Ad. 1 Velkomst og godkendelse af referat Mikkel Warming bød velkommen og de fremmødte medlemmer godkendte referatet fra mødet den 20. august.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad. 1 Velkomst og godkendelse af referat Mikkel Warming bød velkommen og de fremmødte medlemmer godkendte referatet fra mødet den 20. august."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne REFERAT Til Dialogforums medlemmer Sagsnr Dokumentnr Referat fra møde i Dialogforum den 26. november 2012 Sagsbehandler Morten Ejlersen Ad. 1 Velkomst og godkendelse af referat Mikkel Warming bød velkommen og de fremmødte medlemmer godkendte referatet fra mødet den 20. august. Ad. 2 Dagsorden Dialogforums medlemmer godkendte mødets dagsorden. Ad. 3 Temadrøftelse På opfordring fra dialogforums medlemmer omhandlede dagens temadrøftelse borgere med en sindslidelse med anden etnisk baggrund. Mikkel Warming forklarede, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk i dag udgør et stigende antal af de borgere, som har en sag i Socialforvaltningen. Flere undersøgelser og konkrete erfaringer viser, at målgruppen af borgere med en anden etnisk baggrund og med en sindslidelse i dag kræver en særlig indsats i socialpsykiatrien, da det oftest kan være svært at få medarbejdernes faglighed i spil bl.a. pga. kulturelle forskelle. Derudover udfordres målgruppen også af, at de og deres pårørende oftest har et svagt kendskab til det danske samfunds organisering, og en sparsom viden om de eksisterende tilbud. Desuden er der hos målgruppen oftest også en kulturelt anderledes tilgang til psykiske sygdomme, hvor der eksempelvis i nogle miljøer eksisterer en svær grad af tabuisering af den psykiske sygdom, og dermed angst for at miste anseelse i de etnisk definerede netværk. Mikkel Warming gav ordet videre til Overlæge Marianne Kastrup fra Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. Marianne Kastrup indledte sit oplæg med at fortælle, at Videnscenteret har eksisteret siden 2001, og blev etableret grundet et udækket behov for videns- og erfaringsudveksling i forbindelse med udredning, behandling og opfølgning hos patienter, hvis etniske eller kulturelle baggrund er forskellig fra den danske kultur. Formålet er Mål- og Rammekontoret for Voksne Bernstorffsgade København V EAN nummer

2 med andre ord, at undersøge, hvordan man opdyrker gode praksismiljøer for denne målgruppe. Dette gøres i Videnscenter for Transkulturel Psykiatri konkret ved at optimere vidensopsamling, vidensformidling, netværksdannelse og ved at have en konsulentfunktion over for organisationer og myndigheder, som er i direkte berøring med målgruppen. Marianne forklarede, at flere undersøgelser viser, at efterkommere til borgere med en anden etnisk eller kulturel baggrund oftere pådrager sig en psykisk lidelse end resten af befolkningen.. For at komme i kontakt med Videnscenter for Transkulturel Psykiatri er det muligt at blive henvist via sin praktiserende læge, og man derefter blive indkaldt til en samtale. Denne samtale vil oftest blive ledsaget af en tolk. Pernille (Muhabet) spurgte ind til, om der er lavet undersøgelser af de danske for forhold vedr. etniske forskelle i kontakt til psykiatrien? Marianne henviste til nedenstående rapport, men understregede, at det i undersøgelsen var svært at klarlægge om borgerne havde flygtninge status eller ej. Link til rapporten Etniske forskelle i kontaktmønstret til psykiatrisk behandling - Najib (Muhabet) forklarede, at når målgruppen bliver stemplet med en psykisk sygdom, så er det en stor udfordring for dem, at finde noget at bruge tiden på. Det er netop et tilbud til dette tomrum, som Muhabet arbejder for at tilbyde, og det handler primært om at skabe rammerne for et værdigt liv på trods af psykisk sygdom og anden etnisk eller kulturel baggrund. Det er i Danmark en almindelighed, at alle skal lære dansk, og sproget kan være en kompetence, som er vanskelig at vedligeholde i svære tider, da man fx under påvirkning af stress ofte mister koncentrationsevnen. Problemet der opstår, er således, at borgerne ikke er i stand til at forklare sin situation, da de ikke kan sætte ord på den. Ellinor Palm Pedersen kommenterede, at det er vanskeligt at tale med retspsykiatriske patienter med en anden etnisk baggrund, og at hun i den sammenhæng er uforstående overfor, at der ingen undervisning er til patienter i retssystemet. Man bliver således nødt til at tage hensyn for at sikre behandling og raskhed. Ellinor tilføjede, at hun håber al den gode information og viden fra forskningen kommer ud og bliver brugt i systemet. Najib (Muhabet) understregede, at det handler om at anerkende problemet, og først derefter kan vi finde ud af, hvad vi kan gøre ved det. Hvilke tiltag gøres der for at give mennesker på en lukket afdeling om det liv de kender? I en sådan situation er der typisk ingen til at Side 2 af 8

3 minde én om oplevelser i barndommen, dagligdagen som den var eller andre oplevelser fra det land, hvor man nu kommer fra. Fx vises der stadig dansk TV for patienter i psykiatrien selvom flere af dem ikke forstår dansk. John Stephensen pointerede, at han foretrækker, at alle bliver omtalt som mennesker. Den kulturelle udfordring er den største, og det er vigtigt, at alle bliver indlemmet i den danske kultur. Pernille Ruben spurgte om der foreligger undersøgelser af målgruppens og de pårørendes opfattelse af systemet? Marianne svarede, at DSI har lavet en rapport om målgruppens generelle opfattelse af sundhedssystemet, herunder særligt forholdet til de praktiserende læger. Rapporten kan findes på følgende link - rskelle.pdf Marianne afsluttede sit oplæg med at fortælle, at Videnscenter for Transkulturel Psykiatri meget gerne vil inviteres ud og holde oplæg. PAUSE Ad 4 - Orienteringer (fast punkt) (16:00-16:50) Orientering fra Socialborgmesteren om Socialforvaltningens arbejde: I) Orientering om udfaldet af Budget 2013 Demografimidler Mikkel Warming orienterede om, at man grundet det stigende antal borgere med en sindslidelse i København har besluttet at indføre et aktivitetsbaseret budget på psykiatriområdet. Det betyder, at budgettet reguleres i henhold til udviklingen i befolkningen, og det vil være med til at sikre, at serviceniveauet for borgere med en sindslidelse opretholdes i takt med, at befolkningstallet vokser. Der er blevet afsat 5,7 mio.kr. i drift i 2013 og frem. Pilotprojekt for at nedbringe medicinforbrug for psykisk syge Det er blevet besluttet at gennemføre et toårigt pilotprojekt, der skal undersøge, hvilken effekt et målrettet træningsforløb kan have på sindslidende borgeres medicinforbrug. Målgruppen for projektet vil være beboere på et af kommunens botilbud, som har en diagnose inden for psykospektret. Mikkel Side 3 af 8

4 Warming forklarede, at det er relevant at kigge på netop denne målgruppe af flere årsager: - Det er den største målgruppe på kommunens botilbud - Det er ofte dem, som får mest psykofarmaka med de største bivirkninger - Det er den målgruppe, hvor vi ved mindst om effekten af træning Træningen gives i grupper, og man følger som udgangspunkt den samme gruppe gennem hele forløbet, da der er erfaring for, at borgerne derved kan være med til at motivere hinanden og have glæde af at mødes om noget andet end dét at være beboer på et botilbud. Samtidig vil der være mulighed for at få individuel støtte, opbakning og vejledning til træningsforløbene, så møde- og træningsstabiliteten skal sikres. Der er blevet afsat kr. i 2013 og 2014 samt til evaluering i John Stephensen sagde, at træning og færre piller er et godt initiativ, men at det samtidig også er vigtigt at fokusere på kosten. Mikkel Warming svarede, at Socialforvaltningen allerede arbejder meget for at tilbyde en sund og nærende kost på forvaltningens tilbud. Det er fx på botilbuddet Ringbo lykkedes, at gå fra 5 % - 98 % økologiske råvarer, hvilket samtidigt betyder, at beboerne nu også spiser sundere, da måltiderne nu er afhængige af årstidernes råvarer. Ringbo har netop modtaget en meget velfortjent pris for deres indsats for at tilbyde sund, velsmagende og økologisk kost. Det er Københavns Madhus, som har udstedt prisen, og Mikkel Warming pointerede, at det er vigtigt, at vi lærer noget af denne flotte indsats på Ringbo, og bringer det videre til andre tilbud i Socialforvaltning. Etablering af billige opgangsfællesskaber Det er blevet besluttet at etablere opgangfællesskaber med tidssvarende boliger til 12 unge borgere med en sindslidelse samt 12 borgere med handicap i Nordhavn. De enkelte boliger vil blive op til 50 m2 store. Der er blevet afsat 39,7 mio. i anlæg i Videreførelse af Fremtidsfabrikken og VIVIL For at styrke indsatsen for beskæftigelse for borgere med en sindslidelse er det blevet besluttet at bevilge Fremtidsfabrikken med driftsmidler fra samt at udmønte en andel af demografimidlerne til videreførelse af VIVIL. Side 4 af 8

5 Der er blevet afsat 1,1 mio. kr. i driftsmidler i 2013, 2014 og 2015 til Fremtidsfabrikken. Der udmøntes 1,1 mio. kr. til VIVIL i 2013, 2014 og II) Orientering om pilotprojekt om kortlægning af samarbejdsudfordringer mellem region og kommune Mikkel Warming forklarede, at det er alment kendt, at samarbejdsproblemer mellem region og kommuner kan have negative konsekvenser for borgere med sindslidelser. Borgerens mulighed for at modtage et helhedsorienteret forløb reduceres ofte betydeligt, hvis der forekommer problemer i det tværsektorielle samarbejde, og dette er særligt gældende for borgere med en alvorlig sindslidelse eller komplekse sociale problemer. Socialforvaltningen er i gang med at udarbejde en rapport, der har til formål at kortlægge de samarbejdsproblemer, der opstår mellem region og kommune ift. at skabe sammenhængende forløb for denne gruppe af borgere. Rapporten kortlægger aktuelle samarbejdsproblemer mellem medarbejderne i Købehavns Kommunes Socialpsykiatri og Region Hovedstaden Psykiatri, og kortlægger konsekvenserne heraf. Til udarbejdelse af rapporten er der gennemført interviews og fokusgruppeinterviews med medarbejdere, borgere og pårørende. Ud fra dette materiale er der udledt nogle konkrete bud på hvor, hvornår og hvorfor disse samarbejdsproblemer opstår. Rapporten skal samtidig undersøge, hvordan de to sektorer bedst samarbejder for at løse problemerne inden for de eksisterende økonomiske og organisatoriske rammer. I rapporten opstilles en række konkrete løsningsforslag. Undersøgelsens input til fremtiden Selvom rapporten ikke er endelig, fortalte Mikkel Warming om de umiddelbare input til optimering af samarbejdet mellem region og kommune, som undersøgelsen på nuværende tidspunkt er kommet frem til. Grundlæggende er der tale om, at der skal arbejdes for at skabe en bedre dialog mellem behandlings- og socialpsykiatrien. 1) Bedre dialog ved indlæggelse 2) Bedre dialog ved udskrivelse 3) Større kontakt til udgående kommunale medarbejdere 4) Bedre indsigt i myndighedernes opgaver og ansvar Forarbejde til muligt metodeudviklingsprojekt Side 5 af 8

6 Rapporten lægger op til udarbejdelse af et metodeudviklingsprojekt på tværs af region og kommune, hvor rapportens løsningsforslag undersøges systematisk. Pilot-projektet er finansieret af midler fra Forebyggelsespuljen. Dialogforums medlemmer vil modtage rapporten når den er færdig. Ellinor Palm Pedersen fortalte, at hun som pårørende har oplevet, at det kan være svært at komme i kontakt til hospitalssystemet. Ellinor tilføjede, at det bør undersøges, hvor mange sindslidende med et stærkt fysisk handicap der er på forvaltningens tilbud, og derefter se på om der er behov for et særligt tilbud til denne målgruppe. Fysiske handicap er i denne sammenhæng typisk er resultat af overmedicinering, og støtten til målgruppen kræver en bred medarbejdergruppe. John Stephensen forklarede, at han mener der bør være et sted ude på landet i naturen hvor man kan bruge sin krop og bliver naturligt træt og opbygge naturlig appetit. III) Orientering fra bruger- og pårørenderepræsentanter Olaffa Christensen spurgte om det var muligt at have indflydelse på tegningerne vedr. renovering af Stubberupgård. Forvaltningen vil undersøge mulighederne for brugerinddragelse i processen. Poul L. Hansen fortalte, at han synes der var dejligt på Hedelund, og at han oplever, at flere beboere er gået i stå efter de er flyttet ind på Bjergvænget, da de bl.a. ikke har de samme muligheder for at komme ud i naturen. Forvaltningen vil tage kontakt til Bjergvænget for at undersøge mulighederne for at beboerne kan komme ud og få frist luft uden for byen. Elise Danielson fortalte, at hun har oplevet en ændring af hjemmevejlederindsatsen på Amager. Folk siger, at det ikke er hvad, det var tidligere, men de ved ikke konkret, hvad der er sket. De føler sig bl.a. overvåget af kameraovervågning på Sundbygård. Mikkel Warming forklarede, at den oplevede kameraovervågning måske er fordi man ønsker at overvåge eventuelt stofsalg. Forvaltningen vil undersøge forholdene omkring overvågning på Sundbygård. Stig Sørensen fortalte, at han har svært ved at forstå begrebet akkreditering, og forespurgte, at der udsendes et eksempel herpå op til næste møde i Dialogforum. Side 6 af 8

7 Mikkel Warming lovede, at der vil blive udsendt et konkret eksempel op til næste møde. Klaus Zenon fortalte, at der på NABO både er boliger og værested, og at flere af disse boliger står tomme, og at folk ikke bliver henvist til dem. Klaus opfordrede til, at dette undersøges, da tomme boliger alt andet lige er en udgift. Mikkel Warming forklarede, at boligerne er dyre, og det er derfor flere af dem står tomme. Forvaltningen vil undersøge sagen, og laver et notat til næste møde i Dialogforum. Thomas Skovgaard Jensen orienterede om, at mange beboere på Tranehavegård har dårlige tænder, og han kunne godt tænke sig, at man over for personalet fik skærpet indsatsen om at støtte op om mundhygiejnen. Der er mange beboere, som meget sjældent børster tænder. Mikkel Warming forklarede, at mundhygiejnen er en del af den helhedsorienteret støtte som tilbydes på Socialforvaltningens botilbud, men at det netop også er et af de steder, hvor det er svært at sætte grænsen for borgerens ret til selvbestemmelse. Mikkel Warming tilføjede, at der for borgere over 65 år er en omsorgstandpleje, og at der ikke findes et lignende kommunalt tilbud til borgere under 65 år. Det er dog muligt at søge om støtte til tandpleje som enkeltydelser. Ad. 5 Næste møde i Dialogforum Næste møde i Dialogforum er mandag den 4. marts 2013 fra 15:00-17:00 i Rådhusets udvalgsværelse 8 i stuen. Det blev besluttet på mødet, at temaet for næste møde vil omhandle samarbejdsaftaler mellem regionen og socialpsykiatrien. Ad. 6 Evt. Klaus Zenon kommenterede, at forvaltningen i øjeblikket planlægger at lukke samværs- og aktivitetstilbuddet Ungt Sind, og spurgte ind til, hvor brugerne af Ungt Sind nu bør tage hen. Socialforvaltningen har flere samværs- og aktivitetstilbud, hvor man frit kan henvende sig, og bl.a. deltage i forskellige aktiviteter udbudt hos det enkelte tilbud. Hertil har man bl.a. grundet lukningen af Ungt Sind valgt at tilbyde en række nye aktiviteter målrettet unge borgere i Støttekontaktcenteret i Linnésgade. Det blev efterspurgt om det var muligt at benytte aktivitetsområdet på Sundbygård, og det kan hertil oplyses, at aktivitetsområdet er forbeholdt beboerne på Sundgård. En oversigt over forvaltningens øvrige aktivitets- og samværstilbud kan findes på følgende link: Side 7 af 8

8 Øvrige spørgsmål rejst på mødet vil blive besvaret i et selvstændigt notat. Det blev besluttet, at der på næste møde i Dialogforum skal gives en status på Socialforvaltningen implementering af VUM samt en oversigt over udflytning og byggeprojekter på forvaltningens botilbud. Der vil derudover også blive udsendt en medlemsliste til medlemmerne. Side 8 af 8

Ad. 1 Velkomst og godkendelse af referat Mikkel Warming bød velkommen og de fremmødte medlemmer godkendte referatet fra mødet den 11. juni.

Ad. 1 Velkomst og godkendelse af referat Mikkel Warming bød velkommen og de fremmødte medlemmer godkendte referatet fra mødet den 11. juni. REFERAT Referat af møde i Dialogforum den 20. august 2012 Dato: 20-08-2012 Tid: 15:00-17:00 Sted: Rådhuset Mødedeltagere: Poul L. Hansen, Elise Danielsson, Mikkel Warming, John Stephensen, Stig Sørensen,

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 1 og 2: Velkomst og Dagsorden Mikkel Warming bød velkommen, og Dialogforum godkendte dagsordenen for dagens møde.

Ad dagsordenens pkt. 1 og 2: Velkomst og Dagsorden Mikkel Warming bød velkommen, og Dialogforum godkendte dagsordenen for dagens møde. Socialforvaltningen REFERAT Referat af møde i Dialogforum den 9. maj 2011 Dato: 09.05.2011 Tid: 15:00-17:00 Sted: Københavns Rådhus, Stuens udvalgsværelse 8 Mødedeltagere: Olaffa Christensen, Henrik Appel

Læs mere

1. Velkomst Socialborgmester Mikkel Warming bød velkommen.

1. Velkomst Socialborgmester Mikkel Warming bød velkommen. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne REFERAT Referat af møde i Dialogforum den 4. marts 2013 Dato: 04-03-2013 Tid: 15:00-17:00 Sted: Udvalgsværelse 8, stuen. Københavns

Læs mere

1. Velkomst Jesper Christensen bød velkommen og der var en hurtig præsentationsrunde.

1. Velkomst Jesper Christensen bød velkommen og der var en hurtig præsentationsrunde. KØBENHAVNS KOMMUNE Referat af møde i Dialogforum den 26. februar 2015 Dato: 26. februar 2015 Tid: Kl. 13.30-15.30 Sted: Københavns Rådhus Mødedeltagere: Jesper Christensen (Socialborgmester), Pernille

Læs mere

Referat af møde i Dialogforum den 8. september Sagsnr Dato: Dokumentnr

Referat af møde i Dialogforum den 8. september Sagsnr Dato: Dokumentnr Socialforvaltningen REFERAT Referat af møde i Dialogforum den 8. september 2010 Dato: 08.09.2010 Tid: kl. 15:00-17:00 Sted: Bernstorffsgade 17, 3. sal, værelse 315 Mødedeltagere: Olaffa Christensen, Otto

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 1: Velkomst Mikkel Warming bød velkommen og Dialogforum godkendte dagsordenen for dagens møde.

Ad dagsordenens pkt. 1: Velkomst Mikkel Warming bød velkommen og Dialogforum godkendte dagsordenen for dagens møde. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen REFERAT Referat af møde i Dialogforum d. 5. september 2011 Dato: 05-09-11 Tid: 14:00-15:55 Sted: Rådhuset, udvalgsværelse 8, stuen Mødedeltagere: Ellinor Palm Pedersen,

Læs mere

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow Status på pejlemærket Måling Den konkrete indikator for pejlemærket om

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej Socialudvalget

Læs mere

Dialogforum godkender forslaget om ændring af dagsordnen.

Dialogforum godkender forslaget om ændring af dagsordnen. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Referat af Dialogforum den 18. maj 2016 Dato: 18. maj 2016 Tid: Kl. 14.00-15.00 Sted: Rådhuset, udvalgsværelse D Mødedeltagere: Jesper Christensen

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Referat af formøde i Dialogforum d

Referat af formøde i Dialogforum d KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Referat af formøde i Dialogforum d.12.11.2014 Dato: 12.11.2014 Tid: 14-15 Sted: Udvalgsværelse D, Københavns Rådhus Mødedeltagere: Gitte Bylov

Læs mere

Robert bemærker, at han har forhørt sig om muligheden for at vende situationen vedrørende Lindegården.

Robert bemærker, at han har forhørt sig om muligheden for at vende situationen vedrørende Lindegården. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Referat af Dialogforum den 18. august 2016 Dato: 18. august 2016 Tid: 15.00-17.00 Sted: Rådhuset, udvalgsværelse F Mødedeltagere: Jesper Christensen

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

PJECE - CENTER AMAGER

PJECE - CENTER AMAGER PJECE - CENTER AMAGER Center Amager består af fem botilbud; henholdsvis Sundbygård, Robert Jacobsens Vej og Oliebladsgade der alle er 108 tilbud. Sundbyhus som er et blandet 107 og 108 tilbud, og Sankt

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Leve-Bo konceptet. Sagsnr.: 2013/ Dato: 2. januar Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo

Leve-Bo konceptet. Sagsnr.: 2013/ Dato: 2. januar Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo Sagsnr.: 2013/0009013 Dato: 2. januar 2014 Titel: Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo Sagsbehandler: Sune Sloth Udviklingskonsulent Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012-2014

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1 From: Lotte Rørtoft-Madsen Sent: 10. februar 2017 10:17 To: SOFDL Udvalgsteamet Subject: Til orientering af SUD - sagsnr. 2017-0074767 Attachments: om 108 att. Jesper Christensen.pdf; budgetudmelding 2014.pdf;

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2: og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem 1.1: Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse Støtte- og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

24. september Karina Rohrberg Jessen, MB. Sagsnr Kære Karina Rohrberg Jessen. Dokumentnr

24. september Karina Rohrberg Jessen, MB. Sagsnr Kære Karina Rohrberg Jessen. Dokumentnr Socialforvaltningen Adm. Direktør Karina Rohrberg Jessen, MB Kære Karina Rohrberg Jessen Tak for din henvendelse af 15. september 2015, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 24. september

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

1. Velkomst Jesper Christensen bød velkommen og forslog en kort navnerunde.

1. Velkomst Jesper Christensen bød velkommen og forslog en kort navnerunde. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne Referat af møde i Dialogforum den 18. august 2014 Dato: 18. august 2014 Tid: 15.00-17.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

Referat Ad 1 Velkomst Janne Sander og Birgitte Østergaard bød velkommen til Handicaprådet. HR5 er det sidste ordinære møde i Handicaprådet 2014.

Referat Ad 1 Velkomst Janne Sander og Birgitte Østergaard bød velkommen til Handicaprådet. HR5 er det sidste ordinære møde i Handicaprådet 2014. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne Referat af HR5 møde 2014 i hjælpemiddelcenteret Dato: 10.11.2014 Tid: 16-18 Sted: Hjælpemiddelcenteret Københavns Kommune Mødedeltagere:

Læs mere

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne 01-10-2015 Hvad? Hvordan? Formålet med

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

TV-udsendelsen på DR1 søndag har vist fejl i medicinering i et hus på et af kommunens bocentre for psykisk syge.

TV-udsendelsen på DR1 søndag har vist fejl i medicinering i et hus på et af kommunens bocentre for psykisk syge. Til Socialudvalget 10-02-2008 Sagsnr. 2008-9403 Opfølgning på TV-udsendelse om medicinering på socialpsykiatrisk bocenter Ringbo 10. feb. 2008 TV-udsendelsen på DR1 søndag 10.2. 2008 har vist fejl i medicinering

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Rudersdal Kommune I denne statusrapport afrapporteres aktiviteterne i forbindelse med midtvejsjusteringen i projektets spor 5 i Rudersdal Kommune. Den

Læs mere

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter :

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter : Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D. 31.5.2016 Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker v/sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen Aarhus Kommune 1 Overskrifter : Kort præsentation

Læs mere

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Tidlig Indsats NOTAT Til BUU 18-05-2011 Sagsnr. 2011-69485 Den Kommunale Sundhedstjeneste På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar d. 3.-4.

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Maj 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Baggrund... 2 Hvorfor en samarbejdsmodel?...

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed?

Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed? Anna Paldam Folker, forskningschef, seniorrådgiver, ph.d. anpf@si-folkesundhed.dk Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed? Om sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Session om

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Mødereferat. Referat fra møde i Udsatterådet den Emne Udsatterådsmøde

Mødereferat. Referat fra møde i Udsatterådet den Emne Udsatterådsmøde Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Mødereferat Møde mellem/i Referat fra møde i Udsatterådet den 19.5.16 Møde nr. Dato 19. maj 2016 Sagsnr. 15/21584 Løbenr. 96506/16 Referent Lene Kristin

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Januar 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning...1 Baggrund...1 Hvorfor en samarbejdsmodel?...1

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge

Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge Bilag vedr. projekter til psykisk syge Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-24449 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge I forbindelse med budgetforliget

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 279 Offentligt KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 31-05-2013 Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Mødereferat. Gæst: Lotte Auster, Musiklærer

Mødereferat. Gæst: Lotte Auster, Musiklærer Mødereferat Sted: Hørsholm Rådhus, mødelokale D2 Dato: Torsdag den 23. maj 2013 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz (JRI) Gerhard Krohn (GKR) Ulla Udsen (UU) Thorkild Gruelund (THG) Pernille Schnoor

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Center for Særlig Social Indsats

Center for Særlig Social Indsats Center for Særlig Social Indsats Det specialiserede socialområde i Helsingør Kommune voksne for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Charlotte Aagaard Helsingør 6. Maj 2014 Lov om

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Notat 29. november Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare. Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed.

Notat 29. november Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare. Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed. Notat 29. november 2017 Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed. Statistik fra psykiatrien i Region Syddanmark viser at: Danskere med

Læs mere

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Det gode liv Strategi for udvikling og specialisering Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Strategiens formål er at understøtte det gode liv for borgere

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørende politik

Bruger-, patient- og pårørende politik SIND SIND i Region Hovedstaden: Regionsforum - 5 kredse - 11 lokalforeninger 1.738 medlemmer = 35% af SIND Offentlige møder, sociale og kulturelle aktiviteter, udflugter, ferie m.v. Væresteder: SINDs hjerte,

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Referat af møde i Beboer Pa rørende Ra det den 2. marts 2015

Referat af møde i Beboer Pa rørende Ra det den 2. marts 2015 Referat af møde i Beboer Pa rørende Ra det den 2. marts 2015 Deltagere: Formand/pårørende, Lene Rasmussen Bestyrelse/pårørende, Sara Skelbæk Bestyrelse/beboer, Karen Marie Tøgersen Bestyrelse/beboer, Birte

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Fælles målsætninger på psykiatriområdet

Fælles målsætninger på psykiatriområdet Fælles målsætninger på psykiatriområdet Oplæg til KKRs embedsmandsudvalg den 3. september 2013 Lotte Larsen, Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Side Program 1. Præsentation af forslag til fælles

Læs mere

KOM I DIALOG MED BRUGERNE OM SOCIALSTRATEGIEN

KOM I DIALOG MED BRUGERNE OM SOCIALSTRATEGIEN KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT 07-10-2014 Sagsnr. 2014-0157885 Til Socialudvalget KOM I DIALOG MED BRUGERNE OM SOCIALSTRATEGIEN Dokumentnr. 2014-0157885-7 Socialudvalget

Læs mere

Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Møde i KKR den 14. november 2014

Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Møde i KKR den 14. november 2014 Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark Møde i KKR den 14. november 2014 Overordnede scenarier 1. Kommunerne overtager alle Region Syddanmarks sociale tilbud. 2. Kommunerne overtager

Læs mere

Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger.

Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Sundheds og Omsorgsudvalget Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger. Dette notat

Læs mere

Referat af dialog med Socialforvaltningen vedr. buprenorphinbehandling på det ordinære udsatterådsmøde d. 20. feb. 2015

Referat af dialog med Socialforvaltningen vedr. buprenorphinbehandling på det ordinære udsatterådsmøde d. 20. feb. 2015 23-02-2015 Sagsnr. 2014-0051152 Referat af dialog med Socialforvaltningen vedr. buprenorphinbehandling på det ordinære udsatterådsmøde d. 20. feb. 2015 Dokumentnr. 2014-0051152-7 Dato: 20.2.2015 Tid: 10.10-11.00

Læs mere

Socialforvaltningens tilbagemelding på henvendelse til whistleblowerordning, j. nr om socialpædagogisk bistand

Socialforvaltningens tilbagemelding på henvendelse til whistleblowerordning, j. nr om socialpædagogisk bistand Socialforvaltningen Adm. direktør Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V 7. april 2017 Sagsnr. 2017-0064200 Dokumentnr. 2017-0064200-8 Socialforvaltningens tilbagemelding på henvendelse til

Læs mere