Bacheloruddannelsen i Medicin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bacheloruddannelsen i Medicin"

Transkript

1 Side 1 af 30 Studieordning Bacheloruddannelsen i Medicin Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 6. juli 2006 Revideret Januar 2009

2 Side 2 af 30 I henhold til Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne, nr. 338 af 6. maj 2004 (Uddannelsesbekendtgørelsen) samt Bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) fastsættes følgende studie- og eksamensordning for bacheloruddannelsen i medicin ved Syddansk Universitet. Kapitel 1 Formål 1. UDDANNELSENS BETEGNELSE PÅ DANSK OG PÅ ENGELSK Gennemført bacheloruddannelsen giver ret til titlen Bachelor i Medicin (BSc.med.), på engelsk Bachelor of Science in Medicine. 2. NORMERING Bacheloruddannelsen i medicin er normeret til 180 ECTS-point svarende til 3 års fuldtidsstudier. 3. FAGLIG PROFIL Stk 1 Uddannelsens formål Uddannelse har til formål at 1) indføre den studerende i et eller flere fagområders videnskabelige discipliner, herunder fagområdets/fagområdernes teori og metode, så den studerende opnår en bred faglig viden og kunnen, 2) give den studerende den faglige viden og de teoretiske og metodiske kvalifikationer, så den studerende bliver i stand til selvstændigt at identificere, formulere og løse komplekse problemstillinger inden for fagområdets/fagområdernes relevante bestanddele, og 3) give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse. Stk 2 Kompetenceprofil Efter afsluttet uddannelse skal bacheloren i medicin kunne Angive og analysere kroppens opbygning og funktion Analysere de genetiske, molekylære, cellulære og fysiologiske processer, der regulerer og vedligeholder kroppens normale funktioner Analysere de biologiske variationer og processer som karakteriserer livscyklus og køn Analysere hvilke ydre faktorer der kan påvirke den menneskelige organisme og organismens reaktioner på disse Analysere menneskers adfærd og reaktionsmønstre ud fra biologiske, psykologiske, sociale, kulturelle og etniske forudsætninger Analysere ændret struktur og funktion af kroppen og dens væsentligste organsystemer ved forskellige sygdomme og tilstande Anvende videnskabelig metode til at analysere, fortolke og vurdere de metoder og principper, der danner grundlag for diagnostik, behandling og interventioner Demonstrere viden om grundlæggende kommunikationsteori samt evne til kommunikere hensigtsmæssigt i med kolleger, patienter og pårørende Demonstrere kliniske færdigheder med optagelse af sygehistorie, objektiv undersøgelse og formulering af udredningsplan Demonstrere viden om sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og rehabilitering Demonstrere evne til formulering af egne læringsmål og videreudvikling af kompetencer Anvende medicinsk informationsteknologi til at søge og formidle viden. Identificere og analysere etiske problemstillinger Demonstrere hensigtsmæssig adfærd i omgang med patienter og i samarbejde med kolleger og andre personalegrupper Demonstrere videnskabelig nysgerrighed og forholde sig kritisk reflekterende til viden og antagelser Fortolke videnskabelig litteratur, stille spørgsmål og konkludere på fund Stk. 3 Uddannelsens opbygning og tilrettelæggelse Uddannelsen er opdelt i tolv moduler. Hvert modul omfatter 8 ugers undervisning, og afsluttes med en modul-

3 Akademikerspor Professionsspor Side 3 af 30 eksamen. Samtidig er uddannelsen inddelt i tre spor, som løber parallelt hele uddannelsen igennem: det biomedicinske spor, akademikersporet og professionssporet. Hvert af de tolv moduler består således af undervisningselementer indenfor to eller flere af de tre spor. Det biomedicinske spor omfatter uddannelsens konstituerende sundhedsvidenskabelige grundfag og grundlæggende samfundsvidenskabelige fag. Det biomedicinske spor skal give bacheloren en omfattende viden om menneskekroppens opbygning og funktion, dets regulatoriske mekanismer på indre og ydre forhold, fra molekyle til det hele menneske, og give de studerende forudsætninger for at forstå sundhed og sygdom i en social, kulturel og etnisk kontekst både for det enkelte individ og i et nationalt og internationalt sundhedsperspektiv. Omfanget af det biomedicinske spor er 120 ECTS points. Professionssporet omfatter klinikophold, færdighedstræning og kommunikationstræning. Professionssporet skal sikre, at de studerende har grundlæggende kliniske kompetencer til at modtage og udrede patienter. Det samlede omfang af professionssporet er 30 ECTS points. Akademikersporet omfatter videnskabsteori, videnskabelig metode og informationskompetence. Akademikersporet skal sikre, at de studerende har grundlæggende akademiske kompetencer, herunder at de kan opstille hypoteser og forskningsspørgsmål, søge svar på disse, tolke egne og andres resultater, vurdere videnskabelig litteratur kritisk og analytisk og forstå hvordan ny viden skabes. Det samlede omfang af akademikersporet 30 ECTS points. Intentionen med modellen er at sikre sammenhæng og progression ikke alene i uddannelsens moduler, men også i kompetencer indenfor hvert af de tre spor igennem hele den lægelige uddannelse. Opbygningen videreføres således i kandidatuddannelsen i medicin, ligesom tænkningen genfindes i de syv roller i den lægelige videreuddannelse. Modellen og sammenhængen mellem bachelor- og kandidatuddannelsen illustreres i nedenstående figur. Klinisk medicin Biomedicin Studieordningen har derfor også til formål at skabe sammenhæng mellem bachelor- og kandidatuddannelsen, at skabe sammenhæng mellem det prægraduate og postgraduate uddannelsesforløb, at skabe basis for livslang læring og personlig udvikling og give den studerende et videnskabeligt baseret grundlag for at kunne bidrage til den fortsatte udvikling indenfor medicin.

4 Side 4 af 30 Tabellen nedenfor viser studiets opbygning i spor og moduler samt fordelingen i ECTS-points Biomedicinspor Semester Professions-spor Akademiker-spor Modul Modultitel ECTS Indhold ECTS Indhold ECTS B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 Liv, sundhed og sygdom Fra celle til individ Viden og information Bevægelse og arbejde Energi og vitale funktioner Ernæring og vækst Regulation og kommunikation 8 Færdighedstræning: Akut beredskab Evalueres på B2 14 Færdighedstræning: Akut beredskab Samlet evaluering med B1 8 Kommunikation: Sundhedspsykologi 13 Færdighedstræning: Objektiv undersøgelse 13 Klinikophold: Patienten og lægen 2 Informationskompetence: Studiestartsopgave 1 2 Videnskabsteori/videnskabelig metode: Viden og værdier I 10 Videnskabsteori: Viden og værdier II 10 Færdighedstræning: Objektiv undersøgelse Evalueres på B8 Homeostase 10 Færdighedstræning: Praktiske procedurer Samlet evaluering med B7 Kommunikation: Professionsetik Hjerne og sanser 10 Kommunikation: Medicinsk interview Angreb og forsvar 10 Videnskabelig metode: Forskningsmetodologisk grundkursus Bachelorprojekt 2 Tilvalgsfag* 3 Bachelorprojekt Videnskabelig metode/informationskompetence: Evalueres sammen med biomedicinspor Fra rask til syg 9 Klinikophold: Anamnese, kommunikation og samarbejde Kommunikation: Medicinsk interview

5 Side 5 af 30 ECTS ialt * Tilvalgsfag hører ikke under et bestemt spor.

6 Side 6 af 30 Kapitel 2 Studiekrav og uddannelsens indhold 4 TIDSGRÆNSER Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i de prøver, der ifølge studieordningen er en del af førsteårsprøven. Stk. 2 Mindst to af modulerne B1 til og med B4 skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Stk 3. Har den studerende ikke bestået prøverne i overensstemmelse med stk 2. bortfalder adgangen til et nyt eksamensforsøg, jf. 26, stk. 1. i eksamensbekendtgørelsen. Stk.4. Bacheloruddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter påbegyndelse af bachelorstudiet. Orlovsperioder medregnes i den samlede studietid. Stk. 5. Studienævnet kan dispensere fra fristerne i stk. 1 4, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 5 STUDIEAKTIVITET Den studerende skal deltage i mindst en prøve hvert studieår og skal bestå mindst en prøve hvert andet studieår, med undtagelsen af førsteårsprøven, hvor 4, stk. 2 gælder. Stk.2. Studerende der ikke har været studieaktive i 1 år tilbydes vejledning Stk. 3. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på mindst 2 år. Stk. 4. Studienævnet kan dispensere fra kravene i stk. 1 og 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 6 PARALLEL LÆSNING Uddannelsen er normeret som et fuldtidsstudium. En studerende kan ikke første-gangs tilmelde sig undervisning og eksamen i mere end et, samtidigt afviklet (dobbelt-fuldtidstjeneste). Stk.2 Studienævnet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

7 Side 7 af 30 7 UDDANNELSENS MODULER Modul B1: Liv, sundhed og sygdom Mål: Modulet sætter rammerne for hvorledes studiet foregår og giver de studerende et perspektiv på hvad uddannelsen fører til. I løbet af modulet synliggøres for de studerende at uddannelsen omfatter 3 lige vigtige hovedområder: et biomedicinsk, akademiker og professionaliseringsspor. Som led i studieintroduktionen arbejdes med at de studerende erhverver et godt grundlag for at udvikle en hensigtsmæssig studieteknik og læringsstrategi. I dette modul introduceres de studerende til at erhverve en grundlæggende videnskabelig forståelse for forudsætningerne for liv og for evolution. De lærer at der er en sammenhængende struktur og orden, der er grundlaget for liv. De udfordres til at reflektere over hvad liv, sundhed og sygdom er og til at forstå biologisk variation. I modulet er en indførsel i basal cellulær biologi. Derved introduceres de studerende til princippet om livscyklus som udgangspunktet for studiets tilrettelæggelse, at studiet fordrer indsigt i et kontinuum fra molekyler og membraner, over celler og væv, organer og systemer til individer og grupper. De studerende skal lære at udtrykke sig om den menneskelige organisme på en præcis og entydig måde. De studerende skal lære at anvende informations- og læringskomptence med projektplanlægning og artikellæsning for at kunne udfærdige en studiestartopgave De studerende trænes i at yde førstehjælp, herunder genoplivning. Indhold (beskrevet i kompetence termer) Det biomedicinske spor anvende viden om molekylers basale fysiske og kemiske egenskaber til at forklare deres rolle i biologiske systemer beskrive de cellulære biokemiske byggesten. forklare opbygningen af cellemembranen og dens betydning for cellens integritet og funktion. forklare cellens molekylære og strukturelle opbygning samt funktion. beskrive menneskets generelle opbygning og organsystemer og formidle det med anvendelse af relevant nomenklatur. diskutere hvad sundhed er for individet og for samfundet. diskutere hvordan kulturelle forskelle kan påvirke individers opfattelse af sygdomme og det at være syg. identificere de væsentligste sundhedsproblemer nationalt og internationalt. forklare hvorledes sundhedsvæsenet er organiseret i Danmark. Skriftlig prøve Skiftende ekstern/intern censur Karakterskala Akademikersporet anvende centrale bibliografiske databaser og relevante søgeværktøjer til at gennemføre systematiske og målrettede informationssøgninger. foretage begrundede valg af artikler og andre informationstyper problematisere og konkludere på de valgte artikler/informationer bruge relevante it-faciliteter arbejde selvstændigt og sammen med andre om løsning af faglige opgaver fremlægge mundtligt og skriftligt, herunder opfylde formmæssige krav vedr. refe-

8 Side 8 af 30 rencer og litteraturlister demonstrere begyndende erfaring med artikellæsning demonstrere evne til kritisk vurdering af sundhedsvidenskabelige forskningsresultater Skriftlig opgave efterfulgt af mundtlig præsentation Intern Bestået/ikke-bestået Professionssporet vurdere og prioritere assisterende indsats ved såvel enkle som mere sammensatte situationer, hvor førstehjælp er påkrævet (akut beredskab) selvstændigt udføre førstehjælp og basal genoplivning under vejledning yde basal præhospitalsbehandling samarbejde om en praktisk situation demonstrere kendskab til lovgivning af særlig relevans for det præhospitale område Tidspunkt: Praktisk prøve Prøven finder sted i modul B2 Omfang: 15 ECTS points Undervisn.form: Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, øvelser Placering: 1. kvartal, 1. semester, 1. år Forudsætninger for deltagelse: Ingen Beståkrav: Modulet er bestået når - den skriftlige prøve er bestået - studiestartsopgaven med mundtlig fremstilling er bestået - godkendt prøve i akut beredskab på B2 Modul B2: Fra celle til individ Mål: At den studerende lærer de molekylær-biologiske processer, der er grundlaget for udviklingen af en celle, hvorledes celledifferentiering samt vævsmorfogenese finder sted og resulterer i udviklingen af væv og foster. Den studerende får herved indsigt i cellevækst og konsekvenser af forstyrrelser i denne. Den studerende fortsætter sin træning i at yde førstehjælp Indhold (beskrevet i kompetence termer) Det biomedicinske spor beskrive puriner og pyrimidiner, samt redegøre for informationsbevarelse (genomets reparation), kopiering og videregivelse (replikation, mitose, cytokinese) og aflæsning (gener, transkription og proteinsyntese). redegøre for proteiners syntese, foldning, subunits, posttranslationel processering samt reguleret nedbrydning. redegøre for enzymers opbygning, omsætning, funktion og betydning. redegøre for cellecyklus. forklare hvordan påvirkning af celledeling kan føre til ændring af cellens vækst, aldring og død og hvilke mekanismer cellen har til at reparere sig selv.

9 Side 9 af 30 forklare hvorledes kønsceller deler sig og hvordan befrugtningen foregår på det cellulære plan. forklare hvorledes stamceller kan differentieres til forskellige celletyper og væv. beskrive udviklingen af det humane embryo fra celle til individ og forklare hvorfor visse perioder er kritiske for fosterets udvikling. angive opbygningen af menneskets basale væv. forklare hvorledes adaptive forandringer opstår i væv. Skriftlig prøve inkl. spot Skiftende ekstern/intern censur Karakterskala Professionsspor (fortsat fra B1) vurdere og prioritere assisterende indsats ved såvel enkle som mere sammensatte situationer, hvor førstehjælp er påkrævet (akut beredskab) selvstændigt udføre førstehjælp og basal genoplivning under vejledning yde basal præhospitalsbehandling samarbejde om en praktisk situation demonstrere kendskab til lovgivning af særlig relevans for det præhospitale område Praktisk prøve. Evaluering samtidig af både B1 og B2 Intern godkendt/ikke-godkendt Omfang: Undervisn.form: Placering: Forudsætninger for deltagelse: Beståkrav: 15 ECTS points Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, øvelser 2. kvartal, 1. semester, 1. år Ingen Modulet er bestået når - Den skriftlige prøve er bestået - Praktisk prøve er bestået Modul B3: Viden og information Mål: Indhold At de studerende lærer at menneskets gener indeholder information, som agerer i et samspil med det indre og ydre miljø og er grundlaget for at mennesker udvikler sig forskelligt. De studerende skal erhverve forståelse for at interindividuelle genetiske forskelle har betydning for forekomst af sygdomme, behandlingsrespons samt biologisk variation. I dette modul skal de studerende erhverve en grundlæggende forståelse for basale statistiske begreber. I modulet trænes de studerende i refleksion over og diskussion af emner og begreber, der har grundlæggende betydning for forståelse af hvad sundhedsvidenskab er og handler om. De studerende lærer om grundlæggende sundhedspsykologiske reaktionsmønstre forbundet med sygdom. Det biomedicinske spor forklare hvorledes menneskets arvemasse er opbygget og organiseret. beskrive hvorledes forandringer i menneskets arvemasse opstår ved kønscelledannelse og befrugtning.

10 Side 10 af 30 forklare hvorledes arvemassen har betydning for udvikling af individets egenskaber. angive vigtigste principper for forandringer i menneskets arvemasse som følge af påvirkninger udefra. forklare hvordan genetiske forskelle individer og etniske grupper imellem kan medføre forskellig modtagelighed og tolerance overfor sygdomme og behandlinger, samt miljø- og livsstilspåvirkninger. forklare principper for udredning af genetiske sygdomme. kende principperne i de hyppigst anvendte molekylærbiologiske analysemetoder samt kunne redegøre for metoder til identifikation af nye sygdomsgener. anvende epidemiologiske og statistiske metoder til at adskillelse af genetiske og ikke-genetiske faktorer for sygdom. forklare hvorledes sociale og erhvervsmæssige forhold indvirker på forekomst af bestemte sygdomme. diskutere og forholde sig til etiske aspekter af screening, genetisk rådgivning og præimplantations/fosterdiagnostik. afdække faktorer af betydning for fosterets udvikling gennem samtale med den gravide. Skriftlig prøve Skiftende ekstern/intern censur Karakterskala

11 Side 11 af 30 Akademikersporet redegøre for begreberne patientperspektiv, patientcentreret behandling, compliance, empati og menneskesyn skitsere grundprincipper for humanistisk og samfundsvidenskabeligt orienteret sundhedsforskning skitsere grundprincipper for naturvidenskabeligt orienteret sundhedsforskning diskutere forskellige forskningsmetoders gyldighedsrum og videnskabsteoretiske grundantagelser foretage en videnskabsteoretisk analyse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter redegøre for og anvende paradigmebegrebet redegøre for statistiske grundbegreber, herunder basale fordelinger og statistisk inferens (hypotese-begrebet, test, p-værdi) redegøre for begreberne betinget risiko, relativ risiko og gentagelses-risiko redegøre for basale sandsynlighedsteoretiske metoder, herunder Bayes Teorem med anvendelser i diagnostik, sammenligning af grupper, risikovurdering, genetik og rådgivning diskutere etiske aspekter forbundet med udvalgte medicinske teknologier og interventioner Skriftlig prøve Intern censur Godkendt/ikke-godkendt Professionssporet beskrive basale reaktionsmønstre forbundet med opfattelse af sygdom, herunder belastning, stress, krise, regression og projektion, samt tilsvarende handlemuligheder for det medicinske personale handle professionelt og reflekteret i forhold til den enkelte patient og dennes aktuelle situation. Opgave og skriftlige prøve Intern censur Godkendt/ikke-godkendt Omfang: 15 ECTS points Undervisn.form: Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, øvelser Placering 1. kvartal, 2. semester, 1. år Forudsætninger for deltagelse: Ingen Beståkrav: Modulet er bestået når: - de skriftlige prøver er bestået - modulopgave er godkendt Modul B4: Bevægelse og arbejde Mål: Formålet med modulet er at de studerende lærer, hvorledes menneskets bevægeapparat er opbygget og fungerer, således at de studerende er i stand til at analysere hvorledes bevægelse foregår og hvilke konsekvenser traumer har for funktionen. De studerende får indsigt i basale energetiske forhold, herunder varmeudvikling og temperaturregulering, i forbindelse med muskelkontraktion, muskelaktivitet og

12 Side 12 af 30 fysisk arbejde. De studerende skal lære om betydningen af træning, motion og belastning for individets velvære, for sundhedsfremme, for opståen og forebyggelse af skader og for rehabilitering. Den studerende skal lære at undersøge bevægeapparatet og vurdere dets funktion.. Den studerende får kendskab til opbygningen af den medicinske journal. Indhold: Det biomedicinske spor forklare det molekylære grundlag for musklers kontraktion. forklare energiomsætning i forbindelse med det oksidative stofskifte. forklare musklers opbygning og funktion og redegøre for energiforbruget herved. beskrive bevægeapparatets udvikling, strukturer og biomekaniske egenskaber. redegøre for varmeudvikling ved fysisk arbejde og for kroppens temperaturregulering. forklare hvorledes det perifere, motoriske og sensoriske, nervesystem er opbygget. analysere menneskets bevægelser og evaluere, hvilke strukturer der kan være skadede ved funktions og bevægelsesindskrænkning. analysere hvorledes ydre og indre faktorer kan påvirke funktionen af bevægeapparatet. analysere effekten af træning og immobilitet på bevægeapparatets væv og funktion. analysere hvilken betydning skader på bevægeapparatet har for individ og samfund. forklare samspil mellem motion og helbred. Skriftlig prøve inkl. spot Skiftende ekstern/intern censur Karakterskala Professionsspor Udfærdige en simpel medicinsk journal Ved brug af fantomer, figuranter og medstuderende foretage en objektiv undersøgelse af ekstremiteter og columna Porteføljeevaluering Intern censur Godkendt/ikke-godkendt Omfang: 15 ECTS points Undervisn.form: Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, praktiske øvelser, Placering: 2. kvartal, 2. semester, 1. år Forudsætninger for deltagelse: Ingen Beståkrav: Modulet er bestået når - Den skriftlige prøve er bestået - Godkendt portefølje

13 Side 13 af 30 Modul B5: Energi og vitale funktioner Mål: I dette modul lærer de studerende at kemisk energi til opretholdelse af livsprocesser samt til vækst og udvikling sker ved oxidation af næringsstoffer under forbrug af ilt og dannelse af kuldioxid. Studenten får forståelse for brint- og bikarbonat-ionernes særlige betydning i denne sammenhæng. Studenten lærer, at den nødvendige gasudveksling mellem celler og omgivelser er en funktion såvel af gasudvekslingen mellem luft og blod som af blodets transport mellem lunger og perifere væv. Studenten får forståelse for mekanismerne bag påvirkning af og adaptation til ekstreme omgivelser repræsenteret af højdeklima, dykning og vægtløshed. De lærer konsekvenserne af mangelfuld cirkulation og respiration samt betydningen af den hæmostatiske balance. De får indsigt i hvorledes individets livsstil kan påvirke hjerte, kredsløb og lunger hvilket giver grundlag for at forstå hvorledes hjerte-lungesygdomme kan forebygges. I klinikophold får de studerende kendskab til variationen af jobfunktioner, der varetages af læger; de får kendskab til tavshedspligt og lærer at anvende portefølje. Indhold: Der biomedicinske spor forklare hvorledes blodets gasser udveksles i lungerne, transporteres med blodet og optages i væv og celler. redegøre for ilttransport og særlige forhold omkring erythrocyt og karvægsfunktion, herunder reaktive iltradikaler og ilttoksicitet. beskrive øvre og nedre luftvejes, brystkassens, hjertets, lungernes og karsystemets strukturer og udvikling. analysere regulering og funktion af kredsløb og respiration. redegøre for tilpasning af kredsløb og respiration under og efter fødslen samt ved særlige fysiske forhold (hyperbare og hypobare miljøer). forklare placentas opbygning, funktion og dens betydning for fosterets udvikling. analysere hvorledes energiomsætning, kredsløb og respiration kan påvirkes af livsstil, ydre faktorer og sygdom. forklare symptomer og manifestationer ved utilstrækkelig funktion af kredsløb og respiration. forklare blodets koagulationsmekanismer og hvorledes den kan påvirkes. beskrive sammenhængen imellem livsstil og udvikling af sygdomme i hjerte, lunger og kredsløb. anvende og fortolke almindelige funktionstests af hjerter og lunger. Øvelser og skriftlig prøve inkl. spot Øvelser: Ingen censur, Skriftlig prøve: skiftende ekstern/intern censur Øvelser: godkendt/ikke-godkendt Skriftlig prøve: Karakterskala

14 Side 14 af 30 Professionsporet beskrive og reflektere over en konkret patients og/eller dennes pårørendes situation i forbindelse med sygdomsforløb eller sundhedsproblemer beskrive variationen af jobfunktioner, der varetages af læger redegøre for situationer, hvor der bør være særlig opmærksomhed på tavshedspligten tage medansvar for egen læring og arbejde målrettet med portefølje Porteføljeevaluering Intern censur Godkendt/ikke-godkendt Omfang: 15 ECTS points Undervisn.form: Forelæsning, klasseundervisning, gruppearbejde, praktiske øvelser, klinikophold Placering: 1. kvartal, 3. semester, 2. år Forudsætninger for deltagelse: Ingen Beståkrav: Modulet er bestået når - den skriftlige prøve er bestået - øvelsesrapporter er godkendte - portefølje for klinikophold er godkendt Modul B6: Ernæring og vækst Mål: Indhold: Formålet med dette modul er at de studerende lærer, at udover energi, er næringsstoffer essentielle for at celler, væv og individet kan udvikle sig og fungere. De studerende skal lære om de processer der er grundlaget for fordøjelse, absorption og cellers omsætning og lagring af næringsstoffer. De studerende skal lære om sund kost som forudsætning for ernæring og vækst, og forstå hvilke konsekvenser fejlernæring og forstyrrelser i mave-tarmkanalens funktion har for individet i forskellige faser af livet. I modulet fortsætter de studerende med at øge deres evne til at forholde sig reflekterende og diskuterende til antagelser og værdier hos sig selv og i det sundhedsvidenskabelige praksisfelt. Det biomedicinske spor analysere de mekaniske og metaboliske processer, der er forudsætninger for fordøjelse, absorption, transport og lagring af næringsstoffer. beskrive struktur, funktion og udvikling af eksokrine kirtler. beskrive struktur og udvikling af hoved- og halsregionen. beskrive spiserør, mave-tarmkanalen, leveren og galdevejenes struktur og generelle udvikling. forklare leverens syntetiske, deponeringsmæssige, regulatoriske og ekskretoriske funktioner. forklare nitrogenomsætningen. beskrive metoder til monitorering af organfunktion og overføre dette til vurdering af leverfunktion. analysere hvorledes fordøjelses- og absorptionsprocessen reguleres i samspil mellem tarm, lever, galdeveje og pancreas. redegøre for blodsukkerregulation. analysere kostens sammensætning og ernæringens betydning for vækst, udvikling og sundhed igennem hele livet. analysere konsekvenserne af svigt eller utilstrækkelig funktion af et eller flere af de organer, der indgår i regulering af ernæring og vækst.

15 Side 15 af 30 forklare amningens mekanismer. analysere hvorledes kropsvægt reguleres og forklare hvorledes vægttab kan opstå. redegøre for metabolisk omstilling og konsekvenser af sult samt fejlernæring. redegøre for specielle grupper og individers ernæringsbehov. forstå betydningen af kropsudseendet for individets selvopfattelse. anvende metoder til at vurdere ernæring og vækst, herunder optage kostanamnese. Skriftlig prøve inkl. spot Skiftende ekstern/intern censur Karakterskala Akademikersporet anvende videnskabsteoretiske begreber og teorier i analyse og diskussion af sundhedsvidenskabelige vidensformer og forskningsmetoder diskutere pålideligheden af sundhedsvidenskabelige forskningsmetoder og sundhedsfaglige observationer diskutere antagelser bag sundhedsvidenskabelige klassifikationssystemer, sygdomsmodeller og alternative behandlingsstrategier diskutere konkurrerende opfattelser af centrale begreber som sandhed, årsag, menneske, livskvalitet, sundhed, sygdom og evidens anvende centrale etiske teorier og begreber i analyse og diskussion af udvalgte forskningsmæssige, kliniske og sundhedspolitiske problemstillinger anvende basal argumentationsteori i analyse af sundhedsvidenskabeligt relevante argumenter Skriftlig opgave Intern censur Godkendt/ikke-godkendt Omfang: 15 ECTS points Undervisn.form: Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, praktiske øvelser, Placering: 2. kvartal, 3. semester, 2. år Forudsætninger for deltagelse: Ingen Beståkrav: Modulet er bestået når - Den skriftlige prøve er bestået - Den skriftlige opgave er godkendt Modul B7: Regulation og kommunikation Mål: Indhold: I dette modul lærer de studerende om de mekanismer, som muliggør kommunikation mellem de forskellige organer og at organernes funktion kan kontrolleres og afstemmes efter behov. De studerende lærer om konsekvenserne af svigt i disse hormonelle kommunikations- og kontrolmekanismer. Endvidere læres hvordan lægemidler eller andre stoffer kan påvirke organismen. De studerende fortsætter med færdighedstræning i at udføre objektiv undersøger og udbygger kendskabet til den mediinske journal. Det biomedicinske spor beskrive principperne for hormoners syntese, transport og omsætning.

16 Side 16 af 30 forklare de molekylære mekanismer hvormed hormoner og relaterede molekyler regulerer celler samt organers funktion. beskrive de endokrine kirtlers opbygning, funktion og udvikling. beskrive kønsorganernes funktion, struktur og udvikling forklare hvilken betydning hormonelle ændringer har på kroppens funktion og opbygning i forskellige faser af livet. analysere hvorledes eksterne faktorer i miljø eller lægemidler kan påvirke kroppens hormonbalance. forklare grundlæggende principper for lægemidlers virkningsmekanisme. forklare manifestationer ved forstyrrelser af kroppens hormonbalance. beskrive metoder til vurdering af hormonbalance. redegøre for principper for hormonelle belastningsundersøgelser. Skriftlig prøve inkl. spot Skiftende ekstern/intern censur Karakterskala Professionssporet Udfærdige en medicinsk journal Ved brug af fantomer, figuranter og medstuderende foretage en objektiv undersøgelse af almen tilstand, hoved-hals, thorax og abdomen Evalueres som mundtlig prøve (OSCE) på B8 Omfang: 15 ECTS points Undervisn.form: Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, praktiske øvelser, Placering: 1. kvartal, 4. semester, 2. år Forudsætninger for deltagelse: Ingen Beståkrav: Modulet er bestået når - den skriftlige prøve er bestået - OSCE på B8 er bestået Modul B8: Homeostase Formål: Indhold: Formålet med modulet er de studerende lærer, at menneskets har udviklet en række regulatoriske mekanismer for at sikre at organismen befinder sig i ligevægt, således at celler og væv fungerer optimalt trods ændringer i og påvirkninger fra individets ydre og indre miljø. De studerende lærer principperne for hvorledes organismen håndterer lægemidler og giftstoffer. I modulet trænes de studerende i at udføre både invasive og non-invasive kliniske procedurer og træne i at udføre simple laboratorieanalyser. Den studerende erhverver forudsætninger for at handle professionelt og reflekteret i kommunikation med patienter, pårørende og myndigheder og lærer at foretage nuancerede etiske overvejelser. Det biomedicinske spor forklare membrantransport af vand og salte. beskrive nyrernes og urinvejenes struktur, funktion og udvikling. forklare hvorledes organismen udskiller affaldsstoffer gennem nyrerne. redegøre for blodets buffersystemer. forklare hvorledes organismen opretholder balance af væske, salte og syre-base. analysere betydningen af ligevægtsregulering for celler og organers funktion. analysere hvorledes kroppens væske-, salt og syre-base balance påvirkes af ydre

17 Side 17 af 30 faktorer og sygdom. analysere hvorledes urinudskillelse og vandladning foregår og hvorledes det kan påvirkes af indre og ydre faktorer. forklare hvorledes lægemidler og fremmedstoffer absorberes, fordeles og elimineres. forklare principper for toksiske mekanismer samt toksikodynamiske forhold vedrørende fremmedstoffer. forklare principper for risikovurdering af fremmedstoffer. analysere hvilken betydning individuelle variationer og påvirkning af ekskretoriske mekanismer har for organismens håndtering af lægemidler og fremmedstoffer. anvende metoder til vurdering af nyrernes funktion, væske, salte og syrebasebalance. Øvelser og skriftlig prøve inkl. spot Øvelser: Ingen censur, Skriftlig prøve: Skiftende eksternog intern censur Øvelser:Godkendt Skriftprøve: Karakterskala

18 Side 18 af 30 Professionssporet selvstændigt måle, registrere og udføre basale praktiske procedurer, som kan indgå i forbindelse med udredning og kontrol af patienter. beskrive vigtige elementer i lovgivningen vedrørende kommunikation med patienter, pårørende og myndigheder i konkrete cases. diskutere og foretage reflekterende vurderinger i forbindelse med etiske dilemmaer knyttet til samtale med patienter og pårørende samt i forbindelse med udarbejdelse af patientinformationsmateriale og videregivelse af information til andre myndigheder. Mundtlig prøve (OSCE) sammen med B7 Intern censur Bestået/ikke-bestået Omfang: 15 ECTS points Undervisn.form: Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, praktiske øvelser, rollespil. Placering: 2. kvartal, 4. semester, 2. år Forudsætninger for deltagelse: Ingen Beståkrav: Modulet er bestået når - den skriftlige prøve er bestået - øvelsesrapporter er godkendte - Mundtlig (OSCE) er bestået

19 Side 19 af 30 Modul B9: Hjerne og sanser Mål: Indhold: Formålet med dette modul er at den studerende lærer hvorledes mennesket sanser såvel ydre som indre signaler, hvorledes disse sanseindtryk bearbejdes og fortolkes i centralnervesystemet og hvorledes centralnervesystemet overvåger og styrer individets funktioner og reaktioner. De studerende får i modulet forudsætninger for at forstå principperne ved smertebehandling. De studerende lærer mekanismerne bag udvikling af afhængighed. De studerende trænes i at gennemføre et medicinsk interview ved brug af simulerede patienter. Det biomedicinske spor analysere de molekylære og cellulære processer, der karakteriserer nervecellers funktion, herunder specialiserede celler såsom sanseceller. beskrive kraniet og centralnervesystemets struktur og udvikling. analysere centralnervesystemets regulatoriske mekanismer til at beskytte hjernen. analysere konsekvenser af læsioner i centralnervesystemet. forklare hvorledes det perifere og centrale nervesystems funktion integreres. analysere det somatosensoriske sansesystem og redegøre for principper for smertemodulation. beskrive struktur, funktion og udvikling af sanseorganerne. analysere det neurobiologiske grundlag for basalfunktioner og højere kognitive funktioner. forklare manifestationer ved påvirkning af hjernecellers funktion i forskellige faser af livet. beskrive principper for modulation af nervesystemets funktion. analysere begrebet stress som biologisk, samfundsmæssigt/kulturelt og psykologisk fænomen. forklare afhængighedsmekanismer. beskrive kritiske perioder i nervesystemets udvikling og forklare konsekvenser af skadelige påvirkninger. analysere adfærd med anvendelse af psykologisk metode. Skriftlig prøve inkl. spot Skiftende ekstern/intern censur Karakterskala

20 Side 20 af 30 Professionssporet strukturere og gennemføre det medicinske interview på en hensigtsmæssig måde anvende centrale delfærdigheder i den medicinske samtale, herunder kunne indlede, opsummere og få bekræftet information, markere overgange i samtalen og hensigtsmæssigt afslutte interviewet anvende centrale delfærdigheder i den medicinske samtale, herunder eksplorative, kognitive, affektive, lyttende og åbne/ærlige svar Portefølje Intern censur Godkendt/ikke-godkendt Omfang: 15 ECTS points Undervisn.form: Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, praktiske øvelser, Placering: 1. kvartal, 5. semester, 3. år Forudsætninger for deltagelse: Ingen Beståkrav: Modulet er bestået når - Den skriftlige prøve er bestået - Portefølje er godkendt

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Medicin

Bacheloruddannelsen i Medicin Side 1 af 25 Studieordning Bacheloruddannelsen i Medicin Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 6. juli 2006 Revideret april 2010 Side 2 af 25 I henhold til

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Medicin

Bacheloruddannelsen i Medicin Side 1 af 32 Studieordning Bacheloruddannelsen i Medicin Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 6. juli 2006 Revideret april 2010 Opdateret april 2011 Opdateret

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET, D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning. Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse. Syddansk Universitet

Studieordning. Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse. Syddansk Universitet Studieordning Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse Syddansk Universitet Godkendt af dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 30. januar 2006. Opdateret 12. august 2010. Indhold Indledning

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I MEDICIN. Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I MEDICIN. Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for Medicin Campusby Odense Årgang 2014 SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I MEDICIN 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I BIOLOGI VED

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I BIOLOGI VED STUDIEORDNING FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I BIOLOGI VED SYDDANSK UNIVERSITET GODKENDT AF DEKANEN FOR DET NATURVIDENSKABELIGE OG TEKNISKE FAKULTET DEN 31. MAJ 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I EKSPERIMENTEL BIOLOGI VED

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I EKSPERIMENTEL BIOLOGI VED STUDIEORDNING FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I EKSPERIMENTEL BIOLOGI VED SYDDANSK UNIVERSITET GODKENDT AF DEKANEN FOR DET NATURVIDENSKABELIGE OG TEKNISKE FAKULTET DEN 31. MAJ 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I KLINISK BIOMEKANIK. Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I KLINISK BIOMEKANIK. Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for Klinisk Biomekanik Campusby Odense Årgang 2014 SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I KLINISK

Læs mere

UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK

UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK Kan du lide at løse svære sygehistorier, blive udfordret intellektuelt, være en del af et større behandlerteam og bruge dine hænder? Har

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc.

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Odense 2010 1 af 16 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28.

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Overgangsordning Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Syddansk Universitet. Fra studieordning af til studieordning af

Overgangsordning Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Syddansk Universitet. Fra studieordning af til studieordning af Overgangsordning Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Syddansk Universitet Fra studieordning af 9 006 til studieordning af 9 00 Vedtaget i studienævnet d. 0 00 Indholdsfortegnelse Generelle bestemmelser...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS De studerende har mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø

Læs mere

Studieordning. Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse. Syddansk Universitet

Studieordning. Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse. Syddansk Universitet Studieordning Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse Syddansk Universitet Godkendt af dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 30. januar 2006. Opdateret 15. december 2011. Indhold Indledning

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder:

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø og sundhed

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I MEDICIN. Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I MEDICIN. Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for Medicin Campusby Odense Årgang(e) 2014 Revideret November 2014 SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 27. maj 2010 Opdateret september 2010. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campusby Odense Årgang(e) 2013 SYDDANSK

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I MEDICIN. Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I MEDICIN. Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for Medicin Campusby Odense Årgang 2017 SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I MEDICIN Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campusby Odense Årgang(e) 2013 SYDDANSK

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Lægeuddannelsen ved SDU. Institutforum IRS d. 11. juni 2008

Lægeuddannelsen ved SDU. Institutforum IRS d. 11. juni 2008 Lægeuddannelsen ved SDU Institutforum IRS d. 11. juni 2008 Mål og ansvar Et let mål: Uddanne studerende til at være læger Skal kunne fungere tilfredsstillende i underordnet lægestilling Udfordring: 1 læge

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik

Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Side 1 af 46 Studieordning Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 27. september 2006 Side 2 af 46 I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieåret 2014/2015

Studieåret 2014/2015 2011-studieordning for bacheloruddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Skolen for odontologi og tandpleje, Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Udfordring til hoved og hænder

Udfordring til hoved og hænder Udfordring til hoved og hænder KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK Kan du lide at løse svære sygehistorier, blive udfordret intellektuelt, være en del af et større behandlerteam og bruge dine hænder? Har

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere