SKIVE SUNDHEDSHUS HELHEDSPLAN - MAJ Sagsnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE SUNDHEDSHUS HELHEDSPLAN - MAJ Sagsnummer"

Transkript

1 SKIVE SUNDHEDSHUS HELHEDSPLAN - MAJ 2016 Sagsnummer

2 Indhold Baggrund for helhedsplanen Arealdisponering Oversigtstegning Helhedsplanens disponering Helhedsplanens oversigt Helhedsplanen illustration af etaper Gennemgang af fremtidge forhold Parkering Delplaner SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER SIDE 02

3 HELHEDSPLAN SKIVE SUNDHEDSHUS Skive Sundhedshus blev indviet i foråret 2011, efter en omfattende ombygning af det tidligere Regionshospital i Skive. En samling af de vigtigste nære aktører i sundhedsvæsenet: praktiserende læger, kommune, patientforeninger og nære hospitals -funktioner. På hospitalsområdet, men udenfor selve sundhedshuset, ligger Hospice Limfjord samt bygninger, der anvendes af Regionspsykiatrien og den kommunale psykiatri. Ideen bag Skive Sundhedshus er at nå et skridt nærmere implementering af det integrerede sundhedsvæsen, hvor borgere via én adgang kan komme i kontakt med alle sektorer, der arbejder på sundhedsområdet. Sundhedshuset er derfor et nært sundhedstilbud til borgerne i Skive Kommune og består af regionale ambulante hospitalstilbud, kommunale sundhedstilbud samt praksistilbud (Skive Sundhedshus, udviklingsteam, marts 2013). Skive Sundhedshus har fungeret i mere end 5 år, og der er et behov for at foretage visse bygningsmæssige justeringer og tilpasninger blandt andet også som opfølgning på den spareplan Region Midtjylland vedtog i efteråret Overordnet er det ambitionen, at helhedsplanen kan medvirke til, at de samlede bygningsmæssige rammer bedst muligt kan understøtte visionerne for Skive Sundhedshus. Ønsker til helhedsplanen - interview og proces Som grundlag for helhedsplanen er der gennemført interviews med brugerne af Skive Sundhedshus, og fokusgruppeinterviews blandt medarbejdere omkring deres behov og ønsker til en helhedsplan for Skive Sundhedshus, med henblik på at kortlægge funktioner samt identificere behov for ændringer. Bygninger Skive Sundhedshus består af bygningerne 20, 21, 22, 23, 24, 25, 40, 50, 51, 60, 61, 70 og 72 (gartner). Hospice Limfjord ligger i den tidligere bygning 30 og har overtaget bygning 71 (kedelbygningen). Hovedbygningen består af bygning 20, 21, 22, 23 samt 24, med et samlet bruttoetageareal på m2. Hovebygningen rummer funktioner for Hospitalsenhed Midt (HEM), Skive Kommune samt lægeklinikker for alment praktiserende læger og speciallæger. Herudover udgør de øvrige bygninger i alt m2, som ligeledes rummer HEM funktioner, driftsfunktioner samt Regionspsykiatrien og den kommunale psykiatri. Skive Sundhedshus har således et samlet bruttoetageareal på ca m2. Arealerne kan ses af illustration jf. s. 8. Bygning 23, 24 og 71 er opført samtidigt i Herefter er bygning 25 opført i De 4 bygninger er opført i røde mursten med røde tegltage. Sammenbygningen med den resterende hovedbygning foregik i perioden , hvor hovedbygningen blev opført i rødt tegl og med fladt built-up tag. De øvrige bygninger er opført fra 1968, og er ligeledes i røde teglsten med built-up tag. Hovedbygningen og de øvrige bygninger fremstår arkitektonisk som en harmonisk helhed, og hospitalshaven binder hovedbygningen sammen med bygningerne mod nord-vest. Hovedbygningen og bygning 50/51 er senest ombygget i forbindelsen med etableringen af Skive Sundhedshus i 2010 og hovedingangen med forbedrede adgangsforhold er ombygget i Lokalplan Skive Sundhedshus er omfattet af Lokalplan 22: Sygehuskarréen. Lokalplanen er fra 1979, og de ændringer, der er pågået siden, har ikke foranlediget udarbejdelsen af en ny lokalplan. Den foreliggende helhedsplan vurderes at kunne rummes her inden for. En afhænding af bygning 25 kan muligvis udløse ændret anvendelesformål, og dermed en ny lokalplan. Helhedsplanens opgave Helhedsplanens opgave er at: Tilpasse lokaler til beslutning om de fremadrettede regionale funktioner, herunder samling af Hammel Neurocenters aktiviteter og udvidelse af fertilitetsklinikken, samt øget kapacitet for Klinisk Biokemisk afdeling. Lokalisere ledige lokaler og optimere brug. Fortsætte arbejdet med at skabe et klart samlings- og omdrejningspunkt i bygningen - for både brugere og medarbejdere - som kan synliggøre det liv, der er i bygningen og lette orienteringen, hvilket er påbegynd med ibrugtagning af den nye hovedindgang SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER SIDE 03

4 AREALDISPONERING Skive Sundhedshus har som nævnt et samlet bruttoetageareal på ca m2, hvor de m2 er i hovedbygningen (20, 21, 22, 23 og 24) og de øvrige bygninger udgør m2. Arealernes fordeling på bygninger og funktioner kan ses af modstående illustration. Ikke disponerede arealer Der er en række arealer/bygninger, som ikke på nuværende tidspunkt er disponeret, og ikke anvendes: Bygning 20, niveau 4 benyttes idag begrænset pga at der er nedlagt sengepladser. Etagen skal renoveres før ibrugtagning. Bygning 23, niveau 1, er på nær enkelte lokaler, udlejet til Læge Lisbeth Falkenberg. Etagen er renoveret og indflytningsklar. Bygning 23, niveau 2 og 3, var i forbindelse med etableringen af Skive Sundhedshus tiltænkt lægeklinikker. Idet arealerne ikke er udlejede, er de endnu ikke renoveret. Etagerne er gjort tilgængelig med elevator. Ca. 1/3 del af bygning 24, niveau 4 benyttes ikke, men har undergået en lettere renovering af overflader og belysning. Etagen er gjort tilgængelig med elevator. Bygning 25 har stået tom i en årrække, og ligger meget centralt placeret i forhold til adgangs- og parkeringsforhold fra Kompagnigade. Bygningen vil kræve en omfattende renovering hvis den skal benyttes. Bygning 40 (kantinen) står tom. Bygningen vil kræve en omfattende renovering hvis den skal benyttes. I bygning 60 er den kommunale psykiatri og en del af stueplan benyttes ikke. Bruttoetagearealer Skive Sundhedshus Hovedbygning kælder m2 i alt Hovedbygning m2 Bygning HEM Bygning Flere funktioner Bygning Lægeklinikker Bygning Skive Kommune Bygning Ikke disponeret 836 Hovedindgang I alt NOTE: Bygning 23, plan 1 har læge Lisbeth Falkenberg 281 m2 og resten af plan 1 er ikke udlejet Bygning 24, plan 4 rummer HEM funktioner og ca. 1/3 ikke disponerede arealer Øvrige bygninger Øvrige bygninger m2 i alt HEM 470 Bygning Regionspsykiatri Bygning Flere funktioner Bygning Driftsfunktioner 939 Bygning Skive Kommune 550 Bygning Ikke disponeret Bygning 61 (kapel) Bygning 70 (teknisk afsnit) Samlet bruttoetageareal Bygning 72 (gartneri) helhedsplan for aktører m2 I alt HEM NOTE: Bygning 50/51 Plan 0 rummer HEM funktioner, Regionspsykiatrien samt ikke disponerede arealer Lægeklinikker m2 Skive Kommune Arealer pt. i brug men anvendelsen kan fremadrettet overvejes Regionspsykiatri Flere funktioner Driftsfunktioner 939 Ikke disponeret Ændrede funktioner fremadrettet Teknisk afsnit i bygning 70 flyttes til bygning 22 niv 0. Det frigør bygning 70 til ændret anvendelse. Bygning 72 benyttes i dag til hospitalets gartner. Personalefaciliteter flyttes til bygning 21/22 og maskiner parkeres midlertidigt i bygning 70. Bygningen kan herefter nedrives og benyttes til parkering. Kantinen samt Eigil Jacobsen Stuen er placeret perifert for sundhedshusets personale og brugere, og benyttes ikke. Det vurderes at bygningen på sigt bør nedrives og arealet indtænkes i de fremtidige tanker om Sundhedsparken. Bygning 61 (kapel) benyttes i dag af bedemænd i Skive, men omfanget heraf er ikke kendt. Når helhedsplanen er gennemført vil der også blive frigjort arealer i hovedbygningen. Det drejer sig om lokaler i bygning 20 Niv 0, det nuværende terapiafsnit til fys/ergo hvor der i helhedsplanen peges på en lukning af bassin og klargøring af lokaler til andet formål. Ved gennemførsel af helhedsplanen benyttes bygning 21 niv. 5 som tidligere er renoveret som midlertidige lokaler for at sikre plads til rokader. Herefter vil etagen frigøres til andet formål. RESUME Arealer i brug 27.6 Ledige/ikke disponerede arealer m² Efter gennemførsel af helhedsplanen vil der blive frigjort m² SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER SIDE 04

5 Oversigt Skive Sundhedshus Anvendes dagligt af lokale bedemænd Kapel Festsalen er placeret i Sundhedshusets perifieri og benyttes derfor begrænset også pga. dårlig akustik. Lokaler på Niv 5 kan optimeres, der er flere ledige lokaler 21 Bygning 40 står tom Regions psykiatrien Kantinen Stueplan er delvis ledig 60 Kommunal psykiatri Servicecentrets aktiviter ønskes flyttet til hovedbygning Sengepladser på niv 4 nedlægges Fertillitetsklinikken har behov for tilpasning af lokaler 20 Hovedindgang Del af niveau 4 anvendes ikke. << Akut/Vagtlæge Kedelbygningen 30 Hospice 70 Værkstedsbygningen Bygning 25 står tom. Terapien ønskes integreret med sengeafsnit Ledige lokaler - reserveret til lægepraksis << Lægeklinikker Ønske om bedre sammenhæng mellem ny hovedindgang og bygning Adm. og funktionærboliger Grøn farve angiver lokaler der kan overgå til anden anvendelse Gartner Gartnerfunktion ønskes flyttet til hovedbygning SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER SIDE 05

6 HELHEDSPLANENS DISPONERING Samling af RHN funktioner Det har været et stort ønske at få samlet alle RHN funktioner, således der kan skabes et bedre tværfagligt miljø mellem medarbejderne inden for både pleje og terapi, hvilket også for patienterne vil betyde at personalet i dagligdagen er tættere på. Målet er derfor at alle personalefaciliteter for pleje, terapi, neurologer og logopæd samles i bygning 20 niveau 3, hvor også de eksisterende træningslejligheder bevares. Optimeret indretning For at ovennævnte rokader kan finde sted er det nødvendigt at tømme etage 3 for de nuværende mødelokaler og kontorer og ambulatorier til lungeafsnit, arbejdsmedicinsk klinik, Fertilitetsklinikken. Mødelokaler flyttes midlertidigt til bygning 21. niv 5, ambulatorier flyttes til niveau 2 i bygning 21 og 22. På niveau 2 sker der en optimeret indretning af etagen, da aktivitetsniveauet i de forskellige funktioner i dag er ændret, blandt andet er endokrinologernes aktivitet faldet. Ombygning af sengeafsnit Sengeafsnittene er i dag spredt på tre etager, men med nedskæringen fra 34 til 30 sengepladser kan de samles på to etager på niveau 2 og et ny renoveret niv 4. Det nuværende sengeafsnit i bygning 20 niveau 5 frigives efter endt ombygning af niveau 4 og flytning hertil. Når ovenstående er etableret, kan terapien flyttes fra Niv 0 og op på niv 5 og 6 i bygning 20. I den forbindelse vil det eksisterende varmtvandsbassin også blive nedlagt. Bassinet bliver i dag brugt meget begrænset. Fertilitetsklinikken Fertilitetsklinikken i bygning 20 niveau 1, har øget aktivitet og har derfor behov for at udvide kapaciteten. Pt mangler der plads til en ekstra ægudtagnings stue inkl. opvågning samt udvidelse af personale og konferencerum på grund af stigende antal personale. For at give plads til udvidelse rykkes enkelte funktioner til bygning 20 niveau 0, hvor terapien fraflytter kontor og personalerum. Teknisk afsnit Teknisk afsnit ligger i dag i bygning 70 og indeholder et stort værkstedsområde, personalerum og kontorer til Teknisk Afdeling. I forbindelse med sammenlægning af Serviceafdelingen og Teknisk Afdeling flyttes alle aktiviteter til bygning 21/22 niv 0, hvor der etableres mindre værksteder til VVS, EL, maler, tømrer og kontorplads etableres sammen med serviceafdelingen i bygning 21. Bruger og medarbejdercafé i bygning 20 Når FYS/ERGO er flyttet til bygning 20 niveau 5 og 6 åbnes mulighed for at etablere en cafézone i bygning 20, niveau 0, i sammenhæng med åbningen af plan 0, bygning 21. Der kan åbnes op og skabes sammenhæng mellem bygning 20/21, og der indarbejdes en bruger-/medarbejdercafé, i tæt tilknytning til trafikcenteret, der er husets omdrejningspunkt. Bygning 23/24 i sammenhæng med hovedbygningen De praktiserende læger i Sundhedshuset har efterspurgt en åben gennemgang/forbindelse imellem deres klinikker og resten af Sundhedshuset. Gennemgangene vil have både fordele og ulemper for dagligdagen i klinikkerne, da det kan give trafik i dele af klinikkerne som i dag ikke er tænkt til patienter. Siden sidste helhedsplan hvor der blev formuleret en ønske om gennemgang på alle niveauer (1-3) er den nye hovedindgang blevet etableret, hvilket betyder at de fleste patienter i dag kommer ind i hovedbygningen på niveau 0, hvor der allerede i dag er forbindelse til bygning 23 og 24. Der peges derfor på at der sker en renovering af den nuværende adgang fra hovedindgangen til bygning 23/24 med nye gulve lofter og belysning, samtidig lukkes gangen af mod de bagvedliggende bygningsafsnit, således orienteringen gøres enklere og gangen fremstår lys og indbydende. n fra akutindgangen til Billeddiagnostisk afdeling renoveres også sammen med gangen fra hovedindgangen. Fællesfaciliteter for besøgende og personale, mødelokaler/festsal I forbindelse med bruger og medarbejdercafeen på niv 0, placeres nye mødelokaler til erstatning af de nuværende mødelokaler på niv 3. Mødelokalerne ligger på denne måde mere central for hele huset og kan derfor også bedre benyttes til midlertidige aktiviteter vedr. fremskudte sundhedstilbud for lokalområdet. Sammenhæng mellem hovedindgang, café og mødelokaler på niv 0 letter også logistikken i dagligdagen hvor mødelokalerne i dag ligger gemt på etage 3 i bygning 20. Festsalen på niv 6 erstattes af den nuværende gymnastiksal på niv 0, hvor den kommer til at ligge sammen med de øvrige mødelokaler. Bygning 20 niv 0 i øvrigt Efter etablering af Cafe og mødelokaler er der stadig 1200 m² tilbage på etagen. De 300 m² benyttes til udvidelse af fertilitetsklinikken og den resterende del kan udlejes som et samlet lejemål. Bygning 25 Bygning 25 benyttes ikke og kan afhændes eller nedrives med henblik på at etablere forbedrede adgangs- og parkeringsforhold fra Kompagnigade. Hvis den nedrives gives der mulighed for at åbne op for ankomstsituationen til hovedbygningen fra nord, som bliver meget åben og klar og dermed let aflæselig. Heri kan med fordel indtænkes at bygning 72 (gartneri), nedrives og der udarbejdes en samlet plan for ankomst og parkering fra kompagnigade. Bygning 40 Kantinen samt Eigil Jacobsen Stuen er placeret perifert for sundhedshusets personale og brugere, og benyttes ikke længere. Helhedsplanen foreslår café/personalekantine etableret som en central placeret bru- ger-medarbejdercafé i tæt tilknytning til trafikcenteret, der er omdrejningspunktet for sundhedshuset. Såfremt Egil Jacobsen Stuen skal flyttes i fremtiden, vil flytningen kræve en særlig proces. I helhedsplanen tænkes bygning 40 nedrevet og der er udarbejdet miljøscreening. Ved nedrivning kan arealet ind tænkes i forhold til planen om sundhedspark og parkering. Bygning 50/51 Regionspsykiatrien disponerer over niveau 1 i bygning 50/51. I bygning 50 niveau 0, disponerer HEM over motionsrum i kælderen til personale. Regionspsykiatrien anvender journalrummet i kælderen. Bygning 60 Bygning 60 benyttes i dag til den kommunale psykiatri. Der er dog et restareal i stueplan der ikke benyttes, der er tidligere skitsere kommunale funktioner i stueplan som kan blive aktuelle. Bygning 61 Bygning 61 (kapellet) benyttes i dag af bedemænd i Skive, men omfanget samt aftalegrundlaget herfor er ikke kendt. Bygning 72 Bygning 72 (gartneri) benyttes til gartnerfunktioner med personalefaciliteter, værksted og garage til maskiner. Personalefaciliteter flyttes til bygning 21/22 og garagen flyttes til bygning 70. Bygningen og dens nære arealer kan bearbejdes til et sammenhængende parkerings og ankomstområde fra Kompagnigade. Udearealer Der er i forlængelse af projektet med ny hovedindgang et ønske om etablering af rampe fra niveau ved bygning 20 til hovedindgangen, således den nuværende handicapindgang kan nedlægges. Ligeledes er der ønske om etablering af cykelskur til personalet. I den sidste helhedsplan var der beskrevet en fremadrettet senere etape, hvor det mellemste trappeniveau fjernes, og den sidste trappe ned til Resenvej erstattes af en rampe. Sundhedshusets besøgende vil således, om ønskeligt, køres niveaufrit helt til hovedindgangen fra Resenvej. Parkering Med den stigende aktivitet i fertilitetsklinikken, og blodprøvetagning udvidelse med flere lægepraksis og en eventuelt kommende børnetandpleje i Skive Sundhedshus stiger presse på de nuværende p-pladser. I helhedsplanen er peget på en nedrivning af bygning 72 for at frigive pladser herfor. Herudover vil der på sigt være mulighed for at nedrive bygning 25 og etablere flere p-pladser SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER SIDE 06

7 Helhedsplanen oversigt Fordeling af funktioner / afsnit I dag i hovedbygningerne: Niveau -1 Niveau 0 Bygning 20 Bygning 21 Bygning 22 Bygning 23 Bygning 24 RHN Terapi, Bassin, personale tilknyttet terapi Servicecenter og omklædning Hjælpemidler, sengevask og kommunal omklædning Skive kommune Jordemødre Niveau 1 Fertilitetsklinikken Lungeafsnit KBA og akutafdeling Almen Praksis halv praksis Almen praksis ledig Niveau 2 RHN Sengeafsnit Hjerte, palliativ, endokrinolog Billeddiagnostisk afd. Ledig Almen praksis Niveau 3 RHN Træningslejligheder og køkken Skive Kommune Skive Kommune Ledig Speciallæge Fælles mødelokaler Div kontorpladser Niveau 4 RHN Sengeafsnit (Nedlagt) Skive Kommune RHN Gæsteboliger Vagtværelser og bibliotek Niveau 5 RHN Sengeafsnit RHN kontor + neurologer og logopæd Hukommelsesklinik Niveau 6 Festsal Fremadrettet fordeling af funktioner / afsnit Niveau -1 Niveau 0 Bygning 20 Bygning 21 Bygning 22 Bygning 23 Bygning 24 Cafe, fælles mødelokaler, Servicecenter og omklædning Teknisk afsnit - værksteder Skive kommune Jordemødre fertilitet og disp. areal Hjælpemidler, sengevask og kommunal omklædning Niveau 1 Fertilitetsklinikken Lungeafsnit KBA og akutafdeling Almen Praksis Almen praksis Rokade og evt. ombygning Ombygning Ingen ændringer Niveau 2 RHN Sengeafsnit Hjerte, palliativ, endokrinolog Niveau 3 Niveau 4 RHN Træningslejligheder og køkken RHN Personale og kontorer RHN Sengeafsnit - renoveres Niveau 5 RHN Terapiafsnit Midlertidige mødelokaler Frigives på sigt Niveau 6 RHN Terapiafsnit Billeddiagnostisk afd. Hukommelsesklinik og arbejdsmedicinsk klinik Ledig - istandsættes evt til almen praksis Skive Kommune Skive Kommune Ledig - istandsættes evt til almen praksis Almen praksis Speciallæge Skive Kommune RHN Gæsteboliger Vagtværelser og bibliotek, etagen er delvis ledig SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER SIDE 07

8 Helhedsplanen etaper FORSLAG TIL ETAPEPLAN A: Igangsættes nu B: C: D: E: F: I alt Budget ,- Budget ,- Budget ,- Budget ,- Budget ,- Budget ,- Budget ,- 1. Frigøre etage 3 byg. 20 til RHN ( ) Mødelokaler etableres midlertidigt i ledige lokaler f. eks. byg, 21 niv 5. Arbejdsmedicinsk klinik,og kontorer til lungeafsnit flyttes til niv. 2. Træningsrum fra Niv. 3 flyttes midlertidigt. 2. Ombygning af sengeafsnit (2,8 mio) RHN Sengeafstnit bygning 20 niv 4 renoveres - efterfølgende tømmes bygning 20 niv Optimeret indretning ( ) Flytning af ambulatorier og kontorer til bygning 21 niv. 2 og indretning af ekstra lokale til Klinisk Biokemisk afdeling bygning 22 niv Ombygning af fertilitetsklinikken (1,4 mio) Ombygning af bygning 20 niv. 1 lokaler flyttes til bygning 20 niv Samle personale for RHN funktioner i bygning 20 niv. 3. ( ) Indretning af byg 20 niv 3 - Lokaler flytttes fra byg 21 niv 5 og Niv 0. På etagen samles: - Eksisterende træningslejligheder -Fælles afsnits kontorer for sengeafsnit H12 og H13 (Niv. 2 og 4) - Fælles personale rum - Klinisk undervisning for pleje og Terapi - er til, neurologer, Logopæd og læger 2. Lokaler til teknisk afsnit ( ) Teknisk afsnit flytter fra bygning 70 til bygning 22 niv 0. Gartner flyttes fra byging 72. Maskiner placeres i bygning Renovering af gang til byg 23/24 ( ) forbindelse i Niv 0 mellem ny hovedindgang og bygning 23/24 renoveres. 2. Nedrivning bygning 72 (1.1 mio.) Nedrivning af nuværende gartner funktion og anlæg af nye p-pladser 1. Terapien flyttes (3,8 mio.) RHN Terapien flyttes fra bygning 20 niv 0 til bygning 20 niv 5 2. Træningssal ( ) RHN Festsalen i byg 20 Niv 6 indrettes til træningssal. er på etagen kan benyttes til hjælpemidler og nærdepot. 1. Fælles Mødelokaler (2,0 mio. ) Der etableres fælles mødelokaler i tilknytning til hovedinggangen / cafeen i byg 20 niv 0 1. Klargøring af bygning 20 Niv. O (1.8 mio. ) Dele af etagen der ikke benyttes klargøres til ny funktion (Nedlæggelse af bassin mv.) I budget ikke indregnet generel renovering af bygning 20 niv. 1 kun ombygning. 5. Rampe og cykelparkering ( ) Etablering af rampe og overdækket cykelparkering tæt på den ny hovedindgang Øvrige ændringer der ikke er prioriteret som en del af helhedsplanen Indretning af Cafe/kantine i bygning 20 niv I det tidligere kontorafsnit i niv 0 indrettes Cafe/kantine jf tidligere helhedsplan. Indretning afventer afklaring af driftsform, men vil mest hensigtsmæssigt udføres sammen med fælles mødelokaler i pkt. E. Fertilitetsklinikken bygning 20 niv Renovering af den resternde del af etagen, der ikke ombygges. (Belysning, lofter og gulve) Nedrivning bygning Nedrivning af tidligere administrationsbygning og anlæg af nye p-pladser Nedrivning bygning Nedrivning af tidligere kantine bygning Forudsætninger Idet der endnu ikke er projekteret på byggeriet, vil nærværende vurdering være behæftet med væsentlige usikkerheder, og der tages derfor forbehold for ukendte tekniske forhold, føringer, ledninger i jord, miljøforhold, herunder PCB, bly, asbest mv., som ikke kendes på nuværende tidspunkt. Håndværkerudgifterne kan derfor udelukkende kvalificeres ud fra erfaringsgrundlaget med denne type ombygning, viden om den eksisterende bygningsmasse og indpasningen af den skitserede løsning heri. Forudsætninger for vurdering af de berørte områder: Udgangspunkt i væsentlige dele af den eksisterende struktur. De konstruktive ændringer udformes så det bærende system berøres i begrænset omfang. Eksisterende flugtveje kan genbruges og der skal ikke iværksættes nye myndighedsmæssige tiltag Eksisterende adgangsforhold (trafikcenter og trapper) benyttes som de er i dag. Der tages udgangspunkt i bestående ventilations- og varmeanlæg, som tilrettes nye funktioner. Nye installationer til el, lys mv. i de områder som berøres, hvis det er mere end en lokale rokade. Nye overflader på gulv, væg og loft i de områder som berøres Nye døre, lister, snedkerpartier mv. i de områder som berøres Inventar i terræn er ikke indeholdt. Udgifterne til nødvendig særskilt byggepladslogistik mens sundhedshuset er i brug i byggeperioden, er ikke vurderet, herunder evt. nødvendige weekend- og aftenarbejder. Helhedsplanen har ikke været forelagt Skive Kommunes beredskabsafdeling til kommentering, og der skal naturligvis fremadrettet i en egentlig bearbejdning søges en myndighedsdialog og endelig godkendelse. Det forudsættes at byggeriet ikke skal sprinkles el. lign SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER SIDE 08

9 Byg. 24 Niv 0 - Fremtidige forhold Jordemodercenter Jordemodercenter kan evt. flyttes til hovedbygning for at samle hospitalsfunktioner. Byg. 22 Teknisk afd. Byg. 23 Teknisk afd. Brandvej v/ bygning 23 Skive Kommune - Ældreservice - Sygepleje Urent + senge Disp. Hjælpemidler depot + rep. Varegård Byg. 21 Parkering HC Omklædning Skive Kommune TORV Trafikcenter Omklædning regions personale Ny hovedindgang RESENVEJ Vareindlevering Vendeplads Indgang fra parken på niveau 1 Foyer Ny rampe til indgang fra p-plads mod syd + overdækket cykelparkering. Tekn. Nye lokaler til Fertilitetsklinikken Fertilitetsklinikken Nyt køkken Ny placering af café Disponibelt område Fertilitetsklinikken Indgang Disponibelt område Nye mødelokaler Ny sal/ auditoríum Byg SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER SIDE 09

10 Niv 1 - Fremtidige forhold Byg. 24 Lægepraksis Indgang skadestue Byg. 22 Indgang til lægepraksis Akutafdeling Disp. lokaler til lægepraksis Lægepraksis Byg. 23 Ekstra lokaler til Klinisk Biokemisk Afdeling Byg. 21 Klinisk Biokemisk Afdeling Trafikcenter Lungeafsnit Foyer Indgang fra parken Fertilitetsklinikken Byg. 20 Fertilitetsklinikken ombygges, der gøres plads til ekstra ægudtagningsstue og opvågning SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER SIDE 010

11 Niv 2 - Fremtidige forhold Byg. 24 Lægepraksis Byg. 22 Disponible lokaler til lægepraksis Byg. 23 Billeddiagnostisk afdeling Byg. 21 Hjertemedicinsk Ambulatorium Fælleslokaler Endokrinologisk Ambulatorium Akut afd. / palliativ fysioterapeuter Trafikcenter Hukommelsesklinik og arbejdsmedicinsk klinik Konf. Hjertemedicinsk Ambulatorium Palliativt team Mindre rokade for at optimere brug Venterum Fælleskontorer til bla. lungeafs. Nyt lederkontor Byg. 20 Eksisterende sengeafsnit bevares SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER SIDE 011

12 Niv 3 - Fremtidige forhold Byg. 24 Speciallæge Byg. 22 Skive Kommune - Sundhedshus Disponible lokaler til lægepraksis Byg. 23 Byg. 21 Skive Kommune - Sundhedshus Trafikcenter Fælles afsnit 12 kontor Fælles afsnit 13 kontor Træningslejlighed Træningskøkken Træningslejligheder Byg. 20 På etagen samles: Eksisterende træningslejligheder Fælles afsnits kontorer for sengeafsnit H12 og H13 (Niv. 2 og 4) Fælles personale rum Klinisk undervisning for pleje og Terapi er til - neurologer - Logopæd - Læger Fælles personalerum for pleje og terapi SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER SIDE 012

13 Niv 4 - Fremtidige forhold Byg. 24 Tidligere bibliotek og lægekontorer. Byg. 22 RHN Pårørende værelser Byg. 23 TEKNIK Byg. 21 Skive Kommune - Myndighedsafdeling Trafikcenter Byg. 20 Niveau 4: Renoveres til sengeafsnit H SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER SIDE 013

14 Niv 5 - Fremtidige forhold Byg. 21 Trafikcenter Ledige lokaler Niv. 5 bygning 21 kan bebyttes til midlertidige mødelokaler. Den består primært af kontorer og konferencerum idag. Byg. 20 Benyttes som sengeafsnit indtil niv. 4 er renoveret. Herefter indrettes etagen til RHN terapi. Niv 6 - Fremtidige forhold Foyer Træningssal Byg. 20 RHN Indrettes til Terapien / Træningssal og depot til bla. hjælpemidler SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER SIDE 014

15 PARKERING Antal besøgende borgere pr. uge (tal fra seneste helhedsplan) N Mulige nye P-pladser Vejforbindelse Komp Muligheder for udvidelse af parkeringspladser kan ske ved nedrivning af bygning 25, 40 eller 72. agnig ade P P P 23 P4 9 P 19 7 P3 P 9 P6 Siden seneste helhedsplan er der vedtaget ændringer, der giver øget tilgang af patienter til blodprøvetagning og fertilitetsklinik. Der er også tegn på at der flytter flere praktiserende læger ind i bygning 23. Ligeleds er der overvejelser om at flytte Skive Kommunes Børne og omsorgstandpleje til Sundhedshuset. Alle aktiviteter der vil give øget belastning på p-pladser. Lægeklinik Dahl og Laursen ca. 750 borgere i ugen P 43 P Akut/Vagtlæge ca. 265 borgere i ugen 40 P6 P 10 Lægeklinik Bent Larsen Hudklinik Skive Kommunal Sygeplejeklinik Jordmoderkonsultation Pårørende Neurorehab. ca. 975 borgere i ugen P 5 Hovedindgang P 86 Stiforbindelse SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER Resenv Vareindlevering ej 31 Skive sundhedscenter Klinisk Biokemi (Blodprøve) Røntgen Hjertemedicinsk Amb. Endokrinisk Amb. Lungemedicinsk Amb. Neurorehabilitering Fertilitetsklinik ca borgere i ugen Vejforbindelse SIDE 015

16 Byg. 20, Niv 0 - Eksisterende forhold Tegn. nr.: 851 Eks. Nuværende omklædning flyttes til fælles omklædning i bygning 21, niv 0 Flyttes til sengeafsnit. niv 2 og 4 Flyttes til niv 3 Fysioterpeauter tilknyttet palliativt team, flyttes til bygning 21 niv Omklædning Gard Elevator Venterum m² Rengøring A Leder kontor 16 m² Leder kontor 15 m² Personalerum 36 m² A Kl. undervisning 15 m² Stillerum Træningsrum 15 m² Undersøgelsesrum Gard m² m² Ergoterapi/aktivitet flyttes til nyt terapi område 20-0-? 15 m² Omklædningsrum 20-0-? Kopirum 5 m² Terapeuter A Sekretariat 13 m² B Terapeuter C Grupperum 27 m² Behandlerrum m² Træningsrum Omklædning 21 m² Omklædning 21 m² A m² Behandlerrum 15 m² Tekøkken 7 m² A Behandlerrum 16 m² B Behandlerrum Omklæd m² Træningskøkken 26 m² Computerrum Flyttes til niv Stille kontor Venterum 104 m² Reng Vagtværelse 6 m² m² Hvilerum 4 m² Hvilerum 4 m² Regionshospitalet Skive - Bygning 20 Disponible lokaler Fælles Klinisk undervisning Beh.rum Beh.rum Beh.rum Beh.rum Test rum Leder kontor Flyttes til niv Møde-/testrum 13 m² Gymnastiksal 113 m² Grupperum Køkken m² m² 20-0-?? m² Bassin 1 DN Værksted 12 m² Ergo aktivitet 130 m² A Beh.rum 12 m² A Træningskøk. 12 m² m² RHN terapi Flyttes til Nyt terapi område niv 5 + evt. sal Niv 6. Bassin nedlægges på sigt. Plan 1: SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER MÅL: 1 : 200 TEGN. NR.: SIDE 016 REVISION: 851 Eks.

17 Byg. 21/22, Niv 0 - Eksisterende forhold Bygning 22 Lokaler indrettes til teknisk afsnit. Akut depot kan flyttes til niv. 0 - del af tidligere sårklinik. Regionshospitalet Skive Regionshospitalet Skive Disponible lokaler forløb fra hovedindgang til bygning 23/24, samt trappe ved akut indgang renoveres. Fælles Disponible lokaler Kvindesygdomme Fælles og Fødsler RHN Kvindesygdomme terapi og Fødsler Servicecentret RHN terapi Skive Servicecentret Kommune Lokaler indrettes til teknisk afsnits værksteder. Eksisterende sengevask og opbevaring af redte senge flyttes på afdelinger. Sundhedscenter Skive Kommune Sundhedscenter MÅL: 1 : 500 MÅL: REVISION: 1 : 500 EMNE: REVISION: Fremt. forhold, etage 0 BYGNING: Omklædning er nedlagt TEGN. NR.: og flyttet til bygning TEGN. 21. NR.: Lokaler er ledige til andet formål. DATO: 01/15/ HOSPITAL: EMNE: Regionshospital Fremt. forhold, etage Skive0 LOKATION: BYGNING: Skive DATO: INITIALER: Author 01/15/16 HOSPITAL: Regionshospital Skive LOKATION: Skive INITIALER: Author Tekniskafdeling Heibergs Allé 4. etage 8800 Viborg Telf.: Samling af kontorpladser til servicecentret og teknisk afsnit. Tekniskafdeling Heibergs Allé 4. etage 8800 Viborg Telf.: Ny hovedindgang Bygning 21 Regionshospitalet Skive SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER SIDE 017

18 Byg. 20, Niv 1 - Eksisterende forhold Tegn. nr.: 852 Eks Sædlab er dårligt indrettet Elevator Kopirum Scanner Samtale m² HC Blodprøve Sæd lab 16 m² Smitte Lab Sygepl A Herre vær m² Skyllerum 15 m² m² Læge 15 m² Vægt / sygepl kt. 15 m² Bibliotek A 76 m² B 56 m² C 45 m² ?? Altan 30 m² A Venterum 23 m² m² Opvågning B Undersøgelsesrum 6 m² Laboratorium A Lab. 13 m² A Laboratorium B Kryo 5 m² Konference Scanner rum Akupunktur-Køl/frys / Amb / Amb Leder Leder Fælles Regionshospitalet Skive - Bygning 20 Kryo bør flyttes til anden facade pga. direkte levering af kvælstof. Konferencerum for lille Scanner rum for stort Hvilerum er ikke godt udnyttet. Bruges i dag til køl/frys + akupunktur. Fertilitetskliniken Fælles Manglende lokaler: - Ekstra Ph.d plads - Ekstra ægudtagnings stue - Ekstra opvågningsstue - Ekstra Herrerum - Større konferencerum - Større personalerum Lokaler der kan være på anden etage: - Ekstra Ph.d Plads - Fælleskontor - Bibliotek - Vægt / sygeplejekontor - Akupunktur - ved ny hovedindgang ligger uhensigtsmæssigt og bør ligge tættere på. Special funktion: (status ukendt) - PGD Lab m² - Post PCR 15 m² - PCR Maskiner - Præ PCR Plan 1: SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER SIDE 018 MÅL: 1 : 200 TEGN. NR.: 852 Eks

19 Byg. 21/22, Niv 1 - Eksisterende forhold Bygning 22 Regionshospitalet Skive Regionshospitalet Skive Akutafdelingen Regionshospitalet Skive Akutafdelingen Disponible lokaler Akutafdelingen Disponible Fertilitetskliniken lokaler Disponible Fertilitetskliniken Fælles lokaler Fertilitetskliniken Fælles Klinisk Biokemisk Afdeling Fælles Klinisk Lægeklinikker Biokemisk Afdeling Klinisk Lægeklinikker Medicinsk Biokemisk Afdeling Afdeling Lægeklinikker Medicinsk Afdeling Medicinsk Afdeling MÅL: 1 : 500 MÅL: REVISION: 1 : 500 Ledige lokaler der kan benyttes til udvidelse af klinisk biokemisk afdeling. TEGN. NR.: TEGN. NR.: Medicinsk afdeling, lungeafsnit - ingen ændringer MÅL: REVISION: 1 : 500 EMNE: REVISION: EMNE: HOSPITAL: EMNE: HOSPITAL: Eks. forhold, Etage 01 Eks. Regionshospital forhold, Etage Skive 01 Eks. Regionshospital forhold, Etage Skive 01 Regionshospital Skive BYGNING: BYGNING: LOKATION: BYGNING: LOKATION: Skive Skive Skive HOSPITAL: LOKATION: INITIALER: Tekniskafdeling Heibergs Allé 4. etage 8800 Viborg Telf.: Tekniskafdeling Heibergs Allé 4. etage 8800 Viborg Telf.: Tekniskafdeling Heibergs Allé 4. etage 8800 Viborg Telf.: TEGN. NR.: DATO: DATO: INITIALER: DATO: INITIALER: 01/08/16 Author 01/08/16 Author 01/08/16 Author Bygning SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER SIDE 019

20 Byg. 20, Niv 2 - Eksisterende forhold RHN Sengeafsnit - Bevares på etagen 304 Ændres til kontor Tegn. nr.: 853 Eks Elevator Linneddepot Rengøring m² Grupperum Køkken Vagtstue Skyllerum - 16 m² 27 m² 15 m² HC ?? Altan 30 m² Opholdsstue Personalestue 30 m² Spisestue m² Regionshospitalet Skive - Bygning 20 Fælles RHN Plan 1: SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER SIDE 020 MÅL: 1 : 200 TEGN. NR.: 853 Eks.

21 Byg. 21/22, Niv 2 - Eksisterende forhold Regionshospitalet Skive Regionshospitalet Skive Administration Regionshospitalet Skive Administration Arbejdsmedicinsk afdeling (Herning) Administration Arbejdsmedicinsk afdeling (Herning) Billeddiagnostisk Afdeling Arbejdsmedicinsk afdeling (Herning) Billeddiagnostisk Diagnostisk Center Afdeling Billeddiagnostisk Diagnostisk Disponible Administration lokaler Center Afdeling Diagnostisk Disponible Fertilitetskliniken Arbejdsmedicinsk lokaler Center afdeling Disponible Fertilitetskliniken Fælles (Herning) lokaler Fertilitetskliniken Fælles Hjertemedicinsk Billeddiagnostisk Afdeling Afdeling Fælles Hjertemedicinsk Lægeklinikker Diagnostisk Center Afdeling Hjertemedicinsk Lægeklinikker Medicinsk Disponible Afdeling lokaler Afdeling Lægeklinikker Medicinsk Neurologisk Fertilitetskliniken Afdeling Medicinsk Neurologisk RHN Fælles Afdeling Neurologisk RHN Hjertemedicinsk terapi Afdeling Afdeling RHN Lægeklinikker terapi Medicinsk Afdeling RHN terapi Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Skive RHN På RHN etagen terapi sker der en optimering af lokalebrug, da der er ændret aktivitetsniveau og ledige lokaler. Aktiviteter fra bygning 20 niv 0 og 3 flyttes hertil. Billeddiagnostisk afdeling forbliver uændret. MÅL: 1 : 500 REVISION: MÅL: 1 : 500 TEGN. NR.: TEGN. NR.: Project Status Bygning 22 REVISION: MÅL: 1 : 500 TEGN. NR.: EMNE: PROJEKT: Fremt. forhold, etage 02 DATO: REVISION: BYGGESAG: EMNE: PROJEKT: Fremt. Project forhold, Name etage BLOK/OMRÅDE: 02 Project Status DATO: INITIALER: BYGGESAG: EMNE: PROJEKT: Fremt. Project forhold, Name etage BLOK/OMRÅDE: 02 Project Status DATO: INITIALER: MÅL: 1 : 500 TEGN. NR.: BYGGESAG: Project Name BLOK/OMRÅDE: INITIALER: REVISION: Projektafdelingen Heibergs Allé 2,4. etage 8800 Viborg Telf.: Project Status EMNE: Projektafdelingen Heibergs Allé 2,4. etage PROJEKT: 8800 Viborg Telf.: Fremt. forhold, etage 02 DATO: BYGGESAG: Projektafdelingen Project Heibergs Name Allé 2,4. etage 8800 Viborg Telf.: BLOK/OMRÅDE: INITIALER: Projektafdelingen Heibergs Allé 2,4. etage 8800 Viborg Telf.: Issue Date Author Issue Date Author Issue Date Author Issue Date Author Ledige lokaler kan anvendes af hukommelsesklinik og arbejdsmedicinsk klinik Bygning SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER SIDE 021

22 Byg. 20, Niv 3 - Eksisterende forhold Tegn. nr.: 854 Eks Rum flyttes til byg. 20 niv. 2 Rum flyttes til byg. 20 niv. 2 Rum flyttes til byg. 20 niv Elevator m² m² 2 m² m² Køkken Tekøkken m² Rengøring 2 m² 4 m² 2 m² m² Personalerum m² m² 2 m² 3 m² 2 m² 2 m² m² m² 4 m² 2 m² ?? m² 1 m² ?? Altan 30 m² Værelse 45 m² Værelse Træningsrum Behandlerrum Mødelokale Mødelokale 42 m² Mødelokale Mødelokale Værelse 12 m² Værelse Regionshospitalet Skive - Bygning 20 Administration Arbejdsmedicinsk afdeling (Herning) Disponible lokaler Fertilitetskliniken Fælles Medicinsk Afdeling RHN RHN terapi Rum flyttes til ny terapi Rum flyttes til byg. 20 niv. 0 Midlertidigt til lokaler i byg. 21 niv 5 Plan 1: SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER SIDE 022 MÅL: 1 : 200 TEGN. NR.: 854 Eks

23 Byg. 20, Niv 4 - Eksisterende forhold Sengeafsnit på niv 4 renoveres. Fælles faciliteteter flyttes til nyt terapiafsnit. Test rum flyttes til byg 20 niv 5 Fælles facilitet Tegn. nr.: 855 Eks Tegn. nr.: 855 Eks Elevator Linneddepot Testrum Rengøring m² HC Medicinrum Køkken 16 m² Vagtstue Vagtstue 16 m² Skyllerum 15 m² Samtalerum HC Elevator Linneddepot Testrum Rengøring m² HC Medicinrum Køkken 16 m² Vagtstue Vagtstue 16 m² Skyllerum 15 m² Samtalerum m² HC ?? Altan 30 m² Personalerum Træningsrum 30 m² Træningsrum Opholdsstue 43 m² m² ?? Altan 30 m² Personalerum Træningsrum 30 m² Træningsrum Træningsrum flyttes Regionshospitalet Skive - Bygning 20 samlet til nyt terapiafsnit Opholdsstue 43 m² Disponible lokaler Fælles Regionshospitalet Skive - Bygning 20 RHN terapi Disponible lokaler, eksisterende funktioner genhuses ikke Fælles RHN terapi Plan 1: SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER SIDE 023 MÅL: 1 : 200 TEGN. NR.: 855 Eks

24 ? Altan onshospitalet Skive - Bygning 21 inistration onible lokaler s ologisk Afdeling Byg. 20, Niv 5 - Eksisterende forhold Sengeafsnit flyttes til Niv 4 når dette er renoveret og etagen indrettes herefter til ny terapi m² Elevator Rengøring m² HC Personalerum Køkken 16 m² Vagtvær Vagtværelse 16 m² Skyllerum 15 m² m² m² ?? Altan 30 m² Opholdsstue Opholdsstue 30 m² Regionshospitalet Skive - Bygning 20 Fælles MÅL: 1 : 200 TEGN. NR.: 855 Eks. RHN REVISION: EMNE: Eks. forhold, Etage 05 BYGNING: DATO: 01/04/16 HOSPITAL: Regionshospital Skive LOKATION: Skive INITIALER: Tekniskafdeling Heibergs Allé 4. etage 8800 Viborg Telf.: Plan 1: SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER SIDE 024

25 Byg. 21, Niv 5 - Eksisterende forhold m² er flyttes til bygning 21 niv 3 og optimeres i brug, jf nye anvisninger for indretning - kræver yderligere registrering. Tegn. nr.: 855 Eks A? 5 m² HC- Skyllerum ? m² 5 m² Skopirum Kopirum Neuro psyk. Elevator Elevator 13 m² 12 m² 15 m² A B Rengøring Kopirum Garderobe 7 m² Elevator Forhal 27 m² m² ? 60 m² Venterum 70 m² Hukommelsesklinik B Vente - hukommelse 15 m² Konference Pauserum Læge Læge Logo pæd kt + behlogo pæd kt + beh Video konf m² ? Altan Hukommelsesklinik benyttes kun hver 14. dag og kan flyttes til niv 2 Regionshospitalet Skive - Bygning 21 Administration Disponible lokaler Fælles Neurologisk Afdeling Flyttes til bygning 21 niv. 3 er flyttes til bygning 21 niv 3 og optimeres i brug, jf nye anvisninger for indretning - kræver yderligere registrering m² RHN Elevator Rengøring m² HC Personalerum Køkken 16 m² Vagtvær Vagtværelse 16 m² Skyllerum 15 m² m² m² Plan 1: ?? Altan 30 m² Opholdsstue Opholdsstue 30 m² SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER SIDE 025

26 Byg. 20, Niv 6 - Eksisterende forhold Mødelokale flyttes til gymnastiksal bygn. 20 niv A 3 m² m² Elevator m² Forhal m² 3 m² 3 m² m² Køkken Mødelokale 205 m² m² ?? Altan 26 Regionshospitalet Skive - Bygning 20 Fælles Plan 1: SKIVE SUNDHEDSHUS - HELHEDSPLAN / KPF ARKITEKTER SIDE 026

27 KPF ARKITEKTER Sparregade 2 DK-8800 Viborg T [+45]

BILAG 1 Eksisterende forhold - Ultimo 2012 Regionshospitalet Silkeborg

BILAG 1 Eksisterende forhold - Ultimo 2012 Regionshospitalet Silkeborg BILAG 1 Eksisterende forhold - Ultimo 2012 Farvekode Medicinske specialer Senge og Ambulatorium Ortopædkirurgiske specialer Senge og Ambulatorium Gynækologiske/Obstetisk Senge og Ambulatorium Patienthotel

Læs mere

Fællesskabets Hus i Ry

Fællesskabets Hus i Ry Fællesskabets Hus i Ry 17.4 udvalg d. 6.12.2016 Dato 1.12.2016 Sagsnummer 301955 Fællesskabets hus i Ry - Dagsorden 17 stk 4 udvalget DAGSORDENSPUNKTER Boenhederne Fællesskabsområdet Tidplan for udbud

Læs mere

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG PROJ EKTFORSLAG FOR TI LB Y GNI NG - ARKI TEKT DATO: 14.03.2012 B R U N S G A A R D + L A U R S E N Arkitektfirma ApS SITE A/S Nørrebrogade 184, 1 Sal

Læs mere

Bilag 1 Overordnede funktionsdiagrammer. Indholdsfortegnelse

Bilag 1 Overordnede funktionsdiagrammer. Indholdsfortegnelse Bilag 1 Overordnede funktionsdiagrammer Indholdsfortegnelse 1. Overordnet funktionsdisponering 2. Vestibule 3. Ambulatorium 4. Psykiatrisk skadestue 5A. Almen psykiatri enhed overordnet 5B. Almen psykiatri

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS Region Sjælland - Køge Sygehus Køge Sygehus frem mod 2020 - Samling af Regionens ØNH-aktiviteter Der må

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Holstebro.

Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Holstebro. Lægårdvej 12 7500 Att.: Martin S. Johansen. 7. april 2015 Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på. Under henvisning til aftale fremsendes hermed en skriftlig sammenfatning af ovennævnte kvalitetskontrol,

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP 21. januar 2010 Projekt nr. 47016201 MHP Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP LEIF HANSEN ENGINEERING A/S Jens Juuls vej 16 DK-8260 Viby J Telefon +45 96 85 86 87 Telefax +45 96 85 86 78 Leifhansen@leifhansen.dk

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling.

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling. HOLBÆK SYGEHUS IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM Ny Akutafdeling. Udvidelse og ombygning af Akutafdelingen vil betyde, at der bliver gode rammer for modtagelse, udredning og behandling af alle patienter i afdelingen.

Læs mere

TRIVSELSHUS I TIDL. HANDELSSKOLES BYGNINGER OPFØLGNINGSRAPPORT - K VA L I F I C E R I N G O G REALISERING

TRIVSELSHUS I TIDL. HANDELSSKOLES BYGNINGER OPFØLGNINGSRAPPORT - K VA L I F I C E R I N G O G REALISERING OPFØLGNINGSRAPPORT - K VA L I F I C E R I N G O G REALISERING P L A N & P R O J E K T S A M T B Y G G E T E A M, L E M V I G K O M M U N E, 6. N O V E M B E R 2 0 1 3 1 K VA L I F I C E R I N G O G REALISERING

Læs mere

Indholdsfortegnelse [2] INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse [2] INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan 2015 Sundhedshus Ringkøbing [2] Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse og indledning s. 2 Oversigtsfoto med GPS-adresser s. 3 Oversigtskort med bygnings- og matrikelnumre

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Holstebro.

Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Holstebro. Lægårdvej 12 7500 Att.: Martin S. Johansen. 26. maj 2014 Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på. Under henvisning til aftale fremsendes hermed en skriftlig sammenfatning af ovennævnte kvalitetskontrol,

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

HAMMEL NEUROCENTER REVIDERET HELHEDSPLAN Sagsnummer

HAMMEL NEUROCENTER REVIDERET HELHEDSPLAN Sagsnummer HAMMEL NEUROCENTER REVIDERET HELHEDSPLAN 2016 Sagsnummer 301768 Indhold 03 04 05 06 07 08 09 10 Indledning Kommisorium Oversigtstegning Rokadeplan Beskrivelse af rokadeplanen Udførelsesplan Neurorehabiliterende

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III Sommervej 31B, 8210 Aarhus V Sag 16370 NY ETAPE Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

REGIONSHOSPITALET Silkeborg

REGIONSHOSPITALET Silkeborg REGIONSHOSPITALET Silkeborg REGIONSHOSPITALET SILKEBORG - 2013 - Bygherre Region Midtjylland - Udarbejdet af Regionshospitalet Silkeborg og Aarhus Arkitekterne a/s 2 REGIONSHOSPITALET SILKEBORG - 2013

Læs mere

FENRISHUS DUSINES HUS. Dispositionsforslag Tilbygning og ombygning. arkitekter ingeniører. Toilet/bad 8 m2 Kontor 14 m2.

FENRISHUS DUSINES HUS. Dispositionsforslag Tilbygning og ombygning. arkitekter ingeniører. Toilet/bad 8 m2 Kontor 14 m2. Dispositionsforslag Tilbygning og ombygning FENRISHUS og DUSINES HUS 19 m Terrasse (Nødudgang) 8,5 m Garderobe/ Omklædning 20 m2 Te-køkken 8 m2 14 m2 Pause/møderum 47 m2 glas-skydevæg møderum 9 m2 glas

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II Sommervej 31E og F, 8210 Aarhus V Sag 16370 Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram Vedr. Forøgelse af intensiv og opvågningskapaciteten på OUH samt bæredygtighedsvurdering Den 15. juli 2011 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 18.03.2014 FØVLING BØRNECENTER

SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 18.03.2014 FØVLING BØRNECENTER SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 18.03.2014 ALTERNATIV 1 FØVLING BØRNECENTER Rådhuspassa FORUDSÆTNINGER - Fastholde dagtilbud og undervisning i nærområdet - Dagtilbud og Skole samarbejder om børnegruppen

Læs mere

Etablering af Sundhedshus på Ærøskøbing Sygehus Resumé af byggeprogram

Etablering af Sundhedshus på Ærøskøbing Sygehus Resumé af byggeprogram Etablering af Sundhedshus på Ærøskøbing Sygehus Resumé af byggeprogram 29. februar 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning I finanslovaftalerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Vedr. kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Herning.

Vedr. kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Herning. Gl. Landevej 61 7400 Att.: Martin S. Johansen. 7. april 2015 Vedr. kvalitetskontrol af rengøringen på. Under henvisning til aftale fremsendes hermed en skriftlig sammenfatning af ovennævnte kvalitetskontrol,

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

Region Midtjylland. Etablering af driftscenter i Holstebro. Bilag. til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Etablering af driftscenter i Holstebro. Bilag. til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Etablering af driftscenter i Holstebro Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 4 REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 11. september

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

21.3 BØRNEHAVEN KLØVERBO

21.3 BØRNEHAVEN KLØVERBO Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 21.3 BØRNEHAVEN KLØVERBO Søndre Allé 28A, Stepping, 6070 Christiansfeld Børnehaven er beliggende i Stepping by. Institutionen er

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 131 og 137 2. Tidsplan

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE TYLSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Tylstrup skole Pogevej 3-5 9382 Tylstrup Telefon 99 82 40 50 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Viborg Det nye Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midts akuthospital i Viborg står foran en større forvandling. Frem mod 2018 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Sct. Michaelsgade 10, 6000 Kolding Institutionen er beliggende i den vestlige del af Kolding

Læs mere

Etablering af Sundhedshus i Skærbæk. Resumé af byggeprogram

Etablering af Sundhedshus i Skærbæk. Resumé af byggeprogram Etablering af Sundhedshus i Skærbæk Resumé af byggeprogram 25. april 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning I finanslovaftalerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti for 2009 og

Læs mere

Velkommen til Hvidovre Hospital

Velkommen til Hvidovre Hospital Vejviser Velkommen til Hvidovre Hospital Hospitalets inddeling Hospitalet er inddelt i fire centre med hver sin farve, som du kan se på oversigtskortene side 7-9 og 11. 4 3 2 1 Hospitalet har fire etager

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 15. LANGÅ SKOLE LANGÅ SKOLE Gydevej 3, 8870 Langå Langå Skole er beliggende i Langå sydvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13627 elever fordelt

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE 27. KONGEÅENS BØRNEHAVE Østergade 80, 6580 Vamdrup Børnehaven er beliggende i Vamdrup by i forbindelse med Kongeåskolen. Institutionen er normeret til og rummer 60 heldags børnehavepladser, 13 heldags

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk Førsynsrapport Vedr.: Ryetbo Plejecenter - Bygning 5 og 7 Dato: 2015-02-25 Orientering: Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af en bygningsgennemgang d. 2015-02-19 og 2015-02-24, idet det er planlagt

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

HJEMME- & SYGEPLEJEN, SOLRØD

HJEMME- & SYGEPLEJEN, SOLRØD HJEMME- & SYGEPLEJEN, SOLRØD Center torv Biblioteket Rådhuset Gymnasium Biblioteket Parkering Stationen Sti Idrætscentret Bibliotek Idrætscenter Parkering Hal C KORTUDSNIT - Sti Parkering Arkitekterne

Læs mere

SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 03.06.2013 FØVLING BØRNECENTER

SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 03.06.2013 FØVLING BØRNECENTER SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 03.06.2013 FØVLING BØRNECENTER Rådhuspassa FORUDSÆTNINGER - Fastholde dagtilbud og undervisning i nærområdet - Dagtilbud og Skole samarbejder om børnegruppen fra

Læs mere

JOB 1. Arbejdsplan. Hospitalsenheden Vest Driftsafdelingen Serviceområdet Ringkøbing Sygehu. Ringkøbing Sygehus. Kælder. Stuen. Navn.

JOB 1. Arbejdsplan. Hospitalsenheden Vest Driftsafdelingen Serviceområdet Ringkøbing Sygehu. Ringkøbing Sygehus. Kælder. Stuen. Navn. Serviceområdet Ringkøbing Sygehu Arbejdsplan JOB 1 Plantype Periode Normalplan Hverdage Assistent Telefon Mobiltlf. Kommentar 1 Kommentar 2 Arbejdstid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR MODEL 2C - MODEL 2C - DRAGØR SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR 2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2C Dragør Nord Indskoling 0.-5. klasse 0.-5. klasse

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

Nord sketch TA-1703-X

Nord sketch TA-1703-X Ny Carlsberg Vej 140 Dispensation fra lokalplan nr. 432 med tillæg 2,3 og 4 Carlsberg II til nyt byggeri i Carlsberg Byen. Byggefelt 17.3 tegnet af Årstiderne Arkitekter s placering Planen viser byggefelter

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 23. PARKSKOLEN Fynsvej 51, 6000 Kolding Parkskolen er opført i 1966 og har fået en omfattende renovering af hovedbygningens klimaskærm

Læs mere

Stueplan side 4. Loftsplan side 6

Stueplan side 4. Loftsplan side 6 HOSPICE Brædstrup - Dispositionsforlag - 17.12.2012 1 Indholdsfortegnelse side 1 Nyt HOSPICE Brædstrup Omdannelsen af Brædstrup Sygehus til nyt hospice er en opgave som Danske Diakonhjem ser frem til med

Læs mere

5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN

5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN Borgmestervej 3, 6070 Christiansfeld Institutionen er beliggende i Christiansfeld, og er normeret til 102

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

December Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016

December Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016 Hospitalsenhed Midt HR Heibergs Allé 6 Postboks 130 DK-8800 Viborg www.hospitalsenhedmidt.dk December 2015 Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016 Indledning I det følgende er

Læs mere

Resumé af byggeprogram Sydvestjysk Sygehus. Renovering af kontorlokaler i Bygning 00 - Laksen

Resumé af byggeprogram Sydvestjysk Sygehus. Renovering af kontorlokaler i Bygning 00 - Laksen Resumé af byggeprogram Sydvestjysk Sygehus Renovering af kontorlokaler i Bygning 00 - Laksen Side 2 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat indeholder de væsentlige afsnit af et byggeprogram

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

Møde i arbejdsgruppen Tilgængelighedens By

Møde i arbejdsgruppen Tilgængelighedens By Referat Mødedato: Tirsdag 19. juni 2012 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:45 Teknik & Miljø Dato: 03-07-2012 Sagsnr.: 12/19650 Sagsbehandler: vpjho Mødested: Mødeleder: Referent: M1.8 på Viborg Rådhus Jesper

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2D - MODEL 2D - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 07.02.2012 2D - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1 AREALSKEMA RUMKRAV Prælim. Budget 3.8. side 1 FUNKTIONER Lægehus Genoptræning Fælles Beskriver p.t. udelukkende Genoptræningens behov 1. UDENDØRSAREALER 1.1 PARKERINGSPLADSER 6 stk Tjenestebiler 15 stk

Læs mere

Vedr. kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Herning.

Vedr. kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Herning. Gl. Landevej 61 7400 Att.: Martin S. Johansen. 26. maj 2014 Vedr. kvalitetskontrol af rengøringen på. Under henvisning til aftale fremsendes hermed en skriftlig sammenfatning af ovennævnte kvalitetskontrol,

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers by. Skolen

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Weile arkitekter maa Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Idegrundlag: Formålet med projektet er at samle skole, SFO, børnehave og dagpleje i et nyt børneunivers med henblik

Læs mere

FORARBEJDE. Helhedsplan for. Regionshospital Hammel Neurocenter og Urbakken

FORARBEJDE. Helhedsplan for. Regionshospital Hammel Neurocenter og Urbakken Helhedsplan for Regionshospital Hammel Neurocenter og Urbakken FORARBEJDE Koncernøkonomi Bygning/HE Midt Juli 2012 Opdateret december 2012 Administrationen RHN/HE Midt Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

Kontorlejemål med fantastisk udsigt

Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlokaler med udsigt ud over Kastellet til Langeline og på den anden side udsigt ud over hele Nyboder til Københavns skyline M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke

Læs mere

Skive Grenaa Ringkøbing Skanderborg sundhedscenter. 1 læge + 2 sygepl. (onsdage 8 15)

Skive Grenaa Ringkøbing Skanderborg sundhedscenter. 1 læge + 2 sygepl. (onsdage 8 15) Oversigt over funktioner i sundhedshusene i Skive, Grenaa og Ringkøbing samt Skanderborg Sundhedscenter og Sundhedscenter (status pr. marts 2013) Regionale funktioner Akutklinik Neurorehabilitering Lungeambulatorium

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng.

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. Udkast, 14. august 2014 Helhedsplan Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. - Fordi der er mange ønsker - Fordi de første skridt skal ses langsigtet - Fordi

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere