Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik"

Transkript

1 Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

2 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1 Dansk 1.2 Engelsk 2. ECTS normering 3. Adgangskrav og optagelsesprocedure 3.1 Adgangskrav 3.2 Optagelsesprocedure 4. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte 5. Uddannelsens opbygning [ETCS, fag, projekter mv.] 6. Bedømmelse og gennemførsel 6.1 Regler om bedømmelse 6.2 Gennemførsel 6.3 Tilmelding til eksamen 7. Regler om merit 7.1 Ækvivalens/meritaftale 7.2 Øvrig merit 8. Dispensation 9. Fagbeskrivelser Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

3 Indledning Bachelorddannelsen i musik (BMus) er baseret på: Bekendtgørelse om de musikfaglige uddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet (BEK nr af 11/12/2009) Uddannelsesretningen BMus under den musikpædagogiske bacheloruddannelse forbereder de studerende til et virke som organist og/eller koncertmusiker. Foruden hovedfagene Liturgisk orgelspil, kunstspil, musikteori og korledelse indgår fag som bl.a. generalbas, orgelpædagogik, rytmisk salmespil, musikhistorie, klaver og hørelære. 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1 Dansk Bacheloruddannelsen giver ret til at anvende den danske betegnelse Bachelor i musik (BMus) (er) 1.2 Engelsk Bacheloruddannelsen giver desuden ret til at anvende den engelske betegnelse Bachelor of Music (Church musician) 2. ECTS normering Bacheloruddannelsen er normeret til 180 ECTS point svarende til 3 års heltidsstudier. 3. Adgangskrav og optagelsesprocedure 3.1 Adgangskrav Adgangskravet til bacheloruddannelsen er en bestået optagelsesprøve. Optagelseskravene findes på konservatoriets hjemmeside: 3.2 Optagelsesprocedure Afgørelsen om optagelse træffes af konservatoriet på baggrund af en konkret bedømmelse af ansøgerens potentiale til at realisere uddannelsens mål for læringsudbytte i løbet af et 3-årigt studieforløb ved SMKS. Der skal desuden tages hensyn til musiklivets behov samt til en hensigtsmæssig fordeling af instrumenter og stemmetyper. Ansøgning om optagelse skal ske via konservatoriernes fælles hjemmeside Ansøgningsfrist er 1. december. Optagelsessøgende angiver i prioriteret rækkefølge på ansøgningsblanketten, hvilke konservatorier/ uddannelser, de søger optagelse på. Hvis ansøger er forhindret i at komme til optagelsesprøven på grund af sygdom tilbydes en sygeprøve. Sygeprøven planlægges af konservatoriet og afvikles hurtigst muligt. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

4 4. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte Bacheloruddannelsen ved Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole er et treårigt Uddannelsesforløb, der er kunstnerisk baseret og på særlige områder forskningsbaseret. Uddannelsen har til formål at give den studerende grundlæggende viden, kompetencer og færdigheder inden for instrumentale/vokale, musikpædagogiske, teoretiske samt andre relevante fagområder. Bacheloruddannelsen er et afrundet uddannelsesforløb, som giver den studerende grundlag for videre studier på kandidatuddannelsen, og endvidere kan danne grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner. Uddannelsen giver den enkelte studerende mulighed for at udvikle sit talent som udøver og formidler, samt tilegnelse af kunstneriske kvalifikationer. Uddannelsen afsluttes med et selvstændigt bachelorprojekt. Efter gennemført bacheloruddannelse har den studerende opnået følgende mål for læringsudbytte: Viden Har kunstnerisk baseret viden om musikalsk praksis og metoder samt forskningsbaseret viden om teori inden for relevante dele af fagområdet. Kan forstå og reflektere over kunstnerisk praksis og metoder, samt indenfor særlige fagområder relevant videnskabelig teori. Færdigheder Kan anvende kunstneriske og pædagogiske metoder, redskaber og udtryksformer samt generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse indenfor fagområdet. Kan vurdere kunstneriske udfordringer, praktiske og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante udtryk og løsningsmodeller. Kan formidle kunstneriske udtryk og musikfaglige problemstillinger til både fagfæller og ikke-specialister Kompetencer Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- og/eller arbejdssammenhænge. Kan selvstændigt og professionelt kunne indgå i musikfagligt og tværfagligt samarbejde. Kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

5 5. Uddannelsesretningens opbygning Bacheloruddannelsen i musik (BMUS) (orgel) indeholder de fag, som findes i skemaet nedenfor. Timetal, ECTS-normering og overordnet bedømmelsesform er ligeledes antydet i skemaet. De nærmere fagbeskrivelser, eksamensbestemmelser mv. findes senere i studieordningen. Timetal pr. semester er udtryk for det tildelte timetal pr. studerende undervisningen kan efter aftale forløbe enten som soloundervisning eller som holdundervisning BA/orgel sem 1 sem 2 ECT S sem 3 sem 4 ECT S sem 5 sem 6 ECT S ECTS i alt Hovedfagskompleks Kunstspil 9,75 9, ,75 9, , Liturgisk spil ,75 9, , Teori Bachelorprojekt 6, Generalbas Kammermusik Pædagogiske fag Korledelse (hovedfag) 5,5 5, Erhvervspraktik Æsteticum Orgelpædagogik Didaktik, psykologi, teoretisk pæd Rytmisk salmespil Almene fag Sang Klaver Hørelære Teori/analyse 1,75 1,75 2 1,75 1, Musikhistorie 3,5 3,5 4 3,5 3,5 4 8 IT/computerlab Timetal pr. semester 61,5 59,5 62,75 62, Ugentligt timetal/26 uger 4,7 4,6 4,8 4,8 4,1 3,4 Gennemsnit ugentligt timetal 4,4 7-trins skala, ekstern censur med skriftlig udtalelse 7-trins skala, intern censur Bestået/ikke-bestået med skriftlig udtalelse, intern censur Dokumenteret deltagelse; bestået ved min 80 % deltagelse 6. Bedømmelse og gennemførsel 6.1 Regler om bedømmelse Formålet med bedømmelsen er at vurdere, om den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med de mål for læringsudbytte, som er fastsat for det pågældende fag. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

6 6.2 Gennemførsel Den studerende skal have bestået alle uddannelsens prøver som fastsat i studieordningens fagbeskrivelser for at opnå bachelorgraden. 6.3 Tilmelding til eksamen Uddannelsen er tilrettelagt i et fagligt progressivt forløb og den studerende tilmeldes automatisk de prøver som svarer til den enkelte studerendes placering i uddannelsesforløbet. 7. Regler om merit 7.1 Ækvivalens Godkendte uddannelseselementer opnået ved et konservatorium, der udbyder uddannelse i henhold til BEK 1245, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer ved andre konservatorier, der udbyder samme uddannelsesretning. Konservatorierne har i fællesskab udarbejdet en meritaftale. 7.2 Øvrig merit Beståede uddannelseselementer fra en anden ikke afsluttet dansk eller udenlandsk videregående uddannelse kan efter konservatoriets afgørelse i det enkelte tilfælde eller efter nærmere regler fastsat af konservatoriet træde i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af BEK 1245 af 11/12/ Dispensation Konservatoriet kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af konservatoriet. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

7 9. Fagbeskrivelser Hovedfagskompleks... 8 Kunstspil... 8 Bachelorprojekt Liturgisk orgelspil Teori Generalbas Kammermusik Pædagogiske fag Korledelse Erhvervspraktik Æsteticum Orgelpædagogik Didaktik, psykologi, teoretisk pædagogik Rytmisk salmespil Almene fag Sang Klaver Hørelære Teori analyse Musikhistorie IT/Computerlab Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

8 Hovedfagskompleks Kunstspil Har opnået viden om forskellige musikalske genrer og stilarter Har opnået viden om interpretation Har udviklet instrumental-tekniske færdigheder, herunder klangdannelse, frasering, artikulation, agogik m.m. Kan selvstændigt fortolke musik og formidle det musikalske og kunstneriske udtryk Kan selvstændigt indgå i forskellige musikalske sammenhænge Kan selvstændigt udarbejde et program med tilhørende programnoter Kan selvstændigt afdække sine egne øvebehov og tilrettelægge sin arbejdsindsats i forhold til egen øvning I løbet af studiet indstuderer den studerende en række værker fra forskellige tidsperioder. Der arbejdes med teknik, musikalsk udtryk, artikulation, frasering, stilbevidsthed og registreringspraksis. Soloundervisning og masterclass semester 1. år: 19,5 timer, 2. år: 19,5 timer, 3. år: 22 ¾ time ECTS: 30 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

9 Eksamen efter 2. semester: Stopprøve Denne prøve er en prohibitiv stopprøve, som er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen ( 13, stk.1). Prøven aflægges normalt efter 2. semester, men skal senest være bestået ved udgangen af 4. semester, for at studiet kan fortsættes. Prøven har til formål at danne grundlag for en vurdering af, om den studerende efter yderligere 2 års studier kan honorere kravene ved bacheloreksamen. Eksamensindhold og form: Et program af minutters varighed, omfattende to eller flere værker fra forskellige tidsperioder. En selvindstuderet opgave, der meddeles den studerende 2 uger før prøvens afholdelse. Eks. På sværhedsgrad: Buxtehude: Toccata i F-dur BuxWV 157: Den studerende vælger en af tre tilstillede opgaver: a) et mindre værk (med pedal) fra baroktiden b) et mindre værk (med pedal) fra romantikken c) et mindre værk (med pedal) fra nyere tid Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Eksamen efter 6. semester: Eksamensindhold og form: En koncert, hvor der spilles et program af ca. 30 minutters varighed bestående af værker fra forskellige tidsperioder. Et af værkerne skal være komponeret af Joh. Seb. Bach. Der afleveres desuden en liste over repertoire indstuderet i studietiden. Censur og bedømmelse: Ekstern censur, bestående af en eksamensleder, en ekstern fagcensor og den studerendes underviser 7-trins-skalaen - suppleret med en skriftlig udtalelse Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

10 Bachelorprojekt Skal have grundlæggende viden om og indsigt i almene musikalske områder, herunder musikteoretiske, -historiske og formidlingsmæssige forhold Har viden om musikkens stilmæssige/genremæssige forskellige udtryks- og fortolkningsmuligheder. Skal kunne videreformidle den opnåede viden og de opnåede færdigheder i forskellige læringsmiljøer Soloundervisning 6. semester 3. år: 6,5 timer ECTS: 15 Eksamen efter 6. semester: Eksamen afholdes i forbindelse med koncerten. Senest en måned før eksamensafvikling, indleverer eksaminanden et færdigudarbejdet programhæfte, stilet til det valgte publikum, indeholdende: Program, godkendt af hovedfagsunderviseren. Programmet skal omfatte flest mulige stilarter. Et af værkerne skal være af J.S. Bach. Programnoter med udgangspunkt i musikhistoriske/analytiske betragtninger, hvor også subjektive momenter som overvejelser om programvalg, indstuderingsproces, den personlige oplevelsesfaktor m.v. kan indgå. Til eksamen kan den skriftlige præsentation suppleres med en mundtlig præsentation, multimedie præsentation eller anden form for formidling. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen - suppleret med en skriftlig udtalelse Ekstern censur bestående af en eksamensleder, en ekstern fagcensor og den studerendes projektvejleder. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

11 Liturgisk orgelspil Kan lede salmesangen ved gudstjenester og kirkelige handlinger Kan udarbejde forspil, evt. ledsagesatser i forskellige former og stilarter Kan udføre en improvisation over opgivet salmemelodi eller tema Kan improvisere forspil til en på stedet opgivet salme Kendskab til den gængse liturgiske musik i den danske folkekirke Kompetencer til at indgå hensigtsmæssigt og meningsfuldt i diverse liturgiske sammenhænge Undervisningen indeholder følgende elementer: salmespil efter relevante koralbøger Udarbejdelse af forspil og evt. ledsagesatser i forskellige former og stilarter improvisation af i forskellige former og stilarter Improvisation i forskellige former og stilarter over opgivet tema eller salmemelodi transponering af salmemelodier Soloundervisning semester 1. år: 26 timer, 2. år: 19,5 timer, 3. år: 22 ¾ time ECTS: 30 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

12 Eksamen efter 2. semester: Stopprøve Denne prøve er en prohibitiv stopprøve, som er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen ( 13, stk.1). Prøven aflægges normalt efter 2. semester, men skal senest være bestået ved udgangen af 4. semester, for at studiet kan fortsættes. Prøven har til formål at danne grundlag for en vurdering af, om den studerende efter yderligere 2 års studier kan honorere kravene ved bacheloreksamen. Eksamensindhold og form: Salmespil. 2 koraler fra koralbogen udføres som koralspil (ét manual og pedal) og som triospil (to manualer og pedal). Begge indledes med de i forberedelsestiden udfærdigede forspil og forbinde med mellemliggende modulation. Improvisation. En mindre improvisation over en opgivet salmemelodi eller et opgivet tema. Der gives flere muligheder som den studerende kan vælge imellem. Ekstemporalharmonisering (med pedal) af en udleveret koral (4 perioder) Til punkt 1 og 2 gives 3 timers forberedelsestid. Koraludsættelserne opgives fra KDS eller fra DDK + tillæg, efter den studerendes eget valg. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Eksamen efter 4. semester: Eksamensindhold og form: Ekstemporalharmonisering: Harmonisering af en udleveret koral (min. 4 perioder). Koralen kan lægge op til udførelsen i en bestemt stil, f.eks. Bach-koral eller romantisk stil. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

13 Eksamen efter 6. semester: Eksamensindhold og form: 1. Salmespil: Der fremføres 2 salmer med dertil hørende, i forberedelsestiden udfærdigede forspil. Salmerne forbindes med mellemliggende modulation. Numrene opgives både fra koralbogen og salmebogen og det fremgår, hvilke vers der skal spilles. Mindst et vers spilles som melodispil. Koralbogens udsættelse skal benyttes i mindst éet vers i hver salme ved såvel koralspil som melodispil. 2. Transponering: Én af koralbogsudsættelserne transponeres en hel eller halv tone op eller ned (indtil fire fortegn). Koral og toneart fremgår af opgave-formuleringen. Transponeringen må ikke være nedskrevet. 3. Improvisation: Der udføres en improvisation (varighed minimum 4 minutter) over en opgivet salmemelodi eller et opgivet tema. Der gives flere muligheder til valg. 4. Prima vista: Der fremføres en salme, som indledes med forspil. Koralbogens udsættelse skal benyttes i mindst éet vers. Koraludsættelserne opgives fra KDS eller fra DDK + tillæg, efter den studerendes valg. Ved prøven medvirker organist-øvekoret. Der er mulighed for at prøve med koret 15 min. umiddelbart før eksamen. Til punkt 1, 2 og 3 gives 2 timers forberedelsestid. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen - suppleret med en skriftlig udtalelse Ekstern censur bestående af en eksamensleder, en ekstern fagcensor og den studerendes underviser. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

14 Teori Besidder en dybtgående musikteoretisk forståelse Behersker musikalske satsteknikker til støtte for de ekstemporale færdigheder Viden om og færdighed i at udarbejde egne satser, dels efter veldefineret stilistisk forbillede, dels efter selvdefineret stilgrundlag Teori/satslære: Der arbejdes med stilbundne homofone satser (f.eks. kirketonal koral efter Hassler, Bachkoral, romantisk koral, fritonal koral) og en større polyfon sats, der ofte er stilbundet (f.eks. fuga i Bach-, Mendelssohn-, Reger- eller Hindemithstil), men også kan være knyttet til en bestemt polyfon tænkemåde uden krav om personalstil Musikteoretiske emnestudier: Kortere forløb om tværstilistiske emner så som stilanalyse, konsonans/ dissonansopfattelse gennem tiderne, tonalitetsopfattelse (principperne for kirketonal, romantisk og fritonal harmonisering), melodilære (balance, højtone/dybtone, udsmykning af grundlinje etc.) Soloundervisning semester 1. år: 12 timer, 2. år: 12 timer, 3. år: 12 timer ECTS: 21 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

15 Eksamen efter 4. semester: Musikteoretiske emnestudier Eksamensindhold og form: Eksamen finder sted ved afslutningen af 2. studieår og afholdes efter aftale med den studerende som enten 1. skriftlig rapport om et/flere af gennemgåede emner 2. satsopgave, der udmønter en række af de gennemgåede emner eller 3. praktisk prøve ved orglet eller klaveret i et/flere af emnerne. I tilfælde af opgave 2 eller 3 gives der tre timers forberedelse ved instrumentet. Censur og bedømmelse: Bedømmelse: Bestået/ikke bestået fulgt af skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Eksamen efter 6. semester: Satslære Eksamensindhold og form: harmoniseringsdiscipliner (fx Bach-koral og romantisk koral) 1 kontrapunktisk disciplin (fx Palestrina-motet eller Bach-fuga) Til løsning af hver opgave i harmonisering gives 4 timer under klausur. Til løsning af den kontrapunktiske opgave gives 72 timer. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen - suppleret med en skriftlig udtalelse Ekstern censur bestående af en eksamensleder, en ekstern fagcensor og den studerendes underviser. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

16 Generalbas Kan udføre en generelbasstemme efter becifret bas - på cembalo eller orgel Kan akkompagnere sangere og/eller instrumentalister ud fra en generalbasstemme Der undervises i principperne for udfærdigelse af akkompagnementssatser, og der arbejdes med solister (vokale og instrumentale) for at belyse de kammermusikalske aspekter i generalbasspil. Soloundervisning semester 2. år: 12 timer, 3. år: 6 timer ECTS: 4 Eksamen efter 5. semester Eksamensindhold og form: 1. Der opgives et eller flere værker af i alt ca. 10 minutters varighed, hvor eksaminanden akkompagnerer en eller flere sangere/musikere. 2. Der udføres en enkel prima vista-opgave efter becifret bas 3. Der spilles en generalbaskoral Opgaverne udføres på cembalo eller orgel efter musikkens art. Forberedelsestid: 15 min. til punkt 2 og 3. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

17 Kammermusik har tilegnet sig færdigheder, som danner grundlag for et velfungerende kammermusikalsk samarbejde kan henvende sig til sit publikum med en kontrolleret sceneoptræden har en bevidsthed om stil og form kan planlægge et indstuderingsforløb, herunder løse praktiske opgaver som at fremskaffe nodemateriale, aftale prøver etc. har kendskab til relevant repertoire/ faglitteratur og CD indspilninger kan læse og forstå et partitur til brug ved indstuderingsarbejdet kan kommunikere med sine medspillere på scenen ved hjælp af indbyrdes kropssprog, fælles vejrtrækning etc. Den studerende indgår i forskellige kammermusikensembler, dels i instrumentets kernerepertoire dels i repertoire, som dækker forskellige tids- og genremæssige aspekter. Undervisningen omfatter indstudering af værker med henblik på offentlig fremførelse. Under arbejdet lægges vægt på koordinering af intonation, frasering, artikulation, klang m.v., og der samarbejdes jævnligt om programsammensætning med henblik på at skabe gennemtænkte programmer. I repertoirevalget tilgodeses flest mulige stilperioder. Holdundervisning semester 1. år: 2 timer, 2. år: 2 timer, 3. år: 1 time (timetal pr. studerende, læses på hold) ECTS: 5 Eksamensindhold og form: Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

18 Pædagogiske fag Korledelse Har opnået kompetence til at få korsangere til at indgå hensigtsmæssig og meningsfyldt i diverse liturgiske sammenhænge Besidder tekniske og kunstneriske færdigheder til at varetage opgaverne som leder af forskellige typer af kirkekor Har opnået kendskab til korrepertoire Har opnået kendskab til stemmebrug, funktion og stil samt slagteknik Har opnået kendskab til improvisation, intonation, klang, frasering rytme- og puls-øvelser, balance, opvarmning og tekst-artikulation Besidder grundlæggende viden om relevante pædagogiske, didaktiske og psykologiske teorier, begreber og metoder Kan udarbejde progressive, pædagogiske forløb Følgende emner tages blandt andet op i forbindelse med undervisningen: Slagteknik Indstuderingsteknik Stemmedannelse Stilfornemmelse Formidling af et personligt kunstnerisk udtryk Holdundervisning semester 1. år: 11 timer, 2. år: 12 timer, 3. år: 12 timer ECTS: 24 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

19 Eksamen efter 6. semester Eksamensindhold og form: Den studerende indstuderer med koret to mindre korværker for 4-stemmigt blandet kor a cappella. De to opgaver skal være stilistisk forskellige. Mindst den ene af satserne skal være et eksempel på kirkemusik. Den ene af opgaverne skal vælges i samråd med underviseren og forventes at være således indstuderet, at eksaminanden hovedsageligt kan arbejde med det musikalske udtryk og demonstrere direktionsteknik. Den anden opgave vælges af underviser og censor i samråd og tilstilles eksaminanden ugedagen inden prøven. Denne opgave indstuderes fra grunden, og her forventes det at eksaminanden viser grundlæggende indstuderingsmetodik og indstuderingsdirektion. Prøvens varighed: 30 min. Votering: 20 min. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen - suppleret med en skriftlig udtalelse Ekstern censur bestående af en eksamensleder, en ekstern fagcensor og den studerendes underviser. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

20 Erhvervspraktik har opnået kunstnerisk og/eller erhvervsrelateret indsigt Kunstnerisk og/eller erhvervsrelateret praktik, hvor den studerende kan være observatør og/eller aktivt medvirkende. Eksempler på praktikmuligheder: Herning Kirkes Drengekor/Den jyske sangskole, Christianskirkens Drengekor, Fredericia Ars Nova, Musica Ficta, Concerto Copenhagen Lokale amatørkor skoler Orgelbyggerier Københavns domkirke, Haderslev domkirke, Viborg domkirke, Løgumkloster domkirke Praktikforløb/ 1 uge 5. semester 3. år: 2 timer (timetal pr. studerende) ECTS: 2 Eksamen efter praktikforløbet: Eksamensindhold og form: Der afleveres en kort skriftlig rapport (1-2 A4 sider)over forløbet senest 6 uger efter praktikforløbet. Censur og bedømmelse: Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

21 Æsteticum Kan fastholde og udvikle skabende refleksioner med udgangspunkt i en praktisk kunstnerisk uddannelse overfor en videnskabeligt akademisk refleksion. Kan forstå og reflektere over det musikfaglige områdes viden og sætte dette i relation til resten af samfundet politisk, kulturelt, filosofisk og dannelsesmæssigt. Undervisningen tilstræber at etablere et debatforum via diskussioner af områder, hvor musikken støder sammen med resten af samfundet politisk, kulturelt, filosofisk og dannelsesmæssigt Forløbet har følgende forelæsninger: musik og sprog: hvordan producerer en musiker betydning? musik og billede 1: fra programmusik til Disney musik og billede 2: visualisering af musik, Marcussen og MIDI Fractal Image Converter musik og DNA: fra circadisk rytmik til bioinformatik musik og sandhed: hvordan siger en musiker sandheden? musik og tid: relativitetsteoriens tidsmodeller indenfor musik musik og psyke: kunstnerens psykologi og pædagogik musikfilosofi: tekster af Adorno og andre Holdundervisning semester 1. år: 2 timer (timetal pr. studerende, læses på hold) ECTS: 1 Eksamen: Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

22 Orgelpædagogik Har grundlæggende indsigt i orgelpædagogiske emner Kan formidle musikfaglige udtryk og musikfaglig viden til elever på begynder- og mellemniveau Den studerende gennemgår et relevant udvalg af pædagogisk materiale. Faget undervises på hold i kursusform. 4. semester 2. år: 1 timer ECTS: 1 Eksamen: Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

23 Didaktik, psykologi, teoretisk pædagogik Besidder viden om og indsigt i psykologiske og pædagogiske processer i forbindelse med udvikling og læring set i forhold til den praktiske undervisningssituation Kan reflektere over og analysere pædagogiske situationer Har opnået indsigt i musikpædagogisk didaktik og centrale teorier inden for musikpædagogikken og musikpsykologien i en historisk kontekst Kan analysere musikpædagogiske aktiviteter og teorier ud fra flere teoretiske optikker. Skal kunne anvende musikpædagogiske og musikpsykologiske metoder i forhold til analyse, planlægning og vurdering af konkrete pædagogiske projekter Læringsteorier Pædagogiske teorier Udviklingspsykologi Almen musikdidaktik Holdundervisning semester 1. år: 2 timer, 2. år: 2 timer (timetal pr. studerende, læses på hold) ECTS: 5 Eksamen: Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

24 Rytmisk salmespil Besidder grundlæggende viden om mulighederne for orgel- og klaverledsagelse af rytmiske salmer Formår at ledsage salmesang på klaver og orgel specifikt med henblik på nyere salmer inden for de rytmiske genrer Ved klaver og orgel orienteres og demonstreres relevant nodemateriale. Faget undervises på hold i kursusform 4. semester 2. år: 1 time pr. studerende ECTS: 1 Eksamen: Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

25 Almene fag Sang Har kendskab til sangstemmens funktion med henblik på at kunne instruere korsangere i stemmedannelse Der arbejdes med tekniske øvelser samt vokalmusik af forskellig karakter. Soloundervisning semester 1. år: 12 timer, 2. år: 12 timer ECTS: 8 Eksamen efter 4. semester: Eksamensindhold og form: Eksaminanden synger en salmemelodi, f.eks. fra Den danske Koralbog. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

26 Klaver Har udviklet harmonisk, polyfon og stilistisk sans og forståelse Behersker klaveret som akkompagnements- og sammenspilsinstrument Kan anvende klaveret som hjælpemiddel ved tilegnelse af repertoire Behersker klaveret, så det kan anvendes ved tilegnelse af de musikteoretiske principper Har opnået grundlæggende viden indenfor klaverlitteraturen Forløbet og indholdet i studiet kan delvis tilrettelægges ud fra den studerendes behov med hensyntagen til dennes hovedfag, særlige interesser, evner etc. Følgende discipliner kan indgå i studiet: 1. Klaverværker 2. Akkompagnement/repetition 3. Reduktion 4. Transponering 5. Becifring 6. Prima vista/sekunda vista 7. Evt. lettere øvelser i gehørspil og/eller improvisation Der bør lægges vægt på alsidighed i valg af emner og stilarter, som vælges af den studerende og underviseren i fællesskab Soloundervisning semester 1. år: 12 timer, 2. år: 12 timer, 3. år: 12 timer ECTS: 12 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

27 Eksamen efter 6. semester: Eksamensindhold og form: A: Et klaverværk som rummer en fuga eller et fugeret afsnit. Mindstekrav som f.eks. J. S. Bach: Das wohltemperierte Klavier eller P. Hindemith: Ludus Tonalis B: Et frit valgt klaverstykke eller akkompagnement/repetition C: 2 forskellige opgaver valgt af den studerende selv blandt indholdsbeskrivelsens punkt 3 7. Varighed: 40 min. inkl. votering. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

28 Hørelære Kan overskue og realisere et nodebillede Har udviklet det indre gehør Kan opfatte og strukturere musikalske sammenhænge Har opnået en udvikling af den musikalske hukommelse Har tilegnet sig pædagogiske indstuderingsteknikker Flg. emner behandler i løbet af undervisningen: Melodilære Rytmelære Harmonilære Auditiv analyse Der anvendes øvelsessamlinger/lærebøger samt eksempler fra musik-litteraturen (fra middelalder til vor tid). De studerendes instrumenter inddrages i undervisningen, når det skønnes hensigtsmæssigt. Holdundervisning semester 1. år: 10 timer, 2. år: 10 timer ECTS: 8 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

29 Eksamen efter 4. semester: Eksamensindhold og form: Skriftlig prøve Senest en uge før den mundtlige eksamen afleverer den studerende mindst seks aflytningsopgaver (hjemmeopgaver). Afleveres mere end seks, udvælger underviseren de bedst løste. Mundtlig prøve Rytmelæsning Melodilæsning Kombinationsopgave Akkordhøring Varighed: 30 min. forberedelse + 25 min. eksamination. Der gives en samlet bedømmelse af den mundtlige og den skriftlige prøve. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

30 Teori analyse Har opnået viden gennem studiet af musikkens materiale og form Har opnået færdigheder i praktisk tilegnelse af den musikalske analyses begreber og metoder Har udviklet evne til selvstændig iagttagelse og formulering Undervisningen i analyse tilrettelægges som en opøvelse i brugen af analytiske metoder og som en generel træning i formuleret iagttagelse af musikalske sammenhænge. Holdundervisning semester 1. år: 3,5 timer, 2. år: 3,5 timer ECTS: 4 Eksamen efter 4. semester: Eksamensindhold og form: Eksamen i musikalsk analyse: Enten en 4 timers skriftlig prøve under klausur eller en 24 timers opgave. Eksamensformen aftales mellem underviseren og den studerende og meddeles kontoret senest to måneder før eksamen. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Har opnået klar forståelse af og viden om forskellige musikalske genrer og stilarter Har opnået dyb forståelse af interpretationsprincipper Har udviklet egen praksis omkring instrumental

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Hovedfagskompleks. Brobygning. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Brobygning. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Brobygning har udviklet metoder og/eller materialer inden for musikpædagogik og musikformidling for børn og unge med henblik på at bygge broer og skabe større sammenhæng i den musikalske

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: Rytmisk musiker/musikpædagog instrumentalist/sanger 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik VERSION 1 160503 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2.1. Dansk... 3 2.2. Engelsk...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i TONESPACE (BMus)

Bacheloruddannelsen i TONESPACE (BMus) Bacheloruddannelsen i (BMus) 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1 Dansk 1.2 Engelsk 2. ECTS normering 3. Adgangskrav og optagelsesprocedure 3.1 Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS normering

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) GUITAR STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og

Læs mere

STUDIEPLAN FOR DIPLOMUDDANNELSE I KIRKEMUSIK VED DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

STUDIEPLAN FOR DIPLOMUDDANNELSE I KIRKEMUSIK VED DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEPLAN FOR DIPLOMUDDANNELSE I KIRKEMUSIK VED DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM 1. Uddannelsens formål, indhold og centrale kompetencemål Diplomuddannelsen i kirkemusik er en videregående deltidsuddannelse

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Udøver, underviser og iværksætter Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag Solosang (1.- 6.semester): UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at stimulere den studerende til at udvikle sit specifikke, personlige

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Hovedfagskompleks. Instrumentalt/vokalt hovedfag Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt/vokalt hovedfag Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt/vokalt hovedfag har solistiske og ensemblemæssige færdigheder,der knytter sig til beskæftigelse inden for udøvende musik og/eller musikpædagogik har udviklet sit specifikke,

Læs mere

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt /vokalt hovedfag Har udviklet egen praksis omkring instrumental/vokaltekniske og musikalske færdigheder for at kunne opnå frihed til det kunstneriske udtryk Har opnået klar

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Musiker/pædagog Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)... 4 Hovedfag... 5 Klaver... 5 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Supplerende Hovedfag. Godkendt i Studienævnet april 2011 samt december 2011

Læs mere

Klarinet Instrumentalt hovedfag

Klarinet Instrumentalt hovedfag Klarinet Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL: Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den

Læs mere

Undervisningsplan produktionslinjen

Undervisningsplan produktionslinjen Undervisningsplan produktionslinjen Produktionslinjen omfatter de ikke-instrumentale hovedfag; sangskrivning, elektronisk musik, komposition og lydteknik De enkelte hovedfag stiler mod optagelse på de

Læs mere

FOLKEKIRKENS KIRKEMUSIKSKOLER Målbeskrivelse og målopfyldelse januar 2009 PRÆLIMINÆR ORGANISTUDDANNELSE

FOLKEKIRKENS KIRKEMUSIKSKOLER Målbeskrivelse og målopfyldelse januar 2009 PRÆLIMINÆR ORGANISTUDDANNELSE ORGEL a. Kunstspil Målet er, at den studerende opnår indsigt, kundskab og færdighed som forudsætning for at udvikle indstuderingsteknik, herunder kendskab til opførelsespraksis og registreringspraksis.

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser 1. Generelle bestemmelser I medfør af 4, stk. 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1245 af 11. december 2009 om uddannelserne ved

Læs mere

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Senest revideret: Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Hovedinstrumentpædagogik...

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag... 6 Klaver... 6 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTALIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1)

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTALIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTALIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2013 INDHOLD Forord... 3 1. Konservatorieuddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret april 2009 sfortegnelse 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk...3 2. Uddannelsens normering...3

Læs mere

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Orienteringsmøde Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere højt fagligt niveau lærere og medstuderende vil med stor entusiasme

Læs mere

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere Landets største søgning uden for København Højt fagligt niveau blandt

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Filmkomponist Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks

Læs mere

GUITAR Instrumentalt hovedfag

GUITAR Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) GUITAR Instrumentalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den studerende

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010. Version: August 2015 1 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i sangskrivning

Studieordning for bacheloruddannelsen i sangskrivning Studieordning for bacheloruddannelsen i sangskrivning BMus (sangskrivning) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Masteruddannelse i Rytmisk Korledelse

Masteruddannelse i Rytmisk Korledelse Masteruddannelse i Rytmisk Korledelse (M-RK) Overordnede mål At videreudvikle de kunstneriske, vokale, instrumentale, teoretiske og ledelsesmæssige kompetencer indenfor hovedfaget rytmisk korledelse og

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2012 Godkendt i Studienævnet den 18. november 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet I medfør af 12, stk. 1 og 2, og 21, stk. 2, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. oktober 2010 Version: Oktober 2012 1 ... 2 1 Indledning... 3

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM KOMPONIST Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1)

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM KOMPONIST Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM KOMPONIST Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2013 INDHOLD Forord... 3 1. Konservatorieuddannelsens opbygning...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Musik (BMus) Uddannelsesretning: Klassisk blokfløjte

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Musik (BMus) Uddannelsesretning: Klassisk blokfløjte Studieordning for Bacheloruddannelsen i Musik (BMus) Uddannelsesretning: Klassisk blokfløjte 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2.

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April 2015 1 Indhold 1.

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Musik (BMus) Uddannelsesretning: Klassisk guitar

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Musik (BMus) Uddannelsesretning: Klassisk guitar Studieordning for Bacheloruddannelsen i Musik (BMus) Uddannelsesretning: Klassisk guitar 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Musik (BMus) Uddannelsesretning: Klassisk klaver

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Musik (BMus) Uddannelsesretning: Klassisk klaver Studieordning for Bacheloruddannelsen i Musik (BMus) Uddannelsesretning: Klassisk klaver 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010. Version: August 2015 1 INDHOLD 1 Indledning... 3 2.1

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011Version: September 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Masteruddannelsen giver ret til at

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I ELEKTRONISK KOMPOSITION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I ELEKTRONISK KOMPOSITION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I ELEKTRONISK KOMPOSITION DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM August 2007 Senest revideret oktober 2009 1 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014, rev 2015 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag (orgel)... 6 Undervisningens mål

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje ELEKTRONISK KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet 1.april 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2017 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 1. Hovedfag... 6 Hovedfag (orkesterinstrument)... 6

Læs mere

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music KOMPONIST STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)...

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM STUDIEORDNING Formål med uddannelsen: Masteruddannelsen i elite sangpædagogik er en videregående deltidsuddannelse, der udbydes efter Lov om erhvervsrettet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DE KLASSISKE UDDANNELSER MED HOVEDFAGET KLASSISK SANG

STUDIEORDNING FOR DE KLASSISKE UDDANNELSER MED HOVEDFAGET KLASSISK SANG STUDIEORDNING FOR DE KLASSISKE UDDANNELSER MED HOVEDFAGET KLASSISK SANG NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC 2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af studieordning for de klassiske uddannelser...3

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Instrumentalist/sanger Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord og

Læs mere

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Operaakademiet Solist (Opera) Advanced Postgraduate Diploma in Music (Opera) August 2011 Side 1 af 10 Indhold Indhold... 2 Uddannelsens formål...

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Samtidsmusiker Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks har udviklet den studerendes kompositoriske evner og indsigt har fået en dybere forståelse af musikkens virkning under hensyntagen til de emotionelle og dramatiske elementer i det visuelle

Læs mere

Kirkemusikeruddannelse. Orgel og korledelse

Kirkemusikeruddannelse. Orgel og korledelse Studieordning august 2013 1 Indhold 1. Uddannelsens normering og generelle opbygning... 2 2. Adgangskrav og merit... 2 3. Uddannelsens formål... 2 4. Uddannelsens opbygning... 3 5. Uddannelsens indhold,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje MUSIKTEORI Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 4. november 2011. Version: August 2015 1 ... 2 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Formålet med uddannelsen Musikpædagogiske uddannelser, der retter sig mod skoler, gymnasier, institutioner og den frivillige musikundervisning samt uddannelse af professionelle

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus) SANG MED/UDEN PÆDAGOGIK STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 4 Planche

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 14. september 2010. Version: April 2015 1 ... 2 1 Indledning...

Læs mere

Kandidat i musik / Master of Music

Kandidat i musik / Master of Music Kandidat i musik / Master of Music Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014, rev. 2017 Forord... 3... 4 1. Hovedfag... 5 Hovedfagskompleks... 5 Musikledelse... 5 Kandidatprojekt...

Læs mere