Statens Teaterskole (STS) STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENEINSTRUKTØR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Teaterskole (STS) STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENEINSTRUKTØR"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 Adgangskrav Optagelsesprocedure 4: Formål s. 3 Generelt formål med uddannelsen til sceneinstruktør Videngrundlag Mål for læringsudbytte på uddannelsen til sceneinstruktør Viden og forståelse Færdigheder Kompetencer 5: Moduler s. 5 6: Regler om udarbejdelse af afgangsprojekt s. 5 7: Typer af bedømmelse s. 6 Semesterevalueringer Produktionsevalueringer Midtvejsbedømmelse Afgangsbedømmelse Refleksion og formidling 8: Afgangsbevis s. 7 9: Regler om merit s. 7 10: Regler om overgangsordning s. 7 11: Dispensation s. 8 Bilag 1: Fagbeskrivelser s. 9 1

2 Indledning: Statens Teaterskoles studieordninger er ændret fra skoleåret 2011/2012. Det gældende lovgrundlag for Statens Teaterskoles uddannelser er bekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000 og bekendtgørelse nr. 744 af 5. juli Med studieordningen følger 2 bilag: 1: Fagbeskrivelser. 2: Regler om overgangsordning. Som supplement til studieordningen, udarbejder Statens Teaterskoles uddannelser hvert år et studiekatalog, hvor uddannelsens fag beskrives detaljeret. 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1: Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen: Sceneinstruktør. 1.2: Uddannelsen giver ret til at anvende den engelske betegnelse: Stagedirector. 2: ECTS normering Uddannelsen er normeret til 240 ECTS-point svarende til 4 års fuldtidsstudier. 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure 3.1: Adgangskrav Adgangskravet til uddannelsen er en bestået optagelsesprøve. Afgørelse om optagelse træffes af Statens Teaterskole på baggrund af en konkret bedømmelse af ansøgerens talent, evner og færdigheder. 3.2: Optagelsesprocedure Aspiranter vurderes ved optagelsesprøven af et optagelsesudvalg, der er sammensat af interne og eksterne censorer. Eksterne censorer godkendes af Kulturministeriet efter indstilling fra Statens Teaterskole. 4: Formål 4.1: Generelt formål med uddannelsen til sceneinstruktør Statens Teaterskole har til formål at uddanne selvstændige kunstneriske professionsudøvere, der med basis i grundlæggende teoretisk viden om scenekunst, solide håndværksmæssige færdigheder og indgående tværfaglige kompetencer, kan udøve professionel kunstnerisk og sceneteknisk virksomhed på højeste niveau. 2

3 4.2: Videngrundlag Uddannelsen til sceneinstruktør er baseret på følgende videngrundlag: a) Kunstnerisk udviklingsarbejde b) Viden fra faglig praksis 4.3: Mål for læringsudbytte på uddannelsen til instruktør Ved afslutningen af uddannelsen kan den studerende fungere professionelt som en alsidig sceneinstruktør og være i stand til at indgå i kreative kollektive samarbejdsrelationer med personlig kunstnerisk skaberkraft og selvstændig udtryksevne. Endvidere skal den studerende have indsigt i selvstændigt kunstnerisk udviklingsarbejde. Der er udarbejdet faglige mål for læringsudbytte indenfor tre overordnede områder: a) Viden og forståelse b) Færdigheder c) Kompetencer Stk : Viden og forståelse Efter afsluttet uddannelse kan den studerende: Udvise bred indsigt i hovedlinjerne inden for teater- og kunsthistorien fra antikken frem til i vor egen tid. Se vor tids praktiske scenekunst i en teater-, kunsthistorisk og samfundsmæssig sammenhæng. Dokumentere at have set, og forholdt sig kritisk til, et antal danske og internationale forestillinger. Læse, analysere og forholde sig til et dramatisk materiale og overføre analysen til en personlig fortolkning med sigte på en professionel scenisk realisering. Udvise et solidt metodisk kendskab til instruktørens vigtigste arbejdsværktøjer i den dramatiske og kompositoriske progression. Demonstrere indsigt i forskellige ledelsesteorier og samarbejdsformer. Udvise grundig metodisk viden om arbejdsmetodikker og samarbejdsformer inden for eget arbejdsfelt samt indsigt i skuespilleres, scenografers, sceneteknikeres og andre relevante faggruppers arbejdsområder. 3

4 Udvise viden om grundprincipperne for kunstnerisk udviklingsarbejde Stk : Færdigheder Efter afsluttet uddannelse kan den studerende Overføre analysen og den personlige fortolkning af et dramatisk/kompositorisk materiale til en professionel forestilling. Skabe scenisk handling ud fra en dramatisk (psyko-fysisk) motivation. Skabe scenisk handling ud fra en kompositorisk (billedmæssig/kropslig/rumlig) logik. Skabe scenisk materiale ved hjælp af improvisation og devising-teknikker. Sammensætte dramatiske og kompositoriske virkemidler til en kunstnerisk helhed. Fungere som arbejdsleder for det kunstneriske team på en professionel forestilling. Kommunikere samarbejdende, integrerende og inspirerende med samtlige deltagere i den kollektive arbejdsproces. Formidle forestillingens idé og kunstneriske substans til omverdenen. Anvende metoder til kunstnerisk udviklingsarbejde. Stk : Kompetencer Efter afsluttet uddannelse kan den studerende: Fungere selvstændigt og samarbejdende og skabe de kunstneriske, organisatoriske og ledelsesmæssige forudsætninger for en kollektiv arbejdsproces i den professionelle scenekunstbranche. Anvende dramatiske og kompositoriske virkemidler, så de ligeværdigt indgår i et personligt og identificerbart scenisk udtryk. Identificere og videreudvikle sit eget personlige sceniske sprog og arbejdsmetode. Eksperimentere og skabe nye scenekunstformer og processer. Tage ansvar for videreudviklingen af scenekunsten gennem egne kunstneriske valg. Selvstændigt initiere og gennemføre kunstnerisk udviklingsarbejde på teoretisk såvel som praktisk niveau. Reflektere konstruktivt over eget kunstnerisk udtryk og arbejdsproces. 4

5 5: Moduler Uddannelsen indeholder følgende moduler: MODULER ECTS 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem 7.sem 8.sem Sum Kunstteori (KT) Dramaturgi og analyse (DA) Instruktøren som skuespiller (IS) Scenografi og design (SD) Dramatisk metodearbejde (DM) Kompositorisk metodearbejde (KM) Tværfagligt fundament (TF) Formidling, ledelse, kommunikation (FLK) Forestillinger (FO) Studieophold/praktik(SP) Afgangsprojekt (AP) Kunstnerisk udviklingsarbejde (KU) ECTS I ALT: Fagbeskrivelserne for de enkelte moduler findes i bilag 1. For hvert fag beskrives: Mål Indhold Omfang i ECTS Tidsmæssig placering Undervisnings- og arbejdsformer 6: Regler om udarbejdelse af afgangsprojekt. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt svarende til 15 ECTS-point. 5

6 7: Typer af bedømmelser Formålet med bedømmelse er at vurdere, om den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med de læringsmål for viden, færdigheder og kompetencer, der er opstillet for uddannelsen. Bedømmelserne har desuden til formål: At forøge den studerendes egen bevidsthed om sit arbejde og faglige niveau. At udarbejde målsætninger for den studerendes fremtidige udvikling. At bidrage til en stadig udvikling og kvalitetssikring af skolens undervisning. På instruktøruddannelsen er der ingen eksamen, men en række bedømmelser. Bedømmelsen af den studerende finder sted ved afslutningen af et semester, og efter udvalgte produktioner/forestillinger. Bedømmelserne består af tre dele: Den studerendes skriftlige refleksion over eget arbejde, en skriftlig bedømmelse fra undervisere, samt en sammenfattende refleksion over dette mellem studerende, uddannelsesleder og hovedunderviser. Bedømmelsen indeholder en bedømmelse af den studerendes faglige udvikling og deltagelse i projekter/forestillinger m.v. Bedømmelsen indeholder endvidere konkrete råd om arten og omfanget af den studerendes indsats i det efterfølgende studieforløb samt den studerendes egen målsætning for kommende semester. Hvis den studerende ikke opfylder skolens krav om faglig udvikling, afgives en særlig skriftlig bedømmelse. Gentagne skriftlige bedømmelser af denne art kan medføre, at den studerende bortvises (jvf. 23 i Bekendtgørelse om Statens Teaterskole). I særlige tilfælde kan den studerende tilbydes at gå et år om. Stk 7.1.1: Semesterevalueringer Der afholdes individuelle bedømmelser ved hver semesterafslutning. Disse foregår ved et møde med den studerendes undervisere, hvor den enkelte studerendes faglige udvikling gennemgås. Ved alle bedømmelserne gælder følgende principper: Bedømmelsen forudsætter forberedelse fra alle deltagende parter. Den studerende forudsættes at kunne reflektere over sit arbejde. Bedømmelsen bygger på en på forhånd fastlagt struktur. Stk 7.1.2: Produktionsevalueringer Forud for en produktion defineres indholdet og den pædagogiske målsætning for den konkrete produktion. Ved udvalgte produktioner vil den studerendes arbejde efterfølgende blive evalueret i lyset af den fastlagte målsætning. Evalueringen udgøres dels af en skriftlig refleksion fra den studerende og dels af en mundtlig del, med mindre andet er aftalt. Enkelte produktioner evalueres både i grupper og individuelt. 6

7 Stk : Midtvejsbedømmelse I 5 semester gennemføres en midtvejsbedømmelse. Der deltager en ekstern censor godkendt af Kulturministeriet i bedømmelsen. Bedømmelsen sammenfattes skriftligt samt består af et efterfølgende møde mellem censor og den studerende hvor bedømmelsen drøftes og efterfølgende vedhæftes den afgangsbeviset. Stk : Afgangsbedømmelse Ved uddannelsens afslutning gennemføres en afgangsbedømmelse med deltagelse af ekstern censor godkendt af Kulturministeriet. Bedømmelsen sammenfattes skriftligt og vedhæftes afgangsbeviset.. Stk : Refleksion og formidling Forud for uddannelsens større produktionsforløb formidler den studerende sine intentioner mundtligt i et intentionsforedrag. Efterfølgende producerer den studerende en skriftlig opgave, som forholder sig til proces og produkt. Endelig afrapporterer den studerende, med udgangspunkt i en digitalt dokumenteret version af produktionen, mundtligt via tematiske nedslag, som refererer tilbage til såvel den skriftlige opgave som intentionsforedraget. Denne tre-trins formidling har sin egen progression på uddannelsen: På 2. år formidles intentionerne i et lille forum bestående af interne fagfæller, på 3. år formidles bredere til såvel fagfæller som ikke-specialister internt på skolen, og på 4. år åbnes op for interessenter fra branche og offentlighed. I løbet af uddannelsen afleveres desuden et antal skriftlige opgaver. Opgaverne skal godkendes af uddannelseslederen, før undervisningsforløbet kan betragtes som afsluttet og bestået. Udover nævnte bedømmelser og evalueringer, modtager den studerende kontinuerlig undervisning i rapportskrivning samt vejledning og coaching af faglærere og uddannelsesleder. 8: Afgangsbevis Statens Teaterskole udsteder et afgangsbevis for gennemført uddannelse. ECTS-point, evt. meritoverførte uddannelseselementer, evt. bedømmelsessprog, og uddannelsens betegnelse på engelsk. Som bilag til beviset udstedes et engelsksproget Diploma Supplement. Derudover vedlægges skriftlige bedømmelser fra midtvejs- og afgangsbedømmelserne. 7

8 10: Regler om overgangsordning Der henvises til overgangsregler der vedtages af Statens Teaterskoles Skoleråd. Overgangsreglerne er endnu ikke udarbejdet men vil kunne findes i bilag 2, når den endelige studieordning foreligger. 11: Dispensation Statens Teaterskole kan dispensere fra de regler i Studieordningen, der alene er fastsat af skolen. 8

9 BILAG 1: FAGBESKRIVELSER Fagbeskrivelse: KUNSTTEORI (KT) Mål: Ved afslutningen af modulet kunstteori kan den studerende: Udvise bred indsigt i hovedlinjerne indenfor teater- og kunsthistorien fra antikken frem til vor egen tid. Se vor tids praktiske scenekunst i en teater-, kunsthistorisk og samfundsmæssig sammenhæng. Omsætte sin viden til individuel research og praksis. Indhold: I modulet kunstteori arbejdes der med følgende områder: Teaterhistorie: Kunstneriske konventioner og udtryk, scenografiske idealer og udtryksformer, filosofi og mentalitet, kronologisk historik og tematiske nedslag. Kunsthistorie: Vigtige tendenser på den internationale kunstscene, kronologisk historik og tematiske nedslag. Filosofi og idéhistorie: Fokus på samtidighed og relevans i den moderne scenekunst. Musikhistoriske tendenser Scenografiske udtryksformer ECTS: 1. sem 3 2. sem 3 3. sem 2 4. sem 2 5. sem 2 6. sem 1 7. sem 1 8. sem 1 ECTS i alt 15 Undervisnings- og arbejdsformer: Gruppeundervisning med lærer Oplæg fra de studerende Individuel undervisning Forberedelse Hjemmeopgaver 9

10 Fagbeskrivelse: DRAMATURGI OG ANALYSE (DA) Mål: Ved afslutningen af modulet dramaturgi og analyse kan den studerende: Læse, analysere og forholde sig til et dramatisk materiale med sigte på en professionel realisering. Overføre analysen og den personlige fortolkning af et dramatisk/kompositorisk materiale til en professionel forestilling. Forstå, analysere og konstruere komplekse fortælleformer. Dokumentere at have set, og forholdt sig kritisk til, et antal danske og internationale forestillinger. Indhold: I modulet dramaturgi og analyse arbejdes der med følgende områder: Dramatisk metodelære: Nøgleord: Teksten som udgangspunkt, Ind i mennesket, psykologi, ordets handling, tankens handling, den motiverede fysiske handling. Stanislavskijs Metoden for handlende analyse og Metoden for fysiske handlinger. Tekstanalyse Værkgennemgang Udvikling af personlige koncepter Anvendelse af analyse og personligt koncept i praktisk arbejde Klassiske dramaturgiske modeller: Aristotelisk, episk, simultan Brechts dialektik Tekstbearbejdelse Samarbejde med dramatikeruddannelsen og sparring i udviklingen af dramatikerens værk Kompositorisk metodelære: Nøgleord: Tema, rum eller andet som udgangspunkt. Mennesket i rum og bevægelse koreografi, musik, billedkunst, arkitektur, komposition, kroppen i rummet, site specific, digitale kompositioner, koncept, devising. Komplekse metodikker i den kompositoriske scenekunst. Genrer og parametre Værkgennemgang Udvikling af personlige koncepter Kompleks dramaturgi: Kompositionsformer kendetegnet ved flere præmisser 10

11 Montageformer Iagttagelsespositioner Polyfone mønstre og strukturer Analyse af komponeret dramatisk materiale Tekstbearbejdelse ECTS: 1. sem 4 2. sem 3 3. sem 3 4. sem 3 5. sem 3 6. sem 2 7. sem 1 8. sem 1 ECTS i alt 20 Undervisnings- og arbejdsformer: Gruppeundervisning med lærer Individuel undervisning / praktiske øvelser Forberedelse / Hjemmeopgaver Refleksion 11

12 Fagbeskrivelse: INSTRUKTØREN SOM SKUESPILLER (IS) Mål: Ved afslutningen af modulet instruktøren som skuespiller kan den studerende: Udvise fundamental praktisk indsigt i skuespillerteknik og skuespillerarbejde. Udvise grundig metodisk viden om arbejdsmetodikker og samarbejdsformer indenfor skuespillerens arbejdsområde. Demonstrere scenisk fantasi. Kommunikere samarbejdende, inspirerende og integrerende med skuespilleren i et fælles sprog og i en fælles begrebsverden. Indhold: Inden for et bredt udsnit af det skuespiltekniske felt, arbejdes der med følgende områder: Elementerne i Stanislavskijs system Scenisk handling De foreslåede omstændigheder Forestillingsevne Hændelser Scenisk vurdering Etuder Fysiodramatik: Tempo og rytme, fysisk og rumlig improvisation, komposition, bevægelsessprog Tale og stemme: Sproglig stil og forståelse, eget stemmemateriale, metrik, afspænding, vejrtrækning, artikulation, klang og resonans ECTS: 1. sem 9 2. sem 6 3. sem 2 4. sem 2 5. sem 3 6. sem 1 7. sem 1 8. sem 1 ECTS i alt 25 12

13 Undervisnings- og arbejdsformer: Gruppeundervisning med lærer Individuel undervisning Praktiske øvelser 13

14 Fagbeskrivelse: SCENOGRAFI OG DESIGN (SD) Mål: Ved afslutningen af modulet i scenografi og design kan den studerende: Aflæse et scenografisk udtryk og omsætte det til scenisk brug i eget koncept. Demonstrere grundlæggende viden om arbejdsmetodikker og samarbejdsformer inden for scenografers, kostume-, lys- og lyddesigneres og sceneteknikeres arbejdsområder. Kommunikere samarbejdende, inspirerende og integrerende med sine samarbejdspartnere i et fælles sprog og i en fælles begrebsverden. Indhold: Inden for et bredt udsnit af det scenografiske og det scenetekniske arbejdsfelt, undervises i følgende delelementer: Billedforståelse Parameterforståelse Genre og fortælling Lysdesign Lyddesign Kostumer Rekvisitter Rum Produktionsplanlægning Efter 3. semester indgår modulets elementer som en integreret del af modulerne: Dramatisk metodearbejde, kompositorisk metodearbejde, forestillinger og afgangsprojekt. ECTS: 1. sem 1 2. sem 1 3. sem 5 4. sem 0 5. sem 0 6. sem 0 7. sem 0 8. sem 0 ECTS i alt 7 14

15 Undervisnings- og arbejdsformer: Holdundervisning Individuel undervisning Praktiske øvelser 15

16 Fagbeskrivelse: TVÆRFAGLIGT FUNDAMENT (TF) Mål: Ved afslutningen af modulet tværfagligt fundament kan den studerende: Udvise grundlæggende teoretisk og praktisk viden om arbejdsmetodikker og samarbejdsformer indenfor eget arbejdsfelt, samt inden for andre relevante faggruppers arbejdsområder i den kollektive sceniske arbejdsproces. Demonstrere viden om grundprincipperne for kunstnerisk udviklingsarbejde. Indhold: I modulet tværfagligt fundament arbejdes der med følgende områder: Procesforståelse Faglig dialog Samarbejde i praksis Scenisk bevidsthed Kollektivt sprog Parameterforståelse Genreforståelse Kollektiv konceptudvikling Kunstsyn Principper for kunstnerisk udviklingsarbejde Tværfagligt fundament omfatter praksisforløbene: Fællesfundament, juleshow og fællesforløb og er samtidig kendetegnet ved grundlæggende teoretisk viden om procesforståelse, samarbejde og kunstnerisk udviklingsarbejde. Modulet danner grundlag for den tværfaglighed, der repræsenteres i de mere omfattende moduler: Forestillinger, afgangsprojekt og kunstnerisk udviklingsarbejde. ECTS: 1. sem 9 2. sem 0 3. sem 0 4. sem 6 5. sem 0 6. sem 0 7. sem 0 8. sem 0 ECTS i alt 15 16

17 Undervisnings- og arbejdsformer: Holdundervisning Praktiske øvelser i grupper Visninger 17

18 Fagbeskrivelse: DRAMATISK METODEARBEJDE (DM) Mål: Ved afslutningen af modulet dramatisk metodearbejde kan den studerende: Udvise metodisk kendskab til instruktørens vigtigste arbejdsværktøjer indenfor den dramatiske progression. Skabe scenisk handling ud fra en dramatisk (psyko-fysisk) motivation. Skabe scenisk materiale ved hjælp af improvisation. Sammensætte sceniske, rumlige, fysiske og psykologiske virkemidler til en kunstnerisk helhed. Omsætte teoretiske og dramaturgiske analyser til scenisk handling. Indhold: I modulet arbejdes der primært med udgangspunkt i Stanislavskijs og Tovstonogovs: Metoden for handlende analyse og Metoden for fysiske handlinger. Desuden arbejdes der i mindre grad med andre dramatiske metoder, eksempelvis Brecht. Modulet omfatter følgende elementer: Den handlende analyse De fysiske handlingers metode Hændelses- og handlingsstrukturer Mål og omstændigheder Åbningsstrukturer Vurderinger, sceniske forhold Improvisatorisk udvikling af scenisk handling Etudemetodik Realisation af mindre sceniske forløb Iscenesættelse, mise-en-scene Genrebevidsthed Rollekarakternes udvikling Fortolkning Praktisk arbejde med professionelle skuespillere 18

19 ECTS: 1. sem 2 2. sem sem 4 4. sem sem 3 6. sem 0 7. sem 0 8. sem 0 ECTS i alt 30 Undervisnings- og arbejdsformer: Individuel undervisning Holdundervisning Praktiske øvelser Visninger Skriftlig opgave 19

20 STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL INSTRUKTØR Fagbeskrivelse: KOMPOSITORISK METODEARBEJDE (KM) Mål: Ved afslutningen af modulet kompositorisk metodearbejde kan den studerende: Udvise metodisk kendskab til instruktørens vigtigste arbejdsværktøjer indenfor den kompositoriske progression. Skabe scenisk handling ud fra en kompositorisk logik. Generere scenisk materiale og komponere egne komplekse kompositioner via improvisation og devising-teknikker. Arbejde ud fra et rumligt, tematisk, arkitektonisk, billedkunstnerisk, bevægelsesmæssigt eller musisk udgangspunkt. Navigere i selvkomponeret materiale og formidle en fortælling. Indhold: Modulet kompositorisk metodearbejde er forankret i de kompositoriske laboratorie-forløb Komposition i rum l lv. Der arbejdes med følgende elementer: Fysiske improvisationer og undersøgelser Bevidsthed om bevægelse og eget fysisk materiale Aflæsning og analyse af bevægelse Samspil mellem krop og rum Viewpoints-teknik Bevægelseskomposition Rumdannende elementer: Tektonik, volumetri, skala, materialitet og program Rumlige betydningsdannelser Kompositoriske møder: Krop i rum Den dramatiske tekst: Rumlige kvaliteter og potentialer Site specific: Udforskning af specifikt rum kropsligt, arkitektonisk, historisk og scenisk Devising: Research, materialegenerering, komposition og iscenesættelse Digitale og tidsbaserede medier Ruminstallationer Kompleks dramaturgi i praksis Kunstnerisk udviklingsarbejde 20

21 ECTS: 1. sem 0 2. sem 3 3. sem 1 4. sem 3 5. sem 6 6. sem 8 7. sem 3 8. sem 0 ECTS i alt 24 Undervisnings- og arbejdsformer: Holdundervisning Workshops Projektarbejde Individuel vejledning Visninger Forberedelse Dokumentation 21

22 Fagbeskrivelse: FORMIDLING, LEDELSE OG KOMMUNIKATION (FLK) Mål: Ved afslutningen af modulet formidling, ledelse og kommunikation kan den studerende: Fungere som arbejdsleder for det kunstneriske team på en professionel forestilling. Kommunikere samarbejdende, integrerende og inspirerende med samtlige deltagere i den kollektive arbejdsproces. Formidle en forestillings idé og kunstneriske substans til fagfæller og ikke-specialister. Udvise kendskab til vilkårene i den danske og internationale scenekunst, de vigtigste aktører og aktiviteter. Indhold: I modulet arbejdes der med følgende områder: Fremlæggelse og formidling af kunstneriske intentioner Præsentationsformer og teknikker Psykologi og kommunikation Ledelse og samarbejde Mødeledelse, konfliktløsning og holdudvikling Mediehåndtering Markedsføring Produktionstilrettelæggelse Skriftlige ansøgninger med henblik på etableringen af selvstændige projekter ECTS: 1. sem 1 2. sem 1 3. sem 7 4. sem 1 5. sem 5 6. sem 1 7. sem 5 8. sem 1 ECTS i alt 22 Undervisnings- og arbejdsformer: Holdundervisning Individuel vejledning Research Forberedelse 22

23 Fagbeskrivelse: FORESTILLINGER (FO) Mål: Ved afslutningen af modulet forestillinger kan den studerende: Fungere selvstændigt og samarbejdende og skabe de kunstneriske, organisatoriske og ledelsesmæssige forudsætninger for en kollektiv arbejdsproces. Identificere og udvikle sit eget personlige sceniske sprog og arbejdsmetode. Overføre analysen og den personlige fortolkning af et dramatisk materiale til en færdig forestilling. Sammensætte dramatiske og kompositoriske virkemidler til en kunstnerisk helhed. Indhold: Modulet består af et antal forestillinger, som dels produceres i samarbejde med de øvrige faggrupper på Statens Teaterskole, dels i samarbejde med studerende fra andre uddannelsesinstitutioner og endelig sammen med professionelle kræfter. Forestillingsprocesserne er kendetegnet ved følgende læringselementer: Samarbejde og kommunikation i praksis Dramaturgi i praksis Integration og anvendelse af fagspecifik viden og færdigheder Afleveringsprocedurer Realisation Procesarbejde Konceptarbejde Den personlige fortolkning Refleksion og evaluering Kunstnerisk udviklingsarbejde ECTS: 1. sem 0 2. sem 0 3. sem 0 4. sem 0 5. sem 0 6. sem sem sem 2 ECTS i alt 27 23

24 Undervisnings- og arbejdsformer: Forberedelse / research Fremlæggelse gennem intentionsmøde, teknisk møde og modelaflevering Prøvearbejde Tekniske prøver Kommunikation med medarbejdere Kontakt til værksteder Gennemspilninger Individuel vejledning Visninger Skriftlige opgaver 24

25 Fagbeskrivelse: STUDIEOPHOLD / PRAKTIK (SP) Mål: Efter gennemførte studie- og praktikophold kan den studerende: Fungere som instruktør i en professionel scenekunstsammenhæng. Udvise indgående kendskab til scenekunstbranchen i Danmark og i mindre grad Europa. Demonstrere at have opbygget et væsentligt fagligt netværk i den danske og/eller internationale scenekunstbranche og dermed at have optimeret sine chancer for beskæftigelse. Indhold: Studie- og praktikophold er af kortere eller længere varighed og med forskelligt fokus. De fastlagte delelementer er følgende: Børne- og ungdomsteaterfestival med fokus på turnévirksomhed og de danske børneteatres vilkår Kortere studieophold i udlandet. Udlandspraktik med fokus på en markant udenlandsk instruktør. Assistent eller observatørstatus. Individuelle ophold i udlandet i forberedelsesperioder. Ekstern forestilling med fokus på eget arbejde på et professionelt teater. Opsætning af en hel forestilling i samarbejde med teatrets ledelse og ensemble. Værtsstedet er typisk en af landsdelsscenerne. Praktikforestillingens ECTS-point figurerer under modulet Forestillinger. ECTS: 1. sem 0 2. sem 1 3. sem 2 4. sem 1 5. sem 4 6. sem 1 7. sem 2 8. sem 1 ECTS i alt 12 25

26 Undervisnings- og arbejdsformer: Ved praktikophold: Forberedelse / research Fremlæggelse gennem intentionsmøde, teknisk møde og modelaflevering Prøvearbejde Tekniske prøver Kommunikation med medarbejdere Kontakt til værksteder Gennemspilninger Individuel vejledning Premiere, forestillinger Ved studieophold: Forberedelse / research Aktiv deltagelse i workshops Opsøgende studier Refleksion og evaluering 26

27 . Fagbeskrivelse: AFGANGSPROJEKT (AP) Mål: Ved afgangsprojektets afslutning kan den studerende: Fungere selvstændigt og samarbejdende og skabe de kunstneriske, organisatoriske og ledelsesmæssige forudsætninger for en kollektiv arbejdsproces i en professionel scenekunstsammenhæng. Anvende dramatiske og kompositoriske virkemidler, så de ligeværdigt indgår i et personligt og identificerbart scenisk udtryk. Reflektere over eget kunstnerisk værk samt det kunstneriske udviklingsarbejde, der har ført frem til værket. Indhold: Afgangsprojektet er afslutningen på uddannelsen og produceres i samarbejde med samtlige teateruddannelser på Statens Teaterskole. Med forestillingerne forventes det, at den studerende er i stand til at udføre et professionelt værk på sit eget fagområde og kommunikere og reflektere over værket. Rammerne for projektet er: Repertoirevalg foretages af den instruktørstuderende i dialog med den scenografstuderende og relevante uddannelsesledere. Materialet skal indeholde opgaver til alle medvirkende faggrupper Ca. 9 ugers prøvetid. Ca. 10 visninger Forestillingen spilles for offentligheden Anvendelse af metoder til kunstnerisk udviklingsarbejde ECTS: 1. sem 0 2. sem 0 3. sem 0 4. sem 0 5. sem 0 6. sem 0 7. sem 0 8. sem 15 ECTS i alt 15 27

28 Undervisnings- og arbejdsformer: Forberedelse / research Fremlæggelse gennem intentionsmøde, teknisk møde og modelaflevering Prøvearbejde Tekniske prøver Kommunikation med medarbejdere Kontakt til værksteder Gennemspilninger Individuel vejledning Visninger Skriftlige opgaver Refleksion Evaluering 28

29 Fagbeskrivelse: KUNSTNERISK UDVIKLINGSARBEJDE (KU) Mål: Ved afslutningen af modulet kunstnerisk udviklingsarbejde kan den studerende: Anvende metoder til kunstnerisk udviklingsarbejde Udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere kunstneriske projekter, alene og i samarbejde med andre. Demonstrere et reflekteret forhold til begreberne proces og produkt set i relation til kunstneriske projekter. Træffe og begrunde personlige og fælles kunstneriske valg. Eksperimentere og skabe nye scenekunstformer og processer. Identificere, evaluere og videreudvikle sit individuelle sceniske sprog og arbejdsmetode. Tage ansvar for videreudviklingen af scenekunsten gennem egne kunstneriske valg. Indhold: Modulet kunstnerisk udviklingsarbejde er kendetegnet ved kontinuerlig udvikling af den studerendes evne til at udvikle kunstnerisk materiale og reflektere over proces og produkt. Modulet fordeler sig ud over hele uddannelsesforløbet og er tæt knyttet til flere af de øvrige moduler. På den første del af uddannelsen arbejdes der metodisk i konkrete undervisningsforløb, mens den sidste halvdel er kendetegnet ved individuelt udviklingsarbejde og selvstændig anvendelse af erhvervet viden og metoder. Konkrete forløb/undervisning: Procesforståelse Refleksionsmetodik, herunder refleksion over egen praksis i refleksionslaboratorier Præproduktion Selvstændige projekter Intentionsforedrag Løbende læringselementer knyttet til laboratorieforløb og forestillinger: Researchteknikker Undersøgelsesformer Samarbejde, dialog og kommunikation: Dialog om ufærdigt materiale, kommunikation på skitseniveau, konsensus om koncept og retning Udviklingsarbejdets faser: Research, intentionsbeskrivelser, planlægning, gennemførelse, refleksion og dokumentation 29

30 Dokumentationsformer: Logbog, digital dokumentation, skitser, levende billeder, fotomontager, skriftlige rapporter etc. Evalueringsteknikker/feedback teknikker ECTS: 1. sem 1 2. sem 1 3. sem 4 4. sem 2 5. sem 4 6. sem 5 7. sem 3 8. sem 8 ECTS i alt 28 Undervisnings- og arbejdsformer: Holdundervisning med lærer Praktiske øvelser Individuelle projekter Research Refleksion Dokumentation 30

31 Bilag 2: Overgangsregler for studieordningerne for uddannelserne: skuespil, instruktør, scenograf, danser, koreograf, danseformidler og teaterteknikeruddannelserne: lys, lyd, regi og produktion. Ikrafttrædelse af studieordninger Der er vedtaget nye studieordninger for ovennævnte uddannelser. Disse studieordninger træder i kraft til skoleåret 2011/2012 og er gældende for alle studerende indskrevet på de pågældende uddannelser. Revision af studieordningerne Studieordningerne er gældende, indtil nye studieordninger med nye overgangsregler er vedtaget og behandlet på skolerådet. Studieordningerne og overgangsreglerne er offentliggjort på skolens hjemmeside. August

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I SKUESPIL STATENS SCENEKUNSTSKOLE

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I SKUESPIL STATENS SCENEKUNSTSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 3.1. Adgangskrav 3.2. Optagelsesprocedure 4: Uddannelsens

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Studieordning for skuespilleruddannelsen Syddansk Musikkonservatorium Islandsgade 2 5000 Odense C. Skuespillerskolen Roersvej 33 5000 Odense C. Syddansk

Læs mere

Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v...3 Optagelse af elever...3 Uddannelsesbevis...3

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning Den Danske Filmskole

Studieordning Den Danske Filmskole Studieordning Den Danske Filmskole 1 Redaktion Pia Milwertz Jensen, Svend Abrahamsen og Poul Nesgaard Korrektur Marianne G. Dupont Layout Kirsten Liv Sikker Hansen Tryk Eks-Skolens Trykkeri Aps 2 Den Danske

Læs mere

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN

STUDIEORDNING E-DESIGN STUDIEORDNING E-DESIGN 2012 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i animation

Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i animation 1/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen Studieordning The Animation Workshop VIA University College, september 2011 Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2 Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Formål med Top Governance-uddannelsen... 3 3. Optagelse... 3 4. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 4 5. Uddannelsens normering angivet

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Fælles studieordning for. Eksportbachelor

Fælles studieordning for. Eksportbachelor Fælles studieordning for Eksportbachelor Frofessionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi Bachelor of Export and Technology Management 1. 0 Forord Professionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere