Medlernsblad fon. ffi NOBD.ALS BOLDITLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlernsblad fon. ffi NOBD.ALS BOLDITLUB"

Transkript

1 Medlernsblad fon ffi NOBD.ALS BOLDTLUB

2 ear - 6gr som flere 0g [r]e r--r.aa4 - l...rrl g0 E r i t. 7 tll (it (t l]; iiåx: ilill bent ", enghoff nernerntsør HAVNBJ ERG BUTKSCTNTTN NOiOaOiG tlontc^of 2r TELF. (0,t [tlp[ Thorrald JENSEN iffi \grffip Bbmstcr - Frugt - Grønt - Konserva Stoægdc 7-6,130 Nordborg - T f.,t50366 vort cafeteria, lullbltng piiil rrir ii nl Fr,*; ffi ;!,i -t-.-lz- -lhusk Udgiver: Nord-Als Boldklut Redoktion og loy-out: Peter Glock, Mosevong 28 telefon Annoncer: Biorne Knudsen, Lærkevei 47. Tryk: E. Lorenzen NR.9 S--PT. g7i e.å'rc. o.mand. P. Sønderaård, yåaevej 7, rrf. 45o4ol Næsiformand: Cert Jenser,, KingbjerA, ttt (asse.e" : Petcr Hansen, Lerkevej lo, rtf. 451a56 Sekretar : Chr. Kronborg, SprogøveJ 5r ltt. 45A644 qedlem : Peier Cock, Hosevana 28, tll.45ll79 5] L!EUDVALCdT Eornand UNCDOMSAD!LNC :8enL HranFr, LarkeveJ 20, tl!.4ro?ø Forrand. Eent Moller, PoppeveJ l, tlt. 45Or45 Jensen, røkken 8, tl.4502ll (,L,-BOYS BdsrYRcLSd rornand : hud loulsen, flvedemarken 12r tlf. 45oljl Kasserer : ft. laustian,, tlf.45o9l9 Xedlem! Nis Buchholt, Tranebærvej 6, t1l. 4 Løn er pcnge, der skal fordeles... husholdningspengc.. " lommepenge... noget i en lille æske til sommerferien... eller til haven... gør det let Tel mcd Sydbank - de teler Deres sprog. ffinarseset Storegade 4 - Nordborg Tlf øndergade 7 - (,uderup Tli l0 Sporlrarliklor 5ønderb,rrg l[ i:4 i] ]5 5/ Nordborg - Tlf. toa K]UR}i LÆSER lette nr. af SPORTtrl er med sikkerhed et af de sidste jeg har "lavet'i tr'or dem som læser bladet hver g g ei det slkkerr ikke overraskond^, da.leg allei,-j- for ca. et år siden begyndte med at efterlyse en afløser. skrivende stund er der stadigvæk ingen som vil påtage sig dette stykke foreningsarbejce- Om d,et skyldes manglende interesse for klubbladet eler inåstiltingen - "han skal nok fortsætte" - ved ieg ikke. l{en jeg vecl med sikkerhed at Cer findes personer i klubben, som har evner og tid til at udføre denne opgave lige så godt eller dårligt som ieg har g.iort det. l{år. JåS skriver i indled.ningen - "e" af de sidste" sfyfoes det min intere-qse for bladet- Jeg vi gøte alt for at holde det i live, men ikke for enhver pris Vr hai før oplevet hvorhen det fører, når man ikke fordeler arbeidsbyrden i klubben tilstrækkeligt. llet er der igen tendens til i ldordals Boldklub. næste nr. af StrORTEl{ vil ieg fortælle nvordan t ldet kan laves, med håb om at nogen vi1 opdage hr,,dr ineessant opgaven i grunden er- {en denne konstatering alene hjælper mig ikke ret meget jeg søger en afløser P. Glock odidos'* Fl{M pumfi \Tlt ,,chiki" LÆDERVARER - ET HELT HUS FYLDT MED SKO NORDBORG TLF

3 MObil eri.t service ALS A'T(! Sll(P P.t.r O. And.rran Løliertoft -.Nordborg - Tlt }EELE,SER FRA UNGDOTSAT'ETiGtr} NORDBORG KOSK N. Lehrmann Madsen Storegode 49, tlf Aut, ti pslorhondl er - lipssyslemer BLADE - TOBAK - PEER - RYGEARTKLER KAFFE _ SOUVENEBS NB! Film {remkoldes MÅrEBNs OL]] }TXEDtrT{S SFTL,ERE Efter en genrlemgang af de forsketlige hold i tl, reringen, - har vi fundel, månedens hold det blev Lilleput A i Sf. Vi valgte holdet fordi de var ude i en vanskelig karnp mod Ulkebø og skulle vinde kampen for at gøre sig gældende i toppen. en ud* mærket og spændende kamp vardt de med 1-2. Vi håber på at holdet vil fortsætte med det gode spil. {}JEE{S SFfLLER blev Flemming Jensen fra Lilleput A i S. Valget var ikke ovemaskende, da han var en goo støtte og slider på holdet mod lilkebøl. Også månedens spiller indenfor vore piger/damer har vi fundet. Hanne Hansen blev valgt fordi hun møder op til træning hver gang, trun er rar og ven- 1rg at onrgåes med samtidig er hun en god spiller. Alle ønskes tillykke med valget. Andreas Jensen r SÆ,DT}TG-GULDAGER \ri var på besøg hos vor venskabsklub Sædding-Gu - ager søndag d. 1o.8. med 6 hotd. Vi starte<le f.r'a NordaLshallen kl. 7 om morgenen i rigligt sommer- låltgesg EAGTR o9 coxdlrort il. WERilER Tlf Langesø?lelmuth?lansen Blikkensla0ermsster Vl/S-inltallatør Bækgade 2 - telefon ( NORDBORG LANGESø BROBALLE 4so252 4s ve;r, den varmeste dag siden 1911, så der var ikke brug f or overtø j. Man kunr:le ikke tage irnocl vore Junior, da deres var i l',lorge til staevne. Vi nåede meget fine resultater, vandt 4 kampe cg tabte 2- V- avde alle g1ædet os til at skulle i Guld,agerbaoet men det kom vi ikke, f or der var så mange mennesker, at man skulle stå t kø 1 gange for at komme i vandet, så vi kørte ud ti1 Sjælborg ved 1o bugt og gik i vandet der. lla k}. var ca. L9.1o nåede vi hjem efter en deilig' men varm tur. Det er godt for vore ledere med en såd.an tur, for vi får vor styrke måt i anclre kredse end vi spiller til daglig. Jeg t'ror de sydjyske kredse er meget godt spitlende eller skuile vi have flere 1. pladser. Jeg vil her takke trænerne og d.rengene for en vellykket dag. Bent Mø11er -ooooo- Årre SAHVTTG]D. ivet at når du efter træning fodboldudstyr e r karnp kommer h;em med ombyttet straks ved næste Lejlighed forsøger at finde dit eget igen - også når du har gjort en "god handel" - Det må være en setvfølgelighed blandt kammeraterne, m o lerme ster Tlf.45 l852 - Osterhoven 1l - Nordborg Slrgterl & Pølrm rg e r K. STERNBE[\G Storegode 56 - Nordborq - Telf

4 Havnbierg Slalionslro Prcv vor bcromlc rnrelning. Grillstegte kyllinger og forårsruller Anna og Yiggo Bomberg Ttf (04 4s1019 r,?.\\ V., ' \.y NoGtrr JEG r«(e KAN!-l-l (r^qt F;^n/u,j-_>,1 bruger hodet J::r:rii: N AND E, S BANKE.rltt(l nre(l b!!!ell!!1 TL LLLEPUTT]iR OG FORÆL]]RE aoe 1' og 2' lilleput efteråisturneringen med kampe mod Ulkebøl: ob hirilken start. skulle vinoe f or at komme på l' pl t1. lilleput sen sanmen mecl Ulkebøl og det lykkeder -ofter en indsats af al'l e spillere som var helt i top' Det var en kamp nvor vi fik oplevet det hele, spænding' dramatik og virketig gocil spil- Resultatet blev nlirtrt før tid. 1-Z efter: f-l og 2-1, og se jrsmå1et var en holdclet for Vi vil ikke fremh:erre no lerl, Ulkebølha-,rde' de hvad indsats hvor alle 8av alt slæro-1'-''% nok vel spillerne var stærfe og blev forældre de.re-q havde kåre ved at samtlige spillere med til at opilcrne-dem. Her var et tydeligt bevis på hvor meget det betyder for drengene at "kære forældro" t-roppe:l or'. (l,lordalsereng-ene havcie 5 (tre f oræ1d.r'e til at hop",, lå -- L"-. \ e.- ilfieput som t og barien i be sirldelse bagef ter lod. inge-n tvivl_ tilbage om livor se;lren skulle hen. De,u..åt 9-L og var teårnpe. ige,utem toneangivenoe' Også skal haie ros for Jeres indsai's!g-lpif.' l då' er kommet mere plan og forståelse så der sk--l nok komme flere seiretroul-erik og Freben \\ WESTON lrl v;g tll vrg r.6enggti6 TOTTY PEENSET MøBLER Storegode 69-7 i -Nordborg-T lf Vi sæller kvalilelen i høirædcl ^soomsno-lo spi rle ka;:'i i d SiCst gang Jed su u L i--bru' på ca' Lt-o ffi;=e-"?uåidn blev det til en seir større' Vi endnu blive til l\b oq se.rren kunne nemt dygtige disse {od. gt*a"" oe alie over at vi har boldspillereivorungdomsafd'eling.menheldigvis nok til at,ri blandt lederne i l{e realistiske er' sejre "r hvor værdifuldt den slags vurdere spille burde n,oncrone er iqeelade om modstaåderen or f er ske må 1-;;-;;å"Å-"rrof" errer om v L selv må være til at spi1le i denne række det jo flere og proble-m. tler tæl1er kun mål i"a""rr"s - bedre. ' jeg ikke forstå, at når dor fløjtes -[or r li;;-k;, f :?k?' 12-O straffespark ved en stilil-ng på fordi den stakkels ;;iå;; iå" på måtmanden. rr oåt-kampen uden at TØTe f;;-;; nå" iia"t i næsten hele gøre noget for sit bolden og nu på A"r,rr" måde kan grin? hold? Vil man 1Ør:e modstand'eren tilscoret endnu' for ttei nvao så med ham som ikke harf or at andre kurrne Ci han kun var med til at sørgegerne på ^ scoringsiur" må1? llan vil sikkert også skal rende Han i ctan - r{rzorf or så }rente målmanåen? - det er fra den ene ende af banen til deneranden i resultatet ån'lang ve j,n"å de små ben! lvadingen kraft mere, de rrert" iittr.to"? Drengen har Det er ukoncentreret og brænder straffesparket' to ovenikøbet vartilfældet i den kamp ieg så', og hvem og gange. l{an gør målmanden en b7øtnet;eneste trfiver så til grin? F. G. stært<e TDUUff' UiO}-!1 HAGURG For første gang var et seniorhold i udlandet for at deltage i et Pokalstæv.ne. Det sketå i weekend'en 2-/1- aug. liarnburg med Union OJ 2. hcld som værtsklub. byen tr oruden lilb og Union deltog et anclet irold fra spille altså 1 Vi skulle tlaruroverog et hold, fia min' x L7 2 til lr' var sat t<åmpe og spilletiden tr*. ffter?- sejre og uafgjort mod vgtsklubben bleir vi nr. 1. Det var en fin præstation efter en HOS,t- 4

5 lang rejse: er tropisk varme og alt det andet der llører med når man er på sådan en rejse. Vort sammenbland.ede hold spillede bedre fra kamp til kamp, men- mest imponeret var mod.sbanderne over NB's opvarmningsprogram på gruspladsen i over joo varme. Men vi svedte ikke forgæves - lønnen var en fin pokal. net var det om det sportslige r oe nu vil jeg fortælle lidt om rejsens øvrige forløb. Vi kom a1le som planlagt afsted fra l{ordals, og var man i først",,,,eblik lidt skuffet over bussen, så bidrog dette køretøj senere også mecl til at stemningen hurtrg var helt top især når det lykkedes os at overhale en anden bil. fter et kort ophold ved grænsen hvor vi købte lid "provianirr: eo dejlig pause på en rasteplads hvor vi spiste vcr medbragte mad, kom vi til det aftalte mødested med tyskerne, kun en li1le halv time forsirrket. Herfra kørte vi lrl hotellet og fra det te tidspurrkt var jeg klar over, at det klogeste ;eg længe havde skrevet var: 'rret til ændring i programmet f orbeholdes", på re j sepr.ogrammet. Hotellet var godt, men absolut uegnet til indkva,rtering for et fodbotdhold. Ledelsen, to gamle damer, kurine man måske forestifle sig på et hotel i l{vide Sande, men ikke i HanLburg. trfter indkvarteringen kørte vi.ridere til U{O OJ's idrætsanlæg, hvor vi- blev modtaget af klubbens repræsentanter. Foruden det dejlige anlæg med alle tiders ktubhus, gjorde vist nok klubværten mest indtryk på nogle af vore spillere. (Forestil die en blanding ai firch Fasser, llarty Feldrnan og-tom Bogs" i Selve pokalstævnet blev afviklet på en bane ved siden af Unions stadicn, fordi opvisrlingsbanen var under reparalion. Om aftenen var der fest i klubhuset og først langt over midnal, sluttede re j sens f ørste af snit. Søndag mcrgen skulle vi mødes kl. B.1o i klubhuset 1'or at køre sammen med de andre tit lamburgs Fischmarkt. Alle var ikke lige friske, dog lykkedes det alligevel at, få tr,uppen saml et, godtnok med en 1i11e times f or:sinkelse, T]esværre kun:re vi så kun afsætte tre kvarter til at besøge llamburgs Fischmarkt, for kl. lo.o var til den store ',Hafenrund,fahrt". f de jligt ve jr se jlede vi ca. fem kvarter, gerflem det imponerende havneanlæg og veo middagstid, gak vi i land ved Landungsbriicken - ca. 4 km. derira hvor bussen ventede. Efter en pause, hvor man fik lejlighed ti at købe souvenirs, forfriskninger og noget at spise, gik vi samlet til bussen. På vej derhen måtte vi igennem en strækning i det dystre havneområde, hvor, for få timer siden lamburgs Fisctrmarkt fandt sted. llvad det betyder ved kun byens kommunale rengøringstjeneste., som hver gndag morgen efl^r kl. lo er j sving ncr, men vi -kulle altså de.r: igennem, i tropisk varme, forbi fiskehoveder der havde ligget i solen i flere timer og meget, neget andet, puha. l{en vi nåede alle til vort køretøi. Trætte og gennemsvedte, tog vi plads i bussen - som var parkeret flere timer i solen - og blev kørt ri1 Unions klubhus. Om eftermidrlagens program kurure man ikke rigtigt blive enige orr nogle ønskede bare hvil, nogl-e kunne godt tænke sig at se mere af byen og andre var simpelthen }igeglade. l{en vor bus løste alle disse problemer på en måde som kun køretøjer i denle aldersklasse kan finde på den gik i stykker Altså var rri nødt til at blive ved klubhuset og det blev alligevel til et par dejlige timer i herligt vejr. ldogle fik sig en lur på plænen, andre sad på terassen og snakkede og resten fandt ud af at klubværten alene var rejsen værd. llet eneste yn ikke ville sælge der.ure varme eftermlddag var nafle. {en vi overlevede a}1e og var faktisk keoe af a'l vi måtte forlade stedel ved 6-tiderL. meget godt humør'tog vi afsked med ]niort aj og kørte d j rekte til Bad Bramstedt, hrzor, vi som sædvanlig fik god aftensmad inden vi satte kursen til ldordals, hvor vi ankom ved Zi-tiden. Vi f ik godtnok ilcke set alt h.,zad der rzar planlagt, men til gengæid oplevede vi meget andet. Att i alt vil jeg betegne re,lsen scm vellykket. en båd bestilt l P. G.

6 TL LYKKE Alt i el-kekkenudrsr i w,,",y'3,^, Nordborg Z, 'l 3TAY! D t TRCOTAGEHUSET Storegade 31 - Nordborg SSTE NY?! lenne side af SPOllTllN sku11e i grunden hedde "SPORTN - ANTK", her var det meningen jeg vi- 1e bringe et udpluk fra et 10 år gammelt SPORTEN. Søndag den J1. ar.rgrls t k1. 19,a5 var a1t f ærdig og bladet sku1le bare afleveres ti trykkeriet, men så kimede telefonen: "DAVS, ll,lt lrlr BØliGE FRA FYN, V ER BLitVET AN- '.{A RKSi'f llstilr" Altså væk med det gamle og TLLYKKE til ynglrngeholdet og Børge Neesgård med Landsmesterskabet. Denne begivenhed bliver sikkert mere omta.lt i næste nr. af SPORTEN, derfor vll eg nøjes med et kort referat nu orn hvad vi har foretaget os ved modta,gelsen af gutterne søndag aften. De ankom med bussen til Noralsha,llen ved 2l tiden, hvor ca.!o personer var mødt op for at hilse på ho ldet. Med klapsalver blev spillere og træner,nodtaget, og efter en kort velkomsttale af Gert Jensen fr:a bestyrelsen, var der "Banket" i- hal-1ens mødeloka1e.,der faldt mange rosende ord ti 1 s pi 1lerne og Børge Neesgård. b1.a. fra "Jlrs repræsentanterne Jes Christensen og Knud l,tø11er. llvad der a1t blev sagt kan jeg ikke gengive her i blade+, på grund af pladsmangel, men jeg vi1 opfylde Børges ønske om at hil-se alle dem der var mødt op så sent denne søndag aften for at hylde spillerne. Det har gjort stort indtryk på gutterne og ham selv. Y}'G L { G P O zu, LLA"TPtr,T ner er flere, der har undret sig over, at der ikke f 1 min sldc er skrevef noge' cn pokalkampen mel- 1",r1 Tønder og NB's ynglinge d,en Jo. juni i lilr.lostrup. Dette må jeg nok hellere gøte noget ved, så lad mig skrive noget om det, der for mig står som højdepunkterne derute aften. For det f ørste vil jeg gerrre rette en tak til de mange tilskuere fra Nordals, der var kommet til stede, ikke mindst til de mange børn for den gevaldige opbakning de gav gutterne og mig. Dommeren var det andet højdepunkb. l[år den spændende kamp egentlig ikke gav anledning til dramatik mellem de 2 hold, skyldes dette dommeren, 11" '1ø11er fra Åbenrå. Dejli"gt med en klassedommer til de unge gr-itter. Et tredie Ytctjdepunkt; efter kampen var S vært for spi1lere, ledere og dommer, altså en banket. Der var flere, der havde ordet under banketten, og dertil kom så, at præmien som den bedste fighter skulle overrækkes und.er barrketten. At der var stor s nding blandl, spillerne siger sig selv, og da navnet Freddy Nåf, ldordals Boldklub, blev råbt opr kan oet nok være, der' blerz klappet og iublet, et under at taget ikke lettede. Man går da ind rit... elq ryt OAA4E(oNFEKnoN TELF.,15 15,19

7 Ssty ftro STEDET HVOR STORE NAVNE UNDERHOLDER OG G.ADE MENNESKER TøDES _ tclofon.f5 lo 46 Slagter Bj ørn SLAGTERMESTER BJøRN N ELSEN Storegode 23 Nordborg tell ,7!a.n keber del ho* KAMPER STOREGADE 77o NORDBOR.G TELEFON ( fette betød altså, at gutterne fra NB tog alt med hjem denle aftenr eo virkelig stor aften for båcie gutterne og migr er aften hvor NB g;orde det godt. Til slut tak til S. fet var en oplevelse af de store, ikke mindst på grund af clen testlige af- slutning ef ter en god f odboldkanlp. f,^feser Børge Neesgaard BREV Jeg yi1 gerne senoe en hilsen til Lillepurspillerne og sige tak for den fine gave jeg fik. f kan tro,ieg blev glad, for det er jo altid dejligt, at mærke man ikke er glemt. Også Kaj og Tom vil jeg gerne takke for opmærksomheden. Jeg har det el1ers godt og skal nok komme ud og se Jer spille. Hilsen Søren Sørens forældre vil også gerne sige Lilleput A tak det var pænt af jer. Tak til Freben og Foul for de mange dejlige timer vi har haft sammen f,:r j er. Tlilsen Margit og Joharures ALS_CUP L?7' ææa-eiæ1on tirsdag d. >.8. kl. 19. oo. Var du ude på stadion? Hvis ikke så gik du glip af to gocle fodboldirold og et dejligt publikum. D Ee var Alscupen i en nøddeskal, clet vil blive f or derine aften Als-cup L97, vil blive husket. Selvf ølgelig var der and.re kampe, men når man ser tilbage på disse, må man indrømme at oet vi så denne aften., det var simpelthen en ktraiipelle, os retfærd,igvrs også de to bedste hold igennem hele turnerangen. Tak til trgen og SB for en dejlig kamp: og tillykke til Egen som vinder af' Als-cup L97':. Samtidig tak til alle klubberne, dommerne og de af vore medlemmer som har medvirket tl en god gennemfø,relse af cupen. TL BtrRLN -ooooo- OfEEs ara. har nogte tedige turen til Berlin i tiden 2. de bedes kontakte Knud Poulsen stian. pladser tilbage til,. okt. nt,oressereeller Rridiger Pau- -oo0oo- der er folk *-oll kun læser SPORTtrlT i håb om at finde en eller anden brøler i den. iordborg KA HøLLER Telf. (M BOGHANDEL KøBMANDEN Eenl Lauslon Købmand Tlf. 45 lsol Velegnet sko evogn og eget teorilokole N. BOYSEN S6bokken 2 - rel{

8 Mekonrker Vrggo Lousten Hovnblerg Tele{on 45 l4 60 Der er også sport i 4t kunne køre bil på den rigtige måde! Lrr det nemt og bekvemt i il0nlt.tls tøresxole J. BRODERSEN Nlrreskovvei 2 Svenstrup te f HÅFTÅ.FORSKR[G Peter Mdttesen Mads Clausensvej Nordborg - ring f5 02 te il. PERREGAARD A.S 6430 NOROBORG 6474 SKOVBY Ttt Ttf Korn - Fodersto{{er Brrndscl - Byggcmoterioler E'Å LNEB JOlAlJl{trS l{ssetil OOOOO ffi til at holde op som ungdoms1,ræ1--'r. Bestyrelsen vil gerne takke Johannes for den tid han irar været træn.er i ungdomsafdelingen. UO lolterloft Nordborg - TLF BtrRKOV SCT]}iDT ngdors-r'enerc,n FOUL TY}GKLE ffiiorafdelingens mål nr - oende :æson.,tl ALS {ARCH_NELTAGERN] 100 i den 1øsept. kl- 9 ved HavnbJerg -skole. lusk 1{B tiøjen, madpakke og }0 kr" ti} tilmeldingsgebyr " KØRSELSOR{G har fået tlf C:. ffilingens,-ioste spillermøde er man blevet enige om at spillere sorn er under ucldanr - se og soldater i fremticen betaler 1r- kr ' kørs:tsrtilskud ved udekampe. DE ER ALTD VELKOMMEN PÅ HERRED HUS TELEF,N 45os3s TL Jo*orr*, FAR,EHANDEL v,/1. Lorsen & søn Storegode 62 tell lagterfiorretndngen Fa. J. J. JENSEN Nordborg telefon Alextr Gonditori Th, Brorsensvei 55 Tf Kelly og Alex Nissen Hsvnbjerg Butikscenter telr. 45.t760 RUTEBLSATONENS AVSER - BLADE. TOBAK & CHOKOLAD TE1F Åbninesrider: i;:::.,',,,f.,? - NORDBORG AFDELNG en bonk De kon regne med! tlilr lenson Olhlyr. Conlrrlvtrro ol rafr.ul. g.r. og vrr{rodor Lærkevei 87 - Longesp - T1f Ejnar Lorenzen købmand Turøvej 42 Kirkeby...t50055 g tondoqe trl kl. 12

JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN

JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN I JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN I pinsen var Junior A og Ynglinge Mester inviteret til et stævne i Wurzen hos NB's venskabsklub i det tidligere Østtyskland. Der var afgang fra Idrætscentret fredag morgen

Læs mere

NORD.ALS BOLDITLUB. Medlernsb

NORD.ALS BOLDITLUB. Medlernsb /-7r Medlernsb.",æ,øe@w s/\!,,r,'!\ev&"\.'./'^!&v/\t.,r'r'^"!""&,,i'.,./'!"^"'/,\å.'"./e\!.,wv!,"/#"',,""t.,.,..1.!^../9\'^"/,r\",",/..a #"..."",r.e,'^...,''"l,,''æ'",//'1..'"?'.\4!./v'.\"'/,!t,'.,,.],"'","}?,,^,,i\'''./?v..e,',.,,./...".,,.,"''**

Læs mere

/o/zo. /u. Med ernsblad fon. :lt;:l'ri;::tt:.:.t.;:,:t: #1.::::t:,::i::,,rii NORD-ALS BOLDITLUB

/o/zo. /u. Med ernsblad fon. :lt;:l'ri;::tt:.:.t.;:,:t: #1.::::t:,::i::,,rii NORD-ALS BOLDITLUB /u. /o/zo Med ernsblad fon :lt;:l'ri;::tt:.:.t.;:,:t: #1.::::t:,::i::,,rii NORD-ALS BOLDITLUB E o HAVNBJERG!%nmsTrilsEr Storegade 4 - Nordborg -'flf. 45 14 26 Søndcrgade 7 - Guderup - Tlf. 45 81 1O Sporlsarlillsr

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 I I / Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 En beretning kan opbygges på mange måder. Jeg har denne gang valgt at opbygge ungdomsafdelingens beretning for året 1981 kronologisk

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe.

Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe. Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe. ne. For præmier til de bedste hold, så er der også en præmie på højkant til det mest fairspillende

Læs mere

RISHØJ BOLDKLUB byder velkommen til

RISHØJ BOLDKLUB byder velkommen til RISHØJ BOLDKLUB byder velkommen til 9. 10. & 11. februar RISHØJ IDRÆTSCENTER, SKOLEVEJ 7, 4600 KØGE Hovedsponsor KØBENHAVNSVEJ 108, 4600 KØGE TLF.: 56 65 60 46 Fodbold skal først og fremmest skabe glæde,

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i>

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i> Nord-Als Boldklub/s JUBILÆUMSSTÆVNE 5. og 6. Nov. i Nordalshallen INDEND0RSFODBOLD pa "STORE MAL" For klubhold(senior - ynglinge - junior) om lørdagen For gadehold, firmahold, kortklubber og lign. om søndagen

Læs mere

Sammendrag fra U-18 pigernes tur til Veronello Cup 2012

Sammendrag fra U-18 pigernes tur til Veronello Cup 2012 Sammendrag fra U-18 pigernes tur til Veronello Cup 2012 Efter at have været til GØTEBORG CUP i Sverige eet par gange havde pigerne ønsket en større udlandstur til de sydlige himmelstrøg og det har vi arbejdet

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU

I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU I ffi supermarxeoe II - Esr som llele og ll:le - gi i... rrl trrttm0 - hyor hele I - 1^ r:= lnwiij;l@3'* ibuilllgillieb- Æ n'mllleniundtar!..j e,rqen ill**' ' i:ili$å.i.,

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

KB MIKRO CUP FORÅR 2014

KB MIKRO CUP FORÅR 2014 KB MIKRO CUP FORÅR 2014 Lørdag og søndag d. 19.- 20. April 2014 KB Mikro Cup er støttet af: KJØBENHAVNS ERHVERVSKLUB Program med tider og modstandere! Ret til ændringer i programmet forbeholdes. 1 Stævneinformation

Læs mere

RTEN NOR,D-ALS BOLDITLUB. Medlernsblad fon

RTEN NOR,D-ALS BOLDITLUB. Medlernsblad fon SP RTEN Medlernsblad fon NOR,D-ALS BOLDTLUB ffilillfiri;i trrttl[0 - hvor hele lmlllen htndlatruf ALS.CUP l-974 j!!ji',j'iiis' E-dti,o Ale alsiske serie 3 og serie 4 hold har sagt ffat deltage i årets

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt Kinsman Cup 2014 Gladsaxe Søborg Badmintonklub (GSB) og Carshalton Junior Badminton Club, fra Sutton, England mødtes for 31. gang til den årlige Påsketurnering Kinsman Cup. I år gik turen til Sutton, hvor

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset.

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Sommerlejren: er absolut en af klublivets højdepunkter, den går i år til

Læs mere

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Velkommen Det er med rigtig stor glæde, at Måløv Boldklub kan byde velkommen til Måløv Cup 2017. Turneringen har været en fast sommertradition lige siden

Læs mere

TEN. NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af NB Skole-Cup var det 36. i rækken af indendørs fodboldstævner

TEN. NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af NB Skole-Cup var det 36. i rækken af indendørs fodboldstævner " s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 35. årgang - Nr. 2 - april 2004 Nordborg S.b, et af mange 'tetvetiqe" hold der deltog i årets NB-SKOLECUP NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af

Læs mere

Program for Indestævne i Morud I Langesøhallen Lørdag d. 29. januar 2005 14:00 ca. 18:30

Program for Indestævne i Morud I Langesøhallen Lørdag d. 29. januar 2005 14:00 ca. 18:30 Program for Indestævne i Morud I Langesøhallen Lørdag d. 29. januar 2005 14:00 ca. 18:30 Velkommen til Morud Det er med stor glæde og stolthed at vi nu kan byde Spillere, dommere og publikum velkommen

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Program for. Midtfyns Cup

Program for. Midtfyns Cup Program for Midtfyns Cup 25. til 27. April 2014 PROGRAM FOR MIDTFYNS CUP 2014 Fra 25. til 27. April 2014 FREDAG DEN 25. April kl.16:30 starter vi dette års MIDTFYNS CUP. ene spilles i Espehallen, Midtfyns

Læs mere

Tak for din tilmelding af hold til Danske Bank Julecup i Gladsaxe i weekenden den 2. til 4. december 2011.

Tak for din tilmelding af hold til Danske Bank Julecup i Gladsaxe i weekenden den 2. til 4. december 2011. «Email» ID. Nr. «ID», «Holdnavn» række «Række» Kære «Fornavn» Orientering vedr.: Danske Bank Julecup i Gladsaxe. Tak for din tilmelding af hold til Danske Bank Julecup i Gladsaxe i weekenden den 2. til

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011 Verninge Skole Evt. supp. lederovernatning HOG Hinnerup Karlslunde IF Vorup fb Karlslunde IF 14. 16. oktober 2011 Velkommen til Apollo Cup for U-10 drenge i Verninge, som arrangeres i samarbejde mellem

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

Medlernsblad fon. n'k!9å/ua*\,!1å.!."&-!,q4 NOR,D-ALS BOLDKTTIB

Medlernsblad fon. n'k!9å/ua*\,!1å.!.&-!,q4 NOR,D-ALS BOLDKTTIB Medlernsblad fon n'k!9å/ua*\,!1å.!."&-!,q4 NOR,D-ALS BOLDKTTB 2 f - 6ol som llele og llale - g0 -ftl Redoktion og loy-out: vort cafeteria, t HY'}[9J:H; æ? supermarffib l ll C t lllf ni E ry a venlige mødested

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

Man kommer ikke sovende til den slags mål. Træningen foregår nu fire gange om ugen og der er kamp næsten hver weekend.

Man kommer ikke sovende til den slags mål. Træningen foregår nu fire gange om ugen og der er kamp næsten hver weekend. 98 - U13 Kære forældre og spillere på 98 U13 Så er vi klar til endnu en sæson. er en klub med store ambitioner - og disse gælder naturligvis også for årgang 98. Det er målet for årgang 98 på lang sigt,

Læs mere

Landsmesterskaber for ungdom

Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaber 2011 Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaberne for ungdomsspillere samler alle ungdomsspillere fra de yngste minipuslinge til de ældste juniorspillere til en sjov og spændende

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002 Tillykke! Miniputholdet blev suveræn vinder af deres række og i denne anledning har træneren Alfred sendt et indlæg til klubbladet

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

sp0rqen NOR,D-ALS BOLDITLUB

sp0rqen NOR,D-ALS BOLDITLUB q -7J sp0rqen NOR,D-ALS BOLDITLUB Ir - Gsl som llete og llale - g0 l... ri I rf, NORD-ALS BOLDKLUBS BESTYRELSE, Formand : P. SØndergård, Mågevej 17 Næstformand : Chr. Larsen, Østermarken Kasserer : Peter

Læs mere

Den 9. - 11. august 2013

Den 9. - 11. august 2013 Den 9. - 11. august 2013 Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Indhold Velkommen.. Side 3 Reglement og præmier.. Side 4 Puljeinddeling. Side 5 Program.. Side 6 De sidste 10 års vindere.. Side

Læs mere

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad.

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 1. jul Mal med sæbebobler

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Program for Indefodboldstævne den 26.-27.-28. oktober 2012 i Vesthimmerlandshallen i Aars

Program for Indefodboldstævne den 26.-27.-28. oktober 2012 i Vesthimmerlandshallen i Aars Program for Indefodboldstævne den 26.-27.-28. oktober 2012 i Vesthimmerlandshallen i Aars Jyllandsgade 52, 9600 Aars Arrangør: Aars IK s Forældreudvalg OPDATERET 26 OKTOBER Velkommen til Danske Bank Cup

Læs mere

KB MIKRO CUP FORÅR 2014

KB MIKRO CUP FORÅR 2014 KB MIKRO CUP FORÅR 2014 Lørdag og søndag d. 19.- 20. April 2014 KB Mikro Cup er støttet af: KJØBENHAVNS ERHVERVSKLUB Program med tider og modstandere! Ret til ændringer i programmet forbeholdes. 1 Stævneinformation

Læs mere

Dagens kamp: 26/08-2006. Christiansbjerg IF vs. Hadsten BK

Dagens kamp: 26/08-2006. Christiansbjerg IF vs. Hadsten BK Dagens kamp: 26/08-2006 Christiansbjerg IF vs. Hadsten BK Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

5 medlemmer, dette bl.a. for at formanden for udvalget kunne. Formandsberetning 1974.

5 medlemmer, dette bl.a. for at formanden for udvalget kunne. Formandsberetning 1974. Formandsberetning 1974. Kor 5. gang skal der gives en orientering om arbejdet i Nord-Als boldklub. For 5. gang er det regnskabets time for en bestyrelse i Nord-Als boldklub. Hvordan ser det ud sportsligt/

Læs mere

Program for. Midtfyns Cup

Program for. Midtfyns Cup Program for Midtfyns Cup 5. til 7. April 2013 PROGRAM FOR MIDTFYNS CUP 2013 Fra 5. til 7. April 2013 FREDAG DEN 5. April kl.16:30 starter vi dette års MIDTFYNS CUP. ene spilles i Espehallen, Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

RØDOVRE BYGGELEGEPLADS Nyholms alle 49, 2610 Rødovre www.byggeren.dk byggeren@byggeren.dk

RØDOVRE BYGGELEGEPLADS Nyholms alle 49, 2610 Rødovre www.byggeren.dk byggeren@byggeren.dk 2 Formand Joan Arildslund (forældre) 2165 2346 joan@arildslund.dk Næstformand Per Aagaard Nielsen (forældre) --- --- Sekretær John Sommerset (leder) 3637 9393 skvajos@rk.dk Best. Medlem Svend-Erik Andersen

Læs mere

Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, Trænere og Ledere

Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, Trænere og Ledere 2015 Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, Trænere og Ledere Lykke Burmølle Andersen Håndboldafdelingen Bjerregrav Boldklub 23-06-2015 Indhold Indledning... 1 Evaluering af KO-CUP... 2 Evaluering af

Læs mere

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik.

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik. Side 2-6 Velkommen til Sports Acro DM2015 for Junior og Senior Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er en stor glæde for Slagelse Gymnastik Forening at kunne byde Jer velkommen til Sports Acro

Læs mere

Nr. 3 juli august - september årg.

Nr. 3 juli august - september årg. Nr. 3 juli august - september 2009 57. årg. GOD SOMMER G God sommer til alle, vi har jo alle en opfattelse af hvad der er en god sommer. Nogle vil helst til sydens sol og ligge ved stranden andre vil helst

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Idrætslinjen. Studietur, København fra d. 16. - 20. maj

Idrætslinjen. Studietur, København fra d. 16. - 20. maj Idrætslinjen Studietur, København fra d. 16. - 20. maj Uge 21 D. 20. maj 2009 Lørdag morgen d. 16. maj tog Idrætslinjen af sted på studietur til København. NT kørte os kl. 08.30 fra Løgstør og til Aalborg,

Læs mere

TINGSTED BOLDKLUB'S FORÆLDRE OG VENNEFORENING. PROGRAM TIL JULESTÆVNE I TINGSTED HALLEN. Den 27. - 30. december 2013

TINGSTED BOLDKLUB'S FORÆLDRE OG VENNEFORENING. PROGRAM TIL JULESTÆVNE I TINGSTED HALLEN. Den 27. - 30. december 2013 TINGSTED BOLDKLUB'S FORÆLDRE OG VENNEFORENING PROGRAM TIL JULESTÆVNE I TINGSTED HALLEN. Den 27. - 30. december 2013 Tingsted hallens Cafeteria Tingsted Hallen, Stationsvej 63, Tingsted, 4800 Nykøbing F.

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli 2015 NYT NYT NYT - udvides med U-8 drenge og U-8 piger (Mini BIF-Cup afholdes

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Iben Eriksen. Privatrådgiver. Dir. tlf: 6520 4841. Vilhelm M. Nielsen Privatrådgiver Dir. tlf: 6520 4850. Chefrådgiver

Iben Eriksen. Privatrådgiver. Dir. tlf: 6520 4841. Vilhelm M. Nielsen Privatrådgiver Dir. tlf: 6520 4850. Chefrådgiver Kerteminde Cup 2009 Jørgen O. Schou Afdelingsdirektør Dir. tlf: 6520 4840 Bente Granhøj Jensen Hovedkasserer Dir. tlf: 6520 4934 Iben Eriksen Dir. tlf: 6520 4841 Jesper Petersen Dir. tlf: 6520 4852 Rene

Læs mere

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside?

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6 Generalforsamling Årets Generalforsamling finder sted onsdag d. 24/11 kl. 19.00 i Møllerens Hus Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Hjemmesiden

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

Kampprogram SPARBANK Cup søndag den 24. juni 2012

Kampprogram SPARBANK Cup søndag den 24. juni 2012 Kampprogram SPARBANK Cup søndag den 24. juni 2012 U10 U12, aldersgruppe 00-02 Spilletid: 2 x 12 minutter. Bemærk, at U10 piger kun spiller 2 x 8 minutter Medaljer og præmier til max. 10 spillere pr. hold

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

BORDTENNIS. Landsmesterskaber 2015.

BORDTENNIS. Landsmesterskaber 2015. BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015. Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Bemærk: Deltagelse er kun mulig med

Læs mere

z -7/ Medlernsblad fon i'"ir,,..".r'" i..,i/.1..e!^ NOBD-ALS BOLDITLUB

z -7/ Medlernsblad fon i'ir,,...r' i..,i/.1..e!^ NOBD-ALS BOLDITLUB z -7/ Medlernsblad fon i'"ir,,..".r'" i..,i/.1..e!^ NOBD-ALS BOLDITLUB - Est som llele og llrrs - gt l...iil.i.ta SUPERMARKEDE rrltmll - huor hele lsmll rul'iffi!ir;l@l'* ililtffhi! g SP Udgiver: Nord-Als

Læs mere

Velkommen til Middelfart Sparekasse CUP 2017

Velkommen til Middelfart Sparekasse CUP 2017 Velkommen til Middelfart Sparekasse CUP 2017 Hedensted IF og Majfesten vil gerne sige mange tak for jeres deltagelse i vores årlige børnestævne. Vi er meget glade for at så mange har fundet vej til Hedensted,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Velkommen til indendørsstævne 2009 Igen i år har vi fornøjelsen af at afholde indendørs

Læs mere

KAMPPROGRAM 2015. Stævne-ledelse: Verner Sørensen tlf. 31713413 Mette Stern tlf. 30335795 Maria Zurek M-M tlf. 28148241

KAMPPROGRAM 2015. Stævne-ledelse: Verner Sørensen tlf. 31713413 Mette Stern tlf. 30335795 Maria Zurek M-M tlf. 28148241 KAMPPROGRAM 215 Fredag den 14. august til søndag den 16. august Adresse: Stensballe Idræts Klub Stensballe Hallen Bygaden 57, 87 Horsens Tlf.: 7565 8191 Stævne-ledelse: Verner Sørensen tlf. 31713413 Mette

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen Cup 2015 Stævneprogram Indefodboldstævne i Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen 20. 22. februar 2015 Velkommen Til Sparekassen Vendsyssel Cup 2015. Det er en fornøjelse, at vi igen

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015 Åstrup/Hammelev Fod Velkommen til Intersport Cup 2015 Sponsorer: HUMMEL INTERSPORT Lillegade 2 Grenaa BRAZIL FOOTBALL COLLEGE U5 til U14 drenge Indendørs U15-U16-U17 drenge U14-U15-U17 piger Indendørs

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Danske Bank Cup. Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen

Danske Bank Cup. Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen Danske Bank Cup Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen VELKOMMEN TIL DANSKE BANK CUP Fanø Sommer Cup og stævnets hovedsponsor Danske Bank, byder velkommen til

Læs mere

Sponsorkoncept GUG BOLDKLUB

Sponsorkoncept GUG BOLDKLUB GUG Koncept 2012 14/03/12 16:29 Side 1 Sponsorkoncept GUG BOLDKLUB GUG Koncept 2012 14/03/12 16:29 Side 2 Gug Boldklub, der har fodbolden som interesseområde, er utvivlsomt lokalområdets mest synlige idrætsforening.

Læs mere

Forældrebrev den 17. januar 2014

Forældrebrev den 17. januar 2014 Forældrebrev den 17. januar 2014 1. Køleskab fra Victorias mor Tak til Anne-Lise, Victorias mor, der har sponsoreret et nyt køleskab til 6. klasse, så de kan holde deres madpakker kølige 2. Juniorklub

Læs mere

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Nogle er blevet blå, nogle lysegrønne, andre er blevet grønneog der er endda en hel flok der er blevet gule Dagens dejlige overraskelse var at hele 9. klasse

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. December Januar 2015. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på

Brugerbladet. Atkærcenteret. December Januar 2015. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Poul på tlf. 20973080 Brugerbladet

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Velkommen til Vinding Cup 2015.

Velkommen til Vinding Cup 2015. Velkommen til Vinding Cup 2015. Vi er stolte af at kunne byde jer velkommen til Vinding SF indendørs fodboldstævne 2015. Vi glæder os til 2 dage fyldt med god ungdomsfodbold i Vinding Hallen. Vi har gjort

Læs mere

Velkommen til. Morud InterSport Cup 2014

Velkommen til. Morud InterSport Cup 2014 Velkommen til Morud InterSport Cup 2014 afholdes i Langesø og Veflinge hallerne for U7 U14 piger og drenge 5. til 7. December 2014 Velkommen Vi ønsker at afvikle et fodboldstævne, hvor kvaliteten, glæden

Læs mere

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE Lørdag og søndag den 2.-3.januar 2010 I Brørup Hallerne, Vejen Hallen og Vejen Idrætscenter Hovedsponsor www.dgi.dk/sydvest/haandbold Velkommen til kommunemesterskabet i håndbold

Læs mere

Kære afgangselever, kære forældre og kære personale

Kære afgangselever, kære forældre og kære personale Translokationstale - Onsdag den 22. juni 2016 Kære afgangselever, kære forældre og kære personale Vi er midt i min yndlingstid på året. Ferien er lige om hjørnet. Og det er som om forventningen om de kommende

Læs mere