Bachelorprojekt i ergoterapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekt i ergoterapi"

Transkript

1 Bachelorprojekt i ergoterapi Det lyder så banalt, men det er det der med at have alt ud i ét - En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv på Handifonen/Handi Defy+ Lavet af: Gayatri Katja Jørgensen (GJ) Camilla Hartung Hansen (CH) Sabine Holm Frandsen (SF) Nynne Christoffersen (NC) Vejleder Gitte Stokholm Hold: ERG 509 januar 2013 Antal anslag: "Denne opgave er udarbejdet af studerende ved University College Lillebælt, Ergoterapeutuddannelsen, som led i et uddannelsesforløb. Den foreligger ikke rettet og ukommenteret fra uddannelsens side, og er således et udtryk for de studerendes egne synspunkter". "Denne opgave - eller dele heraf - må kun offentliggøres med den/de studerendes tilladelse. Jvf. bekendtgørelse af lov om ophavsret nr. 587 af 20/06/2008 og bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser Bek.nr.714 af 27/06/2012. Tilladelse til udlån.

2 Bachelor project Occupational science It sounds so simple, but it is about having all functions in one. -A qualitative study of peoples perspective on Handifonen/Handi Defy +.

3 Læsevejledning Vi vil igennem projektet anvende forkortelser i overensstemmelse med reglerne i Dansk Sprognævn. Enkelte lange begreber og teorier forkortes. Første gang begrebet eller teorien nævnes i et afsnit bliver det skrevet i sin fulde længde og herefter anvendes forkortelsen. Flere steder henvises til bilag. Disse findes fortløbende bagerst i projektet. Som referencesystem er Harvard anvendt. Referenceliste findes på side 38. Alle gruppens medlemmer er medansvarlige for hele opgavens udformning og indhold. Fordeling af forfatteransvar for de enkelte afsnit er beskrevet med fodnoter løbende i opgaven. Vi har efter aftale med Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, fået lov at nævne dem i vores opgave. Dog er alle personer som indgår i opgaven anonymiserede. God læselyst. Camilla Hartung Hansen Gayatri Katja Hansen Nynne Christoffersen Sabine Holm Frandsen

4 Resumé Titel Det lyder så banalt, men det er det med at have alt ud i ét. - En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv på Handifonen/Handi Defy+. Problembaggrund Samfundet står overfor en demografisk udfordring. Mandag Morgen har udarbejdet en rapport omkring Den aktive borger som en løsning på et nyt velfærdsparadigme - herunder nævnes velfærdsteknologi. Velfærdsteknologi dækker over forventningen om, at teknologien vil skabe øget velfærd og livskvalitet hos borgeren. Der findes forskellige velfærdsteknologiske hjælpemidler herunder Handifonen/Handi Defy+. Problemformulering Hvordan oplever borgeren med kognitive problemstillinger, som er henvist til CRS, at Handifonen/ Handi Defy+ påvirker handlekompetencer og selvstændighed i forhold til aktivitet og deltagelse i hverdagen? Metode og Materialer Vores projekt er en kvalitativ undersøgelse med fire borgere med kognitive problemstillinger, som anvender Handifonen eller Handi Defy+ i deres hverdag. Data blev indhentet via semistruktureret interview. Analysen blev foretaget via meningskondensering beskrevet af Malterud. Resultater Under interviewene fortæller informanterne, at det er svært for dem at huske forskellige ting i dagligdagen, hvis ikke de har Handifonen/Handi Defy+ til at hjælpe dem. Deres oplevelse med

5 Handifonen og Handi Defy+ er forskellige, men fælles for dem alle er, at telefonen har givet dem noget i deres hverdag bl.a. en øget struktur. Konklusion Flere af informanterne oplever at have opnået en større handlekompetence og selvstændighed, efter at de har fået Handifonen/ Handi Defy+. Dette skyldes, at de altid har Handifonen/Handi Defy+ på sig og har tillagt sig den vane at bruge den og de forskellige hjælpefunktioner aktivt i deres hverdag. Ved at have disse funktioner samlet i én teknologi oplever de, at de har lettere ved at skabe overblik over deres hverdag, hvilket kan medvirke til at de føler større mulighed for og overskud til at deltage i forskellige aktiviteter. Perspektivering Ud fra Mandag Morgens rapport om Den aktive borger kan vi se, at det kan betale sig at investere i den aktive borger i fremtiden. Derfor er det relevant at undersøge, hvordan velfærdsteknologien ift. Den aktive borger kan gå ind og give økonomiske gevinster. Det er derfor vigtigt, at ergoterapeuter søger midler til eller engagerer sig i udviklingsprojekter, som demonstrerer nytteværdi og kvalitet for borgeren af velfærdsteknologiske tiltag. Dette vil kvalitetssikre den ergoterapeutiske intervention ift. velfærdsteknologi. Søgeord Velfærdsteknologi, kognitive problemstillinger, selvstændighed, handlekompetencer, Handifonen/Handi Defy+

6 Abstract Title It sounds so simple, but it is about having all functions in one. -A qualitative study of peoples perspective on Handifonen/Handi Defy +. Purpose The society stands before a demographic challenge. Mandag Morgen has composed a report about Den aktive borger as a solution on a new paradigm of welfare, including assistive technology aids. Assistive technology refers to the expectation that technology will increase welfare and quality of life of citizens. There are various welfare assistive technology including Handifonen/Handi Defy +. Specification of problem How does citizens with cognitive problems, who are referred to CRS, experience that Handifonen/Handi Defy+ affects skills and independence in relation to activity and participation in everyday life. Method Our project is a qualitative study with four people with cognitive problems, who use Handifonen/Handi Defy+ in their everyday lives. Data were collected through semi-structured interview. The analysis was performed through meaning condensation described by Malterud.

7 Results Informants tell that it is difficult for them to remember different things in daily life, if they do not have the Handifonen/Handi Defy+ to help them. Their experiences with Handifonen/Handi Defy+ are different, but it is common to them that the phone gives them something in their daily lives, including increased structure. Conclusion Several of the informants feel that they have achieved skills and independence after they received Handifonen/Handi Defy+. The reason why is because they always have Handifonen/Handi Defy+ with them, and have adopted the habit of using it and the various help functions in their daily lives. By having these features combined into one technology, they experience that they find it easier to create a general view of their everyday lives, which can contribute to the feeling of a greater opportunity and energy to participate in various activities. Perspektivering From Mandag Morgens report Den aktive borger, we see that in the future it pays off to invest in the active citizen. It is relevant to examine how the technology in relation to 'Den aktive borger' can bring economic benefits. It is important that the occupational therapists seek funds to, or engaging in development projects that demonstrate the usefulness and quality of assistive technological steps. This will ensure the quality of the occupational therapy intervention in relation to assistive technology. Keywords Assistive technology, cognitive problems, independence, skills, Handifonen/Handi Defy+

8 Indhold Problembaggrund... 1 Den samfundsmæssige udvikling... 1 Velfærdsteknologi... 2 Lovgivning... 3 Ergoterapeutisk relevans... 3 Velfærdsteknologiske hjælpemidler til kognitive problemstillinger... 5 Handi Defy+/Handifonen... 5 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning(CRS)... 5 Formål og målgruppe... 6 Problemformulering... 6 Teori... 7 Begrebsafklaring... 7 Borgeren... 7 Kognitive problemstillinger... 7 Handlekompetence... 7 Selvstændighed... 7 Aktivitet og deltagelse... 8 Det ergoterapeutiske paradigme... 8 Model of Human Occupation (MOHO)... 9 Metode afsnit... 9 Design Videnskabsteori Vores forforståelse Forforståelse af velfærdsteknologi Forforståelse af borgerne i projektet Forforståelse af Handifonen og Handi Defy Litteratursøgning - fra bred til snæver Valg af informanter Inklusions- og eksklusionskriterier Etik Dataindsamlingsmetoder Mindmap... 15

9 Pilotinterview Interviewguide Journalnotat Databearbejdning Transskription Meningskondensering Resultater Præsentation af informanter Præsentation af resultater Problemstillinger Teknologi Omgivelser Hverdagen Gåpåmod eller mangel på samme Diskussion Ekstern validitet Intern validitet Reliabilitet Overførbarhed Konklusion Perspektivering Referenceliste Bilag... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag nummer 1. Handi Defy+ og Handifonen:... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Handi Defy+... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Handifonen... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag nummer 2 Søgeprofil... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Problemformulering... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Diskussion... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag nummer 3. Brev til informanter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag nummer 4. Interviewguide til pilot interview... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag nummer 5. Interviewguide... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag nummer 6: Retningslinjer for transkription... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

10 Problembaggrund Den samfundsmæssige udvikling Ifølge Danmarks Statistik står det danske samfund i dag overfor en stor udfordring, da der i fremtiden vil opstå et behov for at arbejdsstyrken øges, alt imens antallet af personer i den arbejdsdygtige aldersgruppe falder. Indtil 2042 vil der blive flere og flere uarbejdsdygtige, herunder ældre mennesker, hvor imod der vil blive færre arbejdsdygtige til at tage sig af de uarbejdsdygtige(danmarks Statistik 2010) 1. Mandag Morgen har i samarbejde med bl.a. Ergoterapeutforeningen udarbejdet projektet Den aktive borger, hvor de har givet deres bud på en menneskedreven innovationsproces for at løse denne udfordring. Formålet har været at udvikle en fælles forståelse af, hvad der skal til, for at flere borgere i Danmark kan blive aktive i skabelsen af egen og andres velfærd, og derved lette de økonomiske udfordringer for fremtiden(mandag Morgen 2012 p. 4) 2. Dette kan kun lykkes hvis borgeren selv ønsker at deltage aktivt(mandag Morgen 2012 p. 50). Den aktive borger handler derfor om at gentænke velfærdsparadigmet, da det er en nødvendighed, ift. de udfordringer samfundet står overfor(mandag Morgen 2012 p. 74). Aktive borgere er ( ) et centralt pejlemærke for, hvordan vi skaber et nyt velfærdsparadigme i Danmark(Mandag Morgen 2012 p. 74) 3. Udfordringen ift. dette er, at sætte fokus på øget livskvalitet og selvstændighed, samt muligheden for at skabe individuelle løsninger, fremfor at sætte fokus på besparelsesdagsordenen som resultat af Den aktive borger (Thaysen, Christensen 2012). Det kan godt være, det er anledningen, men det er ikke begrundelsen, siger landsformand for Ergoterapeutforeningen Gunner Gamborg(Thaysen, Christensen 2012 p. 24) 4. Projektet fremhæver forskellige løsninger bl.a. frivillighed, hverdagsrehabilitering, fra uafhængighed til forbundenhed, fra opgavedeling til redefinerede opgaver og velfærdsteknologi og digitalisering (Mandag Morgen 2012 pp. 2-3) 5. 1 NC 2 CH 3 GJ 4 SF 5 NC 1

11 Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi kan være med til at understøtte og forstærke tryghed, daglige gøremål og mobilitet hos den individuelle borger. Fokus for velfærdsteknologi er at sikre en bedre ressourceudnyttelse i forbindelse med velfærdsydelser og/eller skabe en bedre kvalitet af disse ydelser(wikipedia 2012, Jordansen 2009 pp. 8-9). Dette står højt på samfundets dagsorden(mandag Morgen 2012) 6. Velfærdteknologiske hjælpemidler omfatter forskellige produkter og løsninger, som er udviklet med det formål at kompensere for en funktionsnedsættelse. Det kan være produkter, der ikke findes i almindelig handel (hjælpemidler), da de tilpasses specifikt til den funktionsnedsættelse, som borgeren har. Et hjælpemiddel skal være med til at formindske de praktiske problemer, som en borger oplever i forbindelse med aktivitet og deltagelse(bindslev 2011a pp ) 7. Hjælpemidler kan forbedre funktionsevnen, øge borgerens selvhjulpenhed eller lette plejen af og omsorgen for vedkommende(bindslev 2011a p. 27). Det medvirker til, at borgeren kan komme til at føre en så selvstændig og tilfredsstillende tilværelse som muligt(bindslev 2011a p. 26). Velfærdsteknologiske hjælpemidler er et bredere begreb end hjælpemiddelbegrebet. Det omfatter også produkter, som er fremstillet og udbudt til den brede befolkningsgruppe med henblik på almindeligt forbrug (forbrugsgoder), som f.eks. en robotstøvsuger(jordansen 2009 pp. 8-9, Bindslev 2011a) 8. Jordansen skriver, at begrundelsen for at benytte begrebet velfærdsteknologi frem for hjælpemiddelbegrebet skal primært findes i den signalværdi, der ligger i begrebet(jordansen 2009 p. 9). Begrebet velfærdsteknologi dækker over forventningen om, at teknologien vil skabe øget velfærd og livskvalitet hos borgeren, hvor hjælpemiddelbegrebet ikke (Bindslev 2011b) på samme måde, indeholder dette perspektiv(jordansen 2009 p. 9) 9. 6 CH 7 GJ 8 SF 9 NC 2

12 Lovgivning Kommunerne bevilliger velfærdsteknologi som henholdsvis hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer ud fra Servicelovens 112, 113 og 116(Lovtidende 2010). Bevillingen af hjælpemidler sker på baggrund af tre følgende principper, der alle skal være opfyldt hos den pågældende borger: 1. Varigt nedsat funktionsevne. 2. I væsentlig grad kunne afhjælpe den nedsatte funktionsevne. 3. Kompensation, hjælpemidlet skal kunne kompensere for en funktionsnedsættelse. (Udengaard, Styrbak & Andersen 2012 pp ) 10 Ved at lægge vægt på funktionsevnen betones det, at det ikke er lidelsens art eller omfang, der er afgørende, men derimod følgerne af den nedsatte kropslige eller kognitive funktion(retsinformation kap. 1, stk. 3). Serviceloven stiller derfor krav til, at det bevilgede hjælpemiddel skal udgøre en væsentlig afhjælpning af den varige funktionsnedsættelse i fremtiden 11. Det er derfor ikke muligt for sagsbehandleren at bevillige et hjælpemiddel, som formodes at udgøre en væsentlig afhjælpning af de fremtidige progressive funktionsnedsættelser. Udfordringen ved dette er, at det kan være vigtigt at introducere et teknologisk hjælpemiddel, som kompenserer for kognitive problemstillinger tidligt, for en borger med f.eks. en progressiv demens(udengaard, Styrbak & Andersen 2012 pp ) 12. Ergoterapeutisk relevans Velfærdsteknologien ligger op til et nyt og spændende arbejdsfelt for ergoterapeuter(ergoterapeutforeningen 2012), da ergoterapi handler om, at fremme mulighed for menneskers aktivitet og deltagelse i hverdagslivet(dahl et al p. 126). Formålet med ergoterapeutisk intervention er et aktivitets- og deltagerperspektiv, der knytter sig til borgerens hverdagsliv, funktionsevne og helbredstilstand(dahl et al p. 126). Ergoterapeuter er den 10 CH 11 GJ 12 SF 3

13 faggruppe, som hyppigst har ansvar for hjælpemiddelområdet, herunder boligændringer og forbedring af omgivelserne, sådan de fremmer tilgængeligheden for den enkelte borger(brandt, Jensen 2007 pp ) 13. Målet med hjælpemidler skal derfor være at støtte og fremme borgerens aktivitet og deltagelse, herunder tryghed og sikkerhed(jensen, Sørensen 2010 p. 220). Dette ergoterapeutiske område kræver faglig kompetence, som f.eks. aktivitetsanalyse, kendskab til hverdagsteknologiske brugsgenstande og hjælpemidler til mennesker med funktionsnedsættelser, indsigt i omgivelsernes påvirkning samt klientcentrering(brandt, Jensen 2007 p. 576). Dermed dækker ergoterapien som fagområde hele det velfærdsteknologiske område, hvad enten det kan bevilges som hjælpemiddel eller ej 14. Klientcentrering lægger op til, samarbejds- og deltagerorienterede tilgange med respekt for klienten og inddragelse af ( ) deres erfaringer og kundskaber i beslutninger(bendixen, Madsen & Tjørnov 2007 p. 214). Dette indebærer, at den ergoterapeutiske intervention bygger på samarbejde mellem ergoterapeuten og borgeren i undersøgelse, målsætning, handleplan og evaluering. Dette har stor betydning for borgerens motivation, og giver borgeren en oplevelse af mestring og empowerment(bendixen, Madsen & Tjørnov 2007 p. 214). Empowerment handler om at styrke borgerens kontrol over eget liv og tage ansvar for sig selv ift. selvdefinerede problemer(hartvig, Hjortbak & Kristensen 2007 pp ) 15. Empowerment-strategien kan gøre borgerne i stand til at være eksperter i eget liv(udengaard, Styrbak & Andersen 2012 p. 211). Ved at bruge begrebet i den ergoterapeutisk praksis, skabes der et ligeværdigt samarbejdsforum, hvor man sikrer inddragelse af borgeren(hartvig, Hjortbak & Kristensen 2007 pp ). Undersøgelser viser, at aktivitets- og deltagelsesaspektet er vigtigt i borgerens syn på hjælpemidler. Det handler for borgerne især om aktiviteter til selvrealisering og samvær. Det kan betyde, at brugen af et hjælpemiddel ikke alene er et spørgsmål om kompensation, men også et spørgsmål om roller og identitet. Det kan i praksis betyde, at der bør være et større fokus på sociale og psykologiske faktorer i hjælpemiddelformidlingen, såsom roller, værdighed og frihed(jensen 2005 p. 20) NC 14 CH 15 GJ 16 SF 4

14 Velfærdsteknologiske hjælpemidler til kognitive problemstillinger Indenfor hjælpemiddelområdet findes der forskellige velfærdsteknologiske hjælpemidler til borgere med kognitive problemstillinger 17. De kan være med til at støtte borgerens hukommelse, opmærksomhed og planlægning, og dermed være med til at skabe en struktur og mening i borgerens liv 18. Det giver en mulighed for at opretholde meningsfulde roller og identitet, vedligeholde fysiske og mentale funktioner, og i sidste ende være med til at fremme livskvaliteten hos borgeren(jensen, Sørensen 2010 p. 222) 19. Disse kognitive hjælpemidler kan være produkter som kalendere, husketavler, medicinhuskere, GPS samt Handifonen og Handi Defy+(Klein 2012) 20. Handi Defy+/Handifonen Handi Defy+/Handifonen er smartphones med en tilpasset software, som er velegnet til borgere med kognitive problemstillinger til at hjælpe med at skabe struktur 21. De er med til at give støtte, til personer der har behov for enkle telefon- og sms-funktioner, tids-og hukommelsesstøtte, oversigt og struktur for aktiviteter, alarmer til opgaver på faste tidspunkter, oplæsning af notater, enkle diktafonfunktioner og støtte ved f.eks. indkøb(klein 2012). (En yderligere beskrivelse af Handifonen/Handi Defy+ kan ses i bilag nr. 1) 22. Center for Rehabilitering og Specialrådgivning(CRS) CRS har i et projekt undersøgt, hvordan de kan bidrage med viden omkring velfærdsteknologi til borgere med kognitive problemstillinger, og hvordan de i samarbejde med fagpersonalet sikrer en succesfuld implementering(hansen 2012 p. 33) 23. Projektet omhandlede tre forskellige områder, demens, senhjerneskadet og ADHD, hvor der deltog en fagperson fra hvert af disse 24. Alle 17 NC 18 CH 19 GJ 20 SF 21 NC 22 CH 23 GJ 24 SF 5

15 fagpersonerne nævnte at Handifonen er en god løsning, ift. borgere med kognitive problemstillinger(hansen 2012 pp ) 25. Da der i projektet kun tages udgangspunkt i de fagprofessionelles perspektiv omkring Handifonen/Handi Defy+, tænkte vi at det kunne være spændende at undersøge borgerens perspektiv på Handifonen/Handi Defy+. Med det udgangspunkt rettede vi en henvendelse til CRS 26. Formål og målgruppe Formålet med projektet er, at belyse hvordan borgerne oplever brugen af Handifonen og Handi Defy+ i deres hverdag, og om det på sigt vil kunne være med til at fremme borgerens selvstændighed og handlekompetencer, sådan borgeren kan blive aktiv i eget liv, samt om det kan betale sig for samfundet at bevillige disse velfærdsteknologiske hjælpemidler 27. Målgruppen for projektet er CRS (deriblandt IKT-teamet) og andre relevante fagpersoner, der arbejder indenfor området 28. Det vil være relevant for dem at vide hvordan borgerens oplevelse med Handifonen/HandiDefy+ er, således de kan sikre en optimal intervention og implementering hos borgeren 29. Problemformulering Hvordan oplever borgeren med kognitive problemstillinger, som er henvist til CRS, at Handifonen/ Handi Defy+ påvirker handlekompetencer og selvstændighed i forhold til aktivitet og deltagelse i hverdagen? NC 26 CH 27 GJ 28 SF 29 NC 30 CH, GJ, SF, NC 6

16 Teori I følgende afsnit lægger vi vægt på hvilke teorier, der ligger til grund for vores projekt. Begrebsafklaring Borgeren Igennem vores projekt vil borgerne både blive nævnt som borgere og informanter. Kognitive problemstillinger Kognitive problemstillinger opstår i forbindelse med en skade, hvor som helst i hjernen. Det vil forstyrre et eller flere af hjernens funktionelle systemer, og medføre en ændring i de kognitive processer(kristensen, Nielsen 2006 p. 69) 31. De kognitive funktionsnedsættelser vil typisk vise sig ved hukommelses-, koncentrations-, forståelses- og indlærings-problemer(det Centrale Handicapråd 2011) 32. Handlekompetence Borgerens handlekompetence er viden, evner, færdigheder og følelser 33. Disse kompetencer defineres som helheden af borgerens forudsætninger for at handle(dahl et al p. 135) 34. Selvstændighed Begrebet selvstændighed betyder, at borgeren kan klare hverdagen uden nogen former for støtte(ordbogen 2013) CH 32 GJ 33 SF 34 NC 35 CH 7

17 Aktivitet og deltagelse Begrebet aktivitet og deltagelse knytter sig til aktiviteter i hjemmet, arbejdslivet og fritiden(bendixen, Madsen & Tjørnov 2007 p. 198) 36. Deltagelse defineres som borgerens medvirken i samfundet og deres oplevelse indenfor den sammenhæng, de deltager i(kielhofner 2006b pp ) 37. Når borgerne er i aktivitet, er de i en tilstand, hvor de udfører, deltager, oplever eller er involveret i en aktivitet(bendixen, Madsen & Tjørnov 2007 pp ) 38. Det ergoterapeutiske paradigme Det er med udgangspunkt i den klientcentrerede praksis, at vores projekt tager afsæt i borgerens perspektiv, omkring hvordan Handifonen/Handi Defy+ påvirker deres handlekompetencer og selvstændighed 39. Det ergoterapeutiske paradigme omhandler netop den klientcentrerede praksis, samt aktivitet og deltagelse, værdien af borgerens perspektiv og empowerment 40. Disse er generelle kernebegreber, som er med til at forme den ergoterapeutiske intervention og det ergoterapeutiske ansvarsområde(fortmeier, Mathiasson & Schrøder 2007 p. 166) 41. I en klientcentreret praksis tages der udgangspunkt i borgerens egne værdier og egen oplevelse af problemer(fortmeier, Mathiasson & Schrøder 2007 p. 172) 42. Formålet med ergoterapi består i at styrke borgerens ressourcer og handlekompetencer for at fremme borgerens selvstændighed(fortmeier, Mathiasson & Schrøder 2007 pp ) GJ 37 SF 38 NC 39 CH 40 GJ 41 SF 42 NC 43 CH 8

18 Model of Human Occupation (MOHO) Med det udgangspunkt har vi valgt at arbejde med MOHO som begrebsmodel, da den kan være med til at belyse samspillet mellem mennesker med kognitive problemstillinger og deres brug af Handifonen/Handi Defy+ 44. MOHO er en dynamisk model, der ser mennesket som bestående af tre sammenhængende komponenter: vilje, vanedannelse og udøvelseskapacitet, som alle er en integreret del af det hele menneske (Kielhofner 2006b p. 14). Overordnet set søger MOHO-modellen at forklare, hvordan aktivitet motiveres (vilje), danner mønstre (vanedannelse) og udøves (udøvelseskapacitet) 45. Kielhofner betegner vilje, som den motivation borgeren har for aktiviteten, vanedannelse som den proces, hvorved aktiviteten organiserer borgerens daglige rutiner, og udøvelseskapacitet som de fysiske og mentale evner, der ligger bag en øvet persons aktivitetsudøvelse(kielhofner 2006b pp ). For at vi kan forstå borgernes aktiviteter og deres problematikker til bunds, bliver vi nødt til at have alle tre komponenter med i vores undersøgelse(kielhofner 2006b p. 26) 46. MOHO kan altså være med til at fremhæve de vanskeligheder, borgere med kognitive problemstillinger kan opleve i forbindelse med arbejdet, hjemmet, relationer, familien osv. samt hvilken indvirkning dette kan have på deres aktivitetsidentitet og roller. Ved at lægge vægt på dette, kan vi samtidig få en forståelse af, hvordan Handifonen/Handi Defy+ kan være med til at støtte borgerne i at opnå en evt. forandring, som de har et ønske om 47. Metode afsnit Vi vil i det følgende afsnit præsentere og redegøre for vores valg af design, videnskabsteori samt dataindsamlingen og databearbejdning. 44 GJ 45 SF 46 NC 47 CH 9

19 Design Vores undersøgelse er en kvalitativ undersøgelse med fire borgere med kognitive problemstillinger, som anvender Handifonen eller Handi Defy+ i deres hverdag 48. Vi valgte dette design, da vi ønskede at belyse og problematisere borgernes subjektive oplevelse ved brugen af denne velfærdsteknologi. Derved ønsker vi at indfange og beskrive rammerne for de fænomener vi udforsker(launsø, Rieper & Olsen 2011 pp ) 49. Videnskabsteori Vi har gjort brug af den hermeneutiske tilgang, da den handler om at fortolke meningsfulde fænomener og beskrive vilkårene, for at forståelsen af mening skal være mulig(dalland 2007 pp ). Hermeneutikk er et forsøkene på å klargjøre hva forståelse og fortolkning er, hvordan forståelsen er mulig, og hvilke spesielle problemer som knytter seg til fortolkning av meningsfulle fenomener(dalland 2007 p. 56) 50. I den hermeneutiske tilgang er et af succeskriterierne spejlkriteriet. Spejlkriteriet betyder, at informanten kan genkende sig selv, i de udsagn som vi fremlægger(launsø, Rieper & Olsen 2011 p. 30). Det kriterium kan opfyldes, ved at bruge den hermeneutiske spiral i tilgangen i interviewene. Det er gennem den hermeneutiske spiral, at der skabes ny forståelse på baggrund af vores forståelseshorisont. Det jeg forstår, kan jeg kun forstå på baggrund af det, jeg allerede forstår(birkler 2005 p. 98) 51. Ifølge Dalland, er den hermeneutiske spiral noget der aldrig afsluttes, men som stadig kan udvides(dalland 2007 p. 56). Vi vil derfor altid tillægge den viden, vi får, et eller andet meningsindhold på baggrund af vores forforståelse. Derfor er det vigtigt for os at skabe en bevidsthed omkring vores forforståelse, da vi gennem dialog med informanterne, vil få provokeret vores forforståelse, sådan vores horisont udvides og vores fordomme revurderes(birkler 2005 pp ) 52. Dette brugte vi aktivt under projektet, da vi gik ind til 48 GJ 49 SF 50 NC 51 CH 52 GJ 10

20 interviewene med en forforståelse for informanternes situation, og derefter kunne sammenligne denne med de data, vi fik ud af interviewene. Derved satte vi vores forforståelse i spil 53. Vores forforståelse Forforståelse af velfærdsteknologi Da vi startede på projektet, havde vi en fælles forforståelse, som er udsprunget af den undervisning, vi har haft på ergoterapeutuddannelsen 54. Derved er vi blevet opmærksomme på, at velfærdsteknologi kan være med til at fremme velfærden for den enkelte borger og i sidste ende måske give økonomiske gevinster for samfundet 55. Det er en central grund til, at velfærdsteknologi er et meget fremtrædende emne i samfundet. Vi ved, at det kan være en udfordring at søge forskningsbaseret viden indenfor velfærdsteknologi, da feltet er forholdsvis nyt 56. Nogle af os har deltaget i forskellige valgfag og projekter omhandlende velfærdsteknologi. Igennem undervisningen har vi fået en bevidsthed om, hvor vigtig borgeren er som samarbejdspartner, hvis implementeringen af velfærdsteknologien skal lykkes. Dette har vi bragt i spil i gruppen under projektet 57. Forforståelse af borgerne i projektet Vi tænker, at disse borgere har mange kognitive problemstillinger, da de er blevet henvist til CRS, hvilket påvirker vores forventninger til interviewene 58. Vores forventning er, at disse borgere ikke kan rumme så meget i deres hverdag og derfor har behov for struktur 59. Vi tænker, at borgerne er sat godt ind i at bruge Handifonen/Handi Defy+, og at den er blevet en integreret del af deres 53 SF 54 NC 55 CH 56 GJ 57 SF 58 NC 59 CH 11

21 hverdag 60. Dog tænker vi også, at det kan være en udfordring for disse borgere at lære at bruge Handifonen/Handi Defy+ 61. Forforståelse af Handifonen og Handi Defy+ Inden vi tog kontakt til informanterne, har vi afprøvet Handi Defy+ s funktioner og muligheder. Derudover har vi læst manualer samt set introduktionsvideoer af både Handifonen og Handi Defy+. Vi tænker, at de er brugervenlige med gode hjælpefunktioner 62. Litteratursøgning - fra bred til snæver Efter vi havde beskrevet vores forforståelse for velfærdsteknologi, udarbejdede vi et mindmap med overskriften Velfærdsteknologi. Herefter søgte vi bredt, indenfor de emner vi fandt frem til i vores mindmap 63. Dette gjorde vi gennem systematisk søgning samt kædesøgning i håndbøger, lærebøger og internetsider(rienecker, Stray Jørgensen 2005 pp ). Ud fra det snævrede vi området yderligere ind, så det resulterede i en foreløbig problemformulering 64. Vi har efterfølgende søgt i de sundhedsvidenskabelige fagdatabaser som CINAHL, OT-Seeker og Pubmed, da vi ved, at disse databaser indeholder forskningsbaseret materialer 65. (Søgeprofil kan ses i bilag nr. 2). Derudover brugte vi Google for at få den nyeste viden indenfor velfærdsteknologi samt bibliotek.dk, for at finde nye artikler indenfor det valgte område 66. Valg af informanter Vi kontaktede CRS for at høre, om de kunne hjælpe os med at skabe kontakt til fire - seks relevante informanter til vores undersøgelse. CRS videregav os kontaktoplysninger til fem informanter, hvorefter vi ud fra vores eksklusionskriterier måtte fravælge den ene, da han brugte 60 GJ 61 SF 62 NC, CH, GJ, SF 63 NC 64 GJ 65 SF 66 NC 12

22 en kalenderapplikation til en almen smartphone. For at finde de rette informanter til projektet valgte vi dem ud fra følgende kriterier 67 : Inklusions- og eksklusionskriterier Inklusion Informanterne har fået udleveret Handifonen eller Handi Defy+ Eksklusion Informanterne skal ikke gøre brug af kalender applikation til almene Smartphones De skal have kognitive problemstillinger i form af hukommelses- og strukturerings vanskeligheder De skal kunne gennemføre et interview Vi skal bruge fire informanter Det må være både mænd og kvinder i alderen 20+ Det var vigtigt for vores undersøgelse, at informanterne brugte Handifonen/Handi Defy+ i deres hverdag, sådan vi kunne undersøge, hvad dette hjælpemiddel gjorde ved deres selvstændighed og handlekompetencer 68. For os var det ikke vigtigt, at informanterne skulle være et bestemt køn, da det var hjælpemidlet, som skulle være i fokus 69. Det var vigtigt for os, at informanterne var i alderen 20+, da dette sætter krav til den selvstændige brug af Handifonen/Handi Defy+ 70. Derudover var det vigtigt for os, at de kunne gennemføre et interview til trods for deres kognitive problemstillinger, sådan vi kunne få kvalificerede svar ift. problemformuleringen CH, GJ, SF, NC 68 CH 69 GJ 70 SF 71 NC 13

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview Briefing Præsentation af interviewerne og projektets formål Hvem er vi? Gruppen består af: Kristina, Britt og Virdina. Vi læser Klinisk Videnskab

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

hotunge med en sindslidelse og uddannelse

hotunge med en sindslidelse og uddannelse hotunge med en sindslidelse og uddannelse et kvalitativt studie med fokus på unges udfordringer i forbindelse med at gennemføre en uddannelse Udarbejdet af: Maria Lagoni Thyssen Louise Marie Gregersen

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Forord. Theresa Marie Moore Højer

Forord. Theresa Marie Moore Højer Helle Vinther Johansen Karina Ivalo Kleist Laila Kate Davidsen Tenna Kuhn Theresa Marie Moore Højer Køkkenhjælpemidler hvorfor bruger de dem ikke? Professionshøjskolen University College Nordjylland. Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen.

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen. Ergoterapeuter kan hjælpe overvægtige børn Når børn skal tabe sig skal forældrene inddrages. En gruppe ergoterapeutstuderende har via deres bachelorprojekt fundet ud af, at ergoterapeuter kan gøre en indsats

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Selvstigmatisering blandt mennesker med alvorlige sindslidelser

Selvstigmatisering blandt mennesker med alvorlige sindslidelser Doris Overby Christensen Louise Aaholm Hansen Malene Laue Poulin Mette Møller Nielsen Januar 2010 Selvstigmatisering blandt mennesker med alvorlige sindslidelser en undersøgelse af hvordan selvstigmatisering

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Stress og kvinder. Hvorfor er det så svært at sige nej? En kvalitativ undersøgelse

Stress og kvinder. Hvorfor er det så svært at sige nej? En kvalitativ undersøgelse Hvorfor er det så svært at sige nej? En kvalitativ undersøgelse Udarbejdet af: Charlotte Gomez og Cecilie Lykke Facius University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Modul 14 Bachelor opgave Tegn

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

Bachelorprojekt, juni 2007 JCVU Ergoterapeutuddannelsen 4. DESIGN, MATERIALE OG METODE 15

Bachelorprojekt, juni 2007 JCVU Ergoterapeutuddannelsen 4. DESIGN, MATERIALE OG METODE 15 Indhold Bachelorprojekt, juni 2007 JCVU Ergoterapeutuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMBAGGRUND 4 1.1 EPIDEMIOLOGI 4 1.2 SYMPTOMER OG FORLØB 4 1.3 AKTIVITETSPÅVIRKNING 4 1.4 ERGOTERAPEUTISK BEHANDLING

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv - En kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelser og erfaringer med hverdagsrehabilitering i Hørsholm kommune Udarbejdet af bachelorgruppe 12: Ajla Bajramovic

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne?

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne? Temadage Forår 2014 Temadage: o Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Lær om apps til aktivitet/tidsfordriv, kognitiv træning og støtte, samt støtte ved læseog skrivevanskeligheder

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Teknologiens muligheder og begrænsninger

Teknologiens muligheder og begrænsninger Teknologiens muligheder og begrænsninger Min indgang til mit eget liv, 25. oktober 2013 Inger Kirk Jordansen,, Velfærdsteknologi i botilbud Uafhængighed Livskvalitet Kontrol over eget liv Selvhjulpenhed

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Titel: Aktivitetsidentitet og parkinsonramte kvinder - en kvalitativ undersøgelse af aktivitetsidentiteten, hos parkinsonramte kvinder.

Titel: Aktivitetsidentitet og parkinsonramte kvinder - en kvalitativ undersøgelse af aktivitetsidentiteten, hos parkinsonramte kvinder. Titel: Aktivitetsidentitet og parkinsonramte kvinder - en kvalitativ undersøgelse af aktivitetsidentiteten, hos parkinsonramte kvinder. Bachelorprojektet er udarbejdet af: Katrine Pedersen Metodevejleder:

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF

Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF Bacheloropgave i ergoterapi Modul 14 Et innovationsprojekt Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF Udarbejdet af: VIA University College Holstebro Vejleder: Tove Ptak

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Hjernetræning med robotter 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ivan Kjær Lauridsen Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail:ijk@aarhus.dk

Læs mere

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, Bachelorprojekt Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør En kvalitativ undersøgelse af

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen Bachelorprojekt Januar 2012 VIA UNIVERSITY COLLEGE ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I AARHUS JEG VIL BARE - Et kvalitativt studie af faktorer, der fremmer eller hæmmer deltagelse i betydningsfulde aktiviteter hos

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Hvordan. Hverdagslivet. opleves af mennesker der har. Stress. Ditte Emtkjær Henriette Liengård Mette Lindhardtsen Cecilie Marx

Hvordan. Hverdagslivet. opleves af mennesker der har. Stress. Ditte Emtkjær Henriette Liengård Mette Lindhardtsen Cecilie Marx Hvordan Hverdagslivet opleves af mennesker der har Stress Ditte Emtkjær Henriette Liengård Mette Lindhardtsen Cecilie Marx Hvordan hverdagslivet opleves af mennesker der har stress Bachelorprojekt JCVU,

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012

Bachelorprojekt Januar 2012 Bachelorprojekt Januar 2012 - Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning. Når jeg spiller fodbold, så tænker jeg slet ikke på, at jeg er herinde - en kvalitativ undersøgelse af, hvad der har betydning

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

Problemformulering: Hvorfor er arbejde vigtigt for voksne asylansøgere i Danmark?

Problemformulering: Hvorfor er arbejde vigtigt for voksne asylansøgere i Danmark? Resumé Uddannelsessted: Professionshøjskolen University College Nordjylland Hold: E05v Bacheloropgavens titel: Asylansøgere og arbejde Søgeord: Asyl og aktivitet Resumé: Undersøgelser viser at asylansøgere

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere

Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere Udarbejdet af Berit Falk Hansen Camilla Winther Kristensen Line Grønhøj Nielsen Lene Zachariassen Vejleder Tove Lise Nielsen Ergoterapeut, cand.scient.san.

Læs mere

Usability test af MOBI:DO

Usability test af MOBI:DO en mobil applikation University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Hold E10V, Modul 14, 7 semester Vejleder: Tine Bieber Lunn Fagligvejleder: Tina Helle Afleveret: 04. juni 2013 Opgavens omfang

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Menneskets aktivitetsidentitet i overgangen fra arbejdsliv til pensionsliv

Menneskets aktivitetsidentitet i overgangen fra arbejdsliv til pensionsliv Menneskets aktivitetsidentitet i overgangen fra arbejdsliv til pensionsliv Bachelorprojekt i ergoterapi Udarbejdet af studerende Britt Friis Ryde, Louise Elisabeth Olsen, Morten Øllegaard University College

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

BRUG IT I INKLUSION Værktøjer på Ipad /tablet/smartphone til at skabe struktur på dagligdagen

BRUG IT I INKLUSION Værktøjer på Ipad /tablet/smartphone til at skabe struktur på dagligdagen BRUG IT I INKLUSION Værktøjer på Ipad /tablet/smartphone til at skabe struktur på dagligdagen Teknologiske hjælpemidler for mennesker med ADHD og autisme Konsulent, Max Peder Jensen, ViHS Socialstyrelsen

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Det Professionelle Partnerskab Værdier og antagelser i samarbejdsrelationen mellem ergoterapeut og borger

Det Professionelle Partnerskab Værdier og antagelser i samarbejdsrelationen mellem ergoterapeut og borger Bachelorprojekt i Ergoterapi Det Professionelle Partnerskab Værdier og antagelser i samarbejdsrelationen mellem ergoterapeut og borger Anslag: 83.730 Anne Marie Honoré Vesten Kirstine Wildt Andersen Lene

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Teknologi i kognitiv intervention

Teknologi i kognitiv intervention Demensdagene 2015 Symposium 1: Teknologiske muligheder Teknologi i kognitiv intervention Laila Øksnebjerg Neuropsykolog laila.oeksnebjerg.02@regionh.dk Nationalt Videnscenter for Demens Agenda Mit fokus:

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Ergoterapeut i fremtidens velfærdssamfund

Ergoterapeut i fremtidens velfærdssamfund Ergoterapeut i fremtidens velfærdssamfund 11. August 2015 Uddannelsens udviklingskonference, Brejning Gunner Gamborg gg@etf.dk Udviklingskonference 2015 Gunner Gamborg 2 Min dagsorden i dag 1. Ergoterapeutforeningens

Læs mere

Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse

Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse D. 06.06.13 Bachelorprojekt i ergoterapi Udarbejdet af: Kathrine Skovdal Hansen, Nathasia Gjelstrup Jensen og

Læs mere

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan.

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan. ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT - En kvalitativ undersøgelse af, hvordan stigmatisering påvirker aktivitetsudøvelsen hos patienter med skizofreni og hvordan ergoterapeuten

Læs mere

Samarbejde som grundlag for at udvikle en demenscafé

Samarbejde som grundlag for at udvikle en demenscafé Samarbejde som grundlag for at udvikle en demenscafé Et praksisforskningsprojekt om professionelle og frivilliges samarbejde i en café for borgere med demens og deres pårørende University College Lillebælt

Læs mere

Kan du ikke bare tage dig sammen!

Kan du ikke bare tage dig sammen! Kan du ikke bare tage dig sammen! Et kvalitativt interview undersøgelse. Bachelorprojektet udarbejdet af: Bjørk Nyborg Eskildsen Vibeke Sandfeld Østergaard Faglig konsulent Vita Hagelskjær Adjunkt, ergoterapeut,

Læs mere

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen VELLYKKET ALDRING Kompetenceudvikling, hvor forskning og praksis spiller sammen med erfaringer fra Fokusskifte Mål Det er målet at omsorgssystem og medarbejdere understøtter mestring, hjælp til selvhjælp

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Apps potentialet set fra kommunerne

Apps potentialet set fra kommunerne Apps potentialet set fra kommunerne v. Kirsten Rud Bentholm, leder, ergoterapeut Teknologi i Praksis En socialøkonomisk virksomhed i et strategisk partnerskab med Aarhus Kommune MarselisborgCentret, Aarhus

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 METODE... 13 3.0 TEORI... 30 4.0 EMPIRI... 38

INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 METODE... 13 3.0 TEORI... 30 4.0 EMPIRI... 38 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 PROBLEMFELT.... 3 1.2 PROBLEMFORMULERING... 8 1.3 DEFINITION AF NØGLEBEGREBER... 9 1.4 ANTAGELSER... 12 2.0 METODE... 13 2.1 VIDENSKABSTEORETISK TILGANG... 13

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Seksualitet en naturlig del af mennesket - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Bachelorprojekt VIA University College Ergoterapeutuddannelsen Århus, juni 2009 Seksualitet en naturlig

Læs mere