Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet"

Transkript

1 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport 4: Uddannelse og innovation. Desuden laves en robusthedsanalyse af resultaterne. Det overordnede formål med analysen er at undersøge korrelationerne mellem erhvervsindkomst og antallet af undervisningstimer i løbet af en persons universitetsuddannelse. Analysen bruger registerdata for erhvervsindkomst i år 2011 og ser på folk med en lang videregående uddannelse fuldført i 2000 eller derefter. Data for antal undervisningstimer på universiteter stammer fra Rigsrevisionen (2012), og er fra og dækker 100 uddannelsesretninger, hvoraf 55 er målt på bachelordelen, mens de resterende er på kandidatdelen. For ni studieretninger er der data for begge dele. Analysen er begrænset til at dække folk med en kandidatgrad fra disse 100 studieretninger. Her er det antaget, at folk har taget en bachelor inden for samme fagområde som deres kandidatgrad, og at dette foregik på samme universitet. Derudover antages det, at timetallet inden for de pågældende studieretninger har været konstant mellem 1995 og Tabel 1 og 2 viser, hvordan antallet af observationer i Rigsrevisionens stikprøve fordeler sig på hhv. universiteterne og inden for studieretningerne samt det gennemsnitlige antal undervisningstimer. TABEL 1: ANTAL UNDERVISNINGSTIMER PER UGE FORDELT PÅ UDDANNELSESRETNINGER BACHELOR KANDIDAT Studieretning # Obs. Gns. antal undervisningstimer # Obs. Gns. antal undervisningstimer Humaniora Samfundsvidenskab Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk Videnskab I alt/gns Note: Antal observationer fra Rigsrevisionens datasæt for hhv. bachelor- og kandidatdelen fordelt på uddannelsesretninger. I nederste række dækker I alt over antal observationer, mens gns. er for gennemsnitligt antal undervisningstimer per uge. 1

2 TABEL 2: ANTAL UNDERVISNINGSTIMER PER UGE PER UNIVERSITET BACHELOR KANDIDAT Universitet # Obs. Gns. antal undervisningstimer # Obs. Gns. antal undervisningstimer AU AAU CBS SDU RUC KU DTU ITU I alt/gns Note: Antal observationer fra Rigsrevisionens datasæt for hhv. bachelor- og kandidatdelen per universitet. I nederste række dækker I alt over antal observationer, mens gns. er for gennemsnitligt antal undervisningstimer per uge. For hver enkelt uddannelsesretning beregnes et approksimeret mål for gennemsnitligt antal uddannelsestimer per uge på hele universitetsuddannelsen for at kunne få så mange observationer med som muligt. Dette mål er fundet som et vægtet gennemsnit af undervisningstimer per uge på hhv. bachelor- og kandidatdelen, hvor det antages, at uddannelsen tager fem år. For uddannelsesretninger med data for både bachelor- og kandidatdelen er det blot et vægtet gennemsnit af disse. For uddannelsesretninger uden data for begge dele er det antaget, at forhold mellem undervisningstimer på bachelor- og kandidatdelene er det samme som forholdet mellem timetallet på de to uddannelser i hele stikprøven. Timetallet på bachelordelen er i gennemsnit 12,5 per uge og 8,2 på kandidatdelen, hvilket giver et relativt forhold på 0,66. Derfor ville en bacheloruddannelse med 10 undervisningstimer per uge antages at have 6,6 timer per uge på kandidatdelen. Vægtes disse timetal, bliver det gennemsnitlige antal undervisningstimer per uge i løbet af hele uddannelsen 8,6. Analysen foretages først for alle otte universiteter og dernæst for de såkaldt brede universiteter (her ekskluderes CBS, DTU og ITU, som primært uddanner inden for ét fagområde). For hver af disse to populationer estimeres fire modeller, hvor erhvervsindkomst estimeres med et stigende antal kontrolvariable. Første specifikation indeholder oplysninger om antal undervisningstimer, mens anden specifikation tilføjer kontrol for personkarakteristika: en dummy for køn, året for færdiggørelse af kandidatgrad og dette kvadreret samt personens karaktergennemsnit fra gymnasiet standardiseret. Gymnasiesnittet er standardiseret for hver studenterårgang for at undgå variation pga. en potentiel underliggende trend i karaktergivningen samt for at undgå problemer med overgangen til 7- trinsskalaen. Tredje specifikation kontrollerer tillige for studieretningsdummier, og om der er matematikkrav til optagelse på uddannelsen. Endeligt bruger den sidste specifikation også dummier for hvilket universitet, personen fik sin kandidatgrad fra. 2

3 Tabel 3 og 4 gengiver estimaterne fra Analyserapport 4 for korrelationen mellem gennemsnitligt antal undervisningstimer per uge i løbet af hele universitetsuddannelsen, standardfejl samt estimater for øvrige kontrolvariable. Heraf fremgår det, at der gennemgående er en meget signifikant korrelation mellem det approksimerede mål for undervisningstimer per uge og indkomst på tværs af de forskellige regressioner. I gennemsnit er folks indkomst mellem seks og ni tusind kroner kr. højere om året for hver ekstra undervisningstime per uge, de i gennemsnit har haft på deres studium. Tabel 5 viser robustheden af estimatet for undervisningstimer per uge ved at bruge gennemsnitligt antal undervisningstimer per uge på bachelordelen i stedet for det approksimerede mål for samlet antal undervisningstimer. Disse resultater viser et resultat meget lig det i tabel 3 og 4 dog med en større variation i estimatet for undervisningstimer per uge på tværs af regressionerne pga. færre observationer. Tilsvarende gøres i tabel 6 blot med gennemsnitligt antal undervisningstimer per uge på kandidatdelen. For stikprøven kun med de brede universiteter er korrelationerne svagere for nogle af regressionerne, hvilket igen bl.a. skal tilskrives det mindre antal observationer. Det overordnede billede er imidlertid det samme, idet man tydeligt ser en sammenhæng mellem erhvervsindkomst og undervisningstimer per uge. Bemærk, at antallet af observationer benyttet i tabel 5 og 6 afviger fra tabel 3 og 4, idet der her kun bruges de faktiske tal og ikke det approksimerede mål. Appendiks gengiver alle estimater for alle regressionerne. Litteraturliste Rigsrevisionen. (2012). Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. 3

4 TABEL 3: REGRESSIONER FRA RAPPORTEN MED APPROKSIMERET GENNEMSNITLIGT ANTAL UNDER- VISNINGSTIMER PER UGE I LØBET AF HELE UDDANNELSEN. AFHÆNGIG VARIABEL: ERHVERVSIND- KOMST (1) (2) UNIVERSITE- TER ALLE BREDE ALLE BREDE Timer pr. uge *** *** *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) Færdiggørelsesår *** *** ( ) ( ) (Færdiggørelsesår) *** *** ( ) ( ) Gymnasiesnit standardiseret *** *** ( ) ( ) Kvinde *** *** ( ) ( ) Konstant *** *** -5.67e+09*** -5.14e+09*** ( ) ( ) (6.967e+08) (7.309e+08) Studieretningsdummier Nej Nej Nej Nej Mat.-krav Nej Nej Nej Nej Universitetsdummier Nej Nej Nej Nej N Note: Standardfejl i parentes: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<

5 TABEL 4: REGRESSIONER FRA RAPPORTEN MED APPROKSIMERET GENNEMSNITLIGT ANTAL UNDER- VISNINGSTIMER PER UGE I LØBET AF HELE UDDANNELSEN. AFHÆNGIG VARIABEL: ERHVERVSIND- KOMST (3) (4) UNIVERSITE- TER ALLE BREDE ALLE BREDE Timer pr. uge *** *** *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) Færdiggørelsesår *** *** *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) (Færdiggørelsesår) *** *** *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) Gymnasiesnit standardiseret *** *** *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) Kvinde *** *** *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) Mat.-krav *** *** ** *** ( ) ( ) ( ) ( ) Konstant -5.75e+09*** -5.25e+09*** -5.58e+09*** -5.34e+09*** (6.841e+08) (7.134e+08) (6.813e+08) (7.106e+08) Studieretningsdummier Ja Ja Ja Ja Mat.-krav Ja Ja Ja Ja Universitetsdummier Nej Nej Ja Ja N Note: Standardfejl i parentes: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<

6 TABEL 5: ROBUSTHEDSTJEK MED ANTAL UNDERVISNINGSTIMER PER UGE I LØBET AF BACHELOR- UDDANNELSEN (UAFHÆNGIG VARIABEL). AFHÆNGIG VARIABEL: ERHVERVSINDKOMST. UNIVERSITETER (1) (2) (3) (4) ALLE *** *** *** *** N = ( ) ( ) ( ) ( ) BREDE *** *** *** *** N = ( ) ( ) ( ) ( ) Kontrolvariable: Nej Ja Ja Ja Personkarakteristika Studieretningsdummier og mat.- krav Nej Nej Ja Ja Universitetsdummier Nej Nej Nej Ja Note: Hvert estimat svarer til én regression. Personkarakteristika dækker over år for færdiggørelse, ditto kvadreret, gymnasiesnit standardiseret og kvinde. Alle regressioner indeholder en konstant. Standardfejl i parentes: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. TABEL 6: ROBUSTHEDSTJEK MED ANTAL UNDERVISNINGSTIMER PER UGE I LØBET AF KANDIDATUD- DANNELSEN (UAFHÆNGIG VARIABEL). AFHÆNGIG VARIABEL: ERHVERVSINDKOMST. UNIVERSITETER (1) (2) (3) (4) ALLE *** *** *** *** N = ( ) ( ) ( ) ( ) BREDE ** * *** N = ( ) ( ) ( ) ( ) Kontrolvariable: Nej Ja Ja Ja Personkarakteristika Studieretningsdummier og mat.- krav Nej Nej Ja Ja Universitetsdummier Nej Nej Nej Ja Note: Hvert estimat svarer til én regression. Personkarakteristika dækker over år for færdiggørelse, ditto kvadreret, gymnasiesnit standardiseret og kvinde. Alle regressioner indeholder en konstant. Standardfejl i parentes: * p<0.10,** p<0.05, *** p<

7 Appendiks Appendikstabel 1: Afhængig variabel er erhvervsindkomst (1) (2) (1) (2) (1) (2) Alle Brede Alle Brede Alle Brede Alle Brede Alle Brede Alle Brede Undervisningstimer per uge: Hel uddannelse *** *** *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) Bachelor *** *** *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) Kandidat *** *** ** ( ) ( ) ( ) ( ) Færdiggørelsesår *** *** *** *** *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Færdiggørelsesår *** *** *** *** *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) *** *** *** *** *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Gymnasiesnit standardiseret Kvinde *** *** *** *** *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Konstant *** *** e+09*** e+09*** *** *** e+09*** e+09*** *** *** e+09*** e+09*** ( ) ( ) (6.967e+08) (7.309e+08) ( ) ( ) (8.494e+08) (8.732e+08) ( ) ( ) (1.083e+09) (1.121e+09) N Note: Standardfejl i parentes: * p<0.10,** p<0.05, *** p<

8 Appendikstabel 2: Afhængig variabel er erhvervsindkomst (3) (4) (3) (4) (3) (4) Alle Brede Alle Brede Alle Brede Alle Brede Alle Brede Alle Brede Undervisningstimer per uge: Hel uddannelse *** *** *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) Bachelor *** *** *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) Kandidat *** * *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) Færdiggørelsesår *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Færdiggørelsesår *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Gymnasiesnit standardis *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Kvinde *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Studieretning: Pædagogisk *** *** *** *** *** *** *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Naturvid *** *** *** *** *** *** *** *** * * ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Samfundsvid *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Teknisk ** * ** ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Jordbrugsvid *** *** *** *** *** *** *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sundhedsvid *** *** *** *** *** *** *** *** * *** * ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Mat.-krav *** *** ** *** *** *** *** *** *** * *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) AAU * ** * ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) CBS *** *** *** ( ) ( ) ( ) SDU ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) RUC ** * ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) KU *** *** *** *** *** *** ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) DTU * ( ) ( ) ITU *** * *** ( ) ( ) ( ) Konstant e+09*** e+09*** e+09*** e+09*** e+09*** e+09*** e+09*** e+09*** e+09*** e+09*** e+09*** e+09*** (6.841e+08) (7.134e+08) (6.813e+08) (7.106e+08) (8.274e+08) (8.504e+08) (8.257e+08) (8.494e+08) (1.073e+09) (1.109e+09) (1.065e+09) (1.102e+09) N Note: Standardfejl i parentes: * p<0.10,** p<0.05, *** p<

Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser

Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser En undersøgelse af gymnasiekarakterers relevans som udvælgelseskriterie til de videregående uddannelser 1 Gymnasiekarakterers betydning

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

MOTIVATION OG STUDIEINTENSITET HOS UNIVERSITETETSSTUDERENDE EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE I DANMARK, SVERIGE, TYSKLAND OG ENGLAND

MOTIVATION OG STUDIEINTENSITET HOS UNIVERSITETETSSTUDERENDE EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE I DANMARK, SVERIGE, TYSKLAND OG ENGLAND MOTIVATION OG STUDIEINTENSITET HOS UNIVERSITETETSSTUDERENDE EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE I DANMARK, SVERIGE, TYSKLAND OG ENGLAND INDHOLD 1 Forord 2 Konklusioner 3 Metode 3.1 Baggrund 3.2 Spørgeskema og

Læs mere

Ledighedsrisiko blandt nyuddannede akademikere

Ledighedsrisiko blandt nyuddannede akademikere Ledighedsrisiko blandt nyuddannede akademikere AE har undersøgt, hvad der har betydning for at gå direkte ud i længerevarende dimittendledighed for nyuddannede akademikere. Analysens resultater viser,

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen Analyserapport 2011:7 Derfor skal livrenter ikke Finansiel ind under forståelses 100.000 betydning kr. s for loftet privatøkonomien AnnKathrine Ejsing Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1,

Læs mere

Køber gifte kvinder flere aktier?

Køber gifte kvinder flere aktier? Køber gifte kvinder flere aktier? Baggrund og resumé Finansrådet undersøger i denne analyse, hvordan ændringer i ægteskabsstatus påvirker kvinders og mænds deltagelse på aktiemarkedet og deres risikovillighed.

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse Centre for Economic and Business Research ÿkonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervs- konomisk forskning og analyse Analyserapport September Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Detailhandelskunders transport og indkøbsvaner

Detailhandelskunders transport og indkøbsvaner Detailhandelskunders transport og indkøbsvaner Samfundsøkonomiske eksternaliteter fra transporten i forbindelse med indkøb af dagligvarer Rapport Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater

Læs mere

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28 Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport Kasper Møller Hansen og Jens Hoff Institut for Statskundskab Arbejdspapir

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Lønmodeller del 1 Regressioner

Lønmodeller del 1 Regressioner Lønmodeller del 1 Regressioner Af Rikke Ibsen og Niels Westergård Nielsen Center for Corporate Performance Aarhus School of Business Aarhus Universitet Århus juni 2010 2 Lønmodeller del 1 1 Indledning...3

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE

SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE - De samfundsøkonomiske konsekvenser ved internationale studerende på danske uddannelser fra 1996 til 2012 Samfundsøkonomisk analyse af internationale

Læs mere

Indledende analyser af forsøg med modersmålsbaseret undervisning

Indledende analyser af forsøg med modersmålsbaseret undervisning US AARH Indledende analyser af forsøg med modersmålsbaseret undervisning Rapport udarbejdet for Undervisningsministeriet Marts 2014 Simon Calmar Andersen Maria Humlum Anne Brink Nandrup Institut for Statskundskab

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere AE har undersøgt den faglige og økonomiske mobilitet for nyuddannede akademikere. Alle nyuddannede akademikere, der færdiggjorde deres uddannelse

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE

HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE 14:26 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 14:26 HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER

Læs mere

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 2015 Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. MÅLGRUPPEN I PROJEKTET OG AFGANGSRATER TIL JOB ELLER UDDANNELSE...

Læs mere

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser Det seneste årti er der foregået en omfattende centralisering i det danske uddannelseslandskab for videregående uddannelser. Over

Læs mere

BAGGRUNDSRAPPORT HUMANISTERNE PÅ VEJ MOD NYE ARBEJDSMARKEDER

BAGGRUNDSRAPPORT HUMANISTERNE PÅ VEJ MOD NYE ARBEJDSMARKEDER BAGGRUNDSRAPPORT HUMANISTERNE PÅ VEJ MOD NYE ARBEJDSMARKEDER REDAKTION: Martin Junge, seniorkonsulent, DEA Sara Louise Nygård, projektassistent, DEA Karina Ramsløv, konsulent, DEA Følgende personer har

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere