Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 2"

Transkript

1 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 2

2 REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej Viborg Dato: Sagsbehandler: Carsten Tinggaard Nielsen Tlf.: Journalnr.: Notat om ansøgning fra amterne om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner (30. maj 2006) Der er fremsendt en række ansøgninger om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner fra Vejle Amt, Århus Amt og Viborg Amt. De beskrives i det følgende: Ansøgninger fra Vejle Amt Vejle Amt har fremsendt 2 ansøgninger om godkendelse af økonomiske dispositioner. Heraf vedrører 1 ansøgning en samlet godkendelse af tillægsbevillinger til driftsog anlægsbudgettet i forbindelse med overførsler mellem 2005 og 2006 (pkt. 1) og 1 ansøgning vedrører godkendelse af tillægsbevilling til driftsbudgettet (pkt. 2). Det bemærkes, at for Vejle Amt udøves godkendelsesbeføjelsen af Forberedelsesudvalgene for Region Midtjylland og Region Syddanmark i forening. 1. Ansøgning om godkendelse af budgetoverførsel af driftsbevillinger og anlægsbevillinger mellem 2005 og 2006 på i alt ca. 56 mio. kr.. Vejle Amt har ansøgt Forberedelsesudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til driftsbudgettet og anlægsbudgettet som følge af overførsler mellem 2005 og Tillægsbevillingerne til driftsbudgettet søges med baggrund i, at der i forbindelse med afslutningen af årsregnskabet er konstateret et nettomer- eller mindreforbrug på institutionerne i 2005, som ligger inden for en ramme af +/- 2 % af institutionernes bruttodriftsbudget for Disse afvigelser fra budgettet ønskes i overensstemmelse med retningslinjerne for rammestyring i Vejle Amt genbevilget i Tillægsbevillingerne til anlægsbudgettet søges med baggrund i forsinkelser eller udskydelser af anlægsprojekter, hvis gennemførelse nødvendiggør genbevilling i 2006 af de i 2005 uforbrugte rådighedsbeløb. Jf. nedenstående tabel 1 er overførslerne opdelt på hovedkonti jf. også vedlagte bilag. Forberedelsesudvalget tager således udelukkende endelig stilling til overførsler for de områder, der pr overgår til regionerne svarende til ca. -7 mio. kr. på driftsbudgettet og ca. 63 mio. kr. på anlægsbudgettet. Områder med delte befø-

3 jelser oversendes efter Forberedelsesudvalgets behandling til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til endelig godkendelse, jf. ovenfor. Tabel 1. Specifikation af ansøgning om overførselsadgang mellem regnskabsårene 2005 til 2006 fra Vejle Amt - specificeret på drift og anlæg. Genbevilling i alt (i kr.) Region Midtjylland og Syddanmark Delte beføjelser Andre myndigheder (i kr.) (i kr.) (i kr.) I alt drift -6, ,8 I alt anlæg 122,9 63 1,9 58 Samlet for 116,7 56 1,9 58,8 drift og anlæg Specifikation af ansøgning fra Vejle Amt om overførsel af drifts- og anlægsbevillinger mellem 2005 og 2006 vedlægges (bilag 1). Til driftsbudgettet i 2006 ansøges der derfor Forberedelsesudvalget om en tillægsbevilling på ca. -7 mio. kr. Heraf vedrører de -9,1 mio. kr. Sundhedsudvalget, 1,2 mio. kr. vedrører Undervisnings- og Kulturudvalget (Fredericiaskolen, som overgår til Region Syddanmark) og 0,9 mio. kr. vedrører Socialudvalget. Til anlægsbudgettet i 2006 ansøges der Forberedelsesudvalget om en tillægsbevilling på ca. 63 mio. kr. Heraf vedrører 53,9 mio. kr. Sundhedsudvalget, mens 9,7 mio. kr. vedrører Socialudvalget. Bevillingerne finansieres i 2006 af de likvide reserver, som i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2005 er blevet forøget med et tilsvarende beløb. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 2 og 3. Specifikation er vedlagt i bilag Ansøgning om godkendelse af tillægsbevilling på grund af ændrede elevtal til vidtgående specialundervisning af børn 2006/2007 på 1,2 mio. kr. Vejle amt tilbyder vidtgående specialundervisning på amtets egne specialskoler, i centerklasser, ved døgninstitutioner og ved enkeltintegration. Ressourcebehovet beregnes ud fra budgetmodeller, som tager udgangspunkt i det politisk fastsatte serviceniveau. Der er samlet ansøgt om en tillægsbevilling på 3,198 mio. kr. som følge af ændrede elevtal. Forberedelsesudvalgets skal dog alene tage stilling til den del af ansøgningen, som vedrører Fredericiaskolen, der overgår til Region Syddanmark fra , idet den øvrige specialundervisning overgår til staten eller kommunerne fra Side 2

4 Til Fredericiaskolen ansøges der om godkendelse af en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Baggrunden herfor er et fald i antallet af elever på skolen primært udenamtselever. Faldet i antallet af udenamtslige elever betyder en netto merudgift for skolen, idet et fald i udgifterne opvejes af et endnu større fald i indtægterne for udenamtselever. Herved udgør Vejle Amts elever en forholdsmæssig større andel af det samlede antal elever. Baggrunden for faldet af elever skyldes indførelsen af ny teknologi (Cocklear Implant), som betyder, at færre elever visiteres i de yngste klasser. Tillægsbevillingen finansieres af de likvide midler. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 4. Ansøgninger fra Århus Amt Århus Amt har fremsendt 8 ansøgninger om godkendelse af økonomiske dispositioner. Heraf vedrører 1 ansøgning en samlet godkendelse af tillægsbevillinger til driftsog anlægsbudgettet i forbindelse med overførsler fra 2005 til 2006 (pkt. 1), 1 ansøgning om vedrører godkendelse af tillægsbevilling til driftsbudgettet (pkt. 2) samt 5 ansøgninger om godkendelse af tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet i 2006 (pkt. 3-8). Ansøgningerne er beskrevet i det følgende: 1. Ansøgning om godkendelse af budgetoverførsel af driftsbevillinger og anlægsbevillinger mellem 2005 og 2006 på i alt 360,1 mio. kr. Århus Amt har ansøgt Forberedelsesudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til driftsbudgettet og anlægsbudgettet som følge af overførsler mellem 2005 og Baggrunden for ansøgningen om overførsler er, at tidligere års hovedprincip omkring budgetoverførsler, hvor mindreforbrug og merforbrug overføres til efterfølgende år, følges. Det skal bemærkes, at denne ansøgning skal ses i sammenhæng med sagerne om budgetoverførsler, som blev forelagt for Forberedelsesudvalgets møde den pkt. 2.7 og pkt Jf. nedenstående tabel 1 er overførslerne opdelt på hovedkonti jf. også vedlagte bilag. Forberedelsesudvalget tager således udelukkende endelig stilling til overførsler for de områder, der pr overgår til regionerne svarende til ca. 144,2 mio. kr. på driftsbudgettet og ca. 43,8 mio. kr. på anlægsbudgettet. Områder med delte beføjelser oversendes efter Forberedelsesudvalgets behandling til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til endelig godkendelse, jf. ovenfor. Side 3

5 Tabel 2. Specifikation af ansøgning om overførselsadgang mellem regnskabsårene 2005 til 2006 fra Århus Amt - specificeret på drift og anlæg. Genbevilling i alt (i kr.) Region Midtjylland (i kr.) Delte beføjelser Andre myndigheder (i kr.) (i kr.) I alt drift 256,9 152,8 68,5 35,6 I alt anlæg 103,2 43,8 62,3-2,9 Samlet for 360,1 196,6 130,8 32,7 drift og anlæg Specifikation af ansøgning fra Århus Amt om overførsel af drifts- og anlægsbevillinger mellem 2005 og 2006 vedlægges (bilag 7). Til driftsbudgettet i 2006 ansøges der derfor Forberedelsesudvalget om en tillægsbevilling på ca. 144,2 mio. kr. Heraf vedrører de 8,5 mio. kr. Børn og Ungeudvalget 111,8 Sundhedsudvalget, -6,9 mio. kr. vedrører Psykiatri og Handicap og 39,3 mio. kr. Økonomiudvalget. Til anlægsbudgettet i 2006 ansøges der Forberedelsesudvalget om en tillægsbevilling på ca. 43,8 mio. kr. som alle vedrører Sundhedsudvalget. Bevillingerne finansieres i 2006 af de likvide reserver, som i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2005 er blevet forøget med et tilsvarende beløb. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 8. Specifikation er vedlagt i bilag Ansøgning om godkendelse af tillægsbevilling til driftsbudget. kr. til drift af to ekstremitetsscannere på henholdsvis Århus Sygehus og Silkeborg Centralsygehus på i alt 2,7 mio. Århus Sygehus og Silkeborg Centralsygehus har på baggrund af, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har imødekommet Århus Amts ansøgning til Scannerpuljen 2005, indkøbt to scannere der er klar til drift pr. 1. juni De to ekstremitetsscannere gør det muligt at foretage ca scanninger. De vil aflaste de store MR-scannere til gavn for andre patienter f.eks. kræftpatienter, og de vil gøre det muligt at hjemtage et stort antal scanninger, som i dag bliver udført af private klinikker og af andre amter. Århus Sygehus har opgjort driftsudgifterne til ca. 2,5 mio. kr. Silkeborg Centralsygehus kan drive scanneren for ca. 2.2 mio. kr. på grund af samdrift med en stor MR- Side 4

6 scanner. Dvs. en årlig driftsudgift på 4,7 mio. kr. Med opstart den 1. juni 2006 vil de samlede driftsudgifter i 2006 være i alt 2,7 mio. kr. Merudgiften finansieres ved at hjemtage scanninger. I 2006 forventes en besparelse på 2,8 mio. kr. og i 2007 og fremover 5,0 mio. kr. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag Ansøgning om godkendelse af tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til etablering af ny operationsstue på Silkeborg Centralsygehus på alt 6. mio. kr. Med henblik på at øge aktiviteten og opnå driftsøkonomiske besparelser for Århus Amt ansøges om etablering af ny operationsstue på Silkeborg Centralsygehus. På operationsafdelingen er der behov for etablering af en 4. operationsstue med laminar air flow, som er en særlig teknisk installation til sikring af bakteriefri luftstrømme omkring operationsbordet. Specielt hofte- og knæleds- samt rygoperationer udføres med fordel i sådanne operationsstuer. Det er vurderingen, at etableringen af en ny operationsstue vil gøre det muligt at gennemføre yderligere 200 rygoperationer og 200 hofte-/knæledsoperationer. Dette vil efter de gældende DRG-takster indebære en besparelse på amtets konto for patientbehandling uden for amtets sygehuse på ca. 25. mio. kr. Det foreslås samtidig at DRG-basislinie og udbetalingsloft for Silkeborg Sygehus korrigeres således at der tilføres 19. mio. kr. til sygehuset til øgede driftsudgifter. Nettobesparelsen for Århus Amt vil være ca. 6 mio. kr. Silkeborg Centralsygehus er deltager i Århus Amts pilotprojekt med omkostningsbaserede bevillinger og følger således de regler der er udarbejdet herfor, hvilket er nærmere beskrevet i ansøgningen. Udgiften til etablering af operationsstuen er anslået til 6 mio. kr. og foreslås finansieret af de 5 mio. kr. der er afsat som låneramme til omkostningsbaserede bevillinger på Silkeborg Centralsygehus og ved tildeling af anlægsbevilling på 1. mio. kr. finansieret af puljen til Medicoteknisk udstyr på anlægsbudgettet. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag Ansøgning om godkendelse af anlægsprojekt samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til permanent samling af apopleksibehandlingen på Århus Sygehus på i alt 1,5 mio. kr. i 2006 og 3,4 mio. kr. i Side 5

7 Med henblik på etablering af de fysiske rammer til brug for den permanente samling af apopleksibehandlingen på Århus Sygehus ansøges om godkendelse af anlægsbevilling. Ved samling af behandlingen bliver der en samlet akutmodtagelse for apopleksipatienter på Neurologisk afdeling og dermed i nærhed af den nødvendige neuroradiologiske kapacitet. Herved sikres en hurtig akut udredning og patienternes liggetid på sygehuset forventes reduceret. Århus Amtsråd har den 6. december 2005 bevilget 0,910 mio. kr. til en midlertidig samling af dele af apopleksibehandlingen. Den midlertidige lønsing blev etableret, idet de lokalemæssige forudsætninger for en permanent løsning ikke var til stede. Forudsætningerne for den permanente løsning er nu til stede og indebærer etablering af 20 normerede sengepladser i enkeltmands- og tomandsstuer, samt en rummelig 4-sengsstue til de mindst syge patienter. Af de 20 sengepladser er de 4 akutte modtagesengepladser. Udgifterne til etablering af den permanente løsning for samling af apopleksibehandlingen er anslået til 4,9 mio. kr. fordelt på 1,5 mio. kr. i 2006 og 3,4 mio. kr. i Finansieringen sker ved anvendelse af midler der er afsat på Sundhedsudvalgets anlægsbudget til gennemførelse af anlægsarbejder i forbindelse med budgetoverholdelsesplan på Århus Sygehus. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag Ansøgning om godkendelse af anlægsbevilling til renovering af auditorier på Århus Sygehus, Nørrebrogade på i alt 1,65 mio. kr. Med henblik på renovering af to af auditorierne på Århus Sygehus, så de i højere grad modsvarer nutidens standard for undervisningsfaciliteter, ansøges om godkendelse af anlægsbevilling. Kontaktudvalget for Århus Universitetshospital har drøftet standarden for sygehusets 11 auditorier og har vurderet at flere af auditorierne ikke kan modsvare nutidens standard for undervisningsfaciliteter. Det drejer sig bl.a. auditorierne M i bygning 3A samt Kirurgisk auditorium, som ansøgningen vedrører og som ønskes renoveret. Udgifterne til renoveringsarbejdet er anslået til i alt 1,65 mio. kr. Udgiften finansieres af Sundhedsudvalgets pulje til bygningsgenopretning. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 12. Side 6

8 6. Ansøgning om godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til tilbygning til Kardiologisk Laboratorium, Skejby Sygehus på i alt 3,2 mio. kr. På Skejby Sygehus kan der konstateres stigende ventelisteproblemer for patienter til RFA-behandling. RFA-behandling omhandler behandling af patienter med hurtig hjerterytme. Der er 300 patienter på venteliste til en RFA-behandling på Skejby Sygehus, og ventetiden er 2 år. Den relativt lange ventetid har betydet, at amtet har måttet omvisitere patienter til hjertecentre udenfor Århus Amt. Århus Amtsråd bevilgede på møde den 1. november 2005 i alt 22,2 mio. kr. til udbygning af Kardiologisk Laboratorium. Samtidig med projekteringen har en ny lovende teknologi vist sig mulig. Det drejer sig om et magnetisk navigationssystem, som er et supplerende system til styring af det kateder, der fra patientens lyske igennem blodårerne styres til hjertet, hvor behandling udføres. Udgiften til det magnetiske navigationssystem udgør ca. 10 mio. kr., som sygehuset har søgt fondsmidler til. Etableringen af det magnetiske navigationssystem fordrer større arealkrav. Dette kan ske ved at udvide den planlagte tilbygning. Ekstraudgiften til udvidelse af tilbygningen (2,5 mio. kr.), merudgifter i forbindelse med Licitationen ultimo marts samt skærpede krav til brandsikkerhed (0,7 mio. kr.) udgør i alt 3.2 mio. kr. Udgiften finansieres af afsatte anlægsmidler på Sundhedsudvalgets pulje til medicoteknisk udstyr. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag Ansøgning om godkendelse af anlægsbevilling til renovering af kloakledning ved Psykiatrisk Sygehus i Randers på i alt 1,735 mio. kr. Psykiatrisk afdeling i Randers er ved at blive renoveret og ombygget. I forbindelse hermed er der konstateret omfattende problemer med kloakledningen. Der er blevet foretaget en TV-inspektion og Psykiatriens rådgiver anbefaler at der etableres en renovering af hovedkloakledninger under bygning frem til brønd udenfor den enkelte bygning. Desuden at der etableres en strømpeforing fra hovedkloakledning og hen til den enkelte faldstamme. Udgiften anslås til at blive 1,735 mio. kr. og kan ikke holdes inden for den afsatte anlægsramme til ombygning og renovering af psykiatrisk afdeling. Side 7

9 Udgiften finansieres af frie genopretningsmidler på Psykiatriens anlægsbudget på 0,597 mio. kr. samt af driftsmidler på 1,138 mio. kr. Psykiatriens drift tilføres et beløb svarende til de 1,138 mio. kr. ved udgangen af 2006, såfremt der er overskud på Psykiatri- og Handicapudvalgets udvalgsbevilling. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag Ansøgning om godkendelse af rådighedsbeløb til anlægsbudgettet til etablering af ny afdeling under døgninstitutionen Møllebækken i Fjellerup på i alt 5,0 mio. kr. Der er inden for Børn- og Unge Området stigende efterspørgsel efter tilbud til børn og unge, som er generelt retarderede og har svære adfærdsforstyrrelser. Medio marts er der således konkret 5 børn og unge, som har et meget presserende behov for permanent anbringelse. Det er dog ikke muligt, at tilbyde dem en plads på eksempelvis Møllebækken, som er specialiseret i denne målgruppe. I henhold til Servicelovens 51 skal amtet sørge for døgninstitutionspladser til målgruppen. Dette kan ske på døgninstitution, ved henvisning til privat opholdssted eller ved etablering af særligt individuelt tilbud som erfaringsmæssigt er meget dyr. Af faglige og økonomiske hensyn er det vigtigt at finde en varig løsning for de pågældende børn og unge og samtidig forventes det at der fremover vil være et stort behov for denne type pladser. På den baggrund foreslås det at Møllebækken udvides med 5 permanente døgnpladser. Dette skal ske ved at opføre en ny bygning på 365 m 2 til en nye afdeling i tilknytning til Møllebækkens hovedafdeling i Fjellerup. Pladserne forventes at kunne tages i brug fra Anlægsudgiften hertil er anslået til 5 mio. kr. og der foreslås givet en anlægsbevilling og et tilsvarende rådighedsbeløb i Rådighedsbeløbet finansieres af Århus Amts likvide midler, idet beløbet dog tilbageføres helt eller delvist, hvis en ekstraordinær høj belægning på områdets institutioner i 2006 muliggør finansiering af beløbet inden for egen ramme. De årlige bruttodriftsudgifter til driften af de 5 pladser er beregnet til 4,9 mio. kr. Møllebækken overtages af Region Midtjylland og vil fremover være en del af Møllebækkens samlede tilbud og vil indgå i rammeaftalen mellem Region Midtjylland og kommunerne. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 15. Side 8

10 Ansøgninger fra Viborg Amt Viborg Amt har fremsendt 1 ansøgning som vedrører godkendelse af indgåelse af leje- og leasingaftaler (pkt. 1). Det bemærkes, at for Viborg Amt udøves godkendelsesbeføjelsen af Forberedelsesudvalgene for Region Midtjylland og Region Nordjylland i forening. 1. Ansøgning om godkendelse af indgåelse af leasingaftale til mobil tappeenhed (blodtapning). Formålet med den mobile tappeenhed er at sikre blodforsyningen. Den mobile tappeenhed gør det muligt at tilbyde en mere tilgængelig og fleksibel tappefunktion tættere på bloddonorernes bopæl/arbejdsplads end de nuværende funktioner med sigte på at fastholde og udbygge donorkorpset. Der er for nuværende en tappefunktion på alle sygehusmatrikler. Idet Sygehus Nord pr. 1. januar 2007 indgår i Region Nordjylland, indgår Sygehus Nord og dets optageområde ikke som en del af forslaget om den mobile tappeenhed. Den mobile tappeenhed kan dække Sygehus Viborgs optageområde ved benyttelse 2 dage om ugen. Sygehusene i Ringkjøbing Amt er interesserede i at aftage andre 2 dage om ugen, og Sundhedsudvalget i Ringkjøbing Amt har på møde den 27. marts 2006 godkendt, at der arbejdes videre med et samarbejde til forelæggelse for forberedelsesudvalgene i Region Midtjylland og Nordjylland. Der er således fortsat mulighed for at indgå aftale med andet sygehus om leje af den mobile enhed 1 dag ugentligt. Den mobile tappeenhed vil kunne etableres pr. 1. januar Den samlede etableringsudgift er på 5,1 mio. kr. Finansieringen foreslåes tilvejebragt gennem en leasingaftale over 4 år. Leasingudgiften og driftsudgifterne vedrørende den mobile tappeenhed finansieres ved samarbejde med Ringkjøbing Amt, indtægter fra plasmasalg, samt et fald i udgifterne vedrørende donorkørsel. Der er ingen udgifter for Viborg Amt i 2006, og ingen merøkonomi for Region Midtjylland i 2007 og frem. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 16. Side 9

11 Specificering af Ansøgning om samlet overførselsadgang mellem regnskabsårene 2005 ti 18. maj 2006 Specificering af ansøgningen på bevillingsområder Bilag 1 Drift Genbevilling i alt Regionen Delte beføjelser Andre myndigheder (i kr.) (i kr.) (i kr.) (i kr.) Teknik og Miljø Uddannelse og Kultur Sundhed Social Økonomi I alt drift Anlæg Genbevilling i alt Regionen Delte beføjelser Andre myndigheder Teknik og Miljø Uddannelse og Kultur Sundhed Social Økonomi I alt anlæg Samlet for drift og anlæg

12 Bilag 2 Til Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark Damhaven Vejle Dato Sagsbehandler Brev Journal nr. 3. maj 2006 Erik Østergaard godkendelse regioner eo Godkendelse af tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for /. I henhold til 5 i bekendtgørelsen om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner ansøges om godkendelse af overførsel af rådighedsbeløb fra 2005 til Ansøgningen vedrører de overførsler, der knytter sig til opgaver, som den 1. januar 2007 overgår til regionerne. Samlet medfører overførslerne en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2006 på 122,946 mio. kr., hvoraf ca. 63 mio. kr. vedrører opgaver, der overgår til regionerne. Der henvises til vedlagte udskrift fra mødet i Vejle Amtsråd den 28. april 2006, pkt. 3A.36. Med henvisning til 15, stk. 6 kan oplyses: Baggrunden for tillægsbevillingen er forsinkelse eller udskydelse af anlægsprojekter, hvis gennemførelse derfor nødvendiggør genbevilling i 2006 af de i 2005 uforbrugte rådighedsbeløb Tillægsbevillingen er på samlet 122,946 mio. kr. Der indgår ikke lønsum i tillægsbevillingen Finansieringen af bevillingen sker i første omgang rent bevillingsteknisk ved kasseforbrug. Det forventes dog i lighed med tidligere år, at der ved udgangen af 2006 vil være et mindreforbrug af rådighedsbeløb som følge af forsinkelser og udskydelser i nogenlunde samme størrelsesorden. Vejle Amt Damhaven 12 Telefon Telefax Budgetafdelingen 7100 Vejle Direkte telefon

13 Hvad angår opgaveområdernes fordeling på myndigheder skal følgende bemærkes: Hovedkonto 0: Alt på anlægsbudgettet overgår til staten eller kommunerne. Undtagelsen er udgifterne til oprydning af kemikalieaffaldsdepoter, der overgår til Region Syddanmark og Region Midtjylland Hovedkonto 2: Alle opgaver overgår til staten eller kommunerne Hovedkonto 3: Stort set alle opgaver overgår til staten eller kommunerne. Den væsentligste undtagelse er Fredericiaskolen, der overgår til Region Syddanmark. Desuden overgår de frie midler på kulturområdet til regionerne. Hovedkonto 4: Alt på anlægsbudgettet overgår til regionerne. Hovedkonto 5: : Tilbuddene overgår til enten regionerne eller kommunerne. Af de overførte beløb vedrører 9,731 mio. kr. tilbud, der overgår til regionerne. Hovedkonto 6: Salget af delområde Gauerslund vedrører regionerne. Det øvrige kan ikke opdeles på modtagende myndigheder. I henhold til bekendtgørelsens 10, stk. 3 skal såvel Region Midtjylland som Region Syddanmark godkende tillægsbevillingerne. Ansøgningen sendes dog alene sendt til forberedelsesudvalget for Region Syddanmark, der i henhold til 15 modtager ansøgninger og afgiver samlet svar fra de to forberedelsesudvalg. Med venlig hilsen Erik Østergaard 2 Journal nr.:

14 EKSTRAKTUDSKRIFT fra ordinært møde i Vejle Amtsråd fredag den 28. april 2006 kl. 10:00 på Amtsgården, Damhaven 12, 7100 Vejle Afbud: Lisbet Bennike, Henning Jensen, Kirsten Almind og Kristian Bundgaard Stedfortræder: Poul Bruno Pedersen for Lisbet Bennike Grethe Lund Andersen for Henning Jensen J.nr , , , HFR 3A.36. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2005 til 2006 Indstilling: Økonomiudvalget indstiller, at der overføres rådighedsbeløb på i alt 122,946 mio. netto fra 2005 til Beløbene fordeler sig således på udvalgsområder (i kr.): Udvalget for Teknik og Miljø Undervisnings- og Kulturudvalget Sundhedsudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget I alt, netto Og som følge heraf, at der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2006 på 122,946 mio. kr. specificeret som anført i vedlagte oversigt, og at tillægsbevillingen sendes til godkendelse i de to forberedelsesudvalg for så vidt angår de dele, der overgår til regionerne, og til Indenrigs-og Sundhedsministeriet for så vidt angår de dele, der overgår til staten og kommunerne.

15 Møde i Vejle Amtsråd den Lisbet Bennike deltog ikke i sagens behandling i Økonomiudvalget. Sagsfremstilling: På baggrund af overførselsreglerne indstiller de stående udvalg, at følgende rådighedsbeløb overføres: Udvalget for Teknik og Miljø har en samlet overførsel på 20,375 mio. kr. heraf vedrører: -2,706 mio. kr. fritidsområder og miljø 23,081 mio. kr. vejanlæg Af Undervisnings- og Kulturudvalgets overførsel på i alt 18,170 mio. kr. vedrører: 1,085 mio. kr. undervisning af børn med vidtgående handicap 17,085 mio. kr. gymnasierne m.v. Af Sundhedsudvalgets overførsel på 53,872 mio. kr. vedrører: 19,886 mio. kr. fællesudgifter og indtægter for sygehusene 7,159 mio. kr. Horsens sygehus 10,844 mio. kr. Kolding sygehus 10,132 mio. kr. Vejle sygehus 3,278 mio. kr. psykiatriske sygehuse og afdelinger 1,906 mio. kr. medicoteknisk afdeling Af Socialudvalgets overførsel på 26,995 mio. kr. vedrører: mio. kr. ældreboliger Solgaven, Vejle 2,396 mio. kr. ældreboliger Fogedvænget, Hedensted 2,494 mio. kr. pleje og omsorg Solgaven, Vejle 4,635 mio. kr. foranstaltninger for voksne handicappede Af Økonomiudvalgets overførsel på mio. kr. vedrører: mio. kr. udvendig bygningsvedligeholdelse -0,856 mio. kr. salg af delområde i Gauerslund Finansieringen af bevillingen sker i første omgang rent bevillingsteknisk ved kasseforbrug. Det forventes dog i lighed med tidligere år, at der ved udgangen af 2006 vil være et mindreforbrug af rådighedsbeløb som følge af forsinkelser og udskydelser i nogenlunde samme størrelsesorden. Bilag: Specificeret oversigt over overførsel fra budget 2005 til budget 2006 Beslutning: Godkendtes og bevilgedes - 2 -

16 Møde i Vejle Amtsråd den Udskriftens rigtighed bekræftes Vejle, den Anne Thrane-Jensen - 3 -

17 Bilag 3 Til Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark Damhaven Vejle Dato Sagsbehandler Brev Journal nr. 3. maj 2006 Erik Østergaard godkendelse regioner eo Godkendelse af tillægsbevillinger til driftsbudgettet for /. I henhold til 9 i bekendtgørelsen om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner ansøges om godkendelse af overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2005 til Ansøgningen vedrører de overførsler, der knytter sig til opgaver, som den 1. januar 2007 overgår til regionerne. Samlet medfører overførslerne en tillægsbevilling til driften i 2006 på 6,195 mio. kr., hvoraf ca. 7 mio. kr. vedrører opgaver, der overgår til regionerne. Der henvises til vedlagte udskrift med bilag fra mødet i Vejle Amtsråd den 28. april 2006, pkt. 3A.37. Med henvisning til 15, stk. 6 kan oplyses: Baggrunden for tillægsbevillingen er et nettomindre- eller merforbrug på institutioner i 2005 konstateret efter afslutningen af årsregnskabet, og som ligger inden for en ramme på 2% af institutionernes bruttodriftsbudget. Disse afvigelser fra det korrigerede budget foreslås i overensstemmelse med retningslinierne for rammestyring i Vejle Amt genbevilget i Tillægsbevillingen er på samlet -6,195 mio. kr. Tillægsbevillingen er negativ og medfører derfor en henlæggelse til kassen. Hvad angår opgaveområdernes fordeling på myndigheder skal følgende bemærkes: Vejle Amt Damhaven 12 Telefon Telefax Budgetafdelingen 7100 Vejle Direkte telefon

18 Hovedkonto 0: Stort set alt overgår til staten eller kommunerne. Undtagelsen er udgifterne til oprydning af kemikalieaffaldsdepoter (s. 7 i det specificerede budget 2006), der overgår til Region Syddanmark og Region Midtjylland Hovedkonto 2: Alle opgaver overgår til staten eller kommunerne Hovedkonto 3: Stort set alle opgaver overgår til staten eller kommunerne. Den væsentligste undtagelse er Fredericiaskolen (s. 38 i det specificerede budget 2006), der overgår til Region Syddanmark. Desuden overgår de frie midler på kulturområdet til regionerne (dele af de udgifter, der fremgår af s i det specificerede budget 2006) Hovedkonto 4: Stort set alt overgår til regionerne. Undtagelserne er drifts og rammekonti vedrørende kampagner til sygdomsbekæmpelse og sundhedsfremme, forsøgsvirksomhed inden for den samlede sundhedssektor (s i det specificerede budget 2006), kurser for personale i den primære sundhedstjeneste (s. 96 i det specificerede budget 2006) samt tilskud til genoptræningscentret Thommysminde (s. 103 i det specificerede budget 2006) Hovedkonto 5: Tilbuddene overgår til enten regionerne eller kommunerne Hovedkonto 6: Kan ikke opdeles på modtagende myndigheder. I henhold til bekendtgørelsens 10, stk. 3 skal såvel Region Midtjylland som Region Syddanmark godkende tillægsbevillingerne. Ansøgningen sendes dog alene til forberedelsesudvalget for Region Syddanmark, der i henhold til 15 modtager ansøgninger og afgiver samlet svar fra de to forberedelsesudvalg. Med venlig hilsen Erik Østergaard 2 Journal nr.:

19 EKSTRAKTUDSKRIFT fra ordinært møde i Vejle Amtsråd fredag den 28. april 2006 kl. 10:00 på Amtsgården, Damhaven 12, 7100 Vejle Afbud: Lisbet Bennike, Henning Jensen, Kirsten Almind og Kristian Bundgaard Stedfortræder: Poul Bruno Pedersen for Lisbet Bennike Grethe Lund Andersen for Henning Jensen 3A.37. J.nr JDN Generel overførsel af 2% af nettodriftsbudgettet til efterfølgende regnskabsår Indstilling: Økonomiudvalget indstiller, at der efter de gældende regler overføres mio. kr. vedrørende drift fra budget 2005 til 2006, og at den med overførslen forbundne tillægsbevilling sendes til godkendelse i de to forberedelsesudvalg for så vidt angår de dele, der overgår til regionerne, og til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for så vidt angår de dele, der overgår til staten og kommunerne. Lisbet Bennike deltog ikke i sagens behandling i Økonomiudvalget. Sagsfremstilling: I henhold til retningslinierne for rammestyring i Vejle Amt overføres nettomindre- eller merforbrug i henhold til det samlede driftsbudget inkl. tillægsbevillinger, der er konstateret efter afslutning af årsregnskabet, og som ligger inden for en ramme på 2% af institutionernes bruttodriftsbudget, til næste årsregnskab. Overførselsbeløbene, der er opgjort i samråd med forvaltningerne, udgør for de enkelte udvalg: Beløb i kr.

20 Møde i Vejle Amtsråd den Udvalg for teknik og miljø 474 Undervisnings- og kulturudvalget Sundhedsudvalget Socialudvalget 924 Økonomiudvalget I alt Med de konkrete driftsoverførsler, som amtsrådet godkendte på mødet den 16. december 2005, beløber de samlede driftsoverførsler fra 2005 til 2006 sig til 189,352 mio. kr. I forventning om uændret økonomisk adfærd blev de konkrete driftsoverførsler ledsaget af en modsvarende negativ tillægsbevilling på 195,547 mio. kr. De samlede anlægsoverførsler beløber sig til 195,367 mio. kr., jf. andet punkt på dagsordenen. De samlede drifts- og anlægsoverførsler er således på i alt 384,719 mio. kr. Til orientering kan oplyses, at overførslerne fra 2004 til 2005 var på i alt 263,057 mio. kr. Bilag: Generel overførsel af driftsbeløb fra budget 2005 til budget 2006 for institutionsområder. Beslutning: Godkendtes og bevilgedes Udskriftens rigtighed bekræftes Vejle, den Anne Thrane-Jensen - 2 -

21 Bilag 4 Til Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark Damhaven Vejle Dato Sagsbehandler Brev Journal nr. 3. maj 2006 Erik Østergaard godkendelse regioner eo Godkendelse af tillægsbevilling til driftsbudgettet for /. I henhold til 9 i bekendtgørelsen om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner ansøges om godkendelse af tillægsbevilling til dækning af merudgifter vedrørende den vidtgående specialundervisning af børn. Ansøgningen vedrører den del af tillægsbevillingen på 1,2 mio. kr., der knytter sig til elevtalsændringer på Fredericiaskolen, der overgår til Region Syddanmark. Der henvises til vedlagte udskrift med bilag fra mødet i Vejle Amtsråd den 28. april 2006, pkt. 3E.42. Med henvisning til 15, stk. 6 kan oplyses: Baggrunden for tillægsbevillingen er en stigning i antallet af visiterede elever til den vidtgående specialundervisning for børn Tillægsbevillingen er på samlet 3,198 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. er løn Tillægsbevillingen finansieres ved kasseforbrug. Med venlig hilsen Erik Østergaard Vejle Amt Damhaven 12 Telefon Telefax Budgetafdelingen 7100 Vejle Direkte telefon

22 EKSTRAKTUDSKRIFT fra ordinært møde i Vejle Amtsråd fredag den 28. april 2006 kl. 10:00 på Amtsgården, Damhaven 12, 7100 Vejle Afbud: Lisbet Bennike, Henning Jensen, Kirsten Almind og Kristian Bundgaard Stedfortræder: Poul Bruno Pedersen for Lisbet Bennike Grethe Lund Andersen for Henning Jensen J.nr ABJ 3E.42. Elevtal til den vidtgående specialundervisning af børn 2006/07. Indstilling: Undervisnings- og Kulturudvalget indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 3,198 mio. kr. netto i 2006 (5/12 dels virkning) til merudgifter vedrørende den vidtgående specialundervisning af børn. Økonomiudvalget behandler sagen forud for Amtsrådets møde og indstillingen herfra vil foreligge til mødet. Sagsfremstilling: Vejle Amt tilbyder vidtgående specialundervisning på amtets egne specialskoler, i centerklasser, ved døgninstitutioner og ved enkeltintegration. Ressourcebehovet ved amtets egne skoler, centerklasser og ved døgninstitutioner beregnes via budgetmodeller. Budgetmodellerne tager udgangspunkt i det politisk fastlagte serviceniveau. Ved enkeltintegration tildeles et antal ugentlige undervisningstimer og timer til praktisk medhjælp samt hjælpemidler (FM-udstyr) og befordring til den enkelte elev. Hertil kommer undervisning af elever, der er anbragt i andre amter. Ved den netop afsluttede visitation er der til skoleåret 2006/07 visiteret 930 elever til den vidtgående specialundervisning i amtets tilbud. Hertil kommer 5 elever, som får et ungdomstilbud. Et ungdomstilbud er udgiftsneutralt for amtet, idet tilbuddet tilrettelægges

23 Møde i Vejle Amtsråd den således, at det kan finansieres af det kommunale takstbeløb. Udgiften til disse elever indgår derfor ikke i denne beregning. Elevtallet fordeler sig således: Børnespecialskoler 387 Elever, som placeringsmæssigt pt. er uafklaret 7 Centerklasser 399 Døgninstitutioner - Landerupgaard og Skolehjemmet Vejle Fjord 58 Projektorganisationen Fårupgaard 8 Pigernes Hus 4 Enkeltintegrerede elever 47 Udenamts anbragte børn 20 I alt 930 I forhold til forudsætningerne i budget 2006 er der tale om en stigning på 26 elever i det samlede antal visiterede elever. Ved amtets børnespecialskoler Lundagerskolen og Skovagerskolen (generelle indlæringsvanskeligheder) og Sejet Skole (socio-emotionelle vanskeligheder), opleves et fald i elevtallet. Mest markant er faldet i elevtallet ved Fredericiaskolen. Faldet i elevtallet ved Fredericiaskolen skyldes indførelse af ny teknologi (Cocklear Implant), som betyder at færre elever visiteres til de yngste klasser. Visitationen viser derimod en stigning i antallet af elever ved centerklasserne. Den mest markante stigning ses her i antallet af elever med aspergers syndrom og autisme i Fredericia og Vamdrup/Lunderskov, samt elever med adfærd/psyk. problemer ved Centerklasser i Vejle (Mølholm). Der er en markant stigning i antallet af enkeltintegrerede elever. Her ses den største stigning i elevtallet inden for aspergers syndrom og autisme. Der er på nuværende tidspunkt visiteret 7 elever, hvis endelige placering ikke er afklaret. Der er foretaget en ressourceberegning på disse elever ud fra en forventet placering og klassetrin. Beregningen indgår i det samlede resultat. Udgifter via Budgetmodel: Budgetmodellernes beregninger viser et ændret behov i normeringen af lærere ved specialskolerne på 5,28 og ved Centerklasser og døgninstitutioner 12,43 i forhold til forudsætningsændringerne i budgettet for Der er ligeledes en stigning i antal tildelte lærerstøttetimer samt timer til praktisk medhjælp og hjælpemidler (FMudstyr) m.v. til enkeltintegrerede elever. I beregningen af nettomerudgiften indgår elev- og personaleafhængige nøgletalsudgifter samt en regulering af skolernes indtægtsbudgetter. Der er ved Fredericiaskolen tale om en mindreind

24 Møde i Vejle Amtsråd den tægt på 2,176 mio. kr. for en 5 måneders periode, idet nedgangen i elevtallet primært er udenamtselever. I budgetmodellerne er der desuden foretaget korrektion af det årlige nettoarbejdstimetal for lærere, som fra 1. august 2006 ændres fra 1687,2 timer til 1672,4 timer på årsbasis for lærerstillinger (Nettoarbejdstimetallet varierer fra år til år afhængig af helligdagenes placering i løbet af et skoleår). Ændringen i lærernormeringen i (nettotimetallet) for det kommende skoleår svarer til 3,13 lærerstillinger, hvilket indgår i ovenstående beregninger.. Merudgiften jf. budgetmodellerne udgør i alt 2,684 mio. kr. for 5 måneder. Nettomerudgiften søges tillægsbevilget i Befordringsudgifter: Undervisnings- og Kulturudvalget behandlede Licitationssagen vedrørende befordring ved børnespecialinstitutioner den 8. november (A.162), hvor det blev besluttet, at stillingtagen til behovet for en tillægsbevilling til dækning af den forventede merudgift på 2,912 mio. kr. (2005-prisniveau) til befordring ved børnespecialskolerne i 2006, afventer budgetkontrollen efter 3. kvartal. Efterfølgende den 28. november 2005 blev sagen forelagt for Økonomiudvalget (C.300) til orientering. Beløbet indgår derfor ikke i ansøgningen om tillægsbevilling. I forbindelse med det stigende elevtal fra 1. august 2006 er der foretaget en skønsmæssig beregning af befordring. Merudgiften hertil skønnes at blive 0,075 mio. kr. for 5 måneders periode. Udgiften er indarbejdet i ansøgningen om tillægsbevilling. Udgifter til lokaleudvidelser: Der er i forbindelse med det stigende elevtal fra 1. august 2006 foretaget en skønsmæssig beregning af lokaleudvidelser m.v. Ved Centerklasser Fredericia, Skansevejens Skole og Alléskolen er der en elevtilgang på 13 elever. Ved Centerklasser Vejle, Mølholm afdeling er der ligeledes en tilgang af elever, som ikke kan rummes i de nuværende lokaler. Merudgiften til lokaleudvidelser skønnes at blive 0,139 mio. kr. for 5 måneders periode. Udgifter til etablering: Ligeledes på grund af det stigende elevtal fra 1. august 2006 er der foretaget en skønsmæssig beregning af merudgifter til etablering af undervisningstilbud m.v. Merudgiften hertil skønnes at blive 0,300 mio. kr. for 5 måneders periode Samlede udgifter: De samlede udgifter som følge af elevtalsændringen 1. august 2006 (5/12 dels virkning) udgør således 3,198 mio. kr

25 Møde i Vejle Amtsråd den Tillægsbevillingen kræver i henhold til Bekendtgørelsen om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amterne i 2006 forberedelsesudvalgenes godkendelse for så vidt angår Fredericiaskolen såvel som statens godkendelse for de øvrige områder. Bilag: Elevtal for vidtgående specialundervisning - Økonomi i forhold til Budget Normeringsberegning for lærerstillinger. Beslutning: Godkendtes og bevilgedes Udskriftens rigtighed bekræftes Vejle, den Mie Heegaard - 4 -

26 Bilag 5

27

28 Bilag 6

29

30

31

32 Bilag 7 Specificering af Ansøgning om samlet overførselsadgang mellem regnskabsårene 2005 til 2006 fra Århus Amt 18. maj 2006 Specificering af ansøgningen på bevillingsområder Drift Tekst Genbevilling i alt Regionen Delte beføjelser Andre myndigheder (i kr.) (i kr.) (i kr.) (i kr.) Teknik og Miljø og veje: I alt Teknik og miljø Veje og trafik Administration Børn og unge I alt Rammestyrede udgifter Børne- og ungdomspsykiatrisk Hospital Administration Uddannelse og Kultur: I alt Rammestyrede udgifter Gymnasieområdet Kultur Administration Sundhed: I alt Sygehuse Somatik Øvrige rammeregulerede udgifter Udenamtssygehuse Offentlig sygesikring Afdeling for folkesundhed Sundhedsadministrationen Psykiatri og handicap I alt Hospitalspsykiatri Socialpsykiatri Medfinansiering kommunale foranstalt Invalidebiler Amtslige institutioner Betaling fra kommuner og amter m.v Satspuljemidler m.v Udvalgsbevilling Økonomi: I alt Rammestyrede udgifter Tjenestemandspensioner Regional udvikling Arbejdsskadeforsikring

33 Kvalitetsafdeling Central ramme (lønpulje & Forskningsfond) I alt drift Anlæg Tekst Genbevilling i alt Regionen Delte beføjelser Andre myndigheder Teknik og Miljø Børn og unge Uddannelse og Kultur Sundhed Psykiatri og handicap Økonomi I alt anlæg Samlet for drift og anlæg

34 Bilag 8 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Amtsrådet i Århus Amt. Mødet den 2. maj 2006 side 1 af Budgetoverførsel fra 2005 til 2006 Resumé Århus Amts fagudvalg ansøger som følge af mindreforbrug i 2005 om, at budget 2006 forhøjes med i alt 360,1 mio. kr., idet der ønskes overførsler fra 2005 til Amtsrådet godkendte på sit møde den 19. december 2006 overførsel af 220,1 mio. kr. fra 2005 til De samlede overførsler fra 2005 til 2006 er dermed på 580,2 mio. kr. Overførslerne fordeler sig med 256,9 mio. kr. på drift og 360,1 mio. kr. på anlæg. Sagsfremstilling Amtsrådets udvalg har i løbet af april behandlet respektive regnskaber for 2005 og budge t- overførsler til Det indstilles, at tidligere års hovedprincip omkring budgetoverførsler, hvor mindreforbrug og merforbrug overføres til efterfølgende år, følges. Der foreslås en undtagelse vedrørende uforbrugte lønmidler på de funktioner, der er placeret på amtsgården. Disse udgør ca. 12 mio. kr. og foreslås ikke overført til I mio. kr. Regnskabsresultat Ændringer Ønsket overførsel Driftsudgifter: Miljø og Trafik -20,8 0-20,8 Børn, Kultur og Uddan. -43,4-7,3-50,7 Sundhedsudvalget -103,7-1,4-105,1 Psykiatri og Handicap 24,0-6,3 17,7 Erhvervsudvalg -31,1 0-31,1 Økonomiudvalg -92,3 25,4-66,9 Driftsudgifter i alt -267,3 10,4-256,9 Anlægsudgifter: Miljø og Trafik 2,9 2,9 Børn, Kultur og Uddan. -1,7-1,7 Sundhedsudvalget -45,1 1,4-43,7 Psykiatri og Handicap -58,1-0,1-58,2 Økonomiudvalg -2,6 0,1-2,5 Anlægsudgifter i alt -104,6 1,4-103,2 Drifts og anlægsudgifter i -371,9 11,8-360,1 alt -=mindreudgifter/+=merudgifter Amtsrådet godkendte på sit møde den 19. december 2005 overførsel af 96,4 mio. kr. fra driftsbudgettet i 2006 til driftsbudgettet i 2005 og overførsel af 316,5 mio. kr. fra anlægsbudgettet i 2005 til anlægsbudgettet i Samlet set en overførsel fra 2005 til 2006 på 220,1 mio. kr.

35 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Amtsrådet i Århus Amt. Mødet den 2. maj 2006 side 2 af 3 De samlede overførsler fra 2005 til 2006 bliver dermed på 580,2 mio. kr. fordelt med 160,5 mio. kr. på driftsbudgettet og 419,7 på anlægsbudgettet../../../. Vedlagte notat vedr. overførselsønsker fra 2005 til 2006 sammenfatter og forklarer mere uddybende ansøgningerne om overførsler, og der henvises herudover til udvalgenes behandling af regnskab 2005 og overførsler til Amtsrådet godkendte på mødet den 10. januar 2006, at der skulle overføres 12 mio. kr. til Århus Sygehus til gældseftergivelse i forbindelse med regnskabsaflæggelsen i maj Bevillingen blev givet på baggrund af en forventning om et merforbrug på 55 mio. kr. på Århus Sygehus i Det faktiske regnskabsresultat for Århus Sygehus blev et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. Det indstilles på denne baggrund, at der ikke overføres 12 mio. kr. til Århus Sygehus. Der vedlægges notat vedr. forskel mellem forventet og faktisk regnskabsresultat for Sundhedsudvalgets område. Udvalgene er anmodet om at prioritere de ønskede overførsler. Udvalgenes indstillinger vedrørende regnskab 2005 og budgetoverførsler vedlægges. Da der er tale om tillægsbevilling til budgettet for 2006, vil der skulle ske en godkendelse i Forberedelsesudvalget i Region Midtjylland samt i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. De stående udvalg og Økonomiudvalget indstiller, at budget 2006 forhøjes med i alt 360,1 mio. kr. som følge af budgetoverførsler fordelt som angivet i ovenstående tabel, at overførslerne finansieres af kassebeholdningen, som ved regnskabsafslutningen er blevet styrket af mindreforbruget i 2005, og at amtsrådets tidligere beslutning om tillægsbevilling på 12 mio. kr. til Århus Sygehus til gældseftergivelse annulleres. Käthe Esdahl og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling i Sundhedsudva l- get. Brian Korsgaard og Peder Meyhoff var forhindret i at deltage i sagens behandling i Psykiatriog Handicapudvalget. Ina Hyttel, Jette Skive og Niels Erik Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling i Udvalget for Børn, Kultur og Uddannelse. Anders Bach Andersen var forhindret i at deltage i sagens behandling i Udvalget for Miljø og

36 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Amtsrådet i Århus Amt. Mødet den 2. maj 2006 side 3 af 3 Trafik. Poul Müller, Ove Mikkelsen og Bent Dalsgaard Pedersen var forhindret i at deltage i sagens behandling i Erhvervsudvalget. Ove Mikkelsen var forhindret i at deltage i sagens behandling i Økonomiudvalget. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Bjarne Schmidt Nielsen, Bodil Jensen, Axel Jensen, Jette Skive og Marianne Carøe var forhindret i at deltage i sagens behandling.

37 Bilag 9 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Amtsrådet i Århus Amt. Mødet den 2. maj 2006 side 1 af Driftsbudget for to MR-ekstremitetsscannere Resumé Århus Sygehus og Silkeborg Centralsygehus har på baggrund af bevilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Scannerpulje 2005 indkøbt to ekstremitetsscannere, som kan sættes i drift den 1. juni Det foreslås, at Århus Sygehus og Silkeborg Centralsygehus i 2006 får tilført i alt 2,7 mio. kr. og fra 2007 varigt 4,7 mio. kr. årligt til driften af de to scannere. Udgiften finansieres ved at hjemtage scanninger, som nu foregår på private klinikker og i andre amter. De to scannerne vil også aflaste de store MR-scannere til gavn for andre patienter, f.eks. kræftpatienter. Det ventes, at Klinikforum senere på året formulerer anbefalinger om yderligere at styrke det billeddiagnostiske område. Sagsfremstilling Sundhedsudvalget drøftede på møde den 9. marts 2005 resultatet af en større udredning af den billeddiagnostiske kapacitet (MR, CT, PET-CT, Ultralyd m.v.) i Århus Amt. Sundhedsudvalget besluttede at udmønte 1,7 mio. kr. fra Puljen til Kapacitetsudbygning af Billeddiagnostikken på 4 mio. kr. Puljen blev afsat i Budget Der resterer hermed uforbrugte midler på 2,3 mio. kr., da det indgik i beslutningen at overføre uforbrugte midler i 2005 til Hertil kommer de 2,0 mio. kr., som er varigt afsat i Budget 2006 til styrkelse af den billeddiagnostiske kapacitet. I forbindelse med udmøntningen reserverede Sundhedsudvalget midler til dækning af øgede driftsudgifter som følge af, at Århus Sygehus og Silkeborg Centralsygehus begge stod foran at anskaffe en MR-ekstremitetsscanner (til undersøgelser af arme og ben), og at Randers Centralsygehus stod foran at anskaffe to digitale mammografiapparater. Apparaturet indgik i Århus Amts ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Scannerpulje Indenrigs- og Sundhedsministeriet imødekom i marts 2005 Århus Amts ansøgning. Ekstremitetsscannerne er indkøbt og er klar til drift fra den 1. juni Mammografiapparaterne sættes i drift senere på året. De to ekstremitetsscannere gør det muligt at foretage ca scanninger. De vil aflaste de store MR-scannere til gavn for andre patienter, f.eks. kræftpatienter, og de vil gøre det muligt at hjemtage et stort antal scanninger, som i dag bliver udført af private klinikker og af andre amter. Århus Sygehus har opgjort driftsudgifterne til ekstremitetsscanneren til ca. 2,5 mio. kr., medens Silkeborg Centralsygehus kan drive scanneren for ca. 2,2 mio. kr. på grund af samdrift med en stor MR-scanner.

38 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Amtsrådet i Århus Amt. Mødet den 2. maj 2006 side 2 af 4 De årlige driftsudgifter for de to ekstremitetsscannere udgør hermed i alt 4,7 mio. kr. Med driftsstart pr. den 1. juni 2006 vil de samlede driftsudgifter i 2006 udgøre i alt ca. 2,7 mio. kr. Århus Amt har fra januar 2005 til og med april 2006 betalt ca. 7,8 mio. kr. for scanninger udført af den private Århus MR-Klinik og af andre amter. Ved uændret praksis er der udsigt til en årlig udgift på 5-6 mio. kr. Besparelsen ved at hjemtage disse scanninger kan altså finansiere driften af de to ekstremitetsscannere. Århus Amt har siden efteråret 2005 haft et velfungerende samarbejde med Århus MR-Klinik, som går ud på, at Patientkontoret henviser patienter fra ventelisten til amtets sygehuse til scanninger på MR-klinikken. Det indgår i grundlaget for samarbejdsaftalen, at Århus Amt planlægger at udvide den billeddiagnostiske kapacitet ved selv at anskaffe flere scannere. Det foreslås derfor, at Århus Amt opretholder aftalen med Århus MR-Klinik, som giver mulighed for et fleksibelt forbrug med henblik på til enhver tid at holde ventetiden til denne type undersøgelser på et rimeligt niveau. Oversigt over Pulje til Kapacitetsudbygning af Billeddiagnostikken Ikke forbrugte midler i Pulje til Kapacitetsudbygning af Billeddiagnostikken overført fra ,3 2,3 Forsigtigt skøn over besparelse ved hjemtagelse af scanninger fra den 1. juni ,8 5,0 Til rådighed 5,1 7,3 Driftsudgifter til to ekstremitetsscannere fra den 1. juni ,7 4,7 Restbeløb til styrkelse af det billeddiagnostiske område, jf. Klinikforums forestående anbefalinger i forlænge l- se af Kræftplan II 2,4 2,6 Klinikforum (et fagligt rådgivningsorgan bestående af bl.a. sygehusenes cheflæger) er ved at udarbejde en aktuel status over det billeddiagnostiske område, og det foreslås, at Sundhedsudvalget senere på året får forelagt denne status med henblik på at vurdere evt. behov for yderligere at udvide den billeddiagnostiske kapacitet på grundlag af ovenstående 2,0 mio. kr. og de yderligere 2,0 mio. kr., som indgår i Budget 2006 til det billeddiagnostiske område. På denne baggrund foreslås det, at de to scannere sættes i drift fra den 1. juni 2006, og at Århus Sygehus og Silkeborg Centralsygehus som et engangsbeløb tilføres 2,7 mio. kr. til dækning af de øgede driftsudgifter i 2006, og at driftsudgifterne fra 2007 varigt indgår i sygehusenes driftsbudgetter.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II. Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra amterne om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra amterne om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner Region Midtjylland Ansøgninger fra amterne om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 7 REGION MIDTJYLLAND Under dannelse

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social Status økonomi og aktivitet Psykiatri og Social REGNSKAB 2012 Psykiatri Regnskab 2012 Regnskab 2012 1000 kr. Afdelinger 3.524 Statslige forskningsmidler 2.320 Centrale midler 6.190 I ALT (ekskl. satspuljer)

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap: Nr. 6: Margueritten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/12016 Byrådet Ikke til stede: Indledning/Baggrund I Snekkersten ligger den regionale døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten,

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Region Midtjylland Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Udmøntning af rammebevilling til

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009 Side 1 af 8 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 483,4 497,9 522,7 524,8 2,1 Socialområdet 185,8 203,6

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere