Måling af Fyns styrkepositioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måling af Fyns styrkepositioner"

Transkript

1 Robotindustriens arbejdskraftsbehov og betydning for Fyn og hele Danmark Udarbejdet for Udvikling Fyn og Odense Robotics Måling af Fyns styrkepositioner 5/12/2015

2 Indhold Introduktion Sammenfatning af resultater Behovet for arbejdskraft frem til 2018 Den tilgængelige arbejdskraft Effekter ved at satse på arbejdskraftindsats målrettet robotområdet Forslag til arbejdskraftindsats: Robotics Academy Odense Slide 2

3 Introduktion Robotindustrien er i stærk udvikling med tocifrede vækstrater i disse år. Væksten har betydning i hele værdikæden fra underleverandører til brugere af robotter, i industrien såvel som i offentlig sektor. Udviklingen henter sin dynamik i det, der populært kaldes den fjerde industrialisering, som omhandler en gennemgribende digitalisering og automatisering med intelligente robotter, Big Data, Internet of Things, avancerede materialer, 3D-print, osv. på tværs af alle industrier og sektorer. Samtidig forventes verden, at gå ind i en periode med voksende ubalancer i forholdet mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Fremtiden bliver udfordrende, men den giver også nye muligheder for nye danske væksteventyr og en generel automatisering af dansk erhvervsliv, som vil have betydning for hele Danmarks BNP, produktivitet og arbejdsudbud. Robotindustrien i Danmark er i høj grad koncentreret omkring den fynske robotklynge med mere end 80 robotvirksomheder. Virksomhederne oplever en stærk vækst, som dog i stigende grad udfordres af manglen på kvalificeret arbejdskraft. Mere end 70 % af virksomhederne i robotklyngen angiver således, at de har problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft. De fynske virksomheder er vokset med 500 nye medarbejdere det seneste år og det forventes at 500 nye stillinger vil være ledige det kommende år, heraf ca. 350 højtuddannede. Lige nu står 200 stillinger ledige i robotklyngen. Udfordringen er imidlertid meget større end manglen på arbejdskraft hos de godt 80 robotvirksomheder i den fynske robotklynge. Med den gryende automatisering af danske virksomheder, er der behov for kvalificeret arbejdskraft i alle brancher og hos mange underleverandører og særligt hos små og mellemstore virksomheder. Præcist hvor stort arbejdskraftbehovet er, hvordan det fordeler sig, hvordan behovet udvikler sig og mulighederne og nytten ved at møde behovet, ved man dog alt for lidt om. Udvikling Fyn og Odense Robotics har på den baggrund bedt DAMVAD Analytics om, at beregne behovet for arbejdskraft frem til 2018, kortlægge det tilgængelige udbud af arbejdskraft og vurdere effekter ved at satse på en styrket arbejdskraftindsats målrettet robotområdet. En arbejdskraftindsats målrettet robotområdet skal medvirke til, at levere kvalificeret arbejdskraft til flere typer af virksomheder. Robotvirksomheder, underleverandører og slutkunder forventes, at efterspørge et meget bredt spekter af kompetencer fra både lavt-, mellem- og højtuddannet arbejdskraft, og heriblandt også udlændinge som vil have behov for uddannelse og/eller opkvalificering og videreuddannelse. I analysen har vi forsøgt på et overordnet niveau, at sammenligne det forventede arbejdskraftbehov med det forventede udbud af arbejdskraft, inkl. både nye kandidater og ledig arbejdskraft. Med modelberegninger viser vi et umiddelbart arbejdskraftbehov i robotindustrien og blandt underleverandører på ca medarbejdere, fordelt nogenlunde ligeligt på 1/3 med videregående uddannelse,1/3 faglærte og 1/3 ufaglærte. Det er et meget konservativ tal og indbefatter ikke arbejdskraftbehov hos brugerne af robotteknologi. Det kan holdes op mod et arbejdsmarked med meget lav ledighed for personer med tekniske kvalifikationer. Vi har samtidigt et udbud af relevante kandidater med videregående teknisk uddannelse, som ikke kommer til at stige væsentligt, hvor omkring 35 pct. erfaringsmæssigt finder ansættelse uden for Region Syddanmark, og hvor kun ca.10 pct. af de resterende kandidaterne erfaringsmæssigt søger mod robotområdet. Det sandsynliggør, at der kan opstå en væsentlig ubalance mellem udbud og efterspørgsel i fremtiden. I dialog med klyngen og uddannelsesinstitutionerne på området skønner vi at ubalancen kan være op til 1000 personer frem til 2018, men dette tal er behæftet med nogen usikkerhed på grund af huller i datamaterialet. På de følgende sider præsenteres analysens andre hovedresultater, som er frembragt gennem dels dokumentstudier, statistisk kortlægning af datakilder, input-output modelberegninger af arbejdskraftbehov frem til 2018, analyser af jobopslag og spørgeskema- og interviewundersøgelser. Analyseresultaterne er desuden i et første udkast blevet præsenteret og testet på en workshop for de relevante videninstitutioner på Fyn, som leverer kandidater ind til den fynske robotklynge. På den baggrund er resultaterne blevet udviklet og nuanceret, og det første skitseforslag til en arbejdskraftindsats i form af et Robotakademi i samarbejde med de fynske videninstitutioner og målrettet robotområdet, er blevet udviklet og skrevet ind denne rapport Slide 2

4 Fynsk satsning på robotområdet er god timing Fynske aktørers satsning på robotområdet og styrkelsen af robotog automatiseringskompetencer er udtryk for god timing. Det taler godt ind i både en national og international dagsorden på området. Regeringens seneste Redegørelse om vækst og konkurrenceevne har fokus på Danmarks udfordringer med lav produktivitet og arbejdskraftudbud. Det betones, at danske virksomhederne skal blive bedre til at udnytte de muligheder, der åbnes med digitalisering og ny teknologi herunder brugen af intelligente robotter. Redegørelsen slår fast, at vi i dag står over for den fjerde industrielle revolution, med digitalisering og automatisering. Under overskriften Industrialisering 4.0 vil regeringen igangsætte erhvervsrettede initiativer på de følgende områder: Digital vækst Produktion og automatisering IT-sikkerhed Forskning og uddannelse I vækstredegørelsen betones det at den fjerde industrielle revolution aktualiserer behovet for, at der uddannes dygtige faglærte i fremtiden, som kan være med til at sikre, at der igen i større skala kan produceres i Danmark. I regeringens vækstpolitiske analyse fra januar 2016 Stort automatiseringspotentiale hos små og mellemstore virksomheder fremgår det desuden at..øget automatisering og brug af flere robotter tillader virksomhederne at producere flere varer med færre fejl hurtigere og billigere. Det bidrager til en øget produktivitet og styrker konkurrenceevnen. Endelig har regeringen meldt ud at de vil dimensionere de videregående uddannelser således, at der bliver en bedre sammenhæng mellem studievalg og beskæftigelsesmuligheder. Regional videnspredning bliver også vigtigere i de nye udviklingskontrakter og i udviklingen af nye bevillingsprincipper for videninstitutionerne. De bliver i højere grad belønnet for deres evne til at levere viden og vækst til virksomhederne. Regeringen har i flere redegørelser og vækstplaner et stærkt fokus på robotområdet og automatisering samt behovet for kompetenceudvikling, øget arbejdskraftudbud og produktivitet. Regeringens erhvervs- og vækstpolitik skal skabe gode rammevilkår for erhvervslivet med fokus på, hvordan de globale udviklingstendenser påvirker erhvervslivet for at styrke produktivitet, konkurrenceevne og vækst i hele Danmark. Sigtelinjerne i regeringens erhvervs- og vækstpolitik er; Industrialisering 4.0; Generation vækst; og Ny global økonomi. Regeringen betoner i analysen Stort automatiseringspotentiale hos små og mellemstore virksomheder, at udviklingen inden for automatisering og avanceret produktionsteknologi åbner op for at fastholde og skabe produktion i Danmark. Med mange arbejdspladser knyttet til produktionsaktivitet på tværs af brancher vil en øget automatisering i Danmark samtidig kunne understøtte vækstmulighederne i hele Danmark. I strategien Vækst og udvikling i hele Danmark vil regeringen afsætte 40 mio. kr. til at lave partnerskaber med relevante erhvervsog brancheorganisationer, der skal igangsætte initiativer, som fremmer automatisering. Blandt andet er der fokus på bedre videnoverførsel og udnyttelse af lokale erhvervsmuligheder samt erhvervspartnerskab for avanceret produktion og designprogram for små og mellemstore virksomheder

5 Sammenfatning Robotindustrien forventes at vokse med 15 % pr. år flere områder som står stærkt på Fyn venter op til 50 % vækst pr. år Antal jobopslag fra virksomheder i robotklyngen er steget fra 100 jobopslag i 2009 til 350 jobopslag i Mere end 70 % af virksomhederne har problemer med at finde arbejdskraft Arbejdskraftbehovet i dag er (2.300 i robotklyngen hos underleverandører). Hertil kommer et behov for i industrien generelt, som vi ikke har kunne beregne indenfor rammerne af denne analyse. Behovet vurderes dog som stort. Behovet vil vokse med flere medarbejdere i Odense robotklyngen og flere hos underleverandørerne, hvis klyngen bare følger markedet frem til 2018 Indenfor det kommende år angiver robotvirksomhederne selv at de skal ansætte 500 nye medarbejdere, heraf 350 højtuddannede. Sammenligning af det forventede arbejdskraftbehov med det forventede udbud af arbejdskraft, inkl. både nye kandidater og ledig arbejdskraft, viser at der sandsynligvis er en ubalance. I dialog med klyngen og uddannelsesinstitutionerne på området skønner vi at ubalancen kan være op til 1000 personer frem til 2018 Vi vurderer samtidig at effekten af at løse arbejdskraftudfordringen er høj gennem hele værdikæden Slide 5

6 Mere end 70 pct. af virksomhederne har problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft og det er største væksthæmmer Problem med adgang til markeder Problem at finde partnerskaber Problem at kommercialisere produktudvikling Problem at finde kapital Problem at finde kvalificeret arbejdskraft Ja, meget stort problem Ja, lille problem Ved ikke % 20% 40% 60% 80% 100% Ja, stort problem Nej Særlige behov: Automationsingeniører Data- og maskiningeniører Mekanik, styring og software Industriteknikkere Programmører og udviklere (industri) Projektledere (ingeniører) Maskiningeniører Softwareingeniører PLC-programmører Salgsingeniører Teknikere, projektledere Kilde: A&B Analyse (2016) Slide 6

7 Virksomheder i robotklyngen som aktuelt har stået frem, og italesat deres udfordring med at finde kvalificeret arbejdskraft Slide 7

8 Indhold Introduktion Sammenfatning af resultater Behovet for arbejdskraft frem til 2018 Den tilgængelige arbejdskraft Effekter ved at satse på arbejdskraftindsats målrettet robotområdet Forslag til arbejdskraftindsats: Robotics Academy Odense Slide 8

9 Dokumentation af nuværende behov for arbejdskraft Robotklyngen beskæftiger selv årsværk og yderligere hos underleverandører. Dertil kommer yderligere årsværk som følge af den inducerede effekt det er effekten af, at medarbejdere i robotklyngen og hos underleverandørerne forbruger lønindkomst i butikker og andre virksomheder, som skal ansætte medarbejdere for at efterkomme efterspørgslen. En betydelig andel af robotklyngens underleverandører er placeret på Fyn. 1 Det må derfor formodes, at en betydelig del af årsværk hos underleverandørerne er placeret på Fyn. Tilsvarende gør sig gældende for de inducerede effekter. Forholdet mellem antallet af medarbejdere i robotklyngen og hos underleverandørerne er i modelberegningerne 1 til 0,6. Denne faktor er på niveau med tilsvarende beregninger udført for andre brancher og virksomheder. Der er imidlertid belæg for, at faktoren er undervurderet. Modellen beregner robotklyngens faktor baseret på virksomhedernes branchetilhørsforhold. Modellen justerer imidlertid ikke for, at robotklyngens virksomheder i vidt omfang anvender underleverandører til store dele af produktionen og formentlig i højere grad end andre virksomheder i samme brancher. Nedenstående tal er derfor udtryk for et konservativt skøn Robotklyngen i Odense Underleverandører Inducerede effekter Årsværk Robotklyngen 2 Underleverandører Inducerede effekter Lang videregående udd. (mangler tal) Kort og mellemlang vid. udd. (mangler tal) Faglærte (mangler tal) Ufaglærte (mangler tal) I alt Kilde: DAMVAD Analytics input-output-model pba. Danmarks Statistik. 1 Se Trine Wenckheim: Kortlægning af underleverandører til robot- og automationsvirksomheder på Fyn. 2 Fordeling på uddannelseskategori er baseret på modelkørsel og ikke faktiske tal fra de enkelte virksomheder Slide 9

10 Fremskrivning af behovet for arbejdskraft frem til 2018 International Federation of Robotics forventer global vækst på 15 pct. pr. år i Flere områder i Odense Robotics klyngen forventer fordobling i antal ansatte hvert år i de kommende år. Hvis klyngen følger tendensen, vil der i 2018 være 750 flere medarbejdere i klyngen og 450 flere hos underleverandørerne. Det er en konservativ vurdering baseret på generelt niveau. Dertil kommer 550 medarbejdere som følge af den inducerede effekt, se forrige planche. Modellen undervurderer formentlig behovet for LVU er og behovet hos underleverandører. Det er traditionelt svært af forudsige spredningen af ny teknologi. Hvis teknologien står ved et inflection point, og fremover bliver den nye standard inden for produktion, kan behovet vise sig at være betydeligt større end modellen viser. Behov for yderligere medarbejdere i 2018: men det kan pludseligt gå hurtigt Antal FTE Lang vid. uddannelse Kort og mellemlang vid. udd. Antal i klyngen Underleverandører Induceret effekt Faglærte Inflection point Ufaglærte I alt Kilde: DAMVAD Analytics input-output-model pba. Danmarks Statistik Slide 10

11 Odense robotklyngens jobopslag Virksomheder i Odense Robotics havde godt 350 jobopslag i Antallet er steget fra 100 opslag i Til sammenligning voksede klyngen med 500 medarbejdere fra 2015 til Mange heraf blev ansat ad andre kanaler, fx netværk. Det kan særligt være gældende for højtuddannede / ingeniører. Virksomhederne efterspørger i vidt omfang højtuddannede, herunder især ingeniører. Der er forholdsvist mange opslag efter projekt- og teamledere. Det er typisk højtuddannede, der søges til at besidde disse stillinger. Klyngen efterspørger dog også andre typer medarbejdere, herunder konstruktører, elektrikere og tekniske designere. Antal jobopslag fra robotklyngen Efterspurgte stillingsbetegnelser i Ingeniør* Projektleder Maskiningeniør Teamleder Konstruktør Afdelingsleder Elektriker Produktionsingeniør Teknisk designer Produktionsteknolog Kilde: DAMVAD Analytics jobopslagsanalyse. 1 Antallet af jobopslag undervurderer antallet af efterspurgte medarbejdere. Det skyldes, at en del opslag efterspørger to eller flere medarbejdere, samt en del medarbejdere ansættes ad andre kanaler, fx netværk. * Ingeniør inkluderer alle jobopslag, hvor ordet ingeniør indgår, herunder også maskiningeniør, produktionsingeniør osv. Der var 0 opslag efter diplomingeniører i Slide 11

12 Kompetencebehov Software i en industriel kontekst fylder meget for robot- og automation To ud af tre opslag efterspurgte specifikke industrielle software- og programmeringskompetencer Generelt efterspørges meget specifikke kompetencer, fx PLC, C og CAD osv. Tværfaglige kompetencer er i høj kurs Efterspurgte kompetencer i 2015 Efterspurgte kompetencer i 2015 top-20 N=158 Tværfaglige 27% Primært industriel/ automationsrettet Produktion og teknik 9% Industriel software og programmering 64% Programmering, PLC El, automatik PLC, software C Projektledelse Robotics Programmering, HMI UP Revision CAD Programmering, Servosystemer Programmering, 3D Programmering, 2D Maskinmester C++ Teknisk indsigt JavaScript Databehandling, produktion MES Java Industriel software/programmering Produktion/teknik Tværfaglig/øvrig Kilde: DAMVAD Analytics jobopslagsanalyse Slide 12

13 Specifikke kompetencer i jobopslag Der er en tendens til stigende antal af jobopslag fra robotklyngen, hvor der efterspørges kompetencer inden for industriel software og programmering Omtrent 8 pct. af samtlige jobopslag i 2015 med industriel software og programmering kom fra virksomheder i Odense Robotics. Det tyder på, at klyngen opsuger en stor andel af de medarbejdere, som har disse kompetencer Antal opslag fra robotklyngen med industriel software og programmering Klyngens andel af samtlige opslag på Fyn med industriel software og programmering % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Slide 13

14 Udbuddet af kvalificeret arbejdskraft er utilstrækkeligt på Fyn har en lang videregående uddannelse, heraf har personer en teknisk LVU. Antallet af personer med lang teknisk videregående uddannelse på Fyn forventes at stige. 450 er ved at gennemføre en uddannelse, mens 160 vil blive pensioneret inden for 10 år. Spørgsmålet er, om det er nok, og hvor mange heraf der er særligt relevante for robotklyngen. Befolkningen på Fyn opdelt efter alder og uddannelsesniveau Efterspurgte kompetencer i 2015 top Faglært KMVU LVU Pensioneres inden for 10 år Naturvidenskab, LVU Stud. Naturvidenskab, LVU Teknisk videnskab, LVU Stud. Teknisk videnskab, LVU Pensioneres inden for 10 år Kilde: Danmarks Statistik Slide 14

15 Dimittender fra udvalgte uddannelser Robotteknologiingeniører, software engineers, automationsteknologoer, datateknikere og automatteknikere forventes i høj grad at finde beskæftigelse i automationsbranchen. Det er i alt godt 350 medarbejdere frem til Dimittender fra andre relevante uddannelser, herunder datamatikere og it-teknologer, finder i mindre grad beskæftigelse i automationsbranchen. Det er ingen samlet vurdering, hvor mange der søger mod automationsbranchen Generelt finder 57% af kandidaterne fra SDU deres første job i Syddanmark. For kandidater på de tekniske områder er det 65 %, der får deres første job i Syddanmark. Det vurderes som en høj andel. Kilder: Odense Robotics Rundspørge hos uddannelsesinstitutioner SDU Dimittendundersøgelse 2013 Syddansk Universitet Erhvervsakademiet Lillebælt Syddansk Erhvervsskole (Rundspørge, maj 2016) Antal forventede dimittender i alt fra Civilingeniør robotteknologi 79 Civilingeniør software engineer 111 Civilingeniør i Operations Management 60 Diplomingeniør i Informations og kommunikationsteknologi Diplomingeniør i Maskinteknik 90 Diplomingeniør i Produktion 90 Diplomingeniør i Elektronik og Datateknik 50 Automationsteknolog 75 Elinstallatør 60 Multimediedesigner 720 Datamatiker 160 It-teknolog 120 Professionsbachelor i softwareudvikling 40 Datatekniker med spec. i programmering 28 Datatekniker med spec. i progr. M. EUX Slide 15 Automattekniker 53 60

16 Introduktion Sammenfatning af resultater Behovet for arbejdskraft frem til 2018 Den tilgængelige arbejdskraft Effekter ved at satse på arbejdskraftindsats målrettet robotområdet Forslag til arbejdskraftindsats: Robotics Academy Odense Slide 16

17 Kan ledige udfylde robotklyngens behov? Der er få ledige med en lang videregående uddannelse i en teknisk retning. Men der er et potentiale i ufaglærte og faglærte ledige, som via et uddannelsesforløb kan hjælpes ind i robotklyngen. Ca arbejdsmarkedsparate ledige på Fyn mellem år (2014) heraf ~500 med teknisk uddannelse 600 heraf ~60 med teknisk uddannelse heraf ~300 med teknisk uddannelse Kilde: Danmarks Statistik (RAS) Slide 17

18 Hvordan er balancen mellem arbejdskraftbehov og udbud? BEHOV To undersøgelser viser: 1) Modelberegning 750 årsværk i 2018, heraf 100 med LVU og 150 med KMVU. Dertil 450 hos underleverandører, heraf 50 LVU og 100 KMVU. I alt 1.200, heraf 400 med videregående uddannelse 2) Spørgeskemaundersøgelse 500 inden for et år, heraf 350 med LVU UDBUD Ledige: Næsten ingen ledige med teknisk LVU. Større potentiale på sigt blandt KMVU og faglærte. Nyuddannede: 450 med teknisk LVU inden for fem år. Frem mod 2019 forventes 350 dimittender fra en række særlige uddannelser i høj grad at finde beskæftigelse i automationsbranchen. Konservativt skøn*: Der mangler omtrent medarbejdere i Alternativt skøn**: Der mangler 250 med LVU om ét år. *Forudsætning: Klyngen fortsætter med at vokse i 2019, således at det samlede behov i 2019 er Det er en begrænset vækst i forhold til udsigterne for Derudover forudsættes det, at samtlige 350 dimittender fra de særligt relevant uddannelser finder beskæftigelse i automationsbranchen på Fyn. **Forudsætning: Der er behov for 350 med lang videregående uddannelse om et år, og samtlige dimittender (omtrent 90) fra tekniske lange videregående uddannelser ender i automationsbranchen Slide 18

19 Introduktion Sammenfatning af resultater Behovet for arbejdskraft frem til 2018 Den tilgængelige arbejdskraft Effekter ved at satse på arbejdskraftindsats målrettet robotområdet Forslag til arbejdskraftindsats: Robotics Academy Odense Slide 19

20 Hvad er effekten for vækst og beskæftigelse Indtil nu har vi fokuseret på: Robotklyngen Underleverandører Men hvad er effekten af en robotklynge for resten af økonomien? Arbejdsmarkedet Produktivitet og BNP Slide 20

21 Robotter og beskæftigelse Robotter vil sandsynligvis erstatte en del jobs, jf. fx Frey & Osborne. World Economic Forum antager at de 15 største økonomier taber 5 mio. jobs frem mod Beskæftigelsen er faldet i fremstillingsindustrien i en årrække. MEN: Graetz & Michaels finder i analyse af 17 lande ingen klar sammenhæng mellem brugen af robotter og samlet beskæftigelsesudvikling DEU installerede mange flere robotter end USA fra 1993 til 2007, men beskæftigelsen inden for fremstilling faldt kun 19 pct. i DEU fra 1996 til 2012 mod 33 pct. i USA. C. B. Frey & M. A. Osborne (2013): The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?, Sept, 17, George Graetz & Guy Michaels (2015), Robots at Work, CEP Discussion Paper se også Mark Muro & Scott Andes, Harvard Business Review, Robots Seem to Be Improving Productivity, Not Costing Jobs Slide 21

22 Robotter, automation og insourcing Robotter og automation øger danske virksomheders effektivitet. Den øgede effektivitet gør det mere fordelagtigt at fastholde og udvide produktion i Danmark. Spørgeundersøgelser viser, at en del virksomheder trækker produktion tilbage til Danmark, bl.a. som følge af robotter og automation. Andre væsentlig årsager som kvalitet og lead-time underbygges også af automatisering. Er automatisering med til at fastholde produktion i DK? Vigtigste bevæggrunde til insourcing Jan Stentoft Arlbjørn m.fl. (2013), Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion, Kraks Fond og Syddansk Universitet Slide 22

23 Robotter, automation og produktivitet/bnp Robotter har allerede givet et betydeligt bidrag til produktivitetsvækst. Til sammenligning var den årlige vækst fra 1995 til 2011 på 0,85 pct. Hvis potentialet for robotter og automatisering i industrien indfries, vil BNP stige med mia. kr. årligt. Robotters bidrag indtil nu: Robotters bidrag til produktivitet Skønnet potentiale The Boston Consulting Group CEBR (CBS) IDA s industripanel pct. for industrien 15 pct. for industrien 18 pct. Industriens BVT i 2015: Produktivitetspotentiale: BVT-gevinst, hvis realiseret: BVT-gevinst, hvis +30 pct.: 253 mia. kr. 10 pct. 25 mia. kr. 75 mia. kr.

24 Introduktion Sammenfatning af resultater Behovet for arbejdskraft frem til 2018 Den tilgængelige arbejdskraft Effekter ved at satse på arbejdskraftindsats målrettet robotområdet Forslag til arbejdskraftindsats: Robotics Academy Odense Slide 24

25 Skitseforslag til Robotics Academy Odense Unik platform Agil organisation Virksomhedsnært Hele værdikæden Alle uddannelser Anerkendte uddannelser Tilpassede kurser Et fælles brand Erhvervsliv, kommune og videninstitutioner bakker op Klare effektmål Slide 25

26 Ønsker til uddannelse og kompetenceindsats Etablere praktikpladser Flere Erhvervs-Ph.d.er Etablere Robot-master (2-årig) Udvikle kortere opgraderingskurser i robotteknologi Fast-track akademi/omskoling, hvor relaterede profiler kan tunes ind på robotindustrien (lovet job i enden af uddannelsen) Sidemandsoplæring og mentorordninger Rotationsordninger Robotkuvøse, hvor man kan komme ind ét sted og så undervejs blive visiteret videre til den uddannelse der passer en Mulighed for at få merit for uddannelse på tværs af det lokale uddannelsesmiljø (sammenhæng mellem uddannelserne) Indarbejdelse af robotfag i folkeskolerne på Fyn Øget kapacitet i antallet af færdiguddannede ingeniører fra SDU Inddrage virksomheder i uddannelserne (træning i egne teknologier) Slide 26

27 Ønsker til branding og tiltrækningsindsats Branding af jobmulighederne målrettet studerende på tilstødende uddannelser Branding af jobmulighederne målrettet kommende studerende og internationale studerende Branding målrettet ansatte i andre brancher/områder af Danmark (lokke med fleksible arbejdsforhold. Høj medarbejdertilfredshed som et salgsparameter. Synliggørelse af ledige stillinger i Odense og af hvor mange virksomheder, man kan få job i (jobmobilitet lokalt) Markedsføring af hvor meget man kan øge sin personlige markedsværdi i robotindustrien Markedsføre Odense som Robot valley Bevidst markedsføring af de unikke, lokale styrker (hvor står Odense stærkt internationalt på robotscenen) Markedsføre med tænketank for kunstig intelligens Oplysning i folkeskolen om jobmulighederne i robotindustrien Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft og udenlandske studerende Tiltrækning af nye virksomheder til klyngen Dele ressourcer mellem virksomheder Slide 27

28 Hvordan kan et Robotakademis værdi vurderes? Først og fremmest er det vigtigt at have en klar forståelse for, hvilke forandringer et robotakademi og hvordan disse forandringer fremkommer skridt for skridt. Uden denne forståelse er der stor risiko for at sammenblande effekter og måle på forkerte faktorer. Forandringsteori er et stærkt værktøj til at tydeliggøre sammenhænge og sandsynliggøre kausale effekter. Værktøjet anvendes ofte til at fastsætte indikatorer, KPI osv. Fx anvender Erhvervsstyrelsen det til at evaluere indsatser (i lighed med andre ministerier). Forandringsteorien synliggør (implicitte) teorier og hypoteser, om hvorfor de valgte aktiviteter er velegnet til at opnå de ø nskede mål. Eksempel på forandringsteori (simplificeret): Modellen kan besvare: INPUT AKTIVITETER OUTPUT OUTCOME Etablering af robotakademi Undervisning af personer Personer uddannet inden for robotudvikling og -produktion Større udbud af medarbejdere med rette kompetence Velfungerende robotklynge med styrket udvikling og produktion af bedre robotter, herunder velbetalte jobs, BNP- og produktivitetsvækst, eksport mv. I sidste ende vil andre danske virksomheder også opleve styrket vækst som følge af mere effektiv produktionsteknologi. Hvilke effekter vil et robotakademi på Fyn have for robotklyngen, slutbrugere, arbejdsmarkedet osv.? Hvilke KPI er er relevante at måle på? Hvilke effekter kan ikke (alene) tilskrives et robotakademi? Hvilke forudsætninger er centrale for at opnå de positive forventninger? (fx sammenhæng mellem etablering af undervisning og flere uddannede inden for robotteknologi) Hvilke konkrete aktiviteter, output og outcome (eller impact) kan der forventes som følge af fx etablering af et robotakademi? 5/24/2016 Slide 28

29 Bilag: Arbejdsmarkedsparate ledige opdelt efter uddannelsesniveau Hele landet Region Syddanmark Fyn Odense Ledige i alt Heraf tekniske Ufaglærte Faglærte Heraf tekniske Kort og mellemlang videregående uddannelse Heraf tekniske Lang videregående uddannelse Heraf tekniske Ufaglærte Faglærte KMVU LVU Odense Fyn Region Syddanmark Hele landet % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kilde: Danmarks Statistik (RAS) Slide 29

30 DAMVAD Analytics A/S Havnegade 39 DK-1058 København K T: maj 2016

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne Office 90 erne Office 00 erne ERP Database MES HMI PLC HMI/Scada PLC Scada PLC Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne 90 erne 00 erne

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

DAU s netværksdag om uddannelse Hvad er maskinmesteruddannelsens styrker? Torsdag den 27. oktober 2016 Uddannelseschef Lene Daugaard

DAU s netværksdag om uddannelse Hvad er maskinmesteruddannelsens styrker? Torsdag den 27. oktober 2016 Uddannelseschef Lene Daugaard DAU s netværksdag om uddannelse Hvad er maskinmesteruddannelsens styrker? Torsdag den 27. oktober 2016 Uddannelseschef Lene Daugaard Agenda Maskinmesterskolen København (MSK) Maskinmesteruddannelsen og

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Digitale kompetencebehov på Fyn Udarbejdet for Odense Kommune og Technology Denmark. August 2017

Digitale kompetencebehov på Fyn Udarbejdet for Odense Kommune og Technology Denmark. August 2017 Digitale kompetencebehov på Fyn Udarbejdet for Odense Kommune og Technology Denmark August 2017 Definition af digitale kompetencer Digitale kompetencer er viden om og forståelse for relevante digitale

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Kortlægning af Industri 4.0 i Region Syddanmark Resultater og anbefalinger i korte træk

Kortlægning af Industri 4.0 i Region Syddanmark Resultater og anbefalinger i korte træk Område: Regional Udvikling Afdeling: Vækstforum og Erhvervsudvikling Journal nr.: 16/40716 Dato: 29. januar 2017 Udarbejdet af: Björn Snorri Gudmundsson Bøg E-mail: bsgb@rsyd.dk Telefon: 29201752 Notat

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Tendenser i krydsfeltet mellem uddannelse og arbejdsmarked

Tendenser i krydsfeltet mellem uddannelse og arbejdsmarked Tendenser i krydsfeltet mellem uddannelse og arbejdsmarked Oplæg på Region Sjællands afslutningskonference om Kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder i Region Sjælland 11. oktober 2017 Jannik

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Netværksdag for automationsuddannelser Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere

Netværksdag for automationsuddannelser Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere Netværksdag for automationsuddannelser 27-10-2016 Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere 1 Velkomst: Mangel på teknisk arbejdskraft er en udfordring Ved Global

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Bilag 1 Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Disruptionrådets sekretariat November 2017 McKinsey & Company har udarbejdet en

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Syddanmark som Science Region

Syddanmark som Science Region Syddanmark som Science Region Hvorfor og hvordan arbejder en Science Region? Eksempler på samarbejde mellem vækst og uddannelse 1 v/ Afdelingschef Thomas Dyhr Vestergaard Nationalt koordinatormøde den

Læs mere

Automatisering på arbejdsmarkedet. En befolkningsundersøgelse

Automatisering på arbejdsmarkedet. En befolkningsundersøgelse Automatisering på arbejdsmarkedet En befolkningsundersøgelse Januar 2016 Automatisering på arbejdsmarkedet Indledning Hele vejen gennem industrialiseringen har indførelse af teknologi betydet, at arbejdsopgaver,

Læs mere

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet Den fremadrettede udvikling i arbejdsudbud/beskæftigelse udstikker sammen med produktivitetsudviklingen, rammerne for den økonomiske vækst og velstand.

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

DIN FREMTID ER VORES FREMTID. Uddannelsespolitik for Odense

DIN FREMTID ER VORES FREMTID. Uddannelsespolitik for Odense DIN FREMTID ER VORES FREMTID Uddannelsespolitik for Odense INDHOLD Forord... 3 Vision og mål... 4 Mål: Uddannelse til livet... 6 Mål: Uddannelse til job... 8 Mål: Uddannelse til muligheder...12 Mål: Uddannelse

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Thomas Bustrup, Direktør, DI

Thomas Bustrup, Direktør, DI Thomas Bustrup, Direktør, DI Agenda 1. 2. Det danske 3. Kamp om talenterne 4. Tendenser 5. Hvordan imødekommer vi udviklingen? 6. Hjælp til international rekruttering og mobilitet 2 Talent, not capital,

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING OG DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION MAJ 2017

MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING OG DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION MAJ 2017 MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER Derfor kombinerer altid faglig indsigt i kundernes verden med skarpe kommunikationskompetencer. Det kalder vi dobbeltkompetencer. EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING

Læs mere

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) md@ae.dk Temperaturen på arbejdsmarkedet i Norden Unges uddannelsesniveau

Læs mere

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv Steffen Lund, Direktør EUC Jens Folman, Arbejdsmarkedschef Jobcenter Kalundborg Side 1 Beskæftigelsesudviklingen Medico/sundhed 2010-2014 Side 2 Kalundborg

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Arbejdskraft udfordringer og muligheder?

Arbejdskraft udfordringer og muligheder? Kim Graugaard Arbejdskraft udfordringer og Kim Graugaard, viceadm. direktør Erhvervstræf, DI Lolland-Falster Beskæftigelsen på vej op for hele landet men endnu ikke på Sydsjælland og LF Udvikling i samlet

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

FOR FÅ SMÅ- OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER I INDUSTRIEN SATSER PÅ NY TEKNOLOGI

FOR FÅ SMÅ- OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER I INDUSTRIEN SATSER PÅ NY TEKNOLOGI FOR FÅ SMÅ- OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER I INDUSTRIEN SATSER PÅ NY TEKNOLOGI ØKONOMISK ANALYSE For få små- og mellemstore virksomheder i industrien satser på ny teknologi Ny teknologi vil revolutionere

Læs mere

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere Charlotte Kjeldsen Krarup, ckj@ebst.dk Kontorchef 1 Hvad er FORA? FORA er Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse Vi

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Diskussionsoplæg: Teknologipagt

Diskussionsoplæg: Teknologipagt Diskussionsoplæg: Teknologipagt Disruptionrådets sekretariat Oktober 2017 Diskussionsoplægget beskriver baggrunden for og regeringens overvejelser om en Teknologipagt. Regeringen vil inddrage Disruptionrådets

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Videregående uddannelser 6

Videregående uddannelser 6 En høj kvalitet i uddannelsessystemet og et højt uddannelsesniveau bidrager til at øge arbejdsstyrkens kvalifikationer og produktivitet. En veluddannet arbejdsstyrke er således en forudsætning for fremadrettet

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere. i Hovedstadsområdet. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA

Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere. i Hovedstadsområdet. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA Januar 2017 Efterspørgslen efter IT-sikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet 2017 Højbjerre

Læs mere

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Fremtidens arbejdskraftsbehov Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) Udvikling i arbejdsstyrken frem til 2025 Færre faglærte og flere med længere

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere