Åbent Referat. til. Ældrerådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Ældrerådet"

Transkript

1 Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Torsdag den 27. oktober 2016 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Anette Mandahl-Barth, Elin Østergaard Bertelsen, Per Bonde Nielsen, Inger Pedersen, Tom Øhlenschlæger, Ove Kristensen, Jutta Bruun Kristiansen Ketty Bundgaard, Aage Meldgaard, Merry Brydsø Lena Andersen

2 Ældrerådet Indholdsfortegnelse Side 187. Godkendelse af dagsorden Udpegning af medlemmer til valgbestyrelse Drøftelse af emner til dialogmøde med Udvalget for Social og Sundhed Ny organisering af plejeområdet Ændret distriktsinddeling for godkendelse af leverandør efter ordningen om frit valg af hjemmehjælp Udviklingsprojekt om aflastning af pårørende til demensramte Forslag til udmøntning af værdighedsmidlerne for Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 423

3 Ældrerådet Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: Sagsid.: Initialer: LEAN Åben sag Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Ketty Bundgaard, Aage Meldgaard, Merry Brydsø Godkendt. Side 424

4 Ældrerådet Udpegning af medlemmer til valgbestyrelse Dok.nr.: Sagsid.: 16/9432 Initialer: LEAN Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med det kommende valg til Ældrerådet (2017) skal der nedsættes en valgbestyrelse til at forestå planlægningen af valgprocedure, udarbejdelse af valgregler m.m. Retsgrundlag Ældrerådets vedtægter Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Sekretariatet anbefaler, at der udpeges 5 medlemmer til valgbestyrelsen. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Ketty Bundgaard, Aage Meldgaard, Merry Brydsø Til valgbestyrelsen blev udpeget: Ove Kristensen Edna Jessen Aage Meldgaard Rigmor Jensen Tom Øhlenslæger Side 425

5 Ældrerådet Drøftelse af emner til dialogmøde med Udvalget for Social og Sundhed Dok.nr.: Sagsid.: 14/14860 Initialer: LEAN Åben sag Sagsfremstilling Ældrerådet er inviteret til dialogmøde med Udvalget for Social og Sundhed onsdag den 14. december kl Der ønskes en drøftelse af emner til dialogmødet. Retsgrundlag Ingen Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Formanden anbefaler, at forslag til emner drøftes. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Ketty Bundgaard, Aage Meldgaard, Merry Brydsø Ældrerådet foreslår følgende emner til dialogmødet: Udmøntning af værdighedsmio. Brug af konsulentmidler Madservice Side 426

6 Ældrerådet Ny organisering af plejeområdet Dok.nr.: Sagsid.: 16/9773 Initialer: thpe Åben sag Sagsfremstilling I budget 2017 skal der ske en samlet besparelse på administration og ledelse på 1,5 mio. kr. og kr. med virkning fra I forbindelse med at den tidligere leder af Centerområde SydØst har fået andet arbejde, er det besluttet at reducere på plejeområdet fra fem til fire ledere. I dag er plejeområdet organiseret med to hjemmeplejeenheder og tre centerområder. Den fremtidige organisering kan være en videreførelse af denne organiseringsmodel, men blot med to centerområder. Eller det kan være en model, hvor nogle plejecentre og et hjemmeplejeområde rundt om disse organiseres under den samme ledelse, og at dette sker i fire geografisk adskilte områder. Det anbefales, at det er den sidste model, der gennemføres. Fordelen ved organiseringen med udgangspunkt i en geografisk opdeling er følgende: - Ledelsesmæssigt er det en mere robust model, idet det er fire områder med en ensartet opgaveportefølje. - Der er større muligheder for sparring mellem de øverste ledere. - Der er mulighed for tværfaglig sparring og inspiration på teamlederniveau indenfor de enkelte enheder (mellem ledere af hjemmeplejegrupper og ledere af plejecentre). - Der bliver tale om mindre geografiske områder end i modellen med to hjemmeplejeenheder og to centerområder. Det har bl.a. den fordel, at man i hver enhed skal forholde sig til færre lokalsamfund. Det må antages, at det vil bidrage til at styrke samspillet mellem den kommunale plejevirksomhed og det omgivende lokalsamfund. - Samspillet mellem hjemmeplejen og frivillige og andre aktører i lokalsamfundet kan styrkes ved nærheden til centrene, hvor traditionen for samspil med frivillige og foreninger er langt stærkere - Sammenhængende borgerforløb fremmes fx når borgeren flytter fra egen bolig til et plejecenter. - Fleksible løsninger fremmes. Fx kan ældreboliger, der ligger tæt ved et plejecenter, betjenes fra centret, og centrenes muligheder og faciliteter kan bruges i arbejdet med bekæmpelse af ensomhed blandt hjemmeplejens brugere (og andre). - Et styrket fokus på økonomisk styring af plejecentre via nærheden til inspiration fra hjemmeplejen. - Et styrket fokus på kvalitetssikring og helhed i hjemmeplejen via nærhed til inspiration fra plejecentrene. Der kan peges på følgende ulemper ved modellen: - Der bliver større bredde i opgaveporteføljen for de øverste ledere - Der bliver tale om en større forandring for flere medarbejdere og (måske især) teamledere - Der bliver tale om større administrative ændringer. Teamledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter inddrages på en workshop om fastlæggelse af specifikke forhold i modellen, herunder den geografiske afgrænsning af områderne. Side 427

7 Ældrerådet Organisationsændringen forventes gennemført med virkning fra 1. januar. Direktionen har behandlet sagen på møde den 12. oktober 2016 og anbefaler, at den foreslåede model sendes i høring forinden godkendelse. Udvalget for Social og Sundhed er orienteret om sagen på møde den 11. oktober Forvaltningens vurdering Det er vurderingen, at der er mange fordele ved at organisere et antal plejecentre sammen med hjemmeplejen i et område rundt om disse. De væsentligste er, at det bliver lettere at skabe sammenhængende borgerforløb, og at mulighederne for at styrke samspillet med det omgivende samfund, herunder frivillige og foreninger, fremmes. Det er vurderingen, at disse fordele vejer tungere end de ulemper, der på kort sigt vil være forbundet med indførelse af modellen. Uanset hvilken organisationsmodel der vælges for plejeområdet, vil der være behov for at styrke samspillet mellem plejen og Sygeplejen, mellem plejen og Træning og Rehabilitering og mellem plejen og Visitationen. Videre vil der være behov for et stærkt strategisk perspektiv hos de fire øverste ledere, fagprofessionelle medarbejdere til faglige ledelsesopgaver, og teamledere der er stærke kulturskabere, konfliktløsere og som evner at gennemføre forandringer. Retsgrundlag Ingen Økonomi Organisationsændringen gennemføres inden for rammerne af det gældende budget. Reduktionen med en lederstilling, som er den umiddelbare anledning til organisationsændringen, bidrager til realisering af den besparelse, der skal opnås på ledelse og administration (på 1,8 mio. kr., hvoraf de kr. først er med virkning fra 2018). Høring Lokale MED-udvalg i de fem plejevirksomheder Ældreråd Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Ældrerådet drøfter den nye organisering med henblik på afgivelse af høringssvar. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Ketty Bundgaard, Aage Meldgaard, Merry Brydsø Ældrerådet er positive over for den ændrede organisering, idet den udviser en stor grad af fleksibilitet. Side 428

8 Ældrerådet Ændret distriktsinddeling for godkendelse af leverandør efter ordningen om frit valg af hjemmehjælp Dok.nr.: Sagsid.: 16/9414 Initialer: thpe Åben sag Sagsfremstilling På møde den 14. september 2016 besluttede udvalget, at man ønsker at ændre distriktsinddelingen, således at private leverandører kan blive godkendt i et område, der afgrænses med udgangspunkt i det område, som udgøres af den tidligere Blåbjerg Kommune. Der vil til mødet foreligge et forslag til konkret afgrænsning af området. Overdragelse af brugere fra Blåbjerg Fritvalg til Varde Kommune og andre leverandører for så vidt angår praktisk bistand vil ske med virkning fra 1. december De brugere, som har benyttet Danske Diakonhjem til personlig pleje, vil blive informeret om, at de har mulighed for at benytte sig af ordningen med frit valgsbeviser. Leverandører efter denne ordning skal leve op til de af Varde Kommune stillede kvalitetskrav. Det anses for tvivlsomt, om der er firmaer, som kan og vil være leverandører på disse vilkår. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om en hensigtsmæssig afgrænsning af det nordvestlige område. Retsgrundlag Ingen Økonomi Økonomi og Digitalisering har ingen bemærkninger. Høring Ældrerådet Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at den foreslåede afgrænsning godkendes. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Erhardt Jull Anbefalingen blev godkendt. Side 429

9 Ældrerådet Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Ketty Bundgaard, Aage Meldgaard, Merry Brydsø Ældrerådet har ingen bemærkninger til den foreslåede afgrænsning. Side 430

10 Ældrerådet Udviklingsprojekt om aflastning af pårørende til demensramte Dok.nr.: Sagsid.: 16/10309 Initialer: melf Åben sag Sagsfremstilling Sundhedsstyrelsen udbød i foråret en satspulje til aflastning af pårørende til demensramte i egen bolig. Baggrunden herfor er, at der i 2014 var ca personer over 65 år med en demensdiagnose. Det svarer til ca procent af dem bor i egen bolig, enten alene eller med en samlever/ægtefælle, og en del af dem modtager pleje og omsorg fra deres pårørende. Kvalitative studier i Danmark har vist, at de pårørende, på grund af omsorgsopgaven og stigende opsyn med den demensramte, har mindre tid til arbejdsliv, hvile, fritidsaktiviteter og hobbyer. I takt med sygdommens udvikling stiger bekymringer og tristhed, og der opleves familiære konflikter og social isolation. Derfor skal denne pulje yde støtte til igangsættelse af nye og mere fleksible aflastende initiativer til pårørende til mennesker med demens. De aflastende initiativer skal give den pårørende tid og mulighed for at få fri til andre aktiviteter end at passe sin demente pårørende og dermed forbedre den pårørendes livskvalitet. Varde Kommune har sammen med Aflastningstjenesten Varde/Esbjerg og Alzheimerforeningen Syd-Vest modtaget kr. fra satspuljen til at igangsætte nye initiativer, som skal forbedre aflastningsmulighederne for de pårørende til demensramte i Varde Kommune. Projektet er et udviklingsprojekt, hvor de pårørende vil blive inddraget i udviklingen, for at imødekomme deres ønsker og behov bedst muligt. Der er afsat tid og ressourcer til at udvikle og afprøve tiltag, hvorefter målet er at igangsætte mere fleksibel og meningsfuld aflastning til de pårørende. Midlerne er fordelt på følgende poster, men da tiltagene først skal udvikles, kan ændringer forekomme: Projektlederløn kr. Uddannelse af personer som skal aflaste kr. Omkostninger i forbindelse med tilbuddenes indhold kr. Rejser og transport kr. Konsulentydelser til afvikling af tilbud kr. Administration kr. Andet kr. Projektet løber fra 1. oktober 2016 til 30. november Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at projektet vil komme til at skabe bedre, samt mere fleksible og meningsfulde aflastningstilbud til pårørende til borgere med en demenssygdom i egen bolig. Konsekvens i forhold til visionen Naturen vil blive inddraget i det omfang, det giver mening i forhold til projektet. Side 431

11 Ældrerådet Retsgrundlag Ingen Økonomi Der er givet tilsagn fra Sundhedsstyrelsen på kr. til projektet. Høring Ikke relevant. Bilag: 1 Åben Skema 2 - Projektbeskrivelsesskema doc /16 2 Åben Skema 3 - Budget for hele projektperioden doc /16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender indholdet i projektet, og at projektet evalueres efter projektperiodens udløb. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Erhardt Jull Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Ketty Bundgaard, Aage Meldgaard, Merry Brydsø Orienteringen blev taget til efterretning. Ældrerådet orienteres løbende omkring projektet. Side 432

12 Ældrerådet Forslag til udmøntning af værdighedsmidlerne for 2017 Dok.nr.: Sagsid.: 15/15373 Initialer: melf Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommunes værdighedspolitik er vedtaget i Byrådet den 3. maj Forslag til anvendelse af værdighedsmidlerne for ,996 mio. kr. - skal indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest 15. november Varde Kommune får tilført 9,996 mio. kr. i forbindelse med værdighedspolitikken. Ved vedtagelsen af budget 2016 besluttede et flertal i byrådet at tilføre i alt 19,9 mio. kr. til ældreområdet. Til gengæld besluttede man at modregne tre mio. kroner, hvis der blev tilført midler til ældreområdet i forbindelse med vedtagelse af finansloven for Der er således mulighed for udvidelse af budgettet med 6,996 mio. kr. Ved anvendelse af midlerne for 2016 blev der taget højde for, at de skulle benyttes inden årets udgang. Derfor blev en del af midlerne anvendt til engangs- og opstartsudgifter. Af tabellen nedenfor fremgår det herfor, at nogle af midlerne ikke videreføres i Derimod er der indskrevet den oprindelige beslutning om udmøntning af midlerne, fordelt på et helt års aktivitet for I 2016 forventes det, at ikke alle midler, der er afsat til opretholde serviceniveauet i hjemmeplejen, selv om der kommer flere brugere og behovet for hjælp stiger blandt brugerne, vil blive brugt. Forvaltningen foreslår, at de midler, der bliver til rådighed som følge heraf, anvendes til at udvide aktivitetstilbuddet til yngre demensramte, blandt således at det også kan rumme et tilbud om hård fysisk træning til demensramte, og således at der også kan etableres en udgående funktion fra tilbuddet rettet mod demensramte, der ikke umiddelbart er indstillet på at indgå i aktiviteter i et fællesskab. En væsentlig del af indsatsen vil være at motivere sådanne borgere til at bruge de fællesskabsbaserede tilbud. Indsats Afsat i 2016 Ønske for 2017 Forbedring af normeringen i kr kr. aftenvagten på demensenheden Vinkelvejscenteret. Aktivitetstilbud til yngre demensramte kr kr. Det kan overvejes, at udvide tilbuddet, hvis behovet for tilførsel af midler til Øget serviceniveau i hjemmeplejen bliver mindre end i Øget serviceniveau i hjemmeplejen kr kr. Behovet for tilførsel af midler bliver muligvis mindre. Side 433

13 Ældrerådet Ledsagerordning kr kr. Konsulentbistand til kr. 0 kr. gennemgang af plejecentre for demensvenlig indretning. Erstatningsarbejdskraft i kr. 0 kr. forbindelse med uddannelse af personale. Øget serviceniveau på kr kr. plejecentrene og øvrigt ældreområde. SUM kr kr. Forvaltningens vurdering Forvaltningen foreslår, at midlerne fortsat udmøntes til følgende indsatser: 1. Der anvendes 0,5 mio. kr. på en forbedring af normeringen i aftenvagten på demensenheden Vinkelvejscentret i Ølgod. Med dette beløb kan normeringen øges med godt fem timer hver dag. Det er vurderingen, at behovet for en forøgelse af normeringen er større på Vinkelvejscentret end på de øvrige demensenheder. 2. Der anvendes 0,5 mio. kr. på det fleksibel tilbud til demensramte, som bor i egen bolig. Hvis der bliver mulighed for det, foreslås det, at budgettet for dette tilbud udvides, således at der kan gives et tilbud om hård fysisk træning, og således at der kan etableres et udgående tilbud til demensramte i eget hjem. 3. Endelig foreslås det, at der afsættes de nødvendige midler til at opretholde serviceniveauet i hjemmeplejen, selv om der er en tilgang af brugere, og selv om brugerne har behov for flere timer end tidligere. Retsgrundlag Lov om social service 81a. Økonomi Vurderingen af forbruget i regnskab 2016 peger i retning af, at ikke alle de afsatte midler til dækning af øgede udgifter til opretholdelse til serviceniveauet i hjemmeplejen, på plejecentre og andre dele af ældreområdet bliver brugt. Det giver mulighed for udvide aktivitetstilbuddet til yngre demensramte borgere. Høring Ældrerådet Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Ældrerådet afgiver høringssvar vedr. forslag til udmøntning af værdighedsmidlerne. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Ketty Bundgaard, Aage Meldgaard, Merry Brydsø Side 434

14 Ældrerådet Ældrerådet foreslår, at hvis der bliver midler til overs, at de så primært anvendes til demente og pårørende til demente. Side 435

15 Ældrerådet Gensidig orientering Dok.nr.: Sagsid.: 16/1073 Initialer: LEAN Åben sag Sagsfremstilling Orientering v/formanden Opsamling på formands- og næstformandsmøder efterår 2016 orientering. Kursus for demensven-instruktører tirsdag den 15. november i Skovlund-Ansager Hallen. Indbydelse til stormøde i Regionsældrerådet den 15. november i Fredericia Orientering v/sekretariatet Gensidig orientering Bilag: 1 Åben Opsamling på formands- og næstformandsmøder efterår Notat fra formands- og næstformandsmøder sensommeren 2016.pdf 2 Åben Indbydelse til Stormøde i Regionsældrerådet - Program for Reg. stormøde 2016.docx / /16 Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Ketty Bundgaard, Aage Meldgaard, Merry Brydsø Orienteringerne blev taget til efterretning. Der foretages tilmelding af Rigmor Jensen, Jutta Kristiansen, Anne-Marie Søndergaard og Edna Jessen til Stormødet i Regionsældrerådet den 15. november i Fredericia. Side 436

16 Ældrerådet Bilagsliste 192. Udviklingsprojekt om aflastning af pårørende til demensramte 1. Skema 2 - Projektbeskrivelsesskema doc (140093/16) 2. Skema 3 - Budget for hele projektperioden doc (140102/16) 194. Gensidig orientering 1. Opsamling på formands- og næstformandsmøder efterår Notat fra formandsog næstformandsmøder sensommeren 2016.pdf (151331/16) 2. Indbydelse til Stormøde i Regionsældrerådet - Program for Reg. stormøde 2016.docx (151392/16) Side 437

17 Ældrerådet Underskriftsblad Edna Jessen Anne-Marie Søndergaard Rigmor Jensen Anette Mandahl-Barth Ketty Bundgaard Elin Østergaard Bertelsen Aage Meldgaard Per Bonde Nielsen Merry Brydsø Inger Pedersen Tom Øhlenschlæger Ove Kristensen Jutta Bruun Kristiansen Side 438

18 Bilag: Skema 2 - Projektbeskrivelsesskema doc Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 27. oktober Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

19 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Aflastning af pårørende til demente i egen bolig 1. Projektets titel: Fremtidens aflastning for pårørende til demensramte i egen bolig - et samskabelsesprojekt Baggrund og vision for projektet: Formål: Igennem flere år, har ansøgerne drevet aflastningstilbud til pårørende til demensramte i egen bolig. Dette har været en stor hjælp for mange, men der er også en erkendelse af, at størstedelen af de pårørende til demensramte i egen bolig i Varde Kommune, ikke benytter et aflastningstilbud. Ansøgerne har set konsekvenserne, når pårørende ikke benytter aflastningstilbud tids nok. Det resulterer i uhensigtsmæssige akutte situationer, hvor den demensramte sendes i midlertidig bolig på et af kommunens plejecentre uden forvarsel eller tilvænningsperiode, idet den pårørende ikke længere magter det store pres, ansvar og binding det er, at være pårørende til en demensramt. Ansøgerne har forsøgt sig med mere aflastning og på andre tidspunkter af døgnet, men uden at væsentlig flere har benyttet sig at tilbuddene. Derfor ønsker ansøgerne med dette projekt, at undersøge, afprøve og efterfølgende igangsætte aflastningstilbud til pårørende til demensramte i eget hjem, som er udviklet på baggrund af brugernes egne tilkendegivelser om ønsker og behov. Formålet med projektet er at udvikle og igangsætte aflastningstilbud til pårørende til demensramte i eget hjem. Ud fra tænkningen om samskabelse og brugerdreven innovation som metode, skal projektet finde de løsninger, som bedst muligt imødekommer de pårørendes behov og ønsker. Det forventes at projektet fører til nye og fleksible aflastningstilbud, som løbende kan tilpasses de pårørendes individuelle behov. Det anslås at ca danskere lever med en demenssygdom. Statistisk set vil det betyde, at der i Varde Kommune bor 900 personer med en demenssygdom. Med en estimering af, at 60% af de demensramte bor i en plejebolig, er der potentielt mulighed for, at aflastningstilbud til pårørende i egen bolig kan tilbydes ca. 360 personer. Den generelle erfaring i Varde Kommune er, at ca. ¼ af pårørende inden for andre sygdomsgrupper benytter tilbud om hjælp fra andre. Herfor forventes 90 pårørende til demensramte i egen bolig, at benytte de udviklede aflastningstilbud. Hverken Varde Kommune, Alzheimerforeningen eller Aflastningstjenesten er i dag bekendt med samtlige pårørende til demensramte i egen bolig i Varde Kommune. Derfor ansøges der

20 som en del af projektet om midler til øget kommunikation om tilbuddene. Herved sikres at langt flere end i dag, kender til tilbuddene og kan få gavn af dem Projektets fokusområde: Målgruppe(r): 6. Sikring af relevante demenskompetencer blandt fagpersonale og/eller frivillige: Tilbuddene skal ikke være visiterede tilbud, men derimod tilbud, den pårørende kan komme og benytte efter behov. Der ansættes en projektleder, som skal igangsætte projektet indenfor afsatte tidsperiode. Udvikling, afprøvning og igangsættelse af fremtidens aflastningstilbud, ud fra en brugerdreven metodisk tilgang samt, med fokus på at skabe fleksible og individuelt tilpassede aflastningstilbud. Aflastningstilbuddene skal både løses af og forankres i kommunen og civilsamfundet. Pårørende (ægtefæller, samboende el. tilsvarende) til demensramte borgere i Varde Kommune, hvor de demensramte bor i egen bolig. Der ansøges i projektet om midler til undervisning af frivillige som indgår i en aflastningsfunktion samt midler til undervisere. Undervisere og frivillige vil blive tilpasset tilbuddenes indhold og formål. 7. Beskriv viden/erfaringer, som projektet vil tage afsæt i: Ansøgerne har erfaring med aflastning og aflastningstilbud til pårørende til demensramte borgere i eget hjem. Både Aflastningstjeneste og Varde Kommune tilbyder i dag aflastningstilbud og Alzheimerforeningen varetager rådgivning og støtte, samt udvikling og afholdelse af aktivitetstilbud til demensramte og pårørende. Erfaringer fra Varde Kommune viser, at der efterspørges aflastningstilbud fra de pårørende, samt at der ved udarbejdelsen af Værdighedspolitikken blev understreget fra pårørende, at de ønskede mere medbestemmelse og selvbestemmelse i tilbud og indsatser. 8. Beskriv projektaktiviteter, der iværksættes inden for indsatsområde(r): Det har været forsøgt at udvide aflastningstilbud, men de har ikke været væsentligt benyttede. Det vurderes, at de tilbud som eksisterer, ikke imødekommer de pårørendes behov. 1. Konstituering af udviklings- og styregruppe uge 35 + stillingsopslag for projektleder. Udvikling- og styregruppe består af repræsentanter fra ansøgernes organisationer og foreninger. 2. Ansættelse af projektleder med start 1. oktober Afdækning og analyse af pårørendes behov for aflastning. Oktober Udvikling og tilbud, samt planlægning af afprøvning, herunder bl.a. undervisning er aflastere. Der benyttes brugerdreven innovation som metode. Primo november ultimo december. 5. Afprøvning af metode og tilbud for målgruppen. Primo januar til ultimo april

21 6. Evaluering af afprøvningsfasen og tilbuddenes ønskede formål og effekt. April Tilpasning af tilbud, udvikling af en kommunikationsplan og materiale. Maj Igangsættelse af de gode tilbud, samt formidling herom til målgruppen, men henblik på videreførsel. Juni oktober Afslutning og afrapportering. November Tilpasning til en eksisterende indsats: Inddragelse af målgruppen: Hvilke resultater skal indsatsen opnå, hvordan kan/skal disse følges Tilpasning til eksisterende tilbud, afhænger af de nye tilbuds udformning og indhold. I dag driver Aflastningstjenesten og Varde Kommune hver deres tilbud. Ved at samskabe om udviklingen af nye tilbud, sikres en kobling til de eksisterende tilbud. Herudover vil det blive vurderet, om samtlige tilbud er givtige efter projektets forløb, eller om ressourcerne er bedst brugt ved evt. at udvide nye tilbud. I udarbejdelsen af aflastningstilbud inddrages pårørende til demensramte i egen bolig. Der vil blive inddraget både nuværende og tidligere pårørende, for at få et bredt billede af behov og ønsker. Ansøgerne er opmærksomme på, at personer som står midt i en livskrise, ikke nødvendigvis er i stand til at identificere egne behov. Derfor indtænkes også tidligere pårørende i behovsafdækningen og udviklingen, såvel som fagpersoner ift. præcisering og italesættelse af omtalte. Via ansøgerne rekrutteres pårørende til interviews, både fokusgruppe og simple interviews. Derudover vil der via lokal presse blive søgt efter pårørende, som ønsker at deltage i en afdæknings- og/eller udviklingsfase af aflastningstilbud til pårørende til demensramte i egen bolig. Resultatet af projektet er, at finde frem til og igangsætte de aflastningstilbud, som de pårørende ønsker at benytte. Yderligere forventes det, at de aflastningstilbud til igangsættes, kan aflaste væsentligt flere pårørende end hvad tilfældet er i dag. Forventningen skyldes at de pårørendes behov i langt højere grad end tidligere er taget i ed. Derudover appellerer ansøgerne til hver deres målgruppe, og ansøgerne bidrager med hver deres viden fra tidligere aflastningstilbud. Via den større bredde i tilbuddenes art, kan tilbuddene blive mere fleksible og individualiserede for den pårørende, såvel som mere meningsfyldte for den demensramte. Udviklingen af projektet vil løbende blive fulgt af ansøgerne. Der vil blive foretaget en behovsafdækning og analyse i begyndelsen af projektet, samt en afsluttende analyse af tilbuddenes værdi og effekt for de pårørende. 3

22 12. Rekrutteringsstrategi: 13. Samarbejde med øvrige aktører: 14. Forventet risici og hvordan man vil imødegå disse: 15. Formidling og kommunikation: Det forventes at projektet fører til nye og fleksible aflastningstilbud, som løbende kan tilpasses de pårørendes individuelle behov. Projektets rekrutteringsstrategi har til formål at få de pårørende til at tage imod de aflastningstilbud, som projektet afføder. Rekrutteringsstrategien vil i dette tilfælde være identisk med kommunikationsstrategien, idet formålet for begge få målgruppen til at benytte aflastningstilbuddene. I selve projektet er der ud over projektets parter indtænkt rekruttering af frivillige, som ikke nødvendigvis i forvejen er tilknyttet en af ansøgernes organisationer. Hertil kan opstå et behov for at købe undervisning. Det afhænger af, hvad tilbuddene kommer til at indeholde. Andre samarbejdsparter kunne være frivillige foreninger eller organisationer, som man udviklede samarbejde med, såvel som det kunne være private virksomheder. Det afhænger af, hvilke aflastningstilbud de pårørende har behov for. De risici ansøgerne ser ved projektet er, at det fortsat er svært at rekruttere pårørende og demensramte til aflastningstilbuddene. Tidligere erfaring fra samarbejde med pårørende til demensramte i egen bolig er, at det er svært at overlade den demensramte til andre eller at bede om hjælp. For at undgå dette, er der i projektet ansøgt om midler til kommunikation. Her vil indgå kommunikation målrettet nærmeste venner, kollegaer, børn o. lign. til de pårørende, med det formål at de kan opfordre og motivere den pårørende til at deltage. Med det formål at informere målgruppen om de udviklede aflastningstilbud, ansøges der om midler til at udarbejde informationsmateriale, såvel som udbredelse af informationen. Der udarbejdes to typer af informationsmateriale. 1) som henvender sig direkte til den pårørende til den demensramte, 2) som henvender sig til de nærmeste personer til den pårørende. Det kan fx. være børn, børnebørn, venner, kollegaer el. Lign. Formålet med sidstnævnte gruppe er, at de kan opfordre og motivere den pårørende, til at tage imod tilbuddet om aflastning. Der udarbejdes en kommunikationsstrategi, for at sikre, at målgruppen rammes. Der kommunikeres via forskellige kanaler, og med forskelligt sigte, for at sikre, at langt størstedelen af målgruppen eksponeres for informationen, enten via den direkte placering af informationen, eller via andres videreformidling om tilbud. Kommunikationen vil forgå via følgende kanaler: Gennem direkte kontakt til de pårørende, ansøgerne i forvejen er i kontakt med. Her tænkes både på Varde Kommunes demenskonsulenter, på Aflastningstjenestens 4

23 16. Hvilke ressourcer, kompetencer og organisering kræves frivillige og på Alzheimerforenings brede kontakt. Via udarbejdet informationsmateriale, som kommer til at ligge tilgængelige på kommunale institutioner, hospitaler, ved læger, apoteker o. lign, såvel som ansøgerne vil uddele information ved diverse aktiviteter, foredrag, arrangementer m.m. Reklameplads i diverse lokale aviser, radioer, online nyhedsplatforme, lokale magasiner, gennem nyhedsbreve mv. Ansøgernes hjemmesider. Sociale medier i det omfang, det er relevant. Her tænkes i høj grad på pårørende til yngre demensramte, samt på de nærmeste til den pårørende. Ved projektets start nedsættes en udviklings- og styregruppe, som overordnet sikrer fremdrift og forankring. Gruppen består af repræsentanter fra ansøgerorganisationerne. Udviklings- og styregruppen ansætter en projektleder, til at stå for projektets fremdrift og praktiske udførsel. Varde Kommune er projektansvarlig, og sikrer projektets gennemførsel. 17. Projektets forankring: Projektet forankres ved Varde Kommunes Social- og Sundhedsforvaltningen. Der ansættes en projektleder, som har til formål at udvikle, igangsætte og drive de tilbud som af styregruppen aftales. 18. Projektets organisering og bemanding: Styregruppe (krav ved samarbejdsprojekter) 19. Dokumentation og afrapportering: Udviklings- og styregruppen er sammensat af: Ældre- og Handicapchef Varde Kommune Leder af Center for Sundhedsfremme Varde Kommune Demenskonsulent Varde Kommune Ældrekonsulent Varde Kommune Formand for Alzheimerforeningen Sydvest Næstformand for Alzheimerforeningen Sydvest Leder af aflastningstjenesten Varde/Esbjerg Koordinator for aflastningstjenesten i Varde. Med denne sammensætning sikres forankring i alle organisationer, såvel som der er repræsentanter med beslutningskompetence fra alle organisationer. I den endelige slutrapport vil det fremgå, hvor mange pårørende til demensramte i egen bolig tilbuddene har aflastet. Det vil ligeledes fremgå, hvordan tilbuddene er blevet udviklet, hvilken metode der er benyttet, hvordan processen er forløbet, samt hvilke tilbud der forventes videreført som fremtidens aflastningstilbud. Derudover laves en brugerundersøgelse af, hvad de aflastede pårørende mener om fleksibiliteten, brugbarheden, informationsniveauet og tilgængeligheden. 20. Tidsplan: Projektet forventes igangsat: og afsluttet:

24 Angiv en plan for hvert finansår: Se punkt 8. 6

25 Bilag: Skema 3 - Budget for hele projektperioden doc Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 27. oktober Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

26 Skema 3: Budget for hele projektperioden Aflastning af pårørende til demente i egen bolig Bemærk at egenfinansiering skal med i budgetskemaet og markeres som egenfinansiering. 1. Projektets titel: 2. Regnskabsansvarlig: 3. Revisor: 4. Projektledelse/-deltagelse: 5. Uddannelse, kurser, konferencer og lignende 6. Materialer og/eller konkrete værktøjer/metode: 7. Rejser og transport* inkl. opholdsudgifter: 8. Serviceydelser, herunder konsulentbistand mv.: 9. Administration, slutrevision: 10. Andet: ANSØGT BELØB I ALT: Fremtidens aflastning for pårørende til demensramte i egen bolig - et samskabelsesprojekt. Navn: Finn Grundahl Tlf.nr.: BDO Danmark Birkemose Allé Kolding Aktivitetsomfa ng (antal) Ansættelse af projektleder (lønomkostnin ger) Uddannelse af aflastere. Timetal og sats 30 timer/uge i 14 måneder. Beløb i kr kr. 295 kr./time 20 personer af kr. 7,5 times undervisning. Sats: 700/ time. Materialer mv. Diverse kr. omkostninger til tilbuddenes indhold. Kørselsgodgør km kr. else til (samlet projektleder. projektperiode Der er tale om ) kørsel i egen Sats: 3,7 bil. Konsulentydel Indkøbte kr. ser, konsulentydel serviceydelser ser til mv. aktivitetstilbu Administration d. Revisionshono rar kr kr kr. Noter

27 *Der ydes ikke højere takst end statens kørselstakst

28 Bilag: Opsamling på formands- og næstformandsmøder efterår Notat fra formands- og næstformandsmøder sensommere n 2016.pdf Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 27. oktober Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

29 Notat Med udgangspunkt i følgende to spørgsmål: Er ældre- /seniorråd blevet inddraget i processen omkring udmøntning af Værdighedsmilliarden i kommunerne? Hvilken ældrepolitisk udfordring er den største for ældre-/seniorråd i 2016? DANSKE ÆLDRERÅDs formand Bent Aa. Rasmussen og sekretariatsleder Marianne Lundsgaard har i august 2016 holdt møder med formænd og næstformænd for de kommunale ældre-/seniorråd. Ud af landets 98 ældreråd var 85 repræsenteret ved de fem møder. Formålet med møderne var at høre hvilke ældrepolitiske udfordringer, der optager ældre-/seniorråd. Hvert ældre-/seniorråd fremhævede den største ældrepolitiske udfordring de aktuel havde i deres kommune. Desuden orienterede rådene om i hvilket omfang de har været inddraget omkring udmøntningen af Værdighedsmilliarden. Det første spørgsmål som notatet berører er, i hvor høj grad de enkelte ældre-/seniorråd oplever, at de har været involveret i arbejdet omkring fastlæggelse af den kommunale værdighedspolitik, samt i hvilken grad rådene oplever, at de har haft indflydelse på udmøntningen af midlerne fra Værdighedsmilliarden. Konklusionen er, at rådene overordnet set oplever, at de har været involveret i begge opgaver. Der er dog også er kommuner, hvor rådene ikke oplever at de har været involveret i det omfang som de forventede og som der fra politisk side var lagt op til. Det andet spørgsmål som berøres i notatet er de forskellige ældrepolitiske udfordringer som ældre-/seniorråd oplever. Notatet bærer præg af, at der blev spurgt til udfordringer og ikke til succeser. Notatet vidner også om den store forskel der er i kommunerne ift. samarbejdet med ældre-/seniorråd og hvordan rådene opfatter samarbejdet. Hovedindtrykket er, at der er et konstruktivt og frugtbart samarbejde mellem forvaltning/politikere og ældreråd i langt de fleste kommuner. De fem møder viste, at mange forskellige ældrepolitiske og sundhedsfaglige områder udfordrer rådene. Det er interessant, at rehabilitering ikke nævnes blandt udfordringerne, men derimod som et tiltag der i hovedparten af kommunerne er blevet godt implementeret. Ældrerådenes tilbagemeldinger er i dette notat grupperet i følgende otte temaer: 1. Nedskæringer og besparelser men også mange positive tiltag 2. Midler afsat til ældreområdet forsvinder i bureaukrati, lukket politisk agenda, lønninger og uddannelse, men også konstruktivt samarbejde 3. Stor mangel på eller problemer med at få etableret pleje-, aflastnings og akutpladser 4. Opgaveflytning mellem hospital og kommune udfordrer, og struktur for den fornødne kompetence- og kvalitetsløft efterlyses 5. Den ældre medicinske patient, borgere med kronisk sygdom og med demenssygdomme 6. Krav til velfærdsteknologi, brug af frivillige og pårørendeinddragelse 7. Service og livskvalitet for ældre 8. Ældrerådsvalg i efteråret fremmødevalg versus brevstemme DANSKE ÆLDRERÅD håber, at notatet kan give anledning til gode drøftelser og spørgsmål i de enkelte ældre-/seniorråd. Vanløse september 2016

30 Værdighedsmilliarden en succeshistorie i inddragelse På hvert af de fem møder blev ældre-/seniorråd spurgt om, - i hvor høj grad de har oplevet sig involveret i den værdighedspolitik som hver enkelt kommunalbestyrelse skulle vedtage, - i hvilken grad ældrerådene efterfølgende har oplevet at have haft indflydelse på anvendelsen af midlerne i deres kommune. Det er et tydeligt og enigt billede, der tegner sig på baggrund af ældrerådsformand og næstformands svar på spørgsmålene. Godt 20 af rådene oplever at være optimalt involveret i den politiske proces om værdighedspolitikken og også være optimalt involveret i beslutningen om hvad midlerne skal gå til. Disse råd udtrykte stor tilfredshed med hele processen og lydhørheden i deres kommune. Knap 20 af rådene oplever en modsat situationen. De oplever at være minimalt involveret i både den politiske proces om værdighedspolitikken og i beslutningen om hvad midlerne skulle gå til. I mange af disse ældreråd var tilbagemeldingen, at de stort set ikke vidste hvad deres kommune havde valgt at bruge Værdighedsmilliardens midler til. Ca. 30 råd oplever at de var inddraget i debatter om hvad Værdighedsmilliarden kunne bruges til. Mange af disse råd har oplevet stor kreativitet og lydhørhed fra kommunen, med temadage, workshops o.l., hvor både borgere, fagpersoner og relevante organisationer har været i dialog om brug af Værdighedsmilliarden. Men ved udmøntning af midler blev beslutningen taget af politikere og embedsmænd i kommunen. Ca. 15 råd har oplevet lidt hverken/eller. Ældrerådene har ikke oplevet sig særlig godt inddraget i hverken politik eller beslutning om Værdighedsmilliardens anvendelse, men rådene tilkendegiver, at de er blevet holdt rimeligt orienteret. De største ældrepolitiske udfordringer De fem møder viste, at mange forskellige ældrepolitiske og sundhedsfaglige områder udfordrer rådene. Ældrerådenes tilbagemeldinger er grupperet i følgende otte temaer: Nedskæringer og besparelser men også mange positive tiltag Midler afsat til ældreområdet forsvinder i bureaukrati, lukket politisk agenda, lønninger og uddannelse, men også konstruktivt samarbejde Stor mangel på eller problemer med at få etableret pleje-, aflastnings og akutpladser Opgaveflytning mellem hospital og kommune udfordrer, og struktur for den fornødne kompetence- og kvalitetsløft efterlyses Den ældre medicinske patient, borgere med kronisk sygdom og med demenssygdomme Krav til velfærdsteknologi, brug af frivillige og pårørendeinddragelse Service og livskvalitet for ældre Ældrerådsvalg i efteråret fremmødevalg versus brevstemme Vanløse september 2016

31 Nedskæringer og besparelser men også mange positive tiltag I langt hovedparten (70 ud af 85 kommuner), er ældrerådenes tilbagemelding, at de oplever kommunernes budgetter præget af nedskæringer og besparelser, som på forskellig vis forringer indsatsen for ældre. Eksempler er: konkret reduktion i budgettet til ældreområdet, reduktion i stillinger, minuttal for rengøring nedsættes, egenbetaling til madordning øges. I andre kommuner opleves besparelser ved at politisk vedtagne initiativer tages af bordet, f.eks. at nye plejehjemspladser ikke opføres, at en vedtaget genoptrænings- og forebyggelsesindsats ikke etableres, eller at den planlagte bemanding reduceres så meget at embedslægen beskriver det som kritisk for plejehjemmets beboere. I fem kommuner nedlægges eksisterende plejehjem, i andre kommuner sker besparelserne ved, at der planlægges med direkte serviceforringelser som f.eks. kortere og færre plejebesøg eller opgaver personalet ikke længere skal udføre. I en kommune er der forslag om, at bad kun skal gives 1 gang pr. måned, og at sengetøj kun skal skiftes en gang pr. måned. Mange ældreråd nævner, at initiativer iværksat på baggrund af Ældremilliarden nu nedprioriteres i kommunerne. Mange tilkendegiver, at intentionen med Ældremilliarden - at give et ekstra løft til ældreområdet - har betydet forbedringer. Det opleves derfor frustrerende, at midlerne nu tilsyneladende ikke længere går til ældreområdet og at ældrerådene ikke kan gennemskue hvor midlerne så bruges. Ældrerådenes forventning er/var, at initiativer iværksat med midler fra Ældremilliarden fortsætter i kraft af det øgede bloktilskud til kommunerne. Desværre oplever flere ældreråd, at politikere/embedsmænd argumentere for, at midler fra Værdighedsmilliarden skal erstatte de initiativer, som tidligere lå i Ældremilliarden. Her bliver således ikke tale om nye initiativer med Værdighedsmilliarden. Nogle ældreråd kritisere, at deres kommune let kan dokumentere, at pengene er øremærket efter hensigten, men at andre midler, som ellers ville være brugt på ældreomsorg er blevet fjernet. I 10 kommuner reduceres ældrerådets budget enten ved en direkte økonomisk reduktion eller ved en beskæring af sekretærbistand fra kommunens side. En enkelt kommune har øget ældrerådets budget med kr. fra et meget lavt niveau, en forøgelse rådet tilkendegiver har været tiltrængt længe. I nogle få kommuner (fem - seks) er tilbagemeldingen overvejende positiv. Rådene har ikke oplevet besparelser på indsatsområder til ældre, snarer tværtimod. Rådene oplever, at der er afsat øgede midler til nye initiativer, og at rådene i høj grad har været involveret i drøftelser af hvilke områder der skulle have en øget indsats. Midler afsat til ældreområdet forsvinder i bureaukrati, lukket politisk agenda, lønninger og uddannelse, men også konstruktivt samarbejde Nogle råd beretter om lukkede politiske dagsordner enten i form af, at rådet ikke orienteres om visioner og økonomisk fordeling, eller i form af at høringer modtages sent, og med en høringsfrist på få dage. Kommentarer som, det er svært at gennemskue, hvad pengene bruges til og det er op ad bakke med politisk gehør, blev noteret. De fleste ældreråd tilkendegiver imidlertid, at de generelt oplever en god tone og et konstruktivt samarbejde med deres forvaltning/politikere. De inviteres til drøftelser om, hvilke initiativer der skal iværksætte og oplever gode drøftelser inden afgørelser træffes med god samarbejdsvilje, tone og lydhørhed. I to kommuner har ældrerådet været udsat for en hård lokal politisk tone og fået besked på ikke at blande sig. Enkelte råd oplever, at politikere og embedsmænd har en fejlagtig opfattelse af, hvad ældrerådets rolle er. Et råd udtrykker, at de har følt sig taget som gidsel. Kommunen har krævet at Vanløse september 2016

32 rådet skal tage stilling til hvor det vil spare, hvis ældrerådet ikke bakker op om den spareplan, som kommunen har fremlagt. Stor mangel på eller problemer med at få etableret pleje-, aflastnings og akutpladser Flytning af opgaver mellem sygehus og kommune betyder hurtigere udskrivning og at borgerene har mere komplekse pleje- og behandlingsbehov, end kommunerne har været vant til. Rådene beretter om behov for flere aflastnings og genoptræningspladser, behov for flere plejehjemspladser, specifikke demensplejehjem, sundhedsklinikker, specialiserede genoptræningsfaciliteter, palliationsog hospicelignende pladser. Mange råd tilkendegiver, at der i kommunen ikke er enighed om hvad der skal etableres f.eks. akutpladser, plejehoteller eller sygeplejeklinikker. Embedsmænd og politikere erkender, at der er mangel på både plejehjems-, akut- og aflastningspladser, men ældrerådet mangler reelle planer for, hvordan de manglende faciliteter tilvejebringes. Ofte er begrundelsen manglende økonomi til nye anlægsaktiviteter. I to kommuner fremhæves igangsættelsen af et sundhedshus, initiativet har skabt et højnet sundhedsfagligt tilbud i kommunen, hvad angår sygeplejeydelser rehabilitering og genoptræningsindsats. Ti ældreråd nævner, at plejehjemspladser og hele plejehjem nedlægges. Et par kommuner opretter i stedet akut- og aflastningspladser, hvilket er positivt, men rådene havde foretrukket at der var økonomi til begge dele. Flere råd beretter om plejehjemspladser, som står tomme. Dette kan være geografisk betinget, men også handle om borgerens økonomi. I fire kommuner står et antal ældreboliger tomme på trods af, at der er venteliste. Her er tale om boliger i udkantsområde, som er fravalgt, for at vente på en plads tættere på by og/eller familie. I et par kommuner står plejehjemspladser ledige, da borgerne vælger plads på et nyetableret friplejehjem. En del ældreråd ønsker initiativer med et mere nytænkende og moderne ældreboligkoncept. Den ældre, som ikke er dement og ikke har et stort plejebehov ønsker fællesskab. Bofællesskab/oldekolle-bebyggelser med tilskudsordninger til at opføre sådanne boliger, så mindre bemidlede ældre kan flytte ind i disse nævnes. Opgaveflytning mellem hospital og kommune udfordrer, og struktur for den fornødne kompetence- og kvalitetsløft efterlyses Flere råd oplever at de kommunale tilbud i forbindelse med udskrivning fra sygehus til hjem halter. Rådene beretter om genindlæggelser, ældre som udskrives til eget hjem uden den fornødne hjælp, samt usikkerhed på, om den ældre får de tilbud som vedkommende har behov for. Her nævnes f.eks. komplekse sygeplejefaglige ydelser og specialiseret genoptræning. Rådene er opmærksomme på behov for kompetenceløft i den kommunale hjemmepleje, ikke mindst ift. tidlig opsporing, psykiatri, og palliation. Det tilkendegives, at der mangler regler og struktur for udskrivningsforløb. Flere kommuner har oprettet ordninger med følge-hjem sygeplejersker for at kvalificere udskrivning mellem hospital og kommune. Et ældreråd påpeger dog, at én ekstra stilling ikke flytter ret meget. I enkelte kommuner (tre) er rådet bekymrede over kvalitetsstandarderne. Standarderne er uklare og utilstrækkelige, og rådene ser derfor, at niveauet for hvad den ældre borger kan modtage eller har krav på at modtage, er for upræcise. Lovens krav til kvalitetsstandarderne er bl.a. at disse skal være letlæselige for almindelige borgere, og dette synes ikke at være tilfælde i et par kommuner, på trods af at ældrerådene har påpeget dette flere gange. Enkelte ældreråd tilkendegiver, at de ikke inddrages i den løbende revision af kvalitetsstandarderne. Vanløse september 2016

33 Den ældre medicinske patient, borgere med kronisk sygdom og med demenssygdomme Ældre medicinske patienter, kroniske patienter og borgere med demenssygdomme, indlægges ofte for årsager, som kunne have været forebygget i kommunen. Rådene tilkendegiver, at kommunerne bør prioritere disse borgere, ved at skabe et langt bedre samarbejde mellem kommune, hospital, praktiserende læge og kommunens plejetilbud. Ældrerådene fremhæver at tidlige udskrivninger og for mange genindlæggelser, er omkostningstungt og vidner om manglende sammenhæng, samarbejde og kvalitet for borgeren. Fem ældreråd tilkendegiver, at de mange genindlæggelser i høj grad skyldes lokal mangel på genoptrænings - og forebyggelsesaktiviteter. Politikerne erkender behovet, men har ingen fremtidsplaner om at etablere faciliteterne. Seks - syv råd er optaget af underbemanding på kommunernes plejecentre, samt af at deres kommuner har mange indlæggelser af ældre. Flere råd fremhæver manglende lægefaglige bemanding på kommunens plejecentre, hvilket betyder mange indlæggelser af ældre som burde have været behandlet på plejehjemmet. I tre kommuner afprøves et forsøg med tilknytning af praktiserende læge til plejecentrene og dette med stor succes. Med fast gang på plejecentret og kendskab til beboerne modvirke lægen unødige indlæggelser og sikrer en fortsat behandling efter udskrivelser. To råd fremhæver, at de har været involveret i møder og workshops, om hvordan overgangen mellem sygehus og hjem kan ske så nænsomt og omsorgsfuldt som muligt, uanset om borgeren er hjemmeboende eller bor på plejecenter. Langt de fleste ældreråd tilkendegiver dog, at de oplever, at der fokuseres på enkeltprojekter, fremfor på en langsigtet planlægning. Ældreråd ser frem til Demenshandleplan 2025 og håber på konstruktiv deltagelse i arbejdet med de lokale initiativer. En rådsformand tilkendegiver dog en vis bekymring ved, at det nu er én diagnose som skal have fokus. Bekymringen går på, at andre ældre risikerer at bliver glemt eller nedprioriteret i kommunerne fordi vi bliver jo ikke alle demente, bare fordi vi bliver gamle. Mange ældreråd fremhæver stor tilfredshed med lokale initiativer. En kommune har afsat midler til mere personale på plejehjem og i hjemmepleje, samt til deres opkvalificering. Tre kommuner har netop taget initiativ til tidlig opsporing og en bedre plan for begyndende demente borgere i eget hjem. To kommuner etablerer sig som demensvenlig kommune, og i tre andre kommuner bygges demensplejehjem. Krav til velfærdsteknologi, brug af frivillige og pårørendeinddragelse Velfærdsteknologiske løsninger indføres i mange kommuner, og rådenes holdning er alt overvejende, at løsningerne rummer gevinster for borgere, personale og økonomi. Udgangspunktet er at løsningerne indføres nænsomt og med respekt for den enkelte. Et par ældreråd nævner, at de er positive over velfærdsteknologiske løsninger som robotstøvsugere, skylletoiletter etc., men at de har oplevet indførelse af teknologien som problematisk på plejecentrene, da bemandingen samtidig blev reduceret. Det har vist sig, at teknologien ikke benyttes. Mange ældre kan ikke kan bruge den eller personalet oplever at det tager længere tid at anvende teknologierne. Den nye teknologi risikerer således at medfører øget arbejdspres for en reduceret plejegruppe. Et par ældreråd tilkendegiver problemer med det elektroniske medicinsamarbejde. Kommunerne har brugt mange kræfter og økonomi på, at få etableret et fælles elektronisk system, men det fungerer ikke. Spørgsmål om inddragelse af pårørende fylder en del i rådenes drøftelser. Et par ældreråd kommunens inddragelse af pårørende er i konflikt med kommunens visitationsregler. Et ældreråd har haft Vanløse september 2016

34 et meget konstruktivt samarbejde med forvaltningen om at definere rollen som pårørende og en pårørendes opgave for et familiemedlem. Rådene er opmærksomme på at en del ældre ikke har pårørende og derfor ikke familie til at varetage vedkommendes interesser. Et par ældreråd tilkendegiver, at de er meget optaget af grænser for frivilligt arbejde. Kommunen taler om at høste det store potentiale, som civilsamfundet rummer bl.a. som besøgsven, hjælper, vågekone etc. Ældrerådene advarer om, at det er et dilemma, hvis kommunen i stigende grad vil bruge frivillige til at løse opgaver som indtil nu er varetaget af professionelle. Mange ældrerådsmedlemmer er selv aktive i frivilligt arbejde. Det er positivt, at frivillige møder ældre i øjenhøjde, men risikoen er, at der mangler en faglig vurdering og indsats. Et par ældreråd tilkendegiver, at de har haft et konstruktivt samarbejde med deres kommune, om at udarbejde vejledende pjece på området og ønsker at give ideen videre. Service og livskvalitet for ældre Temaer som mad, måltidet, transport og tilgængelighed er på dagsorden i mange kommuner. Mad og måltidet har stor betydning for borgere, der er visiteret til mad. Et måltid kan danne ramme for fællesskab, og et godt måltid indeholder den nødvendige ernæring. Den kommunale madordning kritiseres i en del ældreråd, primært på grund af pris, madkvalitet/udseende og mangel på valgmuligheder. Trafikspørgsmålet fylder meget i tyndt befolkede områder og rådene i udkantskommuner har haft temaet oppe i kommunalt regi. Der efterlyses en bedre organisering af kørsel til og fra hospital og genoptræning, idet der er lang ventetid og forskel på hvad man kan få gratis transport til. I en af landets største kommuner arbejder forvaltning, politikere og ældreråd med et paradigmeskift i opfattelsen af ældreomsorg. Fokus skal i højere grad være på personcentrerede omsorg Det hele menneske! Et eksempel på dette er ansættelse af pædagoger med forventning til netop at tænke i nye baner. Ældrerådsvalg i efteråret fremmødevalg versus brevstemme Der afholdes valg til ældrerådet i hovedparten af kommunerne i efteråret Planlægning af valget er i gang. En del råd ønsker, at valget skal foregå som fremmødevalg fremfor som brevvalg. DANSKE ÆLDRERÅDs evaluering af tidligere valg viser, at fremmødevalg giver en højere valgdeltagelse end brevvalg. Hovedtal fra en undersøgelse foretaget af DANSKE ÆLDRE- RÅD i 2014viser: Den gennemsnitlige stemmeprocent var 51,9 blandt kommuner, der afholdt valg i 2013/14. Der var en lille fremgang fra forrige valg, der havde en gennemsnitlig stemmeprocent på 51,3. 71,4 var den gennemsnitlige stemmeprocent for de 21 ældre-/seniorråd, der holdt fremmødevalg samtidig med kommunalvalget i ,8 var den gennemsnitlige stemmeprocent for de 30 ældre-/seniorråd, der afholdt brevvalg i november ,3 blev stemmeprocenten for 22 ældre-/seniorråd, der holdt valg på andre tidspunkter i Det er forståeligt, at mange ældre-/seniorråd ønsker en høj valgdeltagelse, og foreslår en ændring i valgpraksis. Ønsket møder dog modstand i nogle kommuner fra forvaltning/politikere. I de fleste af disse kommuner er holdningen, at kommunalvalget i sig selv fylder nok, både økonomisk og omfangsmæssigt. Desuden frygter kommunerne, at det vil krævet mange flere ressourcer for kommunens side med et fremmøde -versus brevstemmevalg. Vanløse september 2016

Notat Med udgangspunkt i følgende to spørgsmål:

Notat Med udgangspunkt i følgende to spørgsmål: Notat Med udgangspunkt i følgende to spørgsmål: Er ældre- /seniorråd blevet inddraget i processen omkring udmøntning af Værdighedsmilliarden i kommunerne? Hvilken ældrepolitisk udfordring er den største

Læs mere

Åbent referat til. Ældrerådet

Åbent referat til. Ældrerådet Åbent referat til Ældrerådet Mødedato: Fredag den 29. januar 2016 Mødetidspunkt: 9:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Anette Mandahl-

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014

5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014 5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014 Formænd/næstformænd fra i alt 91 ældre- og seniorråd deltog i et af de 5 møder, der blev afholdt i perioden 27. august til

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Mødelokale 2, Bytoften Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda Møller Nielsen, Anette

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015 Mødereferat Mødetid: 14. september 2015 kl. 9.30 Mødested: Hammel administrationsbygning, mødelokale 3 Mødedeltagere: Alex Kejlberg, Birthe Kalstrup, Erik Bertelsen, Jørn de Place, Nina Thøgersen, Per

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 20. marts 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Ældrerådet. Årsberetning 2012. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Ældrerådet. Årsberetning 2012. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Dato 13.02.13 Dok.nr. 23986-13 Sagsnr. 13-3221 Ref. elth Ældrerådet Årsberetning 2012 Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ældrerådet

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Åbent referat til. Ældrerådet

Åbent referat til. Ældrerådet Varde Kommune Åbent referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 28. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødesalen, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Ældrerådet. Årsberetning 2011

Ældrerådet. Årsberetning 2011 Dato 13.04.12 Dok.nr. 1125238 Sagsnr. 1125235 Ref. elth Ældrerådet Årsberetning 2011 Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ældrerådet

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3, Bytoften Fra medarbejdersiden: Arne Høivang Jensen, OAO/FOA,

Læs mere

Ældrerådet. Årsberetning 2013. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Ældrerådet. Årsberetning 2013. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Dato 13.02.14 Dok.nr. 19584-14 Sagsnr. 14-835 Ref. elth Ældrerådet Årsberetning 2013 Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ældrerådet

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Beredskabsforslag. Budget 2016-19

Beredskabsforslag. Budget 2016-19 Harmonisering af sygepleje Ændringer i driftsbudgettet 1.200 1.700 1.700 1.700 I Skive Kommune har man som en af landets eneste kommuner haft en privat leverandør af sygepleje siden 2003. Ordningen har

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Beskrivelse af udmøntning af værdighedspolitik / med Ældrerådets kommentarer

Beskrivelse af udmøntning af værdighedspolitik / med Ældrerådets kommentarer Beskrivelse af udmøntning af værdighedspolitik 26.05.2016/ med Ældrerådets kommentarer Tema i værdighedspolitikken - Mål for indsatsen Livskvalitet a. At borgeren kan få gode oplevelser og deltage i sociale

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Aflastning af pårørende til demente i egen bolig 1. 2. Projektets titel: Frikvarter til pårørende et samarbejdsprojekt mellem Aalborg Kommune og frivillige organisationer

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr.

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr. Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.400.000 kr. Link til værdighedspolitik: https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-ogstrategier/værdighedspolitikken-28-06-2016.pdf

Læs mere

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder)

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) August 2015 en del af arbejdet omkring kapacitetsanalyse omkring plejeboliger og ny struktur. GRUPPER FORMÅL

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr.

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Udviklingsplan Værdighedspolitik 2016 Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Forventet forbrug 2016 Kr. Forventes overført til 2017 kr. Ny bevilling 2017 kr. 12.264.000 5.364.000 6.900.000

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 11. september 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Preben Jahnsen Dagsorden: 1. Velkomst

Læs mere

Notat om værdighedspuljen til budgetforhandlinger 2017

Notat om værdighedspuljen til budgetforhandlinger 2017 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 16. september 2016 Sagsid: 27.00.00-Ø00-1-16 Notat om værdighedspuljen til budgetforhandlinger 2017 Grundlag for ydelse af tilskud til gennemførslen af en mere værdig ældrepleje

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Varde Kommune. Referat. fra. MED-udvalg Børn og Unge. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015. Mødetidspunkt: 8:00-8:30

Varde Kommune. Referat. fra. MED-udvalg Børn og Unge. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015. Mødetidspunkt: 8:00-8:30 Referat fra MED-udvalg Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Børn & Unge Louise Raunkjær, Anette Brodde, Ole Holdgaard,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

Udvidelsesforslag - drift

Udvidelsesforslag - drift mprioriterings -16 Udvidelses - drift versigt over udvidelses Administrationens udvidelses for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. Tabel 1 Udvidelses

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale hos Det Danske Madhus Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødedato: 25. september 2014. Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødedato: 25. september 2014. Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Referat Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 01.03.2017 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Holbæk Der serveres

Læs mere