DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr."

Transkript

1 Halvårsrapport DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften på mio. kr. er anvendt til investeringer (475 mio. kr. netto) og til at reducere låneporteføljen (774 mio. kr. netto) Gearing reduceret til 4,0, og soliditeten steget fra 20,0 procent til 23,5 Rettidigheden opfylder kontraktsmålene og er fortsat på et godt niveau Kundevækst i Danmark på 1,0 procent Omdømme og kundetilfredshed stadig utilfredsstillende Vi er ikke i mål med Ét sundt DSB, men organisationen har leveret væsentlige forbedringer på ganske mange områder Peter Schütze, bestyrelsesformand Strategiske nøgletal 1. halvår Ændring Finansielle Indtægter i alt DSB-koncernen (mio. kr.) Omkostninger i alt DSB-koncernen (mio. kr.) Resultat før skat DSB-koncernen (mio. kr.) Produktivitet Antal togkilometer pr. medarbejder (danske aktiviteter) Passager- og trafikkontraktindtægter pr. togkilometer (danske aktiviteter) (kr./km) Omkostninger pr. togkilometer (danske aktiviteter) (kr./km) Rettidighed Rettidighed - Fjern- og Regionaltog (Pct.) (maksimalt 5,59 minutters forsinkelse) 94,0 95,0-1,0-1 Rettidighed - S-tog (Pct.) (maksimalt 2,29 minutters forsinkelse) 96,9 96,4 0,5 - Rettidighed - Øresund (Pct.) (maksimalt 4,59 minutters forsinkelse) 91,5 90,8 0,7 1 Kunder Kunder i Danmark i alt (mio. kunder) 91,2 90,3 0,9 1 Tilfredshed med rejsen (Fjern- og Regionaltog) 7,8 7,9-0,1-1 Tilfredshed generelt (Fjern- og Regionaltog) 7,2 7,0 0,2 3 Tilfredshed med rejsen (S-tog) 8,0 7,9 0,1 2 Tilfredshed generelt (S-tog) 7,6 7,3 0,3 4 Omdømme Brugere af Fjern- og Regionaltog 47,0 51,9-4,9-9 Ikke-brugere af Fjern- og Regionaltog 39,4 40,0-0,6-2 Brugere af S-tog 54,3 59,2-4,9-8 Resultatet for 1. halvår udvikler sig tilfredsstillende, og effekten af effektiviseringerne viser sig nu i resultatet. Der er dog fortsat usikkerhed om værdiansættelsen af rejsekortet og IC4- og IC2-programmet. DSB vil i 2. halvår 2013 revurdere disse aktiver. Sikkerhed Efter Transportministeriets udmelding om at indføre enmandsbetjening på Kystbanen fra 15. december 2013, blev der stillet spørgsmålstegn mere generelt ved sikkerheden forbundet med enmandsbetjening. Sikkerhed er fundamentet for DSB s virke. Samtidig er enmandsbetjening vigtig for den fortsatte effektivisering og udvikling af jernbanen. Om enmandsbetjening indføres en måned eller to før eller senere er ikke afgørende. Det afgørende er, at de gode erfaringer, vi allerede har med enmandsbetjening rundt omkring i Danmark, udbredes uden, at sikkerheden bliver draget i tvivl. Derfor har vi besluttet at bede en 3. part vurdere spørgsmålet, så vi sammen med eksterne eksperter og Trafikstyrelsen sikrer os, at sikkerheden ikke tilsidesættes.

2 Halvårsrapport Vores kunder skal kunne tage sikkerheden for givet vi gør det aldrig, Jesper Lok, administrerende direktør Rettidighed Der har været skrevet en del om luft i køreplanerne, også selvom der ikke generelt er blevet lagt luft ind i køreplanerne siden Den gang skete det af hensyn til rettidigheden, og meget af den luft er sidenhen taget ud igen. Den forbedrede rettidighed i 2012 og 2013 er altså ikke opnået ved øget luft i køreplanerne. Vi arbejder naturligvis løbende med justeringer, men vi ønsker på den anden side heller ikke at ændre køreplanerne for ofte, da det har en tendens til at skabe mere forvirring end gavn. Det er og bliver en balancegang, og der vil, ligesom det er tilfældet i bus- og lufttrafikken, altid være behov for et vist niveau af luft i køreplanerne af flere gode grunde: Der skal være plads til spor- og sikringsarbejder, vedligehold og fejlretning samt infrastrukturarbejder Køreplanen skal kunne holde i al slags vejr Der skal tages hensyn til, at der kører både hurtige og langsomme tog på mange strækninger i Danmark, og at kapacitetsgrænsen flere steder er nået Det er hverken i Banedanmarks eller DSB s interesse at have mere end lige netop den nødvendige mængde luft i køreplanerne. Det koster nemlig både kapacitet og køretimer. Materiel AnsaldoBreda meddelte den 31. maj, at de forventer at levere i alt 82 ud af 83 IC4-togsæt og alle 23 IC2- togsæt, inden annulleringsretten træder i kraft ved udgangen af september (for IC4) og oktober (for IC2). Det udløste en slutafregning på 35 mio. kr. på togsæt 83, ligesom DSB får alle forudbetalinger for togsættet refunderet. Samtidig genindførtes også bodsregimet på de resterende tog. Ved udgangen af juli havde DSB taget leverance af 78 IC4- henholdsvis 18 IC2-togsæt. Af disse har 66 IC4- henholdsvis 14 IC2-togsæt gennemgået driftsimulering, og 23 IC4- henholdsvis 3 IC2-togsæt er i drift i køreplanen. Udvidelse af køreplanerne vil først ske, når konklusionen på Havarikommissionens endelige rapport om signalforbikørslen i november 2011 ved Marslev er på plads. Først da ved vi, om togene fremadrettet vil være omfattet af begrænsninger i løvfaldsperioden. Der kigges på behov og mulighed for køb af yderligere Øresundstog, men det forudsætter, at der kan opnås et fornuftigt prisniveau. Arbejdet med at vurdere partikel emissioner fra lokomotiverne pågår med særligt fokus på små partikler, som ikke hidtil har været genstand for grænseværdigodkendelser. DSB tager sagen meget alvorligt. Den ultimative løsning er, at strækningen til Kalundborg hurtigst muligt elektrificeres, så vi kan komme af med de forurenende diesellokomotiver, men vi undersøger også, hvad der måtte være af alternativer indtil da. Organisering af den kollektive trafik Sammen med Metroselskabet og Movia har vi de seneste måneder arbejdet på at finde løsninger, der vil give kunderne en mere sammenhængende rejseoplevelse i hverdagen. Vi har identificeret 13 helt konkrete områder. Det er vores forslag i første omgang at afprøve dem i Hovedstaden, men for at kunderne skal undgå nye snitflader har vi lagt stor vægt på, at løsningerne også skal have en landsdækkende logik. Tilsvarende finder vi det afgørende, at samarbejdet ikke bringer yderligere aktører i den kollektive trafik. Det er ikke aktører, der mangler, men derimod løsninger på ofte ganske komplicerede problemstillinger. Lige så vigtigt er det, at vi modstår fristelsen at sætte flere Rejsekort -lignende selskabskonstruktioner i verden. Samarbejdet bør med andre ord være baseret på helt klare ansvars- og beslutningsprincipper. Betjent salg Vi får flere kunder, men betjent billetsalg aftager i takt med, at flere og flere benytter selvbetjeningskanalerne. Dermed bliver det økonomiske fundament for kiosker, billetsalg og kundecentre hastigt mindre. DSB ønsker at give alle vores kunder den bedste service, men bliver også nødt til at skære tabsgivende aktiviteter fra for at være konkurrencedygtige, og for også at undgå, at de ender med at belaste billetpriserne. Derfor lukker 14 kiosker, 6 billetsalg og 1 kundecenter i løbet af 2013, men DSB åbner i efteråret servicecentre i Hovedstadsområdet og 1 i Ålborg. Den fortsat stigende benyttelse af selvbetjeningskanaler, må forventes også i de kommende år at sætte økonomisk pres på de tilbageværende 76 kiosker, 11 billetsalg og 2 kundecentre. Kioskerne har taget hul på den omstilling.

3 Halvårsrapport Internet Togoperatører lider generelt af, at mobildækningen langs jernbanen har mange huller, navnlig uden for byerne. Der kan gøres meget for, at signalet inde i toget er lige så stærkt som udenfor, men vi kan hverken opfinde et signal eller gøre det stærkere, end det er. DSB arbejder med flere teleselskaber på at forbedre dækningen og på også at etablere gode WIFI-forbindelser. Den teknologiske udvikling og udvidelse på den front står desværre ikke mål med det stadigt stigende behov for dækning og båndbredde. Mange togoperatører har derfor måttet opgive at tilbyde WIFI indtil videre. Stationsplan Vi har 298 stationer i Danmark, heraf 112 bevaringsværdige. Vi har ikke mange millionbyer i Danmark, og derfor heller ikke mange stationer med det antal passagerer, der skal til for at drive og vedligeholde stationer på rentabel vis. Samlet set koster det DSB årligt omkring 145 mio. kr. at vedligeholde stationer, der er bogført til 3 mia. kr. Vi er ved at lægge sidste hånd på en plan, der tager sigte på at udvikle stationerne fra en tidsalder før sågar bilen. Fremtidens behov er gode parkeringsfaciliteter for biler og cykler samt mulighed for at foretage flere af hverdagens ærinder (apotek, borgerservice, lægehus, pakkeafhentning, tandlæge og lignende). Attraktive stationer er vigtige for en attraktiv jernbane. Derfor er det vigtigt, at der, i forbindelse med de store forestående investeringer i jernbanen, også sættes penge af til den opgave. Kunder Kundevæksten i 2. kvartal blev 1,7 procent og dermed 1,0 procent i 1. halvår - en fortsat pæn udvikling for den kollektive transport. Foran os står store infrastrukturarbejder. Vi anstrenger os for, at vores kunder mærker så lidt til det som overhovedet muligt. Til sidst skal lyde en stor tak til de mange DSB-kolleger, der har udvist stor fleksibilitet og skabt grundlaget for forbedringerne, der er helt afgørende for, at DSB kan gøre sig fortjent til nye trafikkontrakter. København, den 23. august 2013 Peter Schütze Bestyrelsesformand Jesper Lok Administrerende direktør

4 Halvårsrapport Hoved- og nøgletal Mio. kr. koncern Hele året 2012 Passagerindtægter Trafikkontrakter Danske aktiviteter Internationale aktiviteter, inkl. Øresund Kioskvarer mv Reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv Udlejning af togmateriel Nettoomsætning Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Andre driftsindtægter Indtægter i alt Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Heraf omkostninger til fratrædelser Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Periodens resultat Balancesum i alt Egenkapital i alt Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt Investeringer i materielle anlægsaktiver Rentebærende gæld, netto Indtjeningsgrad (EBITDA margin)* 25,0 19,3 5, ,2 Overskudsgrad (EBIT margin)* 8,9 3,1 5, ,9 Egenkapitalforrentning (ROE) p.a.* 7,0-4,8 11, ,0 Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC efter skat) p.a.* 4,5 1,3 3, ,6 Gearing p.a.* 4,0 5,7-1,7-30 5,1 Soliditetsgrad* 23,5 20,0 3, ,6 Rentedækning* 2,2 0,7 1, ,5 Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Antal fuldtidsbeskæftigede ultimo Antal personkilometer i Danmark (mio. km) Antal togrejser i Danmark (1.000 rejser) Antal togrejser i udlandet (1.000 rejser) Antal togkm i Danmark (1.000 km) Antal togkm i udlandet (1.000 km) Til forskel fra de danske aktiviteter er de internationale aktiviteter (inklusive Øresund) baseret på bruttokontrakter. Dette indebærer, at trafikudbyderne modtager passagerindtægterne og samtidig afregner en trafikkontraktbetaling for togdriften til togoperatøren. 2 Antal togrejser i 2012 er i forhold til tidligere offentliggjorte tal forøget med 0,7 mio. rejser som følge af endelige rejseopgørelser mv. 3 Antal togrejser i 2012 er i forhold til tidligere offentliggjorte tal reduceret med 1,0 mio. rejser som følge af endelige rejseopgørelser mv. *Opgjort i henhold til nøgletalsdefinitionerne angivet i DSB s årsrapport 2012.

5 Halvårsrapport Beretning Finansiel Overskud i 1. halvår 2013 DSB s resultat før skat udgjorde et overskud på 240 mio. kr. sammenlignet med et underskud på 138 mio. kr. i 1. halvår Den positive udvikling er et resultat af de gennemførte effektiviseringsindsatser, der har påvirket 1. halvår med 155 mio. kr., kombineret med en stigning på 183 mio. kr. i passagerindtægterne. Hertil kommer 47 mio. kr. i lavere finansielle omkostninger blandt andet som resultat af en mindre gæld. Omkostninger til fratrædelser udgjorde 100 mio. kr. i 1. halvår 2013 sammenlignet med 183 mio. kr. i 1. halvår Omkostninger til fratrædelser er reduceret med 32 mio. kr. i forholdt til 1. kvartal 2013, da det er lykkedes at genplacere medarbejdere, der er ramt af nedlæggelse af funktioner. Idriftsættelsen af IC4- og IC2-togsæt, kombineret med den reducerede drift af MR-togene, har i forhold til 1. halvår 2012 medført meromkostninger på 20 mio. kr. netto til drift af togene samt 45 mio. kr. i højere afskrivninger. Omvendt er kontraktbetalingen fra Transportministeriet steget med 84 mio. kr. som følge af flere ibrugtagne IC4- og IC2-togsæt. Resultatet for 1. halvår 2013 er ikke påvirket af salg af ejendomme eller andre væsentlige poster af engangskarakter i øvrigt. Den rentebærende gæld er reduceret med 900 mio. kr. og udgjorde mio. kr. pr. 30. juni 2013 ( mio. kr.). Reduktionen skyldes primært de positive økonomiske resultater, der har gjort det muligt at indfri kortfristede lån. Nøgletallene er generelt forbedrede; Gearingen udgjorde 4,0 (5,7) og har hermed nået et acceptabelt niveau. Afkast af investeret kapital efter skat udgjorde 4,5 (1,3), og soliditetsgraden udgjorde 23,5 ved udgangen af 1. halvår 2013 (20,0). Stigningen skyldes dels den bedre indtjening dels at egenkapitalen er forbedret med urealiserede værdireguleringer af sikringsinstrumenter. Reguleringerne er alene en tidsmæssig forskydning mellem værdiansættelsen af langfristede lån og sikringsinstrumenterne. DSB s balancesum udgjorde mio. kr. pr. 30. juni 2013 i forhold til mio. kr. ultimo 1. halvår 2012, hvilket er et fald på mio. kr. Årsagen til udviklingen er en reduktion af aktiverne, herunder ejendomssalg i 2. halvår 2012 samt færre nyinvesteringer. Passiverne er påvirket af lavere langfristet gæld. DSB har i 1. halvår 2013 investeret 494 mio. kr. (783 mio. kr.). Udover en fokuseret prioritering er udviklingen påvirket af den i december 2012 indgåede aftale med AnsaldoBreda. Betalinger fra AnsaldoBreda reducerer det investerede beløb vedrørende IC4- og IC2-togsæt. Hertil kommer, at togeftersynene er tilrettelagt således, at der er gennemført færre store togeftersyn i 1. halvår Nettoomsætningen steg med 164 mio. kr. Nettoomsætningen i DSB-koncernen var mio. kr. i 1. halvår 2013 (5.492 mio. kr.), hvilket svarer til en stigning på 164 mio. kr. Passagerindtægterne udgjorde mio. kr. (2.316 mio. kr.),

6 Halvårsrapport en stigning på 8 procent, heraf; højere gennemsnitspris (3,5 procent), en stigning i antal kunder (1 procent), forøget rejselængde (1 procent), ændring af billettyper (1 procent) samt øvrige forhold (1,5 procent). Indtægter fra trafikkontrakter faldt med 4 mio. kr. og udgjorde mio. kr. i 1. halvår 2013 (2.476 mio. kr.). Udviklingen er negativt påvirket af overdragelsen af Roslagsbanan i Sverige primo 2013, og trafikken drevet af DSB Väst AB i maj Disse forhold modvirkes af stigende trafikkontraktindtægter primært som følge af ibrugtagning af flere IC4- og IC2-togsæt, kompensation for ændrede momsregler og ekstra omkostninger til dobbeltdækker vogne. Øvrige indtægter Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver udgjorde i alt 232 mio. kr. i 1. halvår 2013 (288 mio. kr.). Faldet på 56 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at togeftersynene er tilrettelagt således, at der er gennemført færre store eftersyn i 1. halvår Den negative udvikling i andre driftsindtægter på 85 mio. kr. skyldes væsentligst en række poster af engangskarakter i Omkostninger Omkostningerne udgjorde i alt mio. kr. i 1. halvår 2013 (5.009 mio. kr.). Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer steg med 20 mio. kr. og udgjorde 876 mio. kr. i 1. halvår 2013 (856 mio. kr.). Udviklingen var hovedsageligt påvirket af højere energiforbrug. Andre eksterne omkostninger er i 1. halvår 2012 positivt påvirket af tilbageførsel af en del af hensættelsen vedrørende DSB Väst AB. Korrigeret herfor var der et fald i andre eksterne omkostninger på 25 mio. kr., der kan henføres til stram omkostningsstyring delvist modvirket af omkostninger vedrørende flytningen til det nye domicil i Høje-Taastrup og erstatningsbuskørsel i forbindelse med sporarbejder. Personaleomkostninger faldt i 1. halvår 2013 med 386 mio. kr. til mio. kr. (2.486 mio. kr.). Denne udvikling består af færre omkostninger til fratrædelsesordninger på 83 mio. kr., en besparelse på 139 mio. kr., der skyldes overdragelsen af Roslagsbanan og trafikken drevet af DSB Väst. Hertil kommer personalebesparelser afledt af de igangværende effektiviseringer og outsourcing af it-driften. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger er steget med 23 mio. kr. og udgjorde 913 mio. kr. (890 mio. kr.). Stigningen skyldes øgede afskrivninger primært vedrørende flere ibrugtagne IC4-togsæt. Finansielle poster I 1. halvår 2013 udgjorde de finansielle poster netto en omkostning på 263 mio. kr. (310 mio. kr.). De finansielle poster er positivt påvirket af færre renteomkostninger som følge af en mindre gæld kombineret med en lavere rente og et bedre resultat i associerede virksomheder. Forventninger til 2013 Resultat før skat og poster af engangskarakter forventes fortsat at vise en forbedring. På baggrund af resultatet i 1. halvår opjusteres forventningerne til 2013 til 600 mio. kr. mod 115 mio. kr. året før. Der er dog fortsat usikkerhed om værdiansættelsen af rejsekortet og IC4- og IC2- programmet. DSB vil i 2. halvår 2013 revurdere disse aktiver, hvilket vil kunne få en negativ indflydelse på resultatet for Produktivitet Tabel 1: Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Danske aktiviteter Svenske aktiviteter Øvrige udland Gns. antal fuldtidsbeskæftigede i alt Antal fuldtidsbeskæftigede ultimo 1 Inklusive Øresund Antal fuldtidsbeskæftigede var ultimo 1. halvår 2013, hvilket er et fald på 747 medarbejdere i forhold til ultimo 1. halvår 2012, herunder 470 færre medarbejdere i de danske aktiviteter. Dertil kommer 291 færre medarbejdere i de svenske aktiviteter som følge af overdragelsen af Roslagsbanan. Udviklingen modvirkes marginalt af 14 flere medarbejdere i Tyskland. På de danske strækninger har der været en positiv udvikling i antallet af togkilometer pr. medarbejder på 11 procent og i antallet af togrejser pr. medarbejder på 10 procent.

7 Halvårsrapport Tabel 2: Produktivitet i de danske aktiviteter 1 Antal togkm pr. medarbejder Antal togrejser pr. medarbejder Omkostninger pr. togkilometer Antal medarbejdere i Fjern- og Regionaltog, S-tog og Øresund. Omkostninger pr. togkilometer faldt med 3 procent til 142 kr. Rettidighed Tabel 3: Rettidighed og pålidelighed Procent Rettidighed 1 Fjern- og Regionaltog 94,0 95,0-1,0-1 S-tog 96,9 96,4 0,5 - Øresund 91,5 90,8 0,7 1 Tabel 4: Ansvar for forsinkelser Procent Fjern- og Regionaltog forsinkelser DSB 35,6 33,5 2,1 6 Banedanmark 44,3 42,8 1,5 4 Andre operatører 4,2 4,3-0,1-2 Eksterne forhold 15,9 19,4-3,5-18 S-tog forsinkelser S-tog / DSB 28,6 29,7-1,1-4 Banedanmark 50,9 48,1 2,8 6 Eksterne forhold 20,5 22,2-1,7-8 Øresund forsinkelser DSB Øresund 8,0 9,0-1,0-11 Banedanmark 45,0 42,0 3,0 7 Andre operatører 9,0 11,0-2,0-18 Afvikling - Sverige 25,0 28,0-3,0-11 Eksterne forhold 13,0 10,0 3,0 30 Pålidelighed 2 Fjern- og Regionaltog 99,1 99,1 - - S-tog 97,9 97,5 0,4 - Øresund 99,2 99,6-0,4-1 Rettidigheden er defineret som det relative antal tog, der er ankommet til perron inden for de krav, der fremgår af aftalen med Transportministeriet på maksimalt 5,59 minutters forsinkelse for Fjern- og Regionaltog, 2,29 minutters forsinkelse for S- tog og 4,59 minutters forsinkelse for Øresund. 2 Pålideligheden er defineret som hvor stor en del af de planlagte afgange, der er blevet afviklet. Rettidigheden for S-tog og Øresund blev yderligere forbedret til henholdsvis 96,9 procent og 91,5 procent, men faldt for Fjern- og Regionaltog til 94,0 procent, blandt andet som følge af en længere frostperiode sammenlignet med 1. halvår 2012, signalfejl og fejl på togmateriel. DSB har i samarbejde med Banedanmark fortsat stort fokus på rettidigheden.

8 Halvårsrapport Kunder I 1. halvår 2013 blev der foretaget 91,2 mio. rejser med DSB i Danmark, sammenlignet med 90,3 mio. rejser i samme periode af Den positive udvikling i antal kunder skyldes udover den generelle trafikudvikling - målrettede kampagner. Tabel 5: Antal kunder kunder Fjern- og Regionaltog Øst (Sjælland) Vest (Jylland og Fyn) Øst/Vest (over Storebælt) Øvrige Øresund (Kystbanen/ Kastrupbanen) S-tog Danmark i alt Sverige i alt Tyskland i alt Antal kunder i alt Som resultat af ændret opgørelsesmetode samt endelig rejseopgørelse vedrørende 2012 er antal togrejser i 2012, i forhold til tidligere offentliggjorte tal, forøget med 0,1 mio. rejser i S-tog, 0,1 mio. rejser i Fjern- og Regionaltog og 0,5 mio. rejser i Øresund. 2 Som resultat af endelig rejseopgørelse mv. vedrørende 2012 er antal togrejser i 2012, i forhold til tidligere offentliggjorte tal reduceret med 1,0 mio. rejser. Segmenter Fjern- og Regionaltog Resultat af primær drift steg med 217 mio. kr. til et overskud på 174 mio. kr. i 1. halvår Omsætningen er positivt påvirket af flere rejsende og en højere gennemsnitspris. Hertil kommer, at nettoindtægter fra den med staten indgåede trafikkontrakt steg med 178 mio. kr., blandt andet som følge af ibrugtagning af flere IC4- og IC2- togsæt 1, kompensation for ændrede momsregler og ekstra omkostninger til dobbeltdækker vogne. Udlejning af togmateriel udgjorde 112 mio. kr. (115 mio. kr.). Aktiviteten omfatter udlejning af Øresundstogsæt til Transportministeriet, der som trafikudbyder stiller dem til rådighed for DSB Øresund til driften af Kystbanen og Kastrupbanen. Omkostninger i alt er påvirket af de positive resultater af de gennemførte forbedringsinitiativer og færre omkostninger til fratrædelsesaftaler. Omvendt er omkostningerne i alt påvirket af erstatningsbuskørsel i forbindelse med sporarbejde og ibrugtagning af flere IC4-togsæt, der er og bliver et dyrt tog at drifte. Af- og nedskrivninger er negativt påvirket af øgede afskrivninger vedrørende ibrugtagne IC4- togsæt. Den samlede produktion udgjorde 19,2 mio. togkilometer i 1. halvår 2013, hvilket var 1 procent mere end i I 1. halvår 2013 havde Øresund 12,5 mio. kunder, hvilket var 2 procent flere end i 1. halvår DSB overdrog i maj 2012 trafikken drevet af DSB Väst AB og Roslagsbanan primo Dette har medført en væsentlig reduktion i DSB s samlede antal kunder. I 1. halvår 2013 steg det samlede antal rejser over Storebælt (tog, fly, bil og bus) med ca rejser sammenlignet med 1. halvår Flytrafikken er faldet, mens togtrafikken og biltrafikken er steget. DSB's markedsandel over Storebælt er på denne baggrund steget med 0,6 procentpoint til 27,4 procent i 1. halvår Forsinkelsen af IC4-togsættene har medført mindre afskrivninger mv. i forhold til de forudsætninger, som lå til grund for den trafikkontrakt, der er indgået med staten. De mindre afskrivninger mv. er således blevet modsvaret af en reduktion i de indtægter fra trafikkontrakten, som DSB modtager fra staten. Ved ibrugtagning af et IC4-togsæt forøges indtægterne fra trafikkontrakten tilsvarende.

9 Halvårsrapport Tabel 6: Fjern- og Regionaltog Mio. kr. Nettoomsætning Passagerindtægter Indtægter fra trafikkontrakt Kioskvarer mv Reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv Udlejning af togmateriel Andre driftsindtægter og arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Indtægter i alt Omkostninger i alt Heraf omkostninger til fratrædelser Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Indtjeningsgrad 22,6 15,7 6,9 44 Antal togrejser (mio. rejser) 24,6 24,3 0,3 1 Passagerindtægter / togkm (kr.) Trafikkontraktindtægter / togkm (kr.) Omkostninger / togkm (kr.) Antal togkm (mio. km) 19,2 19,1 0,1 1 S-tog Resultat af primær drift steg med 70 mio. kr. og udgjorde 298 mio. kr. (228 mio. kr.) i 1. halvår Flere kunder i kombination med en generel takststigning har ført til en forøgelse af passagerindtægterne på 56 mio. kr. Herudover er passagerindtægterne positivt påvirket af efterreguleringer vedrørende tidligere år. Trafikkontraktindtægterne er påvirket af de forudsætninger om effektiviseringer, som er indarbejdet i trafikkontrakten, og som medfører en reduktion i indtægterne over kontraktperioden. Hertil kommer, at infrastrukturafgiften i 2013 modregnes i trafikkontraktindtægten. Indtægter fra den med staten indgåede trafikkontrakt blev i 1. halvår 2013 således reduceret med 30 mio. kr. til 577 mio. kr. (607 mio. kr.). Omkostninger i alt er faldet med 28 mio. kr. og udgjorde 707 mio. kr. (735 mio. kr.). Udviklingen skyldes primært effektiviseringer, og at infrastrukturafgiften i 2013 modregnes i indtægter fra trafikkontrakt. Af- og nedskrivninger faldt med 15 mio. kr. til 302 mio. kr. (317 mio. kr.). Udviklingen skyldes hovedsageligt færre store togeftersyn sammenlignet med sidste år. Den samlede produktion udgjorde 8 mio. togkilometer og steg med 3 procent i forhold til Dette skyldes primært udvidelse af køreplanen på Ringbanen samt færre sporarbejder og aflysninger end i Tabel 7: S-tog Mio. kr. Nettoomsætning Passagerindtægter Indtægter fra trafikkontrakt Andre driftsindtægter og arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Indtægter i alt Omkostninger i alt Heraf omkostninger til fratrædelser Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Indtjeningsgrad 47,5 44,1 3,4 8 Antal togrejser (mio. rejser) Passagerindtægter / togkm (kr.) Trafikkontraktindtægter / togkm (kr.) Omkostninger / togkm (kr.) 54,2 53,7 0, Antal togkm (mio. km) 8,0 7,8 0,2 3 Øresund DSB Øresund A/S varetager den danske del af Øresundstrafikken på Kystbanen og Kastrupbanen og havde i 1. halvår 2013 en stigning i resultat af primær drift på 30 mio. kr. til 22 mio. kr.

10 Halvårsrapport Øresundskontrakten er en bruttokontakt, og derved tilfalder passagerindtægterne Transportministeriet. Indtægter fra trafikkontrakt steg med 9 mio. kr. til 264 mio. kr. i 1. halvår 2013 (255 mio. kr.). Udviklingen er påvirket af endelig slutafregning og bonus vedrørende tidligere perioder. Togene i såvel den danske som i den svenske del af Øresundstrafikken kører i pulje. DSB Øresund varetager, med DSB Vedligehold som underleverandør, vedligeholdelsen af alle togsæt i puljen. Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel faldt med 13 mio. kr. til 138 mio. kr. i 1. halvår 2013 (151 mio. kr.). Tabel 8: Øresund Mio. kr. Nettoomsætning Indtægter Fra trafikkontrakt Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv. Andre driftsindtægter og arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Indtægter i alt Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Indtjeningsgrad 5,5-2,0 7,5 - Vedligehold Resultat af primær drift udviste et underskud på 2 mio. kr. i 1. halvår 2013 sammenlignet med et overskud på 58 mio. kr. i 1. halvår Udviklingen skyldes primært færre vedligeholdelsesopgaver (togeftersyn). Tabel 9: Vedligehold Mio. kr. Nettoomsætning: Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv. Andre driftsindtægter og arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Indtægter i alt Omkostninger i alt Heraf omkostninger til fratrædelser Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Indtjeningsgrad 2,7 9,6-6,9-72 Kort & Godt Resultat af primær drift faldt med 5 mio. kr. til 16 mio. kr. i 1. halvår Salg af kioskvarer mv. faldt 1 procent og udgjorde 489 mio. kr. i 1. halvår 2013 (494 mio. kr.). Kioskområdet er et område som konstant udfordres, blandt andet som en konsekvens af ny lukkelov og overgang til flere elektroniske billetter samt rejsekort. Tabel 10: Kort & Godt Mio. kr. Nettoomsætning: Salg af kioskvarer mv. Andre driftsindtægter og arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Indtægter i alt Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Indtjeningsgrad 3,7 4,7-1,0-21 Sverige Ved udgangen af 1. halvår 2013 bestod DSB Sverige af følgende operationer: Krösatåget i Jönköpingområdet (DSB Småland) samt Upptåget uden for Stockholm. Trafikken, som blev drevet af DSB Väst AB, blev den 1. maj 2012 overdraget til SJ.

Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012)

Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012) 1 2 Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012) DSB har i 1. halvår 2012 oplevet kundevækst og bedre økonomi primært som resultat af en forbedret rettidighed. Og det er netop tog til tiden og en

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012)

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012) 1 2 Delårsrapport for 2012 (1. januar til 31. marts 2012) Første kvartal har været præget af fortsatte økonomiske udfordringer, men også af pæn kundevækst og forbedret rettidighed Jesper T. Lok Strategiske

Læs mere

Halvårsrapport 2011-1 -

Halvårsrapport 2011-1 - Halvårsrapport 2011-1 - 2 - Halvårsrapport 2011 (1. januar til 30. juni 2011) Forord af bestyrelsesformand Peter Schütze og administrerende direktør Christian Roslev Underskud, kundevækst og nye tider

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 Den 18. marts 2011 Mogens Granborg, Bestyrelsesformand Klaus Pedersen, Konst. adm. direktør ƒ Pressemeddelelse og forvaltningspåtegning ƒ Årsregnskab ƒ Spørgsmål Forbehold i Forvaltningsrevisionen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 -

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse for 2010 (1. januar til 31. december 2010) Et vanskeligt år for DSB Koncernens resultat før skat udgjorde 173 mio. kr. (460 mio. kr.) i 2010, hvilket

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 ÅRS- RAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 6 Forord Indhold Forord... 8 Den store sammenhæng... 13 Kultur & Stategi... 13 Formålet med DSB... 13 Vores løfter... 13 Strategisk rejse... 13 Der skal

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2011 (1. januar til 31. december 2011)

Årsregnskabsmeddelelse 2011 (1. januar til 31. december 2011) - 1 - Årsregnskabsmeddelelse 2011 (1. januar til 31. december 2011) - 2-2011 blev et år med mange alvorlige udfordringer for DSB. De økonomiske udfordringer har ændret den kontekst og selvforståelse, DSB

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

3 DSB Årsrapport 2012

3 DSB Årsrapport 2012 2 3 DSB Årsrapport 2012 4 5 Indhold Forord 6 Den store sammenhæng 8 Produktivitet 9 Rettidighed 10 Kunder 10 Omdømme 12 Trafikkontrakter 12 Materielsituation 12 Udland 13 Ny DSB-lov 14 Beretning og Årsregnskab

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9.

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt Status & Strategi Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. oktober 2012 1 Program 1. Indledning Bestyrelsesformand Peter Schütze 2. Status

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014

HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014 HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014 Forord Opdeling af DSB regnskab Jernbanevirksomhed involverer ofte et mix af konkurrenceudsatte og forhandlede forretningsområder. Deri ligger en risiko for, at de

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere