Episiotomi? - et litteraturstudie om evidens og videnskab eksemplificeret ved episiotomi som forebyggelse af sphincterruptur. Bachelorprojekt modul 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Episiotomi? - et litteraturstudie om evidens og videnskab eksemplificeret ved episiotomi som forebyggelse af sphincterruptur. Bachelorprojekt modul 14"

Transkript

1 Episiotomi? - et litteraturstudie om evidens og videnskab eksemplificeret ved episiotomi som forebyggelse af sphincterruptur Foto fundet på Bachelorprojekt modul 14 Udarbejdet af: Camilla Louise Tornbo jm11f102 Katrine Christiansen jm11f119 Hold JM11V Jordemoderuddannelsen University College Syddanmark Vejledere: Birgitte Folman og Anne-Lisbeth Nyvang Antal anslag Afleveret d Må gerne udlånes Side 1 af 54

2 RESUMÉ Titel: Episiotomi? et litteraturstudie om evidens og videnskab eksemplificeret ved episiotomi som forebyggelse af sphincterruptur. Forfattere: Camilla Louise Tornbo og Katrine Christiansen, 2014 Institution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg Baggrund: Obstetrisk anal sphincterruptur rammer hvert år ca. 5 % af de førstegangsfødende og 1,5 % af de flergangsfødende kvinder i Danmark og er årsag til alvorlig maternel morbiditet. Det anslås bl.a., at omkring 50 % af de ramte kvinder efterfølgende lider af anal inkontinens. Der findes både litteratur, der konkluderer, at episiotomi øger risikoen for obstetrisk anal sphincterruptur, og litteratur, der konkluderer, at episiotomi har en forebyggende effekt. Vi er oplært i en praksis, hvor episiotomi udelukkende anlægges på føtal indikation, og det vakte derfor vores interesse, da vi stødte på et nyere studie, der tyder på, at episiotomi kan have en forebyggende effekt på sphincterruptur. Vi fandt det derfor jordemoderfagligt relevant at undersøge evidensen herfor samt se på betydningen heraf i praksis. Problemformulering: Hvad er evidensen for episiotomi som forebyggelse af obstetrisk anal sphincterruptur? Hvilken betydning har dette evidensgrundlag for klinisk praksis? Metode: Den første del af projektets problemformulering blev besvaret gennem en metodekritisk gennemgang af to studier; henholdsvis Episiotomy for vaginal birth af Carroli & Mignini (2012 [2009]) og Could a mediolateral episiotomy prevent obstetric anal sphincter injury? af Revicky et al. (2010), udvalgt på baggrund af en systematisk søgestrategi. Til belysning af anden del af projektets problemformulering valgte vi at inddrage den videnskabsteoretiske retning kritisk realisme. Konklusion: Vi konkluderede, at der er manglende evidens på området, idet de tilgængelige studier er metodemæssigt svage. Det kan derfor være svært at udstede anbefalinger for klinisk praksis. Set i lyset af kritisk realisme bør vi være ydmyge over for opnået viden, da viden altid fortolkes af den, der tilegner sig den, og derfor bliver usikker. Side 2 af 54

3 Emneord: Episiotomi, sphincterruptur, forebyggelse, evidens, kritisk realisme, videnskab. Side 3 af 54

4 ABSTRACT Title: Episiotomy? a literature study about evidence and science illustrated by episiotomy as prevention of obstetric anal sphincter rupture. Authors: Camilla Louise Tornbo and Katrine Christiansen, 2014 Institution: Midwifery, University College Syddanmark, Esbjerg Background: Every year 5 % of the primiparous and 1,5 % of the multiparous women experience an obstetric anal sphincter rupture, and this is the cause of severe maternel morbidity. It is estimated that around 50 % of the women suffer from anal incontinence as a result of obstetric anal sphincter rupture. Some literature suggests that episiotomy increases the risk of obstetric anal sphincter rupture and some suggests that episiotomy decreases the risk of obstetric anal sphincter rupture. We are taught a practice where episiotomy is strictly indicated in a case of fetal asphyxia, and therefore it raised our curiosity when we came upon a recent study that suggests that episiotomy can be preventive of obstetric anal sphincter rupture. Therefore we found it very relevant to investigate the evidence regarding episiotomy as prevention of obstetric anal sphincter rupture and the consequences in practice. Objective: What is the evidence of episiotomy as prevention of obstetric anal sphincter rupture? What does this evidence base mean for clinical practice? Method: The first part of the objective was investigated through a thorough review of two studies: Episiotomy for vaginal birth by Carroli & Mignini (2012 [2009]) and Could a mediolateral episiotomy prevent obsteric anal sphincter injury? by Revicky et al. (2010), selected on the basis of a systematic search strategy. The second part of the objective was illuminated by using the scientific theory critical rationalism. Conclusion: We concluded that there is a lack of evidence regarding the subject, since the available studies are of poor methodological strength. Therefore it can be difficult to make recommendations for clinical practice. According to critical realism we have to be humble to the knowledge brought about since knowledge is always interpreted by the receiver and is therefore insecure. Side 4 af 54

5 Keywords: Episiotomy, sphincter rupture, prevention, evidence, critical rationalism, science. Side 5 af 54

6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning Problemformulering Problemafgrænsning Begrebsafklaring Evidens og evidenshierarki Obstetrisk anal sphincterruptur Mediolateral episiotomi Metode Søgestrategi Videnskabsteoretiske overvejelser Projektets disposition Præsentation og analyse af empiri til besvarelse af problemformulering Episiotomy for vaginal birth Formål Hypotese Studiedesign Metode Dataindsamling og analyse Resultater Relativ Risiko (RR) P-værdi og konfidensinterval (CI) Heterogenitet Diskussion Konklusion Intern validitet Ekstern validitet Could a mediolateral episiotomy prevent obstetric anal sphincter injury? Formål Baggrunden for studiet Side 6 af 54

7 6.2.3 Studiedesign Metode Resultater Diskussion og konklusion Intern validitet Ekstern validitet Diskussion Carroli & Mignini; restriktiv vs. rutine brug af episiotomi Evidenshierarkiet; metaanalyse vs. tværsnitsundersøgelse Anlæggelse af episiotomi i et kritisk realistisk perspektiv; ontologi vs. epistemologi Numbers needed to treat? Kritisk refleksion over eget projekt Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilagsfortegnelse Side 7 af 54

8 1.0 INDLEDNING I 1722 beskrev den skotske mandlige jordemoder Sir Fielding Ould første gang et klip i midtlinjen af perineum. Klippet havde til hensigt at udvide et meget snævert vaginalt orificium og forebygge store bristninger (Jordemoderforeningen 2008; Revicky 2010: 142). Det mediolaterale klip, som i dag anvendes i Danmark og store dele af verden, beskrives første gang i 1847 af den franske læge Dubois, og indgrebet beskrives herefter som episiotomi (Jordemoderforeningen 2008). Indgrebet blev mere og mere udbredt, og i 1960 erne vandt det indpas som en selvfølgelig del af den normale fødsel på danske fødesteder. På baggrund af en formodning om indgrebets forebyggende effekt på bl.a. store bristninger, blev episiotomi især anlagt profylaktisk hos førstegangsfødende, hvor risikoen for store bristninger er størst (ibid). Ud over forebyggelse af store bristninger antog man også, at episiotomien bl.a. havde et bedre ophelingsforløb, færre smerter under opheling samt mindskede antallet af asfyktiske børn. I 1980 erne begyndte man imidlertid at sætte spørgsmålstegn ved episiotomiens tidligere beskrevne forebyggende og gavnlige effekter. Flere studier op gennem 80 erne og 90 erne viste, at episiotomien ingen forebyggende effekt havde og markerede således et paradigmeskifte, hvor en mere restriktiv anvendelse begyndte at vinde indpas (ibid). Anlæggelse af episiotomi er en del af jordemoderens selvstændige virksomhedsområde jævnfør 2 i Cirkulære om jordemodervirksomhed. Vi er gennem vores uddannelse lært op i en praksis, hvor den eneste indikation for episiotomi er truende intrauterin asfyksi. I en guideline for den normale fødsel på Kolding Sygehus, hvor vi har været i klinik, står, at: Episiotomi anlægges udelukkende på barnets indikation (Iversen 2011). I 2012 lå episiotomi-frekvensen på 3,2 % af alle fødsler i Danmark, hvilket stemmer godt overens med den praksis, vi har oplevet i løbet af vores klinikperiode (Statens Serum Institut 2013). Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) fra 2012 forholder sig til en lang række indikatorer med det formål at udvikle den sundhedsfaglige kvalitet. Projektet har fravalgt episiotomi som indikator, da de pga. divergerende evidens ikke finder det muligt at angive en rimelig episiotomifrekvens (Det Nationale Indikatorprojekt 2012). Side 8 af 54

9 Netop tiden omkring paradigmeskiftet fra den liberale til restriktive brug af episiotomi, var tiden, hvor den evidensbaserede praksis begyndte at vinde indpas, og paradigmeskiftet kan i høj grad ses som et af resultaterne heraf. Sundhedsstyrelsen, som er det rådgivende organ, vi som sundhedsprofessionelle navigerer efter, arbejder evidensbaseret med forebyggelse, hvilket vil sige, at man sikrer velovervejet, systematisk og eksplicit anvendelse af den aktuelt bedste viden (Sundhedsstyrelsen). Men hvordan vurderer vi, hvad der er den bedste viden? Og hvornår kan vi være sikre på, at den viden, vi har fået, er korrekt? Vi er på uddannelsen oplært i systematisk gennemgang af videnskabelige artikler både som fundament for at handle evidensbaseret som færdiguddannede jordemødre og for at kunne stille kritiske spørgsmål til egen praksis. Obstetrisk anal sphincterruptur rammer hvert år ca. 5 % af de førstegangsfødende og 1,5 % af de flergangsfødende kvinder i Danmark og er årsag til alvorlig maternel morbiditet (DSOG 2011: 3). Det anslås bl.a., at omkring 50 % af de ramte kvinder efterfølgende lider af anal inkontinens (Twidale et al. 2013: 17). Derudover oplever flere af kvinderne sequelae i form af flatusinkontinens, dyspareuni og andre underlivssmerter. Der findes både litteratur, der konkluderer, at episiotomi øger risikoen for obstetrisk anal sphincterruptur og litteratur, der konkluderer, at episiotomi har en forebyggende effekt (Gerdin et al. 2007; Revicky et al. 2010). At der er divergerende evidens omkring episiotomiens forebyggende effekt afspejles i DSOG s 1 guideline om sphincterruptur fra 2011: Forholdene omkring brugen af episiotomi (+/- instrumentel forløsning) er undersøgt i flere studier. Der er ikke enighed om, hvorvidt episiotomi øger eller nedsætter risikoen for OASIS 2. De konkluderer dog alligevel, at: Episiotomi beskytter ikke mod ruptur, men øger muligvis risikoen (DSOG 2011: 4-5). Da vi som tidligere beskrevet er uddannede i en praksis, hvor brugen af episiotomi er særdeles restriktiv, vakte det i høj grad vores interesse, da vi stødte på det forholdsvis nye PhD studie fra Finland af Sari Räisänen Obstetric Anal Sphincter Ruptures - Risk Factors, Trends and Differences Between Hospitals (2011). Studiet viser, at episiotomi nedsætter risikoen for obstetrisk anal sphincterruptur ved førstegangsfødende særligt 1 Dansk selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) 2 Obstetric anal sphincter injuries (DSOG 2011) Side 9 af 54

10 ved instrumentelle forløsninger. Dette har efterladt os med en undren, da resultaterne fra studiet er modstridende med det, vi er undervist i. Vi finder det derfor både aktuelt og relevant at undersøge, hvilken betydning episiotomi har på frekvensen af obstetriske anale sphincterrupturer samt betydningen heraf i praksis. 2.0 PROBLEMFORMULERING Hvad er evidensen for episiotomi som forebyggelse af obstetrisk anal sphincterruptur? Hvilken betydning har dette evidensgrundlag for klinisk praksis? 3.0 PROBLEMAFGRÆNSNING Vi vil i nærværende projekt se på evidensen for episiotomi som forebyggelse af sphincterruptur. Der er imidlertid forskellige måder at anlægge episiotomi på; mediolateral, lateral og midtlinje episiotomi. Da der i Danmark udelukkende anvendes mediolateral episiotomi, har vi valgt at afgrænse os fra såvel lateral som midtlinje episiotomi med den hensigt at opnå størst mulig sammenlignelighed med dansk praksis samt undgå fejlkilder. Der er i flere studier set på forskellige udfald efter anlæggelse af episiotomi, som fx underlivssmerter post partum, dyspareuni, opheling af såret samt neonatale udfald (bl.a. interkranielle blødninger og asfyksi) (Jordemoderforeningen 2008). Vi vil i projektet afgrænse os herfra og har således udelukkende fokus på frekvensen af sphincterrupturer i forbindelse med anlæggelse af episiotomi. Vi er bevidste om, at der i litteraturen er mange beskrevne risikofaktorer til sphincterruptur, men vi ønsker i projektet udelukkende at se på sammenhængen mellem episiotomi og sphincterruptur. Ligeledes afgrænser vi os fra kvinder, der tidligere har haft en sphincterruptur, da disse kan være særligt disponerede. Vi vil både forholde os til første- og flergangsfødende i projektet, da den valgte empiri inkluderer begge grupper. Side 10 af 54

11 4.0 BEGREBSAFKLARING 4.1 Evidens og evidenshierarki Evidens betyder bevis og kan ses som kendsgerninger, der kan bruges til at træffe beslutninger eller planlægge ud fra. Evidens ( ) sikrer velovervejet, systematisk og eksplicit anvendelse af den aktuelt bedste viden om hvilke metoder og indsatser, der virker på hvem, under hvilke omstændigheder og ved anvendelse af hvilke ressourcer. jævnfør Sundhedsstyrelsens hjemmeside (Sundhedsstyrelsen). Evidens klassificeres i niveauer og styrker efter evidenshierarkiet. Dette findes i flere udformninger, og vi har i dette projekt valgt at benytte udgaven fra Epidemiologi og evidens (Juul 2012: 189). Det inddeles i fire niveauer og styrker, hvor systematiske oversigter over randomiserede forsøg, samt randomiserede kliniske forsøg, findes øverst med evidensstyrke I. Nederst findes de traditionelle oversigtsartikler, ekspertvurderinger m.fl. Evidenshierarkiet er vedlagt som bilag (Bilag 1). 4.2 Obstetrisk anal sphincterruptur Obstetrisk anal sphincterruptur (OASIS) omfatter grad 3 og 4 bristninger. Grad 3 bristninger involverer den anale sphincter og deles op i tre grader: grad 3a involverer < 50 % af den eksterne anale sphincter, grad 3b involverer > 50 % af den eksterne anale sphincter, grad 3c involverer hele den eksterne og interne anale sphincter. Grad 4 involverer både den eksterne og interne anale sphincter samt rektalslimhinden (DSOG 2011: 2). Når vi fremover i projektet skriver sphincterruptur, henvises der til obstetrisk anal sphincterruptur. 4.3 Mediolateral episiotomi Mediolateral episiotomi er en episiotomi i perineum, der udgår fra midten af commisura posterior og 45 lateralt mod kvindens højre eller venstre side (Sørensen & Ottesen & Weber 2011: 51) Når vi fremover i projektet skriver episiotomi, henvises der således til mediolateral episiotomi. Side 11 af 54

12 5.0 METODE (Katrine) I de følgende afsnit vil vi redegøre for projektets metode til besvarelse af problemformuleringen: Hvad er evidensen for episiotomi som forebyggelse af obstetrisk anal sphincterruptur? Hvilken betydning har dette evidensgrundlag for klinisk praksis? Vi vil beskrive projektets søgestrategi og herefter gøre rede for de videnskabsteoretiske overvejelser samt projektets disposition. Som nævnt i projektets indledning udsprang interessen for emnet fra det finske PhD studie af Sari Räisänen fra Studiets formål var at identificere risikofaktorer til sphincterruptur samt beskrive incidensen af sphincterruptur og episiotomi mellem 1997 og 2007 og tendenser/forskelle hospitaler imellem. I studiet anvendes dog lateral episiotomi, hvilket adskiller sig fra den mediolaterale episiotomi, som anvendes i Danmark. Vi skønner, at der vil være mange ligheder mellem de to metoder, men at der også er risiko for forskelle. Vi ønsker derfor at finde andre studier, der anvender mediolateral episiotomi, for at opnå størst mulig sammenlignelighed med danske forhold. Desuden er nærværende projekts formål at vurdere evidensen for episiotomi som forebyggelse af sphincterruptur, hvorfor vi har foretaget en systematisk søgning inden for emnet. Denne søgning fremgår af vores søgeprotokol (Bilag 2) samt i nedenstående afsnit omhandlende vores søgestrategi. Til besvarelse af projektets problemformulering inddrages relevant litteratur til belysning af centrale metode-teoretiske begreber i analyse- og diskussionsafsnit. Vi har anvendt Epidemiologi og evidens (Juul 2012), Klinisk forskningsmetode (Jørgensen & Christensen & Kampmann 2005), Epidemiologi for sundhedspersonale en introduktion (Andersson 2008), Forskningsmetode i praksis (Thisted 2010), Vurder selv evidens (Habicht 2011), Samfundsvidenskabelige analysemetoder (Nygaard 2005), Videnskabsteori en grundbog (Birkler 2010) samt Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne (Fuglsang; Olsen; Rasborg 2013). Vi har inddraget et bredt udsnit af den tilgængelige litteratur på området med henblik på at sikre et nuanceret og fyldestgørende teoretisk grundlag. Side 12 af 54

13 5.1 Søgestrategi Til besvarelse af projektets problemformulering har vi søgt empiri i danske og udenlandske databaser samt i DSOG og NIP s kvalitetsdatabase. Vi vil nedenfor beskrive vores søgestrategi. Desuden vedlægges en mere detaljeret søgeprotokol som bilag (Bilag 2). Vi ønskede en systematisk gennemgang af den foreliggende litteratur og søgte derfor i databaserne bibliotek.dk, PubMed, Cochrane og Swemed+. Vi begyndte vores søgning i den danske database bibliotek.dk, da danske studier havde vores højeste prioritet. Denne søgning gav dog ingen relevante hits. Udover bibliotek.dk har vi ligeledes søgt i følgende relevante kilder: DSOG, Sundhedsstyrelsen, Jordemoderforeningen samt i NIP s kvalitetsdatabase. DSOG udarbejder nationale obstetriske og gynækologiske guidelines og er et anerkendt videnskabeligt selskab. De har bl.a. til formål at sikre udvikling i kvaliteten af det udførte arbejde og fremme og udvikle det videnskabelige arbejde inden for obstetrik og gynækologi (DSOG a). Da vi gennemgik DSOG s guidelines, fandt vi disse relevante: Sphincterruptur ved vaginal fødsel: behandling og opfølgning (2010) og Instrumentel vaginal forløsning (2014). Vi gennemgik derfor kilderne i begge disse guidelines. Årsagen til, at vi fandt guidelinen omkring instrumentel vaginal forløsning relevant, var, at der i mange af de kilder, vi har set på gennem vores research, har været skelnet mellem instrumentel og spontan vaginal forløsning. Vi havde derfor en formodning om, at denne guideline ville berøre emnet episiotomi. DSOG henviste til fire studier omkring episiotomi, men alle studierne omhandlede udelukkende episiotomi i forhold til instrumentel forløsning. Da vi også ønsker at se på episiotomi ved spontane forløsninger fandt vi ikke disse kilder fyldestgørende til besvarelse af problemformuleringen. I DSOG s guideline om sphincterruptur henvises både til kilder, der ikke finder nogen forskel på antallet af kvinder med sphincterruptur +/- episiotomi og til studier, der viser henholdsvis en øget og en mindsket risiko for sphincterruptur ved anlæggelse af episiotomi. Det nyeste studie, der er medtaget, er et kohortestudie fra 2010, men vi vurderer, at der er risiko for fejlkilder, da der ikke er sikkerhed omkring, hvilken form for episiotomi, der er anvendt. De andre studier af relevans for projektet var mere end 10 år gamle, hvorfor vi ønskede at søge nyere studier. Side 13 af 54

14 Vi har gennem vores klinikperiode stiftet bekendtskab med NIP, der er et landsdækkende projekt, der udfører kvalitetsmålinger inden for sygehusvæsenet. For hvert område er der fastlagt indikatorer og standarder til belysning af fx forebyggelse og behandling (Sygehus Lillebælt 2009). Vi fandt det derfor også relevant at undersøge, hvorledes de forholdt sig til episiotomi som risikofaktor til eller forebyggelse mod sphincterruptur. Herigennem fandt vi et Cochrane review Episiotomy for vaginal birth af Carroli &Mignini fra 2012 [2009], som vi fandt relevant (Det Nationale Indikatorprojekt 2012: 21). Vi fortsatte vores søgning i den internationale sundhedsfaglige database PubMed, da denne indeholder en omfattende mængde kvantitative studier. Netop kvantitative studier er relevante til besvarelse af projektets problemformulering. I PubMed kan der anvendes MeSH-termer (Medical Subject Headings), som sikrer en mere systematisk søgning end ved fritekstsøgning. Vi søgte på MeSH-termerne: episiotomy, anal canal, risk factors og primary prevention. Vi kombinerede søgeordene med subheadings for at præcisere den specifikke søgning. Inklusions- og eksklusionskriterier for søgningerne er beskrevet i søgeprotokollen sammen med de specifikke søgninger (Bilag 2). Vi fik mange relevante hits i PubMed og valgte ud fra studiernes abstracts otte til gennemlæsning. Ud af disse otte studier valgte vi at inddrage Could a mediolateral episiotomy prevent obstetric anal sphincter injury? af Vladimir Revicky et al. (2010) i projektet, da studiet ved en umiddelbar gennemlæsning virkede metodemæssigt stærkt. De andre studier blev valgt fra på baggrund af bl.a. datamateriale af ældre dato, studiernes metode samt hvilken form for episiotomi, der blev anvendt. Herefter søgte vi i Swemed+, da dette er en medicinsk og sundhedsfaglig database med skandinaviske tidsskrifter. Her benyttede vi ligeledes MeSH-termer og søgte på: episiotomy, anal canal, labor obstetric samt risk factor. Disse søgninger gav ét relevant hit. Artiklen var dog skrevet af Sari Räisänen og var udsprunget af hendes PhD afhandling, hvorfor vi valgte artiklen fra, da vi allerede har taget hele afhandlingen i betragtning. Til slut søgte vi i databasen Cochrane, som er en engelsksproget kvalitetsvurderet og evidensbaseret database med alle Cochrane-reviews samt trials, der er godkendt af Side 14 af 54

15 Cochrane. Vores hensigt med søgningen var til dels at søge efter reviews, da disse ligger øverst i evidenshierarkiet, og til dels at undersøge, hvorvidt vores hits fra PubMed fremkom her, da dette således ville være et kvalitetsstempel af det givne studie. Der fremkom ét studie fra vores søgning i PubMed A randomised controlled trial of routine vs. restrictive use of episiotomy at operative vaginal delivery: a multicentre pilot study (Murphy 2008). Vi læste studiet igennem, men valgte det fra, da studiet udelukkende ser på episiotomi i forhold til instrumentel forløsning samt havde et lille datamateriale. Da søgningen på de kombinerede søgeord kun gav få resultater, og ingen relevante reviews, valgte vi at udvide søgningen ved udelukkende at søge på MeSHtermen episiotomy. Formålet med denne søgning var at finde reviews pga. deres høje placering i evidenshierarkiet. Vi så derfor udelukkende på reviews og gennemlæste ikke de mange trials, der fremkom ved søgningen. Efter gennemlæsning af abstracts udvalgte vi reviewet: Episiotomy for vaginal birth af Carroli & Mignini (2012 [2009]), som vi også tidligere havde fundet gennem NIP s kildehenvisninger, til besvarelse af projektets problemformulering. Vi fandt ingen andre relevante reviews. Vi er bevidste om fravalget af søgning i databasen Cinahl. Denne database indeholder hovedsageligt kvalitative studier med fokus på omsorg og sygepleje, hvilket ikke er relevant til belysning dette projekts problemformulering. 5.2 Videnskabsteoretiske overvejelser (Camilla) Når man taler om videnskab, taler man om skabelse af viden. Til trods for, at ordet ofte anvendes i flæng, kan det være svært at komme det en definition nærmere end ovenstående. Man kan sige, at videnskab er en almen betegnelse for at frembringe, ordne og udbrede viden (Den Store Danske). Videnskaben fokuserer på ny erkendelse skabt gennem forskning, et ord, der ofte benyttes som synonym med videnskab. (ibid). Ifølge Birkler er videnskab en praksis, hvor der stræbes efter ny viden på et stringent grundlag (2010: 13). Målet med videnskab er at være videns-skabende om det vi kan, skal og bør gøre. Videnskabsteori er en filosofisk disciplin, der traditionelt beskrives som videnskaben om videnskaben eller teorier om teorier, og omhandler undersøgelser og teorier om videnskabens natur og egenart (Birkler 2010: 9-10). Men hvordan skaber vi så viden? Side 15 af 54

16 Vi vil i nærværende projekt til dels tage videnskabsteoretisk afsæt i naturvidenskaben. Inden for naturvidenskaben er idealet at forklare på et objektivt grundlag (Birkler 2010: 52). Hertil knytter sig begreber som målbarhed, universalitet samt værdifrihed (ibid: 51). Målet er ved hjælp af empiriske data at finde en forklaring på det fænomen, der ønskes forklaret; at finde årsagsforklaringer. Herunder findes den nomotetiske tilgang, som stræber efter at finde lovmæssigheder i de observerede hændelser og fænomener (Birkler 2010: 48-50). Derudover stræbes der efter at afdække fænomeners almene årsagssammenhænge modsat den ideografiske videnskab, hvor man søger at beskrive det særegne og unikke (ibid). En videnskabsteoretisk retning inden for naturvidenskaben er positivismen, hvor det hævdes, at det videnskabelige arbejde skal begrænses til det, der forekommer, når vi på et objektivt og systematisk grundlag observerer virkeligheden (ibid: 52). Inden for positivismen forholder man sig således udelukkende til det positive, hvilket vil sige det, der kan observeres (ibid: 53). Den kvantitative metode er dén videnskabelige forskningsmetode, der knytter sig til naturvidenskaben. Inden for den kvantitative metode benyttes forskellige studiedesigns, hvis niveau og styrke klassificeres ud fra et evidenshierarki, som er et værktøj til at rangere forskellige designs evidens (Bilag 1). Som beskrevet tidligere i projektet vedkender vi os evidenshierarkiet fra Epidemiologi og evidens af Svend Juul (2012). Evidensbaseret praksis er blevet et alment begreb inden for sundhedsvæsenet og har til formål at gøre sundhedsvæsenet til en professionel og kvalitetsbevidst organisation, der arbejder på at forbedre sine ydelser til befolkningen (Juul 2012: 182). Den evidensbaserede viden skaber indsigt og begrunder vores handlinger i sundhedsvæsenet, men ifølge Birkler er det vigtigt samtidig at forblive bevidst og ydmyg over for det, vi ikke ved, som grundlag for at kunne skabe mere viden (2010: 9). Den forklaringskraft, vi kan hente i den kvantitative forskning, er således at finde videnskab gennem forklaring set ud fra et objektivitetsideal. Det vi, jævnfør vores problemformulering, ønsker at undersøge, er evidensen bag episiotomi som forebyggelse af sphincterruptur, som i høj grad tager udgangspunkt i naturvidenskaben, og vi finder derfor den kvantitative metode relevant til besvarelse af projektets problemformulering. Men kan videnskaben overhovedet være objektiv? Side 16 af 54

17 Udover den naturvidenskabelige tilgang vil vi i nærværende projekt også anlægge en videnssociologisk vinkel, hvormed vi vil diskutere, hvordan viden skabes, og hvorvidt denne viden er sand. Dette med inddragelse af den videnskabsteoretiske retning kritisk realisme, der hører under kritisk teori. Inden for den kritiske realisme står begrebsparret ontologi og epistemologi som helt centrale (Nygaard 2005: 10-11). Ontologi er læren om det værende, og epistemologi er læren om erkendelse, og om metoden hvorpå der kan erhverves gyldig viden (ibid). Helt overordnet kan man sige, at de kritiske realister ønsker at opnå viden om den objektive virkelighed, men at de samtidig vedkender sig, at der er subjektive forhold, idet den observerede viden bygger på en menneskelig fortolkning heraf. Inden for kritisk realismes ontologi findes det intransitive niveau, der er en objektiv virkelighed, der findes uden for menneskets erfaring. Det er denne objektive virkelighed, som de kritiske realister ønsker opnået viden om. På denne måde lægger kritisk realisme sig op ad positivismen, men adskiller sig ved ikke blot at bestå af observationer af fænomener, men have en ambition om at gå i dybden og afdække strukturer og tilbøjeligheder (Fuglsang; Olsen; Rasborg 2013: 182). Inden for epistemologien findes det transitive niveau, som bygger på den menneskelige fortolkning af den opnåede viden. Ny viden bygger på eksisterende viden, men skabes af mennesker, subjekter, og man kan på den måde sige, at dannelse af viden tager udgangspunkt i det intransitive og objektive niveau, men skal igennem det transitive niveau for at blive behandlet, hvilket medfører, at opnået viden bliver usikker (ibid; Nygaard 2005: 57). Ifølge kritisk realisme bør ny viden således baseres på objektivitet, men samtidig tage højde for, hvordan verden tolkes. Man kan derfor ifølge kritisk realisme aldrig fastslå, at man har fundet sandhedén; vi kan afdække store dele af sandheden, som toppen af et isbjerg, men vi ved ikke, hvor meget af isbjerget vi ikke kan se (Fuglsang; Olsen; Rasborg 2013: ). Kritisk realisme er således et forsøg på at gøre op med den ofte paradigmatiske tilgang til opnåelse af videnskabelige resultater og kan ses som et slags opgør, dog ikke endeligt, med positivismen (ibid: 171). Kritisk realisme rummer således både det objektive og subjektive og ser begge aspekter som væsentlige i opnåelse af viden. Det er vigtigt at nævne, at de kritiske realister tror på en almen sund fornuft hos mennesket, der gør det muligt at vurdere sandsynligheden for, at den opnåede viden er sandfærdig, Side 17 af 54

18 dog altid med det forbehold in mente, at sandhedén aldrig med sikkerhed kan findes (ibid). 5.3 Projektets disposition Vi har i ovenstående dels gjort rede for projektets søgestrategi og valg af empiri, dels projektets videnskabsteoretiske overvejelser. Følgelig vil vi foretage en metodekritisk gennemgang af den valgte empiri, henholdsvis metaanalysen af Carroli og Mignini Episiotomy for vaginal birth (2012 [2009]) samt studiet af Revicky et al. Could a mediolateral episiotomy prevent obstetric anal sphincter injury? (2010). Begge studier er vedlagt som bilag (Bilag 3; Bilag 4). Med udgangspunkt i denne metodekritiske gennemgang, og på baggrund af projektets videnskabsteoretiske grundlag, følger en analytisk diskussion af væsentlige problemstillinger i forhold til besvarelse af projektets problemformulering, herunder kritisk refleksion over eget projekt og valg af metode. Vi har valgt at opbygge projektet således, at vores analyseafsnit som udgangspunkt består af den metodekritiske analyse af valgt empiri, mens vi i diskussionsafsnittet både forholder os analytisk og diskuterende i forhold til problemformuleringen. Dette vil danne grundlag for projektets konklusion, der slutteligt efterfølges af en perspektivering. 6.0 PRÆSENTATION OG ANALYSE AF EMPIRI TIL BESVARELSE AF PROBLEMFORMULERING I det følgende vil vi først redegøre for og metodeanalysere metaanalysen Episiotomy for vaginal birth af Carroli og Mignini (2012 [2009]) og dernæst studiet Could a mediolateral episiotomy prevent obstetric anal sphincter injury? af Revicky (2010) samt vurdere studiernes validitet. 6.1 Episiotomy for vaginal birth Formål Et studies formål bør være klart beskrevet, og det bør tydeligt fremgå, hvad forfatteren/forfatterne ønsker at undersøge (Habicht 2011: 14). Dette gør sig gældende i metaanalysen af Carroli & Mignini, hvis primære formål er at undersøge mulige fordele og risici ved brug af restriktiv episiotomi over for rutinebrug af episiotomi under Side 18 af 54

19 fødslen. Herudover vil forfatterne sammenligne brugen af midtlinje med mediolateral episiotomi. Forfatterne opstiller følgende kategorier, hvor de ønsker at sammenligne brugen af episiotomi: 1. Restrictive episiotomy versus routine episiotomy (all), 2. Restrictive episiotomy versus routine episiotomy (mediolateral), 3. Restrictive episiotomy versus routine episiotomy (midline), og 4. Midline episiotomy versus mediolateral episiotomy (Carroli & Mignini 2012 [2009]: 3). Det er således studiets kategori 2, der er relevant for nærværende projekt. Forfatterne gør indledningsvist rede for studiets relevans, i det de pointerer at episiotomi er et udbredt indgreb inden for obstetrikken, men at der er store forskelle internationalt i forhold til hvilken type episiotomi, der anvendes samt frekvensen heraf (ibid: 2-3) Hypotese Oftest har forfatterne af et studie en forudindtagelse om, at der er forskel på de to grupper, der undersøges. Denne forestilling kaldes i videnskabelig sammenhæng en hypotese. Metaanalysen opstiller følgende hypotese: Restrictive use of medio-lateral episiotomy compared with routine use of medio-lateral episiotomy during delivery will not influence any of the outcomes cited under Types of outcome measures. (ibid: 3). Forfatterne opstiller således en nulhypotese. En nulhypotese er et udsagn om, at der ikke er nogen forskel på de to grupper, der ønskes undersøgt (Juul 2012: 283) Studiedesign Episiotomy for vaginal birth er en metaanalyse. En metaanalyse sammenkobler data fra de eksisterende studier på et givent område for på den måde at opnå højere evidens. Det bedste resultat opnås ved at anvende randomiserede kontrollerede undersøgelser (RCT 3 ) (Jørgensen & Christensen & Kampmann 2005: 190). Derudover giver en metaanalyse et samlet overblik over udførte studier inden for området. Der kan være situationer, hvor RCT studier hver for sig viser forskellige resultater, eller hvor datamaterialet ikke viser signifikant forskel, og sikkerhedsgrænserne er brede eller datamaterialet småt. I den sammenhæng kan det derfor være ønskeligt at sammenkoble, hvilket kaldes at poole 4, ensartede studier i en metaanalyse (ibid). Metaanalysen ligger 3 Randomized controlled trial 4 Pooling af estimater vil sige, at man lægger resultater fra flere ensartede undersøgelser sammen med henblik på at få et mere præcist billede af effekten af en behandling (Jørgensen, Christensen og Kampmann 2005: 190). Side 19 af 54

20 øverst i evidenshierarkiet (Ia) (Bilag 1), og alene det faktum, at der er flere deltagere med, gør, at evidensniveauet stiger (Habicht 2011: 45). Der er dog nogle forskellige aspekter, der skal tages højde for i vurderingen af en metanalyse. Dette omfatter i høj grad, hvordan metaanalysen er udført, og hvilke studier der er inkluderede, herunder hvordan de er udvalgt, og om de er sammenlignelige. Det er især vigtigt at være opmærksom på selektions- og publikationsbias samt heterogenitet, hvilket vi vil uddybe i afsnittet om metaanalysens interne validitet samt i nærværende projekts diskussionsafsnit Carroli & Mignini; restriktiv vs. rutine brug af episiotomi (ibid: 47). Som tidligere nævnt består en metaanalyse oftest af RCT studier. Et RCT studie indebærer, at deltagerne opdeles i mindst én interventionsgruppe og én kontrolgruppe. I interventionsgruppen modtager deltagerne den behandling, der ønskes undersøgt, mens deltagerne i kontrolgruppen modtager sammenligningsgrundlaget. I dette tilfælde sammenlignes rutine brug med restriktiv brug af episiotomi. Formålet med designet er, at allokeringen til grupperne er randomiseret, altså tilfældig, og risikoen for fejlkilder dermed minimeres og forskellige karakteristika mellem grupperne udlignes jævnfør Rieper & Hansen (2007). Et RCT studie ligger lige under metanalysen i evidenshierarkiet (Ib) (Bilag 1) Metode Metaanalysen Episiotomy for vaginal birth har inkluderet otte RCT studier med en samlet population på 5541 kvinder. Populationen er således stor, men vi er i tvivl om, hvorvidt alle relevante studier er medtaget. Ifølge Juul bør al foreliggende relevant evidens på området medtages (2012: 187). Vi vil diskutere dette nærmere i projektets diskussion. Forfatternes kriterier for at inkludere studierne var, at det var et RCT studie, der sammenlignede en eller flere af følgende punkter: Restriktiv versus rutinebrug af henholdsvis mediolateral eller midtlinje episiotomi samt brug af midtlinje episiotomi versus mediolateral episiotomi. Deltagerne i studierne skulle være gravide kvinder med en vaginal fødsel. Der var ikke yderligere inklusions- eller eksklusionskriterier. Forfatterne ekskluderede fem studier, da de ikke opfyldte inklusionskriterierne. Derudover beskriver de, at der er ét igangværende studie (Carroli & Mignini 2012 [2009]: 4-5). Side 20 af 54

Camilla Kobs Laursen

Camilla Kobs Laursen Forebyggelse af grad 3 & 4 bristninger jordemoderens ansvarsområde 1 / 59 Modul 14 Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen UC Syddanmark Udarbejdet af: JM10V-116 Afleveret d. 10/06-2013 Anslag: 94.332 Vejleder:

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Perinealmassage en metode til gravide, der frygter at briste

Perinealmassage en metode til gravide, der frygter at briste Perinealmassage en metode til gravide, der frygter at briste - Et jordemoderfagligt bachelorprojekt om vejledning af den gravide kvinde i forhold til bristninger. Illustration tegnet af Jordemoder Katrine

Læs mere

At vurdere kvaliteten af evidens - Et bachelorprojekt om foreliggende evidens for anvendelse af håndgreb til nedbringelse af sphincterruptur

At vurdere kvaliteten af evidens - Et bachelorprojekt om foreliggende evidens for anvendelse af håndgreb til nedbringelse af sphincterruptur At vurdere kvaliteten af evidens - Et bachelorprojekt om foreliggende evidens for anvendelse af håndgreb til nedbringelse af sphincterruptur, jm11f112 Mette Lya Laursen, jm11f113 Hold JM11V Modul 14 Bachelorprojekt

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

Epidemiologisk evidens og opsummering

Epidemiologisk evidens og opsummering Epidemiologisk evidens og opsummering Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 12. juni 2014 l Dias nummer 1 Sidste

Læs mere

Maia Grønbæk afsnit: 6.2.2, 6.3.5, 6.6.1, 6.6.2, 7.1, 7.1.1. antal anslag: 18.675

Maia Grønbæk afsnit: 6.2.2, 6.3.5, 6.6.1, 6.6.2, 7.1, 7.1.1. antal anslag: 18.675 I henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 1016 af 24/08/2010 bekræfter undertegnede med min underskrift, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jf. 19,

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Færre fødselslæsioner i Herning og Holstebro Fra 8 til 4. Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Herning-Holstebro

Færre fødselslæsioner i Herning og Holstebro Fra 8 til 4. Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Herning-Holstebro Færre fødselslæsioner i Herning og Holstebro Fra 8 til 4 Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Herning-Holstebro Hvor og hvornår? Sygehusenheden Vest Herning: 2.200 fødsler pr år Holstebro: 600

Læs mere

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 16-06-2015 Tid:

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Perinealmassage en metode til gravide, der frygter at briste

Perinealmassage en metode til gravide, der frygter at briste Perinealmassage en metode til gravide, der frygter at briste - Et jordemoderfagligt bachelorprojekt om vejledning af den gravide kvinde i forhold til bristninger. Illustration tegnet af Jordemoder Katrine

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

Ordbog om effektma ling

Ordbog om effektma ling Ordbog om effektma ling Indhold Allokering... 2 Andre forskningsdesign med kontrolgruppe... 2 Andre forskningsdesign uden kontrolgruppe... 2 Campbell-samarbejdet... 3 Dokumentation... 3 Effektmåling...

Læs mere

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser, som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvilke faktorer forårsagede denne hændelse?, og inddrager

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer. Hvilke problemstillinger arbejdes der med?

Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer. Hvilke problemstillinger arbejdes der med? Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer Hvilke problemstillinger arbejdes der med? 1 Det Videnskabelige Råd Skal rådgive i forhold til metodiske og forskningsmæssige problemstillinger

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Dokumentationskonference 6 7 september 2012

Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Tværfaglige kliniske retningslinjer i kommunalt regi Sygeplejerske Klinisk vejleder, S.d. Niels Torp Kastrup Hillerød Kommune Sygeplejerske Klinisk vejleder,

Læs mere

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye Søgning i PubMed Onsdag d. 7. januar 2015 Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen bnc@statsbiblioteket.dk Maria Østerbye maoe@statsbiblioteket.dk Dagens program Søgestrategi PubMed Herunder at skaffe

Læs mere

Vandafgang, en indikation for igangsættelse? Et bachelorprojekt omhandlende evidensgrundlaget ved PROM

Vandafgang, en indikation for igangsættelse? Et bachelorprojekt omhandlende evidensgrundlaget ved PROM Vandafgang, en indikation for igangsættelse? Et bachelorprojekt omhandlende evidensgrundlaget ved PROM TRINE STORGÅRD, JM12V103 Bachelorprojekt modul 14, (20 ECTS-point) Hold JM12V Jordemoderuddannelsen,

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Sygdomsbegreb og videnskabelig tænkning Nødvendig afhængighed Tilstrækkelig betingelse Både nødvendig og tilstrækkelig

Sygdomsbegreb og videnskabelig tænkning Nødvendig afhængighed Tilstrækkelig betingelse Både nødvendig og tilstrækkelig Videnskabelighed og videnskabelig begrundelse Kausalitetsproblemet Klinisk Kontrollerede undersøgelser? Kausale slutninger Kausale tolkninger Evidens hvad er det for noget? Er evidens det samme som sandhed?

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Implementering af evidens i jordemoderens kliniske praksis

Implementering af evidens i jordemoderens kliniske praksis University College Syd Projektet må udlånes Implementering af evidens i jordemoderens kliniske praksis Bachelor projekt i jordemoderkundskab afleveret 04-06-2012 Anslag 97.346 ECTS 20 point Forfattet af

Læs mere

!"#$%&$'(&$')*('+',-./*01'

!#$%&$'(&$')*('+',-./*01' !"#$%&$'(&$')*('+',-./*01' 23'4567*0#$8$#)*93'#:'53'/3-33*'.*%'($5"+.*'+'53':*/3$*' ($5"+.+3*3*%'/#:'85//*$*$'3*$:+%/.53#*%;':*.'7+%.*0-/%+%(' /#:':5%%*'?#

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Anden del: systematisk og kritisk læsning DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS)

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Dansk Selskab for Fysioterapi 28. februar 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for

Læs mere

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER Skabelonen er udarbejdet af: Center for Kliniske retningslinjer april 2009 Anbefalet af centrets Videnskabelige Råd, den: 5. maj 2009

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering.

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering. TYPE AF REVIEW KARAKTERISERET EFTER ANVENDT METODE Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse Critical review Formålet er at demonstrere, at forfatteren har lavet en omfattende undersøgelse

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Confounding. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Confounding. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social medicin Confounding Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 28. maj 2015 l Dias nummer 1 Sidste

Læs mere

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Jeppe Bennekou Schroll, læge, phd, Hvidovre Hospital TOF 30. okt 2015 Interessekonflikter: ingen Take home message

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Hvem bestemmer fødestillingen?

Hvem bestemmer fødestillingen? Hvem bestemmer fødestillingen? Louise Øllgaard Bloch Pedersen Jm12v130 Simone McNee Bønneland Jm12v100 JM12V, modul 14 Jordemoderuddannelsen University College Syddanmark Vejleder: Inge Berg Antal anslag:

Læs mere

Det drejer sig om urininkontinens!

Det drejer sig om urininkontinens! 1. Indledning [ ] [It] affected the willingness of some women to go to places where they were unsure about the availability of toilets [ ], as well as the way in which they dressed [ ]. Some women reported

Læs mere

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse:

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Afleveret: 20.

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Hvem er jeg? Kristina Bakkær Simonsen Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, afdeling for politisk sociologi Interesseret

Læs mere

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 13-06-2016 Tid:

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER GUIDE TIL VIDENSBANK

KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER GUIDE TIL VIDENSBANK Til Københavns Kommune Dokumenttype Guide til vidensbank Dato Maj 2013 KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER GUIDE TIL VIDENSBANK Mangler billede INDHOLD 1. Introduktion til vidensbanken 2 2. Hvilken viden indeholder

Læs mere

Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Informationsbias Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 19. maj 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede om

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler)

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler) Dato: 11. juli 2016 Ref.: Charlotte Qvist, VIA Bibliotekerne Cochrane Library Cochrane-biblioteket indeholder seks databaser, to hoveddatabaser og fire specialdatabaser. De to hoveddatabaser indeholder

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Inkluderede studier De inkluderede studiers evidensniveau og styrke er vurderet udfra det klassiske medicinske evidenshierarki. Publikation Evidensniveau Evidensstyrke Metaanalyse, systematisk

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere

Selektionsbias. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Selektionsbias. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Selektionsbias Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. maj 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede om Præcision:

Læs mere

Kritisk vurdering af en oversigtsartikel

Kritisk vurdering af en oversigtsartikel Metodeartikel af Hans Lund, fysioterapeut, ph.d., Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Lund H. (2000) (online 2003, 4. november). Forskning i Fysioterapi (1. årg.), s. 1-6 URL: htpp:///sw1250.asp

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Fødestillinger og bristninger Interview med Li Thies-Lagergren, jordemoder, Mmid, ph.d, adjunkt på Jordemoderskolen Lund Universitet.

Fødestillinger og bristninger Interview med Li Thies-Lagergren, jordemoder, Mmid, ph.d, adjunkt på Jordemoderskolen Lund Universitet. Fødestillinger og bristninger Interview med Li Thies-Lagergren, jordemoder, Mmid, ph.d, adjunkt på Jordemoderskolen Lund Universitet. 1 Li Thies-Lagergren er medfvorfatter til en artikel, som har publiceret

Læs mere

Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler

Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler Et randomiseret, klinisk forsøg Sara Kindberg, ph.d.-studerende Forskningsafdelingen ved Sygehus Sønderjylland Introduktion

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Præcision og effektivitet (efficiency)?

Præcision og effektivitet (efficiency)? Case-kontrol studier PhD kursus i Epidemiologi Københavns Universitet 18 Sep 2012 Søren Friis Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Valg af design Problemstilling? Validitet? Præcision og effektivitet

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

STAN. Evidens vs. praksis. En kvantitativ opgave om evidensen bag STAN og dennes indvirkning på klinisk praksis

STAN. Evidens vs. praksis. En kvantitativ opgave om evidensen bag STAN og dennes indvirkning på klinisk praksis STAN Evidens vs. praksis En kvantitativ opgave om evidensen bag STAN og dennes indvirkning på klinisk praksis Eksamensprojekt i jordemoderkundskab Vejleder: Margrethe Nielsen Antal anslag: 107.305 Udarbejdet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database

The Joanna Briggs Institute EBP Database The Joanna Briggs Institute EBP Database JBI blev etableret i 1995 og er et verdensomspændende netværk, som søger at skabe videnskabeligt baserede, standardiserede arbejdsmetoder for sygeplejersker i store

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Hvorfor er det så svært?

Hvorfor er det så svært? Hvorfor er det så svært? Et bachelorprojekt om evidensgrundlaget for progesteron ved truende præterm fødsel og implementering af ny evidens i praksis! Gry Bruun Meldgaard, J10V115 Natalie Dyrlund Kristensen,

Læs mere

Særlige retningslinjer for udarbejdelse og kvalitetsgodkendelse af udredninger i form af referencedokumenter på erhvervssygdomsområdet

Særlige retningslinjer for udarbejdelse og kvalitetsgodkendelse af udredninger i form af referencedokumenter på erhvervssygdomsområdet Særlige retningslinjer for udarbejdelse og kvalitetsgodkendelse af udredninger i form af referencedokumenter på erhvervssygdomsområdet November 2010 (1. juli 2016: Arbejdsskadestyrelsen har ændret navn

Læs mere

Cochrane Library Vejledning

Cochrane Library Vejledning Cochrane Library Vejledning Cochrane Library er frit tilgængelig i Danmark, og du kan finde et link til den på Fagbibliotekets hjemmeside. Fritekstsøgning Den simpleste måde at søge i Cochrane Library

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

Ambulant udskrivelse af førstegangsfødende et trygt og sikkert alternativ? Indholdsfortegnelse

Ambulant udskrivelse af førstegangsfødende et trygt og sikkert alternativ? Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Problemformulering... 4 2.1 Afgrænsning... 4 2.2 Begrebsafklaring... 4 3 Mål og formål... 5 3.1 Mål... 5 3.2 Formål... 5 4. Teori og metode... 5 4.1 Videnskabsteoretiske

Læs mere

1. NKR for behandling af alkoholafhængighed 2. NKR for udredning og behandling af alkoholafhængighed og psykisk lidelse

1. NKR for behandling af alkoholafhængighed 2. NKR for udredning og behandling af alkoholafhængighed og psykisk lidelse 1. NKR for behandling af alkoholafhængighed 2. NKR for udredning og behandling af alkoholafhængighed og psykisk lidelse - styrker og svagheder ved Per Nielsen, Centerleder på Ringgården De sidste 30 år

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

1.0 Problemstilling... 3. 1.1 Problemformulering... 7. 1.2 Begrebsafklaring... 7. 2.0 Redegørelse for metode... 7. 2.1 Projektets opbygning...

1.0 Problemstilling... 3. 1.1 Problemformulering... 7. 1.2 Begrebsafklaring... 7. 2.0 Redegørelse for metode... 7. 2.1 Projektets opbygning... 1 Indhold 1.0 Problemstilling... 3 1.1 Problemformulering... 7 1.2 Begrebsafklaring... 7 2.0 Redegørelse for metode... 7 2.1 Projektets opbygning... 7 2.2 Valg af metode... 8 2.3 Videnskabsteoretiske overvejelser...

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere