KonjunkturNYT - uge 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 19"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser uændret i april Nationalbanken solgte valuta i april Fortsat bedring af europæisk økonomi ifølge EU-Kommissionen Internationalt Euroområdet: Svagt fald for detailsalget i marts USA: Erhvervstilliden for fremstillingserhvervene forblev uændret, mens den steg for serviceerhvervene i april Tyskland: Industriproduktionen forblev uændret Storbritannien: Erhvervstilliden for fremstillingserhvervene faldt, mens den steg for serviceerhvervene i april Sverige: Industriproduktionen steg i marts og erhvervstilliden for fremstillingserhvervene steg i april Japan: Inflationen steg svagt i marts, selvom kerneinflationen forblev uændret Kina: Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene forblev uændret i april Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Den tyske rente stiger fortsat Fald i det danske aktiekursindeks Olieprisen er omtrent uændret Den danske krone er styrket over for ledende valutaer Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. 1 Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Pæn stigning i industriproduktionen i marts Industriproduktionen (i faste priser) steg med, pct. i marts, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1. Der er traditionelt store udsving i industriproduktionen, og stigningen i marts kommer efter små fald i de to forudgående måneder. Den forholdsvis kraftige stigning i marts betyder, at industriproduktionen i forhold til. kvartal 1 er steget med, pct. i 1. kvartal 1, og i forhold til 1. kvartal 1 har stigningen været på 1, pct. Fremgangen i industriproduktionen er bredt funderet; produktionen steg i næsten alle branchegrupper. Udviklingen indebærer, at industriproduktionen er godt på vej til at blive genoprettet i forhold til før krisen. Industriens omsætning (i løbende priser) steg med,3 pct. i 1. kvartal 1 i forhold til. kvartal 1. Både omsætningen på eksportmarkedet og hjemmemarkedet steg, jf. figur. Den seneste udvikling bryder den svagt nedadgående tendens, der overordnet set har været i omsætningen det seneste år. Den seneste stigning skal ses i sammenhæng med stigende produktion. Samtidig har en generel beskeden prisudvikling været med til at holde omsætningen nede. Figur 1 Industriproduktion Figur Industriomsætning (3 mdr. glidende gnst.) (1=) (1=) 1 1 (1=) (1=) mdr. glidende gennemsnit Industriproduktion Eksportmarked Hjemmemarked 9 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Stigning i bilsalget i april Det samlede antal nyregistrerede personbiler i april var omtrent 17.3, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.3. Det er 1½ pct. højere end bilsalget i marts. Det dækker over en stigning i salget til husholdningerne på knap 6 pct. samt et fald i salget til erhverv på knap pct. Det samlede bilsalg er i den forløbne del af året knap 3 pct. højere end i den samme periode i 1. Det dækker dog over en betydelig fremgang i salget til erhverv, mens salget til husholdningerne er gået tilbage. En del af faldet i salget til husholdningerne skyldes, at husholdningerne i stigende omfang vælger at lease deres biler frem for at købe dem. Det kan forklare ca. pct. af faldet i salget til husholdningerne sammenlignet med sidste år. Figur 1.3 Udvikling i nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigerede 1. biler 1. biler Husholdningerne Husholdningernes køb og privatleasing Erhvervene I alt Anm.: Privatleasing er ikke sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik. 3

4 Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af bekendtgjorte tvangsauktioner var omtrent uændret i april, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.. Sammenlignes den seneste tremåneders periode med den foregående, er antallet af tvangsauktioner faldet med, pct. let af tvangsauktioner har generelt udvist en faldende tendens siden 1, men ser ud til at have fundet et stabilt leje. Udviklingen dækker over visse regionale forskelle. Sammenholdes den seneste tre måneders periode med den foregående, har Region Hovedstaden haft et fald på 6,8 pct., mens Region Midtjylland omvendt havde en stigning på 7, pct. Restanceprocenten, der angiver, hvor stor en andel af de samlede ydelser der ikke er betalt 3½ måned efter terminen, er historisk en god indikator for antallet af tvangsauktioner, jf. figur 1.. Restanceprocenten har ligeledes haft en faldende tendens siden 1 og aftog i 1. kvartal 1 en anelse til, pct. Figur 1. Bekendtgjorte tvangsauktioner Figur 1. Restancer og tvangsauktioner Pct.,., , 3. 1,., Tvangsauktioner, 3 mdr. gl. gnst. Tvangsauktioner, Restancer Tvangsauktioner (h.a.) Anm: let af tvangsauktioner er sæsonkorrigerede. I figur 1. er antallet kvartalsvise. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 let af konkurser uændret i april let af erklærede konkurser var omtrent uændret på 399 i april mod i marts, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.6. Det uændrede antal konkurser dækker over et betydeligt fald i antallet af konkurser i Region Hovedstaden, mens der omvendt har været en stigning i Region Midtjylland. let af konkurser er set over de seneste 3 måneder steget med, pct. i forhold til samme periode året før, jf. figur 1.7. Stigningen skal dog ses i lyset af, at antallet af konkurser faldt kraftigt i løbet af foråret 1. Det nuværende niveau synes således at fortsætte den nedadgående trend siden efteråret 1, mens det særligt lave antal i 1 kan ses som et udsving fra denne trend. let af personer berørt af konkurser er i april faldet til 83 personer, mens der i de seneste tre måneder i gennemsnit har været knap 1. personer berørt af konkurser, jf. figur 1.6. Der er tale om et forholdsvist begrænset antal, hvilket afspejler, at over halvdelen af konkurserne er i virksomheder uden ansatte. Figur 1.6 Erklærede konkurser og samlet beskæftigelse i de konkursramte virksomheder Figur 1.7 Erklærede konkurser, 3-måneders glidende gennemsnit, sæsonkorrigeret Konkurser (sk.) Samlet beskæftigelse, 3 mdr. gl. gnst. (h. akse) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Nationalbanken solgte valuta i april Ved en kronestyrkelse af en vis størrelse er Nationalbankens første reaktion normalt at intervenere i valutamarkedet ved at sælge kroner og købe valuta. Det skete fx under gældskrisen i euroområdet i 11-1, og det er sket igen i januar og februar 1. I slutningen af februar og i løbet af marts aftog presset på kronen imidlertid. I april har kronen ligget på den svage side af paritetskursen, og Nationalbanken intervenerede således i valutamarkedet ved at købe kroner for 33,9 mia. kr., jf. figur 1.8. Valutareserven udgør på den baggrund 7, mia. kr., jf. figur 1.9. Det svarer til knap 37 pct. af BNP. Fastkurspolitikken har været en del af fundamentet for den økonomiske politik i Danmark siden 198. Formelt kan kronen svinge med op til, pct. på hver side af paritetskursen (som er 7,638 kr. per euro), men reelt er udsvingene betydeligt mindre. Det afspejler blandt andet, at fastkurspolitikken har stor troværdighed, og at Nationalbanken reagerer konsekvent, når kursen afviger fra paritetskursen. Figur 1.8 Afvigelse fra DKK/EUR paritetskurs og Danmarks Nationalbanks interventionskøb Figur 1.9 Danmarks Nationalbanks valutareserve DKK/EUR,,,3,,1, -,1 -, -,3 -, -, Svag krone Stærk krone Intervention (h. akse) Mia. kr. Nettosalg af kroner Nettokøb af kroner - Afvigelse fra centralkurs Mia. kr. Mia. kr Guld Øvrige fordringer Fordringer på udlandet Valutareserven Anm.: Figur 1.8 viser afvigelsen af den faktiske EURDKK-kurs fra den fastsatte centrale paritetskurs på 7,638 kr. per euro og Danmarks Nationalbanks månedlige nettointerventionskøb af valuta. Et positivt (negativt) tal betyder køb (salg) af valuta og salg (køb) af kroner. Kilde: Danmarks Nationalbank og Reuters EcoWin. 6

7 Fortsat bedring af europæisk økonomi ifølge EU-Kommissionen I EU-Kommissionens forårsprognose skønnes den økonomiske vækst i EU at tiltage til 1,8 pct. i år og,1 pct. i 16. Væksten understøttes blandt andet af de lave oliepriser, svækkelsen af euroen, mindre finanspolitisk konsolidering og ECB s lempelige pengepolitik. En række EU-lande tynges imidlertid stadig af høj ledighed, svag produktivitetsvækst og høje gældsniveauer i både den private og den offentlige sektor, hvilket fortsat kan lægge en dæmper på væksten. EU-Kommissionens skøn for BNP-væksten i Danmark er en smule mere optimistisk end vurderingen i Danmarks Konvergensprogram, marts 1. Der skønnes en BNPvækst på 1,8 pct. i 1, mens BNP-væksten ventes at tiltage i 16 og udgøre,1 pct., jf. tabel 1.1. Det afspejler blandt andet en øget eksport som følge af en svækket krone og forbedret konkurrenceevne, men den indenlandske efterspørgsel ventes også at understøtte væksten. Stigende reallønninger, det lave renteniveau og fremgang på arbejdsmarkedet ventes blandt andet at understøtte væksten i privatforbruget både i år og næste år. Kommissionen vurderer, at Danmarks offentlige saldo bliver -1, og -,6 pct. af BNP i henholdsvis 1 og 16. Det er en forringelse i forhold til 1, hvilket primært skyldes lavere indtægter fra pensionsbeskatningen og Nordsøen. ØMU-gælden ventes at blive reduceret betydeligt til godt 39 pct. af BNP i både 1 og 16, hvilket hovedsageligt skyldes beslutningen om midlertidigt at stoppe udstedelsen af statsobligationer. Tabel 1.1 Nøgletal i EU-Kommissionens forårsprognose og Danmarks Konvergensprogram, marts Pct. EU KP EU KP BNP 1,1 1,8 1,6,1, Privat forbrug, 1,8 1,8,1 1,7 Offentligt forbrug 1,,9 1,,,1 Faste bruttoinvesteringer 3,7,7,9 3,7, Eksport,6 3,,,6,7 Import 3,8 3,1,9,,3 Beskæftigelse,7,8,9,9,9 Ledighed (EU-def. pct. af arb.styrken) 6,6 6, 6,,9 6, Betalingsbalance 6, 6,1 6,6 6, 6, Offentlig saldo (pct. af BNP) 1, -1, -1,6 -,6 -,6 Offentlig gæld (pct. af BNP), 39, 39,8 39, 39, Kilde: EU-kommissionens forårsprognose, maj 1 og Danmarks Konvergensprogram, marts 1. 7

8 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT Euroområdet Detailsalget i euroområdet faldt fra indeks 96,6 i februar til 9,9 i marts, jf. figur.1. Faldet i forhold til februar skyldes hovedsageligt automobilbrændsel, der faldt,7 pct., og til dels et mindre fald i ikke fødevarer og fødevarer, drikkelse og tobak sektorerne. Landene med største fald er henholdsvis Portugal, Slovenien og Tyskland, mens landene med største stigning er henholdsvis Polen, Slovakiet og Danmark. Detailsalget i euroområdet er stadig halvandet pct. højere end samme måned sidste år. Figur.1 Detailsalg, euroområdet (7=) (7=) Kilde: Reuters EcoWin. USA Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved ISM-indikatoren, forblev på indeks 1, i april, jf. figur.. Det skyldes stigende vækst i ordreindgangen og hurtigere leveringstider, men faldende vækst i beskæftigelsen. Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene er faldet betydeligt siden oktober 1, men befinder sig stadig over den neutrale værdi på indeks, hvilket indikerer fortsat fremgang. Erhvervstillid i serviceerhvervene steg fra 6, i marts til 7,8 i april og ligger dermed betydeligt over det neutrale niveau. Figur. Erhvervstillid, USA PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters EcoWin. 8

9 Tyskland Industriproduktion er omtrent uændret på indeks 13,8, hvilket svarer til det samme niveau for samme måned sidste år. Industriproduktionen har været næsten uændret siden november 1. Industriordrerne i Tyskland steg med 1 indekspoint til 19,3, jf. figur.. Dette kommer efter to måneders fald. Det var især indenlandske ordrer, der steg med, indekspoint, som medførte stigningen for industriordrer. Figur.3 Industriproduktion, Tyskland Figur. Industriordrer 3-måneders glidende gennemsnit, Tyskland (7M1=) 11 (7M1=) 11 (1=) (1=) Samlet Eksportordrer Indenlandske ordrer Kilde: Reuters EcoWin. Storbritannien Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved PMI-indikatoren, faldt til indeks 1,9 i april, jf. figur.. Det skyldes blandt andet et fald i produktion af mellemprodukter 1 og et svagt fald i væksten for beskæftigelse. Indikatoren er dog stadig højere end den neutrale værdi på indeks. I serviceerhvervene steg erhvervstilliden til 9, i april. Figur. Figur.6 Erhvervstillid, Storbritannien Industriproduktion, Sverige (8M1=) (8M1=) PMI fremstilling PMI service Industriproduktion Industriordrer Kilde: Reuters EcoWin. 1 Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder 9

10 Sverige Industriproduktion steg til indeks 76, i marts, mens industriordrer steg til indeks 78,3, jf. figur.6. Industriproduktion er næsten uændret siden marts 1. Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved PMI-indikatoren, steg 1,6 indekspoint til indeks,7 i april, jf. figur.7. Det skyldes hovedsageligt en fremgang i nye ordrer. Figur.7 Erhvervstillid, Sverige Figur.8 Inflation, Japan Pct. (å/å) Pct. (å/å) PMI fremstilling PMI service Inflation Kerneinflation Kilde: Reuters EcoWin. Japan Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, steg med, pct.-point til, pct. i marts, jf. figur.8. De største prisstigninger kom fra fødevarer og energi. Kerneinflationen, som er forbrugerpriserne ekskl. energi- og fødevarer, var omtrent uændret på pct. i marts. Kina Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved NBS-indikatoren, forblev uændret ved indeks,1 i april, jf. figur.9. I serviceerhvervene faldt erhvervstilliden svagt til indeks 3,. Figur.9 Erhvervstillid (NBS), Kina PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters EcoWin. 1

11 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Renten på den 1-årige tyske statsobligation er steget omkring, pct.-point siden sidste torsdag. Den tyske rente har været stigende de seneste 3 uger, og det danske rentespænd er således blevet indsnævret. Det ledende amerikanske aktiekursindeks er omtrent uændret i forhold til sidste torsdag, mens de øvrige ledende internationale aktiekursindeks er faldet godt 1 pct. Det danske aktiekursindeks er ligeledes faldet godt 1 pct. Olieprisen, målt i USD, er omtrent uændret i forhold til sidste torsdag. Den danske krone er siden sidste torsdag blevet svagt styrket over for den amerikanske dollar, det britiske pund og den japanske yen. Omvendt er den blevet svækket over for både den svenske og norske krone. Tabel 3.1 Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. 3 Renter, pct. p.a.: 3-md. Pengemarkedsrente Torsdag Ændring ift. Torsdag 7/ sidste tordag 7/ Ændring ift. sidste torsdag Ledende renter, pct. p.a.: -,,6 pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),1, pct.point Stat. 1-årig,6,1 pct.point Sverige (repo) -,, pct.point Realkreditrenter 1 : Euroområdet,, pct.point Kort realkreditlån -,1, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,1, pct.point Nationalbankens satser: Rente på 1-årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA,18, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,3,6 pct.point Indskudsbeviser -,7, pct.point Tyskland,9,1 pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien 1,9, pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (3-mdr.) -,33,7 pct.point JPY/EUR,7 -,6 pct. Langt (1-årigt):,8,1 pct.point GBP/EUR 13,3-1,8 pct. USD/EUR 88,77 -,38 pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (3/7-89 = ) 93,79-1, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P 88,1 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei ,17 pct. EUR/DKK 76,31 -, pct. USD/DKK 66, -, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 366-1,1 pct. SEK/DKK 8,3,3 pct. Storbritannien, FTSE ,6 pct. NOK/DKK 88,9,68 pct. GBP/DKK 11,3-1,1 pct. JPY/DKK,3 -,69 pct. Oliepriser: CHF/DKK 718,8,7 pct. Brent (USD) 6,16 -, USD Brent (DKK) -, DKK Effektiv kronekursindeks (198 = ) 98,93,31 point 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). 3) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin, Bloomberg og Danmarks Nationalbank. 11

12 Millioner Figur 3.1 Pengepolitisk rente Figur 3. Europæiske Centralbanks (ECB) balance Pct. Pct Bio. euro 3, 3,,, 1, 1,,, -, -1, Bio. euro 3, 3,,, 1, 1,,, -, -1, USA Danmark¹ Euroområdet LTRO MRO Værdipap. Andre aktiver Indlån 1) For Danmark bruges diskontoen. Kilde: Reuters Ecowin og Bloomberg. Figur 3.3 Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3. Rentespænd i forhold til Tyskland Pct., Pct.-point,6 Pct.-point 8 Pct.-point 8, 1,,, 6 6 1,,,, -, -, -, -,6-1, -,8-1, -1, maj 13 sep 13 jan 1 maj 1 sep 1 jan 1 maj 1 1-årig, rentespænd (h.a.) 3-mdr., rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk 3-mdr., dansk Kilde: Reuters Ecowin og Bloomberg. - - nov 1 mar 13 jul 13 nov 13 mar 1 jul 1 nov 1 mar 1 Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Figur 3. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Figur 3.6 Udvalgte aktieindeks Euro Dollar maj 13 sep 13 jan 1 maj 1 sep 1 jan 1 maj 1 (=) (=) maj 13 sep 13 jan 1 maj 1 sep 1 jan 1 maj 1 Euro Kilde: Reuters Ecowin. Dollar (h. akse) Eurostoxx Nikkei S&P OMX C 1

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Af Steen Bocian. 20. december 1999 RESUMÈ

Af Steen Bocian. 20. december 1999 RESUMÈ \\1651-fs-0\vol2\brugere\gs\december 99\oko-sb.doc Af Steen Bocian RESUMÈ 20. december 1999 De seneste indikatorer for udviklingen i det private forbrug bekræfter tendensen til en meget afdæmpet forbrugsudvikling

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: De finansielle markeder

AKTUEL STATISTIK Tema: De finansielle markeder AKTUEL STATISTIK Tema: De finansielle markeder Nr.: 9/ Den. september Europa fortsat i lavt gear De forløbne måneder af er den amerikanske økonomi fortsat den positive udvikling, som påbegyndtes allerede

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 20. marts 2015, uge 12 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

KRONEN UNDER PRES I JANUAR-FEBRUAR 2015

KRONEN UNDER PRES I JANUAR-FEBRUAR 2015 KRONEN UNDER PRES I JANUAR-FEBRUAR 2015 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Nationalbanken har siden 1982 ført fastkurspolitik over for først D-mark og siden 1999 over for euro. 1 Det sker inden for rammerne af

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet DI Ultimo august MOGR Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet Rentemarginalen, der måler forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten, er inden for det seneste år øget mere i Danmark end

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13 28. marts 2014, uge 13 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,2% 1.849

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere