Bachelorprojekt. Energioptimering af delstrømsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekt. Energioptimering af delstrømsanlæg"

Transkript

1 Bachelorprojekt Energioptimering af delstrømsanlæg Søren Mølgaard Nielsen Rene Breinholdt Svanborg Clausen Fredericia Maskinmesterskole TVIS Trekantens Varmetransmissions Selskab

2 1. Titelblad Titel: Energioptimering af pumpestation Problemformulering: Hvordan kan vi reducere på driften og derved nedsætte energiforbruget af delstrømsrensningen på P53 og Skærbækværket, uden at det sker på bekostning af den korrekte vandkvalitet, som fortsat skal opretholdes? Forfattere/studie nr.: Clausen, René Breinholdt Svanborg (E ) Nielsen, Søren Mølgaard (E ) Antal anslag: Afleveringsdato: Onsdag den 27. maj 2015 Uddannelsessted: Fredericia Maskinmesterskole Opgavetype: Afsluttende bachelor projekt Vejleder: Esben Stehr 2

3 2. Abstract The purpose of this Bachelor thesis is to investigate the possibilities for optimising a partial flow system installed on the pump station of a Multicity District Heating transmission system. Partial flow systems maintain water quality by monitoring and adjusting ph levels, particle content and vacuum- degassing, which is important to ensure the water within the system is corrosion- neutral with respect to the steel pipework and fittings. The partial flow treatment consists of two partial flow systems, which are located at Skærbækværket and pump- station P53 in Fredericia Southern Jutland, Denmark The transmission system is filled continuously with desalinated water, whose ph is raised to 9.8 by the addition of ammonia solution and vacuum degassing to <20 ppb/l. O 2. This project will also investigate the effect that changing the water has on the water quality in the transmission system and measure the effect that vacuum- degassing has on the partial flow system. Water samples and trends from the Supervisory- Control and Data- system, will be analysed at Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S ( TVIS ). Further; this paper has investigated the effectiveness of the partial flow system in operation at TVIS, and also assessed the possibilities for optimising the system to reduce power consumption, without compromising water quality. This analysis has utilised established theories and equations on corrosion and water chemistry contained in Fjernvarme Vejlederen.( Fælleskemikeren, feb ). The results suggest that the vacuum- degassing is not operating as efficiently as possible and it is recommended that TVIS corrects this fault and subsequently takes new measurements of the vacuum degassing system. Additionally this research concludes that the partial flow system P53 can be placed on standby, based on the assumption that no impurities are added and that the system water is replaced about every 4-5 years. 3

4 3. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Titelblad Abstract Forord Indledning Opgavetekst Læsevejledning Problemstilling Problemformulering Projektafgræsning Hypotese Metode Teori Definition af begreber Korrosion Materiel og komponenter Fjernvarmevandet kemiske sammensætning Ilt og luft Generel redegørelse Nettets opbygning Vandkvalitet Måleinstrumenter på P Redegørelse af delstrømsanlæg på P Redegørelse af Skærbækværkets delstrømsanlæg Mekanisk filter Spædevand Vedligehold af fjernvarmevand på transmissionsnettet Analyse Summering af redegørelsen Vandbalance Spædevand

5 Tab af fjernvarmevand Opsummering Analyse af effektiviteten på aflufteren Metode for målinger på delstrømsanlægget Analyse af måleresultater Måleresultater: Opsummering måleresultat Analyse vandprøver ph- værdi Opsummering vandanalyse Besparelses potentiale Metode for måling af energiforbrugene Besparelses potentiale Konklusion Anbefalinger til TVIS Kilder og kildekritik Perspektivering Litteraturliste Bilag Bilag 1 - Projektskabelon Bilag 2 Vandanalyser Bilag 3 Spædevands opgørelse Bilag 4 Anlægstegning A Bilag 5 Trendkurve fra SRO- anlæg Bilag 6 Energiforbrug Bilag 7 Kontrakt mellem TVIS og Skærbækværket samt udtalelser Bilag 8- Flow og temperatur Bilag 9 - Mail korrespondance Bilag 10 Vandkvalitets krav fra TVIS

6 4. Forord Dette projekt er et afsluttende bachelorprojekt, som led i maskinmesteruddannelsen på Fredericia Maskinmesterskole. Projektets to skribenter, René og Søren, vil indledningsvist gerne rette en stor tak til TVIS for et godt praktikophold, hvor der er blevet taget imod os med åbenhed og stor interesse fra alle virksomhedens medarbejdere. Vi vil i den forbindelse særligt rette en stor tak til følgende personer ved TVIS: Vedligeholdelseschef: Tommy Hermann Driftschef: Finn Junker Driftsmester: Per Søjberg Driftsmester: Niels Muurholm Driftsmester: Poul Fournaise Driftsmester: Brian Skovrup Driftsmester: Jonny Borgen Derudover vil vi også gerne rette en stor tak til vores vejleder fra Fredericia Maskinmesterskole, Esben Stehr, som har givet en god og konstruktiv kritik i forbindelse med projektet. 6

7 5. Indledning 5.1 Opgavetekst Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS) blev grundlagt i december 1982 som følge af aftaler mellem Trekantområdets kommuner. Virksomheden er i dag en varmetransmissions- virksomhed, som forsyner Trekantområdet med fjernvarme. TVIS tracé 1 løber fra Kolding over Fredericia, med en gren til Middelfart og herefter videre til Vejle. TVIS er en grossistvirksomhed, der opkøber CO 2 - neutral overskudsvarme ved Trekantområdets industrivirksomheder som SHELL Raffinaderiet, Skærbækværket, Energnist 2 og Carlsberg. Overskudsvarmen distribuerer TVIS herefter videre til fjernvarmeselskaberne i trekantsområdet. Figur 2 - Traceet fra Kolding over Middelfart til Vejle Figur 1 - Traceet fra Vejle til Kolding med en gren til Middelfart Fjernvarmevandet i tracéet cirkuleres af pumper på 5 pumpestationer og kan suppleres med varme fra 10 kedelstationer, som bliver styret og overvåget fra TVIS kontrolrum, der er placeret på Tonne Kjærsvej i Fredericia. Vores projekt startede med at være fokuseret på energioptimering af pumpestation P53, idet TVIS havde observeret et energiforbrug, der var over det dobbelte af, hvad de tilsvarende stationer brugte. Det blev kortlagt, hvilke forhold, der var anderledes, og som adskilte sig fra de øvrige stationer. I kortlægningen konstaterede vi, at forskellen lå i henholdsvis et delstrømsanlæg og et trykholderanlæg. Da trykholderanlægget alene er et backup- anlæg, som af den grund ikke er meget i drift, blev fokus afgrænset til delstrømsanlægget. 1 Ledningsnet som transporterer varme 2 Energnist hed tidligere Trekantområdets Affaldsforbrænding A/S (TAS) 7

8 Ved en nærmere undersøgelse af transmissionssystemet blev det kortlagt, at Skærbækværket også delstrømsrenser i vinter perioden på fjernvarmevandet samt producere vand til transmissionssystemet. Yderligere blev der sat spørgsmålstegn ved, om man kunne slukke eller reducere driften og derved energioptimere driften af delstrømsanlægget på P53, hvilket er hovedproblemstillingen i dette projekt. 5.2 Læsevejledning Med henblik på at give et overblik over projektet er nedenstående en beskrivelse og en illustration af projektets nærmere opbygning. Indledning Problemstilling Problemformulering Hypotese Metode Afgrænsning Generel beskrivelse Transmissionssystemet Vandkvalitet Redegørelse af delstrømsanlægget på P53 Funktion Krav Redegørelse af delstrømsanlæg på Skærbækværket Vedligehold af transmissionssystemet Analyse - Vandbalance Analyse Måling af effektiviteten af vakuumafluftning Analyse Skærbækværkets slukkeperiodes indflydelse Analyse Besparingspotentiale Konklusion Metode for implementering Den første del af projektet udgør en indledning, herunder nærmere bestemt en problemstilling, en problemformulering, en hypotese, et metodeafsnit samt et teoriafsnit. I teoriafsnittet vil vi afklare forskellige begreber, som vi anvender i projektet. 8

9 Herefter har vi udarbejdet en generel redegørelse, hvori historik over TVIS transmissionssystem vil blive inddraget. Dernæst har vi beskrevet kravene til vandkvaliteten hos TVIS transmissionssystem, ligesom vi redegør for, hvorledes anlægget drives henholdsvis på Skærbækværket og ved pumpestation P53. Ydermere vil vi til sidst i redegørelsen sætte fokus på vedligehold af transmissionssystemet. Efterfølgende afsnit består af fire analyser, hvoraf den første har fokus på, i hvilke tilfælde der er risiko for forskellige former for indtrængning af urenheder og vand i TVIS transmissionssystem. Herefter har vi via målinger på delstrømsanlægget udarbejdet en analyse af effektiviteten af vakuumaflufteren. De to sidste analyser belyser effekten af delstrømsrensningen på Skærbækværket og pumpestation P53 samt behandle spørgsmålet om, hvilken eventuel besparelse der vil være i forbindelse med at slukke for delstrømsanlægget på P53. Afslutningsvist indeholder projektet en konklusion og en perspektivering samt en vejledende metode til at kunne sikre og overvåge vandkvaliteten i transmissionssystemet. 5.3 Problemstilling TVIS ønsker at få undersøgt, om det er muligt at ændre driften af delstrømsrensningen på henholdsvis Skærbækværket og ved TVIS pumpestation, P Problemformulering Hvordan kan vi reducere på driften og derved nedsætte energiforbruget af delstrømsrensningen på P53 og Skærbækværket, uden at det sker på bekostning af den korrekte vandkvalitet, som fortsat skal opretholdes? 5.5 Projektafgræsning I projektet vil det i sagens natur ikke være muligt at ændre metoderne for delstrømsrensningen på Skærbækværket. Projektet vil derfor kun foreslå ændringer til delstrømsrensningen på P53, TVIS. Det vil ikke være muligt, at anskaffe dokumenterede vandprøver fra Skærbækværket, pga. implementeringen af vandprøveregistrering ikke er afsluttet. Vandprøver skulle bruges til at dokumentere, det spædevand Skærbækværket levere til transmissions systemet. 9

10 Under praktikperioden vil der ikke blive slukket for delstrømsanlægget P53. Det skyldes, at dødtiden 4 i fjernvarmesystemet vil medføre, at det ikke vil ændre vandkvaliteten eller skabe brugbar data for analyse af vandkvaliteten. Det vil i projektet ikke være muligt, at dokumentere eventuelle mikroorganismer i transmissionssystemet, da det vil kræve en åbning af systemet, for at kunne undersøge en eventuel tilvækst. En medarbejder ved TVIS vurderer, at det ikke er en relevant risiko. 5.6 Hypotese Det forventes, at delstrømsrensningen på P53 vil kunne stoppes i den periode, hvor delstrømsrensningen kører på Skærbækværket. 5.7 Metode Med henblik på at kunne kortlægge den krævede vandkvalitet vil vi udarbejde en redegørelse samt en historisk opbygning af TVIS transmissionsnet. Det vil ske via undersøgelse af PI- diagrammer, projekteringsgrundlag og via observationer på pumpestationer. For at opretholde den nuværende driftsikkerhed redegør vi for, hvilke krav TVIS har til vandkvaliteten. Kravene, der består af ph - værdi, ledningsevne samt iltindhold, vil blive dokumenteret via projekteringsgrundlaget. Vi redegør for mængden af fjernvarmevand, som årligt påfyldes anlægget for at kortlægge udskiftningen af fjernvarmevandet. Det vil blive dokumenteret ud fra spædevandsopgørelse af tilført fjernvarmevand til transmissionssystemet. Til redegørelsen af delstrømsanlægget på Skærbækværket har vi til projektet indsamlet viden fra interne medarbejdere i form af anlæggets opbygning og pumpernes driftsperiode. På grund af manglende vandprøver fra Skærbækværkets spædevand benytter vi kontraktudkastet på vandkvaliteten som dokumentation for sammensætningen af spædevandet. Endvidere anvender vi udtalelser fra medarbejdere på Skærbækværket. 4 Periode før en ændring registreres 10

11 For at vurdere risikoen for påvirkning af transmissionssystemet vil der være fokus på vedligehold og en kortlægning af dette. Til brug for kortlægningen har vi indsamlet data, og på baggrund af disse data undersøger vi proceduren efter reparation af transmissionssystemet. Formålet er at vurdere på indtrængende urenheder ved åbning af systemet. Med henblik på at analysere anlæggets indflydelse på vandkvaliteten vil vi i projektet udarbejde en forudgående redegørelse for delstrømsanlægget P53. For at sikre de nødvendige data vil vi indsamle et PI- diagram på delstrømsanlægget og en anlægsbeskrivelse. Projektet indeholder en analyse omkring vandkvalitet. For at kunne konstatere, hvorvidt vandkvaliteten vil blive opretholdt ved et eventuelt stop af delstrømsrensningen på P53, har vi foretaget målinger på effektiviteten af vakuumaflufteren. Ligeledes har vi undersøgt, om kvaliteten på fjernvarmevandet opretholdes i perioden, hvor delstrømsanlægget på Skærbækværket er stoppet. Undersøgelsen bygger på en sammenligning af vandprøver foretaget ved TVIS samt information fra SRO- systemet. I projektet har vi udarbejdet en analyse af forbruget til driften af delstrømsanlægget P53, og til dette har vi foretaget energimålinger samt en opgørelse over omkostninger til delstrømsanlægget. På baggrund af analyserne har vi afslutningsvist i projektet vurderet hvorvidt det er en fordel for TVIS at foretage ændringer i driften på delstrømsanlægget P53 i forhold til en uændret driftssikkerhed. Endelig vurderer vi, hvilke anlægsændringer TVIS kan foretage med henblik på at overvåge vandkvaliteten ved eventuelle ændringer af delstrømsdriften. 5.8 Teori Definition af begreber. I dette afsnit definerer vi nogle af de nøglebegreber, som vi benytter i projektet i forbindelse med vandbehandlingen. Afsnittet omhandler den grundlæggende teori omkring vandets sammensætning og indvirkning på materiel. Det er særdeles vigtigt i forhold til forståelsen af vandbehandling. 11

12 5.8.2 Korrosion Dette afsnit omhandler en nærmere definition af begrebet korrosion, herunder korrosion i vandige miljøer. Korrosion defineres som en nedbrydning af materiel ved reaktion med omgivelserne 5. Korrosion i forbindelse med vandige miljøer er oftest en elektrokemisk korrosionsproces. En elektrokemisk korrosionsproces består af to kemiske delreaktioner, henholdsvis en anodereaktion (+pol) og en katodereaktion (- Pol) 6 Ved en anodereaktion er der et underskud af O 2. Det giver en oxidationsproces, som opløser metallet og omdanner det til metalioner. Ved en katodisk reaktion er der et overskud af ilt. Ilten vil reagere med metalioner og skaber rust (magnetit). I en elektrokemisk korrosion vil der være en ligevægt mellem anodisk og katodisk reaktion. Ved dannelse af et oxidlag passiviserer man den anodiske reaktionen 7, og dermed stopper man korrosionsprocessen. Alle metaller har forskellige spændingsrækker, som er metallets potentiale for at afgive elektroner i forbindelse med korrosion. Metallets omgivelser altså vandmiljøet er betydningsfulde i forhold til korrosion. Den mest udbredte form for korrosion sker ved reaktion mellem ilt/syre, vand og metal. Mangler en af disse elementer, går processen i stå. Der er en del faktorer, der udgør vandmiljøet, f.eks. ph- værdi, ledningsevne, iltniveau, partikelindhold mv. Forhold der har indflydelse på vandmiljøet: ph- værdi Ledningsevne ph- værdien har stor indflydelse på korrosion Det optimale ph- område for stålkomponenter er 9,5 til 10 Ved lav ph- værdi stiger korrosionen Ved høj ph- værdi passiviserer nogle metaller og andre korroderer Ledningsevne skyldes primært opløste salte, som har en indflydelse på iontransporten. Ved en forøgelse af salte, øges korrosionen. Måles i [µs/cm] 5 Jansen, Piet, 3. udgave, Pumpeståbi, side Jansen, Piet, 3. udgave, Pumpeståbi, side Jansen, Piet, 3. udgave, Pumpeståbi, side

13 Iltniveau Partikelindhold Salte og ioner Ilt 8 har den kemiske betegnelse O₂. Mætningskoncentrationen i vand ved atmosfæretryk er 5-10 mg O₂/l. Tilstedeværelsen af ilt i vand og luft er nødvendig for, at den væsentligste katodereaktions proces af korrosion i metaller er mulig. I iltfrie miljøer er korrosion af metaller udelukket. Det gør sig også gældende for en del metaller i basiske miljøer, og således opnår metallet fuldt resistens mod korrosion. Kan have en slibende effekt, der kan nedbryde, det passive lag lokalt, og derved kan det give grubetæringer eller galvanisk korrosion. Salte 9 øger ledningsevnen i vand. Salte som klorid, sulfat, fluorid, karbonat, nitrat m.fl. betegnes som aggressive ioner. De er medvirkende til at danne korrosionsprodukter som opløste metalsalte. De passiverende ioner virker korrosionshæmmende med en effekt optil %. Tabel 1 Vandmiljøets indflydelse på korrosion Materiel og komponenter Materiel og komponenter som pumpehjul, rør, varmevekslere mm. i TVIS - systemet er konstrueret af ulegeret stål samt rustfrit stål. Rustfrit stål har en generelt god korrosionsbestandighed over for vandige miljøer 11. Der er fire hovedtyper, hvor der hovedsageligt er benyttet autentisk stål i fjernvarmesystemer, da det er velegnet til formgivning. Som beskrevet i det ovenstående, afhænger rustfri ståls korrosionsbestandighed af miljøet. For rustfri stål er der dog specielt fire faktorer, der har indflydelse herunder nærmere bestemt kloridkoncentrationen, ph, korrosionspotentialet og temperatur. 12 Den væsentligste forebyggelse imod korrosion ved ulegeret stål er iltfrit miljø (<0,2mg/l), basisk miljø (9,8±0,2) og minimering af belægningsdannelser og aflejringer. 8 Håndbog for maskinmestre, 1999, side Håndbog for maskinmestre, 1999, side Håndbogen for Maskinmestre 1999, bind 1, 9. udgave, side Jansen, Piet m.fl., Force instituttet, Rustfrit stål i fjernvarmesystemer Jansen, Piet m.fl., Force instituttet, Rustfrit stål i fjernvarmesystemer

14 5.8.4 Fjernvarmevandet kemiske sammensætning. Fjernvarmevandets sammensætning skaber det vandige miljø i transmissionsnettet. En af metoderne for at lave et basisk miljø er tilsætning af ammoniak. Ammoniak 13 har den kemiske betegnelse NH₃ med et kogepunkt på - 33,4 C ved 760 mm Hg. Ammoniak er meget letopløseligt i vand, H₂O. Der kan opløses ca. 700 dm³ NH₃- gas i 1 dm³ vand ved 20 C og 760 mm Hg. Ved tilsætning af ammoniak øger man ph- værdien, som er en måling af H + - ioner, der er i vandet. Samtidig øges ledningsevnen, idet ammoniakken spaltes 14. Ledningsevnen er en god metode til at regulere vandets ph - værdi Ilt og luft. Ilt har som nævnt tidligere betegnelsen O 2, hvor luft er en blanding af 21% ilt, 78% nitrogen og den sidste procent er en blanding af forskellige gasarter. Nitrogen er et kvælstof og går ikke i forbindelse med metaller, men danner i stedet luftlommer. Hvor meget ilt, der kan være i vandet, afhænger af tryk og temperatur. Ved højere tryk kan opløses mere luft (Henrys lov), der frigives igen ved lavere tryk. Ilten vil typisk i fjernvarme installationer fjernes ved korrosion i anlægget. 6. Generel redegørelse 6.1 Nettets opbygning Transmissionsnettet hos TVIS er bygget af flere omgange. Først med et tracé fra Skærbækværket til Kolding og en tracé fra SHELL Raffinaderiet til Børkop, Fredericia og Middelfart. Der opstod således et behov for to delstrømsanlæg, helholdsvis på Skærbækværket og pumpestation P53, TVIS. Delstrømsanlæggene skulle producere fjernvarmevand og rense vandet samt opbygge en vandkvalitet, der ville resultere i, at der ikke forekom tæringer. I 1987 blev forbindelsen mellem 13 Kemigrundbog for Teknikere Dennis Hansen, 1997, side SK energi, Valg af spædevand og vandbehandling, temadage

15 Skærbækværket og Shell Raffinaderiet anlagt, og der skete samtidig en udbygning til Bredballe over Vejle. TVIS havde i opstartstiden udfordringer med at opretholde vandkvaliteten og det var derfor nødvendigt at rense det. I dag er fjernvarmevandet dog meget rent, og der ses ikke at være nogen nævneværdige problemer med tæringer og urenheder. Det er særdeles vigtigt for projektet at opretholde, således at driftssikkerheden forbliver intakt. Transmissionssystemet er tilnærmelsesvis et lukket cirkulationssystem, hvor der kun kan fyldes fjernvarmevand på Skærbækværket og fra pumpestation P53. Pumpestation P53 er rent geografisk placeret ca. midt på transmissionssystemet, og Skærbækværket er placeret i den sydlige del af systemet. Derudover er de andre pumpestationer og ventilstationer fordelt ud over traceen. I Traceen er der ca m 3 vand og under normale driftsforhold drives det med et tryk på 11 bar ±4bar 15. TVIS opererer med et højere tryk end deres forbrugere. Temperaturen i fjernvarme systemet er mellem i fremledningen og i returledningen. I alle pumpestationer er der indbygget filtre før og efter pumperne, så der er mulighed for at fange eventuelle større partikler og for at beskytte pumperne og rørsystemet. Derudover er der monteret luftudladere på pumpestationerne og vekslerstationer, som er placeret efter alle pumper og vekslere. Formålet er at fange eventuelle luftlommer, som endnu ikke er optaget i vandet. Til at beskytte fjernvarmerørene mod korrosion, henholdsvis mod indvendig og udvendig tæring, benyttes der tre metoder. Til beskyttelse mod indvendig tæring anvendes metoden omkring korrekt vandmiljø, og for så vidt angår beskyttelse mod udvendig tæring anvendes der alarmtråde og katodisk beskyttelse. 15 TVIS, projektdokumentation, rørteknik T Faneblad 1, side 2 15

16 Der benyttes to forskellige rørtyper til tracéen. De er opbygget efter to forskellige principper herunder stål i stål og stålrør med et isolerende lag og en beskyttelseskappe i plastik. Udskiftningen af vandet i transmissionsnettet sker løbende i løbet af året og skyldes utætheder og salg af vand til fjernvarmeselskaber og SHELL Raffinaderiet. Det fremgår af bilag 3. Flowet i systemet er betinget af forbruget af varme og kan henledes til vejret. I sommerperioden er flowet relativ lavt og i vinterperioden relativt højt. Bilag 8 illustrerer flowet over en periode på 2 år. 6.2 Vandkvalitet I delstrømsanlægget på P53 er det måling af ph- værdi, partikler i vandet(ppb) 16 samt ledningsevnen, som sendes til SRO- anlægget hos TVIS. Det er bemandet 24 timer i døgnet. I projekteringen af vandkvaliteten er der følgende retningslinjer, som også gør sig gældende for kontrakten mellem TVIS og Skærbækværket. De samme krav gøre sig gældende for TVIS til vandkvalitet på transmissionsnettet ud fra projekteringsgrundlaget. Se i den forbindelse bilag 7 & 10 ph- værdi 9,8±0,2. Ledningsevne ved 25 c µs/cm ved 60 c µs/cm Ved 100 c µs/cm Iltindhold < 0,02 mg/l Jernindhold < 100 µg/l Tabel 2 Krav til vandkvaliteten Vandkvaliteten måles på P53 via et flow fra returledningen eller kan omstilles til selve delstrømsanlægget for at måle, hvor effektivt anlægget behandler delstrømsmængden. 16 Parts per US billion - mg/l 16

17 Målingerne foretages tre forskellige steder på delstrømsanlægget og en måling foretages på en såkaldt buffertank T500. Den første af de tre målinger er monteret efter udtaget på returledningen, som måler den vandkvalitet, der er på returledningen (figur 4). De sidste to målinger er monteret henholdsvis før ammoniaktilførelsen og efter ammoniaktilførelsen. Ved den første måling kan man måle effektivitet af vacuumaflufteren, og ved den sidste måling kan man måle og styre tilførelsen af ammoniak. Udover de faste målinger bliver der også udtaget vandprøver hver 7. uge til overvågning af kvaliteten af fjernvarmevandet. Der udtages prøver 5 forskellige steder. Vandprøverne 17 tages efter en fast procedure. Prøverne sendes ind til Force 18 til analyse. Resultaterne af prøverne giver et øjebliksbillede af tilstanden og sammenlignes med måleudstyret for verificering af instrumenterne. 6.3 Måleinstrumenter på P53 På P53 bliver der målt på ledningsevnen, ph- værdien og iltindholdet. Til brug for disse målinger anvendes tre forskellige instrumenter. Med henblik på at måle ledningsevnen bruges der en Yokogawa SC402 19, som er designet til overvågning, måling og kontrol af industrielle processer og har en 4- ledet transmitter. Instrumentet kan have en afvigelse på 0,5%. Ledningsevnemåleren skal normalt ikke kalibreres, idet det almindeligvis kun er ved erosion eller aflejringer, at dette kan være en nødvendigt. Samtidig kræver den minimal vedligeholdelse. Instrumentet til at måle ph - værdien er ligeledes et instrument fra Yokogawa. Modellen hedder XT450 20, og ph- måleren har et spænd, der ligger mellem - 2 til 16 ph, med en afvigelse på 0.01pH. Derudover er måleren temperaturkompenseret og vil dermed ikke give en fejlvisning på grund af 17 Se Bilag 2 18 Force Technology's miljølaboratorium 19 Se litteraturliste hjemmeside 1 20 Se litteraturliste hjemmeside 2 17

18 ændringer af temperaturen, eftersom ph- værdien er temperaturafhængig. PH- måleren skal ifølge producenten 21 kalibreres 1 gang om måneden, men udover kalibreringen, er der ikke andet nødvendigt vedligehold. Til at måle iltindholdet benyttes der en Oxyguard DO trace analyser 22, som har en afvigelse på ± 2 ppb ved en kalibrering i atmosfærisk luft. Derudover er den produceret til ikke at skulle kalibreres eller vedligeholdes. Disse tre instrumenter er monteret til at måle og overvåge delstrømsanlæggets tilstand, og samtidig kan de ifølge Jonny Borgen 23 bruges til at analysere effektivitet af delstrømsanlægget. 7. Redegørelse af delstrømsanlæg på P53 Delstrømsanlægget er opbygget som et cirkulationssystem, hvor delstrømspumperne cirkulerer en delmængde af det returvand, der passerer gennem pumpestationen P53. Delstrømsanlægget er dimensioneret til at rense ca. 20 m 3 /h, hvilket svarer til en rensning af transmissionssystemets fjernvarmevand 2 gange årligt. Delstrømsanlægget kan opdeles i 4 processer som er bygget ind i en proceslinje: 1. Mekanisk filter 2. Afsaltningsanlæg 3. Vakuumaflufter 4. NH 4 OH Tilsætning Anlægget kan køres på forskellige måder alt efter behov. I normal drift cirkuleres vandet gennem det mekaniske filter, bypasses over afsaltningsanlægget for at cirkulere gennem vakuumaflufteren, hvor der afslutningsvis tilsættes ammoniakvand for at blive pumpet ind på returledningen igen. 21 Se litteraturliste hjemmeside 3 22 Se litteraturliste hjemmeside 4 23 Maskinmester ved TVIS 18

19 Efter udtaget fra returledningen er der monteret en trykreduceringensventil, der reducerer trykket til 4-5 bar 24 og et magnetitfilter (filteret er eftermonteret og ikke illustreret på anlægstegningen, se figur 2). Yderligere er der monteret et mekanisk filter (Se figur 2) på 5 mikron, der har til formål at filtrere mindre urenheder og overskydende magnetit. Filtrene er monteret for at fjerne magnetit samt for at rense fjernvarmevandet, så det ikke laver tilstopninger i delstrømsanlægget. Delstrømmen tages fra bunden af returledningen, hvor et roligt laminart flow forventes. Filteret kan bypasses, hvis differenstrykket overstiger 1,8 bar, hvilket indikerer, at filteret skal renses. Rensningen sker ved hjælp af en modstrømsskylning, der kan startes manuelt. Efterfølgende er afsaltningsanlægget (Se figur 2) installeret. Det afbrydes automatisk og bypasser delstrømsmængden forbi afsaltningsanlægget, når det 1) regenerer, 2) når temperaturen overstiger 60 eller 3) når ledningsevnen har en acceptabel værdi ved tilgangen af anlægget. Afsaltningsanlægget fjerner alle salte, der kan forekomme i fjernvarmevandet, og gør det markant mindre aggressivt i forhold til korrosion. Kationbytteren fjerner alle elementer med positive ladninger og bytter dem med brint (H + ) ioner. Anionbytteren fjerner alle de elementer, der har negative ioner og bytter dem med hydroxylioner (OH - ). Kation- og anionbytteren regenereres henholdsvis med saltsyre og lud. Afsaltningsanlægget er i drift ved produktion af fjernvarmevand. Produktionen af fjernvarmevandet er en backup til brug i situationer, hvor Skærbækværket ikke kan producere fjernvarmevand. Afsaltningsanlægget har ifølge Poul Fournaise 25 ikke været i drift i længere tid. Til sidst er afluftningsanlægget installeret, og herefter er ammoniakken tilføjet. Afluftningsanlægget (Se figur 2) arbejder under vakuum med et tryk på ca. 0,15 bar absolut. Delstrømsmængdens temperatur hæves via en varmeveksler til 55 C, hvilket svarer til væskens damptryk. I vakuumbeholderen sprøjtes delstrømmen ind via dysen i beholderen, hvilket sker med henblik på at skabe en stor overflade, således at eventuelle ilt- bobler, gaslommer, nitrogen og 24 TVIS, projektdokumentation, rørteknik T Faneblad 1, side 3 25 Maskinmester ved TVIS 19

20 kulsyre vil kunne blive frigivet. Vandtilgangen styres af en såkaldt svømmer, som regulerer en pneumatisk reguleringsventil i tilgangen. Efter vacuumaflufteren(se figur 2) er der 2 delstrømspumper, som er monteret parallelt, hvoraf den ene er en reservepumpe. Pumpen leverer ifølge flowmåleren, der er installeret i systemet 19,5 m 3 /h med en medietemperatur aflæst ved 55 C. Efter delstrømspumperne bliver der tilført NH 4 OH 26 (Se figur 2). For at få en effektiv blanding bruges der en statisk blander. Mængden af NH 4 OH styres manuelt og doseres ud fra ledningsevnen. Der bliver tilføjet ammoniakvand til fjernvarmevandet for at få en ph- værdi på 9,8±0,2. Ammoniaktilførelsen er en 18% blanding af NH 3 og vand, som opbevares i en åben tank, hvor der er fri luftadgang. Det bidrager til en luftmættet ammoniakblanding. Der bliver tilsat mellem 2,7 og 3,6 m 3 ammoniakvand om året til delstrømsmængden. På P53 er der en buffertank (T500) på 1000 m 3, som ifølge TVIS medarbejder, Jonny Borgen får spædet mellem 3-5 m 3 til om dagen, og ledes retur på delstrømssystemet igen. Fjernvarmevandet ledes til ovenstående buffertank fra de kontinuerlige vandprøver, der bliver målt på P53 samt fra vandet til vakuumpumpen. Vandet genbruges for at nedsætte spildet af fjernvarmevand. Redegørelsen af delstrømsanlægget afgrænses til kun at dreje sig om det mekaniske filter, afsaltningsanlægget, aflufteren samt ammoniaktilsætningen. Afgrænsningen kan ses nedenfor. Hele anlægstegningen fremgår af Bilag NH 4 OH Ammoniakvand 20

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg Side 1 af 17 Anleggs- og funktionsbeskrivelse Klekke-anlegg Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Vandets vej gennem anleggget... 3 2. Kar (punkt 1)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Mekanisk rensning

Læs mere

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken Til dækning af det mere konstante varmebehov, er der på værket bygget to store isolerede vandbeholdere (Termokander). De tilføres varmt vand, når motoren kører,

Læs mere

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Korrosion i praksis Troels Mathiesen Specialist, civ.ing., ph.d. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Kundeopgaver: 50% Skadesopklaring 50% Rådgivning, korrosionstest, R&D Specialer: rustfrit

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Hele installationen trykprøves ved idriftsættelsen ved 1,43 gange sikkerhedsventilens afgangstryk og anlægget skal være helt tæt ved denne prøvning.

Hele installationen trykprøves ved idriftsættelsen ved 1,43 gange sikkerhedsventilens afgangstryk og anlægget skal være helt tæt ved denne prøvning. NOTAT Projekt Solvarmeanlæg til fjernvarmesystemer Kunde Fjernvarmeværker Dato 2013-03-05 Til Miljømyndigheder mv. Fra Benjamin Kjelkvist Larsen Kopi til 1. Solvarmeanlæg til fjernvarmesystemer 1.1 Anlægsbeskrivelse

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

NYHEDSBREV AUGUST 2013

NYHEDSBREV AUGUST 2013 NYHEDSBREV AUGUST 2013 EN MASSE FORDELE VED BIOMASSE TVIS har i løbet af året været dybt involveret i forhandlinger om, hvor fremtidens fjernvarme til Trekantområdets borgere skal komme fra. To aktører

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Korrosion i vvs-installationer. Erik Brandt (red.)

Korrosion i vvs-installationer. Erik Brandt (red.) Korrosion i vvs-installationer Erik Brandt (red.) SBi-anvisning 227 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Korrosion i vvs-installationer Serietitel SBi-anvisning 227 Udgave 1.

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 1 Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 2 G01 3 Undervisningsplan G01 4 Forelæsning

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning.

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. Bilag 1: Introduktion har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 4. Det skyldes, at basisk hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo

Læs mere

TIL GAVN FOR GARTNERE. ph -styring. Den 17. december 2012 Anne Krogh Larsen GartneriRådgivningen

TIL GAVN FOR GARTNERE. ph -styring. Den 17. december 2012 Anne Krogh Larsen GartneriRådgivningen ph -styring Den 17. december 2012 Anne Krogh Larsen GartneriRådgivningen ph-styring Hvorfor er ph så vigtigt? ph har betydning for plantens muligheder til at optage næringsstoffer og regulere optagelsen

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR, INDLÆG VED KLAUS FAFNER KARL ERIK HANSEN RAMBØLL ENERGI GENERELT OM PROJEKTET Projektet er støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-konto.

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

C n Pr Concrete Projects ApS Rådgivende Ingeniører

C n Pr Concrete Projects ApS Rådgivende Ingeniører C n Pr Notat Knebel 21. januar 2015 Bygherre: Opgave: Udført af: Tønder Kommune, Arrild Svømmehal Gennemgang af eksisterende vandbehandlingsanlæg med henblik på vurdering af anlæggenes kapacitet. TBS Baggrund

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013 Temaaften Syddjurs kommune onsdag d. 10-04-2013 11/04/2013 1 Agenda onsdag d. 10-04-2013 Energibesparelser på vandværker o Kildeplads/indvinding o Vandbehandling (iltning) o Distribution / vandspild 11/04/2013

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com Bedre indeklima med Grander Grander Teknologi i varmesystemer www.grander.com Unaturlige forhold giver ofte problemer i varmekredsløb I varmekredsløb har vand vanskelige og unaturlige betingelser. Det

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Al bearbejdning af rustfrit stål medfører en risiko for svækkelse af stålets naturlige korrosionsbestandighed. Er denne svækkelse større,

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Alle fortjener fjernvarme...

Alle fortjener fjernvarme... Alle fortjener fjernvarme... 1 Forbrugerne sparer og sparer... I Østerby betyder det 1.018 tons CO 2 mindre om året for 276 husstande Side 2 skift fra naturgas til fjernvarme I Rudersdal spares der tillige

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Solvarme gennem 20 år jubilæum

Solvarme gennem 20 år jubilæum Solvarme gennem 20 år jubilæum Hvad har vi lært om drift og vedligeholdelse af solvarmeanlæg. v/ Leo Holm, Arcon-Sunmark A/S Sol erfa gruppe historie Den 7. februar 1995 startes den 1. erfagruppe. Deltagere

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi

Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi Energioptimering på dambrug Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi Deltagere i projektet Dansk Akvakultur Teknologisk Institut Lokalenergi Dambrug:

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk Velkommen til Silkeborg 1992 September Oktober 1993 April Oktober 1994 April Oktober 1995 Juli-november December 2011 Januar Opførelsen af et Pilot projektet færdigt Silkeborg A/S etableres Tilladelse

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

VVM anmeldelse om etablering af 21.432 m 2 solvarmeanlæg.

VVM anmeldelse om etablering af 21.432 m 2 solvarmeanlæg. Hjallerup Fjernvarme VVM anmeldelse om etablering af 21.432 m 2 solvarmeanlæg. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. Sal DK 8000

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69)

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69) TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? 3-01.a Når vinden blæser op over bjerge og ned i lavland bag bjergene, ændres luftens temperatur og fugtighed ofte. Der dannes fønvind, som forekommer i

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator Bygninger nr. 36 2007 FarmTest Gylleseparering med Vredo tromleseparator Gylleseparering med Vredo tromleseparator Af Karl Jørgen Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Byggeri & Teknik I/S Titel: Gylleseparering

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

TIL GAVN FOR GARTNERE. Gødevanding i jordbær på flere niveauer Hvor begynder man henne? v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S

TIL GAVN FOR GARTNERE. Gødevanding i jordbær på flere niveauer Hvor begynder man henne? v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S Gødevanding i jordbær på flere niveauer Hvor begynder man henne? v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S 1. Råvandsanalyse Første skridt er at få sendt en vandprøve af sit vandingsvand af sted

Læs mere

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse Solvarmekatalog Indholdsfortegnelse Prisliste...2 Hvorfor vælge en vakuumsolfanger med 3-lags absorber?...5 Hvorfor skal jeg vælge solfangere med Solar Keymark?...5 Dækker et solvarmeanlæg mit behov?...6

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø MT Filter Aps Metalgangen 7 Karlslunde Hvad laver en filterrenser? Anno 2003 : Taastrup-Hedehusene-Karlslunde 2 ovne -9 ovne 2 fuldautomatiske rensemaskiner Indgå

Læs mere

Anvendelse af fjernvarmedata hos Silkeborg Varme A/S

Anvendelse af fjernvarmedata hos Silkeborg Varme A/S Bilagsfortegnelse Bilag 1: Samlet datasæt... 2 Bilag 2: Vinter datasæt... 3 Bilag 3: Sommer datasæt... 4 Bilag 4: Samtykkeerklæring for interview med sagkyndig... 5 Bilag 5: Interview med Silkeborg Kommune...

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD Marts 2011 Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort Denne effektive fjernvarmeunit med beholder har høj ydelse og en suveræn god afkøling, der glæder både varmeværkerne og privatøkonomien. En funktionel

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Henter varmen i jorden CO 2 neutral Den geotermiske varmesonde GECO 2 -BRUGG fra Fontenay Rør A/S gør det muligt at hente varme ud af undergrunden med

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere