 ud af 26 indlæggelser (38 %) i En genindlæggelse er defineret som en indlæggelse inden for 30 døgn efter forudgående udskrivelse. 14 Data fra juli måned er inkluderet i analysen. 14

157 Analyse af indlæggelsestidspunktet viser at 43 % af indlæggelserne var foregået i tidsrummet mellem kl og i I 2011 var det 34 af 59 indlæggelser (58 %) der foregik mellem kl og Årsagen til astma: Astma kan udløses af udefra kommende stoffer, enten bestemte stoffer man er allergisk overfor, eller stoffer der generelt irriterer luftvejene. Bestemte allergiske faktorer er for eksempel pollen, støv, dyreskæl, mug og nogle fødevarer. De allergiske faktorer kaldes alle for allergener. Generelle allergiske faktorer er for eksempel anstrengelse, kulde, tobaksrøg, dufte og luftforurening. Disse generelle faktorer kaldes for irritanter. Astma er til dels arvelig, men hvad der udløser astmasygdom hos nogle og ikke hos andre, vides ikke med sikkerhed. Astma kan angribe alle aldersklasser, men 50 procent af tilfældene ses hos børn under 10 år og mest hos drenge 15. Feber og feberkramper Nedenstående tabel viser antallet af indlæggelser, genindlæggelser og ambulante besøg pga. feber og feberkramper blandt børn og unge under 18 år i Norddjurs Kommune. År Antal udskrivninger Heraf genindlæggelser Ambulante besøg (jan-oktober 16 ) Der er udarbejdet en aldersinddelt analyse, de enkelte tabeller er ikke vist i denne rapport, men analyser viser at aldersgruppen 0-1 år står for 24 % af alle indlæggelserne pga. feber og feberkramper i 2011 (såfremt aldersgruppen havde været afgrænset til 0-2 år - 61 % og 0-3 år 85 %) og 31 % i 2012 (hvis aldersgruppen havde været 0-2 år - 56 % og 0-3 år 75 %). 15 Danmarks lungeforening hjemmeside december Data fra juli måned er inkluderet i analysen. 15

158 Årsagen til feber: Skyldes som regel en infektion. Feberkramper skyldes en kombination af genetiske og miljømæssige faktorer. Genetiske forhold o Blandt børn med feberkramper har 24 % en familieanamnese med feberkramper. 4% har en familieanamnese med epilepsi Feber o Der er ingen sammenhæng mellem, hvornår barnet får feberkramper og hvornår feberen stiger hurtigst o Feberkramper kan forekomme, før det er åbenbart, at barnet har feber og tidligt eller sent i forløbet af en febersygdom Anfaldet udløses af en sygdomstilstand med feber Under feber sænkes krampetærsklen noget. Hos disponerede individer kan dette udløse krampeanfald Disponerende faktorer: Vaccination, især første MFR Virale infektioner, især primærinfektion med humant herpesvirus 6 Der er ikke fundet sygdomsgener til at støtte en formodning om familiær forekomst Måske jern- eller zinkmangel Fraktur Nedenstående tabel viser antallet af indlæggelser pga. frakturer blandt børn og unge under 18 år i Norddjurs Kommune. År Antal udskrivninger Heraf genindlæggelser Ambulante besøg (jan-oktober 17 ) Der er udarbejdet en aldersinddelt analyse. De enkelte tabeller er ikke vist i denne rapport, men analyser viser, at aldersgruppen 0-1 årige står for 0 % af indlæggelserne. De 2-9 årige står for 45 % af indlæggelserne. De årige står for 55 % af indlæggelserne. Næsten den samme fordeling er fundet for de ambulante besøg. 17 Data fra oktober måned er inkluderet i analysen. 16

159 Væskemangel I forbindelse med projektets fase 1 er der fokus på væskemangel. Derfor er denne sygdomsdiagnose ligeledes undersøgt hos børn og unge. Nedenstående tabel viser antallet af indlæggelser pga. væskemangel blandt børn og unge under 18 år i Norddjurs Kommune. År Antal udskrivninger Heraf genindlæggelser Ambulante besøg (jan juli) Aldersfordelingen for de indlagte børn er spredt mellem 0 og 14 år. I tidligere udførte analyser er der fundet 3 indlæggelser i 2009 og 4 indlæggelser i 2010 for aldersgruppen 0-14 år. Der er ikke udarbejdet yderligere analyse pga. det lave antal udskrivninger af børn i denne sygdomsgruppe. Udvælgelse af fokusområder På baggrund af ovenstående gennemgang af samtlige indlæggelsesårsager hos børn og unge i 2011 vil den videre analyse være fokuseret på de hyppigste sygdomsdiagnoser. Nedre luftvejssygdomme 59 indlæggelser i 2011, heraf udgør astma og pneumoni 43 indlæggelser Feber og feberkramper 46 indlæggelser i 2011 Knoglebrud 44 indlæggelser i 2011 og 530 ambulante besøg i Inddragelse og samarbejde i forhold til planlægning af indsatsen Analyserne viser, at mange af indlæggelserne sker hos de yngste børn. Derfor er denne aldersgruppe hovedsagelig udvalgt som fokusområde. Analyse og planlægningen af indsatsen for forebyggelsen af indlæggelser hos børn og unge er foregået i samarbejde med Sundhedsplejen. Hvor mange børn og unge er Sundhedsplejen i kontakt med? 17

160 Sundhedsplejen har stort set kontakt med alle familier med nyfødte, der er utrolig sjældent at der er en familie, der ikke ønsker besøg. På nuværende tidspunkt har sundhedsplejen kontakt med 379 familier med børn i alderen 0-8 mdr. Ifølge Danmarks statistik er der 324 levendefødte børn i Norddjurs Kommune i Eksisterende forebyggelse af indlæggelser Graviditetsbesøg/besøg før adoption Graviditetsbesøg tilbydes til: Alle førstegangsgravide Flergangsgravide, der tidligere har haft ammeproblemer eller andre problemer Alle, der venter tvillinger eller flere børn Der tilbydes besøg til alle forældre, der venter på at hjemtage et adoptivbarn. Et graviditetsbesøg er på ca. 1 time, og foregår som hjemmebesøg efter individuel aftale. Emner, der kan tales om, kan f.eks. være: Forventninger til barnet og jer selv som forældre Ændringer for parforholdet Praktiske forhold Amning... og alt, hvad de vordende forældre har lyst til at tale med sundhedsplejersken om. Det er vigtigt, at begge vordende forældre er til stede ved besøget, hvis det er muligt. Hjemmebesøg Alle familier med spædbørn tilbydes besøg i deres hjem af en sundhedsplejerske. Familier med børn 1-6 år tilbydes besøg ved behov. Familien og sundhedsplejersken aftaler, om besøg skal fortsætte efter barnet er fyldt 1 år. Antallet af besøg afhænger af familiens behov. Et besøg varer ca. 1 time. Sundhedsplejersken vil, afhængig af barnets alder: Veje og måle barnet 18

161 Vurdere barnets udvikling sammen med forældrene Tale om barnets kost og pleje, udvikling, stimulation, helbred, sundhed og sygdom Tale om familiens trivsel. Besøg kan genoptages, hvis der opstår behov for det. Forældre kan selv kontakte sundhedsplejersken. Læge eller hospitalsafdeling samt socialrådgivere kan henvise til sundhedsplejersken. Sundhedsplejerskerne har ikke fast træffetid, men kan kontaktes på deres mobiltelefoner. Der kan indtales en besked og sundhedsplejersken ringer tilbage. OBS! Ændringer pr. 1. januar 2013 har betydet, at der tilbydes 2-3 hjemmebesøg og? besøg skal foregå i klinikken. Sundhedsplejersketelefonen Alle småbørnsforældre i Region Midtjylland kan kontakte Sundhedsplejersketelefonen, hvis der opstår akutte problemer, hvor der er behov for vejledning og rådgivning af en sundhedsplejerske. Find kontaktoplysninger på Sundhedsplejersketelefonen på Åben rådgivning/åben konsultation Her kan forældre uden forudbestilt tid få råd og vejledning af en sundhedsplejerske en dag om ugen to steder i kommunen. Nyttige links Mulighederne for information er meget stor. Mange forældre søger information på internettet, hvis de har brug for rådgivning forhold til plejen af deres barn. Meget af den information der er 19

162 tilgængelig er ikke skrevet af professionelle, men det kan være private personer, der har skrevet deres anbefalinger. For at hjælpe forældrene er der henvisninger til hjemmesider med information, hvor indholdet er vurderet og udvalgt. Ammestrategi Relaterede projekter Sundhedsstyrelsen har for nyligt offentliggjort fire nye forebyggelsesprogrammer, hvor et af programmerne omhandler god hygiejne. Denne indsats, som forebyggelsespakkerne er med til at introducere, vil have snitflader til indsatserne i dette projekt. Implementering af yderligere indsatser På baggrund af dataanalysen og vurderinger af mulighederne for forebyggelse af indlæggelser har projektgruppen valgt at fokusere indsatsen bl.a. på forebyggelse af infektioner. Dette vil have en effekt på indlæggelser pga. luftvejssygdomme og feber/feberkramper. Derudover vil forebyggelse af knoglebrud hos børn være et fokusområde. Fælles tiltag for de tre udvalgte fokusområder Styrket indsats i forhold til anbefaling og anvendelse af app en Min baby udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysninger. Informationsmaterialet er baseret på Sundhedsstyrelsens litteratur og anbefales allerede af Sundhedsplejen i kommunen. Projektgruppen har kontaktet Komiteen for Sundhedsoplysninger i forhold til en tilføjelse til informationsmaterialet, der underbygger indsatsen vedrørende hygiejne. Monitorering af antal indlæggelser og formidling af denne information til Familiehuset/Sundhedsplejen, således at forebyggelse af indlæggelser kan styres i den retning, hvor der er et behov og effekten af indsatserne kan følges. De forældre, der forespørger information om luftvejssygdomme, feber/feberkramper og knoglebrud, tilbydes dette, således at de er i stand til at vurdere og reagere på symptomer samt undgå forværring i sygdommen. Gennemgang af procedure for forebyggende hjemmebesøg samt klinikbesøg i forhold til de udvalgte områder. 20

163 Forebyggelse af luftvejssygdomme og feber/feberkramper Styrket indsat i forhold til forebyggelse af astma og infektioner ved at udforme en guideline til sundhedspersonalet for mulige tiltag ved uegnede boliger i kommunen. Afdækning af mulighederne for vaske hænder intervention for institutionerne (Prinsessen der ikke ville vaske hænder). Fokus på information af nye forældre om god hygiejne, herunder smittespredning. Herunder inddragelse af viden fra forebyggelsespakken. Styrket indsats i forhold til rådgivning om hygiejniske forhold i daginstitutionerne. I dag er der afsat et besøg af to timer til hver institution pr. år. Projektgruppen forslår, at antallet af besøg hos daginstitutionerne fordobles. Dette vil give mere tid til information, sparing og vejledning til at igangsætte og følge op på initiativer. Dette initiativ vil dog kræve et økonomisk tilskud. Inspiration til handling: Hygiejne i daginstitutioner Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed, Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, og Forebyggelsespakke om indeklima i skoler, Afdækning af mulighederne og interessen for åbent hus arrangement om astma/ astmaforebyggelse Forebyggelse af knoglebrud Knoglebrud forekommer næsten udelukkende hos ældre børn, men den forebyggende indsats kan med fordel allerede starte, når børnene er små. Således at forældrene er opmærksom på forebyggelse af ulykker gennem hele barnets opvækst. Forebyggelsesvejledning til forældre og opmærksomhed på, at denne information også meddeles til andre tættet pårørende til barnet eks. bedsteforældre. OBS. Sundhedsplejens tilbud er i øjeblikket ved at blive ændret, således at 6 måneders hjemmebesøget erstattes af klinikbesøg. Dette er en yderligere udfordring for den forebyggende indsats, idet information om sikring af hjemmet i forhold til at undgå ulykker ikke foregår i hjemmet. Afdække muligheden for styrkelse af motorikken hos børn for at undgå knoglebrud. 21

164 Målsætning Overordnet er målsætningen for projektet, at 200 indlæggelser skal undgås i 2013 i forhold til niveauet. Denne reduktion i indlæggelser skal ske i målgruppen for fase 1 og 2. Reduktionen er differentieret yderligere i nedenstående tabel. Det samlede antal sygehusindlæggelser i forhold til væskemangel, sukkersygekomplikationer, nedre luftvejssygdom hos voksne og indlæggelser hos psykisk syge, børn og unge udgør 861 i Med en reduktion på 200 i 2013 vil den procentvise reduktion af indlæggelserne være 23 %. Indlæggelser indenfor områderne med børn og unge samt borgere med psykiatrisk sygdom er ikke vurderet til at være forebyggelige indlæggelser af KL og Sundhedsstyrelsen. Derfor er det ikke sikkert at der kan forventes lige så stor mulighed for at forebygge indlæggelser for disse målgrupper, som for den øvrige målgruppe og udvalgte diagnoser. Målgruppe/Fase Sygdomsområde Effekt Borger med psykisk Max indlæggelser indenfor psykiatrien i 2011 sygdom/fase 2 indlæggelser i 2013 Børn og unge/fase indlæggelser indenfor de 3 hyppigste sygdomsdiagnoser hos børn i 2011 Max 114 indlæggelser i 2013 Voksne borger/fase 1 40 indlæggelser pga. væskemangel i 2011 Max 31 indlæggelser Voksne borger/fase 1 59 indlæggelser pga. Max 45 sukkersygekomplikationer i 2011 indlæggelser Voksne borger/fase indlæggelser pga. nedre luftvejssygdomme i 2011 Max 270 indlæggelser 22

165 Bilag: Landdistriktspolitik - redegørelse for aktiviteter i perioden Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 24987/13

166 o Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: Reference: Kirsten Helby Direkte telefon: Journalnr.: P 22 12/23210 Landdistriktspolitik - redegørelse for aktiviteter i perioden Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2010 landdistriktspolitikken Det gode liv på landet i Norddjurs, Landdistriktspolitikken er en integreret del af Planstrategi og Kommuneplan 2009, og politikken er desuden koordineret med politikker og planer på ældre-, børn og unge-, sundheds-, natur og miljø-, og turismeområdet. Efterfølgende udarbejdede forvaltningen en handlingsplan for udmøntning af initiativer. Her følger status over arbejdet med at omsætte de enkelte elementer i handlingsplanen til praksis. 1. Samarbejde mellem kommune og lokalområder og lokalområderne imellem I landsbyer og foreninger i Norddjurs foregår et stort arbejde båret af engagerede lokale drivkræfter med det formål at skabe blomstrende lokalmiljøer for både dem, der bor der i dag, for gæster og for at tiltrække nye beboere. Norddjurs Kommune har siden sin opståen som kommune i 2007 haft fokus på, hvordan levende og moderne landdistrikter kan understøttes fra kommunal side, og ét af temaerne i landdistriktspolitik 2010 er da også dialog, samarbejde og partnerskaber med lokalområder, erhvervsliv og foreninger. I det daglige betyder det, at der er blevet arbejdet med, at det skal være enkelt at få kommunen i tale og enkelt at få information og muligt at få sparring til gode ideer, der fremmer en levende kommune. Herudover tager Norddjurs Kommune initiativ til at igangsætte udviklingsprojekter, som har til formål at finde nye løsninger på aktuelle udfordringer såsom befolkningsnedgang, slidte rammer og tomme bygninger. Disse projekter bæres af samarbejde med lokalsamfund, erhvervsliv og foreninger og er blevet muliggjort via kommunens egne ressourcer og lokalområdernes frivillige arbejde kombineret med ekstern støtte. Erfaringerne er vigtige brikker i en metodisk udvikling af målrettet arbejde 1

167 med forpligtende samarbejde og partnerskaber mellem kommune og det omgivende samfund. Sidst i redegørelsen er en der en samlet fortegnelse over periodens udviklingsprojekter. I 2010, da landdistriktspolitikken og handlingsplanen blev udformet, var der på landsbasis stort fokus på at etablere lokalråd. I forbindelse med borgermøder omkring Kommuneplan09 blev muligheden herfor også drøftet i Norddjurs, ligesom der er blevet gennemført spørgeundersøgelser herom. Svaret har aldrig været entydigt positivt eller negativt på, hvorvidt der i Norddjurs er basis for sådanne råd. Som led i handlingsplanen er der I 2012 i samarbejde med Epinion blevet udarbejdet en rapport, som beskriver udfordringer, eksempler fra andre kommuner og forskellige modeller. Rapporten har ikke været drøftet politisk på nuværende tidspunkt. 2. Synliggørelse af det gode liv på landet Ligesom kommunens overordnede udviklingsstrategi har landdistriktspolitikken haft fokus på mål om at fastholde nuværende beboere og tiltrække nye. I handlingsplanen indgår kampagne over for tilflyttere til landområder. Projekt Det gode værtskab er således i perioden gennemført med midler fra ministerier og LAG. Det er båret af en tese om, at det er vigtigt at kigge indad og undersøge, hvordan kommune, erhvervsliv, foreninger og lokalområder byder velkommen. Er vi gode til dette, så opleves det attraktivt at komme hertil. I projektet foregår dialog med ovennævnte parter og med tilflyttere om, hvad der gøres i dag for at tage godt imod, og hvad der ikke gøres. I projektet inviteres til, at foreninger, lokalområder, virksomheder mv. kan beskrive nye måder at tage i mod på, som de også selv vil være med til at gennemføre. Det har resulteret i en række tiltag, hvoraf nogle stadig et år efter er i gang. Det har også resulteret i samarbejde mellem kommune og borgerforeninger om, at kommunen stiller tilflytterlister til rådighed, så borgerforeningerne og andre kan tage personligt imod. Projektet er afsluttet, men det er først nu, at værtskabstankegangen for alvor skal finde indpas. Norddjurs Kommune er fortsat parat til at understøtte initiativer, der har værtskab på dagsordnen, blandt andet via en initiativpulje. Med kommunens nye hjemmeside forventes det, at der kan sættes yderligere fokus på værtskab og Norddjurs som attraktiv bosætningskommune. Projektet er et eksempel på tværgående samarbejde, hvor ingen af de mange involverede parter vil kunne overkomme opgaven alene. Projektet indgår i aktuel rapport fra DAMVAD og Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter og er udvalgt som best practise eksempel på social innovations. 2

168 3. Muligheder for fællesskab og oplevelser Norddjurs Kommune har en kultur- og fritidspolitik, som sætter de overordnede mål for, hvordan kommunen kan understøtte og styrke mulighederne for gode og aktive oplevelser. I landdistriktspolitikkens handlingsplan er der blevet sat fokus på de fysiske rammer for fællesskab og oplevelse. Alle landsbyer råder over en række forskellige samlingssteder, oftest forbeholdt specifikke formål og målgrupper. Det drejer sig f. eks. om idrætshaller/sale, forsamlingshuse, klublokaler, biblioteker, skoler, nedlagte institutioner, tomme forretningslokaler, uderum. Samtidig efterspørges faciliteter til nye formål. Ikke mindst efterspørger større børn og unge muligheder for at mødes om aktiviteter, som i en given periode er populære, og som eventuelt har en kortsigtet levetid. Norddjurs Kommune er ikke i stand til at understøtte alle ønskede anlægstiltag og har med projekt Fleksibelt liv i eksisterende rammer sat fokus på at arbejde med at skabe nyt liv i eksisterende rammer. Projektet er blevet gennemført som et modelprojekt med ideudviklingsproces i landsbyerne Voer og Holbæk og har resulteret i, at foreninger og borgere har gentænkt anvendelsen af eksisterende inde- og udefaciliteter. Projektet afsluttes i foråret Inden for projektet er også foretaget en kortlægning af eksisterende samlingssteder i kommunen. Denne kortlægning vil blive offentliggjort på hjemmesiden i 2013 som et dynamisk dokument, der løbende kan ændres og således fungere som information, når foreninger og grupper leder efter samlingssteder til deres aktiviteter. Særligt fokus har der også været på oplevelser i naturen. I landdistriktspolitikkens handlingsplan indgår udarbejdelse af natur- og friluftsstrategi. Dette arbejde er gennemført i 2012 med kommunalbestyrelsens vedtagelse. I januar 2013 følger en handlingsplan med en lang række konkrete initiativer. 4. Erhvervsmuligheder Norddjurs Kommune fører en aktiv erhvervspolitik, hvor også fokus er på de ændrede erhvervsstrukturer i de primære erhverv fiskeri og landbrug. I landdistriktspolitikken fremstår målet for at fastholde, styrke og skabe nye arbejdspladser i landområderne. I handlingsplanen indgår udviklingsarbejde med et grundlæggende vilkår; nemlig den digitale infrastruktur. I EU-samarbejdsprojektet Landdsbyudvikling i Skandinavien er der i blevet foretaget en undersøgelse af de eksisterende vilkår i Norddjurs i samarbejde med Center for Netværksplanlægning på Aalborg Universitet. Undersøgelsen er blevet fulgt op af igangværende drøftelser af, hvad Norddjurs Kommunes muligheder og ansvar er på området. 3

169 I handlingsplanen indgår kortlægning af overflødiggjorte landbrugsbygninger og potentialet for nyanvendelse af disse. Ligeledes i EU - samarbejdsprojektet Landdsbyudvikling i Skandinavien har der pågået initiativer i samarbejde med Djurslands Landboforening og Videncenter for landbrug for at identificere omfanget af tomme bygninger samt motivere til nytænkning af anvendelsen. Blandt andet er der blevet gennemført informations- og dialogmøder med ejere og potentielle nye iværksættere, der er blevet skrevet artikler til relevante fagblade, og der er blevet undersøgt mulighed for oprettelse af database med tomme landbrugsbygninger. Sidstnævnte initiativ forsøges aktuelt videreført i regi af Videncenter for Landbrug. Endelig indgår i handlingsplanen fokus på turisme og udarbejdelse af turismestrategi og handlingsplan. Dette arbejde er fuldført i samarbejde med Destination Djursland og Syddjurs Kommune. I tilknytning hertil er der i EUsamarbejdsprojektet Landsbyudvikling i Skandinavien blevet udarbejdet en rapport om Fremtidens Landsbyturisme. Undersøgelsen har i foråret 2012 i Norddjurs dannet baggrund for to workshops, hvor aktive landsbyfolk, turismeaktører, politikere og planlæggere drøftede muligheder for at nytænke landsbyernes rolle som feriemål. I projektet Sommerby Vinterby er der siden forsommeren 2012 blevet arbejdet i Fjellerup med udvikling af initiativer, der kan styrke helårslivet og samtidig løfte kvaliteten i sommerlivet, hvor turisterne kommer. 5. Attraktive landsbyer Norddjurs Kommune har i Kommuneplan09 beskrevet de 48 landsbyer i kommunen og deres potentialer for udvikling. I handlingsplan for landdistriktspolitikken vægtes tiltag, der kan medvirke til forskønnelse af byerne i samarbejde med byernes borgere. Som grundlag for arbejdet er der blandt andet i perioden udarbejdet statusbeskrivelser for Fjellerup, Ålsø og Ålsrode. Herudover er der med midler fra Landdistriktspuljen udarbejdet portrætter fra Fjellerup, Ålsrode, Allingåbro samt Trustrup/Lyngby med observationer og interviews foretaget af sociolog. Portrætterne har dannet udgangspunkt for drøftelse med borgerne om fremtidige ønsker for deres byer. I foråret færdiggøres en række TV-spots med udgangspunkt i portrætterne. I projektet Matchmaking Auning og oplandet med støtte fra ministerier er der ligeledes i 2012 indledt dialog om, hvordan byerne i lokalområdet også i fremtiden kan fremstå attraktive. I handlingsplanen indgår desuden indstiftelse af landsbypris til uddeling første gang i Der er ikke blevet arbejdet med dette initiativ indtil dato. I handlingsplanen indgår udarbejdelse af arkitekturpolitik. Dette initiativ er pt. Ikke igangsat. 4

170 Periodens udviklingsprojekter Landsbyudvikling i Skandinavien EU-projekt i samarbejde med svenske og norske kommuner, Skive Kommune, Via University og Videncenter for Landbrug. Formål: At arbejde med fremtidens landsbyer i perspektiv af: Lokal mobilisering i landsbyerne, bosætning, erhvervs- og turismeudvikling Der er i projektet blandt andet blevet samarbejdet Fjordbynetværket og Ørsted. Nyt brug af land nye landbrugere - Integrerende iværksætteri i landdistrikter Samarbejde med Favrskov og Thisted Kommuner. Langhøjskolens og Toubroskolens skoledistrikter har indgået i projektet i Norddjurs Formål: At identificere stedbundne ressourcer, som kan konceptudvikles og organiseres i netværk. Det gode værtskab Forår 2010 sommer 2012 Formål: At øge potentielle tilflytteres opmærksomhed på Norddjurs som 1. valg. Fokus på godt værtskab, hvor både kommune, landsbyer, foreninger og virksomheder spiller en aktiv rolle. Fleksibelt liv i eksisterende rammer Fokus på at synliggøre og udvikle møde- og aktivitetssteder i landsbyer og landområder med udgangspunkt i eksisterende rammer Landsbyportrætter Samarbejde med Skive og Ringkøbing-Skjern Kommuner om at indfange og formidle en række landsbyers identitet og attraktivitet. Hovedgaden i Allingåbro 2012 Formål: Forskønne og hastighedsdæmpe trafikken gennem Hovedgaden i Allingåbro, skabe bedre forhold for de bløde trafikanter i form af cykelstriber og strukturere parkeringsforholdene. Forskønnelse skal ske i form af beplantning på udvalgte steder. Projektet er udarbejdet i samarbejde med byens borgere og gennemføres fysisk i foråret

171 Trafiksanering i Glesborg 2012 Formål: At forbedre forholdene både for Glesborg bys borgere i forhold til den gennemgående trafik fra Bønnerup Strand til Ørum (hovedvejen) og for trafikanterne. Matchmaking Auning og oplandet Formål: At styrke lokalområdet omkring Auning. Hvordan kan de forskellige byer supplere og understøtte hinanden og medvirke til at styrke området som helhed som et godt sted at drive erhverv, bo og flytte til. Sommerby vinterby Projektets formål er at igangsætte en proces som kan styrke Fjellerup som både helårsby og turismeby. Projekt Naturpark Randers Fjord 2011 Formål: At Randers Fjord kan opnå status af naturpark i henhold til Friluftsrådets kriterier. Et samarbejdsprojekt mellem Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Djursland og LAG Randers, Destination Djursland og Visit Randers. Der foregår beskrivelse af aktiviteter i dialog med borgere og lodsejere omkring fjorden. Udvikling for Bønnerup Havn 2008 Udarbejdelse af en helhedsplan for Bønnerup Havn. Formål: At skabe grundlag for en videreudvikling af Bønnerup Havn med fokus på havnens maritime kvaliteter og dens funktion som hjemsted for aktivt fiskeri og lystsejlere, samtidig med at havnens kvaliteter for turisme og helårsliv øges. Der foregår dialog og samarbejde med havnens interessenter og de lokale kræfter i øvrigt. 6

172 Bilag: Udkast til revideret landdistriktspolitik Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 24982/13

173 NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik Udkast

174 1. Indhold 2. Indledning Fakta om Norddjurs Kommune Mål og udviklingstemaer Dialog, samarbejde og partnerskaber...5 Indsatsområder Offentlig service...6 Indsatsområder Erhvervsmuligheder...7 Indsatsområder Attraktive landsbyer...8 Indsatsområder Muligheder for fællesskab og oplevelser...9 Indsatsområder Synliggørelse af det gode liv på landet Indsatsområder

175 2. Indledning Landdistriktspolitik rummer kommunalbestyrelsens visioner og mål for, hvorledes vi fremmer en positiv udvikling for kommunens landsbyer og landområder. Politikken er version 02 af kommunens første landdistriktspolitik, der blev vedtaget i 2010, og der er tale om en revidering heraf. Landdistriktspolitikken er tæt forbundet med kommunens overordnede udviklingsstrategi og kommuneplan. Vision Det er kommunalbestyrelsens vision, at det gode liv på landet udfolder sig hver dag i Norddjurs Kommune. Det gode liv er kendetegnet ved, at borgerne kan leve et sammenhængende liv med arbejde, familie, nære relationer og udviklende oplevelser. Forudsætningen er, at der bor mennesker på landet i dag, som vil bidrage til at skabe liv og sammenhængskraft, og at der fortsat kommer mennesker til, som vil engagere sig i udviklingen og bidrage med nye impulser. Sammenhæng mellem by og land Fra Udbyhøj i nordvest til Glatved i sydøst er der cirka 50 km i luftlinje. Spredt over hele kommunen ligger 48 byer af forskellig størrelse. De er alle beskrevet i kommuneplanen. De forskellige lokalsamfund supplerer hinanden og danner rammen om kommunens samlede udvikling. Grenaa er center for den væsentligste vækst i den østlige del af kommunen, og Auning er center i den vestlige del. Her vil man finde de tilbud, som naturligt hører hjemme, hvor et vist befolkningsunderlag er tilstede. I de øvrige byer er der stor forskel på, hvordan udviklingen indtil nu har været, og hvornår den er foregået. Også i fremtiden vil der være forskel på, hvad der kan ske i de enkelte byer. Generelt skal det i fremtiden også være attraktivt for borgere at bosætte sig i de mindre byer. Handlingsplan Landdistriktspolitikken følges op med en handlingsplan for Planen vil årligt blive revideret. I arbejdet med beskrivelse af handlingsplanen vil der foregå dialog med borgerne og med kommunens forskellige fagområder. 2

176 3. Fakta om Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune har et samlet areal på 743 km², inklusiv Anholt på 22 km². Kommunen har 114 km kyststrækning, og cirka 20 % er dækket af skov. Der er pr. 1. januar indbyggere, heraf bor i Grenaa og 2600 i Auning. Det vil sige, at halvdelen af kommunens indbyggere bor i de mindre byer eller på landet i det åbne land. Med cirka 53 indbyggere pr. km² er befolkningstætheden én af landets laveste. Ved indgangen til 2013 er befolkningstallet stabiliseret, men tidligere befolkningsprognoser viser et fald i befolkningstallet frem mod Landdistriktspolitikken skal medvirke til at imødegå negative tendenser i befolkningsudviklingen. Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter med Aarhus som drivkraft. Norddjurs Kommune har således de fordele, et vækstcenter medfører, når det gælder udveksling af arbejdskraft, borgere, viden og erhvervsmæssigt samarbejde. 3

177 4. Mål og udviklingstemaer Det er kommunalbestyrelsens mål med landdistriktspolitikken, at: Understøtte vilkårene for at bo og arbejde på landet for nuværende borgere og samtidig tiltrække nye. Skabe sammenhængskraft mellem land og by og samtidig styrke udviklingen i landområderne i den takt, der er efterspørgsel. Skabe sammenhæng i de forskellige kommunale indsatser, der tilsammen er med til at sætte rammerne for udvikling af det gode liv på landet i Norddjurs Kommune. Målene skal fremmes gennem arbejde med følgende udviklingstemaer: Dialog, samarbejde og partnerskaber Helhedstænkning og koordinering på tværs af de offentlige forvaltninger Samarbejde mellem kommune og lokalområder, samarbejde på tværs af lokalområder og ud over kommunen Offentlig service Adgang til dagtilbud og skoler, ældretilbud, sundhedstilbud, kultur- og fritidstilbud, kollektiv trafik og vejforbindelser, udvikling af fysisk og digital infrastruktur Erhvervsmuligheder Fastholdelse og fremme af erhverv og turisme i landdistrikter Attraktive landsbyer Fremme forskønnelse og udvikling af byerne Muligheder for fællesskab og oplevelser Styrke adgang til naturen og aktiviteter, understøtte foreningsliv og gentænke samlingssteder Synliggørelse af det gode liv på landet Formidle værdier og levemuligheder, bo-, erhvervs- og byggemuligheder 4

178 4.1. Dialog, samarbejde og partnerskaber Borgernes engagement i foreningsarbejde, socialt arbejde og i udvikling af levende og attraktive byer og bomiljøer i Norddjurs Kommune vil få stor betydning i de kommende år, hvor de offentlige ressourcer bliver knappe. Det betyder, at borgerne skal tage et medansvar for kommunens udvikling, samtidig får de mulighed for at påvirke og få indflydelse inden for mange områder. Virksomhederne kan ligeledes bidrage til udvikling af Norddjurs Kommune gennem engagement i lokalområderne. Norddjurs Kommune er en stor kommune med mange forskellige by- og landsbystrukturer. Norddjurs Kommune har siden 2007 haft fokus på, hvordan levende landdistrikter kan understøttes fra kommunal side. Politikerne har ikke, som tidligere i de mindre kommuner, mulighed for at være i kontinuerlig og tæt dialog med borgerne. Samarbejdet mellem lokalområder og kommune varetages via foreningers og borgergruppers aktive indsats og via borgerinddragelsesprocesser iværksat af Norddjurs Kommune. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at der fortsat tænkes i nye måder at organisere samarbejdet på, som fremmer, at alle lokalområder sikres lokalindflydelse på kommunens udvikling. Kommunalbestyrelsen vil styrke samarbejde på tværs af lokalområder, således at initiativer i ét område vil kunne inspirere i et andet område, og således at man kan løfte opgaver i fællesskab, som et lille lokalområde vil have svært ved at varetage alene. Samarbejde og dialog gælder også på tværs af kommunens forvaltninger. Planlægning skal ske ud fra en helhedstænkning og løbende koordineres på tværs. Indsatsområder Fremme samarbejde mellem kommune og lokalområder Fremme samarbejde mellem lokalområder Fremme kommunal helhedstænkning 5

179 4.2. Offentlig service Landområdernes og landsbyernes fortsatte udvikling afhænger af, at dagligdagen kan fungere for beboerne. Det betyder, at der skal være mulighed for blandt andet sundhedstilbud, børnepasning, skole og ældreomsorg. For de unge handler det om adgang til uddannelse og kultur- og fritidstilbud. For både erhvervsaktive, unge uddannelsessøgende og ældre spiller smidig kollektiv transport, gode vejforbindelser og sikre cykelstier en væsentlig rolle. Borgernes erfaringer og ideer er væsentlige, for at servicetilbuddene løbende kan udvikles og matche fremtidens livsstil og moderne borgeres behov. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at afstemme forventningerne med borgerne og tilbyde offentlig service til alle livsfaser. Kvaliteten i tilbuddene skal være optimal, og ikke alle lokalområder kan således have alle typer offentlig service. Der skal derfor være fokus på, hvorledes sammenhængen mellem de større byer og landområderne udvikles bedst muligt. Grenaa og Auning har i kraft af deres størrelse nogle af de funktioner, som naturligt hører hjemme, hvor et vist befolkningsunderlag er tilstede. Grenaa har en størrelse, så det eksempelvis er muligt at have ungdomsuddannelser, udvalgsvarebutikker og større erhvervsvirksomheder. I Auning er mulighederne for et vist udbud af udvalgsvarebutikker, offentlig service og større erhvervsvirksomheder tilstede. Sådan skal udviklingen fortsat ske, og trafik og transport skal understøtte sammenhængen mellem byer og landområder. Sammenhængen til faciliteter og services uden for kommunen skal ligeledes være i orden. Alle byer vil have behov for samlingssteder og fritids- og kulturaktiviteter. Indsatsområder Udvikling af mobilitetsfremmende trafik- og transporttilbud, som kan understøtte sammenhængen mellem byerne i kommunen Udvikling af nettet af cykel- og vandrestier 6

180 4.3. Erhvervsmuligheder Erhvervslivet I landområderne er under forandring, og de primære erhverv fiskeri og landbrug omlægges. Norddjurs Kommunes erhvervsmæssige styrkepositioner ligger i dag inden for metal-, træ- og grafisk industri samt bygge- og anlæg. Disse erhverv udgør en betydelig del af lokal økonomi. Herudover viser analyse, at der er potentiale for nye typer erhverv inden for turisme, fødevarer, energi/miljø og fremstilling. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at fastholde, styrke og skabe nye arbejdspladser i landområderne, og der skal være fokus på at skabe gode vilkår for etablering og udvikling af egen virksomhed. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for udvikling af digital infrastruktur, således at landsbyernes mindre arbejdspladser og hjemmearbejdspladser kan betjene sig af attraktiv og stabil digital infrastruktur, og således at det er muligt at uddanne sig via e- learning. Der skal være mulighed for at etablere mindre virksomheder på velegnede erhvervsarealer i en række landsbyer, og mulighederne for udnyttelse af tiloversblevne landbrugsbygninger eller andre typer af erhvervsbyggeri skal synliggøres. Norddjurs Kommune har et tæt turismesamarbejde med Destination Djursland og Syddjurs Kommune. Der er i samarbejdet udarbejdet en strategi for turisme på Djursland og en turismepolitisk handlingsplan. Norddjurs Kommune har i sammenhæng med handlingsplanen også samarbejde med foreninger og borgergrupper i byerne langs nordkysten om turismeudvikling. Kommunalbestyrelsen vil udvikle og synliggøre Norddjurs Kommunes store værdier i kraft af natur, kyst, hav, havne, bymiljøer og attraktioner. Naturen og kysten rummer mulighed for udviklingsinitiativer og tiltrækning af nye aktiviteter, der kan skabe vækst i turismen. Indsatsområder Understøtte udvikling af nye typer erhverv i landsbyer og landområder Medvirke til at fremme digital infrastruktur Udvikle nye turismeinitiativer med udgangspunkt i kyst og hav 7

181 4.4. Attraktive landsbyer Smukke, blomstrende landsbyer er attraktive at bo i og besøge. Et veltrimmet fysisk udseende signalerer overskud og tiltrækker beboere og turister. Kommunalbestyrelsen vægter højt, at arbejdet med planlægning, udvikling og forskønnelse foregår i et nært samarbejde mellem kommune og repræsentanter for de enkelte byer og lokalområder. Det vægtes samtidig højt, at der skabes sammenhængskraft mellem by og land og mellem byerne inden for et lokalområde. Norddjurs Kommune skal samarbejde med byerne med vejledning i forhold til renovering og udvikling af rekreative byrum og friarealer i øvrigt. Udviklingen i landsbyerne skal ses i sammenhæng med udviklingen i de større byer i kommunen. 40 byer er beskrevet i kommuneplanen, og hertil kommer yderligere cirka 10 mindre landsbyer, som ikke er selvstændigt beskrevet, men som repræsenterer et lokalområde. Det er kommunalbestyrelsens mål på sigt at afdække de enkelte byers muligheder og tilhørsforhold til andre byer i lokalområdet. Indsatsområder Understøtte landsbyers og lokalområders initiativer til udvikling og forskønnelse Afdække de mindre byers muligheder Udarbejde vejledning i god byggeskik 8

182 4.5. Muligheder for fællesskab og oplevelser En landsbys og et lokalområdes herlighedsværdi og identitet skabes i høj grad gennem tilstedeværelsen af fællesskab og mulighed for oplevelser. En livskraftig og blomstrende landsby er afhængig af lokale ressourcer i form af foreninger, uformelle netværk, gode naboskaber og enkeltpersoners drivkraft. De medvirker til at skabe udfoldelses- og samlingsmuligheder. I mange landsbyer er der mulighed for at kunne samles til forskellige aktiviteter både indendørs og udendørs. Der er forsamlingshuse, men også andre bygninger og pladser bliver brugt som samlingssteder. Stederne kan både være offentligt- og privatejede. Det er kommunalbestyrelsens mål at bakke op om nuværende og nye former for samlingssteder, aktiviteter og lokale drivkræfter, som udtrykker lyst og vilje til at påtage sig opgaver til gavn for fællesskabet. Norddjurs Kommune giver med sin natur og lange kystlinje muligheder for et aktivt friluftsliv. Det er kommunalbestyrelsens mål, at understøtte en stadig udvikling af adgang til naturen og igangsætte nye aktiviteter, som samtidig fremmer det sundhedsmæssige aspekt. Indsatsområder Understøtte de lokale drivkræfters arbejde Medvirke til at skabe rammer for fællesskab i landsbyerne både udendørs og indendørs Udvikle nye muligheder for natur- og friluftsliv 9

183 4.6. Synliggørelse af det gode liv på landet Kommunalbestyrelsen ønsker, at der også i fremtiden skal være liv og aktivitet i Norddjurs Kommune, både i byerne og i landområderne. I dag er befolkningstallet dalende i landområderne. Norddjurs Kommune er en del af vækstcenter Østjylland, og hvad det positivt betyder, skal synliggøres over for både potentielle nye borgere og erhvervsvirksomheder. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at markedsføre de muligheder, kvaliteter og værdier, som en tilværelse i Norddjurs Kommune rummer. I konkurrencen med de andre kommuner i Østjylland er nøglen ikke mindst begreber som fællesskab og trygge sociale rammer. Indsatsområder Udformning af bosætningsstrategi for Norddjurs Kommune Synliggørelse af bo-, erhvervs- og aktivitetsmuligheder i Norddjurs Kommunes lokalområder Fokus på godt værtskab over for tilflyttere Målrettede kampagner over for potentielle tilflyttere og virksomheder 10

184 Bilag: Modeller for betjening af Anholt Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23862/13

185 Modeller for betjening af Anholt Generelle betragtninger: Der er på nuværende tidspunkt 2 fastansatte medarbejdere på Anholt. 1 sygeplejerske og 1 social og sundhedsassistent. Desuden er der i perioder tilknyttet en løst ansat ufaglært medarbejder. Med to medarbejdere på øen er arbejdsmiljøet belastet. Dels i forhold til mængden af vagter, dels i forhold til også at blive kontaktet uden for normal arbejdstid og dels at blive tilkaldt på fridage hvis der er brug for to medarbejdere. Medarbejderne bliver honoreret for vagtbyrden. Det har vist sig vanskeligt at rekruttere en tredje medarbejder på Anholt. Begge medarbejdere løser fleksibelt alle typer af opgaver, med undtagelse af de sygeplejeopgaver, der ikke kan delegeres. Medarbejderne, der er fastboende på øen, kender i sagens natur borgerne indgående, hvilket er en fordel. Det kan på den anden side være en udfordring at fastholde serviceniveauet i det tætte miljø. Det er nødvendigt at gøre en særlig indsats for at fastholde det faglige niveau hos medarbejderne. Til gengæld er en der tale om et højt fagligt niveau set i forhold til de faktiske opgaver, der skal løses. Der sker afløsning fra fastlandet, når der er behov herfor. Færgeforbindelserne gør, at der altid vil være brug for en overnatning. Desuden er der dage, hvor færgen ikke sejler. Udstationering fordrer bolig, transport, diæter mv. Færgeforbindelserne betyder desuden, at der lejlighedsvis er to medarbejdere fra fastlandet på øen. Der skal tages højde for færgeforbindelserne i vagtplanlægningen. Boligsituationen: Aktuelt lejes bolig, sommerhus eller hotelværelse i forbindelse med afløsning, men der søges fortløbende om en varig boligløsning Lægesituationen: Der er netop ansat en læge på Anholt. Uanset model skal mulighederne for et samarbejde undersøges. Forslag 1 Borgerne på Anholt stilles ikke ringere end borgere på fastlandet. Udfordringen med arbejdsmiljøet er delvis løst De nuværende to medarbejdere suppleres med en tredje medarbejder med en social- og sundhedshjælperuddannelse. Serviceniveauet for personlig og praktisk hjælp samt sygepleje er ensartet i Norddjurs Kommune. Det foreslås, at den tredje medarbejder leveres fra medarbejdergruppen på fastlandet. Der vil ikke være et rekrutteringsproblem. Der kan ske en justering af kompetencer afhængig af opgavernes karakter. Der er bedre mulighed for at sikre vidensdeling og fastholde og udvikle serviceniveauet. Det vil fortsat være muligt at fastholde en lille kerne af medarbejdere. Det vil være en fordel, at der sikres en fast bolig til den tredje medarbejder og evt. andre afløsere i ferier mv.

186 Lønudgifter til tre personer, inkl. rådighedsvagt, udgift til bolig, diæter og afløsning (forbehold for den konkrete forhandling) er som følger: Beløb Fast løn incl. rådighedsvagt - 3 personer årligt Udgift bolig - 52 uger/udsendt medarbejder Diæter til udsendt vikar (140 x 390) Diæt til vikar (12 x 7 x 390) Bolig 12 uger til ferievikar Vikar I alt pr. år Forslag 2 Ændret serviceniveau mulighed for hjælp reduceret til tidsrummet kl. 08:00-14:00 og kl. 18:00-20:00 Borgerne på Anholt kan modtager personlig og praktisk hjælp samt sygepleje i perioderne kl samt kl Hjælp uden for dette tidsrum sker via telefon til personalet på fastlandet. De nuværende to medarbejdere, der er bosiddende på øen, deler vagterne. Der er ingen rådighedsvagt. Der skal være fokus på optimal udnyttelse af hjælpemidler og velfærdsteknologi. Der skal udarbejdes en kvalitetsstandard, som dækker serviceniveauet på Anholt. Konkret er der tale om et forringet serviceniveau for borgerne. Der vil være borgere, der ikke længere vil kunne plejes på Anholt, men som i givet fald skal tilbydes et rehabiliterende ophold på fastlandet med henblik på at genvinde ressourcer til at kunne klare sig med den tilstedeværende hjælp, eller som vil have behov for at flytte til fastlandet. Selv om opgaverne kan løses inden for arbejdstiden, vil der stadig kunne opstå situationer, hvor der er brug for to medarbejdere. Lønudgifter til to personer, inkl. afløsning og udgifter til bolig (forbehold for den konkrete forhandling) er som følger: Beløb Fast løn 1 sygeplejerske og 1 social og sundhedsassistent (56 timer pr. uge) Ferieafløsning 12 uger Bolig 12 uger til ferievikar Diæter 12 uger (12 x 7 x 390) I alt pr. år

187 Forslag 3 Ændret serviceniveau - 1 person tilgængelig hele døgnet. Virtuel sygepleje fra fastlandet Pleje, praktisk bistand og sygepleje ydes i døgnets 24 timer. Dækkes udelukkende af personale fra fastlandet. Der vil være mindre fleksibilitet for borgerne, idet de ikke delegerbare sygeplejefaglige opgaver skal samles på dage, hvor der er en sygeplejerske på øen. Da der ikke er mulighed for to samtidige hjælpere vil der være borgere, der ikke længere vil kunne plejes på Anholt, men som i givet fald skal tilbydes et rehabiliterende ophold på fastlandet med henblik på at genvinde ressourcer til at kunne klare sig med den tilstedeværende hjælp, eller som vil have behov for at flytte til fastlandet. Lønudgift til én person, inkl. rådighedsvagt, diæter og udgifter til bolig (forbehold for den konkrete forhandling) er som følger: Beløb Fast løn 1 person Ca. 1 månedsløn til overlapning Rådighedsvagter 128 timer pr. måned Diæter (365 x 390) Lejeudgift til bolig I alt pr. år

188 Bilag: Notat om hjemmeplejens betjening af Anholt Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 24244/13

189 Norddjurs Kommune 17. oktober 2012 Søs Fuglsang Notat om hjemmeplejens betjening af Anholt Ældreområdet har udarbejdet en kort redegørelse i forhold til serviceniveau og arbejdsvilkår for borgere og medarbejdere på Anholdt. Der er ca. 160 fastboende borgere på Anholt. Serviceniveau Der visiteres til personlig og praktisk hjælp samt sygepleje efter gældende kvalitetsstandard. Der skal i det kommende år gøres en indsats for at fremme den hverdagsrehabiliterende tilgang, som ikke har vundet indpas endnu. Borgerne har mulighed for at modtage planlagt hjælp mellem kl og Borgere med nødkald har mulighed for at tilkalde hjælp hele døgnet. Efter kl går dette nødkald til Hjemmepleje og træning øst. Såfremt hjælpen ikke kan ydes telefonisk, kontaktes den medarbejder på Anholt, som har tilkaldevagt. I 2012 har der aktuelt været 7 opkald, hvoraf 3 har afstedkommet henvendelse til rådighedsvagten på øen. Der er ikke godkendte private leverandører på Anholt. Ved behov for aflastning og træning henvises borgeren til fastlandet. Der har i enkelte situationer været behov for med kort varsel at sende en medarbejder til Anholt pga. af en borger, der krævede døgnpleje/fast vagt. Borgerne tilbydes forebyggende hjemmebesøg efter gældende regler. Hjælpemidler visiteres og leveres efter gældende standard. Der er aktuelt 14 borgere, der får hjælp fra hjemmeplejen. Antallet af borgere og visiterede ydelser har ligget forholdsvis stabilt gennem lang tid. Antal borgere Kun praktisk hjælp timer i alt pr. uge Kun personlig hjælp timer i alt pr. uge Både praktisk og personlig hjælp timer i alt pr. uge 7 4 t. 1 0,5 t. 6 4 t. og 10 min. 37 t. og 50 min. I alt I alt I alt I alt I alt 14 4 t. 0,5 t. 4 t. og 10 min. 37 t. og 50 min.

190 De 6 borgere med både praktisk og personlig pleje modtager følgende hjælp: 1 borger 17 timer og 55 min pr. uge til personlig pleje 1 borger 7 timer og 25 min pr. uge til personlig pleje 1 borger 6 timer og 10 min pr. uge til personlig pleje 1 borger 4 timer og 5 min pr. uge til personlig pleje 1 borger 1 timer og 45 min pr. uge til personlig pleje 1 borger 0,5 time pr. uge til personlig pleje. Der er 8 borgere, der modtager sygeplejeydelser. De fleste af disse opgaver ville på fastlandet være delegeret til en social- og sundhedshjælper. Visitationspraksis Afstanden til Anholt gør, at der i højere grad sker en tilpasning af ydelsen i telefonisk dialog med medarbejdere ansat på øen. Ved større ændringer besøger visitatoren borgeren i eget hjem. Visitationsafdelingen aflægger som minimum et årligt besøg, hvor alle borgere revisiteres. Alle besøg kræver overnatning på grund af færgeforbindelserne. Medarbejdere Der er 2 fastansatte medarbejdere 1 sygeplejerske og 1 social og sundhedsassistent. Begge er ansat på 37 timer pr. uge. Ved behov gøres brug af ufaglært medarbejder på øen. Der er indgået en speciel lønaftale for Anholt med FOA & DSR. Aftalen er forlænget til april På grund af de mange rådighedsvagter er arbejdsmiljøet belastet, og der er flere gange forsøgt ansættelse af en tredje medarbejder. Dette er endnu ikke lykkedes. Bl.a. på grund af udfordringer med bolig. Aftalen betyder også, at en gravid medarbejder ikke må indgå i rådighedsvagt og maks. må have en planlagt arbejdsdag på 8 timer. Der søges aktuelt såvel barselsvikar som en tredje medarbejder. På grund af bemandingen udføres totalpleje, dvs. at begge medarbejdere deltager i såvel personlig og praktisk hjælp som sygepleje. Der er dagligt en af de uddannede på vagt fra kl Herefter har vedkommende rådighedsvagt fra kl pga. nødkald. Nødkaldene om natten går i første omgang til sygeplejersken på fastlandet. Sygeplejersken visiterer og videresender udelukkende kald, der kræver handling på Anholt. Som hovedregel dækker de to medarbejdere selv kortere ferier og sygdom, men øvrig ferie, længerevarende sygdom, barsel mv. dækkes fra fastlandet eller ved ansættelse af vikar. Assistenten har orlov hver sommer, da hun driver campingpladsen. Medarbejderne deltager i mødeaktivitet i Grenaa.

191 Afløsningen kræver en del planlægning og koordinering og er omkostningsfuld dels på grund af diæter, dels på grund af, at der skal stilles møbleret bolig til rådighed. Norddjurs Kommune råder ikke over en fast bolig på øen, men forsøger at leje huse/sommerhuse. Alternativt bor afløserne på hotellet. Det har ikke været muligt at opnå fastboende rabat til færgen, så der betales fuld takst, lige som transporten på øen foregår gående eller pr. taxa. De fastansatte medarbejdere har ikke mulighed for at stille transport til rådighed. Der er en cykel til rådighed på øen. Transport Sejladsen tager 2 timer 45 til 3 timer, og foregår ikke alle ugens dage året rundt. De dage der sejles er det med en afgang fra Anholt om morgenen og en afgang fra Grenaa ved middagstid. Det er unikt sammenlignet med øvrige danske småøer. Personalet fra Grenaa kan således ikke komme over og hjem igen samme dag. Så det kræver overnatning, diæter og ekstra aflønning. Der har været eksempel på et absolut behov for tilstedeværelse, hvor der blev lejet et fly. Boligforhold Ældreområdet råder ikke over en fast bolig på øen, hvilket kunne være en økonomisk og praktisk fordel, da der ved afløsning skal stilles møbleret bolig til rådighed, og der skal være mulighed for at lave mad. Der er konstant opsøgende virksomhed i forhold til at kunne indgå langtidslejemål eller evt. købe en bolig. Der er imidlertid ikke ledige boliger på øen. Økonomi Udgiftsart Løn Husleje mv I alt Anm.: Der vil for den resterede del af 2012 være en øget udgift til afløsning, husleje og diæter Da der er få medarbejdere på Anholt, er udgifter i forbindelse med barsel og sydom meget synlige i regnskabet.

192 Bilag: Bilag til notat om hjemmeplejens betjening af Anholt Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 24245/13

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205 Bilag: Hjemmeplejen på Anholt - Skrivelse fra Anholt Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 24247/13

206 Anholt den 13. november 2012 Til udvalgsformand og udvalgsmedlemmer i Voksen- og plejeudvalget Norddjurs kommune Under den åbne dagsorden for mødet i Voksen- og plejeudvalget den 25. oktober 2012 ses, at punkt 26 omhandler orientering om hjemmeplejens betjening af Anholt. Jeg tillader mig hermed, som fag person, at fremkomme med mine betragtninger. Mit navn er Signe Hylby og jeg er hjemmesygeplejerske på Anholt. Denne funktion har jeg varetaget siden 2008, dog afbrudt at en barselsperiode fra januar 2011 til januar Varetagelse af hjemmeplejen på de danske småøer, er en udfordrende opgave da plejebehovet for borgerne vil være svingende, idet der ikke er særlig mange beboere. Jeg mener at ydelsen til borgerne må være den samme, uanset hvor i landet man bor (jeg kan forstå, at Statsforvaltningen er af en anden opfattelse). Småøerne må siges at være udkants-danmark og Anholt i særdeleshed. På Anholt bor vi ca. 160 mennesker og øen er den, geografisk mest isolerede i Danmark. Der er fire færgeafgange ugentligt, størstedelen af året og sejltiden er næsten 3 timer. Anholt kan, på den måde, ikke sammenlignes med Tunø eller andre danske øer og hjemmeplejen kan kun varetages af fastboende. På Anholt er virkeligheden, for ældre og plejetrængende, at man må klare sig i eget hjem med hjemmesygepleje/pleje. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt er man, mod sin vilje, tvunget til at fraflytte øen. For mange ældre borgere har øen været rammen om hele deres liv. Det er en stor belastning, ikke blot for den ældre eller plejetrængende, at vedkommende må forlade sit hjem, men også for de pårørende, der bliver tilbage på øen, da en fastholdelse af kontakt kræver en rejse på 3 timer, samt overnatning på fastlandet. Hvis hjemmesygepleje/pleje ikke er et tilbud vil de ældre og plejetrængende være tvunget væk fra øen langt tidligere end nu. Hjemmeplejen på Anholt koster Norddjurs Kommune penge, eller rettere, Anholt koster Norddjurs Kommune penge. Overordnet set handler det vel om, hvorvidt de danske øer skal bebos eller ej. For at forblive et velfungerende helårssamfund, må Anholt bibeholde de funktioner et lille samfund kræver. Her tænker jeg ikke bare på hjemmesygepleje, hjemmepleje, men også på læge, præst, skolelærere, pædagoger m.m. Fjerner man eksempelvis skolen, vil øen hurtigt affolkes. Tingene hænger sammen. På Anholt er der i børnehaven ansat pædagoger, på skolen ansat skolelærere og i hjemmeplejen mener jeg det bør være en sygeplejerske og en social- og sundhedsassistent der varetager opgaven for at bibeholde det faglige niveau og her er synet på og holdningen til de ældre altafgørende. Jeg mener ikke vi kan være bekendt hvis opgaverne skal varetages af ufaglærte. Borgere udskrives i dag tidligere fra hospitalerne og det kræver et vist fagligt niveau, at varetage sygeplejeopgaver efter hjemkomsten til eget hjem. Dette kan kun varetages af fagligt kvalificeret personale, som sygeplejerske og social- og sundhedsassistent. Sygepleje er, og har altid været, svær at beskrive. I mange tilfælde handler det om faglig erfaring, vurderinger og observationer i relationen med

207 borgeren. Dette mener jeg ikke kan varetages af ufaglærte. I hjemmesygeplejerskens stillingsbeskrivelse for Anholt står: at hun skal udføre akut sygepleje efter lægens ordination, heri ligger at være lægen behjælpelig i akutte situationer. Sygepleje, varetaget af en sygeplejerske, handler ikke kun om tilbuddet til de ældre borgere på øen. Der kan opstå behov for sygepleje til mennesker i alle aldre og der er således ikke kun tale om sygepleje til de ældre. Sommeren igennem har vi mange sommerhusgæster. Disse kan, i kraft af en fagligt velkvalificeret hjemmepleje, komme på ferie og modtage de samme ydelser som i hjemkommunen, ikke mindst hjemmesygepleje. Vi har igennem årene haft flere gæster med alvorlige sygdomme som krævede bistand fra hjemmesygeplejersken. Til det kommende barselsvikariat for sygeplejerskestillingen har man ansøgt om en medarbejder og således ikke en sygeplejerske. De fleste mennesker kan oplæres i forskellige sygeplejefaglige kompetencer, men det faglige overblik, de faglige vurderinger, den daglige ledelse, den sundhedsfremmende og forebyggende indsats for borgeren mener jeg, skal varetages af en sygeplejerske for, at bevare det faglige niveau. Sygeplejersken på øen skal sikre, at det sygeplejefaglige lever op til kvalitetsstandarderne, uanset hvem der udfører opgaverne, skal man kunne stole på, at sygeplejersken er med i arbejdet, så der ikke sker faglige misforståelser og fejl. Jeg mener det er et stykke arbejde der ikke kan varetages pr. telefon, man er så at sige nødsaget til at have syn på og hænder i opgaverne løbende. Det må i mine øjne også påhvile sygeplejersken, at vejlede og undervise både vikarer og hjemmeplejens øvrige personale når der kommer nye opgaver, de ikke kender. Når mennesker bliver terminalerklærede har de ret til selv at vælge hvor de vil dø. Uden en fagligt kvalificeret hjemmepleje på Anholt kan det være vanskeligt at få den pleje og omsorg man har behov for i den sidste tid. For nylig havde vi et eksempel på at lægen måtte træde til og udføre sygeplejeopgaver hos en borger der kom hjem fra sygehuset fordi der kom en ufaglært afløser (hjemmehjælper) til øen. Hvis man ser på notat om hjemmeplejens betjening af Anholt, kan man se at udgifter til afløsere er stor. Heri ligger lønomkostninger, diæter, husleje og rejseomkostninger. Vi har tidligere lokalt, kunnet fremskaffe boliger på brandstation, skolen og elværket hvorfor man er gået bort fra denne løsning vides ikke. Som supplement til notat af Søs Fuglsang (17. oktober 2012), kan jeg oplyse, at: Hjemmeplejen råder over en cykel, der bruges af afløsere. Der er p.t. adskillige sommerhuse samt minimum 2 helårshuse til salg på øen. Vi er ansat 37 timer pr. uge, men den særlige arbejdstidsaftale gør, at vores reelle arbejdstid er højere, nemlig cirka 54 timer inkl. omregnede rådighedstimer. Arbejdstidsaftalen blev, af kommunen, opsagt pr. august 2011 og siden er opsigelsen forlænget flere gange. P.t. er aftalen forlænget til ultimo marts Et forslag til løsning af de store boligudgifter, kunne være, at Kommunen købte et hus på øen, der kunne tjene som tjenestebolig for hjemmeplejen, PPR og andre kommunale medarbejdere og indgå som feriebolig i Djurslands feriefond, når den var ledig.

208 Et forslag til færgeudgifter, kunne være, at man internt i Kommunen, lod kommunens medarbejdere rejse gratis med færgen, i embedes medfør. Jeg håber mit brev vil blive behandlet positivt og jeg står gerne til rådighed for uddybninger og nærmere information. Venlig hilsen Hjemmesygeplejerske, Signe Hylby. Kopi til: Borgmester Jan Petersen Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Ældrechef Søs Fuglsang Områdeleder Ninna Thomsen Teamleder Bo Bendtsen Teamleder Anette Hjelm Anne Thomsen DSR Anholt Borgerforening

209 Bilag: Ny integrationspolitik - kommissorium Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 24418/13

210 Norddjurs Kommune 13. februar 2013 Ny integrationspolitik kommissorium For Norddjurs Kommune er det vigtigt, at flygtninge og indvandrere føler sig velkomne og hurtigt bliver i stand til at deltage i arbejds- og samfundslivet på lige fod med den øvrige del af befolkningen. En vellykket integration er et fælles anliggende, der kræver vilje og forståelse fra alle borgere i kommunen uanset etnisk og kulturel baggrund. På denne baggrund godkendte kommunalbestyrelsen i marts 2009 en integrationspolitik for Norddjurs Kommune. Politikken retter sig primært mod flygtninge og indvandrer, som pga. deres etniske og kulturelle baggrund har særligt behov for støtte. Integrationspolitikken indeholder en beskrivelse af overordnede målsætninger og konkrete indsatser på en række kommunale hovedområder som f.eks. modtagelse og boligplacering, skole- og dagtilbud, uddannelse og beskæftigelse, sundhed og omsorg samt kultur og fritid. Efterfølgende har Norddjurs Kommune udarbejdet en lang række generelle politikker, planer og kvalitetsstandarder på disse områder, som har betydning for alle kommunens borgere herunder også flygtninge og indvandrere. Integrationspolitikkens målsætninger skal i vid udstrækning tage udgangspunkt i Norddjurs Kommunes øvrige politikker og planer, og politikken skal medvirke til at sikre, at borgere med anden etnisk og kulturel baggrund kan blive omfattet af de generelle tilbud og aktiviteter for alle borgere i kommunen. Der er derfor behov for at tage den nuværende integrationspolitik op til revision, så integrationsindsatsen i højere grad kan komme til at spille sammen med og påvirke kommunens øvrige politikker og planer, og indgå som en del af de generelle aktivitets- og servicetilbud. Formål Formålet med integrationspolitikken er at skabe en overordnet ramme for Norddjurs Kommunes samlede integrationsindsats. Integrationspolitikken skal desuden udpege de områder, problemstillinger og udfordringer, der skal sættes særlig fokus på, hvis der skal skabes en vellykket integrationsindsats. Ud over at beskrive integrationsindsatsen på kommunes hovedområder, så er det vigtigt, at der i forbindelse med udarbejdelsen af politikken også bliver sat fokus på: 1

211 Samspillet mellem de konkrete indsatser på hovedområderne, så de understøtter hinanden og skaber en helhedsorienteret, målrettet og effektiv integration. Gode overgange mellem de enkelte faser i livet lige fra starten i daginstitution til overgangene til skole, uddannelse, beskæftigelse og pensionisttilværelsen. Mødet med den enkelte borger, idet gruppen af flygtninge, indvandrere og udenlandsk arbejdskraft har meget forskellige ressourcer, muligheder og behov. Det tværgående samarbejde mellem områder, afdelinger og institutioner internt i den kommunale organisation. Inddragelsen af frivillige i integrationsindsatsen. Norddjurs Kommune som arbejdsplads for medarbejdere med anden etnisk og kulturel baggrund. Muligheder for at tiltrække grupper af flygtninge, indvandrere og udenlandsk arbejdskraft med relevante ressourcer, der kan bidrage til at udvikle kommunens virksomheder og lokalsamfund. Politikken skal således sikre, at der opstilles en række nye, overordnede visioner, strategier og målsætninger, der kan danne en samlet ramme for både de nuværende og de nye tiltag, der skal medvirke til at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere med anden etnisk og kulturel baggrund i Norddjurs Kommune. Desuden skal integrationspolitikken bidrage til en mere præcis afgrænsning af målgrupperne, idet dette har stor betydning for den fremtidige prioritering af ressourcerne og den konkrete udformning af kommunens integrationsindsats og servicetilbud. Integrationspolitikken skal samtidig kunne fungere som et grundlag for de kommende års samarbejde og dialog mellem de mange interessenter på integrationsområdet, og den skal medvirke til at skabe forståelse for og afstemme forventningerne til kommunens integrationsindsats. Organisering Der nedsættes en projektgruppe, som får til opgave at udarbejde et konkret forslag til en ny integrationspolitik. Forslaget til integrationspolitikken skal forelægges til behandling i de politiske fagudvalg og kommunalbestyrelsen. Herudover får projektgruppen ansvaret for, at tilrettelægge en dialogproces med de forskellige interessenter på integrationsområdet. Projektgruppen består af: 2 repræsentanter fra myndighedsafdelingen 1 repræsentant fra socialområdet 1 repræsentant fra sundheds- og omsorgsområdet 1 repræsentant fra skole- og dagtilbudsområdet 1 repræsentant fra arbejdsmarkedsområdet 2

212 1 repræsentant fra kultur- og udviklingsafdelingen 1 repræsentant fra integrationsrådet. Myndighedschefen er formand for projektgruppen. Projektgruppen refererer til en styregruppe bestående af velfærdsforvaltningens chefgruppe, arbejdsmarkedschefen, to medarbejderrepræsentanter og en repræsentant fra integrationsrådet. Proces Projektgruppen har til opgave at sikre, at der afholdes et dialogmøde med interessenterne på integrationsområdet, hvor der drøftes visioner, strategier og målgrupper for den nye integrationspolitik. Deltagerne i dialogmødet vil være: Medlemmer af kommunalbestyrelsen Medlemmer af integrationsrådet Medlemmer af handicaprådet Medlemmer af ældrerådet Medlemmer af ungdomsrådet Medlemmer af LBR Medlemmer af frivilligrådet Repræsentanter fra Norddjurs Idrætsråd Repræsentanter fra fritidsrådet Repræsentanter fra bestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet Repræsentanter fra bestyrelsen for UngNorddjurs Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne Kommunens praksiskonsulenter Ledere og medarbejdere fra myndighedsafdelingen, socialområdet, skole- og dagtilbudsområdet, sundheds- og omsorgsområdet, arbejdsmarkedsområdet og UU samt kultur- og udviklingsafdelingen. Med udgangspunkt i drøftelserne på dialogmødet udarbejder projektgruppen og styregruppen et forslag til vision og strategier for integrationspolitikken samt et forslag til målgruppeafgrænsning. Forslagene behandles i voksen- og plejeudvalget, børne- og ungdomsudvalget samt arbejdsmarkedsudvalget, inden arbejdet med det endelige forslag til integrationspolitikken igangsættes. Det endelige forslag til integrationspolitikken for Norddjurs Kommune sendes til høring hos integrationsrådet, handicaprådet, ældrerådet, ungdomsrådet, LBR og bestyrelser, og behandles efterfølgende i de politiske fagudvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. 3

213 Tidsplan Der er følgende tidsplan for arbejdet med integrationspolitikken: 21. februar 2013 Voksen- og plejeudvalget drøfter forslag til kommissorium for det kommende arbejde med integrationspolitikken i Norddjurs Kommune. Forslaget sendes til høring i integrationsrådet, handicaprådet, ældrerådet, ungdomsrådet og kommunens øvrige politiske fagudvalg. 27. februar 2013 Børne- og ungdomsudvalget drøfter forslag til kommissorium for det kommende arbejde med integrationspolitikken i Norddjurs Kommune. Forslaget sendes til høring i integrationsrådet, handicaprådet, ældrerådet, ungdomsrådet og kommunens øvrige politiske fagudvalg. 25. april 2013 Voksen- og plejeudvalget behandler forslag til kommissorium for det kommende arbejde med integrationspolitikken i Norddjurs Kommune (inkl. høringssvar) 2. maj 2013 Børne- og ungdomsudvalget behandler forslag til kommissorium for det kommende arbejde med integrationspolitikken i Norddjurs Kommune (inkl. høringssvar) 14. maj 2013 Økonomiudvalget behandler forslag til kommissorium for det kommende arbejde med integrationspolitikken i Norddjurs Kommune 21. maj 2013 Kommunalbestyrelsen behandler forslag til kommissorium for det kommende arbejde med integrationspolitikken i Norddjurs Kommune 22. maj 2013 Styregruppen og projektgruppen nedsættes og arbejdet med integrationspolitikken igangsættes 10. juni 2013 Dialogmøde om visioner, strategier og målgrupper for integrationspolitikken 18. september 2013 Arbejdsmarkedsudvalget behandler forslag til vision og strategier for en ny integrationspolitik og et forslag til målgruppeafgrænsning 19. september 2013 Voksen- og plejeudvalget behandler forslag til vision og strategier for en ny integrationspolitik og et forslag til målgruppeafgrænsning 25. september 2013 Børne- og ungdomsudvalget behandler forslag til vision og strategier for en ny integrationspolitik og et forslag til målgruppeafgrænsning Ultimo februar 2014 Voksen- og plejeudvalget drøfter forslag til integrationspolitikken i Norddjurs Kommune. 4

214 Forslaget sendes til høring i integrationsrådet, handicaprådet, ældrerådet, ungdomsrådet, LBR, bestyrelser og kommunens øvrige politiske fagudvalg. Ultimo februar 2014 Børne- og Ungdomsudvalget drøfter forslag til integrationspolitikken i Norddjurs Kommune. Forslaget sendes til høring i integrationsrådet, handicaprådet, ældrerådet, ungdomsrådet, LBR, bestyrelser og kommunens øvrige politiske fagudvalg. Ultimo februar 2014 Arbejdsmarkedsudvalget drøfter forslag til integrationspolitikken i Norddjurs Kommune. Forslaget sendes til høring i integrationsrådet, handicaprådet, ældrerådet, ungdomsrådet, LBR, bestyrelser og kommunens øvrige politiske fagudvalg. Ultimo april 2014 Ultimo april 2014 Ultimo april 2014 Medio maj 2014 Ultimo maj 2014 Voksen- og plejeudvalget behandler forslag til integrationspolitikken i Norddjurs Kommune (inkl. høringssvar) Børne- og ungdomsudvalget behandler forslag til integrationspolitikken i Norddjurs Kommune (inkl. høringssvar) Arbejdsmarkedsudvalget behandler forslag til integrationspolitikken i Norddjurs Kommune (inkl. høringssvar) Økonomiudvalget behandler forslag til integrationspolitikken i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen behandler forslag til integrationspolitikken i Norddjurs Kommune Dok.nr

215 6

216 Bilag: Forslag til anvendelse af budgetudvidelse på handicapog psykiatriområdet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28376/13

217 Budgetudvidelse på handicap- og psykiatriområdet I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det besluttet at afsætte et årligt beløb på 0,8 mio. kr. til en styrkelse af indsatsen på handicap- og psykiatriområdet. Voksen- og plejeudvalget havde på sit møde den 19. december 2012 en indledende drøftelse af, hvordan budgetudvidelsen skal anvendes. Voksen- og plejeudvalget pegede i den forbindelse på følgende emner, som der skulle arbejdes videre med: Anskaffelse af velfærdsteknologi på handicap- og psykiatriområdet og uddannelse af medarbejdere i brugen af teknologien Åbent værested for socialt udsatte Kompetenceudvikling af medarbejdere på handicap- og psykiatriområdet Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for årige Pulje til tilskud til dækning af udgifter til ledsagelse af brugere i forbindelse med ferier Sundere liv i psykiatrien Styrkelse af den forebyggende indsats på handicap- og psykiatriområdet Bostøtte i forbindelse med opstart af nyt STU-kollegium Bostøtte målrettet til de mest udsatte grupper. Med udgangspunkt i voksen- og plejeudvalgets drøftelser er der udarbejdet følgende forslag til anvendelse af puljemidlerne: Bostøttetilbud i STU-kollegium I forbindelse med opstarten af det nye STU-kollegium foreslås det, at der tilknyttes en fast bostøttenormering på ca. 0,5 fuldtidsstilling Overslagsår kr kr.

218 Normeringen vil kunne medvirke til at styrke det sociale liv på kollegiet og gøre det muligt at forbedre mulighederne for i tæt samarbejde med Ravnholtskolen at gennemføre en systematisk botræning, så de unge bedre bliver i stand til at bo i egen bolig efter endt uddannelse. Feriepulje Det foreslås, at der afsættes et puljebeløb, som institutioner på handicap- og psykiatriområdet har mulighed for at ansøge mhp. at kunne afholde udgifter ledsagelse af beboere i botilbud, når disse skal på ferierejser. Styrkelse af sundhedstilstanden for borgere med psykiatriske lidelser Det kan konstateres, at borgere med psykiatriske lidelser har en betydelig dårligere sundhedstilstand og en lavere gennemsnitlig levetid end befolkningen som helhed. Det foreslås, at der afsættes midler til en længerevarende indsats for at opnå en styrkelse af sundhedstilstanden. Dette kan f.eks. være i form af tilbud om forebyggende sundhedsbesøg og løbende opfølgning på behandling og brug af medicin samt kompetenceudvikling af medarbejdere på handicap- og psykiatriområdet, så de bliver i stand til at medvirke til en styrkelse af sundhedsindsatsen. Hvis der afsættes midler til en styrket sundhedsindsats, skal der efterfølgende udarbejdes et konkret forslag til tilbuddets indhold og gennemførelse. Forslaget skal behandles i voksen- og plejeudvalget inden opstart. Opfølgning på misbrugsbehandling For at udgå tilbagefald og manglende resultater/effekt efter endt misbrugsbehandling foreslås det, at den opfølgende indsats efter endt behandling styrkes. Dette vil kræve en tværgående og koordineret indsats på kr kr kr kr kr kr.

219 tværs af sagsbehandling og tilbud i myndighedsafdelingen, på arbejdsmarkedsområdet, på socialområdet mv. Indsatsen vil kunne medvirke til at reducere den stigende efterspørgsel efter behandlingstilbud, som Misbrugscentret pt. oplever. Hvis der afsættes midler til en styrket opfølgningsindsats efter endt misbrugsbehandling, skal der udarbejdes et konkret forslag til, hvordan indsatsen skal tilrettelægges. Forslaget skal behandles i voksen- og plejeudvalget inden opstart. I alt kr kr.

220 Bilag: Svarskrivelse fra Social- og Integrationsministeriet vedr. afslag på ansøgning om tilskud til frivilligcenter Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22801/13

221

222 Bilag: VPU bilag til budgetopfølgning pr. ult. januar Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22644/13

223 Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2013 for voksen- og plejeudvalget Samlet oversigt (1.000 kr.) Oprindeligt budget Tillægsbevillinger* Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse** Forventet tillægsbevillingsbehov Drift Anlæg * Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes i bilag til budgetopfølgningen ** - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Drift Områder indenfor servicerammen: (1.000 kr.) Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forbrug ultimo januar 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse* Sundheds- og omsorgsområdet Socialområdet Myndighedafdelingen I alt * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Effekten på kommunens serviceramme er: (1.000 kr.) 2013 Tillægsbevillinger på voksen- og plejeudvalget med effekt på kommunens samlede serviceramme 0 Afvigelse indenfor servicerammen 0 Ialt 0 Sundheds- og omsorgsområdet På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede budget på sundheds- og omsorgsområdet overholdes i 2013 (se dog opmærksomhedspunker nedenfor). 1

224 Socialområdet På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede budget på socialområdet overholdes i Myndighedsafdelingen På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede budget på myndighedsafdelingens område overholdes i Områder udenfor servicerammen: (1.000 kr.) Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forbrug ultimo januar 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse* Sundheds- og omsorgsområdet Myndighedafdelingen Sikringsområdet I alt * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Sundheds- og omsorgsområdet På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede budget på sundheds- og omsorgsområdet overholdes i Myndighedsafdelingen På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede budget på myndighedsafdelingens område overholdes i Sikringsområdet På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede budget på sikringsområdet overholdes i

225 Opmærksomhedspunkter Sundheds- og omsorgsområdet Der er ingen afklaring på hvilke økonomiske konsekvenser, det har, at regionen overtager udlevering af høreapparater, da ordningen ikke er faldet på plads endnu. Det øgede forbrug vedrørende kørselsudgifter med Skjern Bilen er stadig ikke helt afklaret. Borgerne bliver udskrevet fra sygehusene tidligere, end de er blevet før. Det øger omfanget af aktiviteter på sundheds- og omsorgsområdet. Der følges nøje op på forbruget til de øgede aktiviteter. Der er fortsat registreringsproblemer på Regionshospitalet Randers. Dette bevirker, at der er regninger vedrørende aktiviteter i 2012, der endnu ikke er modtaget. Omfanget er forsat usikkert, men udgiften forventes at være i samme størrelsesorden, som de 6,4 mio. kr., der var i mindreforbrug på området i Hvis registreringsproblemerne på Regionshospitalet Randers bliver løst så Norddjurs Kommune fremover vil modtage regninger rettidigt, kan udgiften til aktiviteter vedrørende 2012 medføre, at der vil opstå et merforbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering i Der vil i 2013 blive arbejdet videre med implementering af politikken til forebyggelse af sygehusindlæggelser herunder genindlæggelser. Samtidig vil der være øget fokus på muligheden for at anvende midlertidige boliger på plejecentrene til erstatning for sygehuspladser. Udgiften til vederlagsfri fysioterapi har været stigende i 2012 og stigningen forventes at fortsætte i Myndighedsafdelingen I myndighedsafdelingen verserer en række uafklarede ankesager, der vedrører spørgsmålet om hvem der er betalingskommune. 3

226 Anlæg (1.000 kr.) Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forbrug Forventet ultimo januar regnskab Afvigelse* Voksen- og plejeområdet I alt * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Anm.: Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag. Der forventes ingen overskridelse af anlægsbudgettet i Det bemærkes, at byggerierne i ældrebolighandlingsplanen ikke er indregnet i tabellen. 4

227 Bilag: Bilag vedr. anlæg - budgetopfølgning januar Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 24324/13

228 Anlægsbudget ult. januar 2013 Forventet forbrug 2013 Forbrug januar Korr. budget forventet afvigelse Budget februar Budget marts Budget 2. kvartal Budget 3. kvartal Budget 4. kvartal UdvalProjekt nr Projekt ØKU XA Projekt Åbyen XA Arealerhvervelser XA Byggemodning, pulje XA Indtægter boligformål jordforsyning XA Indtægter erhvervsformål jordforsyning XA Reserve Real Dania projekter XA Fuglsang/ Hessel, vejanlæg XA Hestehaven, færdiggørelse af stamvej ØKU Total BU XA Børnebyer Rougsø- og Toubroskolen XA It-folkeskolen XA Overbygning Auning XA Overbygning Søndre Skole XA Energiforanstaltninger Anholt Skole XA Ung Norddjurs Allingåbroskolen XA Børnehave Glesborg XA Ny daginstitution (Østre Skole) XA Ny daginstitution (Auning) XA Daginstitution i Allingåbro XA It-dagtilbudsområdet XA Totalrådgivning helhedsplanen BU Total KUU XA P-plads ved Grenaa Idrætscenter XA Ørsted Rideklub XA Ungdomsunivers - fysisk anlæg XA Udstillingsfacilit. Anholt Havmøllepark KUU Total MTU XA Bygningsrenoveringspulje XA Indsats vedr. tomme boliger XA Indsats tomme boliger XA Indsats tomme boliger XA Salg 2013 sommerhusområde vest Grenaa XA Stiprojekt Allingåbro - Ørsted XA Omfartsvej nord for Grenaa XA Cykelsti pulje Auning -Ø. Alling -Tårup XA Cykelpendler pladser XA Hovedgaden i Allingåbro omlægning XA Kystsikring Anholt XA Legepladser, kommunale og v. institution MTU Total VPU XA STU-kollegium XA Nyt Aktivitetscenter Ørsted XA Varmtvandsbassin VPU Total Hovedtotal

229 Bilag: Tillægsbevillinger januar Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 24057/13

230 Specifikation af korrektioner til Voksen- og plejeudvalget's drift- og anlægsrammer pr Der er i 2013 givet følgende tillægsbevillinger til henholdsvis drift og anlæg: Beslutningsdato i KB (i kr.) Effekt på kommunens samlede serviceramme (sæt X) Indenfor servicerammen Driftsområdet Udenfor servicerammen Anlægsområdet Oprindeligt budget Korrektioner: Budgetopflg. okt sagnr.2 - hjælpemiddelområdet Budgetopflg. okt sagnr.2 - servicejob -226 Samlet korrektion Korr. budget Korrektioner med effekt på kommunens samlede serviceramme: 0 kr.

231 Bilag: Kvartalsvis opgørelse sundheds- o g omsorgsområdet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23860/13

232 Ældreområdet Magtanvendelse Kvartalsvis opgørelse over indberetninger År 2012

233 Vejledning til oversigten: Hver kolonne viser de antal indberetninger der er godkendt indenfor et kvartal. Tallene kan ikke lægges sammen vertikalt, da der fra det ene kvartal til det næste, kan være godkendte magtanvendelser der er bortfaldet. Oversigten viser derfor alene, hvor mange indberetninger der eksisterer indenfor det givne kvartal. 125 Pejle og alarmsystemer, godkendes ikke længere, hvis borgeren ikke aktivt modsætter sig det. Områdelederen for visitationen orienteres, når der etableres et pejle eller alarmsystem, og følger udviklingen på området. Den sidste kolonne, akut fastholdelse, er enkeltstående tilfælde som er uopsættelige eller foretaget i nødværge. Dorthe Milthers Områdeleder Visitations- og hjælpemiddelafdelingen

234 Fastholdelse omsorgspligten 126 a Ældreområdet Oversigt godkendte magtanvendelser i 2012 Tilbageholdelse i bolig 127 Beskyttelsesmidler 128 Personlig alarm og Pejlesystemer, uden Borgerens accept 125 Sted 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Møllehjemmet Bakkely Farsøhthus Glesborg Fuglsanggården Violskrænten Digterparken Hjemmepleje øst Hjemmepleje vest I alt Oversigt over magtanvendelser i 2012, der ikke skal godkendes Personlig alarm og pejlesystemer 125 Akut fastholdelse 126 Sted 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Møllehjemmet Bakkely Farsøhthus Glesborg Fuglsanggården Violskrænten Digterparken Hjemmepleje øst Hjemmepleje vest I alt

235 Bilag: Kvartalsvis opgørelse handicap- og psykiatri Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 25024/13

236 Kommunale tilbud: Handicap- og psykiatriområdet. Oversigt over indberettede magtanvendelser i 2012: Akut fastholdelse Ikke forud godkendt magtanvendelse. Eksempelvis personlig alarm og pejlesystem kvt 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt. Godkendte magtanvendelser. Eksempelvis døralarm. Andre tilfælde af magtanvendelse som ikke er beskrevet i Serviceloven. Eksempelvis nødværge. 10/17850 I alt: 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Skovstjernen Rougsø Bo- og Aktivitetscenter 2 2 Auning Bo- og Aktivitetscenter Kærvang Dolmerhave Nyvang Skovvang Rusmiddelcenter 1 1 Ålunden 1 1 Team Nærheden 1 1 Mellemgården 1 1 Voldby Plejehjem 1 1 Rougsø Bo- og Aktivitetscenter 1 1 Ravnholtskolen 1 1 Regions tilbud: Sct. Mikkel 2 2 Nørholm kollegiet 4 4 Pilebakken 1 1

237 Sødisbakke 1 1 Granbakken Åbrinken Tangkær Private tilbud: Tilsynet har følgende kommentarer til indberetningerne for 4. kvartal: Der har været en markant stigning af akutfastholdelse, hvor tilsynet efterfølgende ikke har ku godkende det pædaggiske skøn der lå forud for magtanvendelsen. Tilsynet har fortsat fokus på indberetningerne og sagsbehandlingen.

238 Bilag: Statistik - sundheds- og omsorgsområdet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 21. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22734/13

239 ÆLDREOMRÅDET Statistik 2013 Hjemmehjælp Sundhed og Omsorg 1. februar 2013 Indledning. 1 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa

240 Statistikken viser antal borgere der modtager hjemmehjælp og antal timer der ydes hjemmehjælp, fordelt på praktisk hjælp og personlig pleje. Herudover indeholder statistikken antal borgere, der modtager hjælp efter 95 og hvor mange timer der er bevilget. Statistikken aflæses den første dag i hver måned. Status er derfor et situationsbillede på den dato, hvor statistikken er trukket. 1. Antal borgere der modtager hjælp 2. Praktisk hjælp antal timer pr. uge Måned Hjemmeplejen Vest Hjemmeplejen Øst Privatplejen Øst Privatplejen Vest Kristiane Madsen 95 Ialt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Måned Hjemmeplejen Vest Hjemmeplejen Øst Privatplejen Øst Privatplejen Vest Kristiane Madsen 95 Ialt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa 2

241 December 3. Personlig pleje antal timer pr. uge. 4. I alt antal timer pr. uge til praktisk bistand og personlig pleje. Måned Hjemmeplejen Vest Hjemmeplejen Øst Privatplejen Øst Privatplejen Vest Kristiane Madsen 95 Ialt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Måned Hjemmeplejen Vest Hjemmeplejen Øst Privatplejen Øst Privatplejen Vest Kristiane Madsen 95 Ialt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli * August* September* Oktober November December * heraf feriegæster i alt: Hjemmepleje øst Timer / borgere Hjemmepleje vest Timer / borgere juli 3 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa

242 august september Dato: 1. Januar 2013 Statistik for praktisk hjælp og personlig pleje - Uge Gruppe Antal borgere Praktisk hjælp Personlig pleje I alt i gruppen Timer/uge Timer/uge Timer/uge Vest Allingåbro :43 419:01 471:44 Vest Allingåbro :52 351:37 402:29 Vest Allingåbro SP 28 8:36 115:27 124:03 Vest Auning 1 1 0:10 0:10 Vest Damhuset 24 5:18 119:15 124:33 Vest Glesborg :38 246:55 284:33 Vest Glesborg :20 294:46 329:06 Vest Rengøring 0:00 Privat hjælper 0:00 I alt område Vest : : :41 Øst Anholt 13 7:55 42:15 50:10 Øst Fuglsang 60 22:51 219:30 242:21 Øst Hede :48 141:28 171:16 Øst Hede :52 230:34 258:26 Øst Land 61 21:13 223:43 244:56 Øst Midtby :52 183:07 227:00 Øst Posthaven 48 18:10 154:08 172:19 Øst Viol :08 246:05 274:13 Øst Viol :21 132:44 158:06 Privat hjælper 0:00 I alt område Øst : : :50 I alt Hjemmeplejen Øst + Vest : : :32 Øvrige: Privatplejen Vest 11 5:30 0:45 6:15 Privatplejen Øst :20 7:27 70:47 Kristiane Madsen i Vest 3 0:55 0:55 Norddjurs :00 335:00 342:00 I alt øvrige :45 343:12 419:57 0:00 4 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa

243 I alt Norddjurs : : :29 Dato: 1. Februar 2013 Statistik for praktisk hjælp og personlig pleje - Uge Gruppe Antal borgere Praktisk hjælp Personlig pleje I alt i gruppen Timer/uge Timer/uge Timer/uge Vest Allingåbro :05 361:28 411:33 Vest Allingåbro :54 306:42 353:36 Vest Allingåbro SP 27 8:18 115:32 123:50 Vest Auning 1 0:00 Vest Damhuset 25 3:33 105:35 109:08 Vest Glesborg :26 233:50 272:16 Vest Glesborg :29 290:56 325:25 Vest Rengøring 0:00 Privat hjælper 0:00 I alt område Vest : : :48 Øst Anholt 13 7:55 46:55 54:50 Øst Fuglsang 61 23:21 267:04 290:25 Øst Hede :00 91:18 118:18 Øst Hede :57 269:14 298:11 Øst Land 57 16:25 175:38 192:03 Øst Midtby :19 277:17 317:37 Øst Posthaven 47 17:40 137:18 154:59 Øst Viol :06 271:25 299:31 Øst Viol :14 110:49 136:03 Privat hjælper 0:00 I alt område Øst : : :00 I alt Hjemmeplejen Øst + Vest : : :48 Øvrige: Privatplejen Vest 10 5:30 5:30 Privatplejen Øst :54 7:27 69:21 Kristiane Madsen i Vest 3 0:55 0:55 Norddjurs :00 346:00 353:00 I alt øvrige :19 353:27 428:46 0:00 5 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa

244 I alt Norddjurs : : :34 6 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 21. marts 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf Krogh

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget REFERAT

Voksen- og plejeudvalget REFERAT Voksen- og plejeudvalget REFERAT Sted: Gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 24. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Farsøhthus Plejecenter, I.P. Farsøhts Alle 4, 8961 Dato: Torsdag den 7. marts 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Svend Erik Christiansen (formand)

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Afbud fra Berit Byskov (suppleant for Olaf Krogh Madsen) Dato: Torsdag den 7. marts 2013 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 24. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 11. januar 2017 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ørum Bo- og Aktivitetscenter Dystrupvej 4 i Ørum Dato: Onsdag den 1. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Gl. Estrup Randersvej 2-4 i Auning. Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 01/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 12. januar 2012 Start kl. : 15:30 Slut kl. : 17:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Ældrerådet

BESLUTNINGSREFERAT. Ældrerådet Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 05/2012 Sted : Plejecenter Violskrænten, Violskrænten 13, 8500 Grenaa. Tlf. 89 59 24 33 Dato : 10. maj 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Svend Erik

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. marts 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 31. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:45 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Dronningens Ferieby Dronningens Ferieby 1 i Grenaa Dato: Torsdag den 14. januar 2016 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fælleshuset i Holbæk Efter udvalgsmødet afholdes der informationsmøde om flygtninge i Holbæk Forsamlingshus kl. 17.00-18.30. Dato: Tirsdag den 5. april

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune 17. august 2012 ANC Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012 Torsdag den 26. januar, kl. 14.00-18.00 Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af forslag til høringssvar til Region

Læs mere

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O)

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O) Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 06/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa, Mødelokale 3 Dato : 11. juni 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 i Glesborg BEMÆRK: Mødet starter med indvielse af Cafe Grenaa, Markedsgade 2 i Grenaa Dato: Tirsdag den 31. januar 2017 Start kl.:

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 i Glesborg BEMÆRK: Mødet starter med indvielse af Cafe Grenaa, Markedsgade 2 i Grenaa Dato: Tirsdag den 31. januar 2017

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grønnegården, Violskrænten 10 i Grenaa Mødet forsætter i gæstekantinen på rådhuset Dato: Tirsdag den 23. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer:

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Østergade 36, Grenaa Dialogmøderne afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Dato: Tirsdag den 29. april 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer:

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010 Norddjurs Kommune 17. januar 2010 KKN Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010 Torsdag den 14. januar, kl. 13.00-17.00 Mødet afholdes i mødelokale 19 (lokale 101) på rådhuset i Grenaa Torsdag den

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 136, rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 15. december 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 13/2010 Sted : Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Niels

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens Vej 4 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 29. september 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L)

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Østergade 36 i Grenaa Dato: Tirsdag den 3. januar 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 10. december 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Hjælpemiddelcentralen Kalorievej 4 i Grenaa Dato: Torsdag den 9. februar 2017 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Anna Lund Hansen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Sygehusvej 12, Grenaa Rådssalen på rådhuset i Grenaa (kl. 15-18) Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 10. september 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. november 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

DAGSORDEN. Frivilligråd

DAGSORDEN. Frivilligråd Frivilligråd DAGSORDEN Møde nr. : 03/2011 Sted : Mødelokale 15, administrationsbygningen i Allingåbro Dato : 22. august 2011 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12:00 Medlemmer Jens Holst (Formand) Knud Rasmussen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 12. juni 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 16. januar 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl. 14.00 15.00

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Sted: Ebeltoft Rådhus Dato: Onsdag den 13. marts 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådhuset, Grenaa Mødelokale i Jobcentret Dato: Tirsdag den 4. februar 2014 Start kl.: 16:10 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Projektbeskrivelse og kommissorium

Projektbeskrivelse og kommissorium Projektbeskrivelse og kommissorium Begrebsafklaring: Demens er en alvorlig hjernesygdom, som ikke kan kureres, men med den rette støtte, hjælp og behandling kan borgere med en demenssygdom leve et aktivt

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 11. september 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Preben Jahnsen Dagsorden: 1. Velkomst

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Referat fra Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde

Referat fra Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde Referat fra Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde Dato: 5. februar 2014 Tid: Kl. 16.00 18.00 Sted: Østergade 36, Grenaa Kommunalt Lægeligt Udvalg Navn: Thyge Traulsen, praktiserende læge Søren Dujardin, praktiserende

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Juni 2013 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Handicaprådet Beslutningsprotokol

Handicaprådet Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol 17-09-2015 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads Afbud fra: Mia Schmidt Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:15 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 14. november 2013 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Handicaprådet - arbejdsplan 2. halvår halvår 2011

Handicaprådet - arbejdsplan 2. halvår halvår 2011 Torsdag den 26. august Høringsfrist 30. august. På VPU s møde 9. september Høring af forslag til revideret kvalitetsstandard for praktisk bistand og pleje mv. Høring af forslag til revideret kvalitetsstandard

Læs mere