Forside til opgaveaflev ering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside til opgaveaflev ering"

Transkript

1 Forside til opgaveaflev ering Studienævn for International Virksomhedskommunikation Eksamensfag Bachelorprojekt Eksaminator/ Randi Marselis vejleder Eksamenstermin (sæt kryds) Sommer X Vinter Uddannelse (sæt kryds) Studieretning BA X Kandidat Tilvalg Andet VED FRI HJEMMEOPGAVE Navn: Niels Christian Laursen CPR: Studenter e- mail: VED BUNDEN HJEMMEOPGAVE Eksamensnummer ANTAL NORMALSIDER á 2100 enheder/1400 arabisk 25 BA- PROJEKT MÅ UDLÅNES (sæt JA: X NEJ kryds) Der gøres opmærksom på, at opgaven og ved gruppeprøver det enkelte gruppemedlems del af opgaven skal være udformet egenhændigt og selvstændigt. Alle citater i teksten skal være udformet som sådanne, og opgaven skal være forsynet med de relevante henvisninger, og opgaven eller væsentlige dele af den må ikke tidligere have været afleveret i anden bedømmelsessammenhæng. Der henvises desuden til regler om eksamenssnyd på studentnet.sdu.dk Dato Underskrift ved fri hjemmeopgave

2 Bachelor projekt: Integreringen af Netflix i hverdagen English title: The domestication process of Netflix in households Kvalitativ undersøgelse, som tager afsæt i domestikation teorien for, at afdække integreringen af Netflix i danske husstande. Niels Christian Laursen Syddank Universitet, Institut for sporg og kommunikation International Virksomhedskommunikation, Engelsk og medier Forårssemsteret

3 Abstract The domestication process of Netflix in households This bachelor s thesis represents the working process of a qualitative research project, with thought upon the purpose of defining some factors that are of great importance, when Danish households decide to subscribe to and implement a Video on Demand service in their domestic environment. Five different households, aiming to represent Danish households, have been interviewed about their media consumption habits with focus upon television, movies and series. Along with this, the interview had a focus upon the steps within the domestication theory as represented by Roger Silverstone et al. (1992) in Information and communication technologies and the moral economy of the household (1992) and Maren Hartmann in Everyday: Domestication of Mediatization or Mediatized Domestication (2009) The domestication theory functions as a tool for the analysis and understanding of how Danish households define themselves, imagine, appropriate, objectify, incorporate and conversion of media technologies, all in relation to themselves, their household and the public. The research in this paper is based upon two face- to- face interviews with two households, and four - interviews with one person from three different households. Due to the fact that not all of the aspects of the domestication theory were fully covered throughout the research of the households, not all of the steps in this theory are equally dealt with, and further research into these areas is therefore recommended. On the basis of a theoretical analysis of the five household s interviews, a few factors are highlighted as particularly important in the domestication process of a video on demand service such as Netflix. Price, design and the amount of devices that Netflix can be used on were some of the main factors. A key issue to the household s knowledge of the existence of Netflix is recommendations from the household s network, rather than classic marketing. Another key point that the research showed is that Netflix as it is today, will rather serve as a supplement for Flow- TV rather than replacing it. The project revealed new areas related to the domestication theory which will be relevant to research upon, such as internet piracy, emotional connections with technology and collections of movies versus emotional connections with technology. 3

4 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Problemformulering... 6 Metode... 6 Epistemologiske overvejelser... 6 Etiske overvejelser... 7 Kvalitativ undersøgelse... 7 E- mail interviews... 8 Forberedelse til analyse... 9 Video- on- demand... 9 Netflix Teori Domestication Theory Hartmanns imagination begreb Analyse Husstandenes definition af familien Hvad er afgørende for brugernes valg af Netflix? Netflix i hverdagen Netflix og omverden Konklusion Perspektivering Kildeliste: Primære kilder: Sekundære kilder Bilagsoversigt Bilag 1 Interviewguide og mailinterview spørgsmål (samme dokument er anvendt til begge dele) Bilag 2: Husstandsinterview Bilag 3: Husstandsinterview Bilag 4: Mailinterview Bilag 5: Mailinterview Bilag 6: Mailinterview Bilag 7: Mailinterview Bilag 8: Nyhedsbrev fra Brancheforeningen for Forbrugerelektronik

5 Indledning Siden tv et blev introduceret rundt omkring i de private hjem, har det som medie fået en stor rolle i den vestlige kulturs hverdag. Mediet har forandret sig teknologisk set, fra store kasser med billedrør til store fladskærme som kan hænge på væggen. Indholdet har ligeledes ændret sig meget siden den spæde start, flere kanaler bliver udbudt, og mere indhold bliver produceret. Med det stadigt stigende indhold bliver det sværere og sværere for forbrugerne at følge med i det de gerne vil se. I dag er det muligt for forbrugere, at se det indhold de vil, når de vil og hvor de vil. Dette skyldes især internettet, og det stadigt stigende antal af nye medieplatforme, som tablets og smartphones. Dette er højst sandsynlig en tendens, som vi vil se meget mere til i fremtiden. På bekostning af nogle medieplatforme, og måske i samspil med andre medieplatforme. Inden medieteknologien eller platformen introduceres i husstanden, foregår der en række af processer som har afgørende betydning for apparatets anvendelse, placering og forbrugsmønstre. Disse processer er yderst relevante for at afdække de tendenser der er herskende i samfundet, men de kan være lige så relevante for en udbyder af et produkt som f.eks. Netflix, som er casen i denne opgave. Netflix kom på det danske marked i efteråret 2012, og har opnået stor opmærksomhed og udbredelse i danske hjem. Der har været lignende udbydere af denne form for produkter før, men de er først nu ved at udbrede sig i de danske hjem. En stor del af motivationen for min opgave er, at jeg selv har Netflix og synes det er en interessant udvikling og fokus, der har været på denne form for teknologi. Jeg kan selv se, at efter vi fik Netflix i min husstand, har det rent faktisk haft en effekt på vores eget forbrug af Flow- tv, og generelt den måde hvorpå vi nu benytter vores tv. Vi, min kæreste og jeg, har besluttet os for kun, at have public- service kanaler, og dermed helt droppe en TV- pakke fra en udbyder. Primært ud fra et økonomisk perspektiv, da vi begge er studerende på SU og fordi vi generelt set heller ikke ser så meget tv længere. Netflix står i stigende grad for aftenunderholdningen med en enkelt film eller et par afsnit af en serie. Dette var i høj grad et punkt, som jeg ønskede at undersøge, derfor valgte jeg at benytte Netflix som case til denne bacheloropgave. Denne opgave er derfor min akademiske udlægning af hvilke elementer, der er betydningsbærende for husstandes beslutninger, valg og inkorporering af medieteknologien Netflix i hverdagen. 5

6 Problemformulering Min problemformulering for denne bacheloropgave er som følgende: Jeg vil undersøge, hvilke faktorer der ligger bag valget og implementeringen af Video On Demand teknologier i danske husstande. Målet med opgaven er først og fremmest at afdække, hvad der er afgørende for, når forbrugere vælger at anvende en medieteknologi, herunder vil mit fokus være på video- on- demand servicen Netflix. Jeg vil benytte mig af domestication teorien til opbygning af min metodiske undersøgelse, og som analyse værktøj til undersøgelsen. Formålet med dette fokusområde er at definere en række faktorer, som kan være relevante i forhold til opbygningen, indholdet samt markedsføringen af en service som Netflix. Derudover vil jeg søge at afdække hvordan Netflix bliver anvendt i hverdagen, og den eventuelle konkurrence produktet er oppe imod. Metode I dette afsnit vil jeg gennemgå de epistemologiske og etiske overvejelser, som jeg har gjort i forbindelse med mit bachelorprojekt. Derudover vil der følge en redegørelse for de metodiske valg, som jeg har foretaget i forbindelse med arbejdsprocessen. Planlægningen og gennemførelse af mine interviews tager udgangspunkt i Steiner Kvale og Svend Brinkmanns udlægning af interviewprocessen, med henblik på de teoretiske og praktiske sider af interviewprocessen (Kvale & Brinkmann 2009) Da jeg gik i gang med at researche på mit tema for dette projekt, var det begrænset hvad der fandtes af undersøgelser omkring Netflix. Jeg fandt nogle få kvantitative undersøgelser, som kunne pege i retning af en tendens for udbredelsen af teknologier som Netflix. Disse undersøgelser søger jeg at anvende i samspil med de kvalitative undersøgelser, som jeg selv har foretaget. De kvalitative undersøgelser fortalte ikke meget om hvad, hvordan og hvornår respondenterne anvender Netflix, samt hvilke bevæggrunde og incitamenter de har for at bruge Netflix. Derfor satte jeg mig for at lave kvalitative interviews. Epistemologiske overvejelser Undersøgelsesemnet Netflix er et fænomen som jeg har et personligt forhold til, både privat og i akademisk sammenhæng. Jeg har været nødt til at være opmærksom på vigtigheden af, at forholde mig analytisk igennem hele arbejdsprocessen og alle dens 6

7 delelementer. Derfor forsøger jeg også at sætte min egen videnskabelige forhåndsviden om Netflix i parentes. (Kvale & Brinkmann 2009: 45). Etiske overvejelser Jeg har under rekrutteringsprocessen af mine respondenter været opmærksom på, at informere mine respondenter om undersøgelsens formål, som en del af mit bachelorprojekt. I den tidlige fase omkring tematisering og design (Kvale & Brinkmann 2009: 122) blev jeg bevidst om, at der måske var en relation mellem Flow- tv, Netflix og pirateri. Jeg blev klar over, at Netflix måske kunne få en betydning i forhold til både pirateri og konsumeringen af Flow- tv. Dette er i forhold til de aspekter, som er en del af domestication theory,som er den teoretiske baggrund, som jeg vil komme nærmere ind på i mit teori afsnit. Derudover har jeg inden mine interviews informeret mine respondenter om at undersøgelsen ville blive optaget, men med mulighed for anonymitet. Dette er i forhold til eventuelle komplikationer, med ophavsmæssig lovgivning. Kvalitativ undersøgelse Kvalitative undersøgelser er meget forskellige fra de kvantitative undersøgelser. Kvantitative undersøgelser udmærker sig ved, at de kan pege på tendenser i samfundet. Dette gøres ved, at sammenligne data og kalkulere sandsynligheden for, at noget kan betragtes som en sandhed. Denne form for undersøgelse udmærker sig ved at være mere videnskabelig og målbar, i forhold til den kvalitative undersøgelse. Hvor den kvantitative undersøgelse beskæftiger sig med det målbare, så beskæftiger den kvalitative undersøgelse sig med subjektive holdninger og opfattelser, i forhold til bestemte emner. Denne form for undersøgelse bruges ofte til at forstå interaktioner mellem mennesker i bestemte sociale situationer. Sigtet er i princippet at indfange forhold, der er fremmede, overraskende, tværgående, usædvanlige og/eller kulturspecifikke i forhold til, hvad man måske forventer. (Dahler- Larsen 2010: 18) Dette stemmer godt overens med, hvad det er jeg vil opnå med denne undersøgelse. Gennem interviews vil jeg komme frem til, hvordan Netflix bliver en del af husstanden jf. Domestication teorien. Spørgsmålene er præget af, hvad jeg har opfattet som vigtigt for, at afdække de trin der foregår i Domestication processen. Interviewformen blev benyttet i 2 af mine undersøgelser, da den åbner op for andre tolkninger og holdninger. Jeg har ligeledes også benyttet mig af e- mail interviews, grundet omstændigheder hvor det ikke har 7

8 været muligt at besøge respondenterne, eller få aftalt et interview. Ulempen ved denne form for interviews er, at det ikke er muligt måske at åbne op for nye fortolkninger, afværge misforståelser af spørgsmål, eller at følge op på spørgsmål, dette har jeg dog forsøgt at afværge ved, at give muligheden for, at de har kunnet kontakte mig telefonisk. Respondenterne til undersøgelsen blev søgt gennem sociale medier som facebook og Twitter. Da jeg ikke selv kender nok personer indenfor mine kriterier, som ville deltage, har jeg fået nogle af mine bekendte til at forhøre sig. På Twitter skrev jeg direkte til Netflix Danmark og anvendte et Hashtag som omhandler Netflix i Danmark, Dette fik Netflix til at retweete min henvendelse og dette gav 2 respondenter. Et af kriterierne var at det skulle være husstande, men det var underordnet hvor mange personer, som boede i husstanden. Derudover skulle husstanden have Netflix. Jeg har ikke haft kriterier for sociale klasser, uddannelse eller geografisk spredning, men jeg har været heldig med at have en rimelig god geografisk spredning, da jeg både har haft respondenter fra Jylland, Sjælland og Fyn. Interviewguiden 1 er udformet således, at der bliver spurgt ind til de samme ting ved alle respondenter, men der har samtidig været plads til, at interview personerne har kunnet uddybe yderligere i forhold til deres svar eller nye emner. Dette kaldes også det semistrukturerede interview. Spørgsmålene var dog ret specifikke, og interviewguiden var den samme som fra mine e- mail interviews og ansigt til ansigt interviews. Dette er også baseret ud på det faktum, at jeg som interviewer er relativt uerfaren, og havde behov for en guide for, at ville kunne få brugbare informationer ved mine dybdegående interviews. E- mail interviews Jeg valgte, som tidligere nævnt, at udføre nogle af mine interviews via e- mail. Dette var grundet umuligheden for respondenterne, at mødes til et længere interview. Derfor valgte jeg at udføre dem via e- mail. E- mail- interviews er et asynkront samspil, hvor der bliver fremsendt en række spørgsmål fra intervieweren til respondenten. Fordelen herved er, at det giver mulighed for at undersøge over store geografiske afstande, f.eks. i mit tilfælde i København. (Elmholdt 2006: 77) Det giver samtidig muligheden for, at kunne interviewe flere personer på en gang. Ulempen herved er, at respondenterne skal være gode til, at kommunikere skriftligt. Stavefejl og slåfejl kan være med til at gøre det svært for intervieweren, at forstå meningen. Især det med den kommunikative del fandt jeg ud af, da jeg fik en af mine besvarelser tilbage. Det var manden i huset som havde besvaret 1 Interview guiden er vedlagt som bilag nr. 1 8

9 mine spørgsmål, og svarene var meget korte. Derfor har jeg sorteret dette interview fra, og denne besvarelse vil derfor ikke blive anvendt. Ved e- mails kan man heller ikke vide sig 100 procent sikker på hvem det er, som besvarer undersøgelsen, og om det er den samme hver gang. Afsenderens e- mail er ikke en garanti for, at det er den rigtige respondent som svarer. Slutteligt, i forhold til undersøgelsen er det i mit tilfælde kun et enkelt medlem fra husstanden, som har fået fremsendt besvarelserne på e- mail. Derfor har jeg ikke mulighed for, at vide om alle husstandens medlemmer har været med til at udføre besvarelsen, eller om det kun er det enkelte individ, som har besvaret undersøgelsen. Dette kan have en betydning for afdækningen af hele husstandens input, i forhold til domestication processen. (Elmholdt 2006: 77) Forberedelse til analyse Efter mine interviews er blevet udført, betragter jeg mine husstandsinterviews og mail interviews som et ganske beskedent omfang. Derudover vil jeg ikke beskæftige mig eksplicit med sproglige analyser. Dette medfører at jeg ikke har transskriberet mine husstandsinterviews som ordrette beskrivelser. Derfor har jeg foretaget en transformering fra realistisk talesprog til den mere litterære stil, dette gøres med henblik på, at relevante udsagn får en eksemplificerende funktion, i den analytiske del af opgaven. (Kvale & Brinkmann 2009: 209) 2 Video- on- demand I det følgende afsnit vil jeg søge at afdække Video- on- demand, ud fra den anskuelse, at det er en ny platform for udbud af medieindhold. Jeg vil benytte mig af nogle kvantitative undersøgelser, fra Danmarks Radio og Brancheforeningen for Forbrugerelektronik, til at afdække tendensen for denne platform, i forhold til udbredelsen. Video- on- demand (VoD) er en internetbaseret service. VoD tillader brugerne selv at vælge hvad de vil se, hvor de vil se det og hvornår de vil se det. Fælles for alle VoD- services er, at de kræver adgang til en internetforbindelse af relativ høj standard. Derudover kræver mange VoD services enten en set- topbox eller en andet slags apparat, hvorpå programmet der ligger bag servicen kan køre, f.eks. et smart- tv eller en spille konsol. Nogle VoD services tilbyder downloads, andre tilbyder streaming, mens andre udbyder begge dele. (Andreasen et. Al: 2012: 50) 2 Jeg har vedlagt transskriptionerne samt mine mailinterviews i bilagene 2,3,4,5,6,7 9

10 For at de forskellige selskaber, der udbyder VoD kan få succes er det nødvendigt for dem, at have indhold. Dette kræver forhandlinger med skaberne af indholdet, som typisk vil være produktionsselskaber. Det er typisk forhandlinger om rettigheder der her er tale om. Jeg vil ikke komme ind på dette i min opgave da det i sig selv vil kræve et langt større studium af ophavsrettigheder. Video- on- demand teknologien har eksisteret i en årrække, men der er først indenfor de seneste par år, hvor teknologien virkelig er slået igennem. En undersøgelse fra Brancheforeningen for forbrugerelektronik påpeger, at det er en teknologi som er i kraftig vækst. Således har 56 % af undersøgelsens personer i målgruppen år benyttet en streamingtjeneste i Af alle undersøgelsens respondenter har 51 % benyttet sig af Netflix 4. Dog bliver der i undersøgelsen tilføjet, at mange af de adspurgte husstande har benyttet det med den gratis prøveperiode, som de fleste streamingtjenester anvender i markedsføringen. Derfor vil man først kunne få et bedre billede af udbredelsen og anvendelsen heraf, når der er gået et kalenderår. 5 Spørgsmålet er, om det er en tendens der vil stige, og dermed presse Flow- TV? Dette har Danmarks Radios medieforskningsafdeling forsøgt at undersøge. (Andreasen et. Al: 2012: 50) DR s undersøgelse påpeger, at de personer som benytter sig af streaming og video- on- demand tjenester i forvejen er nogle af de personer som ser mindst Flow- TV (Andreasen et. Al: 2012: 50). De inddeler således On- demand tjenesterne i tre kategorier. (Andreasen et. Al: 2012: 50) 1. Den type som følger indholdet på Flow- TV (DR NU, TV 2 Play og TV3 Play) 2. Den type som følger ældre indhold, inddelt i film, serier eller genre (Netflix, Youbio og HBO Nordic) 3. Nye Broadcastere som laver eller formidler korte former for indhold (Youtube, Jyskebank- tv og Ekstrabladet- TV. 3 Se bilag 8 4 Se bilag 8 5 Se bilag 8 10

11 Fokus i min opgave vil, som tidligere beskrevet, være på Netflix, men jeg ser det som relevant, at præsentere de forskellige former for Video- on- demand services der eksisterer. Ligeledes er der stor forskel i den type af indhold der bliver udbudt, som Danmarks Radios rapport over medietendenser også viser. De har udført en række af kvalitative interviews, hvor der er blevet spurgt ind til netop indholdet, og et af punkterne herunder er muligheden for, at catche up med det seneste afsnit af sin yndlingsserie fra Flow- TV, hvis man ikke lige fik det set da det blev sendt. (Andreasen et. Al: 2012: 52) Fælles for Video on Demand er det, at det giver brugeren mulighed for, at vælge hvad man selv vil se, hvornår og ofte hvor man vil. Netflix Dette afsnit omhandler Netflix generelt, herunder mere om hvad produktet tilbyder. Afsnittet bygger på information fra Netflix egen hjemmeside, samt artikler, der omhandler Netflix, fra andre medier. Netflix er en amerikansk virksomhed, som udbyder video- on- demand streaming i USA, Canada, Latinamerika, Storbritannien, Irland, Sverige, Norge, Finland og Danmark. De nordiske lande blev tilføjet i efteråret Netflix startede i 1999 som et DVD- postordre- udlejningsfirma, denne service eksisterer dog kun i USA. (Netflix: 2013) Netflix er tilgængeligt på en lang række forskellige platforme, herunder Windows og Mac, men også på langt de fleste smartphones og tablets, spillekonsoller som, PlayStation, XBOX og Nintendo Wii, samt Set- top bokse. Og slutteligt er det også muligt at få adgang til Netflix via et Smart- TV. (Netflix: 2013) Netflix tilbyder en lang række forskellige titler inden for film og tv- shows. Det varierer dog fra land til land hvilket indhold der er tilgængeligt grundet ophavsregler, og varierende efter andre medieudbyderes rettigheder til indhold i landet. Netflix har forskellige eksklusivrettigheder med en lang række store medieudbydere, f.eks. DreamWorks Animation (Barnes et. Al: 2011), The Weinstein Company (Deadline.com: 2012) og Walt Disney Studios Motion Pictures. (Gracer: 2012) Et Netflix abonnement i Danmark koster 79 kr. om måneden, for ubegrænset forbrug af indholdet. Man har som bruger mulighed for, at bruge sin konto på flere forskellige apparater, dog kan man kun se på to forskellige apparater samtidig. (Frederiksen: 2012) 11

12 Teori Som jeg tidligere har nævnt i opgaven, vil det teoretiske fundament for opgaven bygge på Domestication theory. Teorien er, som tidligere nævnt også anvendt i forbindelse med mine interviews, og vil også danne baggrunden for analysen senere i opgaven. Domestication Theory Domestication theory er i vid udstrækning blevet brugt til, at beskrive og diskutere tv ets rolle i forhold til brugernes hverdagsliv. Herunder er bl.a. Roger Silverstone en fremtrædende teoretiker, som har brugt teorien i forhold til Tv- mediet. (Silverstone et al. 1994). Maren Hartmann bruger teorien i forhold til nyere medier, herunder internettet, i sin publikation Everyday: Domestication of Mediatization or Mediatized Domestication fra Det er disse to udlægninger af teorien, som vil være grundlaget for den teoretiske del af min opgave. Jeg ser teorien relevant, i og med den er anvendt på det traditionelle fjernsynsmedie, som i dag står overfor en forandring eller transformation, med internettets udbredelse. Jeg vil kigge på integrationen af Netflix som et nyt medie, der vil have en betydning for hverdagslivet hos familier, som vælger at benytte servicen. Domestication theory handler om mediets inkorporering samt redefinering, så det passer til husstandens værdier og interesser. Produkter får forskellige betydninger, når medier og teknologi krydser fra den offentlige sfære ind i den private, hvor det bliver approprieret ind i en personlig økonomisk mening. Hermed sker der en social reproducering af husstandens moralske økonomi. I hverdagen bliver der skabt en værdi for husstanden. Roger Silverstone, Eric Hirsch og David Morley har fremlagt teorien i Information and communication technologies and the moral economy of the household. De indleder med at skrive om kommunikation og informationsteknologier, i forhold til James Carrier. Her fremlægges det, at disse teknologier såsom tv, telefon og computer, ikke kun er objekter, men også et medie. Disse medier er med til at påvirke den husstand hvori de optræder, og dermed påvirker de også den sociale og økonomiske orden i husstanden. Mediet er med til at skabe aktivitet og interaktion mellem husstande, det private og det offentlige. Dermed har mediet en dobbelt artikulation, da det både er offentligt og privat på en og samme tid. 12

13 Økonomier Silverstone et al introducerer begrebet The households moral economy, altså husholdningen moralske økonomi. Her forstås households som en del af et transaktionelt system, bestående af økonomier og sociale relationer. (Silverstone et al. 1992: 16) Med økonomier menes der ikke økonomi i monetær forstand, men begrebet skal forstås som noget værdibaseret.. (Silverstone et al. 1992: 16-17) Husstanden (Household) interagerer aktivt med produkter af forskellig art. Når et nyt medie introduceres sker der en proces på både makro- og mikroniveau, hvor kulturer er nødt til konstruere en ny forståelse ud fra det nye medie. Husstanden bliver betragtet som mikroniveauet.. (Silverstone et al. 1992: 17) Når der skal skabes en ny virkelighed ud fra det nye medie, bliver der diskuteret og forhandlet i forhold til mediet, dette bliver ofte gjort i forhold til offentlighedens holdning 6. Disse forhandlinger og diskussioner bliver foretaget på baggrund af husstandens morale økonomi. Ved moral økonomi forstås de fælles værdier som hersker i husholdningen. (Silverstone et al. 1992: 17) Husstanden forstås i domestication theory som en økonomisk enhed, da dens medlemmer 7 foretager både produktions- og forbrugsaktiviteter i den offentlige økonomi. Husstandene kan samtidig også ses som en kompleks økonomisk enhed i sig selv. Den moralske økonomi i husstanden defineres ud fra regler, evaluering og æstetik. Dette er defineret ud fra medlemmerne af husstanden, deres historie, biografi, politik, med mere. (Silverstone et al. 1992: 18) På makroniveau er husstanden en del af et transaktionssystem, og dermed involveret i den offentlige verdens produktion af betydning og mening. Derfor er husstanden, eller familien, både fælles og individuelt, nødt til at kreere og opretholde autonomi og identitet, som en økonomisk og social enhed. (Silverstone et al. 1992: 19) Teknologien som objekt har en biografi. Den kan medføre forandringer og transformationer. Det betyder, at mediet der betragtes som et objekt, afslører hvordan det miljø det passerer igennem ændrer sig og formes af det og omvendt. Medierne giver samtidig udfordringer eller problemer i forhold til kontrollen af mediet. Ved introduktionen af et nyt medie i husstanden skal medlemmerne tage stilling til nye 6 Med offentlighed menes der i overført betydning public, hermed resten af samfundet. 7 Unit kan også oversættes til enheder, dog vælger jeg at bruge medlemmer i en dansk oversættelse. 13

14 grænser i forhold til mediet, dette kaldes boundary maintenance, altså vedligeholdelse af grænser. (Silverstone et al. 1992: 18-19) Dette ses tit som panik omkring nye medier, det kan f.eks. være i forbindelse med at internettet blev hver mands eje, hvor der opstod her en cyber porn scare. (Lillie 2011: 32) Denne regulering af grænser og regler kommer til udtryk i husstanden ud fra et valg om enten at eksludere eller inkludere et medie eller indhold i husstanden. (Silverstone et al. 1992: 20) Appropriation Appropriation er anskaffelsesprocessen, og processen hvor det bringes ind i husstandens domestiske kultur. Dermed får objektet samtidig en ny betydning. Helt basalt er det i denne fase hvor mediet, eller rettere teknologien bliver solgt, forlader den offentlige sfære, og bliver ejet af husstanden, og dermed krydser grænsen til hjemmet. (Silverstone et al. 1992: 21-22) Anskaffelsen giver dermed mediet betydning for husstanden. Mediet eller objektet bliver ved købet transformeret fra en råvare 8 til et objekt. Dette er en vigtig proces i forhold til husstandens selvforståelse, og de individuelle medlemmers forhold til hinanden. Herunder bliver teknologien en del af individets og husstandens identitetsskabelse. (Silverstone et al. 1992: 22) Dette er f.eks. meget tydeligt når det gælder smartphones. De to største markedsaktører er Apples iphones overfor Google s Android styresystem. For mange er det en identitet, om man har en iphone eller en Android telefon Og for de fleste er det utænkeligt, at skifte til det andet mærke. Det er med til at definere individets identitet. (Bajari 2012) Ved anskaffelsesprocessen er et vigtigt punkt ligeledes commodification, som er design og udvikling af produktet, samt markedsføringen. (Hartmann 2009: ) Hvis vi vender tilbage til iphone vs. Android, er det her tydeligt at design og udvikling af produktet ligeledes spiler en stor rolle for anskaffelsen, ligesom markedsføringen gør. De værdier som tillægges produktet under markedsføringen samt designet, er nogle meget vigtige faktorer i forhold til valget af smartphone. Hvor smartphones, fladskærme, spillekonsoller osv. er fysiske medieteknologier, er Netflix ikke et fysisk produkt som kan ses i en butik, og skal transporteres til husstanden. Dette medfører at anskaffelsesprocessen derfor også må være anderledes. Der skal enten anskaffes en teknologi som kan køre Netflix- applikationen, eller der skal ses på hvilke teknologier, der allerede er i husstanden, som Netflix applikationen kan 8 Oversat fra det engelske ord commodity 14

15 køre på, og skal køre på. Dernæst skal der oprettes en Netflix bruger med et månedligt abonnement, og herefter har husstanden produktet. Er familien utilfredse med produktet Netflix kan de opsige abonnementet vha. deres computer, og skal dermed ikke bekymre sig om at afskaffe en fysisk teknologi, som man f.eks. skulle med en fladskærm. Objectification Objectification omhandler det symbolske univers i forhold til det anskaffede objekt. Det er måden hvorpå vi vælger, at fremvise eller skjule objektet. Der er flere faktorer som kan undersøges her. Det kan være status, alder og køn (Silverstone. et al 1992: 22). Fælles for denne del af teorien er, at husstanden ønsker, at udtrykke sig gennem fremstillingen i miljøet, dermed fremstiller man sin værdi, som samtidig også er tillagt objektet, i et æstetisk og kognitivt univers. (Silverstone. et al 1992: 22-23) Placeringen af mediet som objekt i hjemmet, er en del af den offentlige økonomi, i og med den kan være med til, at definere og fremvise husstandens kompetencer og status, i forhold til den offentlige økonomi. (Silverstone. et al 1992: 22-23). Under Moral Economy of the Household - begrebet, som det bliver opsat i teksten, hører også kreationen af hjemmet, med andre ord bliver rum til sted. 9 Objekter bliver sammen med deres betydning objektiviseret, og inkorporeres hermed i det domestiske liv. Der bliver på baggrund af dette, defineret en bestemt semantik i forhold til objektet, gennem den moralske kreering af rummet, hvilket medfører en midlertidig følelse af sikkerhed og tillid. (Silverstone. et al 1992: 23-24). I denne proces vælger husstanden, måske enkelte medlemmer, hvor f.eks. fjernsynet skal stå i stuen eller skal det hænge på væggen? Da Netflix ikke er et fysik objekt, men er en online tjeneste, som kører på andre objekter i hjemmet, vil det her være værd, at undersøge hvilke andre objekter tjenesten kører på, og hvilke valg der ligger til grund for det. Derudover vil det være interessant, at undersøge om Netflix bliver et substituerende produkt ligesom Spotify og andre musikstreaming tjenester er blevet det. Undersøgelser viser, at CD- samlinger i stigende grad forsvinder væk fra det daglige rum. Dette sker i takt med, at streaming af musik bliver mere og mere udbredt. Vi gemmer simpelthen CD- samlingerne af vejen, og lader tjenester som Spotify tage over. (Møllerhøj: 2012) 9 space to place 15

16 Incorporation Incorporation omhandler husstandens faktiske brug af medierne i forhold til dagligdagens rutiner. Helt lavpraktisk omhandler denne del hvor og hvornår objektet bruges, samt af hvem og til hvad (Silverstone. et al 1992: 24). Her spiller alder, køn og status en rolle, ligesom i objektiviseringen. Her er det et spørgsmål om regler og normer, i forhold til mediet. (Silverstone. et al 1992: 25). I min barndom, måtte min bror og jeg ikke spille computer i mere end to timer om dagen, og vi skulle fordele tiden imellem os, men før vi måtte spille computer skulle vi have lavet vores lektier. Dette ændrede sig meget i løbet af min barndom, og da jeg nærmede mig 16 år spillede vi langt mere end to timer hver om dagen. Det omhandler ikke kun regler for hvor lang tid, men også det indhold husstanden vil tillade på objektet, om man f.eks. vil tillade pornografi på computeren i hjemmet. Ligeledes gælder det om man vil tillade at der f.eks. ses reality programmer i stuen, dette kunne eksempelvis være programmer som Paradise Hotel eller Big Brother. I forhold til Netflix kan det herunder være brugen af Netflix. Hvad er det vi vil se på Netflix, er det dokumentarer? Er det i stedet for Dvd er, som også var eksemplet under Objectification. Er det som supplement til TV- pakken, eller er det helt som et substituerende produkt til TV- pakken. I min egen husstand har min kæreste og jeg besluttet, at skifte TV- pakken ud med Netflix, og kun have DR s TV- kanaler. Conversion Conversion definerer forholdet mellem husstanden og den offentlige verden. Det er måden hvorpå, og hvordan husstanden omtaler objektet i forhold til offentligheden. (Silverstone. et al 1992: 25). Dette kan både være produktet, købsprocessen eller et tv- program. Det er dog i ligeså vid udstrækning det som husstanden fortier, og dermed ikke snakker om, f.eks. porno, eller at man følger med i reality tv som f.eks. Paradise Hotel, men ikke snakker om det. På denne måde kommer husstandens status, smagspræferencer og værdier til skue. Dette indikerer dermed et medlemskab og kompetencer i den offentlige sfære, som husstanden dermed bidrager til og samtidig er en del af. (Silverstone. et al 1992: 25-26). Det er i denne fase hvor husstandens moralske økonomi bliver forlænget og blandes sammen med den offentlige økonomi. Ved købet af en ny fladskærm omtaler husstanden det måske overfor omverdenen, hvad det kan og hvilke specifikationer det har. Det kan også være i forhold til hvilken ny TV- serie eller film, som brugeren har opdaget på Netflix. Dette understøttes endvidere af valget for Netflix brugere, af at de kan forbinde deres facebook konto med Netflix, så det er muligt at vise andre hvad man ser på Netflix, men samtidig har man muligheden for at fravælge 16

17 delingen af enkelte titler. Her er der mulighed for, at fortælle og vise andre hvad man ser, men også at udelade, at fortælle og vise andre hvad man ser. (Pepitone: 2013) Hartmanns imagination begreb Ifølge Maren Hartmann er imagination den første del af Domestication teorien. (Hartmann 2009: 235) Det er i denne proces, hvor husstanden forestiller sig produktet i brug. Forskellen på denne del af aspektet er, at det ikke kun gælder den teknologi som husstanden vælger, men i høj grad ligeså meget den teknologi, som husstanden fravælger. Imagination er den diskurs, som bliver oparbejdet omkring medierne og teknologien, nyt som gammelt, de samfundsmæssige konsekvenser, og debatterne om mediet eller teknologien. Diskurserne spiller en vigtig rolle i domestication processen, og er derfor med hele vejen igennem processen. Samtidig med dette hævder Hartmann, at det er vigtigt at diskurserne også bliver domesticeret, da de bliver en del af husholdningens moralske økonomi. Dette kan være i forbindelse med anskaffelse og brug, eller i valget om at fravælge en teknologi. (Hartmann 2009: ) Her er der tale om markedsføringen og alt det man hører fra andre, og i medierne, om den pågældende teknologi eller medie. Dette har stor betydning for den forestilling vi har om produktet, i forhold til vores egen husstand, vores normer og de moralske økonomier, som allerede er herskende. Analyse I dette afsnit følger en analyse af mine gennemførte husstands interviews samt mail interviews. Undersøgelsen bygger på en ontologisk antagelse om, at husstandene tilsammen repræsenterer den samlede målgruppe, som anvender Netflix. Derfor bliver eventuelle slutninger og antagelser draget på et relativt spinkelt grundlag, dette er overvejende grundet metodiske årsager. Analysen af mine interviews vil tage udgangspunkt i domestication teorien, som er omtalt i forrige afsnit. Jeg vil derfor referere til det relevante afsnit under hvert punkt. Husstandenes definition af familien Første del af analysen beskæftiger sig med husstandenes definition af husstandsbegrebet. Det viste sig i undersøgelsen, at ændringer i familie strukturen får betydning for husstandens definition af husstanden som begreb. Herunder også i 17

18 forhold til medierne. Den ene familie oplevede, at da begge deres døtre var flyttet hjemmefra, valgte de at sætte tv- pakken ned. Hermed afstedkom en naturlig ændring i forhold til forbruget af TV, især med henblik på hvilken type tv der blev set. A: Dengang vi fik Netflix, der fik vi den lille tv- pakke I: Så i satte pakken ned A: Ja, pga. hun flyttede hjemmefra. (Bilag 3: Husstandsinterview 2) Omend respondenten udtrykker to forskellige bevæggrunde for at sætte TV- pakken ned, så udtaler respondenten at deres skridt til en mindre TV- pakke blev forårsaget af ændringer i familiestrukturen. Derudover benytter den anden datter, som ikke var med til interviewet, sig af deres Netflix- abonnement på trods af, at hun ikke er en del af husstanden. Derfor bliver grænsen for husstanden også anderledes, i forhold til anvendelsen af det digitale medie, i og med at datteren ikke er medlem af husstanden, men er tidligere medlem. Hvad er afgørende for brugernes valg af Netflix? Denne del af min analyse omhandler anskaffelsesprocessen, altså appropriation jf. mit teoriafsnit. Herunder er både forestillinger og det som respondenterne har hørt en del af, og derfor inddrages Hartmanns imagination begreb ligeledes i dette afsnit. En af de helt afgørende betydninger for, at respondenterne har hørt om Netflix er primært Word of Mouth overleveringer fra respondenternes bekendte. I: Hvordan hørte i så om Netflix R: Ja, det var igennem mig, fordi jeg hørte det på arbejde, nogle havde snakket om at Netflix er på vej til Danmark. Dengang kunne man også igennem USA få det. Så hørte jeg det kom til Danmark. (Bilag 3: Husstandsinterview 2) Husstandenes opmærksomhed retter sig således efter det nye produkt. Hermed bliver der vakt en interesse for produktet. En anden tendens som viste sig var, at mange læste om det i forskellige medier, herunder især medier med fokus på it- teknologi. Hvordan hørte I om Netflix? It- medie, mener jeg. ComON.dk 18

19 (Bilag 4: Mailinterview 1) En tredje faktor, som har haft en betydning for at respondenterne har fået fokus på Netflix har været reklamer. Hvordan hørte I om Netflix? Jeg fik Netflix umiddelbart da de startede med at reklamere med det, hovedsagligt via facebook, tv osv. (Bilag 5: mailinterview 2) Undersøgelsen viser, forskellige måder hvorpå husstandene har hørt om Netflix. Derfor er der heller ikke et entydigt svar på hvad det er, som vækker respondenternes interesse omkring Netflix. Dog viser undersøgelsen en række tendenser med henblik på, hvad det er som vækker deres interesse. En væsentlig faktor viser sig at være Word of Mouth effekten, hvor respondenternes bekendte har fortalt om Netflix. Denne form for markedsføring viser sig typisk at have en meget stærk effekt på forbrugere, da det således ikke er en direkte rettet markedsføring, og forbrugerne har således paraderne nede, i forhold til eventuelle påvirkninger af kommerciel art. (Berg- Marketing: 2013) Mediernes omtale af produktet viser sig at have haft betydning for brugernes opmærksomhed på Netflix. Det må antages at især mange online medier har omtalt Netflix, f.eks. sider som omhandler teknologi. Dette antager jeg har noget med nyhedsværdien at gøre. Den sidste faktor, som viser sig at have en betydning, er klassiske markedsføringskampagner. Det har i stort omfang været markedsføring online, såsom reklamer på facebook, men også banner annoncer. Markedsføringen af Netflix kører med en måneds gratis prøve periode. (Netflix 2013) Dette må naturligvis antages, at have en stor betydning for forbrugernes lyst til, at prøve produktet. Hvilket også blev påpeget i et af mine husstandsinterviews: Ja, så var vi inde og kigge, det var gratis en hel måned, så tænkte vi, så må vi prøve det an. (Bilag 3: Husstandsinterview 2) I relation til markedsføringen af Netflix må det dog siges, at langt de fleste af respondenterne rent faktisk ikke har udtalt at den klassiske markedsføring har været den primære bevæggrund til kendskabet af Netflix, og hermed overvejelser om købet. Det har derimod været med til, at give et incitament, i forhold til investeringen. 19

20 Af faktorer som har haft betydning for selve valget, påpeger mine undersøgelser forskellige tendenser. Vi begyndte at snakke om det, at man betaler et fast beløb, så kan man se alt det man har lyst til. Og at der var lidt af hvert, både film og serier og sådan noget. Så det de snakkede om, det lød interessant. Så tænkte jeg når det kommer, så vil jeg gerne lige prøve det. (Bilag 3: Husstandsinterview 2) Det indhold forbrugerne får ud af selve produktet må siges, at være en af de mest afgørende faktorer for valget om, at investere i Netflix. Den faste månedlige pris for adgangen til indholdet på Netflix viste sig at være et nærmest gennemgående tema hos respondenterne. Derudover er selve anskaffelsesprocessen noget som respondenterne ser som positiv. I: Hvad med tilgængeligheden med Netflix, havde det nogen betydning? Det at man tegner et abonnement, og så har man det med det samme? H: Det var i hvert fald nemt. S: Ja, det tror jeg har en betydning, at man har det med det samme, når man har bestilt, så kan man logge direkte på, og få det prøvet af med det samme, specielt når det er en måned gratis, at så får du det med det samme du har sagt ja tak. (Bilag 2: Husstandsinterview 1) Som forbruger skal man ikke investere ret meget tid i, at anskaffe sig Netflix. Man kan gøre det hjemmefra, og så snart man har oprettet en bruger, kan man anvende det. Til gengæld kræver det at husstanden har en platform hvorpå Netflix kan anvendes. Efterhånden har de fleste danskere en platform af en eller anden art, med adgang til internettet som dermed kan anvende Netflix 10. (Danske Medier 2012) Husstandene har ligeledes ved udvælgelsen af Netflix, foretaget et fravalg i forhold til de andre produkter på markedet, som udbyder et lignende produkt. Det viste sig her, at de andre produkter, som HBO- Nordic og Youbio blev fravalgt, da Netflix var først, og kunne anvendes på en lang række af de apparater husstanden allerede havde, og de derfor ikke skulle ud og investere i ny teknologi. (Bilag 3. Husstandsinterview 2) Netflix i hverdagen 10 Undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik som viser, at 92 % af årige i 2011 havde adgang til internettet. Da Netflix helt basalt kan køre på en bredbåndsforbindelse og en computer, må det derfor også antages, at en stor andel af danskerne rent faktisk har mulighed for, at benytte sig af Netflix 20

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Seertal i den digitale tidsalder

Seertal i den digitale tidsalder Seertal i den digitale tidsalder Foreningen for entertainment og medieret 10. maj 2017 2017 Side 1 DAGENS AGENDA Situationen i dag: Status på tv-forbruget TV pakken: Udfordringer & styrker Streaming: Hvad

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Streaming: Betaling og brug. UNDERSØGELSE: DANSKERNES MEDIEVANER Brugerne vil selv bestemme

Streaming: Betaling og brug. UNDERSØGELSE: DANSKERNES MEDIEVANER Brugerne vil selv bestemme UNDERSØGELSE: Brugerne vil selv bestemme Et stadig mere individualiseret medieforbrug og en stigende villighed hos forbrugerne til at betale for både musik-, tv- og filmstreaming. Det er blandt konklusionerne

Læs mere

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

Second screen. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren. Om second screen klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen

Second screen. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren. Om second screen klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen Second screen Målgruppe 8-10 klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen Læringsmål Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab Eleven har viden

Læs mere

BFEs Forbrugere Og Forbrugerelektronik 2013

BFEs Forbrugere Og Forbrugerelektronik 2013 BFEs Forbrugere Og Forbrugerelektronik 2013 Den årlige rapport om markedet for forbrugerelektronik, tv og streaming Undersøgelse og databehandling: TNS Gallup Udgiver: Branchen ForbrugerElektronik Marts

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang Kodas aktuelle medievane-undersøgelse viser, at næsten hver tredje dansker nu er hyppig bruger af en eller flere af de store musikstreamingtjenester. Det fremgår

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Denmark

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Denmark ZA688 Flash Eurobarometer 4 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Denmark FL4 Cross border access to content online DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE"

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Her er de bedste mediebokse til streamingtjenester

Her er de bedste mediebokse til streamingtjenester Her er de bedste mediebokse til streamingtjenester Her fortæller BT sammen med Flatpanels.dk, hvilke mediebokse der er bedst til streamingtjenesterne Netflix, YouBio, HBO, Viaplay, TV 2 Play, Canal Digital

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Se masser af nyt indhold på dit tv

Se masser af nyt indhold på dit tv LILLE ENHED TIL DIT TV UDRETTER MIRAKLER: Se masser af nyt indhold på dit tv Nu kan du endelig slippe for dyre tv-pakker og konstante reklame-afbrydelser: Med en til dit tv vælger du selv, hvad du vil

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Velkommen På de følgende sider, vil du bliver præsenteret for og introduceret til Augmented Reality, og hvordan du kan

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Nye priser fra 1. januar 2018 og nyt digitalt indhold i tv-pakkerne

Nye priser fra 1. januar 2018 og nyt digitalt indhold i tv-pakkerne Returadresse: Stibo, Saturnvej 65, 8700 Horsens, NKU 2018 Vedr.: E/F Præstehaven Jan Møller Præstehaven 12:00 AM TV ST 7400 Herning K2707 Nye priser fra 1. januar 2018 og nyt digitalt indhold i tv-pakkerne

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg. Kun for medlemmer og indbudte leverandører

Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg. Kun for medlemmer og indbudte leverandører Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg Kun for medlemmer og indbudte leverandører 2 Generalforsamlingen 28.4.2015: Bestyrelsen indkalder til et medlemsmøde

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

TV er ændret for altid

TV er ændret for altid TV er ændret for altid Kim Angel, Head of Media Wilke A/S 2014 Side 1 TV-oplevelsen har ændret karakter Nye tilgange, ny fleksibilitet Forandret udbud Empowerment af den digitale medieforbruger 2014 Side

Læs mere

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR 1 TYDELIG OG DIGITAL 2 TYDELIGERE PUBLIC SERVICE- PROFIL Styrkede positioner i forhold til børn og unge, kultur samt nyheder

Læs mere

Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier eller læser aviser/blade på internettet? Svarfordeling i % (f.eks. Spotify, Wimp, YouTube o.lign.

Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier eller læser aviser/blade på internettet? Svarfordeling i % (f.eks. Spotify, Wimp, YouTube o.lign. De yngste streamer mest Særligt de unge streamer musik, programmer, film og serier, mens læsning af avis/blade online er mest populær blandt de 35-54-årige. Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Internettet og sociale medier bringer danskerne længere omkring i nyhedsuniverset

Internettet og sociale medier bringer danskerne længere omkring i nyhedsuniverset Reuters Digital News Report 2015 Kim Schrøder, kimsc@ruc.dk, 4098 5378 Internettet og sociale medier bringer danskerne længere omkring i nyhedsuniverset Notat om hovedresultater for med særligt henblik

Læs mere

Public service-udvalget. Temamøde om børn og unge. TNS Gallup Media. Public service-udvalget. TNS 1. marts 2016

Public service-udvalget. Temamøde om børn og unge. TNS Gallup Media. Public service-udvalget. TNS 1. marts 2016 Temamøde om børn og unge Indhold 1 Mediebilledet 6-15 3 2 Børn og unges medievaner 6-15 1 2 1 Mediebilledet 6-15 TV rækkevidde % af befolkninger ser tv gennemsnitlig dag 1 9 8,2 68,7 71,5 73,8 75 74,6

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering...

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering... 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Tidsplan...2 Målgruppe...3 Spørgeskema...3 Kode eksempler...5 Procesbeskrivelse...7 Evaluering...8 Bilag - Spørgeskema...9 Indledning - Jeg har som skoleprojekt fået

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede 1 TILBUDSAVISEN PLADS I DET SAMLEDE MEDIEBILLEDE Post Danmark har bedt IUM om at belyse tilbudsavisens plads i det samlede

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Digitale indgange til musikken. Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne

Digitale indgange til musikken. Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne Digitale indgange til musikken Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne Digitale indgange til musikken Program: Præsentation af streamingtjenester Hvordan virker de? fordele & ulemper Streaming & bibliotekerne?

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

20-01-2015 Computerens. anatomi. Vores portfolio. Marcus Niebuhr og Kevin Matin ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

20-01-2015 Computerens. anatomi. Vores portfolio. Marcus Niebuhr og Kevin Matin ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM 20-01-2015 Computerens anatomi Vores portfolio Marcus Niebuhr og Kevin Matin ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Case: Den industrielle udvikling der har været de seneste år har resulteret i at langt de fleste

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Kim Angel, Head of Media 2014 Side 1 Follow the money 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Årlig annonceomsætning, antal mio. kr. excl. moms 2006 2007 2008

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere