Episiotomi? - et litteraturstudie om evidens og videnskab eksemplificeret ved episiotomi som forebyggelse af sphincterruptur. Bachelorprojekt modul 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Episiotomi? - et litteraturstudie om evidens og videnskab eksemplificeret ved episiotomi som forebyggelse af sphincterruptur. Bachelorprojekt modul 14"

Transkript

1 Episiotomi? - et litteraturstudie om evidens og videnskab eksemplificeret ved episiotomi som forebyggelse af sphincterruptur Foto fundet på Bachelorprojekt modul 14 Udarbejdet af: Camilla Louise Tornbo jm11f102 Katrine Christiansen jm11f119 Hold JM11V Jordemoderuddannelsen University College Syddanmark Vejledere: Birgitte Folman og Anne-Lisbeth Nyvang Antal anslag Afleveret d Må gerne udlånes Side 1 af 54

2 RESUMÉ Titel: Episiotomi? et litteraturstudie om evidens og videnskab eksemplificeret ved episiotomi som forebyggelse af sphincterruptur. Forfattere: Camilla Louise Tornbo og Katrine Christiansen, 2014 Institution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg Baggrund: Obstetrisk anal sphincterruptur rammer hvert år ca. 5 % af de førstegangsfødende og 1,5 % af de flergangsfødende kvinder i Danmark og er årsag til alvorlig maternel morbiditet. Det anslås bl.a., at omkring 50 % af de ramte kvinder efterfølgende lider af anal inkontinens. Der findes både litteratur, der konkluderer, at episiotomi øger risikoen for obstetrisk anal sphincterruptur, og litteratur, der konkluderer, at episiotomi har en forebyggende effekt. Vi er oplært i en praksis, hvor episiotomi udelukkende anlægges på føtal indikation, og det vakte derfor vores interesse, da vi stødte på et nyere studie, der tyder på, at episiotomi kan have en forebyggende effekt på sphincterruptur. Vi fandt det derfor jordemoderfagligt relevant at undersøge evidensen herfor samt se på betydningen heraf i praksis. Problemformulering: Hvad er evidensen for episiotomi som forebyggelse af obstetrisk anal sphincterruptur? Hvilken betydning har dette evidensgrundlag for klinisk praksis? Metode: Den første del af projektets problemformulering blev besvaret gennem en metodekritisk gennemgang af to studier; henholdsvis Episiotomy for vaginal birth af Carroli & Mignini (2012 [2009]) og Could a mediolateral episiotomy prevent obstetric anal sphincter injury? af Revicky et al. (2010), udvalgt på baggrund af en systematisk søgestrategi. Til belysning af anden del af projektets problemformulering valgte vi at inddrage den videnskabsteoretiske retning kritisk realisme. Konklusion: Vi konkluderede, at der er manglende evidens på området, idet de tilgængelige studier er metodemæssigt svage. Det kan derfor være svært at udstede anbefalinger for klinisk praksis. Set i lyset af kritisk realisme bør vi være ydmyge over for opnået viden, da viden altid fortolkes af den, der tilegner sig den, og derfor bliver usikker. Side 2 af 54

3 Emneord: Episiotomi, sphincterruptur, forebyggelse, evidens, kritisk realisme, videnskab. Side 3 af 54

4 ABSTRACT Title: Episiotomy? a literature study about evidence and science illustrated by episiotomy as prevention of obstetric anal sphincter rupture. Authors: Camilla Louise Tornbo and Katrine Christiansen, 2014 Institution: Midwifery, University College Syddanmark, Esbjerg Background: Every year 5 % of the primiparous and 1,5 % of the multiparous women experience an obstetric anal sphincter rupture, and this is the cause of severe maternel morbidity. It is estimated that around 50 % of the women suffer from anal incontinence as a result of obstetric anal sphincter rupture. Some literature suggests that episiotomy increases the risk of obstetric anal sphincter rupture and some suggests that episiotomy decreases the risk of obstetric anal sphincter rupture. We are taught a practice where episiotomy is strictly indicated in a case of fetal asphyxia, and therefore it raised our curiosity when we came upon a recent study that suggests that episiotomy can be preventive of obstetric anal sphincter rupture. Therefore we found it very relevant to investigate the evidence regarding episiotomy as prevention of obstetric anal sphincter rupture and the consequences in practice. Objective: What is the evidence of episiotomy as prevention of obstetric anal sphincter rupture? What does this evidence base mean for clinical practice? Method: The first part of the objective was investigated through a thorough review of two studies: Episiotomy for vaginal birth by Carroli & Mignini (2012 [2009]) and Could a mediolateral episiotomy prevent obsteric anal sphincter injury? by Revicky et al. (2010), selected on the basis of a systematic search strategy. The second part of the objective was illuminated by using the scientific theory critical rationalism. Conclusion: We concluded that there is a lack of evidence regarding the subject, since the available studies are of poor methodological strength. Therefore it can be difficult to make recommendations for clinical practice. According to critical realism we have to be humble to the knowledge brought about since knowledge is always interpreted by the receiver and is therefore insecure. Side 4 af 54

5 Keywords: Episiotomy, sphincter rupture, prevention, evidence, critical rationalism, science. Side 5 af 54

6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning Problemformulering Problemafgrænsning Begrebsafklaring Evidens og evidenshierarki Obstetrisk anal sphincterruptur Mediolateral episiotomi Metode Søgestrategi Videnskabsteoretiske overvejelser Projektets disposition Præsentation og analyse af empiri til besvarelse af problemformulering Episiotomy for vaginal birth Formål Hypotese Studiedesign Metode Dataindsamling og analyse Resultater Relativ Risiko (RR) P-værdi og konfidensinterval (CI) Heterogenitet Diskussion Konklusion Intern validitet Ekstern validitet Could a mediolateral episiotomy prevent obstetric anal sphincter injury? Formål Baggrunden for studiet Side 6 af 54

7 6.2.3 Studiedesign Metode Resultater Diskussion og konklusion Intern validitet Ekstern validitet Diskussion Carroli & Mignini; restriktiv vs. rutine brug af episiotomi Evidenshierarkiet; metaanalyse vs. tværsnitsundersøgelse Anlæggelse af episiotomi i et kritisk realistisk perspektiv; ontologi vs. epistemologi Numbers needed to treat? Kritisk refleksion over eget projekt Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilagsfortegnelse Side 7 af 54

8 1.0 INDLEDNING I 1722 beskrev den skotske mandlige jordemoder Sir Fielding Ould første gang et klip i midtlinjen af perineum. Klippet havde til hensigt at udvide et meget snævert vaginalt orificium og forebygge store bristninger (Jordemoderforeningen 2008; Revicky 2010: 142). Det mediolaterale klip, som i dag anvendes i Danmark og store dele af verden, beskrives første gang i 1847 af den franske læge Dubois, og indgrebet beskrives herefter som episiotomi (Jordemoderforeningen 2008). Indgrebet blev mere og mere udbredt, og i 1960 erne vandt det indpas som en selvfølgelig del af den normale fødsel på danske fødesteder. På baggrund af en formodning om indgrebets forebyggende effekt på bl.a. store bristninger, blev episiotomi især anlagt profylaktisk hos førstegangsfødende, hvor risikoen for store bristninger er størst (ibid). Ud over forebyggelse af store bristninger antog man også, at episiotomien bl.a. havde et bedre ophelingsforløb, færre smerter under opheling samt mindskede antallet af asfyktiske børn. I 1980 erne begyndte man imidlertid at sætte spørgsmålstegn ved episiotomiens tidligere beskrevne forebyggende og gavnlige effekter. Flere studier op gennem 80 erne og 90 erne viste, at episiotomien ingen forebyggende effekt havde og markerede således et paradigmeskifte, hvor en mere restriktiv anvendelse begyndte at vinde indpas (ibid). Anlæggelse af episiotomi er en del af jordemoderens selvstændige virksomhedsområde jævnfør 2 i Cirkulære om jordemodervirksomhed. Vi er gennem vores uddannelse lært op i en praksis, hvor den eneste indikation for episiotomi er truende intrauterin asfyksi. I en guideline for den normale fødsel på Kolding Sygehus, hvor vi har været i klinik, står, at: Episiotomi anlægges udelukkende på barnets indikation (Iversen 2011). I 2012 lå episiotomi-frekvensen på 3,2 % af alle fødsler i Danmark, hvilket stemmer godt overens med den praksis, vi har oplevet i løbet af vores klinikperiode (Statens Serum Institut 2013). Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) fra 2012 forholder sig til en lang række indikatorer med det formål at udvikle den sundhedsfaglige kvalitet. Projektet har fravalgt episiotomi som indikator, da de pga. divergerende evidens ikke finder det muligt at angive en rimelig episiotomifrekvens (Det Nationale Indikatorprojekt 2012). Side 8 af 54

9 Netop tiden omkring paradigmeskiftet fra den liberale til restriktive brug af episiotomi, var tiden, hvor den evidensbaserede praksis begyndte at vinde indpas, og paradigmeskiftet kan i høj grad ses som et af resultaterne heraf. Sundhedsstyrelsen, som er det rådgivende organ, vi som sundhedsprofessionelle navigerer efter, arbejder evidensbaseret med forebyggelse, hvilket vil sige, at man sikrer velovervejet, systematisk og eksplicit anvendelse af den aktuelt bedste viden (Sundhedsstyrelsen). Men hvordan vurderer vi, hvad der er den bedste viden? Og hvornår kan vi være sikre på, at den viden, vi har fået, er korrekt? Vi er på uddannelsen oplært i systematisk gennemgang af videnskabelige artikler både som fundament for at handle evidensbaseret som færdiguddannede jordemødre og for at kunne stille kritiske spørgsmål til egen praksis. Obstetrisk anal sphincterruptur rammer hvert år ca. 5 % af de førstegangsfødende og 1,5 % af de flergangsfødende kvinder i Danmark og er årsag til alvorlig maternel morbiditet (DSOG 2011: 3). Det anslås bl.a., at omkring 50 % af de ramte kvinder efterfølgende lider af anal inkontinens (Twidale et al. 2013: 17). Derudover oplever flere af kvinderne sequelae i form af flatusinkontinens, dyspareuni og andre underlivssmerter. Der findes både litteratur, der konkluderer, at episiotomi øger risikoen for obstetrisk anal sphincterruptur og litteratur, der konkluderer, at episiotomi har en forebyggende effekt (Gerdin et al. 2007; Revicky et al. 2010). At der er divergerende evidens omkring episiotomiens forebyggende effekt afspejles i DSOG s 1 guideline om sphincterruptur fra 2011: Forholdene omkring brugen af episiotomi (+/- instrumentel forløsning) er undersøgt i flere studier. Der er ikke enighed om, hvorvidt episiotomi øger eller nedsætter risikoen for OASIS 2. De konkluderer dog alligevel, at: Episiotomi beskytter ikke mod ruptur, men øger muligvis risikoen (DSOG 2011: 4-5). Da vi som tidligere beskrevet er uddannede i en praksis, hvor brugen af episiotomi er særdeles restriktiv, vakte det i høj grad vores interesse, da vi stødte på det forholdsvis nye PhD studie fra Finland af Sari Räisänen Obstetric Anal Sphincter Ruptures - Risk Factors, Trends and Differences Between Hospitals (2011). Studiet viser, at episiotomi nedsætter risikoen for obstetrisk anal sphincterruptur ved førstegangsfødende særligt 1 Dansk selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) 2 Obstetric anal sphincter injuries (DSOG 2011) Side 9 af 54

10 ved instrumentelle forløsninger. Dette har efterladt os med en undren, da resultaterne fra studiet er modstridende med det, vi er undervist i. Vi finder det derfor både aktuelt og relevant at undersøge, hvilken betydning episiotomi har på frekvensen af obstetriske anale sphincterrupturer samt betydningen heraf i praksis. 2.0 PROBLEMFORMULERING Hvad er evidensen for episiotomi som forebyggelse af obstetrisk anal sphincterruptur? Hvilken betydning har dette evidensgrundlag for klinisk praksis? 3.0 PROBLEMAFGRÆNSNING Vi vil i nærværende projekt se på evidensen for episiotomi som forebyggelse af sphincterruptur. Der er imidlertid forskellige måder at anlægge episiotomi på; mediolateral, lateral og midtlinje episiotomi. Da der i Danmark udelukkende anvendes mediolateral episiotomi, har vi valgt at afgrænse os fra såvel lateral som midtlinje episiotomi med den hensigt at opnå størst mulig sammenlignelighed med dansk praksis samt undgå fejlkilder. Der er i flere studier set på forskellige udfald efter anlæggelse af episiotomi, som fx underlivssmerter post partum, dyspareuni, opheling af såret samt neonatale udfald (bl.a. interkranielle blødninger og asfyksi) (Jordemoderforeningen 2008). Vi vil i projektet afgrænse os herfra og har således udelukkende fokus på frekvensen af sphincterrupturer i forbindelse med anlæggelse af episiotomi. Vi er bevidste om, at der i litteraturen er mange beskrevne risikofaktorer til sphincterruptur, men vi ønsker i projektet udelukkende at se på sammenhængen mellem episiotomi og sphincterruptur. Ligeledes afgrænser vi os fra kvinder, der tidligere har haft en sphincterruptur, da disse kan være særligt disponerede. Vi vil både forholde os til første- og flergangsfødende i projektet, da den valgte empiri inkluderer begge grupper. Side 10 af 54

11 4.0 BEGREBSAFKLARING 4.1 Evidens og evidenshierarki Evidens betyder bevis og kan ses som kendsgerninger, der kan bruges til at træffe beslutninger eller planlægge ud fra. Evidens ( ) sikrer velovervejet, systematisk og eksplicit anvendelse af den aktuelt bedste viden om hvilke metoder og indsatser, der virker på hvem, under hvilke omstændigheder og ved anvendelse af hvilke ressourcer. jævnfør Sundhedsstyrelsens hjemmeside (Sundhedsstyrelsen). Evidens klassificeres i niveauer og styrker efter evidenshierarkiet. Dette findes i flere udformninger, og vi har i dette projekt valgt at benytte udgaven fra Epidemiologi og evidens (Juul 2012: 189). Det inddeles i fire niveauer og styrker, hvor systematiske oversigter over randomiserede forsøg, samt randomiserede kliniske forsøg, findes øverst med evidensstyrke I. Nederst findes de traditionelle oversigtsartikler, ekspertvurderinger m.fl. Evidenshierarkiet er vedlagt som bilag (Bilag 1). 4.2 Obstetrisk anal sphincterruptur Obstetrisk anal sphincterruptur (OASIS) omfatter grad 3 og 4 bristninger. Grad 3 bristninger involverer den anale sphincter og deles op i tre grader: grad 3a involverer < 50 % af den eksterne anale sphincter, grad 3b involverer > 50 % af den eksterne anale sphincter, grad 3c involverer hele den eksterne og interne anale sphincter. Grad 4 involverer både den eksterne og interne anale sphincter samt rektalslimhinden (DSOG 2011: 2). Når vi fremover i projektet skriver sphincterruptur, henvises der til obstetrisk anal sphincterruptur. 4.3 Mediolateral episiotomi Mediolateral episiotomi er en episiotomi i perineum, der udgår fra midten af commisura posterior og 45 lateralt mod kvindens højre eller venstre side (Sørensen & Ottesen & Weber 2011: 51) Når vi fremover i projektet skriver episiotomi, henvises der således til mediolateral episiotomi. Side 11 af 54

12 5.0 METODE (Katrine) I de følgende afsnit vil vi redegøre for projektets metode til besvarelse af problemformuleringen: Hvad er evidensen for episiotomi som forebyggelse af obstetrisk anal sphincterruptur? Hvilken betydning har dette evidensgrundlag for klinisk praksis? Vi vil beskrive projektets søgestrategi og herefter gøre rede for de videnskabsteoretiske overvejelser samt projektets disposition. Som nævnt i projektets indledning udsprang interessen for emnet fra det finske PhD studie af Sari Räisänen fra Studiets formål var at identificere risikofaktorer til sphincterruptur samt beskrive incidensen af sphincterruptur og episiotomi mellem 1997 og 2007 og tendenser/forskelle hospitaler imellem. I studiet anvendes dog lateral episiotomi, hvilket adskiller sig fra den mediolaterale episiotomi, som anvendes i Danmark. Vi skønner, at der vil være mange ligheder mellem de to metoder, men at der også er risiko for forskelle. Vi ønsker derfor at finde andre studier, der anvender mediolateral episiotomi, for at opnå størst mulig sammenlignelighed med danske forhold. Desuden er nærværende projekts formål at vurdere evidensen for episiotomi som forebyggelse af sphincterruptur, hvorfor vi har foretaget en systematisk søgning inden for emnet. Denne søgning fremgår af vores søgeprotokol (Bilag 2) samt i nedenstående afsnit omhandlende vores søgestrategi. Til besvarelse af projektets problemformulering inddrages relevant litteratur til belysning af centrale metode-teoretiske begreber i analyse- og diskussionsafsnit. Vi har anvendt Epidemiologi og evidens (Juul 2012), Klinisk forskningsmetode (Jørgensen & Christensen & Kampmann 2005), Epidemiologi for sundhedspersonale en introduktion (Andersson 2008), Forskningsmetode i praksis (Thisted 2010), Vurder selv evidens (Habicht 2011), Samfundsvidenskabelige analysemetoder (Nygaard 2005), Videnskabsteori en grundbog (Birkler 2010) samt Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne (Fuglsang; Olsen; Rasborg 2013). Vi har inddraget et bredt udsnit af den tilgængelige litteratur på området med henblik på at sikre et nuanceret og fyldestgørende teoretisk grundlag. Side 12 af 54

13 5.1 Søgestrategi Til besvarelse af projektets problemformulering har vi søgt empiri i danske og udenlandske databaser samt i DSOG og NIP s kvalitetsdatabase. Vi vil nedenfor beskrive vores søgestrategi. Desuden vedlægges en mere detaljeret søgeprotokol som bilag (Bilag 2). Vi ønskede en systematisk gennemgang af den foreliggende litteratur og søgte derfor i databaserne bibliotek.dk, PubMed, Cochrane og Swemed+. Vi begyndte vores søgning i den danske database bibliotek.dk, da danske studier havde vores højeste prioritet. Denne søgning gav dog ingen relevante hits. Udover bibliotek.dk har vi ligeledes søgt i følgende relevante kilder: DSOG, Sundhedsstyrelsen, Jordemoderforeningen samt i NIP s kvalitetsdatabase. DSOG udarbejder nationale obstetriske og gynækologiske guidelines og er et anerkendt videnskabeligt selskab. De har bl.a. til formål at sikre udvikling i kvaliteten af det udførte arbejde og fremme og udvikle det videnskabelige arbejde inden for obstetrik og gynækologi (DSOG a). Da vi gennemgik DSOG s guidelines, fandt vi disse relevante: Sphincterruptur ved vaginal fødsel: behandling og opfølgning (2010) og Instrumentel vaginal forløsning (2014). Vi gennemgik derfor kilderne i begge disse guidelines. Årsagen til, at vi fandt guidelinen omkring instrumentel vaginal forløsning relevant, var, at der i mange af de kilder, vi har set på gennem vores research, har været skelnet mellem instrumentel og spontan vaginal forløsning. Vi havde derfor en formodning om, at denne guideline ville berøre emnet episiotomi. DSOG henviste til fire studier omkring episiotomi, men alle studierne omhandlede udelukkende episiotomi i forhold til instrumentel forløsning. Da vi også ønsker at se på episiotomi ved spontane forløsninger fandt vi ikke disse kilder fyldestgørende til besvarelse af problemformuleringen. I DSOG s guideline om sphincterruptur henvises både til kilder, der ikke finder nogen forskel på antallet af kvinder med sphincterruptur +/- episiotomi og til studier, der viser henholdsvis en øget og en mindsket risiko for sphincterruptur ved anlæggelse af episiotomi. Det nyeste studie, der er medtaget, er et kohortestudie fra 2010, men vi vurderer, at der er risiko for fejlkilder, da der ikke er sikkerhed omkring, hvilken form for episiotomi, der er anvendt. De andre studier af relevans for projektet var mere end 10 år gamle, hvorfor vi ønskede at søge nyere studier. Side 13 af 54

14 Vi har gennem vores klinikperiode stiftet bekendtskab med NIP, der er et landsdækkende projekt, der udfører kvalitetsmålinger inden for sygehusvæsenet. For hvert område er der fastlagt indikatorer og standarder til belysning af fx forebyggelse og behandling (Sygehus Lillebælt 2009). Vi fandt det derfor også relevant at undersøge, hvorledes de forholdt sig til episiotomi som risikofaktor til eller forebyggelse mod sphincterruptur. Herigennem fandt vi et Cochrane review Episiotomy for vaginal birth af Carroli &Mignini fra 2012 [2009], som vi fandt relevant (Det Nationale Indikatorprojekt 2012: 21). Vi fortsatte vores søgning i den internationale sundhedsfaglige database PubMed, da denne indeholder en omfattende mængde kvantitative studier. Netop kvantitative studier er relevante til besvarelse af projektets problemformulering. I PubMed kan der anvendes MeSH-termer (Medical Subject Headings), som sikrer en mere systematisk søgning end ved fritekstsøgning. Vi søgte på MeSH-termerne: episiotomy, anal canal, risk factors og primary prevention. Vi kombinerede søgeordene med subheadings for at præcisere den specifikke søgning. Inklusions- og eksklusionskriterier for søgningerne er beskrevet i søgeprotokollen sammen med de specifikke søgninger (Bilag 2). Vi fik mange relevante hits i PubMed og valgte ud fra studiernes abstracts otte til gennemlæsning. Ud af disse otte studier valgte vi at inddrage Could a mediolateral episiotomy prevent obstetric anal sphincter injury? af Vladimir Revicky et al. (2010) i projektet, da studiet ved en umiddelbar gennemlæsning virkede metodemæssigt stærkt. De andre studier blev valgt fra på baggrund af bl.a. datamateriale af ældre dato, studiernes metode samt hvilken form for episiotomi, der blev anvendt. Herefter søgte vi i Swemed+, da dette er en medicinsk og sundhedsfaglig database med skandinaviske tidsskrifter. Her benyttede vi ligeledes MeSH-termer og søgte på: episiotomy, anal canal, labor obstetric samt risk factor. Disse søgninger gav ét relevant hit. Artiklen var dog skrevet af Sari Räisänen og var udsprunget af hendes PhD afhandling, hvorfor vi valgte artiklen fra, da vi allerede har taget hele afhandlingen i betragtning. Til slut søgte vi i databasen Cochrane, som er en engelsksproget kvalitetsvurderet og evidensbaseret database med alle Cochrane-reviews samt trials, der er godkendt af Side 14 af 54

15 Cochrane. Vores hensigt med søgningen var til dels at søge efter reviews, da disse ligger øverst i evidenshierarkiet, og til dels at undersøge, hvorvidt vores hits fra PubMed fremkom her, da dette således ville være et kvalitetsstempel af det givne studie. Der fremkom ét studie fra vores søgning i PubMed A randomised controlled trial of routine vs. restrictive use of episiotomy at operative vaginal delivery: a multicentre pilot study (Murphy 2008). Vi læste studiet igennem, men valgte det fra, da studiet udelukkende ser på episiotomi i forhold til instrumentel forløsning samt havde et lille datamateriale. Da søgningen på de kombinerede søgeord kun gav få resultater, og ingen relevante reviews, valgte vi at udvide søgningen ved udelukkende at søge på MeSHtermen episiotomy. Formålet med denne søgning var at finde reviews pga. deres høje placering i evidenshierarkiet. Vi så derfor udelukkende på reviews og gennemlæste ikke de mange trials, der fremkom ved søgningen. Efter gennemlæsning af abstracts udvalgte vi reviewet: Episiotomy for vaginal birth af Carroli & Mignini (2012 [2009]), som vi også tidligere havde fundet gennem NIP s kildehenvisninger, til besvarelse af projektets problemformulering. Vi fandt ingen andre relevante reviews. Vi er bevidste om fravalget af søgning i databasen Cinahl. Denne database indeholder hovedsageligt kvalitative studier med fokus på omsorg og sygepleje, hvilket ikke er relevant til belysning dette projekts problemformulering. 5.2 Videnskabsteoretiske overvejelser (Camilla) Når man taler om videnskab, taler man om skabelse af viden. Til trods for, at ordet ofte anvendes i flæng, kan det være svært at komme det en definition nærmere end ovenstående. Man kan sige, at videnskab er en almen betegnelse for at frembringe, ordne og udbrede viden (Den Store Danske). Videnskaben fokuserer på ny erkendelse skabt gennem forskning, et ord, der ofte benyttes som synonym med videnskab. (ibid). Ifølge Birkler er videnskab en praksis, hvor der stræbes efter ny viden på et stringent grundlag (2010: 13). Målet med videnskab er at være videns-skabende om det vi kan, skal og bør gøre. Videnskabsteori er en filosofisk disciplin, der traditionelt beskrives som videnskaben om videnskaben eller teorier om teorier, og omhandler undersøgelser og teorier om videnskabens natur og egenart (Birkler 2010: 9-10). Men hvordan skaber vi så viden? Side 15 af 54

16 Vi vil i nærværende projekt til dels tage videnskabsteoretisk afsæt i naturvidenskaben. Inden for naturvidenskaben er idealet at forklare på et objektivt grundlag (Birkler 2010: 52). Hertil knytter sig begreber som målbarhed, universalitet samt værdifrihed (ibid: 51). Målet er ved hjælp af empiriske data at finde en forklaring på det fænomen, der ønskes forklaret; at finde årsagsforklaringer. Herunder findes den nomotetiske tilgang, som stræber efter at finde lovmæssigheder i de observerede hændelser og fænomener (Birkler 2010: 48-50). Derudover stræbes der efter at afdække fænomeners almene årsagssammenhænge modsat den ideografiske videnskab, hvor man søger at beskrive det særegne og unikke (ibid). En videnskabsteoretisk retning inden for naturvidenskaben er positivismen, hvor det hævdes, at det videnskabelige arbejde skal begrænses til det, der forekommer, når vi på et objektivt og systematisk grundlag observerer virkeligheden (ibid: 52). Inden for positivismen forholder man sig således udelukkende til det positive, hvilket vil sige det, der kan observeres (ibid: 53). Den kvantitative metode er dén videnskabelige forskningsmetode, der knytter sig til naturvidenskaben. Inden for den kvantitative metode benyttes forskellige studiedesigns, hvis niveau og styrke klassificeres ud fra et evidenshierarki, som er et værktøj til at rangere forskellige designs evidens (Bilag 1). Som beskrevet tidligere i projektet vedkender vi os evidenshierarkiet fra Epidemiologi og evidens af Svend Juul (2012). Evidensbaseret praksis er blevet et alment begreb inden for sundhedsvæsenet og har til formål at gøre sundhedsvæsenet til en professionel og kvalitetsbevidst organisation, der arbejder på at forbedre sine ydelser til befolkningen (Juul 2012: 182). Den evidensbaserede viden skaber indsigt og begrunder vores handlinger i sundhedsvæsenet, men ifølge Birkler er det vigtigt samtidig at forblive bevidst og ydmyg over for det, vi ikke ved, som grundlag for at kunne skabe mere viden (2010: 9). Den forklaringskraft, vi kan hente i den kvantitative forskning, er således at finde videnskab gennem forklaring set ud fra et objektivitetsideal. Det vi, jævnfør vores problemformulering, ønsker at undersøge, er evidensen bag episiotomi som forebyggelse af sphincterruptur, som i høj grad tager udgangspunkt i naturvidenskaben, og vi finder derfor den kvantitative metode relevant til besvarelse af projektets problemformulering. Men kan videnskaben overhovedet være objektiv? Side 16 af 54

17 Udover den naturvidenskabelige tilgang vil vi i nærværende projekt også anlægge en videnssociologisk vinkel, hvormed vi vil diskutere, hvordan viden skabes, og hvorvidt denne viden er sand. Dette med inddragelse af den videnskabsteoretiske retning kritisk realisme, der hører under kritisk teori. Inden for den kritiske realisme står begrebsparret ontologi og epistemologi som helt centrale (Nygaard 2005: 10-11). Ontologi er læren om det værende, og epistemologi er læren om erkendelse, og om metoden hvorpå der kan erhverves gyldig viden (ibid). Helt overordnet kan man sige, at de kritiske realister ønsker at opnå viden om den objektive virkelighed, men at de samtidig vedkender sig, at der er subjektive forhold, idet den observerede viden bygger på en menneskelig fortolkning heraf. Inden for kritisk realismes ontologi findes det intransitive niveau, der er en objektiv virkelighed, der findes uden for menneskets erfaring. Det er denne objektive virkelighed, som de kritiske realister ønsker opnået viden om. På denne måde lægger kritisk realisme sig op ad positivismen, men adskiller sig ved ikke blot at bestå af observationer af fænomener, men have en ambition om at gå i dybden og afdække strukturer og tilbøjeligheder (Fuglsang; Olsen; Rasborg 2013: 182). Inden for epistemologien findes det transitive niveau, som bygger på den menneskelige fortolkning af den opnåede viden. Ny viden bygger på eksisterende viden, men skabes af mennesker, subjekter, og man kan på den måde sige, at dannelse af viden tager udgangspunkt i det intransitive og objektive niveau, men skal igennem det transitive niveau for at blive behandlet, hvilket medfører, at opnået viden bliver usikker (ibid; Nygaard 2005: 57). Ifølge kritisk realisme bør ny viden således baseres på objektivitet, men samtidig tage højde for, hvordan verden tolkes. Man kan derfor ifølge kritisk realisme aldrig fastslå, at man har fundet sandhedén; vi kan afdække store dele af sandheden, som toppen af et isbjerg, men vi ved ikke, hvor meget af isbjerget vi ikke kan se (Fuglsang; Olsen; Rasborg 2013: ). Kritisk realisme er således et forsøg på at gøre op med den ofte paradigmatiske tilgang til opnåelse af videnskabelige resultater og kan ses som et slags opgør, dog ikke endeligt, med positivismen (ibid: 171). Kritisk realisme rummer således både det objektive og subjektive og ser begge aspekter som væsentlige i opnåelse af viden. Det er vigtigt at nævne, at de kritiske realister tror på en almen sund fornuft hos mennesket, der gør det muligt at vurdere sandsynligheden for, at den opnåede viden er sandfærdig, Side 17 af 54

18 dog altid med det forbehold in mente, at sandhedén aldrig med sikkerhed kan findes (ibid). 5.3 Projektets disposition Vi har i ovenstående dels gjort rede for projektets søgestrategi og valg af empiri, dels projektets videnskabsteoretiske overvejelser. Følgelig vil vi foretage en metodekritisk gennemgang af den valgte empiri, henholdsvis metaanalysen af Carroli og Mignini Episiotomy for vaginal birth (2012 [2009]) samt studiet af Revicky et al. Could a mediolateral episiotomy prevent obstetric anal sphincter injury? (2010). Begge studier er vedlagt som bilag (Bilag 3; Bilag 4). Med udgangspunkt i denne metodekritiske gennemgang, og på baggrund af projektets videnskabsteoretiske grundlag, følger en analytisk diskussion af væsentlige problemstillinger i forhold til besvarelse af projektets problemformulering, herunder kritisk refleksion over eget projekt og valg af metode. Vi har valgt at opbygge projektet således, at vores analyseafsnit som udgangspunkt består af den metodekritiske analyse af valgt empiri, mens vi i diskussionsafsnittet både forholder os analytisk og diskuterende i forhold til problemformuleringen. Dette vil danne grundlag for projektets konklusion, der slutteligt efterfølges af en perspektivering. 6.0 PRÆSENTATION OG ANALYSE AF EMPIRI TIL BESVARELSE AF PROBLEMFORMULERING I det følgende vil vi først redegøre for og metodeanalysere metaanalysen Episiotomy for vaginal birth af Carroli og Mignini (2012 [2009]) og dernæst studiet Could a mediolateral episiotomy prevent obstetric anal sphincter injury? af Revicky (2010) samt vurdere studiernes validitet. 6.1 Episiotomy for vaginal birth Formål Et studies formål bør være klart beskrevet, og det bør tydeligt fremgå, hvad forfatteren/forfatterne ønsker at undersøge (Habicht 2011: 14). Dette gør sig gældende i metaanalysen af Carroli & Mignini, hvis primære formål er at undersøge mulige fordele og risici ved brug af restriktiv episiotomi over for rutinebrug af episiotomi under Side 18 af 54

19 fødslen. Herudover vil forfatterne sammenligne brugen af midtlinje med mediolateral episiotomi. Forfatterne opstiller følgende kategorier, hvor de ønsker at sammenligne brugen af episiotomi: 1. Restrictive episiotomy versus routine episiotomy (all), 2. Restrictive episiotomy versus routine episiotomy (mediolateral), 3. Restrictive episiotomy versus routine episiotomy (midline), og 4. Midline episiotomy versus mediolateral episiotomy (Carroli & Mignini 2012 [2009]: 3). Det er således studiets kategori 2, der er relevant for nærværende projekt. Forfatterne gør indledningsvist rede for studiets relevans, i det de pointerer at episiotomi er et udbredt indgreb inden for obstetrikken, men at der er store forskelle internationalt i forhold til hvilken type episiotomi, der anvendes samt frekvensen heraf (ibid: 2-3) Hypotese Oftest har forfatterne af et studie en forudindtagelse om, at der er forskel på de to grupper, der undersøges. Denne forestilling kaldes i videnskabelig sammenhæng en hypotese. Metaanalysen opstiller følgende hypotese: Restrictive use of medio-lateral episiotomy compared with routine use of medio-lateral episiotomy during delivery will not influence any of the outcomes cited under Types of outcome measures. (ibid: 3). Forfatterne opstiller således en nulhypotese. En nulhypotese er et udsagn om, at der ikke er nogen forskel på de to grupper, der ønskes undersøgt (Juul 2012: 283) Studiedesign Episiotomy for vaginal birth er en metaanalyse. En metaanalyse sammenkobler data fra de eksisterende studier på et givent område for på den måde at opnå højere evidens. Det bedste resultat opnås ved at anvende randomiserede kontrollerede undersøgelser (RCT 3 ) (Jørgensen & Christensen & Kampmann 2005: 190). Derudover giver en metaanalyse et samlet overblik over udførte studier inden for området. Der kan være situationer, hvor RCT studier hver for sig viser forskellige resultater, eller hvor datamaterialet ikke viser signifikant forskel, og sikkerhedsgrænserne er brede eller datamaterialet småt. I den sammenhæng kan det derfor være ønskeligt at sammenkoble, hvilket kaldes at poole 4, ensartede studier i en metaanalyse (ibid). Metaanalysen ligger 3 Randomized controlled trial 4 Pooling af estimater vil sige, at man lægger resultater fra flere ensartede undersøgelser sammen med henblik på at få et mere præcist billede af effekten af en behandling (Jørgensen, Christensen og Kampmann 2005: 190). Side 19 af 54

20 øverst i evidenshierarkiet (Ia) (Bilag 1), og alene det faktum, at der er flere deltagere med, gør, at evidensniveauet stiger (Habicht 2011: 45). Der er dog nogle forskellige aspekter, der skal tages højde for i vurderingen af en metanalyse. Dette omfatter i høj grad, hvordan metaanalysen er udført, og hvilke studier der er inkluderede, herunder hvordan de er udvalgt, og om de er sammenlignelige. Det er især vigtigt at være opmærksom på selektions- og publikationsbias samt heterogenitet, hvilket vi vil uddybe i afsnittet om metaanalysens interne validitet samt i nærværende projekts diskussionsafsnit Carroli & Mignini; restriktiv vs. rutine brug af episiotomi (ibid: 47). Som tidligere nævnt består en metaanalyse oftest af RCT studier. Et RCT studie indebærer, at deltagerne opdeles i mindst én interventionsgruppe og én kontrolgruppe. I interventionsgruppen modtager deltagerne den behandling, der ønskes undersøgt, mens deltagerne i kontrolgruppen modtager sammenligningsgrundlaget. I dette tilfælde sammenlignes rutine brug med restriktiv brug af episiotomi. Formålet med designet er, at allokeringen til grupperne er randomiseret, altså tilfældig, og risikoen for fejlkilder dermed minimeres og forskellige karakteristika mellem grupperne udlignes jævnfør Rieper & Hansen (2007). Et RCT studie ligger lige under metanalysen i evidenshierarkiet (Ib) (Bilag 1) Metode Metaanalysen Episiotomy for vaginal birth har inkluderet otte RCT studier med en samlet population på 5541 kvinder. Populationen er således stor, men vi er i tvivl om, hvorvidt alle relevante studier er medtaget. Ifølge Juul bør al foreliggende relevant evidens på området medtages (2012: 187). Vi vil diskutere dette nærmere i projektets diskussion. Forfatternes kriterier for at inkludere studierne var, at det var et RCT studie, der sammenlignede en eller flere af følgende punkter: Restriktiv versus rutinebrug af henholdsvis mediolateral eller midtlinje episiotomi samt brug af midtlinje episiotomi versus mediolateral episiotomi. Deltagerne i studierne skulle være gravide kvinder med en vaginal fødsel. Der var ikke yderligere inklusions- eller eksklusionskriterier. Forfatterne ekskluderede fem studier, da de ikke opfyldte inklusionskriterierne. Derudover beskriver de, at der er ét igangværende studie (Carroli & Mignini 2012 [2009]: 4-5). Side 20 af 54

Camilla Kobs Laursen

Camilla Kobs Laursen Forebyggelse af grad 3 & 4 bristninger jordemoderens ansvarsområde 1 / 59 Modul 14 Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen UC Syddanmark Udarbejdet af: JM10V-116 Afleveret d. 10/06-2013 Anslag: 94.332 Vejleder:

Læs mere

Perinealmassage en metode til gravide, der frygter at briste

Perinealmassage en metode til gravide, der frygter at briste Perinealmassage en metode til gravide, der frygter at briste - Et jordemoderfagligt bachelorprojekt om vejledning af den gravide kvinde i forhold til bristninger. Illustration tegnet af Jordemoder Katrine

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse:

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Afleveret: 20.

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

1.0 Problemstilling... 3. 1.1 Problemformulering... 7. 1.2 Begrebsafklaring... 7. 2.0 Redegørelse for metode... 7. 2.1 Projektets opbygning...

1.0 Problemstilling... 3. 1.1 Problemformulering... 7. 1.2 Begrebsafklaring... 7. 2.0 Redegørelse for metode... 7. 2.1 Projektets opbygning... 1 Indhold 1.0 Problemstilling... 3 1.1 Problemformulering... 7 1.2 Begrebsafklaring... 7 2.0 Redegørelse for metode... 7 2.1 Projektets opbygning... 7 2.2 Valg af metode... 8 2.3 Videnskabsteoretiske overvejelser...

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

"Dette projekteksemplar er ikke rettet eller kommenteret af Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol."

Dette projekteksemplar er ikke rettet eller kommenteret af Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol. "Dette projekteksemplar er ikke rettet eller kommenteret af Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol." I henholde til "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr.

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Udfærdiget af: Marie Wettergren Opgave: Bacheloropgave Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Hold: F2010,

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013 Fosterovervågning Lone Krebs Lone Hvidman U- kursus december 2013 Cerebral Parese i Syd-Vest Sverige Hvorfor falder hyppigheden ikke? De gravide ændrer sig (ældre, tungere, mere syge)? Asfyksi er ikke

Læs mere

1 Indenfor den første uge efter fødslen

1 Indenfor den første uge efter fødslen 1.0 Problemstilling I den kliniske del af uddannelsen har det overrasket os, hvor ofte jordemødre administrerer antibiotika til kvinder i fødsel. Forebyggende antibiotikabehandling (profylaksis) anvendes

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel

Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel (Channel 4, 2013) Proffesionsbachelor i jordemoderkunskab UC Syddanmark, Esbjerg Vejleder: Inge Berg Samlet antal anslag: 89 712 Afleveret

Læs mere

Læring - Hvordan styrkes jordemoderens kompetencer, således hun kvalificerer sin vurdering af CTG

Læring - Hvordan styrkes jordemoderens kompetencer, således hun kvalificerer sin vurdering af CTG Læring - Hvordan styrkes jordemoderens kompetencer, således hun kvalificerer sin vurdering af CTG http://www.stancases.com/view/141 Bachelor opgave Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

Evidensen bag profylaktisk K-vitamin til raske nyfødte - et litteraturreview. Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 14.

Evidensen bag profylaktisk K-vitamin til raske nyfødte - et litteraturreview. Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 14. Er det nødvendigt? Evidensen bag profylaktisk K-vitamin til raske nyfødte - et litteraturreview Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 14. modul, maj 2014 Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning Produktion og formidling af systematiske reviews på Michael Søgaard Larsen Daglig leder, lektor. 1 Evidens Bred betydning: At en konklusion, en praksis eller en politik i uddannelse er baseret på eller

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER FOR JORDEMØDRE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR JORDEMØDRE ETISKE RETNINGSLINJER FOR JORDEMØDRE Forord Som jordemødre står vi konstant overfor valg i professionelle sammenhænge. Vi træffer valg, nogle gange uden at dvæle ved valget, andre gange med en tydelig

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Forebyggelse af sphincterruptur

Forebyggelse af sphincterruptur 1 Forebyggelse af sphincterruptur Forfattere: Navn: Stilling: Arbejdssted: Anne G Christiansen Kursist Aalborg Pia Colding Kursist Aalborg Jimmi Elers Kursist Hillerød Ditte Gommesen Jordemoder Odense

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER LITTERATURSØGT OMRÅDE Titel Indeksering Baggrund Newborn Individualized Developmental Care and Assessment program (NIDCAP) til præmature børn (børn født før 37 gestationsuge) Hovedsøgeord: Observation

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Kvindens oplevelse af presseperioden. Udgivelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg

Kvindens oplevelse af presseperioden. Udgivelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg Dansk resumé Titel: Kvindens oplevelse af presseperioden Forfattere: Nina Angeline Nielo & Janni Beyer Pedersen Udgivelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg Dato:

Læs mere

MEDICINSK SMERTELINDRING UNDER SUTURERING

MEDICINSK SMERTELINDRING UNDER SUTURERING BACHELORPROJEKT Denne opgave - eller dele heraf - må kun offentliggøres med forfatterens tilladelse jf. Bekendtgørelse af lov om ophavsret nr. 202 af 27.02.2010. Sarah Hjorth Andersen Jordemoderuddannelsen

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

EN FILM SIGER MERE END TUSIND ORD

EN FILM SIGER MERE END TUSIND ORD EN FILM SIGER MERE END TUSIND ORD BACHELOR PROJEKT MAJ 2015 RESUME Bachelorprojektet har, med et hermeneutisk og socialkonstruktivistisk udgangspunkt, undersøgt, skildrer en fødsel og hvordan billedet

Læs mere

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1 Københavns Universitet Planlægning af RCT Opgave nr. 1 Holdleder: Kirstine Moll Harboe Afleveringsdato: 07-04-2010 Du planlægger at gennemføre en undersøgelse som skal afklare, om risikoen for symptomgivende

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

Jordemoderens møde med den gastric bypass opererede gravide

Jordemoderens møde med den gastric bypass opererede gravide Jordemoderens møde med den gastric bypass opererede gravide Et bachelorprojekt i jordemodervidenskab skrevet af Carina In Soon Lund Andersen (JM10S121) Inge Marie Rasmussen (JM11F104) HOLD: JM11V UNIVERSITY

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012

Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012 Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012 Berit Haahr Larsen Trine Hammelsvang Kristiansen Vejleder: Mogens Vestergaard INTRODUKTION

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Igangsættelse af fødsler Metode og regime Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Opdateret 26.11.2010 Nyheder Læger vil sætte fødsler tidligere i gang Skal du sættes i

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Komponenter i gestationel vægtstigning

Komponenter i gestationel vægtstigning Vægtstigning under graviditet: t Udfald hos mor og barn Jordemoder Ellen Aagaard Nøhr Lektor ved Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITET Jordemoderforeningens temadage om graviditet og overvægt Januar

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

kl. 14.30-16.00 Torsdag d. 1. oktober 2015

kl. 14.30-16.00 Torsdag d. 1. oktober 2015 Workshop 1 kl. 14.30-16.00 Torsdag d. 1. oktober 2015 Stella Mia Sieling-Monas, Ph.d.-stipendiat, Institut for Statskundskab, Aalborg universitet stms@dps.aau.dk Kontroverser i forskning i socialt arbejde

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling

Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling Olaf Rieper Programchef i AKF Begreb Spredning og organisationer Hierarki og typologi Begrebet evidens Evidens-baseret politik og praksis er en omhyggelig,

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Web of Science Vejledning

Web of Science Vejledning Web of Science Vejledning Der er adgang til Web of Science fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk)

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium)

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie og samfundsvidenskabelig metode I historie anvender man både humanistiske - og samfundsvidenskabelige metoder. I

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan måles effekt? 2. Effekt af forebyggende hjemmebesøg 3. Opsummering

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere