STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009"

Transkript

1 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring. FORMÅL Diplomuddannelse i Rytmisk Musik og Bevægelse, herefter kaldet D-RMB, har til formål at kvalificere arbejdet med rytmisk musik og bevægelse indenfor pædagogisk virksomhed. at fremme kompetencer indenfor hovedområderne sammenspil og sang, dans og spil (SDS). at basere musikalske færdigheder og musikpædagogisk arbejde kropsligt og auditivt. Der anvendes primært noder som en del af en yderligere forståelse og bearbejdning af det gennemgåede materiale. at udvikle forståelse for sammenhængen mellem musik og bevægelse. OPTAGELSESPRØVE Der arrangeres en særlig tilrettelagt optagelsesprøve, som skal bestås, for at uddannelsen kan påbegyndes. Se side 7 OPBYGNING Hovedvægten i uddannelsen ligger på kvalificering af pædagogisk virksomhed indenfor rytmisk musik og bevægelse. Uddannelsen er professionsbaseret og ser studiekompetence som væsentlig for erhvervskompetencen. Der arbejdes individuelt og i grupper af vekslende størrelse. Hovedområder er sammenspil og SDS. Der lægges vægt på både musikalske færdigheder og praktisk pædagogisk virksomhed; dvs. at kunne udtrykke sig nuanceret, inspirerende, præcist, genkendeligt og forståeligt i rytmisk, bevægelsesmæssigt og musikalsk samvær. Uddannelsen gennemføres som et deltidsstudium, der strækker sig over 2 undervisningsår. Uddannelsen udgør samlet ét studieårsværk svarende til 60 ECTS. Uddannelsen er fagligt opbygget af 5 moduler: Modul 1: Egne færdigheder i samspil med andre 12 ECTS Modul 2: Komposition og pædagogisk arrangement 12 ECTS Modul 3: Pædagogik og videnskabsteori 9 ECTS Modul 4: Egne færdigheder og pædagogisk praksis 12 ECTS Modul 5: Opkvalificering afsluttende med afgangsprojekt 15 ECTS Pædagogik og videnskabsteori, modul 3, skal være afsluttet inden påbegyndelsen af modul 5. 1

2 DRMB Timer ECTS 1. år Timer ECTS 2. år Timer i alt Timer pr. studerende 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. antal undervisningsuger 10,0 10,0 10,0 7,0 SDS og SDS-ledelse 2,50 2,50 2,50 2,50 10,00 Sammenspil og sammenspilsledelse 4,00 4,00 4,00 4,00 16,00 Rotation 1,50 1,50 3,00 Holdklaver 1,50 1,50 3,00 Bevægelseslære 1,00 1,00 Individuel hovedinstrumentundervisning 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 Holdsang/kor 1,50 1,50 Kursus 0,6 0,6 1,20 Vejledning 3. semester 3,00 3,00 Vejledning afgangsprojekt , ,00 Pædagogik og videnskabsteori 1,75 1,75 6 1,75 3 5,25 I alt 17,9 16,3 30,0 17,8 20,1 30,0 71,95 Skematimer for 10 studerende pr. uge 1.sem 2.sem. 3.sem. 4.sem. SDS og SDS-ledelse 2,5 2,5 2,5 2,5 Sammenspil og sammenspilsledelse (2H á 5) Rotation (2 H á 5) alternerer med holdklaver 1,5 1,5 Holdklaver (2H á 5) alternerer med rotation 1,5 1,5 Bevægelseslære 1 Holdsang/kor 1,65 Kursus kan afholdes samlet for begge årgange x x Pædagogik og videnskabsteori afvikles i kursusform med ca. 3 hele dage pr. semester x x x Individuel hovedinstrumentundervisning: 1 time hver anden uge x x x x Ved færre studerende pr. årgang vil skematimerne reduceres tilsvarende 2

3 INDHOLD 1. MODUL: EGNE FÆRDIGHEDER I SAMSPIL MED ANDRE Tidsmæssig placering: 1. semester SDS, Sammenspil og sammenspilsledelse, Rotation, Holdklaver, Bevægelseslære, Kursus og Hovedinstrument, herefter kaldet HI FORMÅL: Kompetenceudvikling: At udvikle egne færdigheder i forhold til SDS og sammenspil samt opleve sin egen rolle i det musikalske samvær. At udvikle en grundlæggende kunnen inden for støttefagene rotation, klaver og bevægelseslære. At videreudvikle hovedinstrument med henblik på kunstneriske og pædagogiske færdigheder. EVALUERING: Modulet afsluttes med en SDS/sammenspilscafé-koncert, hvor holdet opfører et repræsentativt udsnit af det gennemgåede repertoire og lægger op til musikalsk samvær med et til lejligheden indbudt publikum Der opnås attest ved tilfredsstillende deltagelse i undervisning og koncerten. Koncerten varer minutter. Herefter følger en individuel evalueringssamtale med egne lærere i SDS og Sammenspilsledelse på max. 15 minutter 2. MODUL: KOMPOSITION OG PÆDAGOGISK ARRANGEMENT Tidsmæssig placering: 2. semester SDS, Sammenspil og sammenspilsledelse, Rotation, Holdklaver, HI FORMÅL: Kompetenceudvikling og kreativitet: At komponere og udvikle pædagogisk materiale samt arbejde med improvisation og kompositionsrammer i fagene SDS og sammenspil. At arbejde videre med støttefagene rotation og klaver og kunne bruge de opnåede kompetencer i den kreative og pædagogiske proces. At videreudvikle hovedinstrumentet. EVALUERING: Modulet afsluttes med, at man i små grupper udarbejder tre kompositionsrammer inden for SDS og sammenspil, som skal kunne igangsættes med holdet. De studerende går sammen i grupper på 2 til 3 personer. Meddelelse om gruppesammensætning gives studieleder senest 1. februar Gruppen udarbejder følgende arrangementer: Et sammenspilsarrangement Et SDS arrangement Et kombi-arrangement, der kan tage udgangspunkt i enten SDS eller sammenspil, men som inddrager elementer fra det andet hovedfag For hvert arr. redegøres der kort for relevante pædagogisk-praktiske overvejelser. Arrangementerne indleveres til studiekontoret i 4 eksemplarer på en af studiekontoret udmeldt dato senest 14 dage før eksamen. 3

4 Til eksamen vælger censorerne 1 af de 3 indleverede arr. som gruppen i fællesskab igangsætter med de øvrige studerende. Der gives 24 timers forberedelse. Der lægges vægt på de studerendes evner til at igangsætte, få øje på, støtte, forstærke og tilføre nyt til holdets musikalske udfoldelser Den studerendes niveau udtrykkes i en karakter. Eksamen varer 35 minutter, herefter en samtale på 10 min 3. MODUL: PÆDAGOGIK OG VIDENSKABSTEORI Tidsmæssig placering: 1., 2.og 3. semester. Afvikles i kursusform med ca. 3 gange pr. semester og afsluttes senest 3. semester medio oktober. FORMÅL Målet er, at den studerende tilegner sig kundskaber og færdigheder, som kan bidrage til at styrke egne kompetencer til fagligt og personligt: at beskrive, evaluere og reflektere over løsning af pædagogiske opgaver at reflektere over egen pædagogisk virksomhed i forhold til samfundsændringer fremtidsforestillinger og dannelses- og kompetenceforestillinger i et komplekst, demokratisk samfund at reflektere over teorier og forskningsresultater af betydning for pædagogisk virksomhed at deltage afklarende på et fagligt grundlag i kommunikation om pædagogiske forhold med samarbejdsparter i uddannelsesinstitutioner, aftagergrupper og den politisk-pædagogiske offentlighed INDHOLD Pædagogikkens opgaver og betingelser under skiftende vilkår i det moderne samfund. Pædagogisk virksomhed i spændingsfeltet mellem dannelses- og kompetence-forestillinger, samfundsændringer og magtudøvelse. Forholdet mellem pædagogisk teori og praksis, og mellem idealer og betingelser for pædagogisk virksomhed. Forestillinger om viden og videnskab og deres betydning for grundlæggende synspunkter på forholdet mellem udvikling, socialisering, læring og undervisning. Videnskabsteoretiske og fagpolitiske antagelser bag forskelle i fagforståelser og kundskabsbegreber i udvalgte væsensforskellige fag. Kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder, deres videnskabsteoretiske implikationer og deres betydning for pædagogisk praksis. Pædagogisk professionalisme og etik. Individuelt eller i grupper udarbejder de(n) studerende en skriftlig opgave eller et skriftligt oplæg. Den studerende formulerer, identificerer og reflekterer over udvalgte problemstillinger i forbindelse med læsning af en af de(n) studerende valgt og af læreren godkendt pædagogisk beskrivelse. Den pædagogiske beskrivelse kan være en rapport fra et udviklingsarbejde, en beskrivelse af et undervisningsforløb eller en løsning af en pædagogisk opgave, en undersøgelse af et pædagogisk forhold eller tilsvarende. Der arbejdes med udgangspunkt i de(n) studerendes praksiserfaringer samt teorier om praksis i et differentieret samspil mellem teoriinddragelse og praksisbearbejdning. Videnskabsteorien bliver således et bidrag til de(n) studerendes kvalificerede læsning af videnskabelige artikler og forståelse for læringens kompleksitet, som den kommer til udtryk i den anvendte litteratur. 4

5 EVALUERING En mundtlig prøve på grundlag af et skriftligt oplæg, som kan udarbejdes i gruppe. Omfang: 8-10 sider ved individuel prøve. Ved gruppeopgave yderligere ca. 4 sider pr. studerende i gruppen Der gives karakteren bestået/ikke bestået ved intern censur. 4. MODUL: EGNE FÆRDIGHEDER OG PÆDAGOGISK PRAKSIS Tidsmæssig placering: 3. semester SDS, Sammenspil og sammenspilsledelse, Holdsang/kor, HI, Vejledning i praktik FORMÅL: Udvikling af pædagogiske kompetencer: At kunne planlægge, igangsætte, gennemføre og reflektere over undervisningsforløb i SDS og sammenspil. PRAKTIK: Modulet indeholder en praktik, hvor den studerende skal søge at afprøve og udvikle nye praksisformer. Der arbejdes med beskrivelse, refleksion over og udvikling af musikpædagogiske metoder. Til praktikken er knyttet en vejleder. Forløbet indledes med en individuel samtale med vejleder, hvor hidtidigt anvendte musikpædagogiske metoder beskrives og de ønskede udviklingsmål defineres. Vejlederen læser og kommenterer udkast til rapport. Ved afslutningen af forløbet udarbejdes en skriftlig rapport, som indeholder en beskrivelse af forløb samt refleksion over relevante praksiserfaringer og problemstillinger. Rapporten, der desuden indeholder relevante bilag i form af arrangementer/ideskitser, afleveres på studiekontoret i 3 eksemplarer på en af studiekontoret udmeldt dato. Omfang:5-7 sider á 2400 anslag. EVALUERING Vejlederen samt en intern censor godkender forløbet på basis af en samtale, som tager udgangspunkt i den indleverede rapport. 5. MODUL: OPKVALIFICERING AFSLUTTENDE MED AFGANGSPROJEKT Tidsmæssig placering: 4. semester SDS, Sammenspil og sammenspilsledelse, Kursus, HI, Vejledning i afgangsprojekt INDHOLD: Opkvalificering af egne færdigheder og pædagogiske kompetencer afsluttende med afgangsprojekt: At videreudvikle egne færdigheder og pædagogiske kompetencer inden for SDS og sammenspil med fokus på afgangsprojekterne. I hovedinstrument forberedes den afsluttende koncert. AFGANGSPROJEKT: MÅL At forme og dokumentere musikalsk og pædagogisk kompetence indenfor rytmisk musik og bevægelse. Det selvstændigt udarbejdede projekt skal vise 5

6 pædagogisk indsigt, evne til personlig involvering og formidling, samt vise færdigheder i forhold til at udarbejde tekster, musik og bevægelse/dans. INDHOLD En eller flere studerende (max. tre) udformer en foreløbig projektbeskrivelse, der indsendes til studieleder primo januar på 4. semester. Den foreløbige projektbeskrivelse omfatter målformulering, beskrivelse af arbejdsproces, ønske om vejleder(e) og forventet fremlæggelsesform. Den godkendte foreløbige projektbeskrivelse danner grundlag for projektarbejdet i samarbejde med vejlederen. Projektet afsluttes med en skriftlig rapport, der redegør for forløb og væsentlige tankegange samt dokumentation.. Omfang: max. 15 sider á 2400 anslag Rapporten indleveres til studiekontoret i 4 eksemplarer på en af studiekontoret udmeldt dato senest 14 dage før eksamen. EVALUERING Eksamenspræstationen omfatter: Projektet: A. Egne færdigheder: Koncert med eget band til præsentation af egne musikalske færdigheder. Band kan være medstuderende, der evt. spiller på bi-instrumenter. Koncerterne afholdes som en samlet fortløbende koncert, hvor der skal indgå et fælles SDS indslag. De studerende udarbejder et samlet program med angivelse af hvilket man ønsker bedømt som egne numre. Varighed: 10 min. pr. studerende. B. Undervisningsdemonstration: indstudering af delelement fra projektet. Varighed 15 minutter med tilstillet hold C. Fremlæggelse og dokumentation (f.eks. gennem video, cd, power-point eller anden performance), varighed 30 minutter Herefter samtale/diskussion med prøveleder, intern vejleder og ekstern censor, varighed 15 minutter for en eksaminand + 10 minutter for hver yderligere eksaminand i gruppen. Bedømmelsen udtrykkes i én karakter for projektet og de pædagogiske kompetencer og én karakter for egne musikalske færdigheder. 6

7 OPTAGELSESPRØVE: Optagelsesprøvens overordnede formål er at afdække den optagelsessøgendes evne til at producere et organisk musik- og bevægelsesudtryk, herunder kropsligt at kunne markere grundslag/underdelinger som basis for sang, klap/mundlyd og spil på instrument(er). Bemærk at det er en stor fordel, men ikke et krav at have nodekendskab. 1. Spil/syng selvvalgt nummer på hovedinstrument/sang. Der lægges i bedømmelsen vægt på personligt udtryk og improvisation. Medbring gerne eget band eller akkompagnatør. Der er fuldt sammenspilsinstrumentarium til rådighed i prøve lokalet. Der er adgang til lokalet 40 minutter før prøven, hvor der kan laves lydprøve. 2. Selvvalgt sang synges til eget akkompagnement på akkordinstrument. Du skal akkompagenere din sang på et akkordinstrument - harmonika, klaver, guitar eller lign. 3. Imitation på hovedinstrument/sang. Der forespilles melodier/rytmer på klaver eller guitar. Disse imiteres på hovedinstrument. På trommer/percussion skal rytmikken og melodien i rytmerne imiteres. Det drejer sig om at gengive det musikalske billede så godt som muligt. 4. Bevægelse/dans til "højttalermusik, hvor der fokuseres på personligt udtryk og improvisation. Vi har valgt musikken, der spilles på PA-anlæg. Varighed max. 2. minutter. 5. Imitation af foreviste sang-, klap- og bevægelsesmønstre, hvor der fokuseres på koordination og kontinuitet. I bedømmelsen lægges vægt på den optagelsessøgendes evner og kunnen indenfor områderne: gehør, bevægelse, stemme, instrument samt koordination. Prøven udformes som en samlet prøve. Der gives en samlet karakter. 7

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4

1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4 Studieordning 2001 1. INDLEDNING... 3 2. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE, UDBUD AF FAG OG DERES TIMETAL... 4 3. STRUKTUR PÅ LÆRERUDDANNELSE PÅ FREDERIKSBERG SEMINARIUM... 5 4. UDBUD AF LINIEFAG PÅ FREDERIKSBERG

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning Offentliggjort oktober 2011 INDHOLD GENERELLE BESTEMMELSER... 4 RETSGRUNDLAG FOR LÆRERUDDANNELSEN... 4 LÆRERUDDANNELSENS FORMÅL... 4 UDDANNELSENS

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I SKUESPIL STATENS SCENEKUNSTSKOLE

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I SKUESPIL STATENS SCENEKUNSTSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 3.1. Adgangskrav 3.2. Optagelsesprocedure 4: Uddannelsens

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere