Renditions CIAflyvninger og tortur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renditions CIAflyvninger og tortur."

Transkript

1 Renditions CIAflyvninger og tortur. USA var flere år før angrebet på World Trade Center i 2001 involveret i kampen mod yderliggående islamisk terrorisme. Et af USA s våben var kidnapninger, tortur og forsvindinger. Renditions Under CIA s ledelse blev der opbygget et system af hemmelige fængsler rundt om i verden, deriblandt Europa. Kidnappede personer blev fragtet rundt via hemmeligholdte CIA-flyvninger. Nogle af fangerne blev udleveret til regeringer, der anvendte tortur og lod folk forsvinde ved hemmelige henrettelser. Disse specialoverleveringer går under betegnelsen renditions. Den samlede betegnelse for CIA programmet er rendition, detention and interrogation (overførsel, fængsling og afhøring). Flere landes luftrum blev i perioder krænket, og nogle af deres borgere bortført. Flere regeringer og Europa Parlamentet har iværksat undersøgelser af hændelserne. Danmarks eventuelle deltagelse I Danmark var der et krav fra Enhedslisten om undersøgelse af Danmarks eventuelle. deltagelse eller viden om disse Renditions. I 2006 forespurgte Rune Lund fra 9 Enhedslistens folketingsgruppe Udenrigsminister Per Stig Møller om følgende: Vil udenrigsministeren redegøre for regeringens holdning til de hovedanbefalinger, der fremgår af menneskerettighedsorganisationen Amnesty International`s rapport. De følgende ni spørgsmål var fremkommet på baggrund af afsløringer i Washington Post og Human Rights Watch i 2005 om CIAs hemmelige fangetransporter, satte gang i den offentlige debat. Hovedanbefalingerne, som udenrigsministeren blev bedt om at forholde sig til, var: 1. Utvetydigt offentligt at erklære, at renditions og rendition-flyvninger ikke er tilladt i Danmark og at indføre effektive forholdsregler mod det. 2. Ved mistanke om indblanding i en rendition-sag skal den danske regering iværksætte en uafhængig undersøgelse - med adgang til at undersøge statslige agenters og politiets involvering. Resultaterne af undersøgelsen skal offentliggøres. 3. Den danske regering skal sikre, at ingen er hemmeligt eller på anden måde vilkårligt tilbageholdt i Danmark, og den skal sikre uafhængig adgang til tilbageholdte. 4. Den danske regering skal samarbejde fuldstændigt med internationale og regionale undersøgere af renditions, herunder give adgang til relevant information og relevante personer. Desuden skal regeringen tage skridt til at sikre, at USA leverer fuldstændig og sandfærdig information om CIAflyvningerne i Europarådets medlemslande. 5. Den danske regering skal sikre ansvarlige sikkerhedstjenester, hvor gensidig assistance er forbudt, hvis der risiko for, at det kan føre til ulovlig tilbageholdelse, tortur, forsvinding, uretfærdige retssager eller eksekvering af dødsdom. 6. Danmark skal ubetinget håndhæve forbuddet mod tvungen tilbagevenden eller udlevering til lande eller steder, hvor der er grund til at tro, at vedkommende risikerer alvorlige krænkelser, som nævnt under pkt. 4, herunder forbud mod»diplomatiske garantier«og lignende bilaterale arrangementer, når der er disse risici. 7. Danmark skal retsforfølge mistænkte, der har været involveret i, har hjulpet til eller har understøttet sådanne handlinger. 8. Den danske regering skal tilvejebringe oplysninger om, hvor og hvad der er sket med alle ofre for hemmelige tilbageholdelser og renditions og informere familierne. 9. Danmark skal være med til at sikre, at alle ofre får hurtig og passende erstatning fra de ansvarlige stater.

2 Demos Nyhedsbrev skrev i 2006 om de hemmelige transporter og torturpraksis. Vi gennemgik, hvordan CIA og amerikanske regeringsmedlemmers udmeldinger til offentligheden var præget af forsøg på at reducere torturmetoder som waterbording til professionel forhørsteknik og innovative forhørsmetoder. Og vi gennemgik, hvordan bortførte fanger forsvandt enten gemt af vejen på Guantanamo eller slet og ret henrettet i hemmelige CIAfængsler rundt omkring i verden. Blandt de forsvundne var dansk-egypteren Abu Thalal og imamen Abu Omar fra Italien. Demos Nyhedsbrev fra 2006 sammenfattede et billede af, hvilke metoder USA brugte i kampen mod terror, men det efterlod også en række ubesvarede spørgsmål, der forblev ubesvarede, fordi der ikke fra officielt hold i Danmark blev givet nogen indrømmelser. Nedenfor meget slående illustreret ved det svar Rune Lund fik 5 dage efter. FOLKETINGET Den 19. juni 2006 Spørgsmål nr. S 5638 SPØRGSMÅL til skriftlig besvarelse Til udenrigsministeren den 19. juni afs: Rune Lund (EL): Vil udenrigsministeren redegøre for regeringens holdning til de hoved-anbefalinger, der fremgår af menneskerettighedsorganisationen Amnesty Internationals rapport Partners in crime: Europe's role in US renditions, udgivet 14. juni 2006? (Spm.nr. S 5638). Svar: Efter regeringens opfattelse er de nødvendige kontrol- og retsforfølgningsmekanismer allerede til stede i Danmark på de områder, som nævnes i Amnesty Internationals rapport. Benægtelsen fra Fogh Rasmussen-regeringen og dens støtteparti stod på i en årrække. Der var som sædvanligt ikke noget at komme efter. Og i oktober 2007 blev det endelig bekræftet af tidligere CIA-folk, at dansk- 10 ægypteren Abu Talal var blevet bortført i 1995 fra Kroatien af CIA og udleveret til Egypten. Her forsvandt han, formodentlig henrettet for sin andel af mordet på præsident Anwar Sadat i Abu Talal var, ifølge tidligere chef i CIA Michael Scheurer, den første fange i fangeprogrammet. Scheurer var med til at udvikle fangeprogammet i 1995 under præsident Clinton. Abu Talal havde fået politisk asyl i Danmark, og Danmark havde afvist forlangender om udlevering til Egypten. Både USA og Egypten anså Talal som en farlig terrorist. Scheurer og andre tidligere chefer i den amerikanske centraladministration udtalte, at de ikke kunne forestille sig, at PET ikke var blevet orienteret om tilfangetagelsen af Abu Talal. Ifølge dem skulle danske myndigheder have kendt til det hemmelige fangeprogram siden Samme afvisning af, at Danmark ikke var informeret og at Danmark ikke kunne påkalde sig uvidenhed fremkom allerede i marts 2007 hvor daværende øverste chef for CIA Michael Hayden talte til EU-landenes ambassadører i Washington. Han sagde, at Danmark og andre europæiske efterretningstjenester de sidste 5 år havde arbejdet tæt sammen med CIA om at afhøre fangerne. Her havde han oplyst, at CIA havde givet tusindvis af rå efterretningsrapporter fra CIA-tilbageholdte til efterretningstjenesterne i EU-landene, og at CIA havde skaffet hundredevis af svar på de spørgsmål, efterretningstjenesterne i EU havde stillet til de tilbageholdte. (Pol ). Offentliggørelsen heraf i slutningen af oktober 2007 førte til fornyede krav om en dansk undersøgelse af CIA-flyvningerne og fangeprogrammerne. PET ønskede ikke at forklare sig. Og udenrigsminister Per Stig Møller, der i september 2007 havde underskrevet konventionen til beskyttelse mod tvungne forsvindinger, understregede, at han ikke var blevet forelagt oplysninger om, at der skulle være foregået ulovligheder på dansk territorium.

3 Allerede i 2005 havde Europarådet og Europaparlamentet besluttet, at der skulle nedsættes særlige undersøgelsesudvalg til at afdækkede CIAs hemmelige bortførelser. Undersøgelserne var, som det fremgår, færdige i 2007 og fandt det bevist: at CIA, uden retskendelse, havde bortført personer på europæisk grund, og sendt dem til hemmelige fængsler, hvor de blev udsat for tortur. Allerede i 2006 havde Canada givet en erstatning på 10,5 millioner til en canadisk statsborger, Maher Arara. Arara var blevet stoppet af CIA under en mellemlanding i New York, og transporteret til afhøring og tortur i Jordan og Syrien. 374 dage skulle der gå, før han blev løsladt og kunne vende hjem til sin familie i Canada. På trods af den - på daværende tidspunkt allerede omfattende - dokumentation af CIA s overtrædelse af international og national ret, fastholdt den danske regering sit standpunkt. CIA s danske forbindelse - dokumentation eller indicier. I begyndelsen af 2008 begyndte skandalen for alvor at rulle. 30. januar 2008 viste DR udsendelsen CIA s danske forbindelse, der kunne dokumentere, at USA havde benyttet dansk luftrum i deres fangetransportprogram. Ud af de 35 flynumre, der i Europaparlamentet og Europarådets undersøgelser var mistænkt for at være en del af CIA s hemmelige fangeprogram, var en tredjedel af flyene landet på Grønland. Det var tilsyneladende private selskaber som Premier Executive Transport og Steven Express Leasing, der fløj, men som det blev dokumenteret i den omtalte video, var det i virkeligheden dæknavne for CIA fly. Ruter for flyvninger gik til/fra USA med optankninger på Grønland og videre til/fra Egypten, Jordan, Rumænien, Uzbekistan, Azerbaidjan og Afghanistan. Lande, der i Europarådet og Europakommisionens undersøgelse, var centrale for afhøringer, tortur og drab. 11 Flyvninger til/fra USA gik fra den lille lufthavn Johnston County Airport, ligesom der var landninger i Camp Peary, en CIA træningsbase, som kun CIA fly har adgang til. På trods af at dokumentationen kun kunne sandsynliggøre, men ikke bevise, at der var fanger med på flyene, så kan det konkluderes, at dansk luftrum var blevet krænket. Afkørsel til Camp Peary Allerede samme aften, som dokumentaren blev bragt, var Per Stig Møller i TV-avisen, hvor han udtalte: 'Nu ligger der nogle indicier, som jeg ikke har set før. I viser med indicier, at amerikanerne har brugt privatfly som statsfly. Det er klart, at det er uacceptabelt, og det må vi tale med amerikanerne om. Hverken det grønlandske eller danske luftrum må anvendes i strid med konventionerne'. Per Stig Møllers reference til forskellen på privatfly og statsfly skal ses i forhold til anmeldelsesprocedurer ved flyvninger. Privatfly skal ikke anmelde last til lufthavnsmyndighederne, hvor statsfly er forpligtet til at anmelde last. Om statsfly lander eller blot overflyver et lands luftrum er i juridisk forstand det samme. En nation har suverænitet over sit luftrum.

4 TV filmen gav endelig anledning til overvejelser om en dansk undersøgelse. Dokumentationen af anvendelsen af Grønlands luftrum, hvor Narsasuaq ofte blev benyttet til amerikanske landinger betød, at Hjemmestyret skulle høres, da det henhører under udenrigspolitiske spørgsmål. Og da Grønland er en del af det danske rigsfællesskab, falder endelige beslutninger omkring disse spørgsmål ind under udenrigsministeriet. Så sagen lå igen på udenrigsministerens bord. Regeringen besluttede herefter at nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe, men regeringen og Dansk Folkeparti afviste at lave en uvildig undersøgelse af anklagerne mod CIA. Arbejdsgruppen som bestod af 48 embedsmænd, fremlagde en rapport, der bl.a. konkluderede, at den hverken var i stand til at be- eller afkræfte, at renditions ekstraordinære overflyvninger- havde befundet sig i dansk (eller grønlandsk eller færøsk) luftrum. Den hurtigt arbejdende gruppe fandt bemærkelsesværdigt nok, ikke beviser på CIA's fangefly. Men af redegørelsen fremgår et løfte, fra USA's udenrigsminister, Condoleezza Rice der lovede flg: USA lader ikke CIA-fly overflyve dansk luftrum uden at orientere den danske regering. Om den danske regering blev oplyst om hver enkelt konkrete overflyvning eller havde givet USA carte blanche til at benytte luftrummet efter behov står hen det uvisse. Men som Amnesty International skriver 1, kunne CIA ikke have gjort dette uden støtte, stiltiende accept eller medvirken fra andre regeringer. Nogle europæiske regeringer tillod USA at bruge deres luftrum og lufthavne; andre var vært for hemmelige CIA fængsler. Regeringens dobbeltspil i 2008 Undersøgelsens resultater må siges at være forventelige. Om Condoleeza Rices løfte var i virkeligheden en bekræftelse af allerede indgåede aftaler med den danske 12 regering. Noget kunne tyde på dobbeltspil. Fortrolige referater blev offentliggjort på hjemmesiden WikiLeaks i januar Referaterne afslørede, at den daværende Statsminister Anders Fogh Rasmussen, i 2008 lod sin nærmeste udenrigspolitiske rådgiver, Thomas Arenkiel, kontakte den amerikanske ambassade i dybeste hemmelighed. Han ville forsikre dem om, at selv om regeringen nu agtede at indlede en undersøgelse af de hemmelige CIA-flyvninger, så ville regeringen i virkeligheden gerne have sagen til at forsvinde så hurtigt og stilfærdigt som muligt. Og amerikanerne blev ifølge referaterne tilbudt at få indflydelse på de spørgsmål, som den danske regering ville stille. Disse referater antydede, at udenrigsministeriets embedsmænd eller udenrigsministeren selv spillede dobbeltspil. Korrespondancer mellem Danmark og USA, blotlagde øjensynlig en sammensværgelse, der havde til formål at underminere arbejdsgruppens konklusioner. De nye oplysninger fik oppositionen til at kræve en mere uvildig undersøgelse. Villy Søvndal lovede, at en kommissionsundersøgelse af den danske regerings mulige dobbeltrolle i sagen ville blive indledt. Per Stig Møller svarede igen, at han ønskede Søvndals påstande om den danske regerings rolle i forbindelse med undersøgelsen i oktober 2008 undersøgt ved en kommissionsundersøgelse , en fornyet undersøgelse Villy Søvndal satte den nye og uafhængige undersøgelse i gang. Undersøgelsen skulle forestås af Det danske Institut for Internationale Studier. Kommissoriet for denne undersøgelse blev udsat for kritik på grund af begrænsningen af undersøgelsen. DIIS fik til opgave at undersøge de påståede rendition-flyvninger over Grønland og til at foretage undersøgelsen på baggrund af en gennemgang af de dokumenter, der var blevet 1 Unlock the truth in Europe/Amnesty international 2012

5 fremskaffet i løbet af udvalgsarbejdet i Der var med andre ord intet nyt under solen. DIIS udsendte deres nye rapport d.29.maj Den 65 sider lange redegørelse, blev udsat for omfattende kritik fra Amnesty International og Rehabiliteringscenter for Torturofre og som krævede at regeringen skulle lukke det juridiske hul, som fortsat kunne tillade USA at anvende dansk luftrum til fangetransporter. De efterlyste, at regeringen ratificerede konventionen om tvungne forsvindinger. Den konvention, som Per Stig Møller allerede 25. september 2007 havde sat sin underskrift på. Også Enhedslisten kritiserede rapporten, og ville fortsat følge sagen. DIIS mente, at rapportens konklusioner var klare, og at konklusionerne i den tværministerielle undersøgelse fra 2008 grundlæggende var korrekte. Undersøgelse hverken be- eller afkræftede- at de ekstraordinære overflyvninger havde befundet sig i dansk (eller grønlandsk eller færøsk) luftrum. Og det 2 fremgår da også af en rapport fra 2012, at regeringen i 2011 havde afgivet svar til den midlertidige komite fra det Europæiske Parlament. Komiteen var nedsat for at undersøge den påståede benyttelse af europæisk territorium som led i CIAs fangeprogram. Den danske regerings svar var da, at der havde været mere end 100 flyvninger gennem dansk luftrum, 45 landinger i danske lufthavne af amerikanske fly 3. Det er alle fly, der var mistænkt for at være involveret i rendition programmet. 2 Amnesty Internationals årsrapport om Danmark i Polen dømmes I juli 2014 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strassbourg dom i den første retssag om fangetransporter. Den polske stat havde givet plads for CIA til at drive et hemmeligt torturfængsel. Polen blev dømt, og Polen blev pålagt en erstatning 4. Den konkrete sag omhandler en fange ved navn Abu Zubaydah. Hans fortælling er gengivet i en dom, der som nævnt blev afsagt af Den Europæiske Menneskerettigheds domstol i Strassbourg den 24. juli Domstolen kalder behandlingen af Abu Zubaydah for tortur og dømte Polen for at have medvirket til at gøre det muligt for den amerikanske efterretningstjeneste CIA at drive et hemmeligt torturfængsel i Polen. Abu Zubaydah sidder stadig fængslet i isolation. Hans fortælling fra 2007 til en Røde Kors medarbejder er indgået i afdækningen af sagen. Men hans krav om selv at blive afhørt blev ham nægtet. Dommen giver for første gang et officielt samlet billede af, hvor langt USA i et konkret tilfælde var parat til at gå i kampen mod terror efter angrebene mod New York og Washington 11. september Afgørelsen fra Strassbourg er ikke en dom over USA - det har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ingen beføjelser til. Polen har efterfølgende protesteret mod dommen og det krav om erstatning, der kom til at påhvile den polske stat. Undersøgelser af CIA i USA Men blot en uge efter at dommen var faldet, leverede præsident Barack Obama den første officielle amerikanske indrømmelse af, at USA brugte torturmetoder i kampen mod terror:»umiddelbart efter 11. september gjorde vi nogle ting, som var forkerte. Vi gjorde en masse ting, som var rigtige. Men... vi torturerede nogle mennesker. Vi gjorde ting, som strider mod vores værdier«, sagde Obama under en pressebriefing i Det Hvide 4 Polen har anket afgørelsen i efteråret 2014.

6 Hus. Præsidenten havde ikke kun dommen fra Strassbourg at tænke på, da han sagde det, men også en undersøgelse fra det amerikanske Senat, som foreløbig har været undervejs i adskillige år, og som på over sider beskriver CIA s hemmelige fangeprogram. Dianne Feinstein, formand for Senatets efterretningsudvalg, som står bag undersøgelsen, kalder undersøgelsen»chokerende«.»rapporten udstiller en brutalitet, som står i voldsom kontrast til vores værdier som nation. Den fortæller om en plet på vores historie, som aldrig må få lov at gentage sig«. Præsident Obama i selskab med Dianne Feinstein og Michelle Obama. Spørgsmålet er, for Feinstein, hvornår rapportens mange akter kan deklassificeres, så der kan træffes afgørelse i sagen. Hun bekymrer sig om, hvorvidt USA har en stat i staten, der forhindrer det tilsyn, som er nødvendigt med efterretnings - og sikkerhedstjenesterne. 14 Citat fra marts 2014 fra Dianne Feinstein appel om declassificering af dokumenterne I have grave concerns that the CIA's search may well have violated the separation of powers principles embodied in the United States Constitution, Feinstein said. Mr. President, I felt that I needed to come to the floor today, to correct the public record and to give the American people the facts about what the dedicated committee staff have been working so hard for the last several years as part of the committee s investigation. I also want to reiterate to my colleagues my desire to have all updates to the committee report completed this month and approved for declassification. We re not going to stop. I intend to move to have the findings, conclusions and the executive summary of the report sent to the president for declassification and release to the American people. The White House has indicated publicly and to me personally that it supports declassification and release. If the Senate can declassify this report, we will be able to ensure that an un-american, brutal program of detention and interrogation will never again be considered or permitted. But Mr. President, the recent actions that I have just laid out make this a defining moment for the oversight of our Intelligence Community. How Congress responds and how this is resolved will show whether the Intelligence Committee can be effective in monitoring and investigating our nation s intelligence activities, or whether our work can be thwarted by those we oversee. I believe it is critical that the committee and the Senate reaffirm our oversight role and our independence under the Constitution of the United States.

Det antimuslimske univers i krig

Det antimuslimske univers i krig Demos Nyhedsbrev nr. 112/13 Danmarks antiracistiske tidsskrift siden 1988 Det antimuslimske univers i krig Vores krig mod terror begynder med Al Qaeda, men den slutter ikke der.. (G. Bush) USA s baseimperium

Læs mere

NGO rapporter. 1. Human Rights Watch. The United States Disappeared : The CIA s Long-Term Ghost Detainees

NGO rapporter. 1. Human Rights Watch. The United States Disappeared : The CIA s Long-Term Ghost Detainees NGO rapporter 1. Human Rights Watch The United States Disappeared : The CIA s Long-Term Ghost Detainees Rapporten fra Human Rights Watch (HRW), der blev udgivet den 12. oktober 2004, indeholder en meget

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn, Grønlandsudvalget, Udenrigsudvalget 2011-12 UPN alm. del Bilag 255, GRU alm. del Bilag 61, URU alm.

Det Udenrigspolitiske Nævn, Grønlandsudvalget, Udenrigsudvalget 2011-12 UPN alm. del Bilag 255, GRU alm. del Bilag 61, URU alm. Det Udenrigspolitiske Nævn, Grønlandsudvalget, Udenrigsudvalget 2011-12 UPN alm. del Bilag 255, GRU alm. del Bilag 61, URU alm. del Bilag 217 Offentligt Et er jura at forstå, et andet land at føre Undersøgelse

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 9.2.2015 B8-0123/2015 } B8-0133/2015 } RC1 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4 til erstatning af beslutningsforslag fremsat

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 43. møde Onsdag den 19. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger (hasteforespørgsel). Af

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0584/2016 9.5.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0367/2016 og B8-0368/2016 jf. forretningsordenens artikel

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE HEMMELIGE CIA-FLYVNINGER I DANMARK, GRØNLAND OG FÆRØERNE

REDEGØRELSE VEDRØRENDE HEMMELIGE CIA-FLYVNINGER I DANMARK, GRØNLAND OG FÆRØERNE REDEGØRELSE VEDRØRENDE HEMMELIGE CIA-FLYVNINGER I DANMARK, GRØNLAND OG FÆRØERNE 23. oktober 2008 Den Tværministerielle Arbejdsgruppe for Udarbejdelse af Redegørelse vedrørende Hemmelige CIA-flyvninger

Læs mere

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah er født i Algeriet, men var bosat i Bosnien. Han har været tilbageholdt på uden sigtelse siden januar 2002. Anklagerne mod Bensayah bygger på usikre

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP))

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP)) Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0084 Egypten, navnlig sagen om Giulio Regeni Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2016 om Egypten, navnlig Giulio Regenisagen (2016/2608(RSP))

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Opfølgning på Parlamentets beslutning af 11. februar 2015 om det amerikanske Senats rapport om CIA's brug af tortur

VEDTAGNE TEKSTER. Opfølgning på Parlamentets beslutning af 11. februar 2015 om det amerikanske Senats rapport om CIA's brug af tortur Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0266 Opfølgning på Parlamentets beslutning af 11. februar 2015 om det amerikanske Senats rapport om CIA's brug af tortur Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

Indfødsretsudvalget (Omtryk Korrigeret bilag) IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8

Indfødsretsudvalget (Omtryk Korrigeret bilag) IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 88 2016-17 (Omtryk - 22-12-2016 - Korrigeret bilag) IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 har den 16. november 2016 stillet følgende spørgsmål

Læs mere

Er de amerikanske kilder blevet fejlciteret i filmen Den hemmelige krig i spørgsmålet om de danske styrkers rolle i Afghanistan?

Er de amerikanske kilder blevet fejlciteret i filmen Den hemmelige krig i spørgsmålet om de danske styrkers rolle i Afghanistan? Spørgsmål og svar Her følger svar på en række aktuelle spørgsmål vedrørende dokumentarfilmen Den hemmelige krig efterfulgt af en række spørgsmål og svar vedrørende TV Avisens opfølgende dækning. Spørgsmål

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

2001-02, 2. samling - Svar på 20-spørgsmål: Om USA's behandling af fanger fra Tal... Side 1 af 6

2001-02, 2. samling - Svar på 20-spørgsmål: Om USA's behandling af fanger fra Tal... Side 1 af 6 Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2006-07 FOU Alm.del Bilag 54, UM-del - Bilag 25 Offentligt 2001-02, 2. samling - Svar på 20-spørgsmål: Om USA's behandling af fanger fra Tal... Side 1 af 6

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere

Sagerne er behandlet på skriftligt grundlag af et samlet nævn, jf. udlændingelovens 53, stk. 8, 2. pkt., og nævnets forretningsordens 46, stk. 2.

Sagerne er behandlet på skriftligt grundlag af et samlet nævn, jf. udlændingelovens 53, stk. 8, 2. pkt., og nævnets forretningsordens 46, stk. 2. Afgørelser vedrørende overførsel til Malta efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 21. november 2014 og den 21. april 2015 truffet afgørelse i fire prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 24. november 2016 om sagen om Gui Minha, den fængslede forlægger i Kina (2016/2990(RSP))

VEDTAGNE TEKSTER. Europa-Parlamentets beslutning af 24. november 2016 om sagen om Gui Minha, den fængslede forlægger i Kina (2016/2990(RSP)) Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0444 Tilfældet Gui Minha, den fængslede forlægger i Kina Europa-Parlamentets beslutning af 24. november 2016 om sagen om Gui Minha, den fængslede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. juni 2013 Sag 180/2011 (1. afdeling) A (advokat Tyge Trier, beskikket) mod Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans er

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0253 Dok.: 1340542 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere

Tak fordi I er kommet i dag. Det er en vigtig sag vi skal drøfte, som også. den store bevågenhed i pressen bevidner. Jeg vil gerne starte med at give

Tak fordi I er kommet i dag. Det er en vigtig sag vi skal drøfte, som også. den store bevågenhed i pressen bevidner. Jeg vil gerne starte med at give Udenrigsudvalget 2014-15 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER UDENRIGSMINISTERIET Åbent samråd: status for det diplomatiske spor i udleveringssagen mellem Danmark og

Læs mere

Afslag på aktindsigt i CIA-arbejdsgruppens dokumenter mv. Selvstændig myndighed og hensynet til rigets udenrigspolitiske interesser

Afslag på aktindsigt i CIA-arbejdsgruppens dokumenter mv. Selvstændig myndighed og hensynet til rigets udenrigspolitiske interesser 2010 17-1 Afslag på aktindsigt i CIA-arbejdsgruppens dokumenter mv. Selvstændig myndighed og hensynet til rigets udenrigspolitiske interesser Udenrigsministeriet gav tre journalister afslag på aktindsigt

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AC-AG fra Folketingets Retsudvalg den 3. marts 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AC-AG fra Folketingets Retsudvalg den 3. marts 2016 Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 375 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1860415 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AC-AG fra Folketingets

Læs mere

Svar på 20-spørgsmål: Om pågribelse af fanger i Irak og Afghanistan. Side 1 af 3

Svar på 20-spørgsmål: Om pågribelse af fanger i Irak og Afghanistan. Side 1 af 3 2005-06 - Svar på 20-spørgsmål: Om pågribelse af fanger i Irak og Afghanistan. Side 1 af 3 Spm. nr. S 4337 13) Til forsvarsministeren af:»kan ministeren bekræfte, at Danmark ifølge regeringens politik

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010 Sag 250/2010 A (advokat Tyge Trier, beskikket) mod Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) og Sag 255/2010 Journalisterne

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 99 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 99 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 99 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0030-2687 Dok.: 1369981 Tidslinje over forløbet i udleveringssagen i forbindelse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat.

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. I marginen har udenrigsråd Brun skrevet sine rettelser og tilføjelser, som

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017 Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 926 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til besvarelse af samrådsspørgsmål nr. AD og AI (Alm. del) UUI stillet efter

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Sikkerhed og Retssikkerhed. Behov for et reelt eftersyn af de danske anti-terrorlove høring den 24. februar 2011.

Sikkerhed og Retssikkerhed. Behov for et reelt eftersyn af de danske anti-terrorlove høring den 24. februar 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 290 Offentligt NOTAT til Folketingets Retsudvalg København, den 18. februar 2011 Sikkerhed og Retssikkerhed. Behov for et reelt eftersyn af de danske anti-terrorlove

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0350/2017 15.5.2017 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0219/2017 jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om gennemførelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 200 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 200 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 29. februar 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Maria Aviaja Sander

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning om CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger

Europa-Parlamentets beslutning om CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger Europaudvalget EU-note - E 42 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 26. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger

CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger P6_TA-PROV(2007)0032 CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger Europa-Parlamentets beslutning om CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og

Læs mere

DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET

DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET BRIEF DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME EU har taget kampen

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 177 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 177 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 177 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2015-0035-0282 Dok.: 1494908 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål H

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

TERROR, SIKKERHED OG FRIHED

TERROR, SIKKERHED OG FRIHED 38 6 TERROR, SIKKERHED OG FRIHED Af RASMUS UGILT HOLTEN JENSEN POSTDOC, PH.D. INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND FILOSOFI AARHUS UNIVERSITET MODTAGET STØTTE TIL FRIHED OG SIKKERHED EFTER TERRORENS ÅRTI Hvorfor

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Avisartiklerne kan findes via Infomedia. Eller de kan lånes hos TWP ved henvendelse på mailadressen twp@c.dk

Avisartiklerne kan findes via Infomedia. Eller de kan lånes hos TWP ved henvendelse på mailadressen twp@c.dk Tekster om Irak efter krigens start TEKSTERNE er overvejende kronologisk ordnet. [Annoteringer ved TWP i skarp parentes. Titler, der forklarer indholdet tilstrækkeligt, er ikke annoteret.] Avisartiklerne

Læs mere

GUANTÁNAMOS TIÅRSDAG OG KRIGEN MOD TERROR

GUANTÁNAMOS TIÅRSDAG OG KRIGEN MOD TERROR BAGGRUNDSNOTAT København, januar 2012 GUANTÁNAMOS TIÅRSDAG OG KRIGEN MOD TERROR Den 11. januar 2012 er det ti år siden de første fanger blev overført til den amerikanske militærbase i Guantánamo Bay. Fangelejren

Læs mere

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over 2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Folketinget Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen Christiansborg 1240 København K

Folketinget Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen Christiansborg 1240 København K Folketinget Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 4. juli 2008 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Ane Maria Røddik Christensen

Læs mere

Danskernes holdning til tortur

Danskernes holdning til tortur Ugens Gallup, nr., 200 Side / QA: Mener du, at anvendelse af tortur kan accepteres som middel til at fremskaffe oplysninger om terror? 2 2 Gallups undersøgelse er gennemført i perioden.. 20.. baseret på

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Status og de mulige veje frem med hensyn til den manglende gensidighed

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 Sag 82/2010 Foranstaltning under efterforskning i straffesag (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2 SAMFUND Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt 22. jan. 2016, 13:01 Opd. 22. jan. 2016, 13:33 af Niels Lykke Møller, niem@tv2.dk Nye oplysninger i sagen om muligt embedsmisbrug i

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 16 Offentligt LOVSEKRETARIATET FAKTAARK OM EUROPARÅDET MV. TIL REU HØRING 11. OKTOBER 2017 1. Baggrund Dette dokument er udarbejdet til brug for Retsudvalgets høring

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

En kort præsentation af CPT

En kort præsentation af CPT En kort præsentation af CPT Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf (CPT) Forebyggelse af mishandling af frihedsberøvede personer i Europa

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1

Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1 OVERSÆTTELSE Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1 European Treaty Series - No. 126 (Strasbourg, 26.XI.1987) EUROPÆISK KONVENTION TIL FOREBYGGELSE AF TORTUR OG UMENNESKELIG

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

[Klager] har klaget over overskriftens formulering og BTs forelæggelse.

[Klager] har klaget over overskriftens formulering og BTs forelæggelse. Kendelse afsagt den 20. november 2017 Sag nr. 2017-80-0023 [Klager] mod BT [Klagers repræsentant] har i henhold til fuldmagt fra [Klager] klaget til Pressenævnet over artiklen IS-tiltalt havde adresse

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- Kampen mod autoriteterne (arbejdstitel) Hugo Elmer - Juli 2009 ----------------------------------------------------- Indlæg på NGO-Konferencen (Tittel ANWFZ konference) i København d. 10 & 11. august 2009.

Læs mere

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra organisationen Al- Qaeda et omfattende terrorangreb på USA. Det blev startskuddet til Vestens krig

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen

Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen EF-patentdomstolen (oversigt) European Patent Litigation Agreement (EPLA) Fremtiden EF-patent domstolen kompromisforslag af 3. marts 2003

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over 2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Europaudvalget 2011 3097 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3097 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3097 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Forsvarsministeriet Klima- og Energiministeriet 26. maj 2011 SAMLENOTAT 4. Stress test af kernekraftværker KOM-dokument foreligger

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere