KonjunkturNYT - uge 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 19"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser uændret i april Nationalbanken solgte valuta i april Fortsat bedring af europæisk økonomi ifølge EU-Kommissionen Internationalt Euroområdet: Svagt fald for detailsalget i marts USA: Erhvervstilliden for fremstillingserhvervene forblev uændret, mens den steg for serviceerhvervene i april Tyskland: Industriproduktionen forblev uændret Storbritannien: Erhvervstilliden for fremstillingserhvervene faldt, mens den steg for serviceerhvervene i april Sverige: Industriproduktionen steg i marts og erhvervstilliden for fremstillingserhvervene steg i april Japan: Inflationen steg svagt i marts, selvom kerneinflationen forblev uændret Kina: Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene forblev uændret i april Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Den tyske rente stiger fortsat Fald i det danske aktiekursindeks Olieprisen er omtrent uændret Den danske krone er styrket over for ledende valutaer Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. 1 Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Pæn stigning i industriproduktionen i marts Industriproduktionen (i faste priser) steg med, pct. i marts, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1. Der er traditionelt store udsving i industriproduktionen, og stigningen i marts kommer efter små fald i de to forudgående måneder. Den forholdsvis kraftige stigning i marts betyder, at industriproduktionen i forhold til. kvartal 1 er steget med, pct. i 1. kvartal 1, og i forhold til 1. kvartal 1 har stigningen været på 1, pct. Fremgangen i industriproduktionen er bredt funderet; produktionen steg i næsten alle branchegrupper. Udviklingen indebærer, at industriproduktionen er godt på vej til at blive genoprettet i forhold til før krisen. Industriens omsætning (i løbende priser) steg med,3 pct. i 1. kvartal 1 i forhold til. kvartal 1. Både omsætningen på eksportmarkedet og hjemmemarkedet steg, jf. figur. Den seneste udvikling bryder den svagt nedadgående tendens, der overordnet set har været i omsætningen det seneste år. Den seneste stigning skal ses i sammenhæng med stigende produktion. Samtidig har en generel beskeden prisudvikling været med til at holde omsætningen nede. Figur 1 Industriproduktion Figur Industriomsætning (3 mdr. glidende gnst.) (1=) (1=) 1 1 (1=) (1=) mdr. glidende gennemsnit Industriproduktion Eksportmarked Hjemmemarked 9 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Stigning i bilsalget i april Det samlede antal nyregistrerede personbiler i april var omtrent 17.3, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.3. Det er 1½ pct. højere end bilsalget i marts. Det dækker over en stigning i salget til husholdningerne på knap 6 pct. samt et fald i salget til erhverv på knap pct. Det samlede bilsalg er i den forløbne del af året knap 3 pct. højere end i den samme periode i 1. Det dækker dog over en betydelig fremgang i salget til erhverv, mens salget til husholdningerne er gået tilbage. En del af faldet i salget til husholdningerne skyldes, at husholdningerne i stigende omfang vælger at lease deres biler frem for at købe dem. Det kan forklare ca. pct. af faldet i salget til husholdningerne sammenlignet med sidste år. Figur 1.3 Udvikling i nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigerede 1. biler 1. biler Husholdningerne Husholdningernes køb og privatleasing Erhvervene I alt Anm.: Privatleasing er ikke sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik. 3

4 Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af bekendtgjorte tvangsauktioner var omtrent uændret i april, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.. Sammenlignes den seneste tremåneders periode med den foregående, er antallet af tvangsauktioner faldet med, pct. let af tvangsauktioner har generelt udvist en faldende tendens siden 1, men ser ud til at have fundet et stabilt leje. Udviklingen dækker over visse regionale forskelle. Sammenholdes den seneste tre måneders periode med den foregående, har Region Hovedstaden haft et fald på 6,8 pct., mens Region Midtjylland omvendt havde en stigning på 7, pct. Restanceprocenten, der angiver, hvor stor en andel af de samlede ydelser der ikke er betalt 3½ måned efter terminen, er historisk en god indikator for antallet af tvangsauktioner, jf. figur 1.. Restanceprocenten har ligeledes haft en faldende tendens siden 1 og aftog i 1. kvartal 1 en anelse til, pct. Figur 1. Bekendtgjorte tvangsauktioner Figur 1. Restancer og tvangsauktioner Pct.,., , 3. 1,., Tvangsauktioner, 3 mdr. gl. gnst. Tvangsauktioner, Restancer Tvangsauktioner (h.a.) Anm: let af tvangsauktioner er sæsonkorrigerede. I figur 1. er antallet kvartalsvise. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 let af konkurser uændret i april let af erklærede konkurser var omtrent uændret på 399 i april mod i marts, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.6. Det uændrede antal konkurser dækker over et betydeligt fald i antallet af konkurser i Region Hovedstaden, mens der omvendt har været en stigning i Region Midtjylland. let af konkurser er set over de seneste 3 måneder steget med, pct. i forhold til samme periode året før, jf. figur 1.7. Stigningen skal dog ses i lyset af, at antallet af konkurser faldt kraftigt i løbet af foråret 1. Det nuværende niveau synes således at fortsætte den nedadgående trend siden efteråret 1, mens det særligt lave antal i 1 kan ses som et udsving fra denne trend. let af personer berørt af konkurser er i april faldet til 83 personer, mens der i de seneste tre måneder i gennemsnit har været knap 1. personer berørt af konkurser, jf. figur 1.6. Der er tale om et forholdsvist begrænset antal, hvilket afspejler, at over halvdelen af konkurserne er i virksomheder uden ansatte. Figur 1.6 Erklærede konkurser og samlet beskæftigelse i de konkursramte virksomheder Figur 1.7 Erklærede konkurser, 3-måneders glidende gennemsnit, sæsonkorrigeret Konkurser (sk.) Samlet beskæftigelse, 3 mdr. gl. gnst. (h. akse) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Nationalbanken solgte valuta i april Ved en kronestyrkelse af en vis størrelse er Nationalbankens første reaktion normalt at intervenere i valutamarkedet ved at sælge kroner og købe valuta. Det skete fx under gældskrisen i euroområdet i 11-1, og det er sket igen i januar og februar 1. I slutningen af februar og i løbet af marts aftog presset på kronen imidlertid. I april har kronen ligget på den svage side af paritetskursen, og Nationalbanken intervenerede således i valutamarkedet ved at købe kroner for 33,9 mia. kr., jf. figur 1.8. Valutareserven udgør på den baggrund 7, mia. kr., jf. figur 1.9. Det svarer til knap 37 pct. af BNP. Fastkurspolitikken har været en del af fundamentet for den økonomiske politik i Danmark siden 198. Formelt kan kronen svinge med op til, pct. på hver side af paritetskursen (som er 7,638 kr. per euro), men reelt er udsvingene betydeligt mindre. Det afspejler blandt andet, at fastkurspolitikken har stor troværdighed, og at Nationalbanken reagerer konsekvent, når kursen afviger fra paritetskursen. Figur 1.8 Afvigelse fra DKK/EUR paritetskurs og Danmarks Nationalbanks interventionskøb Figur 1.9 Danmarks Nationalbanks valutareserve DKK/EUR,,,3,,1, -,1 -, -,3 -, -, Svag krone Stærk krone Intervention (h. akse) Mia. kr. Nettosalg af kroner Nettokøb af kroner - Afvigelse fra centralkurs Mia. kr. Mia. kr Guld Øvrige fordringer Fordringer på udlandet Valutareserven Anm.: Figur 1.8 viser afvigelsen af den faktiske EURDKK-kurs fra den fastsatte centrale paritetskurs på 7,638 kr. per euro og Danmarks Nationalbanks månedlige nettointerventionskøb af valuta. Et positivt (negativt) tal betyder køb (salg) af valuta og salg (køb) af kroner. Kilde: Danmarks Nationalbank og Reuters EcoWin. 6

7 Fortsat bedring af europæisk økonomi ifølge EU-Kommissionen I EU-Kommissionens forårsprognose skønnes den økonomiske vækst i EU at tiltage til 1,8 pct. i år og,1 pct. i 16. Væksten understøttes blandt andet af de lave oliepriser, svækkelsen af euroen, mindre finanspolitisk konsolidering og ECB s lempelige pengepolitik. En række EU-lande tynges imidlertid stadig af høj ledighed, svag produktivitetsvækst og høje gældsniveauer i både den private og den offentlige sektor, hvilket fortsat kan lægge en dæmper på væksten. EU-Kommissionens skøn for BNP-væksten i Danmark er en smule mere optimistisk end vurderingen i Danmarks Konvergensprogram, marts 1. Der skønnes en BNPvækst på 1,8 pct. i 1, mens BNP-væksten ventes at tiltage i 16 og udgøre,1 pct., jf. tabel 1.1. Det afspejler blandt andet en øget eksport som følge af en svækket krone og forbedret konkurrenceevne, men den indenlandske efterspørgsel ventes også at understøtte væksten. Stigende reallønninger, det lave renteniveau og fremgang på arbejdsmarkedet ventes blandt andet at understøtte væksten i privatforbruget både i år og næste år. Kommissionen vurderer, at Danmarks offentlige saldo bliver -1, og -,6 pct. af BNP i henholdsvis 1 og 16. Det er en forringelse i forhold til 1, hvilket primært skyldes lavere indtægter fra pensionsbeskatningen og Nordsøen. ØMU-gælden ventes at blive reduceret betydeligt til godt 39 pct. af BNP i både 1 og 16, hvilket hovedsageligt skyldes beslutningen om midlertidigt at stoppe udstedelsen af statsobligationer. Tabel 1.1 Nøgletal i EU-Kommissionens forårsprognose og Danmarks Konvergensprogram, marts Pct. EU KP EU KP BNP 1,1 1,8 1,6,1, Privat forbrug, 1,8 1,8,1 1,7 Offentligt forbrug 1,,9 1,,,1 Faste bruttoinvesteringer 3,7,7,9 3,7, Eksport,6 3,,,6,7 Import 3,8 3,1,9,,3 Beskæftigelse,7,8,9,9,9 Ledighed (EU-def. pct. af arb.styrken) 6,6 6, 6,,9 6, Betalingsbalance 6, 6,1 6,6 6, 6, Offentlig saldo (pct. af BNP) 1, -1, -1,6 -,6 -,6 Offentlig gæld (pct. af BNP), 39, 39,8 39, 39, Kilde: EU-kommissionens forårsprognose, maj 1 og Danmarks Konvergensprogram, marts 1. 7

8 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT Euroområdet Detailsalget i euroområdet faldt fra indeks 96,6 i februar til 9,9 i marts, jf. figur.1. Faldet i forhold til februar skyldes hovedsageligt automobilbrændsel, der faldt,7 pct., og til dels et mindre fald i ikke fødevarer og fødevarer, drikkelse og tobak sektorerne. Landene med største fald er henholdsvis Portugal, Slovenien og Tyskland, mens landene med største stigning er henholdsvis Polen, Slovakiet og Danmark. Detailsalget i euroområdet er stadig halvandet pct. højere end samme måned sidste år. Figur.1 Detailsalg, euroområdet (7=) (7=) Kilde: Reuters EcoWin. USA Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved ISM-indikatoren, forblev på indeks 1, i april, jf. figur.. Det skyldes stigende vækst i ordreindgangen og hurtigere leveringstider, men faldende vækst i beskæftigelsen. Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene er faldet betydeligt siden oktober 1, men befinder sig stadig over den neutrale værdi på indeks, hvilket indikerer fortsat fremgang. Erhvervstillid i serviceerhvervene steg fra 6, i marts til 7,8 i april og ligger dermed betydeligt over det neutrale niveau. Figur. Erhvervstillid, USA PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters EcoWin. 8

9 Tyskland Industriproduktion er omtrent uændret på indeks 13,8, hvilket svarer til det samme niveau for samme måned sidste år. Industriproduktionen har været næsten uændret siden november 1. Industriordrerne i Tyskland steg med 1 indekspoint til 19,3, jf. figur.. Dette kommer efter to måneders fald. Det var især indenlandske ordrer, der steg med, indekspoint, som medførte stigningen for industriordrer. Figur.3 Industriproduktion, Tyskland Figur. Industriordrer 3-måneders glidende gennemsnit, Tyskland (7M1=) 11 (7M1=) 11 (1=) (1=) Samlet Eksportordrer Indenlandske ordrer Kilde: Reuters EcoWin. Storbritannien Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved PMI-indikatoren, faldt til indeks 1,9 i april, jf. figur.. Det skyldes blandt andet et fald i produktion af mellemprodukter 1 og et svagt fald i væksten for beskæftigelse. Indikatoren er dog stadig højere end den neutrale værdi på indeks. I serviceerhvervene steg erhvervstilliden til 9, i april. Figur. Figur.6 Erhvervstillid, Storbritannien Industriproduktion, Sverige (8M1=) (8M1=) PMI fremstilling PMI service Industriproduktion Industriordrer Kilde: Reuters EcoWin. 1 Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder 9

10 Sverige Industriproduktion steg til indeks 76, i marts, mens industriordrer steg til indeks 78,3, jf. figur.6. Industriproduktion er næsten uændret siden marts 1. Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved PMI-indikatoren, steg 1,6 indekspoint til indeks,7 i april, jf. figur.7. Det skyldes hovedsageligt en fremgang i nye ordrer. Figur.7 Erhvervstillid, Sverige Figur.8 Inflation, Japan Pct. (å/å) Pct. (å/å) PMI fremstilling PMI service Inflation Kerneinflation Kilde: Reuters EcoWin. Japan Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, steg med, pct.-point til, pct. i marts, jf. figur.8. De største prisstigninger kom fra fødevarer og energi. Kerneinflationen, som er forbrugerpriserne ekskl. energi- og fødevarer, var omtrent uændret på pct. i marts. Kina Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved NBS-indikatoren, forblev uændret ved indeks,1 i april, jf. figur.9. I serviceerhvervene faldt erhvervstilliden svagt til indeks 3,. Figur.9 Erhvervstillid (NBS), Kina PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters EcoWin. 1

11 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Renten på den 1-årige tyske statsobligation er steget omkring, pct.-point siden sidste torsdag. Den tyske rente har været stigende de seneste 3 uger, og det danske rentespænd er således blevet indsnævret. Det ledende amerikanske aktiekursindeks er omtrent uændret i forhold til sidste torsdag, mens de øvrige ledende internationale aktiekursindeks er faldet godt 1 pct. Det danske aktiekursindeks er ligeledes faldet godt 1 pct. Olieprisen, målt i USD, er omtrent uændret i forhold til sidste torsdag. Den danske krone er siden sidste torsdag blevet svagt styrket over for den amerikanske dollar, det britiske pund og den japanske yen. Omvendt er den blevet svækket over for både den svenske og norske krone. Tabel 3.1 Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. 3 Renter, pct. p.a.: 3-md. Pengemarkedsrente Torsdag Ændring ift. Torsdag 7/ sidste tordag 7/ Ændring ift. sidste torsdag Ledende renter, pct. p.a.: -,,6 pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),1, pct.point Stat. 1-årig,6,1 pct.point Sverige (repo) -,, pct.point Realkreditrenter 1 : Euroområdet,, pct.point Kort realkreditlån -,1, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,1, pct.point Nationalbankens satser: Rente på 1-årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA,18, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,3,6 pct.point Indskudsbeviser -,7, pct.point Tyskland,9,1 pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien 1,9, pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (3-mdr.) -,33,7 pct.point JPY/EUR,7 -,6 pct. Langt (1-årigt):,8,1 pct.point GBP/EUR 13,3-1,8 pct. USD/EUR 88,77 -,38 pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (3/7-89 = ) 93,79-1, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P 88,1 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei ,17 pct. EUR/DKK 76,31 -, pct. USD/DKK 66, -, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 366-1,1 pct. SEK/DKK 8,3,3 pct. Storbritannien, FTSE ,6 pct. NOK/DKK 88,9,68 pct. GBP/DKK 11,3-1,1 pct. JPY/DKK,3 -,69 pct. Oliepriser: CHF/DKK 718,8,7 pct. Brent (USD) 6,16 -, USD Brent (DKK) -, DKK Effektiv kronekursindeks (198 = ) 98,93,31 point 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). 3) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin, Bloomberg og Danmarks Nationalbank. 11

12 Millioner Figur 3.1 Pengepolitisk rente Figur 3. Europæiske Centralbanks (ECB) balance Pct. Pct Bio. euro 3, 3,,, 1, 1,,, -, -1, Bio. euro 3, 3,,, 1, 1,,, -, -1, USA Danmark¹ Euroområdet LTRO MRO Værdipap. Andre aktiver Indlån 1) For Danmark bruges diskontoen. Kilde: Reuters Ecowin og Bloomberg. Figur 3.3 Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3. Rentespænd i forhold til Tyskland Pct., Pct.-point,6 Pct.-point 8 Pct.-point 8, 1,,, 6 6 1,,,, -, -, -, -,6-1, -,8-1, -1, maj 13 sep 13 jan 1 maj 1 sep 1 jan 1 maj 1 1-årig, rentespænd (h.a.) 3-mdr., rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk 3-mdr., dansk Kilde: Reuters Ecowin og Bloomberg. - - nov 1 mar 13 jul 13 nov 13 mar 1 jul 1 nov 1 mar 1 Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Figur 3. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Figur 3.6 Udvalgte aktieindeks Euro Dollar maj 13 sep 13 jan 1 maj 1 sep 1 jan 1 maj 1 (=) (=) maj 13 sep 13 jan 1 maj 1 sep 1 jan 1 maj 1 Euro Kilde: Reuters Ecowin. Dollar (h. akse) Eurostoxx Nikkei S&P OMX C 1

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016) KonjunkturNyt Uge 3 (.-9. september 1) Side af 1 KonjunkturNyt Uge 3, 1 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 118 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere