Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik"

Transkript

1 Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

2 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1 Dansk 1.2 Engelsk 2. ECTS normering 3. Adgangskrav og optagelsesprocedure 3.1 Adgangskrav 3.2 Optagelsesprocedure 4. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte 5. Uddannelsens opbygning [ETCS, fag, projekter mv.] 6. Bedømmelse og gennemførsel 6.1 Regler om bedømmelse 6.2 Gennemførsel 6.3 Tilmelding til eksamen 7. Regler om merit 7.1 Ækvivalens/meritaftale 7.2 Øvrig merit 8. Dispensation 9. Fagbeskrivelser Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

3 Indledning Bachelorddannelsen i musik (BMus) er baseret på: Bekendtgørelse om de musikfaglige uddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet (BEK nr af 11/12/2009) Uddannelsesretningen BMus under den musikpædagogiske bacheloruddannelse forbereder de studerende til et virke som organist og/eller koncertmusiker. Foruden hovedfagene Liturgisk orgelspil, kunstspil, musikteori og korledelse indgår fag som bl.a. generalbas, orgelpædagogik, rytmisk salmespil, musikhistorie, klaver og hørelære. 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1 Dansk Bacheloruddannelsen giver ret til at anvende den danske betegnelse Bachelor i musik (BMus) (er) 1.2 Engelsk Bacheloruddannelsen giver desuden ret til at anvende den engelske betegnelse Bachelor of Music (Church musician) 2. ECTS normering Bacheloruddannelsen er normeret til 180 ECTS point svarende til 3 års heltidsstudier. 3. Adgangskrav og optagelsesprocedure 3.1 Adgangskrav Adgangskravet til bacheloruddannelsen er en bestået optagelsesprøve. Optagelseskravene findes på konservatoriets hjemmeside: 3.2 Optagelsesprocedure Afgørelsen om optagelse træffes af konservatoriet på baggrund af en konkret bedømmelse af ansøgerens potentiale til at realisere uddannelsens mål for læringsudbytte i løbet af et 3-årigt studieforløb ved SMKS. Der skal desuden tages hensyn til musiklivets behov samt til en hensigtsmæssig fordeling af instrumenter og stemmetyper. Ansøgning om optagelse skal ske via konservatoriernes fælles hjemmeside Ansøgningsfrist er 1. december. Optagelsessøgende angiver i prioriteret rækkefølge på ansøgningsblanketten, hvilke konservatorier/ uddannelser, de søger optagelse på. Hvis ansøger er forhindret i at komme til optagelsesprøven på grund af sygdom tilbydes en sygeprøve. Sygeprøven planlægges af konservatoriet og afvikles hurtigst muligt. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

4 4. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte Bacheloruddannelsen ved Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole er et treårigt Uddannelsesforløb, der er kunstnerisk baseret og på særlige områder forskningsbaseret. Uddannelsen har til formål at give den studerende grundlæggende viden, kompetencer og færdigheder inden for instrumentale/vokale, musikpædagogiske, teoretiske samt andre relevante fagområder. Bacheloruddannelsen er et afrundet uddannelsesforløb, som giver den studerende grundlag for videre studier på kandidatuddannelsen, og endvidere kan danne grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner. Uddannelsen giver den enkelte studerende mulighed for at udvikle sit talent som udøver og formidler, samt tilegnelse af kunstneriske kvalifikationer. Uddannelsen afsluttes med et selvstændigt bachelorprojekt. Efter gennemført bacheloruddannelse har den studerende opnået følgende mål for læringsudbytte: Viden Har kunstnerisk baseret viden om musikalsk praksis og metoder samt forskningsbaseret viden om teori inden for relevante dele af fagområdet. Kan forstå og reflektere over kunstnerisk praksis og metoder, samt indenfor særlige fagområder relevant videnskabelig teori. Færdigheder Kan anvende kunstneriske og pædagogiske metoder, redskaber og udtryksformer samt generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse indenfor fagområdet. Kan vurdere kunstneriske udfordringer, praktiske og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante udtryk og løsningsmodeller. Kan formidle kunstneriske udtryk og musikfaglige problemstillinger til både fagfæller og ikke-specialister Kompetencer Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- og/eller arbejdssammenhænge. Kan selvstændigt og professionelt kunne indgå i musikfagligt og tværfagligt samarbejde. Kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

5 5. Uddannelsesretningens opbygning Bacheloruddannelsen i musik (BMUS) (orgel) indeholder de fag, som findes i skemaet nedenfor. Timetal, ECTS-normering og overordnet bedømmelsesform er ligeledes antydet i skemaet. De nærmere fagbeskrivelser, eksamensbestemmelser mv. findes senere i studieordningen. Timetal pr. semester er udtryk for det tildelte timetal pr. studerende undervisningen kan efter aftale forløbe enten som soloundervisning eller som holdundervisning BA/orgel sem 1 sem 2 ECT S sem 3 sem 4 ECT S sem 5 sem 6 ECT S ECTS i alt Hovedfagskompleks Kunstspil 9,75 9, ,75 9, , Liturgisk spil ,75 9, , Teori Bachelorprojekt 6, Generalbas Kammermusik Pædagogiske fag Korledelse (hovedfag) 5,5 5, Erhvervspraktik Æsteticum Orgelpædagogik Didaktik, psykologi, teoretisk pæd Rytmisk salmespil Almene fag Sang Klaver Hørelære Teori/analyse 1,75 1,75 2 1,75 1, Musikhistorie 3,5 3,5 4 3,5 3,5 4 8 IT/computerlab Timetal pr. semester 61,5 59,5 62,75 62, Ugentligt timetal/26 uger 4,7 4,6 4,8 4,8 4,1 3,4 Gennemsnit ugentligt timetal 4,4 7-trins skala, ekstern censur med skriftlig udtalelse 7-trins skala, intern censur Bestået/ikke-bestået med skriftlig udtalelse, intern censur Dokumenteret deltagelse; bestået ved min 80 % deltagelse 6. Bedømmelse og gennemførsel 6.1 Regler om bedømmelse Formålet med bedømmelsen er at vurdere, om den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med de mål for læringsudbytte, som er fastsat for det pågældende fag. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

6 6.2 Gennemførsel Den studerende skal have bestået alle uddannelsens prøver som fastsat i studieordningens fagbeskrivelser for at opnå bachelorgraden. 6.3 Tilmelding til eksamen Uddannelsen er tilrettelagt i et fagligt progressivt forløb og den studerende tilmeldes automatisk de prøver som svarer til den enkelte studerendes placering i uddannelsesforløbet. 7. Regler om merit 7.1 Ækvivalens Godkendte uddannelseselementer opnået ved et konservatorium, der udbyder uddannelse i henhold til BEK 1245, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer ved andre konservatorier, der udbyder samme uddannelsesretning. Konservatorierne har i fællesskab udarbejdet en meritaftale. 7.2 Øvrig merit Beståede uddannelseselementer fra en anden ikke afsluttet dansk eller udenlandsk videregående uddannelse kan efter konservatoriets afgørelse i det enkelte tilfælde eller efter nærmere regler fastsat af konservatoriet træde i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af BEK 1245 af 11/12/ Dispensation Konservatoriet kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af konservatoriet. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

7 9. Fagbeskrivelser Hovedfagskompleks... 8 Kunstspil... 8 Bachelorprojekt Liturgisk orgelspil Teori Generalbas Kammermusik Pædagogiske fag Korledelse Erhvervspraktik Æsteticum Orgelpædagogik Didaktik, psykologi, teoretisk pædagogik Rytmisk salmespil Almene fag Sang Klaver Hørelære Teori analyse Musikhistorie IT/Computerlab Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

8 Hovedfagskompleks Kunstspil Har opnået viden om forskellige musikalske genrer og stilarter Har opnået viden om interpretation Har udviklet instrumental-tekniske færdigheder, herunder klangdannelse, frasering, artikulation, agogik m.m. Kan selvstændigt fortolke musik og formidle det musikalske og kunstneriske udtryk Kan selvstændigt indgå i forskellige musikalske sammenhænge Kan selvstændigt udarbejde et program med tilhørende programnoter Kan selvstændigt afdække sine egne øvebehov og tilrettelægge sin arbejdsindsats i forhold til egen øvning I løbet af studiet indstuderer den studerende en række værker fra forskellige tidsperioder. Der arbejdes med teknik, musikalsk udtryk, artikulation, frasering, stilbevidsthed og registreringspraksis. Soloundervisning og masterclass semester 1. år: 19,5 timer, 2. år: 19,5 timer, 3. år: 22 ¾ time ECTS: 30 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

9 Eksamen efter 2. semester: Stopprøve Denne prøve er en prohibitiv stopprøve, som er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen ( 13, stk.1). Prøven aflægges normalt efter 2. semester, men skal senest være bestået ved udgangen af 4. semester, for at studiet kan fortsættes. Prøven har til formål at danne grundlag for en vurdering af, om den studerende efter yderligere 2 års studier kan honorere kravene ved bacheloreksamen. Eksamensindhold og form: Et program af minutters varighed, omfattende to eller flere værker fra forskellige tidsperioder. En selvindstuderet opgave, der meddeles den studerende 2 uger før prøvens afholdelse. Eks. På sværhedsgrad: Buxtehude: Toccata i F-dur BuxWV 157: Den studerende vælger en af tre tilstillede opgaver: a) et mindre værk (med pedal) fra baroktiden b) et mindre værk (med pedal) fra romantikken c) et mindre værk (med pedal) fra nyere tid Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Eksamen efter 6. semester: Eksamensindhold og form: En koncert, hvor der spilles et program af ca. 30 minutters varighed bestående af værker fra forskellige tidsperioder. Et af værkerne skal være komponeret af Joh. Seb. Bach. Der afleveres desuden en liste over repertoire indstuderet i studietiden. Censur og bedømmelse: Ekstern censur, bestående af en eksamensleder, en ekstern fagcensor og den studerendes underviser 7-trins-skalaen - suppleret med en skriftlig udtalelse Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

10 Bachelorprojekt Skal have grundlæggende viden om og indsigt i almene musikalske områder, herunder musikteoretiske, -historiske og formidlingsmæssige forhold Har viden om musikkens stilmæssige/genremæssige forskellige udtryks- og fortolkningsmuligheder. Skal kunne videreformidle den opnåede viden og de opnåede færdigheder i forskellige læringsmiljøer Soloundervisning 6. semester 3. år: 6,5 timer ECTS: 15 Eksamen efter 6. semester: Eksamen afholdes i forbindelse med koncerten. Senest en måned før eksamensafvikling, indleverer eksaminanden et færdigudarbejdet programhæfte, stilet til det valgte publikum, indeholdende: Program, godkendt af hovedfagsunderviseren. Programmet skal omfatte flest mulige stilarter. Et af værkerne skal være af J.S. Bach. Programnoter med udgangspunkt i musikhistoriske/analytiske betragtninger, hvor også subjektive momenter som overvejelser om programvalg, indstuderingsproces, den personlige oplevelsesfaktor m.v. kan indgå. Til eksamen kan den skriftlige præsentation suppleres med en mundtlig præsentation, multimedie præsentation eller anden form for formidling. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen - suppleret med en skriftlig udtalelse Ekstern censur bestående af en eksamensleder, en ekstern fagcensor og den studerendes projektvejleder. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

11 Liturgisk orgelspil Kan lede salmesangen ved gudstjenester og kirkelige handlinger Kan udarbejde forspil, evt. ledsagesatser i forskellige former og stilarter Kan udføre en improvisation over opgivet salmemelodi eller tema Kan improvisere forspil til en på stedet opgivet salme Kendskab til den gængse liturgiske musik i den danske folkekirke Kompetencer til at indgå hensigtsmæssigt og meningsfuldt i diverse liturgiske sammenhænge Undervisningen indeholder følgende elementer: salmespil efter relevante koralbøger Udarbejdelse af forspil og evt. ledsagesatser i forskellige former og stilarter improvisation af i forskellige former og stilarter Improvisation i forskellige former og stilarter over opgivet tema eller salmemelodi transponering af salmemelodier Soloundervisning semester 1. år: 26 timer, 2. år: 19,5 timer, 3. år: 22 ¾ time ECTS: 30 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

12 Eksamen efter 2. semester: Stopprøve Denne prøve er en prohibitiv stopprøve, som er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen ( 13, stk.1). Prøven aflægges normalt efter 2. semester, men skal senest være bestået ved udgangen af 4. semester, for at studiet kan fortsættes. Prøven har til formål at danne grundlag for en vurdering af, om den studerende efter yderligere 2 års studier kan honorere kravene ved bacheloreksamen. Eksamensindhold og form: Salmespil. 2 koraler fra koralbogen udføres som koralspil (ét manual og pedal) og som triospil (to manualer og pedal). Begge indledes med de i forberedelsestiden udfærdigede forspil og forbinde med mellemliggende modulation. Improvisation. En mindre improvisation over en opgivet salmemelodi eller et opgivet tema. Der gives flere muligheder som den studerende kan vælge imellem. Ekstemporalharmonisering (med pedal) af en udleveret koral (4 perioder) Til punkt 1 og 2 gives 3 timers forberedelsestid. Koraludsættelserne opgives fra KDS eller fra DDK + tillæg, efter den studerendes eget valg. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Eksamen efter 4. semester: Eksamensindhold og form: Ekstemporalharmonisering: Harmonisering af en udleveret koral (min. 4 perioder). Koralen kan lægge op til udførelsen i en bestemt stil, f.eks. Bach-koral eller romantisk stil. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

13 Eksamen efter 6. semester: Eksamensindhold og form: 1. Salmespil: Der fremføres 2 salmer med dertil hørende, i forberedelsestiden udfærdigede forspil. Salmerne forbindes med mellemliggende modulation. Numrene opgives både fra koralbogen og salmebogen og det fremgår, hvilke vers der skal spilles. Mindst et vers spilles som melodispil. Koralbogens udsættelse skal benyttes i mindst éet vers i hver salme ved såvel koralspil som melodispil. 2. Transponering: Én af koralbogsudsættelserne transponeres en hel eller halv tone op eller ned (indtil fire fortegn). Koral og toneart fremgår af opgave-formuleringen. Transponeringen må ikke være nedskrevet. 3. Improvisation: Der udføres en improvisation (varighed minimum 4 minutter) over en opgivet salmemelodi eller et opgivet tema. Der gives flere muligheder til valg. 4. Prima vista: Der fremføres en salme, som indledes med forspil. Koralbogens udsættelse skal benyttes i mindst éet vers. Koraludsættelserne opgives fra KDS eller fra DDK + tillæg, efter den studerendes valg. Ved prøven medvirker organist-øvekoret. Der er mulighed for at prøve med koret 15 min. umiddelbart før eksamen. Til punkt 1, 2 og 3 gives 2 timers forberedelsestid. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen - suppleret med en skriftlig udtalelse Ekstern censur bestående af en eksamensleder, en ekstern fagcensor og den studerendes underviser. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

14 Teori Besidder en dybtgående musikteoretisk forståelse Behersker musikalske satsteknikker til støtte for de ekstemporale færdigheder Viden om og færdighed i at udarbejde egne satser, dels efter veldefineret stilistisk forbillede, dels efter selvdefineret stilgrundlag Teori/satslære: Der arbejdes med stilbundne homofone satser (f.eks. kirketonal koral efter Hassler, Bachkoral, romantisk koral, fritonal koral) og en større polyfon sats, der ofte er stilbundet (f.eks. fuga i Bach-, Mendelssohn-, Reger- eller Hindemithstil), men også kan være knyttet til en bestemt polyfon tænkemåde uden krav om personalstil Musikteoretiske emnestudier: Kortere forløb om tværstilistiske emner så som stilanalyse, konsonans/ dissonansopfattelse gennem tiderne, tonalitetsopfattelse (principperne for kirketonal, romantisk og fritonal harmonisering), melodilære (balance, højtone/dybtone, udsmykning af grundlinje etc.) Soloundervisning semester 1. år: 12 timer, 2. år: 12 timer, 3. år: 12 timer ECTS: 21 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

15 Eksamen efter 4. semester: Musikteoretiske emnestudier Eksamensindhold og form: Eksamen finder sted ved afslutningen af 2. studieår og afholdes efter aftale med den studerende som enten 1. skriftlig rapport om et/flere af gennemgåede emner 2. satsopgave, der udmønter en række af de gennemgåede emner eller 3. praktisk prøve ved orglet eller klaveret i et/flere af emnerne. I tilfælde af opgave 2 eller 3 gives der tre timers forberedelse ved instrumentet. Censur og bedømmelse: Bedømmelse: Bestået/ikke bestået fulgt af skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Eksamen efter 6. semester: Satslære Eksamensindhold og form: harmoniseringsdiscipliner (fx Bach-koral og romantisk koral) 1 kontrapunktisk disciplin (fx Palestrina-motet eller Bach-fuga) Til løsning af hver opgave i harmonisering gives 4 timer under klausur. Til løsning af den kontrapunktiske opgave gives 72 timer. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen - suppleret med en skriftlig udtalelse Ekstern censur bestående af en eksamensleder, en ekstern fagcensor og den studerendes underviser. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

16 Generalbas Kan udføre en generelbasstemme efter becifret bas - på cembalo eller orgel Kan akkompagnere sangere og/eller instrumentalister ud fra en generalbasstemme Der undervises i principperne for udfærdigelse af akkompagnementssatser, og der arbejdes med solister (vokale og instrumentale) for at belyse de kammermusikalske aspekter i generalbasspil. Soloundervisning semester 2. år: 12 timer, 3. år: 6 timer ECTS: 4 Eksamen efter 5. semester Eksamensindhold og form: 1. Der opgives et eller flere værker af i alt ca. 10 minutters varighed, hvor eksaminanden akkompagnerer en eller flere sangere/musikere. 2. Der udføres en enkel prima vista-opgave efter becifret bas 3. Der spilles en generalbaskoral Opgaverne udføres på cembalo eller orgel efter musikkens art. Forberedelsestid: 15 min. til punkt 2 og 3. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

17 Kammermusik har tilegnet sig færdigheder, som danner grundlag for et velfungerende kammermusikalsk samarbejde kan henvende sig til sit publikum med en kontrolleret sceneoptræden har en bevidsthed om stil og form kan planlægge et indstuderingsforløb, herunder løse praktiske opgaver som at fremskaffe nodemateriale, aftale prøver etc. har kendskab til relevant repertoire/ faglitteratur og CD indspilninger kan læse og forstå et partitur til brug ved indstuderingsarbejdet kan kommunikere med sine medspillere på scenen ved hjælp af indbyrdes kropssprog, fælles vejrtrækning etc. Den studerende indgår i forskellige kammermusikensembler, dels i instrumentets kernerepertoire dels i repertoire, som dækker forskellige tids- og genremæssige aspekter. Undervisningen omfatter indstudering af værker med henblik på offentlig fremførelse. Under arbejdet lægges vægt på koordinering af intonation, frasering, artikulation, klang m.v., og der samarbejdes jævnligt om programsammensætning med henblik på at skabe gennemtænkte programmer. I repertoirevalget tilgodeses flest mulige stilperioder. Holdundervisning semester 1. år: 2 timer, 2. år: 2 timer, 3. år: 1 time (timetal pr. studerende, læses på hold) ECTS: 5 Eksamensindhold og form: Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

18 Pædagogiske fag Korledelse Har opnået kompetence til at få korsangere til at indgå hensigtsmæssig og meningsfyldt i diverse liturgiske sammenhænge Besidder tekniske og kunstneriske færdigheder til at varetage opgaverne som leder af forskellige typer af kirkekor Har opnået kendskab til korrepertoire Har opnået kendskab til stemmebrug, funktion og stil samt slagteknik Har opnået kendskab til improvisation, intonation, klang, frasering rytme- og puls-øvelser, balance, opvarmning og tekst-artikulation Besidder grundlæggende viden om relevante pædagogiske, didaktiske og psykologiske teorier, begreber og metoder Kan udarbejde progressive, pædagogiske forløb Følgende emner tages blandt andet op i forbindelse med undervisningen: Slagteknik Indstuderingsteknik Stemmedannelse Stilfornemmelse Formidling af et personligt kunstnerisk udtryk Holdundervisning semester 1. år: 11 timer, 2. år: 12 timer, 3. år: 12 timer ECTS: 24 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

19 Eksamen efter 6. semester Eksamensindhold og form: Den studerende indstuderer med koret to mindre korværker for 4-stemmigt blandet kor a cappella. De to opgaver skal være stilistisk forskellige. Mindst den ene af satserne skal være et eksempel på kirkemusik. Den ene af opgaverne skal vælges i samråd med underviseren og forventes at være således indstuderet, at eksaminanden hovedsageligt kan arbejde med det musikalske udtryk og demonstrere direktionsteknik. Den anden opgave vælges af underviser og censor i samråd og tilstilles eksaminanden ugedagen inden prøven. Denne opgave indstuderes fra grunden, og her forventes det at eksaminanden viser grundlæggende indstuderingsmetodik og indstuderingsdirektion. Prøvens varighed: 30 min. Votering: 20 min. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen - suppleret med en skriftlig udtalelse Ekstern censur bestående af en eksamensleder, en ekstern fagcensor og den studerendes underviser. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

20 Erhvervspraktik har opnået kunstnerisk og/eller erhvervsrelateret indsigt Kunstnerisk og/eller erhvervsrelateret praktik, hvor den studerende kan være observatør og/eller aktivt medvirkende. Eksempler på praktikmuligheder: Herning Kirkes Drengekor/Den jyske sangskole, Christianskirkens Drengekor, Fredericia Ars Nova, Musica Ficta, Concerto Copenhagen Lokale amatørkor skoler Orgelbyggerier Københavns domkirke, Haderslev domkirke, Viborg domkirke, Løgumkloster domkirke Praktikforløb/ 1 uge 5. semester 3. år: 2 timer (timetal pr. studerende) ECTS: 2 Eksamen efter praktikforløbet: Eksamensindhold og form: Der afleveres en kort skriftlig rapport (1-2 A4 sider)over forløbet senest 6 uger efter praktikforløbet. Censur og bedømmelse: Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

21 Æsteticum Kan fastholde og udvikle skabende refleksioner med udgangspunkt i en praktisk kunstnerisk uddannelse overfor en videnskabeligt akademisk refleksion. Kan forstå og reflektere over det musikfaglige områdes viden og sætte dette i relation til resten af samfundet politisk, kulturelt, filosofisk og dannelsesmæssigt. Undervisningen tilstræber at etablere et debatforum via diskussioner af områder, hvor musikken støder sammen med resten af samfundet politisk, kulturelt, filosofisk og dannelsesmæssigt Forløbet har følgende forelæsninger: musik og sprog: hvordan producerer en musiker betydning? musik og billede 1: fra programmusik til Disney musik og billede 2: visualisering af musik, Marcussen og MIDI Fractal Image Converter musik og DNA: fra circadisk rytmik til bioinformatik musik og sandhed: hvordan siger en musiker sandheden? musik og tid: relativitetsteoriens tidsmodeller indenfor musik musik og psyke: kunstnerens psykologi og pædagogik musikfilosofi: tekster af Adorno og andre Holdundervisning semester 1. år: 2 timer (timetal pr. studerende, læses på hold) ECTS: 1 Eksamen: Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

22 Orgelpædagogik Har grundlæggende indsigt i orgelpædagogiske emner Kan formidle musikfaglige udtryk og musikfaglig viden til elever på begynder- og mellemniveau Den studerende gennemgår et relevant udvalg af pædagogisk materiale. Faget undervises på hold i kursusform. 4. semester 2. år: 1 timer ECTS: 1 Eksamen: Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

23 Didaktik, psykologi, teoretisk pædagogik Besidder viden om og indsigt i psykologiske og pædagogiske processer i forbindelse med udvikling og læring set i forhold til den praktiske undervisningssituation Kan reflektere over og analysere pædagogiske situationer Har opnået indsigt i musikpædagogisk didaktik og centrale teorier inden for musikpædagogikken og musikpsykologien i en historisk kontekst Kan analysere musikpædagogiske aktiviteter og teorier ud fra flere teoretiske optikker. Skal kunne anvende musikpædagogiske og musikpsykologiske metoder i forhold til analyse, planlægning og vurdering af konkrete pædagogiske projekter Læringsteorier Pædagogiske teorier Udviklingspsykologi Almen musikdidaktik Holdundervisning semester 1. år: 2 timer, 2. år: 2 timer (timetal pr. studerende, læses på hold) ECTS: 5 Eksamen: Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

24 Rytmisk salmespil Besidder grundlæggende viden om mulighederne for orgel- og klaverledsagelse af rytmiske salmer Formår at ledsage salmesang på klaver og orgel specifikt med henblik på nyere salmer inden for de rytmiske genrer Ved klaver og orgel orienteres og demonstreres relevant nodemateriale. Faget undervises på hold i kursusform 4. semester 2. år: 1 time pr. studerende ECTS: 1 Eksamen: Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

25 Almene fag Sang Har kendskab til sangstemmens funktion med henblik på at kunne instruere korsangere i stemmedannelse Der arbejdes med tekniske øvelser samt vokalmusik af forskellig karakter. Soloundervisning semester 1. år: 12 timer, 2. år: 12 timer ECTS: 8 Eksamen efter 4. semester: Eksamensindhold og form: Eksaminanden synger en salmemelodi, f.eks. fra Den danske Koralbog. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

26 Klaver Har udviklet harmonisk, polyfon og stilistisk sans og forståelse Behersker klaveret som akkompagnements- og sammenspilsinstrument Kan anvende klaveret som hjælpemiddel ved tilegnelse af repertoire Behersker klaveret, så det kan anvendes ved tilegnelse af de musikteoretiske principper Har opnået grundlæggende viden indenfor klaverlitteraturen Forløbet og indholdet i studiet kan delvis tilrettelægges ud fra den studerendes behov med hensyntagen til dennes hovedfag, særlige interesser, evner etc. Følgende discipliner kan indgå i studiet: 1. Klaverværker 2. Akkompagnement/repetition 3. Reduktion 4. Transponering 5. Becifring 6. Prima vista/sekunda vista 7. Evt. lettere øvelser i gehørspil og/eller improvisation Der bør lægges vægt på alsidighed i valg af emner og stilarter, som vælges af den studerende og underviseren i fællesskab Soloundervisning semester 1. år: 12 timer, 2. år: 12 timer, 3. år: 12 timer ECTS: 12 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

27 Eksamen efter 6. semester: Eksamensindhold og form: A: Et klaverværk som rummer en fuga eller et fugeret afsnit. Mindstekrav som f.eks. J. S. Bach: Das wohltemperierte Klavier eller P. Hindemith: Ludus Tonalis B: Et frit valgt klaverstykke eller akkompagnement/repetition C: 2 forskellige opgaver valgt af den studerende selv blandt indholdsbeskrivelsens punkt 3 7. Varighed: 40 min. inkl. votering. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

28 Hørelære Kan overskue og realisere et nodebillede Har udviklet det indre gehør Kan opfatte og strukturere musikalske sammenhænge Har opnået en udvikling af den musikalske hukommelse Har tilegnet sig pædagogiske indstuderingsteknikker Flg. emner behandler i løbet af undervisningen: Melodilære Rytmelære Harmonilære Auditiv analyse Der anvendes øvelsessamlinger/lærebøger samt eksempler fra musik-litteraturen (fra middelalder til vor tid). De studerendes instrumenter inddrages i undervisningen, når det skønnes hensigtsmæssigt. Holdundervisning semester 1. år: 10 timer, 2. år: 10 timer ECTS: 8 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

29 Eksamen efter 4. semester: Eksamensindhold og form: Skriftlig prøve Senest en uge før den mundtlige eksamen afleverer den studerende mindst seks aflytningsopgaver (hjemmeopgaver). Afleveres mere end seks, udvælger underviseren de bedst løste. Mundtlig prøve Rytmelæsning Melodilæsning Kombinationsopgave Akkordhøring Varighed: 30 min. forberedelse + 25 min. eksamination. Der gives en samlet bedømmelse af den mundtlige og den skriftlige prøve. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

30 Teori analyse Har opnået viden gennem studiet af musikkens materiale og form Har opnået færdigheder i praktisk tilegnelse af den musikalske analyses begreber og metoder Har udviklet evne til selvstændig iagttagelse og formulering Undervisningen i analyse tilrettelægges som en opøvelse i brugen af analytiske metoder og som en generel træning i formuleret iagttagelse af musikalske sammenhænge. Holdundervisning semester 1. år: 3,5 timer, 2. år: 3,5 timer ECTS: 4 Eksamen efter 4. semester: Eksamensindhold og form: Eksamen i musikalsk analyse: Enten en 4 timers skriftlig prøve under klausur eller en 24 timers opgave. Eksamensformen aftales mellem underviseren og den studerende og meddeles kontoret senest to måneder før eksamen. Censur og bedømmelse: 7-trins-skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet d

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Udøver, underviser og iværksætter Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April 2015 1 Indhold 1.

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2012 Godkendt i Studienævnet den 18. november 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010. Version: August 2015 1 INDHOLD 1 Indledning... 3 2.1

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I ELEKTRONISK KOMPOSITION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I ELEKTRONISK KOMPOSITION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I ELEKTRONISK KOMPOSITION DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM August 2007 Senest revideret oktober 2009 1 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk...3 2. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Formålet med uddannelsen Musikpædagogiske uddannelser, der retter sig mod skoler, gymnasier, institutioner og den frivillige musikundervisning samt uddannelse af professionelle

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks har udviklet den studerendes kompositoriske evner og indsigt har fået en dybere forståelse af musikkens virkning under hensyntagen til de emotionelle og dramatiske elementer i det visuelle

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje ELEKTRONISK KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 14. september 2010. Version: April 2015 1 1 Indledning... 3 2

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Folkekirkens Kirkemusikskoler

Folkekirkens Kirkemusikskoler Folkekirkens Kirkemusikskoler Kirkesangeruddannelse Studie og eksamensplan 1999-ordningen Løgumkloster Kirkemusikskole Sjællands Kirkemusikskole Vestervig Kirkemusikskole Revideret dec. 2005 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I SKUESPIL STATENS SCENEKUNSTSKOLE

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I SKUESPIL STATENS SCENEKUNSTSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 3.1. Adgangskrav 3.2. Optagelsesprocedure 4: Uddannelsens

Læs mere

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v....3 Optagelse af elever...3

Læs mere

Sidefagssupplering i medievidenskab

Sidefagssupplering i medievidenskab Sidefagssupplering i medievidenskab Center for Medievidenskab udbyder sidefagssupplering i medievidenskab fra efteråret 2003. Undervisningen består af to moduler: Første modul er i medieproduktion, der

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2015

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2015 1 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til bacheloruddannelser 2015 2 Velkommen til Det Jyske Musikkonservatorium På Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) sætter vi den enkelte musiker og udviklingen

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Masterclass i Unge Stemmer Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Forord Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Den Jyske Sangskoles 9. Masterclass

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET STUDIEKONTORET studieordning for Masteruddannelse i Sundhedsantropologi Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Uddannelsesstruktur Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2 Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Formål med Top Governance-uddannelsen... 3 3. Optagelse... 3 4. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 4 5. Uddannelsens normering angivet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 1-2-3-4 Så kan vi endelig præsentere det nye Almus skema og de nye lærere for jer. Skemaet har været lidt af et puslespil, i forhold til alles ønsker

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Sprogpsykologi, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Sprogpsykologi, 2008-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Sprogpsykologi, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in the Psychology of Language The 2008 Curriculum Justeret 2008, 2009, 2011, 2013 og 2014 Rettet

Læs mere

Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS STRATEGI PSYCHOLOGY - CREATIVITY

Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS STRATEGI PSYCHOLOGY - CREATIVITY Indholdsfortegnelse 1 Bekendtgørelsesgrundlag... 4 2 Formål med EMBA uddannelsen... 4 3 Optagelse... 4 4 Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 5 5 Uddannelsens normering angivet i ECTS... 5 6

Læs mere

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fællessemester og 2. semester af bacheloruddannelserne i Politik

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Musik i læreruddannelsen kan noget særligt, men får ikke lov til det!

Musik i læreruddannelsen kan noget særligt, men får ikke lov til det! Musik i læreruddannelsen kan noget særligt, men får ikke lov til det! Af Jesper Juellund Jensen og Signe Adrian Nedenfor er der en introduktion til musik i læreruddannelsen: Hvordan ser læreruddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere