Høringssvaret er konkret i forhold til Holstebro Kommunes vindmølleplan vedtaget af byrådet 15. januar 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvaret er konkret i forhold til Holstebro Kommunes vindmølleplan vedtaget af byrådet 15. januar 2013."

Transkript

1 1 - Bilag - Sivegårdsvej 7 m.fl._ Høringssvar ti Hører til journalnummer: K maj 2014 Høringssvar til Holstebro Kommunes forslag til kommune plan Høringssvaret er konkret i forhold til Holstebro Kommunes vindmølleplan vedtaget af byrådet 15. januar Vi ønsker med dette høringssvar, at Holstebro Kommune vil genoverveje den udpegning af område 34.T.08 Sydøst for Mejrup, som blev udtaget af den endelige vindmølleplan inden den blev behandlet af byrådet januar Som Lodsejere i det dengang udpegede område i temaplanen for vindmøller i Holstebro Kommune brugte Vi en del tid på at arbejde med en mulig vindmølleopstilling, hvilket også grundlage muligheden for et lokalt vindmølleprojekt. Vi har efterfølgende fulgt det videre arbejde med vindmølleplanlægningen i Holstebro Kommune. Her kan Vi se, at en del af de udfordringer, som fylder i planlægningen af de enkelte udpegninger ikke på samme måde vil gør sig gældende i området sydøst for Mejrup. Dette får os til at indstille til Holstebro Kommune, at man skal genoverveje en udpegning af område 34.T.08 sydøst for Mejrup. Vi vil her under opridse helt konkret fakta om udpegningen og mulighederne i området sydøst for Mejrup (34.T.08): Motorvejslinjeføringen mellem Herning og Holstebro Nord er nu endelig vedtaget, hvilket gør at udpegningen med sikkerhed ikke kommer i konflikt med denne, som det i høringsfasen af vindmølleplanen af nogen blev fremført. (bilag 1) Området 34.T.08 Sydøst for Mejrup ligger uden for den indflyvningszone, som ligger omkring Karup lufthavn! Dette betyder at der ikke for område 34.T.08 er en højdebegrænsning på 500 fod over havets overflade. Derfor kan vindens energiindhold udnyttes optimal i dette område! En højdebegrænsning på 500 fod betyder at der ikke kan opstilles vindmøller med stor totalhøjde, hvilket alt andet lige vil give en dårligere udnyttelse af vindens energiresurse. (bilag 1) Et vindmølleprojekt i dette område vil give en oplevelse af samhørighed og helhed med de ny opførte vindmøller ved Tvis, når man kommer kørende på den kommende motorvej. Dette skyldes at placeringen i område 34.T.08 på mange måder vil give helhed i forhold til vindmøllerne i Tvis, både i størrelse og placering i forhold til den kommende motorvej. (bilag 1) Holstebro Kommunes forvaltning udarbejdede et resumenotat efter den offentlige høring af vindmølleplanen (a Sagsnr ). Forvaltningen i Holstebro Kommune anbefalede efter deres gennemgang af de indkommende høringssvar, at fastholde en udpegning af området. Landskabet i områder 34.T.08 er præget af agerbrug opdelt af alm. læhegn og markveje. Her ud over ligger det i en god afstand af både Storeåen og Savstrup Å. Samtidig er der ca. 3 km til nærmeste Kirker, hvilket også er et plus i forhold til det hensyn, Stifterne påpeger der skal vises i forhold til kirkebygninger i vindmølleplanlægningen. (bilag 2) 1

2 Områdets potentiale er op til 5 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter og med en samlet effekt på ca MW og en samlet produktion mellem 45 MW til 55 MW/År. Rammerne i området, som sikrer et opstillingsfelt der kan rumme denne effekt og produktion skyldes at 4 lodsejer og 2 beboer i området har indgået en fældes aftale om realisering af et evt. vindmølleprojekt i området. (Bilag 2) Dette lokale ejerforhold sikre også de værdier, som et vindmølleprojekt alt andet lige har, bliver inden for Holstebro Kommunes grænser. Det lokale ejerskab vil også sikre, at der bliver vist et lokalt hensyn under planlægningen af et vindmølleprojekt, men også at et par af lodsejerne i projektet vil komme til at bo tæt på møllerne selv. VE Loven giver naboer til vindmølleprojekter en sikkerhed for en ordentlig proces omkring et evt. værditab på boliger, men også muligheden for et medejerskab på 20 % af møllekapaciteten. Her ud over vil Vi, stadigvæk være åben over for muligheden for, at de nærmeste naboer kan købe sig ind i projektet ud over de 20 % via VE køberetsordningen. Mejrup By vil med en genudpegning af 34.T.08 få en mulighed for at købe sig ind i et evt. vindmølleprojekt, en mulighed de ellers ikke vil få. Erfaringen fra Tvis Vindmøllelaug viste en meget stor interesse for medejerskab af vindmølleprojektet, hvilket er de samme erfaringer man har med andre VE projekter. Her ud over vil en udpegning af området også betyde at der vil tilfalde lokalområdet ca kr. via den Grønne ordning, som kan søges og bruges lokalt. Mejrup vil alt andet lige få en del af disse midler, og da Mejrup er et lokal område, som Holstebro Kommune satser på, og udvikler, kan der blive god brug for en mulighed for finansiering af initiativer for foreningslivet. Vi håber med dette høringssvar til Kommuneplanen , at Holstebro Kommune vil genudpege vindmølleområdet 34.T.08 sydøst for Mejrup. Med venlig hilsen Jens Noes Sønder Savstrupvej 4 Deltidslandmand, her ud over selvstændig erhvervs drivende på hjemadressen. Lars Bonde Nørreholmvej 13 Selvstændig mælkeproducent. Jakob Mikkelsen Saudalsvej 1 Deltidslandmand, her ud over lønmodtager. Uffe Christensen Sivegårdvej 7 Deltidslandmand, her ud over lønmodtager. 2

3 Bilag 1. Hører til journalnummer: K Overbliks kort, som viser placeringen 34.T.08 Sydøst for Mejrup i forhold til den kommende motorvej, de nye vindmøller i Tvis og indflyvningszonen til Karup Lufthavn. De blå vindmøller viser placeringen af de nye Tvis vindmøller. De røde vindmøller er et placerings forslag i område 34.T.08 Bilag 2. Overblikskort, som viser opstillingsfeltet, afgrænset af et afstandskrav til boliger på 600 meter. Her er vist en opstilling med 5 vindmøller. 3

4 2 - Bilag - Alpha Wind Energy_Høringssvar til Holstebr Hører til journalnummer: K Hedemøllevej 35, 8850 Bjerringbro Tlf.: , Fax: CVR nr Til: Holstebro Kommune Rådhuset, Kirkestræde Holstebro 26. Maj, 2014 Kommentar til offentliggørelsen af forslag til Kommuneplan, Holstebro Kommune. Alpha Wind Energy (AWE) har fulgt udviklingen af vindmølleprojektet Nordøst for Vemb og Nordvest for Bur, område 34 T 06 samt 34 T 10 igennem en længere periode. Under den igangværende proces med udvikling og godkendelse af mølleprojektet i område 34 T 06, er det blevet åbenbart at området er særdeles velegnet til opstilling af vindmøller pga. den gode vindresurse, de lokale interesser og den tilsyneladende og generelle accept af vindmøller i området. Projektet i område 34 T 06 er nu godkendt til opstilling af møller uden at der har været væsentlige klager eller indsigelser fra naboer eller andre imod projektet. Meget tæt på område 34 T 06, ca. en halv km. mod øst er der ligeledes udlagt et område, 34 T 10, til møller og det er AWE s opfattelse at hele området ville kunne opnå større harmoni, hvis der blev udlagt ét sammenlagt større område i stedet for to mindre, således at opstillingskonfiguration etc. kan blive sammenpasset. For at få en bedre helhed i projekterne vil AWE derfor foreslå at sammenlægge 34 T 06 og 34 T 10 som angivet med grøn linje på kortet nedenfor. 4

5 Dette vil medføre at området omkring de to allerede udlagte tæt-liggende områder kan udnyttes optimalt, således at der på sigt kan etableres ét samlet mølle projekt i området med et sammenhængende geometrisk mønster, frem for to tæt-liggende mølle grupper, som sandsynligvis vil være forskellige. Et samlet projekt vil derfor ikke bebyrde området nævneværdigt mere end hvis de to separate områder bibeholdes. Ved sammenlægning af de to områder til ét område vil den mulige samlede installerede kapacitet kunne forøges væsentligt uden væsentlig øget påvirkning af lokalområdet. En mere optimale udnyttelse af området omkring 34 T 06 og 34 T 10 vil kunne erstatte påtænkte, men mere biotopmæssigt- turistmæssigt- eller på anden måde følsomme, områder andre steder i kommunen, som derved kan friholdes for vindmøller. AWE har udført foreløbige VVM overvejelser inklusiv støj beregning omkring det samlede område og der er ikke fundet anledning til at dette skulle have opsættende virkning for udlægning af et samlet område. Det er vores indtryk at lodsejerne og nærmeste naboer i området er positivt indstillet til udvidelsen, idet der jo alligevel er møller i området og det foreslåede område i det store og hele blot fylder et mellemrum ud mellem to grupper. Der er indgået aftaler med størstedelen af de berørte naboer/lodsejere omkring leje af jord og/eller salg og nedlæggelse af boliger etc. og det forventes at der kan indgås aftaler med de resterende lodsejere, således at støj-og afstandskrav kan overholdes. Det forslåede udvidede område ligger øst for det område som er interessant for drikkevandsforsyning, som strækker sig vestpå. Det forslåede udvidede område ligger væk fra området, hvor møller kan påvirke Møborg kirke, ligesom der ikke er nogen væsentlig turistmæssig aktivitet i området. Med Venlig Hilsen, Jens Børsting Petersen Adm. Direktør 5 2 / 2

6 3 - Bilag - Idom-Råsted Borgerforening_Ansøgning Idom- Hører til journalnummer: K

7 7

8 4 - Bilag - Idom-Råsted Borgerforening_ Hører til journalnummer: K

9 5 - Bilag - Erling Mose Pedersen, Staby_Mølle ansøgnin Hører til journalnummer: K Til Holstebro kommune Staby Ansøgning om opstilling af vindmøller nordvest for Ulfborg. Vi ansøger hermed Holstebro kommune om tilladelse til at opstille 2stk vindmøller af mærket Siemens SWT-3,6-120 NH90 på de angivne arealer (vedhæftet filer). Som det fremgår af de medsendte bilag, er møllerne af samme type og model som de der allerede stå i forvejen. Placeringen er i harmoni med de eksisterende og støj kravene er overholdt på nær hos ansøger/medejer. Desuden er det den placering som Ulfborg by pegede på da de tre første skulle placeres, samt at flere har udtalt at de tre nye ikke støjede så meget som frygtet. Disse nye vil også have den fordel at kravene om at de nærmeste skal tilbydes anparter til kostpris vil blive overholdt.det har i mange tilfælde fjernet en del af støjen. Ligeledes vil det jo give et afkast til lokale projekter,såsom sognegaard, idrætsforening,spejderer osv. Når så anparterne bliver bundet til de nærmeste beboelser, vil det også rette Op på de evt. værdiforringelse, som de tre første møller gav. Vi har derfor vurderet, at skal der stå møller på land, er denne placering et af de steder hvor de giver færrest problemer. På vegne af ansøgere Bjarne Mikkelsen Klitvej 7 Sdr.Nissum Palle Rasmussen Svendsholmvej 4 Staby Ulfborg Erling Mose Pedersen Svendsholmvej 2 Staby Ulfborg Erling Mose Pedersen. Ps. Vi vil gerne uddybe vores ansøgning og placering hvis det ønskes. 9

10 6 - Høringssvar fra Erling Mose Pedersen, Staby - Vind Nordvest for Ulfborg, Holsterbro Kommune Duciet pa opt«snoga tra»urdenæmd. fr<crtot SWP mi tage ttfoohou ku de ar»< eolc art«. I Iceqnr.jc-1 et def anvandl sia reducero3e malla med detal toduce<et p«odutaon tn faige. Hører til journalnummer: K WindPRO version Jun 2010 teuia inuaiwsoi N«r,»ende M'eqnr.3 et fedende. oj aet uges lixoohom for cvi :42 / 1 te(l og mandler i pioj-jm og ussknti saml to de anvendie tcrod&aitninget. I M«egmrvgoo ei 0& anvendt estimerede luiial. da de< <a nuvnendo fcke todes nulte strata! lo«oen paqxuende molei>t«. Siemens Wind Power A/S Dc i b«ogtir»gen an.<r>je imlr^ei la Monoen opmoldsareal og T.;lcptaccr.jcf c Dasael pa ton. Srøpl fc< cks<s:ctende rrolcf et Borupvej 16 DK-7330 Brande Carl Jensen / BASIS - Kort Beregning: Placering af 2 stk. SWT N :42/ Sletkær Mxigfca V«io- WBIjt;, m Kort: Kort ,6240_ _440. Udskriltsmålestok 1: Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Å Ny mølle ^ Eksisterende vindmølle 10

11 Ulfborg, Holstebro Kommune PARK - Hovedresultat Nætvaerenele Deregnng er vqlcbenbc. og der tages forbehold for cv!. te l og msnijf i program og udskrft samt (c Oe anvendte torue&stninger. I bercaingen er cjer anvervdt es»nerede rtetåurm. da da to«turnerende Idie lindes malle elfetekurver le* den pagxløende maletype. De i beregingen anveojte»ocoiruc tof rrcleptacer>ge» er basere? pa ofdysnraer Ira ki*>den. hvorfor SWP tro lage forbehold tor de anvendte vaereier. I beregningen er def anverxit s'.^reojcereoe mcmcr tned deraf reducere*. p*oduk!ioci ti folge. I prexjjktransessmatet er de» ikte inoregne* lab i kabler og transfotmator som (orver*es al vare ca. 3-5 %. Hertl er der ikke lage*, fejde le* ptewukbcnslab ved ert. mexfenrvg a< skyggesit*). Beregning: stk. SWT NH stk. Vestas Hører til journalnummer: K WindPRO version Jun 2010, UMuCftH :30/1 bvgala-* Siemens Wind Power A/S Borupvej 16 DK-7330 Brande Carl Jensen / :28/ Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) * u lufo?lcnsscis oroi>ing (moejo) FjV fa.le maler (baserer pi Sandart) Atmosphcie model) Result le* sne conier ejcvaiton.lcy hoghl 1,225 k^im" LutTmassetyec i toetou ni Kandam * Koen fa navkioo o vor ha.ovottlaoo 0.0 m Artig modcrerrpetatur.ed rmi Im 15.0 C Parametre lor skyggevirkningsmodel SpreeYingskonaar«Skyggevirkningsirtdstilknger Vinkel (1 Vindhastighed (m/s] sart skjt Skridt start stjt SkrOl OS Åbent landbrugsland Vindstatistikker Landsddskorrektion OK DANMARK t.13 Nøgletal for højden 50,0 m over terræn A Ny mølle Måleslok 1: Terrændata Terræn ETRS 89 Område: 32 Øst Nord Navn på vindhastighedsfordeling Type/version Vindenergi Middelvindhast. Ækvivalent ruhed [kwh/ml [m/s) A FP ATLAS Beregnet årlig produktion for møllepark Specifikke resultatem) Mølle kombination Resultat Resultat-10.0% BRUTTO (ingen tab) Park Kapacitets- Middel vindmølle Fuldlast Middelvmdshastighed PARK Vindmøller effektivitet laktor resultat timer navhøjde (MWh/y) (MWh) [MWh/y] (%] [%] MWh/y] (Timer/år) (m/s) Vindmøllepark , b) laseret M ResutBt-10.0% Beregnet årlig energi for hver af 5 nye parkmøller med en samlet effekt på 18,0 MW Terræn Mølletype Akluel Fatxikat T,pe-generator EfteM. norranel (kw) 1 A Ja Stemera! JWT A Ja Stemera! JWT A Ja Stemera! JWT A Ja Stemera! JWT A Ja Stemera! JWT Roiordiameier M Effekikurve Navhajje Oprettet Navn m) USER USE R USER USER USE R StaneJard Power Curve. -1 db StaneJard Po«er Curve. 0 db StaneJard Power Curve. -1 db StaneJard Power Curve. -1 db StaneJard Power Curve. -3 db Årlig energiproduktion Park Resultat Resiitat-10.0% Vitknrtgsgrad [MWh] [MWh] r*i Mk)de4 vrtdhasi. [m/»] Mølleplaceringer ETRS 89 Område: 32 Øst Nord Z Rækkedata/Beskrive tee ETRS 819 Område: 32 [m] 1 Ny M1 2 Ny M2 3 Ny M3 4 Ny M4 5 Ny M5 Jncludere^^arkberecjmn^enjiMndfl^delsefra^mølleM^on^^ MfaflPRO er umkfef j< EMO A-Uemaronaf A/S. >.Ws Jcnci-ry 10. DK-9220 AalDocg O. Tf. > Fa, e-cuil: -vido'ooemej.ak 11

12 WindPRO version Jun Ulfborg, Holstebro Kommune Nærværende beregnng er vejledende. og der tages lorbetioia to' evt. Iql og rande' i program og udskr samt (or de anvendte forudsætninger. I bercanngen w 6c anverelt esnnerede stojial. da 0«for nirørenoe Wc Ondes må»e sw tal (or ben pågældende meletype. De I berei^ingen anverrtte koorainater for udenoors co^ooiareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Sejtal lor eteaterende maller er baser«pa optysnnger Ira kurdervemd. Irrtjrfor SWP tro lage torbeboki lor Oe anvendte væriier. I beregningen er der anvercjt s'.^redjcerede meder med deraf reduceret produktion ti folge :25/1 bvgalm: Siemens Wind Power A/S Borupvej 16 DK-7330 Brande Carl Jensen / :24/ DECIBEL - Hovedresultat Beregning: stk. SWT NH stk. Vestas DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING Beregrargen er baseret pa 'Bekerdlgorebe nr al 14. dec 2006* Ira Mi^mmislenet. ftttel HUM Saaibdasltrtgen Ira vmonoler ma tdte overstige folgcnac grænseværdier (V«dhass^veder 10 m hofte) 1) I det mest stopelastede pur«ved irienoors ophoosarealer hojst 15 m Ira al Joden beboelse end vinffnoleeprens prriate beboelse i det atoe lanl: a) 44 db(a) ved en vlndiasbghed pa 8 mis. b) 42 db(a) ved en vlndiasbghed på 6 mis. 2) I det mest støpelastede purtt ved irterxlors ophotisarealer i omrader, der anvendes til eler i bkafcrtan eller byplanvedsrgt er uttagt II oc*g-, nsiutons-, sotrmerhus- dier ctøifiavelormal eller som rekreatrie omrader a) 39 db(a) ved en vlnrtiasbghed pa 8 mis. b) 37 db(a) ved en vlndiasbghed på 6 mis. Hvis een mole har rentoner i stafemissioren. oges staben ved modtageren med 5 db. pl'ovfcgårc VafMtup pille NøijSrd X Ny mølle ULFBORG Måleslok 1: ^ Eksisterende vindme# Støjfølsomt område Vindmøller J» i«wi 5«T-1X 'A-lMt 1MA 1*0 LOCtt M &MM S«T-11M& 1*0 *o uaca M &MM S«T-11M& 1*0 *0 uaca M &MM S«T-11M& 1*0 *0 uaca M &MM S«T-11M& 1*0 uaca «SUMO C..4V10É icstas CM ao_ M«VéSTAS i)mm UA M> «X& UD, Æema^:t-e'n\^^iS^^X^\\^Æ^5;neS1l^dtas,e,aTU^ ~ Beregningsresultater Lydniveau Støjfolsomt område Nr. Navn A LodsejerAnedejer A B Medejer B C Nabo 3 ST C D Nabo 4 ST D E Nabo 5 ST E F Nabo 6 ST F G Nabo 7 ST G H Nabo8ST H I Nabo 9 ST J Nabo 10 ST J K Nabo 11 ST K L Nabo 12 ST L M Nabo 13 ST M N Nabo 14 ST N O Nabo 15 ST O P Nabo 16 ST P O Nabo 17 ST O R JSK ETRS 89 Område: 32 Øsl Nord Z Beregningshojde [m] m] M «) Lydniveau Krav overholdt? Fra moller Ste, Alsund Al* c 6CA)) 45.4 Nej Nej 45.3 Nej Nej 47.2 Nej Nej 47.2 Nej Nej 40.4 Ja Ja 40.4 Ja Ja 40.8 Ja Ja 40.7 Ja Ja 36 1 Ja Ja ysa Ja Ja 35.9 Ja Ja 35.5 Ja Ja 36.9 Ja Ja 36.6 Ja Ja 34.9 Ja Ja 34.5 Ja Ja 35.8 Ja Ja 35.4 Ja Ja 36.6 Ja Ja 36.3 Ja Ja 38.8 Ja Ja 38.6 Ja Ja 39.5 Ja Ja 39.3 Ja Ja 39.2 Ja Ja 39.0 Ja Ja 35.0 Ja Ja 34.6 Ja Ja 38.5 Ja Ja 38.3 Ja Ja 36.5 Ja Ja 36.3 Ja Ja 34.9 Ja Ja 34.6 Ja Ja 36.2 Ja Ja 12

13 7 - Høringssvar fra Vindteam - fremsætter forslag om u Hører til journalnummer: K Vindmølleprojekt Blæsbjerg Holstebro Kommune Ændringsforslag til Kommuneplan stk. Vindmøller MW. Højde meter 21

14 Vindteam ApS ønsker at indgive et ændringsforslag til Holstebro Kommunes forslag til Kommuneplan Ændringsforslaget vedrører afsnittet om vindmøller i form af Nye områder i Kommuneplan 2013, hvor der for indeværende er anført et projekt syd for Nr. Vosborg samt et projekt syd for Stubbergård Sø, jf. vedlagte bilag 1. Vindteams vindmølleprojekt ligger ved Blæsbjerg mellem Holstebro og Ulfborg og vil blive beskrevet i det følgende. Beskrivelse af projektet Projektet ved Blæsbjerg vil blive et moderne og nutidigt vindmølleområde bestående af i alt 3 vindmøller med en totalhøjde på mellem meter og en installeret generatoreffekt pr. vindmølle på mellem 2,0 MW og 3,3 MW alt afhængig af det endelig valg af vindmølletype. Vindteam anser Blæsbjerg-området som værende oplagt til opstilling af et vindmølleprojekt, da placeringen for det første har en rigtig god vindressource, for det andet overholder samtlige krav og vejledninger i vindmøllecirkulæret og støjbekendtgørelsen, jf. bl.a. figur 1, samt for det tredje naturligt afgrænses af det overordnede vejnet med Ringkøbingvej mod vest og Blæsbjergvej mod øst. Projektet bliver således placeret der, hvor disse to veje kiler ind mod nord. Et vindmølleprojekt ved Blæsbjerg overholder endvidere reglerne for akkumuleret støj, hvis man foruddiskonterer, at der ligeledes vil blive opstillet et nyt vindmølleprojekt ved Idom. Blæsbjergprojektet og Idom-projektet er således ikke gensidigt udelukkende men kan tværtimod begge realiseres inden for rammerne af den gældende støjlovgivning. I vedlagte bilag 2 ses produktions-, støj- og skyggekast-beregninger udfærdiget af Energi- og MiljøData (EMD) for vindmølletypen Vestas V90 2,0 MW. I vedlagte bilag 3 præsenteres projektet via div. foto-visualiseringer. 22 2

15 Figur 1: Støjberegning ved 8 m./sek. Den røde cirkel indikerer den maksimale støjgrænse på 44 db(a). Nok så vigtigt er der med en enkelt undtagelse blandt de meget få naboer inden for meter enten en neutral eller en positiv holdning til projektet. Vindteam har således personligt besøgt alle naboer inden for en radius af meter af vindmøllerne for at informere om det muligvis kommende vindmølleprojekt, jf. bilag 4 Kort over naboer besøgt personligt af Vindteam. Øst for projektet, hvor den største støjpåvirkning vil være, ligger der endvidere kun én bolig, som tilmed blot er et fritidshus, jf. bygning C på figur 1 ovenfor. Alt i alt vil kun ganske få mennesker blive influeret af projektet. Vindteam har ydermere fuld opbakning fra den lokale Idom-Råsted Borgerforening til opførelse af et vindmølleprojekt ved Blæsbjerg, jf. vedlagt bilag 5 Tilkendegivelse fra Idom-Råsted Borgerforening. Borgerforeningen vil i den forbindelse modtage et fast årligt beløb på DKK fra hver af de tre vindmøller ved Blæsbjerg, i alt pr. år. Disse midler skal i henhold til borgerforeningens vedtægter anvendes lokalt i Idom og Råsted til at igangsætte og repræsentere aktiviteter af fælles interesse samt medvirke til at udvikle området, samt fastholde og udbygge sammenholdet blandt beboerne. Ud over at udbyde de lovpligtige 20% af vindmølleprojektet til lokalsamfundet indenfor en radius af 4,5 km. af vindmøllerne er det således en fast strategi hos Vindteam at yde, som ovenfor beskrevet, ekstraordinær støtte til det lokalsamfund, hvor Vindteams vindmølle-projekter vil blive realiseret. Dette ud fra en betragtning om, at der lokalt skal være en balance mellem fordele og ulemper ved et vindmølleprojekt. 23 3

16 Projektet er desuden placeret uden for de af Holstebro Kommune udpegede uforstyrrede arealer og landskabsområder, hvilket har været medvirkende til, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) støtter op om placeringen, jf. vedlagt bilag 6 - kopi af mail fra DN- Holstebros formand Ole Primdahl. Vindteam har efter dialogen med DN-Holstebro ladet firmaet Christian Achermann Landskab & Planlægning udarbejde et notat, som belyser, hvordan nye vindmøller ved Blæsbjerg spiller sammen med omkringliggende udpegninger af uforstyrrede områder, landskabsområder, fredede arealer og kulturmiljøer. Notatet er vedlagt som bilag 7. Konklusionen vedr. de uforstyrrede landskaber er: Alt i alt vurderes det, at nye mølleanlæg kun vil være synligt fra ret få, begrænsede områder af det store uforstyrrede landskab mod syd, og projektets indirekte påvirkning af områderne her vil derfor også være ret begrænset. Blæsbjerg-projektet er placeret på Skovbjerg Bakkeø, hvilket også behandles i notatet med følgende konklusion: Ser man på de vestjyske bakkeøer som helhed, rummer den en ganske betragtelig del af vindmøllerne i Danmark; man kan sige at koncentrationen af vindmøller er særligt stor på bakkeøerne, fordi de højere liggende terræner typisk byder på store, åbne landskaber og gode vindforhold. Når et stort område syd for Blæsbjerg og ned over plantageområderne ved Ulfborg, Stråsø og Hover i dag er friholdte for vindmøller, skyldes det udpegningen af områderne her som et større uforstyrret landskab; og det har ikke noget med Skovbjerg Bakkeø som sådan at gøre. En placering af vindmøller ved Blæsbjerg vil netop respektere denne udpegning, og vil i øvrigt, som beskrevet ovenfor, kun have en ret begrænset visuel betydning for oplevelsen af den nordligste del af det større uforstyrrede landskab. Vindteam har også fået biolog Jan Durinck fra Marine Observers til at vurdere vindmølleprojektet i forhold til de nærliggende EF-Habitatområde, fredninger og de beskyttede 3-områder, jf. vedlagt bilag 8. Biologen konkluderer overordnet, at ingen nævneværdige naturproblemer springer i øjnene samt På grund af afstand til vandløb skønnes det, at projektet ikke vil medføre gener for dyr på EF-Habitatområdets udpegningsgrundlag. Dermed skønnes der ikke at være behov for en egentlig konsekvensvurdering. Undersøgelser af projektområdets generelle miljøforhold, herunder planter, dyr og fugle kan undersøges i forbindelse med udarbejdelse af VVM for mølleprojektet. 24 4

17 Vindteam har også fået grønt lys af Forsvaret til etablering af vindmøller ved Blæsbjerg, da denne placering ikke konflikter med Forsvarets brug af Holstebro øvelsesterræn, jf. vedlagt bilag 9 - kopi af mail fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Vindteam har endvidere modtaget en forhåndsgodkendelse fra Vejdirektoratet til at etablere tilkørselsvej til vindmølleopstillingsstedet fra hovedvej A16 (Ringkøbingvej), jf. vedlagt bilag 10 - kopi af mail fra Vejdirektoratet. Den eksisterende landbrugstilkørsel skal således sløjfes og i stedet laves den nye tilkørselsvej med start for enden af det læhegn, som naturligt fører op til vindmølleopstillingsstedet, jf. vedlagt bilag 11 Kort over tilkørselsvej til vindmølleopstillingsstedet. Vindteam har udarbejdet dette ændringsforslag til Holstebro Kommunes kommuneplan indeholdende en beskrivelse af nogle af de elementer, som vil indgå i en senere VVM redegørelse, kommuneplanstillæg og lokalplan for projektet. Ændringsforslaget indeholder således bl.a. vindmøllernes opstillingsmønster, afstand til nabobeboelser, overholdelse af krav til maksimal støj og skyggekast, vindmøllernes synlighed i landskabet samt samspillet med omkringliggende vindmøller i området. Vindteam har indgået aftale med impliceret lodsejer i området om planlægning og opførelse af vindmølleparken ved Blæsbjerg. Vindmølletype De fysiske rammer for valg af vindmølletype fastlægges af de i vindmøllecirkulæret opstillede krav til minimumsafstanden til den nærmeste beboelse, samt en anbefaling om størrelsesforholdet mellem vindmøllernes rotordiameter og navhøjde, det såkaldte harmoniforhold. Placeringen ved Blæsbjerg giver mulighed for at opstille vindmøller med en totalhøjde på mellem meter. Minimumsafstanden til nærmeste beboelse fastlægger, at vindmøller aldrig må opstilles tættere på nabobeboelser end fire gange vindmøllens totalhøjde. Projektet ved Blæsbjerg overholder disse minimumsafstande til nærmeste beboelse. Samtidig er anbefalingen i cirkulæret, at harmoniforholdet som udgangspunkt bør ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35 for at give den mest visuelle harmoniske vindmølle. Det mest sandsynlige valg af vindmølle til Blæsbjerg-projektet er typen Vestas V MW. 90 refererer til rotordiameteren på 90 meter, hvilket kombineret med en tårnhøjde på 80 meter giver en totalhøjde på 125 meter. Harmoniforholdet vil således være 1,125 (90 m./80 m.). Alle beregninger og visualiseringer vedlagte dette ændringsforslag tager således udgangspunkt i denne vindmølletype. 25 5

18 Vestas V MW er en taknemmelig vindmølle at planlægge for, da det er en af de mest støjsvage vindmøller på markedet. V MW er en vindmølletype, som er designet til såkaldte lav- og mellemvindsområder. Placeringen ved Blæsbjerg er et lavvindsområde med en middelvind på ca. 7,2 m/sek., hvilket imidlertid er ganske fint efter danske forhold. Så der er valgt den rigtige mølle til den givne placering! Moderne vindmøller har generelt en design-levetid på 20 år, hvilket også er tilfældet for Vestas V90 2,0 MW, hvorfor man kan forvente, at vindmølleprojektet ved Blæsbjerg vil være virksomt ca år. Vindmøllerne foreslås opstillet på en lige række med en indbyrdes afstand på ca. 337 meter. Rækken orienteres så den er næsten er parallel med hovedvej A16 (Ringkøbingvej) og Blæsbjergvej. Under forudsætning af at der installeres 6 MW på Blæsbjerg-placereingen, vil dette spare miljøet for godt tons CO2, svarende til udledningen fra knap mellemklassebiler. Realiseringen af et vindmølleprojekt ved Blæsbjerg, vil således hjælpe klimakommunen Holstebro hen mod sin erklærede målsætning om en reduktion i udledningen af CO2 med mindst 2% om året. Hver vindmølle bliver placeret på egen vindmølleparcel med et areal på ca. 25 x 25 meter. Hertil kommer kran- og vendepladser ved hver vindmølle samt tilhørende adgangsveje med en bredde af ca. 5-6 meter. Adgangen til vindmøllerne sker fra hovedvej A16 (Ringkøbingvej), jf. figur 2 nedenfor. Figur 2: Adgangsvej til vindmølleopstillingsstedet. 26 6

19 Figur 3 viser et billede af en Vestas V MW. Figur 3: Vestas V MW. Kort præsentation af Vindteam ApS Vindteam er et lokalt firma med base i Halgård i den sydlige del af Holstebro. Vindteam blev stiftet i juli 2013 af Tommy Alkærsig Jørgensen og Henrik Rindom Svejgård. Begge er bosiddende i Holstebro og begge med en fortid i Vestas. Til orientering er vedlagt en artikel om Vindteam ApS bragt i Dagbladet Holstebro den 26. november 2013, jf. vedlagt bilag 12. Vindteam arbejder med udvikling af vindmølleprojekter. Vi håber således meget at kunne rejse vores første vindmølleprojekt i vores hjemkommune Holstebro, da det for det første vil have en rigtig god signalværdi, at Holstebro Kommune bakker op om og tror på en lokal virksomhed, der har brug for at få hul på bylden med sit første projekt. For det andet er det vigtigt for Vindteam, at vi som virksomhed både på den korte og den lange bane får mulighed for at give noget igen til Holstebro Kommune, idet vi i opstartsfasen har modtaget kvalificeret og professionel assistance samt økonomisk støtte fra StartVækst Holstebro. Realisering af vindmølleprojekt Blæsbjerg vil således give Vindteam netop det vitale rygstød, der vil danne grobund for en forhåbentligt succesfuld videreudvikling af virksomheden, hvilket også vil blive til glæde og gavn for Holstebro Kommune. 27 7

20 Bilagsoversigt - Bilag 1: Kommuneplan 2013, afsnit om vindmøller Nye områder i Kommuneplan Bilag 2: EMD-beregninger af produktion, støj og skyggekast for vindmølletypen Vestas V90 2,0 MW. - Bilag 3: Vindteams egen projekt-præsentation med blandt andet foto-visualiseringer. - Bilag 4: Kort over naboer besøgt personligt af Vindteam. - Bilag 5: Tilkendegivelse fra Idom-Råsted Borgerforening (opbakning til vindmølleprojekt Blæsbjerg ). - Bilag 6: Mail fra DN-Holstebros formand Ole Primdahl (opbakning til vindmølleprojekt Blæsbjerg ). - Bilag 7: Notat fra firmaet Christian Achermann Landskab & Planlægning beskrivende hvordan nye vindmøller ved Blæsbjerg vil spille sammen med omkringliggende udpegninger af uforstyrrede områder, landskabsområder, fredede arealer og kulturmiljøer. - Bilag 8: Notat udarbejdet af biolog Jan Durinck fra Marine Observers vedr. vindmølleprojektets samspil med det nærliggende EF-Habitatområde, fredninger og de beskyttede 3-områder. - Bilag 9: Mail fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (grønt lys til vindmølleprojekt Blæsbjerg ). - Bilag 10: Mail fra Vejdirektoratet med forhåndsgodkendelse til at etablere tilkørselsvej til vindmølleopstillingsstedet fra hovedvej A16 (Ringkøbingvej). - Bilag 11: Kort over tilkørselsvej til vindmølleopstillingsstedet. - Bilag 12: Artikel om Vindteam ApS bragt i Dagbladet Holstebro den 26. november

21 8 - Blæsbjerg, Ændringsforslag til kommuneplan - Bilag Hører til journalnummer: K Fra: Henrik Svejgård Til: Jane Lærke Hansen (Holstebro Kommune) Kopi: Sendt dato: :04 Modtaget Dato: :04 VS: Muligt vindmølleprojekt ved Blæsbjerg i periferi af Holstebro Vedrørende: øvelsesterræns "bufferzone". [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] Hej, Som aftalt... Med venlig hilsen Henrik R. Svejgård Medejer Mobil: Mail: Vindteam ApS, Under Linden 29, 7500 Holstebro. CVR-nr Oprindelig meddelelse----- Fra: FBE-EES10 Saksager, Karen Hjørringgaard Sendt: 26. september :04 Til: Cc: FBE-EES11 Jensen, John; FTK-PKL014 Pedersen, Ebbe Steen Emne: SV: Muligt vindmølleprojekt ved Blæsbjerg i periferi af Holstebro øvelsesterræns "bufferzone". [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION Hej Henrik Din forespørgsel vedr. opstilling af vindmøller i randområdet af 5 km. bufferzone i forhold til Holstebro øvelsesplads har været i høring hos helikoptersektionen, Flyvertaktisk Kommando samt Helicopter Wing Karup. Baseret på de indkomne høringssvar kan opstilling af vindmøller jf. nedenstående accepteres. Med venlig hilsen 29

22 Karen Saksager afdelingsleder Ejendomsafdelingen Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 DK-9800 Hjørring Tlf.: Tlf. direkte: Tlf. mobil: Fra: Henrik Rindom Svejgård Sendt: 29. august :08 Til: Emne: Muligt vindmølleprojekt ved Blæsbjerg i periferi af Holstebro øvelsesterræns "bufferzone". Hej John, Tak for snakken tidligere på dagen og din umiddelbare positive tilgang til mulig opstilling af vindmøller i randområdet af 5 km-bufferzonen i forhold til Holstebro øvelsesterræn. Til din orientering sender jeg dig som aftalt overordnet kortmateriale vedr. Blæsbjerg-vindmølleprojektet, som Vindteam arbejder på i Holstebro kommune. Ved Blæsbjerg vil der på en 600 meter lang strækning kunne blive plads til 3 vindmøller med en totalhøjde på 130 meter og en intern afstand på 300 meter (svarende til 3 gange rotordiameter). Den nominelle generatoreffekt pr. vindmølle vil blive på mellem 2,0-3,3 MW alt afhængig af vindmølletype. Det mest sandsynlige er nok 2,0 MW. Sammenholdt med afgrænsningen af det militære øvelsesterræn (jf. kortmateriale i vedhæftet PDF-fil) vil der ifølge Google Earth være ca meter til øvelsesterrænets vestligste hjørne ved Simonstrup - jf. indsatte kortudsnit nedenfor. Vindteam vil således gerne have FBEs tilbagemelding på, hvorvidt en sådan marginal overskridelse på ca. 220 meter i den absolutte periferi af øvelsesterrænet vil være af kritisk karakter for Forsvarets aktiviteter i Holstebro øvelsesterræn. Afstanden på de meter er overholdt uden problemer til resten af Holstebro øvelsesterræn. 30

23 Det kan endvidere oplyses, at afstanden fra Blæsbjerg-vindmølleprojektet til Flyvestation Karup er knap 38 km., hvorfor vindmøllerne ikke på nogen vis vil genere flyaktiviteten til og fra Karup. Til orientering: Vindmøllernes placering konflikter endvidere heller ikke med den omkringliggende natur, idet afstand til fredskov, skovbyggelinje, hede, gravhøje med videre alle er overholdt. Jf. indsat kortudsnit fra Skovog Naturstyrelsens GIS-kort. På forhånd mange tak for hjælpen :o) Med venlig hilsen Henrik R. Svejgård Medejer Mobil: Mail: Vindteam ApS, Under Linden 29, 7500 Holstebro. CVR-nr RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION 31

24 9 - Blæsbjerg, Ændringsforslag til kommuneplan - Bilag 33 Hører til journalnummer: K

25 10 - Blæsbjerg, Ændringsforslag til kommuneplan - Bilag Hører til journalnummer: K

26 11 - Blæsbjerg, Ændringsforslag til kommuneplan - Bilag Hører til journalnummer: K Vindteam ApS Under Linden Holstebro Att. Henrik R. Svejgård Sendt via Dato 21. marts 2014 Sagsbehandler Trine Gram Overby Mail Telefon Dokument 14/ Side 1/2 Forhåndsgodkendelse af adgang til vindmølleprojektet "Blæsbjerg" fra hovedlandevej 418, Ringkøbing - Holstebro, Ringkøbingvej, ca. km 32,255 højre vejside På mail af den 3. marts 2014 med tilhørende kortbilag er der sendt en forespørgsel om muligheden for at etablere adgang til vindmølleprojektet Blæsbjerg fra hovedlandevej 418, Ringkøbing Holstebro, Ringkøbingvej. Vindteam har forsøgt at søge dispensation ved Naturstyrelsen til benyttelse af eksisterende jordvej med indkørsel fra kommunevejen Blæsbjergvej som adgangsvej til vindmølleprojektet, men har modtaget afslag på dette, da jordvejen ligger i fredsskov. I det fremsendte materiale er der angivet to mulige løsninger på adgang til vindmølleprojektet fra hovedlandevejen, hvor der i begge tilfælde i forvejen er registreret en markoverkørsel. Der ønskes en forhåndsgodkendelse af projektet, så der kan arbejdes videre hermed og sendes ansøgning til Holstebro Kommune om optagelse i kommunens vindmølleplan. Forhåndsgodkendelse Det kan forventes, at Vejdirektoratet i henhold til Lov om Offentlige Veje 70, stk. 1 og 80 (LBK nr af 3. november 2011) og som vejbestyrelse for hovedlandevej 418, Ringkøbing - Holstebro, vil meddele dispensation og tilladelse på en senere fremsendt ansøgning på nærmere vilkår, hvoraf nogle af standardvilkårene vil være følgende: Den angivne primære løsning i projektet etableres ca. i km 32,255, dog uden knæk på adgangsvejen som angivet i kortbilaget. Det skal aftales med lodsejer af matr.nr. 10g Den vestlige Del, Idom, så denne er indforstået med, at eksisterende markoverkørsel i km 32,212 højre vejside fjernes på ansøgers foranledning og uden udgifter af nogen art for Vejdirektoratet. Adgangsvejen til vindmølleprojektet skal herefter også fungere som markoverkørsel for matr.nr. 10g Den vestlige Del, Idom. Ny overkørsel til vindmølleprojekt og mark på matr.nr. 10g Den vestlige Del, Idom etableres på ansøgers foranledning ca. i km 32,255 i højre vejside. Dette gøres Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Øst Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

27 uden udgifter af nogen art for Vejdirektoratet. Ved tekniske spørgsmål til udførelsen kontakt evt. Vejdirektoratet, Trafikafvikling på tlf Overkørslen anlægges vinkelret på hovedlandevejen, og udføres i øvrigt iht. Vejdirektoratets anvisninger, jf. vedlagte typetegning. Forinden entreprenørarbejdet med fjernelse af eksisterende markoverkørsel og anlæggelse af ny overkørsel igangsættes kræves rådigheds- og gravetilladelse, som søges hos Vejdirektoratet via hvor den endelige tilladelse vedhæftes eller ved angivelse af dette sagsnr. 14/ Ved spørgsmål kontakt evt. Vejdirektoratet, Trafikafvikling på tlf Ansøger eller entreprenør skal, inden anlæggelse af overkørsel påbegyndes, gennem LER-registeret søge oplysninger om beliggenheden af ledninger på det areal, hvor overkørslen ønskes anlagt. Eventuel flytning af ledninger sker ifølge aftale mellem ledningsejer og ansøger med Vejdirektoratets godkendelse. Vejdirektoratet vil behandle sagen ud fra vejlovens bestemmelser, hvilket ikke fritager jer for at indhente eventuelle andre tilladelser fra relevante myndigheder, herunder Holstebro Kommune. Baggrund for udtalelsen Vindmølleprojekt Blæsbjerg ønskes placeret ca m fra hovedlandevej 418, Ringkøbing Holstebro næsten parallelt med vejen. Den pågældende strækning er adgangsbegrænset, og fra hovedlandevejen er der i dag tilladt følgende adgange til den ovenstående ejendom, der er relevant mht. adgang til hovedlandevejen: Km 32,212 Markoverkørsel På den pågældende strækning er der målt en gennemsnitlig årsdøgntrafik på biler (niveau 2012). Inden for de sidste 10 år er der ingen uheld registreret i relation til overkørslen. På hovedlandevejen er den tilladelte hastighed 80 km/t, men oversigtsforholdene ud for den ønskede overkørsel er gode til begge sider. Har I spørgsmål til det fremsendte, så står jeg naturligvis altid til rådighed. Venlig hilsen Trine Gram Overby Landinspektør 2 36

28 12 - Blæsbjerg, Ændringsforslag til kommuneplan - Bilag Hører til journalnummer: K Notat vedr. Blæsbjerg Projekt. 26/ Jan Durinck, Marine Observers Ved en overordnet screening af området springer der ingen nævneværdige naturproblemer i øjnene. Man skal dog være opmærksom på nærheden til EF-Habitatområdet, fredningen og de beskyttede 3-områder, se nedenfor. Omtrentlig placering af møller. 37 1

29 EF-Habitatområde 225 Idom Å og Ormstrup Hede. Udpegningsgrundlag for EF-Habitatområde 225 Idom Å og Ormstrup Hede. Den nordligste mølle er placeret tæt på EF-Habitatområde 225. Møllen bør placeres, så der ikke sker vingeoverslag ind over EF-habitatområdet, og desuden bør man være opmærksom på at placere arbejdsarealer og adgangsveje, så heller ikke disse påvirker habitatområdet. Der er ikke noget på udpegningsgrundlaget der kan trues af møllerne med tilhørende aktiviteter. Bæklampret og Odder er knyttet til vandløbene og der er mindst 800m til nærmeste vandløb. Denne afstand vil sikre at Odder og Bæklampret ikke vil blive påvirkede. Dog skal man sikre sig at der ikke er forbindelse via grøfter eller dræn fra mølleområdet ned til Idom å og tilhørende tilløb. Hvis der er det skal disse blokeres eller sikres på anden vis. Hvis der skal ske grundvandsregulering ifbm. anlæg af fundamenter, skal man også her sikre sig mod overløb af urent vand mm. 38 2

30 Fredet område. Fredningens formål. 39 3

31 Vedrørende fredningen gælder samme betragtninger som ovenfor vedr. vandløbene. Man skal sikre, at der ingen påvirkning kan ske af vandløb. Naturtyper efter naturbeskyttelseslovens 3. Projektet vil umiddelbart ikke berøre 3-beskyttede områder. Særligt for den nordligst placerede mølle skal man dog være opmærksom på, at der ikke bør ske vingeoverslag ind over det nærliggende 3-beskyttede hedeareal. Fugle og dyr Flagemus skal undersøges efter forskrifterne i den Nationale Forvaltningsplan for flagermus udsendt af Naturstyrelse i maj Efter forskrifterne skal der fortages to undersøgelser; en i sommer periode og en i efterårsperioden. Området er rigt på naturtyper som mark, læhegn, plantage, hede, vandhuller og åer, så der skal undersøges grundigt. Området skal tjekkes for planter, fugle og dyr, som kan være sårbare. Samlende bemærkninger. På grund af afstand til vandløb skønnes det, at projektet ikke vil medføre gener for dyr på EF- Habitatområdets udpegningsgrundlag. Dermed skønnes der ikke at være behov for en egentlig konsekvensvurdering. Undersøgelser af projektområdets generelle miljøforhold, herunder planter, 40 4

32 dyr og fugle kan undersøges i forbindelse med udarbejdelse af VVM for mølleprojektet. Forekomst af flagermus skal også undersøges i hht. den Nationale Forvaltningsplan for Flagermus. Dette arbejde skal omfatte både en sommer og efterårsperiode og kan også udføres i forbindelse med udarbejdelse af VVM for mølleprojektet. 41 5

33 13 - Blæsbjerg, Ændringsforslag til kommuneplan - Bilag Hører til journalnummer: K Nye vindmøller ved Blæsbjerg Notat om visuelt-landskabsmæssige påvirkninger ved opstilling af 3 nye vindmøller ved Blæsbjerg, Holstebro Kommune. 42

34 Nye vindmøller ved Blæsbjerg Notat om visuelt-landskabelige påvirkninger ved opstilling af 3 nye vindmøller ved Blæsbjerg, Holstebro Kommune Udarbejdet af: CHRISTIAN ACHERMANN Landskab & Planlægning Pasteursvej København Udarbejdet for: Vindteam Aps Under Linden Holstebro Dette dokument er udarbejdet på foranledning af Vindteam Aps., i forbindelse med en undersøgelse af mulighederne for at opstille nye vindmøller i et endnu ikke udpeget område ved Blæsbjerg, syd for hovedvej A16, i Holstebro Kommune. Området ligger i relativt tyndt befolket område med få naboer og landsbyer i nærheden; til gengæld ligger det relativt tæt på en række landskabsfredninger. Forundersøgelsen her har derfor et særligt fokus på, hvorvidt nye vindmøller ved Blæsbjerg kan påvirke omkringliggende udpegninger af uforstyrrede områder, landskabsområder, fredede arealer og kulturmiljøer. Notatet her beskæftiger sig udelukkende med de landskabsvisuelle problemstillinger, der knytter sig til opstilling af nye vindmøller, og tager ikke hensyn til andre projektforhold vedrørende for eksempel vindmøllernes produktion eller støjpåvirkninger ved naboer. Illustrationer og fotos (hvor ikke andet er angivet): CHRISTIAN ACHERMANN Landskab & Planlægning Kortgrundlag og geodata: Indeholder data fra Geodatastyrelsen, marts

35 Indhold Projektforslag...5 Beskrivelse af landskabet...7 Plan- og landskabsforhold...8 Visualiseringer...15 Samlende bemærkninger...32 CHRISTIAN ACHERMANN - Landskab og planlægning 44

36 Hører til journalnummer: K Vindmølleområdet og de nære omgivelser Målestok 1:

37 Projektforslag Denne undersøgelse tager udgangspunkt i et opstillingsforslag for nye 2 MW møller med totalhøjder på 125 meter (navhøjde 80 meter, rotordiameter 90 meter). De 3 vindmøller er opstillet på en lige nordøst-sydvest gående række med indbyrdes afstande på ca. 340 meter. Mølleområdet ved Blæsbjerg ligger i et åbent landområde godt 500 meter syd for hovedvej A16. Selve anlægsområdet ligger på et par større markfelter, omgivet af marker, spredte læhegn og mindre plantagearealer. Der er godt 200 meters afstand til den nærmeste vej, den lille lokalvej Blæsbjergvej, og ca. 525 meter til den nærmeste nabo mod nordvest. Det omgivende landområde er ret tyndt befolket. Langs A16 ligger en håndfuld naboer på meters afstand og mod syd ligger en nabo på omtrent 600 meters afstand fra den nærmeste vindmølle, men herudover fi ndes der kun enkelte nabobeboelser omkring mølleområdet, og de ligger alle på mere end 1 km afstand. De nærmeste samlede bebyggelser er Råsted omtrent 1,3 km mod nordvest samt Idom på godt 2 km afstand (til Idom Mejeriby) mod nordøst. Herudover fi ndes der ikke andre bysamfund indenfor 5 km afstand; Bur ca. 5,5 km mod nord, er det nærmeste, øvrige landsbysamfund. 5 46

38 Udsyn over nogle af de nærmeste gravhøje ved Blæsbjergvej, lige nordøst for mølleområdet 6 47

39 Beskrivelse af landskabet Naturgeologi Mølleområdet ligger på den nordlige del af Skovbjerg Bakkeø og er et såkaldt morænelandskab. Geologisk er de vestjyske bakkeøer dannet af isens bevægelser og afl ejringer under forrige istid, og regionen lå isfri under den sidste istid, Weichsel. Landskaberne er typisk præget af de mange tusinder års slid af vind og vejr med store, relativt fl ade bakkepartier uden markante terrænspring. Selve mølleområdet ligger i halvhøjt terræn omkring 45 meter o.h.o. på et større, halvfl adt plateau, der strækker sig fra Blæsbjerg og Ormstrup i syd til op omkring Theuts Plantage, på den anden side af Råsted og Idom, i nord. Hvor bakkeøen breder sig videre ud over regionen, mod syd, sydvest og sydøst, fi ndes mange lokale højdedrag på meters højde, med Lærkehøj (69 meter o.h.o.) godt 6 km syd for mølleområdet som det højeste punkt i de omgivende landskaber. Storå løber omkring 4,5 km nord for mølleområdet og markerer afslutningen af Skovbjerg Bakkeø. Nord for åen, som selv ligger ganske lavt i terrænet, fl ader landskabet ud i et mere fl adt og lavtliggende hedeslettelandskab. Områderne mod nord: omkring Vemb, Bur og Naur ligger, som andre typiske hedesletteområder, i et ret udjævnet og åbent terræn omkring meter o.h.o.. Kulturhistorie Der fi ndes en del gravhøje og andre fortidsminder i nærheden af mølleområdet, som vidner om, at regionen har været befolket siden oldtiden. Fra historisk tid, den tidlige middelalder og frem, har området dog kun været tyndt befolket; der har været spredte enkeltgårdsbebyggelser, men ellers har det overvejende ligget hen som et åbent, ubebygget hedelandskab. Holstebro har fra gammel tid været et væsentligt by- og handelssamfund, men i områderne vest for byen har der før industrialiseringen stort set ikke eksisteret egentlige landsbysamfund. Råsted og Idom Kirker, begge fra 1100-tallet, og enkelte bebyggelser omkring dem, er det nærmeste man kommer egentlige landsbymiljøer her. Med landboreformerne fra starten af 1800-tallet begynder en ny udfl ytning af selvejergårde ud i hedelandskabet. I det lokale område skrider udviklingen af nye landbrug og opdyrkningen af heden dog kun meget langsomt frem, og en stor del af omlægningen til landbrugsjord er først sket fra mellemkrigstiden og i sidste halvdel af 1900-tallet. Samtidig begyndes en tilplantning af heden for blandet andet at modvirke sandfl ugt. De mange spredte skov- og plantageområder, som præger landskabet i dag, er, i historisk forstand, et meget nyt fænomen, som stort set er tilplantet indenfor de sidste 100 år. Omkring 1900 begynder der at opstå et landsbysamfund i Idom, som dog først i nyere tid udvikler sig til et egentligt boligområde. I det åbne land er langt de fl este landbrug nedlagt gennem sidste halvdel af 1900-tallet og strukturen omlagt til de få, store brug (for eksempel ved Blæsbjerg), som præger landskabet i dag. 7 48

40 Plan- og landskabsforhold Kommuneplanens landskabsudpegninger I og omkring mølleområdet fi ndes en række beskyttelseshensyn, som særligt er af landskabsmæssig karakter. Uforstyrrede landskaber I Holstebro Kommuneplan 2009 er et større område omkring vindmølleområdet ved Blæsbjerg og mod syd udpeget som uforstyrret areal. Udpegningen er en del af et større område, som strækker sig langt ind i Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner og omfatter et område på over 100 km 2. Ifølge kommuneplanens retningslinjer skal området så vidt muligt friholdes for nye større tekniske anlæg, herunder vindmølleparker. Det foreslåede mølleområde ligger udenfor det udpegede uforstyrrede landskab. Den nærmeste del af udpegningen omfatter hedestykkerne øst for Blæsbjergvej, på omkring 250 meters afstand af den nærmeste vindmølle. Mod vest er der på det nærmeste sted godt 600 meter fra mølleområdet til de udpegede arealer omkring Gammel Råsted Plantage. Selv om møllerne står udenfor de udpegede arealer, kan de med deres højde godt være synlige ind i de omkringliggende områder. Som en del af notatet her er det undersøgt, hvordan de nye vindmøller vil påvirke de omkringliggende uforstyrrede landskaber. landskabelige værdier, og opførslen af nye anlæg såsom vindmøller må ikke unødvendigt ødelægge landskabets karakteristika. De foreslåede mølleplaceringer ligger ikke indenfor de udpegede landskabsområder og vil derfor ikke direkte påvirke disse, selv om den nordøstlige mølle dog står ganske tæt på. Som for de uforstyrrede arealer, kan de nye møller med deres højde have en indirekte landskabs-visuel påvirkning af de nære, omkringliggende landskabsområder. Det er undersøgt, hvordan de nye vindmøller vil påvirke de omkringliggende landskabsområder; både de nærmeste lige øst for mølleområdet langs Idom Å, og et større bælte langs LilleÅ / Gammel Råsted Plantage mod sydvest, på omkring 1,5 km afstand. Landskabsområder I Holstebro Kommuneplan 2009 er der udpeget såkaldte landskabsområder i et bredt nordsyd-gående bælte langs Idom Å, fra Hestbjerg Plantage i syd og forbi Idom området i nord. I landskabsområderne skal der i særlig grad tages hensyn til 8 49

41 Hører til journalnummer: K Landskabsområder Målestok 1: Nye vindmøller Landskabsområder Uforstyrrede landskaber 9 50

42 Fredninger og kulturmiljøer Fredede områder Lige øst for mølleområdet ligger et større fredet område omkring Kjeldal Høje. Indenfor det fredede område skal de landskabsmæssige værdier, der er knyttet til ådalen (Idom Å) og hedebakkerne bevares og opretholdes gennem naturpleje. Vindmøllerne er placeret udenfor det fredede område; dog står den nordøstligste mølle ganske tæt på det fredede areal, indenfor 80 meters afstand. I den videre projekttilpasning vil det derfor sikres, at vindmøllerne placeres, så de ikke står indenfor, eller har vingeoverslag ind over, det fredede område. Adgangsveje frem til de nye møller kan anlægges fra Ringkøbingvej, og vil således heller ikke påvirke det fredede område. De nye vindmøller vil være klart synlige fra området ved Kjeldal Høje og således have en indirekte, visuel påvirkning af området. I undersøgelsen her er der redegjort for, hvad dette betyder for oplevelsen af Kjeldal Høje området. Beskyttede fortidsminder Der ligger en del fredede fortidsminder, primært gravhøje fra oldtiden, i Kjeldal Høje området, lige øst for mølleområdet. De fl este af højene ligger i selve hedeområdet øst for Blæsbjergvej og opleves som en naturlig del af landskabet her, men enkelte af de fredede høje ligger dog også tættere på de nye vindmøller, ude i de åbne markarealer lige nord for møllerækken. Også for de fredede gravhøje vil det i den videre projekttilpasning sikres, at møllerne ikke påvirker beskyttelsen omkring højene, herunder at der ikke vil være vingeoverslag ind over de 100 meter beskyttelseslinjer, som ligger omkring de beskyttede fortidsminder. Kirker Der ligger to kirker i nærheden af mølleområdet: Idom Kirke ca. 2 km mod nordøst samt Råsted Kirke ca. 2,3 km mod nordvest. Kirkerne og de nærmeste omgivelser er beskyttede (iht. de såkaldte Exner-fredninger), og desuden er et større areal omkring kirkerne omfattet af kirkebeskyttelseszoner iht. Holstebro Kommuneplan Vindmøllerne står ikke i nærheden af kirkebeskyttelseszonerne; der er knap 1 km fra vindmøllerne til den nærmeste udpegning omkring Idom Kirke. De kan dog alligevel godt have betydning for oplevelsen af kirkerne, hvis møllerne for eksempel er synlige længere ude i baggrunden, bag kirketårn og hovedbygning. I undersøgelsen her er det derfor undersøgt, om opstillingen af nye vindmøller ved Blæsbjerg umiddelbart kan have betydning for oplevelsen, indsyn mod og udsyn fra, de to kirker. Kulturmiljøer I Holstebro Kommuneplan 2009 er der udpeget kulturmiljøområder, hvoraf de to nærmeste omfatter henholdsvis området omkring Kjeldal Høje, lige øst for mølleområdet, samt et bælte langs med Lilleå, lidt længere mod sydvest. De udpegede arealer er i grove træk sammenfaldende med de øvrige landskabsudpegninger og fredede områder i de omkringliggende nærområder, og vindmøllernes påvirkning af kulturmiljøerne er undersøgt som en del af de samlede landskabsanalyser

43 Hører til journalnummer: K Fredede områder og kulturmiljøer Målestok 1: Nye vindmøller Fortidsminder Kirkezoner Fredede områder Kulturmiljøer 11 52

44 Råsted Kirke, set fra nordvest Fredskov og skovbyggelinjer Der ligger en del fredskovarealer i Blæsbjerg-området, men ingen indenfor selve mølleområdet. Det nærmeste er et fredskovareal lige sydøst for møllerækken, på omkring 160 meters afstand. Mange af de større skovstykker i området er omfattet af 150 meter skovbyggelinjer, men det gælder dog ikke for de nærmeste mindre skovstykker lige omkring mølleområdet. De nye vindmøller vil således ikke påvirke hverken fredskovsarealer eller stå indenfor skovbyggelinjer. Eksisterende og planlagte vindmøller i naboområderne Der står i dag en enkelt gruppe med 2 eksisterende vindmøller i nærheden af det nye mølleområde. Det drejer sig om 2 stk. 1 MW møller (totalhøjde på 75 meter) lidt sydøst for Idom, på ca. 3 km afstand af de nye vindmøller. Længere op ad A16, ind mod Holstebro, står 5 stk. 750 kw møller lidt nord for vejen; herfra er afstand hen til mølleområdet ved Blæsbjerg knap 6 km

45 Eksempel på et de af de store åbne hedeområder i landskaberne mod syd, her mellem Ulfborg og Stråsø Plantager 13 54

46 Hører til journalnummer: K Placering af fotostandpunkter Målestok 1:

47 Visualiseringer I forbindelse med denne forundersøgelse er der udarbejdet en række visualiseringer for at vise de nye vindmøllers forventede visuelle påvirkning af de omkringliggende områder. Det nye vindmølleanlæg vil være tydeligt synligt i nærområdet langs Blæsbjergvej, i hedeområdet øst og sydøst for mølleområdet samt mod det åbne landområde i nordøst, i retning mod Idom. Den nærmeste vindmølle står godt 200 meter fra den lille landevej Blæsbjergvej, og for lokale som passerer ad denne vej, vil de nye vindmøller være markant synlige i det nære landskab. Der er derfor fokuseret på at få nogle visualiseringer med fra disse nærområder. Det samme gælder for synligheden set fra Hovedvej A16. Vejen passerer relativt tæt forbi mølleområdet, og fra begge retninger, fra både Ulfborg og Holstebro, har vejen fl ere steder lange, lige udsyn frem mod mølleområdet. Da landskabet er præget af plantageområder og spredte skovog kratstykker næsten hele vejen rundt om vindmølleområdet er der kun ret begrænsede områder på lidt længere afstand, dvs. længere end et par kilometer væk, hvorfra de nye vindmøller for alvor vil være synlige. Man skal derfor typisk op på lidt højereliggende bakkeformationer eller ud i meget åbne landområder med lange udsyn, før de nye vindmøller vil være synlige - det vil primært sige fra de højereliggende, åbne hedestykker mod syd som for eksempel Nørre Vosborg, Blåbjerg og Vind Hede, samt bakkepartierne vest for Holstebro. Der er derfor også medtaget enkelte fotostandpunkter fra lidt længere afstand, op til knap 5 km, for at vise synligheden fra nogle af disse områder

48 Standpunktsbeskrivelser 1 1: Udsigten vest for Idom Fra udkanten af Idom Mejeriby, lige ved A16, vil møllerne komme tydeligt til syne til venstre for vejen, når man passerer gennem byen. Også fra det stykke med hede og gravhøje, hvor der ligger spejderhus og et lille udsigtspunkt, vil det nye mølleanlæg være tydeligt synligt, når man spejder mod sydvest. Afstanden til den nærmeste mølle er her omkring 1,6 km, og som det ses på visualiseringen, fylder de nye møller kun en del af landskabsbilledet set herfra; de vil dog under alle omstændigheder nå et godt stykke over det bakkede terræn og den spredte beplantning i landskabet forude. 2 2: Hovedvej A16, ved Blæsbjergvej Hovedvej A16 og Blæsbjergvej er de nærmeste almindeligt offentlige tilgængelige områder ift. de nye vindmøller. Fra krydset står man omkring 750 meter fra den nærmeste mølle. Som det ses på visualiseringen, vil det nye mølleanlæg på så kort afstand være markant synligt, og nå et godt stykke op over de foranstående læhegn på markerne foran. 3 3: Hedelandskab ved Møllehøje Lige øst for mølleområdet ligger et større, fredet hedelandskab ved Møllehøje. En lille markvej giver mulighed for at komme ind i området, og fotoet er optaget fra en af de mange gravhøje centralt i området. Der er helt frit udsyn herfra, og de nye vindmøller vil være markant synlige i sydvestlig retning, med heden og gravhøjene foran. Man fornemmer dog også, hvordan møllerne står et stykke længere ude, på markerne bag hedeområdet og på den måde ikke blander sig direkte med hedearealerne

49 4 4: Blæsbjergvej, syd for mølleområdet Fra syd, ad Blæsbjergvej, vil de nye vindmøller komme tydeligt til syne forude, til venstre for vejen, når man passerer forbi landbrugsanlæggene ved Blæsbjerg. Fotoet er optaget ved den sidste bebyggelse, hvor landskabet åbner sig helt op med frit udsyn frem mod de tre nye vindmøller. På den korte afstand, omkring 600 meter til den nærmeste vindmølle, vil de nye møller langt overgå alle andre elementer i landskabsbilledet, og de vil opleves som et markant indslag i landskabet, når man passerer forbi anlægget ad Blæsbjergvej : Lilleå, syd for Råsted Ådalen omkring Lilleå, vest for mølleområdet, ligger lavt i terrænet og med meget beplantning, og generelt med få udsigtspunkter, hvorfra både å-løbet og de nye møller vil være klart synlige. Et af de bedste bud er fra Gl. Råstedvej, lige syd for A16, hvor møllerne ses tydeligt ude mod øst, og tårn og vinger når et godt stykke op over terrænet i forgrunden. Til gengæld er det sværere at fornemme ådalen, åens forløb og vindmøllerne på samme tid: Kommer man tættere på åen, forsvinder møllerne bag terrænet i forgrunden, og hvis man kigger i nordlig eller sydlige retning, langs med åens forløb, vil møllerne i øst selvsagt ikke være synlige. Generelt vurderes møllerne derfor heller ikke at have den store visuelle betydning for oplevelsen af det nord-sydgående å-landskab. 6: Nørre Vosborg Hede Områderne syd for Blæsbjerg er præget af de mange større og mindre skovstykker, og generelt er der kun få steder, hvorfra de nye vindmøller overhovedet vil være synlige. Ét af dem er fra Nørre Vosborg Hede. Området ligger noget afsides og er svært tilgængeligt, men hvis man først når frem, er der en strålende udsigt ud over landskabet mod nord. Set herfra vil møllerne være tydeligt synlige i det bølgende, halvåbne landskab mod nord. På 3 km afstand fylder de dog langt fra hele landskabsbilledet ud, og i sig selv passer mølleanlægget udmærket ind i landbrugslandskabet her, hvor der i forvejen ses vindmøller længere ude i horisonten. 7: Blåbjerg Hede Det store, åbne hedelandskab ved Blåbjerg er et af de markante hedeområder i de store landskabsområder mod syd. Terrænet er samtidig et af regionens højest beliggende (65-66 meter o.h.o.), og der er gode udsigtsmuligheder ud over det åbne land herfra. På visualiseringen ses det, hvordan de nye vindmøller vil være tydligt synlige i landskabets horisont mod nord. På denne afstand, knap 5 km, fylder de dog ikke så meget i landskabsbilledet. Møllerne opleves ikke som en del af hedelandskabet foran; man fornemmer tydeligt den lange afstand og mølleanlæggets placering langt ude bagved plantagearealerne

50 1 18 1) Udsigten vest for Idom - eksisterende forhold. 59

51 1 1) Udsigten vest for Idom - Visualisering af 3 stk. 2 MW møller med en totalhøjde på 125 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 1,5 km

52 2 20 2) Hovedvej A16, ved Blæsbjergvej - eksisterende forhold. 61

53 2 2) Hovedvej A16, ved Blæsbjergvej - Visualisering af 3 stk. 2 MW møller med en totalhøjde på 125 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 700 meter

54 3 22 3) Hedelandskab ved Møllehøje - eksisterende forhold. 63

55 3 3) Hedelandskab ved Møllehøje - Visualisering af 3 stk. 2 MW møller med en totalhøjde på 125 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 700 meter

56 4 24 4) Blæsbjergvej, syd for mølleområdet - eksisterende forhold. 65

57 4 4) Blæsbjergvej, syd for mølleområdet - Visualisering af 3 stk. 2 MW møller med en totalhøjde på 125 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 550 meter

58 5 26 5) Lilleå, syd for Raasted - eksisterende forhold. 67

59 5 5) Lilleå, syd for Raasted - Visualisering af 3 stk. 2 MW møller med en totalhøjde på 125 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 2 km

60 6 28 6) Nørre Vosborg Hede - eksisterende forhold. 69

61 6 6) Nørre Vosborg Hede - Visualisering af 3 stk. 2 MW møller med en totalhøjde på 125 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 3 km

62 7 30 7) Blåbjerg Hede - eksisterende forhold. 71

63 7 7) Blåbjerg Hede - Visualisering af 3 stk. 2 MW møller med en totalhøjde på 125 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 4,6 km

64 Samlende bemærkninger Generelt har vindmøller på 125 meters højde en betydelig synlighed fra de nære, omkringliggende landområder, og det vil også være tilfældet for det nye mølleanlæg ved Blæsbjerg. Da landskabet er præget af plantageområder og spredte skovog kratstykker næsten hele vejen rundt om vindmølleområdet betyder det dog samtidig, at møllerne på lidt længere afstand, længere end et par kilometer, kun vil have en ret begrænset synlighed, og typisk kun fra få, større åbne landområder med særlige udsigtsmuligheder. Det nye vindmølleanlæg vil være markant synligt i nærområdet langs Blæsbjergvej, i hedeområdet øst og sydøst for mølleområdet samt mod det åbne landområde i nordøst, i retning mod Idom. Møllerne vil være klart synlige fra den vestlige udkant af Idom Mejeriby, ved A16, men vurderes ellers ikke at have stor visuelle betydning for landsbymiljøet i Idom, hvor en stor bakkeformation vest for Idom Å tager det meste af udsynet i retning mod møllerne i sydvest. Fra bebyggelserne i Råsted nordvest for mølleområdet vil møllerne kun have meget begrænset visuel betydning; områderne ligger i forvejen afskærmet mod hovedvejen med tilplantede skovarealer og fl ere rækker af nyere læhegn, og der er ikke meget udsyn mod sydøst. Golfbanen ligger mere åbent, men til gengæld også lidt lavere i terrænet, ned mod en lille bækdal mod Lilleå, så heller ikke herfra vurderes nye vindmøller ved Blæsbjerg umiddelbart at få større visuel betydning. Hovedvej A16 De nye vindmøller vil være et markant indslag i landskabet, når man passerer forbi området ad hovedvej A16. Særligt fra Holstebro-siden kan de nye møller være synlige på godt 6½ km afstand, når man kommer fri af Idomlund Plantage, og herfra glimtvis være synlige fra de højere bakkepartier, på en længere strækning frem mod mølleområdet. Udsigten langs vejen her er dog i forvejen præget af de to eksisterende mølleanlæg, først ved Idomlund nord for vejen, og længere fremme ved Nagstrup syd for vejen, og de nye møller i baggrunden vil ikke fylde meget i forhold til de eksisterende vindmøller tættere på. Først når man passerer igennem Idom Mejeriby, vil det nye mølleanlæg stå markant frem og være tydeligt synligt fra det meste af den omtrent 2 km lange strækning forbi mølleområdet. Fra Ulfborg-siden vil de nye vindmøller ikke syne af meget. Vejen ligger lavere i terrænet, og udsynet mod møllerne vil fra langt det meste af strækningen fra A16/A28 krydset være afskærmet af enten læhegn eller af egentlige plantageområder, når man passer forbi Råsted og Lilleå. Først når man kommer helt hen omkring mølleområdet, på omkring 1 km afstand, bliver de nye vindmøller markant synlige syd for vejen. Fredet hedeområde mod øst De nye vindmøller vil være markant synlige set fra det fredede hedelandskab lige øst for mølleområdet, men mølleanlægget vil ikke i sig selv påvirke de fredede arealer. Det samme gælder for de mange fredede gravhøje i området; hvis vindmøller, arbejdsarealer og adgangsveje placeres, så der ikke bebygges eller sker 32 73

65 vingeoverslag ind over beskyttelseslinjerne omkring gravhøjene, vil opstillingen af nye vindmøller ikke berøre beskyttelseshensynene her. Vindmøllerne vil dog udgøre en væsentlig del af landskabsbilledet vest for heden, når man bevæger sig rundt i kulturmiljøet her. De omkringliggende områder opleves i forvejen som et typisk landbrugslandskab med store, intensivt dyrkede markfelter og spredte krat- og læhegn, og vindmøller i dette miljø vil ikke være meget anderledes end så mange andre steder i regionens kulturlandskab selv om de vil være store set herfra. Området ligger lidt isoleret og den oplevelsesmæssige værdi bør også ses i lyset af, at der formentlig kun er meget få besøgende, som overhovedet kommer forbi og oplever stedet her. Lilleå mod vest Det nye mølleanlæg vil have en noget mere begrænset synlighed fra landskabsområdet omkring Lilleå, vest for mølleområdet. Dels er afstanden lidt længere, dels ligger terrænet omkring ådalen lidt lavere, og dels er der meget afskærmende beplantning i denne retning, og derfor vil møllerne typisk kun være synlige fra enkelte, mere åbne landområder vest for å-løbet. Møllerne vil derfor heller ikke have videre betydning for oplevelsen af selve den nordsydgående ådal og åløbet, og vurderes derfor heller ikke at have større betydning for de udpegninger: uforstyrret landskab, landskabsområde og kulturmiljø, som knytter sig til denne. Uforstyrrede landskaber Møllerne er placeret udenfor de såkaldte uforstyrrede landskaber, og vil således ikke direkte påvirke retningslinjerne for denne. Som beskrevet ovenfor, vil de dog have en vis synlighed, og dermed en indirekte påvirkning, af de to nærmeste udpegede områder: hedeområdet mod øst og Lilleå mod vest. Derudover vil nye vindmøller ved Blæsbjerg blot have mere sekundær betydning for udpegningen af det større uforstyrrede landskab mod syd. De store landskabsområder syd for mølleområdet er domineret af tætte skovområder, hvorfra vindmøllerne slet ikke vil være synlige, og den meget spredte beplantning hindrer også udsyn fra mange af de mere åbne landområder. Det nye mølleanlæg vil derfor primært være synligt fra de åbne, relativt højtbeliggende hedeområder ved Nørre Vosborg Hede, Blåbjerg Hede og Vind Hede. Nørre Vosborg Hede ligger ret isoleret uden egentlige besøgsmuligheder, så den oplevelsesmæssige værdi for offentligheden vil under alle omstændigheder være noget begrænset herfra. Fra Blåbjerg og Vind er afstandene til møllerne efterhånden så store, fra 4-5 km (Blåbjerg Hede) til 7-8 km (Vind Hede), at de kun vil have en mere begrænset synlig i landskabets baggrund. Alt i alt vurderes det, at nye mølleanlæg kun vil være synligt fra ret få, begrænsede områder af det store uforstyrrede landskab mod syd, og projektets indirekte påvirkning af områderne her vil derfor også være ret begrænset. Skovbjerg Bakkeø Udpegningen af det større uforstyrrede landskab, som også strækker sig ind i Herning og Holstebro Kommuner er for en stor del sammenfaldende med den nordvestlige del af Skovbjerg Bakkeø

66 I den tilhørende miljøvurdering til Holstebro kommunes vindmølleplan (Kommuneplantillæg nr. 14) fremgår det, at de højtbeliggende bakkepartier på Skovbjerg Bakkeø er følsomme overfor placering af høje anlæg såsom vindmøller, og blandt andet derfor er der ikke udlagt vindmølleområder på Skovbjerg Bakkeø. Det er dog langt fra rigtigt, hvis man ser på bakkeøen som helhed, og ikke kun på den lille, begrænsede del, der strækker sig ind i Holstebro Kommunes sydvestlige del. Skovbjerg Bakkeø er meget stor og rummer også store landområder med en lang række større og mindre vindmølleområder, for eksempel henover Aulum-Vildbjerg-Herning området og i hele Videbæk-Spjald-Ringkøbing området. Området omkring Blæsbjerg ligger med sine omkring 45 meter o.h.o. i nogle ret moderate højdemeter i forhold til mange andre dele af bakkeøen, og der står i dag (store) vindmøller på betydeligt højereliggende dele af bakkeøen end ved Blæsbjerg, som for eksempel ved Timring (70-80 meter o.h.o.), nordøst for Spjald (50-85 meter o.h.o.) eller ved Sørvad (70-75 meter o.h.o.). Ser man på de vestjyske bakkeøer som helhed, rummer de en ganske betragtelig del af vindmøllerne i Danmark; man kan tværtimod sige at koncentrationen af vindmøller er særligt stor på bakkeøerne, fordi de højereliggende terræner typisk byder på store, åbne landskaber og gode vindforhold. Når et stort område syd for Blæsbjerg og ned over plantageområderne ved Ulfborg, Stråsø og Hover i dag er friholdte for vindmøller, skyldes det udpegningen af områderne her som et større uforstyrret landskab; og det har ikke noget med Skovbjerg Bakkeø som sådan at gøre. En placering af vindmøller ved Blæsbjerg vil netop respektere denne udpegning, og vil i øvrigt, som beskrevet ovenfor, kun have en ret begrænset visuel betydning for oplevelsen af den nordligste del af det større uforstyrrede landskab. Landskabsområder Som beskrevet ovenfor, vil det nye mølleanlæg have en vis synlighed set fra de nærmeste udpegede landskabsområder mod øst (Hedeområdet og ådalen langs Idom Å) og mod vest (Ådalen langs Lilleå). Det samme gælder også for de åbne hedeområder lidt længere mod sydvest, Ved Nørre Vosborg og længere vest for Gl. Råsted. Fra de øvrige landskabsområder i nærheden, skovområderne mod syd, og Ådalen langs Storå mod nord, vurderes de nye møller umiddelbart ikke at have egentlig visuelt-landskabelig betydning. Kirker og kulturmiljøer Udover de allerede beskrevne områder omkring heden mod øst og Lilleå mod vest, knytter de nærmeste kulturhistoriske udpegninger sig til de to kirker i Idom og Råsted. Det vurderes ikke, at nye vindmøller ved Blæsbjerg vil have den store betydning for oplevelsen af de to kirker og nærmiljøet omkring dem. Råsted Kirke står ret markant frem i landskabet, når man ankommer ad Råsted Kirkevej fra nordvest, men her vil møllerne stå langt til venstre for kirken og ikke opleves indenfor det samme landskabsbillede som selve kirkebygningen. Kirken ligger i den nordlige udkant af byen og selve kirkeområdet har derfor heller ikke markante udsyn mod mølleområdet i sydøst. Området omkring Idom Kirke er præget af meget beplantning, og kirken står noget mindre markant frem, når man nærmer sig kirken fra nord, ad Estrupvej, lidt skjult bag nyere, høje læhegn og juletræsplantager. I vinterperioden vil kirken på en kortere strækning være delvis synlig forude, med møllerne længere ude i baggrunden, til højre for kirketårnet. Om sommeren vil beplantningen foran formentlig skjule for det meste af både kirke og vindmøller set herfra. Terræn og beplantning omkring kirken giver samtidig et meget begrænset udsyn frem mod de nye vindmøller fra selve kirkeområdet

67 CHRISTIAN ACHERMANN - Landskab og planlægning 76

68 14 - Blæsbjerg, Ændringsforslag til kommuneplan - Bilag Hører til journalnummer: K

69 78

70 15 - Blæsbjerg, Ændringsforslag til kommuneplan - Bilag Hører til journalnummer: K

71 16 - Blæsbjerg, Ændringsforslag til kommuneplan - Bilag Hører til journalnummer: K

72 81

73 82

74 83

75 84

76 85

77 Ringkøbingvej 41. Ca. 513 m. fra nærmeste vindmølle. 86

78 Hedearealet nordøst for projektet. Ca. 990 m. fra nærmeste vindmølle. 87

79 Hedearealet nordøst for projektet. Ca m. fra nærmeste vindmølle. 88

80 Ringkøbingvej 41. Ca. 525 m. fra nærmeste vindmølle. 89

81 Blæsbjergvej 3. Ca m. fra nærmeste vindmølle. 90

82 Ringkøbingvej 38. Ca. 695 m. fra nærmeste vindmølle. 91

83 Ringkøbingvej 47. Ca m. fra nærmeste vindmølle. 92

84 Krydset Ringkøbingvej / Råsted Kirkevej. Ca m. fra nærmeste vindmølle. 93

85 Lilleåvej i udkanten af Råsted. Ca m. fra nærmeste vindmølle. 94

86 95

87 96

88 97

89 98

90 Skyggeberegning 99

91 Støjberegning ved 6 m/s 100

NOTAT. Bilag 2 - kommentering af forslag til nye vindmølleområder

NOTAT. Bilag 2 - kommentering af forslag til nye vindmølleområder Side 1/13 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Byrådet og ØK 01.02.03-K04-1-12 Bilag 2 - kommentering af forslag til nye vindmølleområder Dato: 25-06-2014 Forslag til nye områder til vindmøller indkommet i forbindelse

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan.

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen. 18. juni 2014 Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Udskiftning af eksisterende vindmøller ved motorvej E20 Syd for Gjerndrup. For

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Landzonetilladelse - Holstebrovej 13, 6990 Ulfborg - Husstandsmølle

Landzonetilladelse - Holstebrovej 13, 6990 Ulfborg - Husstandsmølle Side 1/6 VICTOR ENERGY ApS mvp@victor-energy.dk Møllegårdsvej 22 6893 Hemmet Dato: 12-05-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-92-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Landzonetilladelse: Torpvej 6, 7500 Holstebro - Husstandsmølle

Landzonetilladelse: Torpvej 6, 7500 Holstebro - Husstandsmølle Side 1/6 Benny Olsen torpvej@hotmail.com Torpvej 6 7500 Holstebro Dato: 04-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-101-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk 15-022379 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2013 modtaget

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. PROJEKT Stakroge ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF VINDMØLLER PROJEKTUDVIKLER:

PROJEKTFORSLAG. PROJEKT Stakroge ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF VINDMØLLER PROJEKTUDVIKLER: 00.00.00-P19-537-11 (2011080304A) PROJEKTFORSLAG PROJEKT Stakroge ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF VINDMØLLER PROJEKTUDVIKLER: Mobil: +45 2688 0027 E-mail: te@esmannenergy.dk Herning Kommune Att.

Læs mere

Vindmøller ved Hollandsbjerg

Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt forslag Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt holder: Vattenfall Vindkraft A/S Jupitervej 6 6000 Kolding Att.: Jan Vindahl Hermann Tlf.: 27 87 59 80 E-mail: janvindahl.hermann@vattenfall.com Indhold

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER MARTS 2013 FORMÅL, BAGGRUND OG METODE FORMÅL Lejre kommune har i et debatoplæg udpeget 24 potentielle vindmølleområder som har været sendt i offentlighed. Efterfølgende

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensenvej 1, 6950 Ringkøbing Dato 21. september 2015 Sagsnummer 15-007089 Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

NOTAT. Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold, der forventes påvirket ved opstilling af vindmøller sydvest for Hogager - scoping

NOTAT. Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold, der forventes påvirket ved opstilling af vindmøller sydvest for Hogager - scoping Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.16.06-P05-3-13/01.02.00-K04-1-13 Scoping Dato: 28-08-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold,

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Vindmøller ved Vålse. Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse

Vindmøller ved Vålse. Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse Vindmøller ved Vålse Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse Vindmøller ved Vålse Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen

Læs mere

Uddybende oplysninger til ansøgning om mølleområde Holmen

Uddybende oplysninger til ansøgning om mølleområde Holmen 03-03-2015 Ringkjøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Planlægning Att. planlægger Jeanette Jeppesen Uddybende oplysninger til ansøgning om mølleområde Holmen På vegne af ansøger og bygherre Vindmølledrift

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Indholdsfortegnelse Ansøger og ejerforhold 4 Projektforslag 4 Potentielle miljøforhold 5 Afstand

Læs mere

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Att.: Louise Rom Weikert Tel +45 5195 8742 casper@jyskvindenergi.dk Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen I henhold

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Velkommen til borgermøde om Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr. 1223 for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Hotel Dalgas, Brande

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

Afgørelse om at ændring af vindmølleprojekt ved Gedmose ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at ændring af vindmølleprojekt ved Gedmose ikke er VVM-pligtigt Annonce: Afgørelse om at ændring af vindmølleprojekt ved Gedmose ikke er VVM-pligtigt Holstebro Kommune, Teknik og Miljø, har truffet afgørelse om, at en ændring af Gedmose III-projektet til at omfatte

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

NOTAT. Notat status for vindmølleplanlægningen. Dato:

NOTAT. Notat status for vindmølleplanlægningen. Dato: Side 1/10 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: ØK 01.02.00-P20-7-14 Notat status for vindmølleplanlægningen Dato: 01-12-2014 Dette notat har til formål, at give indblik i status for planlægningen for nye vindmølleprojekter

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag August 2012 // Vindmøller ved Elløv Enge Syddjurs Kommune // KE Vind A/S Side 2 0 INDLEDNING... 3 1 VINDMØLLEOMRÅDET...

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse: Madumvej 5, 6990 Ulfborg - Husstandsmølle

Landzonetilladelse: Madumvej 5, 6990 Ulfborg - Husstandsmølle Side 1/6 KVA VIND A/S Borrisvej 10 6900 Skjern Dato: 13-01-2017 Sagsnr.: 01.03.03-P19-124-16 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.: 9611 7550 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune Vindmølleplanlægning Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed - 20.06.2016 Program 19.00 Velkomst - Hans Ejner Bertelsen 19.15 Proces og mål for planlægningen - Arne Kirk 19.30 Planlægning for

Læs mere