Polltibekeodlll..relse. Veroeplirliles. Bekt'nd'gereISe al 3 Juli 1940 an~ Ti/meld/nK al Hlælpe- III Dell81;else ludfereise ~;'''l i Iii Beskynelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Polltibekeodlll..relse. Veroeplirliles. Bekt'nd'gereISe al 3 Juli 1940 an~ Ti/meld/nK al Hlælpe- III Dell81;else ludfereise ~;'''l i Iii Beskynelse"

Transkript

1 ... ~.. om -... d 13. J"U 11.tU NYT! Polltibekeodlll..relse om Veroeplirliles til Clyllbeskytlelsestjeneste. Meder af lodenrignllnhileriel8 Bekt'nd'gereSe al 3 Juli 1940 an~ Ti/meld/nK al Hlælpe- Dell81;else ludfereise ~;'''l i ii Beskynelse mod Pelgrrne bekendtgeres herved Værl1f:pllglig~s Tier enhver Kebcøbavø. i Thisled og saml og Han Herreder o g som er bedømt i Aarene O. n blev 1938 og pas Se5sionen.e"k.'~ AnliJultslkyls fo~ 51edse uskikket 111 al ingen Spæng~ nesle euer ud<!krevel 111 ed Mennesker efter al i Kudmod Ti St. blev idøml de skær Værdien af 17 Kr. D udme1 Hen- a'e Ølflaske. All«ot i Aftes Peler5en. denne ikk. Jensens 14- havde borl skulkel fra Jen6en slog med tn rog 6j~ (~n og flere anholdl Jene5fe uden senere at være blevet ndkaldt eller have erholdt Udsællese med AJljenlng øl Værnepligt civil! Sllturbejde) eller anlaget til frivillig Militærunder Hæren eller S"værog som kke "dugere er iii _._; tjj Deltøgeise CivHbeskyl- " Værn l: pliklike som tidliuerc tilmeld Civilbeskyttelsestjeneslen men som eitel Tilmeldingen er frallytltl det Lullbeskyltelsesomraade. hvo d Tilmeldingen fandt Sled ov. nu bor i Thislt!d Politi~ kreds. likal lijztdedcs melde sig C. B -pligtige jo ll paa Tilmel~ del8estidspunktet opholder uden Pulilikredlen. skal melde 8i~ ved Hjemkolnsten. Ved Tilmeldingen skal nel bringe. ndtegnlng_bevl. L_sd.rullen aamt eventuelt TJeneateudYStfghedapa Tirmeldin~«:u s ker for Køb "ladens Vedkommendl! paø Politij Thisted 0U lor Lnndtt hos Lægdsmanden lar det Lægd i den TilmeldinJ{spligtige har lalll Uopæl ofl aka l lorehiges i Dagene Lørdag d. 20. Mand. 22. eller senest T. 23. Juli # al Tilmeldinu tjlrall 1!8 Loven. P(jlitlmedere/ll Thi ted (Lfbøtad m. v den. Juli J~!40_ E. BRX. 'i's TH Uds Do m Mo G Tlais'eJ Amls

2 ne ld bejdt'l if "in Td.. dt at et 15 JXledøde ny t auer er :'11. Topdomsærket t sig g{' ni bliv{'f n han or{' tørre ~ hnn n nu dvrere il de t t.il Tilavec "R'J{l' dril dc". Nu 'ælh' N SlUJlPl'r fol' over Vild!\unllbroen. vil PolU{'t.log han:. Cykleture Civilbeskytlelscsmamfskabet skal tiimeldcs nu. Pollllnw... lr('" 1 Thir-.lp.1 h(>k('1. ~or om.. lllfll'uh> ' VU'lnf'Jlll(tip;(> Thi"h'fi 'nlillklpd.. r-.om ('r!'('). l'l(ln... lw dnm\ \1111'11(' HlilrJ \flaii Hl37 Ol!' H13R og pnlpo ('' hl('\'1'1 kas SH' (']]('1' iu' (' ' hl(>\''1 1dkaldl bl )!lilu'l'lj('n""\" ~k!ll m(>ldl' "i'! til r: \ il b(>.k 111'1"".1 j(>nf'sl f' _ Ti m(>ld i 11- Jt'1l 1>1..1\1 foh'\\/lp i DaJtPnp Lona! "n "O )rlllllnct dl-n 22 d'> ]\'r.{'11""\ Tir"dag t\'n 9;1 _ Ol( li(> \'a''- 1lf'llliJtil'f' >knl mnlhllngc' lndlcg- ~ing... h(--b ii Lfl'll'cl"'11"n!<8mt (_ (- l lu p t T j (\l 1'1 nn i J wd s 1m s. r fnr."t(' Ha>kk" dl'c'jc'l' dr!!<ia: kun om 1'11 fntll't'g'i sll'('!injt' n-f '!'l ilfand... knh lin rnhh'." 0\'('1'. 1)1'\ "il f{)lst scnch' blivc lfg'jnl'i i h"ilkc'! Omfallt'!' de ungl' ~ltl'lh l.sknl inc1knldl's ii Tjellc ~ \ e. Øslcrild og Hunslrull Husmandsforening Fuld - r.n. (;nar \ saa m t'mlu{' t!('1 (i'.t "it'l tir! il ri a h; 5(} K Købt Ro Mayn Somr 1400 Ejen A Li nd il \' Stal lev.a. 011'8 g Eje t :.

3 mple 'om om 'le D~... \"r~.n. llurk~ ham et l t1 nt don fn da h"n '" hn--do ~kjkkol!qt1r~m ene"".. an. ta<1. med ~ inn"dc ~ au!ol\ e fra ""~ y~ han for_ : m l'""".pur!" c""'''' n""r- ""ad Dc en Dag m'':: " nka.le<le ""kc M e hryder '" lnmde jl> ~nart ad o' n hayrl<! hin.. al ul nu~." e" "kjult alt var Ubetinget og straks: Søg Dækningved Luftalarm Der behover ikke at være F are fordi Sirenen lyder men Agtpaagivel1heden og Forsigtigheden maa ikke slaves. S TATEYS C/FLE UFT''RY "d.ondte i A lu1llcnd' For n}'loll dræht". "Ull'< ".\lonne- _ker -cd al ck.;pcrmcnlcrc mcd en nnddrc-! Mme. Oet ar el\ Ulo11tcllQ \.C"inh~hed Ligc~.n kl~di~t o~ hg"~a.' i-.arl'gt 11c \ er. 011 nrerme s'g ct Sted h\'or man hnr \\lsl""k" om ni dcr under el 1'lyH"n~r"h er "deion Bombe H\"~d cnle" del ~r"j.r "g om ct SGn Bomh~krnl.r eller cl "undre Hul Jord~n d~ er del ~h"olul ulor"hltgl ai nærnt~ ~'i! d~ der baade t Kr~lerc og. Hullel kan \~~e en Bom" be der tr ind~!11c ni <bpiodere en beslcmt Tid cltef Ncd6logct. 0.1 lian lnriefe ra Sekunder til nt;'~c Timer Dcr er i ""3(lanl 't Mælde kun "ct at gor. lr'g" m"/~ ni gll t \kddlclse /1/ narmn/ Po/lim.l'l<flghcd. "m 5rnks il sørge o' A'larrm~ og lor ol Bomben >/''er "Ao/diggjorl rtlrr fjcme/. nd/il do mno mali m/t "/1.";C/.. "11 lu/re pno mind~1 5/10 \~lrr" N s/amt. J..;for. -arlig LeL~i"di~hed. M): M~" 1."'. " Lf k Gr~nd 101 ~t re 11l"." "L den Ro n: Orden som h~r 1"" L; '.'nn;:." under ~n sen"l. 1c15 BqpHnh"""" og- ~altn. ci le "ltn.r". ~nk.r 31 ~n~ );0. at on F)"cr\'""lm" ikke b.no'e' al bct~dc al dt er Luc 11 Stede elle nt der hh"cr k"lct Bomber_ Den Om~tmndi~ _ h.d al der ma"k. ikke sker no~ct \ nrh~t ""dcr en F\ycnar6in~ m.a n"uerlld 11;" ve Bcfolknn~cns.\~traa~"c"hcd ll~ f"" gtl::htd for cl_ m cn f'""'ar~"g: kke bch-cr al hct)dc f are p dct ginc Sted 631 er det huler Al'nr som kan bli\e skæb "C~'lnl:er lor de let~!ndlg-e og dum_ <lri'll~c Tr"ls Trælllrd og rods Vop/agfhrd "!ro' 'llhl'r ul"tln~t og s/ral.'. øge Dæ/mn!:. " Slrcn'rnc l)'ler. \)«er f"n\! _~.et.\lnne.ker pu \1 aner' f' rtc ~G"dedere "mler en ~~'cralarm. " ::;'alens cle Luil ærn< m~a ~cn indo-kærpc al 6 dan_ n. LC~L"di~hd" er u ~r"ar\l~. S~ deri'" [.~kn"g der ho. man "pmtar den ~ 1~C Skhrltcd: Til_ lugl>l\l"cnc og Dæknin~<~.acl\~

4 Cbieted lmts Cidende artoffeln. sig rundt om 'pa!o!ogisj...e FO ;..n!! ell'!' at Kn 'toffclgttaget enkl lt(l Sleal de l' fol' Tide!l Cl' tingelser fol'. al dcll llligl ~lsgaa ['d Utdc/' endnu kke ('J'.rrebklffiil1C! i Tin OfT ikke paa nogen saalcdes al Landse immun O\'f'1 for Del hal' VS! :iq R egel ff)l~t komly p1 Sty!..ke Tid 5(1-1'(' Land odel.\ \ eld a[ VOlt hal'sj.;! a del' ikke hydu' 18(>1' for SOlttrkidkling som EgJle arnilr L'lft. Der. dlpr' Hl nl'l ;.{!!;1r. n Og mu sl..al "t!-;lgcs nl rraj. ])agell ffll man rg Jeg 11'01'. ri \" at 11 af Jllf'sh' l: gl'. fo'pl'ujlp fms!!' Sila."ikal gaa ining afhwlg"!' af J'/'gnfu1dl man!!' Tid da VPr! dpl fif' ror t' Spnpl. ld P '. Jlllnk pl!'t lrll' Ulf'.\UHdl' lili!' h'n "' 1H11l pli " an kkf' ro FOn )11('/ Sf' ' T _ \1!'h'ril1g'. hfll nl hl"'g!. p tj'. do i Hll rlp:.:. Civibefolkllingens Beskyttelse. Det fri vill ige Hjæ hlema nds knb i This ted s kal muliuvis s Ullpl eres m ed ndkaldte. Som meddelt Gaar skul nogle Aur Jtungc VlCllepligtige i Thisted P olit.lk l eds som ikke C l' blevet indkflldt t.il MlhtærtJtlllcste nu indregistreres som Civ i besk:{tte l ses m ands k a b. - Vil del. sige at ilet nvillige jælpemundskab Thisted Øjeblikket!'nudel' ovet skal afløses'? sppl'ger vi Borgmester v e r s e n. - Nej lyder Svaret. Vi v naturligvis Sila vidt muligt beholde vort nuværende Mandskab som nu er indøvet i de fol'skellige Fuktioner og jeg mene l' ogsna at vi kan sige at vi i det store og hele har vort Civilbeskyttelsesapparat i god Orden. Viser det sig imidlel'tld at der bliver Bl'ug fol' mere Ma ndskab f E ks. Husvagttjeneste hal' vi jo n u en Mulighed fol' at faa det gennem Udskrivning af Pligtmandskab. Skytterne i Thisted vil ikke bruge Bue. ftlull arbe jder paa at rnn S nlons k ydning rri g iy ~ l til Vinter. Forbudet mod Riffehil{ydni1lJ~ beldd at Sl<yttefonningcrne hel" i Landet maatte indstille Virk'Somheden indth videl'e. Mange Lokalforeninger hul' dog ikl(e k llnnet finde ~ug i al være uvil'l(som i saa lang Tid og hul' derfol' laget Bueskydningen op. Det ~mltger jo ll'odr a lt af Fugl! l"ol'l'ling('l'lw i 'l'hi~t('d hul" imidlt'l' tid lug'pt del Rtnndpunkt HL nun!' muh ikke kun fnn Lov n H~ydp llh'c1 ('l riglig Rifft>l lulu Vi1llllll1 wlh'l'l' lu'lt nde Vw!'!' j'o'l1ulhlt'll fol' 'l'hi~t('d Rkyllt'!<"('fh.; 1"oJ'l't'll1inl!~rfh'l'" ehl' H n (' ti (' h ' i ~ l (' n H p l o}lh'~('1. nt muh fol' Tirl"1 ligg'l'' wlt glilll' med A d1l'jd(lt indl'l1 fol Fn!pl1inl! n. BU('Hl<yclnin)! har Vlt>l'f't }lan 'l'lh' ml'n d('' Vil!' 11l)tpJ\ flll'l'l" Rtl'l1111illJ.!: for {h og dl'h\hlt'l1 Tør fol Tilbud Ol Danske K Thsted hat' medlem SCl' ()' dl'l min }l'lvnll\ )t flnin)! at ri!l ijfc Rk~'rlJJl1J!: lig BU' 'kyduink 11ki' "nn ~Hd\. knn rivi'h t\1\lljlwll t'oi~'('1' 11 1'. r nh'r1 nul. tt'po\i'tl. llltl!'tl for 11 0\('11! fil i'n!t1j.~;t'1'11' ul'lll'jdl' dp' ij1\ullttl hl pau E pau en Tø Frugt. Det villigt har tion tørret bl Hammer og Flere R \tgel1 (\\1\ tll l ln~tl'n d'1l1\l' noglr Fn\g\' \W1' at nf l\ll'jl t 11H\ 'lnlls Lal ltl.\ gu lpt

5 . l. r om Værnepligtiges Mødepligt til Civilbeskyttelsestjeneste. 1 'ledior af ndenrigsministeriets Bekendtgørelse af 3 Juli 1940 l ' angaacnde. ding af HJælpemandskab tl Deltagelse Udførelse af Foransl t. tdl1/leskyttelsc af Civilbefolkningen mod Folgerne af Luftan... eb bek' dntlngcr til c d folgende om Værnepligtges " T!lmcldl1lg:.. ~~ en gores le r \ c l' Tihneldingsp tg t- tg er en h vel' V ærncp 'gtlg d er bor i Thist.ed Køb t d. h V r' d 58 og Tilmeldingsp/Jgtlg er en vel' ærnep 19t1g er bor i Hassing-Refs H erreder l er sessionsbedpmt i Aarene og 1938 og paa Sessionen e : Oj{SO "kk - 't' l r t for stedse uskl et til al Krgs Jenes e e er udskrevet til Militært)'enes" d kirere..e senere at være blevet lldkaldt eller have erholdt Udsættelse med Aftjening Uf c;ærnepligt (herunder civilt Statsarbejde) e1ler være antaget til frivillig Mili tjeneste under Hæren eher Søværnet og Som ikke tidligere er tilmeldt til t:~tagelse i Civilbeskyttelsestjenesten.. J c Værnepligtige som tidligere er tilmeldt Civilbeskyttelsestjenesten men som fl Tilmeldingen er fraflyttet det LuftbcskyUelscsomraade hvori Tilmcldinc er fandt Sted og nu bor - H P l"t'k d k - l urup o l l re s s 'al hgeledes melde sig gen C. ll.-pligtige som paa Tilmeldelsestidspunktet opholder sig uden for?o 'C kredsen skal ufortøvet melde sig ved Hjemkomsten l Yed Tilmeldingen skal 1nedbi'inges ndtcgninysbevis til Lægds-rullc'n smnt ('l'l;ud Tjenstndyutighod. Tilmeldingen sker hos Lægdsmanden for det Lægd hvori den Tilmeldingsligtige har fast Bopæl og skal foretages ~wn('st Tirsda.g dot 2J. Juli p Undladelse af Tilmelding straffes efter Loven POLTMESTEREN l HASSNG-REFS HERREDER Hurup den 17_ Juli 1D40_ C. P. Koefoed. 'Mi Mod hen~ bor der hje KJ. ve Københavns Kvægtorv 41/~ 7 " do var - Dag til Forl SUS Kreaturer og do 80.2S BOSO Kalve. 5 9 Vesl' og søndl. Kredr '1. 8 " do Kvier og Slude 7fl-RO fis 72 M-ED 4'1.7 " do '1. 4 AFd. Jydsk Grundej Kr. ~OO 8500 Unge Kø" 62 - btl 52 5ti A g(

6 J "f 1~.. n' o'r '" " ha" "...1!'Jo) ' 1_' h'''' '/1111 u ~ r"'" r\:. {o.r al -d.. r... loum' 101".. r "ljl:cto'" r.1 '-Ct "d'" " ~l""lt~ cl t... r... _ lkj:.ct Jul.. [d.. b'." '.11 (.. ul Ul..' h!'u h'o. tu. '0... O { rr jk.li:e "u 1'". i ~p kl'" fik l.d H "." H lr" f'.a.. trau.'" Lo'j. U'.. - O.. nll 'O. kel"!"" '"\ d.-! n J;eoo'" 01.- a. JO'. :-;.. a.jr.øt d.'1\ r'bl' t ddt' 'oro F'ltll" oc.'1 kuld. dd.. D'n " "r j Sllndlwd l lall r"" ' Xanat '~n' 'u (ortabt dø kø.'r.' l'l.:trn. D.." hl' ojorn modto. U at han (ni n Vl're er blev Gu<l! kll'rol :lldhed fattig (lum od> Kanr kke ['j(-. rt'~l'r Ka.'N. hvol "pdling fatlig. da.( b<>rt fra.je"u.. rigl' Bond. ("tug Sja>] kr'-"'h'd'l! en S~'nd('r dog ri$" J.>t\u Skyld. - flll Sk.vdninJl' En Boy-bindl'r :\unc".:ri. G.:nnl'm manp.1a l<'ridnge kunt.rejf" rundt n"d i13n Ryggel 0& nl"ricr har han. d uck er Enkl'man tyter Huset for til stationære orer.. Thisted lx>der os l de Lnndma'nd u d levcrctbcnzi hl stntionæroj bruget om 1.1 ind.;ende derl~i sjdst udll'\'ert'd~ vil 'dn blin: tiloe. '8C bortlic:lter('t. afholdt l Gaar L. mcl rn m. ~ril)roduk ter t!l til dcn hidtidige mc<l ('n Stffn\ing ter i Ge1menl!'Oit. 'crloder! Træ. omtl'()nt summe 'ekonilen vnr pna e fra Sne"inte_ mmelw. nt h"il er fra Mej{'riet j rages der hnna. riet.1! ('l ~' l er med Driften i ken ingell Krnv hvad hnn hur gende idl'!' dl'r i n guml" Pria S'jl'j{'lhJoC uf 1"ll'\l'hoRl_ h('rnf' l/ ThVhulm 1' hur d~j"1 1<1..; l"'.j~i.. ht'tl H 'd a na' r-m.. iii. U"l1ht_ hilltrnt. En at tlø a. 11o.1ll1~' cklr f'~.ldl r- T".~h"".J'\ g Juli omaftt-"l'n Llev Af."" ~D'" "'- "-' O\rl.sre t.".)..'r V 't'k...j"a. blivo N'm'ft j'1y" "ll1tj1okin" dl'r luu<t".j(' ltombtorll(' rik 1 1l"n'\ Mor l.. j_.1(' OK Btllllll('rn" tl'v UltlJ!..lC' ncdkilltld fra tlcrt 'fu nd ;\1_ h'r:< løjth' 0a' hilr.! dth (:ruud l1t"<j l1cjtt'l _tllr Kn'h træn"t li.. net.! j J'mUll.lrd Oa' li'-~r ~ 10 )fel~r "' <o J.r.;!t"n l)opt 1"lle31f" der var ~ynli.gt efter Bumhellt-d. øla$l'ene "lu' et C'lrkt lruncjt llul 'i! ~lc{('n Bn!'ddt. l1en lullemll' litod ~n(' eftl"r dl' \'Qldf:lomme Ned-;lag og mellem d!$c \'lr der Ol' t! 200 ~lelt'l"l Afstand. l lænjf(!!'e Omfang hlrie mm 'ed 8-T id('n."jlmmc A ft('1 Fl).'Yt' rnru;kiner oyerthyhulm og Boml>efaldene lod so n('n megct kmf. tjg Piben men der hørtes logen Spra:ngning. Da man ikke \'llt klar over om dl' nedkastede Bomber var indhullet p"ul Sprængtid holdlc.s der Yngt ve-l Sledet og efter kort Tldll Forlob overtog Polltict. \'nglcn o; det mmt.le hertil lejc )lundskah. Da denne Vagt. lmidll'rtid mnatte ::;ll'ække sig O\'er hcngcl'e Tid ble" del anordnet nt Ueboem~ 5kulde OVertage 'aglen men da Bomberne var faldet. begge Kommuner laa Tlyholm blev der udskre... et. (.. oojet")}fold fra begge Kommunerne :;om.sr.1. j Ugens Lob har skiftedes til at staa Vagt. Udgrnvlltngen af Bombel"lle ~r et stort Stykke ArbeJde men i Gaar nnneje man den ene D n ble\" forbundet m~ ('n Ledning h\'orefter Hullet ble... dækket til og den d~rpan foretagne Sprængning blev ikke hort sna langt omkring men den mærkedes gennem Jorden som en JOl'dry ~ stelse Da Bomberne faldt om Aftenen yar mange Mennesker saa uforsigtige for der blev etnble ~ ret Vagt at nærme ';.ig Hullerne og kigge ned i dem og nogle kastede endda Sten ned for ut hore hvor dybt Bomberne... at f aldet uden ai betænke den F~l'e deres Letsindighed kunde betyde fol' dem selv og nndl'cmenncskcr. Der er Grund til at lldskær}le Folk at de i lignende Tilfælde passer }laa og straks tilka1d~r Politiet og at de holder SS' mindst 500 :\1e1er fl11 Sprængstedet Nanr det drejer sig om Tldstænderbombel' kan de hyad Øjeblik det skal 'ære eksplodel'e og ameltc uberegnelige Ulykker" D.reng ilde tilredt i PigtJ1md. En 4-aars Dreng Son af :\ure!' Olsen Flarup val' i Cam" 5a."\ FllrllK lnld lu J.. n.. k.;..... n. kunl f"b.ik... ddt' fra Ud~ ~t'd -~rfor lurllk ": 'n"tlll"" Jrand.. n. to d) n" Thl"1l "1'/1\.00.1 tj'r i Jt'hl &<:1.1 Klllltonnøl"U.lirik '- fllrll.- Urmul. "r v h"hrril"n "'. "uh"1l tln fik tolørr ht:'ijtv bl d.'n U~t.. 1 fra en hv"rfn. o'n f;"jet httr L '.'11 ma gtig 11)"1:" SpUl i h ællt'..--n VM Sitl"l1 n~n. d'r.1' nln.1[t h wnle J.!ivt'r ttyriet " ('l :->kakt i GulvH "K dagl"<je l1d~'l da'" <lmka d"l\w AnlJl1ing bl'gr."nso Luftilf(lrlih'l m"nw 1igell{Jm d l" 13 'lir Jo'sktcCtJgl'l 11'\1\ \ gik j Gang' ml'f ul d('n. jnd111 F"lck nm\' ket skete "t Plir.!'thn nt Korp!K't \'lt nlla PUl detll' TH!<pun den brtodt sig til )\('le gen og d('r Ud\'lkkode Hug (Jg "anne ml"n med Hngnm.sker gik d('ne nd til lden og keml~l{ ldslukning.s Dyngcn og del dæ SU meget nt man hurtigt fik lden "and fro Slangerne. Kun ved den Tru; lykkedes del at red nre Fubnksbygning undgik mnn Stand somheden hvor der hersker stor Tro Sluh-ningen hlev der rydningst\l'bejde i store S!lltnndynge m inden Falck kunde stedet. Markvandring Olic.horren er bh~'et Det lhylalldøkc! l SelBkab fortsatte ~nl'kn\l1dringcr Tl; Jens H Jlli~ø(' :Ny Der var modl Cil GO t der nled lnll'rcsse f mngen nf de l;'ode velplejede )'arker. j'ropnela'r H i l velkomml.'n og redeg; dens Arenlog Sædsk mnn gik i )1 arken lent Roel~gnar Ved en )nrk med O Konsulenten nt D Oliehor Aur dl; ull vnr hlevct el S~uffc der ynr den splrd ( des at m:1 havde l for ikk(' nt ha Jord Genncmgan('nde ":\ kort pan St ran mu Fornarel huvde ya'r hvor Froet 'ar dt havde mali mnatj;.c Fan ('il N nboglh\l mnn for~vi.'it et An nal. Rl'lc\sg.t:ll'd or :'.lidl\'r der y;1r til..!le LarH'r- )!;ln skul 11 ny'" l('tc end Cl' ~kiftd og l('top

7 bltatet: :ndelse 11c~el. S OU' Antagelig rejses der nu de pasgældende. ag m B ompesprængoidk pall Tbyhol m. Pas Thyho/m foretages for Tiden Dg Sprængning af de lire Plyverbom~ i Sjør. ber der for en Tid Sden blev ned a Søn- kastet af engelske Plyvere. D e f a dl r man i bude HvidbJerg-Lyngs og Send- " være bjerg Odby Kommuner men ngen. mmer af dem eksploderede. ar lå t Bomberne var nedkastet fra liere kunde Tusind Meters Højde og de borede liernes sig 6-10 Meler ned i Jorc!en. Der var kun Huller af ca. en halv Hvidel paa værel hiødt ehg re er U al ktive de anlig 'Jder om Vi eller Revort nye 1hed de i dra ode- Meters Omfang al se. Der har staael Vagt ved HuHerne det man ikke kunde vide om Bomberne var ndstlet til at springe paa Tid men det har de altsaa ikke været. Adskillige Thyholmboere var kort efter Nedslaget sa8 uforsigtige at gaa hen og kigge ned Hullerne. Sligt maa man aldrig gøre. da Bomber kan eksplodere naar som helst. Der bliver nu gravet ned til Bomberne en Ledning forbindes med dem og Sprængning foretages. Det giver et underjordisk Drøn naar Bomberne eksploderer. Cyklefyveri i Oettrup. En Sørsle:nbinder fra Thisted farloa for nogle Dage siden Byen og drog ud paa Tourne. Han blev paa Thyholm fundet i lorkommen F C h i C tiske KO Valgom! bleven Præsidel Præsidel Roose St. Par 61 S. mende Farley i for al registreli

8 g. ror fører Lind Hurup DeSUU't:.UC~ idsf i som forsvarer. ddags g Han var Mystisk. (j t d' H t eds ad ave. a Hø Ved Klilmøller observeredes Middags en ejendommelig stor Læge Genst.nj der drev i Havet. Det tillige kunde ligne en Spærreballon. Red msen ningsbaaden gik ud men den paa stærke Strøm førte Oenstanden esom Nordpaa med en saadan Part al Han Redningsbaaden ikke kunde naa US. den. ontor n lor ulor ægt. Bøde fnr uforsigtig TobakSrygning. Tre Tjenestekarle der havde røget Tobak i Svinkløv Plantage er bleven anmeldt ti l Politiet og-

9 Nlilde endak Ali:" K. 19.ao SUllnflmtUlo".r Prk Mlllh_ Mid nialer Pto' Juul S.r n ~unfr Bekendtgørelse r a ~ flwdtln "kltt~ltl l~" n S il'rtnlj d i Our l'ændlllik. 1l1lrald t brinke rlken ud en ator kaplo.ivl g herved redlu~in_ et Nu al 80m der lve Runok ikke rbejdermmerne. men del trænge Hsidsl pldlog Suilsaar ro. ene! e Fabri- Den m indcliue Hl VærncJ'lllglll1:cs MødepUR ClvllbcSkylh:lsesllemSle. Medier. nm'o BekendlgelrllC' a an- lcnllne" Kuende llhneldlnll:.1 mnd.kab UlllellMC'SC ni JotanstallnlnRer lu al CivUbefolknlnl!:ell mod.1 LuUanKfeb bekrndlworrs "lllende 0111 VlernepUgligcs Tilmelding' Tl1meldlnll:sp1tRUR er enhver Vrurnepligthc tier bor Hnsslng Hels Herrt'del OM lom er senions. bedømt Aarene OK 1938 og paa Senio"cu for SledSe uskik kel!li al nelle eller ud~kre... el Jeneste uden BtOer!! ndkaldt eller have leise med (herunder Ci; VRC anl8gcl tlj 'rivlllllt Revi ttllut. ØllcrgD.C (lu tjeneste under Hæren eller Søvær E net og salli kke lcllljtere er meldt iii Deltagelse Civil beskyl- lelsell!enesten. VltrnepliRtigc tidligere er ti eld Civilbes 11. ylteløesljeneslen men som eitel Tilmeldingen er rnllyllet det LullheRkyllelseaomrude. hvori Sted Oll. Tilmeldingen nu bot i kreds sksl lijll'ledes C -B -pligtige. som pall delseslidspunktcl opholder sig lor Politikredsen skil ulortøvet melde SR ved Hjemkomsten. Ved Tilmeldingen Rkal med- 0---_= brlnga. ndtegning.bavl. til Lalgd.rullan mt aventuelt TJene.teudygtlghed.p Juni 0R.~ -t. ls.\ Tilmeldingen sker manden lor del Lægd Tilmeldelse8pligtlgc har og ksl lorelsges.one.t d_g den 23. Juli Undladelse al Tilmelding '" eher Loven. Polltunellll:rcn HØ81nf(-Refp Herre der 11arup den 17. Juli 19~o. C. P. Koeroed K0REPLA

10 .."~ al Vore nye Br Hvis Luftalarm skulde blive nød- lovens Prister Olsen meddeler al man gerne vll laget-til Sag Larsen og Arbejds';'~~n"'d-cl Ma~ir:;~ Pedersen. Motorpengene næppe!il and Sireneprøve. Thisted paa prøvet. Den nye Næste S Manda!/. hk d~res Sk Thisted har man nu Luftalarm_ Nogle fik by Sirenerne i Orden efter a\ det stand~ededelp omsider er lykkedes al fremskaffe melis nogle o de o nye slore Sirener. Planerne. M01steren om Vi vendig har man fem Sirener at Haandvaskene bruge. En er opstillet ved Holel Aar men de "Phønlx en paa Jyllands Alle størr~ Udgihe en ved Nr. Alle en paa Øsler- Spørgsmaal bakken og en J Storegade. Sogneraadsfo Paa Mandag KJ. 9 foretages. en fr('mme men Generalprøve med samtltge Sire slutning. Del ner og Stadsingeniør Baumgarten O1ng fat ln have UndelTetnin~ om hvorledes Kasserer: ol! Sirenerne høres Dele af Byen. Besked de forskellige Amtsraad tilt kan ringes ligger Kon til Stadsingeniørens Kontor Tele- l mæssige 125 fon paa 125 Vore Sogneraad. Aarsmøde i Thisled Amts Sogneraadsforening. Thisted Amts Sognefaadsfore nin! holdt i 0110' Genp.TJlll.o.r an denne Belalh hornnævne mejitel at lal nævnet har bejde. Vi ha mærksom ph saa meget.. ""... ~

11 over de b'otlrt 0R ;;;"~i~~~'~: R.dio.t~honer. Ta.kal paa'laas det j de ~ vil Udenrigsministeren besvare"t.'"rner have vundet 40 Underhul- "'0':0-:; FredaappeJ. " r lor sin Oplalle/se. Tre mører Minen eksploderede mens den blev afmonteret. V rd e Søndag EJterrniddag var stællrt kvestede. ll.tden v.r et Minørhold Kommandørhpl.jn Seidel var al Søminemester Bris. med pal Turen men da Vognen og de ro vllrneplia'ige Thyge- ilrke kunde rumme dem ahe bley og Fjordside. ude lor al sprenge han ved 5trandfogedgaarden 02 ilanddreven Hornmine Vl'd Blaa- reddede derved Livet. Vind. Hvor Minen havde ligger var Minørholdel rørte til Sledet med der el slorl Skjold al Krudtslam Strandfoged H ejersens Hesle Meler i Gennemsnit og de."". fra Oksby. Da Minel 're Mrnører: var næsl~n ud5leuede. for nær ved el Beboelseshus Nærheden af Ulykkesstedet beo Holdel sig lil desarmere Alinen. fandt sg en Del Badegæster paa eksploderede den og hvem den frygtelige Brgivenhed Søminemesleren og de o værllc. naturligvis gjorde el stærklindtryk. dræbies paa Stedet. Om de forulykkede kan oplyses: ;'''"d' Jensen var Færd Søminemesler Brisson Esbjerg. køre væk fra Stedet men var 56 Aar gammel og blev gift kun ca 100 Meler borl lor el halvt Aar siden. Han Vir før Ek~prosio~ skele. Han blev gaaet U? al Marinen i 1923 og r nok rkke faml men paa_ havde Siden drevet en Cigarlorret_ d/og sig el al~orligl Chack og var ning i K.benhavll. De o andre ude øl Stand hl al tilkalde Hjælp" var unge værnepligtige Den ' Nærheden befandt sig Dr. Nids urige Edvard fjorjside vllr rra Nelsen ra København. Han alar- Nr. Lyngvrg og den 22-aarige Falck fra Varde der mede Gunnar lhygesenlra HVde Sande med o Ambulancer De dræble Roklu b i 6 Min ; 200 ~ 400 Meler BryslsvømninR" lor Wr rn er Jensen i Crawl lor Damer

12 ." "'Hl" O. ".'''.R'''' f )n..'....h DP'~""" ".'.~J. ~. J"'''''. 1._. r ~" " U.... H. N... ""..N".... V"f"" '~d <~r L1o.l... U'. nur Mr cl' "" Hj.. ". '0'"... ~ Ul'.. l.r~.. h ~r... r.1. T!.Pllt~ ~'" l lu_ 1]1. ~" ;"11"" ".J~. nn~" hte' r. ~"n "n ' 'n " ~ løn ter ko" "" ve! s 8" 'lenn_ f"hll~ 01'- " ~'''J'rL "..}'røl~u " ni <r"rtt p.~ Kø"." trudi m"n n mun dlll ""~-! i l'alk'- ' <>r ~..JUk n~"jl a~ ~ bbnd~ \ "t... l. "sl"jl. Out r wc' ~or <11. n!l'l ""....Th~"!r<'\ tlh'" n~v;~ ~~nak Fihn 'w' nngt! "t filjtl um h" e O); dn~ L t" "ol rm.~ Unn~k Sk'lt>rk hj. '"'-'t! Dngt> Lr~l"pUrm li!ll)!t"... A- ~ ikk" "'n n~r kurt mulr en un Tæn ~ o rut un Æs\r('r. d~t- fnnscn ~r 8/llt!"r SPOt<'ll for'll- h~r Fjlmens ens Fnrilm. llvil 1"men de' Opet o.~ plluk all" j Filmun er r Skl"l"kf'~lrcl. 1d& n~ "k "'lul' Undlum- 'hl.'lltn-t. n Srit- ~il"l'. d~t n'l'n tn!:>lilli"'. e1tnw'~' rkl'r :\ r..lnn. C ' 1<l'.' r~ l'uf \ """ v"""""""'1( ' h'.'l' d.'"" ~ "H''''U "'. u _"... h " 1<1..". " l '''''s '.n " ""~ ""f. "".ul"'. "lo:... ".. h.k~r<'. 1>. / 1..." "'. """'".' ~~uhl<' k. "" _.' Td""" J.u';: 1" k}'1 l~"~rn.'h. "' "~.UC "_1.mb'. "C H ~lj 'U M~\". r.."""<<". l~l_ u 'hvp f"~'n "~ '~"ul~<'" rj". "". "." )1~o'lo o ~~ ti r."".. ~... J.'" ~. " ~~" "..'rh'"." ~. "< r"."~ T.....~ u"""".lh.'.. r." k""".r A h".u~.._"_ ~l.r. ~"r "'... r." Mj~.." ~"""t l ~h n. ~... 1".'" fil. ~r. ~"r.' L..".""" r" ""'u"" ol 'li" Lun n r...'" ""'Yl h'. ~..."un '." 1.""\.o''''~' "~".n " 1'''' Jyll.~... lh' JJ.. '''''Ne }l.. "" H.'" '"r. 'U u" l'"u.. n' h t er."hr...' 'U t<> Tøl."""....." 1" hr"""... lh'j d.. n".u''''' 'r d.. ur ljy"". fir.." lr r.. '"r "... n' l"". Jyl. 'a"d""uo fly"'" '" l Nn.-.. <'...1."" d." ~<!' ". h'r ""r "" \r"l' v"l 1i.~!"~' d. "r 01'."\ ]>U lnh l ~'hgnl.. '. "f <\o'rlll ~''''''''. _!'" 11"""r"klll.l"""UH A"~" }:mlu'8 ;\r< n". JO"". "" r nn~. l" / Mr.""" "1~v.'1 hil h'rdl;" n< ~" "" l Or." ljd rlk "R"" "r ry"" 1\""11""" ni "r" 1 M'". " 'n "'"" 1huM111l! r"" /<. k"uri " :11..""yl.. '"" lik do" ld hn. ' d"l ""r "" ""'V" "" hlk ''''1/1" lkk~ "'''''11"'' v"r hellij.. t"t ". ""'un ~m 'rlllhllll.'un ' '''"' "Alll''!lø kke ~hlm'" fflr dn "r'""vu"!lr' l. ulk v~r!"nil.'~""l "r_ V bnr ("r"""t 01"11" f"r ~t.. 1" U"""'lnrl.'n O "" L "... <opl.\'""r ~ "'\n pu "" vlm ~ ~n" "ull lu ni t)r"t"" d"nno 1<1" T:""' ". "ulv"" """ voldt" ""11"""."r~krækk'." L" o "'f' L... "lnllorn~ ""r -r flvlkt un '"t mnn 'l1d~ gur'''' Vll'r<' ~lkk"1" l;n1l nt nlj" L<-d""'-r 'ur r"rb""jl'" r!!f "nn Sir.. kunji' irke Hd l'ruvt'llhrm< rj"!f"" 1'::1 Mnnd"l Del hele -"rrdc ju kun " OJrbHk. olt Si""'HW "ltf "v~rhu\'l"h>t kke ~1'])(! pil" hoje"t Omtlrejni"""hn lt /hed. 1)t "nl" "l ~;r nh der hl~\' "nt ind Oll JUli' ttn" lo i>1cv horl uf "n"!fe tr<lllø k" k"rl~ l'rllv'' nd "k~!~ "np "ll."" kun b~ '1.)(t"oL.. nul "n \111' '.~~ lu"' om Sir""""" "\r ~1Lt iil "l Sh""""' f- ~ d\ 'ur vi ""til lil "r P""'"'" Vi h". ju \"ler 'nl«'" ""1'111. roe. nt Sin'"c'"'' kk kil" ke lrua tu' ]1lnll' tl1 nl\'orllg Hu '1't11l1. "" su mll"rl<l V \'N'l' kl' w<>\" H~ Slron"'"'' l"'tld~ \'ll"k~ D()~ l'" lmitlkl'lhl f<ll"~l. l')lj' ~1" ''''hr. ot den 1'l)l"J.l" J>r!"'m""""~.d1l11"!orclflllLl". 0.11" vi vil ":m'~ ~d" 'for um 1~lllk urt~r."ne P""" "il oriullqre ()<l "m h"orvl(]l 8rCllCl' n! hnr kunud hør... \ o'""r hulu lly- "H." Yl Mr bhve Prnvl!"lnrm hver DM!' hcrcft<r1".. Del er ikk' bc~l<'mt ~nd"u men jeg kuide tænk.' mil{ (H hk\'.l'r<lv!!:o!'u'ol ('~1 GrtnlJ om Ulf!!" r:liflenhen. mell du.1' "'lcl b~ "t~ml. Ol( 1U~rl1"'l' )!eddd.'lsll vil lill:l"'''' Uefolknlm:eJ1 ge'lllcol Bladmll~" r"...!!.r. rlv""h'! h ""'l~r kk~ 1t4'<"'nrPl...srn f... Urd lu...''''...! t> "n~ al... ud bl"... "d ykk.<t..- kh at j "nn'" l... "r"o'_ "0<1 ~. u..~r.aruj "un tr" V".". <>jfklhrhll"r... rlw""" N""t t... " V~l'.. hav.. l. "HUK"" ""V ""'".. lv.. 11M ~... M'.". " Ol tvh'... t... LLi KlmoUo r l<>dl1"ploaad."."'1" nlll< ull rø....".. ". "" ". d"y"t ril. r Bfd "l".. rol_k" r <1<><1 ".. ~"hf'"h"vn r"r at r... noj'rrl "l' )1""r. 1lr... M""rn!<.\""l"" l""u'" Uld F..."id allann"rrl d~" m"u... l.jrc"'c '1"1" tula... ron" r 'l".llr"lm KUL"' lp.. d.. h'."" 1;1!".lnnd "t man ""."'r "H."" ~ikkcr'"'1 lt llunro ~;'" "t dut ~ "r ('D F"hl~k> m" ""r dr"... 1 l"vd. D'-~ Mswd<'. h"'"1''''' d"n 111 Tidu '"M'd' ~" ud Jm )1""1"10-1. h\ll!øt li!> "r V'n'".. k"<l~ t:.od. "'''' Lt <1" VOlT d Ml.'nnl!Bka '!ltjlgj"rt til hm Tilnleldingcn ul CD_;'.ll1nd<;knb. O\'er hele uuldel gknl sum ollltnlt fire AU'!;"imgc CB-;'.{l1.lld" skllb nu melde sig hos polil1et og Læ#stnll'ndclle. Det cr AllrgUllgene Joa og 1!l3B. og det drejer sig (1m de \nge Mænd der i du luuvnh'.ail" hm' \trerel llnn SeSSion men som ell~ hm Cl' ]uj:\sord cllcr pl. lllldcn Mande Cl' frtllgot :(m 1-1ihlart.iunesle. Bcslommol!lcn gl'cldol' elld "ldere /LUe (k ll()"nltl A1l"sn m gq del' hal" \'ll'l'et mlsll'c\t«t mon ik Jt\! lndknltlt 011(>1' som hnr "luret lnlngot bl fl'idllig :Mtliuurt.lollcslo ult sonl kkll lidlijtl'l'1!!h!' Y(\' ret tilmeldt til D'lllllt('l~c Chnbcskyltl'l!lcn. Ol'!' er i rul'slc umgllllg kun Tille om ''11111<'1(!iul(" lif.! 111\1mol" dt'l~l'1'~' :\kl\l \"(1'1') fo. 'lfl~(>t se Mst den :.!J dll Dc fol""... Til lwldt'jscl' ('' i nalt f"'t:g('1 hol poliliel i 1'lliah' 1lll'1l \\('l ~lmr ll':'t'gt. og lt1' kan d('rf(ll' Vl'N Gruml \.il at fl"etllhww. lt thl(\i\ dohll' af 'l'i1ml)\cl"\m' "llraffl'!i ~'f ''J$111ll1 111 nnd!'' Sh'd '1\11'1.;1111{ l. :2:r".uli i lunll\ 1\1. n OK l 'l'hh'l<'(\ 1';\. ~l. 1.""inw<""d"" fr' LiW S.t.n"d.\l"1. ud 1(1. c". l~~ Oll" tin' h"vdl! "" '1 l(nhl> m"d~" "o( \'lnd.. n dd n"llj'rn" "1.di4" hl.'" 'J""" "g "'.. "rure"" "" jfu' Vi"dAlyrl«' 7 " Sydv""t. Dc~ 1'1- "le /lilt ""uut rn" ll<.'drlinlil"~ba'" d'" ut "un ud tit Fnldllk"'rnn. kn dl"<'"... i"""" mod Nunlm.l U" Jt"tllliltfl1"hnnt.l"n n""tt<' y"n"" l"ojl!rc mold uførrei.ut S"g. "nn V"j" 1>l\S8Crod" ')'lll "ti e\or nrivmin~. "rd.\t"""" "n tuljhro(l" U'U""'\' '''''f"rrr.. ~r" l''''''''...- "...11."""" '"~...'<1 n'>t<lf... ~"h>ll.u -' "j!.u_ 'n"...-rl ])..._\ ~d"l.'.~""'"! ';. 'r... ltu"md 'it' udbn n.. ~ "'".. ;;: f..."'laliw- ~ "'\d~""""""" l~v"r... tl)li<r"'''-.j <l<>r.:"!l......\. J...-"mwltl..'" h~'.r 1..rjf1. J... t 1>...ddo~.h.... "... (Ul! i'k " n.t k'... d... f~. 180 leriie "t""ndt fra Snedl!ted. l?an Snetlsted J nbune!tb>tion hn" 'fnl\'lhedell med ut ek.s>cd..- l'c Bpsl!! til Forl>Clldelac 1m Vildstl"d }!url.urlet ikke..'!c et tilul. stut" &001 dt:! for(1gtulende An' 'nn Mn.kedllL.'1 fl>l'l'ledl!; ble.. der uisemit O""t lemlig 17 Vogne indeholdende 130 Buste vg i Gaar '1 Vogiw m('d 50 Heste nltsuu inlt 2.t Vognc med 180 Heste.?lun hn"de r.. StatsbtlJlenlCS Si- Ul t...rljf\ "" du nlgjet mell en stol' Transp<:w t ur Cl:>te og hu"de dcl"fm' n:kvi" rel-et en l>lumgde Vogne til Snedsted; mlln da nllln "al" færdig med F(ll'!ilL!ndcls~'"n stod der 27 tall1me Vosme llna Snedsted Sta" tiol som roan ikke :fik Brug fo " ngen nf do 2\ Vogne gik til Ud-\ hmdct. 5 skulde til Sjælland og () til Fyn medens Resten.nl' udl"esscl"et til forskellige j:"dske Stationer... t nrk\"'lll1dring }lna. Boddum. Soddum Hu.. m:lnd~for>:nid bu'" de i Aft~1 indbudt til )lark\"nn dring h06 Cdr. Lclls Have. Der -n' n'gdt en. GO De!tnJ;ere. unge ag ældre. dl.'r under KOllBul~"t Roe!! ganrds Lt>delse foniag tn Ruoj gnng i?>larkel ::'[an sall h~r " /loclrde]e<; fin H "den..rk og lal;'d\' sæj' ::.rærke Ul de reu\ )lll.fk~r RO<.'!<lglllL d frumbre' cde. hvorledes 1nl\11 U'r kunde $C dcn g.rundi$eeflermll"behllndling~ Betyduing f'or lt flu ::'fhrkell rensd fol" Roduk]'llrlt. Efter Rundgllngen i )iu.rken ~lm!f.'dp~ mlln i Havt'u. \\'or tier hl\! -'lcl'\'~rct l(nfe Her gt'tlil~jtl.gk Rllcl6Hlurd alter di.l ind\"ll(1t1l' El'fllrillgcr frll M'll'klut('ll <>g <>m l!!e ONa uktuehe Sllllr\t3n11l1l1. Frn D~lJlgernl'~ Side bk\' tl~r fl"'m~! t..fllr"k<.! 11 ilfc 51"-'1'1\"1<11\11:11 d"l' 11l'\" lhldybedl.' For~uillg(mS ForuUllld l' rer!ul>!ell }jt\ddum hlkk"dl' mdl For /<lllulingt'ns 'l'i1l1lu~nil\ll KtJl11lulNl1 Rlllaga:trd :for Oll~ $nilll.!t:rne ~'il Vli'rt~folk('ne for G:\ tfrih'1. 1'11.\ r\)l.'jd8lu1\ i"rtine<mh"'{l h:d f'lr Boddunl- \ dh) \'1' y~lgl GJr F.ulil Bl1kgunl d (}o."l'. \llunll) Konlmun~ k!t1'>.~rn'r Chl. 1.un."" (r Arbdd~mal1d )!ariu p d<"'~pd l ' lo\li.1t 01~1i! ;\ht.rk~>d pa \"i>'lhll l"nl)''' \11 n"'f~~""" ;;::.: "<'[ M} 1kk~ ~i'l --"..n.. l kmlt'.. ud '111. bl. L "... ' -"'!U.. f!ol.1 fn>...u"rlf l""!nn~ "K k\..ta;llll unt e.l'. <: u. "ti" ~~:: i pm. T'''r'''''... ~' Sl..."1 til l'lt f'uy"" _r... """ <L1... e jkl"... ~ k_mm" TlOl'l.1ltl<> Md. Fh~ldlCV.. 11d«' r"'.nl!'u <" ""''''''''". hol' nf l:>"'"~ tm<>' jd"t <1l'r rvl"'ølj"l". 'n p'''' Dl..mVfl"n"n \ <1"nn" 1\1.1<'" J...".o.r f"r ""lil d"n pl"j"'. 1'1_. Ulr \<\LH 1'"'... '... dh "'" ~.. n J ClOU 1':.'\.\ '" 'r"n >"n lifld~. ~n }lel l ']'<lhnl:lt:_". da "11 \ lh.<1<11'" i1"a 'on< \"U' ko11n\d til \"no~undnl:\t' \1:1'<1.'\ f(lr al f(l'lynr!:'ine hul"i\" tin.. kuud' han ik.k<' ""t1l.8 {"r W't \"'\llwr!\ H'kcHH"l H"ll "!' "'h: t' h1i ;il )hrh!'r~tll'~'!\ll" f!"\11'''\" Dl'nlli' llullh1 hll'\ i"illt'rlid <l")}!"'! nf til'!. t!\\m'-... A j-b ej d... Ol': som ljtl"ddell ~t~mt. Nk"\ træ([eø nn~\.s.ltllln;t:~r llrugd den Bru!!" r"r i der "il bll"e '1'1111.' 01'1 ullurhlp'iø hn:ll1d men Mil m" Fald bdl'al1ltu1 ~om 'buldene n"(:lw -il k Arbejdikfaft fil'm n blh.er.l. tc" nol{\'\ 1] dinlt'rt. del.ø b1in r ea'd. fiom \"11 \":o.mk Ske.l Mr 'f.hll:'ll"tl Yi 1>:0.1'..ende!'! a: Aml til ~l'ur~t Henr)' TboTll~C' ninøontord i T 'lun ler grimr S.D"t lde ';\1:111 T b (l ni" ~ n ~oil" ikke i {l1l'~t~ Orolt' runer til d~ L nlt<21' lull' h"idl~rlid i $~\dl SP'l'l!~sken \ 'tw j<h;llio;t' O bdo;ulj(i\".. rc. da den'""r L.\rbdd' (lnl ('li Ol'll-"re\~r tu~~ i l::lr < :["ar ' OpP'l"l'" $1" \land. \'r l\' bdd~ n'rl\~t 1r:wr ud Ul a k/ulm\' i.\mt<:' "m l";' O\j:""r"l af.lilll08 )ledj. bdd~ll'lh' \ ll'll J\lli oji!' (lilli"" lalidbr\1!sk~'11 J'.11l1i bllh'- l'ir~ 'll~ltc'l 1'.0 l'lla ~e'..1f ()" rll\ k {'o\ r Mør ifl ml. '.1'.\\'1. n ".\rhqi. O' 1' l ti. r J 'nli'd- l' '.k

13 ureal ØS for Vorupør. Bombesprlltogojog i Aalborg. Aalborg foretoges i lørd~gs Sprængning øf en ca Klios Bombe der var faldcn lige bag ved Aalborghallen. Ved første forsøg gik kun forlødningen men anden Gang eksploderede Bomben med et Drøn der rystede hde Aalborg. A/e Beboere i 500 Metera On:. kreds vør beordret i Beskyttelsesrum Jg der skete ingen Skade ud over at nogle Ruder knustes. Ocr fnldl bl. a. Sprængstykker i Kilden hvor ingen Mennesker op holdl sig. V.r.loH.rlet. Pr.ml.lndkøb. l L.bel al del!ildsle Fln8nr~.. r er der hol Dansk Vare og lnduølrllotleriø Leverandører lndlu.bt Lollerlgevinøter danske Varer til et samlet Beløb f Kr. viaet en nylig lorelagel Opgøreile Heraf lalder alene Kr paa Slor-København med enl Relten 24aJOOO {r. fordeler lig pli Lotteri- n.wlll"r \(.. 1(1' u.;; 1\"1\''''''. UK U""" anden 1110ll med det samme fil. Sælgeren fik Oliet og da han kke lelv kunde drikke 1250 Pilsnere beo iyndle hun at '" byde del. Men 9S lod stedlige Købmænd ham "de at lvll han "av sl{! at handl e med Øl S las vilde han brænde sig thi hsn havde e~ ngen Bevilling O~ nu staar hrn allloa A med sin Kælder fuld af Øl og er nedl bc selv at drikke del Ul Der købes Brugskreaturer til H Tyskland. en en Landbrugsministeriets Kvæg- og hl Kødudvalg meddeler al Opkøbet uc af Brugskrealurer lil Tyskland vil Si linde Sted paa Torsdag KJ. 9 i V~ Hurup K!. 13 i Thisted og fredag 81 K. 9 i Nyk.bing. H Uheldigt Pald med Cyklen. re En ung Pige ra RaDs.rup Mark o Mary Louise O r e /ol e r s e n d~r til tjener i Koneensgade i Thisted 58 vælt e d ~ i Alles med sin Cykle pu Pf Landevejen ud for S 'ørring Volde. sa n

14 ker bruj!er været llondvft'rlter J bing i Senior Single-Sculler: SOT" i 8 klub. L.fr.l.rm -Prøve i Thisted_ Min. 193 Sek. J formiddags Kl. 9 afprøvedes Senior- Firer uden Styrmand: af rer til Landbrugsministeriets KVle&'- og Kududvalg foretager Opkøb af Bru&skreaturer pna Thisted Ekøport Marked Torsdag den 25. Juli K. 13. Kreaturerne mab enkeltvis være ledsaget af en Sundhedsattest. der udstedes af en praktiserende Dyrlæge. Det bemærkes at Sundhedsatfesten ikke giver Garanti for at det pugældende Kreatur bliver solgt. Der købes fortrinsvis l'ælvede Køer og Kvier. Tyre købe. kke. Po havn Mest 100 too af Rag Def lige selv hun og og hun sfo D

15 P l""" "'" \A '\~ lp~l lrl t'1 \ lllt :"" t t rt!lll lrlnllll ~!'rtl.. Ullllrdl'hllltl'' vod kult111r. U t lu'" r"le_ a"8"'" llutenp al l. u... F r ØD ".Unlng Hhl\ llf'hllhtlrllt''\ RAR'\ til A"rl \1111 thht'lnhlm øf lerkvi lit h'l'1f""tl!lt vl'u Bklljl'1f'. N ~... het't' utllttllf'. A' R11(111' 1111\111'\1(' ha dl'!'11l' altwll' OA"l1e "t''1kylt~1'1f''1111all'lløll ""1 tll!lll"! 1\11 Rklllehøtl1etu' hv\ e1 \/" ~\ultrht'of't tilt ullllllrlrh rr '\mlrl \H tl'l ARr! tntlm "M " lkll'lk P\ Rt'tt rl 1\llllle At1llfe f'drr Yllr tlll'\\ftll PM)H fnr ll' "ti ~1{'1l1l" M td nu'u Ptll"inMt t ha \ r ot'tl'ilklll<l:t'11 hilvtfl' A rll't 'rll t vat 1\1 hlll\' R~!\f'H' ft'r<l:"!!fol 1"'" HUVf"\ lndp Vin \hll tilt' Hkntrrtif't men tlt'lllu' Oj"lnM \-At t'lth'! kke "lt lor øl ~lllkl'ntlf' lllllllltltlllla'1l1l1l ' (} ut!'l ' l ht-t fl t1p1v11' al til'l tkkt' \ Pl ul'lrd! t1l\~! hl"ll'l1l 1'>\;\ 'lhm!!l\ttn!tit Rknler 1111'11 1'111 k n 1!llnH'''~ nd \l11"1!l' rl)lllrl't'n (\fil " drl!'k"t '" r Adl\l1llf': Hll \ 1'11 f'lhnt \ hk 'rlllll' t hvnt 1\ lA Mt'l1 1'1."mlrl Vrll 81'illlrl\ll' ll. 1111hd tlt'h~lrv '~ \PV~

16 ;/ALOEMOKRATEN H tjigt udkræver rimeætte en op de Ud cer!ng erlng er - vsider et Paf en og en før ~oncer ~ligst l inden Luftalarm-Sirenerne i Thisted og det maa vist sil!es at de virkede godt. følge;: de--fore!iggende Meldinger hørles Sirenerne tydeligt paa Dragsbækvej (J ernbaneoverskæringen) Margretevej Nr. Alle Kronborg Skov Johnsens Alle og over hele den indre By. Man kunde almindeligvis høre dem ind i Husene men paa Værksteder hvor Maskiner gik kunde Sirenerne ikke høres. Om de ved Nattetid kan vække de haardtsovende vides endnu ikke De lyder naturligvis stærkere om Natten naar alt er stille. de kommende Dage afprøves Sirenerne hver formiddag Klo 9. Tinglyste Skøder. Pra Thisted Amlsraad til Statskassen Malr. Nr. 5d Hurup (Politistationen) Købesum O KJ.. Ejendomsskyld Kroner. Uden

17 D P'P... ""1 Vrknin." At. 8.nd. om T.llud J' kind" kll. "' lur Tlldln. ' Kommul. ftli vi HUndtø Kr 0lt mmun. hlr.. t 01l1'nl.1 h. ''' lum l V nllll.".1 om R. Tlldellllg.n Kln D. "a. o.k.1..!foll.rn. vir d".rlv.1 l..øb'.flvf 0ll UM' lud Him dtu. v. d... b.d.l. Ordn'nl mn h" h.vde "V. d. "kl.. Poll\C"d.en kuld. lok. edh bliv Luft".nlllllll.nø.dkornmtn Ylld Cl" bliv. l"a.1 8Ø1kyll.. " "... rum Vild. koln '11 dt 1""1111 SblJy."t mit... nb""" KOUllnun'ne h.1 Vr n:1el rld. nu 'ankl nnr 8."ln. hin hlvdt ". MR kundt "v.llt'. om min ler.8 f. vildt l''''' a...b."ravo elltu.kll! Keldll.! m'n d" kuldl' 'k. mflu m.d Polltl.1. ; St vln'k.l" "roblnl.... V.. S nl.n. De kunde kllt' rem.k. le. ' no til lir KO1lRluller OK." N (Munl". dlll vild OM'" blive dyrt 11 Korn. JM unr d" ur KO".lroll.!fot. V.fM Ulllltl Hvl" N r.t Mil til '.krum'.do 1.lltl" Lovl"" flr Hlt..1 Blarurat btullrt hvllkt!f Pr.p.t.'or vi v. UMO to oy 818M' D S Thi."" hl"d 1111" N Oduln" Svent" O. mod Vlr.llhN aenntlm M.røl AlboSC m"" hvl mlln hrrlr. Btockhol 'kuldo 'flh"" LndkommUner"" Damper.Ore vild. An8røbel vaue ovrnllllel Søndag 1ln 'Uf UlolCden nd" m.n fik.uel Alarm. PolltlmvlJlClr t< q c f o c d Hurup "khllncllcr opl)"ht t d.' va lvrl fllullh Meøæl"ngco rum bl. ved 8lcyum. H.rdurn holdcr alk Au"r 0C Vellervtg Skoler OM Kaplalnen o hin f.lldl del kke fonv.111 heil 01'11 8vrij!c undl'de al Otel.~(' lill loget. 1CO 111 Køb BlrlCil N t el ø (. Henblcrw. pu'.a1e. hvorledøa Polk Landkommullolllv.kuhJe blive varslel To fisk Oelcbo Dm LUftanCU!b Man kunde kkc lete er Løt "" 11 f1rulmen : Ho. løbe S(llkyllrlle hver Oln" der Pskeri l Sil: Hall"ltl vlrkcl Mod. kom en l"lyver. 8kolelll(' var vel 1)14: beslnad ti Nitllhtllup: V kke mnt' udøol "ud øndrc Huøe. ol ukcn dl P ød 1rhl 811vrlldl "'" Atllt)U J c ti øc n Hanølcd: Dcn kun mater lu j'hlkrndl Se nye Skole Ræh hor iln Kælder vtll jludkrtuu mali t dtu elit! Sidt' heil Jorden og kr til vhkr!lulodi hetr ef tm 08nl1 gennem hele Seke n HAlltN ; Skal HUlal. Br delte kke tll.trække.. mld" PØllJl ud ljt 110m ACMkyllcløcØrun' NU.1VO kflt' POltfuldl. Poulsen: Jo del hlu m.. tlof Oll" mil være utjmll1tkct din der!jutlr N.80lelle : V kommer vel Bk.portorllt ar kb So~cn nær"u~re Hcøkynel. Olftø!Jtlt kke! (?r ".tunrqhc øksl hverl enkell dl at dg btjllv Tll.de godkcfldcli lir Politiet og Vor kil! NGE ~ brn"( f UhU hyor do' rort1l1lcmc1 Meddelelse al nd!:'1 ctnd ~Cltt'1 om at ilian kan vrere udøol lot ~~. 'J:';~ i tr d()~ d~ Mod. Angrob hbf SOgl1C18titkl A118va 1Clr (' ){fhltl nok n~t. NOMltl v 81~!(-. ø' l:jørnt'oe ('U" ".tmt" lor kln.bt' hlt'm. nllll! vi ved kke N.ullne. 010 de kali blive dril-bi undelvejs. ~ Brlkøt"fl r.t Anllnllu\J Bwedorl r(luede tt llrll"" B"'lyr~llfn Slul 1m 'røk til ~ogncd8dllmed \n 0111 delt m"d lenunrln" lor del ØtOC oj.! dymlge NØUN" hjrolullltn Arb"jdc de UJN de ekstrø nyr' fmunll'rht>j) ordln.~ POlhohl Udlllll~9. Amt kontoret var altd Ne ncd Op Mand b.r have ly.nllllln nldt 1118d81111( øl1skcldcø var.l. ll O"UP: Del r ar vl.t t tid. nd 101 v hiv' An.. tl.lt en.\tll OM Amtmandel! høabnh' prr lort "' Modt Sallarbejde :;iam(unde8 Tla... t Be~ru Sømla 1(lrltl:' : o"" Arbej A Den RolRh.tlan \ N

18 cmnlt' -. "~ "l'j'~''''~''<lc satin'! "\"h()!de!~t'tlth'kl'ctct "O'" si;: ~n.l ;U'tig i d~n mod_ la d~ "~r nyot " 011 }'''''lf(~linlf~k''''d'''''n' ten. til L.md.;rl'!. Ny s tol' lndusfl'i\ id;:sodlhcd i This ted. Kr.'.lSl'l <'j~n in!r p"" Arni' Smith" Jl)e "" ubrik i Lfl rd".~ P.'l:! ;\lllnkev~j Th"lted har d'~r pall mimlre end et l\ur rejst "''!' en slnr BY""mg en F"bnk der nn. tngeli!:t vil sin:! fll'rdi)!" en GUnll midt i Seplember og «om nj cn '1'1.-h-1 hvil! dens.kap3cilct kan udnyue~ vil betyde en ku.'rkodlucn FO"nyd~e l! ndustrien Th'.'l!~d OJll- og vil bh'e " god Vil'kepl:ll]'; f 01' du.k Arbejd(! Det er llnnufnk_ turilnndler _"'rne Smilhs l1~-e Fl. brik der den Dag d"n ~anr frur_ dig v hlll'e kostet en 'l lill. Kr og del ud"n ;\nskiner Fnbrikken bliver sallltidig 'l'rikot;tgel'æ\'ej" og Skjorte_ og Konfl!ktion~illbrik 0/01' Fnbrikken er indr~ttel plla den mæt moderne lfn:lde Ol/ ittdretlet efter de sid.'-te teknisk~ Nyheder B~'gningen der foreloblg tor 2-Etn /o'es er 4~ :\[eter llmg og f'iue Steder 22 m bred )ru>kinerne n flln Plads i Stuen og PlK l_ Sal vi! der blil'e Lllg"rrum Desuden findes Kontorer Srio:;erum og Kokkener for Personalet. Cykl\.'t1kure osv '" '" '" ~om min aere '" ok" Op m.. '"... Krnnsehej.sningen fandt Sted Lordag Eftermiddn/!" hvor all" Hllnndværkerne og ArbejdegiHrne var til St<'dl' Arne S m i t h bragtto hur en Tnk til Arbejderne og de del' h3yd~ hllft Arbejdet og on "kede at del mlatto bliv\! en god Virkeplnd;t for d3n5k Aro\!jde_ Der bln' desudt'n tnlt af Arkit.:kt E r a u d ~ e n Odense Di~po!l('nt F r to d e l' i k < ~ l Thistrd 1'_ Hoj" Christensen Hurup Bankdirt'ktor r ~ uo>taj!elr B u ; k. og ngenior o li e alll' Thisted Der bragt'f! Arne Smilh en Tllk Cor Al'brjdct (l!' Bygltt'rren blel' prj~t fur dt'l V"'{>mOl hun havde gl'jlnemfnrt ved lt fort._n'!!" Bylr' t'~ripl t~orh de nh'orlig(' 'riuer Ott" d!!r blev udllllt On~kcr om a! Fnhrikk~n mitllue hl il'(' til Gla'dt og (;uv/t for Tllish'd By (lg t'n~ B" {Jlkning l.. le Srl-ikabet t''nn'm~ik d\!r- l n Fnbrikken og den.; lndntning Ark \rht'jd"l'np fik i Dug>n.. \nkdning flvnrnkt d C;l\'t'korl. ("orlang dnm~ke Vnre-r næ (C Hnndlendl' :.r- Admlnkl.r:ltiol1C!lJ;S M<.>ni loshod kom til at mnngl<.> Brod. Og <'let hjlup jo nltl':ll ogsaa. P'OYelllul'men i Thisted ilde heit tilfj'c dsstillcnde. lnnnd'<irenen r)1tes nu ned pn Orl1gsb:" k""j _ P..n'nl"rmenn. l""r hier Ong i d"n"" lig<'. f l\lorre~ KJ. ~ lod Fb... er"lnr men OHT Thisted _ hcldij!l'i1! do!! endnn kun en Prol'C 0(' 5 oi""hllede SireuH hylede d~'.. Si/fl1111 ud o\"er Hj'en 0il' efter nogll')iuutlerl' Stilhed lod -\flar~lng:ens konstllute ''one Prll-cnlarmen vnr forbi oll' med ntt'rc!<6e har )lyndiil'hl'd~rne nil'entet Re!!ull3- t"t at denne AlArmering i forste Ra>kke OJll d~ 5 Siren.-r vnr nok Dette er naturligvi" ikk(l lili lt be:<\'nre du Vejrforholdene ku) indl'irke i ('ti ulrolig Grad Oll desuden at Lyden bevæger flig lang! bedre i nnben.\ark ~nd i tt Be. byggel"e "nn en eh'ntuel Omstilling af Sirl.'nernl.' mnllke kunde hjælpe r Ung er Sirenerne f Ek<i hll.'vet hol'! h(lll ud i Thinvatrup medens der.'r Sted~r i ".'h'e By.'n hvor man kke har hort Sir~nerne Der Y:lT en sta>rk \'estenvind i Dag fin Proven fnndl St~d oll' det klin hn\'f~ med\'irkt't en DeL Et Sted som Dragsbll'k\'ej hortes Sirenerne o;a;\l~oo ikke og _.\.llrmeringen PM dl.'11æ Sted er sllldil!" et stort Problem Del syn('t< ikke flom de nu\ll'tendt' Sil'~ller kun dække bell' Ll\ftbe.skyttd!:~omrnndel og muh!(''1!> vil mlln frn :\b"11- dljofhederm' Sidt) S:l't!(' sig i For bindtll<!e med Stnlens cll'lle Luftværn for al fnu endnu et Plir Si H'ncr. FOTl'lohig villllall sikkert i )forgen anhringe den lfllnndflirene dl'r nu {jndl'!! l'lu Politi~tationen d Sted i Byens t'dkllnt wd Dl'ag~bll'ksHjS l:dlllh Og' en ;\nnll i:1kulti\! ~an sll'tlt ul'_n i Gnng l1:1ar dl'l' illdlt.ber Bud hl'til!l1 Det ('r derfor H\ltlulte!. ni d"r dt'ln(' Ug" ud ~k;\l nfholdes Pl'oH';\larml'l'ill~ hvl'r.'f(lrlfl'll K. ti dog ikke de l't'glt'lllentl''l'dl' AhlTm('t' t1h'l blnt l't l/lllyt Sin'l<'hyL Y('d Oj\6t1lilllg ~lf Lyttt'rrlOstrr ll Y. vil mall der! ft..r i de komnwnde Duge fnlt'{l/ol'' H dnnne ~ij.>" (' Bllt... d' ar i hyor 1111r Vdt't r :l'kllilllt J.uftal1\'n1t'1l yd~' Olf skil dl'! ~tl\dill' yist' ilf lt ~ih'nerne ikkt' kan dll:'kk~ HYf'n~ Omrn'lrll'. vil!t'r iht''! Mht re fwir.'rl't fll'r~ ~il'elll'r fltt hm'nd!'udt 1' 1'<1hltom ~'r sl>l- DC kamp Dr~n E F en F og 3-1 Eo Da k " nuk fl't\

19 aahnebihel li:m'-cprcnor Vnldcnmr. \ n_ 6: p~1lr du '\h~"""" di.. dø s 'yr~ d ine hiu~dm "'ft ldt J5ign~~~.... er "l'. Sind. dl"l de. ljdl~.. '-d ~y"u S'O" lj~1j... 6'<. d~1. der -il re. "". Samrn"_ d til eg<>n For_ e \'il J.de "il' dplu bet.'-d~r -ndun. Der et nn Sind ""ne b/i"" ti! ~~ e-der. sllgd~ le. han ":ere ;;1"lte Sau!us ml [rem og rt'. d~n Yd_ d ~et SJag :lilje de Rel_ sille Brod. Dag d~ le/'scn anholdr [ ~\nll>o l'g. lin" hl ~.H" '<>cl e'!~'''''''d~ i 'J'h;"'<><l r"".."_ r~ 3 )"~. ED'~'NhM V.. r<l~"'a. And~r. ~en Th_'e<l bl~ ~Oln "'''<d~lt f M nol/l. D~W1'.'d~" erld".! kun_ ku". "r hn n 1lo bl"" Ug" unde..b~h.ndllnll' af S<>f1er.-tlen j "ed. Thi. Salt" mdl. 1'''1"0<1''11" "r Fr._ l d.1l" ro"""'."d \'ald""u Anden".. lnldl"n'd fra Th;.o'<. i"" l>~-'w_ <>".. i! \f... jø.. " on ar.~ Bil"r <.'" h"" hq"de '!Jo"""d.. lien!.nel_ "" nur/" H."'er et S<'d Thløted. ~ l Bil. \-4. "d"e" Xum"'erpllder. men ddle hindr. 'klo" V"ld ernar And""'"n i ar kon l Retning mod.-\a/oov. O" Br"" ~nnlln"n med j SkUrer"u"n./! O"~rta~lpc af h.n~ Bo. "g da dc! anm!idi" kunde bef>";}):"!e.. M.h.n nlde "n/le fjernet flere.-\kti\'h Oll' fo~k"lll'~ Doku_ men/ r. Ud"t!!dt" Donuner~n i Thi. "jed.. nlloldclse.br.olutning nlod \ '.aldemar Al1d~rMen. 0i!" d('nnc bic: eft~"'oi!"t M Politi~! _-\ nlborg; h"cr mnn m~n!e at V.nldemnr An_ dersen npllnld! ~ig. ~g $~v rin_ Lurdag ~\fwn "~d!:l-tiden bic\' hnn nnhnldt flr POlitiet i.nlbor)l" hnn "nr d. i Be"lild~l$e of ~n Blor &1 Bernnnrdllhund o" en H"lrej cykle. B'g"e O"le hn"d" ho" fna_ e! fltt j l[ ~"'l1mr.\and l };'j.>trif.l:_ 1"- Hund"n "~"ld~ "rh'r "lild. An_ und S o "llgs ef_ ~. hlc'v i Soren_ g hen_ >om de Sene-. dej{'n_ t'<le \ar i p:f ri. Mm!}()i 19"1'T. lol 1.1D_ le. kl " r meget <'andel '-ar med i KO"k"". "l boet o/: Valdemar.AndH'~h" Op_ ræde" ""ale"....~. On ndgriben l. l D d~r~"n" ('get VdM... n hi.. '!>" hllm til lit baokyfk "lv mod s;n" Fjen_ der. for.l! "g fr'-mm>! Politiet i Thi~t('-d. B~j. tle n.'l~ bit'\" -fin F"'rata.ll"'~. m.d \nder/!._n Wb. t leveret Sa-!!!". ren i Fjerr'hlrl'. Andrrs"n blt'v i~! i Xr. Rundby Arr.-st Lordillt Xl! "O bh. ":'11r o' ian til Th;~t'd. " fr";.~tjtl"des h3".lfll:'>< i R.; 't. hvor D.. mm-rfuldm'~lfti... T h ; n J K... : d 1."\1"'111'> fl 'T rnrrs.. d(: \ \od. u " irdrøm T de h['".1.1 h.'... 1_1gfl nn 'n. ~o;.n en'~ n /lf halde ""lll"t" til..\ rg Han!.unll.. d~ ikk. hu. sk tlk Hl ti.. 1 -nr! 11"1 t. kl ~ idn lfl. ;ti hal' ikk~ hll\' hd ~ l nn " '... t'r' d" nwj{~t l! rklll-n' hnm k01jknl'.~ kl"qftij{t m.. \ ho.r"~ 'kl'nr['fll~n. h r f"rrlf'll1p/f_ d K \-'Pl'ffllin/ll'l {rutt 'Pli 3 /11j1"- Til Skil 'rdlel :J { R.a il" "H' \': )j'-mar./< Val":! ' l.. OK ' 11 r de : fk t Ny slor' hlfluli;/r'h Jrkf'omhrll d '" T " nn re; «J ]]0 " Prr 869 An o ''''' Hr. lave kun! LM. l..'nt ;\111 1'1'0(1 d\ t '... " holdt "'" (d - ".r lrull O Pro

20 akrel mmen der af d P"" imlede inde t Det fisket el da....o ~v. " V'~' ~- svensk Pilmsroman med Signe Hasso og Stur. L.ger Frinumre og kasserede skal melde sil(. De værnepligtige der var paa Session i Aarene og 1938 og som enten trak Pri numer eller blev kasserel skal

21 UU"t;;:""."":131:. etl \.Ortenes Tal0ner\biler: er lorden eller mod Aflevering som bekendt melde ~ig til Lægds. mændene (i Thisted Politikontoret) for at blive indskrevet Civil.. bes kytte lsesljenesle n. Det er nu i allersidsle Øjeblik ~et Tilmeldingsfristen udløber i Dag. Thisted har der meldt sig ca Man skal huske at med bringe Lægdsrullepapirer og even tuelt Tjenesteudyglighedspas. Et Kø lem eoln! Pore /i0 Øre -{ot.ly.s.j Holstebro. AS Hofstebro Soc. Dem. meddeler start< at fra næste Aflæsning vil Elekt.ri. Poro cileten i Holstebro blive for h øfe t --" fordi

22 .7e4lllqel"~ nwel~ E es. Den 1l.-\nluurg-his l) "ka i!'iar UdH \.~\' H'N. " il J ol T " 1\.. J. ur h.llj.rnhli~"1 1U l "kutrl' ' ~ l t l """ J t \1.. ~ '" l'u d. "t.1 M at " l. r. \lllt ti t.l. ol 'H 1'1 r l ".1 l.'ml h'r"1.. '" lt' 111hlli d 1111 \.J l. t hou li "lu 111 " ut" ' "':"11 fkth.- h!'1 "i \arluh!'il( )1(1_ li. 1 FE" la".! H\ '.1'" ind". Hil" T('i' ul Ul 11"\111 1'11 1:11111<11\1): J.. Hh"! \111 h.. /{ ~in \1111 \1111 till H r". ).!'l hit F" ) d"mr. 'nr 1\""'1U1 lt t"1" 1'hl/:'" ""' "... ro'l. n.1 (' hl 'i ""'. ni lulu" lut ul 1.."1'.J.. l\ill1didlll... llul d /1.. ~h'hllln "h "111 d'r il.l.' 'h).:\ 1"11d /ll d " \'1'.11;"111_ 1111'ml" hilr :'-11')11111<'111' fn:wl tn 1'1""J.'ld.' Gasgeneratorer til Thi sted-fjerritsle\' banen. Mulighc:tl for Ud... itlclsll ilf Koreplanen? ni En"r \:nl rrn!' 1)'11'1' ' r r k~ spn i llag OPhM'r O\"lr"r T ~ STFl \ ~ [TR 1'1 11 :i\\le lur Tlri "i'l 1"jl'nilsl"' Bunnn hos 1l''nlt> V l1/11ll1'l Thl~t"11 h. ~lrlt to GUS):'~ H rnlllrl'l til ;\lol1\('r 111):: i \llt (! n ()~~ 1'1'111" l): d. Pr for 'lldt'll 1l1lh'' _\r~ bt-jill' JlU Hkin\. ('rll"lnlll'll - G.'rlt'l nlo['i'1 ri' 1[ ku~i'r 1'<1. 40f)O 1\1" :-;\kk"t lldu"'\"!' \hml r;;jt :;kdl kn'fl's :;nll Ml/ ~om!\lili;;:' "~'[' nlft"lw... lll' H'1l (lt. vil NUl Oll~alH'1t" hhl'l' munlt'l't l " ) ;\lotrlno~lh' ~rlm \ Nlllnn hlll h'f l {lr mt'll Bl'l7.ll1lnhmlnrt l dl' nyt (j' [' "kul dl'r lh'l~'s BU)! hru'lld\ 1111 h \'luj...l'l Og 'l hlr" l " n"\}!:'1 {Ul;. oll nllllll\ H u)::.. Had ~'n rl n 'mfl'l nlll (O l Ht...!t 1 ikkl' 1'1' h j n\ fllll fal i hl'lnlll]l' - ni Gtlll-GU... Dllft"l klllllll' it1:cln' 1'1L r h idt'l~l' ul!\llt'lllnnpn? 111'1 l'1" llulijfl ni ' hll\'\'' Tilfn hlr t ]"nrp1uhil: 1l1 ' SU).!i'l" \ ru hglllt!"'lt> uf 1'11 wlit'1 Og' flll' hlllll'l T<l:J::'lng GU-Cj1 lild!. Jn l'ftt'' 0\1'11:11111:1' Ojt'b1i~kl'! lid"l l.t'l'kl 11\1111' n(\- D(' Gamle i hidbjerl{ L}'ngt; 'ar i Gaal' Eft"llllltlhli{ jmlhurit lil rll Snmnll nkl)m~1 i hlllh}1 r~ Pru'"tt>.. Klnr!!. Trlld~ dt" U.k..!).!.' ll'furdrink~forllllld \ \'1' "1'1' kllnllllt ':0111 ii) Pflor tltr \'Ul' tlrllkkt 1\.0((" \ur ti r frit SO1l\a!r Ul' l'll' illllt' la lllh r nlt cll 'Øl 1'1"lor l' r 1ll a f' \ lkv(ln1l'1l olt taltco kørt til d~ liamh. h\or fl r..-rcor "o p p... Rar \. tøltl' H nnan. <l1 h ~ " \ r h \1." " h '". " "!11th. h ". " C'l ~" n. l 1'11 Samariterkolollne i Harring-Koldby. 1f' o}uddll"o.. d.. "'.o.r;'h 't K ~ J '.11" 1 med S"lmmr "K 1 i~uddtr K"r-u ~ '" ~llnl\"ih'r i ""rll.: "t 1\11 b} m r }-hl'( t W R""".. ; n'k m h" 1111 hlrla 'n Ktr unol r :>:"""t.111t1'rilll! tirold')" SblnlLl'!t kut"""" _ Ti' Krol"'\" r~'11 r v"lltt r.. '' 1:. """f -l.'h". h";nl'( O'"'' \"t " -"r" h' "" n'l K """\'fll«r rvr 1=:. dl"r'" l ('hrl linn r"m:'1 H.'N TV... t;.""'mtr".. r "f -"K n..-kl A~. '. Ko. "u.rl S~-!'hu...l. Kud..' 8<ol<rc l"r 1'1- Frk ng(\hlllg Rnll.'*n 1!1ltt4: uf Pl'''llr S.n 11W fup. "~'g'hu '!~' U Li~ho(t ('hriøl<.'~(n }\oldh;' t'f Kolor\ll']ll'g.. For al (lil Midl<-f Ko\cmn(\ul\ltyr Olr K"tn~lr' ( mnlmitl.. r mlln :U't GJ\n~ ml"d F" bt n:dl'lkt'mt' til t n ar mi"d Bortloollilll;r_ 110m!>klll (Uld.. St'd nu Eflt'rsomm"""n Kolonnl n er nu "trak "lah i Ganjt m~d t't KurK'-" (Ol Snmartl'mr: Svømning OK' Liv H'dnln)r Dt't l't Tank.. n nt ]nd.. ul. dnmw noltl!" Li\'Tl'ldl'""- som kan pil' Tjl'uutl' "t Badc.t\ld.rnr: Oplllndt'l a( KulonnUls Hjt'mstt-d. Vuldcnmr Ander!->en O:oiladt. Eft!.'r (' ll} t Moue i Skirtl'""'tll'n pnu Thisted Raadhu3 Gnnr Ef\f'r. "dda!:" bl('v Ent reprcnor \" aldc mllr \nden;en nlu'r hrslndl idet hlln fik Pl\n]æg om kke nt (orlade Jurilr diklow snll længe K onkllrslwhnnu \ingen lf hllns Bo finder Stl'd $maat med Cigaretter.. > l d... n sidsw Ulte~trd har C'j(llretau.omnlerne l ThiHctl... uu'et ml.'d omlr tomme Rum OK det hnr til Tilt>r Vllrtt ~nndnn lt man ud plla Aftcnl'n kul.io afsides lilrlt!.'nd..-\ulolnnter (Ol" al kunne lrække en Æ... kt> Cignn:ttn \'1 bal' ~purl(t l'n Cljl'arhandli:'r i Thbted om delt. F Ol"hold b!. lydt'r at det nu er ved at 'ært' Slut med Lan "cls Bcoholdnmger af CiJnl"\Uel' - :"1111>'ke lyder Svu1"'-'l \"11.\.'1 l\ikc "'Ht' C1!t{' føl' lid kt)1llm~'r at knitw. Milli dl' wnull{' AutomRle" k~ d{'s nt l"llb dkk~\'n ~'~ Ptll"l'tlllale har haft Sonlml'n('nc 'f1'l\ dl'n '121. Juli Olt len Tid ~r U' ikkt' blt'w udl{''~mt l'n l'lll'ste _ E!'\i. Cil("nt't'tt~\' til O~ nu vi l 1'0\'\'tlll l \'U' 1lliolll'H" dl' luni l\tlll'tl "ar lwholdnill):ll"l11l... llnn l).! dn dc><ul Erl'rsH\'Jl"~n ror Tlen er J\h1r hl r l B).'n \'al"t'llt' til t i\ik.' hl'ljtt' f G' h' f1.'slt \'\11' ud gllnl'l nnwnku."n"kc ll(. \tok Ci gll''u('r D{'l l'n('~te Ci~al't'l. ul'r r tilbuk' støll't' :"lænll'li{' {'' l..cil_ ~om til~rm'lftt. l it' kk.' ni!\lijllw op fl\'~lilbi~ (rit Fnhlikk rn'. \1 t r \\1\1 lij!t ni \'j U fntlr 11)'" F' Vil np:{f hj-n eft.'1 SOlllnlt ri. i. n ()lh". n 1'0 ~_ n.'klrrt\'l e hnr li t l. k" l;. t llul l at (Rn mlnu h lill" dl' pinhll't r'r l'ijll'1 h ".11 r rn~ l"n hahtom Bulk paa n". l n elgar'1 maa 'l:i OJ"Ma undv ilel Merk.er af Olf Tobalc.1u>tr e.. t fra n D F abnk.1... ;.. ~n'"' Er Fan" tgr ".11'0 D"~t't ct? \ kl ~"m \" J " k tlt \' "co T '" t t.u t m". "." " l k Tn 1)110 " ' dt..n.le u r \n1ru.1 H ~':n i:--tm l"ul.. lilli ( ' \a h k m. '. t" Sydthy Hu ~mand"o renjng "' \ - 'C" h:o' Gaar St ml' f1uct f :'<\u<l\"m t' '.. ~ Tun'n de ~ø!:te fe Vf' t.>qr:a"rd hv r d T... ar Leffillb! l ti. nt tc! nogl!.' m'1:'e1 tkb~ndf' OC rummt'hl(l' \\'bb)'lltin "7' OX" df' ter bh'v dl r.flap::l Bc$llS: f\4ll-..o1!1p::hoj"qf' i J)m-"r Plantnl':"l> og paa Plan lu' ri Dover_ b~or Sk1>vfott<'d ~lrgaa!'d vl~l(' runl"lt. S'nert' 'ar dl.'r Spil!"paul\>e Ylb:\o- Plnnla!:"e. h'-nr Sao~~n:.n HalU 1'Kgnani undr hol.ll (l\.od OpJ:nningnf l s:n... Do"le Dt'n ly'tkl..:ie Das: lnt ml.'d haff~bord pan H '..('1 luru]. Den i!anddre... ne Mine \_ \ '~rl li \\\ Jrj!"~ " ' De tyske Kreaturop~h_ 1 h - K ~\.n \ r f m hu r T}~k "lirs' t K l ''1:' l d. 1" L K\ 11l {\~'l' 1\\ Hl pc 111\ 1"1' Efl 1.. \11 \l! r tl "ki 1 llk h r ~ '1.'1\0'" hlulg;... lll: f øt k 'um " h.. b " La \ 1'11~'1 Paa ="1""- 1'llkl' lhr 1. P.ak' n X. u... "" Biol! R.yalr m' U_

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4 Il. EN KORT BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE AF A. J. OLSEN Jf. J. Olsen,. koleil/spek/ør. Th. S. Falck.. konsul. Joh. Iorallge, drif/sbesryrer.

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune F æ pp - f u f, pup pæ f N H T f æ f H æ f INDHOLDFOTGNL. INDLDNING.... LNLÆGNINGFOHOLD.... pæ.... ppæ..... pp -..... F f.... LOFOHOLD.... p- fæy.... y.... MILØMÆIG ONN.... ØONOMI FOHOLD.... TIDLN....

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01274.01 Afgøreser - Reg. nr.: 01274.01 Frednngen vedrører: Hurup Krke Domme a ksatons kom m ss onen Naturkagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 10-05-1951 Kendeser Dekaratoner FREDNNGSNÆVNET> ~

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg G G ol by j, y h l o h ø, o D D? h o D. o l l o, h o l h h o p l o b å øj u å l h, på bu hu h,, h bu,. ø b 2 G D Røl Op J p op o o l ol l h bo: Cl Vlh. D ocll oo ho øl Cl, h l æ på u u o øl bo o ob, o

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m n h d nn n und ud æ æ c c udd h m d m æ n mm m dudud n M d nd nd m mæ æ n æ n d mmh nd K d d n d E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m mæ n n h nd m mæ n m d m d

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

4Q APR Knude. SIDE: 1 NAVN i CO. DAT0: Koordinater X Y. Frihedsgrader vandret lodret drejning. Start nr CJ *3 HL- & 1 2.

4Q APR Knude. SIDE: 1 NAVN i CO. DAT0: Koordinater X Y. Frihedsgrader vandret lodret drejning. Start nr CJ *3 HL- & 1 2. N I E L S E N ' & R I S A G E R A P S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA FRI MARSKVEJ 9 00 NÆSTVED TLF (0) Program: Beregning af snitkræfter vad elementmetoden. Q8 0 ^vkcuøi 090 SAG NR :9 SAGSNAVN:Hvidovrevej 99

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 01203.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00 Fredningen vedrører: Visborg Kirke e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1949 Fredningsnævnet 04-04-1949 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01716.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00. Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01716.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00. Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01716.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00 Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-09-1951, 26-09-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere