Bacheloruddannelsen i Medicin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bacheloruddannelsen i Medicin"

Transkript

1 Side 1 af 30 Studieordning Bacheloruddannelsen i Medicin Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 6. juli 2006 Revideret Januar 2009

2 Side 2 af 30 I henhold til Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne, nr. 338 af 6. maj 2004 (Uddannelsesbekendtgørelsen) samt Bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) fastsættes følgende studie- og eksamensordning for bacheloruddannelsen i medicin ved Syddansk Universitet. Kapitel 1 Formål 1. UDDANNELSENS BETEGNELSE PÅ DANSK OG PÅ ENGELSK Gennemført bacheloruddannelsen giver ret til titlen Bachelor i Medicin (BSc.med.), på engelsk Bachelor of Science in Medicine. 2. NORMERING Bacheloruddannelsen i medicin er normeret til 180 ECTS-point svarende til 3 års fuldtidsstudier. 3. FAGLIG PROFIL Stk 1 Uddannelsens formål Uddannelse har til formål at 1) indføre den studerende i et eller flere fagområders videnskabelige discipliner, herunder fagområdets/fagområdernes teori og metode, så den studerende opnår en bred faglig viden og kunnen, 2) give den studerende den faglige viden og de teoretiske og metodiske kvalifikationer, så den studerende bliver i stand til selvstændigt at identificere, formulere og løse komplekse problemstillinger inden for fagområdets/fagområdernes relevante bestanddele, og 3) give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse. Stk 2 Kompetenceprofil Efter afsluttet uddannelse skal bacheloren i medicin kunne Angive og analysere kroppens opbygning og funktion Analysere de genetiske, molekylære, cellulære og fysiologiske processer, der regulerer og vedligeholder kroppens normale funktioner Analysere de biologiske variationer og processer som karakteriserer livscyklus og køn Analysere hvilke ydre faktorer der kan påvirke den menneskelige organisme og organismens reaktioner på disse Analysere menneskers adfærd og reaktionsmønstre ud fra biologiske, psykologiske, sociale, kulturelle og etniske forudsætninger Analysere ændret struktur og funktion af kroppen og dens væsentligste organsystemer ved forskellige sygdomme og tilstande Anvende videnskabelig metode til at analysere, fortolke og vurdere de metoder og principper, der danner grundlag for diagnostik, behandling og interventioner Demonstrere viden om grundlæggende kommunikationsteori samt evne til kommunikere hensigtsmæssigt i med kolleger, patienter og pårørende Demonstrere kliniske færdigheder med optagelse af sygehistorie, objektiv undersøgelse og formulering af udredningsplan Demonstrere viden om sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og rehabilitering Demonstrere evne til formulering af egne læringsmål og videreudvikling af kompetencer Anvende medicinsk informationsteknologi til at søge og formidle viden. Identificere og analysere etiske problemstillinger Demonstrere hensigtsmæssig adfærd i omgang med patienter og i samarbejde med kolleger og andre personalegrupper Demonstrere videnskabelig nysgerrighed og forholde sig kritisk reflekterende til viden og antagelser Fortolke videnskabelig litteratur, stille spørgsmål og konkludere på fund Stk. 3 Uddannelsens opbygning og tilrettelæggelse Uddannelsen er opdelt i tolv moduler. Hvert modul omfatter 8 ugers undervisning, og afsluttes med en modul-

3 Akademikerspor Professionsspor Side 3 af 30 eksamen. Samtidig er uddannelsen inddelt i tre spor, som løber parallelt hele uddannelsen igennem: det biomedicinske spor, akademikersporet og professionssporet. Hvert af de tolv moduler består således af undervisningselementer indenfor to eller flere af de tre spor. Det biomedicinske spor omfatter uddannelsens konstituerende sundhedsvidenskabelige grundfag og grundlæggende samfundsvidenskabelige fag. Det biomedicinske spor skal give bacheloren en omfattende viden om menneskekroppens opbygning og funktion, dets regulatoriske mekanismer på indre og ydre forhold, fra molekyle til det hele menneske, og give de studerende forudsætninger for at forstå sundhed og sygdom i en social, kulturel og etnisk kontekst både for det enkelte individ og i et nationalt og internationalt sundhedsperspektiv. Omfanget af det biomedicinske spor er 120 ECTS points. Professionssporet omfatter klinikophold, færdighedstræning og kommunikationstræning. Professionssporet skal sikre, at de studerende har grundlæggende kliniske kompetencer til at modtage og udrede patienter. Det samlede omfang af professionssporet er 30 ECTS points. Akademikersporet omfatter videnskabsteori, videnskabelig metode og informationskompetence. Akademikersporet skal sikre, at de studerende har grundlæggende akademiske kompetencer, herunder at de kan opstille hypoteser og forskningsspørgsmål, søge svar på disse, tolke egne og andres resultater, vurdere videnskabelig litteratur kritisk og analytisk og forstå hvordan ny viden skabes. Det samlede omfang af akademikersporet 30 ECTS points. Intentionen med modellen er at sikre sammenhæng og progression ikke alene i uddannelsens moduler, men også i kompetencer indenfor hvert af de tre spor igennem hele den lægelige uddannelse. Opbygningen videreføres således i kandidatuddannelsen i medicin, ligesom tænkningen genfindes i de syv roller i den lægelige videreuddannelse. Modellen og sammenhængen mellem bachelor- og kandidatuddannelsen illustreres i nedenstående figur. Klinisk medicin Biomedicin Studieordningen har derfor også til formål at skabe sammenhæng mellem bachelor- og kandidatuddannelsen, at skabe sammenhæng mellem det prægraduate og postgraduate uddannelsesforløb, at skabe basis for livslang læring og personlig udvikling og give den studerende et videnskabeligt baseret grundlag for at kunne bidrage til den fortsatte udvikling indenfor medicin.

4 Side 4 af 30 Tabellen nedenfor viser studiets opbygning i spor og moduler samt fordelingen i ECTS-points Biomedicinspor Semester Professions-spor Akademiker-spor Modul Modultitel ECTS Indhold ECTS Indhold ECTS B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 Liv, sundhed og sygdom Fra celle til individ Viden og information Bevægelse og arbejde Energi og vitale funktioner Ernæring og vækst Regulation og kommunikation 8 Færdighedstræning: Akut beredskab Evalueres på B2 14 Færdighedstræning: Akut beredskab Samlet evaluering med B1 8 Kommunikation: Sundhedspsykologi 13 Færdighedstræning: Objektiv undersøgelse 13 Klinikophold: Patienten og lægen 2 Informationskompetence: Studiestartsopgave 1 2 Videnskabsteori/videnskabelig metode: Viden og værdier I 10 Videnskabsteori: Viden og værdier II 10 Færdighedstræning: Objektiv undersøgelse Evalueres på B8 Homeostase 10 Færdighedstræning: Praktiske procedurer Samlet evaluering med B7 Kommunikation: Professionsetik Hjerne og sanser 10 Kommunikation: Medicinsk interview Angreb og forsvar 10 Videnskabelig metode: Forskningsmetodologisk grundkursus Bachelorprojekt 2 Tilvalgsfag* 3 Bachelorprojekt Videnskabelig metode/informationskompetence: Evalueres sammen med biomedicinspor Fra rask til syg 9 Klinikophold: Anamnese, kommunikation og samarbejde Kommunikation: Medicinsk interview

5 Side 5 af 30 ECTS ialt * Tilvalgsfag hører ikke under et bestemt spor.

6 Side 6 af 30 Kapitel 2 Studiekrav og uddannelsens indhold 4 TIDSGRÆNSER Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i de prøver, der ifølge studieordningen er en del af førsteårsprøven. Stk. 2 Mindst to af modulerne B1 til og med B4 skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Stk 3. Har den studerende ikke bestået prøverne i overensstemmelse med stk 2. bortfalder adgangen til et nyt eksamensforsøg, jf. 26, stk. 1. i eksamensbekendtgørelsen. Stk.4. Bacheloruddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter påbegyndelse af bachelorstudiet. Orlovsperioder medregnes i den samlede studietid. Stk. 5. Studienævnet kan dispensere fra fristerne i stk. 1 4, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 5 STUDIEAKTIVITET Den studerende skal deltage i mindst en prøve hvert studieår og skal bestå mindst en prøve hvert andet studieår, med undtagelsen af førsteårsprøven, hvor 4, stk. 2 gælder. Stk.2. Studerende der ikke har været studieaktive i 1 år tilbydes vejledning Stk. 3. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på mindst 2 år. Stk. 4. Studienævnet kan dispensere fra kravene i stk. 1 og 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 6 PARALLEL LÆSNING Uddannelsen er normeret som et fuldtidsstudium. En studerende kan ikke første-gangs tilmelde sig undervisning og eksamen i mere end et, samtidigt afviklet (dobbelt-fuldtidstjeneste). Stk.2 Studienævnet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

7 Side 7 af 30 7 UDDANNELSENS MODULER Modul B1: Liv, sundhed og sygdom Mål: Modulet sætter rammerne for hvorledes studiet foregår og giver de studerende et perspektiv på hvad uddannelsen fører til. I løbet af modulet synliggøres for de studerende at uddannelsen omfatter 3 lige vigtige hovedområder: et biomedicinsk, akademiker og professionaliseringsspor. Som led i studieintroduktionen arbejdes med at de studerende erhverver et godt grundlag for at udvikle en hensigtsmæssig studieteknik og læringsstrategi. I dette modul introduceres de studerende til at erhverve en grundlæggende videnskabelig forståelse for forudsætningerne for liv og for evolution. De lærer at der er en sammenhængende struktur og orden, der er grundlaget for liv. De udfordres til at reflektere over hvad liv, sundhed og sygdom er og til at forstå biologisk variation. I modulet er en indførsel i basal cellulær biologi. Derved introduceres de studerende til princippet om livscyklus som udgangspunktet for studiets tilrettelæggelse, at studiet fordrer indsigt i et kontinuum fra molekyler og membraner, over celler og væv, organer og systemer til individer og grupper. De studerende skal lære at udtrykke sig om den menneskelige organisme på en præcis og entydig måde. De studerende skal lære at anvende informations- og læringskomptence med projektplanlægning og artikellæsning for at kunne udfærdige en studiestartopgave De studerende trænes i at yde førstehjælp, herunder genoplivning. Indhold (beskrevet i kompetence termer) Det biomedicinske spor anvende viden om molekylers basale fysiske og kemiske egenskaber til at forklare deres rolle i biologiske systemer beskrive de cellulære biokemiske byggesten. forklare opbygningen af cellemembranen og dens betydning for cellens integritet og funktion. forklare cellens molekylære og strukturelle opbygning samt funktion. beskrive menneskets generelle opbygning og organsystemer og formidle det med anvendelse af relevant nomenklatur. diskutere hvad sundhed er for individet og for samfundet. diskutere hvordan kulturelle forskelle kan påvirke individers opfattelse af sygdomme og det at være syg. identificere de væsentligste sundhedsproblemer nationalt og internationalt. forklare hvorledes sundhedsvæsenet er organiseret i Danmark. Skriftlig prøve Skiftende ekstern/intern censur Karakterskala Akademikersporet anvende centrale bibliografiske databaser og relevante søgeværktøjer til at gennemføre systematiske og målrettede informationssøgninger. foretage begrundede valg af artikler og andre informationstyper problematisere og konkludere på de valgte artikler/informationer bruge relevante it-faciliteter arbejde selvstændigt og sammen med andre om løsning af faglige opgaver fremlægge mundtligt og skriftligt, herunder opfylde formmæssige krav vedr. refe-

8 Side 8 af 30 rencer og litteraturlister demonstrere begyndende erfaring med artikellæsning demonstrere evne til kritisk vurdering af sundhedsvidenskabelige forskningsresultater Skriftlig opgave efterfulgt af mundtlig præsentation Intern Bestået/ikke-bestået Professionssporet vurdere og prioritere assisterende indsats ved såvel enkle som mere sammensatte situationer, hvor førstehjælp er påkrævet (akut beredskab) selvstændigt udføre førstehjælp og basal genoplivning under vejledning yde basal præhospitalsbehandling samarbejde om en praktisk situation demonstrere kendskab til lovgivning af særlig relevans for det præhospitale område Tidspunkt: Praktisk prøve Prøven finder sted i modul B2 Omfang: 15 ECTS points Undervisn.form: Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, øvelser Placering: 1. kvartal, 1. semester, 1. år Forudsætninger for deltagelse: Ingen Beståkrav: Modulet er bestået når - den skriftlige prøve er bestået - studiestartsopgaven med mundtlig fremstilling er bestået - godkendt prøve i akut beredskab på B2 Modul B2: Fra celle til individ Mål: At den studerende lærer de molekylær-biologiske processer, der er grundlaget for udviklingen af en celle, hvorledes celledifferentiering samt vævsmorfogenese finder sted og resulterer i udviklingen af væv og foster. Den studerende får herved indsigt i cellevækst og konsekvenser af forstyrrelser i denne. Den studerende fortsætter sin træning i at yde førstehjælp Indhold (beskrevet i kompetence termer) Det biomedicinske spor beskrive puriner og pyrimidiner, samt redegøre for informationsbevarelse (genomets reparation), kopiering og videregivelse (replikation, mitose, cytokinese) og aflæsning (gener, transkription og proteinsyntese). redegøre for proteiners syntese, foldning, subunits, posttranslationel processering samt reguleret nedbrydning. redegøre for enzymers opbygning, omsætning, funktion og betydning. redegøre for cellecyklus. forklare hvordan påvirkning af celledeling kan føre til ændring af cellens vækst, aldring og død og hvilke mekanismer cellen har til at reparere sig selv.

9 Side 9 af 30 forklare hvorledes kønsceller deler sig og hvordan befrugtningen foregår på det cellulære plan. forklare hvorledes stamceller kan differentieres til forskellige celletyper og væv. beskrive udviklingen af det humane embryo fra celle til individ og forklare hvorfor visse perioder er kritiske for fosterets udvikling. angive opbygningen af menneskets basale væv. forklare hvorledes adaptive forandringer opstår i væv. Skriftlig prøve inkl. spot Skiftende ekstern/intern censur Karakterskala Professionsspor (fortsat fra B1) vurdere og prioritere assisterende indsats ved såvel enkle som mere sammensatte situationer, hvor førstehjælp er påkrævet (akut beredskab) selvstændigt udføre førstehjælp og basal genoplivning under vejledning yde basal præhospitalsbehandling samarbejde om en praktisk situation demonstrere kendskab til lovgivning af særlig relevans for det præhospitale område Praktisk prøve. Evaluering samtidig af både B1 og B2 Intern godkendt/ikke-godkendt Omfang: Undervisn.form: Placering: Forudsætninger for deltagelse: Beståkrav: 15 ECTS points Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, øvelser 2. kvartal, 1. semester, 1. år Ingen Modulet er bestået når - Den skriftlige prøve er bestået - Praktisk prøve er bestået Modul B3: Viden og information Mål: Indhold At de studerende lærer at menneskets gener indeholder information, som agerer i et samspil med det indre og ydre miljø og er grundlaget for at mennesker udvikler sig forskelligt. De studerende skal erhverve forståelse for at interindividuelle genetiske forskelle har betydning for forekomst af sygdomme, behandlingsrespons samt biologisk variation. I dette modul skal de studerende erhverve en grundlæggende forståelse for basale statistiske begreber. I modulet trænes de studerende i refleksion over og diskussion af emner og begreber, der har grundlæggende betydning for forståelse af hvad sundhedsvidenskab er og handler om. De studerende lærer om grundlæggende sundhedspsykologiske reaktionsmønstre forbundet med sygdom. Det biomedicinske spor forklare hvorledes menneskets arvemasse er opbygget og organiseret. beskrive hvorledes forandringer i menneskets arvemasse opstår ved kønscelledannelse og befrugtning.

10 Side 10 af 30 forklare hvorledes arvemassen har betydning for udvikling af individets egenskaber. angive vigtigste principper for forandringer i menneskets arvemasse som følge af påvirkninger udefra. forklare hvordan genetiske forskelle individer og etniske grupper imellem kan medføre forskellig modtagelighed og tolerance overfor sygdomme og behandlinger, samt miljø- og livsstilspåvirkninger. forklare principper for udredning af genetiske sygdomme. kende principperne i de hyppigst anvendte molekylærbiologiske analysemetoder samt kunne redegøre for metoder til identifikation af nye sygdomsgener. anvende epidemiologiske og statistiske metoder til at adskillelse af genetiske og ikke-genetiske faktorer for sygdom. forklare hvorledes sociale og erhvervsmæssige forhold indvirker på forekomst af bestemte sygdomme. diskutere og forholde sig til etiske aspekter af screening, genetisk rådgivning og præimplantations/fosterdiagnostik. afdække faktorer af betydning for fosterets udvikling gennem samtale med den gravide. Skriftlig prøve Skiftende ekstern/intern censur Karakterskala

11 Side 11 af 30 Akademikersporet redegøre for begreberne patientperspektiv, patientcentreret behandling, compliance, empati og menneskesyn skitsere grundprincipper for humanistisk og samfundsvidenskabeligt orienteret sundhedsforskning skitsere grundprincipper for naturvidenskabeligt orienteret sundhedsforskning diskutere forskellige forskningsmetoders gyldighedsrum og videnskabsteoretiske grundantagelser foretage en videnskabsteoretisk analyse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter redegøre for og anvende paradigmebegrebet redegøre for statistiske grundbegreber, herunder basale fordelinger og statistisk inferens (hypotese-begrebet, test, p-værdi) redegøre for begreberne betinget risiko, relativ risiko og gentagelses-risiko redegøre for basale sandsynlighedsteoretiske metoder, herunder Bayes Teorem med anvendelser i diagnostik, sammenligning af grupper, risikovurdering, genetik og rådgivning diskutere etiske aspekter forbundet med udvalgte medicinske teknologier og interventioner Skriftlig prøve Intern censur Godkendt/ikke-godkendt Professionssporet beskrive basale reaktionsmønstre forbundet med opfattelse af sygdom, herunder belastning, stress, krise, regression og projektion, samt tilsvarende handlemuligheder for det medicinske personale handle professionelt og reflekteret i forhold til den enkelte patient og dennes aktuelle situation. Opgave og skriftlige prøve Intern censur Godkendt/ikke-godkendt Omfang: 15 ECTS points Undervisn.form: Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, øvelser Placering 1. kvartal, 2. semester, 1. år Forudsætninger for deltagelse: Ingen Beståkrav: Modulet er bestået når: - de skriftlige prøver er bestået - modulopgave er godkendt Modul B4: Bevægelse og arbejde Mål: Formålet med modulet er at de studerende lærer, hvorledes menneskets bevægeapparat er opbygget og fungerer, således at de studerende er i stand til at analysere hvorledes bevægelse foregår og hvilke konsekvenser traumer har for funktionen. De studerende får indsigt i basale energetiske forhold, herunder varmeudvikling og temperaturregulering, i forbindelse med muskelkontraktion, muskelaktivitet og

12 Side 12 af 30 fysisk arbejde. De studerende skal lære om betydningen af træning, motion og belastning for individets velvære, for sundhedsfremme, for opståen og forebyggelse af skader og for rehabilitering. Den studerende skal lære at undersøge bevægeapparatet og vurdere dets funktion.. Den studerende får kendskab til opbygningen af den medicinske journal. Indhold: Det biomedicinske spor forklare det molekylære grundlag for musklers kontraktion. forklare energiomsætning i forbindelse med det oksidative stofskifte. forklare musklers opbygning og funktion og redegøre for energiforbruget herved. beskrive bevægeapparatets udvikling, strukturer og biomekaniske egenskaber. redegøre for varmeudvikling ved fysisk arbejde og for kroppens temperaturregulering. forklare hvorledes det perifere, motoriske og sensoriske, nervesystem er opbygget. analysere menneskets bevægelser og evaluere, hvilke strukturer der kan være skadede ved funktions og bevægelsesindskrænkning. analysere hvorledes ydre og indre faktorer kan påvirke funktionen af bevægeapparatet. analysere effekten af træning og immobilitet på bevægeapparatets væv og funktion. analysere hvilken betydning skader på bevægeapparatet har for individ og samfund. forklare samspil mellem motion og helbred. Skriftlig prøve inkl. spot Skiftende ekstern/intern censur Karakterskala Professionsspor Udfærdige en simpel medicinsk journal Ved brug af fantomer, figuranter og medstuderende foretage en objektiv undersøgelse af ekstremiteter og columna Porteføljeevaluering Intern censur Godkendt/ikke-godkendt Omfang: 15 ECTS points Undervisn.form: Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, praktiske øvelser, Placering: 2. kvartal, 2. semester, 1. år Forudsætninger for deltagelse: Ingen Beståkrav: Modulet er bestået når - Den skriftlige prøve er bestået - Godkendt portefølje

13 Side 13 af 30 Modul B5: Energi og vitale funktioner Mål: I dette modul lærer de studerende at kemisk energi til opretholdelse af livsprocesser samt til vækst og udvikling sker ved oxidation af næringsstoffer under forbrug af ilt og dannelse af kuldioxid. Studenten får forståelse for brint- og bikarbonat-ionernes særlige betydning i denne sammenhæng. Studenten lærer, at den nødvendige gasudveksling mellem celler og omgivelser er en funktion såvel af gasudvekslingen mellem luft og blod som af blodets transport mellem lunger og perifere væv. Studenten får forståelse for mekanismerne bag påvirkning af og adaptation til ekstreme omgivelser repræsenteret af højdeklima, dykning og vægtløshed. De lærer konsekvenserne af mangelfuld cirkulation og respiration samt betydningen af den hæmostatiske balance. De får indsigt i hvorledes individets livsstil kan påvirke hjerte, kredsløb og lunger hvilket giver grundlag for at forstå hvorledes hjerte-lungesygdomme kan forebygges. I klinikophold får de studerende kendskab til variationen af jobfunktioner, der varetages af læger; de får kendskab til tavshedspligt og lærer at anvende portefølje. Indhold: Der biomedicinske spor forklare hvorledes blodets gasser udveksles i lungerne, transporteres med blodet og optages i væv og celler. redegøre for ilttransport og særlige forhold omkring erythrocyt og karvægsfunktion, herunder reaktive iltradikaler og ilttoksicitet. beskrive øvre og nedre luftvejes, brystkassens, hjertets, lungernes og karsystemets strukturer og udvikling. analysere regulering og funktion af kredsløb og respiration. redegøre for tilpasning af kredsløb og respiration under og efter fødslen samt ved særlige fysiske forhold (hyperbare og hypobare miljøer). forklare placentas opbygning, funktion og dens betydning for fosterets udvikling. analysere hvorledes energiomsætning, kredsløb og respiration kan påvirkes af livsstil, ydre faktorer og sygdom. forklare symptomer og manifestationer ved utilstrækkelig funktion af kredsløb og respiration. forklare blodets koagulationsmekanismer og hvorledes den kan påvirkes. beskrive sammenhængen imellem livsstil og udvikling af sygdomme i hjerte, lunger og kredsløb. anvende og fortolke almindelige funktionstests af hjerter og lunger. Øvelser og skriftlig prøve inkl. spot Øvelser: Ingen censur, Skriftlig prøve: skiftende ekstern/intern censur Øvelser: godkendt/ikke-godkendt Skriftlig prøve: Karakterskala

14 Side 14 af 30 Professionsporet beskrive og reflektere over en konkret patients og/eller dennes pårørendes situation i forbindelse med sygdomsforløb eller sundhedsproblemer beskrive variationen af jobfunktioner, der varetages af læger redegøre for situationer, hvor der bør være særlig opmærksomhed på tavshedspligten tage medansvar for egen læring og arbejde målrettet med portefølje Porteføljeevaluering Intern censur Godkendt/ikke-godkendt Omfang: 15 ECTS points Undervisn.form: Forelæsning, klasseundervisning, gruppearbejde, praktiske øvelser, klinikophold Placering: 1. kvartal, 3. semester, 2. år Forudsætninger for deltagelse: Ingen Beståkrav: Modulet er bestået når - den skriftlige prøve er bestået - øvelsesrapporter er godkendte - portefølje for klinikophold er godkendt Modul B6: Ernæring og vækst Mål: Indhold: Formålet med dette modul er at de studerende lærer, at udover energi, er næringsstoffer essentielle for at celler, væv og individet kan udvikle sig og fungere. De studerende skal lære om de processer der er grundlaget for fordøjelse, absorption og cellers omsætning og lagring af næringsstoffer. De studerende skal lære om sund kost som forudsætning for ernæring og vækst, og forstå hvilke konsekvenser fejlernæring og forstyrrelser i mave-tarmkanalens funktion har for individet i forskellige faser af livet. I modulet fortsætter de studerende med at øge deres evne til at forholde sig reflekterende og diskuterende til antagelser og værdier hos sig selv og i det sundhedsvidenskabelige praksisfelt. Det biomedicinske spor analysere de mekaniske og metaboliske processer, der er forudsætninger for fordøjelse, absorption, transport og lagring af næringsstoffer. beskrive struktur, funktion og udvikling af eksokrine kirtler. beskrive struktur og udvikling af hoved- og halsregionen. beskrive spiserør, mave-tarmkanalen, leveren og galdevejenes struktur og generelle udvikling. forklare leverens syntetiske, deponeringsmæssige, regulatoriske og ekskretoriske funktioner. forklare nitrogenomsætningen. beskrive metoder til monitorering af organfunktion og overføre dette til vurdering af leverfunktion. analysere hvorledes fordøjelses- og absorptionsprocessen reguleres i samspil mellem tarm, lever, galdeveje og pancreas. redegøre for blodsukkerregulation. analysere kostens sammensætning og ernæringens betydning for vækst, udvikling og sundhed igennem hele livet. analysere konsekvenserne af svigt eller utilstrækkelig funktion af et eller flere af de organer, der indgår i regulering af ernæring og vækst.

15 Side 15 af 30 forklare amningens mekanismer. analysere hvorledes kropsvægt reguleres og forklare hvorledes vægttab kan opstå. redegøre for metabolisk omstilling og konsekvenser af sult samt fejlernæring. redegøre for specielle grupper og individers ernæringsbehov. forstå betydningen af kropsudseendet for individets selvopfattelse. anvende metoder til at vurdere ernæring og vækst, herunder optage kostanamnese. Skriftlig prøve inkl. spot Skiftende ekstern/intern censur Karakterskala Akademikersporet anvende videnskabsteoretiske begreber og teorier i analyse og diskussion af sundhedsvidenskabelige vidensformer og forskningsmetoder diskutere pålideligheden af sundhedsvidenskabelige forskningsmetoder og sundhedsfaglige observationer diskutere antagelser bag sundhedsvidenskabelige klassifikationssystemer, sygdomsmodeller og alternative behandlingsstrategier diskutere konkurrerende opfattelser af centrale begreber som sandhed, årsag, menneske, livskvalitet, sundhed, sygdom og evidens anvende centrale etiske teorier og begreber i analyse og diskussion af udvalgte forskningsmæssige, kliniske og sundhedspolitiske problemstillinger anvende basal argumentationsteori i analyse af sundhedsvidenskabeligt relevante argumenter Skriftlig opgave Intern censur Godkendt/ikke-godkendt Omfang: 15 ECTS points Undervisn.form: Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, praktiske øvelser, Placering: 2. kvartal, 3. semester, 2. år Forudsætninger for deltagelse: Ingen Beståkrav: Modulet er bestået når - Den skriftlige prøve er bestået - Den skriftlige opgave er godkendt Modul B7: Regulation og kommunikation Mål: Indhold: I dette modul lærer de studerende om de mekanismer, som muliggør kommunikation mellem de forskellige organer og at organernes funktion kan kontrolleres og afstemmes efter behov. De studerende lærer om konsekvenserne af svigt i disse hormonelle kommunikations- og kontrolmekanismer. Endvidere læres hvordan lægemidler eller andre stoffer kan påvirke organismen. De studerende fortsætter med færdighedstræning i at udføre objektiv undersøger og udbygger kendskabet til den mediinske journal. Det biomedicinske spor beskrive principperne for hormoners syntese, transport og omsætning.

16 Side 16 af 30 forklare de molekylære mekanismer hvormed hormoner og relaterede molekyler regulerer celler samt organers funktion. beskrive de endokrine kirtlers opbygning, funktion og udvikling. beskrive kønsorganernes funktion, struktur og udvikling forklare hvilken betydning hormonelle ændringer har på kroppens funktion og opbygning i forskellige faser af livet. analysere hvorledes eksterne faktorer i miljø eller lægemidler kan påvirke kroppens hormonbalance. forklare grundlæggende principper for lægemidlers virkningsmekanisme. forklare manifestationer ved forstyrrelser af kroppens hormonbalance. beskrive metoder til vurdering af hormonbalance. redegøre for principper for hormonelle belastningsundersøgelser. Skriftlig prøve inkl. spot Skiftende ekstern/intern censur Karakterskala Professionssporet Udfærdige en medicinsk journal Ved brug af fantomer, figuranter og medstuderende foretage en objektiv undersøgelse af almen tilstand, hoved-hals, thorax og abdomen Evalueres som mundtlig prøve (OSCE) på B8 Omfang: 15 ECTS points Undervisn.form: Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, praktiske øvelser, Placering: 1. kvartal, 4. semester, 2. år Forudsætninger for deltagelse: Ingen Beståkrav: Modulet er bestået når - den skriftlige prøve er bestået - OSCE på B8 er bestået Modul B8: Homeostase Formål: Indhold: Formålet med modulet er de studerende lærer, at menneskets har udviklet en række regulatoriske mekanismer for at sikre at organismen befinder sig i ligevægt, således at celler og væv fungerer optimalt trods ændringer i og påvirkninger fra individets ydre og indre miljø. De studerende lærer principperne for hvorledes organismen håndterer lægemidler og giftstoffer. I modulet trænes de studerende i at udføre både invasive og non-invasive kliniske procedurer og træne i at udføre simple laboratorieanalyser. Den studerende erhverver forudsætninger for at handle professionelt og reflekteret i kommunikation med patienter, pårørende og myndigheder og lærer at foretage nuancerede etiske overvejelser. Det biomedicinske spor forklare membrantransport af vand og salte. beskrive nyrernes og urinvejenes struktur, funktion og udvikling. forklare hvorledes organismen udskiller affaldsstoffer gennem nyrerne. redegøre for blodets buffersystemer. forklare hvorledes organismen opretholder balance af væske, salte og syre-base. analysere betydningen af ligevægtsregulering for celler og organers funktion. analysere hvorledes kroppens væske-, salt og syre-base balance påvirkes af ydre

17 Side 17 af 30 faktorer og sygdom. analysere hvorledes urinudskillelse og vandladning foregår og hvorledes det kan påvirkes af indre og ydre faktorer. forklare hvorledes lægemidler og fremmedstoffer absorberes, fordeles og elimineres. forklare principper for toksiske mekanismer samt toksikodynamiske forhold vedrørende fremmedstoffer. forklare principper for risikovurdering af fremmedstoffer. analysere hvilken betydning individuelle variationer og påvirkning af ekskretoriske mekanismer har for organismens håndtering af lægemidler og fremmedstoffer. anvende metoder til vurdering af nyrernes funktion, væske, salte og syrebasebalance. Øvelser og skriftlig prøve inkl. spot Øvelser: Ingen censur, Skriftlig prøve: Skiftende eksternog intern censur Øvelser:Godkendt Skriftprøve: Karakterskala

18 Side 18 af 30 Professionssporet selvstændigt måle, registrere og udføre basale praktiske procedurer, som kan indgå i forbindelse med udredning og kontrol af patienter. beskrive vigtige elementer i lovgivningen vedrørende kommunikation med patienter, pårørende og myndigheder i konkrete cases. diskutere og foretage reflekterende vurderinger i forbindelse med etiske dilemmaer knyttet til samtale med patienter og pårørende samt i forbindelse med udarbejdelse af patientinformationsmateriale og videregivelse af information til andre myndigheder. Mundtlig prøve (OSCE) sammen med B7 Intern censur Bestået/ikke-bestået Omfang: 15 ECTS points Undervisn.form: Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, praktiske øvelser, rollespil. Placering: 2. kvartal, 4. semester, 2. år Forudsætninger for deltagelse: Ingen Beståkrav: Modulet er bestået når - den skriftlige prøve er bestået - øvelsesrapporter er godkendte - Mundtlig (OSCE) er bestået

19 Side 19 af 30 Modul B9: Hjerne og sanser Mål: Indhold: Formålet med dette modul er at den studerende lærer hvorledes mennesket sanser såvel ydre som indre signaler, hvorledes disse sanseindtryk bearbejdes og fortolkes i centralnervesystemet og hvorledes centralnervesystemet overvåger og styrer individets funktioner og reaktioner. De studerende får i modulet forudsætninger for at forstå principperne ved smertebehandling. De studerende lærer mekanismerne bag udvikling af afhængighed. De studerende trænes i at gennemføre et medicinsk interview ved brug af simulerede patienter. Det biomedicinske spor analysere de molekylære og cellulære processer, der karakteriserer nervecellers funktion, herunder specialiserede celler såsom sanseceller. beskrive kraniet og centralnervesystemets struktur og udvikling. analysere centralnervesystemets regulatoriske mekanismer til at beskytte hjernen. analysere konsekvenser af læsioner i centralnervesystemet. forklare hvorledes det perifere og centrale nervesystems funktion integreres. analysere det somatosensoriske sansesystem og redegøre for principper for smertemodulation. beskrive struktur, funktion og udvikling af sanseorganerne. analysere det neurobiologiske grundlag for basalfunktioner og højere kognitive funktioner. forklare manifestationer ved påvirkning af hjernecellers funktion i forskellige faser af livet. beskrive principper for modulation af nervesystemets funktion. analysere begrebet stress som biologisk, samfundsmæssigt/kulturelt og psykologisk fænomen. forklare afhængighedsmekanismer. beskrive kritiske perioder i nervesystemets udvikling og forklare konsekvenser af skadelige påvirkninger. analysere adfærd med anvendelse af psykologisk metode. Skriftlig prøve inkl. spot Skiftende ekstern/intern censur Karakterskala

20 Side 20 af 30 Professionssporet strukturere og gennemføre det medicinske interview på en hensigtsmæssig måde anvende centrale delfærdigheder i den medicinske samtale, herunder kunne indlede, opsummere og få bekræftet information, markere overgange i samtalen og hensigtsmæssigt afslutte interviewet anvende centrale delfærdigheder i den medicinske samtale, herunder eksplorative, kognitive, affektive, lyttende og åbne/ærlige svar Portefølje Intern censur Godkendt/ikke-godkendt Omfang: 15 ECTS points Undervisn.form: Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, praktiske øvelser, Placering: 1. kvartal, 5. semester, 3. år Forudsætninger for deltagelse: Ingen Beståkrav: Modulet er bestået når - Den skriftlige prøve er bestået - Portefølje er godkendt

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion 7-trinsskalaen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Introduktion...1 7-trinsskalaen...3 Anvendelsen af 7-trinsskalaen...4 Overgangsordningen...5 Referencer...6 Introduktion Regeringen har besluttet,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.)

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2010 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Ny karakterskala nye mål?

Ny karakterskala nye mål? Ny karakterskala nye mål? Workshop Camilla Rump Lene Møller Madsen Mål for workshoppen Efter workshoppen skal deltagerne kunne Lave en operationel mål- og kriteriebeskrivelse af 12-tallet og 2-tallet for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx bic Hans Jørgen Madsen Hold 2.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Rettelsesblad til Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Ændring 12 Gælder for studerende indskrevet pr 1september 2011 og senere s 14 i

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I SUNDHEDSANTROPOLOGI - MASTER OF THE ANTHROPOLOGY OF HEALTH

STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I SUNDHEDSANTROPOLOGI - MASTER OF THE ANTHROPOLOGY OF HEALTH STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I SUNDHEDSANTROPOLOGI - MASTER OF THE ANTHROPOLOGY OF HEALTH KAPITEL 1: FORMÅL OG KOMPETENCEPROFIL... 1 1.1 HJEMMEL OG INSTITUTIONSFORANKRING... 1 1.2 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc.(jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2011 I henhold til 24, stk. 1, 3-5 og 7, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET STUDIEKONTORET studieordning for Masteruddannelse i Sundhedsantropologi Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Uddannelsesstruktur Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management)

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) HD 2. del Organisation og ledelse - HD(O) ved Aalborg Universitet 5. semester

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fællessemester og 2. semester af bacheloruddannelserne i Politik

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Sidefagssupplering i medievidenskab

Sidefagssupplering i medievidenskab Sidefagssupplering i medievidenskab Center for Medievidenskab udbyder sidefagssupplering i medievidenskab fra efteråret 2003. Undervisningen består af to moduler: Første modul er i medieproduktion, der

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere