Afgangsprojekt ved Park & Vej, Faxe Kommune Sommer 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgangsprojekt ved Park & Vej, Faxe Kommune Sommer 2011"

Transkript

1 1 INDLEDNING Synopsis Konklusion Afgrænsning Resumé til offentliggørelse Summary for publication ANALYSE PÅ VIRKSOMSHEDSNIVEAU Indledning til afsnittet Virksomhedsbeskrivelse Valg af interessentinterviews som metode Analyse: Interessentinterviews Resultater af interessentinterviews Problem og forbedrings oversigt i virksomheden Valg af fokus på flow Problemformulering Afgrænsning ANALYSE PÅ AFDELINGSNIVEAU Valg af værkstedet som fokusområde Valg af arbejdstidsstudier som metode Udførelse Analyse Medarbejdernes tilbagemelding Problem oversigt på værkstedet Opsummering af afsnittet ANALYSE PÅ AKTIVITETSNIVEAU Valg af fokus på bearbejdning og forberedelse Mulige metoder til at analysere bearbejdning og forberedelse Valg af VSM metode med inspiration fra SMED Udførelse af registreringen Analyse Opsummering af problemer

2 5 LØSNINGSFORSLAG PÅ AFDELINGSNIVEAU Mulige løsninger og økonomisk beregninger Belysning af problemer Anbefaling af løsningsforslag Konklusion Økonomisk gevinst LØSNINGSFORSLAG PÅ VIRKSOMHEDSNIVEAU Udtalelser fra interessentinterviews Løsningsforslagenes anvendelighed bredt Key Performance Indicators PERSPEKTIVERING Kommunesammenlægning Prioriteringer Helhedstænkning Litteratur Artikler og internet Bilagsoversigt

3 1 INDLEDNING 1.1 Synopsis Dette afgangsprojekt fra produktionsingeniøruddannelsen handler om flow i arbejdsgange. Projektet er lavet ved Park & Vej i Faxe Kommune som er en kommunal intern service virksomhed. Der er i disse år fokus på effektivisering og afbureaukratisering af den offentlige sektor og projektet her giver eksempler på hvorledes der kan indføres Virksomhed forbedringer ved brug af kendte metoder fra produktionsbranchen Interessentinterviews For at finde angrebspunkterne blev projektet startet med interessentinterviews og ud fra det blev hovedudfordringen mangel på flow valgt. Park & Vejs værksted blev valgt som objekt for det videre studier, da de udgør en intern service i Park & Vej og dermed kan bruges som det lille billede på det store billede Frekvensstudie Projektet fortsatte undersøgelsen af mangel på flow ved en analyse af aktivitetsstikprøver i et frekvensstudie. De største afsløringer var at medarbejderne brugte meget tid på kommunikation og på at hente værktøj, men kun lidt tid på planlægning og at de kunne være mere effektive under bearbejdning Værdistrømsanalyse Det sidste problem blev yderligere udforsket ved en værdistrømsanalyse på en enkel reparationsopgave. Værdistrømsanalysen viste mange flowstop for medarbejderen selv og for hans medhjælpende kollega. Interessantinterviews Problemformulering Værksted Frekvensstudie Værdistrømsanalyse Løsningsforslag for værksted Løsningsforslag for virksomhed Perspektivering Efter både frekvensstudiet og værdistrømsanalysen blev hovedproblemer opsamlet og grupperet efter emne. Hele vejen igennem studiet er der lagt vægt på at udforske disse problemstillinger sammen med medarbejderne i modsætning til at kigge på 3

4 dem ned oppefra. Det kommer sandheden nærmere at bruge deres viden og styrker muligheden for at det bliver brugt til ægte forbedringer. Disse hovedproblemer blev udgangspunkt for løsningsforslag som blev belyst via økonomiske beregninger og overvejelser om nytteværdi og mulighed for gennemførsel. De mest fordelagtige var: styrket ledelse og anderledes bemanding, planlægning og fysiske hjælpemidler. Især standarder, 5S, beslutningsdiagrammer og synlig planlægning kan også bruges på virksomheden generelt. 1.2 Konklusion At forbedre flow er som alt andet lean arbejde en evig opgave, hvor man aldrig opnår perfektion, men disse tiltag vil kunne hjælpe virksomheden godt på vej. Det allervigtigste er at lære at se problemerne og at tænke i forbedringer. Tankegange fra systemtænkning / helhedstænkning og forandringsledelse er blevet anvendt undervejs for at sikre at projektet hold det rette fokus og vil kunne bruges til at gennemføre ægte forbedringer i samarbejde med medarbejder og ledelse. 1.3 Afgrænsning Det er ikke inden for dette projekts sigte at undersøge de forbedringsmuligheder der klassisk knytter sig til vedligeholdelsesafdelinger. Der vil givet kunne opnås forbedringer for Park & Vej med Total productive maintenance (TPM), Reliability-centered maintenance (RCM) og reservedelsstyring. Dette vil sikkert som en deleffekt kunne medvirke til at forbedret flowet i værkstedet, men pointerne vil ikke på samme måde kunne bruges som inspiration i resten af virksomheden. Ligeledes er der ikke lavet overvejelser eller beregninger på givtigheden af at få mere eller mindre arbejde udført i byen eller om der kun bør være 1 værksteder ved Park & Vej i stedet for som nu 2. 4

5 1.4 Resumé til offentliggørelse Dette afgangsprojekt handler om flow i arbejdsgange. Projektet er lavet ved Park & Vej i Faxe Kommune som er en kommunal intern service virksomhed. Der gives eksempler på hvorledes der kan indføres forbedringer i offentlig service ved brug af kendte metoder fra produktionsbranchen. Gennem brug af interessentinterviews, frekvensstudie og værdistrømsanalyse er afdelingens problemer med manglende flow trukket frem. Disse hovedproblemer blev udgangspunkt for løsningsforslag som blev undersøgt via økonomiske beregninger og overvejelser om nytteværdi og mulighed for gennemførsel. De mest fordelagtige er: styrket ledelse, bedre beslutningsgrundlag og synlig planlægning samt fysiske hjælpemidler. Især standarder, 5S, beslutningsdiagrammer og synlig planlægning kan også bruges på virksomheden generelt. At forbedre flow er som alt andet lean arbejde en evig opgave, hvor man aldrig opnår perfektion, men disse tiltag vil kunne hjælpe virksomheden godt på vej. Det allervigtigste er at lære at se problemerne og at tænke i forbedringer. Tankegange fra systemtænkning / helhedstænkning og forandringsledelse er blevet anvendt undervejs for at sikre at projektet holdt det rette fokus og vil kunne bruges til at gennemføre ægte forbedringer i samarbejde med medarbejdere og ledelse. 5

6 1.5 Summary for publication This thesis is about the flow in work processes. The project was made at Park & Vej in Faxe Municipality. Examples are given of how to introduce improvements in public service using known methods from the manufacturing industry. Through the use of stakeholder interviews, Work sampling and value stream analysis is the department's problems with inadequate flow shown. These main issues were the basis for solutions which were examined with economic calculations and considerations of added value and opportunity for execution. The most advantageous are: stronger leadership, better decision making and planning as well as visible physical tools. Especially standards, 5S, decision diagrams and visible planning can also be used at the company in general. To improve the flow is like everything other lean work an ongoing task, where you never achieve perfection, but these actions could help the company well on track. Most importantly is to "learn to see" problems and to think in improvements. Thoughts from system thinking / holistic thinking and change management have been applied to ensure that the project keeps the right focus and can be used to implement real improvements in cooperation with staff and management. 6

7 2 ANALYSE PÅ VIRKSOMSHEDSNIVEAU 2.1 Indledning til afsnittet Dette hovedafsnit giver en præsentation af virksomheden. Derefter vil projektets første analyse afdække deres udfordringer fra hverdagen. En stort problem- og forbedringsoversigt giver et overblik over mulige angrebspunkter for projektet. Herfra vælges et hovedområde som danner udgangspunkt for projektets problemformulering. 2.2 Virksomhedsbeskrivelse Faxe Kommune Faxe Kommune er en middelstor landkommune i Region Sjælland. Den opstod ved kommunalreformen i 2007 som en sammenlægning af Rønnede, Haslev og Faxe kommune. Det nuværende indbyggertal er på ca personer på et areal der dækker ca. 400 km². Den største by er Haslev med indbyggere. Byrådet er næsten ligeligt fordelt hen over midten med stærk repræsentation af både partiet Venstre og Socialdemokraterne. Borgmesteren er socialdemokrat. Der forudses gode muligheder for fremgang i kommunen, dels ved Hovedstadens vækst generelt og dels pga. den kommende forbedring af infrastrukturen mellem København og Femern Bro. Man håber at kunne tiltrække flere virksomheder til et erhvervsområde langs motorvejen. I lige så høj grad håber man at tiltrække nye borgere, der vil sætte pris på de smukke omgivelser og kvittere ved at øge skatteindtægter og uddannelsesniveau i kommunen Park og Vej Park og Vej er en selvstændig driftsenhed under teknisk forvaltning. Virksomheden fungerer som Kommunens egen entreprenør. Som en grov hovedregel kan man regne med at nyanlæggelser bliver udført at private leverandører, mens Park og Vej står for vedligehold af de kommunale arealer. Afdelingen har i år 2010 et budget 1 på 44 mio. kr. hvoraf lønninger udgør de 20 mio. 1 Park og Vej budget

8 Området er ramt af nedskæringer år efter år Organisation Park & Vej Grønt hold Fagligt personale: gartnere, brolæggere, Driftsleder Holdleder specialarbejdere Cirka 59 medarbejdere Servicehold Fagligt personale: gartnere, brolæggere, Holdleder specialarbejdere Anlægshold Holdleder Værkstedsgruppe Holdleder Fagligt personale: gartnere, brolæggere, specialarbejdere Fagligt personale: mekaniker, smed Rottebekæmpelse Skadedyrsbekæmpere Genbrugsplads Haslev Specialarbejdere Fårepasning Naturplejere Administration Administrativt personale Figur 1 Organisationsdiagram for Park & Vej Park & Vej er en selvstændig afdeling under Teknik & Miljø. Driftslederen refererer til Teknisk Direktør. Medarbejderne er organiseret i funktionsopdelte hold og de største af disse hold har en holdleder som står for den daglige planlægning. De mindre hold er selvstyrende og refererer direkte til driftslederen Ansvarsområder: Veje, pladser og stier: reparation, renhold og vintertjeneste. Udenoms arealer ved kommunale anlæg. Rekreative områder, herunder sportsanlæg, legepladser, naturpleje og dyrehold. Genbrugspladser. Skadedyrsbekæmpelse. Administrative myndighedsopgaver på området. Organisation og økonomi. I forbindelse med kommunesammenlægningen er én af de tre materielgårde nedlagt og de 8

9 to andre lagt sammen driftsmæssigt. Der sker i øjeblikket en stor fysisk omlægning af pladserne med byggeri af ny administration, garager og haller Vision og Mission Teknik & Miljø arbejder her i foråret og sommeren 2011 på at udforme vision og mission på overordnet niveau i forvaltningen såvel som på de enkelte afdelinger og ned på medarbejderniveau. Der er gennemført personale workshops for hele forvaltningen og særskilt for hver afdeling. I Park & Vej er den overordnede mission, som den fremgår Figur 2 ved at blive yderligere bearbejdet. Mission Park & Vej, Faxe Kommune Vi tager ansvaret for at Faxe Kommune er et trygt, rart og velfungerende sted at leve for mennesker og dyr. Vi sørger diskret for at infrastrukturen fungerer og at mennesker og natur sikres mod kort- og lang-sigtede trusler... så borgerne i stedet kan nyde vores smukke kommune. Figur 2 Mission for Park & Vej, udarbejdet Teknik og Miljøs overordnede vision lyder: Teknik & Miljø giver samfundet optimale rammer og betingelser for udvikling og det gode liv Visionen har følgende underpunkter: Helhedstænkning Effektiv arbejdsplads Kompetent samarbejdspartner Udvikling Én indgang Vidensdeling 9

10 Som ligeledes er lagt ud til diskussion i alle medarbejdergrupper denne sommer Lean hidtil I samarbejde med ekstern konsulent Michael Jenne har virksomheden afholdt undervisning i Lean og er startet op med løbende forbedringer med udgangspunkt i Kaizen møder på holdniveau og i en overordnet Lean styregruppe. Desuden har man vedtaget at lave værdistrømsanalyser på foreløbig én arbejdsgang pr. hold for at prøve metoden af som standardisering og effektiviseringsværktøj Offentlig myndighed En offentlig virksomhed er på mange punkter anderledes end en privatejet virksomhed: Der er ikke én stærk leder, der er et populistisk styret byråd. Det er et konservativt system bundet af mange regler (lovgivning). Der er en lav grad af specialisering hvert driftsområde er relativt lille i forhold til konkurrerende private firmaer. Den samme kasse skal betale asfaltering og ældrepleje. Uklare succeskriterier i de decentrale enheder. For en projektstuderende kan det virke begrænsende især for højtflyvende projektemner som foreslår store organisatoriske ændringer eller introduktion af nye produkter. Positivt er det til gengæld, at der er nærmest ubegrænset adgang til information i det offentlige uden krav om hemmelighedskræmmeri. I Lean sammenhæng kan der være mange overvejelser om, hvem man betragter som kunden. Er det borgeren, politikeren, kommunaldirektøren eller staten, der skal have tilført værdi? 2.3 Valg af interessentinterviews som metode Der er umiddelbart flere metoder den projektansvarlige overvejede som første analyse. 10

11 Systemtænkningens 2 forslag om Start med CHECK 3 virker god for en erfaren projektleder, og har tjent som inspiration. En serie Interessentinterviews 4 vil kunne give et meget bredt og fordomsfrit indblik i medarbejdernes opfattelse af deres arbejdsplads problemer. Da den projektansvarlige ikke havde noget særligt kendskab til en Park & Vej virksomhed fra tidligere, blev det valgt, at lave en interviewrunde med en bred vifte af medarbejdere. Det gav ikke kun svar på de valgte spørgsmål i spørgeguiden, men skabte en stor kontaktflade. Den projektansvarlige havde mulighed for at præsentere sig selv og få en uformel fortrolig samtale om de nedskrevne spørgsmål og hvad der i øvrigt rørte sig i virksomheden. 2.4 Analyse: Interessentinterviews Ønsket var at finde et projekt emne ud fra virksomhedens egen opfattelse af deres interne problemer. Dog havde den projektansvarlige en ide om at projektet skulle være inden for emnet planlægning, så en del af spørgsmålene havde denne antagelse som udgangspunkt. I udarbejdelsen af interview guide blev vægten lagt på spørgsmål til folks egen daglige planlægning, deres koordinering med andre samt deres opfattelse af problemer, der enten var blevet løst tilfredsstillende eller som man endnu ikke havde fundet løsninger til internt. Afslutningsvis var der spørgsmål til medarbejderens vurdering af virksomhedens og egne evner. Et spørgsmål som i bagklogskabens klare lys kunne have været godt at få med er: Hvornår har du sidst oplevet flow? I første omgang blev driftslederen, økonomimanden og borgerbetjeneren og de tre holdledere interviewet. I næste runde blev 2 toneangivende medarbejdere fra hver af anlægshold, servicehold og grønt hold, samt lederen af værkstedshold interviewede. 2 Se bilag Se bilag Se bilag

12 2.4.1 Fokus ved interviews har været på at: At afdække problemer til problemhierarki. Komme i åben dialog om planlægning og alle andre emner, der presser sig på. Sætte tanker i gang (til senere høst ). Spørgsmålene er oplæg til kvalitativ samtale. Der blev lavet referat af hvert interview for dokumentationens skyld og for evt. senere udnyttelse. 5 Grundlaget for at foretage interviews var et ønske om at få medarbejdernes egne meninger om hvad der bør forbedres, men man skal naturligvis være meget opmærksom på at man ofte alligevel får hvad man beder om eller hvad de forventer, man gerne vil have. Undervejs var den projektansvarlige meget opmærksom på at spørge til forskellige emner som materiel, ledelsesmæssige forhold og problemer pga. opdeling på 2 pladser. Selv om den projektansvarlige ikke spurgte specielt til oplevelse af flow(stop) eller snakkede om spildtyper, var det alligevel på de områder, der kom flest udtalelser også flere end om planlægning som den projektansvarlige netop spurgte meget til. Desuden var der meget snak om irritation over kollegaer der forårsagede flow stop eller dårlig stemning Udtalelser fra interviews Samtidig med de selvstændige referater blev alle omtalte problemer, forslag og irritationsmomenter samlet sammen på én liste og forsøgt grupperet i forhold til emner. Ved at fjerne udtalelserne fra interview konteksten og anonymisere dem mister man de informationer, der er specielt knyttet til denne interessent. Derfor er visse udtalelser omformet en smule, således at den bagvedliggende holdning fremgår mere direkte i sætningen. Til gengæld muliggjorde anonymiseringen at der kunne arbejdes videre med de forenklede information i ren form. Desuden kunne man se anonymiseringen som en demokratisering, der gør alles udtalelser lige meget værd. 5 Se bilag

13 2.5 Resultater af interessentinterviews Problemer fra interviews Negative udsagn fra medarbejdere under interviews 6. De blev spurgt, hvad de godt kunne tænke sig, der blev lavet om på: Flow og engagement Folk der kører til forkert arbejdssted. Der er et par medarbejdere, der burde fyres! Det ville hjælpe alle andre. Kollegaer der påvirker én med negativ, lad holdning. Folk der hænger ud på værkstedet en halv time før fyraften, tit. Gnidninger mellem makkere. Når vi misforstår hinanden og tror noget er lavet færdigt. Lede efter en bil når ens egen ikke virker. Tid til at lede efter papirer og oplysninger. Kollegaer der nusser rundt i stedet for at lave noget færdigt. Når vi ikke arbejder som hold og tænker på hvad de andre har brug for. At lede efter eller køre hjem efter værktøj. Kunder og sager Kunder der brokker sig og kommer foran i køen. Andre må minde os om glemte opgaver. Behandle berettigede klage. Glemmer ting fordi det ikke står klart nogen steder. Tid på at rykke folk / blive rykket for ikke færdiggjorte opgaver. Planlægning Uklarhed om hvornår en opgave lander hos mig. Ventetid på it og systemer. Rod er et unødigt lager. Vente på at der bliver oprettet rekvisition. 6 Se bilag

14 Indhente oplysninger forskellige steder pr. mail i stedet for et sted elektronisk. Manuel indtastning af oplysninger der kunne flyde automatisk. For meget service efter prisen. Tjekke for fejl i stedet for at forebygge. Lave arbejde fra bunden der burde være automatiseret. Man kan altid nævne værkstedets ventetid. Kunne godt tænke sig at folk var mere selvkørende. Når medarbejdere venter på hinanden Steder og transport Opdeling af kommunen for at undgå transport. Én plads, så vi undgår al den koordinering. Dele kommunen op ved Vordingborgvej. Flytte rund på folk så de arbejder tæt på bopæl. Ledelsesgruppen Lastbiler kan være svære at låne af anlægsholdet Holdleder koordinerer indbyrdes ved f.eks. møde ugentligt. For stor detailstyring af Indkøb. Værksted mangler ledelse. Holdleder suppleant på den anden plads. Mangler information til personale. Overlap med kollegaer. At lede medarbejdere der egentlig godt kan være selvkørende. For svært at vide hvad ledelsen egentlig vil. Rotation så man ikke skal lave det samme altid. Ret til at holde sig uden for rotation hvis man hellere vil blive ved sin læst Gruppering af emner Ved gennemsyn af alle udtalelser fra interessenterne som de fremstår på den overnævnte samlede emneliste opstod visse grupperinger. Der var naturligvis forskellige mulige inddelinger, men umiddelbart faldt udtalelserne i følgende kategorier: 14

15 Ledelses Ansvarsfordel ing Mangel på flow gruppen Personale tilfredshed Transport og steder Figur 3: Udtalelser fra interviews arrangeret i fællesmængder Igen må man overveje i hvor høj grad interviewsvarene dækker medarbejdernes daglige mening om problem og udfordringer i Park & Vej, og i hvor høj grad det dækker de emner, den projektansvarlige personligt interesserer sig mest for. Det var overraskende hvor mange svar der kom inden for personaletilfredshed og oplevelser af spild af tid eller manglen på flow. Til gengæld er der stort set ikke nævnt problemer med materiel. Til spørgsmålet 3.2. Har du det rigtige værktøj/materiel til opgavens optimale løsning? har de fleste svaret positivt og f.eks. fremhævet de nye værktøjskasser, der netop er kommet på alle biler som resultat af Kaizenmøderne. Ligeledes var der ikke den store utilfredshed med planlægningen, som den projektansvarlige ellers gennem sine spørgsmål havde lagt op til. Medarbejderne var naturligvis irriteret over de enkelte episoder hvor en leder eller kollega havde glemt en opgave eller aftale, men at man overordnet kunne organisere sig anderledes med formel skriftlig/digital planlægning, mente de var at skyde langt over målet. Dermed blev projektet drejet i en anden retning en først antaget af den projektansvarlige, som følge af interessentinterviews. 15

16 2.6 Problem og forbedrings oversigt i virksomheden Problem oversigt For at få et yderligere visuelt overblik over de fundne problem/spild emner blev der fremstillet et problemhierarki med hovedoverskriften: Forbedre flow i arbejdsgange og underinddeling på første niveau i: Steder og transport Materiel og materialer Medarbejdere og virksomhed Kunder og kommune Disse overskrifter er valgt for at sikre en så bred vifte af emner som muligt. I første omgang hed nummer 3 f.eks. Medarbejdere og ledelse, men det lukkede af for alle emner om virksomhedskultur og skabte fokus på ledelsen som modsætning til øvrige medarbejdere Forbedrings oversigt Der er tilføjet en overbygning med forbedringsdele over problemhierarkiet således at diagrammet består af fire dele: Nederste problemer som de fremstod ved interviews, Øverst alle de forbedringer man i teorien kunne indføre, der er plads til flere! Dermed giver diagrammet et samlet overblik over problemstillinger og en forbedret mulighed for ikke blot at vælge indsatsområde i blinde. Man anfører alle de mulige forbedringsteorier, når ideen fremkommer gennem brainstorm, vejledning, sparring, medier eller lignede. Det er tilladt at tænke stort eller langt fremad. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er meningen at alle ideerne skal gennemføres og slet ikke som en del af dette projekt! Men man kan tilføje alle sine forbedringsideer et samlet sted. Dermed har man mulighed for at få overblik over deres overlap, samt blive mindet om at der er problemer som dette nye værktøj ikke ville kunne løse. Man kan sige, at det er en mulighed for at starte med CHECK 7 7 Se bilag

17 Forbedringshierarkiet findes også i stor størrelse som bilag Valg af fokus på flow Ved interviews med medarbejdere var der en del udtalelser om flow stop: Når medarbejdere venter på hinanden. Tid på at rykke folk / blive rykket for ikke færdiggjorte opgaver. Lede efter en bil når ens egen ikke virker. Glemmer ting fordi det ikke står klart nogen steder. Uklarhed om hvornår en opgave lander hos mig. Bruger tid på at tjekke for fejl i stedet for at forebygge. Lave arbejde fra bunden der burde være automatiseret. Når vi ikke arbejder som hold og tænker på hvad de andre har brug for. At lede efter eller køre hjem efter værktøj. Den slags oplevelser kan være indenfor alle 8 spild typer, men giver måske ikke et stort og tydeligt ressourcespild. Hvis alle medarbejdere oplever det ofte, kan det dog blive til en 17

18 stor samlet post. Derudover kan det give denne oplevelse af manglende flow. En positiv fornemmelse af flow kan give stor arbejdsglæde og lyst til at give den en ekstra skalle. Hvorimod en fornemmelse af flow stop kan irritere og tage meget energi fra alle medvirkende. 8 Derfor bør alle stops, fejlrettelser, idiotarbejde betragtes med alvor for deres dobbelte virkning med at spilde ressourcer både direkte og indirekte. Mange af de nævnte situationer opstår ifølge medarbejderne pga. mangelfuld planlægning og/eller information. Men som nævnt er det ikke store graverende fejl eller vildt ressourcespild, der er det typiske resultat, og derfor falder det heller ikke naturligt at gennemføre store omfattende ændringer på overordnede planlægningsmetoder. Der er snarere brug for små løbende forbedringer udtænkt og gennemført i tæt samarbejde med medarbejderene. Virksomheden har et etableret system med kaizen møder månedlige på de funktionsopdelte hold og overordnet på virksomhedsniveau. Mange af dette projekts opgaver vil blive typiske kaizen aktiviteter, der kan gennemføres eller i alt fald modnes i dette regi. Ændringer af denne slags bør gennemføres i sandt samarbejde med medarbejderne for at få nogen blivende positiv effekt. Derfor vil forandringsledelse 9 og empowerment være vigtige redskab til gennemførsel af ændringer på dette detaljeniveau. 8 Beskrevet godt i Lean Thinking, i Part I om de 5 grundprincipper. Under overskriften Flow in Work; Work in Flow citeres en undersøgelse af flows indvirker på arbejdsglæde (og herved på produktivitet), side 64 i min udgave. 9 Se bilag

19 2.8 Problemformulering Det er ud fra disse problemstillinger at den projektansvarlige har valgt følgende problemformulering: Det er målet med dette projekt at foreslå metoder til at opnå forbedret flow i arbejdsgange for medarbejderne ved Park & Vej. 2.9 Afgrænsning Det er ikke inden for dette projekts sigte at undersøge de forbedringsmuligheder der klassisk knytter sig til vedligeholdelsesafdelinger. Der vil givet kunne opnås forbedringer for Park & Vej med Total productive maintenance (TPM), Reliability-centered maintenance (RCM) og reservedelsstyring Dette vil sikkert som en deleffekt kunne medvirke til at forbedret flowet i værkstedet, men pointerne vil ikke på samme måde kunne bruges som inspiration i resten af virksomheden. 19

20 3 ANALYSE PÅ AFDELINGSNIVEAU 3.1 Valg af værkstedet som fokusområde Værkstedets egen mission er enkel: at skabe mest mulig oppetid på driftmateriellet. Det er meget vigtigt at understrege at dette projekt IKKE handler om at optimere ud fra denne mission. Værkstedet er valgt som 1. fokus område i en undersøgelse af hvad man kan gøre for at forbedre de Figur 4 Gentagne "intern service"-afdelinger daglige arbejdsgange i en offentlig servicevirksomhed. Figur 4 er den projektansvarlige s forsøg på at vise hvorledes værkstedet leverer internt service til Park & Vej, som leverer internt service til kommunen, som leverer internt service til samfundet. Det sker f.eks. ved at værkstedet reparerer en græsklipper, så Park & Vej kan slå græs ved en kommunal skole, så de små samfundsborgere kan komme ud og få noget motion. 3.2 Valg af arbejdstidsstudier som metode Formodningen ud fra interessentinterviews var at medarbejderne blev afbrudt mange gange hver dag i deres grundlæggende arbejdsopgave, siden de oplevede det som om de manglede flow. Den projektansvarlige gennemførte et lille studie af holdledernes tidsforbrug 10 i for at undersøge hvor meget tid, de brugte på planlægning. Dette studie gav ideen til at lave et 10 Se bilag

21 større arbejdstidsstudie 11 på medarbejdernes aktiviteter, for at få valide data for fordelingen af deres daglige gøremål. Arbejdstidsstudier udfører traditionelt over en kort periode, men metoden kan også bruges permanent i form af OPE 12 målinger. 3.3 Udførelse Forberedelse Som forberedelse til studiet blev der udarbejdet en aktivitetsliste ved at observatøren besøgte værkstedet og skrev alle udførte aktiviteter op gennem nogle timer. Desuden blev aktiviteter, som observatøren før havde hørt om eller kunne forestille sig, tilføjet listen. Værkstedsmedarbejderne blev ligeledes spurgt om tilføjelser. Efterfølgende blev de nedskrevne aktiviteter samlet i kategorier efter art. Da værkstedsmedarbejderne klagede over at der ofte var folk der brugte værkstedet som varmestue, blev der tilføjet en mulighed for at notere Ekstra personer på værkstedet og Ekstra arbejdende personer som et forsøg, for evt. at kunne vurdere omfanget af dette problem Forstudie vha. GTT Aktivitetslisten blev testet under et GTT studie hvor observatøren fra en central plads i værkstedet observerede med 3 minutters mellemrum i 2 x ca. 3 timer. Der blev kun efterfølgende lavet få ændringer i aktivitetslisten, men forstudiet tjente desuden som en introduktion af metoden til medarbejderne, som blev trygge ved den projektansvarlige s tilstedeværelse på værkstedet. Den første eftermiddag med observationer var en værkstedsmand beskæftiget i to timer med at køre en traktor til eksternt værksted, hvilket gav en meget stor procentdel til aktiviteten Transport. Det er en skævvridning i forholdt til værkstedet normal og tydeliggjorde, at GTT ikke er den bedste metode til et studie på et arbejdssted med så meget variation. 11 Se bilag Se bilag

22 3.3.3 Praktisk udførelse Da aktivitetslisten var godkendt med lidt tilretninger efter GTT studiet blev hovedstudiet gennemført med tilfældige observationstidspunkter. Herunder vises tidspunkterne for marts-studiet som de blev genereret af Excel vha. funktionen SLUMPMELLEM og derefter sorteret. For at tjekke at tidspunkterne ligger ligeligt fordelt over arbejdsdagen blev de afbillede grafisk Samling af data Indtastningsark Observationerne blev opført direkte på et indtastningsark for hver observationsdag. Observationer noteres med et tal ud for aktivitet og tidspunkt og regnearket summerer til et tal for hver hovedaktivitet markeret med gul og placeret over de aktiviteter den summerer SUM skemaer Bilag 3-6 til 3-10 viser forskellige SUM skemaer. Det er bilag 3 9 SUM Uden GTT regneark der danner grundlag for analyserne i næste afsnit. Det er summen af alle de 238 observationer der er foretaget med tilfældig tidsinterval. Når dagen var ovre blev observationerne talt sammen og overført til et andet ark for at følge udviklingen fra dag til dag og starte en opsummering. Her ses data overført fra de enkelte dage i de gule kolonner. I bunden ses summen af observationer på dagen. De efterfølgende grønne kolonner tæller samtlige observationer op altså foregående dags sum + denne dags observationer. De efterfølgende kolonner beregner aktiviteternes andel af de samlede observationer i procent. I de blå celler ses derfor hovedkategoriernes andel af de 13 se evt. bilag Se dem i bilag 3-3, 3-4 og

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

vedligehold din viden

vedligehold din viden 5 vedligehold din viden rambøll maintenance academy 2012-2013 6 Velkommen til Rambøll Maintenance Academy Vi tilbyder en række kurser til dig, der gerne vil motiveres og have kompetencerne spidset. Det

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Evaluering i stor stil!

Evaluering i stor stil! Evaluering i stor stil! I perioden november 2007 til januar 2008 har man i Varde Kommune gennemført en gennemgribende evaluering af den administrative organisation. Det har ført til en helt ny organisering,

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv BØRSEN MIKRO kapitel 5 Tidsregistrering En tidsrealist er bevidst om, at ting tager tid, og bruger tidsestimering som et værktøj til skabe en

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP()

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Et kast med 10 terninger gav følgende udfald Fig. 1 Result of rolling 10 dices

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Netværksmøde, Produktivitet. Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk

Netværksmøde, Produktivitet. Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk Netværksmøde, Produktivitet Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk Agenda Tid. Emne. 0900-0930 Morgenbrød og introduktion til dagen 0930-1115 clean værktøjer hos Novo Nordisk 1115-1200 Frokost 1200-1300 Rundvisning

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S

Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S Læs en ægte succeshistorie om brugen af Lean administration som værktøj til vækst og som kulturbærer. af ERP System Manager Flemming Ravnholt fra Multi-Wing Nedenfor

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Syntax A/S har mere end 25 års erfaring i at afdække, hvilke tiltag der skal til for at give din virksomhed maksimal effekt vores redskab er værdimåling

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen Café Højbjerggård Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård 1. juni 2007 Ungdomsskolen Indholdsoversigt CAFÉTANKEN 3 BEMANDING 3 ÅBNINGSTIDER 3 ÅBNINGSSTART 3 MEDLEMSKAB 4 INDHOLD

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse.

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Introduktion til projektarbejde Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Vi hjælper dig gerne på vej

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde

Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde Rapport 1 Plejecentret Johan Riis Minde i Morsø Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere