Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik"

Transkript

1 Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

2 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1 Dansk 1.2 Engelsk 2. ECTS normering 3. Adgangskrav og optagelsesprocedure 3.1 Adgangskrav 3.2 Optagelsesprocedure 4. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte 5. Uddannelsens opbygning [ETCS, fag, projekter mv.] 6. Bedømmelse og gennemførsel 6.1 Regler om bedømmelse 6.2 Gennemførsel 6.3 Tilmelding til eksamen 7. Regler om merit 7.1 Ækvivalens/meritaftale 7.2 Øvrig merit 8. Dispensation 9. Fagbeskrivelser Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

3 Indledning Bachelorddannelsen i musik (BMus) er baseret på: Bekendtgørelse om de musikfaglige uddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet (BEK nr af 11/12/2009) Uddannelsesretningen BMus under den musikpædagogiske bacheloruddannelse forbereder de studerende til et virke som organist og/eller koncertmusiker. Foruden hovedfagene Liturgisk orgelspil, kunstspil, musikteori og korledelse indgår fag som bl.a. generalbas, orgelpædagogik, rytmisk salmespil, musikhistorie, klaver og hørelære. 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1 Dansk Bacheloruddannelsen giver ret til at anvende den danske betegnelse Bachelor i musik (BMus) (er) 1.2 Engelsk Bacheloruddannelsen giver desuden ret til at anvende den engelske betegnelse Bachelor of Music (Church musician) 2. ECTS normering Bacheloruddannelsen er normeret til 180 ECTS point svarende til 3 års heltidsstudier. 3. Adgangskrav og optagelsesprocedure 3.1 Adgangskrav Adgangskravet til bacheloruddannelsen er en bestået optagelsesprøve. Optagelseskravene findes på konservatoriets hjemmeside: 3.2 Optagelsesprocedure Afgørelsen om optagelse træffes af konservatoriet på baggrund af en konkret bedømmelse af ansøgerens potentiale til at realisere uddannelsens mål for læringsudbytte i løbet af et 3-årigt studieforløb ved SMKS. Der skal desuden tages hensyn til musiklivets behov samt til en hensigtsmæssig fordeling af instrumenter og stemmetyper. Ansøgning om optagelse skal ske via konservatoriernes fælles hjemmeside Ansøgningsfrist er 1. december. Optagelsessøgende angiver i prioriteret rækkefølge på ansøgningsblanketten, hvilke konservatorier/ uddannelser, de søger optagelse på. Hvis ansøger er forhindret i at komme til optagelsesprøven på grund af sygdom tilbydes en sygeprøve. Sygeprøven planlægges af konservatoriet og afvikles hurtigst muligt. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

4 4. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte Bacheloruddannelsen ved Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole er et treårigt Uddannelsesforløb, der er kunstnerisk baseret og på særlige områder forskningsbaseret. Uddannelsen har til formål at give den studerende grundlæggende viden, kompetencer og færdigheder inden for instrumentale/vokale, musikpædagogiske, teoretiske samt andre relevante fagområder. Bacheloruddannelsen er et afrundet uddannelsesforløb, som giver den studerende grundlag for videre studier på kandidatuddannelsen, og endvidere kan danne grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner. Uddannelsen giver den enkelte studerende mulighed for at udvikle sit talent som udøver og formidler, samt tilegnelse af kunstneriske kvalifikationer. Uddannelsen afsluttes med et selvstændigt bachelorprojekt. Efter gennemført bacheloruddannelse har den studerende opnået følgende mål for læringsudbytte: Viden Har kunstnerisk baseret viden om musikalsk praksis og metoder samt forskningsbaseret viden om teori inden for relevante dele af fagområdet. Kan forstå og reflektere over kunstnerisk praksis og metoder, samt indenfor særlige fagområder relevant videnskabelig teori. Færdigheder Kan anvende kunstneriske og pædagogiske metoder, redskaber og udtryksformer samt generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse indenfor fagområdet. Kan vurdere kunstneriske udfordringer, praktiske og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante udtryk og løsningsmodeller. Kan formidle kunstneriske udtryk og musikfaglige problemstillinger til både fagfæller og ikke-specialister Kompetencer Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- og/eller arbejdssammenhænge. Kan selvstændigt og professionelt kunne indgå i musikfagligt og tværfagligt samarbejde. Kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

5 5. Uddannelsesretningens opbygning Bacheloruddannelsen i musik (BMUS) (orgel) indeholder de fag, som findes i skemaet nedenfor. Timetal, ECTS-normering og overordnet bedømmelsesform er ligeledes antydet i skemaet. De nærmere fagbeskrivelser, eksamensbestemmelser mv. findes senere i studieordningen. Timetal pr. semester er udtryk for det tildelte timetal pr. studerende undervisningen kan efter aftale forløbe enten som soloundervisning eller som holdundervisning BA/orgel sem 1 sem 2 ECT S sem 3 sem 4 ECT S sem 5 sem 6 ECT S ECTS i alt Hovedfagskompleks Kunstspil 9,75 9, ,75 9, , Liturgisk spil ,75 9, , Teori Bachelorprojekt 6, Generalbas Kammermusik Pædagogiske fag Korledelse (hovedfag) 5,5 5, Erhvervspraktik Æsteticum Orgelpædagogik Didaktik, psykologi, teoretisk pæd Rytmisk salmespil Almene fag Sang Klaver Hørelære Teori/analyse 1,75 1,75 2 1,75 1, Musikhistorie 3,5 3,5 4 3,5 3,5 4 8 IT/computerlab Timetal pr. semester 61,5 59,5 62,75 62, Ugentligt timetal/26 uger 4,7 4,6 4,8 4,8 4,1 3,4 Gennemsnit ugentligt timetal 4,4 7-trins skala, ekstern censur med skriftlig udtalelse 7-trins skala, intern censur Bestået/ikke-bestået med skriftlig udtalelse, intern censur Dokumenteret deltagelse; bestået ved min 80 % deltagelse 6. Bedømmelse og gennemførsel 6.1 Regler om bedømmelse Formålet med bedømmelsen er at vurdere, om den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med de mål for læringsudbytte, som er fastsat for det pågældende fag. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

6 6.2 Gennemførsel Den studerende skal have bestået alle uddannelsens prøver som fastsat i studieordningens fagbeskrivelser for at opnå bachelorgraden. 6.3 Tilmelding til eksamen Uddannelsen er tilrettelagt i et fagligt progressivt forløb og den studerende tilmeldes automatisk de prøver som svarer til den enkelte studerendes placering i uddannelsesforløbet. 7. Regler om merit 7.1 Ækvivalens Godkendte uddannelseselementer opnået ved et konservatorium, der udbyder uddannelse i henhold til BEK 1245, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer ved andre konservatorier, der udbyder samme uddannelsesretning. Konservatorierne har i fællesskab udarbejdet en meritaftale. 7.2 Øvrig merit Beståede uddannelseselementer fra en anden ikke afsluttet dansk eller udenlandsk videregående uddannelse kan efter konservatoriets afgørelse i det enkelte tilfælde eller efter nærmere regler fastsat af konservatoriet træde i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af BEK 1245 af 11/12/ Dispensation Konservatoriet kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af konservatoriet. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

7 9. Fagbeskrivelser Hovedfagskompleks... 8 Kunstspil... 8 Bachelorprojekt Liturgisk orgelspil Teori Generalbas Kammermusik Pædagogiske fag Korledelse Erhvervspraktik Æsteticum Orgelpædagogik Didaktik, psykologi, teoretisk pædagogik Rytmisk salmespil Almene fag Sang Klaver Hørelære Teori analyse Musikhistorie IT/Computerlab Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

8 Hovedfagskompleks Kunstspil Har opnået viden om forskellige musikalske genrer og stilarter Har opnået viden om interpretation Har udviklet instrumental-tekniske færdigheder, herunder klangdannelse, frasering, artikulation, agogik m.m. Kan selvstændigt fortolke musik og formidle det musikalske og kunstneriske udtryk Kan selvstændigt indgå i forskellige musikalske sammenhænge Kan selvstændigt udarbejde et program med tilhørende programnoter Kan selvstændigt afdække sine egne øvebehov og tilrettelægge sin arbejdsindsats i forhold til egen øvning I løbet af studiet indstuderer den studerende en række værker fra forskellige tidsperioder. Der arbejdes med teknik, musikalsk udtryk, artikulation, frasering, stilbevidsthed og registreringspraksis. Soloundervisning og masterclass semester 1. år: 19,5 timer, 2. år: 19,5 timer, 3. år: 22 ¾ time ECTS: 30 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

9 Eksamen efter 2. semester: Stopprøve Denne prøve er en prohibitiv stopprøve, som er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen ( 13, stk.1). Prøven aflægges normalt efter 2. semester, men skal senest være bestået ved udgangen af 4. semester, for at studiet kan fortsættes. Prøven har til formål at danne grundlag for en vurdering af, om den studerende efter yderligere 2 års studier kan honorere kravene ved bacheloreksamen. Eksamensindhold og form: Et program af minutters varighed, omfattende to eller flere værker fra forskellige tidsperioder. En selvindstuderet opgave, der meddeles den studerende 2 uger før prøvens afholdelse. Eks. På sværhedsgrad: Buxtehude: Toccata i F-dur BuxWV 157: Den studerende vælger en af tre tilstillede opgaver: a) et mindre værk (med pedal) fra baroktiden b) et mindre værk (med pedal) fra romantikken c) et mindre værk (med pedal) fra nyere tid Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Eksamen efter 6. semester: Eksamensindhold og form: En koncert, hvor der spilles et program af ca. 30 minutters varighed bestående af værker fra forskellige tidsperioder. Et af værkerne skal være komponeret af Joh. Seb. Bach. Der afleveres desuden en liste over repertoire indstuderet i studietiden. Censur og bedømmelse: Ekstern censur, bestående af en eksamensleder, en ekstern fagcensor og den studerendes underviser 7-trins-skalaen - suppleret med en skriftlig udtalelse Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

10 Bachelorprojekt Skal have grundlæggende viden om og indsigt i almene musikalske områder, herunder musikteoretiske, -historiske og formidlingsmæssige forhold Har viden om musikkens stilmæssige/genremæssige forskellige udtryks- og fortolkningsmuligheder. Skal kunne videreformidle den opnåede viden og de opnåede færdigheder i forskellige læringsmiljøer Soloundervisning 6. semester 3. år: 6,5 timer ECTS: 15 Eksamen efter 6. semester: Eksamen afholdes i forbindelse med koncerten. Senest en måned før eksamensafvikling, indleverer eksaminanden et færdigudarbejdet programhæfte, stilet til det valgte publikum, indeholdende: Program, godkendt af hovedfagsunderviseren. Programmet skal omfatte flest mulige stilarter. Et af værkerne skal være af J.S. Bach. Programnoter med udgangspunkt i musikhistoriske/analytiske betragtninger, hvor også subjektive momenter som overvejelser om programvalg, indstuderingsproces, den personlige oplevelsesfaktor m.v. kan indgå. Til eksamen kan den skriftlige præsentation suppleres med en mundtlig præsentation, multimedie præsentation eller anden form for formidling. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen - suppleret med en skriftlig udtalelse Ekstern censur bestående af en eksamensleder, en ekstern fagcensor og den studerendes projektvejleder. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

11 Liturgisk orgelspil Kan lede salmesangen ved gudstjenester og kirkelige handlinger Kan udarbejde forspil, evt. ledsagesatser i forskellige former og stilarter Kan udføre en improvisation over opgivet salmemelodi eller tema Kan improvisere forspil til en på stedet opgivet salme Kendskab til den gængse liturgiske musik i den danske folkekirke Kompetencer til at indgå hensigtsmæssigt og meningsfuldt i diverse liturgiske sammenhænge Undervisningen indeholder følgende elementer: salmespil efter relevante koralbøger Udarbejdelse af forspil og evt. ledsagesatser i forskellige former og stilarter improvisation af i forskellige former og stilarter Improvisation i forskellige former og stilarter over opgivet tema eller salmemelodi transponering af salmemelodier Soloundervisning semester 1. år: 26 timer, 2. år: 19,5 timer, 3. år: 22 ¾ time ECTS: 30 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

12 Eksamen efter 2. semester: Stopprøve Denne prøve er en prohibitiv stopprøve, som er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen ( 13, stk.1). Prøven aflægges normalt efter 2. semester, men skal senest være bestået ved udgangen af 4. semester, for at studiet kan fortsættes. Prøven har til formål at danne grundlag for en vurdering af, om den studerende efter yderligere 2 års studier kan honorere kravene ved bacheloreksamen. Eksamensindhold og form: Salmespil. 2 koraler fra koralbogen udføres som koralspil (ét manual og pedal) og som triospil (to manualer og pedal). Begge indledes med de i forberedelsestiden udfærdigede forspil og forbinde med mellemliggende modulation. Improvisation. En mindre improvisation over en opgivet salmemelodi eller et opgivet tema. Der gives flere muligheder som den studerende kan vælge imellem. Ekstemporalharmonisering (med pedal) af en udleveret koral (4 perioder) Til punkt 1 og 2 gives 3 timers forberedelsestid. Koraludsættelserne opgives fra KDS eller fra DDK + tillæg, efter den studerendes eget valg. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Eksamen efter 4. semester: Eksamensindhold og form: Ekstemporalharmonisering: Harmonisering af en udleveret koral (min. 4 perioder). Koralen kan lægge op til udførelsen i en bestemt stil, f.eks. Bach-koral eller romantisk stil. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

13 Eksamen efter 6. semester: Eksamensindhold og form: 1. Salmespil: Der fremføres 2 salmer med dertil hørende, i forberedelsestiden udfærdigede forspil. Salmerne forbindes med mellemliggende modulation. Numrene opgives både fra koralbogen og salmebogen og det fremgår, hvilke vers der skal spilles. Mindst et vers spilles som melodispil. Koralbogens udsættelse skal benyttes i mindst éet vers i hver salme ved såvel koralspil som melodispil. 2. Transponering: Én af koralbogsudsættelserne transponeres en hel eller halv tone op eller ned (indtil fire fortegn). Koral og toneart fremgår af opgave-formuleringen. Transponeringen må ikke være nedskrevet. 3. Improvisation: Der udføres en improvisation (varighed minimum 4 minutter) over en opgivet salmemelodi eller et opgivet tema. Der gives flere muligheder til valg. 4. Prima vista: Der fremføres en salme, som indledes med forspil. Koralbogens udsættelse skal benyttes i mindst éet vers. Koraludsættelserne opgives fra KDS eller fra DDK + tillæg, efter den studerendes valg. Ved prøven medvirker organist-øvekoret. Der er mulighed for at prøve med koret 15 min. umiddelbart før eksamen. Til punkt 1, 2 og 3 gives 2 timers forberedelsestid. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen - suppleret med en skriftlig udtalelse Ekstern censur bestående af en eksamensleder, en ekstern fagcensor og den studerendes underviser. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

14 Teori Besidder en dybtgående musikteoretisk forståelse Behersker musikalske satsteknikker til støtte for de ekstemporale færdigheder Viden om og færdighed i at udarbejde egne satser, dels efter veldefineret stilistisk forbillede, dels efter selvdefineret stilgrundlag Teori/satslære: Der arbejdes med stilbundne homofone satser (f.eks. kirketonal koral efter Hassler, Bachkoral, romantisk koral, fritonal koral) og en større polyfon sats, der ofte er stilbundet (f.eks. fuga i Bach-, Mendelssohn-, Reger- eller Hindemithstil), men også kan være knyttet til en bestemt polyfon tænkemåde uden krav om personalstil Musikteoretiske emnestudier: Kortere forløb om tværstilistiske emner så som stilanalyse, konsonans/ dissonansopfattelse gennem tiderne, tonalitetsopfattelse (principperne for kirketonal, romantisk og fritonal harmonisering), melodilære (balance, højtone/dybtone, udsmykning af grundlinje etc.) Soloundervisning semester 1. år: 12 timer, 2. år: 12 timer, 3. år: 12 timer ECTS: 21 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

15 Eksamen efter 4. semester: Musikteoretiske emnestudier Eksamensindhold og form: Eksamen finder sted ved afslutningen af 2. studieår og afholdes efter aftale med den studerende som enten 1. skriftlig rapport om et/flere af gennemgåede emner 2. satsopgave, der udmønter en række af de gennemgåede emner eller 3. praktisk prøve ved orglet eller klaveret i et/flere af emnerne. I tilfælde af opgave 2 eller 3 gives der tre timers forberedelse ved instrumentet. Censur og bedømmelse: Bedømmelse: Bestået/ikke bestået fulgt af skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Eksamen efter 6. semester: Satslære Eksamensindhold og form: harmoniseringsdiscipliner (fx Bach-koral og romantisk koral) 1 kontrapunktisk disciplin (fx Palestrina-motet eller Bach-fuga) Til løsning af hver opgave i harmonisering gives 4 timer under klausur. Til løsning af den kontrapunktiske opgave gives 72 timer. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen - suppleret med en skriftlig udtalelse Ekstern censur bestående af en eksamensleder, en ekstern fagcensor og den studerendes underviser. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

16 Generalbas Kan udføre en generelbasstemme efter becifret bas - på cembalo eller orgel Kan akkompagnere sangere og/eller instrumentalister ud fra en generalbasstemme Der undervises i principperne for udfærdigelse af akkompagnementssatser, og der arbejdes med solister (vokale og instrumentale) for at belyse de kammermusikalske aspekter i generalbasspil. Soloundervisning semester 2. år: 12 timer, 3. år: 6 timer ECTS: 4 Eksamen efter 5. semester Eksamensindhold og form: 1. Der opgives et eller flere værker af i alt ca. 10 minutters varighed, hvor eksaminanden akkompagnerer en eller flere sangere/musikere. 2. Der udføres en enkel prima vista-opgave efter becifret bas 3. Der spilles en generalbaskoral Opgaverne udføres på cembalo eller orgel efter musikkens art. Forberedelsestid: 15 min. til punkt 2 og 3. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

17 Kammermusik har tilegnet sig færdigheder, som danner grundlag for et velfungerende kammermusikalsk samarbejde kan henvende sig til sit publikum med en kontrolleret sceneoptræden har en bevidsthed om stil og form kan planlægge et indstuderingsforløb, herunder løse praktiske opgaver som at fremskaffe nodemateriale, aftale prøver etc. har kendskab til relevant repertoire/ faglitteratur og CD indspilninger kan læse og forstå et partitur til brug ved indstuderingsarbejdet kan kommunikere med sine medspillere på scenen ved hjælp af indbyrdes kropssprog, fælles vejrtrækning etc. Den studerende indgår i forskellige kammermusikensembler, dels i instrumentets kernerepertoire dels i repertoire, som dækker forskellige tids- og genremæssige aspekter. Undervisningen omfatter indstudering af værker med henblik på offentlig fremførelse. Under arbejdet lægges vægt på koordinering af intonation, frasering, artikulation, klang m.v., og der samarbejdes jævnligt om programsammensætning med henblik på at skabe gennemtænkte programmer. I repertoirevalget tilgodeses flest mulige stilperioder. Holdundervisning semester 1. år: 2 timer, 2. år: 2 timer, 3. år: 1 time (timetal pr. studerende, læses på hold) ECTS: 5 Eksamensindhold og form: Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

18 Pædagogiske fag Korledelse Har opnået kompetence til at få korsangere til at indgå hensigtsmæssig og meningsfyldt i diverse liturgiske sammenhænge Besidder tekniske og kunstneriske færdigheder til at varetage opgaverne som leder af forskellige typer af kirkekor Har opnået kendskab til korrepertoire Har opnået kendskab til stemmebrug, funktion og stil samt slagteknik Har opnået kendskab til improvisation, intonation, klang, frasering rytme- og puls-øvelser, balance, opvarmning og tekst-artikulation Besidder grundlæggende viden om relevante pædagogiske, didaktiske og psykologiske teorier, begreber og metoder Kan udarbejde progressive, pædagogiske forløb Følgende emner tages blandt andet op i forbindelse med undervisningen: Slagteknik Indstuderingsteknik Stemmedannelse Stilfornemmelse Formidling af et personligt kunstnerisk udtryk Holdundervisning semester 1. år: 11 timer, 2. år: 12 timer, 3. år: 12 timer ECTS: 24 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

19 Eksamen efter 6. semester Eksamensindhold og form: Den studerende indstuderer med koret to mindre korværker for 4-stemmigt blandet kor a cappella. De to opgaver skal være stilistisk forskellige. Mindst den ene af satserne skal være et eksempel på kirkemusik. Den ene af opgaverne skal vælges i samråd med underviseren og forventes at være således indstuderet, at eksaminanden hovedsageligt kan arbejde med det musikalske udtryk og demonstrere direktionsteknik. Den anden opgave vælges af underviser og censor i samråd og tilstilles eksaminanden ugedagen inden prøven. Denne opgave indstuderes fra grunden, og her forventes det at eksaminanden viser grundlæggende indstuderingsmetodik og indstuderingsdirektion. Prøvens varighed: 30 min. Votering: 20 min. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen - suppleret med en skriftlig udtalelse Ekstern censur bestående af en eksamensleder, en ekstern fagcensor og den studerendes underviser. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

20 Erhvervspraktik har opnået kunstnerisk og/eller erhvervsrelateret indsigt Kunstnerisk og/eller erhvervsrelateret praktik, hvor den studerende kan være observatør og/eller aktivt medvirkende. Eksempler på praktikmuligheder: Herning Kirkes Drengekor/Den jyske sangskole, Christianskirkens Drengekor, Fredericia Ars Nova, Musica Ficta, Concerto Copenhagen Lokale amatørkor skoler Orgelbyggerier Københavns domkirke, Haderslev domkirke, Viborg domkirke, Løgumkloster domkirke Praktikforløb/ 1 uge 5. semester 3. år: 2 timer (timetal pr. studerende) ECTS: 2 Eksamen efter praktikforløbet: Eksamensindhold og form: Der afleveres en kort skriftlig rapport (1-2 A4 sider)over forløbet senest 6 uger efter praktikforløbet. Censur og bedømmelse: Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

21 Æsteticum Kan fastholde og udvikle skabende refleksioner med udgangspunkt i en praktisk kunstnerisk uddannelse overfor en videnskabeligt akademisk refleksion. Kan forstå og reflektere over det musikfaglige områdes viden og sætte dette i relation til resten af samfundet politisk, kulturelt, filosofisk og dannelsesmæssigt. Undervisningen tilstræber at etablere et debatforum via diskussioner af områder, hvor musikken støder sammen med resten af samfundet politisk, kulturelt, filosofisk og dannelsesmæssigt Forløbet har følgende forelæsninger: musik og sprog: hvordan producerer en musiker betydning? musik og billede 1: fra programmusik til Disney musik og billede 2: visualisering af musik, Marcussen og MIDI Fractal Image Converter musik og DNA: fra circadisk rytmik til bioinformatik musik og sandhed: hvordan siger en musiker sandheden? musik og tid: relativitetsteoriens tidsmodeller indenfor musik musik og psyke: kunstnerens psykologi og pædagogik musikfilosofi: tekster af Adorno og andre Holdundervisning semester 1. år: 2 timer (timetal pr. studerende, læses på hold) ECTS: 1 Eksamen: Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

22 Orgelpædagogik Har grundlæggende indsigt i orgelpædagogiske emner Kan formidle musikfaglige udtryk og musikfaglig viden til elever på begynder- og mellemniveau Den studerende gennemgår et relevant udvalg af pædagogisk materiale. Faget undervises på hold i kursusform. 4. semester 2. år: 1 timer ECTS: 1 Eksamen: Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

23 Didaktik, psykologi, teoretisk pædagogik Besidder viden om og indsigt i psykologiske og pædagogiske processer i forbindelse med udvikling og læring set i forhold til den praktiske undervisningssituation Kan reflektere over og analysere pædagogiske situationer Har opnået indsigt i musikpædagogisk didaktik og centrale teorier inden for musikpædagogikken og musikpsykologien i en historisk kontekst Kan analysere musikpædagogiske aktiviteter og teorier ud fra flere teoretiske optikker. Skal kunne anvende musikpædagogiske og musikpsykologiske metoder i forhold til analyse, planlægning og vurdering af konkrete pædagogiske projekter Læringsteorier Pædagogiske teorier Udviklingspsykologi Almen musikdidaktik Holdundervisning semester 1. år: 2 timer, 2. år: 2 timer (timetal pr. studerende, læses på hold) ECTS: 5 Eksamen: Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

24 Rytmisk salmespil Besidder grundlæggende viden om mulighederne for orgel- og klaverledsagelse af rytmiske salmer Formår at ledsage salmesang på klaver og orgel specifikt med henblik på nyere salmer inden for de rytmiske genrer Ved klaver og orgel orienteres og demonstreres relevant nodemateriale. Faget undervises på hold i kursusform 4. semester 2. år: 1 time pr. studerende ECTS: 1 Eksamen: Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

25 Almene fag Sang Har kendskab til sangstemmens funktion med henblik på at kunne instruere korsangere i stemmedannelse Der arbejdes med tekniske øvelser samt vokalmusik af forskellig karakter. Soloundervisning semester 1. år: 12 timer, 2. år: 12 timer ECTS: 8 Eksamen efter 4. semester: Eksamensindhold og form: Eksaminanden synger en salmemelodi, f.eks. fra Den danske Koralbog. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

26 Klaver Har udviklet harmonisk, polyfon og stilistisk sans og forståelse Behersker klaveret som akkompagnements- og sammenspilsinstrument Kan anvende klaveret som hjælpemiddel ved tilegnelse af repertoire Behersker klaveret, så det kan anvendes ved tilegnelse af de musikteoretiske principper Har opnået grundlæggende viden indenfor klaverlitteraturen Forløbet og indholdet i studiet kan delvis tilrettelægges ud fra den studerendes behov med hensyntagen til dennes hovedfag, særlige interesser, evner etc. Følgende discipliner kan indgå i studiet: 1. Klaverværker 2. Akkompagnement/repetition 3. Reduktion 4. Transponering 5. Becifring 6. Prima vista/sekunda vista 7. Evt. lettere øvelser i gehørspil og/eller improvisation Der bør lægges vægt på alsidighed i valg af emner og stilarter, som vælges af den studerende og underviseren i fællesskab Soloundervisning semester 1. år: 12 timer, 2. år: 12 timer, 3. år: 12 timer ECTS: 12 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

27 Eksamen efter 6. semester: Eksamensindhold og form: A: Et klaverværk som rummer en fuga eller et fugeret afsnit. Mindstekrav som f.eks. J. S. Bach: Das wohltemperierte Klavier eller P. Hindemith: Ludus Tonalis B: Et frit valgt klaverstykke eller akkompagnement/repetition C: 2 forskellige opgaver valgt af den studerende selv blandt indholdsbeskrivelsens punkt 3 7. Varighed: 40 min. inkl. votering. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

28 Hørelære Kan overskue og realisere et nodebillede Har udviklet det indre gehør Kan opfatte og strukturere musikalske sammenhænge Har opnået en udvikling af den musikalske hukommelse Har tilegnet sig pædagogiske indstuderingsteknikker Flg. emner behandler i løbet af undervisningen: Melodilære Rytmelære Harmonilære Auditiv analyse Der anvendes øvelsessamlinger/lærebøger samt eksempler fra musik-litteraturen (fra middelalder til vor tid). De studerendes instrumenter inddrages i undervisningen, når det skønnes hensigtsmæssigt. Holdundervisning semester 1. år: 10 timer, 2. år: 10 timer ECTS: 8 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

29 Eksamen efter 4. semester: Eksamensindhold og form: Skriftlig prøve Senest en uge før den mundtlige eksamen afleverer den studerende mindst seks aflytningsopgaver (hjemmeopgaver). Afleveres mere end seks, udvælger underviseren de bedst løste. Mundtlig prøve Rytmelæsning Melodilæsning Kombinationsopgave Akkordhøring Varighed: 30 min. forberedelse + 25 min. eksamination. Der gives en samlet bedømmelse af den mundtlige og den skriftlige prøve. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

30 Teori analyse Har opnået viden gennem studiet af musikkens materiale og form Har opnået færdigheder i praktisk tilegnelse af den musikalske analyses begreber og metoder Har udviklet evne til selvstændig iagttagelse og formulering Undervisningen i analyse tilrettelægges som en opøvelse i brugen af analytiske metoder og som en generel træning i formuleret iagttagelse af musikalske sammenhænge. Holdundervisning semester 1. år: 3,5 timer, 2. år: 3,5 timer ECTS: 4 Eksamen efter 4. semester: Eksamensindhold og form: Eksamen i musikalsk analyse: Enten en 4 timers skriftlig prøve under klausur eller en 24 timers opgave. Eksamensformen aftales mellem underviseren og den studerende og meddeles kontoret senest to måneder før eksamen. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Studieordning for skuespilleruddannelsen Syddansk Musikkonservatorium Islandsgade 2 5000 Odense C. Skuespillerskolen Roersvej 33 5000 Odense C. Syddansk

Læs mere

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I SKUESPIL STATENS SCENEKUNSTSKOLE

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I SKUESPIL STATENS SCENEKUNSTSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 3.1. Adgangskrav 3.2. Optagelsesprocedure 4: Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning Indholdsfortegnelse Side 1/15 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold 1.1 Designuddannelsens overordnede formål 1.2 Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen som designer 1.3 Kvalifikationer og mål

Læs mere

Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v...3 Optagelse af elever...3 Uddannelsesbevis...3

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION. Copenhagen Business School, Handelshøjskolen

BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION. Copenhagen Business School, Handelshøjskolen STUDIEORDNING BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION Copenhagen Business School, Handelshøjskolen I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor-

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Film- og Medievidenskab, 2015-ordningen Rettet, justeret og rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013 Studieordning Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2013 Indhold Del 1: Fællesdel... 3 1 Generelle bemærkninger... 3 Studieordningen...

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych. (candidatus/candidata

Læs mere

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2 Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Formål med Top Governance-uddannelsen... 3 3. Optagelse... 3 4. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 4 5. Uddannelsens normering angivet

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 samt juli og august 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 samt juli og august 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Engelsk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Justeret 2014 samt juli og august 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Studieordning Diplomingeniør i Materialeteknologi

Studieordning Diplomingeniør i Materialeteknologi Studieordning Diplomingeniør i Materialeteknologi December 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens navn og dimittendernes titel 2. Uddannelsens formål 2.1 Målet med Uddannelsen 3. Uddannelsens

Læs mere