Statsforvaltningens brev til en borger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev til en borger"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Deres henvendelse af 16. oktober 2007, hvor De klager over A Kommunes beslutning om nedlæggelse af B Plejecenter. De har blandt andet klaget over A Kommunes fremgangsmåde i sagen. TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at A Kommune i forbindelse med beslutning om besparelse på budgettet på ældreområdet, senere konkret udmøntet i beslutning om nedlæggelse af B Plejecenter ikke har handlet i strid med regler, hvis overholdelse påses af det kommunale tilsyn. Statsforvaltningen finder derfor ikke grundlag for at suspendere beslutningen om nedlæggelse af B Plejecenter efter 50a, stk. 1 i styrelsesloven. Statsforvaltningen foretager ikke yderligere i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. JOURNAL NR.: /279 SAGSBEHANDLER: RHSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: CVR-NR E AN-NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: Sagens baggrund: Denne sag vedrører A Kommunes beslutning om nedlæggelse af B Plejecenter, hvor der er 10 faste beboere og en person i en aflastningsplads. MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Socialudvalget i A Kommune har i møde den 2. august 2007 fået forelagt og drøftet budgetmateriale fra Økonomisk Afdeling vedrørende budget for Socialudvalget i A Kommune har i møde den 15. august 2007 i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag for 2008 besluttet at foreslå Byrådet, at der blev indregnet

2 en besparelsesramme på kr. som en konsekvens af et behov for en strukturtilpasning på ældreområdet. Udvalget besluttede i forbindelse med mødet at fremsende bilag med forslag til rammekorrektioner til Økonomiudvalgets videre behandling. Socialudvalgets forslag til budget for 2008 med besparelsesforslaget blev på møde den 16. august 2007 forelagt Seniorrådet til høring med oplysning om, at budgetforslaget kunne betyde en lukning af B Plejecenter. Det fremgår af Seniorrådets mødereferat fra mødet, at der blev givet en god orientering om det kommende års budget, hvor der skulle spares 15 mio. kr. på Socialudvalgets og Sundhedsudvalgets områder. Seniorrådets høringssvar til Socialudvalgets budget var, at budgettet blev taget til efterretning med bemærkning om, at Seniorrådet var meget betænkelig og så med stor alvor på besparelser, da det ville medføre forringelser på ældreområdet. Besparelsesrammen på kr. blev på et budgetseminar den 28. august 2007 indarbejdet i kommunens budgetforslag, hvilket Seniorrådet blev orienteret om den 29. august Byrådet vedtog på møde den 29. august 2007 Politik for Nærdemokrati i A Kommune. På vegne af A Kommune indkaldte lederen for Ældrecentret C og souschefen ved skrivelse af 30. august 2007 Deres mor som pårørende til møde tirsdag den 4. september 2007 på Ældrecentret C i forbindelse med besparelser på budgettet Det fremgik af indkaldelsen, at B Plejecenter indgik i debatten om besparelser, og det var det, som kommunen ønskede at orientere om. På mødet orienterede A Kommune medarbejdere, beboere og deres pårørende om de mulige konsekvenser af budgetforslaget. A Kommune har oplyst, at der den 25. september 2007 blev der holdt et borgermøde i B for at orientere lokalområdet om planerne for B Plejecenter. A Kommune har videre oplyst, at der i den forbindelse blev oplyst, at A Kommune agtede fremover at anvende boligerne til et bofællesskab for handicappede. Følgende fremgår blandt andet af referat fra mødet den 4. oktober 2007 i Seniorrådet: Efter at have fået en god orientering om den planlagte lukning af plejehjemmet i B, ønsker Seniorrådet at give følgende høringssvar: SIDE 2

3 Seniorrådet udtaler sin utilfredshed med først at kunne give et høringssvar efter, at politikerne rent faktisk har besluttet sig. Vi føler os her sat ud på et sidespor, og det er bestemt ikke i tråd med lovens hensigtserklæring. Seniorrådet er af den opfattelse, at der må tages stort hensyn til nærhedsprincippet, både for de ældre selv, familien, venner og tidligere naboer, når der enten skal bygges nye plejeboliger eller nedlægges plejeboliger. Den aktuelle nedlæggelse af B Plejehjem undrer os meget, idet vi mener, at når der senere skal ske udvidelser på plejeboligområdet, da vil placeringen i B være godt egnet. Alt andet lige så må venteliste-presset være størst omkring A, og selv om B-beboerne ikke kan udfylde en udvidelse alene, så vil B være et godt første alternativ, således at man kan komme til at bo så nært som muligt på det sted, man har levet sit liv. Ligeledes må man gøre sig det klart, hvilke skader man gør i et lille landsbysamfund, når man nedlægger en virksomhed, enten det så er et plejehjem, en skole eller anden form for virksomhed. Her bør man netop fra politisk side støtte disse svage udkantsområder. Såfremt en udvidelse af det nuværende plejehjem er for omkostelig, så bør en senere udvidelse på plejehjemsområdet ske i B-området (se afsnit 5). De henvendte Dem ved brev af 6. oktober 2007 til Socialudvalgsformanden i A Kommune med en anke over en fremtidig nedlæggelse af B Plejecenter som pårørende til en beboer Deres far på B Plejecenter. De udtrykte utilfredshed med sagens høringstekniske forløb, drog tvivl om kommunens politik om nærdemokrati og argumenterede for en bevarelse af plejecentret. De oplyste, at De fik kendskab til den eventuelle forestående nedlæggelse af B Plejecenter ved at læse (avis) ved et tilfælde. De udtrykte utilfredshed med, at pårørende ikke havde fået skriftlig besked om beslutningen, eller om afholdelse af høringsmøder, såvel som fastsættelse af hørings- eller klagefrist. Socialudvalget tog i et møde den 9. oktober 2007 Seniorrådets høringssvar til efterretning. Den 10. oktober 2007 vedtog Byrådet det endelige budget for Budgettet indebar, at der på ældreområdet skulle ske en strukturtilpasning, som betød en besparelse på kr. A Kommune beklagede ved brev af 15. oktober 2007 overfor Dem, at det var en fejl, at De som pårørende til Deres far ikke var blevet orienteret i forbindelse med den påtænkte flytning. Kommunen skrev videre bl.a. følgende: ( ) Orienteringen er sendt til Deres mor, men desværre har vi ikke været opmærksomme på at brevet ligeledes skulle have været sendt til Dem. Det høringsmøde De referer til har bestået i et møde med beboer- /pårørenderådet, beboere og personalet den 4. septem ber. Vi er kede af at De har fået informationen ved at læse det i avisen det har bestemt ikke været vores hensigt. Den 16. oktober 2007 sendte De Deres klage til statsforvaltningen over A Kommunens beslutning om nedlæggelse af B Plejecenter. A Kommune inviterede ved brev af 23. oktober 2007 beboere og pårørende til et informationsmøde om B Plejecenter. Af indkaldelsen fremgik bl.a. følgende: SIDE 3

4 Vedr. B Plejecenter: A Kommunes budget for 2008 er den 10. oktober 2007 endelig ved taget af Byrådet, og Socialudvalget skal nu i gang med den praktiske udmønt ning af besparelsen på ældreområdet. Der er i den forbindelse peget på lukning af B Plejecenter senest pr. 1. marts 2008, idet den endelige beslutning om dette tages på Socialudvalgets møde den 13. november 2007 [var den 12. november 2007], hvor udvalget vil udarbejde en indstilling til Byrådet. Såfremt der træffes beslutning om nedlæggelse af B Plejecenter, vil samt lige beboere som udgangspunkt få tilbudt en plejebolig i det nybyggede plejecenter på D. Skulle nogle af beboerne i perioden frem til 1. marts 2008 ønske at flytte til et andet plejecenter i A kommune, vil forvaltningen forsøge at imødekomme dette ved at beboere fra B plejecenter vil få fortrinsret til ledigblevne plejeboliger. En flytning fra B Plejecenter til en anden plejebolig må ikke medføre ekstraordinære omkostninger for den enkelte beboer. Det betyder, at såfremt der i forbindelse med flytning opstår ekstra omkostninger, vil disse udgifter blive dækket af A Kommune. I praksis betyder det, at kommunen dækker ud gifterne til selve flytningen, flytning af telefon, ophængning af lam per samt indkøb og montering af gardiner for indtil kr. Forvaltningen har bestræbt sig på at holde såvel beboere som personale og pårørende orienteret om forslaget, men da der i forbindelse med bud getforløbet er fremkommet mange forskellige udsagn omkring beslutnings- og h øringsprocessen, ønsker Socialudvalget og forvaltningen at invitere til et samlet informationsmøde for beboere og pårørende, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål omkring beslutningen og den videre proces. Informationsmødet holdes tirsdag den 6. november 2007 kl [blev afholdt onsdag den 7. november] ( ). Herudover står forvaltningen til rådighed for en samtale med den enkelte beboer og dennes pårørende, hvis det øn skes.( ) Seniorrådet var den 25. oktober 2007 inviteret til møde med Socialudvalget ifølge socialudvalgets mødereferat fra møde den 28. november Formålet med mødet med Seniorrådet var, at Seniorrådet skulle orienteres om sagens hidtidige forløb, og for få lejlighed til at komme med et supplerende høringssvar, såfremt rådet ønskede det. Følgende fremgår bl.a. af mødereferat fra møde for pårørende til beboere på B Plejecenter onsdag den 7. november 2007: Til stede på mødet: 17 pårørende, som repræsenterede 8 beboere. Socialudvalgsformand ( ) Næstformand i Socialudvalget ( ) Socialudvalgsmedlem ( ) Plejehjemsleder ( ) (D) Plejehjemsleder ( ) (B/C) Souschef ( ) (Pleje & Omsorgsafdelingen) ( ) Indledning ved Socialudvalgsformand ( ) Socialudvalgsformand ( ) redegjorde for den proces der har været om kring den mulige beslutning med hensyn til lukning af B Plejecen ter. ( ) berørte de begrundelser der har indgået i overvejelserne omkring afvikling af B Plejecenter, herunder muligheden for at opnå en budgetmæssig besparelse med hensyn til budget 2008, samt de bygningsmæssige omkostninger der ville have været, hvis B skulle leve op til bl.a. arbejdsmiljølovgivningen. Ud over det blev høringsprocessen i forbindelse med den politiske beslutning også nævnt. En af de pårørende bemærkede, at der var sendt en klage over den politiske behandling af sagen. Det vurderes ikke at klagen vil få SIDE 4

5 opsættende virkning på den politiske beslutning. Dette undersøges nærmere, og skulle det få opsættende virkning, vil dette naturligvis blive efterkommet. Såfremt beslutningen om lukning fastholdes, er det Socialudvalgets plan, at denne skal gennemføres pr. 1. marts Som udgangspunkt garanteres det, at der er en plejebolig til beboerne på det nybyggede D Plejecenter. Såfremt det ønskes, kan indflytningen ske samlet til en B enhed. Der vil dog også være mulighed for at tilgodese særlige individuelle behov hos beboerne f.eks. i nogle mindre Leve-Boenheder. Skulle der være beboer/pårørende, der ønsker at bruge lukningen af B, til at flytte til et andet plejecenter, vil der blive gjort, hvad der er muligt for at imødekomme det. Det vil bl.a. ske ved, at de beboere, der ønsker dette, vil få første prioritet til ledige boliger. Endelig tilkendegav ( ) Socialudvalgets ønske om, at flytningen af beboerne fra B Plejecenter skal foregå så hensynsfuldt som muligt, og med så vid inddragelse af pårørende som muligt. Der vil blive taget de hensyn der vil være behov for. Der lægges op til en tæt dialog mellem pårørende, B Plejecenter, og Pleje & Omsorgsafdelin gen. Skulle der være behov for at beboere, pårørende eller personale øn sker at besøge D, vil dette blive arrangeret. Spørgsmål fra pårørende: Spørgsmål 1: Hvornår vil flytningen ske? Svar: Flytningen planlægges til at ske senest den 1. marts Men hvis nogle ønsker at flytte før så kan det også arrangeres. Spørgsmål 2: Kan det lade sig gøre at flytte samlet omkring den 1. marts? Svar: Ja, og B/D, samt Pleje & Omsorgsafdelingen vil gerne være behjælpelig med at få de praktiske ting arrangeret. Spørgsmål 3: Hvem betaler, hvad flytningen koster? Svar: Flytningen af beboere fra B til D betragtes på samme måde som flytningen af beboere fra det nu lukkede E til D. For beboere på de to plejehjem gælder, at de skal holdes økonomisk skadefri i forbindelse med flytningen. Det betyder at: - A Kommune betaler selve flytningen (men af hensyn til beboerne, vil det være godt, om pårørende kan deltage i flytningen, enten ved at tage sig af beboeren, eller ved at hjælpe med f.eks. at pakke ting) Det nærmere om det bør planlægges mellem personale og pårørende i B. - A Kommune betaler omkostninger ved f.eks. flytning af telefon, TV. - A kommune giver tilskud til evt. køb og montering af gardiner maksimalt beløb er sat kr. pr. beboer. Spørgsmål 4: Hvad med boligindskud risikerer beboeren at skulle betale for udflytning/afregning i B + indskud på f.eks. D? Svar: Følgende er nu afklaret. Betaling og regulering af boligindskud i forbindelse med fraflytning og indflytning vil blive betragtet som 2 særskilte sager. A: Det betyder at beboerne i forbindelse med flytning fra B Plejecenter af deres indskud skal finansiere istandsættelsen af lejligheden. Beboeren vil så få udbetalt evt. overskud eller de får en regning, hvis der er underskud i forbindelse med istandsættelsen. B: Kommunen skal betale indskuddet i forbindelse med indflytning i an den plejebolig (f.eks. D, eller andet sted). I forbindelse med en senere fraflytning af boligen modtager kommunen et eventuelt overskud eller modtager en regning. Spørgsmål 5: Hvordan med personalet flytter de med? SIDE 5

6 Svar: Ja, langt den overvejende del af personalet (ca. 10), har tilkendegivet, at de gerne vil flytte med til D og vil, også gerne forblive om kring B- beboerne på D. Såfremt nogle af beboerne fraflytter B før den 1. marts, kan det betyde, at noget af personalet vil følge med på det tidspunkt. Dette vil blive drøftet med personalet løben de. Det vil ske i et tæt samspil mellem ( ), som personalets nuværende leder, og ( ), som personalets kommen de leder.( ) Spørgsmål 6: Vil Ds pleje være på E-præmisser, nu hvor E er flyt tet op på D? Svar: Nej der vil blive gjort flere forskellige tiltag, for at sikre at D bliver en samling af de bedste ting fra E og B. Spørgsmål 7: Hvorfor er der gitre for vinduerne på D? Svar: Sådan er det blevet projekteret men der vil blive set på, om det kan fjernes. Aftaler: Følgende blev aftalt: De tilstedeværende pårørende sender en mailadresse til ( ) sørger så for at sende referatet fra dette møde til de pårørende. Det vil også blive sikret, at beboere, som ikke var repræsenteret på mødet vil få et referat. Er der pårørende der har behov for en individuel samtale er der altid mulighed for det.( ) De beboere/pårørende der ønsker at flytte til D, og gerne ønsker at dette skal ske samlet omkring den 1. marts 2008, kan meddele det til ( ) Skulle der undervejs i forløbet opstå spørgsmål kan disse sendes til ( ), som så vil finde svar og sende svaret til pårørende til alle beboere. I møde den 8. november 2007 fastholdte Seniorrådet det tidligere høringssvar uden yderligere kommentarer. Socialudvalget besluttede i et møde den 12. november 2007 at indstille til Byrådet, at B Plejecenter skulle nedlægges med virkning fra 1. marts Statsforvaltningen afviste ved afgørelse af 20. november 2007 Deres anmodning om suspension af beslutningen om nedlæggelse af B Plejecenter med henvisning til, at der ikke forelå en beslutning, som statsforvaltningen havde mulighed for at suspendere. Byrådet vedtog i et møde den 28. november 2007 at nedlægge B Plejecenter i overensstemmelse med Socialudvalgets indstilling. Byrådet behandlede i et møde den 19. december 2007 en udtalelse til statsforvaltningen. De har klaget over A Kommunes fremgangsmåde i sagen, idet De har gjort gældende, at Seniorrådet ikke er blevet hørt, at De som pårørende til en beboer på B Plejecenter ikke er blevet underrettet og derfor har været ude af stand til at agere inden høringsfristens udløb. De har anført, at nærdemokratiet ikke er blevet inddraget i høringen, at nedlæggelsen udelukkende er begrundet i SIDE 6

7 driftsmæssige og anlægsmæssige betragtninger, og at nedlæggelsen er sårbar for landsbysamfundet, da der sker tab af arbejdspladser, kultur og et værested for ældre. Endvidere har De anført, at B Plejecenter har en hjemlig atmosfære med en sjælden menneskelig dimension på grund af sin størrelse, indretning, sine personaleforhold og principper. De har desuden gjort gældende, at Deres far, som beboer på B Plejecenter ikke er blevet hørt, at dette også er gældende for en anden beboer, at A Kommune kun vil give en opsigelsesfrist svarende til byfornyelse, men burde give en frist i overensstemmelse med lejekontakten, at De kun er mundtlig orienteret om klageregler i forbindelse med nedlæggelsen af plejecentret, og at Deres mor har modtaget et brev fra A Kommune dateret 30. oktober 2007 med dobbelt vandmærke og uden angivelse af journal- eller dokumentnummer, hvorfor De nægter at anerkende, at Deres mor har modtaget brevet. Endelig har De gjort gældende, at beslutningen om nedlæggelse af B Plejecenter bør suspenderes. A Kommune har afgivet høringssvar på Deres klage ved skrivelser af henholdsvis den 21. november, 3. december og 21. december A Kommune har oplyst, at kommunen er i gang med at udarbejde en plejehjemsstrategi, som har til formål at vurdere det fremtidige behov for plejeboliger og placeringen af disse, og det er i den forbindelse foreløbig vurderet, at der er behov for en strukturtilpasning på ældreområdet. A Kommune har oplyst, at indbydelse til mødet den 4. september 2007 blev udsendt til beboere og pårørende, men ved en fejl blev der ikke sendt en indbydelse til Dem som pårørende. Indbydelsen blev alene sendt til Deres mor, idet indbyderen ikke var klar over, at Deres mor ikke var i stand til at varetage ægtefællens interesser. A Kommune har oplyst, at når Socialudvalget valgte ved et møde den 4. september 2007 at give orientering til medarbejdere, beboere og pårørende allerede i budgetfasen, skyldtes det ønsket om at forebygge rygtedannelse og utryghed i organisationen. A Kommune har i sin udtalelse videre anført, at kommunen ønsker at kunne tilbyde ældre og plejekrævende de bedst mulige forhold. Derfor er arbejdet med udarbejdelse af en plejehjemsstrategi iværksat, bl.a. for at nå frem til en plan, som på sigt giver en god løsning i hele kommunen. Det er Socialudvalgets opfattelse, at en god priorite- SIDE 7

8 ring og planlægning giver den bedste udnyttelse af de ressourcer, som er til rådighed, og derfor er det også hensigtsmæssigt, at der tages hensyn til såvel faglige som driftsøkonomiske synspunkter. A Kommune har oplyst, at kommunens politik for nærdemokrati ikke tager udgangspunkt i en specifik lovgivning, men er udtryk for kommunens ønske om at være foregangskommune i forhold til dialog og inddragelse af brugere, borgere, virksomheder m.v. i forbindelse med kommunens udvikling og borgernes oplevelse af kommunens service. A Kommune har meddelt, at Byrådet er af den opfattelse, at den fornødne høring, orientering og inddragelse af borgerne og brugerne i lokalområdet har fundet sted i overensstemmelse med Politik for Nærdemokrati i A Kommune. De har afgivet Deres supplerende bemærkninger til A Kommunes udtalelser den 13. januar 2008 om bl.a. følgende: De har fastholdt Deres indsigelser vedrørende kommunens måde at høre Deres forældre og pårørende om fremtiden for B Plejecenter. De har præciseret, at De i forbindelse med kommunens behandling af Deres klage af 6. oktober 2007 ikke har modtaget skriftlig vejledning om, at klage kunne rettes til tilsynet med kommunerne. A Kommune har efter Deres opfattelse ikke behandlet Deres henvendelse som en reel klage, og kun besvaret henvendelsen med en undskyldning. De har oplyst, at Seniorrådets formand mundtligt har meddelt Dem, at Seniorrådet havde fået citat: mund kurv på af Socialudvalget, og rådet er blevet bedt om, ikke at lade informationen om forestående planlagte nedlæggelse af B Plejecenter sive til offentligheden, førend pårørende var blevet informeret citat slut. De anfører, at Seniorrådet selv burde inddrages i, hvordan og hvornår oplysningerne skulle formidles, idet De henviser til kommunens Politik for Nærdemokrati. De gør supplerende gældende, at Seniorrådet ikke er blevet orienteret fremadrettet, da Seniorrådet var inviteret til informationsmøde den 25. oktober 2007 om sagens videre forløb. Endvidere har De anført, at begrundelsen for nedlæggelse af B Plejecenter også var, at de bygningsmæssige omkostninger, der ville have været, hvis B Plejecenter skulle leve op til bl.a. arbejdsmiljølovgivningen, hvilket ikke er en hindring, hvis B Plejecenter overgår til en funktion SIDE 8

9 hindring, hvis B Plejecenter overgår til en funktion som ungdomspsykiatrisk institution. Statsforvaltningen har indhentet informationer om Seniorrådets møder om budgettet for 2008 og B Plejecenter i de referater for 2007, der fremgår af A Kommunens hjemmeside. Retsgrundlag: 40, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt. i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006) er sålydende: 40, stk. 1. Årsbudgettet afgiver i den form, hvori det endeligt er vedtaget af kommunalbestyrelsen, den bindende regel for størrelsen af næste års kommunale skatteudskrivning. De poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets vedtagelse har taget bevillingsmæssig stilling, jf. 38, stk. 2, afgiver tillige den bindende regel for næste års kommunale forvaltning. Stk. 2. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Følgende fremgår af 3, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 (senest ændret ved bekendtgørelse nr af 7. november 2006) om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.: 3, stk. 1. Der skal være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. Følgende fremgår af 50 a i styrelsesloven: 50a, stk. 1. Har kommunalbestyrelsen truffet en beslutning, der strider mod lovgivningen, kan statsforvaltningen sætte beslutningen ud af kraft. Under behandlingen af sagen kan statsforvaltningen midlertidigt suspendere den pågældende beslutning. Er beslutningen bragt til udførelse, kan den dog kun suspenderes eller sættes ud af kraft, hvis 1. en part over for statsforvaltningen skriftlig fremsætter begæring herom, 2. der ikke efter anden lovgivning er en klageinstans og 3. væsentlige hensyn, særligt til private interesser, ikke taler herimod. Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende for en beslutning truffet af økonomiudvalget, et stående udvalg eller en magistrat, når beslutningen ikke kan indbringes for kommunalbestyrelsen. ( ) Det følger af 192 i lov om social service (serviceloven lov nr. 573 af 24. juni 2005), at kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler i lov om social bistand. Det fremgår af Socialministeriets vejledning nr. 95 af 5. december 2006 om botilbud til voksne (vejledning nr. 4 til serviceloven botilbudsvejledningen) kapitel 3, punkt 45, at servicelovens 192 er en overgangsbestemmelse. Når servicelovens regler om plejehjem og beskyttede boliger er placeret i en overgangsbestemmelse skyldes det, at kommunerne ikke kan opføre plejehjem og beskyttede boliger efter serviceloven (tidligere bistandsloven), og at de SIDE 9

10 eksisterende plejehjem og beskyttede boliger som følge af nedlæggelser og ombygninger til ældre/plejeboliger gradvist antalsmæssigt vil blive af mindre betydning. Det må således forventes, at der inden for en årrække ikke vil være behov for særlige regler om plejehjem og beskyttede boliger i serviceloven. Dette skal ses i sammenhæng med bestræbelserne på at få en tydeligere opdeling mellem botilbud og service. Udbud af boliger til ældre reguleres således som udgangspunkt af Socialministeriets lovgivning (nu Velfærdsministeriet), herunder lov om almene boliger m.v., som også indeholder en forpligtelse til at sørge for det nødvendige antal boliger. Det følger af vejledningens punkt 46, at det er ikke boligformen, der er bestemmende for tilbud om pleje til den enkelte ældre. Det er derimod den enkeltes behov. Plejen skal således følge den ældre og ikke boligen. Siden 1. januar 1988 er alle plejehjemslignende boliger til de svageste og plejekrævende ældre blevet opført som plejeboliger. I lov om almene boliger m.v. er plejeboliger defineret som almene ældreboliger, hvortil der er knyttet omsorgsog servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov. Plejeboliger erstatter altså de traditionelle plejehjem. Plejen i disse plejeboliger adskiller sig ikke fra den pleje og omsorg, der kan ydes i traditionelle plejehjem, men de fysiske omgivelser er sædvanligvis væsentligt bedre. Beboeren modtager praktisk hjælp og pleje som andre i eget hjem, men i en udvidet form. Disse plejeboliger eller moderne plejehjem er typisk på 2 værelser, eget køkken og toilet/bad. Beboeren er endvidere lejer og omfattet af almenlejelovgivningens regler. Reglerne om almene ældreboliger, herunder plejeboliger eller moderne plejehjem, hører under Socialministeriets lovgivning (nu Velfærdsministeriet), jf. vejledningens punkt 46. Følgende fremgår af 3, stk. 1, stk. 6 og 7, samt 25 i bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om plejehjem og beskyttede boliger: 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om optagelse i et plejehjem eller en beskyttet bolig. ( ) Stk. 6. Afgørelse om krav om fraflytning af plejehjem og beskyttede boliger kan kun gennemføres, hvis kravet støttes på forhold, der kan sidestilles med en af de opsigelsesgrunde, der er nævnt i kapitel 14 i lov om leje af almene boliger. Stk. 7. Afgørelse om krav om flytning inden for et plejehjem eller beskyttede boliger kan kun gennemføres, hvis kravet støttes på forhold, der kan sidestilles med en af de opsigelsesgrunde, der er nævnt i kapitel 14 i lov om leje af almene boliger, eller hvis den nuværende bolig og den plejemulighed, der er knyttet hertil, ikke længere modsvarer beboerens behov. 25. Kommunens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan efter reglerne i kap. 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område indbringes for det sociale nævn. SIDE 10

11 Ankestyrelsen har truffet en principafgørelse gengivet i Sociale Meddelelser SM F-8-01 om, at en kommunal forvaltningsafgørelse om, at en person skulle fraflytte et plejecenter var en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, og at kommunen derfor i forbindelse med sin beslutning var forpligtet til at anvende forvaltningslovens bestemmelser. Ankestyrelsen udtalte bl.a. videre, at det lå uden for ankeinstansernes kompetence at tage stilling til kommunalbestyrelsens beslutning om lukning af plejecenter. Det blev yderligere lagt til grund, at et krav om fraflytning af et plejecenter kun kunne gennemføres såfremt kravet støttedes på forhold, der kunne sidestilles med en af de i kapitel 14 i lov om leje af almene boliger nævnte opsigelsesgrunde. Ankestyrelsen fandt ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering, hvorefter kommunalbestyrelsens beslutning om lukning af plejecentret, som led i tilpasning af plejehjemskapaciteten i kommunen var en lovlig opsigelsesgrund. 2, stk. 1, 19, stk. 1, 22, 24 og 25, stk. 1 i forvaltningsloven (lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007) har følgende indhold: 2, stk. 1. Loven gælder for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. 19, stk. 1. Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. 24, stk. 1. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Stk , stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, gælder ikke i de sager, der er nævnt i 9, stk. 4. Begrundelsens indhold kan i øvrigt begrænses i det omfang, hvori partens interesse i at kunne benytte kendskab til denne til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, jfr , stk. 1. Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. SIDE 11

12 Af punkt 10 i vejledningen til forvaltningsloven (vejledning nr af 4. december 1986) fremgår blandt andet følgende: Med udtrykket truffet afgørelse sigtes til udfærdigelse af retsakter (forvaltningsakter), d.v.s. udtalelser, der går ud på at fastsætte, hvad der er eller skal være ret i et foreliggende tilfælde. Uden for lovens anvendelsesområde falder således den administrative sagsbehandling, der har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed, såsom patient- og anden klientbehandling, pasning og pleje, undervisning og rådgivning. Denne virksomhed tager netop ikke sigte på at træffe retligt bindende afgørelser i forhold til de implicerede enkeltpersoner. ( ) Forvaltningslovens centrale anvendelsesområde er således den administrative sagsbehandling i forbindelse med udfærdigelsen af konkrete forvaltningsakter. Loven omfatter også udfærdigelse af generelle retsforskrifter som f.eks. love, anordninger, cirkulærer og visse planer. Visse af lovens bestemmelser finder dog efter deres ordlyd kun anvendelse på udfærdigelsen af konkrete forvaltningsakter. Efter 9, stk. 1, 19, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, stk. 1, gælder f.eks. reglerne om aktindsigt, partshøring og om begrundelse kun for PARTER i en forvaltningssag. Sager om gennemførelse af generelle forskrifter eller foranstaltninger af almindelig karakter er således ikke omfattet af disse bestemmelser. ( ) Forvaltningslovens 27 er sålydende: 27, stk. 1. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jfr. borgerlig straffelov 152 og 152 c-152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, herunder navnlig til: 1) statens sikkerhed eller rigets forsvar, 2) rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner, 3) forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt straffuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning, 4) gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen, 5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed, 6) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold, eller 7) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers økonomiske interesse i at beskytte oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold. Stk. 2. Inden for den offentlige forvaltning kan der kun pålægges tavshedspligt med hensyn til en oplysning, når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser som nævnt i stk. 1. Stk. 3. En forvaltningsmyndighed kan bestemme, at en person uden for den offentlige forvaltning har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som myndigheden videregiver til den pågældende uden at være forpligtet hertil. Stk. 4. Fastsættes der i henhold til 1, stk. 2, regler om tavshedspligt, eller pålægges der tavshedspligt efter stk. 3, finder straffelovens 152 og 152 c-152 f tilsvarende anvendelse på overtrædelse af sådanne regler eller pålæg. Opregningen i 27, stk. 1, af hensyn, der kan begrunde tavshedspligt, er ikke udtømmende. Blandt de hensyn, der SIDE 12

13 ikke er nævnt i loven, men som efter omstændighederne kan begrunde tavshedspligt, er hensynet til offentlige myndigheders interne beslutningsproces, jf. F.T. 1985/86, tillæg B, sp Det kan være nødvendigt at hemmeligholde oplysninger ikke alene af hensyn til den interne beslutningsproces, men også for at tage et rimeligt hensyn til den, afgørelsen vedrører, og som endnu ikke har fået meddelt den pågældende afgørelse. Efter forvaltningslovens 27, stk. 3 kan en forvaltningsmyndighed bestemme, at en person uden for den offentlige forvaltning og denne medhjælpere skal være undergivet tavshedspligt efter straffelovens regler herom med hensyn til fortrolige oplysninger, som myndigheden videregiver til den pågældende uden at være forpligtet hertil. Under tiden kan oplysninger være af en så fortrolig karakter, at det vil være betænkeligt at lade råds- og nævnsmedlemmer orientere deres forsatte og kompetente forsamlinger m.v. Der henvises til John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 2001, side 553 ff. Følgende fremgår af 30, stk. 1 og 2 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven lovbekendtgørelse nr af 27. august 2007): 30, stk. 1. I hver kommune etableres et ældreråd. Ældrerådets medlemmer vælges ved direkte valg. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre. Af punkt 14 i Socialministeriets vejledning nr. 94 af 5. december 2006 om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse m.v. (vejledning nr. 2 til serviceloven - hjemmehjælpsvejledningen) fremgår følgende: Ældrerådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål. Kommunalbestyrelsen har derfor pligt til at høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre. Ved vurderingen af, om et spørgsmål vedrører ældre, må kommunalbestyrelsens vurdering tage afsæt i formålet med lovgivningen om ældreråd, dvs. at ældrerådene på grundlag af en demokratisk debat i ældrebefolkningen skal rådgive kommunalbestyrelsen i forbindelse med udformningen og tilrettelæggelsen af kommunens politik på ældreområdet. Høring kan ikke indsnævres til sager, der udelukkende eller i overvejende grad vedrører ældre og heller ikke udelukke sager, der behandles for lukkede døre. For at sikre, at ældrerådets rådgivende funktion får reel betydning, skal rådet høres i god tid, inden kommunalbestyrelsen træffer endelige beslutninger. Ældrerådet bør tilsendes relevante dagsordner. Det er kun kommunalbestyrelsen, eller den myndighed kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til, der efter retssikkerhedslovens 30, stk. 2, skal høre ældrerådet. Udvalg, der efter anden lovgivning (fx folkeoplysningslovens 34) har en egentlig afgørelseskompetence er ikke efter 30, stk. 2, forpligtet til at høre ældrerådet, men bør dog være SIDE 13

14 opmærksom på ældrerådet i forbindelse med sager, der vedrører ældre. Af vejledningens punkt 15 fremgår følgende: Ældrerådet skal som nævnt ikke kun beskæftige sig med spørgsmål, der angår de svage ældre, men med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover - fx trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur. De ældre skal således have indflydelse på kommunens ældrepolitik i bred forstand og på såvel spørgsmål af overordnet karakter som på forhold, der har betydning for ældres hverdag. Ældrerådet skal fx høres om de årlige budgetter, om planer for byggeri af boliger til ældre, om forslag til at iværksætte aktiviteter for ældre, kommunalbestyrelsens målsætninger og serviceinformation på ældreområdet mv. Ældrerådet skal ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål. Kommunalbestyrelsen har ikke pligt til at høre ældrerådet om, hvordan den enkelte politik i kommunen tilrettelægges administrativt. Typiske eksempler på ældrerådets krav på at blive hørt vedrører fx kommunalbestyrelsens forslag til revision af de lovpligtige kvalitetsstandarder, jf. servicelovens 139 eller beslutning om placering af stoppesteder. Af punkt 32 i vejledningen fremgår følgende: Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed og er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven, jf. forvaltningslovens 28, stk. 6. Rådet har derfor tavshedspligt og er omfattet af forvaltningslovens 28 med hensyn til at indhente og videregive oplysninger. ( ) Ældrerådet har ingen myndigheds- eller beslutningskompetence i forhold til generelle og konkrete sager. ( ) Statsforvaltningens udtalelse: Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006). Det indebærer, at lovgivning, der gælder for såvel offentlige myndigheder som private, ikke er omfattet af statsforvaltningens kompetence, ligesom en kommunes overholdelse af en aftale eller lignende privatretlig dispensation, heller ikke påses af det kommunale tilsyn. Udtrykket lovgivning forstås som gældende ret i almindelighed, det vil sige både skreven og uskreven ret, herunder offentligretlige retsgrundsætninger som eksempelvis saglighed i forvaltningen og økonomisk forsvarlig forvaltning. Det falder udenfor tilsynsmyndighedernes beføjelser at tage stilling til kommunernes skønsudøvelse i det omfang, skønnet er udøvet indenfor de rammer lovgivningen sætter. SIDE 14

15 Tilsynet omfatter ikke spørgsmål om hensigtsmæssighed, herunder sagsbehandlingens tilrettelæggelse eller sagsbehandlingstiden i det omfang sådanne spørgsmål ikke er reguleret i lovgivningen. God forvaltningsskik er heller ikke en del af prøvelsesgrundlaget, da disse principper ikke har karakter af retsregler. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag, jf. 48, stk. 3 i styrelsesloven. Det bemærkes i den forbindelse, at formålet med bestemmelsen om, at det kommunale tilsyn viger for andre klagemyndigheder, uanset hvilke reaktionsmuligheder og hvilket særligt kendskab den pågældende myndighed måtte have i den konkrete sag, er at sikre et så enstrenget klagesystem som muligt. Deres henvendelse har givet statsforvaltningen anledning til at tage stilling til følgende spørgsmål: 1. Beslutning om besparelse på ældreområdet og nedlæggelse af B Plejecenter, herunder spørgsmålet om, hvorvidt den pågældende beslutning er omfattet af forvaltningslovens sagsbehandlingsregler. 2. Høring af ældrerådet. 3. Opsigelse af de enkelte lejemål og kommunens nærdemokrati-politik. Vedrørende 1 Beslutning om besparelse på ældreområdet og nedlæggelse af B Plejecenter, herunder spørgsmålet om, hvorvidt den pågældende beslutning er omfattet af forvaltningslovens sagsbehandlingsregler: Det fremgår af 40 i styrelsesloven, at årsbudgettet blandt andet har en finansiel og en bevillingsmæssig funktion. Den finansielle funktion består i, at årsbudgettet i den form, hvori det endeligt er vedtaget i kommunalbestyrelsen, afgiver den bindende regel for størrelsen af næste års kommunale skatteudskrivning. Det er det samlede årsbudget med drift, anlæg og finansielle poster, der danner grundlag for størrelsen af næste års kommunale skatteudskrivning. Ved årsbudgettets vedtagelse vil kommunalbestyrelsen således have foretaget en samlet vurdering af de forskellige drifts-, anlægs- og kapitaludgifter og have truffet beslutning om den finansielle dækning af de samlede udgifter på årsbudgettet. Den bevillingsmæssige funktion består i, at kommunalbestyrelsen gennem det vedtagne budget opstiller rammer for næste års forvalt- SIDE 15

16 ning, - rammer som kun kommunalbestyrelsen selv kan ændre. Det er som bevillingsmyndighed, at kommunalbestyrelsen har det stærkeste styringsmiddel. Det kommunale budget er således kernen i hele styringen af de kommunale aktiviteter, idet budgettet er det primære instrument til løsning af kommunens planlægnings- og prioriteringsopgaver. Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2004, side 227, Preben Espersen, Kommunal Bevillingsret, 1987, side 22. Der skal være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet, jf. 3, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj Balancen tilvejebringes ved forhøjelse eller nedsættelse af den kommunale indkomstskat, medmindre kommunalbestyrelsen vedtager at tilvejebringe balancen på anden måde. Dette kan for eksempel ske ved en beslutning om, at kassebeholdningen skal reduceres, eller at en eventuel låneadgang skal udnyttes. Kommunalbestyrelsen kan også opnå ligevægt mellem indtægter og udgifter ved at beslutte en nedsættelse af udgifterne. Budgettet skal udformes så realistisk som muligt, det vil sige budgettet skal være udtryk for det bedste mulige skøn over det kommende års udgifter og indtægter. Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2004, side 209 f. Samtlige kommunale udgifter skal som udgangspunkt finansieres under ét af samtlige indtægter (centraliseringsprincippet). Kommunalbestyrelsen skal således stå frit i sin udgiftsprioritering og ikke være påvirket af, hvilke typer indtægter der indgår i den samlede finansiering. For at kommunalbestyrelsen kan have det bedst mulige grundlag for at foretage en økonomisk prioritering, skal budgettet opstilles efter bruttoposteringsprincippet, det vil sige, at udgifter og indtægter skal opføres og specificeres hver for sig i budgettet. Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2004, side 211n. Bestemmelsen i 40, stk. 2, 1. punktum er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen ved sin bevillingsafgivelse anvender bevillingsrammer, der overlader kompetencen og ansvar for bevillingernes anvendelse og overholdelse til økonomiudvalget eller de stående udvalg og eventuelt videre til de udførende led i de kommunale forvaltninger. Statsforvaltningen kan konstatere, at der ikke i den skrevne lovgivning findes regler om, at kommunerne skal bevare et vist antal plejehjem/plejecentre. I Socialministeriets vejledning nr. 95, kapitel 3, punkt 45 er endda forudsat, at plejehjem over tid nedlægges, og det i vejledningens punkt 46 er anført, at det er ikke boligformen, der er bestemmende for tilbud om pleje til den enkelte ældre. Det SIDE 16

17 er derimod den enkeltes behov. Plejen skal således følge den ældre og ikke boligen. Statsforvaltningen kan derudover konstatere, at lov om almene boliger m.v. alene indeholder en forpligtelse for kommunen til at sørge for det nødvendige antal boliger til ældre. Statsforvaltningen konstaterer endvidere, at A Kommune vedtog årsbudgettet for 2008 indeholdende en besparelse på ældreområdet på kr. Statsforvaltningen finder ingen anledning til at antage, at A Kommunes vedtagelse af årsbudgettet for 2008 blandt andet indeholdende en besparelse på ældreområdet på kr. skulle være i strid med lovgivningen. Begrundelsen er, at det er forudsat i lovgivningen, at kommunalbestyrelsen skal foretage en økonomisk prioritering, der kommer til udtryk i det kommende års vedtagne budget, og at kommunen skal stå frit i sin udgiftsprioritering under forudsætning af, at lovgivningen ikke i øvrigt er til hinder herfor. Statsforvaltningen finder heller ingen anledning til at antage, at kommunalbestyrelsens beslutning om at udmønte ovenfor nævnte besparelse i en nedlæggelse af B Plejecenter, skulle være i strid med lovgivningen. Begrundelsen er, at det ikke nærmere er lovreguleret, at en kommune skal bevare et vist antal plejehjem/plejecentre. Statsforvaltningen lægger vægt på, at kommunen har vurderet, at der i den nye kommune er et behov for strukturtilpasninger på plejecenterområdet, og at behovet for en strukturtilpasning efter kommunens opfattelse bedst har kunnet tilgodeses ved, at B Plejecenter nedlægges som plejecenter, og at beboerne tilbydes en bolig et andet sted i kommunen. Statsforvaltningen har noteret sig Deres opfattelse af, at kommunen i henhold til forvaltningslovens regler burde have partshørt beboere og de pårørende, inden beslutningen om udmøntningen af besparelsen blev truffet. Som det fremgår ovenfor gælder forvaltningsloven som hovedregel kun for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Forvaltningsloven centrale anvendelsesområde er således den administrative sagsbehandling i forbindelse med udfærdigelsen af konkrete forvaltningsakter, men loven om- SIDE 17

18 fatter også udfærdigelse af generelle retsforskrifter som for eksempel love, anordninger, cirkulærer og visse planer. Visse af lovens bestemmelser finder dog efter deres ordlyd kun anvendelse på udfærdigelsen af konkrete forvaltningsakter. Spørgsmålet om vedtagelse af kommunens budget, herunder også besparelser, og en senere konkret udmøntning af sådanne, er et spørgsmål om vedtagelse af kommunens generelle serviceniveau Sådanne spørgsmål kan ikke sidestilles med udfærdigelse af hverken en konkret eller generel forvaltningsakt, og er således ikke en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Forvaltningslovens særlige partsbeføjelser, De henviser til, finder således ikke anvendelse på kommunalbestyrelsens beslutning om besparelse på kr., ligesom de ikke finder anvendelse på den konkrete udmøntning af besparelsen i form af beslutning om nedlæggelse af B Plejecenter. Det bemærkes i øvrigt, at der ikke generelt skal gives vejledning om adgangen til at rette henvendelse til det kommunale tilsyn. Vedrørende punkt 2 Høring af ældrerådet. Ifølge 30, stk. 1 i retssikkerhedsloven nedsætter kommunalbestyrelsen et ældreråd. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Det fremgår af 30, stk. 2 i retssikkerhedsloven, at kommunalbestyrelsen skal høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre. Det fremgår af Socialministeriets vejledning nr. 94 af 5. december 2006 om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse m.v. (vejledning nr. 2 til serviceloven hjemmehjælpsvejledningen) punkt 14, at for at sikre, at ældrerådets rådgivende funktion får reel betydning, skal rådet høres i god tid, inden kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning. Relevante dagsordner bør tilsendes ældrerådet. Det er kun kommunalbestyrelsen, eller den myndighed kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til, der efter 30, stk. 2 i retssikkerhedsloven, skal høre ældrerådet, jf. vejledningens punkt 14. SIDE 18

19 Der fremgår videre af vejledningens punkt 15, at de ældre skal have indflydelse på kommunens ældrepolitik i bred forstand og på såvel spørgsmål af overordnet karakter som på forhold, der har betydning på ældres hverdag. Ældrerådet skal for eksempel høres om de årlige budgetter, om planer for byggeri af boliger for ældre, om forslag til at iværksætte aktiviteter for ældre, kommunalbestyrelsens målsætninger og serviceinformation på ældreområdet m.v. Statsforvaltningen konstaterer, at lovgivningen ikke nærmere angiver, i hvilken form høringen skal ske. Statsforvaltningen er dog mest tilbøjelig til at mene, at høring af ældrerådet bør ske skriftligt. Statsforvaltningen henviser i den forbindelse til, at relevante dagsordner ifølge Socialministeriets vejledning bør tilsendes ældrerådet. Under alle omstændigheder må det forudsættes, at ældrerådet får mulighed for at overveje og indbyrdes drøfte et høringssvar. Statsforvaltningen har noteret sig, at Seniorrådet i A Kommune i et møde den 16. august 2007 blev orienteret om Socialudvalgets forslag til budget for 2008 med besparelsesforslaget på kr., der kunne betyde en lukning af B Plejecenter, og Seniorrådet blev ligeledes i et møde den 4. oktober 2007 orienteret om nedlæggelse af B Plejecenter, ligesom Seniorrådet blev informeret i et møde den 25. oktober 2007 om sagens forløb med henblik på at afgive eventuelt yderligere høringssvar. Videre konstateres, at Seniorrådet har afgivet høringssvar henholdsvis den 16. august 2007 og den 4. oktober 2007 i forlængelse med de foretagne orienteringer. Den 8. november 2007 tilkendegav Seniorrådet, at det ikke havde yderligere at tilføje til nedlæggelsen af B Plejecenter. Statsforvaltningen konstaterer videre, at Byrådet i A Kommune vedtog budgettet for 2008 den 10. oktober 2007 og besluttede at nedlægge B Plejecenter den 28. november Selv om statsforvaltningen ikke umiddelbart finder, at det er tilstrækkeligt for at opfylde høringsreglen i retssikkerhedslovens 30, stk. 2 alene at afholde orienteringsmøder med Seniorrådet, så har statsforvaltningen noteret sig, at Seniorrådet har opfattet orienteringsmøderne som en høring, og Seniorrådet faktisk har afgivet høringssvar i forlængelse af disse orienteringsmøder. SIDE 19

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede døre.

Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede døre. Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at spørgsmålet om markedsføring af kommunen ikke kunne behandles for lukkede 14-05- 2008 TILSYNET

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Statsforvaltningen har den 14. december 2007 skrevet således til 2 borgere:

Statsforvaltningen har den 14. december 2007 skrevet således til 2 borgere: Statsforvaltningen har den 14. december 2007 skrevet således til 2 borgere: 14-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget en henvendelse fra Dem og ( ) i anledning

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Bekendtgørelse af forvaltningsloven Bekendtgørelse af forvaltningsloven Herved bekendtgøres forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 501 af 12. juni 2009 og 1 i lov

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd

Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd 24-06- 2009 Statsforvaltningen har via Det Sociale Nævn modtaget din henvendelse på vegne af Pårørenderådet på Hovedgården af 25. juli 2007

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

SOCIALUDVALGET. 14. Proces i forbindelse med udsendelse af materiale med personfølsomme oplysninger ( )

SOCIALUDVALGET. 14. Proces i forbindelse med udsendelse af materiale med personfølsomme oplysninger ( ) SOCIALUDVALGET REFERAT for mødet den 21.03.2012, kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 8 14. Proces i forbindelse med udsendelse af materiale med personfølsomme oplysninger (2012-36209) 1 SOCIALUDVALGET

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Forvaltningsret for studievejledere Lone Wraa, Studievejledningen, Handelshøjskolen

Forvaltningsret for studievejledere Lone Wraa, Studievejledningen, Handelshøjskolen Aarhus School of Business, Aarhus University Forvaltningsret for studievejledere Lone Wraa, Studievejledningen, Handelshøjskolen Dias 2 Hvad går det så ud på? Den offentlige forvaltning = Universitetets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund 23-10- 2008 Socialpædagogernes Landsforbund/Sydjylland (SL) har i brev af 26. marts 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Du har ved brev af 11. juli 2008 på vegne af Fredericia Skibsværft A/S rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet (Elforsyning) XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent,

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Vejledning. høringspligt af Ældrerådet og Handicaprådet

Vejledning. høringspligt af Ældrerådet og Handicaprådet Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5011 Fax +45 8888 5501 Hanne.Thouber@middelfart.dk Dato: 12. september 2014 Sagsnr.: 2014-011750-1

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 12. juni 2013 Udskriftsdato: 15. februar 2017 (Historisk) Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: 29-04- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har den 27. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Rønde Kommune. De har ved breve af 13. og 14. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, som i medfør af 47 i lov om

Vedr. Deres klage over Rønde Kommune. De har ved breve af 13. og 14. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, som i medfør af 47 i lov om 28-09- 2006 Vedr. Deres klage over Rønde Kommune De har ved breve af 13. og 14. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger.

Statsforvaltningens brev til en borger. Statsforvaltningens brev til en borger. 07-12- 2010 Statsforvaltningen har den 18. august 2008 modtaget din henvendelse, hvor du klager over Faaborg-Midtfyn Kommunes besparelser på dagtilbudsområdet. Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Diabetesforeningen Rytterkasernen Odense C. Henvendelse vedrørende indkøbsfællesskabet Indkøb Nordsjælland, repræsenteret ved Gribskov Kommune

Diabetesforeningen Rytterkasernen Odense C. Henvendelse vedrørende indkøbsfællesskabet Indkøb Nordsjælland, repræsenteret ved Gribskov Kommune Diabetesforeningen Rytterkasernen 1 5000 Odense C 14-08- 2013 Henvendelse vedrørende indkøbsfællesskabet Indkøb Nordsjælland, repræsenteret ved Gribskov Kommune Diabetesforeningen har ved brev af 23. november

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere