Bachelorprojekt Fysioterapetuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekt Fysioterapetuddannelsen"

Transkript

1 Bachelorprojekt Fysioterapetuddannelsen Diagnosticering af kvinder med PPGP Martine Heidum Larsen, Janne Kathrine Hansen og Anette Lie Hold: F72 Afleveret: Vejleder: Karin Balling Antal anslag: Denne opgave er udarbejdet af studerende ved Fysioterapeutskolen i Holstebro. Den er udtryk for forfatterens egne synspunkter, der ikke nødvendigvis falder sammen med Fysioterapeutskolens. Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med forfatterens tilladelse.

2 FORORD Dette projekt er udarbejdet af tre fysioterapeutstuderende på VIA University College Campus Holstebro. Vi vil gerne takke de fagpersoner, der har støttet og vejledt os igennem forløbet: De fire informanter som har medvirket til vores interviews Karin Balling intern vejleder og underviser Susanne Buch Nielsen, videnskabs- og metodevejledning Anette Lie Martine Heidum Larsen Janne Kathrine Hansen 2

3 Abstrakt Diagnosticering af kvinder med Pregnancy-related Pelvic Girdle Pain (PPGP) Af: Martine Heidum Larsen, Janne Kathrine Hansen & Anette Lie Vejleder: Karin Balling Fysioterapeutuddannelsen VIA UC Campus Holstebro, professionsbachelor projekt januar Baggrund: Incidensen for PPGP varierer meget. Mulige forklaringer kan blandt andet være forskelle i klassificering og diagnostiske procedurer, eller at disse ikke er tilstrækkelige. En konsekvens af dette kan føre til at patienten ikke får en optimal behandling. Formål: Formålet med dette studie var at få større indsigt i hvordan praktiserende fysioterapeuter diagnosticerer kvinder med PPGP og derefter sammenfatte denne viden med de diagnostiske anbefalinger fra European Guidelines on the Diagnosis and Treatment of PGP (EG). Metode: Opgaven er delt op i tre dele. Første del består af en teoretisk del, hvor vi beskriver bækkenets anatomi og EG. Anden del består af empiri i form af en kvalitativ forskningsmetode, hvor vi bruger semistrukturerede forskningsinterviews af 4 praktiserende fysioterapeuter med ekspertviden indenfor området. Tredje del består af en litteratursøgning efter ny viden, som skal belyse 1. og 2. del. Resultater: Under interviewerne kom det frem at alle informanterne mente at diagnosticeringen af gravide kvinder med PPGP er en kompleks og svær problematik, grundet bækkenets komplekse anatomiske opbygning og kvindernes forskellige symptomer og smertesvar. Derfor synes informanterne at bækkenproblematik kan være svært at skulle måle på og sammenligne. Alle informanterne udfører anamnese, holdningsanalyse og handle- og bevægelsesfærdigheder. 3 af 4 fysioterapeuter bruger de fleste tests fra EG, og supplerer ud fra deres kliniske erfaring. Konklusion: Eftersom flertallet bruger de samme tests til at diagnosticere med, men supplerer med deres forskellige kliniske erfaring, konkluderer vi med at der er en forskel i hvordan patienter med PPGP diagnosticeres, dog ikke de store forskelle. Det informanterne siger og det de gør i praksis er i overensstemmelse med EG s anbefalinger for diagnosticering. Opgaven bliver i perspektiveringen knyttet ind i Jamtvedts m.fl. s kundskabsbaserede model. Samtidig opfordres der til at arbejde hen i mod at udvikle et unisont begreb og en fælles definition på PPGP. Det er også brug for mere forskning på diagnosticering af PPGP. Nøglebegrep: Kvinder, Pregnancy-related Pelvic Girdle Pain, Diagnosticering, European Guidelines, Praktiserende fysioterapeuter. 3

4 Abstract Diagnosing Women with Pregnancy-related Pelvic Girdle Pain (PPGP) By: Martine Heidum Larsen, Janne Kathrine Hansen & Anette Lie Supervisor: Karin Balling School of physiotherapy, UC Campus Holstebro, bachelor project January Background: The occurance of PPGP varies widely. Possible explanations can be due to the differences in classification and diagnostic procedures, or that they are not sufficient. En konsekvens af dette kan føre til at patienten ikke får en optimal behandling. As a consequence this may lead to non-optimal treatment of the patient. Purpose: The purpose of this study was to gain greater insight into how practicing physiotherapists diagnose women with PPGP and then summarize this knowledge with the diagnostic recommendations of the European Guidelines on the Diagnosis and Treatment of PPGP (EG). Method: The project is divided into three parts. First part consists of our theory on the anatomy of the pelvis and the EG. Second part consists of empirical data in the form of a qualitative research method. We used semi-structured research interviews on four practicing physical therapists with expertise within this area. Third part consists of a literature search for new knowledge to highlight the first and second parts of the project. Results: During the interviews, it emerged that all four believe that the diagnosis of women with PPGP is a complex and difficult problem to measure and compare. One of the reasons for this is due to the complexity of the pelvis anatomical structure as well as women's various symptoms and pain response. All four use anamnese, posture and action analysis plus movement skills, but only three use most of the tests from the EG supplement with their own personal clinical experience. Conclusion: Despite the different methods used by all four, we conclude that the differences in how patients with PPGP are diagnosed aren't that big. What they say and what they do in practice is still in accordance with the EG s recommendations for the diagnosis of PPGP. The project will be linked into Jamtvedts et al. knowledge-based model. At the same time, it is recommended to work towards a more common definition of PPGP. More research is also needed for diagnosing women with PPGP. Key Words: Women, Pregnancy-related Pelvic Girdle Pain, Diagnosis, European guidelines, Practicing physiotherapists. 4

5 Indholdsfortegnelse Diagnosticering af kvinder med PPGP 1.0 PROBLEMBAGGRUND AKTUALITET OG FOREKOMST DEFINITION ÆTIOLOGI EPIDEMIOLOGI DIAGNOSTICERING FORMÅL HYPOTESER PROBLEMFORMULERING DEFINITIONER AF NØGLEBEGREBER DESIGN METODE TEORETISK DEL EMPIRISK DEL LITTERATURSØGNING EFTER NY VIDEN VIDENSKABSTEORETISK SYN SØGESTRATEGI INKLUSION OG EKSKLUSIONSKRITERIER SØGEPROFIL GENERELT OM BÆKKENETS ANATOMI Symphysis pubica SI-leddet BÆKKENET OG DEN GRAVIDE KVINDE At være gravid De anatomiske forskelle Bækkenets bevægelser Bækkenets funktion EUROPEAN GUIDELINES ON THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PELVIC GIRDLE PAIN FAGLIGE RETNINGSLINJER MÅLGRUPPE OG FORMÅL DEFINITION METODE DIAGNOSTICERING GRADUERINGSSYSTEM FOR DIAGNOSTISKE STUDIER (VLEEMING M.FL., 2008): DE ANBEFALEDE DIAGNOSTISKE TESTS: OPSUMMERING BAGGRUND FOR INTERVIEW Interviewguide Begrundelse for valg af informanter Etiske overvejelser

6 Praktisk udførelse af interviewene Transskribering Analysemetode LANGSGÅENDE ANALYSER Informant nr Informant nr Informant nr Informant nr TVÆRGÅENDE ANALYSE Generelle tanker om diagnosticering EG EG i praksis Har informanterne ændret praksis som følge af EG? Hvor har informanterne hørt om EG? Er EG anerkendt i fagmiljøet? Ny viden Begreb NY VIDEN METODEKRITIK VALIDITET Intern validitet Ekstern validitet RELIABILITET SØGESTRATEGI INTERVIEW ANALYSEMETODEN DISKUSSION AF RESULTATER OG NYERE VIDEN LIGHEDER Forskellige begreber og definitioner Diffus problematik, skabe overblik Diagnostiske tests ULIGHEDER Generelt om diagnosticering af PPGP Diagnostiske tests KONKLUSION PERSPEKTIVERING FORSKNINGSBASERET KUNDSKAB ERFARINGSBASERET KUNDSKAB BRUGERBASERET KUNDSKAB: VÆRDIER, RESSOURCER, POLITIK M.M.: LITTERATURLISTE PRIMÆR LITTERATUR Bøger Artikler

7 Internetsider SEKUNDÆR LITTERATUR BILAG NR 1 EG BILAG NR 2 DATABASER BILAG NR 3 SØGESKEMA BILAG NR 4 SØGEHISTORIE BILAG NR 5 SJEKKLISTE FOR KRITISK VURDERING AV EN FAGLIG RETNINGSLINJE BILAG NR 6 MINDMAP BILAG NR 7 MATRISE BILAG NR 8 FORFATTERANSVAR

8 1.0 PROBLEMBAGGRUND Diagnosticering af kvinder med PPGP 1.1 Aktualitet og forekomst Forekomsten af gravide kvinder som lider af bækkenløsning er mellem 4%- 76,4%, det afhænger af anvendt definition (Vleeming m.fl., 2008). Efter fødselen falder incidensen til ca. 7%. I en norsk undersøgelse angav næsten halvdelen af gravide kvinder, at de havde haft smerter i et eller flere led i bækkenet under sidste graviditet. 7% af de gravide brugte krykker, 15% rapporterede søvnbesvær. En tredjedel af alle de gravide blev sygemeldt på grund af bækkenløsningsgener (www.laegehaandbogen.dk). I løbet af de sidste 10 år, har interessen for bækkenløsning og Low Back Pain (benævnes LBP) hos gravide kvinder øget. Selvom bækkenløsning virker som et moderne syndrom, viser historiske artikler at det allerede var kendt for flere århundreder siden. Helt tilbage til år 400 f.kr. blev symphysis pubis dysfunktion nævnt af Hippocrates i hans teori om disjunctio pelvica. Han mente der skete en udvidelse af symfysen i løbet af den første graviditet, og at den så var permanent. Denne teori har ført til bidrag fra mange forfattere, blandt andet Versalius, William Hunter og Jacquemier, og deres synspunkter på problematikken varieret stort. Nogle mente at det var normalt og konstant at bækkenet blev ustabilt, mens andre igen mente at det var en patologisk og exceptionel tilstand (Bastiaanssen m.fl., 2005). Disse forskellige syn på bækkenløsning finder man også i dag. I det 17.århundrede blev man mere interesseret i processerne der førte til svækkelse af sacro iliaca ledderne (benævnes herefter som SI-ledderne) og symfysen. Det blev anset som en vigtig og nødvendig forudsætning for at udvide fødselskanalen. Siden 1987, har interesse for bækkenløsning hos gravide kvinder øget voldsomt. Der er større bevidsthed omkring mulige konsekvenser af bækkenløsning på kvindernes livskvalitet og hvilke omkostninger det har for samfundet. Som følge heraf er der gennemført flere forskningsprojekter for at beskrive og forklare dette fænomen. Dette har også medført øget interesse i medierne (Bastiaanssen m.fl., 2005). 8

9 Problematikken omkring bækkenløsning hos gravide kvinder har i mange år været genstand for forskellige overbevisninger og meninger, og dette præger også problematikken i dag. Som nævnt ovenfor, er interessen omkring bækkenløsning hos gravide kvinder øget de sidste år, men der er stadigvæk en hel del man ikke ved. Indenfor eksisterende forskning er der meget der ikke holder god nok validitet. Der er stor usikkerhed omkring flere vigtige områder, som definition, terminologi, ætiologi, diagnostik og behandlingsprincipper (Bastiaanssen m.fl., 2005). På baggrund af dette blev European Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Pelvic Girdle Pain (benævnes EG) udformet som første udkast i 2004, og endelig udgave blev publiceret i 2008 [Bilag nr.1]. EG har som formål at forbedre den kliniske håndtering af Pelvic Girdle Pain (benævnes PGP) ved at lave anbefalinger som er acceptable for sundhedspersonale og deres respektive organisationer, og at lede opmærksomhed mod nyere forskning. 1.2 Definition Begrebet bækkenløsning, hvad betyder det? I litteraturen finder man forskellige definitioner på bækkenløsning. siger at man kan kalde det for bækkenløsning eller graviditetsrelaterede bækkensmerter. Dette indebærer smerter lokaliseret til symfysen eller SI-ledderne, som opstår under graviditet eller fødsel. Det findes ingen objektive tegn, og heller ingen entydig grænse mellem normale gener og bækkenløsningsgener, men tilstanden defineres som bækkenløsning, når generne er så udtalte, at de fører til funktionstab eller behov for behandling. EG refererer til bækkenløsning og graviditetstrelaterede bækkensmerter som PGP (Vleeming m.fl., 2008). Vi vælger at bruge Pregnancy-related Pelvic Girdle Pain (PPGP), eftersom vi i denne opgave kun koncentrerer os om graviditetsrelaterede bækkensmerter. 1.3 Ætiologi Årsagen til PPGP er mangfoldig og det er kun nogle få faktorer som er bevist at have en indvirkning. De fleste studier er baseret på kvinder med PPGP, fordi langt de fleste patienter med PGP er gravide kvinder. Under graviditeten er den kvindelige krop udsat for visse faktorer som har en indvirkning på den 9

10 dynamiske stabilitet af bækkenet (Vleeming m.fl., 2008). En faktor kan være effekten af hormonet relaxin, som i kombination med andre hormoner og mekaniske forhold, kan gøre at ligamenterne i symfysen og SI-leddene bliver slappere (www.laegehaandbogen.dk). Effekten af øget slaphed i ligamenterne, medfører større bevægelighed i bækkenleddet. Hvis dette ikke bliver kompenseret med neuromotorisk kontrol, vil smerte fremkomme (Vleeming m.fl., 2008). Ultralyd viser, at der er en sammenhæng mellem bredden af symfysen og smerter på stedet, uafhængig af koncentrationerne af relaxin (www.laegehaandbogen.dk). 1.4 Epidemiologi Det er vanskeligt at få et klart billede af epidemiologien, fordi man finder som tidligere nævnt incidens fra 4%-76,4% i litteraturen. Dette er blandt andet fordi nogle studier er retrospektive, andre prospektive. I nogle studier diagnosticerer kvinderne sig selv, i andre studier er smertehistorien nok til at diagnosticere, og i andre igen kræves smertehistorie sammen med klinisk undersøgelse før diagnosen kan stilles. Det er også stor variation i forhold til definitionen af PGP. Nogle studier specificerer LBP, andre PGP, nogle specificerer ikke området, og nogle specificerer begge. Endvidere er flere af de udførte test i de ulige studier ikke blevet videnskabelig testet, eller de påviste lav inter-tester reliabilitet og validitet. EG har efter en validitetsvurdering af forskellige studier kommet frem til at incidensen for PGP er 20% hos alle gravide kvinder (Vleeming m.fl., 2008). 1.5 Diagnosticering I Danmark er incidensraten på 7,6 18,5 per 1000 gravide kvinde, og i Norge er incidensraten på per 1000 gravide kvinde. Det vil sige at incidensraten i Norge er 10 ganger større end i Danmark, som ikke kan forklares med forskelle mellem landene, fordi forekomsten af PPGP også varierer inden for et land (i Norge, for eksempel). Mulige forklaringer kan være forskelle i klassificering, diagnostiske procedurer og terminologi (Bastiaanssen m.fl., 2005). Uden valide diagnosticeringsværktøj vil det være svært at få rigtig og nøjagtig incidens. Dermed kan man risikerer at blive fejldiagnosticeret, som igen kan føre til at det vil være svært at finde de rigtige behandlingsmetoder. Dette kan også skabe 10

11 samfundsmæssige problemer, hvis mange bliver sygemeldte på grund af deres smerter, og det kan komme til at koste samfundet meget. Forfatterne har udarbejdet EG blandt andet til diagnosticering af PGP, med baggrund i ulige studier, med henblik på testernes validitet og specificitet. Disse vil beskrives i eget afsnit om EG. 2.0 FORMÅL Som fysioterapeuter ønsker vi at give vores patienter bedst mulig behandling. For at opnå dette, kræves der at vi stiller den rigtige diagnose. Derfor er vores formål i dette projekt at få en større indsigt i hvordan praktiserende fysioterapeuter diagnosticerer patienter med PPGP, og derefter at sammenholde denne viden med hvad der står anbefalet i EG. Dette bygger videre på vigtigheden af en vekselvirkning, hvor praksis og forskellige former for dokumentation og forskning gensidigt informerer hinanden. Ud i fra den viden vi har omkring PPGP og EG, har vi dannet nogle hypoteser som munder ud i en problemformulering. 3.0 HYPOTESER Hypotese 1: De praktiserende fysioterapeuter følger ikke anbefalingerne til EG ved diagnosticering af kvinder med PPGP. Hypotese 2: Vi har en formodning om at praktiserende fysioterapeuter diagnosticerer kvinder med PPGP vidt forskelligt. 4.0 PROBLEMFORMULERING Hvad mener de praktiserende fysioterapeuter om diagnosticering af gravide kvinder med bækkenløsning? Er det i overensstemmelse med de anbefalinger European Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Pelvic Girdle Pain giver, og er disse tilfredsstillende? 11

12 5.0 DEFINITIONER AF NØGLEBEGREBER Praktiserende fysioterapeuter: Fysioterapeuter der arbejder med patienter med PPGP. Retningslinjer: Systematisk utviklede råd og konklusjoner for å hjelpe helsearbeider og pasient til å velge passende/hensiktsmessig behandling for en definert klinisk problemstilling. (Jamtvedt m.fl., 2003:125) Referencestandard: Måleinstrumentet valideres ved at sammenstille det med et afgørende kriterium, en såkaldt guld standard eller referencestandard, der kan opfattes som facitlisten eller den målemetode, der regnes for den bedste metode til vurdering af det fænomen, vi ønsker at måle med den aktuelle test eller målemetode (Aadahl m.fl., 2003). Diagnostiske studier af høj kvalitet: Randomisering af patienter fra et passende spektrum af patienter, hvoraf alle har gået igennem både diagnostiske tests og standardreference. Et passende spektrum af patienter er en kohorte (gruppe med fælles faktor) af patienter med den sygdom de er ment at blive testet for (Thompson, 1998). Et upassende spektrum sammenligner de patienter som ved de har sygdommen, med de patienter som er diagnosticeret med en anden tilstand (Vleeming m.fl., 2008). Diagnostiske studier af lav kvalitet: Studier som: Er udført på et set af non-consecutive patienter, eller begrænset til et lille spektrum af individuelle studier (eller begge), hvor alle har gået igennem både de diagnostiske tests og referencestandard. Har en for lidt objektiv referencestandard, ikke blindet eller individuel. Ved positive og negative tests er verificeret ved hjælp af separate referencestandarder. Er udført på et upassende spektrum af patienter. Ud fra referencestandarden ikke er blevet anvendt til at studere alle patienter. (Vleeming m.fl., 2008) 12

13 Den tværgående analyse: Sammenfatning af information fra mange forskellige informanter (Malterud, 2003). Den langsgående analyse: Følger et enkelt forløb over tid (Malterud, 2003). 6.0 DESIGN Vi har valgt at dele vores opgave ind i tre dele, for at besvare vores problemformulering. 1. Teoretisk del teori omkring bækkenets anatomi og EG. 2. Empirisk del beskrivelse af udarbejdelse af interview af fire fysioterapeuters ekspertviden, samt analyse af disse. 3. Litteratursøgning fra 2004 dags dato, ny viden som skal belyse 1. og 2. del. Vi vil samle de tre dele i en diskussion, hvorefter vi vil lave en konklusion, og til sidst en perspektivering hvor vi knytter vores projekt op mod Jamtvedt m.fl. s, (2003) kundskabsbaserede fysioterapimodel. 7.0 METODE I de følgende afsnit vil vi gøre rede for vores valg af metoder som vi mener, vil svare på vores problemformulering på bedst mulig måde, med henblik på opgavens tidsperspektiv og vores ressourcer. 7.1 Teoretisk del Den teoretiske del vil først omhandle bækkenets anatomi. Dette er for at få en baggrundsviden og forståelse for hvilke strukturer bækkenet er sat sammen af, og hvad der kan give smerte. Samtidig er det med på at tegne et billede af hvor kompliceret bækkenet er, noget som er baggrunden for den problematik opgaven belyser. Efterfølgende vil vi beskrive de forandringer der sker i bækkenet når kvinder bliver gravide, for at bedre forstå sammenhængen med smertesymptomerne. Vi afslutter vores teoretiske del med et omfattende afsnit 13

14 om European Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Pelvic Girdle Pain. Her vil vi først forklare formålet med kliniske retningslinjer generelt, inden vi kommer ind på EG og dens målgruppe, udarbejdelsesmetode og deres anbefaling af diagnostiske tests. 7.2 Empirisk del Vores empiriske dataindsamling har været semistruktureret interview af fire fysioterapeuter der arbejder med PPGP. Disse interviews er blevet transskriberet, og derefter analyseret efter Kirsti Malteruds systematiske tekstkondensering. Vi har valgt at lave både en langsgående og en tværgående analyse. Dette er fordi vi ville få en grundigere forståelse for hvad hver enkelt fysioterapeut mente, fordi vi havde relativt få fysioterapeuter. Den langsgående analyse brugte vi som udgangspunkt til den tværgående analyse, hvor vi fik et bedre overblik over fysioterapeuternes fælles meninger, og de punkter de var uenige om. 7.3 Litteratursøgning efter ny viden For at understøtte vores allerede indsamlede teori og empiri, ville vi lave en litteratursøgning efter ny viden. Vi ville se om der var kommet ny forskning indenfor diagnosticering af kvinder med PPGP, vurdere disse studier, samt understøtte vores empiri og teori. 7.4 Videnskabsteoretisk syn Eftersom vi ikke besidder nogen dybdekundskab omkring de videnskabsteoretiske teorier, har vi valgt at følge Malteruds (2003) råd om at erkende at vi har et overfladisk forhold til de ulige begreber indenfor det videnskabsteoretiske område, og behandle dem med tilsvarende respekt. De kvalitative metoder hører hjemme i en hermeneutisk erkendelsestradition, som omhandler tolkning af meninger i menneskelige udtryk. Men i et projekt med kvalitative metoder gør forskeren brug af både beskrivelser og tolkninger, og Malterud (2003) hævder at det ikke går an at bruge det ene uden at bruge det andet. Enhver beskrivelse er farvet af tolkninger, og enhver tolkning bygger 14

15 på beskrivelser. Vi har valgt at bruge systematisk tekstkondensering til analyse af vores empiri. Denne metode er inspireret af Giorgis fenomænologiske analyse, og vil derfor have spor af denne tradition. Altså at udvikle kundskab om, informanternes erfaringer og livsverden indenfor det område de arbejder med (Malterud, 2003:99). Dog vil vi på nogle områder benytte os af den hermeneutiske tradition når vi tolker informanternes meninger i diskussionen og konklusionen (Malterud, 2003:50). 8.0 SØGESTRATEGI I starten af projektet blev der først lavet en usystematiseret søgning på problematikken PGP, hvor vi brugte PubMed, Google og som en inspirationssøgning til vores opgave. Ud fra denne søgning fandt vi EG, som vi valgte at bruge som udgangspunkt i opgaven. Derefter gennemgik vi vores obligatoriske litteratur, for at se om der var noget vi kunne anvende og supplere med. Efter analyseprocessen af interviewerne valgte vi at lave en struktureret og specifik litteratursøgning for at undersøge om der var kommet ny forskning efter det første udkastet af EG (2004) for at underbygge vores diskussion. Vi tog udgangspunkt i forskellige databaser, men valgte at anvende disse udenlandske søgebaser; Cinahl, PubMed, Cochrane og SveMed eftersom de gav os de bedste og mest relevante resultater for opgaven [Bilag nr.2]. 8.1 Inklusion og eksklusionskriterier Inklusionskriterier Studier som omhandler emnet PGP/bækkenløsning hos gravide kvinder Fysioterapeutisk intervention som primært skal indeholde undersøgelse, Eksklusionskriterier Behandling af PGP PGP/bækkenløsning hos ikke gravide 15

16 diagnosticering og diagnosticeringsværktøj. patienter 2004-dags dato Artikler udgivet på dansk, norsk, svensk eller engelsk. 8.2 Søgeprofil Vi lavede en søgeprofil opstillet i skema for at det skulle være anskueligt (Jørgensen m.fl. 2003). Søgeprofilen blev først lavet på dansk, derefter oversat til svensk og engelsk, opstillet i 3 skemaer. Hvert skema indeholder 4 forskellige emner med et eller flere emneord indenfor hvert emne. Først søgte vi på hvert enkelt emneord, og brugte OR til at forene emneordene lodret i kolonnerne indenfor hvert emne. Derefter brugte vi AND til at kombinerede de 4 emner på tværs i kolonnerne. Alle søgetræf fra de forskellige databaser er sat op i et skema [Bilag nr.3]. Søgehistorien ligger som bilag [Bilag nr.4]. Vi brugte inklusions- og eksklusionskriterierne til at få frem de artikler der ville være relevante for vores opgave (Jamtvedt m.fl. 2003) (Jørgensen m.fl. 2007). Ud over disse artikler har vi brugt referencelisten til EG. Søgeord på dansk Fysioterapeut Redskaber Patienten Tidsrum Fysioterapi Diagnosticering Bækkenløsning 2004-dags dato Fysioterapeut Graviditetsrelateret bækkenløsning Graviditetsrelaterede bækkensmerter Gravide bækkensmerter 16

17 Graviditetsrelaterede lænderyg smerter Søgeord på engelsk Fysioterapeut Redskaber Patienten Tidsrum Physiotherapy Diagnosis Pelvic girdle pain 2004-present Physical therapy Physiotherapist PGP Pregnancy related pelvic girdle pain PPGP Pregnancy pelvic girdle pain Pregnancy related low back pain PLBP Søgeord på svensk Fysioterapeut Redskaber Patienten Tidsrum Sjukgymnastik Diagnos Bäckenlossning 2004-dags dato Fysioterapi Sjukgymnast Foglossning Graviditetsrelaterade bäckenlossning Graviditetsrelaterade foglossning Graviditetsrelaterade bäckensmärta 17

18 9.0 GENERELT OM BÆKKENETS ANATOMI Bækkenet er en skålformet og stærk knoglering. Den består af os sacrum og os coxae. Disse er bundet sammen af stærke ledforbindelser. Ventralt danner det ledforbindelse mellem de to os coxae (os pubis): symphysis pubica. Dorsalt danner den ledforbindelse mellem os sacrum og os coxae (os illium): art. sacroliaca (SI-leddet) (Bojsen-Møller, 2001) Symphysis pubica Består af en stram fibrøs randzone, og et blødere centralt område, og har ofte en lille spalte fyldt med synovia. Ledfladerne er ovale og er overtrukket med et tyndt lag hyalinbrusk. De har en tyk fibrøs båndskive som forbinder ledfladerne. Leddet er forstærket af lig. pubicum superius på oversiden, og lig. acuratum pubis på undersiden (Bojsen-Møller, 2001). (Bojsen-Møller, 2001: Fig. 24-1) SI-leddet Er et ægte led mellem facies auriculares på os sacrum og os ilium. Ledfladerne er omtrent sagittalt orienterede, plane og har små fordybninger og fremspring. Ledkapselen er meget stram og er ventralt og dorsalt forstærket med lig. sacroiliaca ventralia, interossea et dorsalia, hvor de interossøse og dorsale ligamenter er meget stærke(bojsen-møller, 2001). 18

19 (Bojsen-Møller, 2001: Fig. 24-2) Lig. sacrospinale og lig. sacrotuberale danner foramen ischiadicum majus og minus. De fungerer som accessoriske ledbånd for SI-leddet, dermed er de med til at give yderligere støtte til leddet. Lig. iliolumbale spænder sig mellem crista iliaca og processus transversus på L4 og L5 (Bojsen-Møller, 2001). Dette vil påvirke bevægelse af os sacrum i forhold til os ilium, og påvirke leddene mellem L5-S1 og de højere lumbale niveauer. Dermed vil anatomiske og funktionelle forstyrrelser i bækken eller lænd påvirke hinanden (Vleeming m.fl., 2008). 19

20 (Bojsen-Møller, 2001: Fig. 24-3) Diagnosticering af kvinder med PPGP 9.1 Bækkenet og den gravide kvinde At være gravid Defineres som: Svangerskab foreligger når en befrugtet ægcelle fester sig i kvindens krop og danner trofoblastvev. Et normalt svangerskab varer fra mellem uger regnet fra sidste menstruations første dag (Schulze m.fl., 2005) De anatomiske forskelle Der er kønsforskelle i bækkenets form og størrelse. Det kvindelige bækkens form og rummelighed er forskelligt fra mandens, og alle diametre i det kvindelige bækken er større. Kvindens bækken er mere let og spinkelt. Forvæggen og bagvæggen er kortere, ledfladerne er mindre og symfysen står lavere. Bækkenhældningen er oftest størst hos kvinden, ca. 60, i forhold til mandens som er Eftersom det kvindelige bækken har som funktion at være fødselsvej, vil alle disse anatomiske forskelle være der. Desuden er kvindens sacrale brusk tykkere hos kvinder, hvilket kan være i relation til bækkenet som fødselsvej, og evt. til anden tyngdepunktspladsering af SI-leddet på grund af de anatomiske forskelle (Bojsen-Møller, 2001)(Vleeming m.fl., 2008). (Bojsen-Møller, 2001: Fig. 24-4) 20

21 9.1.3 Bækkenets bevægelser Bækkenet bevæger sig i fremad rotation af os sacrum i forhold til os ilium, kaldet nutation, og i baglæns rotation af os sacrum i forhold til os ilium, kaldet counternutation. Posterior rotation af os ilium i forhold til os sacrum svarer til nutationen af os sacrum, og anterior rotation af ilium til os sacrum svarer til counternutation af os sacrum (Vleeming m.fl., 2008) Bækkenets funktion Bækkenet er vigtigt for at kunne opretholde den oprejste stilling. Fod, underben, lår, krop, hals og hovedet danner en enhed med tyngdepunktet i bækkenet lige foran 2.sakralhvirvel, dermed er bækkenet overkroppens understøttelsespunkt. Projektionen af dette tyngdepunkt skal falde indenfor understøttelsesfladen som dannes af fødderne, så at personen skal blive stående i ligevægt og kunne holde balancen. Under graviditeten ændrer kroppen sig meget. Kvinden bliver tungere, ændrer form og ligevægtslinjen forskydes. Hvilket vil gøre at de strukturer som for eksempel ligamenter, ledkapsel, muskulatur og led vil få ændret udgangsstilling, øget belastning og det stiller større krav til balance og stabilitet. I tillæg bliver det kvindelige bækken mere mobilt og ligamenterne bliver blødere under graviditeten fordi kroppen gør sig klar til en fødsel, dette er blandt andet på grund af hormoner (Bojsen-Møller, 2001). Dette vil også være med til at sætte større krav til bækkenleddenes stabilitet, den muskulære stabilitet og den neuromotoriske kontrol under graviditeten. SI-leddet har som formål at økonomisere gangen, tillade stød og chok absorption, at afhjælpe under fødselen, og har som funktion at fungere som en stresslettelse. En patient med PPGP i dette led vil have en yderligere forringet situation under graviditeten (Vleeming m.fl., 2008). Tilstanden kan være så at sige invaliderende, eftersom der kan være smerter der opstår under bevægelse og belastning for eksempel i en normal funktionel situation så som når man skal rejse sig fra siddende til stående stilling (Lind 2004). 21

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

European guidelines for the diagnosis and treatment of pelvic girdle pain.

European guidelines for the diagnosis and treatment of pelvic girdle pain. European guidelines for the diagnosis and treatment of pelvic girdle pain. Hanne Albert PT, MPH, Ph.D. RygForskningsCenteret i Ringe Læs hele original reviewet på www.backpaineurope.org Artikel i European

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Graviditet og fysioterapi: Hvordan fysisk aktive gravide oplever træningsrådgivning

Graviditet og fysioterapi: Hvordan fysisk aktive gravide oplever træningsrådgivning Graviditet og fysioterapi: Hvordan fysisk aktive gravide oplever træningsrådgivning Bachelor projekt udarbejdet af: Gry Pil Kjær og Nanna Molter West F09C Januar, 2013 Denne opgave er udarbejdet af fysioterapeut

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi

Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Vurdering af kvalitative artikler

Vurdering af kvalitative artikler Vurdering af kvalitative artikler Udgangspunktet for vurdering af forskningsartikler er den ideelle artikel udarbejdet på baggrund af det ideelle forskningsprojekt. I alle forskningsprojekter er der imidlertid

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1 Litteratursøgning Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus Litteratursøgning

Læs mere

PGP Incidens. Graviditetsrelaterede Bækkensmerter Diagnostik og behandling. Definition Bækken relaterede smerter / Pelvic Girdle Pain (PGP)

PGP Incidens. Graviditetsrelaterede Bækkensmerter Diagnostik og behandling. Definition Bækken relaterede smerter / Pelvic Girdle Pain (PGP) Graviditetsrelaterede Bækkensmerter Diagnostik og behandling Årsmøde Gyn Obs Fysioterapi 05.03.2011 OUH Martin B. Josefsen Muskuloskeletal Fysioterapeut, DipMT mbj@rygfys.dk www.rygfys.dk Sacrum,»sacred

Læs mere

graviditet, fysisk aktivitet og motion

graviditet, fysisk aktivitet og motion graviditet, fysisk aktivitet og motion Bachelorprojekt udarbejdet af, 07C Dorte Bildsøe, 07D Hanne Madvig, 07D Januar, 2011 Billede fra http://www.mfit.info/tag/physical-activity Dette projekt er udarbejdet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan.

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan. ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT - En kvalitativ undersøgelse af, hvordan stigmatisering påvirker aktivitetsudøvelsen hos patienter med skizofreni og hvordan ergoterapeuten

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Indtil man fandt ud af, mange år senere, at det var nogle bakterier. Så kunne man behandle det og det var forbi med mavesår.

Indtil man fandt ud af, mange år senere, at det var nogle bakterier. Så kunne man behandle det og det var forbi med mavesår. Det anorektiske kropsbilled. Da jeg var begyndt at arbejde i ungdomspsykiatrien i Tyskland, var det der forundrede mig mest, at der var unge piger, som vejede mindre end 35 kg, kunne føle sig så tyk og

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk Nye kliniske retningslinjer i fysioterapi 6l børn med ADHD Børn og unge med neuropsykiatriske lidelser og stress sammenhængen mellem stress og angst, depression og/ eller udfordrende adfærd Na6onale Kliniske

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Behandling af graviditetsrelaterede bækkensmerter med mobiliseringsteknikker

Behandling af graviditetsrelaterede bækkensmerter med mobiliseringsteknikker Behandling af graviditetsrelaterede bækkensmerter med mobiliseringsteknikker Bibi Dige Heiberg Case Rapport Fagforum for Muskeloskeletal Fysioterapi Denne opgave foreligger ukommenteret og er udelukkende

Læs mere

Analyse af kvalitative data - Workshop 1

Analyse af kvalitative data - Workshop 1 1 Analyse af kvalitative data - Workshop 1 www.eva.dk Kristine Als Velling & Mia Lange, Metodeenheden, Danmarks Evalueringsinstitut. Program for workshop: Intro Den analytiske proces Data management Deskriptiv

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Oplæg til gruppen Kræft til Krafter, sept 2012, udarbejdet af Mark Spence, trænende ergoterapeut, Træning og Rehabilitering Horsens Kommune Deltager:

Oplæg til gruppen Kræft til Krafter, sept 2012, udarbejdet af Mark Spence, trænende ergoterapeut, Træning og Rehabilitering Horsens Kommune Deltager: Oplæg til gruppen Kræft til Krafter, sept 2012, udarbejdet af Mark Spence, trænende ergoterapeut, Træning og Rehabilitering Horsens Kommune Deltager: 14; varighed 1,5 time Introduktion: mit baggrund som

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere