Arealforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arealforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H"

Transkript

1 Arealforhold Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H

2 Godkendt dato Godkendt af Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af Jeppe Dahl-Nielsen Arealforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø

3 Arealbehov Indhold Side 1 Indledning 4 2 Ikke-teknisk resumé Arealpåvirkning Servitutter 5 3 Lovgrundlag 7 4 Baggrund og metode Baggrundsinformation om projektet Ny vandrehal og Bruuns Bro Sporsænkning Kørestrømsanlæg Metode Arealforhold Servitutter Øvrige forhold Vurderingskriterier alternativet 14 6 Arealerhvervelse Midlertidige påvirkninger - Anlægsfasen Sporsænkning Ny vandrehal og Bruuns Bro Spor Permanente påvirkninger - Driftsfasen Sporsænkning Ny vandrehal og Bruuns Bro Spor Kompensation 19 7 Servitutter Eldriftsservitut Erstatning 22 8 Kumulative effekter 23 9 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Referencer Bilag 1 26 Arealbehov 3

4 1 Indledning Elektrificering og opgradering Aarhus Hovedbanegård, Aarhus H, gennemføres som et led i elektrificering og opgradering Fredericia - Lindholm, der i dag er betjent af dieseltog. Aarhus H skal elektrificeres, så det bliver muligt at køre med eldrevne tog til og fra banegården, hvilket bl.a. betyder at der skal skabes den fornødne plads til køreledningerne under vandrehallen og Bruuns Bro. Den fornødne plads kan enten skabes ved at sænke spor og perroner eller ved at vandrehallen og Bruuns Bro nedrives og erstattes af nye. Foruden elektrificeringen skal stationen også opgraderes. Fremtidens togtrafik vil medføre en større belastning af banegården, med flere og længere tog end i dag. Projektet undersøger derfor muligheden for en opgradering, hvor perronerne bliver forlænget og der etableres nye sporforbindelser. Desuden undersøges muligheden for at etablere et nyt spor 8 inkl. perron. Fagnotatet beskriver påvirkningerne på miljøet ift. arealforhold, når Elektrificering og opgradering Aarhus H er gennemført. Fagnotatet undersøger to mulige løsninger i forbindelse med elektrificering og opgradering af banegården: Sporsænkning og Ny vandrehal og Bruuns Bro. Disse løsninger sammenholdes med 0-alternativet, som beskriver situationen i 2030, hvis projektet ikke gennemføres. Fagnotatet vil sammen med en række andre fagnotater indgå som baggrundsmateriale til en samlet VVM-redegørelse for elektrificering og opgradering af strækningen Aarhus - Lindholm. VVM-redegørelsen har til formål at skabe et overblik over projekternes konsekvenser for miljøet. Derudover beskrives de afværgeforanstaltninger, der skal iværksættes i forbindelse med elektrificering og kapacitetsudvidelse af Aarhus H. Arealbehov 4 Indledning

5 2 Ikke-teknisk resumé Fagnotatet gennemgår de arealmæssige påvirkninger, som Elektrificering og opgradering Aarhus H vil medføre. Fagnotatet beskriver arealmæssige påvirkninger i henholdsvis anlægs- og driftsfasen for to løsninger, henholdsvis Sporsænkningen og Ny vandrehal og Bruuns Bro. Projektet vil primært medføre ændringer på eksisterende sporareal. For løsningen Ny vandrehal og Bruuns Bro, ændres også vandrehallen og Bruuns Bro. Særligt eldriftsservitutten kan medføre restriktioner for arealer langs banen og krydsende veje nær Aarhus H. Kortlægning af de eksisterende forhold er gennemført inden for et undersøgelsesområde omkring Aarhus H. Som udgangspunkt er undersøgelsesområdet udlagt med 50 m på alle sider af det eksisterende stationsområde og det sporareal, hvor der udføres arbejder. 2.1 Arealpåvirkning De midlertidige arealer, der skal anvendes, varierer efter hvilken løsning, der vælges. For Sporsænkningen er der afsat arbejdsarealer på ca. 5 ha. Ny vandrehal og Bruuns Bro medfører et midlertidigt arealbehov på ca. 2,6 ha. Langt størstedelen af de planlagte arbejder for Elektrificering og opgradering Aarhus H foretages fra eksisterende sporareal. Sporsænkningen kan gennemføres udelukkende på Banedanmarks egne arealer. Ny vandrehal og Bruuns Bro gennemføres på Banedanmarks og DSB s arealer. Ny vandrehal og Bruuns Bro medfører, at Bruuns Arkade nedrives og ikke genopføres. Anvendelsen af Bruuns Bro til butikker og erhverv vil i denne løsning permanent blive eksproprieret. Anvendelsen af vandrehallen til bl.a. juicebar og rejsecenter vil midlertidigt skulle ændres eller ophøre såfremt vandrehallen skal udskiftes. Ny vandrehal og Bruuns Bro har derfor en væsentlig påvirkning af arealanvendelsen ved vandrehallen og Bruuns Bro. 2.2 Servitutter I forbindelse med elektrificering af Aarhus H vil naboarealer blive pålagt en servitut om eldrift, og dermed begrænsninger i ejernes råderet over deres ejendom. Eldriftsservitutten pålægges af sikkerhedsmæssige grunde og fastsætter restriktioner med hensyn til højde og nærhed af bevoksning, bygninger og lignende i forhold til kørestrømsanlæg. Eldriftsservitutten pålægges de dele af naboejendommene, der ligger nærmere end 19 m fra Arealbehov 5 Ikke-teknisk resumé

6 spormidte, og der pålægges begrænsninger i råderetten i forhold til tre minimumsafstande på henholdsvis 10 m, 14 m og 19 m fra spormidte. De tre minimumsafstande er en graduering af eldriftsservitutten væk fra banen og definerer hvilke elementer, der ikke må være inden for den givne minimumsafstand. Det samlede naboareal, der forventes pålagt eldriftsservitut (ud til 19 m fra spormidte), udgør ca. 6,3 ha. Langt størstedelen af arealet ligger inden for eksisterende banematrikler og kun ca m 2 ligger udenfor. Der er ikke fundet forhold, der strider mod eldriftsservituttens bestemmelser, men servitutten medfører restriktioner for fremtidig anvendelse. Eldriftsservitutten er således en mindre påvirkning af arealforhold. Der vil ikke blive opsat støjskærme i forbindelse med projektet, og derfor pålægges ingen ejendomme servitutter i den forbindelse. Arealbehov 6 Ikke-teknisk resumé

7 3 Lovgrundlag Lov om elektrificering af jernbanen /3/ er elektrificeringsprojektets projekterings- og anlægslov, og det er i denne lov, der findes hjemmel til at gennemføre ekspropriation og pålæg af servitutter i forbindelse med elektrificering af banestrækningen. Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom /4/ giver staten mulighed for at ekspropriere ejendom fra private, hvis det sker til gavn for samfundet. Ved ekspropriation kan der erhverves ejendomsret til arealer og bygninger midlertidigt pålægges indskrænkninger i ejernes rådighed eller erhverves ret til at udøve en særlig råden over faste ejendomme endeligt eller midlertidigt ske erhvervelse eller ophævelse af eller foretages begrænsninger i brugsrettigheder, servitutrettigheder samt andre rettigheder over faste ejendomme. Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom angiver de nærmere bestemmelser for, hvordan ekspropriationer skal foretages. Der skelnes mellem permanente og midlertidige ekspropriationer samt pålæg af servitutter. Erstatning for permanent og midlertidig ekspropriation samt pålæg af servitutter fastsættes af statens ekspropriationskommission. Arealbehov 7 Lovgrundlag

8 4 Baggrund og metode Dette fagnotat omfatter en gennemgang af de arealmæssige konsekvenser og behov for pålæg af servitutter, som en opgradering og elektrificering af Aarhus H vil medføre. 4.1 Baggrundsinformation om projektet Projektområdet omfatter jernbanestrækningen vest for Frederiks Allé til området øst for Aarhus Hovedbanegård. Som udgangspunkt strækker undersøgelsesområdet sig 50 m på alle sider af det eksisterende stationsområde og sporareal (se Figur 1). Figur 1: Undersøgelsesområdets afgrænsning Aarhus H skal elektrificeres, så der kan køres med moderne og hurtigere tog til og fra stationen. I den forbindelse skal den nødvendige frihøjde over sporene være til stede. Dette gøres f.eks. ved at erstatte eksisterende broer og vandrehallen med nye elementer eller ved at sænke sporene. Kapaciteten på Aarhus H skal desuden sættes op, hvilket gøres ved at forlænge perronerne og ændre på sporlayoutet vest for Aarhus H. Arealbehov 8 Baggrund og metode

9 Figur 2: Oversigt over Aarhus H I forbindelse med Elektrificering og opgradering Aarhus H undersøges der to løsninger for elektrificering og opgradering af stationen. En kort beskrivelse af løsningerne fremgår nedenfor. For en mere detaljeret gennemgang henvises til fagnotatet Anlægsbeskrivelse Aarhus H. /1/ Ny vandrehal og Bruuns Bro Vandrehallen og Bruuns Bro (inkl. cykelbro og Bruuns Arkade) nedrives og erstattes af en ny vandrehal og nye broer (se Figur 2 og Figur 3). Arkaden genopføres ikke. Vandrehallen vil maksimalt have den samme størrelse som dagens vandrehal. Idet Bruuns Arkade ikke genopføres vil den nye bro være mindre end den eksisterende. Til gengæld etableres der en bredere cykelbro. Figur 3: Skitse af Ny vandrehal tv. og Bruuns Bro th. For Bruuns Bro ses perronadgang mod nord. Cykelparkering er markeret med blåt For at gøre det muligt at Aarhus i fremtiden kan betjenes af længere tog end det er tilfældet i dag, forlænges flere af perronsporene fra deres nuværende længde på ca. 260 m til 320 m, i retning mod øst, under den Arealbehov 9 Baggrund og metode

10 nye vandrehal og på østsiden af denne. Dertil kommer en række afledte arbejder, såsom ombygning af det sikringstekniske anlæg og nødvendige ændringer af de eksisterende perroner. Endvidere kan der etableres der et nyt spor 8, med tilhørende perron, umiddelbart op til Værkmestergade. Perronen etableres som en sideliggende perron med adgang via trappe og elevator fra Bruuns cykelbro. For at sikre en hindringsfri rute fra stationen til perron ved spor 8, etableres der ligeledes en elevator til en af de eksisterende perroner på Aarhus H. Det nye spor 8 inkl. perron er et tilvalg til denne løsning Sporsænkning Med løsningen Sporsænkning etableres den nødvendige frihøjde til elektrificeringen af banegården ved at sænke sporene og perronerne under vandrehallen og Bruuns bro. Sporene omkring Aarhus H skal sænkes over en strækning på maksimalt 520 m, hvilket i praksis vil sige fra et sted lige øst for Frederiks Alle broen til ca. 100 m øst for vandrehallen. Sporene sænkes op til 50 cm under Bruuns Bro og mere end 50 cm under vandrehallen. Som følge af de sænkede perroner skal adgangsvejene justeres, så de passer til de nye perronhøjder. Trapper og rulletrapper fra vandrehallen til de tre perroner forlænges. Trapperne fra Bruuns cykelbro forlænges ligeledes. Samtidig forlænges perronerne mod vest og gøres bredere for at møde gældende krav til perroner. Forlængelsen af perronerne medfører, at sporskiftezonen umiddelbart vest for perronerne skal ombygges. Dertil kommer en række afledte arbejder, såsom ombygning af det sikringstekniske anlæg. Lige som ved løsningen Ny vandrehal og Bruuns Bro kan der etableres et nyt spor 8, med tilhørende perron, umiddelbart op til Værkmestergade. Perronen etableres som en sideliggende perron med adgang via trappe og elevator fra Bruuns cykelbro. For at sikre en hindringsfri rute fra stationen til perron ved spor 8 etableres der ligeledes en elevator til en af de eksisterende perroner på Aarhus H. Det nye spor 8 inkl. perron er et tilvalg til denne løsning Kørestrømsanlæg På stationsområdet vest for Bruuns Bro etableres master og rammer til ophæng af køreledningsanlægget. Master og rammeben placeres enten på perronerne eller mellem sporene. Under Bruuns Bro og vandrehallen hænges køretråden op i et broophæng, som monteres på undersiden af henholdsvis bro og bygning. I perronhallen mellem Bruuns Bro og vandrehallen etableres enten master eller tværfelter til at bære køretrådsophænget. Arealbehov 10 Baggrund og metode

11 På Bruuns Bro skal der etableres afskærmning mod kørestrømsanlægget i form af skærmtage, der integreres i broløsningen eller påmonteres den eksisterende bro. 4.2 Metode Arealforhold Med baggrund i de projekterede løsninger er der udarbejdet arealplaner, som viser behovet for arbejdsarealer samt midlertidige og permanente ekspropriationer i forbindelse med henholdsvis elektrificeringen og opgraderingen. På planerne er der ud over matrikler og bygninger angivet, hvilke ejendomme der skal eksproprieres fra. Permanent ekspropriation omfatter de arealer, der permanent inddrages fra private ejendomme i forbindelse med projektet. De inddragne arealer vil blive overført til baneareal eller vejareal. Arealbehovet til permanent ekspropriation er fastlagt på baggrund af de projekterede løsninger /1/, /2/ og /5/ og. Banedanmark kan indstille til permanent ekspropriation af bygninger, der pga. selve det fysiske anlæg eller fordi bygningerne i forbindelse med den fremtidige drift udsættes for påvirkninger af en sådan karakter, at det ikke er muligt at afværge dem. Dette kan eksempelvis være vibrationspåvirkning over grænseværdien eller en elektromagnetisk påvirkning, der overstiger forsigtighedsprincippets kriterium og som ikke kan afværges. Midlertidig ekspropriation omfatter de arealer, der i forbindelse med anlægsarbejderne i en periode inddrages til f.eks. arbejdsveje, arbejdsarealer og midlertidige adgangsveje, og som efter reetablering returneres til ejerne. Arealbehovet til midlertidige ekspropriationer er fastlagt på baggrund af behovet for arbejdsveje og arbejdsarealer i forbindelse med anlægsarbejderne /1/ og /5/. På baggrund af de indledende udgaver af arealplanerne er der foretaget en vurdering af de berørte arealer. Forholdene i marken er sammenholdt med forholdene på arealplanerne samt sommer-ortofotos fra 2014 /6/. På denne baggrund er de endelige arealplaner optegnet. Arealbehovet er sammenholdt med data i Bygnings- og Boligregisteret /8/, Den offentlige Informationsserver (OIS) /8/, Kort10 / 9/ samt sommer- og forårs orthofotos fra /6/ og arealplaner er optegnet. Følgende kortmateriale er anvendt til arealplanerne: Geodatastyrelsen: Kort 10, Geodatastyrelsen: Matrikkelkortet, Geodatastyrelsen: DTK/Kort25, Geodatastyrelsen: Luftfoto, 2014 Arealbehov 11 Baggrund og metode

12 4.2.2 Servitutter I forbindelse med Elektrificering og opgradering Aarhus H, vil de tilgrænsende arealer blive pålagt restriktioner i form af en eldriftsservitut /10/. Eldriftsservituttens minimumsafstande er henholdsvis 10 m, 14 m og 19 m (målt fra spormidte). Det samlede areal (indtil 19 m fra banen) der pålægges eldriftsservitut beregnes. Som udgangspunkt for optegning og beregning af de servitutbelagte områder er sporkant anvendt som den yderste spændingsgivende del af anlægget. Sporkanten er i denne opgørelse givet ved centerlinje + 0,72 m. Der redegøres endvidere for de nærmere forhold omkring pålæg af eldriftsservitut, herunder kompensationsforhold Øvrige forhold Banedanmark kan i henhold til eldriftsservitutten pålægge en naboejendom at fjerne bevoksning nærmere end 10 m fra spormidten. De naturmæssige og visuelle konsekvenser af fældning af skovarealer er beskrevet i fagnotat om natur og overfladevand /11/ samt fagnotat om visuelle forhold /12/ Vurderingskriterier Miljøpåvirkninger konsekvensvurderes efter fire kategorier: Ubetydelig Mindre Moderat Væsentlig Det vurderes om påvirkningen er stor eller lille, om den betyder noget for mange eller få, om påvirkningen er kortvarig eller længerevarende og endelig om påvirkningen er reversibel eller varig. Afværgeforanstaltninger kan eliminere eller mindske påvirkningerne på miljøet. Ubetydelige påvirkninger vil være meget små eller meget kortvarige og uden mærkbar effekt for miljøet. Ubetydelige påvirkninger vil ikke medføre behov for afværgeforanstaltninger. Mindre påvirkninger vil være mærkbare, men påvirkningerne er små eller kortvarige og uden særlige konsekvenser for miljøet. Mindre påvirkninger kan i nogen tilfælde medføre behov for afværgeforanstaltninger. Moderate påvirkninger er påvirkninger, der har nogen konsekvenser for miljøet. Moderate påvirkninger har konsekvenser for et større område, for mange mennesker eller i længere tid. Moderate påvirkninger giver altid anledning til overvejelser om, hvorvidt ændringer i projektet eller afværgeforanstaltninger kan mindske eller eliminere påvirkningerne. Arealbehov 12 Baggrund og metode

13 Væsentlige påvirkninger er store, påvirker store områder og/eller mange mennesker. Væsentlige påvirkninger kan være langvarige eller irreversible. Væsentlige påvirkninger giver altid anledning til overvejelser om, hvorvidt ændringer i projektet eller afværgeforanstaltninger kan mindske eller eliminere påvirkningerne. For arealforhold gælder, at der ved ekspropriation gives erstatning, men at der i øvrigt ikke kan indarbejdes afværgeforanstaltninger. Arealbehov 13 Baggrund og metode

14 5 0-alternativet 0-alternativet er situationen i 2030, hvor elektrificering og kapacitetsudvidelse af Aarhus H ikke udføres. Naboprojekter (elektrificering Aarhus-Lindholm, hastighedsopgradering Aarhus-Hobro og Hobro-Aalborg, projekter syd for Aarhus m.fl.) udføres fortsat. Trafikmængden på strækningen i 0-alternativet er den samme som i projektalternativet (samme antal tog og samme toglængder). Togtrafikken drives i 0-alternativet udelukkende af diesel og ikke af en kombination af el og diesel. Samtidig køres trafikken med banens nuværende tilladte hastigheder på strækningen omkring Aarhus H (uden kapacitetsudvidelse). Arealbehov 14 0-alternativet

15 6 Arealerhvervelse 6.1 Midlertidige påvirkninger - Anlægsfasen I forbindelse med arbejdet omkring broer og bane skal der etableres arbejdsarealer. Arbejdsarealerne skal huse skurby, arealer til midlertidigt oplag af jord, materialer og maskiner samt arealer til selve byggeaktiviteterne. Arbejdsarealer vil blive placeret på eksisterende banearealer og medfører ikke arealmæssige ekspropriation, men en midlertidig inddragelse af brugsret. I forbindelse med placeringen af de enkelte arbejdsarealer, er der dels taget udgangspunkt i arealbehovet, dels i arealernes nuværende brug, med henblik på at undgå unødig belastning Sporsænkning I forbindelse med Sporsænkningen er der udpeget tre arealer til midlertidig brug i anlægsfasen. To arealer skal bruges som anstillingspladser, mens et tredje areal mellem Fredriks Bro og Vandrehallen inddrages til arbejdsareal. Anlægsarbejdet vil i alt have en midlertidig påvirkning af i alt 5 ha Banearealer, der alle ejes af Banedanmark og DSB. Der er derfor ikke behov for ekspropriation i anlægsfasen. Figur 4: Arbejdsareal mellem Fredriksbro og Vandrehallen. Arealet skal bruges til arbejdsområde for Sporsænkningen og omfatter 4 ha på matriklerne 2200g og 2200n, Århus Bygrunde samt 845k, Marselisborg, Århus Grunde. Driften af banegården kan fortsætte under hele anlægsperioden. Arealbehov 15 Arealerhvervelse

16 Figur 5: Anstillingsplads langs Odderbanesporet. Arealet omfatter ca. 0,6 ha baneareal på mtr. 845i, Marselisborg, Århus Grunde. Området langs Værkmestergade bruges i dag til sporareal, men bliver afskåret, når letbanen tages i brug. Arealet skal under byggefasen anvendes til oplag og anstillingsplads. Inddragelse af arealet til arbejdsplads vurderes at udgøre en ubetydelig arealmæssig påvirkning. Figur 6: Anstillingsplads øst for banegården. Arealet skal bruges til skurby og materialeoplag og placeres øst for vandrehallen. I alt omfatter arealet 0,4 ha på mtr. 2200n, Århus Bygrunde. Kørsel til selve byggeområdet vil tage kapacitet fra perronerne og skal koordineres med den øvrige drift af banegården. Inddragelse af arealet til arbejdsplads vurderes at udgøre en ubetydelig arealmæssig påvirkning Ny vandrehal og Bruuns Bro Ny vandrehal og Bruuns Bro har et samlet midlertidigt arealbehov på ca. 2,6 ha og omfatter både bane og perron-arealer, samt vandrehal og den delvist bebyggede Bruuns Bro. Arbejdet med udskiftning af broerne vurderes at udgøre en midlertidig moderat arealmæssig påvirkning. Beskrivelse af de trafikale forhold i forbindelse med broudskiftningen kan findes i fagnotatet Trafikale Forhold /13/. Arealbehov 16 Arealerhvervelse

17 Der vil i løbet af projektet blive arbejdet på alle de arealer der vises i Figur 7. Arealet øst for vandrehallen skal udover arbejdsareal også huse skurby og anstillingsplads. Figur 7 - Arbejds og anstillingsarealer ved udskiftning af vandrehal og Bruuns bro. Banedanmark og DSB ejer alle sporarealerne. Vandrehallen, der ejes af DSB, huser i dag café (Joe & The Juice), lounge (dsb 1 ), fotogalleri, billetkontor (DSB) og stationskontor, og det skal i samarbejde med DSB, der ejer bygningen, afklares hvilke aktiviteter der kan flyttes til andre områder i eller ved Aarhus H, og hvilke der midlertidigt må nedlægges. Det forventes, at anlægsperioden for Ny vandrehal og Bruuns Bro er op til 2½ år, så der vil skulle findes en løsning, hvor fremkommeligheden på stationen samt servicering af passagerer kan fungere i en længere periode. Bruuns Bro ejes i fællesskab mellem Banedanmark, Aarhus Kommune samt Steen & Strøm (ejer af Bruun s Galleri). Broen nedrives og genopbygges i nyt design Spor 8 Bruuns Bro er bebygget med butikker, kontorer mv. (Bruuns Arkade). Bruuns Arkade nedlægges helt og den permanente ekspropriation er beskrevet i afsnit Etablering af spor 8 sker i tilvalg til enten Sporsænkningen eller Ny vandrehal og Bruuns Bro. Der er ikke afsat separate arbejdsarealer, da der vil blive arbejdet fra de arealer, der er beskrevet for begge løsninger. 6.2 Permanente påvirkninger - Driftsfasen De permanente påvirkninger der sker som følge af projektet ligger alle på eksisterende banematrikler. Der er derfor ikke behov for permanente arealerhvervelser i projektet. Projektet vil have permanent indflydelse på brugen af forskellige arealer. Dette er beskrevet i de følgende afsnit. Arealbehov 17 Arealerhvervelse

18 6.2.1 Sporsænkning Figur 8 - Permanent påvirket areal Sporsænkningen vil medføre en permanent forandring af spor og perroner mellem Fredriks Bro og vandrehallen. I alt berøres et areal på ca. 4 ha permanent. Arbejdet sker udelukkende på Banedanmarks og DSB s arealer og medfører ikke ekspropriation. Den arealmæssige påvirkning vurderes at være af mindre betydning Ny vandrehal og Bruuns Bro Vandrehal, Bruuns Bro og Bruuns cykelbro nedrives og erstattes af nye broer, mens perronerne udvides i området fra øst for vandrehallen til vest for Bruuns Bro. Samlet sker der en permanent påvirkning af et areal på ca. 2 ha, som vist i Figur 9. Figur 9 - Permanent påvirket areal ved broudskiftning. Bruuns Arkade, der ligger på Bruuns Bro (mtr. 2000g, Aarhus Bygrunde), nedrives og genopføres ikke. Bruuns Arkade er ejet af Bruuns Arkade E/F og nedrivningen medfører, at brugsretten for butikker og lejemål i arkaden eksproprieres permanent. Bruuns Arkade har et areal på 870 m 2, er fuldt Arealbehov 18 Arealerhvervelse

19 bebygget og rummer i dag otte moduler, der alle er udlejet til erhverv. Designet for ny Bruuns Bro er vist i Figur 10. Nedrivning og ekspropriation af Bruuns Arkade må betragtes som en væsentlig arealmæssig påvirkning. Figur 10: Udkast til ny Bruuns Bro Spor 8 Etablering af spor 8 medfører ingen permanente ekspropriationer. 6.3 Kompensation Ved arealinddragelse skelnes der mellem permanente og midlertidige ekspropriationer og indskrænkelser af råderetten, som kan omfatte hele eller dele af en ejendom. Ekspropriation af råderet og arealer gennemføres ved en ekspropriationsforretning. Her vurderer ekspropriationskommissionen karakteren og omfanget af indgrebet. Kompensationens størrelse til de enkelte brugere og grundejere udregnes herefter på en konkret vurdering af indgrebets omfang og de aktuelle priser i lokalområdet. Hvis der ikke opnås enighed med grundejeren, forelægges sagen for ekspropriationskommissionen, der herefter træffer en afgørelse. I de tilfælde, hvor arealer er ejet af DSB, kan Banedanmark og DSB indgå interne aftaler, hvor der ikke gennemføres egentlig ekspropriation. For yderligere information om ekspropriation og erstatningsforhold henvises til pjecen Jernbanen og arealforhold /14/. Arealbehov 19 Arealerhvervelse

20 7 Servitutter 7.1 Eldriftsservitut I forbindelse med Elektrificering og opgradering Aarhus H vil naboejendommene blive pålagt en servitut om el-drift og dermed begrænsninger i ejernes råderet over deres ejendom. Eldriftsservitutten pålægges af sikkerhedsmæssige grunde, og fastsætter restriktioner med hensyn til højde og nærhed af bevoksning, bygninger og lignende i forhold til køreledningsanlægget. Eldriftsservitutten for projektet er i sin fulde ordlyd vedlagt som Bilag 1. Eldriftsservitutten pålægges normalt de dele af naboejendommene, der ligger nærmere end 19 m fra spormidte. Typisk er det således kun dele af ejendommen, der pålægges servitut. I den anvendte eldriftsservitut pålægges begrænsninger i råderetten i forhold til tre minimumsafstande på henholdsvis 10 m, 14 m og 19 m. Tabel 1 viser en oversigt over de forhold, der sættes begrænsninger for i eldriftsservitutten bortset fra beplantning. Tabel 1: Forhold der er omfattet af eldriftsservitutten, bortset fra beplantning /10/ Målt fra en lodret linje gennem nærmeste elektrificerede spormidte må følgende kun findes på ejendommen længere væk end den angivne minimumsafstand. Tilskuerpladser, oplagspladser og nyopførsel af bygninger. Stakke, stilladser, stiger samt andre genstande og indretninger, der på grund af højde eller manglende stabilitet kan frembyde gene for køreledningsanlægget. Ingen dele af maskiner og arbejdskøretøjer må ved færden og henstillen komme nærmere end 2 m til spændingsførende dele af kørestrømsanlægget. Flagstænger. Brønde til vandforsyning med stift pumperør. Tråde hørende til elektriske hegn i større højde end 2 meter over det terræn, hvorpå hegnet står. Trådformede antenner med tilhørende bærende konstruktioner og barduner. Minimumsafstand 10 m 14 m 19 m Med hensyn til beplantning fastsætter eldriftsservitutten, at ingen dele af en naboejendoms træer eller buske må være tættere på end 3 m målt fra en lodret linje gennem nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget. I henhold til servitutten kan Banedanmark derfor pålægge ejeren af en given ejendom for egen regning at beskære træer og anden bevoksning, som er mindre end 10 m fra en lodret linje gennem nærmeste elektrificerede spormidte. Dette gælder også træer på ejendomme i øvrigt, hvis det vurderes, at der ud fra en forstfaglig vurdering er særlig risiko for, at de kan vælte og derved komme tættere end 3 m på køreledningsanlægget. Arealbehov 20 Servitutter

21 Eksisterende bygninger er som udgangspunkt ikke omfattet af eldriftsservitutten, men særlige forhold kan gøre, at der kan blive pålagt restriktioner i brugen, f.eks. hvis der er altaner ud mod banen. Figur 11: Eldriftsservituttens maksimale udstrækning (19m). Eldriftsservituttens udbredelse omfatter ca. 6,3 ha og fordeler sig på i alt ni matrikler. De berørte matrikler er oplistet i Tabel 2. Tabel 2: Eldriftservitutens udbredelse fordelt på matrikler. Matrikkel Ejer Areal Mtr. 845i, Marselisborg, Århus Grunde Mtr. 845a, Marselisborg, Århus Grunde Mtr. 845k, Marselisborg, Århus Grunde Mtr 2200g, Århus Bygrunde DSB m 2 Banedanmark m 2 DSB m 2 Banedanmark/ Bruuns arkade I/S 800 m 2 Mtr 2200n, Århus Bygrunde DSB m 2 Mtr 2200a, Århus Bygrunde Banedanmark m 2 Mtr 78h, Marselisborg, Århus Grunde Ejerf.Værkmestergade m.fl. 560 m 2 Mtr 7000di, Århus Bygrunde Århus kommune 540 m 2 Mtr 2200d, Århus Bygrunde Byggeselskab Mogens de Linde A/S 70 m 2 Ved gennemgang af de berørte arealer ses det, at langt størstedelen af de berørte arealer i forvejen er fungerende baneareal. Pålæggelse af eldriftsservitut kan for disse arealer medføre, at installationer langs banen må tilpasses. For matriklerne 7000di og 7000d berøres mindre vejarealer samt kanten af bygningen ved Værkmestergade 11. Der er ved screening af arealerne ikke fundet forhold, der strider mod eldriftsservituttens bestemmelser. Arealbehov 21 Servitutter

22 Da eldriftsservitutten også er en begrænsning af den fremtidige anvendelse af arealer op til banen, vurderes pålæggelse af eldriftsservitutten at være en mindre påvirkning. 7.2 Erstatning Eldriftsservitutten og øvrige servitutter pålægges ved ekspropriation og er et indgreb, der berettiger til erstatning, fordi det indskrænker ejerens råderet over sin ejendom. Pålæg af servitutter sker i forbindelse med ekspropriationsforretningen, jf. afsnit 6. Her vurderer ekspropriationskommissionen omfanget af indgrebet og datoen for servituttens virkning. Desuden fastlægger kommissionen erstatningens størrelse til den enkelte grundejer. Pålæg af servitutter erstattes normalt med et beløb pr. m 2, og erstatningen vil stå i forhold til restriktionens omfang. Der udbetales ligeledes erstatning, hvor servitutterne medfører ændring af eksisterende forhold, så som beskæring af træer, flytning af flagstænger, vandforsyningsbrønde, hegn mv. Erstatningssummen i forbindelse med pålæg af servitutter er ikke opgjort. Arealbehov 22 Servitutter

23 8 Kumulative effekter Hvis flere projekter foregår i samme område på samme tid, er det relevant at vurdere deres samlede effekt på miljøet, idet den samlede effekt af flere projekters påvirkninger kan være væsentlig, selvom påvirkningen fra det enkelte projekt isoleret set ikke er det. Som kumulative virkninger ses på planlagte projekter, som sammen med det undersøgte projekt kan forstærke konsekvenserne på miljøet. For arealforhold, er det relevant at vurdere projektet i kumulation med følgende projekter: Hastighedsopgradering af strækningen Aarhus H Lindholm. Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus. Cykelhuset ved Hallsti I det omfang disse projekter påvirker arealet omkring Aarhus H samtidigt med elektrificering og opgradering, skal der koordineres mellem projekterne, så den samlede arealpåvirkning minimeres. Såfremt koordinering er muligt forventes der ikke kumulative effekter. Arealbehov 23 Kumulative effekter

24 9 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne VVM-redegørelser skal i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser indeholde en oversigt over eventuelle punkter, hvor datagrundlaget er usikkert, eller der mangler viden til at foretage en fuldstændig vurdering af miljøkonsekvenserne. I dette notat mangler en vurdering af sporet øst for Aarhus H ud til Sydhavnsgade som skal elektrificeres frem til krydsningen af Jægergårdsgade. En miljøkonsekvensvurderingen for denne strækning afrapporteres i et særskilt notat i august Med ovenstående in mente vurderes det, at undersøgelserne vedrørende fagnotatet for arealforhold er dækkende på det nuværende stadie af projektet med de data og informationer, der er tilgængelige. Ændres der på projektet i forbindelse med detailprojekteringen, således at nye arealer berøres, kan dette ændre vurderingen af de berørte arealer, herunder pålæg af servitutter, berørt fredskov mv. Arealbehov 24 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne

25 10 Referencer /1/ Elektrificering Århus-Lindholm. Fagnotat: Anlægsbeskrivelse Aarhus H Banedanmark /2/ Banedanmarks hjemmeside: /3/ Lov om elektrificering af jernbanen. Lov nr. 609 af /4/ Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. LBK 1161 af 20/11/2008. /5/ Kapacitetsudvidelse og sporsænkning på Aarhus H. Forslag til Arbejdspladser. Atkins, 2015 /6/ Sommerortofoto 2014, Geodatastyrelsen /7/ Bygnings- og Boligregisteret (BBR, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikt /8/ Den offentlige Informationsserver (OIS), Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikt/ / 9 Geodatastyrelsen: Kort 10, /10/ Servitutter ved etablering af kørestrømsanlæg på eksisterende strækninger og ved nyanlæg af baner. Banedanmark, /11/ Elektrificering Århus-Lindholm. Fagnotat: Natur og overfladevand. Banedanmark 2015 /12/ Elektrificering Århus-Lindholm. Fagnotat: Visuelle forhold. Banedanmark 2015 /13/ Elektrificering Århus-Lindholm. Fagnotat: Trafikale forhold. Banedanmark 2015 /14/ Jernbanen og arealforhold. Pjece, Banedanmark orhold.pdf Arealbehov 25 Referencer

26 11 Bilag 1 Servitutter ved etablering af kørestrømsanlæg på eksisterende strækninger og ved nyanlæg af baner (Her kan man så skrive den nærmere bestemte strækning og de forhold der gør sig gældende.) Indhold Udgave a benyttes på alle banestrækninger. Udgave b benyttes, når køreledningsanlægget etableres på ikke sporlagt baneterræn, samt hvor køreledningsanlæggets eventuelt supplerende fødeledning er ophængt nærmere banens naboer end nærmeste elektrificerede spor. Arealbehov 26 Bilag 1

27 Servitut om rådighedsindskrænkning i forbindelse med indførelse af elektrisk drift på Banedanmarks hovedstrækninger Udgave a benyttes på alle banestrækninger. Ejendommen pålægges servitut om rådighedsindskrænkning som nævnt i 1, 2, 3 og 4. 1 Ingen dele af ejendommens træer og buske må være tættere end 3 m på køreledningsanlægget målt fra en lodret linje gennem nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget. For at opfylde dette krav, kan Banedanmark pålægge ejeren af ejendommen for egen regning at beskære træer og anden bevoksning, som er mindre end 6 m fra en lodret linje gennem nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget, såfremt bevoksningen ikke er underlagt en driftsform, der sikrer, at den ikke vil kunne nå nærmere end 3 meter til nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget. Stk. 2. Ingen dele af ejendommens træer og buske må ud fra en forstfaglig helhedsvurdering udgøre en risiko for ved væltning eller nedfald at komme tættere end 3 m på køreledningsanlægget. Dette er en skærpelse af de almindelige naboretlige bestemmelser vedrørende træer og beplantning, og for at opfylde dette krav kan Banedanmark pålægge ejeren af ejendommen, for egen regning at fælde risikotræer. 2 Inden for de nedenfor nævnte afstande, målt vandret fra nærmeste elektrificerede spormidte, må følgende ikke findes på ejendommen: 1) Inden for 10 meter: a) Tilskuerpladser, oplagspladser og bygninger. b) Stakke, stilladser, stiger samt andre genstande og indretninger, der på grund af højde eller manglende stabilitet kan frembyde gene for køreledningsanlægget. c) Ingen dele af maskiner og arbejdskøretøjer må ved færden og henstillen komme nærmere end 2 m til spændingsførende dele af kørestrømsanlægget. d) Flagstænger. e) Brønde til vandforsyning med stift pumperør. f) Tråde hørende til elektriske hegn i større højde end 2 meter over det terræn, hvorpå hegnet står. g) Trådformede antenner med tilhørende bærende konstruktioner og barduner. 2) Mellem 10 meter og 14 meter: De genstande, der er nævnt ovenfor under pkt. d-g inkl. 3) Mellem 14 meter og 19 meter: De genstande, der er nævnt ovenfor under pkt. f-g ink!. 3 Såfremt de i 1 og 2 anførte bestemmelser om ejerens forpligtelser ikke overholdes, kan Banedanmark pålægge ejeren af ejendommen at bringe den servitutstridige tilstand til ophør. Sker dette ikke inden udløbet af en af Banedanmark fastsat frist, kan Banedanmark på ejerens bekostning gennemføre de nødvendige foranstaltninger. Arealbehov 27 Bilag 1

28 For de under 1 stk. nævnte bestemmelser kan Banedanmark umiddelbart bringe et servitutstridigt forhold til ophør på ejerens bekostning, når hensynet til banens uforstyrrede drift nødvendiggør det. Banedanmark har desuden til enhver tid ret til for egen regning at beskære træer og anden bevoksning, som er mindre end 6 m. fra en lodret linje gennem nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget. 4 Ejendommens ejer er endvidere pligtig at tåle, at Banedanmark ved tilsyn med servituttens overholdelse og i forbindelse med foretagelse af nødvendige og påbudte foranstaltninger på ejendommen, herunder fornøden beskæring eller fældning af bevoksning, har ret til færdsel på ejendommen mod erstatning for derved evt. forvoldt skade. En sådan erstatning udredes i mangel af mindelig overenskomst af Banedanmark i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. 5 Påtaleretten tilkommer Banedanmark. Arealbehov 28 Bilag 1

29 Servitut om rådighedsindskrænkning i forbindelse med indførelse af elektrisk drift på Banedanmarks hovedstrækninger Udgave b benyttes, når køreledningsanlægget etableres på ikke sporlagt baneterræn, samt hvor køreledningsanlæggets eventuelt supplerende fødeledning er ophængt nærmere banens naboer end nærmeste elektrificerede spor. Ejendommen pålægges servitut om rådighedsindskrænkning som nævnt i 1, 2, 3 og 4. 1 Ingen dele af ejendommens træer og buske må være tættere end 3 m på køreledningsanlægget målt fra en lodret linje gennem nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget. For at opfylde dette krav, kan Banedanmark pålægge ejeren af ejendommen for egen regning at beskære træer og anden bevoksning, som er mindre end 6 m fra en lodret linje gennem nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget, såfremt bevoksningen ikke er underlagt en driftsform, der sikrer, at den ikke vil kunne nå nærmere end 3 meter til nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget. Stk. 2. Ingen dele af ejendommens træer og buske må ud fra en forstfaglig helhedsvurdering udgøre en risiko for ved væltning eller nedfald at komme tættere end 3 m på køreledningsanlægget. Dette er en skærpelse af de almindelige naboretlige bestemmelser vedrørende træer og beplantning, og for at opfylde dette krav kan Banedanmark pålægge ejeren af ejendommen, for egen regning at fælde risikotræer. 2 Inden for de nedenfor nævnte afstande, målt vandret fra nærmeste elektrificerede spormidte, må følgende ikke findes på ejendommen: 1) Inden for 15 meter: a) Tilskuerpladser, oplagspladser og bygninger. b) Stakke, stilladser, stiger samt andre genstande og indretninger, der på grund af højde eller manglende stabilitet kan frembyde gene for køreledningsanlægget. c) Ingen dele af maskiner og arbejdskøretøjer må ved færden og henstillen komme nærmere end 2 m til spændingsførende dele af kørestrømsanlægget. d) Flagstænger. e) Brønde til vandforsyning med stift pumperør. f) Tråde hørende til elektriske hegn i større højde end 2 meter over det terræn, hvorpå hegnet står. g) Trådformede antenner med tilhørende bærende konstruktioner og barduner. 2) Mellem 15 meter og 19 meter: De genstande, der er nævnt ovenfor under pkt. d-g inkl. 3) Mellem 19 meter og 24 meter: De genstande, der er nævnt ovenfor under pkt. f-g ink!. Stk. 3. Såfremt de ovenfor fastsatte bestemmelser om ejerens forpligtelser ikke overholdes, kan Banedanmark pålægge ejeren af ejendommen at bringe den servitutstridige tilstand til ophør. Sker dette ikke inden udløbet af en af Banedanmark fastsat frist, kan Arealbehov 29 Bilag 1

30 Banedanmark på ejerens bekostning gennemføre de nødvendige foranstaltninger. 3 Såfremt de i 1 og 2 anførte bestemmelser om ejerens forpligtelser ikke overholdes, kan Banedanmark pålægge ejeren af ejendommen at bringe den servitutstridige tilstand til ophør. Sker dette ikke inden udløbet af en af Banedanmark fastsat frist, kan Banedanmark på ejerens bekostning gennemføre de nødvendige foranstaltninger. For de under 1 stk. nævnte bestemmelser kan Banedanmark umiddelbart bringe et servitutstridigt forhold til ophør på ejerens bekostning, når hensynet til banens uforstyrrede drift nødvendiggør det. Banedanmark har desuden til enhver tid ret til for egen regning at beskære træer og anden bevoksning, som er mindre end 6 m. fra en lodret linje gennem nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget. 4 Ejendommens ejer er endvidere pligtig at tåle, at Banedanmark ved tilsyn med servituttens overholdelse og i forbindelse med foretagelse af nødvendige og påbudte foranstaltninger på ejendommen, herunder fornøden beskæring eller fældning af bevoksning, har ret til færdsel på ejendommen mod erstatning for derved evt. forvoldt skade. En sådan erstatning udredes i mangel af mindelig overenskomst af Banedanmark i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. 5 Påtaleretten tilkommer Banedanmark. Arealbehov 30 Bilag 1

Visuelle forhold, Sporsænkning. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm

Visuelle forhold, Sporsænkning. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Visuelle forhold, Sporsænkning Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Godkendt dato Godkendt af 03-07-2016 Hanne Funch Senest revideret dato Senest revideret af

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

Kulturhistoriske og rekreative interesser. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H

Kulturhistoriske og rekreative interesser. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H Kulturhistoriske og rekreative interesser Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Aarhus Kommune Borgermøde på Møllevangsskolen, 11. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Natur og overfladevand. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm

Natur og overfladevand. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Natur og overfladevand Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 06.07.2016

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 19.08.2015-1006638561 TINGLYSNINGSDATO: 19.08.2015 09:04:44 EJENDOM: Adresse: Adresse: Dyrehavevej 5A 0018h 0018g 0018d Slotsalleen 10C 0018m Adresse:

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Arealforhold Fagnotat vedr. elektrificering Aarhus-Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Godkendt dato Godkendt af 30.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

BILAG 2 NY VANDREHAL OG BRUUNS BRO. - beskrivelser, skitser og visualiseringer

BILAG 2 NY VANDREHAL OG BRUUNS BRO. - beskrivelser, skitser og visualiseringer BILAG 2 NY VANDREHAL OG BRUUNS BRO - beskrivelser, skitser og visualiseringer 1 Ny Vandrehal og Bruuns Bro kort beskrivelse af projekt og konsekvenser Projektet omfatter nedrivning af Vandrehallen og Bruuns

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 28. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg i Roskilde.

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Aalborg Kommune & Rebild Kommune Borgermøde i Gigantium, 31. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Visuelle forhold, Ny vandrehal og Bruuns Bro. - Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H

Visuelle forhold, Ny vandrehal og Bruuns Bro. - Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H Visuelle forhold, Ny vandrehal og Bruuns Bro - Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H Godkendt dato Godkendt af 24. juni 2016 Thomas Boll Kristensen, TBKR Senest revideret

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Randers Kommune Borgermøde i Assentoft Hallerne, 10. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Favrskov Kommune Borgermøde i Hadsten Hallen, 2. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Supplerende vurdering for bro nr Stenstrupvej

Supplerende vurdering for bro nr Stenstrupvej Supplerende vurdering for bro nr. 21114 - Stenstrupvej Notat Elektrificering og opgradering Aarhus - Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret

Læs mere

Klimatilpasning. Fagnotat. Elektrificering og opgradering Aarhus H

Klimatilpasning. Fagnotat. Elektrificering og opgradering Aarhus H Klimatilpasning Fagnotat Elektrificering og opgradering Aarhus H Godkendt dato Godkendt af 29.08.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 19.08.2016 Gry Schwarz Klimatilpasning Banedanmark

Læs mere

Høringssvar på VVM for banen og scenarier for Aarhus H

Høringssvar på VVM for banen og scenarier for Aarhus H Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. oktober 2016 Høringssvar på VVM for banen og scenarier for Aarhus H Høringssvar til VVM redegørelse fra Banedanmark for elektrificering

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Støj og vibrationer. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Støj og vibrationer. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Støj og vibrationer Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Godkendt dato Godkendt af 12.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 12.09.2016

Læs mere

Emissioner. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm

Emissioner. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Emissioner Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 06.07.2016 Christina

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H. Lindholm - VVM-redegørelse Del 1: Elektrificering og opgradering Aarhus H Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med en

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

VVM screening af Elektrificering af Lille Syd (Køge Nord til Næstved) Screeningsskema

VVM screening af Elektrificering af Lille Syd (Køge Nord til Næstved) Screeningsskema Tværgående planlægning VVM screening af Elektrificering af Lille Syd (Køge Nord til Næstved) Screeningsskema J. nr. NST-130-00224 maj 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm - VVM-redegørelse DEL 3: Elektrificering Hobro-Lindholm Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med en politisk

Læs mere

Elektromagnetisme. Fagnotat vedrørende elektrificering Aarhus - Lindholm. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm

Elektromagnetisme. Fagnotat vedrørende elektrificering Aarhus - Lindholm. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Elektromagnetisme Fagnotat vedrørende elektrificering Aarhus - Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29-09-2016 Henry Nissen Martensen Senest revideret dato

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Høringsnotat. - Idefasehøring

Høringsnotat. - Idefasehøring Høringsnotat - Idefasehøring Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Oktober 2012 OktoberDecember 2011 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-164-6

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm - VVM-redegørelse DEL 2: Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus-Hobro Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012 Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse Januar 2012 Banedanmark Lumbyesvej 34 7000 Fredericia Sendt til banedanmark@bane.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr.

Læs mere

Beslutningsgrundlag Elektrificering Roskilde-Kalundborg

Beslutningsgrundlag Elektrificering Roskilde-Kalundborg Beslutningsgrundlag Elektrificering Roskilde-Kalundborg Maj 2017 Beslutningsgrundlag Elektrificering Roskilde-Kalundborg 2 Sammenfatning Med politisk aftale om udmøntning af Togfonden fra 2014 er der afsat

Læs mere

Beslutningsgrundlag. Elektrificering Aarhus-Lindholm

Beslutningsgrundlag. Elektrificering Aarhus-Lindholm Beslutningsgrundlag Elektrificering Aarhus-Lindholm Beslutningsgrundlag Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Sammenfatning Med politisk aftale om udmøntning af Togfonden

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Maj 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende jernbaneanlæg på Øerne Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord - Næstved 23. hæfte Besigtigelsesforretningen den

Læs mere

Banedanmark elektrificerer

Banedanmark elektrificerer Banedanmark elektrificerer Fra 2014 2026 elektrificerer vi store dele af det danske jernbanenet Frem til 2026 elektrificerer Banedanmark ca. 820 km af det statslige jernbanenet. I alt elektrificerer vi

Læs mere

VVM høring, Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

VVM høring, Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm VVM høring, Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Referat fra borgermøde i Aarhus Borgermødet blev afholdt den 11. oktober 2016 på Møllevangskolen i Aarhus. Der var 38 fremmødte til

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved Elektrificering Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 20.12.2013 Jakob Kirkegaard Senest revideret dato Senest revideret af 20.12.2013 Grontmij A/S Alternativ for Faxe Kommune Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Grundvand og drikkevand. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm

Grundvand og drikkevand. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Grundvand og drikkevand Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 07.07.2016

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende jernbaneanlæg på Øerne Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord - Næstved 21. hæfte Besigtigelsesforretningen den

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Beslutningsgrundlag Elektrificering Aarhus Lindholm

Beslutningsgrundlag Elektrificering Aarhus Lindholm Beslutningsgrundlag Elektrificering Aarhus Lindholm Maj 2017 Beslutningsgrundlag Elektrificering Aarhus Lindholm 2 Sammenfatning Med politisk aftale om udmøntning af Togfonden fra 2014 er der afsat ca.

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus

VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus Maj 2017 Projektet Elektrificering Roskilde Kalundborg er nu i høring. Høringen slutter den 2. juli 2017. Vejledning til indsendelse

Læs mere

Arealforhold. - Fagnotat, februar 2013. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Arealforhold. - Fagnotat, februar 2013. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Arealforhold - Fagnotat, februar 2013 Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2013 Birgitte Sandgaard Christensen,

Læs mere

Trafikale forhold, Sporsænkning. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm

Trafikale forhold, Sporsænkning. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Trafikale forhold, Sporsænkning Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Andres Stæhr Bastholm Senest revideret dato Senest revideret

Læs mere

Affald og ressourcer. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H

Affald og ressourcer. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H Affald og ressourcer Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 19.08.2016 Mette

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003 Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Dette projekt omhandler nedlæggelse af en jernbanebro, udskiftning af en anden jernbanebro samt etablering af erstatningsvej langs jernbanen mellem

Læs mere

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 28 km mellem Lyngby og Ishøj og er planlagt til at åbne i 2023/2024. Den vil køre på tværs

Læs mere

Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018

Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018 Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018 Sporfornyelse mellem Klampenborg og Helsingør 25.11.2016 1 Kystbanen trænger til renovering Sporrelaterede fejl på Kystbanen 2012-2015 300 0,00% 250 200 0,20% 0,40%

Læs mere

VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus

VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus Maj 2017 Projektet Elektrificering Roskilde Kalundborg er nu i høring. Høringen slutter den 2. juli 2017. Vejledning til indsendelse

Læs mere

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Erstatningsanlæg i Svenstrup - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Opgradering Hobro-Aalborg April 2011 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-087-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Elektromagnetisme. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Elektromagnetisme. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Elektromagnetisme Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato 29.01.2014 BDK Godkendt af Senest revideret dato 20.01.2014 BDK Senest revideret af Elektromagnetisme Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

VVM-redegørelse Elektrificering Roskilde - Kalundborg

VVM-redegørelse Elektrificering Roskilde - Kalundborg VVM-redegørelse Elektrificering Roskilde - Kalundborg Maj 2017 Projektet Elektrificering Roskilde Kalundborg er nu i høring. Høringen slutter den 2. juli 2017. Vejledning til indsendelse af høringssvar

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde på Solbjerg Skole Torsdag den 25. juni 2015 Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde i Grumstrup forsamlingshus Onsdag den 24. juni 2015 Dagens program Kl. 19.00

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Svenstrup 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Besigtigelsesforretning delstrækning Lolland

Besigtigelsesforretning delstrækning Lolland Besigtigelsesforretning delstrækning Lolland Ringsted-Femern Banen 7. Oktober 2015 1 Agenda Formål og baggrund for projektet ved Jens Ole Kaslund Hvad ønsker vi at bygge? ved Jens Aalund Hvordan vil vi

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende jernbaneanlæg på Øerne Elektrificering af jernbanestrækningen Køge Nord - Næstved 22. hæfte Besigtigelsesforretningen den

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Ellidshøj 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

Emne: Magnetfelter og boliger nær banen

Emne: Magnetfelter og boliger nær banen Femern bælt Danske Jernbanelandanlæg Kontrakt Syd Notat 22. december 2010 Syd_B011 Emne: Magnetfelter og boliger nær banen 1. Indledning Den kørestrøm, der løber i hhv. køretråd, bæretov, returleder og

Læs mere

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-247-6 Visuelle forhold Indhold

Læs mere

Miljøredegørelse Høringsudgave

Miljøredegørelse Høringsudgave Miljøredegørelse Høringsudgave Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Marts 2013 1 Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Marts 2013 Udgivet af Banedanmark Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND ELEKTRIFICERING ESBJERG - LUNDERSKOV (Besigtigelsesforretningen den 26. og 27. november 2013) 1. hæfte Tirsdag den 26.

Læs mere

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Ny bane til Aalborg Lufthavn Ny bane til Aalborg Lufthavn Borgermøde i Nørresundby Onsdag den 25. marts 2015 1 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Overenskomsten omfatter følgende paragraffer: 1. Overenskomstens omfang. 2. Arealerhvervelse og ejerforhold. 3. Anlæggenes projektering og udførelse

Overenskomsten omfatter følgende paragraffer: 1. Overenskomstens omfang. 2. Arealerhvervelse og ejerforhold. 3. Anlæggenes projektering og udførelse Svendborg Trafikterminal OVERENSKOMST for Svendborg Trafikterminal mellem Svendborg Kommune, og DSB om etablering af en ny Trafikterminal i Svendborg med tilhørende busterminal, forpladsarealer samt bil-

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Beslutningsgrundlag, Oversigtsrapport

Beslutningsgrundlag, Oversigtsrapport Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 88 Offentligt Beslutningsgrundlag, Oversigtsrapport - September 2016 1 1.1 Indledning Jernbanen mellem Ringsted og Odense er en central hovedstrækning

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere