PORTRÆT NU! Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris Brewer J.C. Jacobsen s Portrait Award. Samtidig portrætkunst i Norden Contemporary Nordic Portraiture

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PORTRÆT NU! Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris Brewer J.C. Jacobsen s Portrait Award. Samtidig portrætkunst i Norden Contemporary Nordic Portraiture"

Transkript

1 PORTRÆT NU!

2

3 PORTRÆT NU! Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris Brewer J.C. Jacobsen s Portrait Award Samtidig portrætkunst i Norden Contemporary Nordic Portraiture Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg 2009

4 BRYGGER J.C. JACOBSENS PORTRÆTPRIS PÅ FREDERIKSBORG I 2006 lancerede Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg den første nordiske portrætkonkurrence, Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris, hvor alle kunstnere i Norden blev indbudt til at indsende deres værker til museet. Initiativet var oplagt for Det Nationalhistoriske Museum, som rummer Danmarks nationale portrætgalleri, og det lå naturligt i forlængelse af slottets og museets relation til portrætkunsten i Danmark, som går langt tilbage i tiden. Interessen viste sig langt større end museet havde turdet håbe på, idet over 500 kunstnere fra hele Norden indleverede deres værker til konkurrencen. Det nordiske perspektiv blev yderligere styrket ved, at det lykkedes at etablere et udstillingssamarbejde med Hafnarborg Kunstmuseum i Island, Amos Andersons Konstmuseum i Finland, Ljungbergmuseet i Sverige og Norsk Folkemuseum. De udvalgte værker turnerede efter udstillingen på Frederiksborg i sommeren 2007 rundt i hele Norden. Turneen, der blev mulig takket være et generøst tilskud fra Nordisk Kulturfond, endte i Norge i december Efter de første positive erfaringer var det oplagt for museet igen at udskrive konkurrencen. Det blev gjort muligt takket være fornyet støtte fra Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen. Konkurrencen blev udskrevet i efteråret 2008 med tilmeldingsfrist i december, og konkurrencens regelsæt blev det samme som hidtil. Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris er en konkurrence, som ikke alene er forbeholdt maleri og skulptur. Alle kunstneriske medier er velkomne. Der skabes stadig mange spændende malede portrætter, men beskæftigelsen med det menneskelige, med identitet og personlighed, med sociale roller og med biografi alt sammen væsentlige elementer af portrættet er også central i andre og nyere medier som fotografi, video eller f.eks. netkunst. Her er der tale om en udvidet portrætdefinition, der opfatter portrættet som kunstnerisk behandling af spørgsmål om konkrete, virkelige menneskers identitet, person, roller m.v., uanset om denne behandling har form af et maleri, en video, en installation eller et lydkunstværk. 4

5 For at få en varieret og sagkyndig vurdering af de indsendte værker sammensatte museet en nordisk jury bestående af kunstkritikerne Peter Michael Hornung, Henrik Wivel og Maria Fabricius Hansen, kunstnerne Peter Carlsen og Åslaug Krokann Berg, samt museumfolkene, Magnus Olausson, Janike Sverdrup Ugelstad, Ölóf Sigurdardottir, Kaj Martin, Steffen Heiberg og Mette Skougaard. For at sikre en uvildig behandling var konkurrencen anonymiseret. Til vores store glæde var der atter en overvældende tilslutning fra kunstnere i hele Norden, idet i alt 525 kunstnere meldte sig til. Heraf 329 danske, 119 norske 36 svenske 24 finske, 16 fra Island og en fra Grønland. Der var såvel maleri, skulptur, fotografi som videokunst, installationer, tekstil og keramiske arbejder blandt portrætterne. Juryens vurdering foregik over to intensive dage på Frederiksborg i februar Her blev der valgt 50 værker til udstillingen og til dette katalog, vinderne af 1., 2. og 3. prisen samt tre særpriser som anerkendelse af portrætkunst af særlig original eller innovativ karakter. Resultatet af konkurrencen viser den samtidige portrætkunsts alsidighed og meget store spændvidde. Det er vores håb, at disse værker vil bidrage til at styrke interessen for portrættet som kunstnerisk genre blandt kunstnere og publikum i Norden. Museet ønsker hermed at takke alle de kunstnere, som har deltage i konkurrencen, og juryen, som har lagt tid og kræfter i den vanskelige votering. Endelig rettes en varm tak til Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen som har gjort det muligt for museet at gennemføre dette projekt. Mette Skougaard, museumsdirektør Søren Mentz, museumsinspektør 5

6 BREWER J.C. JACOBSEN S PORTRAIT AWARD AT FREDERIKSBORG In 2006, the Danish Museum of National History at Frederiksborg Castle launched the first Nordic portraiture competition, the Brewer J.C. Jacobsen Portrait Award. All artists in the Nordic countries were invited to submit their works to the museum. The initiative was a natural one for the Museum of National History, which houses Denmark s national portrait gallery, and it formed a logical extension of the long historical relationship of the castle and museum with portraiture in Denmark. Interest proved to be far greater than the museum could ever have hoped for: over 500 artists from across the Nordic region submitted their works for the competition. The Nordic perspective was further reinforced when exhibition partnerships were successfully arranged with the Hafnarborg Art Museum in Iceland, the Amos Anderson Art Museum in Finland, the Ljungberg Museum in Sweden and the Norsk Folkemuseum (Norwegian Folk Museum) in Norway. Following an exhibition of the selected works at Frederiksborg in the summer of 2007, a generous subsidy from the Nordic Cultural Fund made it possible to send them on a Nordic tour, which reached its conclusion in Norway in December It was only natural, based on these positive first experiences, for the museum to invite applications for a new competition. This was made possible thanks to new support from the Carlsberg Brewer J.C. Jacobsen Memorial Fund. The competition was announced in the autumn of 2008, with an application deadline in December. The competition rules were the same as before. The Brewer J.C. Jacobsen Portrait Award remains a competition that is not restricted to painting and/or sculpture. All artistic media are welcome, recognising the fact that even though many exciting painted portraits are still created, engagement with the individual and human, with identity and personality, with social roles and biography all crucial elements of portraiture is also central to other, newer media, such as photography, video, web art etc. This is an extended definition of portraiture, which conceives of the portrait as an artistic treatment of issues surrounding the identity, personas, roles etc. 6

7 of actual, real people, irrespective of whether that treatment takes the form of a painting, a video, an installation or a work of sonic art. To ensure a varied, specialist evaluation of the submitted works, the museum assembled a Nordic jury consisting of the art critics Peter Michael Hornung, Henrik Wivel and Maria Fabricius Hansen, the artists Peter Carlsen and Åslaug Krokann Berg and the museum staff Magnus Olausson, Janike Sverdrup Ugelstad, Ólöf Sigurdardóttir, Kaj Martin, Steffen Heiberg and Mette Skougaard. To ensure fair treatment, the competition was anonymised. To our great delight, there was again an overwhelming response from artists across the whole Nordic region: no fewer than 525 artists applied. Of these, 329 were from Denmark, 119 from Norway, 36 from Sweden, 24 from Finland, 16 from Iceland and one from Greenland. Portraits included paintings, sculptures, photographs, video artworks, installations and textile and ceramic works. The jury s evaluation took place over two intensive days at Frederiksborg in February works were chosen for exhibition, and for this catalogue, along with the winners of 1st, 2nd and 3rd prizes and three special prize winners, in recognition of portraiture of a particularly original or innovative nature. The results of the competition show the sheer diversity and extraordinary breadth of contemporary portrait art. It is our hope that these works will contribute to building the interest in portraiture as an artistic genre, both among artists and the Nordic public. The museum wishes to take this opportunity to thank all the artists who took part in the competition, and the jury who devoted their time and effort to the difficult process of selecting among them. Finally, warm thanks are due to the Carlsberg Brewer J.C. Jacobsen Memorial Fund, which made it possible for the museum to pursue this project. Mette Skougaard, director Søren Mentz, curator 7

8 BRYGGER J.C. JACOBSENS PORTRÆTPRIS 1. PRIS: MATTI JUHANI KOLEHMAINEN Juryen tildeler den finske kunstner Matti Juhani Kolehmainen 1. prisen med følgende begrundelse: Kunstneren ser på den, der ser på kunsten og på kunstneren. For det er et selvportræt, Matti Juhani Kolehmainen har malet. Og det er for dette selvportræt, at den finske billedkunstner modtager Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris. Oprindelig er Matti Juhani Kolehmaines billede som dermed også er et billede af Matti Juhani Kolehmainen den ene halvdel af et dobbeltportræt. Genparten er et billede, som kunstneren har malet af sin hustru. Når de ses i forlængelse af hinanden, korresponderer de med hinanden, ligesom der er en korrespondance til det, som kunstneren har kaldt dem hver især. For mens titlen på det ene er Jeg og du, er titlen på det andet som en spejlvending af det første. Du og jeg hedder det. Og mens lyset på Kolehmainens portræt af hustruen kommer fra højre, kommer lyset på selvportrættet fra venstre. De to portrætter reflekterer hinanden som i gensidig respekt, men de skal ikke nødvendigvis hænge side om side for at berettige sig selv. De kan også stå alene, som selvportrættet af Matti Juhani Kolehmainen nu står alene. Ud fra kunstnerens data ved vi, at billedet forestiller en mand, der er omkring de 56 år. Han har fremstillet sig selv i lidt overnaturlig størrelse, som for at være sikker på, at vi ser ham. Hans ansigt udstråler alvor, hans blik er fast og koncentreret, og i kraft af portrættets eksistens ved vi, hvad han ser på. Han har iagttaget sig selv lidt fra neden, måske i et spejl, måske gennem et fotografi, og med sine pastelkridt har han langsomt og nænsomt overført sine indtryk til billedets flade. I sit valg af farver sort, gråt, okker, lidt brunt har han betonet en begrænsning, der understøtter selvfremstillingens tavse alvor. Det er samtidig denne snævre kolorit, der definerer en nordisk kulturkreds og indskriver ham i en koloristisk tradition, der set i det store perspektiv også tæller en Vilhelm Hammershøi og en Helène Schjerfbeck. Farvens begrænsning står naturligt til figurens 8

9 tætte beskæring. For her er alt tilsyneladende valgt fra, undtagen det mest nødvendige. Skulderpartiet, hvor den højre skulder løfter sig over den venstre, danner billedets ene diagonal, mens halspartiet og hovedet med håret udgør den anden. Fremhævelse er altid en konsekvens af udeladelser, og havde kunstneren ikke valgt at vise blot en del af sin overkrop og det øverste af sin venstre overarm, ville hans ansigt ikke have været så eksponeret. Nu rejser det sig som kulminationen på en ærlig selvfremstilling uden hverken prætentioner eller illusioner. Konkurrencebetingelserne har defineret et portræt som et kunstværk, der søger at gengive en bestemt person, og kræver desuden, at denne gengivelse baserer sig på mindst ét møde med personen. Det krav er til overflod overholdt i dette portræt. For ingen kender Matti Juhani Kolehmainen bedre, end den kunstner, der med dette billede prunkløst og kompromisløst har fastholdt hans træk. Matti Juhani Kolehmainen er født den 23. november Han er uddannet på Det finske kunstakademi og har haft både separat- og gruppeudstillinger, bl.a. i Vantaa, hvor han er bosiddende. I 2007/2008 var han blandt deltagerne i den første nordiske vandreudstilling, der blev afholdt i forbindelse med Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris. Peter Michael Hornung 9

10 BREWER J.C. JACOBSEN S PORTRAIT AWARD 1 ST PRIZE: MATTI JUHANI KOLEHMAINEN The jury awards 1st Prize to the Finnish artist Matti Juhani Kolehmainen, with the following citation: The artist here is looking at the one who looks at art, and at the artist. Because Matti Juhani Kolehmainen has painted a self-portrait. And it is for this self-portrait that the Finnish painter receives the Brewer J.C. Jacobsen Portrait Award. Originally, Matti Juhani Kolehmainen s picture which is thus also a picture by Matti Juhani Kolehmainen formed one half of a double portrait. Its counterpart is a painting the artist made of his wife. When they are seen in conjunction with one another, they correspond, just as there is a correspondence in the respective titles the artist has given them. For while one is entitled Jeg og du (I and you), the title of the other is a mirror image of the first: Du og jeg (You and I ). And while the light in Kolehmainen s portrait of his wife is coming from the right, the light in his selfportrait is from the left. The two portraits reflect one another as in mutual respect, but they need not necessarily hang side by side in order to justify themselves. They can also stand alone, as indeed the self-portrait of Matti Juhani Kolehmainen now stands alone. Based on the artist s information, we know that the image represents a man who is around 56 years of age. He has presented himself somewhat larger than life-size, as if to ensure that we see him. His face radiates seriousness; his gaze is fixed and concentrated, and by virtue of the portrait s existence, we know what he is looking at. He has observed himself slightly from below, perhaps in a mirror, perhaps in a photograph, and he has used pastel chalk slowly and gently to transfer his impressions to the image surface. His choice of colours black, grey, ochre, a little brown emphasises a restriction that supports the silent seriousness of the self-presentation. This narrow colour palette also defines a Nordic cultural sphere, and includes him in a coloristic tradition which, from a wider perspective, also includes such figures as Vilhelm Hammershøi and Helène 10

11 Schjerfbeck. The restriction of the colour fits naturally with the close cropping of the figure. Here, it seems that everything but the most essential has been eliminated. The shoulder section, with the right shoulder raised above the left, forms one of the diagonals in the image, while the neck, head and hair make the other. Emphasis is always a consequence of omissions, and if the artist had not chosen to show just part of his upper body and the top of his left upper arm, his face would not have been so exposed. As it is, it emerges as the culmination of an honest selfpresentation, free from both pretensions and illusions. The competition conditions define a portrait as a work of art that seeks to represent a particular person, and they also require this representation to be based on at least one meeting with that person. This requirement is met in abundance in this portrait. For no one knows Matti Juhani Kolehmainen better than the artist, who has captured his features in this painting quite without grandiosity or compromise. Matti Juhani Kolehmainen was born on 23 November He trained at the Finnish Academy of Fine Arts from , and has held solo and group exhibitions in various places including Vantaa, where he lives. In 2007/2008, he was among the participants in the first Nordic touring exhibition held in conjunction with the Brewer J.C. Jacobsen Portrait Award. Peter Michael Hornung 11

12 Matti Kolehmainen (* 1952) Finland / Finland Selvportræt (Jeg og du) Self-Portrait (Me and you) Pastel på papir / Pastel on paper 140 x 100 cm 2008 Kunstnerens eje / Collection of the artist 12

13

14 BRYGGER J.C. JACOBSENS PORTRÆTPRIS 2. PRIS: ELLY PRESTEGÅRD Juryen tildeler den norske kunstneren Elly Prestegård 2. prisen med følgende begrunnelse: Fotografiet FREEZE viser en ung gutt som holder et isflak foran ansiktet. Han holder i flaket med begge hender. Isen er ruglete, har flere sprekker, og noen steder har den smeltet. Den har to hull der gutten kan, ikke bare se, men observere verden. Han gransker verden gjennom et isflak. Bildet overrasker og forundrer. Den unge gutten ser ikke umiddelbart tillitsfull ut, heller engstelig og anspent. Isflaket virker som en midlertidig beskyttelse mot verden der ute. Han stenger store deler av verden ute og isen blir som et filter, men han kan allikevel ikke fortrenge den verden han etter hvert blir en del av selv. Isflaket danner et skille mellom barnets verden og de voksnes verden. Tryggheten gutten føler bak flaket er midlertidig, kanskje av svært kort varighet. Allikevel holder han flaket fast med begge hender og har på den måten en viss kontroll. Han kan forbli i barndommen og han kan fortsatt la fantasi og lek styre tilværelsen. Men et isflak er et skjørt materiale som når som helst slår sprekker eller renner bort. Slik er det også med barnets verden. Barndommen er en skjør konstruksjon og mulighetene for at denne delen av et liv kan bli av alt for kort varighet, forstyrres eller ødelegges er alltid til stede. Barnets mot, tillit og glede blir lett forstyrret. Prestegårds arbeid forteller på en original måte om trygghet, beskyttelse og kanskje noe om styrkeforholdet mellom barnets uskyld i møte med de virkelige realiteter. I det øyeblikket bildet er tatt har barnet full kontroll på begge verdener sin egen, barnets, og virkeligheten utenfor. Bildet sier også noe om hvordan barnet ubevisst søker å beholde noen av elementene fra lek og fantasi gjennom hele livsløpet. Hvordan en slik ballast kan være en styrke og fruktbar kilde å øse av senere i livet. Isflaket skiller to virkeligheter den sikre og gjenkjennelige og den ukjente og utfordrende. 14

15 Elly Prestegårds arbeid er et fotografi som er overført til Photoshop og så bearbeidet digitalt. Det umiddelbare og direkte i fotografiet blir videre utdypet og vektlagt gjennom den digitale prosessen, der refleksjon og bearbeiding overtar. Øyeblikket der den unge gutten holder isflaket er frosset fast, deretter blir lag på lag lagt til, og slik antydes den unge gutten og vår alles fortelling. Janike Sverdrup Ugelstad 15

16 BREWER J.C. JACOBSEN S PORTRAIT AWARD 2 ND PRIZE: ELLY PRESTEGÅRD The jury awards 2nd prize to the Norwegian artist Elly Prestegård with the following citation: The photograph FREEZE shows a young boy holding a sheet of ice in front of his face. He holds the ice in both hands. The surface of the ice is uneven. It has a number of cracks, and in places it has melted. It has two holes, through which the boy can not only see, but observe the world. He is studying the world through a sheet of ice. The image evokes surprise and wonder. The young boy does not appear entirely confident, but somehow fearful and tense. The ice is functioning as a temporary protection against the world outside. He is closing out large expanses of the world, and the ice has become a kind of filter but his attempt to hold off the world of which he will gradually become part is in vain. The sheet of ice forms a threshold between the world of the child and the world of adults. The safety the boy feels behind the ice sheet is temporary, perhaps only of very short duration. Nonetheless, he is holding the ice firmly in both hands, and this gives him some small measure of control. He can remain in childhood, and can continue to allow his existence to be governed by his imagination, and by play. But a sheet of ice is a fragile barrier, which may break or melt away at any time. So is the world of the child. Childhood is a fragile construct, and circumstances that might bring this part of life to a premature end, or disturb or destroy it, are always at hand. The courage, trust and happiness of children are easily disturbed. Prestegård s work tells us in an original way about safety and protection, and perhaps also hints at the relative strength of the innocence of the child in its encounter with actual realities. In the moment of the image s creation, the child has full control of both worlds: his own the world of the child and the reality outside. The image also suggests something about how a child unconsciously tries to keep some of the elements of play and imagination through its entire life, and how such 16

17 a trove can become a strength and a well of inspiration later in life. The sheet of ice separates two realities: the safe and known, and the challenging and unknown. Elly Prestegård s work is a photograph imported into Photoshop and then digitally post-processed. The immediate and direct photograph acquires further depth and emphasis through the digital process, in which reflection and manipulation prevail. The moment in which the young boy holds the ice sheet is frozen still, and then layer upon layer is built upon it, so suggesting the story of the young boy, and of us all. Janike Sverdrup Ugelstad 17

18 Elly Prestegård (* 1951) Norge / Norway FREEZE Fotografi digitalt tryk / Photography digital print 40 x 60 cm 2008 Kunstnerens eje / Collection of the artist 18

19

20 BRYGGER J.C. JACOBSENS PORTRÆTPRIS 3. PRIS: KATJA BOOM PHILIP & HONEY BIBA BECKERLEE Juryen tildeler de danske kunstnere Katja Boom Philip & Honey Biba Beckerlee 3. prisen med følgende begrundelse: Katja Boom Philip og Honey Biba Beckerlees 2-kanals video-installation Sandhedslege, Rollen og Forestillinger er et portræt af buntmageren og pelsgrossisten Karsten Philip og handler som titlen antyder om illusioner og flere lag af sandhed. Og dertil om beskuerens eget mellemværende med eksistensen, som konkretiseres i konfrontationen med kunstværket. Videoværket projiceres op på to skærme i et rum, så billedforløbene står over for hinanden. Beskueren er ideelt set placeret midt imellem de to projektioner og må vende sig frem og tilbage for at følge med i de to forløb, der på den ene side spiller sammen og på den anden side spiller op imod hinanden på både billede og lydsiden. Beskueren bliver på den måde en del af værket, dets udsigelse og det spand af tid, som skildres. Splitscreen-metoden kendes eksempelvis fra den iranske videokunstner Sherin Neshat, men hvor hun bruger det tvedelte medium i en kønspolitisk konfrontation, bruger Katja Boom Philip og Honey Biba Beckerlee konfrontationen til en leg om livet, og hvilke drømme mennesket møder det med. På den ene projektion ser beskueren Karsten Philip som ung studerende, der optræder i en skolerevy på Niels Brocks Handelsgymnasium anno dazumal. På den anden projektion ser beskueren nutidens pensionerede Karsten Philip. I fem små episoder kommer Karsten Philip ind i den samme sal, møder sit unge jeg og mimer hans udsigelse på scenen. Visuelt og lydligt bliver det til et ritualiseret spil mellem erindring og nutidig erkendelse, mellem drøm og virkelighed, hvor Karsten Philip kropsligt og retorisk går i et med sit gamle sceniske jeg for til slut at lægge masken i et forsøg på at blive den, han er. Visuelt er den teatralske rite gestaltet ved, at videoen slår fra farve over i sort hvid og tilbage til farve igen. Der er tale om en forførelse også af beskueren. Ved første øjekast kan publikum forledes til at tro, at det er en ældre skuespiller, der ser sit unge jeg og husker de 20

21 roller, han spillede. Retorisk understreget ved de ord, den ældre Karsten Philip knytter til sit unge sceniske jeg, og hvor han eksempelvis ikke uden vemod siger, at han ikke længere husker sine roller, men alene ansigtet foran dem. Masken. Men de patetiske overvejelser om en karriere på scenen som Karsten Philip fremfører i videosekvenserne som havde han i virkeligheden levet et liv som skuespiller og ikke som pelsgrossist er reelt citater, hentet fra tre bind af den svenske skuespiller Erland Josephsons erindringer: Rollen (1989), Sanningslekar (1990) og Föreställningar (1991), hvori han reflekterer over sit liv og sine erfaringer som skuespiller. I Sandhedslege, Rollen og Forestillinger møder beskueren således et menneske, der fortsat iscenesætter sig selv og lever på drømmen om et andet liv, uanset hvilke erkendelser, der skulle have meldt sig undervejs. Video-installationen konfronterer således ikke alene to livsaldre og skaber en friktion mellem illusion og sandhed, den stiller også vedkommende eksistentielle spørgsmål til de valg, mennesker træffer i deres liv, og til de konsekvenser, de potentielt kan have. Den inddrager tillige elegant og foruroligende beskueren som vidne og medvider i en proces, hvor Karsten Philips valg, drømme og iscenesættelse ikke bliver hans alene, men også publikums. På den måde bliver rummet mellem de to projektioner et sted for erkendelse, hvor fortryllelse, forførelse og bedrag glider sammen med billede og lyd. Portrættet af den anden kan i kraft af den kunstneriske proces blive et portræt af en selv. Henrik Wivel 21

22 BREWER J.C. JACOBSEN S PORTRAIT AWARD 3 RD PRIZE: KATJA BOOM PHILIP & HONEY BIBA BECKERLEE The jury awards 3rd prize to the Danish artists Katja Boom Philip & Honey Biba Beckerlee with the following motivation: The 2-channel video installation Sandhedslege, Rollen og Forestillinger (Truth Games, the Role and Performances) by Katja Boom Philip and Honey Biba Beckerlee is a portrait of the furrier and fur dealer Karsten Philip, and deals, as the title suggests, with illusions and multiple layers of truth. It also examines the viewer s own relationship with existence, which is concretised in the confrontation with the work of art. The video installation is projected on two screens in the same room, so that the sequences are opposite each other. The viewer is, ideally, placed midway between the two projections, and must turn this way and that to follow the two sequences, which in some ways play in concert, and in other ways play against one another, both in terms of image and sound. In this way, the viewer becomes part of the work of art, its expression and the span of time it depicts. The split screen method is familiar from, for instance, the work of the Iranian video artist Sherin Neshat, but whereas she uses the double medium in a confrontation of gender politics, Katja Boom Philip and Honey Biba Beckerlee use the confrontation for a game of life and the dreams through which people meet life. One projection shows Karsten Philip as a young student appearing in a school revue at the Niels Brock Commercial College, many years ago. The other presents the viewer with the retired Karsten Philip of the present day. In five brief episodes, Karsten Philip enters the same room, meets his younger self and mimes his performance on the stage. Visually and aurally, the result is a ritualised game between memory and present experience, between dream and reality, in which Karsten Philip physically and rhetorically falls into step with his old, staged self, before finally putting aside the mask in an attempt to be who he is. Visually, the design of the theatrical rite has the video switch from colour to black and white, then back 22

23 to colour again. This is a kind of seduction, not least of the viewer. At first sight, the audience might be deceived into thinking that this is an elderly actor seeing his younger self and recalling the roles he played. This receives apparent rhetorical confirmation from the words the older Karsten Philip connects with his younger, staged self, and, for instance, from his remarking without regret that he can no longer remember his roles, only the face in front of them. The mask. But in fact, the pathos-suffused musings about a stage career which Karsten Philip performs in the video sequences as if he had indeed lived a life as an actor and not as a fur dealer are quotations, drawn from three volumes of the memoirs of the Swedish actor Erland Josephson: Rollen (The Role, 1989), Sanningslekar (Truth Games, 1990) and Föreställningar (Performances, 1991), in which he reflects on his life and his experiences as an actor. The viewer in Sandhedslege, Rollen og Forestillinger, then, is encountering a man who is still staging himself and living dreams of a different life, no matter what other insights he may have gained on the way. The video installation thus not only confronts two phases of life and creates a friction between illusion and truth, but also poses relevant existential questions about the choices people make during their lives, and the consequences those choices may bring. Elegantly, yet creating a sense of unease, it draws in the viewer as a witness and party to a process in which Karsten Philip s choices, dreams and self-presentation come to belong not only to him, but also to the public. The space between the two projections thus becomes a place of revelation, in which enchantment, seduction and deceit fuse with image and sound. By virtue of the artistic process, a portrait of another can become a portrait of oneself. Henrik Wivel 23

24 Katja Boom Philip (* 1978) & Honey Biba Beckerlee (* 1978) Danmark / Denmark Sandhedslege, Rollen og Forestillinger Truth Games, The Role and Performances Video (HD) / Video (HD) 8:25 min Kunstnernes eje / Collection of the artists 24

25

26 BRYGGER J.C. JACOBSENS PORTRÆTPRIS JURYENS SÆRPRIS: C. FLINK Juryen tildeler den svenske kunstner C. Flink en særpris med følgende begrundelse: At et portræt kan tage form på mange måder, er en af pointerne ved Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris. C. Flinks værk, dagar, adskiller sig imidlertid fra de fleste ved ganske eftertænksomt at udforske og udfordre grænserne for denne kunstneriske form, uden at slippe portrættet i konventionel forstand af syne. I sin hverdagsagtige brug betyder portræt vel en genkendelig repræsentation af et bestemt menneske. Som sådan hænger portrætgenren sammen med en typisk vestlig individfascination. Det drejer sig om menneskefremstillinger, der som hovedregel vil indeholde et element af tidslighed: Sådan så han eller hun ud på akkurat dette tidspunkt i livet. I denne form har portrættet eksisteret tilbage i oldtidens Rom og atter fra omkring 1400-tallet og frem. Det afspejler en interesse for det enkelte menneske for det dennesidige, jordiske, tidsbundne og bygger på en formodning om, at vi alle er enere, at vi alle er forskellige, og at vores individualitet lader sig gengive i afbildningen af vores ansigtstræk. Men C. Flinks værk undersøger mulighederne for at forstå et menneske som andet og mere end et sådant enestående individ. Installationen består af en række plexiglasplader, hvorpå der i blodrød farve er påtrykt et kvindeansigt, øjensynligt efter et fotografisk forlæg. Pladerne er ophængt med et interval på cm, så man både kan betragte billederne enkeltvis og i en samlet visuel overlapning, som serien i sin helhed kan danne. Der er endda plads til ens eget hoved inde imellem pladerne, så man selv kan blive en del af serien. De afbildede kvinders frisurer og påklædning viser, at der er tale om personer fra forskellige epoker i og 1900-tallet. I sin helhed kunne det være en genealogi: En række af unge kvinder, mødre, bedstemødre, oldemødre. Titlen dagar (hvilket svarer til 176 år) antyder, at de semitransparente billeder i lag på lag repræsenterer det tidsspand, som kvindernes liv tilsammen rækker over. Derved indeholder serien en tidslighed, som også det konventionelle portræt gør det, men på et andet plan. For det 26

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk Exhibitions Installations Performances Hotel Pro Forma Denmark International art lab across art forms mail@hotelproforma.dk hotelproforma.dk facebook.com/hotelproforma twitter.com/hotelproforma youtube.com/hotelproforma

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning. Marcus Henglein og Lise Grønvold

Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning. Marcus Henglein og Lise Grønvold Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning Marcus Henglein og Lise Grønvold HVEM ER VI? Marcus Henglein Student fra Niels Brock HHX (2011) BA Philosophy, Politics, and Economics 3. år på St. Edmund Hall

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Emnerne skal være fremstillet i forbindelse med projekter knyttet til Projekt Fantasy Design.

Emnerne skal være fremstillet i forbindelse med projekter knyttet til Projekt Fantasy Design. Fantasy Design Web Udstilling Instruktion: Hvordan får man sine ting præsenteret på webudstillingen. Fantasy Design Web Udstilling er en offentlig hjemmeside hvor du kan se design fremstillet af børn og

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere