Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser"

Transkript

1 Bachelorprojekt Fysioterapeutuddannelsen Power Ball mere end blot et legetøj? - Analyse og vurdering af en Power Ball som et fysioterapeutisk redskab Jesper yde Kjær, Selma Gunhild Carisius Johansen, Henning Terp & Anders Kjær Hold: F73 Afleveret: Vejleder: Alice Gjellerod Antal anslag: Denne opgave er udarbejdet af studerende ved Fysioterapeutskolen i Holstebro. Den er udtryk for forfatterens egne synspunkter, der ikke nødvendigvis falder sammen med Fysioterapeutskolens. Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med forfatterens tilladelse.

2 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser 19. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, skal af uddannelsesinstitutionen bortvises fra prøven. Stk. 2. Opstår der under eller efter en prøve formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning, indberettes dette til uddannelsesinstitutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, bortviser uddannelsesinstitutionen eksaminanden fra prøven. Stk. 3. Udviser en eksaminand forstyrrende adfærd, kan uddannelsesinstitutionen bortvise eksaminanden fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver uddannelsesinstitutionen først en advarsel. Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan i de i stk. 1-3 nævnte tilfælde under skærpende omstændigheder beslutte, at eksaminanden skal bortvises fra institutionen i en kortere eller længere periode. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel om, at gentagelse kan medføre varig bortvisning. Stk. 5. En bortvisning efter stk.1-3 medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at eksaminanden har brugt en prøveindstilling, jf. 6, stk. 3 og 4. Stk. 6. En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jf. stk. 1 og 2. Undertegnede bekræfter hermed at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Underskrift Dato Underskrift Dato Underskrift Dato Underskrift Dato 2

3 Forord Dette projekt er udarbejdet af 4 fysioterapeutstuderende fra VIA University College Campus Holstebro, juni Da vi satte os for at skrive denne opgave var målet at lave et pilotstudie, som kunne fungere som basis for fremtidige studier. Vi har ønsket at udpensle hvordan en PowerBall virker, således at andre ikke skal starte helt fra bunden. Vi erfarede at et basisstudie ikke var at finde, hvorfor vi ønskede at lave et sådant studie. Dette er gjort med øje for, at der senere ville kunne laves forsøg, der involverer implementeringen af PowerBall ift. relevante hånd - og underarmsproblematikker. At skrive denne opgave har været en lang og lærerig proces, og vi vil gerne takke følgende parter for støtte og vejledning: Alice Gjellerod, underviser i fysioterapi - For vejledning i fysioterapeutiske metoder og videnskabsteori Esper Fogh, lektor i fysik ved Silkeborg Gymnasium - For undervisning i fysikken bag en PowerBall Bent Bak, underviser i fysioterapi - For vejledning i databehandling og statistik Finn Gadgaard, lektor. Cand. Scient - For god og faglig kompetent vejledning om gyroskoper Dennis Sjøbeck, powerball.dk ApS For sponsorering af PowerBalls Dr Garcia-Elias, MD Phd - For adgang til relevant materiale om PowerBall Frits Kjær, Kjærs Boghandel & Antikvariat - For sponsorering af PowerBalls VIA UC Campus Holstebro Fysioterapeutuddannelsen For lån af Dynamometer Testdeltagerne For deltagelse og en god indsats Henning Terp Anders Kjær Selma Gunhild Carisius Johansen Jesper yde Kjær 3

4 Power Ball - mere end blot et legetøj? - Analyse og vurdering af en Power Ball som fysioterapeutisk redskab Forfattere: Henning Terp, Selma Gunhild Carisius Johansen, Anders Kjær og Jesper yde Kjær Baggrund Der lidt eller ingen evidens for at brugen af PowerBall har en træningseffekt på kroppen. Derfor er det relevant at afprøve PowerBall ens virkemåde på muskulaturen efter traditionelle træningsprincipper. På denne måde vil det være muligt at argumentere for PowerBall ens mulige berettigelse indenfor fysioterapi. Formål Analysere på hvilke præmisser en PowerBall fungerer, og give indblik i redskabets muligheder. Derudover at teste om 4 ugers træning med en PowerBall kan påvirke underarmens muskulatur, herunder gribestyrke, muskulær udholdenhed og omfang. Metode Ukontrolleret, ikke-randomiseret, kvantitativ, før og efter interventionsmåling. Analysen indeholder en mekanisk, en videnskabelig og en fysioterapeutisk analyse. Testen har 12 frivillige deltagere, der følger et 4 ugers træningsprogram. Der foretages en starttest og en sluttest. Der testes gribestyrke med dynamometer, omfang med målebånd og max. rpm. og antal rotationer på 5 min med PowerBall. Resultat Forbedring mellem start- og sluttest efter 4 ugers intervention: Maksimal gribestyrke er forbedret med 4,57 % (p = 0,05225) Omfanget af underarmen er steget med 2,11 % (p = 0,004883) Antal rotationer på 5 min. er forbedret med 30,25 % (p = 0, ) Max. opnået rpm. er forbedret med 14,81 % (p = 0, ) P-værdien er udregnet efter Wilcoxon metoden. Konklusion Det vurderes at der er klinisk signifikans for, at brugen af PowerBall i 4 uger vil øge den muskulære udholdenhed i underarmen. Gribestyrken er, på trods af at være statistisk insignifikant, også vurderet som klinisk signifikant, hvis interventionen varer over 6-8 uger. Gribestyrke vil forøges på 4 uger, men det er primært ift. neural adaptation. Da testdeltagernes gribestyrke oprindeligt lå over normen vurderer vi, at der til sidst i interventionen kan ses en reel forøgelse af den muskulære kapacitet for gribestyrke, da den neurale adaptationsfase vil være kortere pga. den bedrede træningstilstand. PowerBall er et alsidigt træningsredskab som kan bruges som et supplement til fysioterapeutisk træning af underarm og hånd. Redskabet skal ikke bruges ukritisk, men kan have relevans i genoptræning og vedligeholdelse af ADL-funktioner og professioner hvor hånd og underarm udsættes for over-use og overbelastningsskader. Nøgleord PowerBall, Gribestyrke, Muskulær udholdenhed, Fysioterapi, Effekt 4

5 Power Ball more then just a toy? - Analysis and assessment of the Power Ball as a physiotherapeutic tool Authors: Henning Terp, Selma Gunhild Carisius Johansen, Anders Kjær og Jesper yde Kjær Background There is little evidence that the use of a PowerBall affects the body. Therefore it is relevant to test the effect of the PowerBall on muscles using traditional exercise principles. By doing this it will be possible to argue whether or not the PowerBall has a place in Physiotherapy. Objective Examine how a PowerBall works and to give insight in its possibilities. Furthermore to test if 4 weeks exercise with the powerball will influence the muscles of the forearm and thus increasing grip strength, muscular endurance and size. Method An uncontrolled, non-randomised, quantitative before-and-after-test. The analysis contains a mechanical, a scientific and a physiotherapeutic analysis. The test has 12 volunteered participants who follows a 4 week exercise regime. The study includes a Starttest and End-test. The preformed tests are; Grip strength with hand-held dynamometer, size measuring with tape measure, maximal attained rpm. and number of total rotations in 5 minutes with the PowerBall. Results Increase from the start-test to the end-test: Maximum grip strength improved 4,57% (p = 0,05225) Forearm size increased 2,11% (p = 0,004883) Number of total rotations in 5 minutes increased 30,25% (p = 0, ) Maximum attained rpm. increased 14,81% (p = 0, ) P-value is calculated with the Wilcoxon method. Conclusion It is assessed that there is clinical significance, that use of a powerball in 4 weeks will increase local muscular endurance in the forearm. Grip strength is, though being statistically insignificant, assessed as clinically significant if the intervention per seeds 6-8 weeks. Grip strength will increase in 4 weeks but mainly due to neural adaptation. Because the used test subjects originally where above normal grip strength, we assess that a true increase in muscle capacity for grip strength is seen at the end of the intervention, since the neural adaptation period will be shorter due to subjects better physical condition. The PowerBalls versatility makes it good supplement to physiotherapy involving hand and forearm. It should not be used without criticism, but areas like maintaining (B)ADL and professions exposed to over-use injuries may benefit. Keywords PowerBall, Grip Strength, Muscular Endurance, Physiotherapy, Effect 5

6 Indhold 1.0 Indledning Problembaggrund Formål Problemformulering Hypoteser Begrebsdefinition Metode og design Videnskabsteoretisk tilgang Søgestrategi Valg af databaser Søgeprofil Kritisk litteraturlæsning Introduktion til PowerBall Analyse af mekaniske principper og kraftpåvirkningen Kraftpåvirkning af en PowerBall Fysioterapeutisk analyse Underarmens og håndens anatomi Muskelfysiologi Træningsteori Træning og praksis Kravsanalyse Samlet vurdering af krav Kapacitetsanalyse Risikovurdering af PowerBall Opsamling på fysioterapeutisk analyse Forsøgsdesign Baggrund Forsøgets formål

7 8.3 Design Metode Inklusion og eksklusions kriterier Testprocedure Træningen Etiske overvejelser Resultater Sammenligning af forsøgets og andre studiers resultater Opsamling på resultatanalysen Metodekritik Intern validitet Ekstern validitet Konklusion Perspektivering Litteraturliste Forfatteransvar Bilag Bilag 1 - Patenttegning Bilag 2a+2b Søgeprofil Cinahl Bilag 3a+3b Søgeprofil Cochrane Bilag 4a+4b Søgeprofil Pubmed Bilag 5 Kritisk litteratur Carol Duffin Bilag 6 Kritisk litteratur Jean-Pierre Legg Bilag 7 Kritisk litteratur Garcia-Elias Bilag 8 Ugeskema Bilag 9 Kontrakt til powerball.dk Bilag 10 - Pilotforsøg Bilag 11 - Testskema

8 Bilag 12 Fremgangsmetode for testpersoner Bilag 13 Data om testpersoner Bilag 14 Erklæring om samtykke Bilag 15 Testdeltageres trænings dagbog og testresultater Bilag Bilag 17 Kritisk litteratur Virgil Mathiowetz Bilag 18 Compliancenniveau Bilag 19 Rangering af scores

9 1.0 Indledning Som fysioterapeut er det vigtigt at forny sig og være åben overfor ny viden samt finde nye metoder til patientbehandling. Men samtidig er det vigtigt at kunne forholde sig kritisk overfor ny viden, for at kunne give patienten den mest optimale behandling. Det er derfor essentielt, at vi som faggruppe støtter hinanden, ved at afprøve og analysere potentielle nye muligheder, samt formidle disse videre. En PowerBall er et redskab som sælges som arm og håndrehabiliteringsredskab og som legetøj, men der er kun få studier som har påvist en potentiel effekt. Opgaven er opdelt i 4 dele: En mekanisk analyse om fysikkens kræfter bag PowerBall. En fysioterapeutisk analyse. Et praktisk forsøg af 4 ugers træning med en PowerBall. Konklusion på analyse og forsøg. Formålet bliver således ikke kun at teste PowerBall en, men også at give en kritisk analyse af redskabet, ud fra en fysioterapeutisk vinkel. Vi ønsker med opgaven at læseren får en gennemgående forståelse af PowerBall en, så det bliver muligt for den enkelte terapeut, at vurdere PowerBall en i den fysioterapeutiske intervention. 9

10 2.0 Problembaggrund PowerBall en er et håndholdt gyroskop der er patenteret som et trænings- og rehabiliteringsredskab (se bilag 1). PowerBall en har været fremme i mere end et årti, og sælges primært over nettet som personlig gadget, men også til enkelte fysioterapiklinikker og andre manuelle behandlere 1. PowerBall en er som før nævnt et gyroskop, der gennem cirkulære bevægelser i håndleddet genererer en kraftpåvirkning af fingre, hånd og underarms muskulatur. Jo hurtigere man spinder PowerBall en, jo større kraft vil muskulaturen påvirkes med. Observeres de bevægelser der anvendes ved brugen af en PowerBall, kan det udredes at der er tale om en cirkumduktionsbevægelse i håndleddet. Dette betyder anatomisk set at underarms, hånd og fingermuskulaturen aktiveres og derfor kan trænes (Bojsen-Møller; 2001; s ). Muskulær udholdenhed defineres ved evnen til at opretholde en relativ høj muskelaktivitet over en længere periode, eller evnen til at undgå udtrætning efter længere tids arbejde (Trew; 2005; s. 114). Dvs. at aktiveres musklerne repetitivt og jævnt med en belastning på 50 % 2 over længere tid, vil det involverede væv langsomt tilpasse sig det øgede belastningskrav (Beyer; 2008; s. 128). Kan brugen af PowerBall ud fra ovenstående defineres som træning af muskulær udholdenhed? Vi har gennem længere tid haft kendskab til PowerBall. Den er blevet brugt som underholdning og intern konkurrence i fritiden, og vi har mærket en udtrætning af fingre, hånd og underarm. I takt med at vi har eksperimenteret med PowerBall, er vi blevet opmærksomme på forskellige potentielle fysioterapeutiske anvendelsesmuligheder; rehabilitering af håndkirurgiske patienter, mobilisering og træning af hånd, fingre og underarm. 1 Oplyst fra dansk forhandler af NSD PowerBall 2 Ift. 1 RM 10

11 Kan PowerBall bruges som fysioterapeutisk redskab i den vedligeholdende træning af ADL-funktioner, eller som profylaktisk redskab til kontorarbejde? Vil træningen med PowerBall give et præstationsfremmende resultat til klatrere, tennisspillere o.l.? Vi har erfaret at nogle privatklinikker har anskaffet sig en PowerBall, men den bliver tilsyneladende ikke brugt. Man må formode at, de klinikker som har anskaffet en PowerBall, har set et potentiale i den, og spørgsmålet bliver derfor; hvorfor bliver den ikke brugt? Enten ved terapeuterne ikke hvordan eller til hvad den skal bruges, eller også vil de ikke bruge et redskab, hvor der ikke er evidens for træningseffekten. En tredje mulighed kunne være, at den er indkøbt til træning af fysioterapeuternes hånd og fingre, og disse vælger ikke at bruge den. Vi er samtidig blevet informeret om at nogle firmaer har købt partier til deres ansatte som træningsredskab 3. Ud fra grundteorierne på studiet, kan PowerBall ses som et potentielt godt supplement til den almene rehabilitering og profylakse af skader i overekstremiteten (OE). Vi har valgt at fokusere på underarm, håndled og fingre, da opgaven ellers vil blive for omfattende og uspecifik. Dette gør vi, da det er her vi kan se flest af før nævnte anvendelsesmuligheder. Der mangler grundlæggende studier, omkring de gængse anvendelsesmuligheder af PowerBall i den fysioterapeutiske praksis. Det må derfor siges, at selvom PowerBall har været på markedet længe, er de fysioterapeutiske muligheder uafprøvede og nye. Det er vigtigt hele tiden, at søge og afprøve nye muligheder, for at styrke faget samt sikre en faglig underbygget behandling. Det er på dette grundlag vi ønsker at skrive en opgave om brugen af PowerBall i den fysioterapeutiske praksis. Ud fra træningslæren har vi en begrundet hypotese, om at PowerBall kan bruges som træningsredskab. 3 Oplyst fra dansk forhandler af NSD PowerBall 11

12 2.1 Formål Formålet med opgaven er, at afklare hvordan en PowerBall fungerer, og give andre terapeuter indblik i dette. Derudover er formålet, at påvise om 4 ugers træning med en PowerBall, kan påvirke underarmens og håndens muskulatur, herunder gribestyrke, muskulær udholdenhed og underarmens omfang. 3.0 Problemformulering Har træning med PowerBall over 4 uger en effekt på underarmens og håndens muskulatur? - Hvordan virker en PowerBall? - Hvilke strukturer og fysiologiske processer er impliceret i træningen med PowerBall? - Hvilke træningsprincipper er relevante ift. træning med PowerBall? 3.1 Hypoteser H 0 Træning med PowerBall over 4 uger har ingen effekt på underarmens muskulatur. H 1 Træning med PowerBall øger den maksimale gribestyrke. H 2 Træning med PowerBall øger underarmens muskulære omfang. H 3 Træning med PowerBall øger den muskulære udholdenhed af underarm. 12

13 3.2 Begrebsdefinition PowerBall Der findes flere forskellige modeller af PowerBall, der virker ud fra samme princip. De 3 primære brands er NSD Power Ball, PowerBall The Original og Dynabee. Vi har erfaret at NSD Power Ball og PowerBall The Original har samme opbygning og komponenter. Dynabee modellen er set adskilt på fotografier, og komponenterne ser ud til at matche de to andre. Der er derfor ikke skelnet mellem de forskellige brands i litteraturindsamlingen eller i testen. Der tages udgangspunkt i den model som kaldes NSD 250 Hz Neon Pro Power Ball. Denne model har lysdioder, funktionsdisplay. 250 Hz indikerer sværhedsgraden. Gyroskop Et gyroskop er i princippet en snurretop. Groft sagt er et gyroskop et roterende legeme der vil fortsætte med at spinde, hvis ikke den bliver påvirket af en udefrakommende kraft. Når en snurretop spinder vil den, når man forsøger at vælte den, rette sig op. Det samme gør sig gældende for et gyroskop. Træningseffekt Synlig og målbar forbedring af den muskulære funktion af underarmen. Underarm Art. Cubitii, art. radio-ulnaris og alle underarmens muskler, med undtagelse af m. biceps brachii, m. brachialis, m. triceps, m. anconeus. Over-use Overbelastningsskade sket via gentagne ensformige bevægelser over en længere periode. Det er typisk en skade på muskelvæv, sene eller kapsel strukturer. Repetitive bevægelser udtrætter og svækker sener og muskler, hvilket gør restitution nødvendig. Hvis vævet ikke får mulighed for at restituere, er det mere udsatte for akutte skader f.eks. ruptur af muskel eller sene ved et fald. Andre konsekvenser kan være smerter og hævelse (Sjøgaard; 1995; s ) (Kendall; 2005; s. 356). 13

14 Cirkumduktion Termen dækker (Kendall; 2005; s. 259) over en sammensat bevægelse med palmar- og dorsalfleksion samt radial- og ulnarfleksion i art. radiocarpalis. I opgaven er supination og pronation i art. radioulnaris proximalis taget med når termen bruges. Forkortelser Revolutions per minute forkortes med rpm. 4.0 Metode og design Design Opgaven er designet i 4 dele for at besvare problemformuleringen på en overskuelig måde. 1. En mekanisk analyse af PowerBall, der går i dybden med de fysiske kræfter der påvirker underarm, hånd og fingre. 2. En fysioterapeutisk analyse der redegør for anatomi og fysiologi relevant for underarm, hånd og fingre samt en kravs - og kapacitetsanalyse. 3. Et praktisk forsøg af 4 ugers træning med PowerBall samt redegørelse for testresultater. 4. Konklusion af testresultater og analysen samt sammenligning med lignende forsøg. Metode For at kunne besvare problemformuleringen fyldestgørende, har vi valgt følgende metoder der beskrives i efterfølgende afsnit. Der vil først være en mekanisk analyse som vil tage udgangspunkt i at analysere hvilke dele en PowerBall består af. De fysiske kræfters impulsmoment, inertimoment og friktion vil derefter blive redegjort for, og Newtons tre love belyses. Efterfølgende vil kraftpåvirkningen analyseres, og i hvilket omfang PowerBall påvirker muskulaturen. 14

15 Dernæst vil der være en fysioterapeutisk analyse, hvor der redegøres for den relevante anatomi, for at forstå hvilke bevægelser i underarm, hånd og fingre der er involveret i brugen af PowerBall. Den fysioterapeutiske analyse indeholder derefter en redegørelse for anvendt fysiologi og træningsteori, involveret i brugen af PowerBall. Der udformes en kravs - og kapacitetsanalyse hvor fysik, tekniske færdigheder o.l. tages i betragtning. Testdeltagerne sammenlignes med det generelle menneske, og der foretages en risikovurdering ved brugen af PowerBall. Der vil i afsnit 8.0 fremgå et udførligt forsøgsdesign, hvor måleredskaber, testmetode og interventionen gennemgås. For at analysere resultaterne er Student t-test for parret design samt Wilcoxon s test anvendt for at udregne p-værdi. Diskussion af resultater kan findes i afsnit 9.0. Metodevalget i forsøg og test vil herefter diskuteres i afsnit Resultaterne konkluderes og sammenlignes med lignende studiers resultater. Til sidst samles alle dele af opgaven i en konklusion og perspektivering. Kritisk litteratur læsning Til vurdering af forskningsartiklerne omhandlende brugen af PowerBall, anvendes bogen Klinisk forskningsmetode i teori og praksis kap. 6 samt Kunnskapbasert Fysioterapi kap Studierne analyseres for validitet og reliabilitet, hvor evidensniveauet vurderes. 15

16 4.1 Videnskabsteoretisk tilgang Når man begynder på et projekt er det vigtigt at være bevidst om den videnskabsteoretiske indgangsvinkel. Da projektet er et kvantitativt studie har vi valgt en naturvidenskabelig indgangsvinkel, hvilket involverer positivisme og rationalisme som de primære indgangsvinkler. Rationalismen er særligt brugbar når man skal omforme tal til tekst. Dette gør at vores overordnede tilgangsvinkel er rationalistisk, men med positivistisk elementer i data indsamlingen. Det er vigtigt at præsentere data både i en ren ufortolket udgave (positivistisk paradigme), samt i en mere sammenhængende fortolket udgave, da resultater i tal ofte kan være intetsigende eller vildledende (rationalistisk paradigme) (Thornquist; 2006; s ). 4.2 Søgestrategi Vi har valgt en søgestrategi, som er baseret på lokaliseringen, af studier og afhandlinger om PowerBall. Søgningen har til hensigt at finde artikler der beskriver anvendeligheden af PowerBall, samt finde fagligt underbyggede udtalelser om dette. Da PowerBall er lanceret som et træningsredskab og legetøj, startede søgningen hos den danske forhandler 4, der evt. kunne være behjælpelige med at henvise til relevant litteratur. Forhandleren var ikke i besiddelse af fagligt underbygget viden, men kunne henvise til den internationale producents hjemmeside 5. Ved gennemgang af hjemmesiden, fandt vi intet af relevans. Der er udtalelser fra sundhedspersonale der bifalder produktets anvendelighed til rehabilitering, profylakse, m.m., men udtalelserne er ikke evidensbaseret og uden referencer 6. Vi har som udgangspunkt taget kontakt til forskellige fysioterapeuter, ergoterapeuter og læger, som kunne være relevante for projektet. For at finde information om fysikken bag PowerBall og dertilhørende elementer har vi kontaktet Danfoss Universe, og undervisere på tekniske gymnasier

17 Ovenstående har været i den tidlige del af projektforløbet, hvor formålet med videnssøgningen har været at skaffe så mange oplysninger og relevant litteratur som muligt. For at specificere indgangsvinklen til emnet, var det vigtigt at samle så meget viden som muligt. 4.3 Valg af databaser Vi har anvendt de videnskabelige databaser Cinahl, Pubmed og Cochrane da vi anser disse for de mest brede og tværfaglige. Cinahl Database der dækker ergoterapi, fysioterapi og sygeplejeviden og derfor søgte vi denne base primært for at undersøge, om PowerBall blev nævnt i relevante artikler. Men i denne base fandt vi ikke af relevans (se bilag 2a+2b). Cochrane Videnskabeligt netværk, hvor forskere har udarbejdet systematiske oversigter (Cochrane Reviews). Vi fandt intet da vi søgte i Cochrane-basen (se bilag 3a+3b). PubMed Natur- og sundhedsvidenskabelig database. PubMed anbefales til alle sundheds faggrupper, og må derfor ses som den mest tværfaglige af de tre, hvorfor det er her vi har brugt mest tid (se bilag 4a+4b). Vi fandt i denne søgebase 1 artikel omhandlende PowerBall: The Utility of the PowerBall (Garcia-Elias; 2008). 17

18 4.4 Søgeprofil For at søge i databaserne har vi opstillet en søgeprofil fig. 1, med de ord vi mener giver den bedste mulighed for at finde relevant litteratur. Vi startede med at MeSH e ordene i de 3 databaser for at danne en specifik søgeprofil til hver enkelt af databaserne. Efter at have MeSH et søgeordene, har vi set os nødsaget til at gøre den oprindelige søgning mere uspecifik, for at få så mange oplysninger som muligt. Dette har gjort at vi har fundet 1 artikel (Garcia-Elias; 2008), der kunne have relevans for vores interesseområde. Vi måtte erkende at viden om PowerBall er utilstrækkelig og den florerende viden på internettet er ikke brugbar eller gennemarbejdet. Det har derfor været nødvendigt at søge udenfor de sundhedsvidenskabelige databaser. Emneord 1 Emneord 2 Emneord 3 Powerball Training Muscle strength Power-ball Exercise Endurance Power ball Education Stability Gyroball Rehabilitation Proprioception Gyro-ball Profylaxsis Coordination Gyro ball Physioterapy Power Dynaflex Occupational therapy Stamina Dyna-flex Intervention Anaerobic Dyna flex Dynabee Gyroscope Aerobic Cardiovascular Manipulation Fig. 1 - Søgeprofil Web Of Science Tværfaglig database med videnskabelige tidsskrifter med repræsentation af over peer-reviewed artikler. Vi har derfor anvendt denne database for at få en videnskabelig forklaring på et gyroskops kræfter og påvirkninger, men uden resultater. 18

19 Google Scholar Søgemaskine hvor der findes et bredt udvalg af videnskabelig litteratur. Vi har valgt at bruge Google Scholar, da emnet PowerBall er et forholdsvis nyt område, der ikke er beskrevet ret mange steder. Vi har brugt ordet Powerball og fundet en afhandling The Effect of Powerball TM on Gripstrength (Legg; 2008) samt en kort præsentation af resultater fra et undergraduate studie, The Effect of a Forearm Strengthener (McAllister) På Powerballs.com forummet fik vi kendskab til endnu et studie, Hand Gyrscope versus Hand Grip: Strength gains after a 4 week training programme (Duffin; 2007). For at få de videnskabelige artikler er DEFFnet benyttet, hvor der er købt adgang til forskellige medicinske og sundhedsvidenskabelige tidsskrifter. Vi har desuden benyttet os af bibliotekaren på uddannelsen. For at få adgang til Utility of the Powerball (Garcia-Elias; 2008) har vi henvendt os til forfatterne, og fået udleveret artiklen. 5.0 Kritisk litteraturlæsning Hand Gyroscope versus Hand Grip: Strength Gains after a Four Week Training Programme, Carol Duffin (se bilag 5) Studiet er en før og efter interventions måling. Formålet er at teste effekten af PowerBall og en klassisk håndtræner overfor en kontrol gruppe som ikke træner. Forøgelserne i PowerBall-gruppen ligger overordnet på mellem % hvilket vi forholder os kritisk til, da vi ikke mener at 4 uger kan give forøgelser på ca. 50 % i gennemsnit hos volleyballspillere. Gribestyrken der imod forøges kun med 14,73 % hvilket stemmer mere overens med andre studier vi har undersøgt. Der angives ikke et complianceniveau for de tre grupper, og det vides ikke om grupperne modtager anden behandling eller træning under forsøget. Det fremgår ikke hvordan en evt. randomisering er foretaget, eller hvor mange deltagere der er i hver gruppe. Efter hvad vi kan læse i studiet, så testes alle grupper dog samtidig. 19

20 Overordnet set er studiet af den type som kunne have været meget brugbart, da det netop sammenligner PowerBall med en traditionel håndtræner og en kontrolgruppe. Studiet er validt i den form, at der svares på egen problem stilling, men det er ikke reproducerbart pga. dårligt beskrevne metoder og testudstyr. The Effect of Powerball on Grip Strength Jean-Pierre Legg (se bilag 6) Formålet med studiet er at klarlægge om brugen af PowerBall, forøger gribestyrke over 4 uger. Studiet er et interventionsstudie med en før - og efter måling. Der anvendes ingen kontrolgruppe og der foretages ingen randomisering. Dette design er et svagt studiedesign, da andre faktorer end PowerBall træningen kan have en effekt på udfaldet. Men træningen superviseres hvilket sikre en optimal trænings indsats og præcis træningsmængde. De samlede resultater viser at gribestyrken for højre hånd går fra 32,08-36,85kg, hvilket giver en forøgelse på 4,77kg, og for venstre hånd 30,31-34,34kg, altså en forøgelse på 4,03kg. Reliabiliteten af studiet må siges at være god, da alle test samt træningsformen er velbeskrevet. Validiteten af studiet er ligeledes god, da der er undersøgt, hvad der er opstillet som problem. Utillity of the Powerball in the Invigoration of the Musculatur in the Forearm M. Garcia-elias & S.A. Balan (se bilag 7) Studiet er en før og efter interventions måling. Formålet med studiet er at undersøge om brugen af PowerBall har signifikante ændringer på maksimal gribestyrke og muskulær udholdenhed i underarmen. Reliabiliteten i studiet er god, da alle test og træningsprogrammer er udførligt beskrevet. Studiet er validt da forfatterne har svaret på problemformuleringen. Testudstyr er valid og præcist. Der er en ligelig fordeling af mænd og kvinder, men kun 10 deltagere, hvilket betyder data ikke kan normalfordeles. På trods af det, er P-værdien lavet efter students t-test metoden, hvilket kræver normalfordelt data. 20

21 Forsøget undersøger påvirkningen af maksimal gribestyrke og udholdende gribestyrke. Resultaterne viste en forøgelse af max. gribestyrke på 15 % samt en forøgelse af udholdende gribestyrke på 109 %. 6.0 Introduktion til PowerBall Når man som fysioterapeut støder på et ukendt redskab, er det vigtigt at sætte sig ind i hvordan redskabet virker, både træningsmæssigt og teknisk. Enhver kan påstå at noget har en gavnlig effekt, men det kræver at man kan forklare og bevise hvilke principper et redskab fungerer ud fra. Da der ikke er publiceret mange andre studier der påviser en effekt ved brugen af PowerBall, bliver vores eneste bevis for dette, den fysik som PowerBall en virker ud fra. En PowerBall er i princippet et håndholdt gyroskop, som er tiltænkt træning af håndleddet og underarm. Det er derfor vigtigt at forstå fysikken bag et gyroskop for at forstå hvordan den påvirker håndeleddet og underarmen. PowerBall en indeholder en aksel 7, med et fastgjort hjul, som roterer omkring en horisontal akse 8. Fig. 2 PowerBall ens dele 7 En aksel defineres som en stang som roterer som man ser under en bil 8 En akse defineres som et plan eller linje hvor i eller om en bevægelse kan foregå 21

Højintens træning for løbere

Højintens træning for løbere Højintens træning for løbere Tanja Ravnholt Cand. Scient Humanfysiologi tanjaravnholt@hotmail.com Indhold Intensitetsbegrebet Højintens træning Uholdenhedspræstationens 3 faktorer Fysiologiske adaptationer

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Informationsmateriale til patienter med gigt. Regionshospitalet Silkeborg

Informationsmateriale til patienter med gigt. Regionshospitalet Silkeborg Informationsmateriale til patienter med gigt Regionshospitalet Silkeborg I det følgende informationsmateriale kan du læse lidt om, hvordan du kan bruge kroppen så hensigtsmæssigt som muligt, så du tager

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Styrketræning Vintersæson 2013/14

Styrketræning Vintersæson 2013/14 Styrketræning Vintersæson 2013/14 Sæsonplan Forberedelse: Okt. Nov. Fokus: Grundstyrke at vedligeholde styrke og udholdenhed, og forberede kroppen til den hårdere træning i efterfølgende faser. Opbygning:

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Styrketræning. Lars Olesen

Styrketræning. Lars Olesen Styrketræning Lars Olesen Styrketræning Lars Olesen 2014 Lars Olesen Indhold Eksplosiv styrketræning..................................... 1 Myter om styrketræning.................................... 1

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

- Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning. - Fysiologi, kost og ernæring

- Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning. - Fysiologi, kost og ernæring - Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning - Fysiologi, kost og ernæring Knoglerne: Skelettet består af 208 knogler. - Rørknogler (arme, ben, fingre mm.) Funktion: sørger for kroppens

Læs mere

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Patientinformation Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Skulderøvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Det er

Læs mere

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper Side 1 Side 2 - FES er en undergruppe af NMES Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Der skal altid være minimum to elektroder mellem stimulatoren og vævet. I et intakt perifert nervesystem er det altid nerven, der

Læs mere

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit)

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) HÅNDEN Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) Tenosynovit lokaliseret til 1. dorsale kulisse som indeholder abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis senerne. Lidelsen er hyppigst

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Efter en

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Bliv din egen træner

Bliv din egen træner Bliv din egen træner Hvad kræver det for at skabe motivation. Det er lysten der driver værket. Hvordan vækker man så denne interesse? Hvad skal der til? Udfordring Sundhed Glæde eller pligt Lysten Resultater

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San.

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Der var engang I sommeren 2000, hvor professor Henrik Hautop Lund fra Mærsk

Læs mere

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft Motivation = motiv til at bevæge sig/flytte sig Motivation har en retning.(mål)og en intensitet. MOTIVATION

Læs mere

Hvordan styres den fysiske treningen til danske landslagsspillere?

Hvordan styres den fysiske treningen til danske landslagsspillere? Hvordan styres den fysiske treningen til danske landslagsspillere? Thue Kvorning, PhD, Sportsfysiolog og fysisk træner Signe Bech, cand.scient, Sportsfysiolog og fysisk træner TITEL / 6. april 2011 VI

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals HovedOrtoCentret Klinik for Ergo- og Fysioterapi Fysioterapien afsnit 8511 Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 35 45 30 01 Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Patientinformation Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

Hel- og halvmarathontræning 2015

Hel- og halvmarathontræning 2015 Hel- og halvmarathontræning 2015 Vi kommer ind på følgende: Udholdenhedstræning - løbeøkonomi Styrketræning core- og stabilitetstræning Hvordan finder du dit nuværende konkurrencetempo Udregning af dine

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater.

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater. Smidighed er vigtig for at kroppen kan fungere og præstere optimalt. Og der er en vis range of motion (ROM) i leddene, som er optimal for forskellige sportsgrene og aktiviteter. Men smidighed alene er

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Forflytningskompendium

Forflytningskompendium Forflytningskompendium Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer at holde sig oprejst

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral Anatomiens sprog Ligesom på mange andre fagområder, anvender anatomi sit eget særlige fagsprog, og mange opfatter det anatomiske sprog, som værende indviklet eller kompliceret, når de først stifter bekendtskab

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Watt Træning med BODY BIKE Connect

Watt Træning med BODY BIKE Connect Watt Træning med BODY BIKE Connect Hvor langt kører man på en lektion? Hvor hurtigt kører man? Hvad svarer det til hvis man cyklede på landevejen? Hvor hårdt træder man? Hvor meget energi producerer man

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Langdistanceløb som idrætsligt emne Af. Thorbjørn Jensen d. 21/10-13 (3. udgave)

Langdistanceløb som idrætsligt emne Af. Thorbjørn Jensen d. 21/10-13 (3. udgave) Langdistanceløb som idrætsligt emne Af. Thorbjørn Jensen d. 21/10-13 (3. udgave) Materialet tager udgangspunkt i en introduktion til distanceløb for et hold med idræt på B-niveau: Når man skal designe

Læs mere

Introduktion - Basal anatomi

Introduktion - Basal anatomi Introduktion - Basal anatomi Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet Dias 1 Forventninger Litteratur: Anatomi og bevægelseslære i idræt af Rolf Wirhed Læsning og læseplan Mål: - Forstå

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 Museskader Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Hvad kan du gøre for at undgå museskader? Museskader

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE KNOGLEBILLEDER - EN BACHELOROPGAVE OM ANVENDELSE AF PACS TIL UDMÅLING AF CORTICALISTYKKELSEN I DEN PROXIMALE HUMERALE DIAFYSE HOS PATIENTER

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Træningsvejledning til. Fitmaster Axos Multitræner

Træningsvejledning til. Fitmaster Axos Multitræner Træningsvejledning til Trainingsanleitung für Kraftstation FITMASTER Fitmaster Axos Multitræner Art. No.: 7752-400 D GB F NL E I PL P DK CZ Auf 100 % Altpapier gedruckt! DK Træningsvejledning til FITMASTER

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

SVØMME TEKNIK & INDIVIDUEL FYSIK MOVEMENTLAB.DK JACOB IVERSEN

SVØMME TEKNIK & INDIVIDUEL FYSIK MOVEMENTLAB.DK JACOB IVERSEN SVØMME TEKNIK & INDIVIDUEL FYSIK MOVEMENTLAB.DK JACOB IVERSEN JACOB IVERSEN UDDANNELSE -Træner -Fysioterapeut -Diploma Degree i Sports Fysioterapi & Performance, University of Bath, England (MSc stud.)

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: 1 Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Dental ergonomi. Kroppen

Dental ergonomi. Kroppen Dental ergonomi METTE KREBS Normalt er det tandlægen, der spørger patienten, hvordan det går med tænderne. Men hvordan går det med tandlægerne? Inden for de sidste par år har undersøgelser fra både Dansk

Læs mere

Testmanual for Constant-Murley Score 1

Testmanual for Constant-Murley Score 1 Testmanual for Constant-Murley Score 1 Subjektive Del A. Smerte Patienten bedes på en 15 cm linje angive sin værste smerte i skulderen oplevet indenfor de sidste 24 timer ved normale dagligdags aktiviteter.

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt Opgave Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker sig op i et reb 3. Når man skal løfte en baby fra

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters Kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Lungesygdom Dette er en kort oversigt over anbefalinger til fysioterapeuter, der Dette

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Kurser forår og efterår 2011

Kurser forår og efterår 2011 Kurser forår og efterår 2011 Version 1.0 2011 Copyright MySir Hestemassage / Hesteakademiet v./ Gitte Andersen Søby Web: www.mysir.dk www.hesteakademiet.dk v.gitte Søby Mobil: 25334284 mail: gitte.soeby@mail.dk

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Knæprotese Øvelsesprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Øvelser for patienter med knæprotese Generel information Smertestillende medicin bør tages ca. en halv time

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det.

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det. Udarbejdet af ergoterapeuter, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HOC Rigshospitalet, Afsnit 8511 Oktober 2014 Denne pjece er til dig, som er behandlet for kræft i hoved-hals området enten ved operation eller

Læs mere

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange).

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange). Vandrende pind & Ugle Her får du grundtræning af hele kroppen. Du får trænet dit kredsløb og din balance og styrket arme, ben, mave og ryg. Dertil trænes en bedre bevægelighed i corpus (mave/ryg regionen).

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Kolding Motion Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Pulstræning Kredsløbstræning Aerob træning : Med ilt (O2) tilstede Anaerob træning : Uden

Læs mere

jfranch@hst.aau.dk Træningsplanlægning v. Jesper Franch www.hst.aau.dk

jfranch@hst.aau.dk Træningsplanlægning v. Jesper Franch www.hst.aau.dk Træningsplanlægning v. Jesper Franch Kort præsentation: Cand. scient. i idræt og cellebiologi (KU & SDU) - Phd i samme fagområder (SDU). Er derudover gammel mindre aktiv O-løber og mtb er, tidl. triatlet

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV 1. UDGAVE, 1. OPLAG NOVEMBER 2014 AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Behandlingsprincipper og metoder

Behandlingsprincipper og metoder 1 Behandlingsprincipper og metoder ERG109 UDARBEJDET AF HEIDI E. HANSEN OG STINA M. LARSEN Behandlingsprincipper og metoder Behandlingsprincipper: Tonus Ødem Koordination Sensibilitet overflade og dybde

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Matematik og Fysik for Daves elever

Matematik og Fysik for Daves elever TEC FREDERIKSBERG www.studymentor.dk Matematik og Fysik for Daves elever MATEMATIK... 2 1. Simple isoleringer (+ og -)... 3 2. Simple isoleringer ( og )... 4 3. Isolering af ubekendt (alle former)... 6

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte Sådan undgår du alpine skiskader foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte På ski uden skader foto: head Hvis du vil undgå at blive én af de 5.000 danske alpinløbere, der hvert år vender hjem

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere