Indlæggene er samlet i en tidsmæssig kronologi, så det seneste indlæg kommer først.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indlæggene er samlet i en tidsmæssig kronologi, så det seneste indlæg kommer først."

Transkript

1 Resumé af indlæg på debatforum på Dette bilag indeholder alle indlæg, der er fremkommet på hjemmesiden for Trafikplan for Århus Midtby i forbindelse med idé-debatten. Indlæggene fra debatforum på internettet er gengivet i uforkortet form for at sikre, at den fulde forståelse af de mange minidebatter fremgår klart. De enkelte strenge i debatten er adskilt af stiplede linier. Således er hver streng - eller minidebat - samlet mellem to stiplede linier, så sammenhængen mellem debatindlæggene fremgår tydeligt. Indlæggene er samlet i en tidsmæssig kronologi, så det seneste indlæg kommer først. For hvert indlæg er angivet overskrift, dato samt navn og adresse i det omfang, det er opgivet af indlægsholderen. Der er således adskillige indlæg, hvor indlægsholderen kun er kendt ved fornavn og på den måde optræder delvist anonymt. Indlæg: Cykelsti Hjortensgade Oprettet: :09:00 Oprettet af: lene jensen Først i 90erne var der planer om ensretning af Hjortensgade og etablering af cykelstier. Det er trafikalt meget farligt for cyklister, derfor haster det med cykelstier. Gør midtbyen så vidt muligt bilfri. Indlæg: Kollektiv Trafik i Fremtiden Oprettet: :49:56 Oprettet af: Lasse G. Busbanerne er i princippet et godt tiltag - MEN - hvis man færdes en del i den Århusianske trafik, så tegner der sig et generelt billede på forholdsvis mange vejstrækninger: Hvor skal man tage busbanerne fra? Mange indfaldsveje og ringvejene kan ganske enkelt ikke bære at miste plads til busbaner - eller sporvognsspor på længere sigt. Jeg vil kaste en anden og lidt mere utraditionelt tanke på bordet. Et højbane-system - eller "Mono-Rail" på udenlandsk. Inden du tænker "manden er gået helt fra den" så er der faktisk en god del fordele ved en monorail, som Århus og opland med fordel kan drage nytte af, og det behøver ikke være stål og beton det hele - læs videre: - Monorails kræver generelt meget mindre plads ved jordoverfladen da skinneføringen er hævet op i luften. På den måde vil eksempelvis en midterrabat på en given vejstrækning kunne inddrages til det formål og den eksisterende trafik bliver ikke påvirket. Det skal nævnes at de steder hvor det måtte være praktisk eller nødvendigt kan monorails sagtens føres langs jorden eller under - som et Metro-system. - Trafikken i et Monorail-system vil på ingen måde belaste de gængse veje og dermed være direkte eller indirekte årsag til uheld med andre trafikanter eller fodgængere. - Monorails er generelt elektriske og dermed væsentligt mindre forurenende end eksempelvis busser eller anden kollektiv transport, og dermed bliver miljøet en stor vinder i en sådan løsning. - Der er meget få støjgener ved en monorail. Faktisk kun en sagte summen fra det gummi-drivhjul der skubber togsættene fremad, og under alle omstændigheder meget mindre støj end ved buseller togdrift. - En monorail behøver ikke være et stort og grimt beton- og stålbæst der skæmmer unødigt. Hvis 1

2 du klikker på dette link (http://www.monorails.org/tmspages/enviro.html) er der et par eksempler på at man sagtens kan tilpasse udformingen af skinneføringen i en ret stor grad, så den passer ind med de omkringliggende områder. - Sidst men ikke mindst, så indikerer historien fra andre byer rundtomkring i verden at monorails er gode til at holde en sund økonomi efter etablering. Indrømmet: jeg er ikke ingeniør eller byplanlægger, men derfor synes jeg alligevel at der er en god del sund fornuft i det beskrevne system i forhold til busser eller sporvogne. Jeg har baseret en del af ovenstående indlæg på informationer fra den uafhængige organsitaion "The MONORAIL society" - se: Indlæg: Sporvogne, P-pladser, trafikstøj Oprettet: :38:01 Oprettet af: Karsten Jensen Hvorfor tænkes et evt. kommende sporvognsnet i radialer - det medfører flere personer i midtbyen - hvad med ringforbindelser? Nuværende p-pladser kan optimeres i anvendelsesgrad ved i højere grad at knytte busstoppesteder med midtbyforbindelser til dem. Tænkes der i kompensation for ejendomme, der belastes med mere støj ved anlæggelse af nye vejforbindelser? Indlæg: Indlæg fra Beboerforeningen Valdemarsgade Oprettet: :31:36 Oprettet af: Kiri Kesby Indlæg fra Beboerforeningen Valdemarsgade til idé-debatten om den fremtidige trafikplan for Århus Midtby: Først og fremmest tak til Århus Kommune / Vejkontoret for at have taget initiativ til en idé-debat, så borgerne inddrages i tilrettelægningen af trafikforholdene i Århus Midtby. I Beboerforeningen Valdemarsgade støtter vi Århus Kommunes overordnede mål og ønsker for midtbyen samt kommunens overordnede trafikale mål og ønsker, der især går på en fredeliggørelse af midtbyen, bedre forhold for de bløde trafikanter og øget fokus på den kollektive trafik. På den seneste generalforsamling i Beboerforeningen Valdemarsgade i februar 2003 debatterede vi vores holdninger og ønsker til de fremtidige trafikhold og prioriterer følgende punkter: Vi er af hensyn til den trafikale afvikling, støjniveauet og forureningen stærkt interesserede i at få minimeret trafikken i Århus Midtby - især via foranstaltninger, der mindsker lastbilkørsel og anden tung trafik samt foranstaltninger, der får flere borgere til at benytte den kollektive trafik og dermed sænker privatbilismen. Et vigtigt indsatsområde er at få bremset op for den omfattende gennemkørende trafik - altså de bilister, som hver dag kører gennem Århus Midtby uden at have noget ærinde dér. De gennemkørende bilister bør "dikteres" til at benytte ringgaderne og ringvejene. Vi er dog indforståede med, at der altid vil være en del trafik i en bymidte og har også selv behov for biler. 2

3 Der bør anlægges sammenhængende og direkte cykelstier langs alle større veje. I dag er der alt for mange farlige strækninger for cyklister - både for os voksne men i endnu højere grad for vores børn, som cykler til og fra skole hver dag. I vores nærområde savner vi i høj grad sammenhængende cykelstier på bl.a. Frederiks Allé, Sønder Allé, M.P. Bruuns Gade og Park Allé. Vi er - som tidligere tilkendegivet i et høringssvar - kede af udsigten til at få etableret den nye bygade i banegraven fra Spanien/Værkmestergade, under Bruuns Bro, under Frederiks Bro og frem til Ringgadebroen via Ankersgade. Bygaden vil både trafikalt og støjmæssigt være en gene i vores nærmiljø. Men når det nu politisk er besluttet, at den nye bygade skal etableres, glæder vi os i Beboerforeningen Valdemarsgade i det mindste over, at det er besluttet, at der ikke som oprindeligt planlagt skal ledes trafik fra bygaden ud på den i forvejen svært belastede Frederiks Allé, og at bygaden føres ud til Ringgadebroen via Ankersgade frem for at skulle have en støjende stolpevej med trafik til Søren Frichs Vej lige uden for vores vinduer. Vi ønsker trafikforanstaltninger i form af f.eks vejbump eller ensretning, der minimerer den omfattende og ofte meget hurtigtkørende trafik i Morten Børups Gade og Sonnesgade. Morten Børups Gade / Sonnesgade anvendes i udstrakt grad af uvedkommende og til gennemkørende trafik. Vi opfordrer til, at p-vagter fremover "patruljerer" i bl.a. Valdemarsgade og Sonnesgade om aftenen. Et meget stort antal gæster til Musikhuset og Scandinavian Congress Center parkerer nemlig ulovligt i aftentimerne, så vi beboere ikke kan finde en parkeringsplads i nærheden af vore hjem - trods en beboerparkeringsordning, som vi selv betaler for. De ulovlige parkeringer kan kun undgås, hvis p-vagter ofte kommer og udsteder bøder. I dagtimerne er p-vagterne generelt flinke til at lægge vejen forbi Valdemarsgade / Sonnesgade og udstede parkeringsbøder. Vi glæder os over, at Århus Kommune planlægger at forvandle godsbane-området til et pænt og interessant beboelseskvarter. Vi er interesserede i flest muligt "grønne oaser" og veje med træbeplantning. Med venlig hilsen Beboerforeningen Valdemarsgade ved formand Kiri Kesby Indlæg: Bilfri by Oprettet: :26:05 Oprettet af: Michael Sørensen Jeg forstår ikke at man ikke laver Århus om til en bilfri by, og istedet indsætter en mere effektiv offentlig transport, ved hjælp af et breder og og tider bus/sporvogns net. Der vil selvfølgelig altid være fragt og gods der skal leveres og hentes, samt håndværker der skal udføre deres arbejde, men det kan uden større problem eller planer fra kommunens side løses ved hjælp af bykort, som hver erhvers drivende skal betale for, for at færdes i byen. De mennesker som både skal til og fra arbejde fra/i Århus by kan tage det offentlige ud til store P-arealer som skal bevogtes lige i ude på den anden side af ydre Ringgade. På den måde ender vi ikke med at forgifte os selv inde i midt byen, samtidige med at Århus vil blive meget mere Attraktiv at bo i. 3

4 Indlæg: re: bilfri by Oprettet: :15:30 Oprettet af: John Jakobsen Det er utroligt at man skal læse noget, nå ja, ævl!, om at afskaffe biler i byerne. Hvis det er sådan en holdning du har så flyt ud til forstæderne og bo. Her skal du naturligvis heller ikke have bil for du skal selvfølgelig tage den fantastiske kollektive trafik på arbejde, hvor det er nødvendigt at skifte 2 gange osv. - eller at du skal møde tidligt hvor der ingen busser går og når du så kommer ind til Århus er der ingen P-pladser eller der er tidsbegrænset parkering - så får du en anden mening! NEJ! - biler i byen er selvfølgelig nødvendige og alle beboerne skal selvfølgelig have mulighed for at eje og parkere med en bil i Århus. Hvis man ikke kan lide trafik må man flytte! - vi bor altså ikke i middelalderen! Mht. til store parkeringspladsen er det også tydeligt at du ikke har en bil! Dvs. at få at en person i Århus kan komme på arbejde skal vedkommende gå ned til bussen, vente og derefter tage den ud til P-pladserne. Derefter skal bilen findes og man kan så først komme af sted(!) - dette vil nemt tage over ½ time so m så skal gentages på vejen hjem!! Forestil dig iøvrigt også dette scenarie når DU får gæster udenbyes fra!! Indlæg: Nørreport - Mejlgade Oprettet: :39:35 Oprettet af: Arne Abrahamsen I den standende debat om Nørreport-trafikken følgende: Stort set hver dag er der problemer i krydset ved Mejlgade. For det første er intervallet for det grønne lys meget kort. Ældre gående kan ikke nå over for grønt, uden at 'strande' i midterrabatten. I myldretiden er der en konstant masen sig frem af bilister, der må stoppe ude i krydset, fordi trafikken ved kystvejen (især når der er bomme nede for tog) går i stå og danne lange køer henad Nørreport, og derved spærrer for Mejlgade-trafikken når der bliver grønt for denne. Dette skyldes bl.a. også, at lysreguleringen overhovedet ikke er synkroniseret. En anden ting: Ofte (dagligt) respekterer bilister ikke det røde lys, selv på almindelige tidspunkter udenfor myldretiden, dagen igennem. Som cyklist kørende sydfra i Mejlgade, skal man virkelig have øjenkontakt med bilisterne for at se om de har opdaget det der for dem er det røde lys. Når de overser dette, tror jeg det blandt andet skyldes, at der står en stander lige efter krydset, for P-pladsen ved havnen, hvor der med lysenede grønne bogstaver står "Fri". Bilister kørende i retning mod havnen registrerer dette grønne skilt på den måde, at man "ser" det gennem øjenkrogen, som om det er grønt i en lyskurv og ser slet ikke der er rødt for dem. Man kan kun opfordre en af Kommunens trafikeksperter til at stille sig op i en time ved tiden. Da vil de hurtigt opdage hvor tampen brænder. Indlæg: Barometret!?!? Oprettet: :09:52 Oprettet af: Mickey Løgitmark Ja, det er da et rimelig godt initiativ, men jeg mener ikke, at spørgsmålene giver et klart billede! Det er der flere grunde til: Der er ikke tilstrækkelig mange mennesker der er blevet spurgt! Folk svarer mere moralsk rigtigt på spørgsmålene end ærligt! Folk er ikke bevidste, om deres egne 4

5 vaner i midtbyen! osv Dette kunne effektiviseres langt bedre ved en simpel omformulering af spørgsmålene og kontakt til flere mennesker! Det vil helt sikkert give et mere nuanceret billede af de faktiske forhold, og hvordan folk forholder sig til dem! Indlæg: SPORVOGNE!? Oprettet: :52:14 Oprettet af: Mickey Løgitmark det tror jeg SLET ikke vil løse flere problemer end det vil skabe! Da det var populært med sporvogne havde vi ikke den trafik, som vi har I dag, og politikkerne er forhåbentlig ved at erkende, at folk ikke vil miste deres personlige frihed(bilen) til fordel for offentlig transport! Den øgede trafik og sporvogne er en dårlig kombination og vil blot give mindre plads på vejene til flere og flere biler; hvilket helt sikkert vil skabe problemer! Den eneste måde, at få nogle af bilerne ud af byen på er, at bygge flere storcentre! Storcenter Nord er et godt eksempel på, at det fungerer, men man kunne godt argumentere for, at det skulle ligge længere væk fra centrum! Storcentre har GRATIS parkering mange butikker med stort udvalg, og det er billigere at leje sig ind i et storcenter end i et HUL, som Scandinavian Center, Clemensborg, Bruuns Galleri, Hafnia Arkaden osv! Så flere storcentre uden for byen og færre huller i midtbyen! Senere kan man planlægge sporvogne - UDEN for byen, evt mellem storcentrene og boligkomplekser! Indlæg: HAVNEN! Oprettet: :30:00 Oprettet af: Mickey Løgitmark Ja, jeg kan ikke dy mig for lige at komme med en kommentar omkring havnen - efter at have læst indlæg om havne-ringveje olign! ALLE kan forhåbentlig se, hvor DUMT det er, at have en jernbane til at dele Århus op i to ulige dele: Havnen og Byen! Man burde da udnytte, at vi faktisk er een af Europas største byer med direkte adgang til havet! Det er ret simpelt: Grav jernbanen ned eller lav en "pæn" højbane!!! Så kan vi da få fuld udnyttelse af havnen, og senere lave promenade-agtige tilstande - til gavn for ALLE! Det kan jo heller ikke passe, at Århus skal ligne en forstad til Polen, når man kommer sejlende med luxusliner og har udsigt til skrotdynger af gammelt jern og kedelige containere!?! Jeg siger ikke, at der skal spenderes mullioner på at opføre promenader, men det ville danne grundlag for et helt andet forhold til havnen, hvis man blot f.eks væltede en KFK-silo til fordel for en restaurent med taverna ud over havet og hyggelige lanterner mm. Det ville helt sikkert pynte, og give mere liv og grobund for andre erhverv på havnen! Så skal omlægningnen af den irriterende jernbane nok kunne tjenes ind på få år! Indlæg: FJOLSER! Oprettet: :08:41 Oprettet af: Mickey Løgitmark du anklager mig for indicia, så må du hellere læse foregående debat "Du har så travlt med dig selv!!!" Ja, du mener jo alle andre er nogle fjolser, og jeg kan kun give dig ret! Mennesket adskiller sig fra andre primater ved bla at blære sig af, at være i stand til at HUSKE og at LÆRE af sine fejl! Alligevel træder man på speederen for at nå det grønne lys, men må bittert erfare, at man skal op at stå på bremsen IGEN! Det er underligt nok den samme rute, som man kører på arbejde dag efter 5

6 dag, men i dag, så kan jeg nok nå det grønne lys... men NEJ - det blev sku RØDT igen! Dagen efter gør man det igen... og med samme bitre erfaring; dårligere benzin-økonomi; øget slidtage på dæk, bremser, gearkasse, motor - så drøner man hen imod det næste røde lys! FJOLSER!!! Så se dog frem og konstater, om der har været grøn i for lang tid til, at du kan nå det; eller bemærk om der er rødt og slip gassen! Desuden så er frekvensen på de fleste lys i Århus den samme hver dag! Jeg kører mange kilometer hver dag i Århus og omegn, og jeg er ofte røstet over menneskets manglende vilje til at huske på noget så simpelt som frekvensen på lysene! Jeg kan selvfølgelig tage helt fejl af folk, det er muligt, at de blot har penge nok til at brænde benzin af og slide på bilen; eller de blot er en flok fødte hippier, som føler trang til personlig frihed, når de ser eller ikke ser rødt; eller også er de blot en flok anti-miljøforkæmpere, som blot vil forpeste deres nærmeste med benzen(ja, et farligt giftstof i benzinen), sod, larm og andet godt fra det brølende monster! Nå, jeg skal ikke blot sidde her og nedgøre folks manglende IQ, men også forsøge at gøre mig lidt klog at høre på: En af mine ideer går ud på at forbedre de grønne bølger! Dette gøres nemmest ved at sætte fartgrænsen ned! Ja, nu er der jo nok nogen, der vil argumentere med, at det er ikke rimeligt, så kommer man jo aldrig frem!..men jo det gør man! Hvis man er een af de heldige, som har råd til en bil med kørselscomputer, så vil man erfare, at ens gennemsnitshastighed i byzonen incl ringvejen bliver væsentlig nedsat! Oftets til mellem 12 og 20 km/t!!! Det vil sige, at man faktisk ikke kører mere end 12 km/t den tid, som man har kørt i midtbyen, og hvis man kommer på indfaldsveje og ringvejen, så kan den stige en smule, men ikke meget! Ja - det er SANDT! Så med en dæmpning af fartgrænsen til f.eks 30 km/t i byen, så er det meget nemmere, at lave grønne bølger! Det vil forhåbentlig også gå op for folk, at det ikke kan betale sig at køre hurtigere, men det kræver sikkert noget OBS til folket, hvor man ser eksempler på dette i TV!!! Jeg har flere forslag, men er desværre for træt til at kunne skrive mere, men skriv gerne til mig, hvis du har en kommentar, eller hvis du er een af de folk, som har indflydelse på trafikplanlægningen i Århus! TAK!Indlæg: Du har så travlt med dig selv!!! Oprettet: :31:49 Oprettet af: Mickey Løgitmark De århusianske traffikanter er ALLE fødte egoister! Det gælder både fodgængere, cyklister og bilister! Fodgængere: Har for vane at krydse vejen selv om der 20 meter længere henne er et fodgængerfelt!de tager sjældent hensyn til bilister, hvis en bil skal svinge ind af sidevej el lign, da standser de sjældent, for at give plads, så den øvrige trafik kan komme videre! De går over for rødt! osv osv! Cyklister: De lægger sig i venstresvingsbaner! De kører uden lys! De kører side om side på kørebanen! De giver sjældent tegn! De kører over for rødt! De kører inden om højresvingende bilister! De holder ikke tilbage for fodgængere! De har sjældent reflekser på! De kører med for lidt lys! De kører uden lys (Ja, det kan kun nævnes for ofte)osv osv! Bilister: De har så travlt med at komme frem og holde for RØDT! De standser ikke for fodgængere! De standser ikke for trafik fra sidevej/udkørsel, hvis der alligevel er RØDT længere fremme! De kører for stærkt! De holder ikke afstand! De slukker ikke motoren efter 3 minutter i tomgang! De parkerer ulovligt! osv osv!!! Det jeg vil sige med det er vel bare, at så længe folk ikke har respekt for andre end dem selv og politiet(som sjældent ses i gadebilledet), så hjælper det næppe meget med trafikløsninger af den karakter, som debatteres i dette forum! Der skal stærkere midler til at bekæmpe de egoististe vaner, som folk har tillagt sig! Rent trafikteknisk er der faktisk nogle ting, som kan forbedres væsentligt - uden at det kommer til at koste mange penge! Der er enkelte ting, så som belastningen 6

7 af de mange busser og biler i midtbyen, som ikke har noget med vaner at gøre, men som kan løses, ved at optimere plads; som man f.eks har gjort i krydset ved Ridehuset, hvor man har fået plads til en flere baner (bla venstresvingsbanen ved Rådhuset er god)! Sådan er der mange steder, hvor man kan forøge antallet af kørebaner! Vanerne og ideer til at tvinge folk til at omlægge dem skriver jeg om i en ny debat kaldet FJOLSER! Indlæg: Vejbelægning i banegraven Oprettet: :08:34 Oprettet af: Ebbe Sommerlund Selv om jeg hellere ville undvære den kommende vej i Banegraven, må jeg indrømme at det nok ikke kan gøres smartere end at koble den på Ankersgade. Men det må og skal gøres med speciel støjdæmpende asfalt, som lovet af byrådet, for jeg er bange for, at den vej bliver overordentlig populær til stor gene for beboerne på Halls Sti, men til glæde for kommende handlende i Bruun Galleri. Indlæg: Overbelastning af Dronning Margrethes Vej Oprettet: :12:30 Oprettet af: Thomas Brorsen Pedersen Som beboer på Skovvejen, har jeg problematikken med overbelastningen af strækningen Dronning Margrethes Vej til Kystvejen meget tæt inde på livet. Det står flere steder i oplæggene nævnt, at denne strækning allerede har overskredet den maksimale kapacitet, hvilket jeg kun kan bekræfte. Trafiktællingerne taler også deres tydelige sprog. Af de ca biler der dagligt kører på kystvejen kommer de ca fra adgangen igennem Dronning Margrethes Vej. Samtidig er Skovvejen meget smal med tæt beboelse helt ud til vejkanten. Strækningen er altså langt den mest belastede af de trafikale forbindelser til det kystnære område ved city, hvilket jeg dog ikke synes fremgår tydeligt nok af situationsrapporten. Er der gjort nogen overvejelser om hvordan denne situation skal løses? Jeg kan ikke se det i oplægget. Man skal ikke regne med, at de mange trafikanter fra områderne nord for Århus, efter indførelsen af den nye trafikplan, automatisk vil køre af Ringgaden og Nørrebrogade. De vil altid køre den kortest mulige vej til City. Gøres der ingen tiltag, vil trafikplanen givetvis føre til en forværring af den i forvejen katastrofale trafiksituation på Dronning Margrethes Vej. Følgen vil også blive en yderligere forringelse af den bynære del af Risskoven som rekreativt område. Det er efterhånden ikke til at høre fuglekvidder i Risskoven for den overdøvende trafiklarm fra Dronning Margrethes Vej. Dette er især udtalt om vinteren, hvor det manglende løv ikke bidrager til støjreduktionen. Kan man overhovedet kalde et sådant sted for et rekreativt område? Jeg foreslår, at man overvejer at gøre Trøjborg til et lokaltrafikområde med begrænsede muligheder for adgang i nordlig retning ud mod Ringgaden. Dronning Margrethes Vej lukkes for gennemkørsel der hvor Grenåvej går over i Nordre Ringgade. Dette vil stoppe den gennemkørende trafik i det kystnære område af City. Gennemkørende trafikanter nordfra, vil følge Ringgaden uden om City, og folk med ærinde i City vil dreje ned af Nørrebrogade. 7

8 Trøjborg vil igen blive åbnet ud mod skoven til glæde for de mange beboere i området. Thomas Brorsen Skovvejen 121 Indlæg: Helt enig Oprettet: :55:36 Oprettet af: Bjarke Møller Madsen Jeg vil bare sige jeg er helt enig. Den eneste måde man kan begrænse kørslen ved de bynære havnearealer er ved at sætte en "prop" i ved Dronning Margrethes Vej og måske et eller andet sted på Spanien. På den måde ville man få et helt anderledes byrum fra skoven ned til centrum. Indlæg: Trafik fra syd til Bruuns galleri Oprettet: :39:50 Oprettet af: Bjarke Møller Madsen For at give lettere adgang for bilister fra syd til centrum af Århus synes jeg det ville være en ide at udnytte et af de grimmeste steder i Århus, nemlig Sydhavnsgade. På idestadiet ville en tur ind ad Skanderborgvej til centrum foregå ved at dreje ad Marselis Boulevard, køre under Strandvejen for så at tage Sydhavnsgade hen forbi Jægergårdsgade, hvor der kort efter ville være en ny vej som går direkte fra Sydhavnsgade til enden af Værkmestergade. Herved ville man opnå at bilister som kommer ind af Oddervej, Skanderborgvej og motorvejen vil få nem adgang til gode parkeringsmuligheder lige inde i centrum, med nem adgang til Bruuns Galleri og derfra til resten af midtbyen. Og vel og mærke uden at belaste nogle af de følsomme veje inden for ringgaden, herunder Spanien og Frederiks Allé. Der er fint plads til en vej fra Sydhavnsgade til enden af Værkmestergade da der idag er et stort areal frit. En øget mængde trafik på Sydhavnsgade ville ikke skade da den er bred nok og æstetisk af meget ringe værdi. Et sådanne projekt ville være oplagt at gennemføre samtidig med omlægningen af jernbanesporene (udretningen) som i nærmeste fremtid skal ske ved sporene til sydhavnen. Indlæg: Den ny rutebilstation Oprettet: :35:16 Oprettet af: Jens Peder Kristensen Forslaget til den ny rutebilstation som skal behandles i byrådet den 2. april skal åbenbart også i følge det oplæg som er sendt til politikerne debateres i dette forum. Timingen er ikke særligt vellykket, da trafikdebatten er næsten slut inden forslaget når frem til offentligheden via byrådet. Jeg vil dog gerne give et bidrag til debatten som det kan ses i det næste indlæg Jens Peder Kristensen Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd 8

9 Indlæg: Busser fra syd får kummerlige forhold Oprettet: :46:46 Oprettet af: Jens Peder Kristensen I dag er det frustrerende at tage bussen (102 eller 103) fra Beder, Malling Odder området indtil rutebilstationen fordi bussen bruger mange minutter på at parkere. Den kører en meget kringlet vej ind igennem rutebilstationen og ud igen inden den kommer til det rigtige parkeringssted oppe ved bageriet. Med den nye rutebilstation, som skal ligge tættere ved Banegården ovenpå skinnerne er der mulighed for at gøre det meget bedre. Busserne fra syd kan køre op ad Værkmestergade og derfra direkte ind og parkere. En fantastisk god og effektiv løsning som vil have værdi mange år frem i tiden. Problemet er bare at det bliver ikke muligt med det forslag der er fremsendt til byrådet. Denne mulighed med en bagindgang fra Værkmestergade er fravalgt med subtile forklaringer, såsom at det vil vanskeliggøre udnyttelsen af arealet og at det vil være vanskeligt at etablere tilkørselsramper. Som borger kan jeg acceptere, at noget ikke kan lade sig gøre, men når det er så oplagt som i dette tilfælde, så vil jeg gerne have et mere konkret forslag til debat. Så kan der tages politisk stilling til om der skal være tilkørselsmulighed eller ikke. På nuværende tidspunkt er tilkørselen simpelthen blot ikke medtaget. Jeg er ikke tvivl om at der vil være en betragtelig tidsgevinst på måske 4-5 minutter for buspassagerer fra syd. Der er altså tale om en så stor tidsbesparelse at det kan bære en væsentlig investering, ikke mindst når man sammenligner med andre investeringer i kollektiv trafik i Århus området. Amtsrådet har lige bevilget 20 mio. kroner til skinneforbedringer mellem Viby og Tranbjerg. Trafikministeriet har bevilget 150 mio. kroner til nærbane trafik og 25 mio. kroner til en tunnel ved Grenåbanen. Samtidigt taler politikerne i Århus begejstret om en sporvognsløsning til flere milliarder. Det bør derfor ikke være et økonomisk problem at finde penge til en tilkørselsrampe fra Værkmestergade til den ny rutebilstation. Jens Peder Kristensen Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Indlæg: Mellem syd og nord Oprettet: :32:19 Oprettet af: Jens Peder Kristensen Som beboer syd for Århus finder jeg at det er meget tidskrævende at komme til en arbejdsplads i nord. Jeg kan tage en bus, men det tager alt i alt over een time. Alternativt kan jeg cykle, og det er sundere og kan nogen gange gøres hurtigere. Hvis jeg tager bilen kan jeg i dag være heldig at gøre turen på 30 minutter. Det betyder meget fordi 30 minutter hver vej bliver en times transport mindre, og dermed har jeg en time mere tilrådighed for min familie hver dag. Set i det lys så er den effektive biltransport mellem Nord og Syd altså vigtigt, og der er de mest oplagt muligheder allerede i dag store flaskehalse. Typisk så vil man som beboer syd for byen overveje enten ringvejen, ringgaden eller langs havnen ad Strandvejen, Havnegade og Skolebakken. Begrænses trafikken langs havnen med flere restriktioner vil det tvinge den gennemgående trafik 9

10 over på ringgaden eller ringvejen. Ideelt set måske godt nok, men i praksis er de også så overbelastede i myldretiden, at de ikke kan klare mere. I dag er turen langs havnen faktisk den hurtigste vej mellem nord og syd, og det vil være en kraftig forringelse af forholdene, hvis der bliver lavet nogle begrænsninger her. med venlig hilsen Jens Peder Kristensen Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Indlæg: Adgangsforhold mellem P pladser på havnen og byen Oprettet: :10:49 Oprettet af: G. Andersen Det kunne være ønskeligt med bedre adgangsmuligheder mellem parkeringspladserne på havnen og byen. I dag er de kun adgangsmuligheder ved krydset Nørreport/Kystvejen og krydset Skolebakken/Skolegyde. Man kunne anlægge en tunnel mellem P. pladsen og Skt. Olufsgade, som samtidig kunne lette adgangen til busholdepladserne ved Skolebakken. Det er mit indtryk, at mange går over kørebanen for at tage bussen - til fare for dem selv og billisterne. Indlæg: Sund fornuft :-) Oprettet: :41:09 Oprettet af: Kurt steffensen Man kan undre sig over, at vi mennesker gentager de samme fejl om og om igen. Filosofien der går på tilstadigt at placere nye og store byggerier i selve bykernerne, har stort set uden undtagelse vist sig i praksis, at være fejlagtig. Man kan dårligt nævne en større by i Europa, hvor man ikke har fortrudt, at have nedrevet mange gamle, smukke bygninger. I århus pryder det mennesketomme "Scandinavian Center" midtbyen. Vist er der er et flot EKKO deroppe. Nu vil man bygge endnu ét butikscenter. Kun to minutters gang derfra...! Entrepenører elsker denne form for byplanlægning. Det er almindeligt kendt at det en dyr og umulig opgave, at lede stadigt mere trafik ind til centrum af vore byer. Løsningen er så simpel, at det næsten gør ondt. Byer skal som alt andet, vokse "ud af". Midtby områder bør vedligeholdes, og kæles for. Det skal være rart at færdes og bo i de gamle bykerner. Men det meste nybyggeri vil styrke byerne bedst, hvis det foregår i byernes udkant. Her er det desuden også billigst, ikke mindst trafikalt set. Miljøet i bred forstand tilgodeses bedst på denne måde, idet så megen trafik ind til midtbyen undgåes. Tænk hvor rart det ville have været hvis det nye kunsthus, som jeg for øvrigt venter mig meget af, var placeret i f.eks Risskov. Prismet i Årslev, Bruuns center ved Skejby... o.s.v o.s.v. Kritikken på Musikhuset, da det blev bygget, gik meget på fejlplacering, at det var for småt, både hvad angik scene og publikums pladser og ikke mindst, at det ikke var velegnet til andet end klassisk musik. Det står idag klart for selv de varmeste fortalere for musikhuset. Nu taler vi igen om et Operahus. Er der ikke plads til almindelig sund fornuft i byplanlægning? 10

11 Indlæg: Helt enig! Oprettet: :02:35 Oprettet af: Mickey Løgitmark Jeg bliver blot nødt til at tilslutte mig denne kommentar! Der er ingen tvivl om, at byrådet tænker med det de sidder på! Indlæg: Tænk på hele byens vel og stands vækst i city. Oprettet: :25:07 Oprettet af: Rune Fink Isaksen Med den trafikmængde der allerede idag søger midtbyen og den mængde der fremover vil søge midtbyen som følge af den kraftige udbygning med trafikmål eks. Bruuns Galleri samt havnefrontens udnyttelse og havnens udvidelse er det besynderligt at man ikke diskuterer at etablere mere aflastning for bymidten i form af udflytning af centerfunktioner til B-centre. Den gamle egnsplan forudsagde den voldsomme trafik vi har idag, men egnsplanen er desværre for længst skrottet. Når man begrænser trafikken et sted, så har den det med at vokse et andet sted. Da man ensrettede mange gader i Århus skulle bilerne køre omveje og forureningen blev øget. Da midtbyen sidst blev "fredeliggjort" voksede trafikken kraftigt på Nørre Alle etc. Med den vækst der er sket og vil ske, så er det simpelthen nødvendigt med helt nye tiltag som eks. 1. Nye ringveje eks. havneringvej, der kan aflaste havnefronten og Ringgaden. 2. Underjordiske trafikanlæg eks. metro og tunneller. 3. Kraftig aflastning af centrum for trafikskabende funktioner. Til trods for at debatten om stigende trafik har varet i årtier så stiger tolerancen hos politikere og måske borgere hele tiden. Da Egnsplanen i 60'erne blev lanceret ville man ikke begribe at en trafik som den vi idag har ville være holdbar. For flere årtier siden skulle Silkeborgvej i Åbyhøj udvides da trafikken var for voldsom, men da den var størst blev en udvidelse opgivet og idag er trafikken større end nogensinde - helt uacceptabelt. Det samme vil ske med planen om tunnel i Marselis Boulevard. Først er det helt uacceptabelt at lade havnen vokse og skabe så meget trafik og nu begynder man så at lufte tanker om at undlade tunnel (og en dag opgives den). Det er det samme mønster igen og igen. Borgerne synes at trafikken er for voldsom, men byrådet tillader hele tiden flere og flere trafikskabende funktioner i midtbyen. De ved ellers godt at der ikke er penge til samtidigt at øge tilgængeligheden. Det er jo ikke blot midtbyen der lider under den kraftige trafik, men der er altid fokus på midtbyen (det man kan se fra Rådhuset) forstæderne eks alle de store boligområder langs indfaldsvejene og den gennemfart der er af eks. Åbyhøj centrum har ingen interesse. Den trafik vil blive øget og så ødelægges forstæderne og deres butikscentre og så må de folk og søge midtbyen - det er skruen uden ende. Hvis midtbyen - og glem nu ikke den omgivende by - skal blive til at holde ud at bo i så skal al vækst i midtbyen standses. Der skal udpeges udenfor liggende vækstområder. Vækst på havnefronten må kun ske forudsat et havneringvej der også kan aflaste den nord-sydkørende trafik der idag sker ad Ringgaden til gene for tusinder af boliger og institutioner. Og så skal der etableres nye anlæg under jorden og eks. via ådalen for at kunne lede den trafik der skal til centrum/havn gennem den udenfor liggende by uden gener. 11

12 Indlæg: Kaos i Spanien Oprettet: :22:51 Oprettet af: Kirsten Høyer Hvis jeg har forstået de viste kort i forbindelse med mulige ændringer i vejnettet, så bliver vejstrækningen Spanien og videre endnu mere trafikbelastet end den i forvejen er - og den er ekstremt belastet. Som beboer her på 4.sal åbner man kun vinduer frivilligt 5 minutter ad gangen pga. støj og den trafiksod der lægger sig som sort støv på alt indenfor de nærmeste tre meter af vinduet. Jeg forstår ganske enkelt ikke at man ikke fører den største del af trafikken helt bagom byen og ned langs havnen, og ganske enkelt indretter store centrale og gerne gratis p.-pladser i udkanterne af byen. Jeg er selv bilist og pendler dagligt 100 km., men jeg går gerne et stykke vej for at kunne holde ud at bo hvor jeg bor. Er der nogen der kan forklare mig den højere mening med ikke at føre trafikken via en tunnel helt ned til havnen og langs havnen hen til Nørreport, Så Spanienområdet, sønderalle m.m. kan være i fred... Indlæg: Færre biler Oprettet: :36:11 Oprettet af: Heidi Madsen og Flemming Olsen Efter vores mening, skal der flere ting ting til for at mindske antallet af biler i Århus. Vi skal ikke kun "lukke op for sluserne" i takt med at trafikken stiger (flere veje), men snarere se på hvad der skaber al den trafik - og gøre noget imod dette, så det ikke er så nødvendigt at have bil. Den offentlige trafik skal være moderne, komfortabel og hurtig. Ud med de bøvlede, larmende, langsomme, utilgængelige, overfyldte, ildelugtende og ukomfortable busser - og ind med moderne lydløse sporvogne! Perronner med direkte adgang ind i sporvognen - afgang hvert 5. minut og plads til 400 passagerer på én afgang. Tænk på, hvor meget 400 biler fylder, når vi, som nu, kører afsted én og én i hver sin bil. Det må vi se at få lavet om på! Indlæg: Vanens magt Oprettet: :02:26 Oprettet af: Martin Olesen Det er en fin tanke, men om man så lavede en gratis sporvogn med afgange hvert minut døgnet rundt, fik man ikke bilisterne ud af deres biler. Det er desværre ikke nok at tilbyde folk førsteklasses offentlig trafik, man er nødt til at begrænse bilismen aktivt. Indlæg: Er bilerne virkelig et problem? Oprettet: :43:33 Oprettet af: Peter Hansen Jeg forstår ikke helt debatten omkring bilerne og problemet med disse. Hvis jeg læser kommunens debatoplæg, fremgår det af en oversigt på side 6, at trafikken i Århus city er faldet med 25% siden 1990!!! Midtby-trafikken er vokset beskedent med ca. 7%, mens trafikken i kommunen er vokset med over 20% siden Behovet for at løse trafikproblemerne er væsentlig større udenfor midtbyen/city. Indlæg: Fremtiden Oprettet: :07:53 Oprettet af: Martin Olesen 12

13 Du har ret, og det er jo glædeligt. Vi må bare ikke hvile på laurbærrene: Trafikken kan nemt stige i fremtiden, hvis ikke man passer på. Det ser man i andre storbyer i disse år. Indlæg: Nørregade Oprettet: :13:41 Oprettet af: Jørgen A. Leth Nørregade er blevet kaotisk og farlig at færdes i både for fodgængere, cyklister og bilister. Her er alt for lidt plads til den trafik, der er idag. Jeg mener, mange privatbilister kunne undgå at køre af den vej - de må stille bilen et sted - og komme gennem midtbyen på en anden måde. Indlæg: Nørregade, Nøreport, Knudriisgade Oprettet: :10:11 Oprettet af: Jørgen A. Leth Jeg går eller cykler over krydset ved Nørreport/Nørregade flere gange dagligt. Sikkerheden i krydset er under al kritik. PÅ den ene side af krydset skal man faktisk over fem kørebaner, og intervallerme mellem rødt og grønt lys er for korte til, at det kan gøres i en omgang. Jeg har før mailet til Poul B. Schou og nævnt problemet. Svaret var, at krydset er lavet således, at det er meningen, folk skal holde pause ude i midterrabatten. Men der er altså ikke meget plads at stå på - og tung trafik kører meget tæt forbi. Faktisk kører bilerne generelt ret hurtigt gennem krydset - folk skal nå en færge, den tunge trafik har fået god fart på ned af bakken, eller samler fart til at komme på ad. Det er påkrævet, at forholdene i krydset bliver bedre. Indlæg: Forbedring af den offentlige transport Oprettet: :05:11 Oprettet af: Jonas Juul Hvis man vil have den store mængde af bilister til livs, må man gøre de offentlige transport midler (her i særdeleshed Århus Sporveje) mere attraktive. Ved bl.a. at forstørre effektiviteten og især sænke billetpriserne til et aktraktivt niveau. Indlæg: Prisen er billig Oprettet: :03:15 Oprettet af: Emil Kristensen Jeg er en studerende på HTX i Viby som er i gang med at lave en eksamens rapport for "lad bilen stå" jeg bruge meget tid på ar undersøge problemstillingerne omkring brug at kollektiv trafik. Prisen for at have egen bil i en måned er i gennemsnit 5000kr. dette er en stor udgift især for den gennemsnitlige børnefamilie, her kan en familie spare utrolig mange penge ved at bruge de offentlige transportmiddelet. Problemet er ikke prisen for den enkelt bilist, men derimod materialismen, den mere og mere udbredte dovenhed, man skal komme til livs. Dette er det bedste bud jeg er kommet med til at komme bilisterne til livs. Indlæg: Flere gågader. Oprettet: :38:18 Oprettet af: Lars Trolle 13

14 Biler og tung trafik hører slet ikke til i midtbyen. Derfor bør samtlige gader inden for Allegade-ringen gøres til gågader. Varetransport til og fra forretningerne bør omlades til mindre køretøjer. Dette vil også være med til at begrænse den fortsat stadigt stigende forurening i midtbyen.det er også et spørgsmål om en holdningsændring for at få folk til at gå og bruge busserne, frem for at kunne køre "ned helt ind i forretningen" Banegraven fra Bruuns bro til Frederiks Alle bør overdækkes og gøres til P-plads. Også her en form for anvendelig kombination i forhold til Rampevejen, der på sigt bør forlænges helt ud til Søren Frichs Vej med direkte adgang til Ringvejen samt Motorvejen. Indlæg: Gågader og dem der bor i City Oprettet: :49:59 Oprettet af: Henri Olesen Det lyder jo udmærket med, at det kun skulle være varetransport og busser der skulle kunne køre i City. Så ville vi der bor i city, ikke have problemer med at komme hjem, i vores bil, for vi holder tit i kø for bare at komme hjem til vores hoveddør. For i forslaget er der vel plads til, at vi er en del, der bor i city, og benytter os af egen bil, for at komme på arbejde i andre byer og dele af Århus. (hvor offenligt transport ikke er o.k.). Midtbyen skal vel også være til at bo i, så derfor kan den ikke helt lukkes. Indlæg: Busbane i Park Alle Oprettet: :29:49 Oprettet af: Niels en busbane(eller fjerne parkeringen i højre side) fra krydset Banegårdsplads hen langs Park Alle til krydset Sønder Alle, vil fjerne alle de kø problemer for busser pga de parkerede biler i højre side af Park Alle der næsten altid blokere for ligeud kørsel af Park Alle, til Seedoffstræde da den kø af venstresvingende trafik ad Vester Alle er lang og busserne der skal lige ud af Seedoffstræde ikke kan komme frem til krydset pga af parkerede biler i højre side og højre svingende trafik ad Sønder Alle,hvor der tit kommer en til to biler over ad gangen inden lyset skifter til rødt pga fodgængere. Indlæg: Decentralisering / centralisering? Oprettet: :05:16 Oprettet af: Lars Olsen Efter min mening hænger de trafikale problemer 100% sammen med et forfejlet forsøg på at centralisere alt for mange butikscentre og kontorhuse i Århus imod midtbyen. Jeg er derfor IMOD megacentre som Scandinavian Congress Center & det nye megacenter ved Banegården; men FOR centre som Storcenter Nord & City Vest (&Bilka), da disse trækker trafikken væk fra bymidten. Herman Salling forstod dette for en del år siden, da han sagde nejtak til at etablere Føtex i Scandinavian CC, og istedet byggede Storcenter Nord. Hvorfor kan (vil?) dem der planlægger byens udvikling så IKKE forstå det? Indlæg: Decentralisering Oprettet: :21:59 Oprettet af: Mogens Høeg 14

15 Tak Lars Ja det ville løse alle problemer. Indlæg: Tværtimod Oprettet: :34:09 Oprettet af: Martin Olesen I skriver, som om alle naturligvis har bil. En stor del af Århus' voksne befolkning har ikke og ønsker ikke at have bil. Vi skal derfor have nogle gode indkøbsmuligheder centralt, så man kan bo i midtbyen uden at være afhængig af transport. Flytter man handlen uden for byen, vil flere købe bil, og så bliver trafikproblemerne endnu værre. Indlæg:...og alligevel Oprettet: :53:14 Oprettet af: Lars Olsen Jeg vil gerne uddybe lidt. Jeg mener slet ikke man skal undvære butikker i midtbyen, tværtimod er jeg meget tilfreds med de eksisterende (inkl. Salling & Magasin)- derimod mener jeg ikke det nye Bruuns Center v.banegården kommer til at gavne midtbyen. Tværtimod kan det betyde butikslukning blandt småbutikkerne, så mange får længere til de lokale butikker. Butikker&butikscentre bør efter min mening fordeles efter hvor folk bor, og ikke alle samles i et overtrafikeret centrum. Indlæg: Nørreport, Nørregade, Knudrisgade. Oprettet: :15:44 Oprettet af: Peter Højlund Mogensen Jeg vil gerne starte en debat om Nørreportkrydset. De sidste 10 år er trafikmængden gennemsnitlig i Århus steget med ca. 17 %, og den vil på grund af den hurtig voksende havn stige endnu kraftigere fremover. Tung trafik præger den del af vores by mere end nogensinde. Krydset er simpelthen farligt at færdes i. Store lastvogne tager tilløb for at komme op ad bakken og for at komme ud af byen. Den anden vej kommer de buldrende ned mod havnen. Hvis man har tid og mod til at bruge et par timer til observation, vil man være vidne til den ene situation efter den anden, hvor det kunne have gået galt. Hver dag krydser mange børn og unge Nørreport på vej til og fra skole. Skal der virkelig ryddes en fodgænger overgang med skolebørn før krydset bliver sikret? Nej vel, så derfor vær med i denne debat for en sikring af dette knudepunkt. Kom med nogle konstruktive sikre løsnings forslag!! Indlæg: Nøreport, Nørregade, Knudrisgade Oprettet: :11:12 Oprettet af: Poul Holst Jensen Jamen du har da fuldstændig ret i at dette kryds er meget farligt. Det er en meget belastet og tung trafik, der farer igennem dette kryds. Men de vise sten m.h.t. en løsning på hvordan det kan forbedres, ville nok forlængst være gennemført, hvis der var nogen der bare lige vidste hvordan. En mulighed er roadpricing, betal for at køre på disse veje/passere dette kryds, mon ikke en del så kunne forføje sig andre steder hen. Men det flytter vel bare problemet til et andet sted. Jeg har nu boet i Århus i 25 år, og jeg kan sagtens forholde mig til dine tal om springene i trafikken, det er 15

16 kolossalt hvor mange flere biler, der er kommet på den tid. Du kan også sætte begrænsninger op for hvor store bilerne må være for at passere krydset, men igen vil det flytte problemet andre steder hen. Havnen skal vel fortsat forsynes med transport til/fra Randersvej/Nørrebrogade. Indlæg: Nørregade, Nørreport, Knudrisgade. Oprettet: :19:15 Oprettet af: Peter Højlund Mogensen Tak for svaret. Jeg tror ikke på at kommunen vil sætte restriktioner op i forhold, hvem der må køre hvor eller hvorhen, da lastvognene skal ud af byen. Men jeg tror på en tunnel under Marselis Boulevard, som kan lede trafikken udenom den indre by. Men for det første er den ikke vedtaget endnu, selvom jeg tror det bliver det på et tidspunkt. For det andet tager det laaaaaang tid at bygge sådan en tunnel. (Adskillige år). I mellemtiden vil jeg gerne se nogle løsninger, som kan tilgodese specielt fodgængere, således at de sikkert kan krydse Nørreport.Det kunne være en lukket gangbro, som nok er den billigste, eller en tunnel under vejen, som er den bedste men også dyreste løsning. Måske er der andre muligheder. Det kunne være dejligt at få nogle alternative løsninger på bordet.så fat tastaturet. Indlæg: P-huse Oprettet: :23:52 Oprettet af: Flemming Rasmussen Jeg har været inde og se planen for placering af mulige nye P-huse. Jeg kan kun sige, at de ligger alt for langt væk fra midtbyen. Placeringen er god nok, hvis man kommer til Århus én gang om året for at handle en hel dag. Men for størstedelen af os, der kommer ugentligt for at handle, er det ikke godt nok, hvis det tager 15 min. at nå gågaden efter parkering. Det bør være muligt at lave et stort P-hus tættere på Strøget. Evt. på havneområdet. Indlæg: P-huse Oprettet: :39:21 Oprettet af: Allan Jensen Der findes d.d en stor parkeringsplads ved havnen, men det store problem er at alle vil køre direkte ned i midtbyen, allerhelst helt ind i Magasin eller Sallings p-hus for at handle, og bl.a den trafik til de 2 store p-huse giver store trafikale problemer, så du kan kun opfordres til at bruge den store P-plads ved havnen allerede nu, du skal godt nok gå min min for at nå Strøget. Indlæg: P-huse Oprettet: :17:01 Oprettet af: Flemming Rasmussen Jeg anvender allerede P-pladsen ved havnen. Den placering er OK. Jeg mener, at den placering er acceptabel i gåafstand til Strøget. Et stort P-hus på det område ville være godt. Indlæg: P-huse Oprettet: :11:45 Oprettet af: Morten L.Pedersen 16

17 Det er vel grundlæggende luksusproblemer, der snakkes om her. Ingen tager vel skade af en 5-10 minutters gåtur :) Indlæg: Let jeres røv Oprettet: :57:13 Oprettet af: Saugmann Århus city bør være tilgængelig for alle byens borgere. Desværre er det jo sådan, at privatbilismen naturligvis fylder langt mere i gade billedet end den kollektive trafik. Dette skyldes bl.a. at der per personbil (Danmarks Statistik) i gennemsnit kun er ca. 2,2 passagerer. Hvis vi i Århus ønsker, at vi alle skal ligge og kører rundt i hver vores bil i Århus City, kan man selv forestille sig hvor lidt plads, der vil blive til de "frie" arealer (arealer såsom gågaden, parker o. lign.). At etablere flere p-anlæg i City, som vil trække privatbilismen længere ind i hjertet af byen, vil være i strid med den nuværende udvikling, hvor det offentlige rum udvides til alles fordel. Flere biler i hjertet af byen vil jo naturligvis medfører mindre plads til den kollektive trafik. Hvad er egentlig problemet i at de privat bilister, som ugentligt kommer for at handle, bliver nød til at bevæge sig fysisk rundt i op til 15 min... Et sådanne argument virker utroligt egoistisk og selvoptaget for mig. Let jeres røv - så kan i samtidig oven i købet få lidt motion. Der er glimrende p-anlæg som det er nu, og med Bruns Galleri på vej med yderligere ca p-pladser, ser jeg ingen som helst grund til at Århus skulle satse yderligere på egoisterne (privatbilisterne, red.). Nej, lad os nu i Århus satse på en løsning, som giver alle lige mulighed for at få del af byen. Lad os videreudvikle den kollektive trafik, der både skaber plads i byrummet og er langt mere miljøvenlig. Lad os skabe en åben by og ikke en bilernes by. Indlæg: Kombineret bus og P-billet Oprettet: :56:29 Oprettet af: Jesper Pedersen Hvad med at en busbillet er inkluderet i p-billetten. Mange århusianere vil nemlig ikke have flere biler i midtbyen Indlæg: midtby trafik Oprettet: :48:36 Oprettet af: bjarne jensen Ved at åbne trafikken fra Sønder Alle af Fredensgade mod BP huset, vil man undgår de store problemer i Amaliegade, når bilerne skal i Sallings P-Hus. En venstre svingning fra Østergade mod Fredens Torv til BP-Huset vil også løse den store bilkø, som altid opstår ved indkørsel til Sallings P-Hus. Indlæg: Biler i centrum er ikke en forudsætning... Oprettet: :45:14 Oprettet af: Thomas Måske vil dit forslag løse det specifikke trafikproblem på kort sigt, men i et længere tidsperspektiv vil det ikke løse det generelle problem angående kødannelser i centrum, eftersom mængden og dermed presset fra den private bil-trafik fortsat vil forøges. For at løse problemet skal politikerne tage beslutninger i en større skala, så trafikkens udviklingsperspektiv kan indgå som et afgørende parameter. Jeg ønsker ikke en by, hvor mennesker i biler fylder gadebilledet og ikke møder hinanden. Hvor tusindvis af biler forpester luften for os andre og vores børn. Jeg ønsker ikke en by, hvor vi 17

18 jævnligt accepterer ofre i trafikkens navn og stres grundet angsten for en bil på afveje. Jeg mener, at CITY-området bør friholdes for privat bil-trafik, dog med forskellige dispensationsmuligheder (eksempelvis handicappede.) Bilerne placeres i parkeringshuse ved Ringgaden og afløses af velfungerende, finmasket, kollektiv trafik. Jeg ved, at forslaget ikke falder i bilisternes smag, men der skal gøres noget så omgribende for at ikke at transformere Århus Midtby til en stresset trafikprop om 10 til 15 år. Indlæg: Fredensgade og Sallings P hus Oprettet: :21:17 Oprettet af: Henri Olesen Ideen med at åbne Fredensgade så trafikken kan komme i P huset ved Salling er en dårlig ide. Jeg bor selv i Fredensgade og netop den spæring der er kommet imellem Fredens Torv og resten af Fredensgade har løst mange af vores trafik problemer. Problemet med Amiliegade og Østergade kan løses med at Salling vender trafikken om i deres P hus, ganske som det er i disse dage, så Fiskergade bruges som indkørsel. Så får billisterne også mulighed for at vælge mellem havne P og Salling P, idet der kunne opsættes Info-skilte ved Europa Plads der viser hvor der er fri parkering. Østergade og Fredensgade burde kun være til udkørsel, samt varetransport. Køen der opstår, ved Amiliegade og Østergade, skyldes også at billister køre ud i P-hus-køen fra Amiliegade og spærre for trafik ned af Østergade. Dette kunne modvirkes med pile på kørebanen der fortæller at der er trafik på tværs. Amiliegade kunne også få afmærkning på kørebanen der fortælle hvilken bane der er til hvad, helt henne ved Kongres-huset, og ikke som nu 25 m før Østergade. Så ville trafik, der bare skulle ad Fredensgade, have en bedre chance for at komme igennem, istedet for at holde i kø. Åbning af Fredensgade til mere trafik vil ihvertfald være en dårlig ide. Østergade, Amaliegade og Fredensgade burde være stillegader, og ikke en del af et privat P-hus s område. Indlæg: Jernbanen og de bynære havnearealer Oprettet: :12:22 Oprettet af: Bjarke Møller Madsen I debatten vedrørende nærbanernes fremtid i Århus, har et ofte brugt argument været, at Grenåbanen er en mur for udnyttelsen af de bynære havnearealer. Jeg vil gerne høre om der er nogle der kan uddybe dette argument, for jeg ser ikke selve banen som et problemet, men i langt højere grad kystvejen/skolegade... som det store stopklods for trafik fra bl.a. storetorv til havnen. Selv om banen blev nedlagt ville det stadig kun være muligt at krydse vejen på de steder hvor der er idag også er mulighed for at krydse banen. - Er man fodgænger og skal fra Storetorv til havnen er der vel rødt lys min pr time fra bil-lysreguleringerne, men højest 10 min fra togene. Selvfølgeligt er det i dag et problem for lastbiler fra sydhavnen at skulle krydse jernbanen for at komme om til de bynære havnearealer - men meningen er vel at der netop ikke skal køre lastbiler til denne del af havnen!? Jeg vil meget gerne høre kommentarer til dette indlæg og en forklaring på dette hovedargument for at lukke Århus Nærbane. Indlæg: erhvervsmægler Oprettet: :17:30 18

19 Oprettet af: orla møller Jeg finder det altafgørende for at havn og by kommer til at hænge sammen at man finder en løsning for banens linieføring, fra hovedbanen til risskov, helst en tunnel.dette set i forbindelse med en sammenføring af grenåbanen og odderbanen,således så der faktisk bliver tale om undergrundsbane. Hvis man samtidig lader den møde den nordvestgående bane, kunne man samtidig løse problematikken omkring den ensrettede trafik til århus. Indlæg: Grenåbanens undergang Oprettet: :58:11 Oprettet af: Jens Ole Pedersen Selvom det vil være "lige ud ad landevejen" at etablere en passage af banen for fodgængere og evt. cyklister ved Østbanegården, bekæmper banefolkene åbenbart dette med alle midler. Her er virkelig både en alvorlig fysisk barriere og nærmest også en menneskelig barriere - det er som at banefolkene derved skaber deres egen undergang: Man kan næsten kun løse problemet ved at nedlægge banen og derved skabe en forbindelse mellem by og havn... Indlæg: Nærbanen Oprettet: :11:07 Oprettet af: Saugmann Jeg kunne gætte, at argumentet var, at nærbanen vil udgøre en "all around the clock" barriere. Dermed forstået, at nærbanen af sikkerhedsmæssige hensyn skal være hegnet ind. Ved en udvikling af de bynære havnearealer, ønskes (så vidt jeg forstod ved det offentlige informationsmøde på rådhuset d. 27/02-'03) det at minimere/reducere trafikken langs kystvejen/skolegade. Desuden er det ønsket, at etablere busbaner i hver retning af kystvejen således, at der kun bliver en kørebane til privatbilismen i hver retning. Derved bliver trafikmængden langt mindre end i dag og vejen nemmere at krydse. Altså bliver "vejbarrieren" mere åben om man vil. Indlæg: Enig men... Oprettet: :33:55 Oprettet af: Bjarke Møller Madsen Jeg kan godt se hvad du mener der er argumentationen, men er der stadig ikke mest tale om at nærbanen udgør en psykologisk barriere mere end en reel!? Selv hvis trafikken bliver mindre langs havnen er det jo stadig kun muligt at krydse vejen der hvor man også kan krydse jernbanen. Jeg er enig i at indhegningen omkring banen kan virke som en barriere, men stadig er der hovedsageligt tale om en psykologisk barriere! Indlæg: Kontorhuse ud af midtbyen Oprettet: :10:22 Oprettet af: Mogens Høeg Kære venner I lader priserne stige på grundene i midtbyen. I tillader at der bliver bygget større og større kontorhuse i midtbyen. I tillader at der bygges større og større forretnings centre i midtbyen Så kan det da ikke komme som en overraskelse, at der bliver større og større trafikproblemer vel? Vil I forlange af en mand med gigt i fingrene at han skal købe ind til husholdningen, gå flere hundrede meter til en bus som nok er overfyldet, på det tidspunkt, vandre med alle mine poser fra 19

20 bussen (15 til 20 min) til mit hjem, nej vel? Hvad med lidt konsekvens mine herrer. Siger I ja til ovenstående, nuvel så sig også ja til en motorvej ind til centrum, færdig!! Ellers flyt jeres højhuse og megaforretninger ud i forstaderne hvor der er plads og trafikken ikke generer så mange. Jeg køber for under 1000 kr. om året i forretninger der ligger indenfor Ringgaden af samme grund. Hvis I tror på at I på sigt vil kunne flytte folk over i den kollektive trafik, så tror jeg godt at I kan glemme det. Selv modtagere af offentlige ydelser Bistand,mm undværer hellere tøj og mad for at kunne holde bil. USA som vi elsker eller hader er 3 til 6 år forud for os og der er ingen tegn på stagnation i antal biler der. Jeg ville gerne køre bus hvad jeg også gjorde da min kone købte ind og mit arbejde lå tæt ved et stoppested, men det er vist for de unge under uddannelse og de gamle uden kørekort, jeg kan med mine 64 ikke klare det, så ud af byen med kontorhuse og megaforretninger og vupti følger bilerne bag efter,- smart ikke. Inden du nu får morgenkrydderen galt i halsen så læs lige dette indlæg engang mere,- langsomt,- måske jeg har lidt ret i nogle af mine synspunkter Indlæg: London Oprettet: :09:50 Oprettet af: Martin Olesen I London er der netop blevet indført en 'trafikpropsafgift' på 5 pund om dagen for biler: Man regner med at indsamle 130 mio. pund årligt, som både skal gå til forbedringer af den offentlige trafik og forbedringer af vejnettet. Singapore og Oslo har haft et lignende system i mange år. Hvorfor tør vi ikke i Danmark? Indlæg: Det er politikerne ikke klar til Oprettet: :50:50 Oprettet af: Jesper Pedersen Det er politikerne desværre ikke klar til. Slet ikke efter at man bl.a. med Bruuns Galleri ønsker væsentligt flere biler i midtbyen. Bruuns Galleri bliver en fiasko, hvis man skal til at betale for at køre i midtbyen. Således har politikerne begået selvmord. Biltrafikken kan desværre ikke begrænses. Tværtimod. Denne trafikplan kommer fem år for sent. Indlæg: Parkeringspladser Oprettet: :47:39 Oprettet af: Dan Rasmussen Det er glædeligt at se at der planlægges med flere parkeringspladser samt muligvis med færre 'kantstens pladser'. Vi bor idag i området bag musikhuset (og snart det nye kunstmuseum), her er det mulighed for beboerparkering mens andre kun må parkere i 2 timer. Problemet her er at man om aftenen ikke kan få en plads, ca 1/3 af bilerne der holder her har på dette tidspunkt ikke en en parkeringslicens og hos mange er parkeringsskiven udløbet, vi går derfor ud fra at bilisterne enten er oppe i byen eller i musikhuset. Det tyder altså på at folk ikke vil parkere i fx. den nærliggende 20

Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder

Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder BILAG 5 I forbindelse med idé-debatten er der indkommet forslag og bemærkninger til trafikplan for

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Bilag Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Wilke A/S April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Trafik og miljø... 4 Kultur og fritid... 18 Ældre... 25 Dagtilbud til

Læs mere

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 trafikpolitisk program appendices juni 2013 Indhold Appendix 1: Baggrund for vision og principper...

Læs mere

Bilag 2 Transskriberede interviews

Bilag 2 Transskriberede interviews Transskriberede Interviews Erhvervsperson 1... (s. 2) Erhvervsperson 2...(s. 17) Byplanlæggeren fra Herlev kommune...(s. 33) 5 Beboer 1...(s. 48) Beboer 2...(s. 61) Beboer 3...(s. 84) 10 15 20 25 1 Erhvervsperson

Læs mere

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard Bilag Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard RESUME Dette dokument indeholder transskriberinger af interview samt tabeller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Bemærkninger i 1. offentlighedsfase Bilag 2 Letbaner i Århusområdet etape 1 Bemærkninger i 1. offentlighedsfase 20. februar 2. april 2008 slav/22. oktober 2008 Indhold Offentlige myndigheder og institutioner Side 1.1 Vejdirektoratet, Vejcenter

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Parcelforeningen Engelstoft syd

Parcelforeningen Engelstoft syd Parcelforeningen Engelstoft syd Elev, den 24. april 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Nyt byområde syd for Elev, høringssvar på to spørgsmål: a. Området bør ikke

Læs mere

Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003

Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003 Vejlauget Munkekær Fra: Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00 Sted: Solrød Gymnasium Mødereferat Nyt møde indkaldt: Kl.: Sted: Ikke planlagt Dagsorden 1. Velkomst 2. Formål med mødet 3. Baggrund

Læs mere

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter Udarbejdet af Thomas Dinesen og Lene Torp Carlsen Journalistbureauet

Læs mere

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik December 2012 Bike n ride Eksempeler fra Øresundsregionen på kombination af cykel- og den kollektive trafik

Læs mere

Bilisme den manglende diskussion

Bilisme den manglende diskussion Bilisme den manglende diskussion Indledning...2 Det store spørgsmål...3 Nødråb fra en cyklist...4 Absurditet 1...5 Konsekvenser...5 Tal...7 Ressourceknaphed...8 Absurditet 2 - artikel om helbred...9 Den

Læs mere

Side 10 11. Indhold. Side 18 19 Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26

Side 10 11. Indhold. Side 18 19 Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26 Brancheafdelingens fagblad nr. 6 September 2004 52. år gang Busserne ud af Busgaden? side 10 11 Side 10 11 Side 18 19 Udlicitering Indhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s.

Læs mere

10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005

10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005 Informationsavisen NR. 3 10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005 I Sabro har man i flere år kæmpet for at få gadekæret til at holde vand, og anstrengelserne synes ikke at være forgæves. På bænken ved byens åndehul kan

Læs mere

CYKELVIDEN. Startskuddet går for Århus Cykelby. XHusk kryds i kalenderen til: Transportforum 2009

CYKELVIDEN. Startskuddet går for Århus Cykelby. XHusk kryds i kalenderen til: Transportforum 2009 CYKELVIDEN Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med det danske Cykelnetværk Nr. 20 - Årgang 7 - december 2008 INDEKS Startskuddet går for Århus Cykelby Cykelplanlægning

Læs mere

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER. Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER. Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om

Læs mere

Det digitale bycyelsystem

Det digitale bycyelsystem Det digitale bycyelsystem Thomas Pederson Innovation, konceptudvikling og projektstyring Gruppe 11 Anne Katrine Nørgaard Isholdt Astrid Kofoed Westh - akwe Daniel Præsius - dapr Marlene Mee Ahrens - mmah

Læs mere

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag.

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag. Silkeborg kommune Att. Afd.post Dato: 11.04.2012 Vor ref.: Projektnr.: Inst.nr.: Direkte tlf.: 8722-8932 E-mail: Lokalplanforslag nr. 10-014 Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

Aarhus Kommune, Økonomiudvalget tirsdag 9. juni 2015. Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn

Aarhus Kommune, Økonomiudvalget tirsdag 9. juni 2015. Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn Hans Halvorsen (S): Må jeg have lov at byde velkommen. Velkommen til et åbent økonomiudvalgsmøde i Aarhus Kommune her på rådhuset. Mit navn er Hans Halvorsen, jeg er

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen.

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen. cukxv.rppxqhrj7udilnplqlvwhulhw +RYHGUDSSRUW 0DM 6SRUYRJQHLcUKXV+RYHGUDSSRUW 1,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJ 3URMHNWHW 3URMHNWHWVEDJJUXQGRJIRUPnO 3URMHNWHWVRUJDQLVDWLRQ 5DSSRUWHQVRSE\JQLQJ 5HVXPpRJNRQNOXVLRQHU

Læs mere

BILEN OG BYEN 25. SEMINAR NOVEMBER 2008 TREKANTEN - KØBENHAVNS MILJØFORUM DANSK BYPLANLABORATORIUM BYPLANHISTORISKE NOTER NR:

BILEN OG BYEN 25. SEMINAR NOVEMBER 2008 TREKANTEN - KØBENHAVNS MILJØFORUM DANSK BYPLANLABORATORIUM BYPLANHISTORISKE NOTER NR: BILEN OG BYEN 25. SEMINAR NOVEMBER 2008 TREKANTEN - KØBENHAVNS MILJØFORUM DANSK BYPLANLABORATORIUM BYPLANHISTORISKE NOTER 631 NR: Note 63_29-05-09.indd 1 02-06-2009 22:37:16 2 Note 63_29-05-09.indd 2 02-06-2009

Læs mere

Grundejermødet. Mødet i Prøveh. i Prøvehallen. allen. side 4-7. November 2010. Grundejeren.d. Glemmer du.. Rotteplager Buskorridore.

Grundejermødet. Mødet i Prøveh. i Prøvehallen. allen. side 4-7. November 2010. Grundejeren.d. Glemmer du.. Rotteplager Buskorridore. Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 15 November 2010 Grundejermødet i Prøvehallen side 4-7 Indhold: Den lyse ide blev skudt ned af både grundejere og lokale politikere. Sagen ligger nu

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Tanker på dage med 15 timers vagter.

Tanker på dage med 15 timers vagter. Tanker på dage med 15 timers vagter. Hvordan mon den ser ud set gennem et par chauffør briller? Det spørgsmål har stillet mig selv mange gange, og gennem mine oplevelser i branchen gennem nogle år, tegner

Læs mere