Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser"

Transkript

1 Bachelorprojekt Fysioterapeutuddannelsen Power Ball mere end blot et legetøj? - Analyse og vurdering af en Power Ball som et fysioterapeutisk redskab Jesper yde Kjær, Selma Gunhild Carisius Johansen, Henning Terp & Anders Kjær Hold: F73 Afleveret: Vejleder: Alice Gjellerod Antal anslag: Denne opgave er udarbejdet af studerende ved Fysioterapeutskolen i Holstebro. Den er udtryk for forfatterens egne synspunkter, der ikke nødvendigvis falder sammen med Fysioterapeutskolens. Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med forfatterens tilladelse.

2 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser 19. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, skal af uddannelsesinstitutionen bortvises fra prøven. Stk. 2. Opstår der under eller efter en prøve formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning, indberettes dette til uddannelsesinstitutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, bortviser uddannelsesinstitutionen eksaminanden fra prøven. Stk. 3. Udviser en eksaminand forstyrrende adfærd, kan uddannelsesinstitutionen bortvise eksaminanden fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver uddannelsesinstitutionen først en advarsel. Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan i de i stk. 1-3 nævnte tilfælde under skærpende omstændigheder beslutte, at eksaminanden skal bortvises fra institutionen i en kortere eller længere periode. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel om, at gentagelse kan medføre varig bortvisning. Stk. 5. En bortvisning efter stk.1-3 medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at eksaminanden har brugt en prøveindstilling, jf. 6, stk. 3 og 4. Stk. 6. En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jf. stk. 1 og 2. Undertegnede bekræfter hermed at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Underskrift Dato Underskrift Dato Underskrift Dato Underskrift Dato 2

3 Forord Dette projekt er udarbejdet af 4 fysioterapeutstuderende fra VIA University College Campus Holstebro, juni Da vi satte os for at skrive denne opgave var målet at lave et pilotstudie, som kunne fungere som basis for fremtidige studier. Vi har ønsket at udpensle hvordan en PowerBall virker, således at andre ikke skal starte helt fra bunden. Vi erfarede at et basisstudie ikke var at finde, hvorfor vi ønskede at lave et sådant studie. Dette er gjort med øje for, at der senere ville kunne laves forsøg, der involverer implementeringen af PowerBall ift. relevante hånd - og underarmsproblematikker. At skrive denne opgave har været en lang og lærerig proces, og vi vil gerne takke følgende parter for støtte og vejledning: Alice Gjellerod, underviser i fysioterapi - For vejledning i fysioterapeutiske metoder og videnskabsteori Esper Fogh, lektor i fysik ved Silkeborg Gymnasium - For undervisning i fysikken bag en PowerBall Bent Bak, underviser i fysioterapi - For vejledning i databehandling og statistik Finn Gadgaard, lektor. Cand. Scient - For god og faglig kompetent vejledning om gyroskoper Dennis Sjøbeck, powerball.dk ApS For sponsorering af PowerBalls Dr Garcia-Elias, MD Phd - For adgang til relevant materiale om PowerBall Frits Kjær, Kjærs Boghandel & Antikvariat - For sponsorering af PowerBalls VIA UC Campus Holstebro Fysioterapeutuddannelsen For lån af Dynamometer Testdeltagerne For deltagelse og en god indsats Henning Terp Anders Kjær Selma Gunhild Carisius Johansen Jesper yde Kjær 3

4 Power Ball - mere end blot et legetøj? - Analyse og vurdering af en Power Ball som fysioterapeutisk redskab Forfattere: Henning Terp, Selma Gunhild Carisius Johansen, Anders Kjær og Jesper yde Kjær Baggrund Der lidt eller ingen evidens for at brugen af PowerBall har en træningseffekt på kroppen. Derfor er det relevant at afprøve PowerBall ens virkemåde på muskulaturen efter traditionelle træningsprincipper. På denne måde vil det være muligt at argumentere for PowerBall ens mulige berettigelse indenfor fysioterapi. Formål Analysere på hvilke præmisser en PowerBall fungerer, og give indblik i redskabets muligheder. Derudover at teste om 4 ugers træning med en PowerBall kan påvirke underarmens muskulatur, herunder gribestyrke, muskulær udholdenhed og omfang. Metode Ukontrolleret, ikke-randomiseret, kvantitativ, før og efter interventionsmåling. Analysen indeholder en mekanisk, en videnskabelig og en fysioterapeutisk analyse. Testen har 12 frivillige deltagere, der følger et 4 ugers træningsprogram. Der foretages en starttest og en sluttest. Der testes gribestyrke med dynamometer, omfang med målebånd og max. rpm. og antal rotationer på 5 min med PowerBall. Resultat Forbedring mellem start- og sluttest efter 4 ugers intervention: Maksimal gribestyrke er forbedret med 4,57 % (p = 0,05225) Omfanget af underarmen er steget med 2,11 % (p = 0,004883) Antal rotationer på 5 min. er forbedret med 30,25 % (p = 0, ) Max. opnået rpm. er forbedret med 14,81 % (p = 0, ) P-værdien er udregnet efter Wilcoxon metoden. Konklusion Det vurderes at der er klinisk signifikans for, at brugen af PowerBall i 4 uger vil øge den muskulære udholdenhed i underarmen. Gribestyrken er, på trods af at være statistisk insignifikant, også vurderet som klinisk signifikant, hvis interventionen varer over 6-8 uger. Gribestyrke vil forøges på 4 uger, men det er primært ift. neural adaptation. Da testdeltagernes gribestyrke oprindeligt lå over normen vurderer vi, at der til sidst i interventionen kan ses en reel forøgelse af den muskulære kapacitet for gribestyrke, da den neurale adaptationsfase vil være kortere pga. den bedrede træningstilstand. PowerBall er et alsidigt træningsredskab som kan bruges som et supplement til fysioterapeutisk træning af underarm og hånd. Redskabet skal ikke bruges ukritisk, men kan have relevans i genoptræning og vedligeholdelse af ADL-funktioner og professioner hvor hånd og underarm udsættes for over-use og overbelastningsskader. Nøgleord PowerBall, Gribestyrke, Muskulær udholdenhed, Fysioterapi, Effekt 4

5 Power Ball more then just a toy? - Analysis and assessment of the Power Ball as a physiotherapeutic tool Authors: Henning Terp, Selma Gunhild Carisius Johansen, Anders Kjær og Jesper yde Kjær Background There is little evidence that the use of a PowerBall affects the body. Therefore it is relevant to test the effect of the PowerBall on muscles using traditional exercise principles. By doing this it will be possible to argue whether or not the PowerBall has a place in Physiotherapy. Objective Examine how a PowerBall works and to give insight in its possibilities. Furthermore to test if 4 weeks exercise with the powerball will influence the muscles of the forearm and thus increasing grip strength, muscular endurance and size. Method An uncontrolled, non-randomised, quantitative before-and-after-test. The analysis contains a mechanical, a scientific and a physiotherapeutic analysis. The test has 12 volunteered participants who follows a 4 week exercise regime. The study includes a Starttest and End-test. The preformed tests are; Grip strength with hand-held dynamometer, size measuring with tape measure, maximal attained rpm. and number of total rotations in 5 minutes with the PowerBall. Results Increase from the start-test to the end-test: Maximum grip strength improved 4,57% (p = 0,05225) Forearm size increased 2,11% (p = 0,004883) Number of total rotations in 5 minutes increased 30,25% (p = 0, ) Maximum attained rpm. increased 14,81% (p = 0, ) P-value is calculated with the Wilcoxon method. Conclusion It is assessed that there is clinical significance, that use of a powerball in 4 weeks will increase local muscular endurance in the forearm. Grip strength is, though being statistically insignificant, assessed as clinically significant if the intervention per seeds 6-8 weeks. Grip strength will increase in 4 weeks but mainly due to neural adaptation. Because the used test subjects originally where above normal grip strength, we assess that a true increase in muscle capacity for grip strength is seen at the end of the intervention, since the neural adaptation period will be shorter due to subjects better physical condition. The PowerBalls versatility makes it good supplement to physiotherapy involving hand and forearm. It should not be used without criticism, but areas like maintaining (B)ADL and professions exposed to over-use injuries may benefit. Keywords PowerBall, Grip Strength, Muscular Endurance, Physiotherapy, Effect 5

6 Indhold 1.0 Indledning Problembaggrund Formål Problemformulering Hypoteser Begrebsdefinition Metode og design Videnskabsteoretisk tilgang Søgestrategi Valg af databaser Søgeprofil Kritisk litteraturlæsning Introduktion til PowerBall Analyse af mekaniske principper og kraftpåvirkningen Kraftpåvirkning af en PowerBall Fysioterapeutisk analyse Underarmens og håndens anatomi Muskelfysiologi Træningsteori Træning og praksis Kravsanalyse Samlet vurdering af krav Kapacitetsanalyse Risikovurdering af PowerBall Opsamling på fysioterapeutisk analyse Forsøgsdesign Baggrund Forsøgets formål

7 8.3 Design Metode Inklusion og eksklusions kriterier Testprocedure Træningen Etiske overvejelser Resultater Sammenligning af forsøgets og andre studiers resultater Opsamling på resultatanalysen Metodekritik Intern validitet Ekstern validitet Konklusion Perspektivering Litteraturliste Forfatteransvar Bilag Bilag 1 - Patenttegning Bilag 2a+2b Søgeprofil Cinahl Bilag 3a+3b Søgeprofil Cochrane Bilag 4a+4b Søgeprofil Pubmed Bilag 5 Kritisk litteratur Carol Duffin Bilag 6 Kritisk litteratur Jean-Pierre Legg Bilag 7 Kritisk litteratur Garcia-Elias Bilag 8 Ugeskema Bilag 9 Kontrakt til powerball.dk Bilag 10 - Pilotforsøg Bilag 11 - Testskema

8 Bilag 12 Fremgangsmetode for testpersoner Bilag 13 Data om testpersoner Bilag 14 Erklæring om samtykke Bilag 15 Testdeltageres trænings dagbog og testresultater Bilag Bilag 17 Kritisk litteratur Virgil Mathiowetz Bilag 18 Compliancenniveau Bilag 19 Rangering af scores

9 1.0 Indledning Som fysioterapeut er det vigtigt at forny sig og være åben overfor ny viden samt finde nye metoder til patientbehandling. Men samtidig er det vigtigt at kunne forholde sig kritisk overfor ny viden, for at kunne give patienten den mest optimale behandling. Det er derfor essentielt, at vi som faggruppe støtter hinanden, ved at afprøve og analysere potentielle nye muligheder, samt formidle disse videre. En PowerBall er et redskab som sælges som arm og håndrehabiliteringsredskab og som legetøj, men der er kun få studier som har påvist en potentiel effekt. Opgaven er opdelt i 4 dele: En mekanisk analyse om fysikkens kræfter bag PowerBall. En fysioterapeutisk analyse. Et praktisk forsøg af 4 ugers træning med en PowerBall. Konklusion på analyse og forsøg. Formålet bliver således ikke kun at teste PowerBall en, men også at give en kritisk analyse af redskabet, ud fra en fysioterapeutisk vinkel. Vi ønsker med opgaven at læseren får en gennemgående forståelse af PowerBall en, så det bliver muligt for den enkelte terapeut, at vurdere PowerBall en i den fysioterapeutiske intervention. 9

10 2.0 Problembaggrund PowerBall en er et håndholdt gyroskop der er patenteret som et trænings- og rehabiliteringsredskab (se bilag 1). PowerBall en har været fremme i mere end et årti, og sælges primært over nettet som personlig gadget, men også til enkelte fysioterapiklinikker og andre manuelle behandlere 1. PowerBall en er som før nævnt et gyroskop, der gennem cirkulære bevægelser i håndleddet genererer en kraftpåvirkning af fingre, hånd og underarms muskulatur. Jo hurtigere man spinder PowerBall en, jo større kraft vil muskulaturen påvirkes med. Observeres de bevægelser der anvendes ved brugen af en PowerBall, kan det udredes at der er tale om en cirkumduktionsbevægelse i håndleddet. Dette betyder anatomisk set at underarms, hånd og fingermuskulaturen aktiveres og derfor kan trænes (Bojsen-Møller; 2001; s ). Muskulær udholdenhed defineres ved evnen til at opretholde en relativ høj muskelaktivitet over en længere periode, eller evnen til at undgå udtrætning efter længere tids arbejde (Trew; 2005; s. 114). Dvs. at aktiveres musklerne repetitivt og jævnt med en belastning på 50 % 2 over længere tid, vil det involverede væv langsomt tilpasse sig det øgede belastningskrav (Beyer; 2008; s. 128). Kan brugen af PowerBall ud fra ovenstående defineres som træning af muskulær udholdenhed? Vi har gennem længere tid haft kendskab til PowerBall. Den er blevet brugt som underholdning og intern konkurrence i fritiden, og vi har mærket en udtrætning af fingre, hånd og underarm. I takt med at vi har eksperimenteret med PowerBall, er vi blevet opmærksomme på forskellige potentielle fysioterapeutiske anvendelsesmuligheder; rehabilitering af håndkirurgiske patienter, mobilisering og træning af hånd, fingre og underarm. 1 Oplyst fra dansk forhandler af NSD PowerBall 2 Ift. 1 RM 10

11 Kan PowerBall bruges som fysioterapeutisk redskab i den vedligeholdende træning af ADL-funktioner, eller som profylaktisk redskab til kontorarbejde? Vil træningen med PowerBall give et præstationsfremmende resultat til klatrere, tennisspillere o.l.? Vi har erfaret at nogle privatklinikker har anskaffet sig en PowerBall, men den bliver tilsyneladende ikke brugt. Man må formode at, de klinikker som har anskaffet en PowerBall, har set et potentiale i den, og spørgsmålet bliver derfor; hvorfor bliver den ikke brugt? Enten ved terapeuterne ikke hvordan eller til hvad den skal bruges, eller også vil de ikke bruge et redskab, hvor der ikke er evidens for træningseffekten. En tredje mulighed kunne være, at den er indkøbt til træning af fysioterapeuternes hånd og fingre, og disse vælger ikke at bruge den. Vi er samtidig blevet informeret om at nogle firmaer har købt partier til deres ansatte som træningsredskab 3. Ud fra grundteorierne på studiet, kan PowerBall ses som et potentielt godt supplement til den almene rehabilitering og profylakse af skader i overekstremiteten (OE). Vi har valgt at fokusere på underarm, håndled og fingre, da opgaven ellers vil blive for omfattende og uspecifik. Dette gør vi, da det er her vi kan se flest af før nævnte anvendelsesmuligheder. Der mangler grundlæggende studier, omkring de gængse anvendelsesmuligheder af PowerBall i den fysioterapeutiske praksis. Det må derfor siges, at selvom PowerBall har været på markedet længe, er de fysioterapeutiske muligheder uafprøvede og nye. Det er vigtigt hele tiden, at søge og afprøve nye muligheder, for at styrke faget samt sikre en faglig underbygget behandling. Det er på dette grundlag vi ønsker at skrive en opgave om brugen af PowerBall i den fysioterapeutiske praksis. Ud fra træningslæren har vi en begrundet hypotese, om at PowerBall kan bruges som træningsredskab. 3 Oplyst fra dansk forhandler af NSD PowerBall 11

12 2.1 Formål Formålet med opgaven er, at afklare hvordan en PowerBall fungerer, og give andre terapeuter indblik i dette. Derudover er formålet, at påvise om 4 ugers træning med en PowerBall, kan påvirke underarmens og håndens muskulatur, herunder gribestyrke, muskulær udholdenhed og underarmens omfang. 3.0 Problemformulering Har træning med PowerBall over 4 uger en effekt på underarmens og håndens muskulatur? - Hvordan virker en PowerBall? - Hvilke strukturer og fysiologiske processer er impliceret i træningen med PowerBall? - Hvilke træningsprincipper er relevante ift. træning med PowerBall? 3.1 Hypoteser H 0 Træning med PowerBall over 4 uger har ingen effekt på underarmens muskulatur. H 1 Træning med PowerBall øger den maksimale gribestyrke. H 2 Træning med PowerBall øger underarmens muskulære omfang. H 3 Træning med PowerBall øger den muskulære udholdenhed af underarm. 12

13 3.2 Begrebsdefinition PowerBall Der findes flere forskellige modeller af PowerBall, der virker ud fra samme princip. De 3 primære brands er NSD Power Ball, PowerBall The Original og Dynabee. Vi har erfaret at NSD Power Ball og PowerBall The Original har samme opbygning og komponenter. Dynabee modellen er set adskilt på fotografier, og komponenterne ser ud til at matche de to andre. Der er derfor ikke skelnet mellem de forskellige brands i litteraturindsamlingen eller i testen. Der tages udgangspunkt i den model som kaldes NSD 250 Hz Neon Pro Power Ball. Denne model har lysdioder, funktionsdisplay. 250 Hz indikerer sværhedsgraden. Gyroskop Et gyroskop er i princippet en snurretop. Groft sagt er et gyroskop et roterende legeme der vil fortsætte med at spinde, hvis ikke den bliver påvirket af en udefrakommende kraft. Når en snurretop spinder vil den, når man forsøger at vælte den, rette sig op. Det samme gør sig gældende for et gyroskop. Træningseffekt Synlig og målbar forbedring af den muskulære funktion af underarmen. Underarm Art. Cubitii, art. radio-ulnaris og alle underarmens muskler, med undtagelse af m. biceps brachii, m. brachialis, m. triceps, m. anconeus. Over-use Overbelastningsskade sket via gentagne ensformige bevægelser over en længere periode. Det er typisk en skade på muskelvæv, sene eller kapsel strukturer. Repetitive bevægelser udtrætter og svækker sener og muskler, hvilket gør restitution nødvendig. Hvis vævet ikke får mulighed for at restituere, er det mere udsatte for akutte skader f.eks. ruptur af muskel eller sene ved et fald. Andre konsekvenser kan være smerter og hævelse (Sjøgaard; 1995; s ) (Kendall; 2005; s. 356). 13

14 Cirkumduktion Termen dækker (Kendall; 2005; s. 259) over en sammensat bevægelse med palmar- og dorsalfleksion samt radial- og ulnarfleksion i art. radiocarpalis. I opgaven er supination og pronation i art. radioulnaris proximalis taget med når termen bruges. Forkortelser Revolutions per minute forkortes med rpm. 4.0 Metode og design Design Opgaven er designet i 4 dele for at besvare problemformuleringen på en overskuelig måde. 1. En mekanisk analyse af PowerBall, der går i dybden med de fysiske kræfter der påvirker underarm, hånd og fingre. 2. En fysioterapeutisk analyse der redegør for anatomi og fysiologi relevant for underarm, hånd og fingre samt en kravs - og kapacitetsanalyse. 3. Et praktisk forsøg af 4 ugers træning med PowerBall samt redegørelse for testresultater. 4. Konklusion af testresultater og analysen samt sammenligning med lignende forsøg. Metode For at kunne besvare problemformuleringen fyldestgørende, har vi valgt følgende metoder der beskrives i efterfølgende afsnit. Der vil først være en mekanisk analyse som vil tage udgangspunkt i at analysere hvilke dele en PowerBall består af. De fysiske kræfters impulsmoment, inertimoment og friktion vil derefter blive redegjort for, og Newtons tre love belyses. Efterfølgende vil kraftpåvirkningen analyseres, og i hvilket omfang PowerBall påvirker muskulaturen. 14

15 Dernæst vil der være en fysioterapeutisk analyse, hvor der redegøres for den relevante anatomi, for at forstå hvilke bevægelser i underarm, hånd og fingre der er involveret i brugen af PowerBall. Den fysioterapeutiske analyse indeholder derefter en redegørelse for anvendt fysiologi og træningsteori, involveret i brugen af PowerBall. Der udformes en kravs - og kapacitetsanalyse hvor fysik, tekniske færdigheder o.l. tages i betragtning. Testdeltagerne sammenlignes med det generelle menneske, og der foretages en risikovurdering ved brugen af PowerBall. Der vil i afsnit 8.0 fremgå et udførligt forsøgsdesign, hvor måleredskaber, testmetode og interventionen gennemgås. For at analysere resultaterne er Student t-test for parret design samt Wilcoxon s test anvendt for at udregne p-værdi. Diskussion af resultater kan findes i afsnit 9.0. Metodevalget i forsøg og test vil herefter diskuteres i afsnit Resultaterne konkluderes og sammenlignes med lignende studiers resultater. Til sidst samles alle dele af opgaven i en konklusion og perspektivering. Kritisk litteratur læsning Til vurdering af forskningsartiklerne omhandlende brugen af PowerBall, anvendes bogen Klinisk forskningsmetode i teori og praksis kap. 6 samt Kunnskapbasert Fysioterapi kap Studierne analyseres for validitet og reliabilitet, hvor evidensniveauet vurderes. 15

16 4.1 Videnskabsteoretisk tilgang Når man begynder på et projekt er det vigtigt at være bevidst om den videnskabsteoretiske indgangsvinkel. Da projektet er et kvantitativt studie har vi valgt en naturvidenskabelig indgangsvinkel, hvilket involverer positivisme og rationalisme som de primære indgangsvinkler. Rationalismen er særligt brugbar når man skal omforme tal til tekst. Dette gør at vores overordnede tilgangsvinkel er rationalistisk, men med positivistisk elementer i data indsamlingen. Det er vigtigt at præsentere data både i en ren ufortolket udgave (positivistisk paradigme), samt i en mere sammenhængende fortolket udgave, da resultater i tal ofte kan være intetsigende eller vildledende (rationalistisk paradigme) (Thornquist; 2006; s ). 4.2 Søgestrategi Vi har valgt en søgestrategi, som er baseret på lokaliseringen, af studier og afhandlinger om PowerBall. Søgningen har til hensigt at finde artikler der beskriver anvendeligheden af PowerBall, samt finde fagligt underbyggede udtalelser om dette. Da PowerBall er lanceret som et træningsredskab og legetøj, startede søgningen hos den danske forhandler 4, der evt. kunne være behjælpelige med at henvise til relevant litteratur. Forhandleren var ikke i besiddelse af fagligt underbygget viden, men kunne henvise til den internationale producents hjemmeside 5. Ved gennemgang af hjemmesiden, fandt vi intet af relevans. Der er udtalelser fra sundhedspersonale der bifalder produktets anvendelighed til rehabilitering, profylakse, m.m., men udtalelserne er ikke evidensbaseret og uden referencer 6. Vi har som udgangspunkt taget kontakt til forskellige fysioterapeuter, ergoterapeuter og læger, som kunne være relevante for projektet. For at finde information om fysikken bag PowerBall og dertilhørende elementer har vi kontaktet Danfoss Universe, og undervisere på tekniske gymnasier

17 Ovenstående har været i den tidlige del af projektforløbet, hvor formålet med videnssøgningen har været at skaffe så mange oplysninger og relevant litteratur som muligt. For at specificere indgangsvinklen til emnet, var det vigtigt at samle så meget viden som muligt. 4.3 Valg af databaser Vi har anvendt de videnskabelige databaser Cinahl, Pubmed og Cochrane da vi anser disse for de mest brede og tværfaglige. Cinahl Database der dækker ergoterapi, fysioterapi og sygeplejeviden og derfor søgte vi denne base primært for at undersøge, om PowerBall blev nævnt i relevante artikler. Men i denne base fandt vi ikke af relevans (se bilag 2a+2b). Cochrane Videnskabeligt netværk, hvor forskere har udarbejdet systematiske oversigter (Cochrane Reviews). Vi fandt intet da vi søgte i Cochrane-basen (se bilag 3a+3b). PubMed Natur- og sundhedsvidenskabelig database. PubMed anbefales til alle sundheds faggrupper, og må derfor ses som den mest tværfaglige af de tre, hvorfor det er her vi har brugt mest tid (se bilag 4a+4b). Vi fandt i denne søgebase 1 artikel omhandlende PowerBall: The Utility of the PowerBall (Garcia-Elias; 2008). 17

18 4.4 Søgeprofil For at søge i databaserne har vi opstillet en søgeprofil fig. 1, med de ord vi mener giver den bedste mulighed for at finde relevant litteratur. Vi startede med at MeSH e ordene i de 3 databaser for at danne en specifik søgeprofil til hver enkelt af databaserne. Efter at have MeSH et søgeordene, har vi set os nødsaget til at gøre den oprindelige søgning mere uspecifik, for at få så mange oplysninger som muligt. Dette har gjort at vi har fundet 1 artikel (Garcia-Elias; 2008), der kunne have relevans for vores interesseområde. Vi måtte erkende at viden om PowerBall er utilstrækkelig og den florerende viden på internettet er ikke brugbar eller gennemarbejdet. Det har derfor været nødvendigt at søge udenfor de sundhedsvidenskabelige databaser. Emneord 1 Emneord 2 Emneord 3 Powerball Training Muscle strength Power-ball Exercise Endurance Power ball Education Stability Gyroball Rehabilitation Proprioception Gyro-ball Profylaxsis Coordination Gyro ball Physioterapy Power Dynaflex Occupational therapy Stamina Dyna-flex Intervention Anaerobic Dyna flex Dynabee Gyroscope Aerobic Cardiovascular Manipulation Fig. 1 - Søgeprofil Web Of Science Tværfaglig database med videnskabelige tidsskrifter med repræsentation af over peer-reviewed artikler. Vi har derfor anvendt denne database for at få en videnskabelig forklaring på et gyroskops kræfter og påvirkninger, men uden resultater. 18

19 Google Scholar Søgemaskine hvor der findes et bredt udvalg af videnskabelig litteratur. Vi har valgt at bruge Google Scholar, da emnet PowerBall er et forholdsvis nyt område, der ikke er beskrevet ret mange steder. Vi har brugt ordet Powerball og fundet en afhandling The Effect of Powerball TM on Gripstrength (Legg; 2008) samt en kort præsentation af resultater fra et undergraduate studie, The Effect of a Forearm Strengthener (McAllister) På Powerballs.com forummet fik vi kendskab til endnu et studie, Hand Gyrscope versus Hand Grip: Strength gains after a 4 week training programme (Duffin; 2007). For at få de videnskabelige artikler er DEFFnet benyttet, hvor der er købt adgang til forskellige medicinske og sundhedsvidenskabelige tidsskrifter. Vi har desuden benyttet os af bibliotekaren på uddannelsen. For at få adgang til Utility of the Powerball (Garcia-Elias; 2008) har vi henvendt os til forfatterne, og fået udleveret artiklen. 5.0 Kritisk litteraturlæsning Hand Gyroscope versus Hand Grip: Strength Gains after a Four Week Training Programme, Carol Duffin (se bilag 5) Studiet er en før og efter interventions måling. Formålet er at teste effekten af PowerBall og en klassisk håndtræner overfor en kontrol gruppe som ikke træner. Forøgelserne i PowerBall-gruppen ligger overordnet på mellem % hvilket vi forholder os kritisk til, da vi ikke mener at 4 uger kan give forøgelser på ca. 50 % i gennemsnit hos volleyballspillere. Gribestyrken der imod forøges kun med 14,73 % hvilket stemmer mere overens med andre studier vi har undersøgt. Der angives ikke et complianceniveau for de tre grupper, og det vides ikke om grupperne modtager anden behandling eller træning under forsøget. Det fremgår ikke hvordan en evt. randomisering er foretaget, eller hvor mange deltagere der er i hver gruppe. Efter hvad vi kan læse i studiet, så testes alle grupper dog samtidig. 19

20 Overordnet set er studiet af den type som kunne have været meget brugbart, da det netop sammenligner PowerBall med en traditionel håndtræner og en kontrolgruppe. Studiet er validt i den form, at der svares på egen problem stilling, men det er ikke reproducerbart pga. dårligt beskrevne metoder og testudstyr. The Effect of Powerball on Grip Strength Jean-Pierre Legg (se bilag 6) Formålet med studiet er at klarlægge om brugen af PowerBall, forøger gribestyrke over 4 uger. Studiet er et interventionsstudie med en før - og efter måling. Der anvendes ingen kontrolgruppe og der foretages ingen randomisering. Dette design er et svagt studiedesign, da andre faktorer end PowerBall træningen kan have en effekt på udfaldet. Men træningen superviseres hvilket sikre en optimal trænings indsats og præcis træningsmængde. De samlede resultater viser at gribestyrken for højre hånd går fra 32,08-36,85kg, hvilket giver en forøgelse på 4,77kg, og for venstre hånd 30,31-34,34kg, altså en forøgelse på 4,03kg. Reliabiliteten af studiet må siges at være god, da alle test samt træningsformen er velbeskrevet. Validiteten af studiet er ligeledes god, da der er undersøgt, hvad der er opstillet som problem. Utillity of the Powerball in the Invigoration of the Musculatur in the Forearm M. Garcia-elias & S.A. Balan (se bilag 7) Studiet er en før og efter interventions måling. Formålet med studiet er at undersøge om brugen af PowerBall har signifikante ændringer på maksimal gribestyrke og muskulær udholdenhed i underarmen. Reliabiliteten i studiet er god, da alle test og træningsprogrammer er udførligt beskrevet. Studiet er validt da forfatterne har svaret på problemformuleringen. Testudstyr er valid og præcist. Der er en ligelig fordeling af mænd og kvinder, men kun 10 deltagere, hvilket betyder data ikke kan normalfordeles. På trods af det, er P-værdien lavet efter students t-test metoden, hvilket kræver normalfordelt data. 20

21 Forsøget undersøger påvirkningen af maksimal gribestyrke og udholdende gribestyrke. Resultaterne viste en forøgelse af max. gribestyrke på 15 % samt en forøgelse af udholdende gribestyrke på 109 %. 6.0 Introduktion til PowerBall Når man som fysioterapeut støder på et ukendt redskab, er det vigtigt at sætte sig ind i hvordan redskabet virker, både træningsmæssigt og teknisk. Enhver kan påstå at noget har en gavnlig effekt, men det kræver at man kan forklare og bevise hvilke principper et redskab fungerer ud fra. Da der ikke er publiceret mange andre studier der påviser en effekt ved brugen af PowerBall, bliver vores eneste bevis for dette, den fysik som PowerBall en virker ud fra. En PowerBall er i princippet et håndholdt gyroskop, som er tiltænkt træning af håndleddet og underarm. Det er derfor vigtigt at forstå fysikken bag et gyroskop for at forstå hvordan den påvirker håndeleddet og underarmen. PowerBall en indeholder en aksel 7, med et fastgjort hjul, som roterer omkring en horisontal akse 8. Fig. 2 PowerBall ens dele 7 En aksel defineres som en stang som roterer som man ser under en bil 8 En akse defineres som et plan eller linje hvor i eller om en bevægelse kan foregå 21

EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL UNDERARMEN

EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL UNDERARMEN EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL UNDERARMEN Månedens muskel er skrevet af fysioterapeut, David Petersen. Månedens muskel er et fast indslag i nyhedsbrevet fra Anatomic SITT. Nyhedsbrevet udkommer

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.2.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.2.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.2.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Hånd Neurovaskulært OE

Hånd Neurovaskulært OE Hånd Neurovaskulært OE Orthopaedic Research Unit Dept. of Orthopaedic Surgery and Traumatology Inst. of Clinical Research University of Southern Denmark www.sdu.dk/ki/orto Objektiv undersøgelse Inspektion

Læs mere

Varierer du din træning?

Varierer du din træning? Varierer du din træning? Af Fitnews.dk - onsdag 19. december, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/varierer-du-din-traening/ Når du ved, at du træner de muskler, du ønsker, og samtidig kan få en øget effekt

Læs mere

Myologi og g Træning

Myologi og g Træning Myologi og Træning Myologi. Mennesker har over 300 selvstændige muskler, som tilsammen udgør 40% af den samlede kropsvægt. Musklernes funktion er at gøre os mobile. Dette sker fordi en muskel kan kontrahere.

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 19.5.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 19.5.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 19.5.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Højintens træning for løbere

Højintens træning for løbere Højintens træning for løbere Tanja Ravnholt Cand. Scient Humanfysiologi tanjaravnholt@hotmail.com Indhold Intensitetsbegrebet Højintens træning Uholdenhedspræstationens 3 faktorer Fysiologiske adaptationer

Læs mere

Energisystemet. Musklerne omsætter næringsstofferne til ATP. ATP er den eneste form for energi, som musklerne kan bruge. ATP = AdenosinTriPhosphat

Energisystemet. Musklerne omsætter næringsstofferne til ATP. ATP er den eneste form for energi, som musklerne kan bruge. ATP = AdenosinTriPhosphat Opsamling fra sidst Konklusioner fra sidst i forhold til sprint hvad fandt vi ud af (spænd i muskler før start - forspænding, perfekt start næsten liggende, mange hurtige og aktive skridt påvirk jorden

Læs mere

Præstationsforbedrende Træning

Præstationsforbedrende Træning Præstationsforbedrende Træning FLO ORBALL SPILLEREN Forfattere: Rikke Petersen og Michael Kock Foto: IFF INDHOLD Introduktion 4 Sæson trappe 5 Definition af begreber 7 Øvelsebeskrivelse 8 - Skulderpres

Læs mere

Jon G. Christensen Jonas B. Jakobsen Ammar Z. Lone. Et interventionsstudie med henblik på, at øge kastehastigheden hos håndboldsspillere

Jon G. Christensen Jonas B. Jakobsen Ammar Z. Lone. Et interventionsstudie med henblik på, at øge kastehastigheden hos håndboldsspillere Jon G. Christensen Jonas B. Jakobsen Ammar Z. Lone Et interventionsstudie med henblik på, at øge kastehastigheden hos håndboldsspillere Indholdsfortegnelse Bilag 1 Opvarmningsprogram... 3 Armsving... 3

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Guide: Frygt ikke styrketræning

Guide: Frygt ikke styrketræning Guide: Frygt ikke styrketræning Kvinder i alle former har gavn af styrketræning. Og nej, kvinder får ikke store muskler af at styrketræne. Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Frygt ikke styrketræning 05

Læs mere

Træningsprincipper Generelle guidelines. Træning og Dystrofia myotonica Marts 2015 Bente Kristensen

Træningsprincipper Generelle guidelines. Træning og Dystrofia myotonica Marts 2015 Bente Kristensen Træningsprincipper Generelle guidelines Træning og Dystrofia myotonica Marts 2015 Bente Kristensen Formålet med træning: At forbedre eller vedligeholde funktioner At forebygge senfølger Konditions-forbedrende

Læs mere

Grundtræning. Hvad er grundtræning?

Grundtræning. Hvad er grundtræning? Grundtræning Hvad er grundtræning? Træning der går ud på at forbedre en persons fysiske tilstand (præstationsevne), fx: Konditionstræning Aerob (når der er ilt nok) Anaerob (når der ikke er ilt nok) Muskeltræning

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE Fysik 2, Klassisk mekanik 2 - ny og gammel ordning Skriftlig eksamen 25. januar 2008 Tillae hjælpemidler: Medbragt litteratur, noter og lommeregner

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. M4 Dynamik 1. Kræfter i ligevægt Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. Fx har nøglen til forståelsen af hvad der foregår i det indre af en stjerne været betragtninger

Læs mere

Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse.

Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse. Johansen og Anja David Greve Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse. Anamnese Funktionsundersøgelse Delundersøgelse Johansen og Anja David Greve Muskelundersøgelsen

Læs mere

Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet

Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet Du har fået en pladsgørende operation i skulderleddet. Nu skal du begynde at træne skulderen, så du holder skulderens bevægelighed og styrke

Læs mere

Styrketræning for rullere

Styrketræning for rullere Styrketræning for rullere Kopieret fra: www.go motionshop.dk. Se også dette link, hvor øvelserne vises live: http://www.gomotion.dk/peasp?p_id=250&page=1 Når man løber på rulleskøjter oplever man, specielt

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

www.leading.mono.net

www.leading.mono.net Circuit Training en suveræn træningsform København marts 2007 Af Jørgen Panduro, Idrætslærer Indledning Circuit Training eller cirkeltræning har længe været et overset træningsregime, både når det gælder

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

Max løft. Af Fitnews.dk - onsdag 04. juli, 2012. http://www.fitnews.dk/artikler/max-loft/

Max løft. Af Fitnews.dk - onsdag 04. juli, 2012. http://www.fitnews.dk/artikler/max-loft/ Max løft Af Fitnews.dk - onsdag 04. juli, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/max-loft/ Hvad vil det sige, at øge styrken? Det er ikke altid helt klart, men det drejer sig grundlæggende om at kunne løfte

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede

Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede Tekst: Maj Bruun Wahl, fysioterapeut Foto: Lars Bahl 2 TRÆN DERHJEMME Øvelser til whiplashskadede I dette hæfte præsenteres du for en række lette øvelser, du

Læs mere

Træning virker!! Men hvordan, hvor meget & til hvem?

Træning virker!! Men hvordan, hvor meget & til hvem? Træning virker!! Men hvordan, hvor meget & til hvem? Henning Langberg Professor, Dr.med. Phd, cand. Scient. fysioterapeut CopenRehab Institute for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Effekt

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE Fysik 2, Klassisk Mekanik 2 Skriftlig eksamen 23. januar 2009 Tilladte hjælpemidler: Medbragt litteratur, noter og lommeregner Besvarelsen må

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Forskningsprojekt deltagerinformation:

Forskningsprojekt deltagerinformation: Forskningsprojekt deltagerinformation: Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Falkevej 1-3 8600 Silkeborg Hvordan påvirkes balance, koordination, muskelstyrke og kondition hos kvinder, der oplever

Læs mere

OPTRÆNING efter indsættelse af total / hemiprotese som følge af f.eks. RA, slidgigt, o.a.

OPTRÆNING efter indsættelse af total / hemiprotese som følge af f.eks. RA, slidgigt, o.a. Aktivt program OPTRÆNING efter indsættelse af total / hemiprotese som følge af f.eks. RA, slidgigt, o.a. Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-0589 patientinformation Skulder-/albuesektoren

Læs mere

Træning til klatring i klubben.

Træning til klatring i klubben. Træning til klatring i klubben. En måde at opnå nye resultater i din klatring. Af Thomas Palmkvist Jørgensen. 1. udgave 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE. Junior program / for dig der gerne vil i gang med at klatre

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Træning og effekt. Thue Kvorning Cand. Scient Idræt, PhD. Sportsfysiolog og fysisk træner Team Danmark Idrættens Hus, Brøndby

Træning og effekt. Thue Kvorning Cand. Scient Idræt, PhD. Sportsfysiolog og fysisk træner Team Danmark Idrættens Hus, Brøndby Træning og effekt Thue Kvorning Cand. Scient Idræt, PhD. Sportsfysiolog og fysisk træner Team Danmark Idrættens Hus, Brøndby Indhold Generel tilpasning til styrketræning på det neuromuskulære niveau Træningsbelastningens

Læs mere

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen.

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Referat PolioCafé den 8. september 2014 Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Fra januar bliver poliocaféen afholdt den 1. mandag i måneden

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling. Træningsprogram. Pladsgørende operation i skulderleddet

Ortopædkirurgisk Afdeling. Træningsprogram. Pladsgørende operation i skulderleddet Ortopædkirurgisk Afdeling Træningsprogram Pladsgørende operation i skulderleddet 1 Efter operationen Du må få dage efter operationen i princippet bruge din arm frit inden for smertegrænsen, med mindre

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Informationsmateriale til patienter med gigt. Regionshospitalet Silkeborg

Informationsmateriale til patienter med gigt. Regionshospitalet Silkeborg Informationsmateriale til patienter med gigt Regionshospitalet Silkeborg I det følgende informationsmateriale kan du læse lidt om, hvordan du kan bruge kroppen så hensigtsmæssigt som muligt, så du tager

Læs mere

Træningsplanlæning for formtopning og præstationsoptimering

Træningsplanlæning for formtopning og præstationsoptimering Træningsplanlæning for formtopning og præstationsoptimering Dagsorden Styrketræning for præstationsoptimering Styrketræning hvordan.? Hvordan skal træningen planlægges så man topper til de vigtigste konkurrencer

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Fysisk træning. Energiforbrug 252

Fysisk træning. Energiforbrug 252 Fysisk træning Træning er sundt og det anbefales af sundhedsstyrelsen at voksne er fysisk aktive mindst 30 min. om dagen ved moderat intensitet 1 og børn minimum 60 min. dagligt. Det er desuden vigtigt

Læs mere

Behandlingsdagbog. Startdato: År: Deltager-ID: Fornavn: Efternavn: CPR-nr.: Kontakt, læge: Kontakt, plejepersonale: Klinik/afdeling: Adresse:

Behandlingsdagbog. Startdato: År: Deltager-ID: Fornavn: Efternavn: CPR-nr.: Kontakt, læge: Kontakt, plejepersonale: Klinik/afdeling: Adresse: Behandlingsdagbog Startdato: År: Deltager-ID: Fornavn: Efternavn: CPR-nr.: Kontakt, læge: Kontakt, plejepersonale: Klinik/afdeling: Adresse: Telefon- og telefontid: INDOLD Indhold INDLEDNING 3 PATIENT

Læs mere

Aerob træning 2 - om kondital og maksimal iltoptagelse

Aerob træning 2 - om kondital og maksimal iltoptagelse Aerob træning 2 - om kondital og maksimal iltoptagelse Udholdenhed & Kondition Af: Lene Gilkrog Aerob træning 2 - af Lene Gilkrog Side 2 Aerob træning er - som navnet indikerer træning, hvor energien kommer

Læs mere

Faldmaskine. , får vi da sammenhængen mellem registreringen af hullerne : t = 2 r 6 v

Faldmaskine. , får vi da sammenhængen mellem registreringen af hullerne : t = 2 r 6 v Faldmaskine Rapport udarbejdet af: Morten Medici, Jonatan Selsing, Filip Bojanowski Formål: Formålet med denne øvelse er opnå en vis indsigt i, hvordan den kinetiske energi i et roterende legeme virker

Læs mere

Dagens instruktør. Britta Boe Andersen

Dagens instruktør. Britta Boe Andersen Pulstræning Dagens program 1. Teori om pulstræning 2. Måling af hvile- og makspuls i praksis 3. Aftensmad 4. Teori om pulszoner 5. Beregn jeres pulszoner 6. Gruppearbejde 7. Afrunding Dagens instruktør

Læs mere

Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS

Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS Genoptræning i praksis Genskaber leddenes fulde Mobilitet. Forbedrer stabilitet i led og core. Styrker muskler og led til et langt højere niveau end før skaden.

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Hvorfor styrketræning?

Hvorfor styrketræning? Hvorfor styrketræning? I dag ville man nok sige, at alle idrætsgrene, ja alle mennesker, burde lave en eller anden form for styrketræning. Kapitel 1 Jeg bliver motiveret af at vide hvorfor jeg netop træner,

Læs mere

Den fysiske rettesnor

Den fysiske rettesnor Den fysiske rettesnor Denne fysiske rettesnor er et forsøg på at ensrette den fysiske træning i Roskilde Håndbold. Det er i denne forbindelse vigtigt at være bevidst om, at alle ikke er lige fysisk udviklet,

Læs mere

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK ALEXANDERTEKNIK OG POSTURAL MUSKELTONUS En artikel med titlen Increased dynamic regulation of postural tone through Alexander Technique training publiceret i Elsevier' s Human Movement Science beskriver,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset?

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset? SUSET Når det drejer sig om højder, har vi tit grænser, der skal overvindes. Overvinder vi disse grænser, kan vi få et sug i maven, fordi vi gør noget, som vi ikke troede, vi turde. Også selv om det ikke

Læs mere

OPTRÆNING efter indsættelse af skulderprotese som følge af knoglebrud

OPTRÆNING efter indsættelse af skulderprotese som følge af knoglebrud Skulder-/albuesektoren afd. e TLF. 89 49 22 10 OPTRÆNING efter indsættelse af skulderprotese som følge af knoglebrud Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 12/2007-0829 patientinformation

Læs mere

Introduktion til styrketræning. Hvorfor styrketræne???

Introduktion til styrketræning. Hvorfor styrketræne??? Introduktion til styrketræning Hvorfor styrketræne??? Styrketræning øger maksimal muskelkraft ved både langsomme og hurtige bevægelseshastigheder Schmidtbleicher & Buehrle 1987, Aagaard et al. 1994 øger

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram - albue. Træningsprogram for smerter i albuen

Patientvejledning. Træningsprogram - albue. Træningsprogram for smerter i albuen Patientvejledning Træningsprogram - albue Træningsprogram for smerter i albuen Dette træningsprogram indeholder øvelser til at behandle og forebygge smerter i albuen, som skyldes seneirritation Generelt

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig

Læs mere

Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet

Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet Du er blevet opereret for et brud på kravebenet. I begyndelse skal du bruge armslyngen hele tiden, men når smerterne aftager, kan du bruge slyngen

Læs mere

Øvelsesvejledning til håndtræning

Øvelsesvejledning til håndtræning Øvelsesvejledning til håndtræning Tak for din interesse for PROcare Det er med stor fornøjelse, at PROcare kan tilbyde en samlet træningsvejledning til vores mest populære håndtræningsprodukter; PROcare

Læs mere

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Patientinformation Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Skulderøvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Det er

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

LØBETRÆNING. - Teori og praksis

LØBETRÆNING. - Teori og praksis LØBETRÆNING - Teori og praksis PROGRAM Fysiologi og anatomi Begreber Træningsformer i teori og praksis Sæsonplanlægning FYSIOLOGI & ANATOMI Ilt (O 2 ) Hæmoglobin Myoglobin (enzym) Mitochondrier (Forbrændingsorgan)

Læs mere

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet 1 EFTER DIN OPERATION Denne pjece er til dig, der har fået fjernet en knude i brystet. Heri finder du information, råd og øvelser,

Læs mere

Fysisk træning. Børn og unge FC Holte

Fysisk træning. Børn og unge FC Holte Fysisk træning Børn og unge FC Holte Mig selv Casper Skovgaard B.Sc idræt (KU), bachelorprojekt om specifik fysisk træning af 12-14 årige M.Sc humanfysiologi (KU), speciale i kombinationen af PRO og STY

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Bliv din egen træner

Bliv din egen træner Bliv din egen træner Hvad kræver det for at skabe motivation. Det er lysten der driver værket. Hvordan vækker man så denne interesse? Hvad skal der til? Udfordring Sundhed Glæde eller pligt Lysten Resultater

Læs mere

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999)

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999) LITTERATURSØGNING Årligt publiceres ca 2 mill. medicinsk videnskabelige artikler i ca 20.000 forskellige tidsskrifter. Der findes i dag mere end 800 databaser, som giver mulighed for at søge på denne store

Læs mere

Styrketræning for Kajakroere

Styrketræning for Kajakroere Styrketræning for Kajakroere Oktober 2001 Foto: Tekst: Bo Kristensen Christian Madsen Indledning Gennem styrketræning kan du forbedre følgende fire fysiske elementer: 1. Din maksimale styrke 2. Din dynamiske

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 9 sider Skriftlig prøve, lørdag den 13. december, 2014 Kursus navn Fysik 1 Kursus nr. 10916 Varighed: 4 timer Tilladte hjælpemidler: Alle tilladte hjælpemidler på

Læs mere

Fleksibilitets, balance og styrke screening:

Fleksibilitets, balance og styrke screening: Fleksibilitets, balance og styrke screening: Nedenfor er gennemgået en enkelt kropsscreening test. Den tester din basale fleksibilitet, stabilitet, balance og styrke. En grundig screening kræver op mod

Læs mere

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper Side 1 Side 2 - FES er en undergruppe af NMES Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Der skal altid være minimum to elektroder mellem stimulatoren og vævet. I et intakt perifert nervesystem er det altid nerven, der

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ#

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# 3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# Funktionstest af hele bevægelseskæden med store krav til mobilitet, styrke og stabilitet af fod, knæ og core, men mest test af styrken i hofte- og lårmuskulatur. Udførsel:) Udøveren

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

BAM træningsmetoder Kort og Godt

BAM træningsmetoder Kort og Godt BAM træningsmetoder Kort og Godt BAM træningsmetoder Kort og Godt... 1 Kilder:... 1 BAM træning kort og godt... 2 Indledning... 2 Dit mål med træningen... 2 Tre trin... 2 Motivationstrekanten... 2 Valg

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning ØVELSESKORT MED FITNESSTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fitnessdelen af vores 12 ugers koncept: Fodbold Fitness. 12 kort ét til hver uge der indeholder

Læs mere

Forflytningskompendium

Forflytningskompendium Forflytningskompendium Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer at holde sig oprejst

Læs mere

Styrketræning Vintersæson 2013/14

Styrketræning Vintersæson 2013/14 Styrketræning Vintersæson 2013/14 Sæsonplan Forberedelse: Okt. Nov. Fokus: Grundstyrke at vedligeholde styrke og udholdenhed, og forberede kroppen til den hårdere træning i efterfølgende faser. Opbygning:

Læs mere

Hel- og halvmarathontræning 2015

Hel- og halvmarathontræning 2015 Hel- og halvmarathontræning 2015 Vi kommer ind på følgende: Udholdenhedstræning - løbeøkonomi Styrketræning core- og stabilitetstræning Hvordan finder du dit nuværende konkurrencetempo Udregning af dine

Læs mere

Derfor virker styrketræning

Derfor virker styrketræning Derfor virker styrketræning Styrketræning & Muskelmasse Af: Lene Gilkrog Derfor virker styrketræning - af Lene Gilkrog Side 2 I de fleste fitnesscentre findes der et utal af muligheder for at træne kroppen.

Læs mere

Nogle opgaver om fart og kraft

Nogle opgaver om fart og kraft &HQWHUIRU1DWXUIDJHQHV'LGDNWLN 'HWQDWXUYLGHQVNDEHOLJH)DNXOWHW $DUKXV8QLYHUVLWHW &HQWUHIRU6WXGLHVLQ6FLHQFH(GXFDWLRQ)DFXOW\RI6FLHQFH8QLYHUVLW\RI$DUKXV Nogle opgaver om fart og kraft Opgavesættet er oversat

Læs mere

- Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning. - Fysiologi, kost og ernæring

- Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning. - Fysiologi, kost og ernæring - Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning - Fysiologi, kost og ernæring Knoglerne: Skelettet består af 208 knogler. - Rørknogler (arme, ben, fingre mm.) Funktion: sørger for kroppens

Læs mere

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 13-06-2016 Tid:

Læs mere

Udholdenhedstræning. Se siden om ATP i dette afsnit

Udholdenhedstræning. Se siden om ATP i dette afsnit Udholdenhedstræning Træning der primært forbedrer kredsløbsfunktionen, dvs. samspillet mellem hjerte, lunger, blod, blodkar og muskler kaldes udholdenhedstræning. Udholdenhedstræning forbedrer kroppens

Læs mere

Grundlæggende styrketræning

Grundlæggende styrketræning Grundlæggende styrketræning Af: Lene Gilkrog Styrketræning & Muskelmasse Dette program henvender sig til dig, der ikke er vant til at styrketræne. Formålet med programmet er primært at vænne kroppen til

Læs mere

Videnskabens anbefalinger til styrketræning

Videnskabens anbefalinger til styrketræning Videnskabens anbefalinger til styrketræning Af Fitnews.dk - tirsdag 26. november, 2013 http://www.fitnews.dk/artikler/videnskabens-anbefalinger-til-styrketraening/ I løbet af de sidste 20 år er antallet

Læs mere

Genoptræningsprincipper.

Genoptræningsprincipper. Genoptræningsprincipper. Genoptræning hvad gør jeg? Når skaden er sket, og den rigtige diagnose er stillet, er det vigtigt at få etableret det rigtige genoptræningsforløb. Akutte skader og overbelastningsskader

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Oktober 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 7 Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt

Læs mere

Tallene angivet i rapporten som kronologiske punkter refererer til de i opgaven stillede spørgsmål.

Tallene angivet i rapporten som kronologiske punkter refererer til de i opgaven stillede spørgsmål. Labøvelse 2, fysik 2 Uge 47, Kalle, Max og Henriette Tallene angivet i rapporten som kronologiske punkter refererer til de i opgaven stillede spørgsmål. 1. Vi har to forskellige størrelser: a: en skive

Læs mere

Newtons love - bevægelsesligninger - øvelser. John V Petersen

Newtons love - bevægelsesligninger - øvelser. John V Petersen Newtons love - bevægelsesligninger - øvelser John V Petersen Newtons love 2016 John V Petersen art-science-soul Indhold 1. Indledning og Newtons love... 4 2. Integration af Newtons 2. lov og bevægelsesligningerne...

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere