Årsberetning 2011 INDHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2011 INDHOLD"

Transkript

1

2 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 7 Hoved- og nøgletal 9 Kommunens årsregnskab 2011 Anvendt regnskabspraksis 10 Driftsregnskab regnskabsopgørelse (Kontoopdelt) 14 Driftsregnskab regnskabsopgørelse (udvalgsopdelt) 15 Balance 16 Noter til årsregnskab og balance 18 Sektorbeskrivelser Skatter og generelle tilskud Økonomiudvalget Skole- og dagtilbudsudvalget 48 Børne- og familieudvalget 53 Socialudvalget 55 Sundhedsudvalget 61 Arbejdsmarkedsudvalget 66 Teknik- og miljøudvalget 73 Kultur- og Fritidsudvalget 77 Plan- og Trafikudvalget 81 Beredskabskommissionen 83 Anlægsinvesteringer 84 Jordforsyningen 100 Renter og nettolåneoptagelse - økonomiudvalget 103 Omkostningskalkulation ved personlig og praktisk bistand 104 Bevillingsoversigt 105 2

3 Kommuneoplysninger Kommune Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Telefon: Telefax: Hjemmeside: Regnskabsår: 1. januar december Byrådet Tove Larsen (A), borgmester Fra 1. januar Susanne Beier (V) Svend Hansen Tarp (A) Hans Henrik Philippsen (V) Helga Nørgaard (A) Tim Wulff (V) Povl Kylling Petersen (A) Ejler Schütt (O) Karsten Meyer Olesen (A) Thomas Andresen (V) Poul Solberg Hansen (A) Jørn Ulrik Larsen (F) Hans Philip Tietje (V) Erwin Andresen (S) Christian Panbo (A) Jan Riber Jakobsen (C) Dorte Soll (A) Kirsten Nørgaard Christensen (V) Jan Toft Jensen (A) Karina T. Rogat (V) Jørgen Witte (A) Gert Larsen (V) Else Gehrke Hansen (A) Philip Tietje (V) Folke G. Kryger (A) Mette Hørlück (V) Kurt Andresen (S) Frede Rahr Petersen (A) Bent Sørensen (V) Gert Nordklitgaard (A) Signe Bekker (UFP) Kommunaldirektør Niels Johannesen Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Englandsgade 25, 5100 Odense C. 3

4 Borgmesterens forord Regnskabet endte i plus Aabenraa Kommune fortsætter den positive økonomiske tendens fra 2010 i regnskabet. Regnskabet viser et overskud på den ordinære drift på 100 mio. kr. For første gang siden kommunalreformen overholder kommunen det oprindelige budget vedrørende serviceudgifterne. Regnskabet viser således, at der er brugt 26 mio. kr. mindre på servicedriftsudgifterne end det oprindelige budget lød på. Kommunen undgår dermed at skulle betale en straf til staten. Ved udgangen af 2011 var kommunens kassebeholdning på 19,9 mio. kr. mod minus knap 9 mio. kr. ved udgangen af Der er stadig et behov for at styrke kassebeholdningen, men det går den rigtige vej. Der er dog stadig plads til forbedring i kommunens økonomi. Regnskabet for overførselsområdet udviser et betydeligt merforbrug på blandt andet sygedagpenge og ledighedsydelse. Området er nu ved at blive analyseret af KL, blandt andet med henblik på, at kommunen også her overholder budgetterne fremover. På anlægsområdet forholder det sig lige omvendt. Her mangler der at blive brugt ca. 22 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det er dog stadig et højt anlægsniveau set i forhold til de tidligere 4 år. I 2011 har Aabenraa Kommune brugt i alt 92 mio. kr. på anlæg blandt andet på vejanlæg, skoler og institutioner for ældre og handicappede. Aabenraa, den 28. marts 2012 Borgmester Tove Larsen 4

5 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d. 20. marts 2012 aflagt årsregnskabet for 2011 for Aabenraa Kommune til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revision. Aabenraa, den 28. marts 2012 Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Stabsdirektør Tom Ahmt 5

6 Revisionspåtegning Kommunens eksterne revision skal i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskabsvæsen, revision m.v. senest den 15. august 2012 forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning. Årsregnskabet med revisionspåtegning vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. 6

7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget Hovedtallene i Aabenraa Kommunes regnskab for 2011 kan opstilles således: Oprindeligt Budget 2011 Tillægsbe villing 1 Overført fra 2010 Omplac ering 2 Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse Ansøg overførsel til 2012 Skatter og generelle tilskud Driftsudgifter i alt Driftsresultat Renteudgifter netto i alt Resultat af ordinær drift Anlægsvirksomhed i alt Jordforsyning netto i alt Resultat Nettolåneoptagelse Finansforskydninger Påvirkning kassebeholdning indtægt/merforbrug/overførsel til 2012 / - udgift/mindreforbrug/lån af budget 2012 Resultatet af den ordinære drift viser i 2011 et overskud på 100,1 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 86,8 mio. kr. (korrigeret budget). Der er i forbindelse med regnskabsafslutningen godkendt en overførsel til næste års budget vedrørende overførte driftsbevillinger på 4,0 mio. kr., hvilket er 5,4 mio. kr. mere end sidste år. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til driften på netto 57 mio. kr. De største tillægsbevillinger er givet til følgende områder: 34 mio. kr. til overførselsudgifter (primær aktivering, ledighedsydelse, sygedagpenge) 15 mio. kr. til regulering af det fra staten udbetalte beskæftigelsestilskud for regnskabsåret Beskæftigelsestilskuddet skal medfinansiere kommunens udgifter til de forsikrede ledige (ledige A-kasse medlemmer). 7 mio. kr. til anbringelsesområdet (børn og unge) 4 mio. kr. til den aktivitetsbestemte medfinansiering (kommunens medfinansiering af regionens udgifter til sygehusdrift) Aabenraa Kommunes likvide aktiver er i 2011 blevet forbedret med ca. 28 mio. kr. Årets overskud bidrager med 10 mio. kr. Hertil fratrækkes en nettolåneafdrag på 4,3 mio. kr. Fra finansforskydninger er likviditeten pr. 31. december blevet forbedret med ca. 22 mio. kr. De væsentligste årsager hertil er Forsyningens afdrag på deres gæld til kommunen (5,5 mio. kr.) 1 Tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen 2 Indeholder også omplaceringer mellem de enkelte udvalg 7

8 Nettofrigivelse af deponerede midler (uforbrugte kvalitetsfondsmidler (4,4 mio. kr.) En forøgelse af den kortfristede gæld til staten vedrørende forskudsrefusioner på sociale ydelser (9 mio. kr.) 8

9 Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i kr. Regnskab 2011 Regnskab 2010 Regnskab 2009 Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsområderne (selskabsgjort pr. 1. januar 2010 ARWOS) Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt Stigningen fra 2009 til 2010 skyldes registrering af den indre værdi i forsyningsselskabet ARWOS Holding A/S Omsætningsaktiver i alt Balance, passiver Egenkapital Stigningen fra 2009 til 2010 skyldes registrering af den indre værdi i forsyningsselskabet ARWOS Holding A/S Hensatte forpligtigelser (Tjenestemandspensioner og arbejdsskadeerstatninger) Likvide beholdninger (kassekredit/obligationsbeholdning) Langfristet gæld - heraf gæld vedr. ældreboliger (brugerbetalte) Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) (kassekredit/obligationsbeholdning) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld ekskl. ældreboliger (kr.) Skatteudskrivning Beskatningsgrundlag pr. indbygger (hele kr.) Landsgennemsnit kr Udskrivningsprocent kommuneskat 25,4 25,4 25,4 Grundskyldspromille 18,9 18,9 18,9 Indbyggertal pr. 31. december

10 Kommunens årsregnskab 2011 Anvendt regnskabspraksis Aabenraa Kommunes årsregnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts- anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til kasse- og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet. God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget og Regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Driftsregnskab Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden. Supplementsperioden er fastsat til den 15. januar. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Aktivering af anlægsaktiver og afskrivninger herpå registreres direkte på kommunens status med modpost på egenkapitalen. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 10

11 Ikke operative aktiver som f.eks. arealer til rekreative, natur- beskyttelses- eller genopretningsformål samt infrastrukturelle aktiver som f.eks. veje værdiansættes ikke. Der foretages ikke afskrivning på følgende aktiver Grunde Grunde og bygninger til videresalg Aktiver under opførelse Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før den 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Grunde og bygninger overtaget fra det tidligere Sønderjyllands Amt er optaget til værdien ifølge den endelige delingsaftale for Sønderjyllands Amt. Øvrige materielle anlægsaktiver Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver til en værdi under kr. afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelser, mens vedligeholdelsesudgifter anses som driftsudgifter. Forbedringsudgifter i form af renoveringer, tilbygninger og udvidelser registreres sammen med det oprindelige aktiv eller opføres særskilt i anlægskartoteket. Hvorvidt renoveringen, tilbygningen eller udvidelsen registreres særskilt eller sammen med det oprindelige aktiv, afhænger af, om tilgangens afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil. Afskrivningernes størrelse Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Aktiver Forventet brugstid Bygninger Rådhuse administrationsbygninger m.v. Skoler, sociale institutioner, daginstitutioner, ældreboliger m.v år år Tekniske anlæg, maskiner og større specialudstyr Tekniske anlæg, maskiner og større specialudstyr Transportmidler 5-15 år 5-8 år Inventar Kontorinventar IT og andet kommunikationsudstyr 3-5 år 3-5 år 11

12 Finansielt leasede materielle anlægsaktiver Årsberetning 2011 Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse. Op- og nedskrivninger Der sker indregning af op- og nedskrivninger, når der sker en objektiv konstaterbar hændelser, der resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet. Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal være væsentlig. Ejerandele i forsyningsselskabet Byrådet godkendte den 23. juni 2010 den endelige selskabsdannelse af forsyningsområderne. Den etablerede forsyningskoncern består af følgende selskaber Arwos Holding A/S, som er 100 % ejet af Aabenraa Kommune, samt selskaberne Arwos Vand A/S, Arwos Spildevand A/S, Arwos Affald A/S, Arwos Deponi A/S og Arwos Service A/S, der alle er ejet af holdingselskabet. Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsregler skal kommunerne registrere deres ejerandel i selskaber til den indre værdis metode, d.v.s. til en værdi svarende til Aabenraa Kommunes andel af selskabets egenkapital. Fysiske aktiver til salg Byggegrunde optages i anlægskartoteket til den forventede salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Egenkapital Egenkapitalen opdeles i følgende Modpost for takstfinansierede anlægsaktiver (forsyningsvirksomheder) Modpost for selvejende institutioners anlægsaktiver Modpost for skattefinansierede anlægsaktiver Balancekontoen (den finansielle egenkapital) De tre førstnævnte konti anvendes som modkonti i relation til anlægsaktiverne, mens balancekontoen modsvarer årets samlede drift, anlæg og finansiering, samt eventuelle afskrivninger af tilgodehavender og værdireguleringer. 12

13 Tjenestemandspensionsforpligtigelsen Årsberetning 2011 Pensionsforpligtigelsen over for overenskomstansatte medarbejdere er afdækket via pensionsforsikringer. Dette gælder dog ikke altid eller i fuldt omfang for tjenestemænd. For tjenestemænd foretages der en aktuarmæssig opgørelse af denne forpligtigelse hvert 5. år. Pensionsforpligtigelsen er senest beregnet pr. 31. december Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bestemt, at opgørelsen af forpligtigelsen er baseret på en pensionsalder på 62 år og en opgørelsesrente på 2 %. Forpligtigelsen reguleres hvert år over egenkapitalen med forskellen mellem de udbetalte tjenestemandspensioner og en yderligere henlæggelse på 20,3% af årets samlede lønudbetaling til tjenestemændene. Reguleringen sker direkte på status med modpost på egenkapitalen. Feriepengeforpligtigelsen Feriepengeforpligtigelsen til fastansatte medarbejdere er beregnet pr. 31. december 2011 og forskydningen i forhold til 2010 er registreret direkte på kommunens status med modpost på kommunens egenkapital. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen tegner et billede af, hvor likviditeten kommer fra, og hvad den er anvendt til. Opgørelsen viser kommunens pengestrøm i året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året samt årets forskydninger i likvider samt beholdningen primo og ultimo. Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Indenrigs- og Sundhedsministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning. 13

14 Driftsregnskab - regnskabsopgørelse Note 1 Regnskabsopgørelse i kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) Oprindeligt Budget 2011 Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 A. Det skattefinansierede område 2 Indtægter Skatter Tilskud og udligning Beskæftigelsestilskud Grundbidrag til sundhedsvæsenet Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Driftsudgifter i alt Driftsresultat før renter Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord (økonomiudvalget) Køb af jord (økonomiudvalget) Byggemodning (Plan- og trafikudvalg) Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A + B) Indtægter/overskud angives med (+) og udgifter/underskud angives med (-) 14

15 Note 1 Driftsregnskab regnskabsopgørelse (udvalgsopdelt) Regnskabsopgørelse i kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) Oprindeligt Budget 2011 Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 A. Det skattefinansierede område 2 Indtægter Skatter Tilskud og udligning Beskæftigelsestilskud Grundbidrag til sundhedsvæsen Indtægter i alt 3-8 Driftsudgifter (excl. forsyning) Økonomiudvalg Skole- og dagtilbudsudvalg Børne- og familieudvalg Socialudvalg Sundhedsudvalg Arbejdsmarkedsudvalg Teknik- og miljøudvalg Kultur og Fritidsudvalg Plan- og trafikudvalg Beredskabskommission Driftsudgifter i alt Driftsresultat før renter Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (excl. forsyning) Økonomiudvalget Skole- og dagtilbudsudvalg Børne og Familieudvalg Socialudvalg Sundhedsudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Teknik- og Miljøudvalg Plan- og trafikudvalg Beredskabskommissionen Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord (økonomiudvalget) Køb af jord (økonomiudvalget) Byggemodning (Plan- og trafikudvalg) Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A + B) Indtægter/overskud angives med (+) og udgifter/underskud angives med (-) 15

16 Balance Noter Balance i kr. Ultimo 2010 Ultimo 2011 AKTIVER 13 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde Bygninger Tekniske anlæg mv. Inventar Anlæg under udførelse I alt IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Ejerandel af selskaber og Aabenraa Havn Øvrige langfristede tilgodehavender Deponeringer Indskud i Landsbyggefonden Mellemregning med forsyningsvirksomheder I alt ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger Ejendomme og grunde til salg Tilgodehavender Pantebreve Likvide beholdninger (inkl. obligationer) I alt AKTIVER I ALT

17 Balance Noter Balance i kr. Ultimo 2010 Ultimo 2011 PASSIVER 21 EGENKAPITAL Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Finansiel egenkapital I alt HENSATTE FORPLIGTIGELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER Kassekredit Øvrig gæld I alt PASSIVER I ALT Kautions- og garantiforpligtelser udgør 591,2 mio. kr. 26 Swapaftaler og valutaterminsforretninger 17

18 Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Pengestrømsanalyse (1.000 kr.) Årets resultat Finansiering + Låneoptagelse Afdrag på lån Finansiering i alt, netto Finansforskydninger Likviditetspåvirkning finansielle anlægsaktiver Ændring af deponeringer (primært uforbrugte kvalitetsfondstilskud) Ændring af forskudsrefusioner fra staten vedr. sociale ydelser Ændring af tilgodehavender/kortfristet gæld Ændring i beholdning af pantebreve Ændring af gæld til fonde og legater Finansforskydninger i alt Ændringer af likvide aktiver (likvid beholdning og kassekredit) Likvide aktiver primo (likvid beholdning og kassekredit) Kursregulering obligationsbeholdning Likvide aktiver ultimo (likvid beholdning og kassekredit) Ændringer af likvide aktiver (likvider, obligationsbeholdning og kassekredit) Aabenraa Kommunes likvide aktiver er i 2011 blevet forbedret med ca. 28 mio. kr. Årets overskud bidrager med 10 mio. kr. Hertil fratrækkes et nettolåneafdrag på 4,3 mio. kr. Fra finansforskydninger er likviditeten pr. 31. december blevet forbedret med ca. 22 mio. kr. De væsentligste årsager hertil er Forsyningens afdrag på deres gæld til kommunen (5,5 mio. kr.) Nettofrigivelse af deponerede midler (uforbrugte kvalitetsfondsmidler (4,4 mio. kr.) En forøgelse af den kortfristede gæld til staten vedrørende forskudsrefusioner på sociale ydelser (9 mio. kr.) 18

19 Note 2 Skatter, tilskud og udligning (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat Selskabsskat Øvrige skatter Grundskyld Dækningsafgift offentlige ejendomme Samlede skatter i alt Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Kvalitetsfondstilskud (anlæg) Særlige tilskud (ældretilskud, Ø-tilskud og tilskud til vanskeligt stillede kommuner) Beskæftigelsestilskud Momsrefusioner Tilskud og udligning i alt Skatter, tilskud og udligning i alt Note 3 Byudvikling, miljø og trafik (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Fælles funktioner (teknik og miljø) Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Byudvikling, miljø og trafik i alt Afvigelsen på faste ejendomme skyldes en indtægtspulje på 4,9 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger, som er overført til regnskabsår På vejområdet vedrører merforbruget vintertjenesten og vejafvandingsbidrag til Arwos Forsyning (2,4 mio. kr.). Der henvises i øvrigt til Teknik og miljøudvalgets sektorbeskrivelse. 19

20 Note 4 Undervisning og kultur (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Undervisning og kultur i alt Merforbruget på folkeskoleområdet kan primært tilskrives institutionernes lån af næste års budget. Der henvises i øvrigt til sektorbeskrivelsen for Skole- og dagtilbudsudvalget. Note 5 Sundhedsområdet (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal genoptræning Vederlagsfri behandling Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sundhedsområdet i alt Der er et merforbrug på kommunernes betaling til regionerne vedrørende sygehusophold på 1,9 mio. kr. Merforbruget vedrørende den kommunale genoptræning modsvares af et mindre forbrug vedrørende den forebyggende indsats for ældre og handicappede. Der henvises i øvrigt til sektorbeskrivelsen for Sundhedsudvalget Note 6 Sociale opgaver og beskæftigelse (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Sociale opgaver og beskæftigelse i alt Vedrørende mindre forbruget på ældreområdet henvises til Socialudvalgets sektorbeskrivelse. 20

21 Note 7 Fællesudgifter og administration m.v. (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Løn- og forsikringspulje Tjenestemandspensioner Fællesudgifter og administration m.v. i alt Der henvises til økonomiudvalgets sektorbeskrivelse. Note 8 Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til helårsansatte Område Helårsansatte ) Helårsansatte 2011 Byudvikling, bolig og miljø 7 7 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Ansatte ved Foreningen De Danske Børneinstitutioner Sum i alt Fælles udgifter og adm I alt ) i forbindelse med overgangen til et nyt lønsystem er der sket en mindre forskydning i oplysningen om antallet af ansatte for Dette er sket for at sikre en sammenlignelighed med 2011-oplysningerne. I forhold til 2010 er antallet af helårsansatte reduceret med 318 personer. Reduktionen er primært sket på følgende områder 73 ansatte i pleje og omsorg 48 ansatte i døgninstitutioner 46 ansatte på daginstitutionsområdet 44 ansatte på skoler og SFO er 24 ansatte på specialskoler De samlede lønudbetalinger har i 2011 udgjort 1,8 mia. kr. mod ca. 1,9 mia. i

22 Note 9 Afsluttede skattefinansierede anlæg Beløb i kr. Anlægsprojekt Startår Samlet bevilling Samlet regnskab Afvigelse Note Økonomiudvalg: IT-leasing Salg af ejendomme i Økonomiudvalg i alt Socialudvalg: Renovering af Skovly Socialudvalg i alt Skole- og Dagtilbudsudvalg: Rødekro Skole, indeklima Kruså Skole - arbejdsmiljøproblemer Brundlundskolen, renovering af kloaksystem Brundlundskolen, modernisering- renovering Løjt Skole - nedrivning af bygning Rødekro danske børnehave - indgangsparti Dagtilbud 1: Engsig Dagtilbud 2: Brundlund projekt skolebørnsinst Skole- og Dagtilbudsudvalg i alt Børne- og Familieudvalg: Fjordskolen - anlægsarbejder, vinduer Lille Kolstrup - Aflastningspladser Børne- og Familieudvalg i alt Kultur- og Fritidsudvalg: Nygadehusets Cafe Elevator Aabenraa Musikskole Museum Sønderjylland Anlægspulje Pulje til mindre opgaver Juniorhus Aabenraa Sejl Club Renovering af Kliplev hallen Idrætslegeplads Badefaciliteter Aabenraa Stadion Kultur- og Fritidsudvalg i alt Teknik- og Miljøudvalg: Kvalitetsfond 9,5 mio. Bygningsvedligehold Signalanlæg på Haderslevvej ved Nørreskov Sommervej, adgangsvej til Sommerland Syd Toiletbygning Lukning af Hjarupvej Teknik- og Miljøudvalg i alt Beredskabskommissionen Renovering af bygninger Beredskabskommissionen i alt I alt *) Afvigelse + mindreforbrug/merindtægt / - merforbrug/mindreindtægt 22

Aabenraa Kommune. Årsregnskab 2013

Aabenraa Kommune. Årsregnskab 2013 Aabenraa Kommune Årsregnskab 2013 Årsberetning 2013 justeret 19/3-2014 1 Generelt INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 5 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens

Læs mere

Aabenraa Kommune Årsberetning 2014

Aabenraa Kommune Årsberetning 2014 Aabenraa Kommune Årsberetning 2014 1 Generelt INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

ØKONOMI OG ANALYSE ÅRSREGNSKAB 2013

ØKONOMI OG ANALYSE ÅRSREGNSKAB 2013 ØKONOMI OG ANALYSE ÅRSREGNSKAB Indhold Kommuneoplysninger... 1 Borgmesterens forord... 2 Påtegninger... 3 Ledelsens påtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Kommunens årsberetning... 5 Fakta om Odsherred

Læs mere

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING. Sorø Kommune Årsregnskab 2012

ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING. Sorø Kommune Årsregnskab 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Borgmesterens forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Forord... 7 Påtegninger... 8 Ledelsens påtegning...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Indhold. Regnskab 2013

Indhold. Regnskab 2013 Indhold Forord... 3 Ledelsens påtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Anvendt regnskabspraksis.... 8 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse)... 11 Balance... 13 Hoved- og nøgletal... 15 Udvikling

Læs mere

Regnskab 2009. Borgmesterens forord

Regnskab 2009. Borgmesterens forord I 2009 besøgte regentparret Frederikssund Kommune i forbindelse med byens 200 års købstadsjubilæum. Her ses regentparrets karet, eskorteret af gardehusar regimentet, på Kronprins Frederiks bro. Årsregnskab

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab 213 756 IKAST-BRANDE Indholdsfortegnelse Årsberetning (gul farve)... side 1 Hovedoversigt til regnskab... side 27 Regnskabsoversigt her henvises der til intranettet, hvor tal materialet

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 SØNDERBORG KOMMUNE (540)

ÅRSBERETNING 2013 SØNDERBORG KOMMUNE (540) ÅRSBERETNING 2013 SØNDERBORG KOMMUNE (540) ÅRSBERETNING 2013 SØNDERORG KOMMUNE (540) Revisionspåtegning Sønderborg Kommunes økonomiudvalg har dags dato aflagt årsberetning for 2013 for Sønderborg Kommune.

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere