PORTRÆT NU! Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris Brewer J.C. Jacobsen s Portrait Award. Samtidig portrætkunst i Norden Contemporary Nordic Portraiture

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PORTRÆT NU! Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris Brewer J.C. Jacobsen s Portrait Award. Samtidig portrætkunst i Norden Contemporary Nordic Portraiture"

Transkript

1 PORTRÆT NU!

2

3 PORTRÆT NU! Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris Brewer J.C. Jacobsen s Portrait Award Samtidig portrætkunst i Norden Contemporary Nordic Portraiture Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg 2009

4 BRYGGER J.C. JACOBSENS PORTRÆTPRIS PÅ FREDERIKSBORG I 2006 lancerede Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg den første nordiske portrætkonkurrence, Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris, hvor alle kunstnere i Norden blev indbudt til at indsende deres værker til museet. Initiativet var oplagt for Det Nationalhistoriske Museum, som rummer Danmarks nationale portrætgalleri, og det lå naturligt i forlængelse af slottets og museets relation til portrætkunsten i Danmark, som går langt tilbage i tiden. Interessen viste sig langt større end museet havde turdet håbe på, idet over 500 kunstnere fra hele Norden indleverede deres værker til konkurrencen. Det nordiske perspektiv blev yderligere styrket ved, at det lykkedes at etablere et udstillingssamarbejde med Hafnarborg Kunstmuseum i Island, Amos Andersons Konstmuseum i Finland, Ljungbergmuseet i Sverige og Norsk Folkemuseum. De udvalgte værker turnerede efter udstillingen på Frederiksborg i sommeren 2007 rundt i hele Norden. Turneen, der blev mulig takket være et generøst tilskud fra Nordisk Kulturfond, endte i Norge i december Efter de første positive erfaringer var det oplagt for museet igen at udskrive konkurrencen. Det blev gjort muligt takket være fornyet støtte fra Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen. Konkurrencen blev udskrevet i efteråret 2008 med tilmeldingsfrist i december, og konkurrencens regelsæt blev det samme som hidtil. Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris er en konkurrence, som ikke alene er forbeholdt maleri og skulptur. Alle kunstneriske medier er velkomne. Der skabes stadig mange spændende malede portrætter, men beskæftigelsen med det menneskelige, med identitet og personlighed, med sociale roller og med biografi alt sammen væsentlige elementer af portrættet er også central i andre og nyere medier som fotografi, video eller f.eks. netkunst. Her er der tale om en udvidet portrætdefinition, der opfatter portrættet som kunstnerisk behandling af spørgsmål om konkrete, virkelige menneskers identitet, person, roller m.v., uanset om denne behandling har form af et maleri, en video, en installation eller et lydkunstværk. 4

5 For at få en varieret og sagkyndig vurdering af de indsendte værker sammensatte museet en nordisk jury bestående af kunstkritikerne Peter Michael Hornung, Henrik Wivel og Maria Fabricius Hansen, kunstnerne Peter Carlsen og Åslaug Krokann Berg, samt museumfolkene, Magnus Olausson, Janike Sverdrup Ugelstad, Ölóf Sigurdardottir, Kaj Martin, Steffen Heiberg og Mette Skougaard. For at sikre en uvildig behandling var konkurrencen anonymiseret. Til vores store glæde var der atter en overvældende tilslutning fra kunstnere i hele Norden, idet i alt 525 kunstnere meldte sig til. Heraf 329 danske, 119 norske 36 svenske 24 finske, 16 fra Island og en fra Grønland. Der var såvel maleri, skulptur, fotografi som videokunst, installationer, tekstil og keramiske arbejder blandt portrætterne. Juryens vurdering foregik over to intensive dage på Frederiksborg i februar Her blev der valgt 50 værker til udstillingen og til dette katalog, vinderne af 1., 2. og 3. prisen samt tre særpriser som anerkendelse af portrætkunst af særlig original eller innovativ karakter. Resultatet af konkurrencen viser den samtidige portrætkunsts alsidighed og meget store spændvidde. Det er vores håb, at disse værker vil bidrage til at styrke interessen for portrættet som kunstnerisk genre blandt kunstnere og publikum i Norden. Museet ønsker hermed at takke alle de kunstnere, som har deltage i konkurrencen, og juryen, som har lagt tid og kræfter i den vanskelige votering. Endelig rettes en varm tak til Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen som har gjort det muligt for museet at gennemføre dette projekt. Mette Skougaard, museumsdirektør Søren Mentz, museumsinspektør 5

6 BREWER J.C. JACOBSEN S PORTRAIT AWARD AT FREDERIKSBORG In 2006, the Danish Museum of National History at Frederiksborg Castle launched the first Nordic portraiture competition, the Brewer J.C. Jacobsen Portrait Award. All artists in the Nordic countries were invited to submit their works to the museum. The initiative was a natural one for the Museum of National History, which houses Denmark s national portrait gallery, and it formed a logical extension of the long historical relationship of the castle and museum with portraiture in Denmark. Interest proved to be far greater than the museum could ever have hoped for: over 500 artists from across the Nordic region submitted their works for the competition. The Nordic perspective was further reinforced when exhibition partnerships were successfully arranged with the Hafnarborg Art Museum in Iceland, the Amos Anderson Art Museum in Finland, the Ljungberg Museum in Sweden and the Norsk Folkemuseum (Norwegian Folk Museum) in Norway. Following an exhibition of the selected works at Frederiksborg in the summer of 2007, a generous subsidy from the Nordic Cultural Fund made it possible to send them on a Nordic tour, which reached its conclusion in Norway in December It was only natural, based on these positive first experiences, for the museum to invite applications for a new competition. This was made possible thanks to new support from the Carlsberg Brewer J.C. Jacobsen Memorial Fund. The competition was announced in the autumn of 2008, with an application deadline in December. The competition rules were the same as before. The Brewer J.C. Jacobsen Portrait Award remains a competition that is not restricted to painting and/or sculpture. All artistic media are welcome, recognising the fact that even though many exciting painted portraits are still created, engagement with the individual and human, with identity and personality, with social roles and biography all crucial elements of portraiture is also central to other, newer media, such as photography, video, web art etc. This is an extended definition of portraiture, which conceives of the portrait as an artistic treatment of issues surrounding the identity, personas, roles etc. 6

7 of actual, real people, irrespective of whether that treatment takes the form of a painting, a video, an installation or a work of sonic art. To ensure a varied, specialist evaluation of the submitted works, the museum assembled a Nordic jury consisting of the art critics Peter Michael Hornung, Henrik Wivel and Maria Fabricius Hansen, the artists Peter Carlsen and Åslaug Krokann Berg and the museum staff Magnus Olausson, Janike Sverdrup Ugelstad, Ólöf Sigurdardóttir, Kaj Martin, Steffen Heiberg and Mette Skougaard. To ensure fair treatment, the competition was anonymised. To our great delight, there was again an overwhelming response from artists across the whole Nordic region: no fewer than 525 artists applied. Of these, 329 were from Denmark, 119 from Norway, 36 from Sweden, 24 from Finland, 16 from Iceland and one from Greenland. Portraits included paintings, sculptures, photographs, video artworks, installations and textile and ceramic works. The jury s evaluation took place over two intensive days at Frederiksborg in February works were chosen for exhibition, and for this catalogue, along with the winners of 1st, 2nd and 3rd prizes and three special prize winners, in recognition of portraiture of a particularly original or innovative nature. The results of the competition show the sheer diversity and extraordinary breadth of contemporary portrait art. It is our hope that these works will contribute to building the interest in portraiture as an artistic genre, both among artists and the Nordic public. The museum wishes to take this opportunity to thank all the artists who took part in the competition, and the jury who devoted their time and effort to the difficult process of selecting among them. Finally, warm thanks are due to the Carlsberg Brewer J.C. Jacobsen Memorial Fund, which made it possible for the museum to pursue this project. Mette Skougaard, director Søren Mentz, curator 7

8 BRYGGER J.C. JACOBSENS PORTRÆTPRIS 1. PRIS: MATTI JUHANI KOLEHMAINEN Juryen tildeler den finske kunstner Matti Juhani Kolehmainen 1. prisen med følgende begrundelse: Kunstneren ser på den, der ser på kunsten og på kunstneren. For det er et selvportræt, Matti Juhani Kolehmainen har malet. Og det er for dette selvportræt, at den finske billedkunstner modtager Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris. Oprindelig er Matti Juhani Kolehmaines billede som dermed også er et billede af Matti Juhani Kolehmainen den ene halvdel af et dobbeltportræt. Genparten er et billede, som kunstneren har malet af sin hustru. Når de ses i forlængelse af hinanden, korresponderer de med hinanden, ligesom der er en korrespondance til det, som kunstneren har kaldt dem hver især. For mens titlen på det ene er Jeg og du, er titlen på det andet som en spejlvending af det første. Du og jeg hedder det. Og mens lyset på Kolehmainens portræt af hustruen kommer fra højre, kommer lyset på selvportrættet fra venstre. De to portrætter reflekterer hinanden som i gensidig respekt, men de skal ikke nødvendigvis hænge side om side for at berettige sig selv. De kan også stå alene, som selvportrættet af Matti Juhani Kolehmainen nu står alene. Ud fra kunstnerens data ved vi, at billedet forestiller en mand, der er omkring de 56 år. Han har fremstillet sig selv i lidt overnaturlig størrelse, som for at være sikker på, at vi ser ham. Hans ansigt udstråler alvor, hans blik er fast og koncentreret, og i kraft af portrættets eksistens ved vi, hvad han ser på. Han har iagttaget sig selv lidt fra neden, måske i et spejl, måske gennem et fotografi, og med sine pastelkridt har han langsomt og nænsomt overført sine indtryk til billedets flade. I sit valg af farver sort, gråt, okker, lidt brunt har han betonet en begrænsning, der understøtter selvfremstillingens tavse alvor. Det er samtidig denne snævre kolorit, der definerer en nordisk kulturkreds og indskriver ham i en koloristisk tradition, der set i det store perspektiv også tæller en Vilhelm Hammershøi og en Helène Schjerfbeck. Farvens begrænsning står naturligt til figurens 8

9 tætte beskæring. For her er alt tilsyneladende valgt fra, undtagen det mest nødvendige. Skulderpartiet, hvor den højre skulder løfter sig over den venstre, danner billedets ene diagonal, mens halspartiet og hovedet med håret udgør den anden. Fremhævelse er altid en konsekvens af udeladelser, og havde kunstneren ikke valgt at vise blot en del af sin overkrop og det øverste af sin venstre overarm, ville hans ansigt ikke have været så eksponeret. Nu rejser det sig som kulminationen på en ærlig selvfremstilling uden hverken prætentioner eller illusioner. Konkurrencebetingelserne har defineret et portræt som et kunstværk, der søger at gengive en bestemt person, og kræver desuden, at denne gengivelse baserer sig på mindst ét møde med personen. Det krav er til overflod overholdt i dette portræt. For ingen kender Matti Juhani Kolehmainen bedre, end den kunstner, der med dette billede prunkløst og kompromisløst har fastholdt hans træk. Matti Juhani Kolehmainen er født den 23. november Han er uddannet på Det finske kunstakademi og har haft både separat- og gruppeudstillinger, bl.a. i Vantaa, hvor han er bosiddende. I 2007/2008 var han blandt deltagerne i den første nordiske vandreudstilling, der blev afholdt i forbindelse med Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris. Peter Michael Hornung 9

10 BREWER J.C. JACOBSEN S PORTRAIT AWARD 1 ST PRIZE: MATTI JUHANI KOLEHMAINEN The jury awards 1st Prize to the Finnish artist Matti Juhani Kolehmainen, with the following citation: The artist here is looking at the one who looks at art, and at the artist. Because Matti Juhani Kolehmainen has painted a self-portrait. And it is for this self-portrait that the Finnish painter receives the Brewer J.C. Jacobsen Portrait Award. Originally, Matti Juhani Kolehmainen s picture which is thus also a picture by Matti Juhani Kolehmainen formed one half of a double portrait. Its counterpart is a painting the artist made of his wife. When they are seen in conjunction with one another, they correspond, just as there is a correspondence in the respective titles the artist has given them. For while one is entitled Jeg og du (I and you), the title of the other is a mirror image of the first: Du og jeg (You and I ). And while the light in Kolehmainen s portrait of his wife is coming from the right, the light in his selfportrait is from the left. The two portraits reflect one another as in mutual respect, but they need not necessarily hang side by side in order to justify themselves. They can also stand alone, as indeed the self-portrait of Matti Juhani Kolehmainen now stands alone. Based on the artist s information, we know that the image represents a man who is around 56 years of age. He has presented himself somewhat larger than life-size, as if to ensure that we see him. His face radiates seriousness; his gaze is fixed and concentrated, and by virtue of the portrait s existence, we know what he is looking at. He has observed himself slightly from below, perhaps in a mirror, perhaps in a photograph, and he has used pastel chalk slowly and gently to transfer his impressions to the image surface. His choice of colours black, grey, ochre, a little brown emphasises a restriction that supports the silent seriousness of the self-presentation. This narrow colour palette also defines a Nordic cultural sphere, and includes him in a coloristic tradition which, from a wider perspective, also includes such figures as Vilhelm Hammershøi and Helène 10

11 Schjerfbeck. The restriction of the colour fits naturally with the close cropping of the figure. Here, it seems that everything but the most essential has been eliminated. The shoulder section, with the right shoulder raised above the left, forms one of the diagonals in the image, while the neck, head and hair make the other. Emphasis is always a consequence of omissions, and if the artist had not chosen to show just part of his upper body and the top of his left upper arm, his face would not have been so exposed. As it is, it emerges as the culmination of an honest selfpresentation, free from both pretensions and illusions. The competition conditions define a portrait as a work of art that seeks to represent a particular person, and they also require this representation to be based on at least one meeting with that person. This requirement is met in abundance in this portrait. For no one knows Matti Juhani Kolehmainen better than the artist, who has captured his features in this painting quite without grandiosity or compromise. Matti Juhani Kolehmainen was born on 23 November He trained at the Finnish Academy of Fine Arts from , and has held solo and group exhibitions in various places including Vantaa, where he lives. In 2007/2008, he was among the participants in the first Nordic touring exhibition held in conjunction with the Brewer J.C. Jacobsen Portrait Award. Peter Michael Hornung 11

12 Matti Kolehmainen (* 1952) Finland / Finland Selvportræt (Jeg og du) Self-Portrait (Me and you) Pastel på papir / Pastel on paper 140 x 100 cm 2008 Kunstnerens eje / Collection of the artist 12

13

14 BRYGGER J.C. JACOBSENS PORTRÆTPRIS 2. PRIS: ELLY PRESTEGÅRD Juryen tildeler den norske kunstneren Elly Prestegård 2. prisen med følgende begrunnelse: Fotografiet FREEZE viser en ung gutt som holder et isflak foran ansiktet. Han holder i flaket med begge hender. Isen er ruglete, har flere sprekker, og noen steder har den smeltet. Den har to hull der gutten kan, ikke bare se, men observere verden. Han gransker verden gjennom et isflak. Bildet overrasker og forundrer. Den unge gutten ser ikke umiddelbart tillitsfull ut, heller engstelig og anspent. Isflaket virker som en midlertidig beskyttelse mot verden der ute. Han stenger store deler av verden ute og isen blir som et filter, men han kan allikevel ikke fortrenge den verden han etter hvert blir en del av selv. Isflaket danner et skille mellom barnets verden og de voksnes verden. Tryggheten gutten føler bak flaket er midlertidig, kanskje av svært kort varighet. Allikevel holder han flaket fast med begge hender og har på den måten en viss kontroll. Han kan forbli i barndommen og han kan fortsatt la fantasi og lek styre tilværelsen. Men et isflak er et skjørt materiale som når som helst slår sprekker eller renner bort. Slik er det også med barnets verden. Barndommen er en skjør konstruksjon og mulighetene for at denne delen av et liv kan bli av alt for kort varighet, forstyrres eller ødelegges er alltid til stede. Barnets mot, tillit og glede blir lett forstyrret. Prestegårds arbeid forteller på en original måte om trygghet, beskyttelse og kanskje noe om styrkeforholdet mellom barnets uskyld i møte med de virkelige realiteter. I det øyeblikket bildet er tatt har barnet full kontroll på begge verdener sin egen, barnets, og virkeligheten utenfor. Bildet sier også noe om hvordan barnet ubevisst søker å beholde noen av elementene fra lek og fantasi gjennom hele livsløpet. Hvordan en slik ballast kan være en styrke og fruktbar kilde å øse av senere i livet. Isflaket skiller to virkeligheter den sikre og gjenkjennelige og den ukjente og utfordrende. 14

15 Elly Prestegårds arbeid er et fotografi som er overført til Photoshop og så bearbeidet digitalt. Det umiddelbare og direkte i fotografiet blir videre utdypet og vektlagt gjennom den digitale prosessen, der refleksjon og bearbeiding overtar. Øyeblikket der den unge gutten holder isflaket er frosset fast, deretter blir lag på lag lagt til, og slik antydes den unge gutten og vår alles fortelling. Janike Sverdrup Ugelstad 15

16 BREWER J.C. JACOBSEN S PORTRAIT AWARD 2 ND PRIZE: ELLY PRESTEGÅRD The jury awards 2nd prize to the Norwegian artist Elly Prestegård with the following citation: The photograph FREEZE shows a young boy holding a sheet of ice in front of his face. He holds the ice in both hands. The surface of the ice is uneven. It has a number of cracks, and in places it has melted. It has two holes, through which the boy can not only see, but observe the world. He is studying the world through a sheet of ice. The image evokes surprise and wonder. The young boy does not appear entirely confident, but somehow fearful and tense. The ice is functioning as a temporary protection against the world outside. He is closing out large expanses of the world, and the ice has become a kind of filter but his attempt to hold off the world of which he will gradually become part is in vain. The sheet of ice forms a threshold between the world of the child and the world of adults. The safety the boy feels behind the ice sheet is temporary, perhaps only of very short duration. Nonetheless, he is holding the ice firmly in both hands, and this gives him some small measure of control. He can remain in childhood, and can continue to allow his existence to be governed by his imagination, and by play. But a sheet of ice is a fragile barrier, which may break or melt away at any time. So is the world of the child. Childhood is a fragile construct, and circumstances that might bring this part of life to a premature end, or disturb or destroy it, are always at hand. The courage, trust and happiness of children are easily disturbed. Prestegård s work tells us in an original way about safety and protection, and perhaps also hints at the relative strength of the innocence of the child in its encounter with actual realities. In the moment of the image s creation, the child has full control of both worlds: his own the world of the child and the reality outside. The image also suggests something about how a child unconsciously tries to keep some of the elements of play and imagination through its entire life, and how such 16

17 a trove can become a strength and a well of inspiration later in life. The sheet of ice separates two realities: the safe and known, and the challenging and unknown. Elly Prestegård s work is a photograph imported into Photoshop and then digitally post-processed. The immediate and direct photograph acquires further depth and emphasis through the digital process, in which reflection and manipulation prevail. The moment in which the young boy holds the ice sheet is frozen still, and then layer upon layer is built upon it, so suggesting the story of the young boy, and of us all. Janike Sverdrup Ugelstad 17

18 Elly Prestegård (* 1951) Norge / Norway FREEZE Fotografi digitalt tryk / Photography digital print 40 x 60 cm 2008 Kunstnerens eje / Collection of the artist 18

19

20 BRYGGER J.C. JACOBSENS PORTRÆTPRIS 3. PRIS: KATJA BOOM PHILIP & HONEY BIBA BECKERLEE Juryen tildeler de danske kunstnere Katja Boom Philip & Honey Biba Beckerlee 3. prisen med følgende begrundelse: Katja Boom Philip og Honey Biba Beckerlees 2-kanals video-installation Sandhedslege, Rollen og Forestillinger er et portræt af buntmageren og pelsgrossisten Karsten Philip og handler som titlen antyder om illusioner og flere lag af sandhed. Og dertil om beskuerens eget mellemværende med eksistensen, som konkretiseres i konfrontationen med kunstværket. Videoværket projiceres op på to skærme i et rum, så billedforløbene står over for hinanden. Beskueren er ideelt set placeret midt imellem de to projektioner og må vende sig frem og tilbage for at følge med i de to forløb, der på den ene side spiller sammen og på den anden side spiller op imod hinanden på både billede og lydsiden. Beskueren bliver på den måde en del af værket, dets udsigelse og det spand af tid, som skildres. Splitscreen-metoden kendes eksempelvis fra den iranske videokunstner Sherin Neshat, men hvor hun bruger det tvedelte medium i en kønspolitisk konfrontation, bruger Katja Boom Philip og Honey Biba Beckerlee konfrontationen til en leg om livet, og hvilke drømme mennesket møder det med. På den ene projektion ser beskueren Karsten Philip som ung studerende, der optræder i en skolerevy på Niels Brocks Handelsgymnasium anno dazumal. På den anden projektion ser beskueren nutidens pensionerede Karsten Philip. I fem små episoder kommer Karsten Philip ind i den samme sal, møder sit unge jeg og mimer hans udsigelse på scenen. Visuelt og lydligt bliver det til et ritualiseret spil mellem erindring og nutidig erkendelse, mellem drøm og virkelighed, hvor Karsten Philip kropsligt og retorisk går i et med sit gamle sceniske jeg for til slut at lægge masken i et forsøg på at blive den, han er. Visuelt er den teatralske rite gestaltet ved, at videoen slår fra farve over i sort hvid og tilbage til farve igen. Der er tale om en forførelse også af beskueren. Ved første øjekast kan publikum forledes til at tro, at det er en ældre skuespiller, der ser sit unge jeg og husker de 20

21 roller, han spillede. Retorisk understreget ved de ord, den ældre Karsten Philip knytter til sit unge sceniske jeg, og hvor han eksempelvis ikke uden vemod siger, at han ikke længere husker sine roller, men alene ansigtet foran dem. Masken. Men de patetiske overvejelser om en karriere på scenen som Karsten Philip fremfører i videosekvenserne som havde han i virkeligheden levet et liv som skuespiller og ikke som pelsgrossist er reelt citater, hentet fra tre bind af den svenske skuespiller Erland Josephsons erindringer: Rollen (1989), Sanningslekar (1990) og Föreställningar (1991), hvori han reflekterer over sit liv og sine erfaringer som skuespiller. I Sandhedslege, Rollen og Forestillinger møder beskueren således et menneske, der fortsat iscenesætter sig selv og lever på drømmen om et andet liv, uanset hvilke erkendelser, der skulle have meldt sig undervejs. Video-installationen konfronterer således ikke alene to livsaldre og skaber en friktion mellem illusion og sandhed, den stiller også vedkommende eksistentielle spørgsmål til de valg, mennesker træffer i deres liv, og til de konsekvenser, de potentielt kan have. Den inddrager tillige elegant og foruroligende beskueren som vidne og medvider i en proces, hvor Karsten Philips valg, drømme og iscenesættelse ikke bliver hans alene, men også publikums. På den måde bliver rummet mellem de to projektioner et sted for erkendelse, hvor fortryllelse, forførelse og bedrag glider sammen med billede og lyd. Portrættet af den anden kan i kraft af den kunstneriske proces blive et portræt af en selv. Henrik Wivel 21

22 BREWER J.C. JACOBSEN S PORTRAIT AWARD 3 RD PRIZE: KATJA BOOM PHILIP & HONEY BIBA BECKERLEE The jury awards 3rd prize to the Danish artists Katja Boom Philip & Honey Biba Beckerlee with the following motivation: The 2-channel video installation Sandhedslege, Rollen og Forestillinger (Truth Games, the Role and Performances) by Katja Boom Philip and Honey Biba Beckerlee is a portrait of the furrier and fur dealer Karsten Philip, and deals, as the title suggests, with illusions and multiple layers of truth. It also examines the viewer s own relationship with existence, which is concretised in the confrontation with the work of art. The video installation is projected on two screens in the same room, so that the sequences are opposite each other. The viewer is, ideally, placed midway between the two projections, and must turn this way and that to follow the two sequences, which in some ways play in concert, and in other ways play against one another, both in terms of image and sound. In this way, the viewer becomes part of the work of art, its expression and the span of time it depicts. The split screen method is familiar from, for instance, the work of the Iranian video artist Sherin Neshat, but whereas she uses the double medium in a confrontation of gender politics, Katja Boom Philip and Honey Biba Beckerlee use the confrontation for a game of life and the dreams through which people meet life. One projection shows Karsten Philip as a young student appearing in a school revue at the Niels Brock Commercial College, many years ago. The other presents the viewer with the retired Karsten Philip of the present day. In five brief episodes, Karsten Philip enters the same room, meets his younger self and mimes his performance on the stage. Visually and aurally, the result is a ritualised game between memory and present experience, between dream and reality, in which Karsten Philip physically and rhetorically falls into step with his old, staged self, before finally putting aside the mask in an attempt to be who he is. Visually, the design of the theatrical rite has the video switch from colour to black and white, then back 22

23 to colour again. This is a kind of seduction, not least of the viewer. At first sight, the audience might be deceived into thinking that this is an elderly actor seeing his younger self and recalling the roles he played. This receives apparent rhetorical confirmation from the words the older Karsten Philip connects with his younger, staged self, and, for instance, from his remarking without regret that he can no longer remember his roles, only the face in front of them. The mask. But in fact, the pathos-suffused musings about a stage career which Karsten Philip performs in the video sequences as if he had indeed lived a life as an actor and not as a fur dealer are quotations, drawn from three volumes of the memoirs of the Swedish actor Erland Josephson: Rollen (The Role, 1989), Sanningslekar (Truth Games, 1990) and Föreställningar (Performances, 1991), in which he reflects on his life and his experiences as an actor. The viewer in Sandhedslege, Rollen og Forestillinger, then, is encountering a man who is still staging himself and living dreams of a different life, no matter what other insights he may have gained on the way. The video installation thus not only confronts two phases of life and creates a friction between illusion and truth, but also poses relevant existential questions about the choices people make during their lives, and the consequences those choices may bring. Elegantly, yet creating a sense of unease, it draws in the viewer as a witness and party to a process in which Karsten Philip s choices, dreams and self-presentation come to belong not only to him, but also to the public. The space between the two projections thus becomes a place of revelation, in which enchantment, seduction and deceit fuse with image and sound. By virtue of the artistic process, a portrait of another can become a portrait of oneself. Henrik Wivel 23

24 Katja Boom Philip (* 1978) & Honey Biba Beckerlee (* 1978) Danmark / Denmark Sandhedslege, Rollen og Forestillinger Truth Games, The Role and Performances Video (HD) / Video (HD) 8:25 min Kunstnernes eje / Collection of the artists 24

25

26 BRYGGER J.C. JACOBSENS PORTRÆTPRIS JURYENS SÆRPRIS: C. FLINK Juryen tildeler den svenske kunstner C. Flink en særpris med følgende begrundelse: At et portræt kan tage form på mange måder, er en af pointerne ved Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris. C. Flinks værk, dagar, adskiller sig imidlertid fra de fleste ved ganske eftertænksomt at udforske og udfordre grænserne for denne kunstneriske form, uden at slippe portrættet i konventionel forstand af syne. I sin hverdagsagtige brug betyder portræt vel en genkendelig repræsentation af et bestemt menneske. Som sådan hænger portrætgenren sammen med en typisk vestlig individfascination. Det drejer sig om menneskefremstillinger, der som hovedregel vil indeholde et element af tidslighed: Sådan så han eller hun ud på akkurat dette tidspunkt i livet. I denne form har portrættet eksisteret tilbage i oldtidens Rom og atter fra omkring 1400-tallet og frem. Det afspejler en interesse for det enkelte menneske for det dennesidige, jordiske, tidsbundne og bygger på en formodning om, at vi alle er enere, at vi alle er forskellige, og at vores individualitet lader sig gengive i afbildningen af vores ansigtstræk. Men C. Flinks værk undersøger mulighederne for at forstå et menneske som andet og mere end et sådant enestående individ. Installationen består af en række plexiglasplader, hvorpå der i blodrød farve er påtrykt et kvindeansigt, øjensynligt efter et fotografisk forlæg. Pladerne er ophængt med et interval på cm, så man både kan betragte billederne enkeltvis og i en samlet visuel overlapning, som serien i sin helhed kan danne. Der er endda plads til ens eget hoved inde imellem pladerne, så man selv kan blive en del af serien. De afbildede kvinders frisurer og påklædning viser, at der er tale om personer fra forskellige epoker i og 1900-tallet. I sin helhed kunne det være en genealogi: En række af unge kvinder, mødre, bedstemødre, oldemødre. Titlen dagar (hvilket svarer til 176 år) antyder, at de semitransparente billeder i lag på lag repræsenterer det tidsspand, som kvindernes liv tilsammen rækker over. Derved indeholder serien en tidslighed, som også det konventionelle portræt gør det, men på et andet plan. For det 26

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KSZ 100/70-11, 2016, Ball point on paper, 100 x 70 cm. PATTERN RECOGNITION MAGNUS PETTERSEN MIE OLISE KJÆRGAARD CAROLINE KRYZECKI CLAY KETTER 20. AUGUST

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways. Ribergård & Munk communication design Marts 2012

Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways. Ribergård & Munk communication design Marts 2012 Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways Ribergård & Munk communication design Marts 2012 TEXT VISUAL TEXT VISUAL TEXT VISUAL TEXT TEXT VISUAL VISUAL

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Astrid Svangren at Tranen/Hellerup

Astrid Svangren at Tranen/Hellerup Daily Lazy: Astrid Svangren at Tranen/Hellerup 0 Mere Næste blog» Astrid Svangren at Tranen/Hellerup Astrid Svangren Opret blog In The Studio A Conversation With amongst all sorts of colours Daily Lazy

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Indledning. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning fra Hedeboegnen til Udklipshedebo, har jeg valgt syningens oprindelige betegnelse.

Indledning. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning fra Hedeboegnen til Udklipshedebo, har jeg valgt syningens oprindelige betegnelse. Indledning Denne bog Udklipshedebo er en revideret udgave af bogen Kniplingssyning fra Hedeboegnen, Borgens Forlag 1993, hvor min medforfatter var Marianne Lotzbeck. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

www.helbak.dk / SPRING 2013

www.helbak.dk / SPRING 2013 www.helbak.dk / SPRING 2013 MALENE HELBAK - en kombination af nordisk enkelhed og en farverig verden. Hendes ambition er at lave brugsting, der gør en forskel. Der skaber positiv opmærksomhed og daglig

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

The basic colour is black

The basic colour is black Paso Basic / design by Thomas Darø The basic colour is black The beautiful collection of Paso Basic has a simple contemporary look and creates exciting design values in interior decoration. The basic colour

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Oplæg om historie-dilemmaspil v/ Marianne Dietz Om oplægsholderen PhD-studerende med fokus på spil i historieundervisningen, adjunkt v/ HistorieLab

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Catalogue 52 SWE NOK DKK

Catalogue 52 SWE NOK DKK Catalogue 52 SWE NOK DKK AUTUMN/WINTER 2016-2017 2 We believe that everybody has to find their own way in life. That counts for you too. Chart your own course. Be independent. Go for more. And dare to

Læs mere