Fil 3, søndag efter trinitatis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fil 3, søndag efter trinitatis"

Transkript

1 Fil 3, søndag efter trinitatis Fil 3, v17 Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. v18 For der er mange jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem også med gråd der lever som fjender af Kristi kors. v19 De ender i fortabelse, bugen er deres gud, de sætter en ære i deres skam, de tænker kun på det jordiske. v20 Men vort borgerskab er i himlene; derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. v21 Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Paulus roser filipperne overmåde meget, fordi de har gjort en god begyndelse med det hellige evangelium og med deres tros frugter redelig bevist sig, som de, der mente det alvorligt. Derfor har han også en så trofast og hjertelig omsorg for dem, at de må blive bestandige og ikke bedrages og forføres af de omstrejfende jøders falske prædikanter. Disse prædikanter løb der på den tid mange omkring af og forførte dem, som Paulus havde vundet. De foregav at lære noget langt bedre, skønt de dog førte folk bort fra Kristus tilbage til loven, for dermed at befæste og udbrede deres jødedom. Fordi nu Paulus har sin særdeles lyst og glæde på denne kirke, så driver den faderlige omsorg, for at ikke også de skal blive forført, ham til at formane dem, at de må blive bestandige ved det, som de har modtaget. De skal ikke søge noget andet, ej heller som de sikre, mætte ånder, der lade sig narre dertil af Djævelen, indbilde sig, at de har grebet det og er blevet mestre i alt. Ligesom han straks ovenfor disse ord siger om sig selv, at han endnu ikke har grebet det. Og i særdeleshed formaner han dem, at de skal blive hans efterfølgere og agte på de prædikanter, som i deres livsførelse rette sig efter det forbillede i lære og liv, som de har set og hørt af ham. Dermed fremstiller han dem ikke alene sin person til et eksempel, men også dem, som er ham lige og vandrer som ham. Af sådanne nævner han også nogle i dette brev. Det må have været meget ypperlige folk, siden han befaler dem at give agt på dem og efterfølge dem. Men dette forbillede angår især læren. Derfor er det allermest om at gøre, at både prædikeembedet forbliver rent, og at dets hørere forbliver i den rette tro. For hvor dette har sin rette gang, dér kan også læren og gerningerne, som følger derpå, have sin rette gang. Sådan som han også senere herom formaner i kap. 4, 8: Alt, hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Nu er Paulus vel en hovmodig mand, siden han sådan tør rose sig selv og fremstille sig

2 selv som et eksempel for alle, så at andre prædikanter måske kunne sige, at han ville ophøjer og satte sig alene over alle andre. Mener du da, ville vore kloge ånder sige, at du alene har Helligånden, eller at andre ikke så gerne ville æres som du? Sådan knurrede også Miriam og Aron i 4 Mos 12, 2, mod sin egen broder Moses: Har Herren kun talt til Moses? Har han ikke også talt til os? Sådan synes jo også Paulus at have for høje tanker om sig selv, når han sætter sig alene som et forbillede, som om man ikke skulle se på nogen, undtagen de vandrer som ham. Skønt de andre, som ikke følger ham, endog har et større skin af ånd, hellighed og ydmyghed. Men han taler ikke alene om sin egen person, men siger: Det forbillede, I har i OS. Dermed udelukker han altså ikke de andre retskafne apostle og lærere, men han vil hermed formane dem, som han alle vegne gør, at de for alting skulle blive ved den ene lære, som de først har modtaget af ham, og ikke blive for kloge eller indbilde sig at være mestre, men vogte sig for dem, som vil komme og foregive noget bedre, sådan som det var gået på andre steder, hvor mange var blevet forført af sådanne. Men hvori det forbillede består, som de skal efterfølge ham i, det har han ovenfor og i hele brevet sagt, som når han i kap. 3, 3-6 siger: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i Kristus Jesus i stedet for at stole på noget ydre. Og dog, også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere: omskåret på ottendedagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræere, lovtro farisæer, ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed. Men dog siger han videre i vers 7-11: Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud grundet på troen, for at jeg kan kende ham og hans opstandelses kraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde! Lovens retfærdighed og evangeliets retfærdighed Se, det er det billede, vil han sige, som vi foreholder jer og formaner jer at efterfølge. Også I skal beflitte jer på at modtage denne retfærdighed og blive derved. Ikke den retfærdighed af loven, for om den tør han sige, at han holder den for idel skarn og urenhed, selv om den var så skøn og ustraffelig som den kan findes på jorden og som den fandtes hos ærlige jøder og hos Paulus selv før hans omvendelse. Dengang han i sin store hellighed holdt de kristne for idel skurke og forbandede mennesker, og derfor trøstigt hjalp til at forfølge og myrde dem. Og dog har jeg, siger han, som alligevel er en født jøde, agtet alt dette for tab, for at jeg må blive fundet i den retfærdighed, som Gud tilregner troen for Kristi skyld. For denne retfærdighed alene lærer os at kende og gribe Gud ret, det er at sætte en fast fortrøstning til

3 hans nåde og vente et tilkommende liv. Det giver sådan mennesket det håb, at det i de dødes opstandelse skal komme Kristus i møde, det vil sige, at det i døden og på dommens dag ikke skal flygte og forskrækkes for ham, men gladelig fare ham i møde og byde ham velkommen som den, det med stor længsel har ventet efter. En sådan frimodighed kan lovens retfærdighed ikke virke. Derfor har den ikke hjulpet mig for Gud, men meget mere skadet mig. Men det alene skaber denne frimodighed, at Gud tilregner os retfærdighed for Kristi skyld ved troen, idet han ved sit ord forkynder os og siger: Den, som tror på min søn, han skal for hans skyld have min nåde og det evige liv. Den, som har en sådan erkendelse, er nu sådan beskaffen, at han ikke frygter for den yderste dag, men uforfærdet venter og håber den. Se, nu, er ikke dette alt for groft og foragteligt talt om lovens retfærdighed, at han holder og dermed også lærer at holde den for en sådan ting, som ikke alene hindrer eller intet gavner, men også gør skade og må betragtes som noget vederstyggeligt. Hvem turde tage munden så fuld og tale på den måde om et sådant ustraffeligt liv efter loven, som ikke af hvermand ville kaldes den lede Djævels apostel og tjener, dersom ikke Paulus selv gjorde det? Eller hvem vil mere holde på denne retfærdighed, når man prædiker sådan om den? Og talte han endda blot om den verdslige eller hedenske retfærdighed efter fornuften, som kommer af ordentlig øvrighed, lov og ret! Men nu nævner han ligefrem og klart retfærdigheden efter Guds lov eller De Ti Bud, som jo er langt højere end den, der alene angår dette liv, fordi den lærer, hvorledes man skal leve for Gud, og derom ved intet hedensk og juridisk regimente noget at sige. Burde man ikke fordømme denne prædikant som en kætter, som sådan tør angribe og laste Guds lov. Ja, som formaner og advarer, at man skal vogte sig for dem, som vandrer derefter, det vil sige, som trodser på sådan retfærdighed, samt roser og berømmer sådanne helgener på den måde, at han kalder dem Kristi korses fjender, som har bugen til sin Gud og tjene den i stedet for den sande Gud Ja, siger han om sig selv, jeg har også, just i min højeste retfærdighed efter loven været en sådan fjende og forfølger af menigheden eller Kristi kirke. Det var den bedste frugt af sådan retfærdighed, at jeg mente, jeg måtte hjælpe til at forfølge Kristus og hans kristne på det grueligste. Sådan var jeg med al min hellighed en ret Guds fjende og kristenmorder. For det bliver man naturlig ved denne selvgjorte hellighed, hvad også alle historier i Skriften fra begyndelsen af bevidner. Vi ser det på Kain og har det endnu for vore øjne i de bedste i verden, som ikke er kommet til Kristi erkendelse. Sådan er det med alle fyrster og al øvrighed, og jo visere, frommere og mere ærbar, de er i deres livsførelse, desto argere, bitre og heftigere fjender er de af evangeliet. For om de grove papistiske æsler i Rom, kardinaler, biskopper og messepræster, vil vi her ikke tale, de gør det alt for groft, så endog verdslig øvrighed og ærbarhed må sige, at de er lutter fortvivlede skælmer med deres uforskammede og frække livsførelse, gerrighed, hovmodighed, utugt, prunk, røveri og al ondskab. For de lever ikke alene sådan, men vil også i deres frækheds forsvare det, hvorfor man må holde dem, ikke alene for Kristi, men også for

4 al ærbarheds og dyds fjender, så også alle ærbare folk rimelig afskyr dem. Men, som sagt, om sådanne taler ikke Paulus her, men om andre store og fortræffelige folk, som er de frommeste og fører den skønneste livsførelse. Når disse træffer på de kristne, så bliver de så giftige og bitre, at de forglemmer al den skyld, som de har på sig for Gud, og af splinten i vort øje gør idel store bjælker. Kort sagt: For sådanne må evangeliet hedde idel kætteri og djævlelære, så deres egen hellighed og nidkærhed for Gud må skinne frem og berømmes. Dette skulle ingen tro, og jeg selv havde heller aldrig troet det eller kunnet forstå disse Paulus ord, hvis man ikke havde set det for sine øjne og erfaret det. For hvorledes skulle et menneske, om også Paulus sagde det nok så meget, kunne tro, at de skønneste og ædleste, de fromme, ærbare og hellige folk, af hvem man skulle vente sig, at de frem for alle andre skulle modtage Guds Ord, at disse, siger jeg, skulle være denne lære fjendske. Men de eksempler, vi har lige for vore øjne, lærer os noksom, at det må være sådanne, som hedder fromme og priselige fyrster og herrer, ærlige borgere, lærde, vise, fornuftige folk. Disse er det, som hvis de kunne, gerne slugte de evangeliske, som man nu kalder dem, tillige med evangeliet i én bid. Spørger du, hvoraf det kommer, så må vi svare: Deraf at dette naturligt hænger ved den menneskelige retfærdighed. For der er ingen iblandt dem, som jo ikke ved af Kristus at sige; og dog holder han fast på denne retfærdighed og mener, at den skal gælde for Gud. Han kan ikke andet end forlader sig derpå, smykke sig dermed og spejle sig deri for Gud, menende, at han dermed behager Gud såre vel. Af sådan stolthed og hovmod for Gud følger da foragt for andre, som ikke har denne retfærdighed, som farisæerens eksempel i Luk 18 viser. Men endnu mere fjendsk og forvitret bliver de på den prædiken, som tør angribe sådan retfærdighed og sige, at den ikke gælder for Gud til at fortjene hans nåde og det evige liv. For jeg har også selv været en sådan, og andre, som under pavedømmet har villet være hellige og fromme, må bekende det samme. Om nogen for tredive år siden, da også jeg var en from, hellig munk, holdt messe hver dag og ikke vidste andet, end at jeg gik på den rette vej til Himlen, om nogen da ville have prædiket denne tekst for mig og sagt, at al sådan hellighed, som dog ikke var efter Guds bud, men menneskelærdom og åbenbart afguderi, at den var intet, og at jeg var en Kristi korsets fjende og tjente min egen bug, så havde jeg også på stand i det mindste hjulpet til at bære sten og træ sammen for at kaste på en sådan Stefanus, ja brænde ham til aske som den argeste kætter. Sådan gør naturen og verden altid og kan ej heller gøre andet. Når denne prædiken kommer fra Himlen og siger: Du er en hellig mand, en stor, lærd, from jurist, en streng regent, en rosværdig fyrste, en ærlig borger, men med dit regimente og skønne livsførelse farer du til Helvede, og alt, hvad du gør, det stinker og er fordømt for Gud. Du må blive et ganske andet menneske, få et andet sind og hjerte, hvis du vil blive frelst. Ja, da står alt i lys lue. For den finder det aldeles utåleligt, at dette skønne og priselige væsen og livsførelse ved nogle ringe, foragtede menneskers prædiken skal blive åbenbart straffet og fordømt som noget skadeligt, ja, som skarn, som Paulus kalder det, og idel forhindring for det evige livs opnåelse.

5 Her siger du: Hvordan? Forbyder du da gode gerninger? Er det ikke ret at leve smukt, ærbart og dydigt? Må du ikke selv bekende, at man skal have verdslig ret og øvrighed og holder strengt på, at folk lever tugtigt, fredeligt og ærbart? Ja, byder ikke også Gud selv dette. Er det ikke hans alvorlige vilje, at dette skal holdes, og straffer han ikke den, som gør derimod? Og endnu mere vil han vel, at man skal holde hans egen lov og De Ti Bud og ikke foragte dem? Hvorledes tør du da sige, at sådan retfærdighed er skadelig og en hindring for det evige liv? Hvorledes rimer det sig sammen, at man skal lære folk at gøre dette og være fromme, og dog på samme tid straffer det som fordømt for Gud? Hvorledes kan det på én gang kaldes en god og kostelig ting og tillige skade og skarn? Svar: Det ved Paulus meget vel, at verden er af den mening og kommer med sådanne indvendinger. Men den, som vil, må tale med ham selv derom, hvorfor han klart og tydeligt taler sådan. For det er jo ikke vore, men hans ord. Sandt er det, og Paulus bekender det selv, at det skal og må være sådan på jorden, og at Gud vil have, at enhver skal leve i al ærbarhed og lydighed. Ja, han har ordnet det sådan at det også overholdes blandt muslimer og hedninger. Og dog er det vist, at disse, selv når de er som bedst og frommest og fører det ærligste liv, dog af naturen og af hjertet er Kristi fjender, hvis sind og tanker gå ud på at udrydde Guds folk. Her må jo enhver sige, at muslimerne hører Djævelen til med hele deres regimente, lydige og strenge liv, som de fører efter Koranen, og det endog strengere end vi kristne. Det er på engang at erklære dem fordømte med al deres retfærdighed og dog tillige at sige, at de gør ret, når de skaffer tyve, mordere, røvere, drukkenbolte. Ja, at også de kristne, hvis de bor under muslimsk tyrkere, er skyldige at give em skat og tjene dem med liv og gods. På samme måde må vi jo også sige om vore fyrster, som forfølger evangeliet og er Kristi åbenbare fjender, at man skal være dem lydig og yde dem den skat og tjeneste, som det tilkommer dem. Og dog må vi anse dem som fordømte for Gud, tillige med alle dem, som holder med dem og er dem lydige, når de også giver deres samtykke til evangeliets forfølgelse. Sådan taler også Paulus om alle jøders og alle fromme helgeners retfærdighed, som ikke er kristne. Han oplukker sin mund vidt nok og fælder sådan dom uden omsvøb. Han anklager og klager med tårer over dem, som fører og henviser menneskene til lovens retfærdighed og dog ikke udretter andet der med end at gøre dem til Kristi korses fjender. Han giver dem også den pris, at deres ende er fordærvelse. De er, siger han, fordømte mennesker, når de hele deres liv på det ivrigste har lært og øver denne retfærdighed. På jorden er det vel en kostelig ting og et skønt, ædelt klenodie, som er al ros og ære værd, at hedde en from, ærlig fyrste, regent, borger, en from og tugtig hustru eller jomfru. Hvem ville ikke prise og berømme det? Det er jo dog også et sjældent klenodie i verden. Velan, siger han, lad det længe nok være en så skøn, kostelig og priselig ting, så er det dog til slut fordømt og fører ikke til Himlen. Ja, han gør det endnu værre og siger: Hvis gud er bugen. Der hører du, hvor langt en sådan menneskelig retfærdighed kommer, når den bringer det videst. Den opnår ikke andet end at kaldes en bugens tjeneste. Tag nu al visdom, ret, lovkyndighed og kunst og dertil den

6 højeste dyd på jorden: Hvad er det for dyder? De tilbeder alle en gud, som hedder bugen. For det hjælper dem alt sammen ikke længere, end dette liv varer og har heller ikke andet mål, end at man her må have bugen fuld. Når denne har ende, så er det også forbi med dette væsen tillige med dens tjenere. Med ét ord, til sidst dør og fordærves det alt til hobe, retfærdighed, dyd, lov og deres gud, bugen, som de har tjent. For de véd intet om den rette, evige Gud, hvordan man skal tjene ham og komme til det evige liv. Derfor er en sådan livsførelse i grunden intet andet end en afgudstjeneste og et afguderisk livsførelse, som ikke kan søge noget mere end denne dødelige bugs opretholdelse, fred og ære. Dernæst siger han, at deres ære er en skændsel. Det er enden derpå. Når de vise filosoffer, fromme hedninger og kloge jurister berømmes og æres på det højeste, så er det dog skændsel. De bruger vel disse ord: kærlighed til dyderne. De roser sig af stor kærlighed til dyd og retfærdighed og kan også mene det med stort alvor; men når man ser hen til enden, så er denne ros intet og består til sidst i idel skam. For de kan dog ikke bringe det videre, end at deres væsen her på jorden kaldes priseligt og hæderligt for verden. Men for Gud gælder det ikke, og, det evige liv vinder man ikke derved. Til sidst lader det mennesket skændigt i stilken, døden opsluger det og Helvede rykker det bort. Her indvender du atter: Ej, er det sandt, hvorfor skal man da holde sådanne ting? Lad os da herefter frimodigt leve, som det lyster os, så der ikke længere bliver nogen from, ærlig mand eller nogen dydig og ærlig hustru, jomfru! Svar: Nej, det er på ingen måde, meningen; for du har hørt, at Gud har befalet og vil have dette, endog hos muslimer og hedninger. Og Paulus selv formaner straks nedenfor i kap. 4, 8: Alt, hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Han fremstiller heri også sit eget forbillede, sigende: Hvad I har lært og taget imod og hørt og set hos mig, det skal I gøre. For hos dem, som tror på Kristus og nu har sin retfærdighed i ham, skulle også disse frugter følger i dette liv på jorden, Gud til lydighed. Og de er også i sandhed gode gerninger, som behager Gud, og som han også for deres tros skyld, fordi de er gjort i Kristus, vil belønne i det kommende liv. Men Paulus taler her om dem, som uden for Kristus og troen anser deres livsførelse og gerning, som de af egne kræfter øver, selv efter Guds lov, for en retfærdighed, som skal gælde for Gud. De véd intet af Kristus, for hvis skyld retfærdigheden bliver os tilregnet af Gud uden nogen vor fortjeneste, når vi tror på ham. Derfor er han jo også blevet menneske, er død for vore synder og opstået fra de døde, for at vi i ham skulle blive synden kvit og få del i hans opstandelse og liv. Derhen skal vi tragte, og derefter leve og vandre, sådan som han her fastslår og siger: Vort borgerskab er i himlene; derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Hvor man ikke véd og har dette, så kan gerne denne menneskelige, jordiske retfærdighed være så skøn og ærbar, den vil, så er den dog i sandhed ikke andet end en hindring og skade.

7 For kød og blod kan ikke andet, det må forlade sig derpå, hovmode og rose sig deraf. Vi er dog også meget, vi er mere ærbare, fromme, bedre end andre. Vi jøder er Guds folk og holder hans lov. Ja. Selv de, som er kristne, er endnu ikke ganske frie fra dette skarn, men vil bestandig søge at bringe deres egne gerninger og fortjeneste frem for Gud. For jeg ved fra mig selv, hvad for en plage et menneske har i denne usalige visdom og indbildning om egen retfærdighed, og hvilken møje det koster, før det slangehoved bliver sønderknust. Nu lyder dommen sådan, og sådan må den lyde: Enten må man fare til Helvede, eller også holde sin egen menneskelige retfærdighed for skarn og skade og beflitte sig på, at man dog ikke ved enden må blive befundet i den, idet man mener, at man ved den skal kunne bestå for Gud og hans dom, men i den retfærdighed, som er Kristi og drager os ind i Kristus, så vi i den klædning må komme ham i møde til opstandelsen fra synd og død og sige: Vær velkommen, min kære Herre og frelser, du, som forløser mig fra syndens og dødens elendige legeme og gør mig ligedannet med dit hellige, rene, klare herlige legeme Imidlertid, mens vi vandrer i troen på hans retfærdighed, har han også tålmodighed med dette livs usle og svage retfærdighed på jorden, som dog ellers er en urenhed for ham. Han gør den også den ære, at han bærer og opholder den mens vi er her. Ligesom vi ære og smykke vor maddikesæk og urene bug, ifører den skønne, kostelige klæder og gyldne kæder, lægge den på bolstre og i varme senge. Dér ligger den stank og urenhed, overtrukket med kød og hud, og kommer til den højeste ære på jorden.. For dens skyld må man gøre alt, anordne, regere, bygge, arbejde, og Gud selv giver sin sol til at varme og lyse for den og lader alt vokse på jorden til dens tjeneste. Og hvad er et menneskes legeme andet end et skønt skrin, hvori den urene, stinkende helgen, bugen, ligger, som det daglig må bære og tåle, ja fylde og nære og dertil smykke og rense og være glad, at den blot vil gøre sig rigtig uren. Sådan gør også Gud, når han vil give mennesket det evige liv. Han bærer og tåler dette livs skidne hellighed, i hvilken vi her må leve indtil den yderste dag, for sine udvalgtes skyld, indtil deres tal bliver fuldt. For så længe denne dag ikke kommer, er ikke alle de født, som hører til Himlen. Men når den tid er omme og tallet fuldt, da vil han også pludselig ophæve det alt sammen, verdsligt regimente, jurister, øvrighed, stænder, med ét ord, ikke lade noget blive tilbage af denne jordiske retfærdighed, men tilintetgøre alt sådant tilligemed bugen og bugen med det. For det er dog alt sammen fordømt og bestemt til undergang. Kun for de kristnes skyld, hvem det evige liv er bestemt, må det gå sin gang, indtil de alle er samlede og den sidste hellige er født. For selv om de var født alle sammen på én nær, så måtte dog verden endnu stå og opholdes for denne enes skyld. For Gud agter og behøver slet ikke verden uden alene for sine kristnes skyld. Når Gud derfor befaler, at man skal være kejseren lydig og leve fromt og ærbart på jorden, så er ikke meningen den, at det skal vedvare sådan og forblive derved alene. Men han vil og må således føde, klæde, pryde og ære med magt, herredømme denne usle bug eller, som

8 apostelen her siger, dette fornedrelsens legeme. Og dog siger han, at det er skarn, som Gud ikke behøver til sit rige. Ja, at det for ham er fordømt med al sin ære og værdighed, for at alverden skal slå øjnene ned for ham og erkende sig skyldig for ham, som Paulus siger i Rom 3 og 4 også om de høje, store og hellige fædre, Abraham og andre, som, skønt de for verden har haft ros af gerningernes retfærdighed, dog ikke har kunnet rose sig deraf for Gud. Langt mindre vil da deres berømmelse gælde for ham, som af verden kaldes priselige, fromme, ærbare, tugtige folk, herrer, fyrster, kvinder og mænd, og som ville bryste sig af sådan retfærdighed. Vel kan du i det ydre være skøn og smykket for verden, men i det indre og for Gud er du dog ikke andet end en stinkende urenhed. Ligesom man fortæller om en nonne, der frem for andre blev anset for hellig og ikke ville have omgang med andre, men lukkede sig inde i sin celle i stor andagt og bad uden ophør, samt roste sig af særlige åbenbarelser og syner, så hun ikke vidste andet, end at de kære engle var om hende og satte hende en gylden krone på. Men de, som var udenfor og også gerne ville se dette, fik gennem et hul eller en sprække at se, at der lå komøg på hendes hoved, og lo hende derfor ud. Se, det mener Paulus, når han kalder sin retfærdighed efter loven skarn. Han vil dermed nedbryde al berømmelse og fortrøstning derpå for Gud, skønt han ærer den for verden og kalder den en retfærdighed. Men vil du trodse derpå for Gud, så fælder han her dommen over dig og kalder dig i sin dom en fjende af Kristi kors, gør din ære til skændsel og styrter dig omsider i den evige fordømmelse. Men om troens retfærdighed, som gælder for Gud i Kristus, siger han sådan: v20 Men vort borgerskab er i himlene; derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. v21 Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Vi, siger han, som er døbt til Kristus og tror på ham, har ikke vort væsen og vor trøst i dette timelige eller verdslige livs retfærdighed på jorden, men vi har en sådan retfærdighed, som ved troen hænger ved Kristus i Himlen. Den består og bliver alene i ham (ellers ville den intet være for Gud, ej heller kunne bestå for ham) og tragter alene efter, at vi evindeligt må være i Kristus, og at han ved sin komme i hint liv skal gøre en ende på dette jordiske og give dette legeme et andet liv, så det bliver aldeles nyt, rent, helligt og ligedannet med Kristi liv og legeme. Derfor kaldes vi ikke mere borgere på jorden; men den, som er en døbt kristen, er ved dåben en født borger i Himlen. Derfor skal vi skikke os og vandre som de, der hører til og har hjemme der, og nu trøste os ved, at Gud antager sig os og vil flytter os did. Men imidlertid forventer vi frelseren, som skal bringe os evig retfærdighed, liv, ære og herlighed fra Himlen. For vi er ikke dertil døbt og er blevet kristne, at vi på jorden skal have stor ære, retfærdigheds ros, herredømme, magt og gods. Og om vi end har sådant for denne bugs skyld,

9 så skal vi dog agte det for skarn og smykke denne urene bug dermed, for dem, som endnu skulle fødes af eller efter os. Men for vor del skal vi alene vente og se efter frelserens komme, som skal og vil ske, ikke til skade og skam for os, som for de andre, men for vort usle og elendige legemes skyld, som også i dette liv er et jammerligt og elendigt legeme, men endnu mere bliver det, når det afsjælet ligger i jorden og fortæres. Men hvor jammerligt, elendigt og skændigt det end er, både i livet og døden, så vil han dog ved sit komme gøre det så skønt, rent, skinnende, klart og fuldt af ære, at det skal være ligedannet med hans eget udødelige, herlige legeme. Ikke som han hang på korset og lå i graven, blodig og med dødens farve, i skam og vanære, men som han forklaret sidder ved Faderens højre hånd. Derfor skal vi ikke forskrækkes over, at vi må aflægge dette legeme og lade os berøve dets ære, retfærdighed og liv, og lade død og grav opsluge os (lad Kristi fjender grue og forfærdes derfor!), men gladelig håbe og vente, at han snart må komme og forløse os fra denne usle, stinkende urenhed. v21b med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Se hvilken ære og herlighed denne Kristi retfærdighed også bringer vort legeme! Hvordan kommer det arme, syndige, elendige, urene og fordærvede legeme dertil, at det skal blive ligedannet med Guds eget legeme, hans, som er herlighedens herre? Hvad er du, eller hvad er din og alle menneskers kraft og evner, at dette skal overgå dig? Velan, siger Paulus, menneskers retfærdighed, fortjeneste, berømmelse og kraft bidrage slet intet dertil; det er og bliver idel urenhed, skidt og fordømt væsen. Men her er en anden kraft og virkning, nemlig den, som er den Herre Kristi og kan underlægge sig alle ting. Kan han underlægge sig alle ting efter sin vilje, så kan han også herliggøre det elendige legemes urenhed og stank, ja dets maddiker, orme, og støv. For det er i hans hænder som leret i pottemagerens, så han af denne stinkende jordklump kan gøre et skønt, forklaret, nyt, rent kar eller legeme, klarere og skønnere end solen. For ved dåben har han modtaget os i sine hænder, netop til den ende, at han i stedet for dette syndige, fordømte, dødelige legemes liv, vil give os en ny, uforgængelig retfærdighed og et nyt liv til legeme og sjæl. Det er den kraft og virkning, som bringer og opløfter os til sådan herlighed, hvilken ingen jordisk lovens retfærdighed formår at give; for den lader mennesket med dette liv, blive i skændsel og fordærvelse og strækker sig ikke længere, end bugen lever og varer. Men denne kraft er Kristi retfærdigheds, hvoraf man ser, at vi ikke har bugen til gud, men tjener den sande, levende Gud, som ikke lader os blive i skændsel og død, men frelser os fra synd, død og fordømmelse og også vil bringe dette dødelige legeme til evig ære og herlighed.

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kol 3, 1-7 - 4. påskedag

Kol 3, 1-7 - 4. påskedag Kol 3, 1-7 - 4. påskedag Kol 3, 1-7 v1 Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. v2 Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske.

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Forkortet prædiken til Helligtrekongersdag

Forkortet prædiken til Helligtrekongersdag Forkortet prædiken til Helligtrekongersdag Prædiken over epistlen Esajas 60, 1-6 V1 Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig. V2 For se, mørket dækker jorden,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Kolossenserbrevet del -1

Kolossenserbrevet del -1 Kolossenserbrevet del -1 Gud heler gennem forsoning v. Frank Kristensen Kolossenserne: 1. Det er en ret ung menighed ca. 5-6 år 2. Det er en menighed, som fortrinsvis består af hedningekristne 3. Det er

Læs mere

11.s.e.Trin. 11.aug.2013. Hinge kl.8.00. Vinderslev kl.9.30. Ans kl.11.00 (da b).

11.s.e.Trin. 11.aug.2013. Hinge kl.8.00. Vinderslev kl.9.30. Ans kl.11.00 (da b). 11.s.e.Trin. 11.aug.2013. Hinge kl.8.00. Vinderslev kl.9.30. Ans kl.11.00 (da b). Salmer: Hinge kl.8: 411-756/ 609-656 Vinderslev kl.9.30: 411-523- 756/ 609-321,v.6-656 Ans kl.11 (dåb): 411-523- 448,v.1-3

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

(Forbederen beder den pågældende stations bøn, evt. fulgt af et øjebliks stilhed)

(Forbederen beder den pågældende stations bøn, evt. fulgt af et øjebliks stilhed) Bøn i fastetiden F: Jeg er Herren, din Gud; du skal ikke have andre guder end mig. Guds øjne er langt klarere end solen, de ser ind i de skjulteste kroge af menneskenes hjerter. Far ikke vild! Hverken

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen Altrets sakramente Lovprisning af Altrets Sakramente I Altrets helligste Sakramente være Jesus evig tak og pris og ære. Bøn før kommunionen Almægtige, evige Gud! Se, jeg træder hen til din enbårne Søns,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN

Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN 20. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Mattæus 22, 1-14 Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN Sommeren er forbi. Der er slut med varme og milde vinde. Efteråret

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned = Menigheden står op! = Menigheden sidder ned 1. PRÆLUDIUM 2. INDGANGSBØN Kirkesanger / Kordegn: Lad os alle bede! Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre hvad du, Gud Fader, min skaber, du

Læs mere

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 28. april 2013 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,5-15 Salmer: SK: 583 * 393 * 600 * 520 * 588 LL: 583 * 585 * 393 * 600 * 520 * 588 Her mellem påske

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Forvandling. 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!

Forvandling. 2. Kor.5.17: Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til! Forvandling Bibeltime af Finn Wellejus 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!" Hvordan blev du frelst? - kære broder og søster.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 1 1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Fortalen til Romerbrevet

Fortalen til Romerbrevet Fortalen til Romerbrevet Dette brev er det Ny Testamentes vigtigste skrift og det allerklareste evangelium. Det fortjener, at en kristen ikke blot lærer det ordret udenad, men hver dag beskæftiger sig

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 31. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække Salmer DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Kolossenserbrevet - del 3

Kolossenserbrevet - del 3 Kolossenserbrevet - del 3 Jeg heles i livet med Kristus v. Frank Kristensen Inddeling og indhold: Indledning 1,1-11 Undervisende del: Alt i Kristus Dette har I allerede i og hos Kristus 1,15-29 Hvem Kristus

Læs mere

Prædiken til sidste søndag efter Hellig tre konger, Vor Frue Kirke, d. 17. januar 2016

Prædiken til sidste søndag efter Hellig tre konger, Vor Frue Kirke, d. 17. januar 2016 1 Prædiken til sidste søndag efter Hellig tre konger, Vor Frue Kirke, d. 17. januar 2016 Stine Munch Et hvedekorn fylder kun ganske lidt, og sådan i sig selv synes jeg faktisk heller ikke det smager særligt

Læs mere

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Vi vil i dag fortsætte med at se på forskellen mellem skøgen og bruden. Eftersom det er endetidens største problem og en faldgrube for mange kristne, tror

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Kære forbedere December 2016

Kære forbedere December 2016 For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste (Es 9,5). Kære forbedere Hvilken glæde

Læs mere

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16,11-18 - 2. Peters brev 1,3-11 - Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken I indledningen i dag nævnte jeg startsalmen. I den salme digtede Kingo som skrev

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis

7. søndag efter Trinitatis 7. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 661: Gud ene tiden deler 518: På Guds nåde i al våde 655: Er du modfalden, kære ven 675: Gud, vi er i gode hænder Dette hellige

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser...

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... II Mos 3:1-14 Prædiken v. pastor Jais H. Tinglund 19. juli 2010 på Evangelisk Luthersk Frikirkes sommerlejr Herren har set sit folks lidelse. Og Han sender frelse til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen 5. s. e. påske II 1. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 319 Vidunderligst af alt 417 Herre Jesus, vi er her 312 Sandheds tolk og taler 294 Talsmand, som på 217 Min Jesus, lad 400 Så vældigt det mødte os Bøn:

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere