R 410A Art-Nr(n).: 0028

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R 410A Art-Nr(n).: 0028"

Transkript

1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Art-Nr(n).: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelsesformål Kølemiddel Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent / leverandør Oplysninger fås hos forretningsområde 1.4. Nødtelefon Nødopkald tlf. GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH Ruhrstraße 113, D Hamburg Telefonnr , Fax Internet GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH Telefonnr Fax (kompetente person): Giftlinjen Bispebjerg Hospital, København (DK) Telefonnr PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering - 67/548/EØF eller 1999/45/EF Ingen R-sætninger Ingen Yderligere information Forbindelsen er ikke klassificeret som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF. Klassificering - (EF) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Farerklasser og farekategorier Farehenvisninger Klassificeringsprocedure Liquef. Gas H280 Farehenvisninger om fysiske farer H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning Mærkningselementer Mærkning - (EF) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] GHS04 Side 1/12

2 Signalord Advarsel Farehenvisninger om fysiske farer H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. Sikkerhedshenvisninger Lagring P403 Opbevares på et godt ventileret sted. Farebestemmende komponent(er) for etikettering Difluormethan (R 32), Pentafluorethan (R 125) Supplerende farekendetegn (EU) Sundhedsfarlige egenskaber Kvælningsfare ved høje koncentrationer. Miljøfarlige egenskaber Indeholder fluorholdige drivhusgasser omfattet af Kyoto-protokollen. Særregler for supplerende mærkningselementer for visse blandinger Tømning af den flydende fase alene Andre farer Mulig(e) skadelig(e) påvirkning(er) af mennesker og mulig(t/e) symptom(er) Kontakt med flydende gas kan forårsage forfrysninger. Indånding af gas / dampe i høje koncentrationer kan forårsage hjerterytmeforstyrrelse. Forkert brug eller bevidst indåndingsmisbrug kan medføre død uden advarselssymptomer, pga. hjerte påvirkninger. Særlig risikohenvisning for menneske og miljø Dampene er tungere end luft og kan ophobes i lavtliggende eller afgrænsede områder. Resultater af PBT- og vpvb-vurdering De stoffer i denne blanding opfylder ikke PBT/vPvB-kriterien i REACH, bilag XIII. PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer 3.1. Stoffer Ikke anvendelig 3.2. Blandinger Indhold af farlige stoffer CAS-nr. EF-nr. Betegnelse [Vægt- %] Pentafluorethan (R 125) 49,5-51, Difluormethan (R 32) 48,5-50,5 Klassificering - 67/548/EØF F+; R 12 CAS-nr. EF-nr. Betegnelse [Vægt- %] Pentafluorethan (R 125) 49,5-51, Difluormethan (R 32) 48,5-50,5 Klassificering - (EF) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Liq. Gas, H280 Flam.Gas1, H220 / Liq.Gas, H280 Side 2/12

3 REACH CAS-nr. Betegnelse REACH registreringsnummer Pentafluorethan (R 125) Difluormethan (R 32) Yderligere oplysninger R-sætningernes tekst gengives i kap. 16. H-sætningernes tekst gengives i kap. 16. Indeholder fluorholdige drivhusgasser omfattet af Kyoto-protokollen. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelle bemærkninger Tilsmudset tøj tages straks af. Kontakt læge ved vedvarende ubehag. Hjælperens egenbeskyttelse. Ved indånding Den tilskadekomne bringes ud i frisk luft og skal ligge roligt. Tilkald straks læge. Hvis åndedrættet er ophørt, kunstigt åndedræt med respirationsballon (Ambupose) eller respirationsapparat. Læge tilkaldes. Ved kontakt med huden Kommer stoffet på huden, skylles med varmt vand. Ved forfrysninger skylles med store mængder vand. Beklædning må ikke fjernes. I tilfælde af forfrysning skylles med vand i mindst 15 minutter. Anlæg en steril forbinding. Søg læge. Ved kontakt med øjnene Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Tilkald straks læge. Ved oral indtagelse Indtagelse skønnes ikke relevant Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Oplysninger til lægen/mulige symptomer Følgende symptomer kan opstå ved massiv eksposition: Hjerterytmeforstyrrelse. Åndenød Narkosetilstand Hovedpine Utilpashed Svimmelhed Kontakt med flydende gas kan forårsage forfrysninger. Oplysninger til lægen / mulige farer Vedvarende indånding af spalteprodukter kan føre til lungeødemer Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Oplysninger til lægen / henvisninger til behandling Symptomatisk behandling. Der må ikke gives præparater i adrenalin-efedrin -gruppen. Side 3/12

4 PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmiddel Egnede slukningsmidler Produktet selv kan ikke brænde. Slukningsforholds-regler afstemmes til branden i omgivelserne. Uegnet slukningsmiddel Fuld vandstråle 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen I tilfælde af brand kan der dannes farlige gasser. Dannelse af eksplosive gasblandinger i forbindelse med luft. Kulmonoxid (CO) Fluorbrinte (HF) Karbonylfluorid Anvisninger for brandmandskab Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse Anvend friskluftsapparat. Benyt hel beskyttelsesdragt. Yderligere oplysninger Udsatte beholdere afkøles med vandstråle. Hvis flaskerne udsættes for brand, kan de eksplodere. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Ikke for personale uddannet til nødstilfælde Se punkt 8. Evakuer området. Nødhjælpsarbejdere Bring personer i sikkerhed. Personbeskyttelse ved bæring af tætsluttende beskyttelsesdragt og åndedrætsværn med lukket friskluftsystem. Holde personer på afstand og blive på den side, der vender mod vinden Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Luk for gassen, hvis det er muligt. Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Forhindre at fladerne udvides (f.eks. ved at inddæmme eller oliespærre). Må ikke komme i undergrunden/jorden Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Sørg for tilstrækkelig luftventilation. Bortskaffes ved fordampning Henvisning til andre punkter Sikker håndtering: se afsnit 7 Destruktion: se afsnit 13 Personlige værnemidler: se afsnit 8 Side 4/12

5 PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Anvisninger for sikker omgang med stoffet Må kun anvendes i velventilerede omgivelser. Må kun ompakkes og håndteres i lukket system. Beholdernes temperatur må ikke overstige 50 C. Må ikke opvarmes med åben ild. Arbejdstrykket i beholderen må ikke overstige mætningsdamptrykket af det rene produkt, der resulterer ved en temperatur på 50 C. Sørg for god rumventilation også på gulvarealet (dampe er tungere end luft). Beskyt trykflasker mod at blive væltet. Undgå udledning til miljøet. Flaskehætte er korrekt monteret. Evt. ventilmuffe eller -prop er korrekt monteret. Åbn ventilen langsomt for at undgå trykstød. Undgå returløb i flasken. Undgå, at vand suges ind i flasken. Ingen vand til ventiler, flanger og andet fittings. Skylning af rør og fittings med inaktive gasser - for at undgå: vand, opløsningsmidler. Almindelige beskyttelsesforanstaltninger Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler. Forholdsregler for hygiejne Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet. Anvisninger for brand- og eksplosionsbeskyttelse Produktet kan i luften under miljoets temperatur og tryk ikke opflammes. Når forhøjet tryk med luft, oxygen eller andre oxidanter, kan produktet blive brændbar. De almindelige regler for brandforebyggelse skal følges Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Krav til lagerrum og beholdere Opbevares i originalemballage tæt lukket. Lagerrum ventileres godt. Anvend transportabelt trykbærende udstyr. Egnede arbejdsmaterialer: Normaliseret staal og kulstaal, sejhaerdningsstaal, aluminiumlegering, rustfrit staal. Ventil: egnede arbejdsmaterialer: Messing, kobberlegering, kulstaal, aluminiumlegering, rustfrit staal. Anvisninger ved samlagring Må ikke opbevares sammen med selvantændelige stoffer. Må ikke lagres sammen med brændbare væsker eller brændbare faste stoffer. Må ikke lagres sammen med foderstoffer. Må ikke lagres sammen med eksplosiver. Må ikke lagres sammen med infektiøse stoffer. Må ikke lagres sammen med radioaktivt materiale. Må ikke lagres sammen med giftige væsker eller giftige faste stoffer. Må ikke lagres sammen med levnedsmidler. Må ikke lagres sammen med oxiderende væsker eller oxiderende faste stoffer. Yderligere anvisninger om lagerbetingelser Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et velventileret sted. Må kun opbevares i originalemballagen ved en temperatur på ikke over 50 C. Beskyt trykflasker mod at blive væltet. Beskyttes mod varme. Side 5/12

6 7.3. Særlige anvendelser Anbefaling ved en bestemt anvendelse Se under afsnit 1.2 Anvendelse i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 842/2006 om visse fluorholdige drivhusgasser.! PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Yderligere oplysninger Difluormethan (R 32) (EF-nummeret: ; CAS-nummeret: ): DNEL (arbejdere, inhalation, langsigtede, systemiske effekter): 7035 mg/m³ (3259 ppm). Difluormethan (R 32) (EF-nummeret: ; CAS-nummeret: ): DNEL (forbrugere, inhalation, langsigtede, systemiske effekter): 750 mg/m³. Pentafluorethan (R 125) (EF-nummeret: ; CAS-nummeret: ): DNEL (arbejdere, inhalation, langsigtede, systemiske effekter): mg/m³. Pentafluorethan (R 125) (EF-nummeret: ; CAS-nummeret: ): DNEL (forbrugere, inhalation, langsigtede, systemiske effekter): 1753 mg/m³ Eksponeringskontrol Åndedrætsværn Åndedrætsværn ved høje koncentrationer. Hold luftforsynet åndedrætværn klar i en nødsituation. Åndedrætsværn opfylder EN 137. Ved rednings- og vedligeholdelsesarbejde i lagertanke skal anvendes luftforsynet åndedrætsværn mod kvælningsfare p.g.a. fortrængning af luftens ilt.! Håndværn Beskyttelseshandsker af læder. Beskyttelseshandsker opfylder EN 374. Øjenværn Beskyttelsesbriller, ved forstærket risiko yderligere ansigtsskærm. Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse opfylder EN 166. Andre beskyttende forholdsregler Sikkerhedssko med stål tå. Arbejdstøj, der dækker kroppen, eller kemikaliebestandige beskyttelsesdragt en øget risiko. Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen Difluormethan (R 32) (EF-nummeret: ; CAS-nummeret: ): PNEC (ferskvand): 0,142 mg/l. Difluormethan (R 32) (EF-nummeret: ; CAS-nummeret: ): PNEC (vand): 1,42 mg/l (intermitterende emission). Difluormethan (R 32) (EF-nummeret: ; CAS-nummeret: ): PNEC (ferskvandssediment): 0,534 mg/ kg sediment Pentafluorethan (R 125) (EF-nummeret: ; CAS-nummeret: ): PNEC (ferskvand): 0,1 mg/l. Pentafluorethan (R 125) (EF-nummeret: ; CAS-nummeret: ): PNEC (vand): 1 mg/l (intermitterende emission). Pentafluorethan (R 125) (EF-nummeret: ; CAS-nummeret: ): PNEC (ferskvandssediment): 0,6 mg/kg sediment Se punkt 7. Egnede tekniske styringsmekanismer Må kun ompakkes og håndteres i lukket system. Side 6/12

7 PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Farve Gasformig / gort flydende under tryk. Farveløs Lugtgrænse Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø ph-værdi Lugt Etheragtig Værdi Indhold ved Metode Bemærkning Ikke anvendelig Kogepunkt -52,6 C 1013 hpa Smeltepunkt Flammepunkt Fordampningshastighed Ignition (solid) Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ignition (Gas) Ingen EN Antændelsestemperatur Ingen EN Selvantændelsestemperat ur Ikke anvendelig Nedre eksplosionsgrænse Ingen EN Øvre eksplosionsgrænse Ingen EN Damptryk hpa 25 C Relativ massefylde 1,062 g/cm3 25 C Oplysningerne refererer til den flydende fase. Rumvægt Ikke anvendelig Dampmassefylde ca. 2,5 Opløselighed i vand Opløselig i /andre.. Fordelingskoefficient n- octanol/vand (log P O/W) 1,48 20 C R-125 Side 7/12

8 Værdi Indhold ved Metode Bemærkning Nedbrydningstemperatur Viskositet Dynamisk 0,15 mpa*s 25 C Oplysningerne vedrører den flydende fase. Oxiderende egenskaber Ingen Eksplosive egenskaber Ingen 9.2. Andre oplysninger Dampene er tungere end luft.! PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Se afsnit "Risiko for farlige reaktioner" Kemisk stabilitet Stabil under normale vilkår Risiko for farlige reaktioner Når forhøjet tryk med luft, oxygen eller andre oxidanter, kan stoffet blive brændbar. Reagerer med oxidationsmidler Forhold, der skal undgås Varmekilden / varme - fare for bristning. Undgå kontakt med åben ild, glødende metal overflader osv Materialer, der skal undgås Stoffer som skal undgås Metaller i pulverform. Metalsalte i pulverform. Fine metalpartikler. Stærke oxidationsmidler. Alkalimetaller. Alkaliske jordmetaller Farlige nedbrydningsprodukter Kulilte Fluorphosgen ved kontakt med åben ild eller glødende genstande. Fluorbrinte Termisk nedbrydning Bemærkning Ikke anvendelig Side 8/12

9 ! PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet/irritation / Sensibilisering Værdi/Vurdering Arter Metode Bemærkning Akut oral toksicitet Akut dermal toksicitet Akut toksicitet ved indånding Hudirritation Øjenirritation Sensibilisering hud Sensibilisering Ikke anvendelig Ikke anvendelig > ppm (4 h) Rotte OECD 403 R-32 Ingen Ingen Ikke sensibiliserende Subakut toksicitet - Cancerogenicitet Værdi Arter Metode Vurdering Subkronisk toksicitet Mutagenicitet Reproduktionstoksi citet Cancerogenicitet NOAEL ppm (90 d) Indånding Rotte OECD 408 Ingen effekter af toksikologisk betydning Ingen eksperimentale henvisninger til genotoksicitet in vitro og in vivo til rådighed. Dyreeksperimentalt blev der ikke observeret henvisninger til reproduktionstoksisk effekt. De eksisterende data ikke begrunde en klassificering som carcinogent. Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) Ingen data disponible Specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering) Ingen data disponible! Aspirationsfare Ikke anvendelig Erfaringer i praksis Kan give forfrysninger. Gasser virker kvælende. Indånding giver narkotisk virkning/rus. Side 9/12

10 Yderligere oplysninger Produktet er ikke afprøvet. Udsagnet er afledt af de enkelte komponenters egenskaber. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Okotoksisk virkning Værdi Arter Metode Vurdering Fisk LC mg/l (96 h) ferskvandsfisk Beregnet R-32 Dafnier EC mg/l (48 h) Daphnia magna Beregnet R-32 Alger EC50 > 114 mg/l (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata R-125. Produktet er ikke blevet testet. Udsagnet er udledt af produkter af lignende struktur eller sammensætning. Bakterier Persistens og nedbrydelighed Biologisk nedbrydelighed 5 % (28 d) OECD 301 D Ikke let nedbrydelig Bioakkumulationspotentiale Bioakkumuleres ikke Mobilitet i jord Adsorption i jorden ikke forventes Resultater af PBT- og vpvb-vurdering De stoffer i denne blanding opfylder ikke PBT/vPvB-kriterien i REACH, bilag XIII Andre negative virkninger GWP: 2088 ODP: 0 Generelle bemærkninger Anvendelse i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 842/2006 om visse fluorholdige drivhusgasser. Undgå udledning til miljøet. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Affaldskode Affaldsnavn * Chlorfluorcarboner, HCFC og HFC Affald markeret med en asterisk betragtes som farligt affald i henhold til direktiv 2008/98/EF om farligt affald. Anbefaling til produktet Bortskaffes som farligt affald. Returneres til producenten. Urengjort emballage Transportabelt trykbærende udstyr (tomme, resttryk): Returneres til leverandøren / producenten. Side 10/12

11 Yderligere oplysninger Operatører af stationære anlæg er ansvarlige for at indføre ordninger for korrekt genvinding. PUNKT 14: Transportoplysninger ADR/RID IMDG IATA-DGR UN-nummer UNforsendelsesbetegnelse KØLEMIDDEL, N.O.S. (50 % Pentafluorethan, 50 % Difluormethan) REFRIGERANT GAS, N.O.S. (50 % Pentafluoroethane, 50 % Difluoromethane) Refrigerant gas, n.o.s. ( 50 % Pentafluoroethane, 50 % Difluoromethane) Transportfareklasse(r) Emballagegruppe Miljøfarer No No No Særlige forsigtighedsregler for brugeren De beskyttelsesforanstaltninger, der er anført i afsnit 6, 7 og 8 i sikkerhedsdatabladet skal tages i betragtning Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke anvendelig Ingen bulktransport i henhold til IBC-koden. Vejtransport ADR/RID Faremærkning(er) 2.2 Tunnelrestriktionskode C/E Klassificeringskode 2A! PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Andre EU-bestemmelser Forordning (EF) nr. 842/2006 om visse fluorholdige drivhusgasser. Forordning (EF) nr. 303/2008 om fastsættelse af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse af certificering af virksomheder og personale vedrørende stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, der indeholder visse fluorholdige dri Forordning (EF) nr. 1494/2007 om fastsættelse i medfør af forordning (EF) nr. 842/2006 af mærkernes udformning og supplerende mærkningskrav, hvad angår produkter og udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser. VOC-direktiv VOC-indhold >=99,5 % 25 C hpa Kemikaliesikkerhedsvurdering De beskyttelsesforanstaltninger, der er anført i afsnit 6, 7 og 8 i sikkerhedsdatabladet skal tages i betragtning. Et eksponeringsscenarie er ikke nødvendig. Der gennemførtes sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding. Side 11/12

12 PUNKT 16: Andre oplysninger Anbefalt brug og restriktioner Anvendelse i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 842/2006 om visse fluorholdige drivhusgasser. De gældende nationale og regionale love vedrørende kemikalier skal overholdes. Yderligere oplysninger Oplysningerne er baseret på vor aktuelle viden og tjener til at beskrive produktet med henblik på de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. De udgør ikke en tilsikring af egenskaber hos det beskrevne produkt. Oplysninger om ændringer: "!" = Data ændret i forhold til den foregående version. Foregående version: 10.0 Ordlyd af de i kapitel 3 angivne R/H-sætninger (Ikke klassificering af blandingen!) R 12 Yderst brandfarlig. H220 H280 Yderst brandfarlig gas. Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. Side 12/12

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato revision (DK) Version 1.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato revision (DK) Version 1. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Art-Nr(n).: Korrekt teknisk navn Difluormethan () EF-nr. 200-839-4 REACH registreringsnummer

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes ! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Art-Nr(n).: Korrekt teknisk navn 1,1,1,2-Tetrafluorethan () EF-nr. 212-377-0 REACH registreringsnummer

Læs mere

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168 Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Food Grease Plus 00, 1 og 2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.06.2015 revision 18.06.2015 (DK) Version 8.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.06.2015 revision 18.06.2015 (DK) Version 8. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 133500 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato 03.07.2009 Revision 03.07.2009 (DK) Version 6.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato 03.07.2009 Revision 03.07.2009 (DK) Version 6. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Art-Nr.: Producent / leverandør Oplysninger fås hos forretningsområde Nodopkald tlf. GHC Gerling, Holz & Co. Handels

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 105360 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Plast-o-Seal Code-Nr

Plast-o-Seal Code-Nr ! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 300000 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation ! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 122000 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

1. Identifi kation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifi kation. (Fortsættes på side 2)

1. Identifi kation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifi kation. (Fortsættes på side 2) Sikkerhedsdatablad Side: 1/7 1. Identifi kation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato revision (DK) Version 8.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato revision (DK) Version 8. ! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 136000 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn ! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 94277 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

1.4. Nødtelefon GIFTNOTRUF/TRANSPORTNOTRUF - Deutschland (24h): Tel: (Deutsch, Englisch)

1.4. Nødtelefon GIFTNOTRUF/TRANSPORTNOTRUF - Deutschland (24h): Tel: (Deutsch, Englisch) ! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 133530 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelsesformål Tekniske aerosoler

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelsesformål Tekniske aerosoler Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 116510 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 03-10-2012 Version: V001,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 51212 Varenummer:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

1.4. Nødtelefon GIFTNOTRUF/TRANSPORTNOTRUF - Deutschland (24h): Tel: (Deutsch, Englisch)

1.4. Nødtelefon GIFTNOTRUF/TRANSPORTNOTRUF - Deutschland (24h): Tel: (Deutsch, Englisch) ! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 116200 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 27052016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1.4. Nødtelefon GIFTNOTRUF/TRANSPORTNOTRUF - Deutschland (24h): Tel: (Deutsch, Englisch)

1.4. Nødtelefon GIFTNOTRUF/TRANSPORTNOTRUF - Deutschland (24h): Tel: (Deutsch, Englisch) ! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 264500 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Datablad nummer: 3-3034 1. 0. 0 Produktkode:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOWAX PLUS Æstetikvoks Artikelnummern: 30935 / 30936 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 4101 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel Sikkerhedsdatablad Revision: 28-06-2012 Erstatter: 24-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Desinfektionsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 22082016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 601 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato revision Contact 5070012 Sort

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato revision Contact 5070012 Sort PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn Contact WICPRO EPDM Klebstoff Sort (DK) Code-Nr. 5070012 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad Naga Board Cleaner Version 1.0 Udarbejdet: 11.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Naga Board Cleaner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 16/12/2014 Revision: 04/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: Ikke relevant Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato revision (DK) Version 8.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato revision (DK) Version 8. ! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 133500 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

: Pregabalin impurity B CRS

: Pregabalin impurity B CRS i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato:03/12/2015 Revideret den: : Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) revision (DK) Version 5.5 ph-plus / ph-heber

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) revision (DK) Version 5.5 ph-plus / ph-heber ! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Korrekt teknisk navn natriumcarbonat Indeksnr. 011-005-00-2 EF-nr. 207-838-8 REACH registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

GLYCERIN 99,5% VEG. / DUNK 20 KG

GLYCERIN 99,5% VEG. / DUNK 20 KG 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Stoffets navn : Glycerin CAS-Nr. : 56-81-5 EF-Nr. : 200-289-5 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) revision (DK) Version 2.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) revision (DK) Version 2. ! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 21-10-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Fabric Softener 12 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 30085/90/011 Handelsnavn Ruschei MN 85/90 BF, 215-32 mm 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 FINOSOL 11445 / 11445P

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 FINOSOL 11445 / 11445P Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOSOL Alginat-isolering Artikelnummern: 11445 / 11445P Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelsesformål Schmieröl

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelsesformål Schmieröl PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere