PERSONALEPOLITIK OG PERSONALEHÅNDBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALEPOLITIK OG PERSONALEHÅNDBOG"

Transkript

1 PERSONALEPOLITIK OG PERSONALEHÅNDBOG for medarbejdere ved Thyregod og Vester Kirker Thyregod og Vester sogne Forord Menighedsrådet ønsker at skabe gode rammer om gudstjenester, kirkelige handlinger, kirkelige arrangementer og i det hele taget om det kirkelige arbejde i sognet som et samlende, åbent fællesskab. Det er medarbejderne, der har den daglige kontakt med borgerne, og det er derfor afgørende, at medarbejderne arbejder for det formål at skabe gode rammer for den kirkelige betjening i almindelighed. Det er væsentligt for menighedsrådet, at medarbejderne befinder sig godt på arbejdet og det er menighedsrådets intention, at kirken og kirkegården skal være en god og attraktiv arbejdsplads. Personalepolitikken skal understøtte dette formål og er samtidig en beskrivelse af de forventninger, menighedsråd og medarbejdere gensidigt kan have til hinanden.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Menighedsrådets mål og visioner Side 4 2. Menighedsråd og ansatte Side Menighedsråd Side Stedfortrædere Side Udvalg Side Ansatte Side 5 3. Menighedsrådets kompetence Side Ledelse og instruktionsbeføjelser Side Organisationsdiagram Side 6 4. Samarbejde og god omgangstone Side Konflikter og Konflikthåndtering Side 7 5. Intern kommunikation, information og mødestruktur Side Medarbejdermøde og medarbejderrepræsentant Side Samarbejds- og teammøder Side Mailpolitik og etik Side 8 6. Ansættelse Side Ansættelsesbrev Side Introduktion af nye medarbejdere Side Praktikanter, arbejdsprøvning og lignende Side Lønpolitik og løn Side Løn og timesedler Side Andre ansættelsesmæssige forhold Side Timeregistrering Side Kørsel Side Arbejdstøj Side Telefon, P og IT Side Bibeskæftigelse Side Borgerligt ombud Side Børneattest Side Disciplinære forhold Side Personalegoder for fastansatte Side Indkøb Side Medarbejderudvikling Side Medarbejder udviklingssamtale (MUS) Side Kurser Side Arbejdsmiljø og sikkerhed Side Arbejdspladsvurdering (APV) Side Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Side Fysisk arbejdsmiljø Side Psykisk arbejdsmiljø Side Stress Side Ferie og særlige feriedage Side Tjenestefrihed/orlov Side Uansøgt afsked Side 16 2

3 14. Sygdom og sygemelding Side Kroniske og livstruende sygdomme Side Livsfasepolitik Side Barsel og omsorgsdage Side Børns sygedage Side Seniorer Side Alkohol og stoffer Side Rygning Side Nøgler Side Modtagelse af gaver Side Mærkedage Side Ytringsfrihed/Tavshedspligt Side 19 3

4 1. Menighedsrådets mål og visioner Thyregod-Vester menighedsråd ønsker, at så mange som muligt får del i det kristne budskab. Menighedsrådet ønsker at: gøre kirken mere synlig gøre tærsklen til kirken lavere gøre kirken til en integreret del af lokalsamfundet skabe et nært og varmt fællesskab omkring kirken gøre børn og unge fortrolige med kristendommen og kirken bevare og udvikle kirken som en god arbejdsplads for præst, ansatte og menighedsråd 2. Menighedsråd og ansatte Formand Mogens Ørnsholt Tlf Kasserer Pernille Cecilie Ahm Hansen Tlf Kontaktperson Lillian Christoffersen Tlf Medlem Kaj Aagaard Tlf Medlem Maren Rathleff Tlf Menighedsråd Næstformand Karen Margrethe Clemmensen Tlf Kirkeværge Kristian Thisgaard Tlf Kirkeværge Konrad Welling Tlf Medlem Henning Utoft Tlf Sognepræst Gitte Bærentsen-Lorentzen Tlf Stedfortrædere Lisbet Aalbæk Andreassen Thyregod Annett Bundgaard Lassen Thyregod Hanne Aagaard Thyregod Lis Vestergaard Vester

5 2.3 Udvalg: Valgbestyrelse: Kirke og kirkegårdsudvalg: Koordinationsudvalg: Kommunikationsudvalg: Underskriftberettigede: Byggeudvalg: Kristian Thisgaard (formand), Karen Margrethe Clemmensen, Konrad Welling Kaj Aagaard (formand), Henning Utoft, Lillian Christoffersen, Mogens Ørnsholt Maren Rathleff, (kontakt til foreningerne), Pernille Ahm Hansen, Henning Utoft, Gitte Bærentsen-Lorentzen (præst), Asger D. Pallensen (medarb) Lisbet Mathiasen (medarb), Vibeke Jæger (medarb) Tove Johannesen (medarb) Asger D. Pallesen (redaktør for Kirkeblad), Gitte Bærentsen-Lorentzen (ansvar for Facebook), Vibeke Jæger (ansvar for hjemmeside) Maren Rathleff Mogens Ørnsholt, Karen Margrethe Clemmensen, Pernille Ahm Hansen Kristian Thisgaard, Kaj Aagaard, Mogens Ørnsholt eksterne medlemmer: Inge-Lise Dinsen, Jytte Vendelbo 2.4 Ansatte: Stilling Navn Tlf Mail Sognepræst Gitte Bærentzen-Lorentzen Regnskabsfører Kirsten Welling Organist Asger D. Pallesen Kirkesanger mm. Vibeke Jæger Graver Thyregod Lisbet Mathiasen / Graver Vester Tove Johansen / Gravermedhjælper Mona R. Pedersen Kirkesanger Frede Rasmussen / Værtinde Kirsten Bruun Gravermedhjælper Børge Bruun Menighedsrådets kompetence Menighedsrådet har det overordnede ledelsesansvar for alle medarbejdere ved kirken med undtagelse af præsterne. Det indebærer, at det er menighedsrådet som helhed, der bestemmer, hvordan serviceniveauet skal være fastsætter den normering, der skal benyttes til at levere de ydelser og den service, som menighedsrådet ønsker ansætter kirkefunktionærer har retten til at lede og fordele arbejdet og give anvisning om arbejdets udførelse (instruktionsbeføjelse) har retten til at ændre på og omorganisere arbejdet 5

6 kan afskedige kirkefunktionærer, med undtagelse af uansøgt afskedigelse af tjenestemænd, som kun kan gennemføres af Kirkeministeriet. Menighedsrådet har også kompetencen til at træffe beslutning om de personalepolitiske værdier og personalegoder, der skal være på den enkelte arbejdsplads. 3.1 Ledelse og instruktionsbeføjelser Efter menighedsrådsloven vælger menighedsrådet en kontaktperson, der fungerer som menighedsrådets repræsentant i forhold til de ansatte. Det er således kontaktpersonen, der varetager den daglige ledelse på menighedsrådets vegne. Kontaktpersonens ledelse fraviges på følgende områder: Præsten har instruktionsbeføjelsen i forhold til kirkefunktionærer i følgende tilfælde: Kirkefunktionærer med hensyn til deres medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Præsten fører tilsyn med minikonfirmandmedhjælp. Graveren ved Thyregod Kirke er i sin stillingsbeskrivelse tillagt instruktionsbeføjelse i forhold til gravermedhjælperne. Organisten er i sin stillingsbeskrivelse tillagt instruktionsbeføjelse i forhold til kor. 3.2 Organisationsdiagram 6

7 4. Samarbejde og god omgangstone Menighedsrådet ved Thyregod og Vester kirker har defineret følgende bærende værdier for det interne samarbejde: Det er værdifuldt at: Vi har frihed under ansvar Vi har tillid til, at alle gør det så godt, som de kan Vi viser gensidig respekt Vi giver tilbagemeldinger til hinanden om, hvad der lykkes godt, mindre godt eller slet ikke lykkes og vi husker at anerkende det, der er godt Vi har mulighed for udvikling/uddannelse i forhold til, hvad sognet har behov for Vi har tid til fordybelse og refleksion Der er livsglæde og arbejdsglæde Vi har det godt med hinanden og stiller op for hinanden, hvis der er behov for det Der er dialog og kommunikation. Alle er godt vidende om, hvad der foregår på arbejdspladsen. Der er åbenhed om, hvad der sker og skal ske Vi har en god omgangstone mellem kolleger, mellem menighedsråd og medarbejdere og overfor kirkens brugere Vi har alle et medansvar for, at der skabes og bevares et godt arbejdsklima 4.1 Konflikter og konflikthåndtering Når mennesker kommunikerer, kan der opstå konflikter. Nogle forhold på arbejdspladsen kan øge sandsynligheden for konflikter. Det kan fx være utydelige spilleregler, mangelfuld kommunikation, uklare grænser mellem medarbejdernes ansvarsområder og forskelsbehandling. Konflikter er uoverensstemmelser, der indebærer spændinger imellem mennesker. Uoverensstemmelser henviser til sagen, man er på kant om, mens spændinger henviser til forholdet mellem de uenige. En konflikt er, når en uenighed fører til en anspændt relation mellem to eller flere mennesker. Konflikter behøver ikke at være dårlige. Man kan sige at: uløste konflikter tærer på kræfterne, påvirker det psykiske arbejdsmiljø negativt og koster ressourcer, mens håndterede konflikter giver mulighed for udvikling, ny læring og større samhørighed Uløste konflikter er altså en risiko på arbejdspladsen. Derimod er uenigheder og konflikter, der håndteres, helt nødvendige for, at arbejdspladsen og samarbejdet mellem de ansatte kan udvikle sig. Der er således ikke grund til at frygte uenighed og konflikter, men der er god grund til at lære at håndtere dem. Opstår der uoverensstemmelser mellem medarbejdere, som de ikke selv er i stand til at løse, skal de henvende sig til kontaktpersonen, som i første omgang vil forsøge at mægle mellem parterne. Lykkes dette ikke, vil kontaktpersonen sørge for, at der hentes hjælp til mægling udefra. 7

8 Opstår en uoverensstemmelser af faglig karakter mellem en medarbejder og menighedsrådet, aftales der en lokalforhandling mellem parterne, hvor tillidsrepræsentanten eller en repræsentant for medarbejderens faglige organisation deltager. 5. Intern kommunikation, information og mødestruktur Information kan gives mundtligt, skriftligt, elektronisk eller på møder. Menighedsrådet mener, det er værdifuldt at: vigtig information skal gives først til dem, den berører information om arbejdspladsen skal gives til alle alle har medansvar for at ajourføre den interne digitale kalender alle tager medansvar for, at indhente den information, de har brug for den daglige kommunikation fastholdes og styrkes gennem medarbejdermøder, samarbejdsmøder og teammøde 5.1 Medarbejdermøde og medarbejderrepræsentant Der afholdes årligt et formelt medarbejdermøde jf. Kirkeministeriets BEK nr af 26/09/2014. Det er kontaktpersonen, der indkalder og leder mødet. På medarbejdermødet kan medarbejderne vælge en medarbejderrepræsentant samt en suppleant for denne. Medarbejderrepræsentanten deltager i menighedsrådsmøder. Deltagelse i medarbejdermøde og menighedsrådsmøde indregnes i arbejdstiden. Hvert andet år vælger medarbejderne en sikkerhedsrepræsentant. 5.2 Samarbejds- og teammøder Efter aftale med kontaktpersonen kan medarbejderne efter behov afholde samarbejdsmøder med henblik på information om, koordinering af og faglig respons på det daglige samarbejde på tværs af alle funktioner. Kontaktpersonen deltager efter behov. Medarbejderne kan afholde teammøde med henblik på idéudvikling og planlægning af forestående aktiviteter efter behov. 5.3 Mailpolitik og etik Menighedsrådet forventer at såvel menighedsrådsmedlemmer som medarbejdere viser gensidig respekt ved at: mails åbnes på alle arbejdsdage der kvitteres for modtagelse af mails mail fattes i korthed og med omtanke mails videresendes ikke uden tilladelse fra afsender 8

9 6. Ansættelse For at menighedsrådet skal kunne løse kirkens opgaver på den bedst mulige måde, er det afgørende, at samtlige medarbejdere er velkvalificerede, motiverede, parate til at udvikle sig med de opgaver, der stilles, trives med deres arbejde og er indstillet på at samarbejde indbyrdes og med ledelsen. Ansættelse af nye medarbejdere er derfor en vigtig beslutning. Menighedsrådet skal sikre, at det er de rigtige nye medarbejdere, med de rigtige personlige og faglige kvalifikationer, der ansættes. For at sikre dette bedst muligt, bør medarbejderne inddrages i ansættelsesproceduren. Der nedsættes et ansættelsesudvalg, som har ansvaret for at gennemføre ansættelsesproceduren således: Analysere det ledige job og opgaverne: o vurdere jobbet og opgaverne, herunder i forhold til andre stillinger hos menighedsrådet o beskrive de faglige kvalifikationskrav o beskrive de personlige kvalifikationskrav udforme stillingsannonce annoncere på en måde så annoncen kan blive set af alle, der er interesserede i at ansøge. Valg af medie er afhængig af den personalegruppe, der søges vurdere indkomne ansøgninger indkalde et passende antal relevante ansøgere gennemføre samtaler foretage indstilling til menighedsrådet om ansættelse ud fra en samlet vurdering af ansøgernes faglige og personlige kvalifikationer begrunde afslag til ansøgere, der ikke fik stillingen. Inden ansættelsen kan menighedsrådet indhente eventuelle referencer Ansættelsesbrev Alle medarbejdere får senest 1 måned efter ansættelsen udleveret et ansættelsesbrev. Under ansættelsen skal der ved væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet udarbejdes et tillæg til ansættelsesbrevet eller et nyt ansættelsesbrev. 6.2 Introduktion af nye medarbejdere Menighedsrådet forventer, at alle medarbejdere tager godt imod nye medarbejdere og hjælper med at sikre, at nye kolleger hurtigt finder sig til rette. Det er et fælles ansvar, at en ny medarbejder modtages positivt og imødekommende, dog skal der vælges én hovedansvarlig for introduktionsforløbet. Der skal udarbejdes en handlingsplan for introduktionsforløbet i forhold til velkomst, rundvisning, arbejdsopgaver, udlevering af praktiske ting m.v. Såfremt medarbejderen skal gennemføre lovpligtige kurser udarbejdes en tidsplan for afvikling af disse. Nyansatte medarbejdere ansættes som udgangspunkt med en prøvetid på 3 måneder. Der skal afholdes en evaluering med den ansatte efter tre måneder. 9

10 Sammen med ansættelsesbrevet udleveres kopi af personalepolitikken og en eventuel arbejdsbeskrivelse, eller personalepolitikken gøres tilgængelig for medarbejderen på anden måde Praktikanter, arbejdsprøvning, flexjob og lignende I det omfang det er muligt ønsker menighedsrådet at kirken tilbyder praktikforløb, arbejdsprøvning og beskyttet arbejde til personer, der på grund af begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behov herfor. 7. Lønpolitik og løn Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper menighedsrådet lægger vægt på i udmøntning af løn og at beskrive processen for lønforhandling. Administration af lønmidlerne tager udgangspunkt i den løbende visions- og målsætningsplan, som menighedsrådet fastlægger. Følgende indgår som centrale elementer i principper for udmøntning af løn: Bred kompetenceudvikling fagligt og personligt. Ekstraordinær arbejdsindsats til gavn for helheden Ekstraordinær fleksibilitet, åbenhed og omstillingsparathed i forhold til ændrede rutiner og arbejdsopgaver. Ekstraordinær indsats for at effektivisere driften Særlig indsats for at rationalisere procedurer vedrørende indkøb og ressourceplanlægning Særlig idérigdom og initiativ i udvikling af kirkens kerneydelser 7.1. Løn og timesedler Løn udbetales normalt bagud. Lønsedler er tilgængelige på den personlige e-boks. Eventuelle spørgsmål om løn rettes til regnskabsføreren. Timelønnede medarbejdere afleverer timesedler således: Kirkesanger til regnskabsfører Gravermedhjælpere og værtinde til graveren i Thyregod eller graveren i Vester, alt efter arbejdssted. Herefter afleverer graverne timesedlerne til regnskabsføreren. 8. Andre ansættelsesmæssige forhold 8.1. Timeregistrering Alle funktionæransatte skal udføre timeregistrering på dertil udarbejdede skemaer. De udfyldte skemaer mailes ved slutningen af hvert kvartal til kontaktpersonen til orientering. De funktionæransatte udarbejder pr en årlig opgørelse over det anvendte timeforbrug, som mailes til kontaktperson og regnskabsfører. 10

11 8.2 Kørsel Der ydes kørselsgodtgørelse efter følgende regler: Kørsel mellem hjem og arbejde: Ingen kørselsgodtgørelse Kørsel i forbindelse med arbejdet: Kilometerpenge efter høj takst. Der skal foreligge en kørselsbemyndigelse, som udstedes af kontaktpersonen. Ærindekørsel beregnes med udgangspunkt fra arbejdsstedet med mindre afstanden fra eget hjem er kortere. Kørsel i forbindelse med bevilget kursus: Kilometerpenge fra hjemmet til kursusstedet efter den lave takst 8.3 Arbejdstøj Der ydes arbejdsbeklædning til gravere, gravermedhjælpere og kirkesangere efter behov og efter aftale med kontaktpersonen. 8.4 Telefon, PC og IT Medarbejdere, der anvender privat mobiltelefon i deres arbejde, kan efter aftale med kontaktpersonen få udbetalt kompensation i form af et løntilskud på 100,- kr. mdl. Der ydes ingen tilskud til anvendelse af privat PC eller internet. 8.5 Bibeskæftigelse Det er ikke tilladt at have andre lønnede jobs indenfor den aftalte arbejdstid. 8.6 Borgerligt ombud Hvis en medarbejder bliver valgt til tillidshverv, der medfører arbejdsmæssigt fravær, optages der forhandling med kontaktpersonen om de arbejdsmæssige konsekvenser. Hvis medarbejderen modtager honorar, tabt arbejdsfortjeneste eller anden godtgørelse i forbindelse med tillidshvervet, vil der alene kunne bevilges frihed uden løn eller modregning af den godtgørelse, som kan henregnes til arbejdstiden Børneattest I alt arbejde, der vedrører omgang med børn under 15 år, vil der for stillingsindehaveren inkl. vikarer blive indhentet en børneattest af menighedsrådets kontaktperson. Er der anmærkninger på børneattesten eller modsætter medarbejderen sig indhentning af børneattest medfører dette en opsigelse med mindre der findes andet arbejde hvor børneattest ikke er påkrævet. Der kan ikke dispenseres fra lovgivningen Disciplinære forhold Hvis en medarbejders forhold og indsats giver anledning til så alvorlig kritik, at en afsked må 11

12 overvejes, indkaldes der til en samtale med kontaktpersonen om forholdene. En skriftlig aftale med en handlingsplan udarbejdes og godkendes af parterne. Der afholdes et opfølgende møde for at afklare om situationen er tilfredsstillende. Er situationen fortsat ikke tilfredsstillende kan kontaktpersonen beslutte at tildele en skriftlig advarsel. Den skriftlige advarsel tildeles efter en høring og kan uddybes i et møde, hvor kontaktperson, medarbejder og eventuelt faglige organisation deltager. Bliver konsekvensen at indlede en afsked, vil dette ske i henhold til lovgivning samt gældende overenskomster. Øjeblikkelig suspension eller bortvisning finder alene sted, hvor medarbejderen har gjort sig skyldig i strafbart forhold eller groft har misligholdt sit ansættelsesforhold. Den faglige organisation kan inddrages inden suspension eller bortvisning effektueres. Ved en bortvisning stopper lønudbetaling samme dag. 8.9 Personalegoder for fastansatte Gratis entré ved menighedsrådets arrangementer Gratis kaffe Menighedsrådet yder et tilskud på kr. til medarbejdernes julefrokost: De ansatte får en lille julegave Ansatte ved kirken kan låne service og kaffekander efter aftale med værtinden Indkøb Menighedsrådet ønsker at støtte de lokale handlende, og indkøb skal derfor så vidt muligt foregå lokalt. Der kan dog undtagelsesvist handles ikke-lokalt, hvis der er væsentligt besparelser herved. Efter aftale med kontaktpersonen kan der udleveres købekort til Brugsen i Thyregod. Købekort administreres af regnskabsføreren, til hvem kvittering for køb skal afleveres. Der er fælles indkøb af printertoner og papir. Henvendelse herom til regnskabsføreren. Alle fakturaer for indkøb og annoncering afleveres til regnskabsføreren med angivelse af formål eller konteringsanvisning samt underskrift. Regnskabsføreren sender fakturaer, der ikke er underskrevne til digital underskrift hos de personer, der har en godkendt beløbsramme. Såfremt beløbet overskrider beløbsrammen, sendes fakturaen til digital underskrift hos kasserer eller formand. 9. Medarbejderudvikling Menighedsrådet finder det værdifuldt, at udvikle både medarbejdernes basiskompetencer (kenskab til folkekirken, IT, m.v.) samt de kvalifikationer, der er fagligt relevante for den enkelte. En del af personaleudviklingen finder sted i hverdagen gennem udførelsen af det daglige arbejde, tilrettelæggelsen af arbejdet og ansvaret for eget arbejde. Denne udvikling understøttes af medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og eventuelle kurser med fagligt eller personligt indhold. 12

13 9.1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Menighedsrådet holder i henhold til reglerne om medarbejderudviklingssamtaler mv. årlige medarbejderudviklingssamtaler. Der holdes ikke samtaler med vikarer eller løs medhjælp. Graveren i Thyregod holder medarbejderudviklingssamtaler med gravermedhjælperne og værtinden. Formålet med samtalen er at: Udvikle medarbejderens faglige og personlige kompetencer i relation til jobbet afstemme forventninger til job og udviklingsmuligheder fremme medarbejderens tilfredshed i jobbet og støtte medarbejderens udvikling ved så vidt muligt at sikre, at opgaverne svarer til, hvad den enkelte har lyst og evner til. MUS er en drøftelse mellem medarbejderen og dennes nærmeste leder om hans/hendes arbejdssituation. Lederen får her oplysninger om, hvordan medarbejderen oplever arbejdspladsen, og hvilke forventninger medarbejderen har til den. Tilsvarende kan lederen give medarbejderen respons på, hvordan lederen oplever medarbejderen, og hvilke forventninger lederen og menighedsrådet har til den pågældende. MUS er en forberedt, systematiseret samtale om medarbejderens nuværende og kommende arbejdssituation, herunder uddannelsesforløb. Det er vigtigt, at begge parter afsætter god tid til både forberedelse og gennemførelse af MUS. Der gennemføres MUS for hver medarbejder én gang om året. På findes et forslag til et forberedelsesskema, et konklusionsskema og et forslag til, hvordan man kan udforme den skriftlige udviklingsplan, som MUS skal resultere i. 9.2 Kurser Menighedsrådet og medarbejderen har et fælles ansvar for at sikre en styrket kompetenceudvikling og efteruddannelse af medarbejderen. Menighedsrådet vil som udgangspunkt sikre at alle har gode muligheder for at få efterkommet relevante ønsker om efteruddannelse. Kurser bør drøftes under MUS og kan være en del af den skriftlige udviklingsplan. Kursusdeltagelse er relevant, når den understøtter det daglige arbejde, den udvikling, der er enighed om at fremme i arbejdet, og/eller den faglige eller personlige udvikling. For nogle personalegrupper er der mellem Kirkeministeriet og de faglige organisationer aftalt obligatorisk uddannelse/efteruddannelse. Kirkeministeriet administrerer en overenskomstbestemt Kompetencefond, hvis formål er at støtte medarbejdernes individuelle kompetenceudvikling. Kompetencefonden er et supplement til de økonomiske midler, der anvendes i menighedsrådenes arbejde med kompetenceudvikling. Midlerne fra Kompetencefonden kan bl.a. anvendes til dækning af kursusafgifter, vikardækning m.v. Alle medarbejdere ved Thyregod og Vester kirker kan deltage i årsmøder/kurser for den relevante faggruppe efter aftale med nærmeste leder/kontaktpersonen. Udgiften til alle godkendte kurser samt befordringsgodtgørelse afholdes af kirkekassen. Befordringsgodtgørelse se under

14 10. Arbejdsmiljø og sikkerhed Menighedsrådet ønsker et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Menighedsrådet forlanger, at alle overholder arbejdsmiljøreglerne på arbejdspladsen, bærer påkrævede, udleverede værnemidler og anvender redskaber og værktøj på en måde, så der ikke sker skader eller overbelastning. Kirkegårdslederen er arbejdsmiljøansvarlig udpeget af menighedsrådet. Der vælges hvert andet år blandt medarbejderne en arbejdsmiljørepræsentant på et medarbejdermøde. Vedkommende skal deltage i obligatoriske kurser. Den arbejdsmiljøansvarlige samt arbejdsmiljørepræsentanten udgør sammen med kontaktpersonen arbejdsmiljøgruppen, der tager sig af sikkerhedsmæssige spørgsmål. Arbejdsskader skal meldes hurtigst muligt til arbejdsmiljøgruppen, der henholder sig til gældende regler. Såfremt der opstår akutte sikkerhedsspørgsmål, skal kontaktpersonen og i dennes fravær menighedsrådsformanden kontaktes Arbejdspladsvurdering (APV) Menighedsrådets kontaktperson gennemfører hvert 3. år en arbejdspladsvurdering (APV). I APV en skal man kortlægge arbejdsmiljøforholdene på arbejdspladsen. Man skal beskrive og vurdere alle væsentlige arbejdsmiljømæssige problemer. Beskrivelsen af arbejdsmiljøforholdene i APV en skal omfatte såvel de fysiske som de psykiske forhold Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor arbejdsgiveren i samarbejde med de ansatte tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø. Drøftelsen skal også bruges til at vurdere, om det foregående års mål er nået og til at sætte mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal der lægges en plan for, hvordan man i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø i virksomheden. Menighedsrådet har besluttet, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse finder sted i tilslutning til det årlige medarbejdermøde Fysisk arbejdsmiljø Det fysiske arbejdsmiljø handler om indretning af arbejdspladser. Der findes råd og vejledning på Arbejdstilsynets hjemmeside Medarbejderne har et medansvar for, at arbejdet planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Egnede tekniske hjælpemidler, såsom handsker, redskaber, rengøringsmidler og løfteredskaber, skal benyttes, når det er muligt og hensigtsmæssigt. Endvidere er det medarbejderens medansvar at afholde de nødvendige pauser, således at kroppen ikke udsættes unødigt under ensidigt gentaget arbejde eller hårdt fysisk arbejde. 14

15 Brug af kemikalier Unødige kemiske påvirkninger skal undgås. Menighedsrådet tilstræber derfor, at der indkøbes kemiske midler, der er fri for orange fare-mærkater eller på anden måde mærket som farligt stof. Det er menighedsrådets ansvar at brugsanvisningen er kendt for medarbejderne samt at denne følges. Sikkerhedsudstyr Hvor arbejdstilsynets regler foreskriver brug af sikkerhedsudstyr skal det bruges. Menighedsrådet kan påbyde medarbejderne at anvende sikkerhedsudstyr Psykisk arbejdsmiljø Menighedsrådet ønsker et godt psykisk arbejdsmiljø. Menighedsrådet vil arbejde for at indholdet i og betingelserne for arbejdet giver de bedste muligheder for et godt psykisk arbejdsmiljø. Medarbejderne må ikke udsættes for fysiske eller psykiske overgreb f.eks. vold, trusler, misbrug, chikane eller mobning. Alle former for overgreb er uacceptable. Den daglige omgang med hinanden skal være præget af respekt og tolerance både verbalt, fysisk, psykisk og kulturelt. Man bør ikke deltage eller opmuntre til mobning, men ved eget eksempel gerne modgå dette. Medarbejderne skal orientere ledelsen, hvis de oplever overgreb eller mobning eller har kenskab til at kolleger udsættes for dette. Menighedsrådet vil gribe ind i disse tilfælde Stress Kortvarig stress er normalt og gavnligt. Kortvarig, akut stress oplever vi, når en situation presser os og bringer vores krop i alarmberedskab. Sanserne skærpes og gøre os i stand til at handle. Bagefter slapper kroppen igen af og restituerer sig. Langvarig stress er skadeligt. Vedvarende, langvarig stress opstår, når de situationer og begivenheder, der stresser os ikke forsvinder, men forhindrer kroppen i at slappe af i uger, måneder og år. Det er næsten altid skadeligt, fordi kroppen ikke er skabt til at være i konstant beredskab hver dag i lang tid. Kroppen undertrykker f.eks. vores behov for mad eller søvn. Det går ud over vores helbred og velbefindende. Som medarbejder er det værdifuldt, at man afstemmer forventninger omkring opgaverne med ledelsen så man ved, hvornår den er udført tilfredsstillende. Som kollega er det værdifuldt at holde øje med hinanden og reagere, hvis en kollega viser tegn på stress. Stress i forbindelse med arbejde kan opstå, når der ikke er balance mellem kravene i arbejdet og egne ressourcer og kompetencer. For at modvirke stress er det værdifuldt, at planlægge arbejdet godt og orienterer hinanden, så alle oplever forudsigelighed og fremdrift i arbejdet. Hvis der er i tvivl om roller og ansvar, skal det afklares med nærmeste leder. Det er værdifuldt, at der aftales handlingsplaner, når der opstår en planlagt situation f.eks. vakancer, vejrlig m.m. 15

16 11. Ferie og særlige feriedage Alle medarbejdere afvikler ferie i henhold til ferieloven. Menighedsrådet ønsker, at medarbejderne så vidt muligt får ferie, som de ønsker, herunder at tage hensyn til tidspunktet for sommerferien for medarbejdere med skolesøgende børn. Ved ferieplanlægningen skal der dog tages hensyn til alle medarbejdere. Man kan således ikke forvente at få accept af sin ferie, uden at andre medarbejdere også har haft lejlighed til at komme med deres ferieønsker. Det er menighedsrådets ønske, at ferie og eventuelle særlige feriedage afvikles i ferieåret. Er man sygemeldt, når ferien skulle påbegyndes, har man krav på suspension af ferien. Bliver man syg i sin ferie ydes der erstatningsferie efter 5 sygedage. De ansatte planlægger selv ferien i samarbejde med hinanden, under hensyntagen til arbejdets udførelse. Organisten sørger selv for vikar. Den samlede sommerferieplan fremlægges for kontaktpersonen. Regnskabsføreren administrerer ferieplanlægningen og fører ferielister. 12. Tjenestefrihed/orlov Medarbejdere har tjenestefri med løn ved eget bryllup eget sølv- eller guldbryllup eget jubilæum 25, 40 og 50 år egne runde fødselsdage 50, 60 og 70 år. dødsfald i nærmeste familie på dødsdagen og begravelsesdagen (ved nærmeste familie forstås ægtefælle/samlever, børn, børnebørn, svigerbørn, forældre og svigerforældre) alvorlig sygdom i familien i fornødent omfang iflg. aftale med kontaktpersonen. Sygeorlov kan søges efter gældende regler deltagelse i organisationsarbejde efter gældende regler Ved ønske om frihed med eller uden løn kan medarbejderen søge menighedsrådet om tjenestefrihed. En sådan ansøgning vil blive konkret vurderet efter saglige kriterier. 13. Uansøgt afsked Menighedsrådet ønsker som udgangspunkt at fastholde sine medarbejdere. Menighedsrådet vil derfor kun gribe til uansøgt afsked, hvis andre mulige løsningsmodeller er overvejet, eventuelt afprøvet og ikke fundet tilstrækkelige til at løse problemet. Ved uansøgt afsked sker opsigelse skriftligt og begrundet i enten medarbejderens eller menighedsrådets/arbejdspladsens forhold. Afsked sker med gældende varsel og efter forudgående høring i henhold til gældende regler. 16

17 14. Sygdom og sygemelding Sygdom kan ramme alle og er lovligt forfald. Sygdom er naturligvis værst for den, der er syg, men berører også alle andre med tilknytning til arbejdspladsen. Menighedsrådet ønsker et lavt sygefravær, og det er en målsætning, at arbejdsmiljørelateret sygefravær undgås eller reduceres mest muligt. Det er menighedsrådets opfattelse, at en tidlig indsats i forhold til syge medarbejdere kan være med til at mindske sygefraværet og sikre en hurtigere tilbagevenden til arbejdspladsen. Menighedsrådet vil forsøge at sikre en fortsat tilknytning til arbejdspladsen og undersøge om skånehensyn (nedsat arbejdstid, frafald af belastende opgaver) i en periode kan bringe medarbejderen hurtigere tilbage. Senest 4 uger efter 1. fraværsdag skal den sygemeldte indkaldes til en samtale. Denne samtale skal belyse, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage på arbejdet. Samtalen skal så vidt mulig afholdes personligt, men hvis sygdommen eller praktiske omstændigheder forhindrer det, kan samtalen afholdes telefonisk. Al ambulant behandling ved f.eks. tandlæge, fysioterapeut, læge o. lign. skal i størst mulig omfang foregå uden for arbejdstiden. Nødvendig tjenestefrihed til ambulant behandling aftales med kontaktpersonen/nærmeste leder. Thyregod-Vester kirkers procedure: Regnskabsføreren indberetter alt fravær til FLØS. Timelønnet kirkesanger: fravær indberettes til regnskabsføreren, hvis der skal udbetales løn under fraværet. Fravær over 1 uge indberettes til kontaktperson. Gravermedhjælpere og værtinde: fravær indberettes til graveren i Thyregod. Fravær over 1 uge indberettes til kontaktpersonen. Gravere, organist og multifunktionsmedarbejder: fravær indberettes til både kontaktperson og regnskabsfører. Regnskabsfører: fravær indberettes til kontaktperson 14.1 Kroniske og/eller livstruende sygdomme Hvis en medarbejder lider af en kronisk og/eller livstruende sygdom, vil menighedsrådet arbejde for at fastholde medarbejderen, hvis vedkommende selv ønsker dette, og sygdommens karakter giver mulighed for det. Menighedsrådet vil derfor i videst muligt omfang imødekomme og støtte medarbejderens mulighed for at følge fastlagte behandlingsforløb, lægebesøg m.v. bestræbe sig på at tage øvrige, nødvendige hensyn til medarbejderens situation, såsom delvis omlægning af medarbejderens ansvarsområde, nedsættelse af arbejdstiden eller anskaffelse af særlige hjælpemidler. Det er kontaktpersonens ansvar at anmelde livstruende sygdomme. 17

18 15. Livsfasepolitik Medarbejderne er hele mennesker, og menighedsrådet finder det vigtigt, at arbejdsliv og familieliv kan hænge sammen. Dette gælder uanset om familielivet er et liv med småbørn, med sygdom i den nærmeste familie, borgerlige ombud eller andet. Ændringer af arbejdet kunne være ønsker om ændret arbejdstid, nedsat arbejdstid (også midlertidigt) og fleksibel arbejdstid. Menighedsrådet er indstillet på at imødekomme sådanne ønsker under skyldig hensyntagen til arbejdspladsen Barsel og omsorgsdage Følger gældende regler Børns sygedage Medarbejderen kan tage fri på barnets første sygedag. Der er mulighed for at tage en omsorgsdag, en afspadseringsdag eller en feriedag på barnets 2. sygedag Seniorer Menighedsrådet har ingen aldersmæssig grænse for, hvor længe en medarbejder kan være ansat. Det er således op til menighedsrådets skøn, om en medarbejder fortsat kan udfylde sin stilling. Der tilbydes en seniorsamtale i forbindelse med MUS. Menighedsrådet er indstillet på at bruge statens rammeaftale om senior- og fratrædelsesordninger. 16. Alkohol og stoffer Det accepteres ikke, at medarbejderen under udførelse af arbejdet er påvirket af alkohol eller andre rusmidler, uanset om dette er indtaget uden for arbejdstiden. En medarbejder, der fremtræder påvirket på arbejdspladsen, vil blive sendt hjem og senere indkaldt til møde med kontaktpersonen. Foruden kontaktpersonen kan formanden deltage i mødet. Overtrædes reglen igen, vil det medføre en skriftlig advarsel samt tilbud om hjælp. Hvis en medarbejder er ved at udvikle et overforbrug eller misbrug, er det menighedsrådets ansvar, at der tages hånd om den pågældende medarbejder, og at der iværksættes støtte til løsning af problemet, idet udgangspunktet er at sikre medarbejderens fortsatte tilknytning til arbejdspladsen. Alle medarbejdere har et ansvar for, at der tages initiativ til hjælp og støtte til en kollega med et begyndende misbrugsproblem. Hvis medarbejderen ikke ønsker hjælp kan det medføre bortvisning. 18

19 17. Rygning Folkekirken er en offentlig arbejdsplads og dermed underlagt de almindelige regler om rygning på offentlige arbejdspladser. Det er tilladt at ryge udenfor. 18. Nøgler Alle fastansatte samt faste afløsere får udleveret en relevant nøgle hos regnskabsføreren mod kvittering. 19. Modtagelse af gaver Modtagelse af gaver er reguleret af almindelige forvaltningsretlige principper og af straffeloven. De ansatte må ikke modtage gaver eller andre fordele, der har karakter af bestikkelse, og medarbejderne bør under alle omstændigheder være yderst tilbageholdende med at modtage gaver eller andre fordele fra borgere og virksomheder. Der skal ikke kunne rejses tvivl om de ansattes habilitet, saglighed og upartiskhed. Ansatte kan dog modtage mindre gaver i forbindelse med arrangementer af personlig karakter, for eksempel særlige fødselsdage, jubilæer eller afsked. Tilsvarende kan der, for eksempel ved jul eller nytår, modtages meget beskedne lejlighedsgaver for eksempel fra faste forretningsforbindelser. Ansatte kan endvidere modtage beskedne taknemmelighedsgaver, hvor det kan synes uhøfligt og være en skuffelse for giveren, hvis gaven returneres 19.1 Mærkedage Menighedsrådet giver gave/blomster til medarbejderne ved forskellige begivenheder af personlig og arbejdsmæssig karakter barsel bryllup, sølvbryllup, guldbryllup rund fødselsdag (blomster 30, 40 år. Gave 50, 60, 70 år) jubilæum (25 og 40 år) ved længerevarende sygdom fratrædelse Hvis medarbejderen ønsker det, betaler menighedsrådet for reception barns konfirmation dødsfald i nærmeste familie (ægtefælle/samlever og børn) 20. Ytringsfrihed/Tavshedspligt Menighedsrådet finder, at åbenhed fra medarbejdernes side overfor omgivelserne vil kunne bidrage til offentlighedens kendskab til folkekirken. Medarbejderne må gerne i almindelighed fortælle andre om deres arbejde og om forholdene på arbejdspladsen. 19

20 Alle, der virker i den offentlige forvaltning, har imidlertid tavshedspligt i henhold til straffeloven, når en oplysning f.eks. ved lov er betegnet som fortrolig. I personalesager er der f.eks. hensyn at tage til enkeltpersoners personlige, herunder økonomiske og helbredsmæssige forhold. I andre sager er det f.eks. oplysninger om brugeres private forhold. Vedtaget på menighedsrådsmødet d

Personalepolitik Del 1

Personalepolitik Del 1 Personalepolitik Del 1 Indledning Denne personalepolitik indeholder 3 dele: 1. En overordnet personalepolitik 2. en lokal personalepolitik om politik, regler og administrative forhold hos det enkelte menighedsråd

Læs mere

Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke

Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke Indledning Vor Frelsers Kirkes menighedsråd har vedtaget denne personalepolitik efter drøftelse i personalegruppen, arbejdsmiljøudvalget og i menighedsrådet. Kirkens

Læs mere

Side 1 af 9. Personalepolitik for Grundtvigs Kirke. Indholdsfortegnelse

Side 1 af 9. Personalepolitik for Grundtvigs Kirke. Indholdsfortegnelse Side 1 af 9 Personalepolitik for Grundtvigs Kirke Indholdsfortegnelse 0 Præmisser 1 1 Menighedsrådets kompetence 3 1.1 Menighedsrådets kontaktperson 3 2 Kommunikation og god omgangstone 4 3 Information

Læs mere

Ishøj kirker og kirkegård Personalepolitik

Ishøj kirker og kirkegård Personalepolitik Ishøj kirker og kirkegård Personalepolitik. Som foreløbig vedtaget på menighedsrådsmøde 29 MAJ 2012 Personalepolitikken består af 2 dele, en generel og en specifik. Print 18 MAJ 2012, version 1.5 Generelt

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

Personalehåndbog. Halskov Sogn. Halskov Menighedsråd. Slagelse Provsti 1/11. Vedtaget af Halskov Menighedsråd den 26.februar 2013

Personalehåndbog. Halskov Sogn. Halskov Menighedsråd. Slagelse Provsti 1/11. Vedtaget af Halskov Menighedsråd den 26.februar 2013 Personalehåndbog Halskov Sogn Halskov Menighedsråd Slagelse Provsti 1/11 Emne Sidenummer Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 5 Borgerligt ombud 5 Børneattest 6 Disciplinære

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave januar 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Forslag til vedtægt udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsraad Formular 9-5114 08.05 Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Kursus for nye menighedsråd 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Dagsorden for holdundervisning - kontaktpersoner Menighedsrådet og kirkens ansatte Kontaktpersonens overordnede ansvar Psykisk godt arbejdsmiljø

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand)

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand) 1 Bilag 5 VEDTÆGT for den af Grøndalslund menighedsråd valgte kontaktperson Vedtægten forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den: 15. december 2004 (formand) 2 I henhold til 10, stk. 5 i Lovbekendtgørelse

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Personalepolitik for Sct. Pauls Kirke, Århus

Personalepolitik for Sct. Pauls Kirke, Århus Personalepolitik for Sct. Pauls Kirke, Århus Sct. Pauls Kirkes Personalepolitik har til formål at Kirkens Vision og Mission bliver realiseret samtidig med at medarbejderne befinder sig godt og trives på

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder,

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder, Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K 11. april 2014 Udkast til ændring af bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Læs mere

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd PERSONALEHÅNDBOG for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE v/horne-asdal Menighedsråd Godkendt i Horne-Asdal menighedsråd den 23. september 2014 [1] Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden. personalepolitik på Fænøsund Friskole Personalepolitik Det er vores mål, at vores personalepolitik skal afspejle den kultur og de værdier, som vores skole og fritidsordning står for. Overordnet er det

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik.

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik. Sprogcenter IAs personalepoltik revid. marts 2008 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier Grundlæggende

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Forord 4. Plan og tidsramme for første del af udarbejdelse af en fælles personalepolitik 5

Forord 4. Plan og tidsramme for første del af udarbejdelse af en fælles personalepolitik 5 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 Plan og tidsramme for første del af udarbejdelse af en fælles personalepolitik 5 1 Ledelsesfunktionen ved Skagen kirke 7 1.1 Overordnet ledelse 7 1.2 Daglig ledelse 7 2 Overordnet

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 6. marts 2012 kl. 17.00-19.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle.

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 22 789 112 Fredericia-Odense-Kolding-Vejle Tlf. +45 30 209 272 Mail: info@human-consulting.info PERSONALE HÅNDBOGEN Velkommen hos Human Consulting!

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Personalepolitik / personalehåndbog

Personalepolitik / personalehåndbog Personalepolitik / personalehåndbog Redigeret pr. 1. juli 2016/Ann 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FOA NORDSJÆLLANDS MÅL OG VÆRDIER... 3 3. OPGAVER, VISIONER, SAMARBEJDE M.V.... 5 4. MEDARBEJDERNES

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE MEDARBEJDERE

RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE MEDARBEJDERE RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 SIDE 2 / 5 Formål og indledning Denne retningslinje skal sikre en fælles tilgang til rekruttering og ansættelse af

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere