Forlig om satspuljen for 2003 (30. oktober 2002)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forlig om satspuljen for 2003 (30. oktober 2002)"

Transkript

1 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om: Forlig om satspuljen for 2003 (30. oktober 2002)

2 Aftale om forlig om satspuljen 2003 Af nedenstående tabel fremgår udmøntningen af satspuljen for Aftalen om satspuljen på det sociale område for er vedlagt som bilag 1, mens aftalen vedrørende fordelingen af ny psykiatripulje for perioden på sundhedsområdet og socialområdet (ekskl. bilag) er vedlagt som bilag 2. Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2003 Mio.kr. (2003-PL) Forlængelse af psykiatriaftalen på socialministeriets område... 74,8 100,4 132,4 132,4 2. Behandlingsgaranti for stofmisbrugere (lovbunden). 79,0 79,0 68,7 68,7 3. Børnehuse i udsatte børns nærmiljø... 15,0 15,0 15,0 15,0 4. Lovforslag om ophævelse af 12 års aldersgrænse i SEL 58 - samtale med børn i børnesager (lovbunden)... 15,0 15,0 15,0 15,0 5. Baglandet, Århus... 1,2 1,1 1,1-6. Baglandet, Vesterbro... 1,5 1,5 1,5-7. Døgnplejeformidlingen konfliktmægling... 0,5 0,6 0,6-8. Øget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre... 10,0 10,0 10,0 10,0 9. Behandling, botilbud, bostøtte mv. - forhøjelse af puljen til socialt udsatte grupper... 22,6 14,0 14,0 35,4 10. Indsats over for spiseforstyrrelser... 5,9 8,5 8,5 8,5 11. Forlængelse af Videnscenter om Alkohol... 4,5 4,5 4,5-12. Øget støtte til Center for Rusmiddelforskning... 1,0 1,0 1,0 1,0 13. Landsforeningen Bedre Psykiatri... 2,5 2,5 2,5-14. Landsforeningen af Psykiatribrugere (LAP)... 1,7 1,7 1,7-15. Kvalitetsudvikling, forsøg, forskning mv... 4,0 4,4 4,4 4,4 16. Initiativer til bekæmpelse af kvindehandel... 10,0 10,0 10,0-17. Kofoeds Skole, undervisningsområdet... 2,8 2,8 2,8 2,8 18. KFUM - støtte til Livsværkstederne i Gellerup... 0,4 0,4 0,4 0,4 19. Pilely... 0,6 0,6 0,6-20. Livslinien ,0 2,0 2,0 21. Højskolen - En bro til livet... 1,6 3,1 3,1 3,1 22. Merudgifter vedr. Lov om ansættelse til pasning af nærtstående med handicap (lovbunden)... 1,3 1,3 1,3 1,3 23. Merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af handicappede ( 29) (lovbunden)... 7,3 13,7 13,7 13,7 24. Blindekonsulenter... 3,0 3,0 3,0-25. JFK - Staten Øjenklinik - styrket behandling og forskning... 1,5 1,5 1,5 1,5 26. JFK - Staten Øjenklinik professorat... 0,7 0,

3 Mio.kr. (2003-PL) Jysk Børneforsorg... 0,4 0, Elektronisk tegnordbog til døve... 1,2 1,2 1,2 1,2 29. Selvej. Inst. Sdr. Lundgård, Bo- og udviklingstilbud for udviklingshæmmede/sent udviklede unge årige... 0,9 0,6 0,4 0,4 30. Danske Døves Landsforbund, forlængelse af projekt "Forældrevejledning til døve"... 2,3 2, Dansk Epilepsiforening, projekt "Synliggørelse af epilepsiproblemer"... 0,9 0,9 0,9 0,9 32. DAMP-Foreningen, projekt "Flyverkorps"... 1,5 1,5 1,5-33. Videreførsel af puljen "Tilskud vedr. Ældre"... 10,0 10,0 10,0 10,0 34. Boligstøtte - arealopgørelse gavllejligheder mv... 2,0 2,0 2,1 2,2 35. Videnscenter for Ældre... 3, Ældremobiliseringen, "Ældre trives lokalt"... 8,6 8,6 8,6 8,6 37. Omsorgsorganisationernes samråd (O.S.)... 1,2 1,2 1,2-38. Rådgivningen Ungekontakten... 3,2 3,2 3,2-39. Sundhedsplejen og anden tidlig, tværfaglig indsats... 17,5 17,0 17,0 17,0 40. Forlængelse af psykiatriaftalen på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område ,0 150,0 150,0 150,0 41. Etablering af en arbejdsmiljøforskningsfond... 41,7 12,9 14,0 14,0 42. Undersøgelse af blodmangan hos tidligere ansatte på Stålvalseværket... 0, Særlig beskæftigelsesindsats for handicappede... 15,0 15,0 10,0 9,0 44. Pulje til fremme af førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet... 3,0 4,0 5,0 6,0 45. Ordbog over dansk tegnsprog - en vej til døves integration... 4, Netjob-uddannelsen for handicappede... 0, Seniorer/ældre på arbejdsmarkedet... 9,5 6,0 10,0 10,0 48. Plads til flere i landbruget... 1,4 0, Virksomhedernes sociale ansvar... 2,8 0, Evaluering af aktiveringsforløbene "Tæt på"... 0, Oplysning om familieplanlægning - indvandrere og flygninge... 2,0 2,0 2,0 2,0 52. Mentorordning for minoritetskvinder... 2,0 2,0 2,0 2,0 53. Tværkulturelt Center... 0,5 0,5 0,5 0,5 54. Uddannelses- og erhvervsvalg - hjælp til udsatte grupper... 6,0 6,0 6,0 6,0 55. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningsliv - hjælp til udsatte grupper... 4,0 4,0 4,0 4,0 56. Beskæftigelsesindsats for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder... 14,6 10,0 10,0 10,0 57. Beskæftigelse i kvarterløftområder... 3,4 6,0 6,0 6,0 91

4 Mio.kr. (2003-PL) Virksomhedsrettede aktiviteter for flygtninge og indvandrere, herunder jobguider... 6,4 10,0 14,0 14,0 59. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge... 1,0 5,0 5,0 5,0 60. Fortsættelse af vejledningstjenesten , Reserve på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område , Foreningen Azusa, foreningens arbejde... 0,6 1,0 1,0 0,8 63. Styrkelse af indsatsen i forhold til udsatte børns skolegang... 5,5 6,0 6,0 6,0 64. Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser ,7 27,7 27,7 65. Voksen TAMU... 4, Omprioriteringer på Beskæftigelsesministeriets område (fra projekter om arbejdsbetinget nedslidning og rygskader) 1)... -4, Reservation til psykiatriaftalen på Socialministeriets område i , Træk på reservationen til psykiatriaftalen på Socialministeriets område ,2 69. Omprioriteringer fra tidligere år på Socialministeriets område (fra psykiatriaftalen ) ,4-32,4-7,2 70. Omprioriteringer fra tidligere bevillinger på Socialministeriets område (fra hjemløsepuljen) ,3-16,9-6,8 71. Omprioritering på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område (fra reserve til udmøntning af forslag fra regeringens integrationsudvalg) , I alt ,9 599,6 589,3 589,3 1) De 4,0 mio.kr. er uforbrugte videreførte satspuljemidler fra Beskæftigelsesministeriets område, som bortfalder i forbindelse med bevillingsafregningen for

5 Bilag 1. Aftale om satspuljen på det sociale område Der er den 29. oktober 2002 indgået aftale på det sociale område om udmøntning af satspuljen for Partierne er enige om fortsat at prioritere indsatsen for de udsatte grupper. Aftalen ligger på flere områder i forlængelse af forliget om satspuljen for Partierne bag satspuljeforliget er Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti. Aftalen i hovedtræk: Forlængelse af Psykiatriaftalen 100 mio.kr. årligt (på det sociale område) Den overvejende del af midlerne afsættes til forankring af eksisterende indsatser og en fortsat udbygning af tilbuddene til sindslidende. Nye fokusområder er børne- og ungdomsområdet og indsatsen over for mennesker med dobbeltdiagnose. Behandlingsgaranti for stofmisbrugere 79 mio.kr. årligt Der indføres en ret for stofmisbrugere til at modtage og en pligt for amtskommunen til at tilbyde behandling for stofmisbrug, som skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til amtskommunen. Forslaget koster knap 300 mio.kr. i de første 4 år, hvorefter det koster ca. 70 mio.kr. årligt. Indsats mod negativ social arv 66,2 mio.kr. årligt Satspuljepartierne er enige om at styrke indsatsen for at bryde den negative sociale arv. Det handler særligt om at sikre børns inddragelse i børnesager via ændring af serviceloven og bedre uddannelse af sagsbehandlere at forstærke den tidlige indsats hos blandt andet jordemødre og sundhedsplejersker at styrke indsatsen i forhold til udsatte børns skolegang at etablere børnehuse for børn i udsatte familier Den forstærkede indsats mod negativ social arv skal ses i forlængelse af aftalen for 2002 vedr. indsatsen for udsatte børn og unge. 93

6 Forstærket indsats for udsatte voksne 67,6 mio.kr. årligt I forlængelse af satspuljeforliget for 2002, hvor partierne afsatte 600 mio.kr. til sindslidende, alkoholikere, hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede mv., afsættes der yderligere 260 mio.kr. over de næste fire år. Partierne er enige om, at midlertidige og varige boliger og bostøtte til hjemløse skal prioriteres højt. Hertil kommer alternative plejehjem. Initiativerne skal være med til at imødegå at beboerne tager mere eller mindre fast ophold på forsorgshjemmene. Forstærket indsats på kvindekrisecenterområdet 10 mio.kr. årligt Der afsættes midler til 40 ekstra pladser i løbet af de næste fire år samt særlige midler til kvalitetsforbedringer, herunder blandt andet en styrkelse af indsatsen for børn af kvinder på kvindekrisecentre. Forligspartierne tilkendegiver i forlængelse af den forstærkede indsats, at der bør arbejdes på at præcisere kvindekrisecentrenes virksomhed ved at indføre en særlig bestemmelse herom i lov om social service. Ældre og pensionister 24,8 mio.kr. årligt Der afsættes midler med henblik på fortsat udvikling af ældreserviceområdet og midler til at fremme samspillet mellem det frivillige og den offentlige indsats. Indsats mod alkoholmisbrug Satspuljepartierne har noteret sig indholdet af Kornum-udvalgets rapport om indsatsen på alkoholområdet, og at regeringen har tilkendegivet, at den vil tage nærmere stilling til forslagene i rapporten i løbet af foråret Satspuljepartierne finder det særligt væsentligt at sikre tilstrækkelig behandlingskapacitet til alkoholmisbrugere, der er motiveret til afvænning. Partierne vil drøfte spørgsmålet i løbet af første halvår Målrettet anvendelse af midler afsat i puljer Partierne er enige om, at den målrettede indsats direkte over for borgerne skal prioriteres højest i den konkrete udmøntning af forliget. Udmøntningen af beløb i aftalen, der ikke er afsat til helt konkrete initiativer, sker efter forelæggelse for partierne af formål og retningslinjer for anvendelsen. Med henblik på en drøftelse i maj 2003 vil satspuljepartierne modtage en status for den samlede udmøntning af forliget. 94

7 Tilvækstgaranti for psykiatriaftale og udsatte grupper I forlængelse af aftalen for 2002, er partierne enige om, at midlerne til nyetablering af botilbud, væresteder, mv. skal sikre en meraktivitet i amter og kommuner. Det er derfor en forudsætning for udmøntning af midlerne, at kommuner og amter forpligter sig til, at tilskuddet giver en reel aktivitetsforøgelse i forhold til de midler kommunen/amtet i forvejen har afsat indenfor området. 95

8 Bilag 2. Aftaletekst vedrørende fordelingen af ny psykiatripulje for perioden på sundhedsområdet og socialområdet 1. Indledning Formålet med denne 4-årige aftale er at sikre en målrettet anvendelse af de afsatte ressourcer til en forankring og fortsat udbygning af tilbuddene til personer med sindslidelser. Der er med aftalen lagt vægt på at sikre, at de afsatte puljemidler anvendes til nedenstående prioriterede indsatsområder. Det er - for de dele af puljen, der ikke angår anlægsaktiviteter forudsat, at aftalen i foråret 2004 bliver genstand for en midtvejsevaluering med henblik på sikring af, at indsatsen opfylder sine formål. Den hidtidige altovervejende prioritering af anlægsaktiviteter drejes med denne aftale i retning af en styrket indsats for især psykisk syge børn og unge, dobbeltdiagnose patienter, transkulturel psykiatri, børn af psykisk syge forældre, de ikke-psykotiske sindslidende, etc., jf. nedenstående. I forhold til de tidligere psykiatriaftaler lægges der med denne aftale større vægt på det indholdsmæssige: kvalitet, metodeudvikling, efteruddannelse mv. Dette afspejler sig i den konkrete beløbsramme til anlægsinvesteringer. Det er dog fortsat på sundhedsområdet en målsætning at opnå fuld dækning med enestuer. Realiseringen af aftalen forudsætter enighed om den samlede udmøntning af satspuljen Aftalen rummer to højtprioriterede fælles temaer for social- og sundhedsområdet: Børne- og ungdomsområdet Indsatsen overfor de dobbeltdiagnosticerede 2. Sundhedsområdet A. Fortsat udbygning af enestuer 50 mio.kr. De seneste tal for 2001 viser, at dækningsgraden med heldøgnssenge på enestuer med udgangen af 2001 er ca. 63 pct. på landsplan. Dette dækker over en forholdsvis stor spredning amterne og H:S imellem. Det forventes samtidig at dækningsgraden med udgangen af 2003 vil være nået op på ca. 70 pct. 96

9 Der gives støtte til de amter, der ligger under 90 pct. i dækningsgrad med heldøgnssenge på enestuer. Den statslige medfinansiering hæves fra 40 pct. til 50 pct. Amterne har herudover med økonomiaftalen for 2003 fået en generel låneadgang på 50 pct. til dækning af anlægsudgifter på sygehusområdet. B. Børne- og ungdomspsykiatri 30 mio.kr. Indsatsen i børne- og ungdomspsykiatrien skal prioriteres højt. Der afsættes årligt 30 mio.kr. til støtte af området. Midlerne fra denne delpulje udbetales efter dokumenteret meraktivitet i stil med fordelingen af puljen på 1,5 mia.kr. til nedbringelse af ventetiderne til behandling i sundhedsvæsenet. Staten kan indenfor dette område finansiere projekter med op til 100 pct. i aftaleperioden. C. Øvrige prioriterede områder 50 mio.kr. Der afsættes 50 mio.kr. årligt til følgende aftalte særlige prioriteringsområder: Udbygning af indsatsen for patienter med ikke-psykotiske lidelser, udbygning af indsatsen for patienter med dobbeltdiagnose, udbygning af indsatsen for børn af psykisk syge forældre, udbygning af indsatsen for af fremmedsprogede sindslidende (transkulturel psykiatri), udbygning af indsatsen for retspsykiatriske patienter, udbygning af indsatsen for af gerontopsykiatriske patienter, udbygning af indsatsen for udviklingshæmmede med sindslidelser (oligofreni), støtte til udbygning af tilgængelighed (akuttilbud i psykiatrien) og støtte til uddannelsesinitiativer Der henvises nærmere til vedlagte bilag vedrørende prioriteringsområder i delpulje C på sundhedsområdet psykiatripulje Staten kan finansiere projekter, der falder ind under prioriteringsområderne, med op til 100 pct. i aftaleperioden. D. Central pulje til supplerende initiativer 20 mio.kr. Der afsættes 20 mio.kr. årligt til centrale og landsdækkende initiativer med udgangspunkt i prioriteringerne i vedlagte Folketingsvedtagelse nr. V 97

10 124 som et enigt Folketing vedtog den 29. maj Prioriteringerne i V 124 er senest bekræftet i Regeringens redegørelse til Folketinget vedr. udviklingen i psykiatrien afgivet til Folketinget 30. april 2002: Metodeudvikling, f.eks. vedr. nedbringelse af brugen af tvang og opfølgning, når tvang har fundet sted. Bedre dokumentation på psykiatriområdet. Udarbejdelse af faglige referenceprogrammer/vejledninger, f.eks. vedr. psykoterapi og optimal anvendelse af lægemidler. Fortsat drift af de to videnscentre på området - oligofreni og transkulturel psykiatri. Oplysningskampagner vedr. sindslidelser, som eksempelvis Landsindsatsen mod Depression (PsykiatriFonden). Tværsektorielle uddannelsesforløb. Fortsat støtte til udviklings- og forskningsaktiviteter blandt andet med henblik på den fortsatte kvalitetsudvikling af behandlingstilbuddene, herunder inddragelse af recovery-perspektivet. Projekter fra denne pulje finansieres af staten med op til 100 pct. i aftaleperioden. Oversigt delpuljer År Fysiske rammer/enestuer Børn og unge Øvrige prioriteringsområder Central Pulje mio.kr. 30 mio.kr. 50 mio.kr. 20 mio.kr mio.kr. 30 mio.kr. 50 mio.kr. 20 mio.kr. Forår 2004 Midtvejsevaluerinevaluerinevaluering Midtvejs- Midtvejs mio.kr. 30 mio.kr. 50 mio.kr. 20 mio.kr mio.kr. 30 mio.kr. 50 mio.kr. 20 mio.kr. I alt 200 mio.kr. 120 mio.kr. 200 mio.kr. 80 mio.kr. 3. Socialområdet A. Børnesocialpsykiatri (15 mio.kr. i hvert af årene inkl. på socialpsykiatriområdet) Indsatsen på socialområdet over for børn og unge skal prioriteres højt. Der afsættes derfor til støtte af initiativer, der fremmer det tværsektorielle samarbejde og til fremme af udvikling og initiativer til efterværn, opføl- 98

11 gende behandling i ambulant regi, centre mv., til psykisk syge børn og unge 15 mio.kr. i hvert af årene inkl. Puljen finansieres som puljen for socialt udsatte og forudsætter en tilvækstgaranti. B. Styrkelse af den socialpsykiatriske indsats over for dobbeltdiagnosticerede personer (8 mio.kr. i 2003 og 5 mio.kr. i hvert af årene inkl.) For at understøtte anbefalingerne i Regeringens redegørelse Indsatsen for de hårdest belastede stofmisbrugere fra februar 2002 er det vigtigt, at der også i socialpsykiatrien er det nødvendige antal botilbud, intensiv bostøtte, væresteder og andre sociale tilbud til personer med dobbeltdiagnoser. Socialministeriet vil i 2003 tage initiativ til at evaluere igangværende projekter for mennesker med dobbeltdiagnoser. Undersøgelsen er en optakt til en efterfølgende landsdækkende undersøgelse, der skal vise, hvad der er af tilbud, der kan rumme den vanskeligt stillede gruppe. Det er imidlertid vigtigt at fortsætte og fastholde udviklingen af tilbud, der kan rumme denne gruppe af vanskeligt stillede. Der afsættes derfor 8 mio.kr. i 2003 og 5 mio.kr. i hvert af årene inkl. til nye projekter omfattende botilbud, intensiv bostøtte og væresteder til denne særlige gruppe. Finansieres som puljen for de socialt udsatte grupper + tilvækstgaranti. C. Fortsættelse af driftstilskuddet til de aktiviteter, der er igangsat ved den nuværende psykiatriaftale. Det foreslås, at det statslige driftstilskud på 50 pct. videreføres i perioden Dette vil over 4 år beslaglægge ca. 340 mio.kr. af de nye midler på det socialpsykiatriske område, og fordelingen fremgår af nedenstående oversigt. Årlig omkostning ved 50 pct. statstilskud til videreførelse af drift Mio.kr. i PL Fortsættelse af driftstilskud... 46,8 75,4 107,4 107,4 99

12 D. Centrale initiativer (5 mio.kr. årligt i 4 år) Uden en ajourført viden om problemernes omfang og om nye problemstillinger, vil det på sigt medføre, at der bliver mindre mulighed for at give de rigtige tilbud til målgruppen. Det er derfor nødvendigt med midler til undersøgelser, analyser, erfaringsopsamling og lignende. Lige så vigtigt er det, at erfaringerne fra tidligere projekter mv. spredes til andre kommuner og amtskommuner. I modsat fald er der en stor risiko for, at de enkelte kommuner og amtskommuner igangsætter forsøg og udviklingsprojekter, som nabokommunen måske allerede har draget erfaringer ud fra. Der er også behov for at kunne sætte udviklingsprojekter i gang, hvis formål er at udvikle nye metoder i det praktiske sociale arbejde med mennesker med sindslidelser. Endvidere er det vigtigt, at der er midler til en løbende efteruddannelse og kompetenceudvikling af personalet. Uden fagligt kvalificerede personalegrupper vil det ikke være muligt at opretholde og videreudvikle tilbuddene og arbejdsmetoderne. E. Oversigt over delpuljer på det socialpsykiatriske område Endelig er der behov for midler til pludselig opståede konkrete behov, som ikke har kunnet forudses ved bevillingens/puljens oprettelse, f.eks. mindre fornyelser/renovering af installationer i et botilbud, et værested eller lignende, som er væsentlige for, at tilbuddet fortsat kan fungere optimalt. Mio.kr. Videreførelse af År aktiviteter fra psykiatriaftalen Børneområdet Dobbeltdiagnotiserede Centrale initiativer ,8 15,0 8,0 5, ,4 15,0 5,0 5,0 Forår 2004 Midtvejs- Midtvejsevaluering evaluering Midtvejsevaluering ,4 15,0 5,0 5, ,4 15,0 5,0 5,0 I alt 337,0 60,0 23,0 20,0 Note: Der omkonteres ca. 40 mio.kr. til Psykiatriaftalen fra Psykiatriaftalen og den tidligere Botilbudspulje

13 4. Oversigt over den samlede udgiftsfordeling på psykiatriaftale på sundhedsområdet og det socialpsykiatriske område Samlede udgifter, mio.kr. År Socialministeriet... 74,8 100,4 132,4 132,4 Indenrigs- og Sundhedsministeriet ,0 150,0 150,0 150,0 I alt ,8 250,4 282,4 282,4 Note: På det sociale område omkonteres ca. 40 mio.kr. til Psykiatriaftalen fra Psykiatriaftalen og den tidligere Botilbudspulje Proces Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet vil efter forhandling med de kommunale organisationer forelægge aftalen til endelig godkendelse blandt satspuljepartierne. I forbindelse med midtvejsevalueringen i 2004 vurderes effekten af aftalens styringsmæssige mekanismer, herunder den statslige medfinansieringsgrad. Satspuljepartierne høres løbende i forbindelse med udmøntningen af midler fra de to puljer til centrale initiativer på begge områder. 101

Forlig om satspuljen 2002 udsatte grupper og handicappede ( )

Forlig om satspuljen 2002 udsatte grupper og handicappede ( ) Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Kristeligt Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om: Forlig om satspuljen 2002 udsatte grupper

Læs mere

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2005 Der er den 3. november 2004 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2005. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med nedenstående oversigt.

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Puljeår/Projektnr. Formål og Paragrafhenvisning 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Puljeår/Projektnr. Formål og Paragrafhenvisning 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Oversigt over satspuljebeløb for periode 2003-2008. 28.Maj 2004 Side 1 8 Økonomi- og Erhvervsministeriet ( incl. tidligere 14 Boligministeriet og 26. Erhvervsministeriet) 1996/28 P Statsstøtte til etablering

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2011-2014

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2011-2014 Regeringen 15. oktober 2010 Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Det Radikale Venstre Liberal Alliance Kristendemokraterne Delaftalen på sundhedsområdet, som er indgået i dag, er

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Regeringen 27. november 2013 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008. Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008. Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008 Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011 Partierne bag aftalen ønsker med udmøntningen at styrke indsatsen på sundhedsområdet overfor

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet N O T A T Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet Regeringen og Enhedslisten har den 15. november indgået delaftale til finansloven om sundhedsområdet.

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 9. juni 2006 Finansiering af bofællesskabs- og bostøttepladser indenfor psykiatriområdet og området for socialt udsatte

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober Aftale om satspuljen på sundhedsområdet psykiatridelen

Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober Aftale om satspuljen på sundhedsområdet psykiatridelen Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen Der har i en årrække været enighed om den grundlæggende tilrettelæggelse af det psykiatriske

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2. november 2004 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2005-2008 Der er den 2. november 2004 indgået aftale på sundhedsområdet om udmøntning af satspuljen for 2005. Partierne bag satspuljeforliget er:

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 27. oktober 2008. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 27. oktober 2008. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 27. oktober 2008 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012 1. Indsats overfor mennesker med sindslidelser 1.1 Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Nedenstående er en oversigt over de initiativer på Finanslovsaftalen for 2008, der direkte påvirker regionerne. Der er en række yderligere

Læs mere

Ad Udvidede undersøgelses- og behandlingsrettigheder for psykisk syge børn og unge

Ad Udvidede undersøgelses- og behandlingsrettigheder for psykisk syge børn og unge Indenrigs- Dato: 3. og oktober Sundhedsministeriet 2007 Kontor: REGSU J.nr.: Sagsbeh.: JVB/m.fl. Fil-navn: Dokument 1 DUT-notat vedr. udkast til lov om sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Styrket indsats på det sociale område i finanslovsaftalen

Styrket indsats på det sociale område i finanslovsaftalen Styrket indsats på det sociale område i finanslovsaftalen Tiltag Beskrivelse Relevans Bedre boligforhold og rimelig husleje for unge Udvidelse af ommærkningsordning: boligorganisationer og kommuner kan

Læs mere

Redegørelse for i gangværende projekter i socialforvaltningen i oktober 2007.

Redegørelse for i gangværende projekter i socialforvaltningen i oktober 2007. Bilag 1. Redegørelse for i gangværende projekter i socialforvaltningen i oktober 2007. Indledning Nærværende redegørelse for Socialforvaltningens projekter tager udgangspunkt i følgende definition af et

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H8 Møde nr. 2 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere P R O J E K T B E S K R I V E L S E Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere 6. juni 2012 J.nr. 2012-0000313 2. kt. Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Udmøntning af satspuljen for 2007 (2. november 2006) 91 Aftale om udmøntning af satspuljen

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 28.oktober 2009 Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Forslag. til. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Kapitel 1

Forslag. til. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Kapitel 1 Forslag til Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde og målgruppe 1. Formålet med denne lov er at sikre, at de kommuner, som

Læs mere

Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien

Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien Regeringen 20. juni 2014 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien 1. Et betydeligt løft

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt

Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt Socialministeriet Bilag til spørgsmål nr. 59 (GRU Alm. del). J.nr. 2010-2930 Initiativer vedr. udsatte

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Afsluttede fokusområder

Afsluttede fokusområder Bilag 5 Fokusområder der er afsluttet i foråret 2008, igangværende fokusområder samt input til rammeaftaleprocessen fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder I Rammeaftale 2008 er der aftalt 8 fokusområder

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2006

Udmøntning af satspuljen for 2006 Udmøntning af satspuljen for 2006 Nr. Initiativ 2006 2007 2008 2009 Ældre 1 Plejeboliggaranti 152,4 176,1 181,2 26,6 2 Genoptræning 5,0 3,3 6,3 0,0 3 Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Skema A UDSATTE. Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K

Skema A UDSATTE. Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSATTE Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 2. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 25. juni kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Else Smith (formand),

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002 Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSAT Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Socialministeren har i sit brev af 18. august 2010 besluttet, at de 13 videnscentre og 3 vidensnetværk på området for handicap

Læs mere

Forslag. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Lovforslag nr. L 176 Folketinget

Forslag. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Lovforslag nr. L 176 Folketinget Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2016-17 Fremsat den 29. marts 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2: og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem 1.1: Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse Støtte- og

Læs mere

Oversigt Budgetforslag B

Oversigt Budgetforslag B Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Det fælles ansvar Regeringens handlingsprogram for de svageste grupper

Det fælles ansvar Regeringens handlingsprogram for de svageste grupper Det fælles ansvar Regeringens handlingsprogram for de svageste grupper Nye demensinitiativer Det fælles ansvar 1 Denne pjece er udarbejdet af Socialministeriet. Udgiver: Socialministeriet 2002 Sats: Pamperin

Læs mere

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 28. juni 2012 Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere