: DuPont Suva 404A Refrigerant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ": DuPont Suva 404A Refrigerant"

Transkript

1 Dette Sikkerhedsdatablad følger standarder og lovmæssige krav i Dansk og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Typer Synonymer : : ASHRAE Refrigerant number designation: R-404A : Suva HP Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Kølemiddel, Kun til erhversmæssig brug Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma : Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. Baanhoekweg 22 NL-3313 LA Dordrecht Nederlandene Telefon : +31-(0) adresse : 1.4. Nødtelefon Nødtelefon : +(45) PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Gasser under tryk, Flydende gas H280: Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. Ikke et farligt stof eller blanding ifølge EF-direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF Mærkningselementer 1/15

2 Advarsel H280 Særlig mærkning af visse stoffer og blandinger Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. Kyoto: Indeholder fluorineret drivhusgas omfattet af Kyoto Protokollen.,HFC- 134a,HFC-125,HFC-143a, P410 + P403 Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted Andre farer Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses som værende persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT). Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses for at være meget persistente og meget bioakkumulerende (vpvb). Dampe er tungere end luft og kan ved reduktion af iltindholdet i luften medføre kvælning. Hurtig fordampning af væsken kan medføre forfrysninger. Forkert brug eller bevidst indåndingsmisbrug kan medføre død uden advarselssymptomer, pga. hjerte påvirkninger. Kan forårsage forstyrrelse i hjerterytmen. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1. Stoffer Ikke anvendelig 3.2. Blandinger Registreringsnummer Klassifisering i henhold til Direktiv 67/48/EØF Klassificering iht. Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) Koncentration (% w/w) 1,1,1-Trifluorethan (CAS-Nr ) (EF-Nr ) F+;R12 Flam. Gas 1; H220 Press. Gas Liquefied gas; H % Pentafluorethan (CAS-Nr ) (EF-Nr ) Press. Gas Liquefied gas; H % 1,1,1,2-Tetrafluorethan (CAS-Nr ) (EF-Nr ) Press. Gas Liquefied gas; H280 4 % Ovennævnte produkter overholder forpligtelserne vedrørende REACH-registrering. Registreringsnummer/-numre tilvejebringes muligvis ikke, da stoffet/stofferne er undtaget, endnu ikke registreret under REACH eller er registreret under en anden lovgivningsmæssig proces (brug af biocid, plantebeskyttelsesprodukter) osv. 2/15

3 Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelle anvisninger : Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt. : Førstehjælper skal beskytte sig selv. : Søg læge ved vedvarende symptomer. Indånding : Søg frisk luft. Hold patienten varm og i ro. : Gå bort fra påvirkningskilden og lig ned. Kunstigt åndedræt og/eller ilt kan være nødvendigt. Søg lægehjælp. Hudkontakt : Skyl området med lunket vand. Brug ikke varmt vand. Hvis forfrysning er fremkommet, tilkald en læge. : Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko. Øjenkontakt : Hold øjenlåg adskilt og skyl øjnene med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg læge. Indtagelse : Betragtes ikke som en potential indtagelsesvej 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer : Forkert brug eller bevidst indåndingsmisbrug kan medføre død uden advarselssymptomer, pga. hjerte påvirkninger., Andre potentielle symptomer relateret til forkert brug eller misbrug ved indånding er:, Bedøvende effekter, Lettere beruset, svimmelhed, forvirring, koordinationsforstyrrelse, døsighed eller bevidstløshed, uregelmæssig hjerteslag med en underlig fornemmelse i brystet, hjertet hopper, ængstelse, følelse af besvimmelse, svimmelhed eller svaghed : Kontakt med huden kan fremprovokere følgende symptomer:, Forfrysning, Irritation, Ubehag, Kløe, Rødme, Hævelse : Øjenkontakt kan fremkalde følgende symptomer:, Forfrysning, Irritation, Tåreflåd, rødme eller ubehag Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling : Giv ikke adrenalin eller tilsvarende lægemidler. 3/15

4 PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø., Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Trykforøgelse. : Brand eller intens varme kan forårsage voldsomt brud på emballager. : Farlige termiske nedbrydningsprodukter: : Fluorholdige forbindelser : Hydrogenfluorid : Carbonoxider : Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet Anvisninger for brandmandskab Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet Yderligere oplysninger : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Benyt neoprenhandsker under oprydningen efter en brand. : Nedkøl beholdere/tanke med vandtåge. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Evakuer personale til sikre områder. Ventiler området, særligt lave eller lukkede rum hvor tunge dampe kan samle sig. Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljøbeskyttelsesforanstaltnin ger : Bør ikke udledes til miljøet. I henhold til lokale og nationale regulativer Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til oprydning : Fordamper Henvisning til andre punkter For bortskaffelsesinstruktioner se punkt 13. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 4/15

5 Råd om sikker håndtering : Undgå indånding af dampe eller tåge. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum. For personlig beskyttelse se punkt 8. Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulve. Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Produktet kan i luften under miljoets temperatur og tryk ikke opflammes. Blanding kan fororsage brand, hvis der er sat med luft eller ilt under tryk. Visse blandinger af HCFC eller HFC med klor kan under visse vilkar blive letfangelig eller reaktiv Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Krav til lager og beholdere Anvisninger ved samlagring : Træk, skub eller rul beholdere. Forsøg aldrig at løfte beholdere i dens hætte. Brug en kontraventil eller fælde i udledningsrøret for at forebygge farligt tilbageløb ind i beholderen. Må ikke opbevares ved temperaturer på over 52 C. Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted. Beskyt mod forurening. Beskyt beholdere mod skade. Holdes væk fra direkte sollys. Opbevar kun i godkendte beholdere. : Ingen materialer skal nævnes særskilt. For yderligere information se punkt 10 i sikkerhedsdatabladet. Holdbarhed : > 10 a Opbevaringstemperatur : < 52 C 7.3. Særlige anvendelser ingen data tilgængelige PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Hvis underafsnit er tomt, så er ingen værdier gældende. Afledte nuleffektniveauer (DNEL) 1,1,1-Trifluorethan : Type af anvendelse (Brug): Arbejdstagere Eksponeringsvej: Indånding Sundhedsmæssig effekt: Kroniske virkninger, Systemisk toksicitet Værdi: mg/m3 : Type af anvendelse (Brug): Forbrugere Eksponeringsvej: Indånding Sundhedsmæssig effekt: Kroniske virkninger, Systemisk toksicitet Værdi: mg/m3 Pentafluorethan : Type af anvendelse (Brug): Arbejdstagere Eksponeringsvej: Indånding Sundhedsmæssig effekt: Kroniske virkninger, Systemisk toksicitet 5/15

6 Værdi: mg/m3 : Type af anvendelse (Brug): Forbrugere Eksponeringsvej: Indånding Sundhedsmæssig effekt: Kroniske virkninger, Systemisk toksicitet Værdi: 1753 mg/m3 1,1,1,2-Tetrafluorethan : Type af anvendelse (Brug): Arbejdstagere Eksponeringsvej: Indånding Sundhedsmæssig effekt: Kroniske virkninger, Systemisk toksicitet Værdi: mg/m3 Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) : Type af anvendelse (Brug): Forbrugere Eksponeringsvej: Indånding Sundhedsmæssig effekt: Kroniske virkninger, Systemisk toksicitet Værdi: 2476 mg/m3 1,1,1-Trifluorethan : Værdi: 350 mg/l Rum: Ferskvand Pentafluorethan : Værdi: 0,1 mg/l Rum: Ferskvand : Værdi: 1 mg/l Rum: Vand Bemærkninger: Periodisk brug/frigivelse : Værdi: 0,6 mg/kg Rum: Ferskvandssediment 1,1,1,2-Tetrafluorethan : Værdi: 0,1 mg/l Rum: Ferskvand : Værdi: 0,01 mg/l Rum: Havvand : Værdi: 1 mg/l Rum: Vand Bemærkninger: Periodisk brug/frigivelse : Værdi: 0,75 mg/kg tør vægt Rum: Ferskvandssediment : Værdi: 73 mg/l Rum: Vand Bemærkninger: Spildevandsbehandlingsanlæg 8.2. Eksponeringskontrol Tekniske foranstaltninger : Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder. Lokalt udsug bør anvendes når store mængder frigives. 6/15

7 Beskyttelse af øjne Beskyttelse af hænder : Bær sikkerhedsbriller eller heldækkende kemikaliebeskyttelsesbriller. Beskyttelse af øjne opfylder EN 166. eller ANSI Z87.1 Bær yderligere en ansigtsskærm når der er mulighed for ansigtskontakt pga. sprøjt, spray eller luftbåret kontakt med dette materiale. : Materiale: Læderhandsker Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne. : Materiale: Lav temperaturbestandige handsker : : Beskyttelseshandsker opfylder EN 374. eller US OSHA retningslinier Valget af den korrekte handske afhænger ikke alene af dets materiale men også af andre kvalitetsegenskaber og er forskellige fra én producent til en anden. Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne. Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid. Beskyttelse af hud og krop : Bær passende beskyttelsesudstyr. Bær passende: uigennemtrængelig beklædning Beskyttelsesforanstaltninge r Hygiejniske foranstaltninger Åndedrætsværn : Selvforsynet åndedrætsværn (SCBA) er påkrævet, hvis der sker et stort udslip. Typen af beskyttelsesudstyr skal vælges i henhold til koncentrationen og mængden af det stof på det pågældende arbejdssted. : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. : Ved rednings- og vedligeholdelsesarbejde i lagringstanke skal luftforsynet åndedrætsværn benyttes. Dampe er tungere end luft og kan ved reduktion af iltindholdet i luften medføre kvælning. Åndedrætsværn opfylder EN 137. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Form Farve Lugt Smeltepunkt : Flydende gas : farveløs : svag, som æter : Ikke tilgængelig for denne blanding. 7/15

8 Kogepunkt : -46,2 C Flammepunkt Antændelsestemperatur : Ikke anvendelig : ingen data tilgængelige Termisk spaltning : 728 C Laveste eksplosionsgrænse/ nedre brændpunktsgrænse Højeste eksplosionsgrænse/ øvre brændpunktsgrænse : Type: nedre brændpunktsgrænse, Metode: ASTM E681, Ingen. : Type: øvre brændpunktsgrænse, Metode: ASTM E681, Ingen. Damptryk : HPa ved 25 C : HPa ved 50 C Massefylde : 1,044 g/cm3 ved 25 C, (som væske) 9.2. Andre oplysninger ingen data tilgængelige PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet : Nedbrydes ved opvarmning Kemisk stabilitet : Produktet er kemisk stabilt Risiko for farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Materialer, der skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold. : Produktet kan i luften under miljoets temperatur og tryk ikke opflammes. Blanding kan fororsage brand, hvis der er sat med luft eller ilt under tryk. Visse blandinger af HCFC eller HFC med klor kan under visse vilkar blive letfangelig eller reaktiv. Undgå åben ild og høje temperaturer. Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Må ikke opbevares ved temperaturer på over 52 C. : Alkali metaller Alkaliske jordmetaller Pulverformige metaller Pulverformige metalsalte : Farlige terminske nedbrydningsprodukter kan inkludere: Hydrogenfluorid Carbonoxider Carbonfluorider carbonylfluorid 8/15

9 PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet ved indånding LC50 / 4 h Rotte :> ppm Metode: OECD test guideline 403 Koncentration, hvor der ikke observeres skadelige virkninger / Hund : ppm Hjerte overfølsomhed Low Observed Adverse Effect Concentration (LOAEC) / Hund : ppm Hjerte overfølsomhed LC50 / 4 h Rotte :> ppm Metode: OECD test guideline 403 Koncentration, hvor der ikke observeres skadelige virkninger / Hund :75000 ppm Hjerte overfølsomhed Low Observed Adverse Effect Concentration (LOAEC) / Hund : ppm Hjerte overfølsomhed LC50 / 4 h Rotte :> ppm Koncentration, hvor der ikke observeres skadelige virkninger / Hund :40000 ppm Hjerte overfølsomhed Low Observed Adverse Effect Concentration (LOAEC) / Hund :80000 ppm Hjerte overfølsomhed Hudirritation Kanin Klassificering: Ikke klassificeret som irriterende stof Resultat: Ingen hudirritation Øjenirritation Kanin Klassificering: Ikke klassificeret som irriterende stof Resultat: Ingen øjenirritation Sensibilisering human 9/15

10 Klassificering: Medfører ikke luftvejs sensibilisering. Resultat: Medfører ikke luftvejs sensibilisering. human Klassificering: Medfører ikke luftvejs sensibilisering. Resultat: Medfører ikke luftvejs sensibilisering. Marsvin Klassificering: Medfører ikke hudsensibilisering. Resultat: Medfører ikke hudsensibilisering. Rotte Klassificering: Medfører ikke luftvejs sensibilisering. Resultat: Medfører ikke luftvejs sensibilisering. Toksicitet ved gentagen dosering Indånding Rotte Metode: OECD test guideline 413 Ingen toksikologiske væsentlige effekter blev fundet. Indånding Rotte Ingen toksikologiske væsentlige effekter blev fundet. Indånding Rotte Ingen toksikologiske væsentlige effekter blev fundet. Vurdering af mutageniteten Dyreforsøg viste ingen mutagene virkninger. Forsøg med cellekulturer fra bakterier eller pattedyr har ikke vist mutagene virkninger. Dyreforsøg viste ingen mutagene virkninger. Beviser indikerer, at dette stof ikke medfører genetisk skade i dyrkede pattedyrsceller. Medførte ikke genetisk skade på dyrkede bakterieceller. Dyreforsøg viste ingen mutagene virkninger. Forsøg med cellekulturer fra bakterier eller pattedyr har ikke vist mutagene virkninger. Carcinogenicitet vurdering Ikke klassificerbart som et humant kræftfremkaldende stof. Dyreforsøg viste ingen kræftfremkaldende påvirkninger. 10/15

11 Ikke klassificerbart som et humant kræftfremkaldende stof. Hovedparten af beviser indikerer, at stoffet ikke er kræftfremkaldende. Ikke klassificerbart som et humant kræftfremkaldende stof. Hovedparten af beviser indikerer, at stoffet ikke er kræftfremkaldende. Vurdering af reproduktionstoksisiteten Ingen toksicitet overfor forplantningsevnen Ingen effekter på eller via lactation Dyreforsøg viste ingen forplantningstoksitet. Ingen toksicitet overfor forplantningsevnen Dyreforsøg viste ingen forplantningstoksitet. Ingen toksicitet overfor forplantningsevnen Ingen effekter på eller via lactation Dyreforsøg viste ingen forplantningstoksitet. Vurdering af teratogeniteten Dyreforsøg har vist ingen udviklingstoksicitet. Dyreforsøg har vist ingen udviklingstoksicitet. Dyreforsøg har vist ingen udviklingstoksicitet. Yderligere oplysninger Undgå hudkontakt med lækkende væske (fare for forfrysning). PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Toksicitet overfor fisk LC50 / 96 h / Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel): > 40 mg/l Metode: OECD test guideline 203 LC50 / 96 h / Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel): 450 mg/l De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer. LC50 / 96 h / Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel): 450 mg/l 11/15

12 Giftighed overfor vandplanter ErC50 / 96 h / Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger): > 44 mg/l Metode: OECD TG 201 ErC50 / 96 h / Alge: 142 mg/l De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer. NOEC / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger): 13,2 mg/l De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer. ErC50 / 96 h / Alge: 142 mg/l De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer. NOEC / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger): 13,2 mg/l De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer. Gitighed overfor vandlevende hvirvelløse dyr EC50 / 48 h / Daphnia magna (Stor dafnie): 300 mg/l Metode: OECD TG 202 EC50 / 48 h / Daphnia magna (Stor dafnie): 980 mg/l De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer. EC50 / 48 h / Daphnia magna (Stor dafnie): 980 mg/l Persistens og nedbrydelighed Biologisk nedbrydelighed Ikke fuldstændigt bionedbrydelig Ikke fuldstændigt bionedbrydelig Ikke bionedbrydelig Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulering De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer. 12/15

13 12.4. Mobilitet i jord ingen data tilgængelige Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT- og vpvb-vurdering Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses som værende persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT). / Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses for at være meget persistente og meget bioakkumulerende (vpvb) Andre negative virkninger Ozonnedbrydningspotentiale 0 Global varme potentiel (GWP) 3922 Yderligere økologisk information IPCC - AR4 (Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change) PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Produkt Forurenet emballage : Kan anvendes efter rekonditionering. Hvis rekonditionering ikke er praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer. : Tomme trykbeholdere bør returneres til leverandøren. PUNKT 14: Transportoplysninger Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer. ADR UN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse (UN REFRIGERANT GAS R 404A proper shipping name): Transportfareklasse(r): Emballage gruppe: Ikke anvendelig Miljøfarer: For yderligere information se punkt Særlige forsigtighedsregler for brugeren: ingen data tilgængelige IATA_C UN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse (UN Refrigerant gas R 404A proper shipping name): Transportfareklasse(r): /15

14 14.4. Emballage gruppe: Ikke anvendelig Miljøfarer : For yderligere information se punkt Særlige forsigtighedsregler for brugeren: ingen data tilgængelige IMDG UN-nummer: UN-forsendelsesbetegnelse (UN REFRIGERANT GAS R 404A proper shipping name): Transportfareklasse(r): Emballage gruppe: Ikke anvendelig Miljøfarer : For yderligere information se punkt Særlige forsigtighedsregler for brugeren: ingen data tilgængelige Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke anvendelig PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Andre regulativer : Vær opmærksom på Direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiskkemiske agenser Kemikaliesikkerhedsvurdering Kemiske Sikkerhedsvurderinger er blevet udført på disse stoffer. PUNKT 16: Andre oplysninger Tekst af R-sætninger nævnt i punkt 3 R12 Yderst brandfarlig. Fuldstændig tekst af H-sætninger refereret til i punkt 3. H220 H280 Yderst brandfarlig gas. Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. Forkortelser og akronymer ADR ATE CAS-Nr. CLP EbC50 EC50 EN EPA ErC50 EyC50 Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej Estimat for akut toksicitet Chemical Abstracts Service-nummer Klassificering, mærkning og emballering Koncentration, ved hvilken der ses en reduktion på 50 % af biomassen Middel effektkoncentration Europæisk norm Det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur Koncentration, ved hvilken der ses en inhibering på 50 % af vækstraten Koncentration, ved hvilken der ses en inhibering på 50 % af udbyttet 14/15

15 IATA_C IBC-koden ICAO ISO IMDG LC50 LD50 LOEC LOEL MARPOL n.o.s. NOAEC NOAEL NOEC NOEL OECD OPPTS PBT STEL TWA vpvb Den internationale lufttransport-sammenslutning (fragt) International Bulk Chemical -kode International Civil Aviation Organization Den Internationale Standardiseringsorganisation International Maritime Dangerous Goods-kode Middel letal koncentration Middel letal dosis Lavest fundne koncentration, hvor der er en effekt Lavest observerede effektkoncentration International konvention om forhindring af skibsbaseret forurening Uspecificeret Koncentration, hvor der ikke observeres skadelige virkninger Niveau uden observerede negative effekter Nuleffektkoncentration Nuleffektniveau Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling Kontoret for forebbyggelse, pesticider og giftige stoffer Persistent, Bioakkumlerbar og Toksisk Grænseværdi for kortvarig eksponering Tidsvægtet gennemsnit (TWA): Meget Persistent og meget Bioakkumulerbar Yderligere oplysninger DuPont's registrerede varemarke, Las DuPont's sikkerhedsinformation for brug., For nærmere information kontakt det lokale DuPont kontor eller DuPont's udpegede distributører. Med baggrund på de fysiskeog kemiske farevurderinger af denne blanding, er det blevet fastlagt, at indbefatte i databladets hoveddele alle de relevante oplysninger, der kommer fra eksponeringsscenariet af hovedstoffet/det prioritære stof. Der henvises til sikkerhedsdatabladet for de enkelte komponenter for yderligere oplysninger vedrørende eksponeringsscenariet. Signifikant ændring fra tidligere version er vist med en dobbelt streg. Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. 15/15

16

: DuPont SUVA 134a Refrigerant

: DuPont SUVA 134a Refrigerant Dette SDS følger standarder og lovmæssige krav i Dansk og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande. 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information

Læs mere

: DuPont Suva 410A Refrigerant

: DuPont Suva 410A Refrigerant Dette Sikkerhedsdatablad følger standarder og lovmæssige krav i Dansk og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

: Freon 507 Kølemiddel

: Freon 507 Kølemiddel Dette Sikkerhedsdatablad følger standarder og lovmæssige krav i Dansk og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Dette Sikkerhedsdatablad følger standarder og lovmæssige krav i Dansk og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande.

Dette Sikkerhedsdatablad følger standarder og lovmæssige krav i Dansk og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande. Dette Sikkerhedsdatablad følger standarder og lovmæssige krav i Dansk og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Dette Sikkerhedsdatablad følger standarder og lovmæssige krav i Dansk og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande.

Dette Sikkerhedsdatablad følger standarder og lovmæssige krav i Dansk og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande. Dette Sikkerhedsdatablad følger standarder og lovmæssige krav i Dansk og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

: DuPont ZYRON 32 electronic gas

: DuPont ZYRON 32 electronic gas Dette SDS følger standarder og lovmæssige krav i Dansk og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

: DuPont ISCEON MO99 refrigerant

: DuPont ISCEON MO99 refrigerant Dette SDS følger standarder og lovmæssige krav i Dansk og overholder muligvis ikke de lovmæssige krav i andre lande. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 1951503 Anvendelse : Kølemiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

: SOFT SENSATION 500ML F/NL

: SOFT SENSATION 500ML F/NL 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 64288 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Kleenex Ultraeffektiv flydende håndsæbe (6330)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Kleenex Ultraeffektiv flydende håndsæbe (6330) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 30.03.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 30.03.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W BH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

: KIT ADVANCED LYSIS IVD

: KIT ADVANCED LYSIS IVD KIT ADVANCED IS IVD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : KIT ADVANCED IS IVD Mat.-nr./Genisys-nr. : 05205743190 Stoffets navn

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

: KIT Ampl HCV AMP V2.0 96 Tests IVD CE

: KIT Ampl HCV AMP V2.0 96 Tests IVD CE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Mat.-nr./Genisys-nr. : 21111094123 21111094122 Stoffets navn : 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: Celltracks CEC/CMC Control Kit (RUO)

: Celltracks CEC/CMC Control Kit (RUO) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Stoffets navn : : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Udgave 1.1 Revisionsdato Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 1.1 Revisionsdato Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Mat.-nr./Genisys-nr. : 04510062171 Stoffets navn : Teststrimler 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 27565-49 ph Electrode Storage Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 27565-49 ph Electrode Storage Solution Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Fresh Duftvæskepose

: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Fresh Duftvæskepose PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Fresh Duftvæskepose (6184) 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer 1.2.

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Kemi I/S - Bækgårdsvej Borup - Telefon Fax

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Kemi I/S - Bækgårdsvej Borup - Telefon Fax SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr:

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

: ERDAL LED.LOTION 500ML D

: ERDAL LED.LOTION 500ML D 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 64639 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Vedligeholdsprodukt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Elektrolyt CDM 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave: 2.0 Revisionsdato: 11.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave: 2.0 Revisionsdato: 11.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

GLYCERIN 99,5% VEG. / DUNK 20 KG

GLYCERIN 99,5% VEG. / DUNK 20 KG 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Stoffets navn : Glycerin CAS-Nr. : 56-81-5 EF-Nr. : 200-289-5 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 27052016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Zen Duftvæskepose

: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Zen Duftvæskepose PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Zen Duftvæskepose (6185) 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2569-49 Phosphate Standard Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2569-49 Phosphate Standard Solution Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF Forberedelse dato: 24-sep-2012 Revisionsdato Revisions Nummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Datablad nummer: 3-3034 1. 0. 0 Produktkode:

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 19062015 Redigeret: 16062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 16/12/2014 Revision: 04/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

MAGNESIUMSULFAT 7-HYDRAT / SK 25 KG

MAGNESIUMSULFAT 7-HYDRAT / SK 25 KG 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Industrikemikalie Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CBR_1038017-1038018

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CBR_1038017-1038018 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere