Fagligt Nyhedsbrev. IGEN nye regler for ledige/delvist ledige og de timelønnede vikarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagligt Nyhedsbrev. IGEN nye regler for ledige/delvist ledige og de timelønnede vikarer"

Transkript

1 Fagligt Nyhedsbrev Til pædagogmedhjælpere og andre interesserede! nyhedsbrev nr. 1 /marts 2008 Læs bl.a. om: Konflikt og ofte stillede spørgsmål Medlemsmøder vedr. OK-08 Betaling af kiropraktor/fysioterapeut NY forhåndsaftale, få et løntjek Lån et støjører Læs mere om konflikt på side 2 HASTER Ledige pladser på EPOS kursus Læs side 6 IGEN nye regler for ledige/delvist ledige og de timelønnede vikarer Pr. 14. april 2008 ændres reglerne igen for de ledige, hvilket medfører kraftig forringelse af de timelønnedes muligheder for at have fast vikararbejde Læs mere på side 4 1

2 Hvis konflikten kommer FOA og arbejdsgiverorganisationerne (KL og Danske Regioner) har indgået en hovedaftale, der kort sagt er en slags grundlov for forholdet mellem organisationerne. I hovedaftalen er der ret til at iværksætte en konflikt i forbindelse med fornyelsen af eksisterende overenskomster og for at opnå en ny overenskomst. Konfliktretten gælder både for arbejdsgiver og lønmodtagerparten. FOA kan derfor strejke for at opnå et resultat, og en arbejdsgiver kan lave en»lockout«altså sende medarbejderne hjem for at sætte magt bag sit krav. I skrivende stund tegner alt på konflikt, og helt konkret har FOA udsendt konfliktvarsel for følgende områder i FOA Frederikshavns dækningsområde: Skagen: Ankermedet Plejehjem. Ca FOA medlemmer berøres. Frederikshavn: Område Bangsbo, ude/inde grupperne samt Leve Bo. Ca FOA medlemmer berøres. Sygehus Vendsyssel, Barfredsvej i Frederikshavn. Ca. 150 medlemmer. Bemærk at anæstesien og ortopædien hører til Aalborg Sygehus, og ikke er omfattet af det udsendte konfliktvarsel. Sæby: Sæby Ældrecenter, både ude og inde grupperne. Ca FOA medlemmer berøres. Børneområdet rammes også Udover de nævnte områder på SOSU området, er der varslet konflikt for samtlige dagplejere i hele Frederikshavn kommune. Ca. 280 FOA medlemmer berøres. De områder der er valgt ud, er områder hvor vi er sikre på, at det giver både effekt og opmærksomhed. Derved lægger vi det størst mulige pres på arbejdsgiverne. For de arbejdspladser, der ikke er i strejke, er det vigtigt at bakke op om de kolleger, der er ude i konflikt. Det kan gøres ved alt lige fra læserbreve og støtteerklæringer, til deltagelse i arrangementer og demonstrationer til støtte for strejken. Husk at det er en konflikt for FOA s samlede krav og ikke kun for de der er i strejke. Forligsinstitutionen, mægling og udskydelse af konflikt Forligsinstitutionen er en statslig institution, der har som opgave at mægle mellem parterne for at forhindre konflikter. Forligsmanden har ret til at udskyde varslede konflikter i op til 2 x 14 dage. Konflikten kan træde i kraft på 5. dagen efter udløbet af udsættelsen eller 5. dagen efter mæglingsforsøget er opgivet. Værd at vide om/ ofte stillede spørgsmål 2

3 Blokade Samtidig med strejkevarslet, varsles blokade af de stillinger og institutioner der er omfattet af strejken. Det betyder at intet FOA- medlem må søge eller begynde at arbejde på området. Der må heller ikke anvises folk fra jobcentrene. Elever Elever og praktikanter er ikke omfattet af konflikten. Elever og praktikanter må ikke udføre andet arbejde, end det de normalt laver i forbindelse med deres uddannelse. De må ikke sættes til at udføre strejkeramt arbejde. Ferie Ferie, der er påbegyndt senest samtidig med konfliktens start, skal afholdes som planlagt, uanset konflikten. Der udbetales sædvanlig løn under ferien. Ferie, der er planlagt påbegyndt under konflikten, suspenderes og kan ikke afholdes under konflikten. Der ydes ikke erstatning for tab, som er opstået i forbindelse med at ferien suspenderes. Ferien mistes dog ikke, men kan afholdes/udbetales/overføres til senere. Ikke planlagt ferie kan ikke påbegyndes under konflikten. Nødberedskab På visse områder opretholdes et nødberedskab efter aftale mellem FOA og arbejdsgiverne. Nødberedskabet dækker arbejde, der er livsvigtigt, uopsætteligt / påkrævet for at undgå helbreds- og/eller varigt førlighedstruende følger samt arbejde med bevarelse af store værdier. Det er vigtigt at nødberedskabet holdes på så lavt et niveau, at det kun er akutte og helt nødvendige opgaver der udføres, for ikke at mindske effekten af strejken. Tillidsrepræsentant Alle tillidsvalgte (TR, SR, MED) deltager i konflikten på deres område. Som tillidsvalgt har du særlige opgaver som aftales med din afdeling. Konfliktkontingent FOA s hovedbestyrelse har mulighed for, at beslutte at opkræve et særligt konfliktkontingent til dækning af udgifterne til konflikten. Det skal understreges at der ikke er truffet en sådan beslutning. Beslutningen kan blive aktuel hvis konflikten f.eks. bliver langvarig eller omfattende. F.eks. hvis arbejdsgiverne vælger at iværksætte en lockout. Konfliktomfang Konfliktvarslet omfatter alene medlemmer af FOA, og alene de områder der er angivet i varslet. Arbejdsgiveren vil dog ikke kunne få oplyst hvem der er medlem af FOA. Konfliktstøtte Under konflikten vil de strejkende få konfliktstøtte fra FOA svarende til deres sædvanlige løn. Lockout Er arbejdsgiverens modstykke til en strejke. Det betyder at arbejdsgiveren nægter at modtage arbejdsydelsen. Altså har lukket sin virksomhed for de der er omfattet af varslet. Hvis der varsles lockout vil FOA s hovedbestyrelse tage stilling til størrelsen af konfliktunderstøttelsen og evt. konfliktkontingent. Løn Når du er i strejke eller er lockoutet, modtager du ikke løn. I stedet modtager du konfliktstøtte fra FOA. Sygdom Sygemeldte medlemmer er også omfattet af konflikten og vil få konfliktstøtte. Bliver du syg under konflikten, skal du kun meddele det til arbejdsgiveren, hvis du indgår i nødberedskabet. Sygdom skal i stedet meddeles til afdelingen. Når konflikten afblæses, skal alle genoptage arbejdet. Er du syg på det tidspunkt, skal det straks meddeles til arbejdsgiveren. 3

4 OBS Øvrige forhold vedrørende konflikt Afsnittet om konflikt er langt fra udtømmende. Du kan finde mange flere oplysninger på den LOKALE hjemmeside - siden opdateres løbende. NYE og skrappere regler for vikarer, der modtager ydelse fra en A-kasse De nye og strammere regler for udbetaling af supplerende dagpenge træder i kraft d. 14. april i år. Der kan herefter kun udbetales supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. 30 ugers reglen kommer til at gælde alle på supplerende dagpenge, både ansatte på fast nedsat tid og løst ansatte. Det har altså ikke længere betydning om deltidsarbejdet er med opsigelsesvarsel og frigørelsesattest eller ganske almindeligt timelønnet (tilkalde) arbejde. Kort og godt betyder det, at vores timelønnede vikarer, der modtager dagpenge fra A-kassen, efter 30 uger med vikararbejde, kan se sig nødsaget til at droppe vikararbejdet. Tager vikaren timer i den 31. uge, kan der ikke modtages nogen form for ydelse fra A-kassen. Medlemmer, der i dag arbejder på fast nedsat tid (med en frigørelsesattest) med supplerende dagpenge, rammes dog ikke af stramningen. Hvis man inden de nye regler træder i kraft allerede er omfattet af den nuværende tidsbegrænsning på 52 uger, får man pr. 14. april ret til supplerende dagpenge i det antal uger, der er tilbage af de 52 uger. Der røres ikke ved den eksisterende genoptjening af retten til supplerende dagpenge. Samvirke undersøgelse A-kassernes Samvirke har lavet en undersøgelse af udbetalingen af supplerende dagpenge. Den viser bl.a., at regeringens indgreb betyder, at ca personer - i forhold til den nuværende bestand af personer på supplerende dagpenge vil miste retten til supplerende dagpenge efter 30 uger. FOA beklager de nye regler.. FOA har påpeget, at forringelserne går helt i den forkerte retning og gøre arbejdsmarkedet mere stift til skade både for ledige og brugere. Man kan frygte, at vikar- og deltidsstillinger bliver sværere at besætte, fordi de ledige søger væk fra områderne, når de supplerende dagpenge ophører. Det gør rekrutteringen til FOAs faglige områder, herunder også pædagogmedhjælperområdet, med mange stillinger på nedsat tid og mange afløserjob endnu sværere. FOA har også opponeret imod, at skytset som altid ensidigt vendes mod de ledige. 4

5 FOA betaler behandlinger hos kiropraktor og fysioterapeut Som medlem af FOA Frederikshavn har du ret til betaling af i alt 5 behandlinger om året hos en kiropraktor og/eller fysioterapeut. Alt du behøver gøre er at sende eller komme ind i afdelingen med din regning. Behandlingerne skal være udført hos autoriseret behandler. Gratis advokat rådgivning FOA Frederikshavn kan, i samarbejde med advokat Ole Kildeby, tilbyde GRATIS rådgivning. Rådgivningen er målrettet private sager. Rejses der efterfølgende sag, betales dette efter aftale med advokaten. Advokaten kan også træffes på telefon i afdelingen i nedennævnte tidsrum. Læs om alle fordelene i vedlagte folder Træffetid: Første torsdag i hver måned i ulige uger imellem kl og Medlemsmøder vedr. OK-08 Reserver allerede nu en af nedenstående dage, hvor alle FOA medlemmer indkaldes til informationsmøde med status på overenskomstforhandlingerne. 1. april i Skagen Hallen kl (arr.nummer: 211) 2. april på Sæbygårdskolen kl (arr.nummer: 212) 3. april på Sydbycentret i Frederikshavn kl (arr.nummer: 213) Tilmelding senest mandag d. 31. marts 2008 Til afdelingen på telefon eller mail Husk at oplyse i hvilken by du ønsker at deltage. Du kan også sende en SMS til nummer Skriv: arrangementsnummer + fornavn+ efternavn og evt. antal personer du ønsker at tilmelde. 5

6 Pædagogmedhjælper i daginstitutioner Formålet med uddannelsen er, at deltagerne kan indgå i det pædagogiske arbejde i samarbejde med kolleger, børn og forældre og med forståelse for aginstitutionernes og skolefritidsordningernes samfundsmæssige opgaver og en øget bevidsthed om egne ressourcer. Målgruppe Pædagogmedhjælpere og andre med tilsvarende kvalifikationer. Mål for uddannelsen Deltagerne kan på baggrund af egen praksiserfaring selvstændigt og i samarbejde med kolleger tilrettelægge og gennemføre pædagogiske aktiviteter ud fra en viden om børns kompetencer og hele livssituation. Deltagerne kan reflektere over egen pædagogisk praksis, hvilket sammen med udvikling af kommunikative kompetencer opkvalificerer deltagernes formåen til at indgå i udviklende samspil med børn, forældre og kollegaer. Deltagerne har indsigt i institutionens samfundsmæssige opgaver og lovgrundlag samt egne rettigheder og pligter. Økonomi Deltagelse er gratis for beskæftigede. Der indgår ikke forplejning. Der er mulighed for at søge løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse). Er du ledig, kan du deltage efter reglerne om 6 ugers selvvalg (1. ledighedsperiode) eller som en del af en jobplan godkendt af dit lokale jobcenter. Uddannelsen koster kr. Uddannelsessted SOSU Nord, Jellingvej 5, 9230 Svenstrup Tilmelding Hent en tilmeldingsblanket på eller ring til skolen på tlf.: Tilmeldingsblanketten sendes til SOSU Nord, Kursus- og UdviklingsCenter, Viren 15, 9310 Vodskov. Tidspunkt Undervisning Uddannelsens varighed april 2008 kl undervisningsdage Kursusnummer Kursusnummer: OBS! Tilmelding kan nås til og med d. 19. marts Skolen har oplyst, at kurset helt sikkert bliver gennemført. Tillæg gives efter gennemført kursus jf. gældende forhåndsaftale. 6

7 Løn til vikarer og fastansatte for helligdage Så nærmer tiden sig hvor der falder en lang række helligdage vi gentager derfor reglerne herunder. For de løse vikarer gælder følgende: Institutionen skal betale løn for helligdage, hvis der er arbejdet 6 arbejdsdage op til en helligdag(e). Arbejder vikaren i et fast skema, skal der betales løn svarende til de timer, vikaren skulle have arbejdet de pågældende dage. Hvis det ikke er efter et fast skema skal der betales løn for et gennemsnit af de sidste 6 arbejdsdage. For de månedslønnede og dem på supplerende dagpenge gælder følgende: For fastansatte på månedsløn gælder, at helligdagen(e) bliver aflønnet med det gennemsnitlige ugentlige timetal. Er man f.eks. ansat på 32 timer ugentligt, skal der noteres 6,4 time for hver helligdag på arbejdstidsopgørelsen. Får man supplerende dagpenge med frigørelsesattest, er man på fast månedsløn og får derfor løn for gennemsnitlig tid på helligdagene. Dette skal oplyses på dagpengekortet. Eks.: En ansat arbejder på 22 timer om ugen. Det svarer til et gennemsnit på 4,4 time om dagen, der skal skrives på arbejdstidsopgørelsen og på dagpengekortet. Lån et støjører Vi har i tidligere numrer af Fagligt Nyhedsbrev efterlyst vores støjører. Det er nu atter dukket op, og der er pt. ingen på venteliste. Sådan gør I. Ønsker I at låne øret skal I kontakte René Johansen på Det er gratis at låne øret i 4 uger, det eneste I selv betaler er returporto tilbage til FOA eller til en ny institution. Støjøret fungere på den måde, at det måler støj i rummet. Alt efter støjniveauet skifter lyset i øret fra grønt, der er acceptabelt over til gult og sidenhen rødt, der indikere et uacceptabelt støjniveau i rummet. NY forhåndsaftale batter nu på lønsedlen På de næste sider kan du se hvilke tillæg den nye forhåndsaftale for pædagogmedhjælpere indeholder. For en gennemsnits pædagogmedhjælper med 10 års erfaring betyder aftalen en lønstigning på ca. 1200,- pr. måned + eventuelle øvrige tillæg for PGU, kurser, funktioner og individuelle løn aftaler... 7

8 Forhåndsaftale pr gældende for Pædagogmedhjælpere - Mellem Frederikshavn kommune og FOA Frederikshavn Funktionsløn/beskrivelse Tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant/ arbejdsmiljørepræsentant Pædagogmedhjælpere, der er valgt som tillidsrepræsentant og/eller sikkerhedsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant tildeles et tillæg. Der kan kun ydes ét tillæg pr. medarbejder. Beløb/kroner/løntrin 31/ niveau 4000,- årligt (afkortes ikke i forhold til timetal) Konverteret ulempetillæg (gælder pr. 1/1-2008) Der er enighed om, at alle månedslønnede pædagogmedhjælpere (med undtagelse af Kløvermarken) tildeles et personligt funktionstillæg kaldet konverteret ulempetillæg på kr. 3200,- uafhængigt af beskæftigelsesgraden. 3200,- årligt (afkortes ikke i forhold til timetal) Se under bemærkninger, hvad det konverterede ulempetillæg dækker over. Praktikvejleder (gælder pr. 1/1-2008) Pædagogmedhjælpere, der varetager funktionen som praktikvejleder for PGU-elever tildeles et tillæg. Deles funktionen imellem to, deles tillægget forholdsmæssigt Kvalifikationsløn/beskrivelse Erfaringstillæg efter 6 år Pædagogmedhjælpere med 6 års erfaring 8000,- (afkortes ikke i forhold til timetal) Beløb/kroner/løntrin 2 løntrin Erfaringstillæg efter 8 år Pædagogmedhjælpere med 8 års erfaring Erfaringstillæg efter 10 år Pædagogmedhjælpere med 10 års erfaring 3 ugers EPOS / AMU grundlæggende kursus/uddannelse for pædagogmedhjælpere (i alt 3 uger) 3 ugers EPOS / AMU (i alt 3 uger udover grunduddannelse) 3 ugers EPOS / AMU kursus (i alt 6 uger udover grunduddannelse) 2 løntrin 2 løntrin 2000,- årligt 2000,- årligt 2000,- årligt 8

9 Øvrige tillæg/aftaler Beløb/kroner/løntrin Beklædning Den enkelte institution stiller efter individuel vurdering og i samråd med personalet passende beklædning til pædagogmedhjælpere i forbindelse med særligt smudsigt udendørs- og indendørsarbejde Timelønnet beskæftigelse For hver gang der oparbejdes 1924 timer, tildeles der et tillæg. Dagplejeerfaring Pædagogmedhjælpere der tidligere har arbejdet som dagplejer, kan medtage deres anciennitet/erfaring. 1 løntrin Aflønnes herefter jf. gældende overenskomst og forhåndsaftale for pædagogmedhjælpere Særlige bemærkninger til aftalen Hvor ikke andet er anført, sker afkortning af tillæg i forhold til timetallet. Har en pædagogmedhjælper PGU (Pædagogisk grunduddannelse) bortfalder tillæg for gennemført AMU/EPOS kursus. Der kan efterfølgende lokalt aftales, individuel løn for EPOS/AMU kurser. Kronebeløbene er angivet med dets værdi pr. 31/ For at finde værdien i nutidskroner skal beløbet ganges med den aktuelle reguleringssats. Den gældende reguleringssats er pt. 1, Det betyder at et beløb på kr skal ganges med og derfor er = kr. Alle beløb i denne aftale er pensionsgivende. Alle beløb og løntrin er gældende pr. 1. januar 2007, medmindre andet er anført ud for det enkelte tillæg. Aftalen er endelig aftalt ved forhandling den 6. december 2007 og efterfølgende underskrevet d. 10. januar Aftalen er udmøntet med lønnen i februar Konverteret ulempetillæg dækker over flg. tillæg: Tillæg for tjeneste mellem kl delt tjeneste Lørdagstillæg + Centralt aftalt kolonitillæg Såfremt pædagogmedhjælperne på en institution konstaterer, at tillægget ikke er dækkende, f.eks. på grund af øget mødevirksomhed, kan dette tillæg fraviges. Hvorefter der kan udbetales ulempetillæg jf. overenskomsten. Dette kræver dog forudgående aftale imellem Frederikshavn kommune og FOA Fag og Arbejde Løntjek Får du for alle dine kurser? Får du for alt din anciennitet også hvis du tidligere har været dagplejer? Vil du gerne have tjekket om du får de rigtige tillæg, er du velkommen til at sende kopi af din lønseddel til enten Hanne Fristrup eller Birgitte Martensen (se adresser bagerst i Nyhedsbrevet). Vi skal bruge kopi af BÅDE lønsedlen for januar og februar 2008, så vi kan sammenligne lønnen før/efter ændringerne. 9

10 Her finder du os FOA Frederikshavn Constantiavej Frederikshavn tlf Fax hjemmeside: Pædagogisk Sektor i afdelingen Sektorformand, René Johansen Åbningstider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Telefontid Tlf. og personlig henv Lukket Lukket Fællestillidsrepræsentanterne Daginstitutionsområdet Hanne Fristrup Fåretoften 8, Ravnshøj, 9900 Frederikshavn Telefon Skoleområdet/SFO Birgitte Martensen Banen 1, Agersted, 9330 Dronninglund Telefon:

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Fagligt Nyhedsbrev. Pædagogisk Assistentuddannelse er nu en realitet. Til pædagogmedhjælpere og andre interesserede!

Fagligt Nyhedsbrev. Pædagogisk Assistentuddannelse er nu en realitet. Til pædagogmedhjælpere og andre interesserede! Fagligt Nyhedsbrev Til pædagogmedhjælpere og andre interesserede! nyhedsbrev nr. 2 /august 2008 Læs bl.a. om: Pædagogisk Assistentuddannelse FOREDRAG og sektorgeneralforsamling Nye G-dags regler Lån et

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Marts Lockout. på SOSU skolerne. - hvad med FOAs elever under konflikten?

Marts Lockout. på SOSU skolerne. - hvad med FOAs elever under konflikten? Marts 2013 Lockout på SOSU skolerne - hvad med FOAs elever under konflikten? 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Elever i skoleperioder... 3 Elever i praktikperioder... 4 Elever, der skal til eksamen...

Læs mere

De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten. Beredskab 2013

De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten. Beredskab 2013 De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten Beredskab 2013 Program Varsling af lockout hvem og hvornår? Konfliktens virkninger for arbejdstilrettelæggelsen? Konfliktens virkninger for den ansatte?

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

NOTAT. om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje

NOTAT. om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje Notat, opdateret 29. april 2009 NOTAT om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje FOA Frederikshavn * Constantiavej 35 * 9900 Frederikshavn * Telefon: 46971170 frederikshavn@foa.dk * www.foa.dk/frederikshavn

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid a-kasse2001 Supplerende dagpenge Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge - når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Forhåndsaftale for dagplejere. indgået af. FOA Fag og Arbejde og Odsherred Kommune. gældende fra 1. april 2011

Forhåndsaftale for dagplejere. indgået af. FOA Fag og Arbejde og Odsherred Kommune. gældende fra 1. april 2011 HR og Personale Forhåndsaftale for dagplejere indgået af FOA Fag og Arbejde og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 Forhåndsaftale for dagplejere i Odsherred Kommune 1 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale

Læs mere

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner KOMMUNALT ANSATTE Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte sær - ydelser er forskellige

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

FOAS og LC s Vejledning om den lokale lønpulje iht. FOAS almene overenskomst Januar 2013

FOAS og LC s Vejledning om den lokale lønpulje iht. FOAS almene overenskomst Januar 2013 FOAS og LC s Vejledning om den lokale lønpulje iht. FOAS almene overenskomst Januar 2013 Beregning af puljen Puljen til lokal løn opgøres som: Årligt beløb (31.3.12-niveau) pr. årsværk Puljen opgøres altså

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter. Socialpædagogernes Landsforbund og FOA Nordfyns Kommunes forhndsaftaler indeholder bestemmelser omkring funktions- og kvalifikationsløn og Fag og Arbejde

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning fra den 1. januar 2009.

Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning fra den 1. januar 2009. Til: Sagsnr.: 008/07 Dato: 0-09-009 Sag: Sagsbehandler: Vejledning om seniordage Kjeld Bartels Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

Fælles forhåndsaftale for de selvejende daginstitutioner og selvejende fritidscentre i Aalborg kommune og BUPL Nordjylland

Fælles forhåndsaftale for de selvejende daginstitutioner og selvejende fritidscentre i Aalborg kommune og BUPL Nordjylland Fælles forhåndsaftale for de selvejende daginstitutioner og selvejende fritidscentre i Aalborg kommune og BUPL Nordjylland Aftalen er gældende fra den 1.04.2015 Pædagoger og souschefer/afdelingsledere,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

nord fyfls -(5- -r C mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse

nord fyfls -(5- -r C mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse hvor virkning nord fyfls mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse.1 Indledning og indhold: Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk

Læs mere

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation.

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation. hvor efter blive nordfyns Forhåndsaftale mellem Socialpædagernes Landsforbund Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Overenskomst for socialpædaper ved op dpgninstitutioner m.v.

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

LØNNINGER ved UiU 1. april Reguleringsprocenten på 1, fra 1. januar 2016 er stadig gældende.

LØNNINGER ved UiU 1. april Reguleringsprocenten på 1, fra 1. januar 2016 er stadig gældende. LØNNINGER ved UiU 1. april 2016 Reguleringsprocenten på 1,317798 fra 1. januar 2016 er stadig gældende. Du kan nedenfor læse om, hvad du skal have i løn. Lønnen for den enkelte vil være afhængig af hvilket

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F)

Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F) Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F) Marts 2017, version 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, formål og anvendelse af ufaglært til faglært puljen...

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid April 2013 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold.............................................................. Side Betingelserne for ret til supplerende

Læs mere

Dine muligheder supplerende dagpenge

Dine muligheder supplerende dagpenge Dine muligheder supplerende dagpenge Deltidsarbejde Hvad er supplerende dagpenge Du kan få supplerende dagpenge for dine ledige timer dvs. forskellen mellem timerne i din deltidsstilling og en normal fuldtidsstilling

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

FOA Overenskomst Marts Lockout. på skoleområdet. - hvad må FOAs medlemmer under konflikten?

FOA Overenskomst Marts Lockout. på skoleområdet. - hvad må FOAs medlemmer under konflikten? FOA Overenskomst Marts 2013 Lockout på skoleområdet - hvad må FOAs medlemmer under konflikten? INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvem er omfattet af lockout?... 3 Hvornår kan lockouten træde i kraft?...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER ved CSV pr. 1. januar 2017 Reguleringsprocenten er pr. 1. januar 2017 på 1,344646. Du kan nedenfor læse om, hvad du skal have i løn. Lønnen for den enkelte vil være afhængig af hvilket lønsystem,

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 22. januar 2008 HEB Sagsnr.: 716.30 Vedr.: OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm senest opdateret 9-6-09 1-1 INDHOLD: 1. Lønaftaler... 1-1 Generelle forhold.... 1-1 Funktionsløn... 1-1 F1. Teamkoordinator... 1-1 F2. Planlægning

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

Forhåndsaftale pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Forhåndsaftale pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Forhåndsaftale pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Odense Kommune PMF Fyn Side 1 af 8 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn... 3 2. Fremmedsprogede

Læs mere

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis Forhandlingsfællesskabet Sekretariatet 22. oktober 2014 HEB Sagsnr.: 3440.33 Vedr.: OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2016 Cirkulære af 30. november 2016 Modst. nr. 035-16 PKAT nr. 0231 J.nr. 2014-1513-0130 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt 60 år (2 seniordage)

Læs mere

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD Kontoretsåbningstider TELEFON NUMMER: 46 97 16 00 Bladudvalget: JonnaSlott,ansvarshavende ogjyttemelau Oplag: 3.500ex. Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

OK / OK for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt arbejdstid og koloni KL

OK / OK for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt arbejdstid og koloni KL Afdeling: PMF Fyn, 906 OK 13 61.01-60.11-63.11/1264 - OK for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt arbejdstid og koloni KL Krav til den enkelte overenskomst som afdelingen ønsker rejst. Løn

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

BLF-tema. Lønseddel. Læs din

BLF-tema. Lønseddel. Læs din Bornholms Lærerforening BLF-tema Læs din Lønseddel I denne folder kan du læse om, hvordan du læser din lønseddel. Bl.a. forklaringer på, hvad din løn består af, og hvad de enkelte punkter betyder. September

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER for talehørelærere 1. august 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april til 30. september 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere