Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser"

Transkript

1 Bachelorprojekt Fysioterapeutuddannelsen Power Ball mere end blot et legetøj? - Analyse og vurdering af en Power Ball som et fysioterapeutisk redskab Jesper yde Kjær, Selma Gunhild Carisius Johansen, Henning Terp & Anders Kjær Hold: F73 Afleveret: Vejleder: Alice Gjellerod Antal anslag: Denne opgave er udarbejdet af studerende ved Fysioterapeutskolen i Holstebro. Den er udtryk for forfatterens egne synspunkter, der ikke nødvendigvis falder sammen med Fysioterapeutskolens. Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med forfatterens tilladelse.

2 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser 19. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, skal af uddannelsesinstitutionen bortvises fra prøven. Stk. 2. Opstår der under eller efter en prøve formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning, indberettes dette til uddannelsesinstitutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, bortviser uddannelsesinstitutionen eksaminanden fra prøven. Stk. 3. Udviser en eksaminand forstyrrende adfærd, kan uddannelsesinstitutionen bortvise eksaminanden fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver uddannelsesinstitutionen først en advarsel. Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan i de i stk. 1-3 nævnte tilfælde under skærpende omstændigheder beslutte, at eksaminanden skal bortvises fra institutionen i en kortere eller længere periode. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel om, at gentagelse kan medføre varig bortvisning. Stk. 5. En bortvisning efter stk.1-3 medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at eksaminanden har brugt en prøveindstilling, jf. 6, stk. 3 og 4. Stk. 6. En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jf. stk. 1 og 2. Undertegnede bekræfter hermed at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Underskrift Dato Underskrift Dato Underskrift Dato Underskrift Dato 2

3 Forord Dette projekt er udarbejdet af 4 fysioterapeutstuderende fra VIA University College Campus Holstebro, juni Da vi satte os for at skrive denne opgave var målet at lave et pilotstudie, som kunne fungere som basis for fremtidige studier. Vi har ønsket at udpensle hvordan en PowerBall virker, således at andre ikke skal starte helt fra bunden. Vi erfarede at et basisstudie ikke var at finde, hvorfor vi ønskede at lave et sådant studie. Dette er gjort med øje for, at der senere ville kunne laves forsøg, der involverer implementeringen af PowerBall ift. relevante hånd - og underarmsproblematikker. At skrive denne opgave har været en lang og lærerig proces, og vi vil gerne takke følgende parter for støtte og vejledning: Alice Gjellerod, underviser i fysioterapi - For vejledning i fysioterapeutiske metoder og videnskabsteori Esper Fogh, lektor i fysik ved Silkeborg Gymnasium - For undervisning i fysikken bag en PowerBall Bent Bak, underviser i fysioterapi - For vejledning i databehandling og statistik Finn Gadgaard, lektor. Cand. Scient - For god og faglig kompetent vejledning om gyroskoper Dennis Sjøbeck, powerball.dk ApS For sponsorering af PowerBalls Dr Garcia-Elias, MD Phd - For adgang til relevant materiale om PowerBall Frits Kjær, Kjærs Boghandel & Antikvariat - For sponsorering af PowerBalls VIA UC Campus Holstebro Fysioterapeutuddannelsen For lån af Dynamometer Testdeltagerne For deltagelse og en god indsats Henning Terp Anders Kjær Selma Gunhild Carisius Johansen Jesper yde Kjær 3

4 Power Ball - mere end blot et legetøj? - Analyse og vurdering af en Power Ball som fysioterapeutisk redskab Forfattere: Henning Terp, Selma Gunhild Carisius Johansen, Anders Kjær og Jesper yde Kjær Baggrund Der lidt eller ingen evidens for at brugen af PowerBall har en træningseffekt på kroppen. Derfor er det relevant at afprøve PowerBall ens virkemåde på muskulaturen efter traditionelle træningsprincipper. På denne måde vil det være muligt at argumentere for PowerBall ens mulige berettigelse indenfor fysioterapi. Formål Analysere på hvilke præmisser en PowerBall fungerer, og give indblik i redskabets muligheder. Derudover at teste om 4 ugers træning med en PowerBall kan påvirke underarmens muskulatur, herunder gribestyrke, muskulær udholdenhed og omfang. Metode Ukontrolleret, ikke-randomiseret, kvantitativ, før og efter interventionsmåling. Analysen indeholder en mekanisk, en videnskabelig og en fysioterapeutisk analyse. Testen har 12 frivillige deltagere, der følger et 4 ugers træningsprogram. Der foretages en starttest og en sluttest. Der testes gribestyrke med dynamometer, omfang med målebånd og max. rpm. og antal rotationer på 5 min med PowerBall. Resultat Forbedring mellem start- og sluttest efter 4 ugers intervention: Maksimal gribestyrke er forbedret med 4,57 % (p = 0,05225) Omfanget af underarmen er steget med 2,11 % (p = 0,004883) Antal rotationer på 5 min. er forbedret med 30,25 % (p = 0, ) Max. opnået rpm. er forbedret med 14,81 % (p = 0, ) P-værdien er udregnet efter Wilcoxon metoden. Konklusion Det vurderes at der er klinisk signifikans for, at brugen af PowerBall i 4 uger vil øge den muskulære udholdenhed i underarmen. Gribestyrken er, på trods af at være statistisk insignifikant, også vurderet som klinisk signifikant, hvis interventionen varer over 6-8 uger. Gribestyrke vil forøges på 4 uger, men det er primært ift. neural adaptation. Da testdeltagernes gribestyrke oprindeligt lå over normen vurderer vi, at der til sidst i interventionen kan ses en reel forøgelse af den muskulære kapacitet for gribestyrke, da den neurale adaptationsfase vil være kortere pga. den bedrede træningstilstand. PowerBall er et alsidigt træningsredskab som kan bruges som et supplement til fysioterapeutisk træning af underarm og hånd. Redskabet skal ikke bruges ukritisk, men kan have relevans i genoptræning og vedligeholdelse af ADL-funktioner og professioner hvor hånd og underarm udsættes for over-use og overbelastningsskader. Nøgleord PowerBall, Gribestyrke, Muskulær udholdenhed, Fysioterapi, Effekt 4

5 Power Ball more then just a toy? - Analysis and assessment of the Power Ball as a physiotherapeutic tool Authors: Henning Terp, Selma Gunhild Carisius Johansen, Anders Kjær og Jesper yde Kjær Background There is little evidence that the use of a PowerBall affects the body. Therefore it is relevant to test the effect of the PowerBall on muscles using traditional exercise principles. By doing this it will be possible to argue whether or not the PowerBall has a place in Physiotherapy. Objective Examine how a PowerBall works and to give insight in its possibilities. Furthermore to test if 4 weeks exercise with the powerball will influence the muscles of the forearm and thus increasing grip strength, muscular endurance and size. Method An uncontrolled, non-randomised, quantitative before-and-after-test. The analysis contains a mechanical, a scientific and a physiotherapeutic analysis. The test has 12 volunteered participants who follows a 4 week exercise regime. The study includes a Starttest and End-test. The preformed tests are; Grip strength with hand-held dynamometer, size measuring with tape measure, maximal attained rpm. and number of total rotations in 5 minutes with the PowerBall. Results Increase from the start-test to the end-test: Maximum grip strength improved 4,57% (p = 0,05225) Forearm size increased 2,11% (p = 0,004883) Number of total rotations in 5 minutes increased 30,25% (p = 0, ) Maximum attained rpm. increased 14,81% (p = 0, ) P-value is calculated with the Wilcoxon method. Conclusion It is assessed that there is clinical significance, that use of a powerball in 4 weeks will increase local muscular endurance in the forearm. Grip strength is, though being statistically insignificant, assessed as clinically significant if the intervention per seeds 6-8 weeks. Grip strength will increase in 4 weeks but mainly due to neural adaptation. Because the used test subjects originally where above normal grip strength, we assess that a true increase in muscle capacity for grip strength is seen at the end of the intervention, since the neural adaptation period will be shorter due to subjects better physical condition. The PowerBalls versatility makes it good supplement to physiotherapy involving hand and forearm. It should not be used without criticism, but areas like maintaining (B)ADL and professions exposed to over-use injuries may benefit. Keywords PowerBall, Grip Strength, Muscular Endurance, Physiotherapy, Effect 5

6 Indhold 1.0 Indledning Problembaggrund Formål Problemformulering Hypoteser Begrebsdefinition Metode og design Videnskabsteoretisk tilgang Søgestrategi Valg af databaser Søgeprofil Kritisk litteraturlæsning Introduktion til PowerBall Analyse af mekaniske principper og kraftpåvirkningen Kraftpåvirkning af en PowerBall Fysioterapeutisk analyse Underarmens og håndens anatomi Muskelfysiologi Træningsteori Træning og praksis Kravsanalyse Samlet vurdering af krav Kapacitetsanalyse Risikovurdering af PowerBall Opsamling på fysioterapeutisk analyse Forsøgsdesign Baggrund Forsøgets formål

7 8.3 Design Metode Inklusion og eksklusions kriterier Testprocedure Træningen Etiske overvejelser Resultater Sammenligning af forsøgets og andre studiers resultater Opsamling på resultatanalysen Metodekritik Intern validitet Ekstern validitet Konklusion Perspektivering Litteraturliste Forfatteransvar Bilag Bilag 1 - Patenttegning Bilag 2a+2b Søgeprofil Cinahl Bilag 3a+3b Søgeprofil Cochrane Bilag 4a+4b Søgeprofil Pubmed Bilag 5 Kritisk litteratur Carol Duffin Bilag 6 Kritisk litteratur Jean-Pierre Legg Bilag 7 Kritisk litteratur Garcia-Elias Bilag 8 Ugeskema Bilag 9 Kontrakt til powerball.dk Bilag 10 - Pilotforsøg Bilag 11 - Testskema

8 Bilag 12 Fremgangsmetode for testpersoner Bilag 13 Data om testpersoner Bilag 14 Erklæring om samtykke Bilag 15 Testdeltageres trænings dagbog og testresultater Bilag Bilag 17 Kritisk litteratur Virgil Mathiowetz Bilag 18 Compliancenniveau Bilag 19 Rangering af scores

9 1.0 Indledning Som fysioterapeut er det vigtigt at forny sig og være åben overfor ny viden samt finde nye metoder til patientbehandling. Men samtidig er det vigtigt at kunne forholde sig kritisk overfor ny viden, for at kunne give patienten den mest optimale behandling. Det er derfor essentielt, at vi som faggruppe støtter hinanden, ved at afprøve og analysere potentielle nye muligheder, samt formidle disse videre. En PowerBall er et redskab som sælges som arm og håndrehabiliteringsredskab og som legetøj, men der er kun få studier som har påvist en potentiel effekt. Opgaven er opdelt i 4 dele: En mekanisk analyse om fysikkens kræfter bag PowerBall. En fysioterapeutisk analyse. Et praktisk forsøg af 4 ugers træning med en PowerBall. Konklusion på analyse og forsøg. Formålet bliver således ikke kun at teste PowerBall en, men også at give en kritisk analyse af redskabet, ud fra en fysioterapeutisk vinkel. Vi ønsker med opgaven at læseren får en gennemgående forståelse af PowerBall en, så det bliver muligt for den enkelte terapeut, at vurdere PowerBall en i den fysioterapeutiske intervention. 9

10 2.0 Problembaggrund PowerBall en er et håndholdt gyroskop der er patenteret som et trænings- og rehabiliteringsredskab (se bilag 1). PowerBall en har været fremme i mere end et årti, og sælges primært over nettet som personlig gadget, men også til enkelte fysioterapiklinikker og andre manuelle behandlere 1. PowerBall en er som før nævnt et gyroskop, der gennem cirkulære bevægelser i håndleddet genererer en kraftpåvirkning af fingre, hånd og underarms muskulatur. Jo hurtigere man spinder PowerBall en, jo større kraft vil muskulaturen påvirkes med. Observeres de bevægelser der anvendes ved brugen af en PowerBall, kan det udredes at der er tale om en cirkumduktionsbevægelse i håndleddet. Dette betyder anatomisk set at underarms, hånd og fingermuskulaturen aktiveres og derfor kan trænes (Bojsen-Møller; 2001; s ). Muskulær udholdenhed defineres ved evnen til at opretholde en relativ høj muskelaktivitet over en længere periode, eller evnen til at undgå udtrætning efter længere tids arbejde (Trew; 2005; s. 114). Dvs. at aktiveres musklerne repetitivt og jævnt med en belastning på 50 % 2 over længere tid, vil det involverede væv langsomt tilpasse sig det øgede belastningskrav (Beyer; 2008; s. 128). Kan brugen af PowerBall ud fra ovenstående defineres som træning af muskulær udholdenhed? Vi har gennem længere tid haft kendskab til PowerBall. Den er blevet brugt som underholdning og intern konkurrence i fritiden, og vi har mærket en udtrætning af fingre, hånd og underarm. I takt med at vi har eksperimenteret med PowerBall, er vi blevet opmærksomme på forskellige potentielle fysioterapeutiske anvendelsesmuligheder; rehabilitering af håndkirurgiske patienter, mobilisering og træning af hånd, fingre og underarm. 1 Oplyst fra dansk forhandler af NSD PowerBall 2 Ift. 1 RM 10

11 Kan PowerBall bruges som fysioterapeutisk redskab i den vedligeholdende træning af ADL-funktioner, eller som profylaktisk redskab til kontorarbejde? Vil træningen med PowerBall give et præstationsfremmende resultat til klatrere, tennisspillere o.l.? Vi har erfaret at nogle privatklinikker har anskaffet sig en PowerBall, men den bliver tilsyneladende ikke brugt. Man må formode at, de klinikker som har anskaffet en PowerBall, har set et potentiale i den, og spørgsmålet bliver derfor; hvorfor bliver den ikke brugt? Enten ved terapeuterne ikke hvordan eller til hvad den skal bruges, eller også vil de ikke bruge et redskab, hvor der ikke er evidens for træningseffekten. En tredje mulighed kunne være, at den er indkøbt til træning af fysioterapeuternes hånd og fingre, og disse vælger ikke at bruge den. Vi er samtidig blevet informeret om at nogle firmaer har købt partier til deres ansatte som træningsredskab 3. Ud fra grundteorierne på studiet, kan PowerBall ses som et potentielt godt supplement til den almene rehabilitering og profylakse af skader i overekstremiteten (OE). Vi har valgt at fokusere på underarm, håndled og fingre, da opgaven ellers vil blive for omfattende og uspecifik. Dette gør vi, da det er her vi kan se flest af før nævnte anvendelsesmuligheder. Der mangler grundlæggende studier, omkring de gængse anvendelsesmuligheder af PowerBall i den fysioterapeutiske praksis. Det må derfor siges, at selvom PowerBall har været på markedet længe, er de fysioterapeutiske muligheder uafprøvede og nye. Det er vigtigt hele tiden, at søge og afprøve nye muligheder, for at styrke faget samt sikre en faglig underbygget behandling. Det er på dette grundlag vi ønsker at skrive en opgave om brugen af PowerBall i den fysioterapeutiske praksis. Ud fra træningslæren har vi en begrundet hypotese, om at PowerBall kan bruges som træningsredskab. 3 Oplyst fra dansk forhandler af NSD PowerBall 11

12 2.1 Formål Formålet med opgaven er, at afklare hvordan en PowerBall fungerer, og give andre terapeuter indblik i dette. Derudover er formålet, at påvise om 4 ugers træning med en PowerBall, kan påvirke underarmens og håndens muskulatur, herunder gribestyrke, muskulær udholdenhed og underarmens omfang. 3.0 Problemformulering Har træning med PowerBall over 4 uger en effekt på underarmens og håndens muskulatur? - Hvordan virker en PowerBall? - Hvilke strukturer og fysiologiske processer er impliceret i træningen med PowerBall? - Hvilke træningsprincipper er relevante ift. træning med PowerBall? 3.1 Hypoteser H 0 Træning med PowerBall over 4 uger har ingen effekt på underarmens muskulatur. H 1 Træning med PowerBall øger den maksimale gribestyrke. H 2 Træning med PowerBall øger underarmens muskulære omfang. H 3 Træning med PowerBall øger den muskulære udholdenhed af underarm. 12

13 3.2 Begrebsdefinition PowerBall Der findes flere forskellige modeller af PowerBall, der virker ud fra samme princip. De 3 primære brands er NSD Power Ball, PowerBall The Original og Dynabee. Vi har erfaret at NSD Power Ball og PowerBall The Original har samme opbygning og komponenter. Dynabee modellen er set adskilt på fotografier, og komponenterne ser ud til at matche de to andre. Der er derfor ikke skelnet mellem de forskellige brands i litteraturindsamlingen eller i testen. Der tages udgangspunkt i den model som kaldes NSD 250 Hz Neon Pro Power Ball. Denne model har lysdioder, funktionsdisplay. 250 Hz indikerer sværhedsgraden. Gyroskop Et gyroskop er i princippet en snurretop. Groft sagt er et gyroskop et roterende legeme der vil fortsætte med at spinde, hvis ikke den bliver påvirket af en udefrakommende kraft. Når en snurretop spinder vil den, når man forsøger at vælte den, rette sig op. Det samme gør sig gældende for et gyroskop. Træningseffekt Synlig og målbar forbedring af den muskulære funktion af underarmen. Underarm Art. Cubitii, art. radio-ulnaris og alle underarmens muskler, med undtagelse af m. biceps brachii, m. brachialis, m. triceps, m. anconeus. Over-use Overbelastningsskade sket via gentagne ensformige bevægelser over en længere periode. Det er typisk en skade på muskelvæv, sene eller kapsel strukturer. Repetitive bevægelser udtrætter og svækker sener og muskler, hvilket gør restitution nødvendig. Hvis vævet ikke får mulighed for at restituere, er det mere udsatte for akutte skader f.eks. ruptur af muskel eller sene ved et fald. Andre konsekvenser kan være smerter og hævelse (Sjøgaard; 1995; s ) (Kendall; 2005; s. 356). 13

14 Cirkumduktion Termen dækker (Kendall; 2005; s. 259) over en sammensat bevægelse med palmar- og dorsalfleksion samt radial- og ulnarfleksion i art. radiocarpalis. I opgaven er supination og pronation i art. radioulnaris proximalis taget med når termen bruges. Forkortelser Revolutions per minute forkortes med rpm. 4.0 Metode og design Design Opgaven er designet i 4 dele for at besvare problemformuleringen på en overskuelig måde. 1. En mekanisk analyse af PowerBall, der går i dybden med de fysiske kræfter der påvirker underarm, hånd og fingre. 2. En fysioterapeutisk analyse der redegør for anatomi og fysiologi relevant for underarm, hånd og fingre samt en kravs - og kapacitetsanalyse. 3. Et praktisk forsøg af 4 ugers træning med PowerBall samt redegørelse for testresultater. 4. Konklusion af testresultater og analysen samt sammenligning med lignende forsøg. Metode For at kunne besvare problemformuleringen fyldestgørende, har vi valgt følgende metoder der beskrives i efterfølgende afsnit. Der vil først være en mekanisk analyse som vil tage udgangspunkt i at analysere hvilke dele en PowerBall består af. De fysiske kræfters impulsmoment, inertimoment og friktion vil derefter blive redegjort for, og Newtons tre love belyses. Efterfølgende vil kraftpåvirkningen analyseres, og i hvilket omfang PowerBall påvirker muskulaturen. 14

15 Dernæst vil der være en fysioterapeutisk analyse, hvor der redegøres for den relevante anatomi, for at forstå hvilke bevægelser i underarm, hånd og fingre der er involveret i brugen af PowerBall. Den fysioterapeutiske analyse indeholder derefter en redegørelse for anvendt fysiologi og træningsteori, involveret i brugen af PowerBall. Der udformes en kravs - og kapacitetsanalyse hvor fysik, tekniske færdigheder o.l. tages i betragtning. Testdeltagerne sammenlignes med det generelle menneske, og der foretages en risikovurdering ved brugen af PowerBall. Der vil i afsnit 8.0 fremgå et udførligt forsøgsdesign, hvor måleredskaber, testmetode og interventionen gennemgås. For at analysere resultaterne er Student t-test for parret design samt Wilcoxon s test anvendt for at udregne p-værdi. Diskussion af resultater kan findes i afsnit 9.0. Metodevalget i forsøg og test vil herefter diskuteres i afsnit Resultaterne konkluderes og sammenlignes med lignende studiers resultater. Til sidst samles alle dele af opgaven i en konklusion og perspektivering. Kritisk litteratur læsning Til vurdering af forskningsartiklerne omhandlende brugen af PowerBall, anvendes bogen Klinisk forskningsmetode i teori og praksis kap. 6 samt Kunnskapbasert Fysioterapi kap Studierne analyseres for validitet og reliabilitet, hvor evidensniveauet vurderes. 15

16 4.1 Videnskabsteoretisk tilgang Når man begynder på et projekt er det vigtigt at være bevidst om den videnskabsteoretiske indgangsvinkel. Da projektet er et kvantitativt studie har vi valgt en naturvidenskabelig indgangsvinkel, hvilket involverer positivisme og rationalisme som de primære indgangsvinkler. Rationalismen er særligt brugbar når man skal omforme tal til tekst. Dette gør at vores overordnede tilgangsvinkel er rationalistisk, men med positivistisk elementer i data indsamlingen. Det er vigtigt at præsentere data både i en ren ufortolket udgave (positivistisk paradigme), samt i en mere sammenhængende fortolket udgave, da resultater i tal ofte kan være intetsigende eller vildledende (rationalistisk paradigme) (Thornquist; 2006; s ). 4.2 Søgestrategi Vi har valgt en søgestrategi, som er baseret på lokaliseringen, af studier og afhandlinger om PowerBall. Søgningen har til hensigt at finde artikler der beskriver anvendeligheden af PowerBall, samt finde fagligt underbyggede udtalelser om dette. Da PowerBall er lanceret som et træningsredskab og legetøj, startede søgningen hos den danske forhandler 4, der evt. kunne være behjælpelige med at henvise til relevant litteratur. Forhandleren var ikke i besiddelse af fagligt underbygget viden, men kunne henvise til den internationale producents hjemmeside 5. Ved gennemgang af hjemmesiden, fandt vi intet af relevans. Der er udtalelser fra sundhedspersonale der bifalder produktets anvendelighed til rehabilitering, profylakse, m.m., men udtalelserne er ikke evidensbaseret og uden referencer 6. Vi har som udgangspunkt taget kontakt til forskellige fysioterapeuter, ergoterapeuter og læger, som kunne være relevante for projektet. For at finde information om fysikken bag PowerBall og dertilhørende elementer har vi kontaktet Danfoss Universe, og undervisere på tekniske gymnasier

17 Ovenstående har været i den tidlige del af projektforløbet, hvor formålet med videnssøgningen har været at skaffe så mange oplysninger og relevant litteratur som muligt. For at specificere indgangsvinklen til emnet, var det vigtigt at samle så meget viden som muligt. 4.3 Valg af databaser Vi har anvendt de videnskabelige databaser Cinahl, Pubmed og Cochrane da vi anser disse for de mest brede og tværfaglige. Cinahl Database der dækker ergoterapi, fysioterapi og sygeplejeviden og derfor søgte vi denne base primært for at undersøge, om PowerBall blev nævnt i relevante artikler. Men i denne base fandt vi ikke af relevans (se bilag 2a+2b). Cochrane Videnskabeligt netværk, hvor forskere har udarbejdet systematiske oversigter (Cochrane Reviews). Vi fandt intet da vi søgte i Cochrane-basen (se bilag 3a+3b). PubMed Natur- og sundhedsvidenskabelig database. PubMed anbefales til alle sundheds faggrupper, og må derfor ses som den mest tværfaglige af de tre, hvorfor det er her vi har brugt mest tid (se bilag 4a+4b). Vi fandt i denne søgebase 1 artikel omhandlende PowerBall: The Utility of the PowerBall (Garcia-Elias; 2008). 17

18 4.4 Søgeprofil For at søge i databaserne har vi opstillet en søgeprofil fig. 1, med de ord vi mener giver den bedste mulighed for at finde relevant litteratur. Vi startede med at MeSH e ordene i de 3 databaser for at danne en specifik søgeprofil til hver enkelt af databaserne. Efter at have MeSH et søgeordene, har vi set os nødsaget til at gøre den oprindelige søgning mere uspecifik, for at få så mange oplysninger som muligt. Dette har gjort at vi har fundet 1 artikel (Garcia-Elias; 2008), der kunne have relevans for vores interesseområde. Vi måtte erkende at viden om PowerBall er utilstrækkelig og den florerende viden på internettet er ikke brugbar eller gennemarbejdet. Det har derfor været nødvendigt at søge udenfor de sundhedsvidenskabelige databaser. Emneord 1 Emneord 2 Emneord 3 Powerball Training Muscle strength Power-ball Exercise Endurance Power ball Education Stability Gyroball Rehabilitation Proprioception Gyro-ball Profylaxsis Coordination Gyro ball Physioterapy Power Dynaflex Occupational therapy Stamina Dyna-flex Intervention Anaerobic Dyna flex Dynabee Gyroscope Aerobic Cardiovascular Manipulation Fig. 1 - Søgeprofil Web Of Science Tværfaglig database med videnskabelige tidsskrifter med repræsentation af over peer-reviewed artikler. Vi har derfor anvendt denne database for at få en videnskabelig forklaring på et gyroskops kræfter og påvirkninger, men uden resultater. 18

19 Google Scholar Søgemaskine hvor der findes et bredt udvalg af videnskabelig litteratur. Vi har valgt at bruge Google Scholar, da emnet PowerBall er et forholdsvis nyt område, der ikke er beskrevet ret mange steder. Vi har brugt ordet Powerball og fundet en afhandling The Effect of Powerball TM on Gripstrength (Legg; 2008) samt en kort præsentation af resultater fra et undergraduate studie, The Effect of a Forearm Strengthener (McAllister) På Powerballs.com forummet fik vi kendskab til endnu et studie, Hand Gyrscope versus Hand Grip: Strength gains after a 4 week training programme (Duffin; 2007). For at få de videnskabelige artikler er DEFFnet benyttet, hvor der er købt adgang til forskellige medicinske og sundhedsvidenskabelige tidsskrifter. Vi har desuden benyttet os af bibliotekaren på uddannelsen. For at få adgang til Utility of the Powerball (Garcia-Elias; 2008) har vi henvendt os til forfatterne, og fået udleveret artiklen. 5.0 Kritisk litteraturlæsning Hand Gyroscope versus Hand Grip: Strength Gains after a Four Week Training Programme, Carol Duffin (se bilag 5) Studiet er en før og efter interventions måling. Formålet er at teste effekten af PowerBall og en klassisk håndtræner overfor en kontrol gruppe som ikke træner. Forøgelserne i PowerBall-gruppen ligger overordnet på mellem % hvilket vi forholder os kritisk til, da vi ikke mener at 4 uger kan give forøgelser på ca. 50 % i gennemsnit hos volleyballspillere. Gribestyrken der imod forøges kun med 14,73 % hvilket stemmer mere overens med andre studier vi har undersøgt. Der angives ikke et complianceniveau for de tre grupper, og det vides ikke om grupperne modtager anden behandling eller træning under forsøget. Det fremgår ikke hvordan en evt. randomisering er foretaget, eller hvor mange deltagere der er i hver gruppe. Efter hvad vi kan læse i studiet, så testes alle grupper dog samtidig. 19

20 Overordnet set er studiet af den type som kunne have været meget brugbart, da det netop sammenligner PowerBall med en traditionel håndtræner og en kontrolgruppe. Studiet er validt i den form, at der svares på egen problem stilling, men det er ikke reproducerbart pga. dårligt beskrevne metoder og testudstyr. The Effect of Powerball on Grip Strength Jean-Pierre Legg (se bilag 6) Formålet med studiet er at klarlægge om brugen af PowerBall, forøger gribestyrke over 4 uger. Studiet er et interventionsstudie med en før - og efter måling. Der anvendes ingen kontrolgruppe og der foretages ingen randomisering. Dette design er et svagt studiedesign, da andre faktorer end PowerBall træningen kan have en effekt på udfaldet. Men træningen superviseres hvilket sikre en optimal trænings indsats og præcis træningsmængde. De samlede resultater viser at gribestyrken for højre hånd går fra 32,08-36,85kg, hvilket giver en forøgelse på 4,77kg, og for venstre hånd 30,31-34,34kg, altså en forøgelse på 4,03kg. Reliabiliteten af studiet må siges at være god, da alle test samt træningsformen er velbeskrevet. Validiteten af studiet er ligeledes god, da der er undersøgt, hvad der er opstillet som problem. Utillity of the Powerball in the Invigoration of the Musculatur in the Forearm M. Garcia-elias & S.A. Balan (se bilag 7) Studiet er en før og efter interventions måling. Formålet med studiet er at undersøge om brugen af PowerBall har signifikante ændringer på maksimal gribestyrke og muskulær udholdenhed i underarmen. Reliabiliteten i studiet er god, da alle test og træningsprogrammer er udførligt beskrevet. Studiet er validt da forfatterne har svaret på problemformuleringen. Testudstyr er valid og præcist. Der er en ligelig fordeling af mænd og kvinder, men kun 10 deltagere, hvilket betyder data ikke kan normalfordeles. På trods af det, er P-værdien lavet efter students t-test metoden, hvilket kræver normalfordelt data. 20

21 Forsøget undersøger påvirkningen af maksimal gribestyrke og udholdende gribestyrke. Resultaterne viste en forøgelse af max. gribestyrke på 15 % samt en forøgelse af udholdende gribestyrke på 109 %. 6.0 Introduktion til PowerBall Når man som fysioterapeut støder på et ukendt redskab, er det vigtigt at sætte sig ind i hvordan redskabet virker, både træningsmæssigt og teknisk. Enhver kan påstå at noget har en gavnlig effekt, men det kræver at man kan forklare og bevise hvilke principper et redskab fungerer ud fra. Da der ikke er publiceret mange andre studier der påviser en effekt ved brugen af PowerBall, bliver vores eneste bevis for dette, den fysik som PowerBall en virker ud fra. En PowerBall er i princippet et håndholdt gyroskop, som er tiltænkt træning af håndleddet og underarm. Det er derfor vigtigt at forstå fysikken bag et gyroskop for at forstå hvordan den påvirker håndeleddet og underarmen. PowerBall en indeholder en aksel 7, med et fastgjort hjul, som roterer omkring en horisontal akse 8. Fig. 2 PowerBall ens dele 7 En aksel defineres som en stang som roterer som man ser under en bil 8 En akse defineres som et plan eller linje hvor i eller om en bevægelse kan foregå 21

Nakke-/skuldersmerter

Nakke-/skuldersmerter 12. januar 2012 Hold F76 Ida Noesgaard Nakke-/skuldersmerter Effektstudie i stabilitetstræning kontra styrketræning til kontoransatte Inge Dueholm Sørensen Sara Næsby Johansen Mathilde Henriksen Fysioterapeutisk

Læs mere

Et tværsnitsstudie om benamputerede

Et tværsnitsstudie om benamputerede Et tværsnitsstudie om benamputerede Sammenhæng mellem muskelstyrke og balance Et tværsnitstudie om benamputerede * Sammenhæng mellem muskelstyrke og balance * Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er

Læs mere

- med målgruppen ældre over 60 år

- med målgruppen ældre over 60 år - med målgruppen ældre over 60 år Bachelorprojekt efteråret 2008 Udarbejdet af: Marie Boa Jørgensen, Helle Haslund Laursen, Ulla Madsen Topp & Pia Vitten Vejleder: Lektor og fysioterapeut cand.scient.san.,

Læs mere

University College Lillebælt

University College Lillebælt University College Lillebælt Antal anslag: 77.877 Antal anslag i begrebsdefinitioner: 652 Antal anslag i alt: 78.529 Antal anslag i bilag: 13.796 I opgaven henvises der til transskriptioner og materiale,

Læs mere

Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie

Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie Udarbejdet af: Anne S. Nielsen, Annika Wähling, Jette Fisker og Marianne Nørremark Hold: F72 Afleveret d. 6. januar 2010 Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Udarbejdet af: Josephine Nielsen, Louise Kruse Kristiansen, Christina Vangsø og Rikke Nørmølle Larsen

Udarbejdet af: Josephine Nielsen, Louise Kruse Kristiansen, Christina Vangsø og Rikke Nørmølle Larsen Kvalitetssikring af den postoperative behandling efter en total knæalloplastik Professionsbachelorprojekt afleveret d. 1. juni 2011. Fysioterapeutuddannelsen på University College Nordjylland Udarbejdet

Læs mere

Antal tegn uden mellemrum inklusiv abstrakts: 83.541

Antal tegn uden mellemrum inklusiv abstrakts: 83.541 1 Træning af ældre på skiergometer (ThoraxTrainer). Effekten af fire ugers intervention med højintensiv intervaltræning; fokus på core stabilitet og balance. Training of elderly people on a skiing ergometer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 33

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 33 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Afgrænsning... 3 Problemformulering... 3 Hypoteser... 4 Teori... 5 Anatomi underarmen og hånden... 5 Knogler... 5 Nerver... 5 Muskler... 6 Palmaris longus og

Læs mere

af Stephanie Mie Byrgesen og Signe Kjær Navne

af Stephanie Mie Byrgesen og Signe Kjær Navne af Stephanie Mie Byrgesen og Signe Kjær Navne Bacheloropgave Fysioterapeutuddannelsen University College Nordjylland Vejleder: Bo Grarup Hold F11S Modul 14 Afleverings dato: 2. januar 2015 Antal tegn med

Læs mere

Forfatterne vil gerne rette en tak til en række personer for deres hjælp, ekspertise og venlighed.

Forfatterne vil gerne rette en tak til en række personer for deres hjælp, ekspertise og venlighed. Forord Forfatterne vil gerne rette en tak til en række personer for deres hjælp, ekspertise og venlighed. Tak til: - University College Nordjylland for lån af lokaler, testløbesko samt sponsorering af

Læs mere

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Billedgengivelse med tilladelse fra Regionshospitalet Randers Bachelor udarbejdet

Læs mere

FH80 MALIN HOLM ANDERS K. NIELSEN PHILLIP H. H. PETERSEN. Kan Shock Wave Terapi bedre den spastiske gang?

FH80 MALIN HOLM ANDERS K. NIELSEN PHILLIP H. H. PETERSEN. Kan Shock Wave Terapi bedre den spastiske gang? VIA University College Holstebro - Fysioterapeut uddannelsen Bachelorprojekt 9.1.2014 Vejleder: Gitte Bek Andersen Anslag: 77.525 FH80 MALIN HOLM ANDERS K. NIELSEN PHILLIP H. H. PETERSEN Kan Shock Wave

Læs mere

Professionsbachelor, januar 2013

Professionsbachelor, januar 2013 Professionsbachelor, januar 2013 Ultralydsbehandling i koldt vand givet til håndboldspiller med lateral ankeldistorsion - En case rapport Udarbejdet af: Thomas Harding Pilak Vejleder: Lis Bentzen Mørk

Læs mere

FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE

FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE Motor Skills Among Preschoolers and the Influence of Kindergarten on Children s Motor Development

Læs mere

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Et projekt om reliabiliteten af Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Bachelorprojekt Modul 14 2014 Vejleder Lektor, Jan Rafn Undertegnede bekræfter at besvarelse

Læs mere

Applikationen InterWalk

Applikationen InterWalk Applikationen InterWalk Oplevelse af anvendelsen hos personer med type 2 diabetes Et aktionsforskningsstudie Applikationen InterWalk 1 Applikationen InterWalk Oplevelse af anvendelsen hos personer med

Læs mere

TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN

TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN En case rapport udarbejdet af: Mette Dalsgaard Christiansen Signe Hein Larsen Vejleder: Bente Andersen 6. januar 2015 Professionshøjskolen UCC

Læs mere

Vippeskannerens billedkvalitet i vertikalt og horisontalt plan og hvordan dette kan optimeres

Vippeskannerens billedkvalitet i vertikalt og horisontalt plan og hvordan dette kan optimeres Vippeskannerens billedkvalitet i vertikalt og horisontalt plan og hvordan dette kan optimeres Bachelorprojekt Udarbejdet af: Frederik Hvid Mortensen, 66080067, hold 66 Jonas Sterup Bovin, 66080152, hold

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Styrketræning. Træning

Styrketræning. Træning Styrketræning Træning 1 Styrketræning INDHOLD Indledning... 2 Kapitel 1. Fysiologi... 3 1.1 Styrketræningsrelateret fysiologi... 3 Opbygningen af en muskel - Det neuromuskulære system - Fysiologiske forandringer

Læs mere

2. Metodeafsnit 2.1 Søgestrategi 2.2 Metode til første del af problemformuleringen 2.3 Metode til anden del af problemformuleringen

2. Metodeafsnit 2.1 Søgestrategi 2.2 Metode til første del af problemformuleringen 2.3 Metode til anden del af problemformuleringen Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Problemformulering 1.2 Problemafgrænsning 2. Metodeafsnit 2.1 Søgestrategi 2.2 Metode til første del af problemformuleringen 2.3 Metode til anden del af problemformuleringen

Læs mere

Psykiatriske ADHD patienters Oplevede Påvirkning af Ressourceorienteret Fysioterapi

Psykiatriske ADHD patienters Oplevede Påvirkning af Ressourceorienteret Fysioterapi Psykiatriske ADHD patienters Oplevede Påvirkning af Ressourceorienteret Fysioterapi - Et kvalitativt studie Opgaven er udarbejdet af: Barbara Have Knudsen eksamensnummer 4349 Annita Worm Nørtoft Lauridsen

Læs mere

UCIATE HOS , F09V. 7. SEMESTER. AFLEVERE 30.06.2006 DUL 14, 7

UCIATE HOS , F09V. 7. SEMESTER. AFLEVERE 30.06.2006 DUL 14, 7 A ANTERIOR CRU UCIATE LIGAMENT SKADER HOS KVINDER. KAN DET FOREBYGGES? AF LISA ALBÆK PEDERSEN, BACHELORPROJEKT, MOD DUL 14, 7, F09V. 7. SEMESTER. UNIVERSITYY COLLEGE NORDJYLLAND, PROFESSIONSBACHELOR I

Læs mere

Usability test af MOBI:DO

Usability test af MOBI:DO en mobil applikation University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Hold E10V, Modul 14, 7 semester Vejleder: Tine Bieber Lunn Fagligvejleder: Tina Helle Afleveret: 04. juni 2013 Opgavens omfang

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

ADHD. rammer vi plet?

ADHD. rammer vi plet? ADHD rammer vi plet? Et kvalitativt interviewstudie om skydeidrættens betydning for børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder set ud fra et fysioterapeutisk perspektiv En bacheloropgave af: Else Gløe-Jakobsen,

Læs mere

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Bacheloropgave Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Opgave udarbejdet af: Radiografuddannelsen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland Hold: R10V, Modul:

Læs mere

Bachelorprojekt januar 2013

Bachelorprojekt januar 2013 Bachelorprojekt januar 2013 Virtuel genoptræning til borgere med KOL - Et kvalitativt studie om motivation og compliance for hjemmetræning Virtual rehabilitation for patients with COPD - A qualitative

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

Bachelorprojekt. 1 Kropsbevidst træning... 4. 1.1 Resume (Matilde)... 4. 1.2 Indledning (Matilde)... 5. 1.3 Udgangspunkt (Matilde)...

Bachelorprojekt. 1 Kropsbevidst træning... 4. 1.1 Resume (Matilde)... 4. 1.2 Indledning (Matilde)... 5. 1.3 Udgangspunkt (Matilde)... Indhold 1 Kropsbevidst træning... 4 1.1 Resume (Matilde)... 4 1.2 Indledning (Matilde)... 5 1.3 Udgangspunkt (Matilde)... 7 1.4 Problemformulering (fælles)... 8 1.5 Afgrænsning og begrebsforklaring (Caroline)...

Læs mere