SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006"

Transkript

1 Revisionsdato Udgave 2.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer se kapitel Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede anvendelser Reagens til udvikling og forskning For yderligere oplysninger om anvendelse henvises til Merck Chemicals portal (www.merck-chemicals.com). 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma Merck KGaA * Darmstadt * Tyskland * Tel.: Ansvarlig afdeling EQ-RS * Nødtelefon PUNKT 2. Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Akut toksicitet, Kategori 2, Oralt, H300 For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. Klassificering (67/548/EØF eller 1999/45/EF)I henhold til EU direktiver eller respektive nationale love behøver produktet ikke at blive klassificeret eller mærket. 2.2 Mærkningselementer Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Farepiktogrammer Signalord Fare Faresætninger H300 Livsfarlig ved indtagelse. Sikkerhedssætninger Reaktion P308 + P310 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Side 1 af 13

2 Begrænset etikettering ( 125 ml) Farepiktogrammer Signalord Fare Faresætninger H300 Livsfarlig ved indtagelse. Sikkerhedssætninger P308 + P311 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Klassificering iht. Forordning (EF) 1272/2008 med korrelationstabellen 67/548/EØF eller 1999/45/EF (Bilag VII af CLP) Indeholder: 1-ethyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate 2.3 Andre farer Ingen kendte. PUNKT 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Kemisk karakterisering 3.1 Stof ikke anvendelig 3.2 Blanding Blanding af uorganiske og organiske forbindelser Farlige komponenter (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Kemisk betegnelse (Koncentration) CAS-Nr. Registreringsnummer Klassificering 1-ethyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate (>= 25 % - < 50 % ) *) Akut toksicitet, Kategori 2, H300 Iod (>= 2,5 % - < 10 % ) Stoffet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vpvb iht. bilag XIII til EF forordning nr. 1907/ XXXX Akut toksicitet, Kategori 4, H332 Akut toksicitet, Kategori 4, H312 Øjenirritation, Kategori 2, H319 Hudirritation, Kategori 2, H315 Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering, Kategori 1, H372 Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3, H335 Akut toksicitet for vandmiljøet, Kategori 1, H400 *) Dette stof har ikke noget registreringsnummer, da stoffet eller anvendel sen heraf er undtaget fra registrering iht. REACH-forordningens artikel 2, (EF nr. 1907/2006), da den årlige tonnage ikke kræver registrering, e ller registrering forudses til en senere registreringsdeadline. For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. Side 2 af 13

3 Farlige komponenter (1999/45/EF) Kemisk betegnelse (Koncentration) CAS-Nr. Klassificering 1-ethyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate (>= 25 % - < 50 % ) T+, Meget giftig; R28 Iod (>= 1 % - < 10 % ) Xn, Sundhedsskadelig; R20/21 N, Miljøfarlig; R50 Se punkt 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. PUNKT 4. Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Ved indånding: Sørg for frisk luft. I tilfælde af hudkontakt: Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. Ved kontakt med øjnene: Skyl med store mængder vand. Ved indtagelse: Drik vand (maks. 2 glas). Søg straks læge. Fremprovoker kun opkastning i undtagelsestilfælde, hvis det ikke er muligt at få lægehjælp inden for en time (kun ved vågne personer, der er ved fuld bevidsthed). Indtag aktivt kul (20-40 g i en 10%-suspension), og søg hurtigst muligt læge. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Kortåndethed, Krampetrækninger, ataxi (forstyrrelse af bevægelseskoordination), Spytafsondring For borforbindelser gælder generelt: Efter resorption indtræder kvalme, opkastning, irritation, krampe, forstyrrelse af centralnervesystemet og hjertekredsløbet. For cyanoforbindelser/nitriler gælder generelt: Udvis stor forsigtighed! Mulighed for afdampning af blåsyre, der virker lammende på respirationen på celleniveau. Medfører hjertekredsløbsforstyrrelse, åndenød og bevidstløshed. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig PUNKT 5. Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Vand, Skum, Kulsyre (CO2), Tørt pulver Uegnede slukningsmidler For dette stof/blanding findes ingen begrænsninger for slukningsmidlerne. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brandbar. I tilfælde af brand er der mulighed for udvikling af farlige brandbare gasser eller dampe. Brand kan medføre udvikling af: nitrogenoxider, hydrogeniodid 5.3 Anvisninger for brandmandskab Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet Ved ophold i farezonen skal bæres luftforsynet åndedrætsværn. For at undgå kontakt med huden, hold sikkerhedsafstand og bær beskyttelsesdragt. Side 3 af 13

4 Yderligere oplysninger Hold gas/dampe/tåger nede med vandstråle. Forebyg brandslukningsvand fra forurening af overfladevand eller grundvandssystemet. PUNKT 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Råd til personale, der ikke er med i alarmberedskabet Undgå indånding af dampe, aerosoltåger. Undgå kontakt med stoffet. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Farezonen evakueres. Tag de nødvendige forholdsregler for nødsituationer. Rådfør dig med en ekspert. Rådgivning for indsatspersonel: Beskyttelsesudstyr, se afsnit Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Produktet må ikke komme i kloakafløb. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Tildæk afløb. Opsaml, bind med opsugningsmateriale og pump spildet op. Iagttag mulige materialebegrænsninger (jf. afsnit 7 og 10). Opsamles forsigtigt med flydende-absorberende materiale (fx Chemizorb ).Bortskaffes efter regler fra den lokale miljøforvaltning. Rengør det angrebne område. 6.4 Henvisning til andre punkter Anvisninger om affaldsbehandling, se afsnit 13. PUNKT 7. Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Råd om sikker håndtering Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifter på etiketten. Hygiejniske foranstaltninger Skift forurenet tøj. Forebyggende brug af beskyttelsescreme anbefales. Vask hænder efter endt arbejdsoperation. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaringsforhold Tæt tillukket. Opbevares på et velventileret sted. Hold låst inde eller i et område kun med adgang for kvalificeret eller autoriseret personale. Anbefalet opbevaringstemperatur, se produktets etiket. 7.3 Særlige anvendelser Bortset fra de i afsnit 1.2 anførte anvendelser forudses ingen anden spe cifik anvendelse. PUNKT 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Side 4 af 13

5 Indholdsstoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier Komponenter Basis Værdi Tærskelværdi Bemærkninger Iod ( ) GV (DK) Loftværdi 0,1 ppm 1 mg/m³ Afledte nuleffektniveauer (DNEL) Iod ( ) Arbejdstager DNEL, akut Arbejdstager DNEL, langvarig Arbejdstager DNEL, akut Arbejdstager DNEL, langvarig Anbefalede overvågningsprocedurer Systemiske virkninger inhalering 1 mg/m³ Systemiske virkninger inhalering 0,07 mg/m³ Systemiske virkninger dermal 0,01 mg/kg Kropsvægt Systemiske virkninger dermal 0,01 mg/kg Kropsvægt Metoder til måling af atmosfære på arbejdspladsen skal opfylde kravene i DIN EN 482 og DIN EN 689 normerne. Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) Iod ( ) PNEC Ferskvand 0,01813 mg/l PNEC Havvand PNEC Rensningsanlæg PNEC Ferskvandssediment PNEC Havsediment PNEC Jord 0,06001 mg/l 11 mg/l 3,99 mg/kg 20,22 mg/kg 5,95 mg/kg 8.2 Eksponeringskontrol Tekniske foranstaltninger Tekniske ledsageforanstaltninger og passende arbejdsbetingelser skal hav e forrang for anvendelsen af personlige værnemidler. Se afsnit 7.1. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger Beskyttelsesdragt skal vælges specifikt til arbejdsstedet, afhængig af koncentrationen og mængden af de giftige stoffer der håndteres. Man skal få kendskab til beskyttelsesdragtens modstandskraft over for kemikalier hos den respektive leverandør. Beskyttelse af øjne / ansigt Sikkerhedsbriller Beskyttelse af hænder ved stæn: Handske materiale: Hanske tykhed: Gennemtrængningshasti ghed: Nitrilgummi 0,4 mm > 10 min Side 5 af 13

6 Beskyttelseshandskerne skal være i overensstemmelse med specifikationerne i EU direktiv 89/686/EEC og standard EN374,f.eks KCL 730 Camatril -Velours (ved stæn). Denne anbefaling gælder kun produktet nævnt i leverandørbrugsanvisningen, leveret af MERCk og brugt til formålet specificeret af os. Andet beskyttelsesudstyr beskyttelsestøj Åndedrætsværn kræves ved udvikling af dampe/aerosoler. Anbefalet filter type: Filter ABEK Brugeren skal sørge for at vedligehold, rengøring og afprøvning af åndedrætsbeskyttende udstyr foregår iht. producentens anvisninger. Disse foranstaltninger skal være veldokumenterede. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Produktet må ikke komme i kloakafløb. PUNKT 9. Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Form væske Farve Lugt Lugttærskel brun Ingen stærk lugt er kendt ph-værdi 8 ved 20 C Smeltepunkt Kogepunkt Flammepunkt Fordampningshastighed Antændelighed (fast stof, luftart) Laveste eksplosionsgrænse Højeste eksplosionsgrænse Damptryk Relativ dampvægtfylde Massefylde Relativ massefylde Vandopløselighed 1,29 g/cm³ ved 20 C Side 6 af 13

7 Fordelingskoefficient: n- oktanol/vand Selvantændelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet, dynamisk Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber Ikke klassificeret som eksplosiv ingen 9.2 Andre oplysninger ingen PUNKT 10. Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Se afsnit Kemisk stabilitet Produktet er kemisk stabilt under standard omgivelsesforhold (rumtempera tur) Risiko for farlige reaktioner Risiko for voldsomme reaktioner med: Stærke oxidationsmidler, Stærke syrer 10.4 Forhold, der skal undgås Opvarmning (nedbrydning) 10.5 Materialer, der skal undgås der findes ingen oplysninger 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter ved ildebrand: se kapitel 5. PUNKT 11. Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Blanding Akut oral toksicitet absorption Akut toksicitet ved indånding Akut dermal toksicitet Hudirritation Øjenirritation Sensibilisering Side 7 af 13

8 Kimcellemutagenicitet Kræftfremkaldende egenskaber Reproduktionstoksicitet Fosterbeskadigelse Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering Aspirationsfare 11.2 Yderligere oplysninger Systemisk virkning: Kortåndethed, Krampetrækninger, Spytafsondring, ataxi (forstyrrelse af bevægelseskoordination) For cyanoforbindelser/nitriler gælder generelt: Udvis stor forsigtighed! Mulighed for afdampning af blåsyre, der virker lammende på respirationen på celleniveau. Medfører hjertekredsløbsforstyrrelse, åndenød og bevidstløshed. For borforbindelser gælder generelt: Efter resorption indtræder kvalme, opkastning, irritation, krampe, forstyrrelse af centralnervesystemet og hjertekredsløbet. Andre farlige egenskaber kan ikke udelukkes. Stoffet skal behandles med særlig forsigtighed. Komponenter 1-ethyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate Akut oral toksicitet LD50 rotte: > 5-50 mg/kg OECD TG 423 Hudirritation In vitro studier Resultat: ikke-korroderende OECD TG 431 In vitro studier Resultat: Ingen hudirritation Human Skin Model Test Kimcellemutagenicitet Genotoksicitet in vitro Ames test Salmonella typhimurium Resultat: negativ Metode: OECD TG 471 Iod Akut oral toksicitet LD50 rotte: mg/kg (RTECS) Akut toksicitet ved indånding LC50 rotte: > 4,588 mg/l; 4 h ; støv/tåge OECD test guideline 403 Side 8 af 13

9 Akut dermal toksicitet LD50 kanin: mg/kg US-EPA Hudirritation In vitro studier Resultat: ikke-korroderende OECD test guideline 435 In vitro studier Resultat: Irritationer OECD test guideline 439 Sensibilisering I dyreforsøg: mus Resultat: negativ Metode: OECD test guideline 429 Toksicitet ved gentagen dosering rotte hun Oralt 100 d dagligt NOAEL: 3 mg/l LOAEL: 10 mg/l OECD TG 408 skjoldbugskirtlen (som vandig opløsning) rotte han og hun Oralt d dagligt NOAEL: 10 mg/kg OECD TG 422 Kimcellemutagenicitet Genotoksicitet in vitro Mutagenicitet (celletest, pattedyr): Mouse lymphoma test Resultat: negativ Metode: OECD TG 476 UDS (unscheduled DNA-syntese, analyse) Resultat: negativ Metode: OECD TG 482 PUNKT 12. Miljøoplysninger Blanding 12.1 Toksicitet 12.2 Persistens og nedbrydelighed 12.3 Bioakkumuleringspotentiale 12.4 Mobilitet i jord 12.5 Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Side 9 af 13

10 Stoffet/stofferne i blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT eller v PvB iht. bilag XIII til EF forordning nr. 1907/2006 eller der blev ikke foretaget en PVT/vPvB vurdering Andre negative virkninger Udledning til miljøet skal undgås. Komponenter 1-ethyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate Toksicitet overfor alger Væksthæmmer EC50 Desmodesmus subspicatus (grønalger): 85,2 mg/l; 72 h OECD TG 201 Iod Toksicitet overfor fisk Statisk test LC50 Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel): 1,67 mg/l; 96 h (ECHA) Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr Statisk test EC50 Daphnia magna: 0,55 mg/l; 48 h (ECHA) Toksicitet overfor alger Væksthæmmer ErC50 Desmodesmus subspicatus (grønalger): 0,13 mg/l; 72 h OECD TG 201 Væksthæmmer NOEC Desmodesmus subspicatus (grønalger): 0,025 mg/l; 72 h OECD TG 201 Toksicitet overfor bakterier EC50 aktiveret slam: 280 mg/l; 3 h OECD TG 209 Biologisk nedbrydelighed Metoderne til at bestemme den biologiske nedbrydelighed kan ikke overføres til uorganiske forbindelser. Stoffet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vpvb iht. bilag XIII til EF forordning nr. 1907/2006. Side 10 af 13

11 PUNKT 13. Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Affald skal bortskaffes i henhold til affaldsdirektiv 2008/98/EF samt øv rige nationale og lokale bestemmelser. Kemikalier skal afleveres i origi nal emballage. Må ikke blandes med andet affald. Urensede beholdere skal håndteres på samme måde som selve produktet. Klik ind på for at læse mere om, hvordan kemikalie r og beholdere skal returneres, eller kontakt os, hvis du har yderligere spørgsmål. PUNKT 14. Transportoplysninger Vejtransport (ADR/RID) 14.1 UN-nummer UN UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 14.3 Klasse Emballagegruppe II 14.5 Environmentally hazardous Særlige forsigtighedsregler for brugeren Tunnelrestriktions-kode Flodtransport (ADN) Ikke relevant Lufttransport (IATA) TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHYL-3- METHYLIMIDAZOLIUM TETRACYANOBORATE) ja D/E 14.1 UN-nummer UN UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 14.3 Klasse Emballagegruppe II 14.5 Environmentally hazardous Særlige forsigtighedsregler for brugeren Søtransport (IMDG) TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHYL-3- METHYLIMIDAZOLIUM TETRACYANOBORATE) nej 14.1 UN-nummer UN UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 14.3 Klasse Emballagegruppe II 14.5 Environmentally hazardous Særlige forsigtighedsregler for brugeren EMS TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHYL-3- METHYLIMIDAZOLIUM TETRACYANOBORATE) ja F-A S-A 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke relevant Side 11 af 13

12 PUNKT 15. Oplysninger om regulering 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU forordninger Kæmpe ulykke og fare lovgivning 96/82/EC Meget giftig 1 Mængde 1: 5 t Mængde 2: 20 t Arbejdsmiljø restriktioner Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker på arbejde.overhold arbejdsbegrænsningerne for vordende eller ammende mødre iht. Di rektiv 92/85/EØF eller strengere nationale bestemmelser, hvis sådanne fi ndes. Regulativ 1005/2009/EC angående stoffer, som fortynder ozonlaget Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af Direktiv 79/11 7/EØF Rådets forordning (EF) Nr. 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier Særligt problematiske stoffer ikke reguleret ikke reguleret ikke reguleret Dette produkt indeholder ikke særligt problematiske stoffer over den res pektive forskriftsmæssige koncentrationsgrænse på 0,1 % (w/w) ifølge a rtikel 57 i forordning (EF) nr /2006 (REACH). Nationale forskrifter Opbevarings klasse 6.1A 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering for dette produkt iht. E U REACH-forordning Nr. 1907/2006. Side 12 af 13

13 PUNKT 16. Andre oplysninger Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3. H300 H312 H315 H319 H332 H335 H372 H400 Livsfarlig ved indtagelse. Farlig ved hudkontakt. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indtagelse. Meget giftig for vandlevende organismer. Fulde ordlyd af eventuelle R-sætninger angivet under punkt 2 og 3 R20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt. R28 Meget giftig ved indtagelse. R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand. Rådgivning om oplæring/instruktion Sørg for tilstrækkelig information, instruktion og uddannelse til brugerne. Etikettering (67/548/EØF eller 1999/45/EF) Symbol(er) T+ Meget giftig R-Sætning(er) 28 Meget giftig ved indtagelse. S-sætning(er) 28-36/37-45 Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Yderligere oplysninger Forsigtig - dette produkt indeholder et stof, der endnu ikke er fuldstændigt undersøgt. Indeholder: 1-ethyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate Forklaring af forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet Anvendte forkortelser og akronymer kan slås op på rg. Lokal repræsentation Merck Life Science A/S, Strandvejen 102E, DK-2900 Hellerup, Denmark Tel.: Fax: Informationen er baseret på vores nuværende viden. Den kendetegner produktet med hensyn til passende sikkerhedsforskrifter. Den repræsenterer ikke alle egenskaber ved produktet. Side 13 af 13

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 19.08.2011 Udgave 1.2 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Ethyldimethyl-(2-methoxyethyl)ammonium

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 30.01.2012 Udgave 2.3 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette stof har ikke noget registreringsnummer,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Udstedelsesdato: 09.02.2011 Udgave 1.0 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette stof har ikke noget registreringsnummer,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Udstedelsesdato: 19.03.2015 Udgave 1.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Udstedelsesdato: 28.01.2014 Udgave 1.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Udstedelsesdato: 20.04.2015 Udgave 1.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 07.12.2015 Udgave 2.3 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produkt kode 016700 REACH Registreringsnummer CAS-Nr. 66402-68-4

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 05.07.2013 Udgave 3.4 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 23.07.2012 Udgave 3.5 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Ammoniumheptamolybdat-tetrahydrat (ammoniummolybdat)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 20.02.2012 Udgave 2.3 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 27.08.2015 Udgave 6.6 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 20.12.2013 Udgave 1.3 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 11.03.2015 Udgave 3.5 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 14.08.2015 Udgave 4.7 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer CAS-Nr. 7783-40-6 Dette stof har ikke noget

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 29.10.2012 Udgave 1.5 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette stof har ikke noget registreringsnummer,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Udstedelsesdato: 25.05.2011 Udgave 1.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH

Læs mere

Revisionsdato Udgave 6.7. Zirkonium(IV)oxid granulat, grå, ca. 3-6 mm (ZrO₂) Patinal

Revisionsdato Udgave 6.7. Zirkonium(IV)oxid granulat, grå, ca. 3-6 mm (ZrO₂) Patinal Revisionsdato 07.12.2016 Udgave 6.7 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Dette stof har ikke noget registreringsnummer, da stoffet eller

Læs mere

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Revisionsdato 09.03.2016 Udgave 1.4 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produkt kode 017735 REACH Registreringsnummer Dette produkt er en

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 22.04.2013 Udgave 8.5 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 13.10.2015 Udgave 2.5 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 01.10.2014 Udgave 16.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH 01-2119486795-18-XXXX Registreringsnummer CAS-Nr. 471-34-1

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 14.11.2012 Udgave 3.4 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Titriplex opløsning B til jordalkalibestemmelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 20.07.2015 Udgave 2.3 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer CAS-Nr. 56539-66-3 Dette stof har ikke

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 18.04.2013 Udgave 7.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 02.06.2015 Udgave 1.5 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 22.04.2014 Udgave 1.4 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer CAS-Nr. 69-72-7 Dette stof har ikke noget

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 15.11.2012 Udgave 1.1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette stof har ikke noget registreringsnummer,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 03.02.2015 Udgave 5.1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer CAS-Nr. 7681-82-5 Dette stof har ikke noget

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 10.02.2015 Udgave 1.1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Revisionsdato 11.04.2016 Udgave 10.10 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produkt kode 017260 REACH Registreringsnummer Dette produkt er

Læs mere

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Revisionsdato 25.05.2017 Udgave 4.8 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Revisionsdato 20.05.2010 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produkt information Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Råmateriale til kosmetisk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 28.03.2013 Udgave 3.5 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette stof har ikke noget registreringsnummer,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

Revisionsdato Udgave 4.6

Revisionsdato Udgave 4.6 Revisionsdato 22.06.2016 Udgave 4.6 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Dette stof har ikke noget registreringsnummer, da stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 25.07.2011 Udgave 6.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Revisionsdato 27.04.2016 Udgave 1.2 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 11.03.2013 Udgave 3.4 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Udstedelsesdato: 07.08.2015 Udgave 1.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 06.11.2010 Udgave 9.8 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette stof har ikke noget registreringsnummer,

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 27565-49 ph Electrode Storage Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 27565-49 ph Electrode Storage Solution Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 03.02.2015 Udgave 16.1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer CAS-Nr. 7791-13-1 Dette stof har ikke

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 09032011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Oliekridt 12 Relevante identificerede

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 13.01.2014 Udgave 3.5 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette produkt er en blanding. REACH Registreringsnummer

Læs mere

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Revisionsdato Udgave Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Revisionsdato 13.10.2016 Udgave 2.3 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH 01-2119490224-41-XXXX Registreringsnummer CAS-Nr. 7778-77-0

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Spartelmasse.

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Spartelmasse. Kabe Spartel SDS Revision: 01-12-2013 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Kabe spartel 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 24.01.2013 Udgave 14.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Ammonium Thioglycolate Solution About

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 10.03.2014 Udgave 10.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer CAS-Nr. 65208-41-5 Dette stof har ikke

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 16.03.2015 Udgave 1.3 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer CAS-Nr. 7791-18-6 Dette stof har ikke noget

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 23-04-2012 Erstatter: 10-03-2010 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Convection Clean PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 04-12-2013 Erstatter: 25-01-2012 Version: 0101 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: R10 Lugtfjerner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel Sikkerhedsdatablad Revision: 28-06-2012 Erstatter: 24-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Desinfektionsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Impra Træ & metal V40

Sikkerhedsdatablad. Impra Træ & metal V40 Sikkerhedsdatablad Revision: 01-06-2014 Erstatter: 01-01-2013 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Impra Træ &

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnummer 102933 Produktnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisionsdato 23.08.2013 Udgave 12.0 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REACH Registreringsnummer Dette stof har ikke noget registreringsnummer,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus Sikkerhedsdatablad Revision: 25052011 Erstatter: 04032008 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Danfugestenmel

Læs mere