Brugerundersøgelsen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelsen 2013"

Transkript

1 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Renbæk Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014

2 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Renbæk Formålet med Brugerundersøgelsen 2013 er at få viden om afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgens institutioner. Dette er gjort ved at lade indsatte i fængsler og arresthuse deltage i en spørgeskemaundersøgelse i november 2013, hvor de indsatte har vurderet rammerne for og forhold under deres ophold. Den viden, som Kriminalforsorgen får fra en brugerundersøgelse, kan anvendes både centralt og lokalt. Fra et centralt perspektiv kan en brugerundersøgelse belyse de indsattes vurdering af institutionsforholdene på tværs af Kriminalforsorgens institutioner. De indsattes tilbagemeldinger kan eksempelvis anvendes som en indikator for, hvordan udbuddet af uddannelses- og behandlingstilbud vurderes relevant og vedkommende for forskellige grupper af indsatte, ligesom man eksempelvis kan sammenligne de indsattes vurdering af omgangstonen og forekomsten af mobning. På et lokalt niveau kan resultaterne fra en brugerundersøgelse anvendes til eksempelvis at identificere afdelinger, hvor relationer mellem indsatte og ansatte synes særligt velfungerende eller, hvor en given indsats modtages og vurderes mere tilfredsstillende end på andre sammenlignelige afdelinger. Herefter kan den indsamlede viden bruges som udgangspunkt for at undersøge forholdene yderligere og/eller justere forhold, der hvor det er muligt. Det er første gang, at Kriminalforsorgen gennemfører en så omfattende brugerundersøgelse, hvor samtlige indsatte har haft mulighed for at deltage. Foruden at give en brugbar temperaturmåling på tilfredsheden blandt de indsatte, er brugerundersøgelsen 2013 samtidig et forsøg på at afprøve og udvikle et koncept, som kan anvendes i Kriminalforsorgen, således at de indsattes vurdering af afsoningsmiljøet kan sammenlignes over tid. Derfor gentages spørgeskemaundersøgelsen allerede i

3 Læsevejledning Der er tale om en beskrivende delrapport, hvor de indsattes svar er gengivet. Delrapporten indeholder ikke analyser af sammenhænge mellem hvilke grupper af indsatte, der er mere eller mindre utilfredse med forhold i institutionen. Resultaterne kan således ikke bidrage til at forklare, hvorfor de indsatte svarer, som de nu engang gør. Det er op til den enkelte institution selv at vurdere de indsattes svar, eventuelt inddrage de indsatte heri og afgøre, hvor der skal følges op jævnfør vejledningen for resultatkravene Der er udarbejdet en delrapport for hvert fængsel og de tre arrestembeder. I delrapporterne for fængslerne kan nogle resultater læses på afdelingsniveau. Delrapporterne for arrestembederne vil være opdelt på de enkelte arresthuse i embederne. Delrapporterne er hovedsageligt bygget op omkring tabeller, der viser svarfordelinger. I de fleste af tabellerne vil svarkategorier være slået sammen. Andelen af indsatte, der har svaret meget tilfreds er f.eks. lagt sammen med andelen af indsatte, der har svaret tilfreds. Andelen af indsatte, der har angivet utilfreds eller meget utilfreds er for overskuelighedens skyld udeladt af tabellerne. Det vil udelukkede være størrelsen på den andel af indsatte, der svaret meget tilfreds eller blot tilfreds, som fremgår af tabellen. Resultaterne opgøres som udgangspunkt helt overordnet for det enkelte fængsel, da der er forhold, som må formodes at være ens for de indsatte, uanset hvilken afdeling de er placeret på. Her tænkes især på forhold som købmandens priser og udvalg af varer. I tilfælde, hvor det giver mening og er praktisk muligt, er resultaterne fordelt på afdelingsniveau. I de tilfælde, hvor der er en andel på mere end 10 pct. af de indsatte, der har angivet f.eks. ved ikke/ikke relevant, vil det fremgå af tabellen med en fodnotehenvisning. Dette indikerer, at ikke alle spørgsmål har været lige relevante for de indsatte at svare på. Der kan f.eks. være arrestanter, for hvem fælles opholdsrum ikke er noget, de har haft en mening om, fordi de ikke har haft adgang hertil. Andre indsatte kan have valgt at svare ved ikke på spørgsmålet om, hvorvidt de er tilfredse med psykiateren, fordi de ikke har mødt vedkommende. Er andelen af tilfredse indsatte lav, er det derfor ikke nødvendigvis ensbetydende med en tilsvarende høj andel af utilfredse indsatte. Det kan derimod skyldes, at andelen af besvarelserne ved ikke/ikke relevant er høj. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en undersøgelse af de indsattes oplevelser samt deres holdninger og vurderinger. Der er ikke tale om en registerundersøgelse med opgørelser af objektive forhold. Hvis f.eks. kun fem pct. af de indsatte har angivet, at de enten er meget tilfredse eller blot tilfredse med toiletforholdene på deres afdeling, er det ikke ensbetydende med, at toiletterne er i uorden. Der vil dog lokalt set være en oplagt mulighed for at spørge de indsatte om, hvorfor kun en så lille andel indsatte er tilfredse med toiletforholdene. Nedenstående er en læsevejledning til resultaterne af de indsattes besvarelser. De enkelte punkter refererer til en fiktiv tabel nedenfor. 1) Tabellens titel. Her fremgår det, hvad tabellen omhandler: De indsattes vurdering af fysiske rammer. Samtidig er det kun andelen af indsatte, der har angivet enten meget tilfreds eller tilfreds, der er opgjort i tabellen. 3

4 2) Afdelinger. Her er listet de enkelte afdelinger: A, B, C1 og C2, D, og E/F/G. Det er således muligt at sammenligne de indsattes besvarelser afdelingerne imellem. Der vil være afdelinger, der er lagt sammen. F.eks. er besvarelserne fra indsatte fra C1 lagt sammen med besvarelserne fra C2. 3) De enkelte områder, som de indsatte har vurderet. Her er det f.eks. Mulighederne for selv at indrette din celle. Der vil være tabeller, hvor resultatet er opgjort på flere områder. Som det fremgår af eksemplet er der i tabellen også opgjort besvarelser vedr. De fælles opholdsrum på din afdeling og Badeforholdene. 4) Opgørelse af andele, der har svaret meget tilfreds eller tilfreds. Som det fremgår af eksemplet, har 86 procent af de indsatte på afdeling A svaret, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse med mulighederne for at indrette cellen. På afdeling B er andel af meget tilfredse eller tilfreds mindre: 65 procent. 5) Her opgøres andelen af meget tilfredse og tilfredse for hele institutionen. I eksemplet har 55 procent af de indsatte i Statsfængslet angivet, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse med mulighederne for at indrette cellen. Der er afrundet til hele tal. I rækken nedenunder fremgår det, at andelen på 55 procent svarer til 65 personer. Dette er ikke ensbetydende med, at andelen af meget utilfredse og utilfredse udgør de resterende 45 procent. Som det videre fremgår, er alle de indsatte på afdeling A og afdeling D tilfredse eller meget tilfredse med de fælles opholdsrum på afdelingen. 6) Fodnotehenvisning. Der er indsatte, der har svaret ved ikke/ikke relevant, fordi spørgsmålet af forskellige årsager ikke er noget, de har en bestemt holdning til. Hvis denne andel er mere end 10 procent, vil der være en fodnotehenvisning til størrelsen af andelen. I eksemplet har 17 indsatte, svarende til 14 procent af de indsatte, angivet ved ikke/ikke relevant. Det betyder, at andelen af indsatte, der er meget utilfredse eller utilfredse med mulighederne for at indrette cellen er 39 procent ( procentpoint) for hele Statsfængslet. 4

5 Svarprocent og bortfald Svarprocenten er opgjort på baggrund af, hvor mange udfyldte spørgeskemaer, der er modtaget fra den enkelte institution i forhold til, hvad gennemsnitsbelægget har været i den uge, hvor spørgeskemaundersøgelse er gennemført. Spørgeskemaer der bærer præg af at være mangelfuldt besvaret indgår ikke i undersøgelsesmaterialet. Lav svarprocent og en høj andel af ved ikke-besvarelser er forhold, som læseren bør være særligt opmærksom på. Og det stiller særlige krav til tolkningen af resultaterne og det videre arbejde med de indsattes tilfredshed. En lav svarprocent kan skyldes flere ting. Der kan f.eks. være indsatte, der ikke har kunnet besvare spørgeskemaet på grund af manglende læse- og/eller sprogkundskaber. Spørgeskemaet er oversat til engelsk, polsk, tyrkisk, rumænsk, litauisk samt arabisk. Der har været indsatte, der ikke har kunnet læse nogen af de ovennævnte sprog, og der har været indsatte uden læsekundskaber på eget sprog. Andelen af udenlandske statsborgere er gengivet i tabel 1. At svarprocenten er lav betyder ikke, at resultaterne er ubrugelige for den enkelte institution. Det er dog et forhold, der er værd at holde sig for øje, når resultaterne vurderes i forhold til, hvorvidt de indsattes svar på undersøgelsestidspunktet repræsenterer alle indsatte i institutionen. En lav svarprocent betyder, at få indsattes positive eller negative tilkendegivelser kan betyde ekstraordinært meget for det samlede resultat for institutionen/afdelingen. I et arresthus eller på en afdeling, hvor kun 10 indsatte har svaret, vil en enkelt indsat således tælle som 10 procent af de indsatte. Dermed vil en enkelt indsat have relativ stor betydning for, om den enkelte afdeling eller arresthus scorer lavt eller højt på en tilfredshedsskala. I tabel 1 er svarprocenten for denne delrapport angivet. 5

6 Tabel 1. Antal indsatte, svarprocent og andel udenlandske statsborgere for de enkelte afdelinger (pct.) Institution/Afdeling Antal indsatte (gennemsnitsbelæg) Andel udenlandske statsborgere blandt indsatte (gennemsnitsbelæg) 1 2 Deltagende indsatte Svarprocent Revl og Krat Ly og Læ Lyng og Hede Rub og Stub Stok og Sten Arken Uoplyst afdeling 2 Statsfængslet Renbæk i alt 161,4 8 % % 1 Indsatte uden statsborgerskab i Danmark, Grønland eller Færøerne. 2 Deltagere i undersøgelsen omfatter respondenter, der som minimum har besvaret ét spørgsmål, der handler om, hvor tilfredse de er med et forhold på institutionen eller i hvilken grad de oplever tilstedeværelsen af et forhold på institutionen. 6

7 Køn, alder og etnicitet Tabel 2. Køn Fordeling blandt deltagere i spørgeskemaundersøgelsen Fordeling blandt samtlige indsatte i undersøgelsesugen Antal Procent Procent Kvinder 0 0 % 0 % Mænd % 100 % I alt % 100 % Uoplyst 0 Tabel 3. Alder Fordeling blandt deltagere i spørgeskemaundersøgelsen Antal Procent Fordeling blandt samtlige indsatte i undersøgelsesugen Procent år 11 9 % 9 % år % 37 % år % 29 % år % 16 % 51 år eller ældre % 10 % I alt % 100 % Uoplyst 2 7

8 I undersøgelsen er de indsatte blevet spurgt om, hvor de selv er født, og hvor deres forældre er født. På den baggrund har det været muligt at bestemme, om de er enten etniske danskere, indvandrere eller efterkommere. 3 I gruppen af indvandrere indgår også udlændinge uden fast bopæl i Danmark f.eks. turister. Tabel 4. Etnisk baggrund Antal Procent Dansk baggrund % Efterkommer af indvandrere 2 2 % Indvandrer % I alt % I tvivl/ uoplyst 0 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen I det følgende vil der være en gennemgang af de indsattes besvarelser opdelt på en række områder. Der er spørgsmål, hvor de indsatte har kunnet svare enten i høj grad, i nogen grad, i ringe grad, slet ikke eller ved ikke/ikke relevant. Der er ligeledes spørgsmål, hvor svarmulighederne har været meget tilfreds, tilfreds, utilfreds, meget utilfreds eller ved ikke/ikke relevant. Nogle steder er tabellerne opdelt afdelingsvis i seks grupper: 1) Revl og Krat 2) Ly og Læ 3) Lyng og Hede 3 Der er her gået ud fra den definition, som Danmarks Statistik anvender ved afgrænsning af danskere, indvandrere og efterkommere. Etniske danskere er født i Danmark og har mindst én forælder, der ligeledes er født i Danmark. Indvandrere er født uden for Danmark, og mindst én af deres forældre er født uden for Danmark. Efterkommere er født i Danmark af forældre, der er født i udlandet. Hvis en ung ikke har svaret på, om han eller hun er født i Danmark, men begge forældre er født i Danmark, så er vedkommende registreret som dansker. Hvis begge forældre er født i udlandet, er vedkommende registreret som efterkommer. 8

9 4) Rub og Stub 5) Stok og Sten 6) Arken Modtagelse og indsættelse Tabel 5. Indsatte der har angivet i høj grad eller i nogen grad ved vurdering af forhold ved indsættelse fordelt på afdelinger (pct.) Forhold ved indsættelsen Tænk tilbage på da du ankom hertil Var fængselsbetjentene imødekommende ved din indsættelse? Fik du de oplysninger om behandling og beskæftigelse, som du havde behov for? Fik du generelt de oplysninger om forholdene i fængslet eller arresthuset, som du havde behov for? Statsfængslet Renbæk i alt (pct.) 71 % 69 % 59 % Statsfængslet Renbæk i alt (antal)

10 Beskæftigelse Tabel 6. Indsatte der har angivet i høj grad eller i nogen grad ved vurdering af beskæftigelsesmuligheder (pct.) Tænk på mulighederne du har for at beskæftige dig. Opfyldes dine ønsker for Arbejde Uddannelse Misbrugsbehandling Anden behandling (f.eks. det kognitive færdighedsprogram eller anger mangement) Statsfængslet Renbæk i alt (pct.) Statsfængslet Renbæk i alt (antal) % 4 24 % 5 38 % 6 36 % Tabel 7. Indsatte der har angivet i høj grad eller i nogen grad ved vurdering af beskæftigelsesmuligheder (pct.) Synes du samlet set, at det du beskæftiger dig med her, er meningsfuldt? Statsfængslet Renbæk i alt (pct.) Statsfængslet Renbæk i alt (antal) 65 % indsatte (11 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (37 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (46 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (43 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant. 10

11 Fritid Tabel 8. Indsatte der har angivet meget tilfreds eller tilfreds ved vurdering af fritidsforhold (pct.) Hvor tilfreds er du med? Mulighederne for at træne og dyrke sport De muligheder du generelt har for at aktivere dig i din fritid Statsfængslet Renbæk i alt (pct.) 64 % 58 % Statsfængslet Renbæk i alt (antal) Butik og indkøb Tabel 9. Indsatte der har angivet meget tilfreds eller tilfreds ved vurdering af butiksforhold, (pct.) Hvor tilfreds er du med? Udvalget af varer Prisen på varerne Statsfængslet Renbæk i alt (pct.) 48 % 40 % Statsfængslet Renbæk i alt (antal)

12 Mad Tabel 10. Indsatte der har angivet meget tilfreds eller tilfreds ved vurdering af spiseforhold (pct.) Hvor tilfreds er du med? Kvaliteten af maden Størrelsen på portionerne Statsfængslet Renbæk i alt (pct.) 72 % 66 % 8 Statsfængslet Renbæk i alt (antal) indsatte (17 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant. 12

13 Indretning og faciliteter Tabel 11. Indsatte der har angivet meget tilfreds eller tilfreds ved vurdering af fysiske rammer (pct.) Hvor tilfreds er du med? Mulighederne for selv at indrette din celle De fælles opholdsrum på din afdeling Badeforholdene Toiletforholdene De udendørs områder Revl og Krat 50 % 55 % 41 % 50 % 59 % Ly og Læ 62 % 48 % 59 % 54 % 61 % Lyng og Hede 71 % 77 % 81 % 91 % 77 % Rub og Stub 47 % 79 % 55 % 20 % 70 % Stok og Sten 33 % 67 % 56 % 89 % 67 % Arken 42 % 25 % 64 % 58 % 58 % Statsfængslet Renbæk i alt (pct.) Statsfængslet Renbæk i alt (antal) 54 % 60 % 59 % 60 % 66 %

14 Kontakt til familie og venner Tabel 12. Indsatte der har angivet meget tilfreds eller tilfreds ved vurdering af besøgsforhold (pct.) Hvor tilfreds er du med? Rejsetiden til fængslet Det antal gange om Længden af besøgstiderne for dine børn, familie, ugen, du kan få besøg kæreste, venner Indretningen og faciliteterne der, hvor du får besøg Statsfængslet Renbæk i alt (pct.) 59 % 9 66 % % % 12 Statsfængslet Renbæk i alt (antal) Tabel 13. Indsatte der har angivet meget tilfreds eller tilfreds ved vurdering af kontaktforhold (pct.) Hvor tilfreds er du med mulighederne for at have kontakt til dine børn, kæreste, venner via? Telefon Brev Internet Statsfængslet Renbæk i alt (pct.) 86 % 83 % % 14 Statsfængslet Renbæk i alt (antal) indsatte (11 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (11 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (11 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (15 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (16 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (17 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant. 14

15 Kontakt til offentlige myndigheder Tabel 14. Indsatte der har angivet i høj grad eller i nogen grad ved vurdering af forhold vedr. kontakt til offentlige myndigheder (pct.) Har du mulighed for at? Bruge internettet, når du skal have oplysninger fra eller give oplysninger til offentlige myndigheder om f.eks. bolig, sundhed, økonomi, familieforhold eller uddannelse Få hjælp til at bruge internettet, når du skal have oplysninger fra eller give oplysninger til offentlige myndigheder om f.eks. bolig, sundhed, økonomi, familieforhold eller uddannelse Statsfængslet Renbæk i alt (pct.) 37 % % 16 Statsfængslet Renbæk i alt (antal) Forholdet til medindsatte De indsatte er blevet spurgt om, de under deres nuværende indsættelse har oplevet mobning, trusler, vold, seksuel chikane eller seksuelle overgreb. Hertil har de indsatte kunne angive aldrig, sjældent, nogle gange, ofte eller ved ikke. Vær opmærksom på, at nedenstående tabel ikke angiver, hvor stor en andel af de indsatte, der har været udsat for mobning, trusler etc., men derimod hvor stor en andel, der aldrig har været udsat for mobning, trusler etc. Igen er det vigtigt at påpege, at hvis andelen af indsatte, der angiver aldrig at have været udsat for vold, er f.eks. 30 pct., er det ikke ensbetydende med, at 70 pct. dermed har været udsat for vold. Andelen af indsatte, der har svaret ved ikke, er medregnet og har derfor indflydelse på fordelingerne indsatte (11 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (22 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant. 15

16 Tabel 15. Indsatte der har angivet aldrig på spørgsmålet om, hvorvidt de under nuværende indsættelse er blevet udsat for mobning eller overgreb fra medindsatte (pct.) Er du under denne indsættelse i dette fængsel eller arresthus blevet udsat for? Mobning Trusler Vold Seksuel chikane Seksuelle overgreb Revl og Krat 55 % 59 % 77 % 96 % 96 % Ly og Læ 55 % 48 % 66 % 83 % 83 % Lyng og Hede 59 % 68 % 73 % 77 % 82 % Rub og Stub 58 % 53 % 47 % 85 % 85 % Stok og Sten 56 % 67 % 67 % 83 % 89 % Arken 75 % 83 % 83 % 92 % 92 % Statsfængslet Renbæk i alt (pct.) Statsfængslet Renbæk i alt (antal) 58 % % % % % indsatte (10 pct.) har angivet ved ikke. Det efterlader således 40 indsatte (32 pct.) i Statsfængslet Renbæk, der har angivet, at de enten sjældent, nogle gange eller ofte har været udsat for mobning indsatte (8 pct.) har angivet ved ikke. Det efterlader således 38 indsatte (31 pct.) i Statsfængslet Renbæk, der har angivet, at de enten sjældent, nogle gange eller ofte har været udsat for trusler indsatte (9 pct.) har angivet ved ikke. Det efterlader således 29 indsatte (23 pct.) i Statsfængslet Renbæk, der har angivet, at de enten sjældent, nogle gange eller ofte har været udsat for vold; fordelt på afdelingerne Revl og Krat, Ly og Læ, Lyng og Hede, Rub og Stub samt Stok og Sten indsatte (9 pct.) har angivet ved ikke. Det efterlader således 7 indsatte (6 pct.) i Statsfængslet Renbæk, der har angivet, at de enten sjældent, nogle gange eller ofte har været udsat for seksuel chikane; fordelt på afdelingerne Lyng og Hede, Rub og Stub, Stok og Sten samt Arken indsatte (10 pct.) har angivet ved ikke. Det efterlader således 4 indsatte (4 pct.) i Statsfængslet Renbæk, der har angivet, at de sjældent eller ofte har været udsat for seksuelle overgreb; fordelt på afdelingerne Lyng og Hede, Rub og Stub samt Stok og Sten. 16

17 Tabel 16. Indsatte der har angivet slet ikke på spørgsmålet om, hvorvidt de føler sig generet af tobaksrøg, rusmidler eller andres adfærd fra (pct.) Er du generet af andres? Tobaksrøg Brug af rusmidler Adfærd Revl og Krat 68 % 41 % 36 % Ly og Læ 79 % 46 % 36 % Lyng og Hede 67 % 40 % 43 % Rub og Stub 55 % 40 % 30 % Stok og Sten 78 % 44 % 44 % Arken 50 % 33 % 50 % Statsfængslet Renbæk i alt (pct.) 68 % % % 24 Statsfængslet Renbæk i alt (antal) indsatte (11 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (15 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (12 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant. 17

18 Forholdet til personalet Tabel 17. Indsatte der har angivet i høj grad eller i nogen grad ved vurdering af forholdet til fængselsbetjentene (pct.) Har du god kontakt til den fængselsbetjent, der er din kontaktperson? Har du generelt god kontakt til fængselsbetjentene på din afdeling? Modtager du hjælp fra fængselsbetjentene, når du har brug for det? Er du tilfreds med måden, fængselsbetjentene taler med de indsatte på? Revl og Krat 82 % 91 % 82 % 91 % Ly og Læ 69 % 72 % 61 % 57 % Lyng og Hede 61 % 91 % 68 % 55 % Rub og Stub 68 % 71 % 76 % 57 % Stok og Sten 72 % 72 % 61 % 83 % Arken 67 % 67 % 67 % 67 % Statsfængslet Renbæk i alt (pct.) 70 % 78 % 70 % 67 % Statsfængslet Renbæk i alt (antal)

19 Tabel 18. Indsatte der har angivet i høj grad eller i nogen grad ved vurdering af adgang til andet personale end fængselsbetjente (pct.) Har du mulighed for at tale med, blive set af (hvis du har brug for det)? Socialrådgivere Sygeplejersker Læge Psykolog Psykiater Religiøse forkyndere Statsfængslet Renbæk i alt (pct.) Statsfængslet Renbæk i alt (antal) 51 % % 76 % % % % indsatte (18 pct.) har svaret ved ikke/har ikke brug for det indsatte (11 pct.) har svaret ved ikke/har ikke brug for det indsatte (52 pct.) har svaret ved ikke/har ikke brug for det indsatte (50 pct.) har svaret ved ikke/har ikke brug for det indsatte (56 pct.) har svaret ved ikke/har ikke brug for det. 19

20 Tabel 19. Indsatte der har angivet meget tilfreds eller tilfreds ved vurdering af personalet (pct.) Hvor tilfreds er du alt i alt med personalet Fængselsbetjente Læge Psykolog Psykiater Socialrådgivere Sygeplejersker her? Lærere Religiøse forkyndere Værkmestre Behandlere Revl og Krat 95 % 68 % 82 % 86 % 43 % 41 % 14 % 59 % 33 % 36 % Ly og Læ 71 % 31 % 52 % 62 % 14 % 10 % 10 % 59 % 18 % 39 % Lyng og Hede 68 % 30 % 55 % 65 % 14 % 14 % 18 % 61 % 41 % 14 % Rub og Stub 57 % 59 % 52 % 55 % 29 % 19 % 19 % 68 % 55 % 46 % Stok og Sten 71 % 47 % 81 % 82 % 24 % 19 % 27 % 59 % 29 % 47 % Arken 75 % 58 % 75 % 64 % 8 % 8 % 17 % 66 % 42 % 9 % Statsfængslet Renbæk i alt (pct.) Statsfængslet Renbæk i alt (antal) 73 % 48 % % % % % % % % % indsatte (29 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (15 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (16 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (66 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (69 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (69 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (27 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (52 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (50 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant. 20

21 Tryghed Tabel 20. Indsatte der har angivet i høj grad eller i nogen grad ved vurdering af forhold omkring tryghed (pct.) Føler du dig tryg? I din celle I de fælles opholdsrum på din afdeling På gårdtur eller på de fælles områder udenfor Generelt set tryg i fængslet eller i arresthuset Revl og Krat 95 % 95 % 86 % 86 % Ly og Læ 93 % 93 % 85 % 86 % Lyng og Hede 91 % 87 % 83 % 82 % Rub og Stub 86 % 81 % 81 % 72 % Stok og Sten 94 % 89 % 72 % 78 % Arken 92 % 100 % 83 % 100 % Statsfængslet Renbæk i alt (pct.) 92 % 90 % 82 % 83 % Statsfængslet Renbæk i alt (antal)

22 Rettigheder og inddragelse Tabel 21. Indsatte der har angivet meget tilfreds eller tilfreds ved vurdering af svartid på anmodningssedler og forklaringer på afslag (pct.) Hvor tilfreds er du med? Den tid fra du afleverer en anmodningsseddel, til Den forklaring, du får på afslag på anmodninger du får svar Revl og Krat 57 % 38 % Ly og Læ 39 % 26 % Lyng og Hede 39 % 32 % Rub og Stub 55 % 25 % Stok og Sten 61 % 29 % Arken 46 % 17 % Statsfængslet Renbæk i alt (pct.) 49 % % 40 Statsfængslet Renbæk i alt (antal) indsatte (15 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (32 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant. 22

23 Tabel 22. Indsatte der har angivet i høj grad eller i nogen grad ved vurdering af forhold vedrørende inddragelse (pct.) Får du information om vigtige ting på afdelingen, der påvirker din hverdag? Forstår du de beslutninger, der bliver taget om dig her? Er du med til at lave din handleplan? Synes du, at personalet lytter til din mening? Har du mulighed for at praktisere din religion, hvis du gerne vil? Revl og Krat 64 % 68 % 86 % 86 % 19 % Ly og Læ 59 % 57 % 61 % 54 % 21 % Lyng og Hede 54 % 54 % 43 % 36 % 30 % Rub og Stub 63 % 70 % 85 % 63 % 42 % Stok og Sten 67 % 72 % 41 % 61 % 13 % Arken 58 % 58 % 33 % 60 % 17 % Statsfængslet Renbæk i alt (pct.) Statsfængslet Renbæk i alt (antal) 60 % % % % 25 % indsatte (10 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (10 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (20 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant indsatte (66 pct.) har svaret ved ikke/ikke relevant. 23

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Østjylland Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet ved Sønder Omme Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Nyborg Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Møgelkær Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Møgelkær

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Midtjylland Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Arrestembedet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 Formålet med Brugerundersøgelsen 2014

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 Formålet med Brugerundersøgelsen 2014

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2015

Brugerundersøgelsen 2015 Brugerundersøgelsen 2015 Omme Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering Januar 2016 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2015 Omme Formålet

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2015

Brugerundersøgelsen 2015 Brugerundersøgelsen 2015 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering Januar 2016 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2015 Formålet med Brugerundersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2015

Brugerundersøgelsen 2015 Brugerundersøgelsen 2015 Arresthusene i Hovedstaden Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering Januar 2016 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2015 Arresthusene

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2015

Brugerundersøgelsen 2015 Brugerundersøgelsen 2015 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering Januar 2016 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2015 Formålet med Brugerundersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Indsatte i fængsler og arresthuse Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Marts 2014 1 Indhold Brugerundersøgelsen 2013... Læsevejledning...

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2015

Brugerundersøgelsen 2015 Brugerundersøgelsen 2015 Arresthusene i Midt- og Nordjylland Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering Januar 2016 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2015 Arresthusene

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2015

Brugerundersøgelsen 2015 Brugerundersøgelsen 2015 Holdninger og vurderinger blandt indsatte i fængsler og arresthuse Samlet rapport Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Analyse og

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Kriminalforsorgen Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 Kriminalforsorgen I

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Holdninger og vurderinger blandt indsatte forældre i fængsler og arresthuse Børneansvarligordningen Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2015

Brugerundersøgelsen 2015 Brugerundersøgelsen 2015 Klienters holdninger og vurderinger af at være i tilsyn under Kriminalforsorgen Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering

Læs mere

Brugerundersøgelsen Indsattes holdninger og vurderinger af mulighederne for beskæftigelse i fængsler og arresthuse

Brugerundersøgelsen Indsattes holdninger og vurderinger af mulighederne for beskæftigelse i fængsler og arresthuse Brugerundersøgelsen 2014 Indsattes holdninger og vurderinger af mulighederne for beskæftigelse i fængsler og arresthuse Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering

Læs mere

Indsattes tryghed og risikofaktorer

Indsattes tryghed og risikofaktorer Indsattes tryghed og risikofaktorer Af Christian Klement, Jonas Markus Lindstad og Natalia Bien Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering Maj 2017 Indsattes tryghed

Læs mere

Fodlænkeafsoneres holdninger og vurderinger af at afsone med fodlænke

Fodlænkeafsoneres holdninger og vurderinger af at afsone med fodlænke Fodlænkeafsoneres holdninger og vurderinger af at afsone med fodlænke Brugerundersøgelsen 2015 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Analyse og Evaluering

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 ROMALT OG HORNBÆK BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter. Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter. Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Er kvaliteten lavere i data indsamlet blandt etniske minoriteter

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Sagsid 12/2938 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Varde Kommune. Dagtilbud. 1 Antal svar: 1453 Svarprocent: 66 %

Varde Kommune. Dagtilbud. 1 Antal svar: 1453 Svarprocent: 66 % Varde Kommune Dagtilbud 1 Antal : 1453 Svarprocent: 66 % Indholdsfortegnelse: Forord 3 Rapportens opbygning 4 Resume 5 Læsevejledning 6 Den samlede tilfredshed 7 De største ændringer siden 2013 9 Fem højeste

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 4: Efterkommeres holdninger adskiller sig fra indvandreres og personer med dansk oprindelses holdninger

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 4: Efterkommeres holdninger adskiller sig fra indvandreres og personer med dansk oprindelses holdninger NOTATSERIE Medborgerskab 2017 Notat nr. 4: Efterkommeres holdninger adskiller sig fra indvandreres og personer med dansk oprindelses holdninger NOVEMBER 2017 Efterkommeres holdninger adskiller sig fra

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

Direktoratet for kriminalforsorgen

Direktoratet for kriminalforsorgen Direktoratet for kriminalforsorgen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 SFO Baselinemåling beelser: 1.622 Svarprocent: 52,32% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller AUGUST 17 Nydanskeres holdninger til kønsroller 1. Hovedpointer Indvandreres og efterkommeres holdninger til kønsroller adskiller

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Hornslet Skole Skole og Dagtilbud Side 0 af 11 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere