Afgangsprojekt ved Park & Vej, Faxe Kommune Sommer 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgangsprojekt ved Park & Vej, Faxe Kommune Sommer 2011"

Transkript

1 1 INDLEDNING Synopsis Konklusion Afgrænsning Resumé til offentliggørelse Summary for publication ANALYSE PÅ VIRKSOMSHEDSNIVEAU Indledning til afsnittet Virksomhedsbeskrivelse Valg af interessentinterviews som metode Analyse: Interessentinterviews Resultater af interessentinterviews Problem og forbedrings oversigt i virksomheden Valg af fokus på flow Problemformulering Afgrænsning ANALYSE PÅ AFDELINGSNIVEAU Valg af værkstedet som fokusområde Valg af arbejdstidsstudier som metode Udførelse Analyse Medarbejdernes tilbagemelding Problem oversigt på værkstedet Opsummering af afsnittet ANALYSE PÅ AKTIVITETSNIVEAU Valg af fokus på bearbejdning og forberedelse Mulige metoder til at analysere bearbejdning og forberedelse Valg af VSM metode med inspiration fra SMED Udførelse af registreringen Analyse Opsummering af problemer

2 5 LØSNINGSFORSLAG PÅ AFDELINGSNIVEAU Mulige løsninger og økonomisk beregninger Belysning af problemer Anbefaling af løsningsforslag Konklusion Økonomisk gevinst LØSNINGSFORSLAG PÅ VIRKSOMHEDSNIVEAU Udtalelser fra interessentinterviews Løsningsforslagenes anvendelighed bredt Key Performance Indicators PERSPEKTIVERING Kommunesammenlægning Prioriteringer Helhedstænkning Litteratur Artikler og internet Bilagsoversigt

3 1 INDLEDNING 1.1 Synopsis Dette afgangsprojekt fra produktionsingeniøruddannelsen handler om flow i arbejdsgange. Projektet er lavet ved Park & Vej i Faxe Kommune som er en kommunal intern service virksomhed. Der er i disse år fokus på effektivisering og afbureaukratisering af den offentlige sektor og projektet her giver eksempler på hvorledes der kan indføres Virksomhed forbedringer ved brug af kendte metoder fra produktionsbranchen Interessentinterviews For at finde angrebspunkterne blev projektet startet med interessentinterviews og ud fra det blev hovedudfordringen mangel på flow valgt. Park & Vejs værksted blev valgt som objekt for det videre studier, da de udgør en intern service i Park & Vej og dermed kan bruges som det lille billede på det store billede Frekvensstudie Projektet fortsatte undersøgelsen af mangel på flow ved en analyse af aktivitetsstikprøver i et frekvensstudie. De største afsløringer var at medarbejderne brugte meget tid på kommunikation og på at hente værktøj, men kun lidt tid på planlægning og at de kunne være mere effektive under bearbejdning Værdistrømsanalyse Det sidste problem blev yderligere udforsket ved en værdistrømsanalyse på en enkel reparationsopgave. Værdistrømsanalysen viste mange flowstop for medarbejderen selv og for hans medhjælpende kollega. Interessantinterviews Problemformulering Værksted Frekvensstudie Værdistrømsanalyse Løsningsforslag for værksted Løsningsforslag for virksomhed Perspektivering Efter både frekvensstudiet og værdistrømsanalysen blev hovedproblemer opsamlet og grupperet efter emne. Hele vejen igennem studiet er der lagt vægt på at udforske disse problemstillinger sammen med medarbejderne i modsætning til at kigge på 3

4 dem ned oppefra. Det kommer sandheden nærmere at bruge deres viden og styrker muligheden for at det bliver brugt til ægte forbedringer. Disse hovedproblemer blev udgangspunkt for løsningsforslag som blev belyst via økonomiske beregninger og overvejelser om nytteværdi og mulighed for gennemførsel. De mest fordelagtige var: styrket ledelse og anderledes bemanding, planlægning og fysiske hjælpemidler. Især standarder, 5S, beslutningsdiagrammer og synlig planlægning kan også bruges på virksomheden generelt. 1.2 Konklusion At forbedre flow er som alt andet lean arbejde en evig opgave, hvor man aldrig opnår perfektion, men disse tiltag vil kunne hjælpe virksomheden godt på vej. Det allervigtigste er at lære at se problemerne og at tænke i forbedringer. Tankegange fra systemtænkning / helhedstænkning og forandringsledelse er blevet anvendt undervejs for at sikre at projektet hold det rette fokus og vil kunne bruges til at gennemføre ægte forbedringer i samarbejde med medarbejder og ledelse. 1.3 Afgrænsning Det er ikke inden for dette projekts sigte at undersøge de forbedringsmuligheder der klassisk knytter sig til vedligeholdelsesafdelinger. Der vil givet kunne opnås forbedringer for Park & Vej med Total productive maintenance (TPM), Reliability-centered maintenance (RCM) og reservedelsstyring. Dette vil sikkert som en deleffekt kunne medvirke til at forbedret flowet i værkstedet, men pointerne vil ikke på samme måde kunne bruges som inspiration i resten af virksomheden. Ligeledes er der ikke lavet overvejelser eller beregninger på givtigheden af at få mere eller mindre arbejde udført i byen eller om der kun bør være 1 værksteder ved Park & Vej i stedet for som nu 2. 4

5 1.4 Resumé til offentliggørelse Dette afgangsprojekt handler om flow i arbejdsgange. Projektet er lavet ved Park & Vej i Faxe Kommune som er en kommunal intern service virksomhed. Der gives eksempler på hvorledes der kan indføres forbedringer i offentlig service ved brug af kendte metoder fra produktionsbranchen. Gennem brug af interessentinterviews, frekvensstudie og værdistrømsanalyse er afdelingens problemer med manglende flow trukket frem. Disse hovedproblemer blev udgangspunkt for løsningsforslag som blev undersøgt via økonomiske beregninger og overvejelser om nytteværdi og mulighed for gennemførsel. De mest fordelagtige er: styrket ledelse, bedre beslutningsgrundlag og synlig planlægning samt fysiske hjælpemidler. Især standarder, 5S, beslutningsdiagrammer og synlig planlægning kan også bruges på virksomheden generelt. At forbedre flow er som alt andet lean arbejde en evig opgave, hvor man aldrig opnår perfektion, men disse tiltag vil kunne hjælpe virksomheden godt på vej. Det allervigtigste er at lære at se problemerne og at tænke i forbedringer. Tankegange fra systemtænkning / helhedstænkning og forandringsledelse er blevet anvendt undervejs for at sikre at projektet holdt det rette fokus og vil kunne bruges til at gennemføre ægte forbedringer i samarbejde med medarbejdere og ledelse. 5

6 1.5 Summary for publication This thesis is about the flow in work processes. The project was made at Park & Vej in Faxe Municipality. Examples are given of how to introduce improvements in public service using known methods from the manufacturing industry. Through the use of stakeholder interviews, Work sampling and value stream analysis is the department's problems with inadequate flow shown. These main issues were the basis for solutions which were examined with economic calculations and considerations of added value and opportunity for execution. The most advantageous are: stronger leadership, better decision making and planning as well as visible physical tools. Especially standards, 5S, decision diagrams and visible planning can also be used at the company in general. To improve the flow is like everything other lean work an ongoing task, where you never achieve perfection, but these actions could help the company well on track. Most importantly is to "learn to see" problems and to think in improvements. Thoughts from system thinking / holistic thinking and change management have been applied to ensure that the project keeps the right focus and can be used to implement real improvements in cooperation with staff and management. 6

7 2 ANALYSE PÅ VIRKSOMSHEDSNIVEAU 2.1 Indledning til afsnittet Dette hovedafsnit giver en præsentation af virksomheden. Derefter vil projektets første analyse afdække deres udfordringer fra hverdagen. En stort problem- og forbedringsoversigt giver et overblik over mulige angrebspunkter for projektet. Herfra vælges et hovedområde som danner udgangspunkt for projektets problemformulering. 2.2 Virksomhedsbeskrivelse Faxe Kommune Faxe Kommune er en middelstor landkommune i Region Sjælland. Den opstod ved kommunalreformen i 2007 som en sammenlægning af Rønnede, Haslev og Faxe kommune. Det nuværende indbyggertal er på ca personer på et areal der dækker ca. 400 km². Den største by er Haslev med indbyggere. Byrådet er næsten ligeligt fordelt hen over midten med stærk repræsentation af både partiet Venstre og Socialdemokraterne. Borgmesteren er socialdemokrat. Der forudses gode muligheder for fremgang i kommunen, dels ved Hovedstadens vækst generelt og dels pga. den kommende forbedring af infrastrukturen mellem København og Femern Bro. Man håber at kunne tiltrække flere virksomheder til et erhvervsområde langs motorvejen. I lige så høj grad håber man at tiltrække nye borgere, der vil sætte pris på de smukke omgivelser og kvittere ved at øge skatteindtægter og uddannelsesniveau i kommunen Park og Vej Park og Vej er en selvstændig driftsenhed under teknisk forvaltning. Virksomheden fungerer som Kommunens egen entreprenør. Som en grov hovedregel kan man regne med at nyanlæggelser bliver udført at private leverandører, mens Park og Vej står for vedligehold af de kommunale arealer. Afdelingen har i år 2010 et budget 1 på 44 mio. kr. hvoraf lønninger udgør de 20 mio. 1 Park og Vej budget

8 Området er ramt af nedskæringer år efter år Organisation Park & Vej Grønt hold Fagligt personale: gartnere, brolæggere, Driftsleder Holdleder specialarbejdere Cirka 59 medarbejdere Servicehold Fagligt personale: gartnere, brolæggere, Holdleder specialarbejdere Anlægshold Holdleder Værkstedsgruppe Holdleder Fagligt personale: gartnere, brolæggere, specialarbejdere Fagligt personale: mekaniker, smed Rottebekæmpelse Skadedyrsbekæmpere Genbrugsplads Haslev Specialarbejdere Fårepasning Naturplejere Administration Administrativt personale Figur 1 Organisationsdiagram for Park & Vej Park & Vej er en selvstændig afdeling under Teknik & Miljø. Driftslederen refererer til Teknisk Direktør. Medarbejderne er organiseret i funktionsopdelte hold og de største af disse hold har en holdleder som står for den daglige planlægning. De mindre hold er selvstyrende og refererer direkte til driftslederen Ansvarsområder: Veje, pladser og stier: reparation, renhold og vintertjeneste. Udenoms arealer ved kommunale anlæg. Rekreative områder, herunder sportsanlæg, legepladser, naturpleje og dyrehold. Genbrugspladser. Skadedyrsbekæmpelse. Administrative myndighedsopgaver på området. Organisation og økonomi. I forbindelse med kommunesammenlægningen er én af de tre materielgårde nedlagt og de 8

9 to andre lagt sammen driftsmæssigt. Der sker i øjeblikket en stor fysisk omlægning af pladserne med byggeri af ny administration, garager og haller Vision og Mission Teknik & Miljø arbejder her i foråret og sommeren 2011 på at udforme vision og mission på overordnet niveau i forvaltningen såvel som på de enkelte afdelinger og ned på medarbejderniveau. Der er gennemført personale workshops for hele forvaltningen og særskilt for hver afdeling. I Park & Vej er den overordnede mission, som den fremgår Figur 2 ved at blive yderligere bearbejdet. Mission Park & Vej, Faxe Kommune Vi tager ansvaret for at Faxe Kommune er et trygt, rart og velfungerende sted at leve for mennesker og dyr. Vi sørger diskret for at infrastrukturen fungerer og at mennesker og natur sikres mod kort- og lang-sigtede trusler... så borgerne i stedet kan nyde vores smukke kommune. Figur 2 Mission for Park & Vej, udarbejdet Teknik og Miljøs overordnede vision lyder: Teknik & Miljø giver samfundet optimale rammer og betingelser for udvikling og det gode liv Visionen har følgende underpunkter: Helhedstænkning Effektiv arbejdsplads Kompetent samarbejdspartner Udvikling Én indgang Vidensdeling 9

10 Som ligeledes er lagt ud til diskussion i alle medarbejdergrupper denne sommer Lean hidtil I samarbejde med ekstern konsulent Michael Jenne har virksomheden afholdt undervisning i Lean og er startet op med løbende forbedringer med udgangspunkt i Kaizen møder på holdniveau og i en overordnet Lean styregruppe. Desuden har man vedtaget at lave værdistrømsanalyser på foreløbig én arbejdsgang pr. hold for at prøve metoden af som standardisering og effektiviseringsværktøj Offentlig myndighed En offentlig virksomhed er på mange punkter anderledes end en privatejet virksomhed: Der er ikke én stærk leder, der er et populistisk styret byråd. Det er et konservativt system bundet af mange regler (lovgivning). Der er en lav grad af specialisering hvert driftsområde er relativt lille i forhold til konkurrerende private firmaer. Den samme kasse skal betale asfaltering og ældrepleje. Uklare succeskriterier i de decentrale enheder. For en projektstuderende kan det virke begrænsende især for højtflyvende projektemner som foreslår store organisatoriske ændringer eller introduktion af nye produkter. Positivt er det til gengæld, at der er nærmest ubegrænset adgang til information i det offentlige uden krav om hemmelighedskræmmeri. I Lean sammenhæng kan der være mange overvejelser om, hvem man betragter som kunden. Er det borgeren, politikeren, kommunaldirektøren eller staten, der skal have tilført værdi? 2.3 Valg af interessentinterviews som metode Der er umiddelbart flere metoder den projektansvarlige overvejede som første analyse. 10

11 Systemtænkningens 2 forslag om Start med CHECK 3 virker god for en erfaren projektleder, og har tjent som inspiration. En serie Interessentinterviews 4 vil kunne give et meget bredt og fordomsfrit indblik i medarbejdernes opfattelse af deres arbejdsplads problemer. Da den projektansvarlige ikke havde noget særligt kendskab til en Park & Vej virksomhed fra tidligere, blev det valgt, at lave en interviewrunde med en bred vifte af medarbejdere. Det gav ikke kun svar på de valgte spørgsmål i spørgeguiden, men skabte en stor kontaktflade. Den projektansvarlige havde mulighed for at præsentere sig selv og få en uformel fortrolig samtale om de nedskrevne spørgsmål og hvad der i øvrigt rørte sig i virksomheden. 2.4 Analyse: Interessentinterviews Ønsket var at finde et projekt emne ud fra virksomhedens egen opfattelse af deres interne problemer. Dog havde den projektansvarlige en ide om at projektet skulle være inden for emnet planlægning, så en del af spørgsmålene havde denne antagelse som udgangspunkt. I udarbejdelsen af interview guide blev vægten lagt på spørgsmål til folks egen daglige planlægning, deres koordinering med andre samt deres opfattelse af problemer, der enten var blevet løst tilfredsstillende eller som man endnu ikke havde fundet løsninger til internt. Afslutningsvis var der spørgsmål til medarbejderens vurdering af virksomhedens og egne evner. Et spørgsmål som i bagklogskabens klare lys kunne have været godt at få med er: Hvornår har du sidst oplevet flow? I første omgang blev driftslederen, økonomimanden og borgerbetjeneren og de tre holdledere interviewet. I næste runde blev 2 toneangivende medarbejdere fra hver af anlægshold, servicehold og grønt hold, samt lederen af værkstedshold interviewede. 2 Se bilag Se bilag Se bilag

12 2.4.1 Fokus ved interviews har været på at: At afdække problemer til problemhierarki. Komme i åben dialog om planlægning og alle andre emner, der presser sig på. Sætte tanker i gang (til senere høst ). Spørgsmålene er oplæg til kvalitativ samtale. Der blev lavet referat af hvert interview for dokumentationens skyld og for evt. senere udnyttelse. 5 Grundlaget for at foretage interviews var et ønske om at få medarbejdernes egne meninger om hvad der bør forbedres, men man skal naturligvis være meget opmærksom på at man ofte alligevel får hvad man beder om eller hvad de forventer, man gerne vil have. Undervejs var den projektansvarlige meget opmærksom på at spørge til forskellige emner som materiel, ledelsesmæssige forhold og problemer pga. opdeling på 2 pladser. Selv om den projektansvarlige ikke spurgte specielt til oplevelse af flow(stop) eller snakkede om spildtyper, var det alligevel på de områder, der kom flest udtalelser også flere end om planlægning som den projektansvarlige netop spurgte meget til. Desuden var der meget snak om irritation over kollegaer der forårsagede flow stop eller dårlig stemning Udtalelser fra interviews Samtidig med de selvstændige referater blev alle omtalte problemer, forslag og irritationsmomenter samlet sammen på én liste og forsøgt grupperet i forhold til emner. Ved at fjerne udtalelserne fra interview konteksten og anonymisere dem mister man de informationer, der er specielt knyttet til denne interessent. Derfor er visse udtalelser omformet en smule, således at den bagvedliggende holdning fremgår mere direkte i sætningen. Til gengæld muliggjorde anonymiseringen at der kunne arbejdes videre med de forenklede information i ren form. Desuden kunne man se anonymiseringen som en demokratisering, der gør alles udtalelser lige meget værd. 5 Se bilag

13 2.5 Resultater af interessentinterviews Problemer fra interviews Negative udsagn fra medarbejdere under interviews 6. De blev spurgt, hvad de godt kunne tænke sig, der blev lavet om på: Flow og engagement Folk der kører til forkert arbejdssted. Der er et par medarbejdere, der burde fyres! Det ville hjælpe alle andre. Kollegaer der påvirker én med negativ, lad holdning. Folk der hænger ud på værkstedet en halv time før fyraften, tit. Gnidninger mellem makkere. Når vi misforstår hinanden og tror noget er lavet færdigt. Lede efter en bil når ens egen ikke virker. Tid til at lede efter papirer og oplysninger. Kollegaer der nusser rundt i stedet for at lave noget færdigt. Når vi ikke arbejder som hold og tænker på hvad de andre har brug for. At lede efter eller køre hjem efter værktøj. Kunder og sager Kunder der brokker sig og kommer foran i køen. Andre må minde os om glemte opgaver. Behandle berettigede klage. Glemmer ting fordi det ikke står klart nogen steder. Tid på at rykke folk / blive rykket for ikke færdiggjorte opgaver. Planlægning Uklarhed om hvornår en opgave lander hos mig. Ventetid på it og systemer. Rod er et unødigt lager. Vente på at der bliver oprettet rekvisition. 6 Se bilag

14 Indhente oplysninger forskellige steder pr. mail i stedet for et sted elektronisk. Manuel indtastning af oplysninger der kunne flyde automatisk. For meget service efter prisen. Tjekke for fejl i stedet for at forebygge. Lave arbejde fra bunden der burde være automatiseret. Man kan altid nævne værkstedets ventetid. Kunne godt tænke sig at folk var mere selvkørende. Når medarbejdere venter på hinanden Steder og transport Opdeling af kommunen for at undgå transport. Én plads, så vi undgår al den koordinering. Dele kommunen op ved Vordingborgvej. Flytte rund på folk så de arbejder tæt på bopæl. Ledelsesgruppen Lastbiler kan være svære at låne af anlægsholdet Holdleder koordinerer indbyrdes ved f.eks. møde ugentligt. For stor detailstyring af Indkøb. Værksted mangler ledelse. Holdleder suppleant på den anden plads. Mangler information til personale. Overlap med kollegaer. At lede medarbejdere der egentlig godt kan være selvkørende. For svært at vide hvad ledelsen egentlig vil. Rotation så man ikke skal lave det samme altid. Ret til at holde sig uden for rotation hvis man hellere vil blive ved sin læst Gruppering af emner Ved gennemsyn af alle udtalelser fra interessenterne som de fremstår på den overnævnte samlede emneliste opstod visse grupperinger. Der var naturligvis forskellige mulige inddelinger, men umiddelbart faldt udtalelserne i følgende kategorier: 14

15 Ledelses Ansvarsfordel ing Mangel på flow gruppen Personale tilfredshed Transport og steder Figur 3: Udtalelser fra interviews arrangeret i fællesmængder Igen må man overveje i hvor høj grad interviewsvarene dækker medarbejdernes daglige mening om problem og udfordringer i Park & Vej, og i hvor høj grad det dækker de emner, den projektansvarlige personligt interesserer sig mest for. Det var overraskende hvor mange svar der kom inden for personaletilfredshed og oplevelser af spild af tid eller manglen på flow. Til gengæld er der stort set ikke nævnt problemer med materiel. Til spørgsmålet 3.2. Har du det rigtige værktøj/materiel til opgavens optimale løsning? har de fleste svaret positivt og f.eks. fremhævet de nye værktøjskasser, der netop er kommet på alle biler som resultat af Kaizenmøderne. Ligeledes var der ikke den store utilfredshed med planlægningen, som den projektansvarlige ellers gennem sine spørgsmål havde lagt op til. Medarbejderne var naturligvis irriteret over de enkelte episoder hvor en leder eller kollega havde glemt en opgave eller aftale, men at man overordnet kunne organisere sig anderledes med formel skriftlig/digital planlægning, mente de var at skyde langt over målet. Dermed blev projektet drejet i en anden retning en først antaget af den projektansvarlige, som følge af interessentinterviews. 15

16 2.6 Problem og forbedrings oversigt i virksomheden Problem oversigt For at få et yderligere visuelt overblik over de fundne problem/spild emner blev der fremstillet et problemhierarki med hovedoverskriften: Forbedre flow i arbejdsgange og underinddeling på første niveau i: Steder og transport Materiel og materialer Medarbejdere og virksomhed Kunder og kommune Disse overskrifter er valgt for at sikre en så bred vifte af emner som muligt. I første omgang hed nummer 3 f.eks. Medarbejdere og ledelse, men det lukkede af for alle emner om virksomhedskultur og skabte fokus på ledelsen som modsætning til øvrige medarbejdere Forbedrings oversigt Der er tilføjet en overbygning med forbedringsdele over problemhierarkiet således at diagrammet består af fire dele: Nederste problemer som de fremstod ved interviews, Øverst alle de forbedringer man i teorien kunne indføre, der er plads til flere! Dermed giver diagrammet et samlet overblik over problemstillinger og en forbedret mulighed for ikke blot at vælge indsatsområde i blinde. Man anfører alle de mulige forbedringsteorier, når ideen fremkommer gennem brainstorm, vejledning, sparring, medier eller lignede. Det er tilladt at tænke stort eller langt fremad. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er meningen at alle ideerne skal gennemføres og slet ikke som en del af dette projekt! Men man kan tilføje alle sine forbedringsideer et samlet sted. Dermed har man mulighed for at få overblik over deres overlap, samt blive mindet om at der er problemer som dette nye værktøj ikke ville kunne løse. Man kan sige, at det er en mulighed for at starte med CHECK 7 7 Se bilag

17 Forbedringshierarkiet findes også i stor størrelse som bilag Valg af fokus på flow Ved interviews med medarbejdere var der en del udtalelser om flow stop: Når medarbejdere venter på hinanden. Tid på at rykke folk / blive rykket for ikke færdiggjorte opgaver. Lede efter en bil når ens egen ikke virker. Glemmer ting fordi det ikke står klart nogen steder. Uklarhed om hvornår en opgave lander hos mig. Bruger tid på at tjekke for fejl i stedet for at forebygge. Lave arbejde fra bunden der burde være automatiseret. Når vi ikke arbejder som hold og tænker på hvad de andre har brug for. At lede efter eller køre hjem efter værktøj. Den slags oplevelser kan være indenfor alle 8 spild typer, men giver måske ikke et stort og tydeligt ressourcespild. Hvis alle medarbejdere oplever det ofte, kan det dog blive til en 17

18 stor samlet post. Derudover kan det give denne oplevelse af manglende flow. En positiv fornemmelse af flow kan give stor arbejdsglæde og lyst til at give den en ekstra skalle. Hvorimod en fornemmelse af flow stop kan irritere og tage meget energi fra alle medvirkende. 8 Derfor bør alle stops, fejlrettelser, idiotarbejde betragtes med alvor for deres dobbelte virkning med at spilde ressourcer både direkte og indirekte. Mange af de nævnte situationer opstår ifølge medarbejderne pga. mangelfuld planlægning og/eller information. Men som nævnt er det ikke store graverende fejl eller vildt ressourcespild, der er det typiske resultat, og derfor falder det heller ikke naturligt at gennemføre store omfattende ændringer på overordnede planlægningsmetoder. Der er snarere brug for små løbende forbedringer udtænkt og gennemført i tæt samarbejde med medarbejderene. Virksomheden har et etableret system med kaizen møder månedlige på de funktionsopdelte hold og overordnet på virksomhedsniveau. Mange af dette projekts opgaver vil blive typiske kaizen aktiviteter, der kan gennemføres eller i alt fald modnes i dette regi. Ændringer af denne slags bør gennemføres i sandt samarbejde med medarbejderne for at få nogen blivende positiv effekt. Derfor vil forandringsledelse 9 og empowerment være vigtige redskab til gennemførsel af ændringer på dette detaljeniveau. 8 Beskrevet godt i Lean Thinking, i Part I om de 5 grundprincipper. Under overskriften Flow in Work; Work in Flow citeres en undersøgelse af flows indvirker på arbejdsglæde (og herved på produktivitet), side 64 i min udgave. 9 Se bilag

19 2.8 Problemformulering Det er ud fra disse problemstillinger at den projektansvarlige har valgt følgende problemformulering: Det er målet med dette projekt at foreslå metoder til at opnå forbedret flow i arbejdsgange for medarbejderne ved Park & Vej. 2.9 Afgrænsning Det er ikke inden for dette projekts sigte at undersøge de forbedringsmuligheder der klassisk knytter sig til vedligeholdelsesafdelinger. Der vil givet kunne opnås forbedringer for Park & Vej med Total productive maintenance (TPM), Reliability-centered maintenance (RCM) og reservedelsstyring Dette vil sikkert som en deleffekt kunne medvirke til at forbedret flowet i værkstedet, men pointerne vil ikke på samme måde kunne bruges som inspiration i resten af virksomheden. 19

20 3 ANALYSE PÅ AFDELINGSNIVEAU 3.1 Valg af værkstedet som fokusområde Værkstedets egen mission er enkel: at skabe mest mulig oppetid på driftmateriellet. Det er meget vigtigt at understrege at dette projekt IKKE handler om at optimere ud fra denne mission. Værkstedet er valgt som 1. fokus område i en undersøgelse af hvad man kan gøre for at forbedre de Figur 4 Gentagne "intern service"-afdelinger daglige arbejdsgange i en offentlig servicevirksomhed. Figur 4 er den projektansvarlige s forsøg på at vise hvorledes værkstedet leverer internt service til Park & Vej, som leverer internt service til kommunen, som leverer internt service til samfundet. Det sker f.eks. ved at værkstedet reparerer en græsklipper, så Park & Vej kan slå græs ved en kommunal skole, så de små samfundsborgere kan komme ud og få noget motion. 3.2 Valg af arbejdstidsstudier som metode Formodningen ud fra interessentinterviews var at medarbejderne blev afbrudt mange gange hver dag i deres grundlæggende arbejdsopgave, siden de oplevede det som om de manglede flow. Den projektansvarlige gennemførte et lille studie af holdledernes tidsforbrug 10 i for at undersøge hvor meget tid, de brugte på planlægning. Dette studie gav ideen til at lave et 10 Se bilag

21 større arbejdstidsstudie 11 på medarbejdernes aktiviteter, for at få valide data for fordelingen af deres daglige gøremål. Arbejdstidsstudier udfører traditionelt over en kort periode, men metoden kan også bruges permanent i form af OPE 12 målinger. 3.3 Udførelse Forberedelse Som forberedelse til studiet blev der udarbejdet en aktivitetsliste ved at observatøren besøgte værkstedet og skrev alle udførte aktiviteter op gennem nogle timer. Desuden blev aktiviteter, som observatøren før havde hørt om eller kunne forestille sig, tilføjet listen. Værkstedsmedarbejderne blev ligeledes spurgt om tilføjelser. Efterfølgende blev de nedskrevne aktiviteter samlet i kategorier efter art. Da værkstedsmedarbejderne klagede over at der ofte var folk der brugte værkstedet som varmestue, blev der tilføjet en mulighed for at notere Ekstra personer på værkstedet og Ekstra arbejdende personer som et forsøg, for evt. at kunne vurdere omfanget af dette problem Forstudie vha. GTT Aktivitetslisten blev testet under et GTT studie hvor observatøren fra en central plads i værkstedet observerede med 3 minutters mellemrum i 2 x ca. 3 timer. Der blev kun efterfølgende lavet få ændringer i aktivitetslisten, men forstudiet tjente desuden som en introduktion af metoden til medarbejderne, som blev trygge ved den projektansvarlige s tilstedeværelse på værkstedet. Den første eftermiddag med observationer var en værkstedsmand beskæftiget i to timer med at køre en traktor til eksternt værksted, hvilket gav en meget stor procentdel til aktiviteten Transport. Det er en skævvridning i forholdt til værkstedet normal og tydeliggjorde, at GTT ikke er den bedste metode til et studie på et arbejdssted med så meget variation. 11 Se bilag Se bilag

22 3.3.3 Praktisk udførelse Da aktivitetslisten var godkendt med lidt tilretninger efter GTT studiet blev hovedstudiet gennemført med tilfældige observationstidspunkter. Herunder vises tidspunkterne for marts-studiet som de blev genereret af Excel vha. funktionen SLUMPMELLEM og derefter sorteret. For at tjekke at tidspunkterne ligger ligeligt fordelt over arbejdsdagen blev de afbillede grafisk Samling af data Indtastningsark Observationerne blev opført direkte på et indtastningsark for hver observationsdag. Observationer noteres med et tal ud for aktivitet og tidspunkt og regnearket summerer til et tal for hver hovedaktivitet markeret med gul og placeret over de aktiviteter den summerer SUM skemaer Bilag 3-6 til 3-10 viser forskellige SUM skemaer. Det er bilag 3 9 SUM Uden GTT regneark der danner grundlag for analyserne i næste afsnit. Det er summen af alle de 238 observationer der er foretaget med tilfældig tidsinterval. Når dagen var ovre blev observationerne talt sammen og overført til et andet ark for at følge udviklingen fra dag til dag og starte en opsummering. Her ses data overført fra de enkelte dage i de gule kolonner. I bunden ses summen af observationer på dagen. De efterfølgende grønne kolonner tæller samtlige observationer op altså foregående dags sum + denne dags observationer. De efterfølgende kolonner beregner aktiviteternes andel af de samlede observationer i procent. I de blå celler ses derfor hovedkategoriernes andel af de 13 se evt. bilag Se dem i bilag 3-3, 3-4 og

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort BILAG til vejledning af IKV Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Nedenfor ses oversigt over vejledende svar

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen?

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Af: Søren Dybdal, NYE Visioner & Niels Overgaard, No Communication Du kan få mere fra hånden på kortere tid, hvis du lærer at arbejde mere effektivt. Denne artikel

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Effektive og stressfrie arbejdsdage

Effektive og stressfrie arbejdsdage Sådan skaber du Effektive og stressfrie arbejdsdage En workbook af Dorthe Rindbo Denne workbook tilhører: INDHOLD Sådan skaber du effektive og stressfrie arbejdsdage Effektiv arbejdsdag Sådan!... 04 Trin

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Værktøjskassen Afhandling HD (R) Forfatter: Lene Johannsen Vejleder: Bent Høgsted Dato: 1. december 2010 Værktøjskassen Begreber: Gemba Gemba betyder

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv BØRSEN MIKRO kapitel 5 Tidsregistrering En tidsrealist er bevidst om, at ting tager tid, og bruger tidsestimering som et værktøj til skabe en

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

SPØRGERAMME. til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde

SPØRGERAMME. til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde SPØRGERAMME til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde INTRODUKTION I din organisation er det sandsynligt, at I allerede har spørgerammer eller protokoller som I følger, når I har en dialog med kunden,

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

Nej. Nej. Jeg træner selv en del og er uddannet massør og ved at det er noget som hjælper på stress og trivsel.

Nej. Nej. Jeg træner selv en del og er uddannet massør og ved at det er noget som hjælper på stress og trivsel. Nedenfor ses en oversigt over de forslag, der er indkommet via FKnet kampagnen Attraktiv arbejdsplads, hvor ansatte i Frederiksberg Kommune anonymt eller med angivelse af kontaktoplysninger har kunnet

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot

ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot Baggrund & projektidé Følgende er en konkretisering af hvordan løsningen ZebraByer, i samarbejde med lokalsamfund, lokale decentrale institutioner samt

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord

Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord Simulation af χ 2 - fordeling John Andersen Introduktion En dag kastede jeg 60 terninger Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord For at danne mig et billede af hyppighederne flyttede jeg rundt

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Industrioperatør uddannelsen

Industrioperatør uddannelsen Skive Tekniske Skole Industrioperatør uddannelsen Industrioperatør En industrioperatør arbejder med produktionsmaskiner. På skolen lærer du om de forskellige typer maskiner og anlæg, der styres af computere.

Læs mere

Værdibaseret lean. Miljø- og Teknikforvaltningen præsenterer. Projekt Fra vision til virkelighed i Miljø- og Teknikforvaltningen

Værdibaseret lean. Miljø- og Teknikforvaltningen præsenterer. Projekt Fra vision til virkelighed i Miljø- og Teknikforvaltningen Værdibaseret lean Miljø- og Teknikforvaltningen præsenterer Projekt Fra vision til virkelighed i Miljø- og Teknikforvaltningen Vi er på vej! Leanprojektet - Organisationsplan - Baggrund - Visionen for

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Borgertilfredshed en nøgle til succes

Borgertilfredshed en nøgle til succes Borgertilfredshed en nøgle til succes De syv virksomheder bag Kloakpartner bruger store ressourcer på borgerinformation og på at minimere generne for borgerne. Vi anvender en række forskellige værktøjer

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN

GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN Nærings- og nydelsesmiddelindustrien DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af pakken 3 Sådan gør man 5 Fase

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Udkast til modeller for kontraktstrategi opdeling og afgrænsning af udbud, samt kontraktlængde 24. marts 2011 Revideret: 2011-03-24 Baggrund Svendborg

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Af Egon Kjær Jensen og Ann Møller Svendsen www.leanakademiet.dk - t: 70277909

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

Evaluering i stor stil!

Evaluering i stor stil! Evaluering i stor stil! I perioden november 2007 til januar 2008 har man i Varde Kommune gennemført en gennemgribende evaluering af den administrative organisation. Det har ført til en helt ny organisering,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV),

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN. Per Jensen Teknisk Chef

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN. Per Jensen Teknisk Chef Bisca A/S Nordens største kiks og kagefabrik Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN Per Jensen Teknisk Chef Side 1 Hvem er vi? 2 Hvem er vi? 40.000 m3 under tag 18 produktions linier 16000 ton/år

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår.

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår. FASE 1: FOKUS Når innovationsforløbet er forankret, er I klar til at gå i gang. Det første vigtige skridt er at beslutte, hvad I konkret vil arbejde med i innovationsforløbet. I fokuseringen undersøger

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK Lean Construction DTU Diplom 29. oktober 2015 Jakob Lemming Lean Construction - DK lcdk@leanconstruction.dk Lean hos Toyota Mål for Lean Production Maksimér værdien Fastlæg værdier ud fra kundens definition

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Hvad er formålet med en VTV-rapport?

Hvad er formålet med en VTV-rapport? Hvad er formålet med en VTV-rapport? Inspiration Ny viden på området Fortælling, fx artikel 1. 2. 3. 4. 5. VTV rapport Business case VTV-processen bidrager med: Helhedsvurdering af teknologien De fire

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Selvevaluering af Den Anerkendende Samtale (DAS) år 1 Skoleåret 2007/08 Unge Hjem Efterskolen i Århus, maj 2008

Selvevaluering af Den Anerkendende Samtale (DAS) år 1 Skoleåret 2007/08 Unge Hjem Efterskolen i Århus, maj 2008 Selvevaluering af Den Anerkendende Samtale (DAS) år 1 Skoleåret 2007/08 Unge Hjem Efterskolen i Århus, maj 2008 Evalueringen falder i følgende punkter: 1. Plan og mål for udviklingsarbejdet DAS 2. Metode:

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere